Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke

2 NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben él, mit hű tette adott. Őrizzük, ápoljuk szívünk alatt. /Horváth József: Kossuth üzenet/ BEVEZETŐ A múltat tisztelni, arra emlékezni mindig nemes cselekedet Igyekszünk úgy élni és cselekedni, hogy mindig méltók maradhassunk Kossuth nevéhez, emberi nagyságához. Ebből fakadóan alapvető feladatunk: a múlt tisztelete, a szülőhely és a haza múltjának és jelenén ek megismertetése, a n e m z e t i hagyományok, a n e m z e t i kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése, a hazaszeretet érzésének felébresztése. Pedagógiai programunkban igyekeztünk önarcképet r a j z o l n i m a g u n k r ó l. Azt szeretnénk, ha programunk hűen tükrözné céljainkat, törekvéseinket. E programban végig gondoltuk múltunkat, a jelenünket és megpróbáljuk megtervezni iskolánk közeli jövőjét. Programunk mintegy 5 évre szól. Az Európai Unióban gyermekeink már magabiztosabban, nyelvismerettel és önbizalommal kell, hogy tanuljanak, éljenek. Ugyanakkor a régi értékek és az új célok harmóniájára törekszünk. Számunkra, akik ezt a pályát választottuk a legfontosabb érték a gyermek. Ezt a feladatot igyekszünk a lehető legjobban ellátni. Hivatásunknak érezzük munkánkat, felelősek vagyunk gyermekeink jövőjéért, együtt a s z ü l ő k k e l, a munkánkat segítő felnőttekkel. Gondolatomat egy Kossuth idézettel összegzem, mely a lehető legpontosabban fejezi ki a múlt és jövő összefüggését. A MÚLT A JÖVENDŐ TÜKRE A pedagógiai programunk az iskolánk pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú illetve középtávra az intézményben működő évfolyamok számához kapcsolódva legalább határozza meg az iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit. A pedagógiai program ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának dokumentuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is. - kötelezi hatályossága idejére az érdekelt feleket a benne foglaltak tiszteletben tartására, - kötelezi az intézményfenntartót, hogy a nevelési és pedagógiai programban jóváhagyott szolgáltatásokat finanszírozza, - kötelezi az intézményfenntartót, hogy a fenntartói értékelés keretei között az iskola működését a nevelési és pedagógiai programban foglaltak mentén minősítse, - kötelezi az iskolát, hogy a programba foglaltak teljesítésére törekedjen, 1

3 - biztosítja az intézményhasználókat, hogy a nevelési és pedagógiai programba foglalt szolgáltatásokat teljesíti, s hogy a programba foglalt célok teljesítésére törekszik, az ott felsorolt eszközök és módszerek segítségével - biztosítja a pedagógusokat arról, hogy az intézményhasználók e program teljesítését várják el tőlük, - biztosítja a pedagógusokat, hogy saját munkájukat - a program hatályosságának idejére- e program keretei között, az önmagukra vállalt szabályok szerint végezzék. - A pedagógiai programban, mint stratégiai tervben foglaltak akkor valósíthatók meg, ha ahhoz kapcsolódva: - évente meg vannak határozva az aktuális célok és - az ehhez kapcsolódó feladatokat teljesülnek. A pedagógiai program megvalósításának meghatározó feltétele az iskola éves, rövid távú pedagógiai célokat és feladatokat is tartalmazó munkatervének elkészítése és végrehajtása. A pedagógiai program tartalmát a következő jogszabályok és dokumentumok határozzák meg: A pedagógiai program tartalmát a következő jogszabályok és dokumentumok határozzák meg: - az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, - 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról - a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet, évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról - 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről - 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről - 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről - 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 2

4 I. ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAM BEVEZETŐ A pedagógiai programban nyernek megfogalmazást a pedagóguscsoportok, tantestületetek által képviselt nevelésfilozófiának megfelelő az intézményegységekre és a tagintézményekre jellemző, konkrét nevelési célok és az ezekből kibontható nevelési - oktatási-pedagógiai feladatok. A nevelési és pedagógiai program nemcsak a jelen állapot egyszerű leírására szorítkozik, hanem a fejlesztés távlatait is felmutatja. o o o Egyszerre: önmeghatározás (leírás), ars pedagogica (hitvallás) és fejlesztési program (stratégiai terv). Az iskolai pedagógiai program szintén két fő részből áll: nevelési programból és helyi tantervből. A nevelési program tulajdonképpen a helyi tanterv megvalósításának, végrehajtásának, ellenőrzésének, értékelésének legfontosabb általános és helyi szabályait meghatározó dokumentuma. Mindazokat a pedagógiai célú és szándékú tudatosan tervezett feladatokat és módszereket tartalmazza, amelyekkel a helyi tantervekben foglaltakat végre lehet hajtani. A nevelési és pedagógiai programban megjelenítettük azokat a tartalmakat, amelyek a mindennapi pedagógiai folyamatokat az iskola falain belül történő pedagógiai fejlesztéseket irányítják. Legfőbb cél Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek: A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása. A köznevelési rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása. A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban, a kiemelt figyelmet igénylő tanulók oktatásának és integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás. 1- A Fényeslitkei Kossuth Lajos Áltanos Iskola főbb céljai 3

5 A Fényeslitkei Kossuth Lajos Áltanos Iskola két község két iskolájának átszervezéséből jött létre. Az intézmény nevelési és pedagógiai programja legfőbb jellemzője a megőrizve megtartani és továbbfejleszteni. Közös célok közös kihívások közös jövő A Fényeslitkei Kossuth Lajos Áltanos Iskola intézményei külön épületekben, összeszokott dolgozói gárdával, különböző nevelési és pedagógiai programokkal, eltérő környezet- és kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Mindezek az örökségek meghatározzák az elkövetkezendő évek oktató-nevelő munkájának legfőbb jellemzőit. Jövőkép Célunk, hogy felkészüljünk a köznevelés szervezeti keretei között, a leghatékonyabb módszerek kiválasztásával a tudásalapú társadalom igényeinek kielégítésére. Küldetésünk Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik kötődnek községeikhez, hazánkhoz Magyarországhoz, de a világban is jól tájékozódnak. Érdeklődők, nyitottak, önmagukat értékelni, másokat elfogadni tudók, társaikkal együttműködők. Tanítványainkat arra kívánjuk felkészíteni, hogy a későbbiekben munkavállalóként, a társadalom aktív tagjai legyenek, színvonalas és értékes munkát tudjanak végezni, amely számukra örömet szerez, ezáltal képesek lesznek személyes szükségleteik kielégítésére, személyiségük kiteljesítésére. 2- HELYZETÉRTÉKELÉS ISKOLÁNKÉNT 2.1 Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola rövid történeti áttekintés Fényeslitke elhelyezkedése: Községünk a Nyírség É-K-i részén, Nyíregyházától kb. 50 km távolságra helyezkedik el. A község határában folyik a Tisza, melynek festői szépsége pihenést, kikapcsolódást nyújthat az itt élőknek és az ide látogatóknak egyaránt. Fényeslitke építészeti, kulturális emlékei: A község lakói római katolikus, valamint református vallásúak. Ennek megfelelően két templomunk épült. A református templom az első írásos feljegyzés szerint 1380-ból származik, miszerint az épületet a Boldogságos Szűz tiszteletére emelték tól már találunk adatot arra, hogy a kálvinistáké a templom ben és 1831-ben újították fel az építményt, utóbb bővítették is. Az épület műemlék jellegű. A római katolikus templom homlokzati tornyos, késő barokk épület, boltozatos belsővel ban szentelték fel a Szentháromság tiszteletére. A templom kerítése előtt áll egy Nepomuki Szent Jánost ábrázoló barokk kőszobor; Erős György állíttatta. 4

6 Az itt élők életszínvonala folyamatosan csökken. A munkanélküliség aránya alacsonyabb, mint a környező falvakban, de az iskolás tanulók szüleinek körében egyre rosszabb értéket mutat. Sokan gazdálkodnak, de a gazdálkodók száma folyamatosan csökken, a kisebb gazdaságok felszámolódnak. Sok embernek ad munkalehetőséget a református egyház által létrehozott idősek otthona. A roma tanulók aránya 15 %. Nagyon jelentős szociális hátránnyal és motiváció nélkül érkeznek az iskolába. Az eredményesebb tanulásuk érdekében még komolyabb anyagi áldozatra, elszánt és kitartó nevelői munkára van szükség. A családok szociológiai jellemzői sajátosak. A gyerekek többsége 1-2 gyerekes családból kerül ki. A munkanélküliség aránya az anyáknál magasabb, kb. 31%, míg az apák esetében 19 % körül mozog. A szülők iskolázottsági háttere is jelentősen megosztott. Alapfokú végzettségű a szülők 28%- szakmunkás végzettségű a szülők 36 %-a. Érettségizett 26%-a és a felsőfokú végzettségű a szülők aránya 10 %. A fiatal értelmiség arány jóval magasabb, sajnos jelentős részük nem marad községünkben. A legjelentősebb réteget a középfokú végzettségű szülők alkotják, akiknek a gyermekei különböző középiskolákban tanulnak tovább. A református és katolikus vallású településünkön a tanulóink évről évre váltakozva, de átlagosan10-20 % - os arányban egyházi középiskolába jelentkeznek. Legjelentősebb a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban továbbtanulók aránya, de a kisvárdai középiskolákat általában is nagyobb arányban választják tanulóink. Szociális, iskolázottsági mutatók március 31-én fő % egy szülő neveli munkanélküli szülők száma, aránya nyolc általános végzett végzettségű szülők száma szakmunkás végzettségű szülők száma érettségizett végzettségű szülők száma főiskolát /egyetemet végzett szülők száma/aránya hátrányos helyzetű tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nevelőszülő neveli 6 3 Iskolánk, a Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola a község egyetlen iskolája. Intézményünk ősei a két egyház,- a katolikus és református - iskolái voltak tól ezekben állami oktatás szerveződött. Intézményünk 1986-ban került jelenlegi helyére egy 6+1 tantermes iskolaépület megépítése nyomán ig, folyamatos fejlesztések és beruházások árán nyerte el az épület jelenlegi formáját: o 1986 a 6+1 tanterem és tornaterem átadása, o 1994 a tetőtér beépítése, o augusztus 20. étterem átadása, o szeptember 1. az iskola külső tatarozása, hőszigetelése, o november, az iskola fűtésének korszerűsítése, 5

7 o szeptember, 3 szaktanterem és a könyvtár átadása. o 2004 az iskola korszerűsítése, felújítása. Az iskola története, az itt élők közössége arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. A községben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. A szülői igény, a továbbtanulás iránya, a község fejlettsége korszerű, magas színvonalú oktatást és nevelést igényel az itt élők számára. A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a fényeslitkei gyerekeknek, elősegíteni pályaválasztásuk sikerét, az életben való eligazodásukat. Az iskola nevelőtestülete egységesen vallja: A gyermek jogában áll tanulóként is megélni a gyermekkor ezernyi csodáját, az élet teljességét. Úgy véljük, a harmonikus iskolai élet összeegyeztethető a modern gondolatok és a technika iránt fogékony, jövőorientált gyermek nevelésével. Az iskola használói természetes igényként fogalmazzák meg az intézménnyel szemben a gyermeknevelésben történő partneri együttműködést. Iskolánk külső képe megnyerő. Egy szép park övezi, nemes fákkal, cserjékkel. Az előttünk lévő parkban található a millenniumi emlékmű. Iskolánk homlokzati falát is egy grafittó díszíti. Ez az életfa motívum az aulát díszítő műalkotáson is megjelenik. Iskolánk tárgyi ellátottsága az elmúlt négy évben sokat változott. Ez elsősorban a pályázati lehetőségeknek volt köszönhető. Programunkban jelentős szerepet kap a szakmai innováció, pályázatok készítése. A tanulói létszám alakulása: A település lakosságának összlétszámában lassú növekedés tapasztalható. A települést a külső képe, igényessége vonzóvá tette a fiatal házasok számára, egyre többen települnek községünkbe Kisvárdáról, illetve Záhonyból. Problémát jelent, hogy a fiatal házasok egy, legfeljebb két gyereket vállalnak. Nő a nehezen nevelhető, tanulási zavarral küzdő, hátrányos helyzetű tanulók száma. A iskolai létszám alakulása: 2012/ / / / /17 Tanulók Száma Tanulócsoportok száma Napközis/tanulószobás csop. 8. oszt. Szám Tanuló

8 Kisvárda közelsége arra int bennünket, hogy a nevelő-oktató munka színvonalában, a kínálat sokszínűségében, az iskola felszereltségében és eszközrendszerében megelőzzük, vagy méltó versenytársai lehessünk a kisvárdai iskoláknak. Személyi feltételek Iskolánkban a munkaerőmozgás nagyon alacsony, mivel elsősorban helyi pedagógusok dolgoznak itt. Az új alkalmazások esetén figyelembe vesszük a továbbképzésre, továbbtanulásra való hajlandóságot, a diploma minősítését és főleg a pedagógiai elhivatottságot. A továbbképzési kötelezettségek teljesítése terén igyekeztünk a modulok lefedettségét megteremteni. Ketten közoktatás-vezető szakot végeztek a Műszaki Egyetem Nyíregyházára kihelyezett tagozatán, 1 fő a magatartászavaros tanulók nevelése és oktatása témakörben valamint 1 fő fejlesztő pedagógiából szerzett szakvizsgát jelentő képzést. Szaktárgyi további diplomát szerzett 3 fő, egyetemi végzettséggel rendelkezik 2 fő. Szociális, iskolázottsági mutatók március 31-én fő % egy szülő neveli 22 munkanélküli szülők száma, aránya nyolc általános végzett végzettségű szülők száma szakmunkás végzettségű szülők száma érettségizett végzettségű szülők száma főiskolát /egyetemet végzett szülők száma/aránya 17 8 hátrányos helyzetű tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nevelőszülő neveli Petőfi Sándor Tagiskola Komoró rövid történeti áttekintés Komoró község Záhony és Kisvárda között a Tisza mellett fekszik. Lakóinak száma: 1485 fő. Az utóbbi években a község látványosan fejlődik: vezetékes telefon, 1996 óta vezetékes gáz, óvodabővítés, új iskolaépület közösségi teremmel, új polgármesteri hivatal épült. Az önkormányzat megfontolt gazdálkodást folytat, melynek eredményeként ebben az évben (2013) kiépül a település csatorna rendszere is. Az iskola igen fontos szerepet játszik a falu életében. Az iskola tanulói, szociális környezete: 7

9 A tanulók családi házakban élnek, többségük teljes családban él, de növekszik a csonka családban nevelkedő tanulók száma. A iskolai létszám alakulása: 2012/ / / / /17 Tanulók Száma Tanulócsoportok száma Napközis/tanulószobás csop. 8. oszt. Szám Tanuló Térségünkben is egyre több embert fenyeget a munkanélküliség veszélye, egyre több a csökkent munkaképességű, rokkant nyugdíjas felnőtt. A 8. osztályosok beiskolázása hosszú évek óta eredményes. Az iskolában két munkaközösség tevékenykedik, ezek tevékenységét a választott munkaközösség vezetők irányítják: alsó tagozatos és osztályfőnöki munkaközösségek. Iskolatörténet: Az iskoláról már az 1840-es években találhatók feljegyzések, bizonyítékok létezéséről. Az iskola 1976-tól 1985-ig Tuzsér központtal közös igazgatású intézményként működött, önállóságát szeptember 1-én nyerte vissza. A régebbi épület 1989-ben épült: 4 tanterem, 2 előadóterem, szertárak, tornaterem, 300 adagos konyha, ebédlő található az épületben. Itt került elhelyezésre a felső tagozat. Az új épület szeptember 1-én került átadásra: 4 tanterem, 1 technika terem, szertár, orvosi szoba és egy közösségi terem található benne. Itt az alsó tagozat került elhelyezésre. Sajnos a létszámcsökkenés miatt az új épületet nem használja már az iskola. Állami átadásra sem került, viszont a közösségi terem továbbra is az iskola rendelkezésére áll a nemzeti és hagyományos ünnepeink alkalmával. Az iskolai és községi könyvtár 8500 kötettel várja a település lakosságát is. A pénzügyi lehetőségek a tanórai feladatokon túl néhány szakköri foglalkozásra és az iskolai tömegsport foglalkozásra elegendők. Az elmúlt évben pályázati lehetősséggel (HEFOP 2.1.5, TIOP 1.1.1) sikerült az iskola felszereltségét jelentősen javítani. Nagyon fontos szerepet tölt be az iskolában működű Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola és a Liget Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozata. Szociális, iskolázottsági mutatók március 31-én fő % egy szülő neveli munkanélküli szülők száma, aránya nyolc általános végzett végzettségű szülők száma szakmunkás végzettségű szülők száma érettségizett végzettségű szülők száma főiskolát /egyetemet végzett szülők száma/aránya 17 8 hátrányos helyzetű tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nevelőszülő neveli 4 4 8

10 3. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI 3.1 Közös pedagógiai alapelvek o Segíteni kell a gyermeket egyéni képességeinek kibontakozásában. Tiszteletben kell tartani a tanulók személyiségét, figyelembe kell venni egyéni képességeiket. törekedni kell arra, hogy egyetlen tehetség se kallódjon el. o A diákokkal előre meg kell ismertetni a velük szemben támasztott követelményeket. o A fiatalokat a felelős állampolgári létre, az egymásért való felelősségre, a család, haza, munka szeretetére és megbecsülésre kell nevelni. o Az értelem fejlesztésével együtt fontos az érzelmi és akarati élet formálása. o Meg kell tanítani a kudarcot is elviselni, feldolgozni és értékelni. o A nevelésen és az oktatáson sugározzon át a természethez való megváltozott viszony, az ökológiai szempontok előtérbe kerülése, az élet és a természet szeretete, a természeti kincsek és az épített örökség megbecsülése. o Tervszerű és következetes nevelő-oktató munkával fejleszteni kell a tanulók alapkészségeit. o Erősíteni kell a tanulók iskolához való kötődését. Ennek érdekében olyan légkört o kell megteremteni, hogy az iskolában otthon érezhessék magukat a gyerekek. Az iskolában olyan, - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a tudományokra vonatkozó ismereteket kell közölni, melyek megalapozzák a tanulók széleskörű műveltségét, elősegítik az értelmi, erkölcsi eligazodásukat az őket körülvevő világban. o Erkölcsileg, szellemileg és testileg egészséges nemzedéket kell nevelni. o Fontos a pontosság, fegyelem és az önfegyelem gyakorlása. o A tanulóknak érezniük kell a felelősséget a Föld globális problémái iránt, és tudatosítani kell bennük, hogy a mindennapi életben is figyeljenek környezetünk megóvására. Érezzenek felelőséget községünk, hazánk természeti és épített értékeinek megóvásáért. o Törekedni kell a szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési-, magatartási zavarral küzdő gyerekek hátrányának leküzdésére. o Fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, valamint aktív részvétel a lakóhelyünk életében. 3.2 Pedagógiai alapelvek tagintézményenkénti sajátosságokkal Fényeslitke Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása Az iskolánk arra törekszik, hogy még teljesebben megfeleljen a szülők és az egyetemes elvvárosoknak. Szeretnénk továbbra is elérni, hogy a fényeslitkei szülők a mi iskolánkat válasszák. Nevelőtestületünk elsődleges célja egy magas színvonalú, modern tudást nyújtó, a polgári társadalom elvárásait mindenben kielégítő kínálat biztosítása, amely versenyképes tudást nyújt minden tanulónak, amennyiben képességeinek megfelelő iskolába kerül. Célunk olyan városi szintű oktatási kínálat megteremtése, melyben gyermekeink otthonos, 9

11 gazdag, és a falusi értékeket is megerősítő környezetben nevelkedhetnek. Ennek érdekében az idegen nyelvoktatást magas színvonalú eszközrendszerrel, szakkörökkel, tehetséggondozó foglalkozásokkal segítjük; Az informatikai szaktanterem további fejlesztésével lehetővé kívánjuk tenni az informatikai ismeretek magas színvonalú elsajátítását. Pedagógiai programunkban nagy hangsúlyt kapott a magyar irodalom, nyelvtan, a matematika, az idegen nyelvek és az informatika oktatása. Tanulóink szabadidejük tartalmas eltöltéséhez gazdag kínálatot biztosítunk. A művészeti nevelésben kimagasló eredményekkel büszkélkedhetünk. Az iskolában a rend és fegyelem hívei vagyunk, ahol jó hangulat uralkodik. Nevelőtestületünk mindent megtesz azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat iskolánkban. A Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 3.3 Alapelvek Az alapelvek az intézmény önmeghatározásának a legfontosabb értékei, amelyek áthatják a teljes nevelési rendszer- a pedagógiai koncepció és a nevelő-oktató munka folyamatának egészét. Az iskolát meghatározó alapelvek: Demokratizmus és felelősségvállalás, hazaszeretet, Az iskola nyitottsága, Gyermekközpontúság, Esélyegyenlőség, az esélyegyenlőtlenségek mérséklése. A demokratizmus és felelősség, az autonómia és az iskola nyitottsága egybeesik a társadalom alapvető törekvéseivel. A demokratizmus és felelősségtudat alatt azt értjük, hogy az iskola tanulói és tanárai számára széleskörű jogokat biztosít az intézmény működésének minden területén, hangsúlyozva a jogokkal együtt járó felelősség vállalását is. Az autonómia az önmegvalósítás, a személyiség kibontakoztatásának lehetőségére, és a szakmai önállóságra utal. Az iskola nyitottságának kiemelésével a szűkebb és tágabb környezettel való sokirányú kapcsolatépítés és kapcsolattartás szándékát kívánjuk kiemelni. A gyermekközpontúság alatt a nyugodt tanulási feltételeket teremtő kellemes iskolai környezetet, a jó közérzetet, az empatikus és gyermekszerető légkört értjük. Ugyanakkor hozzátesszük, hogy a gyermekközpontúság nem jelentheti a pedagógiai irányítás kiiktatását, s még kevésbé valamiféle romantikus gyermekrajongást. Az esélyegyenlőséget tartjuk az iskola legkiemelkedőbb alapelvének. Ez azt jelenti számunkra, hogy ha az előző alapelvek valamelyikének az érvényesülésében a tanulók képességeik kibontakoztatásában akadályba ütköznek, az iskola - a tőle telhetően- minden segítséget megad ezek elhárítására. Demokratizmus és felelősség Az iskola a szülőkkel közösen állapítja meg a helyi szükségleteket, az iskolán belüli szolgáltatásokat és az iskola munkarendjét. A szülői igények teljesítése a fenntartó, a szülő és a gyerek, valamint az iskola hármasának a konszenzusával dőlnek el. A partneri viszony biztosítéka, hogy az iskolában szülői szervezet és tanulói önkormányzat is működik. A tanulók az iskolai élet minden területéről véleményt 10

12 mondhatnak, javaslatot tehetnek. A diákönkormányzat révén érdemben is bekapcsolódhatnak az iskola pedagógiai folyamatainak a szervezésébe, mely segíti a diákokat az érdekeik kulturált képviseletének a begyakorlásában. A demokratizmust együtt értelmezzük a felelősség elvének az érvényesülésével. Minden gyermek azt kapja, ami számára a legmegfelelőbb, kapjon olyan segítséget, amely megakadályozza, hogy tanulmányaiban lemaradjon. A gyerek felelőssége, hogy optimálisan használja ki az iskola által nyújtott szolgáltatásokat. A szülő felelőssége a gyermek szorgalmának felügyelete, a maximális erőkifejtésre ösztönzés. Autonómia Ha az iskola meg akar felelni mindazoknak a kihívásoknak, amelyek naponta érik, akkor szakmailag autonómmá kell válnia. Az iskola autonómiáján a teljes szakmai önállóságot érjük. Az iskolának- hasonló filozófiával- tiszteletben kell tartania a tanulók állampolgári és tanulói jogait. Az iskolai autonómia kibontakoztatásához kellő kompetenciával rendelkező, stabil értékrendben gondolkodó, önfejlődésre képes pedagógusokra van szükség. A nevelőtestületi együttműködés alapjaként a felelősségen alapuló munkát tekintjük. Az iskola nyitottsága Az iskola nyitottsága része a nevelőmunkának, szoros együttműködést feltételez tanítványaink családjaival, és minden gyermekérdeket szolgáló nevelési tényezővel. Fontosnak tartjuk a nyitottság érvényesülését az iskolai közösségek belső életében, az emberi kapcsolatok alakulásában. Gyermekközpontúság Az iskola az egyes gyereket állítja a nevelés középpontjába. A közösséggé formálódó törekvéseket segítjük. A gyerek számára törekszünk a testi biztonság mellett, az érzelmi biztonság megteremtésére is. Minden tanuló érezze magát jól az iskolában, vegye körül kellemes környezet. A gyerekek egyéniségéhez empátiával, azt elfogadva közeledünk. A fejlesztésükhöz igénybe vett időt optimálisan hasznosítsuk. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolában értelmes rend, és fegyelem uralkodjék. A gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődéséhez kedvező és inger dús környezetet teremtünk. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a személyességnek. Nagyra értékeljük a pedagógus személyes hitelességét, példaadását. A gyermekközpontúság a képzési programban is megjelenik azzal, hogy a felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokat igény és szükséglet szerint szervezzük. Esélyegyenlőség Iskolánkban a hátrányos helyzetű tanulók száma folyamatosan emelkedik.. A hátrányok okai az adott környezetből, a munkanélküliségből, a szülői környezet átlagosnál kisebb iskolázottsági szintjéből adódnak. Ezek feltétlenül indokolják, hogy saját eszközeinkkel törekedjünk az esélyegyenlőtlenség mérséklésére. Fontos, hogy olyan oktatási-művelődési kínálatot biztosítson az iskola, amilyet egy átlagos kisváros nyújt iskoláskorú lakóinak. Az iskola sokszínű kínálata alkalmas arra, hogy a művelődési hiányokat kompenzálja az iskola tanulói számára. Összefogással képesek vagyunk az esélyegyenlőtlenség olyan mértékű csökkentésére, hogy minden tanítványunk bejuthasson az általa választott és képességeinek megfelelő középfokú intézménybe. 11

13 3.4 Komoró A komorói Petőfi Sándor Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni: 1. Az iskolában olyan családias légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink biztonságban, jól érzik magukat. Ennek érdekében: tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét; a tanulók aktívan részt vehetnek saját iskolai életük megszervezésében; az oktatás során figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit, a tanulók egyéni bánásmódban részesülnek; a tanulók megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, elvárásokat; a tanulók számíthatnak a pedagógusok segítségére tanulmányi téren és egyéb problémáikban is; kiegyensúlyozott partneri kapcsolat kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között. 2. Az iskolában a tanulók személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók ismeretének, képességeinek, készségeinek kialakítása, bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. 3. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedékeket kívánnak nevelni - az iskola lehetőségeinek határain belül - a rájuk bízott gyermekekből. Ennek érdekében: a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti és a mindennapi életben hasznosítható, továbbfejleszthető alapműveltséget nyújt; az iskola oktatótevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk; a tanulókat fel kell készíteni az önálló ismeretszerzésre, az önművelésre; törekszünk az emberek közötti kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására; a szociokulturális hátrányok leküzdésére esélyt kell teremteni minden gyerek számára, ehhez hatékony felzárkóztató munka szükséges; a megfelelő továbbtanulási arány, a helyes pályaválasztás reális önismeret és életszemlélet kialakítását feltételezi; szeretnénk elérni, hogy a tanulók körében a szorgalomnak, a tudásnak, a munkának becsülete legyen; törekszünk a humánumra, az egyéni és a közösségek iránti tiszteletre; szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyerekekben a haza, a szülőföld iránti szeretet. Iskolánk a szülőkkel, a fenntartóval ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván 12

14 venni lakóhelyünk életében. Ennek é rdekében: rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, a fenntartó önkormányzattal, igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők és az érdeklődők, iskolánk nevelőtestülete továbbra is fontos feladatának tartja, hogy ünnepeink, rendezvényeink alkalmával nyitott legyen a falu lakossága előtt, a kulturális élet központja legyen. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, tisztelettudó, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó, becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, jó eredmények elérésére törekszik (játékban, tanulásban, munkában) van elképzelésére a jövőjét illetően, a tanult ismereteket helyesen alkalmazza a gyakorlatban. Ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a természet, a környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, viselkedése udvarias, beszéde kulturált, társaival együttműködik, egészséges, edzett, szeret sportolni, megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt gondozott megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, a másságot, ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskolai, társadalom) együttélését biztosító szabályokat. Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden tanulónk személyiségében. Nevelő oktató munkánk során arra törekszünk, hogy 8. osztály végére legtöbb tanulónk rendelkezzen minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 13

15 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI Célok, feladatok: Az iskolában folyó oktató-nevelő munkának tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogatnia kell az egyéni képességek kibontakozását. Gondoskodni kell: az általános és széles alapműveltség biztosításáról minden tanulónál, tanulási kudarcok megelőzéséről, a sikeres beilleszkedés elősegítéséről, a szociális hátrányokból adódó hátrányok kompenzálásáról, önismeret fejlesztéséről, önellátásra való képesség és igény kialakításáról a napi szükségletek kielégítésében (tisztálkodás, öltözködés, iskolai felszerelés stb.), testi nevelésről, mely a tanórákon, kirándulásokon és túrákon, különféle sportrendezvényeken, sportköri foglalkozásokon valósul meg, a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztéséről, arról, hogy a tanulók rászokjanak a tanórák alatti munkafegyelemre, a házi feladatok elkészítésére, az iskola házirendjének megtartására, valamint az utcán, a közlekedésben való fegyelmezett viselkedésre. Fontos: a család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartására nevelés, az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra oktatása, valamint a beszéd, a viselkedés, az öltözködés és a környezet kultúrájának elsajátítása. Magyarország megismerése, szeretete és megóvása, a nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése. A tanulók legyenek képesek: az idejüket önállóan és hatékonyan beosztani, saját képességeiknek megfelelő szinten teljesíteni a tanulmányi követelményeket. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,személyes kapcsolat révén hat a tanulóra..közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. 14

16 Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek. 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése. 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása). - Követelés. - Gyakoroltatás. - Segítségadás. - Ellenőrzés. Ösztönzés. - Elbeszélés. - Tények és jelenségek bemutatása. - Műalkotások bemutatása. A nevelő személyes példamutatása. - Magyarázat, beszélgetés. A tanulók önálló elemző munkája. - A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. - Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása. - Hagyományok kialakítása. - Követelés. - Ellenőrzés - Ösztönzés. - A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében. - A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből. - Felvilágosítás a betartandó Magatartási normákról. - Vita. Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: minden tantárgyból megfelel a helyi tantervben meghatározott továbbhaladás feltételeinek, (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően, öntevékeny, aktívan részt vesz az iskolai munkában. 4.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai Célok, feladatok: Az iskolában folyó oktató-nevelő munkának tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogatnia kell az egyéni képességek kibontakozását. Gondoskodni kell: az általános és széles alapműveltség biztosításáról minden tanulónál, tanulási kudarcok megelőzéséről, a sikeres beilleszkedés elősegítéséről, a szociális hátrányokból adódó hátrányok kompenzálásáról, önismeret fejlesztéséről, 15

17 önellátásra való képesség és igény kialakításáról a napi szükségletek kielégítésében (tisztálkodás, öltözködés, iskolai felszerelés stb.), a testi nevelésről, mely a tanórákon, kirándulásokon és túrákon, különféle sportrendezvényeken, sportköri foglalkozásokon valósul meg, a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztéséről, arról, hogy a tanulók rászokjanak a tanórák alatti munkafegyelemre, a házi feladatok elkészítésére, az iskola házirendjének megtartására, valamint az utcán, a közlekedésben való fegyelmezett viselkedésre. Fontos: a család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartására nevelés, az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra oktatása, valamint a beszéd, a viselkedés, az öltözködés és a környezet kultúrájának elsajátítása, Magyarország megismerése, szeretete és megóvása, a nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése. A tanulók legyenek képesek: az idejüket önállóan és hatékonyan beosztani, saját képességeiknek megfelelő szinten teljesíteni a tanulmányi követelményeket. 4.2 Az iskolában folyó nevelőmunka pedagógiai eljárásai, eszközei Leggyakrabban nem a tanítandó ismeretek tartalma, hanem a képzés által elérendő kompetenciák fejlesztése határozza meg, hogy milyen eljárásokat és eszközöket alkalmazzunk a pedagógiai folyamat során. Így az a célszerű, ha ezeket nem az egyes célokhoz és feladatokhoz rendeljük kizárólagos szereppel, hanem rendszerszemléletűen foglaljuk össze őket. Ezzel egyúttal a nevelési-oktatási módszerek, eszközök és eljárások kombinációjának a fontosságát is hangsúlyozottabbá tesszük. A pedagógiai eljárások alatt azt értjük, hogy milyen folyamatokat, módozatokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a vállalt célok és feladatok-jelen esetben a kompetenciák fejlesztésesikerrel járjon. Nevelési-oktatási pedagógiai eszközöknek tekintünk minden olyan tényezőt, megoldási módot, vagy tárgyi-technikai kelléket, amelynek a felhasználásával fejlesztő/nevelő hatást fejtünk ki. A nevelési eszköz fogalmát ezzel kitágítjuk a módszerek irányába. A nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai Iskolánkban a következő pedagógiai eljárásokat alkalmazzuk: - Fokozatosan vezetjük át a gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. - A tanulási stratégiák megválasztásában kiemelt szempontként kezeljük az életkori sajátosságok figyelembevételét. - Megszervezzük a képesség-kibontakoztató felkészítést és az integrációs oktatást a halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése érdekében. 16

18 - Biztosítjuk a tanulók egészséges terhelését, személyre szóló, fejlesztő értékelésüket. Szóban és írásban is visszajelzést kap minden tanuló, ami kiemeli erősségeit és a közeljövőben reálisan megoldható fejlesztési teendőit. - Fejlesztjük az önértékelés képességeit és az önismeretet, tudatosítjuk az együttműködés értékét a társas kapcsolatokban. - Egyéni fejlesztő programokkal is alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. Lehetővé tesszük az egyéni tanulási utak érvényesülését. - A helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával erősítjük a kortárs kapcsolatokat, az elemi állampolgári és a mindennap életvitellel összefüggő praktikus ismereteket a tanulók erkölcsi arculatát. - Bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és tanulásszervezési módokat. Törekszünk a drámapedagógia eszköztárának az alkalmazására. - A tevékenység-központú tanítási gyakorlat keretében növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kísérlet, anyaggyűjtés, szerepjáték, stb.), építünk a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti igényükre. Tevékenységközpontú pedagógiák - A gyermek saját cselekvésein és tevékenységein keresztül és a másokkal való együttműködésben jut új ismeretek birtokába, sajátítja el a különböző készségeket és képességeket, melyek egyaránt szolgálják saját személyiségének szabad fejlődését és szocializálódását a társadalomba. - A tevékenységközpontú pedagógiák alappillére a tanulás, a tevékenység önállóságának kialakítása, a csoportban megvalósuló interakciók lehetőségének megteremtése. - A pedagógus közvetett hatást gyakorol a gyermekre, megteremti a tevékenység feltételeit, motiválja a gyerekeket, a tevékenység közben támogató, tanácsadó szerepet tölt be. - A tanulási folyamat során alkalmazott módszerek és szervezeti keretek széleskörű alkalmazása valósul meg, amely lehetővé teszi egy-egy képesség fejlesztésének sokoldalú megközelítését. - A tanulási tér kitágul, jelentős szerepet kapnak a társadalmi kapcsolatok, erőteljesen érvényesül a komplexitás, a tantárgyközi szemlélet, a tapasztalatgyűjtés lehetősége környezetére, társaira, önmagára nézve. - Egyaránt kínálunk tanítványainknak heurisztikus (felfedező) tanulási helyzeteket és rendszerező ismeretszerzési élményeket, hozzájuttatva őket a tudás öröméhez. - A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési technikák elsajátítása. A tanulók a megszerzett tudásukat, valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktusok kezelésében is alkalmazzák. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és a szummatív méréseket. Hasznosítjuk az országos mérés során elért eredmények tapasztalatait. - Alkalmazzuk a tanuló-megismerési technikákat, módszereket és eszközöket. - Megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, mintákat nyújtunk a feladat-és problémamegoldáshoz. Kialakítjuk az önálló tanulás és az önművelés képességét. - Mindennapi teendőknek tartjuk a diákönkormányzat folyamatos, érdemi működtetését. - Az interkulturális oktatás megszervezése szolgálja a kisebbségi kultúrák megismertetését. 17

19 - Az intézményi önirányítás előtérbe kerülésével az önkormányzás gyakorlatának a kiterjesztése az iskola teljes pedagógiai folyamatára.(pl.: össziskolai fórum, iskolán belüli vezetési szintek, tanulói önkormányzás, pedagógusok és szülők önkormányzati fórumai, össziskolai információs háló működtetése, stb.). - A pedagógiai folyamat rendszerszemléletű megszervezése. A nevelési és oktatási módszerek integrációjának az előtérbe állítása azzal, hogy a kötött (szabályozott) formák vegyülnek a kötetlen (szabályozatlan) és öntevékeny (önszabályozó) formákkal, amelynek alapján új szükségletek keletkeznek új rendszerelemekkel, s ezzel egy teljesebb és folyamatosan fejlődő rendszerműködés alakul ki. - Állandó és folyamatos elvárásként fogalmazzuk meg a differenciált tanulásszervezési eljárások tanórai és tanórán kívüli mindennapi alkalmazását. - Végezetül az eddigieket meghaladó, új kiemelt teendőnknek tekintjük a kompetencia alapú oktatás eljárásainak a bevezetését és alkalmazását. 4.3 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei A nevelőtestület által alkalmazott főbb pedagógiai eszközöket és módszereket az életkori sajátosságokat figyelembe véve és a nehézségük szerint próbáljuk sorrendbe állítani. A sorrendben előbbre helyezett eszközöket inkább az alsó tagozatban alkalmazva fejlesztjük, a felsorolásban később szereplő módszerek alkalmazásának a gyakorisága az évfolyamok növekvő számával arányosan teljesednek ki. A rendszeresen használt főbb pedagógiai eszközök és módszerek a következők: - Percepciók fejlesztése, a pszichológiai szempontú elemi gondolkodású műveletek megalapozása (pl.: figyelem, emlékezet, képzelet, stb.). - Logikai alapformák alkalmazása (pl.: azonosság, különbség, felsorolás, stb.), logikai műveletek végzése konkrét és elvont fogalmakkal. - A formális logika munkaformáinak a begyakoroltatása (pl. analízis, szintézis, következtetés, csoportosítás, alá-és fölérendelés, stb.). - Magasabb logikai tevékenységet igénylő munkaformák (pl.: bizonyítás, cáfolat, okokozati összefüggés, stb..). A nevelési-oktatási eljárások hagyományos eszközei, magatartásra ható módszerei: - A meggyőzés módszerei: pl.: minta, példa, példakép, eszménykép, bírálat, önbírálat, felvilágosítás, tudatosítás, vita, stb. - A tevékenység megszervezésének kooperatív technikái: pl.: csoportképzés, kooperatív feladatmegoldás, játékos módszerek, stb. Magatartásra ható módszerek: - ösztönző módszerek: pl.: biztatás, elismerés, dicséret, stb. - kényszerítő módszerek: pl.: követelés, parancs, büntetés, stb. - gátlást kiváltó módszerek: pl.: felügyelet, ellenőrzés, intés, átterelés, stb. - gyakorlás eszközei, módszerei: szoktatás, gyakoroltatás, munka, játék, verseny, stb. - a szemléltetés módszereinek az alkalmazása: pl.: kép, tárgy, modell, kísérlet, stb. - az ellenőrzés, értékelés módszerei: tudás, illetve magatartás ellenőrzése; közvélemény formálása, stb. - tanulói aktivitásra épülő módszerek és elvárások a tanulási-tanítási folyamatban, - a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, - feladatlapos munka az egyéni foglalkoztatás keretében, - együttműködésre szoktató eljárások, konfliktuskezelési technikák megismertetése, 18

20 - a tanulásirányítási szervezeti formák biztonságos és változatos alkalmazása. Differenciált tanórai képességfejlesztés: - a tanuló életkorától, szociális státusától, egyéni képességeitől függően több szempont szerint differenciáltan tudjuk csak meghatározni azt a tanulási stratégiát, amely mind a tanulásszervezés céljainak, mind az egyes tanulók érdekeinek megfelel, így aktív és produktív tanuláshoz vezet, - a differenciált rétegmunka biztosítja a tanulók egyéni képességeihez igazodó fejlesztést, az egyéni tanulási utak kimunkálását, - a differenciálás alapja nem merev, homogén csoportokba történő sorolás, hanem rugalmas, átjárható rendszer kialakítása, - a differenciálás lehetőség a gyermek számára a képességeihez igazodó nehézségű feladat kiválasztására, amely sikerélményt biztosít számára, - a differenciálás formái: a tanulócsoportok képesség és érdeklődés szerinti felbontása (párhuzamos óravezetés), szervezeti differenciálás (csoportbontás), szervezeti és tartalmi differenciálás ( képességszerinti csoport eltérő tananyagtartalom feldolgozása ), - a differenciálás akkor hatékony, ha differenciált értékelési és követelményrendszer társul hozzá. Differenciált osztálymunka: - a tanítás tartalma szerinti differenciálás (pl.: alapkészségek fejlesztése, kiegészítő anyagok nyújtása, stb.) azonos témában a logikai műveletek nehézségi foka szerinti differenciálás, - differenciált feladatok az egyes tanulók számára a képességek szerinti gyakoroltatáshoz, - individuális foglalkoztatás (pl.: nyomtatott szöveg egyéni feldolgozása, feladatlapok megoldása, programozott oktatás, stb.) - csoportmunka, adott témák, problémák közös megoldása. - problémafelvető, gyakorlati alkalmazást igénylő feladatok megoldása, a gondolkodási műveletek és logikai alapformák komplex, integratív alkalmazásával. - kooperatív tanulási-tanítási technikák gyakoroltatása. (pl. projektek, élethelyzetek megoldása, stb.) Az értékközvetítés módszere; projekt - a projekt olyan tanulásszervezés, amelynek középpontjában valamilyen gyakorlati életből adódó problémafelvetés áll. A probléma megoldása a gyermekek tapasztalatára, érdeklődésére, tevékenységére épül, amelyben a hangsúly az ismeretszerzés folyamatára kerül, - a projektmódszer lényege az a nagyfokú szabadság, amelyet a tanuló számára biztosít a célok kiválasztásától a tervezésen, a feladat végrehajtásán, át a produktumig, az értékelésig, - a projektpedagógia célja valamilyen produktum, végeredmény, amely a valóság igényeire épülő szükséglet alapján kerül kiválasztásra, így biztosítja a világ integrált megismerését oly módon, hogy a tanulás mellékterméke a tevékenységnek. A projekt a tanulást, az ismeretek, készségek, jártasságok elsajátítását indirekt módon biztosítja, kihívásra épít, ezzel belső motivációt teremt, komplex módon teremti meg a probléma mind több összefüggésének megismerését, 19

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása Médiapedagógiai stratégiák megjelenítése a dokumentumokban, óratervben/külön ilyen jellegű foglalkozás összeállítása 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás minden

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT 10. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Szeged 2010

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

A CIGÁNDI KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CIGÁNDI KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CIGÁNDI KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Cigánd, 2009. augusztus 24. Készítette: Bodnár Balázs iskolaigazgató PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Okányi Általános Iskola és Sarkadkeresztúri Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Okányi Általános Iskola és Sarkadkeresztúri Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Okányi Általános Iskola és Sarkadkeresztúri Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE:... 4 PÁLYÁZAT:... 4 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben