Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések"

Átírás

1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2006. (V. 26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről Módosította 4/2008 (II.1.) rendelet 6/2007. (II. 23.) rendelet 4/2008 (II.1.) rendelet 6/2007. (II. 23.) rendelet 4/2008 (II.1.) rendelet 11/2010. (III. 26.) rendelet 3/2011. (I.28.) rendelet 1/2012. (I. 27.) rendelet 24/2012. (V. 24) rendelet A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv) valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt), valamint a végrehajtásukra alkotott rendeletek helyi alkalmazása érdekében szabályozza a támogatásokra való jogosultság, az igénylés, a megállapításhoz szükséges igazolások tartalmának és benyújtásának feltételeit, valamint a jogok érvényesítésének helyi garanciáit. Általános rendelkezések 1. (1) A rendeletben meghatározott támogatásokra, ha az Sztv. és a Gyvt. másként nem rendelkezik, az Eger városban lakóhellyel rendelkező személyek és a velük közös háztartásban élő hozzátartozóik jogosultak. (2) A hajléktalan személyek támogatásának megállapítása során az Sztv. rendelkezési szerint kell eljárni. 2. (1) A támogatások iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az Sztv-ben, a Gyvt-ben és a végrehajtási rendeleteikben és a jelen rendeletben meghatározott mellékletek és igazolások csatolásával Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: hivatal) folyamatosan lehet benyújtani. (2) Az igazolásokat eredetben kell a kérelemhez csatolni. A másolatban becsatolt igazolások hitelesítve fogadhatók le, vagy az igazolás eredetijét a kérelem benyújtásakor be kell mutatni. (3) A hivatal a kérelemben foglaltak valódiságát helyszíni szemle, saját nyilvántartásai és más hatóságok útján ellenőrizheti. 3.

2 (1) 1 Az Sztv. 25. (1) bekezdése b) pontja, és az 55. (1) bekezdése szerinti támogatásokra való jogosultság annak a személynek állapítható meg, a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem aa) 4 főt meghaladó létszámú család, vagy háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, ab) 3-4 fős család, vagy háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 190 %-át, ac) 2 fős család vagy háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át nem haladja meg (1) 2 A támogatásokra való jogosultság és a támogatások összegéhez szükséges jövedelmet ha jogszabály másként nem rendelkezik - az Sztv. 4. és 10. -aiban foglaltak alapján kell megállapítani. (2) 3 Ha az életkörülmények alapján a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat a hivatal vitatja, az Sztv. szerinti támogatások megállapítása során ún. vélelmezett jövedelmet kell figyelembe venni. A vélelmezett jövedelmet a kérelmező és családja által lakott lakás és a tulajdonban álló vagyontárgyak fenntartási költsége és a közös háztartásban élők száma valamint a nyugdíjminimum összege szorzata együttes összegében kell megállapítani. 4 (3) 5 Amennyiben a kiskorú, vagy eltartott nagykorú gyermeket nem a szülő neveli, a gyermek figyelembevételével megállapított szociális támogatásoknál vizsgálni kell a szülők jövedelmét. 4. (1) Az önkormányzati hatósági ügyek (az Sztv. és a Gyvt. szerint nem jegyzői hatáskörbe utalt, valamint az önkormányzat mérlegelési körébe tartozó ellátások megállapítása, a jogosulatlanul igénybe vett ellátások visszakövetelése illetve törlése) amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik -, a polgármester hatáskörébe tartoznak. (2) Amennyiben a polgármester az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet teljesíti, egyszerűsített, indokolás nélküli határozatot hozhat. (3) Az ellátások a kérelmező részére postai kiutalással, a bankszámlájára utalással, a közüzemi szolgáltató számára történő átutalással vagy a hivatal pénztárában történő felvétellel teljesíthetők (4) A polgármester döntése ellen benyújtott fellebbezést a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezése után a Közgyűlés bírálja el. (5) A Közgyűlés a fellebbezési eljárásban e rendelet szabályaitól a kérelmező javára eltérhet. Ha a kérelem elutasításának az indoka a rendeletben meghatározott jövedelemhatár túllépése, a Közgyűlés a támogatást abban az esetben állapíthatja meg, ha a jövedelem legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20 %-ával haladja meg a rendelet szerinti értéket. 1 Beiktatta a 1/2012. (I. 27.) rendelet 1. -a, hatályos február 1-től 2 Módosította 4/2008 (II.1.) rendelet 1. -a, hatályos február 1-től 3 Módosította a 6/2007. (II. 23.) rendelet 1. -a, hatályos február 23-tól 4 Módosította 4/2008 (II.1.) rendelet 2. -a, hatályos február 1-től 5 Módosította a 6/2007. (II. 23.) rendelet 1. -a, hatályos február 23-tól

3 I. Szociális támogatások Időskorúak járadéka 5. Amennyiben a kérelmező az időskorúak járadékára nem jogosult a) 1 b) 2 c) a felülvizsgálatban történő közreműködés nem teljesítése miatt, a felülvizsgálati nyomtatvány kiküldését követő hónap első napjától kell megszüntetni. Aktív korúak támogatása Bérpótló juttatás helyett az Sztv. 37. (1) bekezdés d) pontja alapján rendszeres szociális segélyt lehet megállapítani annak az aktív korúak támogatására jogosult személynek, akinek munkaképesség-csökkenése az 50 %-ot, illetve egészségkárosodása a 40 %-ot eléri Az Sztv. alapján együttműködésre köteles rendszeres szociális segélyre jogosultak számára, valamint annak a bérpótló juttatásban részesülőnek, akinek a jegyző azt a megállapító határozatban előírja, az együttműködésre kijelölt szerv a Családsegítő Intézet (1) A Családsegítő Intézettel együttműködőnek minősül, aki a) a támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, b) az önkormányzat által meghatározott, vagy az intézet által előírt, legalább havi egyszeri megjelenési kötelezettségének eleget tesz, c) közreműködik a személyre szabott beilleszkedését segítő program kidolgozásában, d) a program végrehajtását célzó megállapodást nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül - az intézettel megköti, e) közreműködik a foglalkoztatását gátoló vagy korlátozó egyéb tényezők felszámolásában (pl. gyógykezelés, családi kapcsolatok, lakhatási problémák kezelése), f) eleget tesz a d) pont szerinti megállapodásban előírtaknak, részt vesz a munkavégzésre felkészítő programban, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozáson, más, a számára szervezett tanácsadáson, 1 Hatályon kívül helyzete 4/2008 (II.1.) rendelet 5. (2) bekezdése-a, hatályon kívül február 1-től 2 Hatályon kívül helyzete 4/2008 (II.1.) rendelet 5. (2) bekezdése-a, hatályon kívül február 1-től 3 Módosított a 11/2010. (III. 26.) rendelet 1. -a, hatályos április 1-től 4 Módosította a 3/2011. (I.28.) rendelet 1..-a, hatályos január 29-től 5 Módosított a 11/2010. (III. 26.) rendelet 2. -a, hatályos április 1-től 6 Módosította a 3/2011. (I.28.) rendelet 2..-a, hatályos január 29-től 7 Módosította az 1/2009. (I. 30.) rendelet 2. -a, hatályos január 1-től

4 g) a felajánlott képzésben, oktatásban részt vesz, h) a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget elfogadja. (2) Mentesül az együttműködési kötelezettség teljesítése alól a támogatott, amíg a keresőképtelenséggel járó betegsége miatt orvosi kezelésben részesül (1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő az Sztv. 37/B. -a (2) bekezdésében meghatározottak szerint megszegi az együttműködés szabályait, erről a Családsegítő Intézet 3 munkanapon belül értesíti a hivatalt. (2) 2 Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő a 8. (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem teljesíti, a támogatás megállapítását vissza kell vonni, és intézkedni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást visszafizetéséről. (3) 3 Amennyiben a rendszeres szociális segély megszüntetésére az (1) bekezdésben vagy az Sztv. 37/B. (2) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor, az együttműködés és a Ket. szabályai szerinti elfogadott igazolási kérelem együttes teljesítése esetén a rendszeres szociális segélyt változatlan feltételekkel tovább kell folyósítani A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra és a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltétele a jogosult lakásának és lakókörnyezetének az Sztv-ben előírtak szerinti rendben tartása. A feltétel fennállása a támogatás megállapítása előtt és a folyósítás időtartama alatt is vizsgálható (1) A jogosult lakókörnyezetének a rendben tartása, a lakókörnyezet rendezettsége abban az esetben biztosított, ha a támogatott a) a kommunális hulladékot (szemetet) az előírt módon, zárt tárolóedényekben tartja, b) a nem kommunális hulladéknak (lomnak) minősülő szemetet a lomtalanítási akciók közötti időben rendezetten, lehetőleg zárt helyen tárolja, c) nem tárol építési törmeléket, d) telkét, udvarát, kertjét rendeltetésszerűen használja, da) tisztán, rendben tartja, db) a gyomot és más egészségre ártalmas növényeket irtja dc) a kerítésével kívülről határos területeket és a járdát tisztán tartja. dd) a szomszédos ingatlanok használati- és forgalmi értékét saját ingatlana más módon nem rontja, és a e) a rendezettség ellenőrzését lehetővé teszi Módosította a 3/2011. (I.28.) rendelet 2. -a, hatályos január 29-től 2 Módosította az 1/2012. (I. 27.) rendelet 2. -a hatályos február 1-től 3 Beiktatta az 1/2012. (I. 27.) rendelet 2. -a hatályos február 1-től 4 Módosította a 24/2012. (V. 24.) rendelet 1. -a, hatályos május 25-től 5 Beiktatta a 24/2012. (V. 24) rendelet 2. -a, hatályos május 25-től 6 Beiktatta a 24/2012. (V. 24) rendelet 3. -a, hatályos május 25-től

5 (1) A 11. -ban előírtak ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal és a Családsegítő Intézet végzi. Amennyiben az ellenőrzés a lakókörnyezet rendezettségét nem találja megfelelőnek, 10 napos határidővel, a feladatok részletes meghatározásával felhívja a jogosultat a rendbetételre. (2) A kérelmet el kell utasítani vagy a támogatás folyósítását 3 hónapra szüneteltetni kell a feltételek nem teljesítése esetén. (3) A támogatást a 3 hónap leteltét követően a rendezettség ellenőrzése után lehet megállapítani, vagy ismét folyósítani. Ha az ellenőrzés kifogást talál, mindaddig esetenként legfeljebb 3 hónappal - meghosszabbítható a folyósítás szüneteltetése, amíg a lakókörnyezet rendezettsége nem biztosított. 13., 14., 15., 15/A., 15/B., 15/C. 1 Ápolási díj 16. (1) 2 Az Sztv. 43/B. (1) bekezdésében foglaltak szerinti ápolási díjat annak a kérelmezőnek lehet megállapítani, aki az ápolás előtt jövedelemszerző tevékenységet folytatott, és az ápolás miatt a keresőfoglalkozását nem tudja folytatni, valamint a család jövedelme megfelel a 3. (1) bekezdésében meghatározottaknak. Keresőtevékenységnek számít az álláskeresési támogatás és gyermekek gondozása címén folyósított ellátások időtartama is, ha az ápolási díjat ezek megszüntetésétől számított 3 hónapon belül igényli a kérelmező. (2) 3 Az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt az ápolás tényét, szükségességét és körülményeit vizsgálni kell. A jogosultság megállapításához szükség esetén be kell szerezni szociális szakértő szakvéleményét. (3) Az eljárás során vizsgálni kell, hogy van-e az ápolt személynek más olyan közeli hozzátartozója, aki az ápolást el tudja látni, illetve, hogy az ápolási szükséglet más módon, szociális vagy egészségügyi szolgáltatás keretében megoldható-e (1) Amennyiben az ápolási díjra való jogosultság feltételei a 16. -nak megfelelően fennállnak, az ápolási díjat egy évre kell megállapítani. (2) Az ápolási díj a jogosultság lejártát követően új kérelemre a 16.. (2-3) bekezdésben előírt vizsgálat után ismételten megállapítható. Az ápolási díj ismételt megállapítása előtt a 18. (1) bekezdésében előírtakat vizsgálni kell. 18. (1) Az ápolói kötelezettségét az ápoló abban az esetben teljesíti, ha a) az ápolt személyt a tartózkodási helyén naponta gondozza, b) gondoskodik az egészségügyi ellátások igénybevételéről (a beteget egészségügyi intézménybe kíséri, szállítja, az orvost kihívja, a gyógyszereit kiváltja, az alapvető háziápolási feladatokat elvégzi, stb) 1 1 Hatályon kívül helyezte az 1/2012. (I. 27.) rendelet 16. -a február 1-től 2 Módosította az 1/2012. (I. 27.) rendelet 3. -a, hatályos február 1-től 3 3 Módosított a 11/2010. (III. 26.) rendelet 4. -a, hatályos április 1-től 4 Módosította a 6/2007. (II. 23.) rendelet 6. -a, hatályos február 23-tól

6 c) gondoskodik az ápolt élelmezéséről, tisztálkodásáról, d) a lakást és az ápolt ruházatát rendben tartja, e) gondoskodik az ápolt személy oktatási, nevelési, szociális intézménybe, rehabilitációs foglalkoztatásra történő eljutásáról, f) lehetővé teszi az ápolás körülményeinek ellenőrzését a hivatal, illetve megbízása alapján a Családsegítő Intézet gondozói, a háziorvosi szolgálat ápolói részére. (2) Az ápolói kötelezettség nem megfelelő teljesítéséről helyszíni szemle alapján jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy az ápoló a kötelezettség mely időponttól nem teljesítette. 19. Amennyiben az ápoló az ápolási díjra nem jogosult a) a támogatást kizáró rendszeres pénzellátásra való jogosultság megszerzése vagy keresőtevékenység létesítése miatt, a támogatást a jogosultság megszerzésének, b) az ápolás nem megfelelő teljesítése miatt, az ennek tényét megállapító jegyzőkönyvben rögzített időponttól, c) egyéb ok miatt (az ápoló vagy az ápolt személy kérésére), az ok bekövetkezését követő hónap első napjától kell az ápolási díj folyósítását megszüntetni. Átmeneti segély 20. (1) Átmeneti segély adható a kérelmezőnek, ha rendkívüli élethelyzetbe kerül előre nem várt jelentős kiadások, jövedelem-kiesés miatt, vagy alacsony, a megélhetést nem biztosító a jövedelme, és emiatt a létfenntartása vagy a lakhatása átmenetileg veszélyeztetve van. (2) Különösen indokolt az átmeneti segély megállapítása, ha ennek hiányában a kérelmező a saját vagy családtagjai számára szükséges gyógyszert nem tudja megvásárolni. (3) 1 A lisztérzékenység (coeliakia) diagnózist igazolók részére átmeneti segélyként - a nyugdíjminimum 70 %-ának megfelelő összegű éves pénzbeli támogatás jár. A támogatást a tárgyév április 1-jét követően benyújtható kérelemre kell kifizetni Az átmeneti segélyre való jogosultság szempontjából azt a kérelmezőt is rászorulónak kell tekinteni, akinek a jövedelme legfeljebb 25 %-kal haladja meg e rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott értéket és más, az Sztv. szerinti rendszeres szociális támogatásban nem részesül 22. (1) Annak az egyedülélő személynek, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegét, tartós átmeneti segély is megállapítható. (2) 3 Amennyiben a kérelmező szociális rászorultsága, munkanélkülisége, jövedelemnélküli helyzete legalább egy év óta fennáll, és kérelmező ez idő alatt rendszeres 1 Módosította a 3 /2011. (I. 28.) rendelet 7. -a, hatályos február 1-től 2 Módosított az. 1/2012. (I. 27.)rendelet 4. -a, hatályos február 1-től 3 Módosította 4/2008 (II.1.) rendelet 3. -a, hatályos február 1-től

7 pénzellátásra saját hibájából nem szerzett jogosultságot, részére tartós átmeneti segély nem állapítható meg. (3) A tartós átmeneti segély az esedékességét megelőzően, vagy egyösszegben nem fizethető ki. 23. (1) Az átmeneti segély iránti kérelemről a benyújtását követő 15 napon belül döntést kell hozni. (2) Amennyiben a kérelem rendkívüli gyógyszersegély megállapítására irányul és a teljesítése indokolt, a kérelemről 3 munkanapon belül döntést kell hozni. (3) (1) 2 Átmeneti segélyként legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum 50 %-ának megfelelő összeg állapítható meg. (2) 3 Átmeneti segély egy naptári hónapban egyszer, és naptári évenként legfeljebb 6 alkalommal adható. Temetési segély 25. (1) 4 Temetési segélyre az a tartásra köteles hozzátartozó, eltartó jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és a) a jövedelme legfeljebb 50 %-kal haladja meg a 3. (1) bekezdésében meghatározott értékeket, valamint b) a temetési kiadások nem haladják meg a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét. (2) A jövedelem számítása során az elhalt személy jövedelemét is figyelembe kell venni, ha az eltemettetővel a haláláig közös háztartásban élt. 26. Ha az eltemettető nem a tartásra köteles személy, temetési segélyre abban az esetben jogosult, ha nyilatkozata szerint az elhunyt személytől sem a kérelmező, sem családtagjai nem örököltek, vagy a hagyaték értéke nem haladja az öregségi nyugdíjminimum 20-szorosát A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosával. A temetési költségek számítása során nem kell figyelembe venni a számlában szereplő, nem a temetkezéssel szoros összefüggésben keletkező egyéb (koszorú, hirdetés) költségeket. 28. (1) 6 A temetési segély összege megegyezik az öregségi nyugdíjminimum 60 %-ával. 1 Hatályon kívül helyezte a 11/2010. (III. 26.) rendelet 9-a április 1-től 2 Módosított a 11/2010. (III. 26.) rendelet 5. -a, hatályos április 1-től 3 Beiktattatta 4/2008 (II.1.) rendelet 4. -a, hatályos február 1-től 4 Módosította az 1/2012. (I. 27.) rendelet 5 -a, hatályos február 1-től 5 Módosította az 1/2012. (I. 27.) rendelet 6 -a, hatályos február 1-től 6 Módosította az 1/2012. (I. 27.) rendelet 7 -a, hatályos február 1-től

8 (2) Rendkívül indokolt esetben, - különösen ha ezzel elkerülhető a közköltségen történő eltemettetés ennél magasabb összegű, legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum 160 %-át meg nem haladó temetési segély is adható. 29. A temetési segélyt a temetési számla keltét követő 6 hónapon belül lehet igényelni. Közgyógyellátás Az Sztv. 50. (3) bekezdése szerinti közgyógyellátásra az a kérelmező jogosult, akinek a jövedelme megfelel a rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, és a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíjmindenkori legkisebb összegének legalább a) 15 %-a, ha a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) 20 %-a, ha a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-a, c) 25 %-a, ha a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-a Adósságkezelési szolgáltatás 32. (1) 45 Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 40 %-át. (2) Adósságkezelési támogatásban a kérelmező az Sztv /C. -aiban foglalt feltételek teljesítése esetén abban az esetben részesíthető, ha a) a hátralékkal terhelt lakásban jogszerűen lakik, b) jövedelme az adósság felhalmozása idején és a kérelem benyújtásakor nem haladja meg a rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott jövedelmet. c) a lakás nagysága nem haladja meg ca) 1-2 fő esetén a két szobát, cb) 3 fő esetén a 2,5 szobát, cc) 4-5 fő esetén a 3 szobát, cd) további személyenként + 0,5 szobát. d) hasznosítható vagyona nincs, vagy annak értéke nem éri el az adósság mértékének 75 %- át, és az adósságkezelési támogatás megállapítása előtt, az adósságkezelési támogatás folyósításának időtartama alatt, egyösszegű támogatás esetén a kifizetést követő 6 hónapig részt vesz a Családsegítő Intézet adósságkezelési tanácsadásán.az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 60 %-át. 1 Módosította az 1/2012. (I. 27.) rendelet 8 -a, hatályos február 1-től 2 Módosította a 6/2007. (II. 23.) rendelet 7. -a, hatályos február 23-tól 3 Hatályon kívöl helyzete a 33/2011. (IX. 29.) rendelet 8. -a október 1-től 4 Módosított a 11/2010. (III. 26.) rendelet 6. -a, hatályos április 1-től 5 Módosította az I/2012. (I. 27.) rendelet 9 -a, hatályos február 1-től

9 33. Az adósságkezelési szolgáltatás körében az Sztv. 55/B. (3) bekezdés a-h) pontjai szerinti adósságot lehet rendezni, azt a lakbérhátralékot kivéve, amely önkormányzati bérlakás piaci típusú bérbevétele során keletkezett. 34. Amennyiben az adós az adósság rá eső részének részletekben történő fizetését vállalja, abban az esetben részesíthető támogatásban, ha az igazolt havi lakásfenntartási kiadások és az adósság megállapított havi törlesztő részletének megfizetése után megmaradó jövedelme az egy fogyasztási egységre eléri az öregségi nyugdíjminimum 60 %-át. 35. Az adósságkezelési támogatást a) ha az adósság rá eső részét a kérelmező vállalása alapján egy összegben fizeti meg, a teljesítés igazolását követően egy összegben, b) egyéb esetben havi részletekben kell utalni a hitelező szolgáltató számlájára. 36. A Családsegítő Intézet az adósságkezelési tanácsadás keretében a) megvizsgálja az adósság keletkezésének körülményeit, ennek alapján b) javaslatot tesz az adós adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására, c) az adósságkezelés időtartama alatt az adós részére adósságkezelési tanácsadást tart. 37. Ha az adósságkezelési szolgáltatásba bevont az Sztv. 55/B. (1) bekezdésben előírt kötelezettségét nem teljesíti, a teljesítésre 15 napos határidővel fel kell hívni. Amennyiben a megadott határidőben a mulasztást nem pótolja, az adósságkezelési szolgáltatást meg kell szüntetni, és intézkedni kell az adósságkezelési támogatás megtérítése iránt. 37/A. 1 Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárását követő hónapban abban az esetben részesülhet adósságcsökkentési támogatásban, amennyiben az adósságkezelés óta az egy fogyasztási egységre jutó jövedelme jelentős mértékben, legalább 20 %-kal csökkent. II. Gyermekvédelmi támogatások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Beiktatta a 11/2010. (III. 26.) rendelet 7. -a, hatályos április 1-től 2 Hatályon kívül helyezte a 4/2008. (II. 1.) rendelet

10 39. 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 40. (1) A gyermeket nevelő család az időszakosan felmerülő létfenntartási gondjai enyhítésére rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető, ha a jövedelme legfeljebb 20 %-kal haladja meg a gyvt (2) bekezdésében meghatározott értéket. (2) A támogatást a család szociális helyzetének, az egyéb szociális juttatásoknak a figyelembe vételével kell megállapítani. A támogatás természetben (pl. iskolai étkezési térítés díj, tankönyvek árának befizetésével) is nyújtható. 41. (1) Az egy alkalommal adott támogatás nem lehet kevesebb 2000 Ft-nál, de gyermekenként ne haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 20 %-át. (2) Szociális rászorultság alapján külön önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként ösztöndíj állapítható meg. Sajátos helyzetű tanköteles korú gyermekek 2 41/A. Az e rendeletben - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a 66.. (2) bekezdése általi kötelezettség - alapján meghatározottak szerint sajátos helyzetűnek minősül a gyermek, ha a) jövedelme alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre lenne jogosult, de a Gyvt-ben meghatározott vagyoni értéket legfeljebb 20 %-kal meghaladó, a mindennapi szükséglethez tartozó vagyon miatt a kedvezményben nem részesülhet, b) az egyedülálló, egy gyermeket nevelő szülő jövedelme meghaladja a gyermekvédelmi kedvezményre jogosító jövedelemhatárt, de nem több mint a nyugdíjminimum másfélszerese, c) szülője fogyatékossági támogatásban, vagy 100%-os munkaképesség-csökkenés alapján rokkantsági nyugdíjban részesül, d) a Csjt. szerint tartásra nem köteles személy (gyám) neveli, e) gyermekek átmeneti otthonában, vagy családok átmeneti otthonában él, vagy otthont nyújtó gyermekvédelmi ellátásban részesül, f) tartósan beteg, vagy fogyatékos, akire tekintettel a szülője emelt összegű családi pótlékban és egyúttal gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, g) az - óvodai és általános iskolai felvétel szempontjából - az oktatási intézménybe járó gyermek testvére 3. Értelmező rendelkezések Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (I.28.) rendelet 9. -a, hatályos január 29-től 2 Beiktatta a 6/2007. (II. 23.) rendelet 8. -a, hatályos február 23-tól 3 Beiktatta a 35/2007. (VIII. 31.) rendelet 2. -a, hatályos szeptember 1-től 4 Hatályon kívül helyezte az 1/2012. (I. 27.) rendelet 16. -a február 1-től

11 Záró rendelkezések 43. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet 9, 30 és 31. -ának szabályai július 1-én lépnek hatályba. (3) A rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekre abban az esetben kell alkalmazni, ha az a kérelmezőre nézve kedvezőbb. (4) Az 5/1997. (II. 26.) önk. sz. rendelet e rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti, azzal, hogy a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására vonatkozó szabályokat a június 30-át megelőzően benyújtott kérelmek elbírálása során még alkalmazni kell. polgármester jegyző

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben