ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 125. évfolyam április 2. TARTALOM.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. TARTALOM."

Átírás

1 11. szám 125. évfolyam április 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalóinak juttatott szociális és temetési segély odaítéléséről, megállapításáról... 19/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalóinak a munkáltató által biztosított munkabérelőleg odaítélésének, juttatásának és visszafizetésének szabályozásáról... Oldal /2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a Baross Gábor Oktatási Központ tanulóinak étkezési hozzájárulásáról... 4/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a számviteli szervezet átszervezése miatt bekövetkező, a számviteli folyamatokat érintő változásokról... Egyéb közlemények Felügyeleti igazolvány érvénytelenítése... Oldal Utasítások 18/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalóinak juttatott szociális és temetési segély odaítéléséről, megállapításáról 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt. munkavállalóinak a munkáltató által biztosított (Munka Törvénykönyve 165. és Kollektív Szerződés (a továbbiakban KSz.) 64. ) rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó juttatások odaítélésének, juttatásának egységes szabályozása, továbbá az eljárási szabályok meghatározása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi munkavállalójára és szervezeti egységére Az utasítás időbeli hatálya Ezen utasítás előírásait január 01-től kell alkalmazni Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Igazgató, végrehajtásáért a munkáltatói jogkörgyakorlók és a humánpartnerek, valamint a Humánszolgáltató Szervezet vezetője a felelősek FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Egyeneságbeli rokon: Csjt 34. (1) bekezdése: Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik. (szülő-gyermek, nagyszülő-unoka, dédszülő-dédunoka, azaz egymás leszármazói) Temetési költséget viselő: a MÁV Zrt. azon munkavállalója, aki egyeneságbeli rokonát, illetőleg házastársát temetteti el, és ezt a tényt a nevére szóló eredeti számlával igazolni tudja.

2 682 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 4.0. A SEGÉLYEZÉS SZABÁLYAI 4.1. A segély összegének megállapítása A munkáltató a rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó egy főre jutó éves összeget a mindenkor hatályos KSz.- ben szabályozza A segélykeret felhasználása A Humánerőforrás Igazgatóság a tárgyév január 31-ig értesíti az éves keretekről a munkáltatói jogkörgyakorlókat, a főtevékenységi kör vezetőket és az illetékes humánpartnereket. A szervezeti egységek részére meghatározott éves segélykeret nem léphető túl. Ezen felül a rendkívüli élethelyzetbe került munkavállalók segély iránti kérelmei, elkülönített keretből, a Központi Üzemi Tanáccsal együttdöntéssel kerülnek elbírálásra A segély kérésére jogosultak köre, az igénylés módja A segély (temetési és szociális) igénylésére a KSzben foglaltak alapján azok a munkavállalók jogosultak, akik o rendkívüli élethelyzetbe kerültek (pl: betegség, baleset, káresemény stb), vagy o szociális helyzetük miatt segélyre rászorultak (pl.: tartósan rossz anyagi körülmények között élnek), vagy o házastársukat, vagy egyeneságbeli rokonukat temettetik el. A segélyek iránti kérelmeket az 1. számú melléklet szerinti Segélykérelmi lap -on kell benyújtani a humánszolgáltató szervezet ügyfélszolgálati irodájában, melyen a humánszolgáltató a kérelmező munkabér adatai rovatot köteles kitölteni, aláírni és lebélyegezni, ezután továbbítani az illetékes munkáltatói jogkörgyakorlónak, vagy a munkavállaló személyesen viszi az illetékes munkáltatói jogkörgyakorlóhoz. A MÁV Zrt. temetési segélyt csak annak a munkavállalónak nyújt: o akinek egyeneságbeli rokona, illetőleg házastársa hunyt el; o a rokonsági fok) házasság igazolásáról szóló okmányok másolatát csatolja a kérelméhez o rendelkezik halotti anyakönyvi kivonattal, vagy annak másolatával és ennek másolatát a kérelméhez csatolja o a nevére szóló számlával igazolja, hogy ő viselte a temetési költséget, és ennek a hitelesített másolatát a kérelméhez csatolja. A korábbi formanyomtatványok jelen utasítás hatályba lépését követően nem használhatóak A megítélt segély mértéke A temetési segély mértékét a mindenkor hatályos KSz tartalmazza. Az SZJA tv. 1. melléklet 1.3 pontja szerint adómentes bevételnek minősül. A szociális segély mértékét a MÁV Zrt. nem limitálja, ugyanakkor az összeg megítélésekor a munkáltatói jogkörgyakorlónak és a vele együttdöntő Üzemi tanácsnak/ Üzemi megbízottnak figyelembe kell vennie: o az adott szervezet éves keretösszegét, o a munkavállaló szociális rászorultságát. A kiosztható keretösszeg éves szinten van meghatározva, az elbírálásnál az időarányos felhasználásra figyelemmel kell lenni. Az SZJA tv. 4. alapján a munkavállaló összevonandó, adóköteles jövedelmének minősül A segély elbírálása A segélyek odaítéléséről a munkáltatói jogkörgyakorló és az Üzemi tanács/üzemi megbízott minden esetben együtt dönt. Ahol nincs Üzemi tanács/üzemi megbízott, ott a munkáltatói jogkörgyakorló és a KÜT közösen dönt a segély odaítéléséről. A döntésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. A szociális segélykérelem elbíráláskor meg kell határozni a segély összegét A segély átutalása Általános szabályként a segély kifizetése havonta egy alkalommal, a munkabérrel együtt történik. Rendkívüli élethelyzetben, indokolt esetben, a munkáltatói jogkörgyakorló és az Üzemi tanács/üzemi megbízott együttdöntésével sor kerülhet hóközi kifizetésre is. A humán partner elektronikus úton köteles megküldeni a Humán Szolgáltató központi címére a megfelelően kitöltött Adatközlőt (2. számú melléklet), bescennelve és elektronikusan. Csak annak a munkavállalónak a jóváhagyott kérelme továbbítható az Adatközlőn (2. számú melléklet), akinek a segély kérelmi lapját az összes illetékes személy ellátta az álírásával. A központi cím: Az Adatközlőt, illetve az eredeti dokumentumokat az érintett munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység címére a hó végén egy alkalommal összegyűjtve kell postázni. Személyügyi részterület Humán Szolgáltató Egység postai cím összerendelés lásd: 3. számú melléklet A segélykeret felhasználásának ellenőrzése A segélykeret felhasználását a humánpartnerek folyamatosan ellenőrzik, azt negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15-éig összesítik és tájékoztatást adnak a

3 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 683 munkáltatói jogkörgyakorló részére. A munkavállalók részére odaítélt segélyek nyomon követése az SAP rendszerben a ZHR_ALT_MEGTEKINTO szerepben történik. A szerepen belül az elérési útvonal: Listák, statisztikák -> Statisztikák -> Általános bér és időadat lekérdező. A riporton belül az alábbi változatot kell meghívni: Változat név: SEGÉLY, rövid név: Segély lekérdezés Segély igénylésének, elbírálásának, kifizetésének folyamatleírása A folyamábra az utasítás 4. számú mellékletét képezi HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítás hatálybalépésével a 43/2009. számú vezérigazgatói utasítás hatályát veszti. Az utasítás végrehajtása az alábbi jogszabályok és egyéb szabályok figyelme vételével történik: évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja.) évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) A MÁV Zrt. Kollektív Szerződése 6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. számú melléklet: Segélykérő lap 2. számú melléklet: Adatközlő a munkavállaló SAPban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység részére 3. számú melléklet: Személyügyi részterület Humán Szolgáltató Egység postai cím összerendelés 4. számú melléklet: Folyamatábra Andrási Miklós s. k. Elnök-vezérigazgató

4 684 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 1. számú melléklet..... Szervezeti Egység Vezet je részére Iktatószám Gy. Segélykér lap A kérelmez neve: törzsszáma:.... MÁV munkaviszony kezdete:. év hónap nap Munkaköre:.... Családi állapota:... Nem keres családtagok száma: Házastárs átlagos havi nettó jövedelme:... Háztartás egyéb jövedelme:... A segélykérelem indoka: Mellékletként csatolt igazolások:..db Temetési segélykérelem benyújtásakor a halotti anyakönyvi kivonat, a munkavállaló nevére kiállított temetési számla és a rokonsági fok/házasság igazolásáról szóló okmányok másolatát mellékelni kell, továbbá természeti kár esetén szükséges a területileg illetékes jegyz igazolása. Kijelentem, hogy a segélykér lapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:..,.év..hó nap kérelmez aláírása Segélykér átlagos havi bruttó jövedelme:.. Segélykér átlagos havi nettó jövedelme:.. Humánszolgáltató aláírása A munkáltató jogkörgyakorló és az Üzemi tanács (Üzemi megbízott) együttes döntése A kérelem: Támogatva Elutasítva Elutasítás indoka:. 1. Adómentes: temetési segély 2. Adóköteles: szociális segély Folyósításra engedélyezett összeg : Ft, amelyet a munkavállaló részére a(z).... havi munkabérrel együtt kérünk folyósítani. Soron kívüli kifizetés esetén A kifizetés engedélyezés: Támogatva Elutasítva Kelt:, hó. napján. Munkáltatói jogkörgyakorló. Üzemi tanács/ Üzemi megbízott

5 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet Adatközl a munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelel Humán Szolgáltató Egység részére..havi segély Szervezeti egység megnevezése és a Munkáltatói jogkörgyakorló neve (nyomtatott bet kkel):.. neve Törzsszáma Szolgálati hely kódja és megnevezése Megítélt temetési segély összege Megítélt szociális segély összege Rendkívüli hóközi kifizetés? (igen/nem) Dátum:... Munkáltatói jogkörgyakorló

6 686 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 3. számú melléklet Személyügyi részterület Humán Szolgáltató Egység postai cím összerendelés személyügyi részterülete az Humán Szolgáltató postai címe SAP-ban 1000,4000, Budapest Kerepesi u Debrecen, Pet fi tér Szeged Kossuth L. sgt Szombathely, Széll Kálmán u. 2.

7 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet FOLYAMATÁBRA Segély igénylésének, elbírálásának, kifizetésének folyamata Felel s Közrem köd Információt kap Kapcsolódó utasítások, szabályzatok/ Szabályzatért felel Keletkez dokum., nyomtatvány, rendszertámogatás Segélykérelmi lap Segélykérelem benyújtása 1. által kitöltött segélykérelmi lap Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati iroda Segélykérelmi lap (utasítás 1.sz. melléklet) által kitöltött segélykérelmi lap Havonta 1x által kitöltött segélykérelmi lap Elutasítás Adatközl Segélykérelem nyilvántartásba vétele 2. Segélykérelem adatközl jének el készítése, aláírása 4.a. Megítélt összeg rögzítése SAP rendszerben 5. Nyilvántartásba vétel megtörtént Munkáltatói jogkörgyakorló Üzemi Tanács/ Üzemi Megbízott Tárgyhó utolsó munkanapja Aláírt, kitöltött Kiemelten figyelve a hóközi kifizetés adatközl Adatközl esetére Illetékes továbbítása 4.b. Központi címre humánpartner Eredeti dokumentumok postai úton Aláírt, kitöltött adatközl SAP Segély utalása 6. által kitöltött segélykérelem által kitöltött segélykérelem Jegyz könyv Aláírt, kitöltött adatközl Illetékes humánpartner Munkáltatói jogkörgyakorló Adatközl (utasítás 2.sz. melléklet) Havi számfejtést megel z utolsó munkanap Munkabér fizetés napja, vagy utasítás 4.6. pontjában foglaltak alapján hóközi kfizetés Munkáltatói jogkörgyakorló személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység Aláírt, kitöltött adatközl (scennelve + elektrónikusan) eredeti dol,hóvégén postán Aláírt, kitöltött adatközl SAP A segély igénylését, elbírálását, kifizetését szabályozó utasítás Segélykérelem továbbküldése Elbírálás, döntés Támogatás (segélyezett, segély összege) Nyilvántartásba vett segélykérelem Jegyz könyv Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati iroda Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati iroda/ személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység Illetékes humánpartner Nyilvántartásba vett segélykérelem SAP SAP Tájékoztatás segélykeret felhasználás alakulásáról Minden negyedévet követ tárgyhó 15.napjáig Illetékes humánpartner Illetékes munkáltatói jogkörgyakorló SAP

8 688 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 19/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalóinak a munkáltató által biztosított munkabérelőleg odaítélésének, juttatásának és visszafizetésének szabályozásáról 1.0 AZ UTASITÁS CÉLJA A MÁV Zrt. munkavállalóinak a munkáltató által biztosított munkabérelőleg (Kollektív Szerződés (a továbbiakban KSz.) 58. ) odaítélésének, juttatásának és levonásának egységes szabályozása, továbbá az eljárási szabályok meghatározása. 2.0 HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi munkavállalójára és szervezeti egységére Az utasítás időbeli hatálya Ezen utasítás előírásait január 01-től kell alkalmazni Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Igazgató, végrehajtásáért a főtevékenységi kör vezetők, a munkáltatói jogkörgyakorlók, a humánpartnerek, valamint a Humánszolgáltató Szervezet vezetője a felelősek. 3.0 FOGALOMMAGYARÁZAT Levonási alap: A bruttó járandóság és a törvényben előírt levonások különbözete. 4.0 A MUNKABÉRELŐLEG FELOSZTÁS SZA- BÁLYAI 4.1 A munkabérelőleg keret megállapítása Munkabérelőleg kifizetésre rendelkezésre álló MÁV Zrt. szintű éves keret meghatározása központilag, a Humánerőforrás Igazgatóság Folyamat és működésfejlesztési szervezete által történik úgy, hogy a negyedéves keret az SAP rendszer szerinti tárgyidőszakot megelőző negyedév jogi és statisztikai záró létszáma alapján kerül lebontásra. Éves keret: Ft/fő Negyedéves keret: Ft/fő 4.2 A munkabérelőleg keret felhasználása Az éves munkabérelőleg keret felhasználásának ütemezése negyedéves bontásban történik. A negyedéves keretet túllépni nem lehet, a következő bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve. Ennek betartásáért felelős minden érintett munkáltatói jogkörgyakorló. A negyedévben fel nem használt keret a következő negyedévre átvihető, de tárgyév december 31-e után a maradvány már nem használható fel. 4.3 A munkabérelőleg kérésére jogosultak köre, az igénylés módja Munkabérelőleg igénylésére az a munkavállaló jogosult, aki A MÁV Zrt.-vel legalább 6 havi folyamatos főállású munkaviszonnyal rendelkezik, A MÁV Zrt.-től tanulmányi ösztöndíjban részesült, első munkaviszonyt létesített munkavállaló, a munkába lépése után, aki a MÁV Zrt. vel a foglalkoztatás státusza szerint (az SAP rendszernek megfelelően) jogi és statisztikai állományban van. Nem részesülhet munkabérelőlegben az a munkavállaló: akinek még fennáll munkabérelőleg tartozása, akinek a kapott nettó munkabéréből a munkabérelőleg odaítélését követően több mint 33% kerülne levonásra (beleértve a megítélt munkabérelőleg összegét is), aki érintett a csoportos létszámcsökkentésben és erről már megkapta a tájékoztatót. Munkabérelőleg igénybevételi lehetőség évente legfeljebb két alkalommal illeti meg ugyanazon munkavállalót. Abban az esetben, ha az érintett munkavállaló tárgyévben második alkalommal nyújt be munkabérelőlegre vonatkozó kérelmet, úgy ezen igény elbírálását megelőzi a tárgyévben munkabérelőleget először igényelt munkavállalók kérelmeinek elbírálása. A munkabérelőleg iránti kérelmeket az 1. számú melléklet szerinti Munkabérelőleg kérelmi lap -on kell benyújtani a humánszolgáltató szervezet ügyfélszolgálati irodájában, melyen a humánszolgáltató a kérelmező munkabér adatai rovatot köteles kitölteni, aláírni és lebélyegezni, ezután továbbítani az illetékes munkáltatói jogkörgyakorlónak, vagy a munkavállaló személyesen viszi az illetékes munkáltatói jogkörgyakorlóhoz. A korábbi formanyomtatványok jelen utasítás hatályba lépését követően nem használhatóak.

9 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője A munkabérelőleg mértéke Az egy alkalommal felvehető munkabérelőleg felső határát a mindenkor hatályos Kollektív Szerződés tartalmazza, évben maximum Ft. A munkavállaló által kért munkabérelőleg megállapításakor a munkavállaló nettó munkabérét és a munkabérét terhelő levonásokat egyaránt figyelembe kell venni. 4.5 A munkabérelőleg elbírálása A munkabérelőleg odaítéléséről minden esetben a munkáltatói jogkörgyakorló és az Üzemi tanács/üzemi megbízott közösen dönt. Annál a szervezeti egységnél, ahol nincsen Üzemi tanács vagy Üzemi megbízott, ott a munkáltató együttdöntő partnere a Központi Üzemi Tanács. A döntésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. Az elbíráláskor meg kell határozni: a munkabérelőleg összegét, a törlesztés időtartamát. Az elbíráláskor figyelemmel kell lenni arra, hogy ha tárgyévben a munkavállaló második alkalommal nyújt be munkabérelőlegre vonatkozó kérelmet, annak elbírálása csak a tárgyévben még munkabérelőleget nem igényelt munkavállalók kérelmeinek elbírálása után, a megmaradt keret terhére lehetséges. A törlesztés időtartama legfeljebb 6 hónap. Ha a munkabérelőleg visszafizetési kötelezettség bármilyen okból a 6 hónapot meghaladja, az az SZJA tv. 72. alapján kamatkedvezményből származó jövedelemnek minősül. A kamatkedvezményből származó jövedelem után minden esetben a munkáltató, kifizető az adófizetésre kötelezett. Ha a munkáltatónak a munkavállalónak felróható okból- többlet fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a munkáltató így keletkezett többlet költségét köteles a munkavállaló megfizetni, mely akkor kerül a munkavállaló munkabéréből levonásra, amikor ezt a törvényes letiltás mértéke újra lehetővé teszi. Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya megszűnik a munkabérelőleg fennmaradó részének és a munkáltató kamatkedvezményből származó fizetési kötelezettségéből adódó költségének visszafizetése előtt, jelen utasítás 4.7 pontja szerint kell eljárni. A döntés során érvényesíteni kell azt a szabályt, hogy a munkavállaló munkaviszonya alapján kapott nettó munkabéréből (a munkabér levonási alapjából) legfeljebb 33%-ot lehet levonni (a 33%-os levonás mértékbe beleértve a megítélt munkabérelőleget is). A munkabérelőleg kérelmet előterjesztő munkavállalót a munkáltatói jogkörgyakorló minden esetben köteles írásban tájékoztatni a döntésről (2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon). Abban az esetben, ha a munkavállaló munkabérelőleg odaítélése és folyósítása után újabb hivatalos letiltás érkezik, figyelemmel kell lenni arra, hogy több letiltás esetén, a levonás a munkavállaló nettó munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet, tekintettel a Bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. Törvény 65. -ban foglaltakra. Ettől érvényesen eltérni nem lehet. Újabb letiltás végrehajtása esetén a munkabérelőleg levonás addig szünetel ha a levonás a munkavállaló munkabérének 50%-át meghaladná amíg a törvényes letiltás által levont összeg mértéke akkorára nem csökken, hogy a munkáltató a munkabér előleg követelését a törvényben meghatározott levonás mértékéig újra érvényesíteni nem tudja. A munkabér előleg levonásának szüneteltetéséről a munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység szervezete köteles tájékoztatni a munkavállalót. (3. számú melléklet). 4.6 A munkabérelőleg folyósítása és törlesztése A munkabérelőleg kifizetése havonta egy alkalommal, a munkabérrel együtt történik, kivéve a rendkívüli folyósítás esetét. A munkabérelőleget csak a munkabérből levonás útján lehet törleszteni, egyéb fizetési módon (pl.: postai csekk, banki átutalás stb.) nem lehetséges. A felvett munkabérelőleg levonásának megkezdése a folyósítást követő hónaptól történik. Rendkívüli élethelyzet esetén, csak a munkáltatói jogkörgyakorló és az Üzemi tanács/üzemi megbízott együttdöntésével kerülhet sor hóközi kifizetésre, a munkabér folyósítással azonos módon, bankszámlára történő utalással. Ahhoz, hogy ebben az esetben is adómentesnek minősüljön a juttatás, a visszafizetésnek már a tárgyhavi munkabérből meg kell kezdődnie. A humánpartner elektronikus úton köteles megküldeni a Humán Szolgáltató központi címére a megfelelően kitöltött Adatközlőt (4. számú melléklet) bescenelve és elektronikusan. Csak annak a munkavállalónak a jóváhagyott kérelme továbbítható az Adatközlőn (4. számú melléklet), akinek a munkabérelőleg kérelmi lapját az összes illetékes személy ellátta az álírásával. A központi cím: Az Adatközlőt, illetve az eredeti dokumentumokat az érintett munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység címére a hó végén egy alkalommal összegyűjtve kell postázni. Személyügyi részterület Humán Szolgáltató Egység postai cím összerendelés lásd: 5. számú melléklet.

10 690 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 4.7 Munkaviszony megszűnése, megszüntetése Ha a munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló halála miatt szűnik meg, akkor a MÁV Zrt. eltekint a munkabérelőleg hátralévő részének visszafizetésétől, erről az illetékes humánpartner írásban tájékoztatja a munkáltatói jogkörgyakorlót, a munkavállaló hozzátartozóit és a munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egységet. Az elengedett összeg (elengedett követelés) összevonandó jövedelem (bérjövedelemmé) válik az elhunyt munkavállalónál. Ezt az összeget a munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység rögzíti a SAP rendszer megfelelő bérelemére. Munkaviszony megszűnése/megszüntetése esetén az erről szóló megállapodásba a humánpartnernek bele kell foglalnia, hogy a munkavállaló köteles a munkabérelőleg tartozását legkésőbb az utolsó elszámoláskor (az utolsó munkában töltött napon) visszafizetni, valamint azt, hogy a munkabérelőleg utolsó munkanapon történő elszámoláskor le nem vonható része Munkáltatóval szembeni tartozás -ként kerül kezelésre. A humánpartner a munkáltatói jogkörgyakorló és az érintett munkavállaló által aláírt megállapodást megküldi a munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység részére. Amennyiben a munkabérelőleg törlesztésből fennmaradó összeg levonása az utolsó elszámoláskor nem lehetséges (az utolsó munkában töltött napon) akkor a le nem vonható munkabér előleg Munkáltatóval szembeni tartozás jogcímen további intézésre (követeléskezelés) köteles átadni a munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység a Pénzügyi Igazgatóság illetékes szervezete részére. Jogutódláskor alkalmazandó szabályok A jogutódlással kiszervezett munkavállalók esetében a munkabérelőleg tartozásai ügyében a Jogutód és a Jogelőd között létrejött megállapodás szerint kell eljárni. A Jogelőd köteles amennyiben engedményezés tényről állapodnak meg, a kötelezettet (munkavállalót) értesíteni A munkabérelőleg keret felhasználásának ellenőrzése A munkabérelőleg keret felhasználását a humánpartnerek folyamatosan ellenőrzik, negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 25-éig összesítik, és tájékoztatást adnak a munkáltatói jogkörgyakorló részére. A munkavállalók által felvett munkabérelőleg és törlesztésének nyomon követése az SAP rendszer megfelelő bérelem lekérdező riportjával lehetséges A munkabérelőleg megállapításának, kifizetésének és megfizetésének folyamat leírása Az utasítás 6.sz. melléklete tartalmazza. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK ÉS HA- TÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Az utasítás végrehajtása az alábbi hatályos jogszabályok figyelme vételével történik: évi XXII. törvény a( Munka törvénykönyvéről (Mt.) évi CXVII. törvény a Személyi jövedelemadóról (Szja. tv.) évi LIII. törvény a Bírósági végrehajtásról Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a Humánerőforrás Igazgatóság által kiadott 15/2009. számú utasítás hatályát veszti. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. számú melléklet: Munkabérelőleg kérelmi lap 2. számú melléklet: Visszajelzés a munkabérelőleg kérelemre 3. számú melléklet: i értesítő a munkabérelőleg levonás szüneteltetéséről 4. számú melléklet: Adatközlő a munkavállaló SAPban beállított személyügyi részterületének megfelelő Humán Szolgáltató Egység részére 5.számú melléklet: Személyügyi részterület Humán Szolgáltató Egység postai cím összerendelés 6. számú melléklet: Folyamatábra Andrási Miklós s.k. Elnök-vezérigazgató

11 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz.melléklet... Iktatószám: Gy. /20.. Szervezeti egység Vezet je részére Székhelyén Munkabérel leg kérelmi lap Alulírott,....,törzsszám:., szolg.hely:.....,munkakör:..., az alábbi indokaim alapján kérem részemre Ft munkabérel leg folyósításának engedélyezését.... havi törlesztéssel (max.hat havi). Indokaim:..... Hozzájárulok ahhoz, hogy a munkaviszonyom megsz nésekor a munkabérel legb l fennmaradó tartozásomat a munkáltató egy összegben levonja járandóságomból. Amennyiben a munkáltatónak a munkabérel leg késedelmes visszafizetése miatt többlet fizetési kötelezettsége keletkezik, hozzájárulok ahhoz, hogy ezt a költséget a munkáltató a járandóságaimból levonja. Dátum: aláírása A kérelmez munkabér adatai: Humán szolgáltató egység iktatószáma: 1. Bruttó járandóság(tárgyhót megel z hónap): 2. Törvényben el írt levonások(adó,járulékok) 3. Nettó bér (munkabérel leg levonási alap) (1)-(2) 4. Nettó bér 33%-a (mindösszesen levonható) (3.)*0,33 5. Tartásdíj % Ft 6. Egyéb letiltás(ok ) % Ft 7. Tartásdíj és egyéb letiltások összesen (5.) +(6.) 8. Munkabérel leg havi maximum részlete: (4)-(7) 9. Megjegyzés a letiltásokhoz(várható lejárat): Korábbi munkabér el leg hátralév összeg: Korábbi munkabérel leg utolsó levonás id pontja:... MÁV Zrt. jelenlegi munkaviszony kezdete: Dátum:.... Humánpartner aláírás Humánszolgáltató aláírás A munkáltató jogkörgyakorló és az Üzemi tanács (Üzemi megbízott) együttes döntése A kérelem: Támogatva Elutasítva Elutasítás indoka:... Folyósításra engedélyezett összeg : Ft, amelyet a munkavállaló részére a(z).... havi munkabérrel együtt kérünk folyósítani. Soron kívüli kifizetés esetén A kifizetés engedélyezés: Támogatva Elutasítva Kelt:, hó. napján... Munkáltatói jogkörgyakorló.. Üzemi Tanács/ (Üzemi megbízott)

12 692 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 2. számú melléklet Iktatószám:.. Visszajelzés a munkabérel leg kérelmére Kérelmez neve:.. Lakcíme:.. Szervezeti egysége: Munkaköre: Tájékoztatjuk arról, hogy a (év). (hó)..napján benyújtott munkabérel leg kérelmét az Üzemi tanáccsal/üzemi megbízottal együttdöntve: A.) Elfogadtuk, ez alapján Önnek.. Ft-ot ítéltünk oda, amelyet a. a következ esedékes munkabérrel együtt* b. soron kívül* folyósítunk. A munkabérel leg törlesztésére.. hónap áll rendelkezésére, els részletének levonása a tárgyhónapot követ hónapban átutalt munkabérb l történik. (Hóközi kifizetés esetén a visszafizetés már a tárgyhavi munkabérb l meg kezd dik.) (Ha a munkabérel leg visszafizetési kötelezettség bármilyen okból a 6 hónapot meghaladja, az, az SZJA tv. 72. pontja alapján kamatkedvezményb l származó jövedelemnek min sül. A kamatkedvezményb l származó jövedelem után minden esetben a munkáltató az adófizetésre kötelezett. A munkáltató így keletkezett többlet költségét Ön a munkabérel leg kérelmi lapján tett nyilatkozata alapján köteles megfizetni, mely akkor kerül a munkabéréb l levonásra, amikor ezt a törvényes letiltás mértéke újra lehet vé teszi.) B.) Elutasítottuk a következ indokok alapján: Dátum:. Üdvözlettel: * A megfelel jelölend.. Munkáltatói jogkörgyakorló, Üzemi tanács/ Üzemi megbízott

13 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet Iktatószám:. Tájékoztatás munkabérel leg levonás szüneteltetésér l Tisztelt.! Tájékoztatom, hogy. számú határozat szerint az Ön munkabéréb l újabb hivatalos letiltó végzés érkezett. A Bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. Törvény 65. -ban foglaltak szerint több letiltás esetén, a levonás a munkavállaló nettó munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet. A fentiekre tekintettel a munkabérel leg levonását a MÁV Zrt. addig szünetelteti, amíg a törvényes letiltás által levont összeg mértéke akkorára nem csökken, hogy a MÁV Zrt. a munkabérel leg követelését a törvényben meghatározott levonás mértékéig újra érvényesíteni nem tudja. Egyben tájékoztatom, hogy ha a munkabérel leg visszafizetési kötelezettség bármilyen okból a 6 hónapot meghaladja, az, az SZJA tv. 72. pontja alapján kamatkedvezményb l származó jövedelemnek min sül. A kamatkedvezményb l származó jövedelem után minden esetben a munkáltató az adófizetésre kötelezett. A munkáltató így keletkezett többlet költségét Ön a munkabérel leg kérelmi lapján tett nyilatkozata alapján köteles megfizetni, mely akkor kerül a munkabéréb l levonásra, amikor ezt a törvényes letiltás mértéke újra lehet vé teszi. Dátum: Humánszolgáltató Szervezeti Egység Átvettem:..

14 694 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 4. számú melléklet Adatközl a munkavállaló SAP-ban beállított személyügyi részterületének megfelel Humán Szolgáltató Egység részére. év negyedéves munkabérel legb l...(hónapban) folyósítandó összegekr l Szervezeti egység megnevezése és a Munkáltatói jogkörgyakorló neve (nyomtatott bet kkel):.. neve Törzsszáma Szolgálati hely kódja és megnevezése Megítélt összeg Levonási hónapok száma Rendkívüli hóközi kifizetés? (igen/nem) Dátum:... Munkáltatói jogkörgyakorló Melléklet:.db. eredeti munkabérel leg kérelem.

15 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet Személyügyi részterület Humán Szolgáltató Egység postai cím összerendelés Dolgozó személyügyi részterülete az SAPban Humán Szolgáltató postai cím 1000,4000, Budapest Kerepesi u Debrecen Pet fi tér Szeged Kossuth L. sgt Szombathely, Széll Kálmán u. 2.

16 696 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 6.sz. melléklet Tárgyévi létszámtervek engedélyeztet ése 6 hónapi folyamatos f állású munkaviszonnyal rendelkezik Keretösszeg meghatározása Évente legfeljebb 2 alkalommal Munkabérel leg fels határa a mindenkori hatályos KSZ szerint - Negyedévi bontásban - Tárgyid szakot megel z negyedév jogi és statisztikai zárólétszáma alapján - SAP HR operatív tervegységekre lebontva Munkabérel leg kérelem kitöltése, benyújtása 1. Munkabérel leg odaítélése, juttatása és visszafizetése Felel s Közrem köd Információt kap Tájékoztatás éves, negyedéves keretösszegr l Humáner forrás Igazgatóság Folyamat- és M ködésfejlesztés Munkáltatói jogkörgyakorló Humánpartner Humánszolgáltatás Kapcsolódó utasítások, szabályzatok/ Szabályzatért felel Keletkez dokum., nyomtatvány, rendszertámogatás Levél Levél Az illetékes humánpartner a munkabérel leg keret felhasználását folyamatosan ellen rzi, és a tárgynegyedévet követ hónap 25-ig tájékoztatatást adnak az illetékes munkáltatói jogkörgyakorló részére Adatközl eljuttatása humánszolgáltatás nak 7. Rögzítés 8. Munkabérel leg kérelmi lap Munkabérel leg kérelmi lap Havonta 1x tanulmányi ösztöndíjban részesült, els munkaviszonyt létesített munkavállaló, a munkába lépése után SAP Munkabérel leg utalás intézése 9. Munkabérel leg kérelmi lap munkabér adatainak kitöltése, aláírás, lebélyegzése 2. Munkabérel leg kérelem átadása 3. Kérelem befogadása, iktatás 4. Munkabérel le g kérelmi lapok bírálása 5. Döntésr l való tájékoztatás munkavállaló részére 6. Munkabérel leg kérelemi lap Munkabérel leg kérelmi lap Záradékolást követ en azonnal Tárgyévben munkabérel leget kapó kérelmez k hátrasorolása Visszajelzés / Számfejtést megel z utolsó munkanap - megítélt munkabérel leg összege - visszafizetés kezdete és vége -törleszt részletek összege -Következ esedékes munkabérrel együtt, bérszámfejtési ütemterv szerint - Vagy hóközi kifizetéssel, kifizetés engedélyezését követ munkanap Aki a MÁV Zrt-vel a foglalkoztatás státusza szerint jogi és statisztikai állományban van Kérelem benyújtását követ en azonnal Humánszolgáltató szervezet ügyfélszolgálati iroda munkatársa Munkáltatói jogkörgyakorló Munkáltatói jogkörgyakorló Üzemi Tanács/ megbízott Humánpartner, munkáltatói jogkörgyakorló személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység Humánpartner Munkáltatói jogkörgyakorló/ Humánpartner/ Humánpartner személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység Munkabérel leg kérelmi lap (Utasítás 1.sz. melléklet) Kitöltött, aláírt, lebélyegzett munkabérel leg kérelmi lap Kitöltött, aláírt, lebélyegzett munkabérel leg kérelmi lap Adatközl Sceennelve és elektrónikusan(utas ítás 4.sz. melléklet ) +eredeti dok.hóvégén összegyüjtve, post. Visszajelzés (Utasítás 2.sz. melléklet) SAP A MÁV Zrt. munkavállalóinak a munkáltató által biztosított munkabérel leg odaítélésének, juttatásának és visszafizetésének szabályozása utasítás Támogatás esetén Munkabérel leg visszafizetése munkabérb l történ levonás útján Humánszolgáltató szervezet ügyfélszolgálati iroda munkatársa Humánszolgáltató szervezet ügyfélszolgálati iroda munkatársa

17 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 697 Munkabérel leg rendezése - Munkaviszony megsz nése, megszüntetése esetén Felel s Közrem köd Információt kap Kapcsolódó utasítások, szabályzatok/ Szabályzatért felel Keletkez dokum., nyomtatvány, rendszertámogatás Munkaviszony megsz nés Humánpartner Levél A MÁV Zrt. munkavállalóinak a munkáltató által biztosított munkabérel leg odaítélésnek, juttatásának és levonásának szabályozása utasítás halála MÁV Zrt. eltekint a munkabérel leg hátralév részének visszafizetésér l Tájékoztatás 10. Rögzítés 11. Az utolsó munkában töltött napon SAP Munkaviszony megszüntetés Elengedett összeg összevonandó bérjövedelemmé válik az elhunyt munkavállalónál SAP Egyéb Az SAP rendszer megfelel bérelemére Levonásról intézkedik 15. Levél Megállapodás Munkabérel le g törlesztésb l van fennmaradó összeg? 12. A munkaviszony megsz nés/ megszüntetésr l szóló megállapodásba a visszafizetési kötelezettséget belefoglalja 13. Megállapodás aláírva Aláírt megállapodás továbbítása 14. Le nem vonható munkabérel leg esetén Munkáltatói tartozás tényér l való tájékoztatás 16. Megállapodás Levél személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység Humánpartner Munkáltatói jogkörgyakorló Humánpartner személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység Követelésbeh ajtás Pénzügy Máltatói jogkörgyakorló személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység hozzátartozója Munkáltatói jogkörgyakorló Humánpartner személyügyi részterülete szerint illetékes humánszolgáltató egység Pénzügy SAP Megállapodás Megállapodás SAP Levél

18 698 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám 20/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a Baross Gábor Oktatási Központ tanulóinak étkezési hozzájárulásáról 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A Baross Gábor Oktatási Központ (továbbiakban: BGOK) iskolarendszerű szakképzésében tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanulók étkezési hozzájárulásának szabályozása. 2.0.HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Jelent utasítás hatálya a Humán Szolgáltatásra, a Baross Gábor Oktatási Központra terjed ki. 2.2 Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgatóság Folyamat- és működésfejlesztés vezetője, működtetéséért a Baross Gábor Oktatási Központ és a MÁV Zrt. Humán Szolgáltatás vezetője a felelős FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Melegétkezési utalvány: étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés igénybevételére jogosító utalvány, mely az utalvány kibocsátójával szerződéses viszonyban álló beváltóhelyeken használható fel AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A Baross Gábor Oktatási Központ (továbbiakban: BGOK) iskolarendszerű szakképzésében tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanulók részére (továbbiakban: tanulók) a MÁV Zrt. az iskola rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet 3. -ban foglaltak alapján étkezési hozzájárulást juttat Az étkezési hozzájárulást a MÁV Zrt. 200 Ft-os címletezésű melegétkezési utalványok formájában juttatja Az étkezési hozzájárulás mértéke január 1-jétől: 400 Ft/fő gyakorlati képzési naponként A juttatásra kerülő étkezési utalványok értékének megállapításakor azokat a gyakorlati képzési napokat kell figyelembe venni, amely napokon a tanuló a gyakorlati képzésen részt vesz. A gyakorlati képzésen való részvételt a szakoktató és a tanműhely vezető vagy területi oktatási egység vezető által igazolt napló igazolja A tanulók részére szükséges étkezési utalványokat a BGOK negyedévente előre rendeli meg a Humán Szolgáltatáson keresztül, tárgynegyedév első hónapjának 10- ik napjáig. A első negyedévre vonatkozó megrendelés március hónapban esedékes A tanulók a részükre megállapított értékű utalványt havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónapban vehetik át a gyakorlati képzést végző tanműhelyben. A tanulók a év első negyedévére részükre megállapított értékű utalványt egy összegben, a negyedévet követő első hónapban vehetik át A juttatás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény szerinti kedvezményes adózású természetbeni juttatásnak minősül, elszámolása ennek megfelelően történik HIVATKOZÁSOK Az iskola rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 6.0. HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba MELLÉKLET Jelen utasításhoz nem tartozik melléklet. Andrási Miklós s. k. Elnök-vezérigazgató 4/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a számviteli szervezet átszervezése miatt bekövetkező, a számviteli folyamatokat érintő változásokról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt BPR projektje célul tűzte ki a MÁV Zrt pénzügyi és számviteli folyamatainak felmérését, racionalizálását, hatékonyságának növelését és a vállalatcsoport elvárásait jobban kielégítő működési modelljének kidolgozását. A feladat elvégzésére alakult munkacsoport a helyzetfelmérés, valamint a hatékonyságnövelő javaslatok megfogalmazása után kidolgozta a számviteli szervezet tervezett új szervezeti felépítését, melyet a MÁV Zrt vezetői értekezlete án megtárgyalt és jóváhagyott.

19 11. szám A MÁV Zrt. Értesítője 699 Az új szervezeti felépítésnek megfelelően újragondolásra, racionalizálásra és rögzítésre kerültek a számviteli folyamatok. Az új szervezeti felépítés és működési folyamatok miatt a számviteli és üzleti szervezetek feladataiban től bekövetkező változásokat ezen utasítás tartalmazza. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a MÁV Zrt valamennyi szervezetére kiterjed. A MÁV Zrt számviteli szervezete a számviteli szolgáltatást az igénybe vevő leányvállalatok (MÁV-START Zrt., MÁV-TRAKCIÓ Zrt.) számára a mindenkor hatályos szerződésekben meghatározott módon, de a jelen utasításban leírt szervezeti keretek között nyújtja. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A Számviteli Szervezet vezetője. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1. A számviteli szervezet változása A MÁV Zrt számviteli szervezete március 1-től átalakul: a Számviteli Szolgáltatás és a Számviteli Főosztály megszűnik, és az alábbiak szerinti új Számviteli szervezet kezdi meg működését: Számviteli szervezet Könyvelés Beszámolás és adózás Számviteli mûködéstámogatás Bejövõ számla könyvelés Beszámoló készítés MÁV Számviteli folyamatszabályozás Kimenõ számla könyvelés Beszámoló készítés START Számviteli IT támogatás Pénzforgalmi könyvelés Beszámoló készítés TRAKCIÓ Tárgyi eszköz könyvelés Adózás Ingatlan könyvelés

20 700 A MÁV Zrt. Értesítője 11. szám A Könyvelés szervezet funkcionálisan és területileg is egy-egy helyre koncentrálja a rutinszerű, jól standardizálható számviteli feladatokat: a bejövő számla könyvelése, a kimenő számla kiállítása, könyvelése, a pénzforgalom könyvelése, a tárgyi eszköz könyvelése, valamint az ingatlatokhoz kapcsolódó számlázási, könyvelési feladatok. A Bejövő számla könyvelés két telephelyen, Budapesten és Szegeden működik (a Bejövő számla könyvelés szervezetén belül a szegedi egység végzi a szállítói számlák könyvelésén túl mindhárom társaság számára a káreseményekből eredő követelések kiterhelését, nyilvántartását és bekövetelését is). A Tárgyi eszköz könyvelés Miskolcon, az Ingatlan könyvelés pedig Szombathelyen működik. A számviteli szervezet pécsi és debreceni könyvelési egységei ben megszüntetésre kerültek, minden más számviteli szervezeti egység Budapesten, a Könyves Kálmán körúti székházban található. A Beszámolás és Adózás szervezeten belül kerültek kialakításra a főkönyvi könyveléssel és a beszámoló készítéssel foglalkozó, társaságonként specializált szervezeti egységek, melynek vezetői a MÁV Zrt minden szervezetével, illetve az érintett társasággal szoros kapcsolatot tartanak, koordinálják a zárást és a beszámoló készítést, és a számviteli szervezet részéről ők az adott beszámolóért felelős vezetők. Itt kapott helyet az Adózás szervezet is, amely teljes körűen végzi mindhárom társaságra vonatkozóan az adózással összefüggő anyagi és eljárási feladatokat. A Számviteli működéstámogatás szervezet feladata a belső számviteli folyamatok szervezése, szabályozása, a szervezet hatékony működésének felügyelete, valamint a számviteli információs rendszerek üzemeltetése és ezek fejlesztésének szakmai felelőse A számviteli rendszer változása Főkönyvek A szervezeti változás során megszűnnek az elkülönült főkönyvekre, társaságokra specializált főkönyvelőségek, de a főkönyvek rendszere nem változik: a MÁV Zrt esetén továbbra is három főkönyvben (K, P, X), a MÁV-START Zrt esetén változatlanul két főkönyvben (Z, N), a MÁV-TRAKCIÓ Zrt esetén pedig egy főkönyvben (M) történik a könyvelés. Ebből következően a számviteli szervezetek minden társaság, minden főkönyvében végeznek majd könyvelési feladatokat, kivéve a Beszámoló készítés szervezetek csak az általuk könyvelt társaság főkönyveiben, az Ingatlan könyvelés pedig csak a MÁV Zrt főkönyveiben végez könyvelést Könyvelő egység kódok Nem változik a Könyvelő egység szegmens szerepe, az továbbra is lehetőséget ad a könyvelt tételekért, analitikus nyilvántartásokért való felelősség elkülönítésére, megjelölve azt a számviteli szervezeti egységet, ahol az adott tétel bizonylata, analitikus nyilvántartása megtalálható. A szervezeti változás miatt változik azonban a Könyvelő egység kódok értékkészlete: KE kód Szervezet megnevezése MÁV főkönyvek MÁV-START főkönyvek MÁV-TRAKCIÓ főkönyv 20 Beszámoló készítés START (csak START org) - Z, N - 30 Beszámoló készítés TRAKCIÓ (csak TRAKCIÓ org) - - M 50 (20-54) Beszámoló készítés MÁV (csak MÁV org) K, P, X Bejövő számla könyvelés K, P, X Z, N M 02 Kimenő számla könyvelés K, P, X Z, N M 03 Pénzforgalmi könyvelés K, P, X Z, N M 04 Tárgyi eszköz könyvelés K, P, X Z, N M 05 Ingatlan könyvelés (csak MÁV org) K, P, X Adózás K. P, X Z, N M

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 3. szám 127. évfolyam 2012. január 27. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 3/2012.(I.27.MÁVÉrt.3.)EVIGszámúelnök-vezérigazgatóiutasításazösszeférhetetlenségkezeléséről.

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 7 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. TERVEZET VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Tárgy: A béren kívüli (továbbiakban természetbeni) juttatások választhatóságának részletes szabályai

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről * (Egységes

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ...

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ... GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Egyéni vállalkozó

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:... /2012. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 3000 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Magánszemély (Egyéni vállalkozó) részére Adózó neve:... Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Gyál Város Önkormányzatának 2/2010.(II.12.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról Módosítására kiadott 19/2010(XII.22)önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata (A működési szabályzat érvényes 2015. szeptember 1-től) KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata A segélyezés célja a szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életükben

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei.

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei. Számviteli alapfogalmak Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Számvitel fogalma Olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái Tájékoztató A WOL Élet Szava finanszírozási formái A bibliaiskolai képzésben résztvevő hallgatók finanszírozási formái a következők lehetnek: 1. Önköltséges Az önköltséges képzés keretében az ellátási

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 06 (52) 384-103, fax: 06 (52) 384-295, e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu K É R E L E M Alulírott kérem, hogy

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai:

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai: ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre, illetve mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztály Pécs,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani KÉRELEM Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Öttevény Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő u. 100. Tel.: 06/96/552-200 ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1.) Adózó azonosító adatai: Neve: Adóazonosító

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) Neve:... b) Adóazonosító szám: :... c)

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...mobil telefonszáma:

Részletesebben

Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére

Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére Kérelem magánszemély részére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 21/2008. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(XII. 8.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény végrehajtásának helyi

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben