ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 125. évfolyam április 2. TARTALOM.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. TARTALOM."

Átírás

1 11. szám 125. évfolyam április 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalóinak juttatott szociális és temetési segély odaítéléséről, megállapításáról... 19/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalóinak a munkáltató által biztosított munkabérelőleg odaítélésének, juttatásának és visszafizetésének szabályozásáról... Oldal /2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a Baross Gábor Oktatási Központ tanulóinak étkezési hozzájárulásáról... 4/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a számviteli szervezet átszervezése miatt bekövetkező, a számviteli folyamatokat érintő változásokról... Egyéb közlemények Felügyeleti igazolvány érvénytelenítése... Oldal Utasítások 18/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalóinak juttatott szociális és temetési segély odaítéléséről, megállapításáról 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt. munkavállalóinak a munkáltató által biztosított (Munka Törvénykönyve 165. és Kollektív Szerződés (a továbbiakban KSz.) 64. ) rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó juttatások odaítélésének, juttatásának egységes szabályozása, továbbá az eljárási szabályok meghatározása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi munkavállalójára és szervezeti egységére Az utasítás időbeli hatálya Ezen utasítás előírásait január 01-től kell alkalmazni Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Igazgató, végrehajtásáért a munkáltatói jogkörgyakorlók és a humánpartnerek, valamint a Humánszolgáltató Szervezet vezetője a felelősek FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Egyeneságbeli rokon: Csjt 34. (1) bekezdése: Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik. (szülő-gyermek, nagyszülő-unoka, dédszülő-dédunoka, azaz egymás leszármazói) Temetési költséget viselő: a MÁV Zrt. azon munkavállalója, aki egyeneságbeli rokonát, illetőleg házastársát temetteti el, és ezt a tényt a nevére szóló eredeti számlával igazolni tudja.

2 682 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 4.0. A SEGÉLYEZÉS SZABÁLYAI 4.1. A segély összegének megállapítása A munkáltató a rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó egy főre jutó éves összeget a mindenkor hatályos KSz.- ben szabályozza A segélykeret felhasználása A Humánerőforrás Igazgatóság a tárgyév január 31-ig értesíti az éves keretekről a munkáltatói jogkörgyakorlókat, a főtevékenységi kör vezetőket és az illetékes humánpartnereket. A szervezeti egységek részére meghatározott éves segélykeret nem léphető túl. Ezen felül a rendkívüli élethelyzetbe került munkavállalók segély iránti kérelmei, elkülönített keretből, a Központi Üzemi Tanáccsal együttdöntéssel kerülnek elbírálásra A segély kérésére jogosultak köre, az igénylés módja A segély (temetési és szociális) igénylésére a KSzben foglaltak alapján azok a munkavállalók jogosultak, akik o rendkívüli élethelyzetbe kerültek (pl: betegség, baleset, káresemény stb), vagy o szociális helyzetük miatt segélyre rászorultak (pl.: tartósan rossz anyagi körülmények között élnek), vagy o házastársukat, vagy egyeneságbeli rokonukat temettetik el. A segélyek iránti kérelmeket az 1. számú melléklet szerinti Segélykérelmi lap -on kell benyújtani a humánszolgáltató szervezet ügyfélszolgálati irodájában, melyen a humánszolgáltató a kérelmező munkabér adatai rovatot köteles kitölteni, aláírni és lebélyegezni, ezután továbbítani az illetékes munkáltatói jogkörgyakorlónak, vagy a munkavállaló személyesen viszi az illetékes munkáltatói jogkörgyakorlóhoz. A MÁV Zrt. temetési segélyt csak annak a munkavállalónak nyújt: o akinek egyeneságbeli rokona, illetőleg házastársa hunyt el; o a rokonsági fok) házasság igazolásáról szóló okmányok másolatát csatolja a kérelméhez o rendelkezik halotti anyakönyvi kivonattal, vagy annak másolatával és ennek másolatát a kérelméhez csatolja o a nevére szóló számlával igazolja, hogy ő viselte a temetési költséget, és ennek a hitelesített másolatát a kérelméhez csatolja. A korábbi formanyomtatványok jelen utasítás hatályba lépését követően nem használhatóak A megítélt segély mértéke A temetési segély mértékét a mindenkor hatályos KSz tartalmazza. Az SZJA tv. 1. melléklet 1.3 pontja szerint adómentes bevételnek minősül. A szociális segély mértékét a MÁV Zrt. nem limitálja, ugyanakkor az összeg megítélésekor a munkáltatói jogkörgyakorlónak és a vele együttdöntő Üzemi tanácsnak/ Üzemi megbízottnak figyelembe kell vennie: o az adott szervezet éves keretösszegét, o a munkavállaló szociális rászorultságát. A kiosztható keretösszeg éves szinten van meghatározva, az elbírálásnál az időarányos felhasználásra figyelemmel kell lenni. Az SZJA tv. 4. alapján a munkavállaló összevonandó, adóköteles jövedelmének minősül A segély elbírálása A segélyek odaítéléséről a munkáltatói jogkörgyakorló és az Üzemi tanács/üzemi megbízott minden esetben együtt dönt. Ahol nincs Üzemi tanács/üzemi megbízott, ott a munkáltatói jogkörgyakorló és a KÜT közösen dönt a segély odaítéléséről. A döntésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. A szociális segélykérelem elbíráláskor meg kell határozni a segély összegét A segély átutalása Általános szabályként a segély kifizetése havonta egy alkalommal, a munkabérrel együtt történik. Rendkívüli élethelyzetben, indokolt esetben, a munkáltatói jogkörgyakorló és az Üzemi tanács/üzemi megbízott együttdöntésével sor kerülhet hóközi kifizetésre is. A humán partner elektronikus úton köteles megküldeni a Humán Szolgáltató központi címére a megfelelően kitöltött Adatközlőt (2. számú melléklet), bescennelve és elektronikusan. Csak annak a munkavállalónak a jóváhagyott kérelme továbbítható az Adatközlőn (2. számú melléklet), akinek a segély kérelmi lapját az összes illetékes személy ellátta az álírásával. A központi cím: Az Adatközlőt, illetve az eredeti dokumentumokat az érintett munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység címére a hó végén egy alkalommal összegyűjtve kell postázni. Személyügyi részterület Humán Szolgáltató Egység postai cím összerendelés lásd: 3. számú melléklet A segélykeret felhasználásának ellenőrzése A segélykeret felhasználását a humánpartnerek folyamatosan ellenőrzik, azt negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15-éig összesítik és tájékoztatást adnak a

3 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 683 munkáltatói jogkörgyakorló részére. A munkavállalók részére odaítélt segélyek nyomon követése az SAP rendszerben a ZHR_ALT_MEGTEKINTO szerepben történik. A szerepen belül az elérési útvonal: Listák, statisztikák -> Statisztikák -> Általános bér és időadat lekérdező. A riporton belül az alábbi változatot kell meghívni: Változat név: SEGÉLY, rövid név: Segély lekérdezés Segély igénylésének, elbírálásának, kifizetésének folyamatleírása A folyamábra az utasítás 4. számú mellékletét képezi HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítás hatálybalépésével a 43/2009. számú vezérigazgatói utasítás hatályát veszti. Az utasítás végrehajtása az alábbi jogszabályok és egyéb szabályok figyelme vételével történik: évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja.) évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) A MÁV Zrt. Kollektív Szerződése 6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. számú melléklet: Segélykérő lap 2. számú melléklet: Adatközlő a munkavállaló SAPban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység részére 3. számú melléklet: Személyügyi részterület Humán Szolgáltató Egység postai cím összerendelés 4. számú melléklet: Folyamatábra Andrási Miklós s. k. Elnök-vezérigazgató

4 684 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 1. számú melléklet..... Szervezeti Egység Vezet je részére Iktatószám Gy. Segélykér lap A kérelmez neve: törzsszáma:.... MÁV munkaviszony kezdete:. év hónap nap Munkaköre:.... Családi állapota:... Nem keres családtagok száma: Házastárs átlagos havi nettó jövedelme:... Háztartás egyéb jövedelme:... A segélykérelem indoka: Mellékletként csatolt igazolások:..db Temetési segélykérelem benyújtásakor a halotti anyakönyvi kivonat, a munkavállaló nevére kiállított temetési számla és a rokonsági fok/házasság igazolásáról szóló okmányok másolatát mellékelni kell, továbbá természeti kár esetén szükséges a területileg illetékes jegyz igazolása. Kijelentem, hogy a segélykér lapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:..,.év..hó nap kérelmez aláírása Segélykér átlagos havi bruttó jövedelme:.. Segélykér átlagos havi nettó jövedelme:.. Humánszolgáltató aláírása A munkáltató jogkörgyakorló és az Üzemi tanács (Üzemi megbízott) együttes döntése A kérelem: Támogatva Elutasítva Elutasítás indoka:. 1. Adómentes: temetési segély 2. Adóköteles: szociális segély Folyósításra engedélyezett összeg : Ft, amelyet a munkavállaló részére a(z).... havi munkabérrel együtt kérünk folyósítani. Soron kívüli kifizetés esetén A kifizetés engedélyezés: Támogatva Elutasítva Kelt:, hó. napján. Munkáltatói jogkörgyakorló. Üzemi tanács/ Üzemi megbízott

5 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet Adatközl a munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelel Humán Szolgáltató Egység részére..havi segély Szervezeti egység megnevezése és a Munkáltatói jogkörgyakorló neve (nyomtatott bet kkel):.. neve Törzsszáma Szolgálati hely kódja és megnevezése Megítélt temetési segély összege Megítélt szociális segély összege Rendkívüli hóközi kifizetés? (igen/nem) Dátum:... Munkáltatói jogkörgyakorló

6 686 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 3. számú melléklet Személyügyi részterület Humán Szolgáltató Egység postai cím összerendelés személyügyi részterülete az Humán Szolgáltató postai címe SAP-ban 1000,4000, Budapest Kerepesi u Debrecen, Pet fi tér Szeged Kossuth L. sgt Szombathely, Széll Kálmán u. 2.

7 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet FOLYAMATÁBRA Segély igénylésének, elbírálásának, kifizetésének folyamata Felel s Közrem köd Információt kap Kapcsolódó utasítások, szabályzatok/ Szabályzatért felel Keletkez dokum., nyomtatvány, rendszertámogatás Segélykérelmi lap Segélykérelem benyújtása 1. által kitöltött segélykérelmi lap Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati iroda Segélykérelmi lap (utasítás 1.sz. melléklet) által kitöltött segélykérelmi lap Havonta 1x által kitöltött segélykérelmi lap Elutasítás Adatközl Segélykérelem nyilvántartásba vétele 2. Segélykérelem adatközl jének el készítése, aláírása 4.a. Megítélt összeg rögzítése SAP rendszerben 5. Nyilvántartásba vétel megtörtént Munkáltatói jogkörgyakorló Üzemi Tanács/ Üzemi Megbízott Tárgyhó utolsó munkanapja Aláírt, kitöltött Kiemelten figyelve a hóközi kifizetés adatközl Adatközl esetére Illetékes továbbítása 4.b. Központi címre humánpartner Eredeti dokumentumok postai úton Aláírt, kitöltött adatközl SAP Segély utalása 6. által kitöltött segélykérelem által kitöltött segélykérelem Jegyz könyv Aláírt, kitöltött adatközl Illetékes humánpartner Munkáltatói jogkörgyakorló Adatközl (utasítás 2.sz. melléklet) Havi számfejtést megel z utolsó munkanap Munkabér fizetés napja, vagy utasítás 4.6. pontjában foglaltak alapján hóközi kfizetés Munkáltatói jogkörgyakorló személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység Aláírt, kitöltött adatközl (scennelve + elektrónikusan) eredeti dol,hóvégén postán Aláírt, kitöltött adatközl SAP A segély igénylését, elbírálását, kifizetését szabályozó utasítás Segélykérelem továbbküldése Elbírálás, döntés Támogatás (segélyezett, segély összege) Nyilvántartásba vett segélykérelem Jegyz könyv Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati iroda Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati iroda/ személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység Illetékes humánpartner Nyilvántartásba vett segélykérelem SAP SAP Tájékoztatás segélykeret felhasználás alakulásáról Minden negyedévet követ tárgyhó 15.napjáig Illetékes humánpartner Illetékes munkáltatói jogkörgyakorló SAP

8 688 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 19/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalóinak a munkáltató által biztosított munkabérelőleg odaítélésének, juttatásának és visszafizetésének szabályozásáról 1.0 AZ UTASITÁS CÉLJA A MÁV Zrt. munkavállalóinak a munkáltató által biztosított munkabérelőleg (Kollektív Szerződés (a továbbiakban KSz.) 58. ) odaítélésének, juttatásának és levonásának egységes szabályozása, továbbá az eljárási szabályok meghatározása. 2.0 HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi munkavállalójára és szervezeti egységére Az utasítás időbeli hatálya Ezen utasítás előírásait január 01-től kell alkalmazni Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Igazgató, végrehajtásáért a főtevékenységi kör vezetők, a munkáltatói jogkörgyakorlók, a humánpartnerek, valamint a Humánszolgáltató Szervezet vezetője a felelősek. 3.0 FOGALOMMAGYARÁZAT Levonási alap: A bruttó járandóság és a törvényben előírt levonások különbözete. 4.0 A MUNKABÉRELŐLEG FELOSZTÁS SZA- BÁLYAI 4.1 A munkabérelőleg keret megállapítása Munkabérelőleg kifizetésre rendelkezésre álló MÁV Zrt. szintű éves keret meghatározása központilag, a Humánerőforrás Igazgatóság Folyamat és működésfejlesztési szervezete által történik úgy, hogy a negyedéves keret az SAP rendszer szerinti tárgyidőszakot megelőző negyedév jogi és statisztikai záró létszáma alapján kerül lebontásra. Éves keret: Ft/fő Negyedéves keret: Ft/fő 4.2 A munkabérelőleg keret felhasználása Az éves munkabérelőleg keret felhasználásának ütemezése negyedéves bontásban történik. A negyedéves keretet túllépni nem lehet, a következő bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve. Ennek betartásáért felelős minden érintett munkáltatói jogkörgyakorló. A negyedévben fel nem használt keret a következő negyedévre átvihető, de tárgyév december 31-e után a maradvány már nem használható fel. 4.3 A munkabérelőleg kérésére jogosultak köre, az igénylés módja Munkabérelőleg igénylésére az a munkavállaló jogosult, aki A MÁV Zrt.-vel legalább 6 havi folyamatos főállású munkaviszonnyal rendelkezik, A MÁV Zrt.-től tanulmányi ösztöndíjban részesült, első munkaviszonyt létesített munkavállaló, a munkába lépése után, aki a MÁV Zrt. vel a foglalkoztatás státusza szerint (az SAP rendszernek megfelelően) jogi és statisztikai állományban van. Nem részesülhet munkabérelőlegben az a munkavállaló: akinek még fennáll munkabérelőleg tartozása, akinek a kapott nettó munkabéréből a munkabérelőleg odaítélését követően több mint 33% kerülne levonásra (beleértve a megítélt munkabérelőleg összegét is), aki érintett a csoportos létszámcsökkentésben és erről már megkapta a tájékoztatót. Munkabérelőleg igénybevételi lehetőség évente legfeljebb két alkalommal illeti meg ugyanazon munkavállalót. Abban az esetben, ha az érintett munkavállaló tárgyévben második alkalommal nyújt be munkabérelőlegre vonatkozó kérelmet, úgy ezen igény elbírálását megelőzi a tárgyévben munkabérelőleget először igényelt munkavállalók kérelmeinek elbírálása. A munkabérelőleg iránti kérelmeket az 1. számú melléklet szerinti Munkabérelőleg kérelmi lap -on kell benyújtani a humánszolgáltató szervezet ügyfélszolgálati irodájában, melyen a humánszolgáltató a kérelmező munkabér adatai rovatot köteles kitölteni, aláírni és lebélyegezni, ezután továbbítani az illetékes munkáltatói jogkörgyakorlónak, vagy a munkavállaló személyesen viszi az illetékes munkáltatói jogkörgyakorlóhoz. A korábbi formanyomtatványok jelen utasítás hatályba lépését követően nem használhatóak.

9 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője A munkabérelőleg mértéke Az egy alkalommal felvehető munkabérelőleg felső határát a mindenkor hatályos Kollektív Szerződés tartalmazza, évben maximum Ft. A munkavállaló által kért munkabérelőleg megállapításakor a munkavállaló nettó munkabérét és a munkabérét terhelő levonásokat egyaránt figyelembe kell venni. 4.5 A munkabérelőleg elbírálása A munkabérelőleg odaítéléséről minden esetben a munkáltatói jogkörgyakorló és az Üzemi tanács/üzemi megbízott közösen dönt. Annál a szervezeti egységnél, ahol nincsen Üzemi tanács vagy Üzemi megbízott, ott a munkáltató együttdöntő partnere a Központi Üzemi Tanács. A döntésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. Az elbíráláskor meg kell határozni: a munkabérelőleg összegét, a törlesztés időtartamát. Az elbíráláskor figyelemmel kell lenni arra, hogy ha tárgyévben a munkavállaló második alkalommal nyújt be munkabérelőlegre vonatkozó kérelmet, annak elbírálása csak a tárgyévben még munkabérelőleget nem igényelt munkavállalók kérelmeinek elbírálása után, a megmaradt keret terhére lehetséges. A törlesztés időtartama legfeljebb 6 hónap. Ha a munkabérelőleg visszafizetési kötelezettség bármilyen okból a 6 hónapot meghaladja, az az SZJA tv. 72. alapján kamatkedvezményből származó jövedelemnek minősül. A kamatkedvezményből származó jövedelem után minden esetben a munkáltató, kifizető az adófizetésre kötelezett. Ha a munkáltatónak a munkavállalónak felróható okból- többlet fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a munkáltató így keletkezett többlet költségét köteles a munkavállaló megfizetni, mely akkor kerül a munkavállaló munkabéréből levonásra, amikor ezt a törvényes letiltás mértéke újra lehetővé teszi. Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya megszűnik a munkabérelőleg fennmaradó részének és a munkáltató kamatkedvezményből származó fizetési kötelezettségéből adódó költségének visszafizetése előtt, jelen utasítás 4.7 pontja szerint kell eljárni. A döntés során érvényesíteni kell azt a szabályt, hogy a munkavállaló munkaviszonya alapján kapott nettó munkabéréből (a munkabér levonási alapjából) legfeljebb 33%-ot lehet levonni (a 33%-os levonás mértékbe beleértve a megítélt munkabérelőleget is). A munkabérelőleg kérelmet előterjesztő munkavállalót a munkáltatói jogkörgyakorló minden esetben köteles írásban tájékoztatni a döntésről (2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon). Abban az esetben, ha a munkavállaló munkabérelőleg odaítélése és folyósítása után újabb hivatalos letiltás érkezik, figyelemmel kell lenni arra, hogy több letiltás esetén, a levonás a munkavállaló nettó munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet, tekintettel a Bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. Törvény 65. -ban foglaltakra. Ettől érvényesen eltérni nem lehet. Újabb letiltás végrehajtása esetén a munkabérelőleg levonás addig szünetel ha a levonás a munkavállaló munkabérének 50%-át meghaladná amíg a törvényes letiltás által levont összeg mértéke akkorára nem csökken, hogy a munkáltató a munkabér előleg követelését a törvényben meghatározott levonás mértékéig újra érvényesíteni nem tudja. A munkabér előleg levonásának szüneteltetéséről a munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység szervezete köteles tájékoztatni a munkavállalót. (3. számú melléklet). 4.6 A munkabérelőleg folyósítása és törlesztése A munkabérelőleg kifizetése havonta egy alkalommal, a munkabérrel együtt történik, kivéve a rendkívüli folyósítás esetét. A munkabérelőleget csak a munkabérből levonás útján lehet törleszteni, egyéb fizetési módon (pl.: postai csekk, banki átutalás stb.) nem lehetséges. A felvett munkabérelőleg levonásának megkezdése a folyósítást követő hónaptól történik. Rendkívüli élethelyzet esetén, csak a munkáltatói jogkörgyakorló és az Üzemi tanács/üzemi megbízott együttdöntésével kerülhet sor hóközi kifizetésre, a munkabér folyósítással azonos módon, bankszámlára történő utalással. Ahhoz, hogy ebben az esetben is adómentesnek minősüljön a juttatás, a visszafizetésnek már a tárgyhavi munkabérből meg kell kezdődnie. A humánpartner elektronikus úton köteles megküldeni a Humán Szolgáltató központi címére a megfelelően kitöltött Adatközlőt (4. számú melléklet) bescenelve és elektronikusan. Csak annak a munkavállalónak a jóváhagyott kérelme továbbítható az Adatközlőn (4. számú melléklet), akinek a munkabérelőleg kérelmi lapját az összes illetékes személy ellátta az álírásával. A központi cím: Az Adatközlőt, illetve az eredeti dokumentumokat az érintett munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység címére a hó végén egy alkalommal összegyűjtve kell postázni. Személyügyi részterület Humán Szolgáltató Egység postai cím összerendelés lásd: 5. számú melléklet.

10 690 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 4.7 Munkaviszony megszűnése, megszüntetése Ha a munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló halála miatt szűnik meg, akkor a MÁV Zrt. eltekint a munkabérelőleg hátralévő részének visszafizetésétől, erről az illetékes humánpartner írásban tájékoztatja a munkáltatói jogkörgyakorlót, a munkavállaló hozzátartozóit és a munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egységet. Az elengedett összeg (elengedett követelés) összevonandó jövedelem (bérjövedelemmé) válik az elhunyt munkavállalónál. Ezt az összeget a munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység rögzíti a SAP rendszer megfelelő bérelemére. Munkaviszony megszűnése/megszüntetése esetén az erről szóló megállapodásba a humánpartnernek bele kell foglalnia, hogy a munkavállaló köteles a munkabérelőleg tartozását legkésőbb az utolsó elszámoláskor (az utolsó munkában töltött napon) visszafizetni, valamint azt, hogy a munkabérelőleg utolsó munkanapon történő elszámoláskor le nem vonható része Munkáltatóval szembeni tartozás -ként kerül kezelésre. A humánpartner a munkáltatói jogkörgyakorló és az érintett munkavállaló által aláírt megállapodást megküldi a munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység részére. Amennyiben a munkabérelőleg törlesztésből fennmaradó összeg levonása az utolsó elszámoláskor nem lehetséges (az utolsó munkában töltött napon) akkor a le nem vonható munkabér előleg Munkáltatóval szembeni tartozás jogcímen további intézésre (követeléskezelés) köteles átadni a munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység a Pénzügyi Igazgatóság illetékes szervezete részére. Jogutódláskor alkalmazandó szabályok A jogutódlással kiszervezett munkavállalók esetében a munkabérelőleg tartozásai ügyében a Jogutód és a Jogelőd között létrejött megállapodás szerint kell eljárni. A Jogelőd köteles amennyiben engedményezés tényről állapodnak meg, a kötelezettet (munkavállalót) értesíteni A munkabérelőleg keret felhasználásának ellenőrzése A munkabérelőleg keret felhasználását a humánpartnerek folyamatosan ellenőrzik, negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 25-éig összesítik, és tájékoztatást adnak a munkáltatói jogkörgyakorló részére. A munkavállalók által felvett munkabérelőleg és törlesztésének nyomon követése az SAP rendszer megfelelő bérelem lekérdező riportjával lehetséges A munkabérelőleg megállapításának, kifizetésének és megfizetésének folyamat leírása Az utasítás 6.sz. melléklete tartalmazza. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK ÉS HA- TÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Az utasítás végrehajtása az alábbi hatályos jogszabályok figyelme vételével történik: évi XXII. törvény a( Munka törvénykönyvéről (Mt.) évi CXVII. törvény a Személyi jövedelemadóról (Szja. tv.) évi LIII. törvény a Bírósági végrehajtásról Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a Humánerőforrás Igazgatóság által kiadott 15/2009. számú utasítás hatályát veszti. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. számú melléklet: Munkabérelőleg kérelmi lap 2. számú melléklet: Visszajelzés a munkabérelőleg kérelemre 3. számú melléklet: i értesítő a munkabérelőleg levonás szüneteltetéséről 4. számú melléklet: Adatközlő a munkavállaló SAPban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység részére 5.számú melléklet: Személyügyi részterület Humán Szolgáltató Egység postai cím összerendelés 6. számú melléklet: Folyamatábra Andrási Miklós s.k. Elnök-vezérigazgató

11 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz.melléklet... Iktatószám: Gy. /20.. Szervezeti egység Vezet je részére Székhelyén Munkabérel leg kérelmi lap Alulírott,....,törzsszám:., szolg.hely:.....,munkakör:..., az alábbi indokaim alapján kérem részemre Ft munkabérel leg folyósításának engedélyezését.... havi törlesztéssel (max.hat havi). Indokaim:..... Hozzájárulok ahhoz, hogy a munkaviszonyom megsz nésekor a munkabérel legb l fennmaradó tartozásomat a munkáltató egy összegben levonja járandóságomból. Amennyiben a munkáltatónak a munkabérel leg késedelmes visszafizetése miatt többlet fizetési kötelezettsége keletkezik, hozzájárulok ahhoz, hogy ezt a költséget a munkáltató a járandóságaimból levonja. Dátum: aláírása A kérelmez munkabér adatai: Humán szolgáltató egység iktatószáma: 1. Bruttó járandóság(tárgyhót megel z hónap): 2. Törvényben el írt levonások(adó,járulékok) 3. Nettó bér (munkabérel leg levonási alap) (1)-(2) 4. Nettó bér 33%-a (mindösszesen levonható) (3.)*0,33 5. Tartásdíj % Ft 6. Egyéb letiltás(ok ) % Ft 7. Tartásdíj és egyéb letiltások összesen (5.) +(6.) 8. Munkabérel leg havi maximum részlete: (4)-(7) 9. Megjegyzés a letiltásokhoz(várható lejárat): Korábbi munkabér el leg hátralév összeg: Korábbi munkabérel leg utolsó levonás id pontja:... MÁV Zrt. jelenlegi munkaviszony kezdete: Dátum:.... Humánpartner aláírás Humánszolgáltató aláírás A munkáltató jogkörgyakorló és az Üzemi tanács (Üzemi megbízott) együttes döntése A kérelem: Támogatva Elutasítva Elutasítás indoka:... Folyósításra engedélyezett összeg : Ft, amelyet a munkavállaló részére a(z).... havi munkabérrel együtt kérünk folyósítani. Soron kívüli kifizetés esetén A kifizetés engedélyezés: Támogatva Elutasítva Kelt:, hó. napján... Munkáltatói jogkörgyakorló.. Üzemi Tanács/ (Üzemi megbízott)

12 692 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 2. számú melléklet Iktatószám:.. Visszajelzés a munkabérel leg kérelmére Kérelmez neve:.. Lakcíme:.. Szervezeti egysége: Munkaköre: Tájékoztatjuk arról, hogy a (év). (hó)..napján benyújtott munkabérel leg kérelmét az Üzemi tanáccsal/üzemi megbízottal együttdöntve: A.) Elfogadtuk, ez alapján Önnek.. Ft-ot ítéltünk oda, amelyet a. a következ esedékes munkabérrel együtt* b. soron kívül* folyósítunk. A munkabérel leg törlesztésére.. hónap áll rendelkezésére, els részletének levonása a tárgyhónapot követ hónapban átutalt munkabérb l történik. (Hóközi kifizetés esetén a visszafizetés már a tárgyhavi munkabérb l meg kezd dik.) (Ha a munkabérel leg visszafizetési kötelezettség bármilyen okból a 6 hónapot meghaladja, az, az SZJA tv. 72. pontja alapján kamatkedvezményb l származó jövedelemnek min sül. A kamatkedvezményb l származó jövedelem után minden esetben a munkáltató az adófizetésre kötelezett. A munkáltató így keletkezett többlet költségét Ön a munkabérel leg kérelmi lapján tett nyilatkozata alapján köteles megfizetni, mely akkor kerül a munkabéréb l levonásra, amikor ezt a törvényes letiltás mértéke újra lehet vé teszi.) B.) Elutasítottuk a következ indokok alapján: Dátum:. Üdvözlettel: * A megfelel jelölend.. Munkáltatói jogkörgyakorló, Üzemi tanács/ Üzemi megbízott

13 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet Iktatószám:. Tájékoztatás munkabérel leg levonás szüneteltetésér l Tisztelt.! Tájékoztatom, hogy. számú határozat szerint az Ön munkabéréb l újabb hivatalos letiltó végzés érkezett. A Bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. Törvény 65. -ban foglaltak szerint több letiltás esetén, a levonás a munkavállaló nettó munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet. A fentiekre tekintettel a munkabérel leg levonását a MÁV Zrt. addig szünetelteti, amíg a törvényes letiltás által levont összeg mértéke akkorára nem csökken, hogy a MÁV Zrt. a munkabérel leg követelését a törvényben meghatározott levonás mértékéig újra érvényesíteni nem tudja. Egyben tájékoztatom, hogy ha a munkabérel leg visszafizetési kötelezettség bármilyen okból a 6 hónapot meghaladja, az, az SZJA tv. 72. pontja alapján kamatkedvezményb l származó jövedelemnek min sül. A kamatkedvezményb l származó jövedelem után minden esetben a munkáltató az adófizetésre kötelezett. A munkáltató így keletkezett többlet költségét Ön a munkabérel leg kérelmi lapján tett nyilatkozata alapján köteles megfizetni, mely akkor kerül a munkabéréb l levonásra, amikor ezt a törvényes letiltás mértéke újra lehet vé teszi. Dátum: Humánszolgáltató Szervezeti Egység Átvettem:..

14 694 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 4. számú melléklet Adatközl a munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelel Humán Szolgáltató Egység részére. év negyedéves munkabérel legb l...(hónapban) folyósítandó összegekr l Szervezeti egység megnevezése és a Munkáltatói jogkörgyakorló neve (nyomtatott bet kkel):.. neve Törzsszáma Szolgálati hely kódja és megnevezése Megítélt összeg Levonási hónapok száma Rendkívüli hóközi kifizetés? (igen/nem) Dátum:... Munkáltatói jogkörgyakorló Melléklet:.db. eredeti munkabérel leg kérelem.

15 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet Személyügyi részterület Humán Szolgáltató Egység postai cím összerendelés Dolgozó személyügyi részterülete az SAPban Humán Szolgáltató postai cím 1000,4000, Budapest Kerepesi u Debrecen Pet fi tér Szeged Kossuth L. sgt Szombathely, Széll Kálmán u. 2.

16 696 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 6.sz. melléklet Tárgyévi létszámtervek engedélyeztet ése 6 hónapi folyamatos f állású munkaviszonnyal rendelkezik Keretösszeg meghatározása Évente legfeljebb 2 alkalommal Munkabérel leg fels határa a mindenkori hatályos KSZ szerint - Negyedévi bontásban - Tárgyid szakot megel z negyedév jogi és statisztikai zárólétszáma alapján - SAP HR operatív tervegységekre lebontva Munkabérel leg kérelem kitöltése, benyújtása 1. Munkabérel leg odaítélése, juttatása és visszafizetése Felel s Közrem köd Információt kap Tájékoztatás éves, negyedéves keretösszegr l Humáner forrás Igazgatóság Folyamat- és M ködésfejlesztés Munkáltatói jogkörgyakorló Humánpartner Humánszolgáltatás Kapcsolódó utasítások, szabályzatok/ Szabályzatért felel Keletkez dokum., nyomtatvány, rendszertámogatás Levél Levél Az illetékes humánpartner a munkabérel leg keret felhasználását folyamatosan ellen rzi, és a tárgynegyedévet követ hónap 25-ig tájékoztatatást adnak az illetékes munkáltatói jogkörgyakorló részére Adatközl eljuttatása humánszolgáltatás nak 7. Rögzítés 8. Munkabérel leg kérelmi lap Munkabérel leg kérelmi lap Havonta 1x tanulmányi ösztöndíjban részesült, els munkaviszonyt létesített munkavállaló, a munkába lépése után SAP Munkabérel leg utalás intézése 9. Munkabérel leg kérelmi lap munkabér adatainak kitöltése, aláírás, lebélyegzése 2. Munkabérel leg kérelem átadása 3. Kérelem befogadása, iktatás 4. Munkabérel le g kérelmi lapok bírálása 5. Döntésr l való tájékoztatás munkavállaló részére 6. Munkabérel leg kérelemi lap Munkabérel leg kérelmi lap Záradékolást követ en azonnal Tárgyévben munkabérel leget kapó kérelmez k hátrasorolása Visszajelzés / Számfejtést megel z utolsó munkanap - megítélt munkabérel leg összege - visszafizetés kezdete és vége -törleszt részletek összege -Következ esedékes munkabérrel együtt, bérszámfejtési ütemterv szerint - Vagy hóközi kifizetéssel, kifizetés engedélyezését követ munkanap Aki a MÁV Zrt-vel a foglalkoztatás státusza szerint jogi és statisztikai állományban van Kérelem benyújtását követ en azonnal Humánszolgáltató szervezet ügyfélszolgálati iroda munkatársa Munkáltatói jogkörgyakorló Munkáltatói jogkörgyakorló Üzemi Tanács/ megbízott Humánpartner, munkáltatói jogkörgyakorló személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység Humánpartner Munkáltatói jogkörgyakorló/ Humánpartner/ Humánpartner személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység Munkabérel leg kérelmi lap (Utasítás 1.sz. melléklet) Kitöltött, aláírt, lebélyegzett munkabérel leg kérelmi lap Kitöltött, aláírt, lebélyegzett munkabérel leg kérelmi lap Adatközl Sceennelve és elektrónikusan(utas ítás 4.sz. melléklet ) +eredeti dok.hóvégén összegyüjtve, post. Visszajelzés (Utasítás 2.sz. melléklet) SAP A MÁV Zrt. munkavállalóinak a munkáltató által biztosított munkabérel leg odaítélésének, juttatásának és visszafizetésének szabályozása utasítás Támogatás esetén Munkabérel leg visszafizetése munkabérb l történ levonás útján Humánszolgáltató szervezet ügyfélszolgálati iroda munkatársa Humánszolgáltató szervezet ügyfélszolgálati iroda munkatársa

17 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 697 Munkabérel leg rendezése - Munkaviszony megsz nése, megszüntetése esetén Felel s Közrem köd Információt kap Kapcsolódó utasítások, szabályzatok/ Szabályzatért felel Keletkez dokum., nyomtatvány, rendszertámogatás Munkaviszony megsz nés Humánpartner Levél A MÁV Zrt. munkavállalóinak a munkáltató által biztosított munkabérel leg odaítélésnek, juttatásának és levonásának szabályozása utasítás halála MÁV Zrt. eltekint a munkabérel leg hátralév részének visszafizetésér l Tájékoztatás 10. Rögzítés 11. Az utolsó munkában töltött napon SAP Munkaviszony megszüntetés Elengedett összeg összevonandó bérjövedelemmé válik az elhunyt munkavállalónál SAP Egyéb Az SAP rendszer megfelel bérelemére Levonásról intézkedik 15. Levél Megállapodás Munkabérel le g törlesztésb l van fennmaradó összeg? 12. A munkaviszony megsz nés/ megszüntetésr l szóló megállapodásba a visszafizetési kötelezettséget belefoglalja 13. Megállapodás aláírva Aláírt megállapodás továbbítása 14. Le nem vonható munkabérel leg esetén Munkáltatói tartozás tényér l való tájékoztatás 16. Megállapodás Levél személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység Humánpartner Munkáltatói jogkörgyakorló Humánpartner személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység Követelésbeh ajtás Pénzügy Máltatói jogkörgyakorló személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység hozzátartozója Munkáltatói jogkörgyakorló Humánpartner személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység Pénzügy SAP Megállapodás Megállapodás SAP Levél

18 698 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 20/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a Baross Gábor Oktatási Központ tanulóinak étkezési hozzájárulásáról 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A Baross Gábor Oktatási Központ (továbbiakban: BGOK) iskolarendszerű szakképzésében tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanulók étkezési hozzájárulásának szabályozása. 2.0.HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Jelent utasítás hatálya a Humán Szolgáltatásra, a Baross Gábor Oktatási Központra terjed ki. 2.2 Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgatóság Folyamat- és működésfejlesztés vezetője, működtetéséért a Baross Gábor Oktatási Központ és a MÁV Zrt. Humán Szolgáltatás vezetője a felelős FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Melegétkezési utalvány: étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés igénybevételére jogosító utalvány, mely az utalvány kibocsátójával szerződéses viszonyban álló beváltóhelyeken használható fel AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A Baross Gábor Oktatási Központ (továbbiakban: BGOK) iskolarendszerű szakképzésében tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanulók részére (továbbiakban: tanulók) a MÁV Zrt. az iskola rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet 3. -ban foglaltak alapján étkezési hozzájárulást juttat Az étkezési hozzájárulást a MÁV Zrt. 200 Ft-os címletezésű melegétkezési utalványok formájában juttatja Az étkezési hozzájárulás mértéke január 1-jétől: 400 Ft/fő gyakorlati képzési naponként A juttatásra kerülő étkezési utalványok értékének megállapításakor azokat a gyakorlati képzési napokat kell figyelembe venni, amely napokon a tanuló a gyakorlati képzésen részt vesz. A gyakorlati képzésen való részvételt a szakoktató és a tanműhely vezető vagy területi oktatási egység vezető által igazolt napló igazolja A tanulók részére szükséges étkezési utalványokat a BGOK negyedévente előre rendeli meg a Humán Szolgáltatáson keresztül, tárgynegyedév első hónapjának 10- ik napjáig. A első negyedévre vonatkozó megrendelés március hónapban esedékes A tanulók a részükre megállapított értékű utalványt havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónapban vehetik át a gyakorlati képzést végző tanműhelyben. A tanulók a év első negyedévére részükre megállapított értékű utalványt egy összegben, a negyedévet követő első hónapban vehetik át A juttatás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény szerinti kedvezményes adózású természetbeni juttatásnak minősül, elszámolása ennek megfelelően történik HIVATKOZÁSOK Az iskola rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 6.0. HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba MELLÉKLET Jelen utasításhoz nem tartozik melléklet. Andrási Miklós s. k. Elnök-vezérigazgató 4/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a számviteli szervezet átszervezése miatt bekövetkező, a számviteli folyamatokat érintő változásokról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt BPR projektje célul tűzte ki a MÁV Zrt pénzügyi és számviteli folyamatainak felmérését, racionalizálását, hatékonyságának növelését és a vállalatcsoport elvárásait jobban kielégítő működési modelljének kidolgozását. A feladat elvégzésére alakult munkacsoport a helyzetfelmérés, valamint a hatékonyságnövelő javaslatok megfogalmazása után kidolgozta a számviteli szervezet tervezett új szervezeti felépítését, melyet a MÁV Zrt vezetői értekezlete án megtárgyalt és jóváhagyott.

19 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 699 Az új szervezeti felépítésnek megfelelően újragondolásra, racionalizálásra és rögzítésre kerültek a számviteli folyamatok. Az új szervezeti felépítés és működési folyamatok miatt a számviteli és üzleti szervezetek feladataiban től bekövetkező változásokat ezen utasítás tartalmazza. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a MÁV Zrt valamennyi szervezetére kiterjed. A MÁV Zrt számviteli szervezete a számviteli szolgáltatást az igénybe vevő leányvállalatok (MÁV-START Zrt., MÁV-TRAKCIÓ Zrt.) számára a mindenkor hatályos szerződésekben meghatározott módon, de a jelen utasításban leírt szervezeti keretek között nyújtja. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A Számviteli Szervezet vezetője. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1. A számviteli szervezet változása A MÁV Zrt számviteli szervezete március 1-től átalakul: a Számviteli Szolgáltatás és a Számviteli Főosztály megszűnik, és az alábbiak szerinti új Számviteli szervezet kezdi meg működését: Számviteli szervezet Könyvelés Beszámolás és adózás Számviteli mûködéstámogatás Bejövõ számla könyvelés Beszámoló készítés MÁV Számviteli folyamatszabályozás Kimenõ számla könyvelés Beszámoló készítés START Számviteli IT támogatás Pénzforgalmi könyvelés Beszámoló készítés TRAKCIÓ Tárgyi eszköz könyvelés Adózás Ingatlan könyvelés

20 700 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám A Könyvelés szervezet funkcionálisan és területileg is egy-egy helyre koncentrálja a rutinszerű, jól standardizálható számviteli feladatokat: a bejövő számla könyvelése, a kimenő számla kiállítása, könyvelése, a pénzforgalom könyvelése, a tárgyi eszköz könyvelése, valamint az ingatlatokhoz kapcsolódó számlázási, könyvelési feladatok. A Bejövő számla könyvelés két telephelyen, Budapesten és Szegeden működik (a Bejövő számla könyvelés szervezetén belül a szegedi egység végzi a szállítói számlák könyvelésén túl mindhárom társaság számára a káreseményekből eredő követelések kiterhelését, nyilvántartását és bekövetelését is). A Tárgyi eszköz könyvelés Miskolcon, az Ingatlan könyvelés pedig Szombathelyen működik. A számviteli szervezet pécsi és debreceni könyvelési egységei ben megszüntetésre kerültek, minden más számviteli szervezeti egység Budapesten, a Könyves Kálmán körúti székházban található. A Beszámolás és Adózás szervezeten belül kerültek kialakításra a főkönyvi könyveléssel és a beszámoló készítéssel foglalkozó, társaságonként specializált szervezeti egységek, melynek vezetői a MÁV Zrt minden szervezetével, illetve az érintett társasággal szoros kapcsolatot tartanak, koordinálják a zárást és a beszámoló készítést, és a számviteli szervezet részéről ők az adott beszámolóért felelős vezetők. Itt kapott helyet az Adózás szervezet is, amely teljes körűen végzi mindhárom társaságra vonatkozóan az adózással összefüggő anyagi és eljárási feladatokat. A Számviteli működéstámogatás szervezet feladata a belső számviteli folyamatok szervezése, szabályozása, a szervezet hatékony működésének felügyelete, valamint a számviteli információs rendszerek üzemeltetése és ezek fejlesztésének szakmai felelőse A számviteli rendszer változása Főkönyvek A szervezeti változás során megszűnnek az elkülönült főkönyvekre, társaságokra specializált főkönyvelőségek, de a főkönyvek rendszere nem változik: a MÁV Zrt esetén továbbra is három főkönyvben (K, P, X), a MÁV-START Zrt esetén változatlanul két főkönyvben (Z, N), a MÁV-TRAKCIÓ Zrt esetén pedig egy főkönyvben (M) történik a könyvelés. Ebből következően a számviteli szervezetek minden társaság, minden főkönyvében végeznek majd könyvelési feladatokat, kivéve a Beszámoló készítés szervezetek csak az általuk könyvelt társaság főkönyveiben, az Ingatlan könyvelés pedig csak a MÁV Zrt főkönyveiben végez könyvelést Könyvelő egység kódok Nem változik a Könyvelő egység szegmens szerepe, az továbbra is lehetőséget ad a könyvelt tételekért, analitikus nyilvántartásokért való felelősség elkülönítésére, megjelölve azt a számviteli szervezeti egységet, ahol az adott tétel bizonylata, analitikus nyilvántartása megtalálható. A szervezeti változás miatt változik azonban a Könyvelő egység kódok értékkészlete: KE kód Szervezet megnevezése MÁV főkönyvek MÁV-START főkönyvek MÁV-TRAKCIÓ főkönyv 20 Beszámoló készítés START (csak START org) - Z, N - 30 Beszámoló készítés TRAKCIÓ (csak TRAKCIÓ org) - - M 50 (20-54) Beszámoló készítés MÁV (csak MÁV org) K, P, X Bejövő számla könyvelés K, P, X Z, N M 02 Kimenő számla könyvelés K, P, X Z, N M 03 Pénzforgalmi könyvelés K, P, X Z, N M 04 Tárgyi eszköz könyvelés K, P, X Z, N M 05 Ingatlan könyvelés (csak MÁV org) K, P, X Adózás K. P, X Z, N M

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 35/2009. (V. 15. MÁV Ért. 17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszer a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére 3 TARTALOMJEGYZÉK I. A 2014. évi VBKJ rendszerrôl...................... 4 II. Nyilatkozattétel

Részletesebben

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Készítette: Kiss Gábor folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan minőségügyi

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 2015/5. SZÁM 2015/5. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /5. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 3/2015. (V. 22.) OBH utasítás A bíróságok és gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.(VI.26.)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015.

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. 1 1 Bevezető... 3 2 A VBKJ keretösszeg... 3 3 A VBKJ rendszer főbb alapelvei... 3 4 Nyilatkozattétel ideje,

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@igmail.com Honlap:

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben