Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I."

Átírás

1 Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011. (III.22.), 22/2010. (XI.15.), 11/2010. (IV.23.), 9/2010. (III.19.), 8/2010. (III.19.), 38/2009. (XI.20.), 28/2009. (VI.25.), 27/2009. (VI.25.), 8/2009. (IV.24.), 5/2009. (III.20.), 30/2008. (IX.18.) önkormányzati rendeleteivel módosított 20/2008. (VI.20.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdése, 10. (1) bekezdése, 25. -a (3) bekezdésének b) pontja, 26. -a, 32. (3) bekezdése, 37/D. (5) bekezdése, 38. (9) bekezdése, 43/B. (1) bekezdése, 45. -ának (1)-(2) bekezdései, 46. (1) bekezdése, 48. -ának (4) bekezdése, 55/C. (4) bekezdése, 92. -ának (1)-(2) bekezdései, 115. (3) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. -a és 29. -ának (1)-(2) bekezdései adnak lehetőséget az önkormányzat számára az ott felsorolt témakörökben rendeletalkotásra. Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Rész Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest közigazgatási területén élő, a kerületben lakcímmel / bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel / rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény ( a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének

2 2 nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint b) az Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (1) E rendelet alkalmazásában 2. a.) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 %-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40 %-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85 %-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 3. az anyasági támogatás, 4. 1 a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 1 A 2. (1) bek. a) pont 4 alpontját módosította a 8/2009. (IV.24.) Ör. 1. -a április 24-ei hatállyal.

3 3 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50 %-át nem haladja meg, 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; b.) vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; c.) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; d.) közeli hozzátartozó: da) a házastárs, az élettárs, db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; e.) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; f.) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; g.) aktív korú: a 18. életévét betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévet be nem töltött személy; h.) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. i.)2 gyermek: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 12. -a szerinti kiskorú; j.)3 fiatalkorú: az a személy, aki a szabálysértés vagy a bűncselekmény elkövetésekor a 14. évét 2 A 2. (1) bek. i.) pontját beiktatta a 11/2010. (IV.23.) Ör. 1. (1) bekezdése április 23-ai hatállyal. 3 A 2. (1) bek. j.) pontját beiktatta a 11/2010. (IV.23.) Ör. 1. (1) bekezdése április 23-ai hatállyal.

4 4 betöltötte, de a 18. évét még nem; k.)4 veszélyeztetettség: olyan a gyermek vagy más személy által tanúsított magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza; l.)5 várandós anya szociális válsághelyzete: olyan családi, környezeti, társadalmi helyzet vagy ezek következtében kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti a gyermek egészséges megszületését. (2) 6 A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. (3) 7 Ahol e rendelet jövedelmet említ, a családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. II. Rész Eljárási rendelkezések 3. (1) 8 A képviselő-testület az Szt.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott önkormányzati hatósági hatásköreit a képviselő-testület szervezeti és működési szabályairól szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. (2) 9 A döntés ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. (3) 10 (4) A 30. (1) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg. 4. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra irányuló kérelmeket év közben folyamatosan az adott ellátási formának megfelelő nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Irodájánál kell benyújtani. (2) A kérelem és az esetleges jogorvoslat benyújtására elektronikus úton nincs lehetőség. (3) Az (1) bekezdés szerinti ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető 4 A 2. (1) bek. k.) pontját beiktatta a 11/2010. (IV.23.) Ör. 1. (1) bekezdése április 23-ai hatállyal. 5 A 2. (1) bek. l.) pontját beiktatta a 11/2010. (IV.23.) Ör. 1. (1) bekezdése április 23-ai hatállyal. 6 A 2. új (2) bekezdését beiktatta a 11/2010. (IV.23.) Ör. 1. (2) bekezdése április 23-ai hatállyal. 7 A 2. (2) bekezdését számozását (3) bekezdésre változtatta a 11/2010. (IV.23.) Ör. 1. (1) bekezdése április 23-ai hatállyal. 8 A 3. (1) bekezdését módosította a 9/2011. (V.20.) Ör. 74. (1) bek május 23-ai hatállyal. 9 A 3. (2) bekezdését módosította a 9/2011. (V.20.) Ör. 74. (2) bek május 23-ai hatállyal. 10 A 3. (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 9/2011. (V.20.) Ör. 75. (1) bek május 23-ai hatállyal.

5 5 arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap. (4) 11 A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) származó jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét III. Rész Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 1. Aktív korúak ellátása Az aktív korúak ellátására az Szt., valamint végrehajtási rendeletei mindenkor hatályos rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni (1) 16 A közfoglalkoztatási pályázattal kapcsolatos feladatokat a KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KÖZPARK Nonprofit Kft.) látja el (2) (1) 1920 Az Szt. 37. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési 11 A 4. (4) bekezdését módosította a 8/2009. (IV.24.) Ör április 24-ei hatállyal. 12 Az (5) bekezdést hatályon kívül helyezte a 11/2010. (IV.23.) Ör. 23. a./ pontja április 23-ai hatállyal. 13 A III. rész 1. alcímet módosította, illetve törölte a 8/2009. (IV.24.) Ör. 2. -a és a 17. (3) bekezdése április 24-ei hatállyal. 14 A 6. -t módosította a 8/2009. (IV.24.) Ör. 2. -a április 24-ei hatállyal. 15 A 7. -t módosította a 8/2009. (IV.24.) Ör. 2. -a április 24-ei hatállyal. 16 A 7. (1) bekezdését módosította a 20/2011. (IX.20.) Ör. 1. -a szeptember 21-ei hatállyal. 17 A 7. (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 20/2011. (IX.20.) Ör. 5. -a szeptember 21-ei hatállyal. 18 A 8. -t módosította a 8/2009. (IV.24.) Ör. 2. -a április 24-ei hatállyal. 19 A 8. (1) bekezdésében szereplő jogszabályi hivatkozást módosította a 20/2011. (IX.20.) Ör. 6. a.) pontja szeptember 21-ei hatállyal. 20 A 8. (1) bekezdésében szereplő jogszabályi hivatkozást módosította a 20/2011. (IX.20.) Ör. 6. a.) pontja szeptember 21-ei hatállyal.

6 6 önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) az Szt. 37/A. -a szerinti együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja. (2) Az együttműködésre kijelölt szerv a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat intézménye, a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). (3) Az (1) bekezdés szerinti személyek esetében az aktív korúak ellátására való jogosultság és a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló jogerős határozatot a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda küldi meg a Családsegítő Szolgálat részére. (4) Az (1) bekezdés szerinti személy az együttműködés keretében köteles a) az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül felkeresni a Családsegítő Szolgálatot (Budapest XIX. kerület Táncsics M. u. 7.) és ott nyilvántartásba vetetni magát, b) írásban megállapodni a beilleszkedését segítő programról, c) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (5) A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet a) a Családsegítő Szolgálattal való kapcsolattartásra, mely havonta legalább két személyes találkozást jelent a családgondozóval, b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére. (6) A Családsegítő Szolgálat a (4) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás egy példányát annak aláírását követően haladéktalanul megküldi a Szociális és Gyermekvédelmi Irodához. 8/A. 21 (1) A Családsegítő Szolgálat köteles tájékoztatni a Szociális és Gyermekvédelmi Irodát: - az együttműködésre való jelentkezés elmulasztásáról, - a beilleszkedést segítő program kidolgozásának akadályozásáról, illetőleg az együttműködési megállapodás aláírásának megtagadásáról, - a beilleszkedést segítő programban előírt együttműködési kötelezettség megszegéséről. (2) 22 Amennyiben az Szt. 37. (1) bekezdés b)-c) pontja szerint rendszeres szociális segélyben részesülő személy a rendelet 8. (4)-(5) bekezdései szerinti kötelezettségének neki fel nem róható okból nem tud eleget tenni, az erről szóló igazolást, vagy nyilatkozatot 3 napon belül köteles a Családsegítő Szolgálathoz eljuttatni. (3) Ha a (2) bekezdés szerinti személy az előírt együttműködési kötelezettségeinek nem tesz eleget, és ezt önhibáján kívüli okként hitelt érdemlően nem tudja bizonyítani, akkor együtt nem működőnek minősül. 21 A 8/A. -t beillesztette a 8/2009. (IV.24.) Ör. 3. -a április 24-ei hatállyal. 22 A 8/A. (2) bekezdésében szereplő jogszabályi hivatkozást módosította a 20/2011. (IX.20.) Ör. 6. b.) pontja szeptember 21-ei hatállyal.

7 7 8/B. 23 (1) 24 Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak az Szt. 37. (1) bekezdés b)-c) pontja szerint rendszeres szociális segélyben részesülő személynek, a) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek, vagy összegének felülvizsgálatára irányuló, az Szt. 25. (4)-(6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza, így különösen ha a nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, b) aki keresőtevékenységet folytat, ide nem értve a közfoglalkoztatást, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést, c) akire vonatkozóan a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét a felfüggesztésről szóló határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül ismételten megállapítja, d) aki a rendszeres segély folyósításának időtartama alatt a Családsegítő Szolgálattal fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. 8/C. 25 (1) 26 Az Szt. 37. (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározottakon kívül rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására és foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy is, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján, továbbá e jogosultságának fennállása alatt a) állapotos (terhes), vagy b) egészségkárosodásának mértéke legalább 40%-os, vagy c) mentális állapota miatt munkavégzésre nem alkalmas, de nem rendelkezik a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: szakértői bizottság) által megállapított munkaképesség-csökkenéssel. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a terhesség fennállásának tényét a jogosultnak nőgyógyász szakorvos által kiállított szakvélemény becsatolásával kell igazolnia. (3) 27 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egészségkárosodás tényét a szakértői bizottság szakvéleményének, vagy szakhatósági állásfoglalásának becsatolásával kell igazolni. (4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben szakorvosi vélemény alapján a Családsegítő Szolgálat igazolást ad ki, mely részletesen tartalmazza azon indokokat és körülményeket, melyek a jogosultat akadályozzák a munkaerőpiacra való visszatérésben. (5) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően következik be, a jogosult részére a rendszeres szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell folyósítani. 23 A 8/B. -t beillesztette a 8/2009. (IV.24.) Ör. 3. -a április 24-ei hatállyal. 24 A 8/B. (1) bekezdésében szereplő jogszabályi hivatkozást módosította a 20/2011. (IX.20.) Ör. 6. c.) pontja szeptember 21-ei hatállyal. 25 A 8/C. -t beiktatta a 11/2010. (IV.23.) Ör. 3. -a április 23-ai hatállyal. 26 A 8/C. (1) bekezdését módosította a 20/2011. (IX.20.) Ör. 2. -a szeptember 21-ei hatállyal. 27 A 8/C. (3) bekezdésében szereplő ORSZI -t, szakértői bizottság -ra módosította a 20/2011. (IX.20.) Ör. 6. d.) pontja szeptember 21-ei hatállyal.

8 Ápolási díj 12. (1) 31 Az önkormányzat ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, az alábbi feltételek egyidejű megléte esetén: a) az ápolt személy önmaga ellátására, valamint a lakáson kívüli ügyei vitelére képtelen, állandó gondozásra, felügyeletre, ápolásra és folyamatos ellátásra szorul, b)32 az ápolt személy rendelkezik budapesti lakcímmel, c) 33 d) az ápolást végző személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló esetén annak 150 %-át, feltéve, hogy az ápolt személy gondozását a vele egy háztartásban együtt élő, és nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, továbbá terhességi gyermekágyi segélyben (GYÁS), gyermekgondozási díjban (GYED), gyermekgondozási segélyben (GYES), vagy gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesülő személyek közül senki sem tudja ellátni. (2) Az ápolási díj megállapítása során az Szt aiban foglaltakat kell alkalmazni. 13. (1) Az Szt. 43/B. (1) bekezdése alapján megállapított ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. (2) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az (1) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani. (3) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. (4) A jogosultság vizsgálatakor, valamint a kétévenként legalább egyszer végrehajtandó, az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálata alkalmával környezettanulmányt kell készíteni. 28 A 9. -t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 49/2011. (XII.20.) Ör. 3. -a január 1-jei hatállyal. 29 A 10. -t hatályon kívül helyezte a 49/2011. (XII.20.) Ör. 3. -a január 1-jei hatállyal. 30 A 11. -t hatályon kívül helyezte a 49/2011. (XII.20.) Ör. 3. -a január 1-jei hatállyal. 31 A 12. (1) bekezdését módosította a 8/2009. (IV.24.) Ör. 6. -a április 24-ei hatállyal. 32 A 12. (1) bek. b. pontját módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör. 5. -a április 23-ai hatállyal. 33 A 12. (1) bek. c. pontját hatályon kívül helyezte a 11/2010. (IV.23.) Ör. 23. b./ pontja április 23-ai hatállyal.

9 9 14. (1) Az ápolást végző személynek a házi segítségnyújtás keretében segítség nyújtható, illetve az ápolt személy átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható, ha a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja, b) az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni. (2) A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat vezetője egyedi döntés alapján átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban az ápolást végző személy, illetőleg az ápolt személy részére étkeztetést biztosíthat (1) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti. Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy nem gondoskodik a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényeinek kielégítéséről, b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, c) az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről, továbbá ha d) az ápolást végző személy háromszori megkeresés után nem található meg az ápolási tevékenység ellátásának helyszínén, vagy e) nem teszi lehetővé a környezettanulmány elkészítését. (2) Az ápolási kötelezettség teljesítésének szükség szerinti ellenőrzésébe a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat is bevonható oly módon, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda írásbeli felkérése alapján az intézmény munkatársa az ápolás helyszínét felkeresi és ott környezettanulmányt készít. 4. Átmeneti segély (1) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) Az átmeneti segély egészben vagy részben természetbeni ellátásként is nyújtható. (3) Amennyiben az adott családban élő személyek részére ugyanazon naptári éven belül hátralék-kiegyenlítő támogatás került megállapításra, és azok együttes összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét, csak rendkívül indokolt, különös méltánylásra okot adó esetben állapítható meg átmeneti segély. E bekezdés alkalmazása során rendkívül indokolt, különös méltánylásra okot adó esetnek az alábbiak minősülnek: elemi kár, a kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény, baleset, hosszan tartó betegség miatti tartós keresőképtelenség, nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátás folyósítását megelőző ellátatlan időszak, kórházi kezelés, szanatóriumi utókezelés, magas gyógyszerköltség, az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi 34 A 15. (1)-(2) bekezdését módosította a 8/2009. (IV.24.) Ör. 7. -a április 24-ei hatállyal. 35 A 16. -t módosította a 38/2009. (XI.20.) Ör. 1. -a november 20-ai hatállyal.

10 10 szolgáltatás díja, jelentős költségkihatású gyógyászati segédeszköz megvásárlása, tüzelőanyag vásárlás. (4) 36 A kérelmező és családja életkörülményeinek megismerése, továbbá a tényállás körültekintő tisztázása céljából környezettanulmányt kell készíteni. 17. (1) Nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek: a) aki egyedül élő és havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át. (2) 37 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltekinteni csak a váratlanul nehéz élethelyzetbe kerülő, és ennek következtében időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy esetén lehet. 5. Temetési segély 18. (1) Az önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. (2) Nem állapítható meg temetési segély annak a személynek: a) aki egyedül élő vagy egyedülálló és havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át, c) akinek az elhunyttal tartásra vonatkozó polgári jogi szerződése volt és az kiterjedt az eltartott személy illő eltemettetésére is, továbbá d) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. IV. Rész Egyéb pénzbeli ellátások 6. Egyszeri anyasági támogatás 36 A 16. (4) bekezdését beiktatta a 11/2010. (IV.23.) Ör április 23-ai hatállyal. 37 A 17. (2) bekezdését módosította a 38/2009. (XI.20.) Ör. 2. -a november 20-ai hatállyal.

11 (1) Az önkormányzat a gyermek megszületését követően egyszeri anyasági támogatást ( a továbbiakban: anyasági támogatás) állapít meg az alábbi három feltétel együttes fennállása esetén: a) a szülők legalább egyike a gyermek születésének időpontjában, illetőleg a gyermek születését közvetlenül megelőző kilenc hónapja rendelkezik megszakítás nélkül Budapest XIX. kerületében bejelentett lakóhellyel, b) az újszülött bejelentett lakóhelye Budapest XIX. kerületében van, c) a támogatást kérő szülő a gyermeket saját háztartásában neveli. (2) Az anyasági támogatásra vonatkozó kérelmet a gyermek születési időpontját követő 6 hónapon belül lehet benyújtani. (3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a támogatást kérő szülő nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli és be kell mutatni a támogatást kérő szülő, valamint a gyermek személy- és lakcím azonosító hatósági igazolványát (lakcímkártya ). (4) 38 Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 90 %-ával, ikergyermekek esetén annak 100 %-ával. 7. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ( Gyvt. 21. ) 20. (1) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban (a továbbiakban: rendkívüli támogatás) részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen a szociális válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) Rendkívüli támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, gyermekét/gyermekeit egyedül gondozó szülő esetén annak 220 %-át. (3) A rendkívüli támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára. Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása, pl. alapítványi iskolákban fizetendő alapítványi hozzájárulás. (4) A (3) bekezdésben meghatározott tandíjtámogatás megállapítása különösen azon tanköteles korú gyermek részére indokolt, aki beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 30. (7) bekezdésében foglaltak szerinti különleges gondozásra jogosult. 38 A 19. (4) bekezdését módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör. 7. -a április 23-ai hatállyal.

12 12 (5) A (3) bekezdés szerinti esetekben a kérelemhez csatolni kell az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díjról szóló igazolást, illetőleg az oktatási intézmény hivatalos igazolását a fizetendő étkezési térítési díj, tandíj, vagy alapítványi hozzájárulás havi összegéről. V. Rész Természetben nyújtott szociális ellátások 8. Köztemetés 21. (1) Az önkormányzat az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi, amennyiben a köztemetési költségek hagyatéki teherként történő bejelentésére nincs lehetőség. (2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az eltemettetésre köteles személy mentesül az (1) bekezdés szerinti megtérítési kötelezettség teljesítése alól. Különös méltánylást érdemlő körülményként kell értékelni, ha a) a kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, vagy b) a kötelezett személy gyermekét/gyermekeit egyedülálló szülőként neveli és tartja el. 9. Közgyógyellátás 22. Az Szt. 50. (1) bekezdésén túl közgyógyellátásra szociálisan rászorult az a személy, aki a) 39 egyedül élő vagy egyedülálló és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 290 %-át, feltéve, hogy az egészségbiztosítási pénztár szakhatósági állásfoglalása szerint a havi rendszeres gyógyító ellátásainak költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át, b) 40 akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, feltéve, hogy az egészségbiztosítási pénztár szakhatósági állásfoglalása szerint a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásainak költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át, c) aki a kérelem időpontjában 80. életévét betöltötte és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő, vagy egyedülálló esetén annak 350 %-át, feltéve, hogy az egészségbiztosítási pénztár szakhatósági állásfoglalása szerint a kérelmező havi 39 A 22. a.) pontját módosította a 8/2009. (IV.24.) Ör a április 24-ei hatállyal. 40 A 22. b.) pontját módosította a 8/2009. (IV.24.) Ör a április 24-ei hatállyal.

13 13 rendszeres gyógyító ellátásainak költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át. 10. Adósságkezelési szolgáltatás (1) Adósságkezelési szolgáltatásban az a család vagy személy részesülhet, aki az önkormányzat tulajdonában álló bérlakásban bérlőként/bérlőtársként, a magántulajdonban lévő társasházi vagy szövetkezeti lakásban tulajdonosként, vagy a magántulajdonban lévő családi házban tulajdonosként él és esetében együttesen fennállnak a (2) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek. (2) Az önkormányzat a határozatában megjelölt időponttól adósságkezelési szolgáltatásban részesíti azt az (1) bekezdés szerinti családot vagy személyt, a) akinek aa) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, de nem haladja meg a Ft-ot és akinek a (3) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230 %-át, egyedül élő, egyedülálló, vagy gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén annak 290 %-át, c) az adóssággal érintett lakás nagysága nem haladja meg személy esetében a 2 lakószobát, személy esetében a 3 lakószobát, személy esetében a 4 lakószobát, és minden további személy után az egy lakószobát, d) a kérelmezőnek és a háztartásában élő hozzátartozóknak vagyona nincs, feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. (3) Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozások közül: a) a vezetékes gázdíjtartozás, b) a távhő-szolgáltatási díjtartozás, c) a közösköltség-hátralék, valamint d) a lakbérhátralék A 23. -t módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör. 8. -a április 23-ai hatállyal.

14 14 (1) Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmet a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 42 (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) adósságkezelési tanácsadójánál év közben folyamatosan lehet benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell: a) 43 aa) önkormányzati tulajdonú bérlakás esetén a bérleti szerződés másolatát, ab) társasházi és szövetkezeti lakás, valamint egyéb ingatlan esetén a lakás vagy ingatlan helyrajzi számát hitelt érdemlően igazoló dokumentum másolatát, b) 44 a hitelező által kiállított hivatalos iratot az adósság jogcíméről, összegéről, felhalmozódásának időtartamáról, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényéről, c) a kérelmező és a háztartásában élők jövedelméről tett jövedelemnyilatkozatot, a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy igazolást, valamint d) a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. (3) A (2) bekezdés szerint előkészített iratanyagot a Családsegítő Szolgálat haladéktalanul megküldi a Szociális és Gyermekvédelmi Irodához az adósságkezelési tanácsadónak az adós adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására vonatkozó javaslatával együtt. 25. (1) Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság megállapításáról szóló jogerős határozatot a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda megküldi az adósságkezelési tanácsadó részére az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel, valamint az adósság rendezésének feltételeiről és a kötelező együttműködés módjáról szóló írásos megállapodás (a továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) megkötése céljából. (2) 45 Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy amennyiben nyilatkozatában részletfizetéssel vállalta az adósság 25%-ának megfizetését a jogerős határozat kézhezvételét követő a) 8 napon belül az adósságkezelési tanácsadóval adósságkezelési megállapodást köt az adósság rendezésének feltételeiről és az együttműködés módjáról, illetőleg b) 30 napon belül szerződést köt a hitelezővel a tartozása megfizetéséről. (3) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult a) adósságkezelési tanácsadásban, és b) adósságcsökkentési támogatásban részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. (4) Az adósságkezelési tanácsadás igénybevétele kötelező. Ennek keretében a tanácsadó: a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, c) az adósság rendezésének feltételeiről és a kötelező együttműködés módjáról az adóssal 42 A Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Központból a Módszertani szövegrészt hatályon kívül helyezte a 8/2009. (IV.24.) Ör. 17. (4) bekezdése április 24-ei hatállyal. 43 A 24. (2) bek. a) pontját módosította a 20/2011. (IX.20.) Ör. 4. -a szeptember 21-ei hatállyal. 44 A 24. (2) bek. b) pontját módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör. 9. -a április 23-ai hatállyal. 45 A 25. (2) bekezdését módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör a április 23-ai hatállyal.

15 15 írásos megállapodást köt, d) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását. (5) A tanácsadó a (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodást annak aláírását követően haladéktalanul megküldi a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda részére. 26. (1) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik a tanácsadóval, melynek során köteles: a) hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához, b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában, c) 46 az adósság 25%-ának részletfizetéssel történő megfizetése esetén havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, valamint bemutatni a lakásfenntartási kiadások tárgyhavi befizetését igazoló számlákat. d) bemutatni a lakásfenntartási kiadások tárgyhavi befizetését igazoló számlákat. (2) A tanácsadó havonta egy alkalommal írásban köteles tájékoztatást adni a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda részére a 28. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban megfogalmazott együttműködési kötelezettség teljesítéséről. 27. (1) Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül. (2) 47 Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75 %-a, és összege legfeljebb háromszázezer forint lehet A támogatás egy összegben, vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően. (3) Nem részesülhet adósságcsökkentési támogatásban az a kérelmező, aki valótlan adatot közöl, vagy lényeges információt eltitkol, továbbá, akinél a háztartás életvitele a bevallott és igazolt jövedelemmel nincs arányban. 28. (1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy b) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg 46 A 26. (1) bek. c) pontját módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör a április 23-ai hatállyal. 47 A 27. (2) bek. első mondatát módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör a április 23-ai hatállyal.

16 16 c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. (2) 48 Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban. (3) 49 A (2) bekezdés alkalmazásában a 24 hónapos időtartamot az önkormányzat határozatában az adósságkezelési szolgáltatás záró időpontjaként megjelölt napot követő első munkanaptól kell számítani. 29. (1) Az adósságkezelési szolgáltatás alkalmazása során az önkormányzat és a hitelező (szolgáltató) keret-megállapodásban rögzíti az adósságkezelés általános feltételeit, a hitelező által biztosított kedvezmények formáját és mértékét, továbbá az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról szóló értesítések megküldésének módját, és a támogatási összeg átutalásával kapcsolatos technikai jellegű feladatokat. 50 (2) A keret-megállapodást aláírás előtt a szociális és lakásügyi bizottság véleményezi. 29/A /B. 52 Hátralék-kiegyenlítő támogatás (1) A hátralék-kiegyenlítő támogatás a szolgáltatók felé fennálló díjhátralékok rendezéséhez nyújtható természetbeni támogatás. (2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt hátralék-kiegyenlítő támogatásban részesíteni, akiknek adóssága az adósságkezelési szolgáltatás ellátási forma alkalmazásával valamilyen ok miatt nem kezelhető, továbbá akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásának veszélyeztetése nélkül nem képesek az önhibájukon kívüli okok miatt keletkezett díjhátralékaik megfizetésére. (3) A kérelemhez a 4. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint csatolni kell a kérelmező és a háztartásában élő személyek jövedelmére vonatkozó igazolásokat, valamint a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. 48 A 28. (2) bekezdését módosította a 49/2011. (XII.20.) Ör. 1. (1) bekezdése január 1-jei hatállyal. 49 A 28. (2) bekezdését módosította a 49/2011. (XII.20.) Ör. 1. (2) bekezdése január 1-jei hatállyal. 50 A 29. (1) bekezdésből a A keret-megállapodás aláírására a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel szövegrészt hatályon kívül helyezte a 9/2011. (V.20.) Ör. 75. (2) bek május 23-ai hatállyal. 51 A 29/A. -t hatályon kívül helyezte a 20/2011. (IX.20.) Ör. 5. -a szeptember 21-ei hatállyal. 52 A 29/B. -t beiktatta a 38/2009. (XI.20.) Ör. 3. -a november 20-ai hatállyal.

17 17 29/C. 53 Nem állapítható meg hátralék-kiegyenlítő támogatás annak a személynek: a) aki egyedül élő és havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, b) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, c) aki, vagy a vele egy háztartásban élő személy ugyanazon naptári éven belül hátralékkiegyenlítő támogatásban részesült és a megállapított támogatás együttes összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét, d) aki, vagy a vele egy háztartásban élő személy esetében megállapítható a közüzemi díjak megfizetésére vonatkozó hajlandóság folyamatos hiánya, továbbá e) aki, vagy a vele egy háztartásban élő személy vagyonnal rendelkezik. VI. Rész Szociális szolgáltatások 30. (1) 54 Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások és szakosított ellátások formái: a) gyermekek napközbeni ellátása / gyermekétkeztetés is / (Gyvt. 41. ) b) szociális információs szolgáltatás c) étkeztetés (Szt. 62. ) d) házi segítségnyújtás (Szt. 63. ) e) családsegítés (Szt. 64. ) f) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. ) g) utcai szociális munka (Szt. 65/E. ) h) fogyatékosok nappali intézménye (Szt. 65/F. ) i) nappali melegedő (Szt. 65/F. ) j) idősek klubja (Szt. 65/F. ) k) időskorúak gondozóháza (Szt. 80. ) l) családok átmeneti otthona (Gyvt. 51. ) m) gyermekek átmeneti otthona (Gyvt. 50. ) n) 55 gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39. ) (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak 53 A 29/C. -t beiktatta a 38/2009. (XI.20.) Ör. 3. -a november 20-ai hatállyal. 54 A 30. felvezető szövegét módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör. 14. (1) bekezdése április 23-ai hatállyal. 55 A 30. (1) bek. n. pontját beiktatta a 11/2010. (IV.23.) Ör. 13. (2) bekezdése április 23-ai hatállyal.

18 18 a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. (3) 56 Az étkeztetés igénybe vehető az étel elvitelével, lakásra szállításával, illetve a Gondozó Szolgálat Idősek Klubjaiban az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással. (4) 57A (2) bekezdés a) pontja tekintetében azon személyt kell a kora miatt rászorulónak tekinteni, aki a kérelem benyújtásának időpontjában a 62. életévét betöltötte. (5) 58 Az (1) bekezdésben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességet nem korlátozta önállóan terjesztheti elő. (6) 59 Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. (7) 60 Az (1) bekezdés k) pontja szerinti ellátás üres férőhely esetén kerületen kívüli állampolgár számára is biztosítható. (8) 61 Az (1) bekezdés g) és i) pontja szerinti ellátást az önkormányzat ellátási szerződés alapján a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete útján biztosítja. 31. (1) 62 A 30. (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott ellátás (étkeztetés, házi segítségnyújtás) igénybevétele esetén fizetendő személyi térítési díj megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő család egy főre jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A jövedelemvizsgálatot a Gondozási Központ vezetője végzi az igénylő által benyújtott dokumentumok alapján. 56 A 30. új (3) bekezdését beiktatta a 11/2010. (IV.23.) Ör. 14. (3) bekezdése április 24-ei hatállyal. 57 A 30. (3) bek. számozását (4) bekezdésére módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör. 14. (3) bekezdése április 24-ei hatállyal. 58 A 30. (4) bek. számozását (5) bekezdésére módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör. 14. (3) bekezdése április 24-ei hatállyal. 59 A 30. (5) bek. számozását (6) bekezdésére módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör. 14. (3) bekezdése április 24-ei hatállyal. 60 A 30. (6) bek. számozását (7) bekezdésére módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör. 14. (3) bekezdése április 24-ei hatállyal. 61 A 30. (7) bek. számozását (8) bekezdésére módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör. 14. (3) bekezdése április 24-ei hatállyal. 62 A 31. (1) bekezdését módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör. 15. (1) bekezdése április 23-ai hatállyal.

19 19 (2) 63 A 30. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott ellátás (házi segítségnyújtás) igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei (krízis helyzet stb.) a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás a Gondozó Szolgálat vezetőjének döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát a Gondozó Szolgálat vezetőjének kell kezdeményeznie. (3) A 30. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott ellátás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat. (4) 64 A 30. (1) bekezdés h), j) és k) pontjában meghatározott ellátás (fogyatékosok nappali intézménye, idősek klubja, időskorúak gondozóháza) igénybevételére irányuló kérelemhez mellékeni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelő orvosának szakvéleményét és jövedelemnyilatkozatot. (5) A 30. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott ellátás (nappali melegedő) igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat nyilatkozatát arról, hogy az igénylő és családja nem fertőző beteg. (6) A kérelmet az alábbiak szerint lehet benyújtani: a) 65 Étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A területileg illetékes Gondozási Központoknál, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat (továbbiakban: Gondozó Szolgálat) vezetőjéhez címezve. b) 66 Idősek Klubja: a területileg illetékes Gondozási Központoknál, a Gondozó Szolgálat vezetőjéhez címezve. c) Családsegítés: a családgondozóknál, valamint a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 67 vezetőjénél. d) 68 Időskorúak Gondozóháza: a Gondozó Szolgálat vezetőjénél. e) 69 Fogyatékosok Nappali Intézménye (Csillagok Napközi Otthona): a Gondozó Szolgálat vezetőjénél. f) Nappali Melegedő: a Vöröskereszt Kispesti Szervezetének vezetőjénél. g) Családok Átmeneti Otthona: a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 70 vezetőjénél. h) Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO): a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 71 vezetőjénél. 63 A 31. (2) bekezdését módosította a 8/2009. (IV.24.) Ör a április 24-ei hatállyal. 64 A 31. (4) bekezdését módosította a 8/2009. (IV.24.) Ör. 16. (1) bekezdése április 24-ei hatállyal. 65 A 31. (6) a) pontját módosította a 8/2009. (IV.24.) Ör. 16. (2) bekezdése április 24-ei hatállyal. 66 A 31. (6) b) pontját módosította a 8/2009. (IV.24.) Ör. 16. (2) bekezdése április 24-ei hatállyal. 67 A Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Központból a Módszertani szövegrészt hatályon kívül helyezte a 8/2009. (IV.24.) Ör. 17. (4) bekezdése április 24-ei hatállyal. 68 A 31. (6) bek. d. pontját módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör. 15. (2) bek április 23-ai hatállyal. 69 A 31. (6) bek. e. pontját módosította a 11/2010. (IV.23.) Ör. 15. (2) bek április 23-ai hatállyal. 70 A Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Központból a Módszertani szövegrészt hatályon kívül helyezte a 8/2009. (IV.24.) Ör. 17. (4) bekezdése április 24-ei hatállyal. 71 A Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Központból a Módszertani szövegrészt hatályon kívül helyezte a 8/2009. (IV.24.) Ör. 17. (4) bekezdése április 24-ei hatállyal.

20 20 i) 72 Gyermekjóléti Szolgáltatás: a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ vezetőjénél, valamint a családgondozóknál. (7) 73 A kérelem elbírálása előtt a (6) bekezdés c)-d), valamint f)-i) pontjai kivételével a területileg illetékes gondozási központ vezetője, valamint a Csillagok Napközi Otthonának vezetője egyszerűsített előgondozást köteles végezni. Az időskorúak gondozóháza igénybevétele esetén az átmeneti gondozóház vezetője két szakaszból álló előgondozást végez. (8) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. Az intézményvezető a megállapodást tizenöt napon belül megküldi a fenntartónak. (9) Nem kell az ellátottal írásbeli megállapodást kötni a 30. (1) bekezdésének a)-b), e), g), és i) pontja szerinti ellátások esetében. 32. (1) Az intézményvezető külön eljárás nélkül biztosítja a 30. (1) bekezdés c)- d) pontja szerinti ellátásokat beleértve a gyermek iskolaszüneti napokon történő étkeztetését is ha az igénylő krízishelyzetbe kerül. (2) Krízishelyzetnek tekintendő, ha az ellátás hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 33. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik: a) Étkeztetés, és házi segítségnyújtás esetén - az igénylő kérelmére, - az ellátott halálával, - ha a tartásra köteles és képes hozzátartozó biztosítja az ellátást, - az igénylő körülményeiben olyan változás következik be, mely nem teszi szükségessé a gondoskodást, - nem fizeti a térítési díjat, a befizetés elmaradása után azonnal. b) Idősek Klubja esetén - az igénylő kérelmére, - az ellátott halálával, - ha az igénylő körülményeiben olyan változás következik be, mely nem teszi szükségessé a gondoskodást, - ha a szolgáltatást igénybe vevő a házirendet súlyosan megsérti vagy az ellátást lehetetlenné teszi. c) Családsegítés esetén - az igénylő kérelmére, 72 A 31. (6) bek. i. pontját beiktatta a 11/2010. (IV.23.) Ör. 15. (3) bek április 23-ai hatállyal. 73 A 31. (7) bekezdését beiktatta a 11/2010. (IV.23.) Ör. 15. (4) bek április 23-ai hatállyal.

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (4) bekezdése június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (4) bekezdése június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 7/2007. (III.23.), 7/2006. (III.14.), 34/2004. (IV.21.), 6/2004. (II.16.) Ökt. rendeletével módosított

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu

Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 1. melléklet a 3/2015.(II.18) önkormányzati

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestületének /2009.( ) rendelete a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló módosított 20/2008.(VI.20.) rendelet módosításáról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át.

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012.(... ) önkormányzati rendelete a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008.(VI.20.) rendelet

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:..

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3178, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) Önkormányzati rendelete

Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) Önkormányzati rendelete Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) Önkormányzati rendelete Tormásliget Község Önkormányzat képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2006.(III.30.)

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI 4. melléklet a 10/2000. (VI.9.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI Kérelmező neve :.... Leánykori neve:. Szül. hely, idő :. Anyja neve:..

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc 1/5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (II.23.) önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról a 39/2007. (XII.19.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/391-943 Fax: 52/391-943 1.sz. Melléklet 5/2015.(II. 27.) Önkormányzati Rendelethez KÉRELEM rendkívüli

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2 6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2 1. Alulírott...

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011. (V.

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok 2 : Név:... Születési név:...

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély iránt

KÉRELEM önkormányzati segély iránt KÉRELEM önkormányzati segély iránt 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:..... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor...

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor... 4. melléklet az 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve:.... Születéskori név:.. Születési hely, idő:...... Anyja neve:........ TAJ száma: Betöltött

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben