Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke

2 NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben él, mit hű tette adott. Őrizzük, ápoljuk szívünk alatt. /Horváth József: Kossuth üzenet/ BEVEZETŐ A múltat tisztelni, arra emlékezni mindig nemes cselekedet Igyekszünk úgy élni és cselekedni, hogy mindig méltók maradhassunk Kossuth nevéhez, emberi nagyságához. Ebből fakadóan alapvető feladatunk: a múlt tisztelete, a szülőhely és a haza múltjának és jelenén ek megismertetése, a n e m z e t i hagyományok, a n e m z e t i kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése, a hazaszeretet érzésének felébresztése. Pedagógiai programunkban igyekeztünk önarcképet r a j z o l n i m a g u n k r ó l. Azt szeretnénk, ha programunk hűen tükrözné céljainkat, törekvéseinket. E programban végig gondoltuk múltunkat, a jelenünket és megpróbáljuk megtervezni iskolánk közeli jövőjét. Programunk mintegy 5 évre szól. Az Európai Unióban gyermekeink már magabiztosabban, nyelvismerettel és önbizalommal kell, hogy tanuljanak, éljenek. Ugyanakkor a régi értékek és az új célok harmóniájára törekszünk. Számunkra, akik ezt a pályát választottuk a legfontosabb érték a gyermek. Ezt a feladatot igyekszünk a lehető legjobban ellátni. Hivatásunknak érezzük munkánkat, felelősek vagyunk gyermekeink jövőjéért, együtt a s z ü l ő k k e l, a munkánkat segítő felnőttekkel. Gondolatomat egy Kossuth idézettel összegzem, mely a lehető legpontosabban fejezi ki a múlt és jövő összefüggését. A MÚLT A JÖVENDŐ TÜKRE A pedagógiai programunk az iskolánk pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú illetve középtávra az intézményben működő évfolyamok számához kapcsolódva legalább határozza meg az iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit. A pedagógiai program ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának dokumentuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is. - kötelezi hatályossága idejére az érdekelt feleket a benne foglaltak tiszteletben tartására, - kötelezi az intézményfenntartót, hogy a nevelési és pedagógiai programban jóváhagyott szolgáltatásokat finanszírozza, - kötelezi az intézményfenntartót, hogy a fenntartói értékelés keretei között az iskola működését a nevelési és pedagógiai programban foglaltak mentén minősítse, - kötelezi az iskolát, hogy a programba foglaltak teljesítésére törekedjen, 1

3 - biztosítja az intézményhasználókat, hogy a nevelési és pedagógiai programba foglalt szolgáltatásokat teljesíti, s hogy a programba foglalt célok teljesítésére törekszik, az ott felsorolt eszközök és módszerek segítségével - biztosítja a pedagógusokat arról, hogy az intézményhasználók e program teljesítését várják el tőlük, - biztosítja a pedagógusokat, hogy saját munkájukat - a program hatályosságának idejére- e program keretei között, az önmagukra vállalt szabályok szerint végezzék. - A pedagógiai programban, mint stratégiai tervben foglaltak akkor valósíthatók meg, ha ahhoz kapcsolódva: - évente meg vannak határozva az aktuális célok és - az ehhez kapcsolódó feladatokat teljesülnek. A pedagógiai program megvalósításának meghatározó feltétele az iskola éves, rövid távú pedagógiai célokat és feladatokat is tartalmazó munkatervének elkészítése és végrehajtása. A pedagógiai program tartalmát a következő jogszabályok és dokumentumok határozzák meg: A pedagógiai program tartalmát a következő jogszabályok és dokumentumok határozzák meg: - az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, - 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról - a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet, évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról - 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről - 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről - 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről - 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 2

4 I. ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAM BEVEZETŐ A pedagógiai programban nyernek megfogalmazást a pedagóguscsoportok, tantestületetek által képviselt nevelésfilozófiának megfelelő az intézményegységekre és a tagintézményekre jellemző, konkrét nevelési célok és az ezekből kibontható nevelési - oktatási-pedagógiai feladatok. A nevelési és pedagógiai program nemcsak a jelen állapot egyszerű leírására szorítkozik, hanem a fejlesztés távlatait is felmutatja. o o o Egyszerre: önmeghatározás (leírás), ars pedagogica (hitvallás) és fejlesztési program (stratégiai terv). Az iskolai pedagógiai program szintén két fő részből áll: nevelési programból és helyi tantervből. A nevelési program tulajdonképpen a helyi tanterv megvalósításának, végrehajtásának, ellenőrzésének, értékelésének legfontosabb általános és helyi szabályait meghatározó dokumentuma. Mindazokat a pedagógiai célú és szándékú tudatosan tervezett feladatokat és módszereket tartalmazza, amelyekkel a helyi tantervekben foglaltakat végre lehet hajtani. A nevelési és pedagógiai programban megjelenítettük azokat a tartalmakat, amelyek a mindennapi pedagógiai folyamatokat az iskola falain belül történő pedagógiai fejlesztéseket irányítják. Legfőbb cél Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek: A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása. A köznevelési rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása. A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban, a kiemelt figyelmet igénylő tanulók oktatásának és integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás. 1- A Fényeslitkei Kossuth Lajos Áltanos Iskola főbb céljai 3

5 A Fényeslitkei Kossuth Lajos Áltanos Iskola két község két iskolájának átszervezéséből jött létre. Az intézmény nevelési és pedagógiai programja legfőbb jellemzője a megőrizve megtartani és továbbfejleszteni. Közös célok közös kihívások közös jövő A Fényeslitkei Kossuth Lajos Áltanos Iskola intézményei külön épületekben, összeszokott dolgozói gárdával, különböző nevelési és pedagógiai programokkal, eltérő környezet- és kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Mindezek az örökségek meghatározzák az elkövetkezendő évek oktató-nevelő munkájának legfőbb jellemzőit. Jövőkép Célunk, hogy felkészüljünk a köznevelés szervezeti keretei között, a leghatékonyabb módszerek kiválasztásával a tudásalapú társadalom igényeinek kielégítésére. Küldetésünk Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik kötődnek községeikhez, hazánkhoz Magyarországhoz, de a világban is jól tájékozódnak. Érdeklődők, nyitottak, önmagukat értékelni, másokat elfogadni tudók, társaikkal együttműködők. Tanítványainkat arra kívánjuk felkészíteni, hogy a későbbiekben munkavállalóként, a társadalom aktív tagjai legyenek, színvonalas és értékes munkát tudjanak végezni, amely számukra örömet szerez, ezáltal képesek lesznek személyes szükségleteik kielégítésére, személyiségük kiteljesítésére. 2- HELYZETÉRTÉKELÉS ISKOLÁNKÉNT 2.1 Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola rövid történeti áttekintés Fényeslitke elhelyezkedése: Községünk a Nyírség É-K-i részén, Nyíregyházától kb. 50 km távolságra helyezkedik el. A község határában folyik a Tisza, melynek festői szépsége pihenést, kikapcsolódást nyújthat az itt élőknek és az ide látogatóknak egyaránt. Fényeslitke építészeti, kulturális emlékei: A község lakói római katolikus, valamint református vallásúak. Ennek megfelelően két templomunk épült. A református templom az első írásos feljegyzés szerint 1380-ból származik, miszerint az épületet a Boldogságos Szűz tiszteletére emelték tól már találunk adatot arra, hogy a kálvinistáké a templom ben és 1831-ben újították fel az építményt, utóbb bővítették is. Az épület műemlék jellegű. A római katolikus templom homlokzati tornyos, késő barokk épület, boltozatos belsővel ban szentelték fel a Szentháromság tiszteletére. A templom kerítése előtt áll egy Nepomuki Szent Jánost ábrázoló barokk kőszobor; Erős György állíttatta. 4

6 Az itt élők életszínvonala folyamatosan csökken. A munkanélküliség aránya alacsonyabb, mint a környező falvakban, de az iskolás tanulók szüleinek körében egyre rosszabb értéket mutat. Sokan gazdálkodnak, de a gazdálkodók száma folyamatosan csökken, a kisebb gazdaságok felszámolódnak. Sok embernek ad munkalehetőséget a református egyház által létrehozott idősek otthona. A roma tanulók aránya 15 %. Nagyon jelentős szociális hátránnyal és motiváció nélkül érkeznek az iskolába. Az eredményesebb tanulásuk érdekében még komolyabb anyagi áldozatra, elszánt és kitartó nevelői munkára van szükség. A családok szociológiai jellemzői sajátosak. A gyerekek többsége 1-2 gyerekes családból kerül ki. A munkanélküliség aránya az anyáknál magasabb, kb. 31%, míg az apák esetében 19 % körül mozog. A szülők iskolázottsági háttere is jelentősen megosztott. Alapfokú végzettségű a szülők 28%- szakmunkás végzettségű a szülők 36 %-a. Érettségizett 26%-a és a felsőfokú végzettségű a szülők aránya 10 %. A fiatal értelmiség arány jóval magasabb, sajnos jelentős részük nem marad községünkben. A legjelentősebb réteget a középfokú végzettségű szülők alkotják, akiknek a gyermekei különböző középiskolákban tanulnak tovább. A református és katolikus vallású településünkön a tanulóink évről évre váltakozva, de átlagosan10-20 % - os arányban egyházi középiskolába jelentkeznek. Legjelentősebb a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban továbbtanulók aránya, de a kisvárdai középiskolákat általában is nagyobb arányban választják tanulóink. Szociális, iskolázottsági mutatók március 31-én fő % egy szülő neveli munkanélküli szülők száma, aránya nyolc általános végzett végzettségű szülők száma szakmunkás végzettségű szülők száma érettségizett végzettségű szülők száma főiskolát /egyetemet végzett szülők száma/aránya hátrányos helyzetű tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nevelőszülő neveli 6 3 Iskolánk, a Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola a község egyetlen iskolája. Intézményünk ősei a két egyház,- a katolikus és református - iskolái voltak tól ezekben állami oktatás szerveződött. Intézményünk 1986-ban került jelenlegi helyére egy 6+1 tantermes iskolaépület megépítése nyomán ig, folyamatos fejlesztések és beruházások árán nyerte el az épület jelenlegi formáját: o 1986 a 6+1 tanterem és tornaterem átadása, o 1994 a tetőtér beépítése, o augusztus 20. étterem átadása, o szeptember 1. az iskola külső tatarozása, hőszigetelése, o november, az iskola fűtésének korszerűsítése, 5

7 o szeptember, 3 szaktanterem és a könyvtár átadása. o 2004 az iskola korszerűsítése, felújítása. Az iskola története, az itt élők közössége arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. A községben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. A szülői igény, a továbbtanulás iránya, a község fejlettsége korszerű, magas színvonalú oktatást és nevelést igényel az itt élők számára. A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a fényeslitkei gyerekeknek, elősegíteni pályaválasztásuk sikerét, az életben való eligazodásukat. Az iskola nevelőtestülete egységesen vallja: A gyermek jogában áll tanulóként is megélni a gyermekkor ezernyi csodáját, az élet teljességét. Úgy véljük, a harmonikus iskolai élet összeegyeztethető a modern gondolatok és a technika iránt fogékony, jövőorientált gyermek nevelésével. Az iskola használói természetes igényként fogalmazzák meg az intézménnyel szemben a gyermeknevelésben történő partneri együttműködést. Iskolánk külső képe megnyerő. Egy szép park övezi, nemes fákkal, cserjékkel. Az előttünk lévő parkban található a millenniumi emlékmű. Iskolánk homlokzati falát is egy grafittó díszíti. Ez az életfa motívum az aulát díszítő műalkotáson is megjelenik. Iskolánk tárgyi ellátottsága az elmúlt négy évben sokat változott. Ez elsősorban a pályázati lehetőségeknek volt köszönhető. Programunkban jelentős szerepet kap a szakmai innováció, pályázatok készítése. A tanulói létszám alakulása: A település lakosságának összlétszámában lassú növekedés tapasztalható. A települést a külső képe, igényessége vonzóvá tette a fiatal házasok számára, egyre többen települnek községünkbe Kisvárdáról, illetve Záhonyból. Problémát jelent, hogy a fiatal házasok egy, legfeljebb két gyereket vállalnak. Nő a nehezen nevelhető, tanulási zavarral küzdő, hátrányos helyzetű tanulók száma. A iskolai létszám alakulása: 2012/ / / / /17 Tanulók Száma Tanulócsoportok száma Napközis/tanulószobás csop. 8. oszt. Szám Tanuló

8 Kisvárda közelsége arra int bennünket, hogy a nevelő-oktató munka színvonalában, a kínálat sokszínűségében, az iskola felszereltségében és eszközrendszerében megelőzzük, vagy méltó versenytársai lehessünk a kisvárdai iskoláknak. Személyi feltételek Iskolánkban a munkaerőmozgás nagyon alacsony, mivel elsősorban helyi pedagógusok dolgoznak itt. Az új alkalmazások esetén figyelembe vesszük a továbbképzésre, továbbtanulásra való hajlandóságot, a diploma minősítését és főleg a pedagógiai elhivatottságot. A továbbképzési kötelezettségek teljesítése terén igyekeztünk a modulok lefedettségét megteremteni. Ketten közoktatás-vezető szakot végeztek a Műszaki Egyetem Nyíregyházára kihelyezett tagozatán, 1 fő a magatartászavaros tanulók nevelése és oktatása témakörben valamint 1 fő fejlesztő pedagógiából szerzett szakvizsgát jelentő képzést. Szaktárgyi további diplomát szerzett 3 fő, egyetemi végzettséggel rendelkezik 2 fő. Szociális, iskolázottsági mutatók március 31-én fő % egy szülő neveli 22 munkanélküli szülők száma, aránya nyolc általános végzett végzettségű szülők száma szakmunkás végzettségű szülők száma érettségizett végzettségű szülők száma főiskolát /egyetemet végzett szülők száma/aránya 17 8 hátrányos helyzetű tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nevelőszülő neveli Petőfi Sándor Tagiskola Komoró rövid történeti áttekintés Komoró község Záhony és Kisvárda között a Tisza mellett fekszik. Lakóinak száma: 1485 fő. Az utóbbi években a község látványosan fejlődik: vezetékes telefon, 1996 óta vezetékes gáz, óvodabővítés, új iskolaépület közösségi teremmel, új polgármesteri hivatal épült. Az önkormányzat megfontolt gazdálkodást folytat, melynek eredményeként ebben az évben (2013) kiépül a település csatorna rendszere is. Az iskola igen fontos szerepet játszik a falu életében. Az iskola tanulói, szociális környezete: 7

9 A tanulók családi házakban élnek, többségük teljes családban él, de növekszik a csonka családban nevelkedő tanulók száma. A iskolai létszám alakulása: 2012/ / / / /17 Tanulók Száma Tanulócsoportok száma Napközis/tanulószobás csop. 8. oszt. Szám Tanuló Térségünkben is egyre több embert fenyeget a munkanélküliség veszélye, egyre több a csökkent munkaképességű, rokkant nyugdíjas felnőtt. A 8. osztályosok beiskolázása hosszú évek óta eredményes. Az iskolában két munkaközösség tevékenykedik, ezek tevékenységét a választott munkaközösség vezetők irányítják: alsó tagozatos és osztályfőnöki munkaközösségek. Iskolatörténet: Az iskoláról már az 1840-es években találhatók feljegyzések, bizonyítékok létezéséről. Az iskola 1976-tól 1985-ig Tuzsér központtal közös igazgatású intézményként működött, önállóságát szeptember 1-én nyerte vissza. A régebbi épület 1989-ben épült: 4 tanterem, 2 előadóterem, szertárak, tornaterem, 300 adagos konyha, ebédlő található az épületben. Itt került elhelyezésre a felső tagozat. Az új épület szeptember 1-én került átadásra: 4 tanterem, 1 technika terem, szertár, orvosi szoba és egy közösségi terem található benne. Itt az alsó tagozat került elhelyezésre. Sajnos a létszámcsökkenés miatt az új épületet nem használja már az iskola. Állami átadásra sem került, viszont a közösségi terem továbbra is az iskola rendelkezésére áll a nemzeti és hagyományos ünnepeink alkalmával. Az iskolai és községi könyvtár 8500 kötettel várja a település lakosságát is. A pénzügyi lehetőségek a tanórai feladatokon túl néhány szakköri foglalkozásra és az iskolai tömegsport foglalkozásra elegendők. Az elmúlt évben pályázati lehetősséggel (HEFOP 2.1.5, TIOP 1.1.1) sikerült az iskola felszereltségét jelentősen javítani. Nagyon fontos szerepet tölt be az iskolában működű Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola és a Liget Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozata. Szociális, iskolázottsági mutatók március 31-én fő % egy szülő neveli munkanélküli szülők száma, aránya nyolc általános végzett végzettségű szülők száma szakmunkás végzettségű szülők száma érettségizett végzettségű szülők száma főiskolát /egyetemet végzett szülők száma/aránya 17 8 hátrányos helyzetű tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nevelőszülő neveli 4 4 8

10 3. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI 3.1 Közös pedagógiai alapelvek o Segíteni kell a gyermeket egyéni képességeinek kibontakozásában. Tiszteletben kell tartani a tanulók személyiségét, figyelembe kell venni egyéni képességeiket. törekedni kell arra, hogy egyetlen tehetség se kallódjon el. o A diákokkal előre meg kell ismertetni a velük szemben támasztott követelményeket. o A fiatalokat a felelős állampolgári létre, az egymásért való felelősségre, a család, haza, munka szeretetére és megbecsülésre kell nevelni. o Az értelem fejlesztésével együtt fontos az érzelmi és akarati élet formálása. o Meg kell tanítani a kudarcot is elviselni, feldolgozni és értékelni. o A nevelésen és az oktatáson sugározzon át a természethez való megváltozott viszony, az ökológiai szempontok előtérbe kerülése, az élet és a természet szeretete, a természeti kincsek és az épített örökség megbecsülése. o Tervszerű és következetes nevelő-oktató munkával fejleszteni kell a tanulók alapkészségeit. o Erősíteni kell a tanulók iskolához való kötődését. Ennek érdekében olyan légkört o kell megteremteni, hogy az iskolában otthon érezhessék magukat a gyerekek. Az iskolában olyan, - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a tudományokra vonatkozó ismereteket kell közölni, melyek megalapozzák a tanulók széleskörű műveltségét, elősegítik az értelmi, erkölcsi eligazodásukat az őket körülvevő világban. o Erkölcsileg, szellemileg és testileg egészséges nemzedéket kell nevelni. o Fontos a pontosság, fegyelem és az önfegyelem gyakorlása. o A tanulóknak érezniük kell a felelősséget a Föld globális problémái iránt, és tudatosítani kell bennük, hogy a mindennapi életben is figyeljenek környezetünk megóvására. Érezzenek felelőséget községünk, hazánk természeti és épített értékeinek megóvásáért. o Törekedni kell a szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési-, magatartási zavarral küzdő gyerekek hátrányának leküzdésére. o Fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, valamint aktív részvétel a lakóhelyünk életében. 3.2 Pedagógiai alapelvek tagintézményenkénti sajátosságokkal Fényeslitke Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása Az iskolánk arra törekszik, hogy még teljesebben megfeleljen a szülők és az egyetemes elvvárosoknak. Szeretnénk továbbra is elérni, hogy a fényeslitkei szülők a mi iskolánkat válasszák. Nevelőtestületünk elsődleges célja egy magas színvonalú, modern tudást nyújtó, a polgári társadalom elvárásait mindenben kielégítő kínálat biztosítása, amely versenyképes tudást nyújt minden tanulónak, amennyiben képességeinek megfelelő iskolába kerül. Célunk olyan városi szintű oktatási kínálat megteremtése, melyben gyermekeink otthonos, 9

11 gazdag, és a falusi értékeket is megerősítő környezetben nevelkedhetnek. Ennek érdekében az idegen nyelvoktatást magas színvonalú eszközrendszerrel, szakkörökkel, tehetséggondozó foglalkozásokkal segítjük; Az informatikai szaktanterem további fejlesztésével lehetővé kívánjuk tenni az informatikai ismeretek magas színvonalú elsajátítását. Pedagógiai programunkban nagy hangsúlyt kapott a magyar irodalom, nyelvtan, a matematika, az idegen nyelvek és az informatika oktatása. Tanulóink szabadidejük tartalmas eltöltéséhez gazdag kínálatot biztosítunk. A művészeti nevelésben kimagasló eredményekkel büszkélkedhetünk. Az iskolában a rend és fegyelem hívei vagyunk, ahol jó hangulat uralkodik. Nevelőtestületünk mindent megtesz azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat iskolánkban. A Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 3.3 Alapelvek Az alapelvek az intézmény önmeghatározásának a legfontosabb értékei, amelyek áthatják a teljes nevelési rendszer- a pedagógiai koncepció és a nevelő-oktató munka folyamatának egészét. Az iskolát meghatározó alapelvek: Demokratizmus és felelősségvállalás, hazaszeretet, Az iskola nyitottsága, Gyermekközpontúság, Esélyegyenlőség, az esélyegyenlőtlenségek mérséklése. A demokratizmus és felelősség, az autonómia és az iskola nyitottsága egybeesik a társadalom alapvető törekvéseivel. A demokratizmus és felelősségtudat alatt azt értjük, hogy az iskola tanulói és tanárai számára széleskörű jogokat biztosít az intézmény működésének minden területén, hangsúlyozva a jogokkal együtt járó felelősség vállalását is. Az autonómia az önmegvalósítás, a személyiség kibontakoztatásának lehetőségére, és a szakmai önállóságra utal. Az iskola nyitottságának kiemelésével a szűkebb és tágabb környezettel való sokirányú kapcsolatépítés és kapcsolattartás szándékát kívánjuk kiemelni. A gyermekközpontúság alatt a nyugodt tanulási feltételeket teremtő kellemes iskolai környezetet, a jó közérzetet, az empatikus és gyermekszerető légkört értjük. Ugyanakkor hozzátesszük, hogy a gyermekközpontúság nem jelentheti a pedagógiai irányítás kiiktatását, s még kevésbé valamiféle romantikus gyermekrajongást. Az esélyegyenlőséget tartjuk az iskola legkiemelkedőbb alapelvének. Ez azt jelenti számunkra, hogy ha az előző alapelvek valamelyikének az érvényesülésében a tanulók képességeik kibontakoztatásában akadályba ütköznek, az iskola - a tőle telhetően- minden segítséget megad ezek elhárítására. Demokratizmus és felelősség Az iskola a szülőkkel közösen állapítja meg a helyi szükségleteket, az iskolán belüli szolgáltatásokat és az iskola munkarendjét. A szülői igények teljesítése a fenntartó, a szülő és a gyerek, valamint az iskola hármasának a konszenzusával dőlnek el. A partneri viszony biztosítéka, hogy az iskolában szülői szervezet és tanulói önkormányzat is működik. A tanulók az iskolai élet minden területéről véleményt 10

12 mondhatnak, javaslatot tehetnek. A diákönkormányzat révén érdemben is bekapcsolódhatnak az iskola pedagógiai folyamatainak a szervezésébe, mely segíti a diákokat az érdekeik kulturált képviseletének a begyakorlásában. A demokratizmust együtt értelmezzük a felelősség elvének az érvényesülésével. Minden gyermek azt kapja, ami számára a legmegfelelőbb, kapjon olyan segítséget, amely megakadályozza, hogy tanulmányaiban lemaradjon. A gyerek felelőssége, hogy optimálisan használja ki az iskola által nyújtott szolgáltatásokat. A szülő felelőssége a gyermek szorgalmának felügyelete, a maximális erőkifejtésre ösztönzés. Autonómia Ha az iskola meg akar felelni mindazoknak a kihívásoknak, amelyek naponta érik, akkor szakmailag autonómmá kell válnia. Az iskola autonómiáján a teljes szakmai önállóságot érjük. Az iskolának- hasonló filozófiával- tiszteletben kell tartania a tanulók állampolgári és tanulói jogait. Az iskolai autonómia kibontakoztatásához kellő kompetenciával rendelkező, stabil értékrendben gondolkodó, önfejlődésre képes pedagógusokra van szükség. A nevelőtestületi együttműködés alapjaként a felelősségen alapuló munkát tekintjük. Az iskola nyitottsága Az iskola nyitottsága része a nevelőmunkának, szoros együttműködést feltételez tanítványaink családjaival, és minden gyermekérdeket szolgáló nevelési tényezővel. Fontosnak tartjuk a nyitottság érvényesülését az iskolai közösségek belső életében, az emberi kapcsolatok alakulásában. Gyermekközpontúság Az iskola az egyes gyereket állítja a nevelés középpontjába. A közösséggé formálódó törekvéseket segítjük. A gyerek számára törekszünk a testi biztonság mellett, az érzelmi biztonság megteremtésére is. Minden tanuló érezze magát jól az iskolában, vegye körül kellemes környezet. A gyerekek egyéniségéhez empátiával, azt elfogadva közeledünk. A fejlesztésükhöz igénybe vett időt optimálisan hasznosítsuk. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolában értelmes rend, és fegyelem uralkodjék. A gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődéséhez kedvező és inger dús környezetet teremtünk. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a személyességnek. Nagyra értékeljük a pedagógus személyes hitelességét, példaadását. A gyermekközpontúság a képzési programban is megjelenik azzal, hogy a felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokat igény és szükséglet szerint szervezzük. Esélyegyenlőség Iskolánkban a hátrányos helyzetű tanulók száma folyamatosan emelkedik.. A hátrányok okai az adott környezetből, a munkanélküliségből, a szülői környezet átlagosnál kisebb iskolázottsági szintjéből adódnak. Ezek feltétlenül indokolják, hogy saját eszközeinkkel törekedjünk az esélyegyenlőtlenség mérséklésére. Fontos, hogy olyan oktatási-művelődési kínálatot biztosítson az iskola, amilyet egy átlagos kisváros nyújt iskoláskorú lakóinak. Az iskola sokszínű kínálata alkalmas arra, hogy a művelődési hiányokat kompenzálja az iskola tanulói számára. Összefogással képesek vagyunk az esélyegyenlőtlenség olyan mértékű csökkentésére, hogy minden tanítványunk bejuthasson az általa választott és képességeinek megfelelő középfokú intézménybe. 11

13 3.4 Komoró A komorói Petőfi Sándor Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni: 1. Az iskolában olyan családias légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink biztonságban, jól érzik magukat. Ennek érdekében: tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét; a tanulók aktívan részt vehetnek saját iskolai életük megszervezésében; az oktatás során figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit, a tanulók egyéni bánásmódban részesülnek; a tanulók megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, elvárásokat; a tanulók számíthatnak a pedagógusok segítségére tanulmányi téren és egyéb problémáikban is; kiegyensúlyozott partneri kapcsolat kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között. 2. Az iskolában a tanulók személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók ismeretének, képességeinek, készségeinek kialakítása, bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. 3. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedékeket kívánnak nevelni - az iskola lehetőségeinek határain belül - a rájuk bízott gyermekekből. Ennek érdekében: a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti és a mindennapi életben hasznosítható, továbbfejleszthető alapműveltséget nyújt; az iskola oktatótevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk; a tanulókat fel kell készíteni az önálló ismeretszerzésre, az önművelésre; törekszünk az emberek közötti kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására; a szociokulturális hátrányok leküzdésére esélyt kell teremteni minden gyerek számára, ehhez hatékony felzárkóztató munka szükséges; a megfelelő továbbtanulási arány, a helyes pályaválasztás reális önismeret és életszemlélet kialakítását feltételezi; szeretnénk elérni, hogy a tanulók körében a szorgalomnak, a tudásnak, a munkának becsülete legyen; törekszünk a humánumra, az egyéni és a közösségek iránti tiszteletre; szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyerekekben a haza, a szülőföld iránti szeretet. Iskolánk a szülőkkel, a fenntartóval ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván 12

14 venni lakóhelyünk életében. Ennek é rdekében: rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, a fenntartó önkormányzattal, igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők és az érdeklődők, iskolánk nevelőtestülete továbbra is fontos feladatának tartja, hogy ünnepeink, rendezvényeink alkalmával nyitott legyen a falu lakossága előtt, a kulturális élet központja legyen. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, tisztelettudó, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó, becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, jó eredmények elérésére törekszik (játékban, tanulásban, munkában) van elképzelésére a jövőjét illetően, a tanult ismereteket helyesen alkalmazza a gyakorlatban. Ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a természet, a környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, viselkedése udvarias, beszéde kulturált, társaival együttműködik, egészséges, edzett, szeret sportolni, megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt gondozott megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, a másságot, ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskolai, társadalom) együttélését biztosító szabályokat. Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden tanulónk személyiségében. Nevelő oktató munkánk során arra törekszünk, hogy 8. osztály végére legtöbb tanulónk rendelkezzen minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 13

15 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI Célok, feladatok: Az iskolában folyó oktató-nevelő munkának tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogatnia kell az egyéni képességek kibontakozását. Gondoskodni kell: az általános és széles alapműveltség biztosításáról minden tanulónál, tanulási kudarcok megelőzéséről, a sikeres beilleszkedés elősegítéséről, a szociális hátrányokból adódó hátrányok kompenzálásáról, önismeret fejlesztéséről, önellátásra való képesség és igény kialakításáról a napi szükségletek kielégítésében (tisztálkodás, öltözködés, iskolai felszerelés stb.), testi nevelésről, mely a tanórákon, kirándulásokon és túrákon, különféle sportrendezvényeken, sportköri foglalkozásokon valósul meg, a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztéséről, arról, hogy a tanulók rászokjanak a tanórák alatti munkafegyelemre, a házi feladatok elkészítésére, az iskola házirendjének megtartására, valamint az utcán, a közlekedésben való fegyelmezett viselkedésre. Fontos: a család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartására nevelés, az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra oktatása, valamint a beszéd, a viselkedés, az öltözködés és a környezet kultúrájának elsajátítása. Magyarország megismerése, szeretete és megóvása, a nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése. A tanulók legyenek képesek: az idejüket önállóan és hatékonyan beosztani, saját képességeiknek megfelelő szinten teljesíteni a tanulmányi követelményeket. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,személyes kapcsolat révén hat a tanulóra..közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. 14

16 Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek. 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése. 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása). - Követelés. - Gyakoroltatás. - Segítségadás. - Ellenőrzés. Ösztönzés. - Elbeszélés. - Tények és jelenségek bemutatása. - Műalkotások bemutatása. A nevelő személyes példamutatása. - Magyarázat, beszélgetés. A tanulók önálló elemző munkája. - A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. - Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása. - Hagyományok kialakítása. - Követelés. - Ellenőrzés - Ösztönzés. - A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében. - A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből. - Felvilágosítás a betartandó Magatartási normákról. - Vita. Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: minden tantárgyból megfelel a helyi tantervben meghatározott továbbhaladás feltételeinek, (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően, öntevékeny, aktívan részt vesz az iskolai munkában. 4.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai Célok, feladatok: Az iskolában folyó oktató-nevelő munkának tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogatnia kell az egyéni képességek kibontakozását. Gondoskodni kell: az általános és széles alapműveltség biztosításáról minden tanulónál, tanulási kudarcok megelőzéséről, a sikeres beilleszkedés elősegítéséről, a szociális hátrányokból adódó hátrányok kompenzálásáról, önismeret fejlesztéséről, 15

17 önellátásra való képesség és igény kialakításáról a napi szükségletek kielégítésében (tisztálkodás, öltözködés, iskolai felszerelés stb.), a testi nevelésről, mely a tanórákon, kirándulásokon és túrákon, különféle sportrendezvényeken, sportköri foglalkozásokon valósul meg, a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztéséről, arról, hogy a tanulók rászokjanak a tanórák alatti munkafegyelemre, a házi feladatok elkészítésére, az iskola házirendjének megtartására, valamint az utcán, a közlekedésben való fegyelmezett viselkedésre. Fontos: a család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartására nevelés, az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra oktatása, valamint a beszéd, a viselkedés, az öltözködés és a környezet kultúrájának elsajátítása, Magyarország megismerése, szeretete és megóvása, a nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése. A tanulók legyenek képesek: az idejüket önállóan és hatékonyan beosztani, saját képességeiknek megfelelő szinten teljesíteni a tanulmányi követelményeket. 4.2 Az iskolában folyó nevelőmunka pedagógiai eljárásai, eszközei Leggyakrabban nem a tanítandó ismeretek tartalma, hanem a képzés által elérendő kompetenciák fejlesztése határozza meg, hogy milyen eljárásokat és eszközöket alkalmazzunk a pedagógiai folyamat során. Így az a célszerű, ha ezeket nem az egyes célokhoz és feladatokhoz rendeljük kizárólagos szereppel, hanem rendszerszemléletűen foglaljuk össze őket. Ezzel egyúttal a nevelési-oktatási módszerek, eszközök és eljárások kombinációjának a fontosságát is hangsúlyozottabbá tesszük. A pedagógiai eljárások alatt azt értjük, hogy milyen folyamatokat, módozatokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a vállalt célok és feladatok-jelen esetben a kompetenciák fejlesztésesikerrel járjon. Nevelési-oktatási pedagógiai eszközöknek tekintünk minden olyan tényezőt, megoldási módot, vagy tárgyi-technikai kelléket, amelynek a felhasználásával fejlesztő/nevelő hatást fejtünk ki. A nevelési eszköz fogalmát ezzel kitágítjuk a módszerek irányába. A nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai Iskolánkban a következő pedagógiai eljárásokat alkalmazzuk: - Fokozatosan vezetjük át a gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. - A tanulási stratégiák megválasztásában kiemelt szempontként kezeljük az életkori sajátosságok figyelembevételét. - Megszervezzük a képesség-kibontakoztató felkészítést és az integrációs oktatást a halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése érdekében. 16

18 - Biztosítjuk a tanulók egészséges terhelését, személyre szóló, fejlesztő értékelésüket. Szóban és írásban is visszajelzést kap minden tanuló, ami kiemeli erősségeit és a közeljövőben reálisan megoldható fejlesztési teendőit. - Fejlesztjük az önértékelés képességeit és az önismeretet, tudatosítjuk az együttműködés értékét a társas kapcsolatokban. - Egyéni fejlesztő programokkal is alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. Lehetővé tesszük az egyéni tanulási utak érvényesülését. - A helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával erősítjük a kortárs kapcsolatokat, az elemi állampolgári és a mindennap életvitellel összefüggő praktikus ismereteket a tanulók erkölcsi arculatát. - Bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és tanulásszervezési módokat. Törekszünk a drámapedagógia eszköztárának az alkalmazására. - A tevékenység-központú tanítási gyakorlat keretében növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kísérlet, anyaggyűjtés, szerepjáték, stb.), építünk a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti igényükre. Tevékenységközpontú pedagógiák - A gyermek saját cselekvésein és tevékenységein keresztül és a másokkal való együttműködésben jut új ismeretek birtokába, sajátítja el a különböző készségeket és képességeket, melyek egyaránt szolgálják saját személyiségének szabad fejlődését és szocializálódását a társadalomba. - A tevékenységközpontú pedagógiák alappillére a tanulás, a tevékenység önállóságának kialakítása, a csoportban megvalósuló interakciók lehetőségének megteremtése. - A pedagógus közvetett hatást gyakorol a gyermekre, megteremti a tevékenység feltételeit, motiválja a gyerekeket, a tevékenység közben támogató, tanácsadó szerepet tölt be. - A tanulási folyamat során alkalmazott módszerek és szervezeti keretek széleskörű alkalmazása valósul meg, amely lehetővé teszi egy-egy képesség fejlesztésének sokoldalú megközelítését. - A tanulási tér kitágul, jelentős szerepet kapnak a társadalmi kapcsolatok, erőteljesen érvényesül a komplexitás, a tantárgyközi szemlélet, a tapasztalatgyűjtés lehetősége környezetére, társaira, önmagára nézve. - Egyaránt kínálunk tanítványainknak heurisztikus (felfedező) tanulási helyzeteket és rendszerező ismeretszerzési élményeket, hozzájuttatva őket a tudás öröméhez. - A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési technikák elsajátítása. A tanulók a megszerzett tudásukat, valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktusok kezelésében is alkalmazzák. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és a szummatív méréseket. Hasznosítjuk az országos mérés során elért eredmények tapasztalatait. - Alkalmazzuk a tanuló-megismerési technikákat, módszereket és eszközöket. - Megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, mintákat nyújtunk a feladat-és problémamegoldáshoz. Kialakítjuk az önálló tanulás és az önművelés képességét. - Mindennapi teendőknek tartjuk a diákönkormányzat folyamatos, érdemi működtetését. - Az interkulturális oktatás megszervezése szolgálja a kisebbségi kultúrák megismertetését. 17

19 - Az intézményi önirányítás előtérbe kerülésével az önkormányzás gyakorlatának a kiterjesztése az iskola teljes pedagógiai folyamatára.(pl.: össziskolai fórum, iskolán belüli vezetési szintek, tanulói önkormányzás, pedagógusok és szülők önkormányzati fórumai, össziskolai információs háló működtetése, stb.). - A pedagógiai folyamat rendszerszemléletű megszervezése. A nevelési és oktatási módszerek integrációjának az előtérbe állítása azzal, hogy a kötött (szabályozott) formák vegyülnek a kötetlen (szabályozatlan) és öntevékeny (önszabályozó) formákkal, amelynek alapján új szükségletek keletkeznek új rendszerelemekkel, s ezzel egy teljesebb és folyamatosan fejlődő rendszerműködés alakul ki. - Állandó és folyamatos elvárásként fogalmazzuk meg a differenciált tanulásszervezési eljárások tanórai és tanórán kívüli mindennapi alkalmazását. - Végezetül az eddigieket meghaladó, új kiemelt teendőnknek tekintjük a kompetencia alapú oktatás eljárásainak a bevezetését és alkalmazását. 4.3 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei A nevelőtestület által alkalmazott főbb pedagógiai eszközöket és módszereket az életkori sajátosságokat figyelembe véve és a nehézségük szerint próbáljuk sorrendbe állítani. A sorrendben előbbre helyezett eszközöket inkább az alsó tagozatban alkalmazva fejlesztjük, a felsorolásban később szereplő módszerek alkalmazásának a gyakorisága az évfolyamok növekvő számával arányosan teljesednek ki. A rendszeresen használt főbb pedagógiai eszközök és módszerek a következők: - Percepciók fejlesztése, a pszichológiai szempontú elemi gondolkodású műveletek megalapozása (pl.: figyelem, emlékezet, képzelet, stb.). - Logikai alapformák alkalmazása (pl.: azonosság, különbség, felsorolás, stb.), logikai műveletek végzése konkrét és elvont fogalmakkal. - A formális logika munkaformáinak a begyakoroltatása (pl. analízis, szintézis, következtetés, csoportosítás, alá-és fölérendelés, stb.). - Magasabb logikai tevékenységet igénylő munkaformák (pl.: bizonyítás, cáfolat, okokozati összefüggés, stb..). A nevelési-oktatási eljárások hagyományos eszközei, magatartásra ható módszerei: - A meggyőzés módszerei: pl.: minta, példa, példakép, eszménykép, bírálat, önbírálat, felvilágosítás, tudatosítás, vita, stb. - A tevékenység megszervezésének kooperatív technikái: pl.: csoportképzés, kooperatív feladatmegoldás, játékos módszerek, stb. Magatartásra ható módszerek: - ösztönző módszerek: pl.: biztatás, elismerés, dicséret, stb. - kényszerítő módszerek: pl.: követelés, parancs, büntetés, stb. - gátlást kiváltó módszerek: pl.: felügyelet, ellenőrzés, intés, átterelés, stb. - gyakorlás eszközei, módszerei: szoktatás, gyakoroltatás, munka, játék, verseny, stb. - a szemléltetés módszereinek az alkalmazása: pl.: kép, tárgy, modell, kísérlet, stb. - az ellenőrzés, értékelés módszerei: tudás, illetve magatartás ellenőrzése; közvélemény formálása, stb. - tanulói aktivitásra épülő módszerek és elvárások a tanulási-tanítási folyamatban, - a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, - feladatlapos munka az egyéni foglalkoztatás keretében, - együttműködésre szoktató eljárások, konfliktuskezelési technikák megismertetése, 18

20 - a tanulásirányítási szervezeti formák biztonságos és változatos alkalmazása. Differenciált tanórai képességfejlesztés: - a tanuló életkorától, szociális státusától, egyéni képességeitől függően több szempont szerint differenciáltan tudjuk csak meghatározni azt a tanulási stratégiát, amely mind a tanulásszervezés céljainak, mind az egyes tanulók érdekeinek megfelel, így aktív és produktív tanuláshoz vezet, - a differenciált rétegmunka biztosítja a tanulók egyéni képességeihez igazodó fejlesztést, az egyéni tanulási utak kimunkálását, - a differenciálás alapja nem merev, homogén csoportokba történő sorolás, hanem rugalmas, átjárható rendszer kialakítása, - a differenciálás lehetőség a gyermek számára a képességeihez igazodó nehézségű feladat kiválasztására, amely sikerélményt biztosít számára, - a differenciálás formái: a tanulócsoportok képesség és érdeklődés szerinti felbontása (párhuzamos óravezetés), szervezeti differenciálás (csoportbontás), szervezeti és tartalmi differenciálás ( képességszerinti csoport eltérő tananyagtartalom feldolgozása ), - a differenciálás akkor hatékony, ha differenciált értékelési és követelményrendszer társul hozzá. Differenciált osztálymunka: - a tanítás tartalma szerinti differenciálás (pl.: alapkészségek fejlesztése, kiegészítő anyagok nyújtása, stb.) azonos témában a logikai műveletek nehézségi foka szerinti differenciálás, - differenciált feladatok az egyes tanulók számára a képességek szerinti gyakoroltatáshoz, - individuális foglalkoztatás (pl.: nyomtatott szöveg egyéni feldolgozása, feladatlapok megoldása, programozott oktatás, stb.) - csoportmunka, adott témák, problémák közös megoldása. - problémafelvető, gyakorlati alkalmazást igénylő feladatok megoldása, a gondolkodási műveletek és logikai alapformák komplex, integratív alkalmazásával. - kooperatív tanulási-tanítási technikák gyakoroltatása. (pl. projektek, élethelyzetek megoldása, stb.) Az értékközvetítés módszere; projekt - a projekt olyan tanulásszervezés, amelynek középpontjában valamilyen gyakorlati életből adódó problémafelvetés áll. A probléma megoldása a gyermekek tapasztalatára, érdeklődésére, tevékenységére épül, amelyben a hangsúly az ismeretszerzés folyamatára kerül, - a projektmódszer lényege az a nagyfokú szabadság, amelyet a tanuló számára biztosít a célok kiválasztásától a tervezésen, a feladat végrehajtásán, át a produktumig, az értékelésig, - a projektpedagógia célja valamilyen produktum, végeredmény, amely a valóság igényeire épülő szükséglet alapján kerül kiválasztásra, így biztosítja a világ integrált megismerését oly módon, hogy a tanulás mellékterméke a tevékenységnek. A projekt a tanulást, az ismeretek, készségek, jártasságok elsajátítását indirekt módon biztosítja, kihívásra épít, ezzel belső motivációt teremt, komplex módon teremti meg a probléma mind több összefüggésének megismerését, 19

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013 Tar Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... I.BEVEZETŐ... 5 Küldetésnyilatkozatunk... 5 Intézményünk küldetése a társadalom felé... 5 Küldetésünk a pedagógusok felé... 5 Intézményünk küldetése a gyermek felé...

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben