GÖNCI BARACKPÁLINKA TERMÉKLEÍRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖNCI BARACKPÁLINKA TERMÉKLEÍRÁS"

Átírás

1 TERMÉKLEÍRÁS 1. A földrajzi árujelzı megnevezése GÖNC 2. A termék megnevezése, amellyel kapcsolatban a földrajzi árujelzıt használják BARACKPÁLINKA 3. A termék bemutatása, beleértve az elıállításához felhasznált nyersanyagokat, a fıbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi tulajdonságokat A termék elıállításához felhasznált nyersanyag A "Gönci" eredetmegjelöléssel ellátott barackpálinka alapanyaga a kajszibarack, amely Gönc vidékének egyik jellegzetes gyümölcse. A termelési körzetben elsısorban a Magyar kajszit termesztik, amely mellett megtalálhatók a telepítésre jóváhagyott egyéb fajták (pl. a Gönci magyar kajszi, a Ceglédi bíborkajszi, a Pannónia stb.) is. Az alapanyagnak fajtaazonosnak, kellıen érettnek, romló hibától és idegen anyagtól mentesnek kell lennie. Zöld, penészes vagy rothadt gyümölcsöt a tétel nem tartalmazhat. Egyéb követelmények: refrakció %: legalább 15,0; gyümölcsméret: 30 mm felett. Átvételkor minden tétel minısítése a Magyar Élelmiszerkönyv /91. sz. elıírása szerint történik, a II. osztályba soroltaknak megfelelıen. Ellenırzött paraméterek: fajta meghatározása, tisztaság, érettség, refrakció %, ph érték. A gönci barackpálinka különlegességét, kiváló minıségét a klimatikus viszonyok, a kedvezı alapanyag ellátás, a hagyományok ırzése, valamint a technológia szigorú betartása együttesen biztosítják. A termék fıbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai, érzékszervi tulajdonságai: alkoholtartalom: legalább 40% V/V, metilalkohol-tartalom: max g/hl.abs.alk., illóanyag-tartalom: min. 200 g/hl.abs.alk., hidrogén-cianid tartalom: max. 10 g/hl.abs.alk. A további minıségi követelményeket a Magyar Élelmiszerkönyv /89 sz. elıírás tartalmazza.

2 4. A termék elıállítási módja Fıbb lépései: alapanyagok átvétele, a gyümölcs cefrézése, a cefre erjesztése, lepárlás, érlelés. Barack átvétele, vizsgálata Jó minıségő, kifogástalan gyümölcspálinkát csak jó minıségő alapanyagból lehet elıállítani. A beérkezı - dokumentált eredető - gyümölcs mennyiségi átvétele súlymérés, minıségi átvétele érzékszervi és analitikai vizsgálatok (szárazanyagtartalom, ph érték) alapján történik. Barack cefrézése A cefrézés során a gyümölcsöt elıkészítik az erjesztéshez. Válogatás, mosás után a gyümölcs a magozóba kerül, ahol a mag eltávolítása történik. Mivel a pálinka aromájához a "magíz" is hozzájárul, megengedett a maradvány (max. 3%) törmelék mag. Ezután a gyümölcsöt zúzó-aprító segítségével darabolják (pép állagúvá), megtörténik a sejtfalak felszakítása, hogy a cukortartalmú lé az élesztı számára hozzáférhetıvé váljék. A cefre optimális hımérsékletének (18 o C) beállítása után történik az erjedést elısegítı anyagok hozzáadása. Az irányított erjesztésnél nagyon fontos a hımérséklet tartása és a ph érték optimalizálása, mivel így a fajélesztıs beoltással igen kedvezıen lehet a gyümölcscefrét tiszta, minden hibától mentesen kierjeszteni. Erjesztés A megfelelıen elıkészített cefre erjesztı tartályokba kerül, ahol rövidesen megindul az erjedés. E folyamat 6-10 nap alatt megy végbe, amelynek folyamán a cukortartalom átalakul alkohollá és szén-dioxiddá. A szén-dioxid nagy része elvezetésre kerül, kisebb hányada a tartályban marad. A megfelelı erjedési folyamat feltétele az optimális hımérséklet biztosítása, ellenırzése. A kierjedt cefrét célszerő azonnal feldolgozni, vagy a lepárlás megkezdéséig a szakszerő tárolás alapfeltételeit (hımérséklet és szén-dioxid ellenırzés) biztosítani kell. Lepárlás és finomítás Az erjesztés befejezése után a kierjedt cefrébıl szakaszos eljárással elıször nyerspárlatot készítenek, majd a párlatot tovább finomítják. Lepárlás történhet hagyományos, rézbıl készült un. kisüstön; vagy lepárló oszlopon majd az azon nyert nyerspárlat desztilláló oszlopon történı finomításával is. Az elı- és utópárlat mennyiségét töménység és mennyiségméréssel, valamint a nagyon fontos érzékszervi vizsgálat útján állapítják meg. E mővelet igen nagy szakértelmet kíván. A lepárló berendezések tisztán tartása alapvetı követelmény, e nélkül jó minıségő párlat elıállítása nem lehetséges. Érlelés és pihentetés A párlat érlelése a gyártástechnológia fontos része. Gondosan elıkészített és tisztított fa- és rozsdamentes acéltartályokban történik az érlelés és pihentetés. Érlelési idıtartam minimum 3 hónap. Az érlelt párlat illata kellemes, íze telt, harmonikus. 2

3 Alkoholtartalom beállítása A gondosan érlelt párlat alkoholtartalmát palackozás, fogyasztói forgalomba hozatal elıtt kell beállítani. Ez a palackozott árura vonatkozó igen szigorú elıírás (± 0,3% V/V) figyelembe vételével, jó minıségő (max. 1 NK o -ú) ivóvízzel történik. Az alkoholtartalom kizárólag a gyümölcs lepárlásából származó alkoholból eredhet. Palackozás A forgalmazásra alkalmas barackpálinka tisztára mosott üveg vagy kerámia palackba tölthetı, tömítıbetétes alumínium csavarzárral vagy parafa dugóval zárható. A lezárt termék díszdobozba rakható. A megengedett csomagolási egység maximum 1 liter, ezen felül csak egyedileg, reprezentatív ajándékként csomagolható. Minıségbiztosítás A minıségbiztosítás olyan legyen, amelyben biztosított az azonosítás és nyomon követés. Megfelelıen dokumentálni kell a termék útját a gyümölcs átvételétıl a gyártáson keresztül a végtermékig (pl. ISO 9000 rendszer). A termék származása igazolható kell legyen (pénzügyi elszámolás, belsı ellenırzési adatai alapján). Ellenırzési pontok: alapanyag minısítése, cefre ellenırzése, (ph: 2,7-3,6) erjesztés ellenırzése, hımérséklet (18 o C 19 o C), alkoholtartalom (7-9% V/V ), maradék cukortartalom (kevesebb, mint 0,5%); párlat ellenırzése, alkoholtartalom (75-86% V/V), érzékszervi tulajdonságok (gyümölcsre jellemzı, idegen illattól, íztıl mentes), összes illóanyag-tartalom (legalább 200 g/hl abs.alk.), hidrogén cianid tartalom (legfeljebb 10 g/hl abs.alk.), késztermék ellenırzése gyártmánylap szerint. 5. A földrajzi terület meghatározása, amelyrıl származó termék megjelölésére a földrajzi árujelzıt használják A termék alapanyagául szolgáló kajszibarack a Gönci termelési körzet alább felsorolt településeinek barack telepítésre alkalmas területein termeszthetı. A gönci barackpálinkát szintén ezeken a településeken mőködı szeszfızdében szabad elıállítani, palackozni. Abaújvár, Gönc, Göncruszka, Tornyosnémeti, Zsujta, Arka, Boldogkıváralja, Hejce, Hernádcéce, Korlát, Vizsoly, Abaújkér, Encs, Fancsal, Forró, Ináncs, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa, Alsógagy, Felsıvadász, Lak, Selyeb, Szakácsi, Alsóvadász, Homrogd, Szikszó, Sajóvámos, Sajópálfa, Miskolc, Futókércs, Garadna, Baktakék, Beret, Detek, Léh, Abaújszántó, Golop, Megyaszó, Monok, Rátka, Tállya, Bekecs, Legyesbénye, Szerencs. 3

4 6. A termék és a földrajzi környezet kapcsolata A Göncön és környékén termesztett kiváló minıségő magyar kajszibarack fajtán kívül igen nagy súllyal bírnak a termesztés kedvezı ökológiai tényezıi. Ez a körzet kajszibarack termesztésére az egyik legjobb, mivel a terület mélynyugalmi idıszaka rövid, a télvégi hımérsékletingadozás, az inszoláció alacsony. Ezen a vidéken a vegetáció késıbb indul meg és az inszoláció is kisebb mértékő; az agrometeorológiai jellemzık 50 éves átlaga: évi napfénytartam: óra között, júliusi középhımérséklet: 19 o C, évi csapadék mennyiség: mm. A magyar kajszi már a XVI. században hírnevet szerzett Európában. A kajszi-baraczk név 1667-ben Lippay János munkájában jelenik meg elıször, a sárgabarack fajták egyéb elnevezései után. A XIX. század második fele már a magyar kajszi igazi fellendülésének korszaka volt. Ezt - hasonlóan Gönchöz és környékéhez - több, általánosan ható gazdasági tényezı is segítette. A mezıgazdaság, különösen a paraszti réteg lassú polgárosodása, a megerısödı piac mindenütt erısítette a lokális gyümölcskultúrákat. Tokaj-Hegyalján és más domb- és hegyvidéki szılıterületeken különösen nagy lökést adott a gyümölcstermesztésnek a filoxéra-vész: az elpusztult szılık helyett vidékünkön is sok gyümölcsfát ültettek. A dombvidékek lejtıit átengedték a gyümölcsfáknak. Korponay János említette elıször 1871-ben, hogy Gönc és környéke híres a kajszibarackjáról, amit akkor szép mennyiségben termesztettek. A baracktermelés igazi felfutása azonban az es években kezdıdött. Az 1890-es években a kajszi még jobbára házkerti gyümölcs Magyarországon ben Gönc gyümölcsfájából még csak darab volt a kajszi között Gönc határában 304 kh-ról 11 kh-ra csökkent a szılıterület, ugyanakkor a kertek területe 215 kh-ról 284 kh-ra növekedett. Lényegében az egész régi Abaúj vármegyei szılı- és borkultúrát leváltotta a filoxéra után a megerısödı gyümölcstermesztés. Ez utóbbi idıszak volt az, amikor a tudatos tenyésztıi tevékenység és a vidéken létrehozott faiskolák hatására megformálódott a legnagyobb gyümölcső magyar kajszi, a gönci kajszi tájjellegő fajta kiválasztása és hasznosítása. A gönci kajszi márkanévként lényegében az as évektıl lett közismert, ami egybeesett a közös gazdaságok és - mellettük - a háztáji kisüzemek termelési profiljának megszilárdulásával. Elızetes elismerésére 1960-ban került sor (Magyar Kajszi C. 235), majd 1976-ban lett elismert fajta. Különösen az 1970-es évektıl lett híres a márkanév, ami jobbára a belıle készült pálinka nagyobb volumenő elıállításának és kereskedelmének volt a következménye. A különleges minõségő gönci barackról és pálinkáról bıvebben az alábbi irodalmakból olvashatunk: Elek László: A gyümölcstermelés alakulása Magyarországon Agrártörténeti Szemle VIII Budapest (Akadémiai Kiadó), Iványi Béla: Göncz szabadalmas mezıváros története. Karcag (Kertész József könyvnyomdája), Korponay János: Abaúj vármegye monographiája. Kassa, Lippay János: Posoni kert III. Bécs, Nyujtó Ferenc - Surányi Dezsı: Kajszibarack. Budapest (Mezıgazdasági Kiadó),

5 7. A földrajzi árujelzı feltüntetése a terméken A jelölés a jogszabályokban elıírtakon kívül a következıket tartalmazza: GÖNCI BARACKPÁLINKA (megnevezés részeként), védett eredetmegjelöléső termék (elkülönülve a megnevezéstıl). Gönc neve az 1900-as évek elején cz -vel íródott, ezért a termék megnevezésében ezzel a helyesírással is használható. MELLÉKLETEK Hozzáférhetıek a termékleírás benyújtójánál és a Magyar Eredetvédelmi Tanács Titkárságán Térkép a földrajzi területrıl Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztı Kht. Tanulmánya Történelmi dokumentumok fénymásolatai 5

GÖNCI KAJSZIBARACK TERMÉKLEÍRÁS

GÖNCI KAJSZIBARACK TERMÉKLEÍRÁS GÖNCI KAJSZIBARACK TERMÉKLEÍRÁS Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) lajstromozási kérelemhez Abaúj Gönc Szövetkezet Gönc 2008. november 1. A TERMÉK ELNEVEZÉSE GÖNCI KAJSZIBARACK 2. A TERMÉK BEMUTATÁSA

Részletesebben

Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK

Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK Bevezetés Az alkohol-tartalmú italok története az idıszámítás elıtti korokban kezdıdött. Az ember régen felismerte,

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

Vendéglátás tevékenységei

Vendéglátás tevékenységei Vendéglátás tevékenységei TÉMAKÖR TARTALMA - A vendéglátás munkafolyamatai - Beszerzés - Raktározás - Termelés - Értékesítés - Szolgáltatások nyújtása - Járulékos tevékenységek VENDÉGLÁTÁS MUNKAFOLYAMATAI

Részletesebben

Amit az élelmiszerek címkézésérıl, jelölésérıl alapvetıen tudni érdemes

Amit az élelmiszerek címkézésérıl, jelölésérıl alapvetıen tudni érdemes 1 Amit az élelmiszerek címkézésérıl, jelölésérıl alapvetıen tudni érdemes Írta: Dr. Horacsek Márta, Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest 2 TARTALOMJEGYZÉK E l ı s z ó... 3 I. Mi

Részletesebben

19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet. az élelmiszerek jelölésérıl

19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet. az élelmiszerek jelölésérıl 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelölésérıl Az élelmiszerekrıl szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következıket

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

Magyarország borvidékei:

Magyarország borvidékei: Magyarország borvidékei: Badacsony Balaton-felvidék Balaton-melléke Balatonfüred-Csopak Bükkalja Csongrád Balatonboglár Eger Etyek-Buda Hajós-Baja Kunság Mecsekalja Mátraalja Mór Pannonhalma-Sokoróalja

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-702 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-702 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-702 számú irányelv (régi 2-96 számú irányelv) Sör Beer Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 2013. május (3. kiadás) I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Zöldség és gyümölcs. A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban. Bevezetés. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Zöldség és gyümölcs. A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban. Bevezetés. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Zöldség és gyümölcs Bevezetés A tájékoztató fô célja az, hogy megismertesse a magyar zöldség-

Részletesebben

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu www.poligont.hu Mi Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu Kedves Olvasónk! Mikor 1994. évben belecsöppentem a szabványos ISO, akkor csak a minıségbiztosítási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához

ÚTMUTATÓ. Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁSI FŐOSZTÁLY ÚTMUTATÓ Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához 1. kiadás 2012. december

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı Infekciókontroll és betegbiztonság környezetvédelem. Hulladékgyőjtés- fertızıveszélyes hulladékok kezelése, teendık szúró-vágó eszközökkel történt sérülés esetén. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló

Részletesebben

Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja

Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja Lapok száma (beleértve ezt a lapot) 22 Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja A kérelem nyelve Magyar A kérelmező A jogi vagy természetes személy neve Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

II. Innovációs sikertörténetek

II. Innovációs sikertörténetek Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu II. Innovációs

Részletesebben

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BGK - 3047 Budapest, 2013 1 Szerkesztette:

Részletesebben

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -ának (2) bekezdése 17. és 20. pontjában

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL. A minıség igénye

BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL. A minıség igénye BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL A minıség igénye A szakértık különbözı idıpontokra teszik a minıség iránti igény megjelenését. A legtávolabbi

Részletesebben

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban:

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetıségek kihasználásának eszközei

Részletesebben

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat!

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat! Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó Higiénia Gyakorlat útmutatója Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest 2013. 2. kiadás E kiadvány bemutatja a kistermelői tevékenységet végző gazdákra vonatkozó

Részletesebben