Módosítások: /2012. II. 1-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosítások: /2012. II. 1-"

Átírás

1 A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998. (XII. 16.) ör. c) 35/1999. (XII. 9.) ör. d) 35/2001. (X. 12.) ör. e)5/2002. (II. 15.) ör. f)18/2002. (IV. 25.) ABh. g)37/2002. (XI. 22.) ör. h) 9/2003. (III. 31.) ör. i) 15/2003. (VI. 23.) ör. j) 2/2004. (I. 26.) ör. k) 2/2004. (I. 26.) ör. l) 32/2004 (VI. 21.) ör. m) 2/2005. (I. 24.) ör. n) 27/2005. (IX. 19.) ör o) 5/2006. (I. 30.) ör. p) 25/2006. (VI. 19.) ör. q) 49/2006. (XII. 22.) ör. r) 48/2007 (XII. 22.) ör. s) 1/2009. (I. 30.) ör. t) 8/2010. (III. 1.) ör. u) 11/2011. (II. 28.) ör. v) 37/2011. (IX. 12.) ör. x) 60/2011. (XII. 19.) ör. z) 2/2012. (I. 19.) ör. 1 /2012. II. 1- Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 32. (3) bekezdésében, 37/A. (3) bekezdésében, 38. -ában, 43/B. -ában, aiban, 50. (3) bekezdésében és az 55/C. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról a következő rendeletet alkotja 2 : I. FEJEZET Általános rendelkezések 1 A rendelet 1. mellékletét hatályon kívül helyezte a a 2/2012. (I. 19.) ör, hatálytalan február 1. napjától 2 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától

2 A rendelet hatálya 1. (1) 3 A rendelet hatálya - a (2)-(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Terézvárosban élő, oda bejelentett lakcímmel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel az átmeneti ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak jogszerűen Terézvárosban tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed: a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Terézváros területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint b) az Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Terézváros területén gyakorolja és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (4) Az Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a rendelet hatálya kiterjed a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya) rendelkező harmadik országbeli állampolgárra, feltéve, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Terézvárosban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. (5) Az átmeneti segély vonatkozásában az életet és a testi épséget fenyegető elháríthatatlan veszély esetén a rendelet hatálya az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed a Terézvárosban életvitelszerűen tartózkodó nem hajléktalan személyekre is. Alapelv 2. A jelen rendeletben szabályozott rászorultságtól - így az egyének és családok szociális helyzetétől - függő pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása során az igénylő és a vele életvitelszerűen együtt élő személyek szociális helyzetét a családközpontú ellátás elvének érvényesítése érdekében együttesen kell feltárni. Törekedni kell arra, hogy a szociálisan rászoruló családok mindegyike részesüljön - igényérvényesítési képességétől függetlenül - az ellátások valamely formájában. II. FEJEZET 3 módosította a 37/2011. (IX. 12.) ör, hatályos szeptember 12. napjától

3 Ellátások Időskorúak járadéka 2/A. 4 Az Szt. 32/B. -ában meghatározott feltételek alapján támogatásra jogosult időskorúak járadékának mértéke: a) egyedülálló, jövedelemmel nem rendelkező, 75. életévét betöltött személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 130 %-a, minden más, jövedelemmel nem rendelkező jogosult személy esetén a nyugdíjminimum 100 %-a, b) ha a jogosult személy jövedelemmel rendelkezik, az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de minimum Ft. Aktív korúak ellátása hk Az Szt. 37. (1) bekezdése szerint támogatásra jogosult rendszeres szociális segélyének havi összegét az Szt. 37. (4) bekezdése határozza meg Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit bejelentés vagy hivatalos tudomásszerzés esetén 30 napon belül, egyébként hivatalból egységesen évente felül kell vizsgálni. 6. (1) 9 Az Szt. 37. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködni köteles az Önkormányzat által kijelölt szervvel. Fenti személy a segély megállapításának feltételeként az Önkormányzat által kijelölt szervvel való együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja. (2) Az Önkormányzat a fenti együttműködésre a Terézvárosi Családsegítő Szolgálatot (a továbbiakban: TECSASZO) jelöli ki. (3) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell a TECSASZO-val való együttműködési kötelezettségről és az együttműködés elmulasztásának következményeiről. Az együttműködésre köteles személy az együttműködés keretében köteles a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a TECSASZO-nál megjelenni és együttműködni a beilleszkedést segítő program kidolgozásában. Köteles a közösen kimunkált programot tartalmazó megállapodás aláírására. Köteles minden tőle telhetőt megtenni a beilleszkedést segítő program megvalósítása érdekében. (4) Ha az együttműködésre köteles személy neki fel nem róható okból az előző 4 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 5 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 6 hatályon kívül helyezte a 11/2011. (II. 28..) ör, hatálytalan február 28. napjától 7 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 8 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 9 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától

4 bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tud eleget tenni, erről a tényről - az ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles a TECSASZO-t tájékoztatni. A tájékoztatáshoz köteles az okot bizonyító igazolást mellékelni. (5) Amennyiben az együttműködésre köteles személy a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget - így többek között határidőben a TECSASZO-nál nem jelenik meg, nem vesz részt a segítő program kidolgozásában, megtagadja a megállapodás aláírását, nem tesz meg minden tőle telhetőt a beilleszkedést segítő program megvalósulásáért - és hitelt érdemlően nem tudja bizonyítani, hogy a mulasztás nem önhibájából történt, akkor együtt nem működőnek minősül. (6) Az együttműködésre kötelezett személy jogosult a TECSASZO vezetőjétől írásban kérni másik program kidolgozását, ha a TECSASZO által összeállított javaslattal nem ért egyet. Részletesen indokolnia kell kérelmét. A kérelemben foglaltak jóváhagyásáról vagy annak elutasításáról a TECSASZO vezetője dönt. (7) Az együttműködésre kötelezett személy jogosult a TECSASZO vezetőjétől írásban kérni a program megváltoztatását, módosítását, amennyiben a megállapodás aláírásától eltelt időben életkörülményeiben jelentős változás így többek között tartós betegség, eltartottak számának növekedése, hozzátartozók számának változása- állt be. (8) A TECSASZO vezetője az együttműködési megállapodás megkötésének vagy a megkötés elmaradásának a tényéről, valamint az együttműködési kötelezettség nem teljesítéséről az esemény bekövetkezését követő 15 napon belül értesíti a jegyzőt (1) Az Önkormányzat a rendszeres szociális segélyben részesülő, együttműködésre kötelezett részére az alábbi, beilleszkedést segítő programtípusokat biztosítja: a) egyéni képességet és életmódot formáló foglalkozás, b) tanácsadás, c) munkavállalásra való felkészítés, d) reszocializációs program, e) álláskeresési segítségnyújtás, f) oktatáson, átképzésen való részvétel lehetősége. (2) 11 Az (1) bekezdés f) pontjában megjelölt oktatás, átképzés Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Budapest, Katonai József utcai Kirendeltsége közreműködésével realizálódik. (3) Az (1) bekezdés a) - e) pontjaiban foglalt programokat a TECSASZO egyéni esetkezelés, csoportok, tréningek eszközével valósítja meg. Helyi lakásfenntartási támogatás Ápolási díj 15. (1) 13 Az Szt. 41. (1) bekezdésében és 43/A. (1) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az ápolást végző kérelmére - amelyhez csatolja a háziorvos arról szóló igazolását, hogy az ápolt személy tartósan beteg, illetve arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt 10 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 11 módosította a 2/2012. (I. 19.) ör, hatályos február 1. napjától 12 hatályon kívül helyezte a 60/2011. (XII. 19.) ör, hatálytalan január 1. napjától 13 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától

5 állandó és tartós gondozásra szorul - ápolási díj állapítható meg az Szt. 43/B. alapján, az ott rögzített feltételekkel annak a hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló hozzátartozója ápolását látja el, és családjában az egy főre számított jövedelem nagysága a kérelem benyújtásakor nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át. A tartós beteg fogalmán az Szt. 41. (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell érteni. (2) 14 Az Szt. 41. (1) bekezdésében és 43/A. (1) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az ápolást végző kérelmére - amelyhez csatolja a háziorvos arról szóló igazolását, hogy az ápolt személy tartósan beteg, illetve arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul - ápolási díj állapítható meg az Szt. 43/B. alapján, az ott rögzített feltételekkel annak az egyedülálló hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló hozzátartozója ápolását látja el, és jövedelme a kérelem benyújtásakor nem haladja meg a nyugdíjminimum 225 %-át. A tartós beteg fogalmán az Szt. 41. (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell érteni. (3) 15 Az (1) és (2) bekezdésben szabályozott esetekben az ápolási díj havi mértéke - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - egységesen az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a, de minimum Ft. (4) 16 Az ápolási díj azon eseteiben, ahol az ápoló a (3) bekezdésben szereplő összeget el nem érő rendszeres pénzellátásban részesül, az ápolási díj összege a (3) bekezdésben szereplő összeg és a rendszeres pénzellátás összegének a különbözete, de legalább Ft. (5) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit évente egyszer felül kell vizsgálni. (6) 17 Az ápolási díjban részesülő személy ápolási tevékenységét a Terézvárosi Gondozó Szolgálat az ápoltnál jogosult helyszíni szemle keretében ellenőrizni. Amennyiben az ápolás nem megfelelő voltát, vagy meg nem valósulását tapasztalja, úgy köteles erről a jegyzőt tájékoztatni. A tájékoztatás megalapozza a soron kívüli felülvizsgálatot. (7) 18 Az ápolást végző személy kötelezettségét nem teljesíti, ha bizonyíthatóan 48 óráig nem keresi fel az ápolt személyt, illetve, ha a háziorvos az ápolt állapotának az ápolás nem megfelelő voltával összefüggő romlását állapítja meg, továbbá ha az ápolást végző személy keresőtevékenységet folytat és munkaideje az otthoni munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja. Átmeneti segély Az átmeneti segély a költségvetés keretén belül, egyszeri vagy időszakos vissza nem térítendő készpénz, élelmiszer, ruházati cikkek vásárlására fordítható utalvány, illetve természetbeni juttatások (elsősorban tartós élelmiszer, felnőtt ruházat) formájában nyújtható. Az átmeneti segélyre jogosultság szabályai, az átmeneti segély mértéke 17. Az átmeneti segély nem lehet az igénylő rendszeres megélhetésének forrása. 14 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 15 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 16 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 17 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 18 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 19 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától

6 18. Az átmeneti segély minimális mértéke alkalmanként nem lehet kevesebb, mint a nyugdíjminimum 10 %-a. Az átmeneti segély mértéke a tárgyévben 75. életévét be nem töltött, egyedülálló személy esetében nem haladhatja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, 75. életévét betöltött, egyedülálló személy esetében a négyszeresét. Az átmeneti segély mértéke a tárgyévben, az egy családban élő személyek esetében, összesen nem haladhatja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. Az átmeneti segély - egy határozattal - évi 2-12 alkalomra is megállapítható. 30 napon belül ugyanazon személy részére átmeneti segély 1 alkalommal állapítható meg. Átmeneti segély 30 napon belül ugyanazon családban élő személyek részére az igénylő személyétől függetlenül csak 1 alkalommal állapítható meg hk Az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás ellátási formában részesülő személy különösen indokolt esetben és csak akkor kaphat átmeneti segélyt, ha a személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum másfélszeresét a felsorolt ellátási formák értékével sem éri el. Az átmeneti segély értéke ezekben az esetekben évente és személyenként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, illetve egy családban élő személyek esetében családonként a nyugdíjminimum háromszorosát Átmeneti segély a rendeletben meghatározott feltételekkel annak a) az egyedülélő személynek nyújtható, akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 210 %-át nem haladja meg, illetve b) annak a családban élő személynek nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 210 %-át nem haladja meg A feltételek fennállása esetén sem részesülhet az átmeneti segély pénzbeli formájában az a személy, aki önhibájából jogosulatlanul és rosszhiszeműen vett fel a jelen rendeletben szabályozott bármelyik szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást, és visszafizetési kötelezettségének még nem tett eleget. 22/A. 24 (1) A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat vezetőjének javaslatára a 18., okban foglalt feltételek mellőzésével is adható az éves költségvetésben meghatározott összeghatárig- átmeneti segély, ha a kérelem indoka alapján létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bekövetkezte, vagy időszakosan, illetve tartósan fennálló létfenntartási gond valószínűsíthető. Az első mondatban megjelölt esetekben és feltételekkel az átmeneti segély csak akkor állapítható meg, ha a 18. -ban és a okban megjelölt feltételek alapján az átmeneti segély folyósítása a kérelem időpontjában kizárt. (2) A tárgyévre vonatkozó átmeneti segélyek együttes összege számításánál az (1) bekezdés alapján megállapított átmeneti segély értékét figyelmen kívül kell hagyni. Gyógyszertámogatás 23 (1) Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök protetikai és fogszabályzó eszközök 20 hatályon kívül helyezte a 8/2010. (III. 1.) ör, hatálytalan március. 1. napjától 21 módosította a 37/2011. (IX. 12.) ör, hatályos szeptember 12. napjától 22 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 23 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 24 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától

7 térítési díja megfizetéséhez gyógyszertámogatás címén támogatás adható annak: a.) az egyedülélő személynek, akinek a jövedelme a nyugdíjminimum összegének a háromszorosát, vagy b.) annak a nem egyedülélő személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum két és félszeresét nem haladja meg, nem részesül július 1. napját követően megállapított közgyógyellátásban és a térítési díj megfizetése saját, illetve családja megélhetését veszélyezteti. (2) Gyógyszertámogatás esetében a kérelem benyújtására és elbírálására az átmeneti segély vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) Tárgyévben a gyógyszertámogatás összege az egyedülélő személynél illetve az igénylők számától és személyétől függetlenül egy családnál a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladhatja meg. (4) 25 Gyógyszertámogatás az önkormányzat éves költségvetésében erre a célra elkülönített keretösszeg erejéig állapítható meg hk. 25. hk. 25/A. hk. 26. hk. A t hatályon kívül helyezte a 49/2006. (XII. 22.) ör I. 1-i hatállyal. Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása 27. A 27. -t hatályon kívül helyezte a 33/1997. (XI. 21.) ör. 10. (1) bekezdése XI. 21-i hatállyal. Temetési segély (1) Az Szt ában és a jelen rendeletben megállapított feltételek fennállása esetén az Önkormányzat készpénzben, temetési segély elnevezéssel támogatást nyújthat annak a személynek, akinek a) egyedül élőként havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át, b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg. (2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a helyben szokásos, legolcsóbb temetés a) költségeinek 50 %-át, ha az egyedül élő igénylő havi jövedelme, illetve az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, b) költségeinek 40 %-át, ha az egyedül élő igénylő havi jövedelme, illetve az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg, c) költségeinek 30 %-át, ha az egyedül élő igénylő havi jövedelme, illetve az igénylő 25 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 26 hatályon kívül helyezte a 8/2010. (III. 1.) ör, hatálytalan március. 1. napjától 27 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától

8 családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, d) költségeinek 20 %-át, ha az egyedül élő igénylő havi jövedelme, illetve az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg, e) költségeinek 10 %-át, ha az egyedül élő igénylő havi jövedelme, illetve az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg, de nem lehet nagyobb, mint a temetés tényleges költsége. (3) 28 A temetési segély iránti kérelem a halálesetet követő 60 napon belül nyújtható be. E határidő jogvesztő. Köztemetés 28/A. Az Szt. 48. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott temetési költség megtérítése alól részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, ha a haláleset időpontjában terézvárosi lakóhellyel rendelkezett, feltéve ha a jövedelme a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg. Rendszeres nevelési segély A okat hatályon kívül helyezte a 33/1997. (XI. 21.) ör XI. 21-i hatállyal. Közgyógyellátás Az Szt. 50. (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyeken túlmenően közgyógyellátásra jogosult: a) azon egyedülélő, 75. életévét betöltött személy, akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 310 %-át, b) azon egyedülélő, 75. életévét be nem töltött személy, akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 260 %-át, c) az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 235 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy e személy részére szükséges, az Szt ában meghatározott havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) eléri vagy meghaladja a nyugdíjminimum 20 %-át. 34. Kivételes méltánylást érdemlő esetben, így különösen, ha egy családban több személlyel kapcsolatban is felmerül az egészségi állapot megőrzéséhez, illetve helyreállításához szükséges kiadás, a 33. -ban meghatározott személy akkor is jogosult a közgyógyellátásra, ha a részére feltétlen szükséges, az Szt ában meghatározott rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át. A 34. szövegét megállapította az 1/2009. (I. 30.) ör II. 1-i hatállyal. 35. A 33. és 34. -ban meghatározott közgyógyellátást határozott, egy éves időtartamra kell megállapítani. 28 kiegészítette a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 29 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától

9 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító hatósági bizonyítvány az Szt ában foglalt feltételek mellett is csak akkor állítható ki az igénylő részére, ha az igénylő vagy családtagja nem rendelkezik vagyonnal. III. FEJEZET Eljárási szabályok (1) Jelen rendeletben szabályozott időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj, közgyógyellátás iránti kérelmeket a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyermekvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Osztály) kell benyújtani a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet mellékletében szereplő formanyomtatványon. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelmet jelen rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell előterjeszteni. (3) (1) A Polgármesteri Hivatal a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével környezettanulmányt készít az igénylő lakóhelyén. (2) A környezettanulmányként felhasználható a szociálpolitikával, illetve gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szerv vagy személy, vagy a nevelési-oktatási intézmény gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó munkatársának a környezettanulmány tartalmi elemeivel rendelkező feljegyzése, illetve a Polgármesteri Hivatal által korábban készített környezettanulmány, feltéve, ha a feljegyzés, illetve a környezettanulmány egy évnél nem régebben tapasztalt tényeken alapul. (3) 33 Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmet a közgyógyellátás iránt nyújtották be, vagy ha a kérelem a 40. -ban meghatározott támogatásra irányul. 39. hk. A 39. -t hatályon kívül helyezte a 27/2005. (IX. 19.) ör X. 1-i hatállyal. 40. Az igénylőt ért váratlan esemény (így különösen baleset, azonnali kórházi beutalás, elemi kár, az igénylő sérelmére elkövetett súlyos bűncselekmény, közeli hozzátartozó halála) esetében, illetve az igénylő életét, testi épségét, a gondozására, nevelésére bízott személy megélhetését veszélyeztető krízishelyzetben az eseti támogatás iránti kérelmet soron kívül, három munkanapon belül kell elbírálni. 30 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 31 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 32 hatályon kívül helyezte a a 2/2012. (I. 19.) ör, hatálytalan február 1. napjától 33 módosította a 60/2011. (XII. 19.) ör, hatályos január 1. napjától

10 41. hk. A 41. -t hatályon kívül helyezte a 2/2004. (I. 26.) ör I. 26-i hatállyal. 42. (1) 34 (2) 35 Az ápolási díjat, az időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatást a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani hk Az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az Szt. 41. (1) bekezdésében, valamint 43/A. (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj és a közgyógyellátás iránti kérelmekről a jegyző, az egyéb - szociális rászorultságtól függő pénzbeli támogatások, a természetben nyújtott átmeneti segély iránti, valamint a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítésre irányuló kérelmekről a polgármester dönt Természetbeni átmeneti segélyt, vásárlási utalványt az igénylő átvételi elismervény ellenében jogosult átvenni. A pénzbeli átmeneti segély kifizetését postai úton, 8 napon belül, átutalással kell teljesíteni. Kivételes esetben, a 40. -ban meghatározott körülmények indokolta segély esetén a Polgármesteri Hivatal pénztárából bizonylat alapján, közvetlenül az igénylőnek vagy meghatalmazottjának is átadható a támogatás. 45/A. 39 Az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az ápolási díj megállapított összegét utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani. Egyéb rendelkezések 46. (1) 40 A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ket. X. fejezetében foglalt elektronikus tájékoztatásra és hatósági szolgáltatásra vonatkozó eltérő rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet szabályozza. (2) Az igénylő nem kötelezhető a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatások felhasználásával történő elszámolásra. 47. A rendeletben szabályozott pénzbeli támogatások az Sztv.-ben és e rendeletben meghatározottak szerint megállapított összegét százasokra kell kerekíteni. A kerekítés során a támogatás összegének utolsó két számjegyét, amennyiben az az ötvenet nem haladja meg, lefelé, ha meghaladja, felfelé kell kerekíteni. 34 hatályon kívül helyezte a 60/2011. (XII. 19.) ör, hatálytalan január 1. napjától 35 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 36 hatályon kívül helyezte a 8/2010. (III. 1.) ör, hatálytalan március. 1. napjától 37 módosította a 37/2011. (IX. 12.) ör, hatályos szeptember 12. napjától 38 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 39 módosította a 37/2011. (IX. 12.) ör, hatályos szeptember 12. napjától 40 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától

11 48. A támogatások nyújtásáról a jegyző naprakész nyilvántartást köteles vezettetni. Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedülélő, egyedülálló, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, hajléktalan fogalmán az Szt. 4. -ában foglaltakat kell érteni Záró rendelkezések 50. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel június 1. napján lép hatályba. A hatálybalépés előtt benyújtott kérelmeket a korábbi jogszabály szerint kell elbírálni. (2) A lakásfenntartási támogatásra és a hátralékkiegyenlítő segélyre vonatkozó rendelkezések január 1. napján lépnek hatályba. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a többszörösen módosított 13/1993. (VI. 1.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. A többszörösen módosított/1993. (III. 19.) önkormányzati rendelet december 31. napján hatályát veszti. A 3/1993. (III. 19. ) önkormányzati rendelet alapján évben folyósított lakásfenntartási támogatás összege július 1. napjától 1.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet, az 1.000,- Ft-ot el nem érő támogatásokat ezen időponttól 1.000,- Ft-ra kerekítve kell folyósítani. dr. Borsány György polgármester dr. Váriné dr. Kőnig Edit jegyző 41 módosította a 60/2011. (XII. 19.) ör, hatályos január 1. napjától

12 BUDAPEST FŐVÁROS VI. KER. TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA Szociális és Gyermekvédelmi Osztály Budapest VI. Eötvös u. 3. Telefon/fax: sz. melléklet a 14/1997. (V. 23.) rendelethez Átmeneti segély iránti kérelem 1./ A kérelmező személyes adatai: Neve: Születési neve: Születési helye és ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Nem magyar állampolgárságú kérelmező esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásának jogcíme (a megfelelő aláhúzandó): - hontalan - bevándorolt - letelepedett - menekültként elismert személy - szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy - az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgára Lakóhelye: Tartózkodási helye: Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ-száma): Családi állapota: Foglalkozása: Munkahelye: Adóazonosító jele: Telefonszáma (nem kötelező megadni): Fizetési számlaszáma (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: 2./ A kérelmező családi körülménye (a megfelelő aláhúzandó): - egyedülélő - nem egyedülélő 3./ A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai (nem egyedülélő kérelmező esetén): a) b) c) d) e) f) g) Közeli hozzátartozó (születési) neve: Születési ideje: Családi kapcsolat megnevezése: TAJ-száma átmeneti Oldal 1

13 4./ Jövedelmi adatok: 1 A jövedelem típusa Kérelmező jövedelme (Ft) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók jövedelme (Ft) a) b) c) d) e) f) g) 1. / Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2./ Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. / Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4./ Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5./ Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. / Egyéb jövedelem 7./ Összes jövedelem 5./ Kérelmező és a családjában élő közeli hozzátartozók vagyona: A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): a./ Címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen - nem. (a megfelelő aláhúzandó) b./ Címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen - nem. (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): Címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. 1 Az 1-5./ pontokat a kérelem-nyomtatvány végén lévő Kitöltési útmutatóban foglaltak figyelembe vételével szükséges kitölteni. átmeneti Oldal 2

14 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat): Megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.):..., címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): Megnevezése:..., címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. B. Egyéb vagyontárgyak Gépjármű: a./ személygépkocsi:... típus,... rendszám, a szerzés ideje:... év, becsült forgalmi érték:**... Ft. b./ személygépkocsi:... típus,... rendszám, a szerzés ideje:... év, becsült forgalmi érték:**... Ft. c./ tehergépjármű, autóbusz:... típus,... rendszám, a szerzés ideje:... év, becsült forgalmi érték:**... Ft. Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 6./ Kérelmező családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80-szorosát (egyenként 30-szorosát) meghaladó értékű egyéb ingótulajdon, illetve vagyoni értékű jog: a./ b./ 7./ Kérelmező lakásban való tartózkodásának jogcíme (a megfelelő aláhúzandó): - bérlő - bérlőtárs - társbérlő - albérlő - tulajdonos - tulajdonostárs - haszonélvező - jóhiszemű jogcím nélküli lakáshasználó - egyéb: 8./ Ha a kérelmező nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes képviselő bejelentett lakóhelye/tartózkodási helye: átmeneti Oldal 3

15 9./A kérelem rövid indoka: 10./Nyilatkozatok: a./ Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a - lakóhelyemen - tartózkodási helyemen élek (a megfelelő aláhúzandó). b./ Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. c./ Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján - ellenőrizheti. d./ Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Budapest, 20. hó. nap kérelmező (törvényes képviselője) aláírása közeli hozzátartozó (törvényes képviselője) aláírása közeli hozzátartozó (törvényes képviselője) aláírása közeli hozzátartozó (törvényes képviselője) aláírása átmeneti Oldal 4

16 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: 1./ Lakóhely, tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely. 2./ Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 3. / Közeli hozzátartozó: a./ a házastárs, az élettárs, b./ a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, c./ korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt, d./ a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 4./ Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 5./ Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a./ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és b./ azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Nem minősül jövedelemnek: a./ a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, b./ a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, c./ az anyasági támogatás, d./ a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, e./ a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, f./ a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, g./ az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, h./ a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, i./ az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a./ a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, b./ a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, c./ a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. A jövedelemnyilatkozatban átmeneti Oldal 5

17 a./ a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b./ a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell feltüntetni azzal, hogy a b./ pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelem a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kerül beszámításra a jogosultság megállapításakor. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. A jövedelmek típusai: a./ Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. b./ Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. c./ Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. d./ Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. e./ Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. f./ Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát, munkanélküli családtagok esetén az illetékes munkaügyi központ igazolását a kérelemhez mellékelni szükséges. 6./ A kérelmet a kérelmezőn túl a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult aláírásra. átmeneti Oldal 6

18 BUDAPEST FŐVÁROS VI. KER. TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA Szociális és Gyermekvédelmi Osztály Budapest VI. Eötvös u. 3. Telefon/fax: sz. melléklet a 14/1997. (V. 23.) rendelethez Temetési segély iránti kérelem 1./ A kérelmező személyes adatai: Neve: Születési neve: Születési helye és ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Nem magyar állampolgárságú kérelmező esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásának jogcíme (a megfelelő aláhúzandó): - hontalan - bevándorolt - letelepedett - menekültként elismert személy - szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy Lakóhelye: Tartózkodási helye: Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ-száma): Családi állapota: Foglalkozása: Munkahelye: Adóazonosító jele: Telefonszáma (nem kötelező megadni): Fizetési számlaszáma (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: 2./ A kérelmező családi körülménye (a megfelelő aláhúzandó): - egyedülélő - nem egyedülélő 3./ A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai (nem egyedülélő kérelmező esetén): Közeli hozzátartozó (születési) neve: Születési ideje: Családi kapcsolat megnevezése: TAJ-száma a) b) c) d) e) f) g) temetési Oldal 1

19 4./ Jövedelmi adatok: 1 A jövedelem típusa Kérelmező jövedelme (Ft) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók jövedelme (Ft) a) b) c) d) e) f) g) 1. / Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2./ Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. / Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4./ Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5./ Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. / Egyéb jövedelem 7./ Összes jövedelem 5./ Kérelmező és a családjában élő közeli hozzátartozók vagyona: A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): a./ Címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen - nem. (a megfelelő aláhúzandó) b./ Címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen - nem. (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): Címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. 1 Az 1-5./ pontokat a kérelem-nyomtatvány végén lévő Kitöltési útmutatóban foglaltak figyelembe vételével szükséges kitölteni. temetési Oldal 2

20 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat): Megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.):..., címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): Megnevezése:..., címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. B. Egyéb vagyontárgyak Gépjármű: a./ személygépkocsi:... típus,... rendszám, a szerzés ideje:... év, becsült forgalmi érték:**... Ft. b./ személygépkocsi:... típus,... rendszám, a szerzés ideje:... év, becsült forgalmi érték:**... Ft. c./ tehergépjármű, autóbusz:... típus,... rendszám, a szerzés ideje:... év, becsült forgalmi érték:**... Ft. Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 6./ Kérelmező családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80-szorosát (egyenként 30-szorosát) meghaladó értékű egyéb ingótulajdon, illetve vagyoni értékű jog: a./ b./ 7./ Kérelmező lakásban való tartózkodásának jogcíme (a megfelelő aláhúzandó): - bérlő - bérlőtárs - társbérlő - albérlő - tulajdonos - tulajdonostárs - haszonélvező - jóhiszemű jogcím nélküli lakáshasználó - egyéb: 8./ Ha a kérelmező nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes képviselő bejelentett lakóhelye/tartózkodási helye: temetési Oldal 3

Átmeneti segély iránti kérelem

Átmeneti segély iránti kérelem Átmeneti segély iránti kérelem 1./ A kérelmező személyes adatai: Neve: Születési neve: Születési helye és ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Nem magyar állampolgárságú kérelmező esetén a Magyar Köztársaság

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1 melléklet a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1 melléklet a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez. KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására

2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez. KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására 2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1.Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor...

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor... 4. melléklet az 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve:.... Születéskori név:.. Születési hely, idő:...... Anyja neve:........ TAJ száma: Betöltött

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

Módosítások: Hatályon kívül helyezte a 37/2013. (XI.14.) ör. 24. a) pontja január 1. napjától /2013. I XI. 14./

Módosítások: Hatályon kívül helyezte a 37/2013. (XI.14.) ör. 24. a) pontja január 1. napjától /2013. I XI. 14./ A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/391-943 Fax: 52/391-943 1.sz. Melléklet 5/2015.(II. 27.) Önkormányzati Rendelethez KÉRELEM rendkívüli

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 2/A számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításhoz

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításhoz Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításhoz A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:..

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

KÉRELEM Temetési támogatás

KÉRELEM Temetési támogatás KÉRELEM Temetési támogatás Az igénylő adatai: Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás megállapítására I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. )

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) Kérelmező neve: Születési neve: Anyja neve : Születési helye, ideje : év hó nap Családi állapota: TAJ száma : Lakóhelye: Tartózkodási helye : Szükség

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

K é r e l e m lakásfenntartási támogatás igényléséhez

K é r e l e m lakásfenntartási támogatás igényléséhez K é r e l e m lakásfenntartási támogatás igényléséhez I. Személyi adatok a) Igénylő: Szem. Igazolvány száma:... Neve (nőknél leánykori is):... Születési ideje, helye:... Anyja neve:... Állampolgársága:...

Részletesebben

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás! I.

Részletesebben

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...... 1.1.2. Születési neve:..... 1.1.3. Anyja neve... 1.1.4.

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ Tisztelt Ügyfelünk! A többszörösen módosított 1993. évi III. törvény. 54.. (1) bekezdése

Részletesebben

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:...

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:... Gomba Község Polgármestere részére Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Települési támogatás kérelem Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg,

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg, EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

KÉRELEM. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához I. SZEMÉLYI ADATOK 1. Kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 K é r e l e m Települési támogatás megállapítására (gyógyszerköltség támogatás) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

o egyedül élő o nem egyedül élő

o egyedül élő o nem egyedül élő 1 1. melléklet KÉRELEM Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához Kérelmező neve:.... Születési neve:.. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:... Tartózkodási helye:.. TAJ száma:... A kérelmező

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok 2 : Név:... Születési név:...

Részletesebben

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / /

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / 1. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / b) Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Települési támogatás. KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

Települési támogatás. KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez Települési támogatás KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA (Kizárólag az előző jogosultság megszűnését követően nyújtható be!)

KÉRELEM LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA (Kizárólag az előző jogosultság megszűnését követően nyújtható be!) Község Képviselő-testülete KÉRELEM LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA (Kizárólag az előző jogosultság megszűnését követően nyújtható be!) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez201 I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:

Részletesebben

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT 4. melléklet a 4./2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA Benyújtandó: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Tel.: 49/511-554 Ügyfélfogadás: H, Sze: 8:00-16:00 P: 8:00-12:00 MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA Kérelem és jövedelemnyilatkozat szociálisan rászorultak részére,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása)

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő

Részletesebben

KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására 8.sz. Függelék (63/2006.(III.27.)Kom. rendelet alapján) KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására 1. A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4.

Részletesebben

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás Települési támogatás KÉRELEM Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap Lakóhely:

Részletesebben

Kérelem. a települési támogatás (lakhatási támogatás) megállapításához

Kérelem. a települési támogatás (lakhatási támogatás) megállapításához Kérelem a települési támogatás (lakhatási támogatás) megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: A támogatást igénylő neve:... Születési neve:... Születési helye, ideje:...

Részletesebben

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. LTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Ügyfélfogadás rendje a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda (9600

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. A kérelmező személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM. települési támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési támogatás megállapítására 1. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 7/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletéhez KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás megállapítására

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

K É R E L E M Háztartási hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt

K É R E L E M Háztartási hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt K É R E L E M Háztartási hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 63/2006.(III.27.) kormányrendelet alapján készült minta Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vagy járulékfizetés alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításához 1.Személyi adatok:

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT Érkezett:. Ügyintéző:.. KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez ( jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez ( jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez ( jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. A kérelmező adatai: Neve:. Születéskori neve:.... Anyja neve:..... Születési helye és ideje:.. Állandó lakcíme:..... Tartózkodási helye:. TAJ szám: Állampolgárság:..

Részletesebben

KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:.

KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja

Részletesebben

Kérelem települési támogatás megállapítására

Kérelem települési támogatás megállapítására B ü r ü s E n d r ő c G y ö n g y ö s m e l l é k K é t ú j f a l u * K i s d o b s z a S z ö r é n y T e k l a f a l u V á r a d Z á d o r Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 7975 Kétújfalu, József

Részletesebben

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve: 1.3. Anyja neve: 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): 1.5. Lakóhelye:

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Kérelmező neve :...... Születési neve:...... Születési helye, ideje:...... Anyja neve:...... Lakóhely:...... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

OptiJus Opten Kft. 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet. A 2011.9.1. óta hatályos szöveg. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

OptiJus Opten Kft. 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet. A 2011.9.1. óta hatályos szöveg. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására OptiJus Opten Kft. 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben