Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására"

Átírás

1 Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné Szabó Gabriella

2 Tartalomjegyzék 1. Pályázati nyilatkozat 2. Szakmai önéletrajz 3. Vezetői program 3.1. Bevezetés Pedagógiai és vezetői hitvallás Az iskola történetének rövid áttekintése, mérföldkövek az iskola életében 3.2 Helyzetelemzés Az iskola legfontosabb adatai, adottságai Tárgyi feltételek Személyi feltételek Az iskola jogi, gazdasági helyzete Az iskola egyéni arculata, hagyományai A pedagógiai munka legfőbb jellemzői Tanórán kívüli tevékenység ÖKO-iskolai program Az iskola kapcsolatrendszere Felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyermekvédelem Ellenőrzés, mérés, értékelés 3.3 A közötti vezetői ciklus értékelése 3.4 Fejlesztési program (középtávú fejlesztési elképzelések) 4. Összefoglaló gondolatok 5. Mellékletek Erkölcsi bizonyítvány Munkaviszony igazolás Diplomák dokumentumai Közoktatási vezető szakvizsga dokumentuma Továbbképzések dokumentumai 2

3 1. Pályázati nyilatkozat Alulírott Palkóné Szabó Gabriella a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (2045 Törökbálint, Dózsa György u. 15.) igazgatói állására a KSZK honlapján án megjelent pályázati felhívás alapján benyújtom pályázatomat. Kijelentem, hogy a módosított évi LXXIX. törvényben a magasabb vezetői állás betöltéséhez előírt feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok teljes pályázati anyagom sokszorosításához és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok pályázati anyagom nyílt testületi ülésen való tárgyalásához. Nyilatkozom, hogy tudomásom van arról, hogy az igazgatói megbízás vagyon- nyilatkozat tételi kötelezettséggel jár. Pályázatomhoz az alábbi dokumentumokat mellékelem: - Szakmai önéletrajz - Vezetői program - Munkaviszony igazolás - Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai - Továbbképzések dokumentumai - Erkölcsi bizonyítvány Törökbálint, Palkóné Szabó Gabriella 3

4 2. Szakmai önéletrajz Személyi adataim Név: Palkóné Szabó Gabriella Születési hely, idő: Törökbálint, Lakcím: 2045 Törökbálint, Károlyi Mihály u. 2/b. Állampolgárság: magyar Telefon: (munkahelyi) (otthoni) Iskolai tanulmányaim, végzettségeim Szakvizsga Nyugat-magyarországi Egyetem MA végzettség, pedagógia szakos középiskolai tanár Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Budapesti Kihelyezett Tagozata magyar nyelv és irodalom - történelem szakos általános iskolai tanár Eötvös József Gimnázium, Budapest Általános Iskola, Törökbálint Budapesti Műszaki Egyetem Természet és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető szakirányú szakképzettség További képesítéseim, tanúsítvánnyal záruló továbbképzéseim 2007 Számítógéppel támogatott tanítás lehetőségei a közoktatásban az oktatás-irányításban és szervezésben (ELTE Informatikai Kar) 2007 Nem szakrendszerű oktatás az általános iskola ötödik és hatodik évfolyamán (MIOK Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet) 2006 Projektmenedzsment (SuliNova, Civitas Pedagógiai Intézet) 2004 Tehetséges gyerekek tehetséges tanárok I-II. (Fővárosi Pedagógiai Intézet) 2004 Drámajáték-vezetői alapozó képzés pedagógusok számára (Didaktikai Műhely) 2002 Minőségirányítási alapismeretek (Expanzió Humán Tanácsadó) 1995 Számítógép kezelő szakképesítés (OKSZI) 1994 Drámajáték vezető alaptanfolyam (PEPSZI) 1989 Pedagógusok intenzív posztgraduális képzése történelemből 4

5 Munkahelyem Első és eddig egyetlen munkahelyem a jelenlegi. A munkavégzés helyszíne nem, csak az iskola elnevezése változott: Általános Iskola, Törökbálint számú Általános Iskola, Törökbálint Zimándy Ignác Általános Iskola Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Munkaköreim, beosztásaim igazgató (A megbízás július 31-ig szól.) igazgatóhelyettes szaktanár, osztályfőnök, osztályfőnöki munkaközösség-vezető magyar munkaközösség-vezető óraadó szaktanár negyedéves főiskolásként Készségek, képességek Kitüntetések - szociális: empátia, türelem, kompromisszumkészség, együttműködés - szervezési: kreativitás, kezdeményező és szervező készség, csapatmunkára való képesség, jó kommunikációs képesség, kitartás, motiváltság - technikai: számítógép kezelői szakképesítés - művészi: 8 év kórustagság 1995 Zimándy-plakett 1999 Volf György-díj Az iskoláért végzett tevékenységem az elmúlt években 31. éve vagyok a tagja a Zimándy iskola tantestületének között ebben az általános iskolában tanultam. Negyedéves főislolásként 1981 decemberétől tanítok az iskolában. Óraadóként ciklusonként 5 napot dolgoztam, majd 1982 augusztusától az iskola kinevezett tanára lettem. Magyar nyelvet és irodalmat, történelmet tanítottam, elláttam osztályfőnöki és magyar munkaközösség-vezetői feladatokat. Szerveztem és vezettem iskolai kirándulásokat, vetélkedőket, erdei iskolákat és nyári táborozásokat. Az első két ciklusban tagja voltam az 5

6 iskola Közalkalmazotti Tanácsának és az Iskolaszéknek is. (Mindkét megtisztelő feladatot 6 éven át láttam el.) 1995-ben a felső tagozat igazgatóhelyettesévé választottak ben és 2006-ban választottak az iskola igazgatójává. Igazgatói tevékenységem alatt nagyban segítette vezetői munkámat, hogy az intézményben eltöltött évek során az iskola működésének szinte minden területén szereztem gyakorlati tapasztalatot. Elmúlt 11 éves igazgatói tevékenységem alatt: - olyan egyetemi képzésben és továbbképzéseken vettem részt, amelyek pedagógiai ismereteimet bővítették, vezetői munkámat segítették (pedagógia szakos MA diploma, minőségirányítási ismeretek, projektmenedzsment) - új arculatot kapott az iskola: szerkezetváltás, minőségbiztosítási rendszer kiépítése, újabb testvériskolai kapcsolatok kialakítása, szaktantermek kialakíttatása, Internethozzáférés biztosítása, iskolai évkönyvek megjelentetése, 8. évfolyamon nívócsoportos magyar és matematika oktatás elindítása, angol nyelv tanításának bevezetése, iskolai adminisztrációk számítógépes programra való átállítása, különféle pályázatokon való rendszeres részvétel, a kompetencia-alapú oktatás bevezetése és implementációja, az ÖKO-iskolai cím, a projekt-napok elindítása, az előminősített referencia-intézményi cím megszerzése, az infokommunikációs technológiák alkalmazásához az eszközállomány biztosítása. Fentiek szellemében alakult át az iskola pedagógiai programja is. Igazgatói munkámmal igyekeztem az iskola imázsát, tekintélyét és elismertségét növelni; s ennek érdekében a tantestületben rejlő sokféle lehetőséget mind jobban kiaknázni. Az építőmunka neheze mindebben rájuk hárult. Köszönöm áldozatos kitartásukat! Azért döntöttem a pályázat elkészítése mellett, mert az iskola nevelőtestületének további támogatásával - a következő 5 évben szívesen folytatnám az iskola fejlesztésének megkezdett 6

7 folyamatát, és az új köznevelési törvényben megfogalmazottak megvalósítását. Az intézményvezetésben eltöltött 17 éves próbaidővel, az összegyűjtött tapasztalatokkal, a folyamatos fejlesztési szándékkal, az eddigiekben eredményes munkakapcsolatokkal harmadik alkalommal pályázom meg a Zimándy iskola igazgatói állását. Törökbálint, Palkóné Szabó Gabriella 7

8 3. Vezetői program 3.1. Bevezetés Pedagógiai és vezetői hitvallás A tanárnak az a sikerélménye, hogy segít élni egyik napról a másikra Nagyobb feladata a pedagógusnak nincsen, mint úgy tanítani a gyerekeket, hogy a szívükben szeretet, méltányosság legyen, a gyűlöletet ne ismerjék, de a magyarság mibenlétének feladatát elismerjék és képviseljék (Jókai Anna) Jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat! (József Attila) Jókai Anna és József Attila szavainak aktualitása megkérdőjelezhetetlen. Globalizálódó és egyre gyakrabban durva világunkban kiemelt szerepet kell kapjon a szeretetteljes pedagógia, az összetartozás erősítése. Iskola, közösség, ahol biztonságban, jól érzi magát tanuló, tanár egyaránt. Csak ilyen körülmények között lehet eredményesen tanulni, tanítani. Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó iskolarendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. (Eötvös József) Eötvös József XIX. század végi gondolata ma is aktuális, hiszen azt állítja, hogy az ismeretszerzés megszerzésének módja meghatározóbb, mint a lexikális tananyag tudása, arra kell megtanítani gyermekeinket, hogyan juthatnak a tudás birtokába. Ez az egész életen át tartó tanulás elengedhetetlen feltétele. Fontos vezetői feladatomnak tekintem a tanulók képességeinek, készségeinek folyamatos fejlesztését, az iskolai nevelő oktató munka hatékonyságának növelését. 8

9 Én meg tudom tenni, amit te nem, és te meg tudod tenni, amit én nem; együtt nagy dolgokra vagyunk képesek. (Calcuttai Teréz anya) Jó iskolához jó csapat kell. A Zimándy iskolában adott ez a csapat. Fontos feladatomnak tekintem, hogy a nevelőtestület továbbra is tudjon eredményesen együtt gondolkodni, együtt munkálkodni a közösen meghatározott célok érdekében. Hiszem, hogy iskolát vezetni csak az abban érintettek közös együttműködésével, az ehhez szükséges nyugodt, elfogadó, de ugyanakkor inspiráló légkör megteremtésével lehet. Korábbi vezetői pályázataimban megfogalmaztam, hogy milyen iskolát szeretnék és melyek a legfontosabb vezető törekvéseim, céljaim. Ezeket ma is ugyanolyan fontosnak érzem, célkitűzéseim nagy része azóta az iskola pedagógiai programjának is részévé vált. Arra a kérdésre, hogy milyen iskolát szeretnék, az alábbi válaszokat adnám: - ahová a gyerekek szívesen járnak, mert biztonságos, szeretetteljes, motiváló légkörben tanulhatnak; - ahol a természetes gyermeki kíváncsiságra az életkorhoz illő módszerekkel adnak választ a nevelők; - ahol a tanulás motivációs alapja a sikerélmény, a játék; - ahol minden tanuló egyénre szabott odafigyelést kap: képességeiket sokoldalúan fejlesztik, tehetségüket gondozzák, lemaradásukat felzárkóztatják; - ahová mindezekért szívesen hozzák gyermekeiket a szülők, és együttműködnek az iskolával a közös célok érdekében; 9

10 - ahol a nevelőtestület minden tagja motivált, szakmailag felkészült, a gyermeknevelés iránt elkötelezett, a helyi és tágabb értelemben vett társadalom által megbecsült; - amely rugalmasan képes alkalmazkodni a folyamatosan változó társadalmi, tanulói, szülői és fenntartói elvárásokhoz; - ahol az iskolai hagyományokat ápolják, fejlesztik; - és ahol nyugodt, fesztelen munkalégkörben végezhetik oktató-nevelő munkájukat a pedagógusok Az iskola története az alapítástól napjainkig, mérföldkövek az iskola életében A Zimándy Ignác Általános Iskola a község egyik legimpozánsabb épületében működik. Az épületet a falu egykori plébánosa, az iskola névadója építtette. A épületbe a francia Notre Dame Apácarend költözött, s benne polgári leányiskolát működtetett, melyet később a zsámbéki Keresztes Nővérek vettek át, s a zárdában Mária Oltalma Magyar Királyi Leánynevelő Otthon néven elemi iskolaként végezte munkáját. Az apácarendek feloszlatását követően az épületben rövid ideig laktanya működött, majd az általános iskolák szervezésekor az es tanévtől ismét iskolaként működhet. Az új iskola megépülése után az 1. számú Általános Iskola nevet kapta tavaszán az iskola nevelőtestületének javaslatára az akkori önkormányzat engedélyezte, hogy az iskola új neve Zimándy Ignác Általános Iskola legyen. A rendszerváltozást követően az iskola épületét több lépésben átépítették, bővítették, felújították: - tetőtér beépítése (7 tanterem, irodák, kazánház) - könyvtár, szaktantermek kialakítása - díszterem helyreállítása - új tornacsarnok építése - díszburkolat készítése a nagyudvaron 10

11 - parkolók kialakítása az épület előtt - a volt óvodaépület átépítése iskolai célokra ( 5 tanterem) - a volt szolgálati lakások helyén tantermek kialakítása (3 tanterem, tanári tárgyaló és mosdók kialakítása) - a volt óvodaudvar és a hátsó udvarrész díszburkolattal történő felújítása - a tálaló konyha és ebédlő felújítása - tetőtéri ablakok cseréje - az épület teljes homlokzat felújítása (ablakcsere, vakolat- és lábazat felújítása) - folyosói burkolatcsere 2 szinten (földszint, 2. emelet) - tanári szoba felújítása - elektromos hálózat felújítása (földszint, főfolyosó) Mindezek következtében iskolaépületünk jól karbantartott, az oktató-nevelő munkát célszerűen szolgáló tantermekkel, szaktantermekkel és eszközökkel rendelkező akadály- mentes épület. Mérföldkövek az iskolaszerkezet tekintetében - német nemzetiségi nyelvet a település sváb hagyományaira építve - az iskola megalakulása óta oktat (kezdetben külön órák keretében, majd az 1970-es évek második felétől órarendi keretek között) - a es tanévben felmenő rendszerben elindult az iskolaotthonos oktatási forma (kezdetben 1-2. évfolyamon, 20-tól már 1-4. évfolyamon) - a as tanévben felmenő rendszerben emelt szintű angol informatika oktatás indult (az angol nyelv oktatásának bevezetése) - a as tanévtől felmenő rendszerben kislétszámú fejlesztő osztály indult a részképesség zavarokkal küzdő tanulók részére kezdetben 1-2. évfolyamon, as tanévtől már 1-4. évfolyamon) es tanévtől a felső tagozaton tanulószobát működtetünk. Mérföldkövek a pályázatok tekintetében - a es tanévben Comenius 2000 pályázaton nyert összeg segítségével építettük ki minőségbiztosítási rendszerünket ben a HEFOP pályázat keretében 18 mft-ot nyertünk a kompetencia-alapú oktatás bevezetésére ben a HEFOP-3.1.3/B pályázat keretében 9 mft-ot nyertünk eszközfejlesztésre ban három évre elnyertük az ÖKO-iskola címet ben előminősített referencia-intézmény lettünk ben ismét elnyertük az ÖKO-iskola címet ben pályázatot nyújtottunk be a TÁMOP - pályázatára, a referencia-intézménnyé válás folyamatához 6 mft-ra pályázunk (Az elbírálás folyamatban van.) Iskolánk tudatosan alakított funkciói, környezetében betöltött szerepe, pedagógiai arculatának sajátosságai együtt olyan értékek, amelyek megőrzendők a település oktatási rendszerében. 11

12 Intézményünk működése példa a kihasználtságra (évről évre emelkedő beiskolázási mutatók- kal rendelkezünk), a helyi társadalom felé való nyitottságra. 3.2 Helyzetelemzés Az iskola legfontosabb adatai, adottságai Tanulói adatok - Tanulóink létszáma: 601 fő Ebből: Alsó tagozatos: 302 fő Felső tagozatos: 291 fő Gyógypedagógiára járó (enyhe értelmi fogyatékos): 8 fő Napközis: 179 fő Iskolaotthonos: 78 fő Tanulószobás: 67 - Osztályok (csoportok) száma: 31 Tanulólétszám alakulása (összehasonlító adattábla): alsó tagozat felső tagozat gyógypedagógia összesen A tanulói létszámadatokból egyértelműen kiolvasható, hogy iskolánk összlétszáma 2007-től kezdődően 600 fő körül mozog ben és 2008-ban tetőzött a létszám az alsó tagozaton, ekkor még jelentős eltérés mutatkozik az alsós és a felsős tanulók száma között (mintegy 100 fő), jelen tanévben azonban már kiegyenlített a két tagozat közötti létszám. Azaz a demográfiai hullám elérte a felső tagozatot is. A gyógypedagógiai tagozaton tanuló enyhe értelmi fogyatékos tanulók létszáma 10 év alatt több mint kétharmaddal csökkent. 12

13 Tanulócsoportok (osztályok) számának alakulása (összehasonlító adattábla): Év gyped. összes Csoportlétszámunk 6 éve körül stagnál, ennél több csoportot az iskola épületében elhelyezni nem lehet csak a kötelező szaktantermek rovására től kezdődően annyi 1. évfolyamos osztályt tud indítani az iskola, ahány 8. évfolyamos osztály elballag! Három tanéven keresztül 3-3-3, a negyedik tanévben 5 osztályt tudunk majd fogadni. Iskolaotthonos, napközis, tanulószobás csoportok száma (összehasonlító adattábla): Év iskolaotthon napközi tanulószoba összes (42 fő) (40 fő) (59 fő) (45 fő) (67 fő) 14 Az adatokat elemezve kitűnik, hogy 10 év alatt megkétszereződött azon csoportok száma, akik valamilyen formában délután is benn tartózkodnak az iskolában. A 2011-es tanulószobás tanulók száma olyan magas, hogy két csoport helyett 3 csoport szervezése lenne célszerű. Jelen tanévben 324 fő igényli a fenti ellátási formákat. A tanulók döntő többsége életkorának megfelelő szinten fegyelmezett, egészségesen nyílt és nyitott, életvidám gyermek, ünnepi alkalmakkor példaszerűen, tanítási órákon a nevelői elvárásnak és követelménynek megfelelően, szünetekben jellemzően jól, néhányan változóan 13

14 állnak helyt a fegyelmezettség terén. A megjelenési, viselkedési kultúra a tanulók egy részénél még további fejlesztésre szorul, a családi háttér dominanciája szembetűnő. A munkafegyelem, munkakultúra területén a szép eredmények mellett együtt élünk a gondokkal, problémákkal is. Ezen a területen is meghatározó a családi háttér milyensége. Ahol a gyermek a családban nem kap segítséget, ellenőrzést, biztatást, a legátgondoltabb nevelői ráhatás is gyenge hatásfokú marad. A családi és iskolai nevelő hatások összehangolása mindezek miatt napi aktualitású feladat iskolánkban. Tanulóink tanulmányi és munkafegyelme kielégítő, a közösségi munkában való szíves részvételüket sok pozitív példa dokumentálja. Tanulóink tanulmányi eredményeit - a főbb tantárgyak tanulmányi átlagát - az alábbi táblázat mutatja be: Első évfolyam eredménye tanév vége kiválóan megfelelt jól megfelelt megfelelt felzárkóztatásra szorul első évfolyam KIS. tagozat 1 1 Második nyolcadik évfolyam eredménye tanév vége Évfolyam magatartás szorgalom Magyar i. Magyar Matematika Id. nyelv ny. második 4,56 4,65 4,48 4,37 4,63 4,34 harmadik 4,42 4,45 4,35 4,22 4,47 3,91 negyedik 4,36 4,4 4,12 4, 4,1 3,79 ötödik 4,3 4,2 4, 3,8 3,9 3,6 hatodik 4,4 4, 3,7 3,7 3,8 3,5 hetedik 4,1 3,8 3,6 3,6 3,6 3,5 nyolcadik 4,3 3,9 3,7 3,7 3,7 3,2 összesen 4,34 4,2 3,99 3,91 4, 3,69 Kis. I. 3, 3, 3, 2,5 2,5 Kis. II. 4, 4, 4,2 3,6 3,4 Kis. össz. 3,5 3,5 3,6 3,05 2,95 Továbbtanulási adatok A 8. osztályt végző tanulók mindegyike középiskolában folytatja tanulmányait. A továbbtanulás jellemző adatai a es tanévben: 14

15 Negyedikeseink közül nyolc évfolyamos gimnáziumba nyert felvételt: 6 fő Hatodikosaink közül 6 évfolyamos gimnáziumba 5 fő nyert felvételt 8. osztályos tanulók beiskolázási adatai Gimnázium 0+4 évf., 4 évf. Szakközépiskola 0+4 évf. Szakiskola 2+2 évf. Osztálylétszám 8.a b c Kisegítő tag. 3 3 Felvett összesen 27 fő - 40% 28 fő - 41% 13 fő - 19% 68 fő - 100% Középiskolában továbbtanulók százalékos aránya 13; 19% 27; 40% 28; 41% Alkalmazottak adatai Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola - Engedélyezett státusok száma: 98,5 fő - Alkalmazottak száma: 105 fő Ebből: Az általános iskolai oktatásban résztvevő pedagógusok száma: 70 fő A pedagógiai szakszolgálatnál dolgozó alkalmazottak száma: 15 fő Pénzügyi adminisztrációs területen dolgozók száma: 4 fő Technikai dolgozók száma: 16 fő 15

16 A nevelőtestület 14 fő; 17% 10 fő; 12% A pedagógusok száma életkor szerint 7 fő; 9% 1 fő; 1% 10 fő; 12% 11 fő; 14% 9 fő; 11% 20 fő; 24% éves éves éves éves éves éves éves éves Az iskola tantestületét jól képzett, munkájukra igényes pedagógusok alkotják. Szakmai felkészültségük (szakterületüknek megfelelően) magabiztos, pedagógiai és módszertani kultúrájuk színvonalas. A tanítók és tanárok többsége korszerű pedagógiai eljárásokkal, lelkiismeretesen és eredményesen dolgozik. Módszertani megújulásuk célja olyan megoldások alkalmazása, amelyekkel a tanulókat bevonják az ismeretszerzés folyamatába, fejlesztik önállóságukat, képességeiket, ugyanakkor csökkentik túlterheltségüket. A tantestületi légkör demokratikus és jó, az alkotómunka feltételei adottak. Tudnak és akarnak együtt tevékenykedni kitűzött célok érdekében. A szakmai viták eredményesen segítik a problémák megoldását, a szakmai döntések többségi vélemény alapján születnek. A tantestület nevelői szívesen próbálnak ki új eljárásokat, programokat, rendszeresen és aktívan vesznek részt pedagógiai-szakmai ismereteiket bővítő továbbképzéseken. Az iskolában működő munkaközösségek tevékenysége elsősorban szakmai és módszertani kérdésekben nyilvánul meg, de részt vesznek a tervező, szervező, sőt ellenőrző munkában is. 16

17 Pedagógiai szakszolgálat szeptember 1-jével kezdte meg működését a pedagógiai szakszolgálat. Financiális okokból döntött úgy a fenntartó, hogy a továbbiakban szakszolgálati keretek között oldja meg a korábban az intézményeknél foglalkoztatott segítőpedagógiai (logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, pszichológus) szakemberek által ellátott feladatokat. A 13 státusz megosztása az intézmények tekintetében: logopédus fejlesztő- gyógytestnevelő pszichológus pedagógus pedagógus Bálint Márton 1 1 0,5 1 iskola Zimándy iskola Bóbita Óvoda 0,5 2 Nyitnikék 0,5 1 Óvoda Csupaszív * 0,5 Walla Óvoda *a logopédiai feladatokat vállalkozói szerződéssel látják el Technikai alkalmazottak A nyugodt pedagógiai munka hátországát részben az iskola adminisztrációs és technikai dolgozóinak felelősségteljes munkavégzése teremti meg. A feladatokat az alábbi bontásban látják el: gazdasági vezető: 1 fő portás: 2 fő könyvelő: 1 fő konyhai dolgozó: 3 fő pénztáros: 1 fő takarító: 7 fő iskolatitkár: 1 fő karbantartó: 2 fő gondnok: 1 fő udvaros/karbantartó: 1 fő Tárgyi feltételek A hatékony iskolai nevelő oktató munka elengedhetetlen feltétele a biztonságos és egészséges környezet mellett a tanuláshoz szükséges segédeszközök megléte. Az iskola épületének műszaki állapota jó. Természetesen, mint minden százéves épület, ez is 17

18 folyamatos karbantartást igényel. Belső esztétikája, otthonossága az iskolába látogató idegenek szerint is kiemelkedő. Az iskola rendelkezik a Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben előírtakkal. Az elmúlt 5 évben alapvetően pályázati úton elnyert pénzösszegek segítségével folyamatosan bővítettük az infokommunikációs technológiák alkalmazásához szükséges eszközparkunkat, mintegy 20 mft értékben vásároltunk interaktív táblákat, projektorokat, laptopokat és egyéb eszközöket. Ezt az iskola által vállalt pedagógiai feladatok is szükségessé tették (emelt szintű informatika oktatás, kompetencia-alapú oktatás, jó gyakorlatok ). A számítástechnika teremben igyekszünk folyamatosan cserélni az elhasználódott gépeket. A szemléltető és kísérleti eszközök és a könyvtár állományát is folyamatosan fejlesztettük. Szaktantermek is segítik az oktatást: - természettudományos előadó - művészeti szaktanterem - kis és nagy számítástechnika terem - táncterem - fiú és lány technika terem - német szaktanterem - tornacsarnok, kis tornaterem, gyógytestnevelés szoba - logopédiai fejlesztő szobák (4 db) - könyvtárterem Könyvtárunk jól felszerelt, alkalmas könyvtári órák tartására, kölcsönzésre, kutató munkára. Tanulók által használható számítógépek beszerzésére szükség lenne. Az iskola bútorzatát folyamatosan cseréltük igény szerint. A vezető feladatai közé tartozik a költségvetési összegek takarékos és ésszerű felhasználásával a nevelő oktató munkához szükséges alapfelszerelések és eszközök biztosítása. A költségvetés a szükségleteknek csak egy részét fedezi, nélkülözhetetlen a pályázati lehetőségek minél nagyobb kiaknázása. 18

19 3.2.3 Személyi feltételek Az iskolavezetés szerepe Az iskola vezetői között az egyértelmű feladat- és felelősség-megosztás alapozza meg az intézmény hatékony működését. Az igazgató, a gazdasági vezető és az igazgatóhelyettesek jó munkakapcsolata, összehangolt tevékenysége elengedhetetlen az iskola tevékenysége szempontjából. A felelősségi körök megosztása: vezetői funkció felelősségi köre igazgató - munkáltatói jogkör gyakorlása - oktató nevelő munka irányítása, ellenőrzése, értékelése - törvényi megfelelés folyamatos biztosítása - az iskola alapdokumentumainak folyamatos karbantartása - kapcsolattartás a fenntartóval, a partnerekkel - az iskola menedzselése gazdasági vezető - a gazdálkodással kapcsolatos tervezési és szervezési feladatok biztosítása - a gazdálkodás folyamatának és hatékonyságának biztosítása - leltárkezelés - beszerzések bonyolítása - technikai dolgozók közvetlen irányítása igazgatóhelyettesek (4 fő) - nevelő oktató munka napi, gyakorlati szervezése, ellenőrzése - helyettesítés, túlóra elszámolás - munkaközösség-vezetők irányítása - KIR-rendszer kezelés - adminisztratív feladatok ellenőrzése - honlap aktualitása - az iskola programjainak gondozása Úgy gondolom, hogy a vezetők együttműködése az elmúlt ciklusban optimálisan megvalósult. 19

20 A pedagógusok közössége Nevelőtestület A nevelőtestület tagjai lelkiismeretes, a gyermeknevelés iránt elkötelezett, hivatástudattal rendelkező pedagógusok. Munkaköri kötelezettségeiken túl is szívesen vállalnak többlet feladatokat. Innovatívak, szívesen próbálnak ki új módszereket, vesznek részt módszertani kultúrájukat továbbfejlesztő képzéseken. Továbbképzéseken való részvételük jelentősen túlmutat a 7 évenkénti kötelező teljesítésén. A képzések kiválasztásánál a fókuszba az iskolai oktatás korszerűsítését, a helyi szükségletek kielégítését állítják. Rendszeresen szerveztünk olyan akkreditált 30 és 60 órás továbbképzéseket, amelyeket az iskolában tartottak, ily módon elősegítettük, hogy a kollégák minél nagyobb számban vehessenek részt azokon. A teljesség igénye nélkül néhány továbbképzés, amelyeken nagy számban vettek részt kollégáink: - Változásmenedzsment - Projektmenedzsment - A kompetencia-alapú oktatással kapcsolatos tantárgyi továbbképzések (szövegértés szövegalkotás, matematika) - Az infokommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos továbbképzések - Értékeljünk szakszerűen! - Tehetséges tanulók, tehetséges tanárok - Dyscalculia - Logopédiai elemek az olvasás írás zavarainak megelőzésében és kezelésében - A gyermeki agresszió - Tanulói differenciálás heterogén csoportokban - Drámajáték alaptanfolyam - Számítógéppel támogatott tanulás - A matematika csodái - Meixner tanfolyam - A gyermekközpontú napköziotthon - Fejlesztőpedagógiai ismeretek - Nem szakrendszerű oktatás A között érvényes Pedagógusok továbbképzési terve alapján az alábbi területeken szakvizsgáztak ill. fognak szakvizsgázni kollégáink: 20

21 - közoktatási vezető: 3 fő - mentortanár: 2 fő - mérési értékelési szakértő : 1 fő - fejlesztő pedagógus: 2 fő - gyermektáncoktató: 1 fő Vezetőként fontosnak tartom, hogy a nevelőtestület tagjai legyenek tisztában saját munka- körük feladataival, kapjanak megfelelő mennyiségű alkotói szabadságot és visszajelzést, amely tevékenységükben megerősíti, vagy a hiányosságok javításában pótlásában segíti őket. Munkaközösségek Tantárgycsoport szerint szerveződnek. Az iskola munkaközösségei: osztályos tanítók osztályos tanítók - humán - matematika - természettudományos - német - angol - osztályfőnöki - napközis - tanulószobai Fő feladataik: - összehangolni a tantárgycsoport szakmai pedagógiai munkáját az iskola pedagógiai programjának és helyi tantervének megfelelően - módszertani kultúra fejlesztése, bemutatása - tanulmányi versenyek szervezése - a tanulók versenyekre való felkészítése - mérési, értékelési feladatok ellátása Az iskola vezetésének nagy segítséget jelent, ha támaszkodhat a munkaközösség-vezetők szaktudására, szervező munkájára, mert segítenek: - a tervezésben (helyi program, helyi tanterv, éves munkaterv) - a szervezésben (versenyek, rendezvények) - az ellenőrzésben és értékelésben - tantárgycsoportok szakmai munkájának összehangolásában. 21

22 Osztályfőnökök Kiemelkedően fontos feladatot látnak el az iskolákban. Elsősorban tőlük függ, hogyan alakul a rájuk bízott osztály neveltségi szintje, közösséggé formálódása. Ismerniük kell az osztály minden tanulójának szociális és családi hátterét is, hogy egyénenként a megfelelő segítséget tudják nyújtani. Emellett nagy mennyiségű adminisztrációs feladat hárul rájuk. Elmondható, hogy iskolában az osztályfőnökök elkötelezetten végzik nagy odafigyelést kívánó szervező, nevelő munkájukat. A munkaközösség-vezetők és osztályfőnökök kulcsszerepet játszanak az iskola működésében, vezetőként biztosítani szeretném erkölcsi és lehetőség szerint anyagi megbecsülésüket. A pedagógiai szakszolgálat munkatársai A város valamennyi intézményében a nevelő oktató munkát segítik. Logopédusok, fejlesztő pedagógusok, gyógytestnevelők és pszichológus magas színvonalon fejlesztik és segítik a különböző területeken problémákkal küzdő gyermekeket, tanulókat. Jó kapcsolatot ápolnak az intézmények pedagógusaival, a szülőkkel, a Nevelési Tanácsadó munkatársaival. Szükség esetén szakvizsgálatot kezdeményeznek a gyermekek érdekében. Szakmai támogatást, segítséget nyújtanak a tanulási, magatartási, pszichés problémák kezelésében. Gyakran az intézmények egyéb programjainak is aktív szervezői, részesei. Technikai dolgozók közössége A technikai dolgozók száma 20 fő. A technikai dolgozók nélkülözhetetlen háttérmunkát végeznek. Ez csak olyan kollégákkal oldható meg, akik gyorsan, célirányosan és maximális odafigyeléssel dolgoznak. Iskolánk szerencsés helyzetben van, mert az oktatást segítő technikai dolgozóink gyerekszeretők, és elkötelezettek pedagógiai programunk végrehajtásának segítésében. 22

23 Gazdasági vezető: Önálló munkavégzése, kiemelkedő szakértelme, a törvényi feltételek betartására való odafigyelése alapvető az iskola munkájában. Bárki fordulhat hozzá segítségért. Könyvelő: Precíz, pontos adminisztratív munkája elengedhetetlen egy önálló gazdálkodású intézménynél. Pénztáros: A napi be- és kifizetések (pénztárkezelés) intézésén túl ellátja az étkezéssel kapcsolatos nyilvántartást és annak feladatait. Gondnok: Felelősen, odafigyeléssel szervezi meg épület karbantartását, nyitását, zárását. A gyakorlatban koordinálja a többi technikai dolgozó munkáját, segíti az iskolai rendezvényeket, intézi a beszerzéseket. Iskolatitkár: Az adminisztratív teendők sokasága mellett ellátja a munkaügy szerteágazó feladatait is. Portások: A iskola biztonságára ügyelnek, a be- és kijárást ellenőrzik, nyilvántartják. Konyhai dolgozók: 450 fő étkeztetését látják el naponta zökkenőmentesen. Karbantartók: Az iskola területén minden olyan munkát elvégeznek, amely nem igényli szakember nagyobb segítségét, gondozzák az iskola zöld területeit, gondoskodnak a fűtési időszakban a kazánok működtetéséről. Támogatásuk, önállóságuk nélkülözhetetlen, gyerekszerető munkájukra a továbbiakban is nagy szüksége van az intézménynek Az iskola jogi, gazdasági helyzete Az iskola fenntartója Törökbálint Város Önkormányzata. Az iskola rendelkezik OM azonosítóval (032456), a fenntartó által elfogadott Alapító okirattal, Pedagógiai programmal és Helyi tantervvel, SZMSZ-szel, Házirenddel, IMIP-pel. Feladatellátásához kapcsolt funkciója alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 23

24 A gazdasági helyzet alakulása az elmúlt ciklusban: 1. sz. táblázat Törökbálint költségvetése intézmények működési bevételei PH és részben önálló intézmények Önálló intézmények Helyi adók ebből iparűzési adó Felhalmozási célú bevételek Ingatlan, telek értékesítés Központi költségvetési támogatás Bevételek összesen Felhalmozás, felújítás Kiadások összesen Zimándy iskola eredeti A fenti táblázat Önkormányzatunk költségvetésének főbb adatait, utolsó sora az iskola eredeti költségvetési előirányzatait mutatja. Az iskola költségvetése között közel azonos szinten van, 2011-ben a 2007 szint alá csökken közel 20 mft-tal. 2. sz. táblázat várható Intézményi bevételek saját bevételek átvett pénzeszközök Ebből: pályázat alapítvány önkormányzati támogatás előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: A 2. táblázat az iskola tényleges gazdálkodási adatait tartalmazza 2006 és 2011 között. A táblázatból nyomon követhető a pályázatokból illetve az iskola alapítványától kapott támogatások összege. Személyi juttatások tekintetében 2011-ben a 2006-os szint alá csökkentünk (a cafeteria megszüntetése). A dologi kiadások látszólag folyamatosan növekedtek, nagyobb növekedés azokban években volt, amikor nagyobb pályázati összeg vagy pénzmaradvány állt az iskola rendelkezésére Az iskola egyéni arculata, hagyományai Az iskola egyéni arculatát kiemelt programjai és hagyományai teremtik meg. A pedagógiai program kiemelt területei: - nemzetiségi német nyelv oktatás - emelt szintű angol informatika oktatás - a nyelvi órák csoportbontással történő oktatása - környezettudatos és egészséges életmódra nevelés (ÖKO-iskolai program) - kompetencia-alapú oktatás Jellemző szervezési formák a hagyományos oktatás mellett: - iskolaotthonos nevelő-oktató munka az alsó tagozaton - kislétszámú fejlesztő osztályok az alsó tagozaton - napköziotthon az alsó tagozaton - tanulószoba a felső tagozaton Hagyományos, évente ismétlődő iskolai programjaink: - az iskola teljes közösségének megemlékezése nemzeti ünnepeinkről - Zimándy-nap - Zimándy Záró - Zimándy-plakett - projekt-napok - tantárgyi és sportversenyek - karácsonyi és húsvéti vásár 25

26 - Ovisuli foglalkozás a leendő elsősök részére - Meserét projekt - Mikulás buli - farsangi karnevál - hagyományos nyári táborok (kézműves, nomád, tánc, játék, üdülő) - bolondballagás - adventi délelőtt - Bokréta ünnep - palacsinta parti és paprikáskrumpli parti Ezek az iskolai programok nemcsak az osztály és az iskolai szintű nevelő munkát erősítik, hanem elismerést biztosítanak városi, kistérségi szinten egyaránt. Vezetőként fontosnak tartom, hogy az iskola fejlesztési terve az intézményben már élő, meglévő pedagógiai értékekre és a jól működő hagyományrendszerre épüljön. Az alkalmazotti közösséget érintő hagyományaink - mentori segítségnyújtás az új kollégáknak - közös műsoros karácsonyi összejövetel - tantestületi kirándulások - tanévzáró ünnepélyt követő közös kerti-parti - a székelyudvarhelyi testvériskola nevelőtestületével közös programok (cserelátogatás) Ezek a rendezvények az iskola csapatépítő tréningjei A pedagógiai munka legfőbb jellemzői Iskolánkban az előző években kibontakozott az iskola szakmai önállósága, önfejlesztő képessége. Ennek a fejlesztési folyamatnak nyilvánvaló előnye, hogy a tartalmi korszerűsítést az iskolai reálfolyamatok felől közelítette meg. Ott ajánlott előrelépéseket, ahol ennek feltételei már megértek. A szerkezetváltás az iskola által kínált lehetőségeket bővítette, új megoldások választására ösztönzött. A nevelőtestület pedagógiai munkájának legfőbb meghatározója az iskolai szakmai önállóság. A továbbképzés tekintetében mindenki számára biztosítjuk az azonos lehetőségeket, munkánk teljes egészét a gyermekközpontúság, a gyermekszeretet hatja át. Iskolánk munkájának legfőbb jellemzői és irányai a következők: - Iskolánk szolgáltató tevékenységét a társadalmi valóságból eredeztetjük. Helyi tantervünk a NAT követelményeire épül, és azt teljesíti. Pedagógiai programunk a feltételek meglétének a függvényében a tanulók (szülők) igényeinek a minél 26

27 teljesebb kielégítésére törekszik, miközben variánsok felmutatásával azok esetleges átalakítására és új igények támasztására is ösztönözni kíván. - Oktató-nevelő munkánk fontos alapelve az egyéni bánásmódból következően a tehetségígéretű és tehetséges tanulók optimális fejlesztése, valamint a szükség szerinti felzárkóztatás. - Munkánk során a pozitív motivációt és a nevelő jellegű, meggyőződésen alapuló ráhatások módszereit részesítjük előnyben. Valljuk, hogy a nevelés folyamatának a teljes személyiség megalapozását kell szolgálnia. Domináns képzési irányok A 2001-ben írt vezetői pályázatom fejlesztési elképzeléseinek vázát a szerkezetváltásból eredő feladatok jelentették. A szerkezetváltást az elmúlt évtizedben sikeresen végbevittük. A sikert magalapozta, hogy a különböző szülői igények kielégítésére törekedtünk. A szerkezetváltás lépései: Nemz. német nyelvet tanuló osztály Iskolaotthonos osztály * 1990 óta * * * * * * * * * 1.alk. * * * * * * * 1-2. évf.-on Iskolaotthonos osztály 1-4. évf.-on Informatikaangol nyelv emelt szintű tanterv szerint * 1.alk. * * * * * * * * 1. alk. Fejlesztő osztály 1-2. évfolyamon * 1.alk. * * * Fejlesztő osztály 1-4. évfolyamon * * * Tanulószoba *1.alk. * * 27

28 A szerkezetváltás beváltotta a hozzáfűzött reményeket: a szülők valamennyi felkínált formát szinte azonos arányban igénylik. Domináns képzéseink: - nemzetiségi német nyelv oktatása (felvétel szülői kérelemre) - iskolaotthonos formában általános tantervű képzés (felvétel szülői kérelemre) - emelt szintű informatika-angol oktatás (felvétel szülői kérelemre) - kislétszámú fejlesztő osztály működtetése (ebbe az osztályba kizárólag a nevelési tanácsadó szakvéleményével kerülhetnek tanulóink) - enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók oktatása-nevelése (ezekbe az összevont csoportokba kizárólag a Tanulási Képességeket Vizsgáló Áthelyezési Bizottság döntése alapján kerülhetnek a tanulók) Nemzetiségi német nyelv oktatás Az idegen nyelvek tanítására iskolánk régóta kiemelt figyelmet fordít, hiszen a nemzetiségi német nyelv tanítása a település valamikori sváb jellegéből adódóan az iskola legrégebbi hagyománya. Ma is ez iskolánk pedagógiai koncepciójának egyik alapeleme. A magas óraszámban tanított német nyelv oktatása során célunk mindig az volt, hogy keressük azokat az idegennyelv-tanulási kereteket, ahonnan az eddiginél sokkal megbízhatóbb nyelvtudással kerülhetnek ki a gyerekek. Nemzetiségi nyelvoktatásunk az idegen nyelv tanításában a tapasztalati nyelvtanulás előnyeire is épít, elsősorban alsó tagozaton, tudva azt, hogy az artikulációs bázis ebben a korban sokkal inkább fejleszthető. Iskolaotthon Ez a nevelési rendszer a gyermek egész személyiségét fejlesztve tanít. Figyelembe veszi azt a tényt, hogy a tanítás folyamata nemcsak a gyermek értelmi képességeire, hanem érzelmi 28

29 fejlődésére, szociális készségeinek alakulására is hatással van. A program a mások iránti nyitottságot, az elfogadást kiemelt értéknek tekinti. A megbeszélést, a vitát a kommunikáció fejlesztésének, a nevelés eszközének tekinti. A tanítási órák és a szabadidős tevékenységek napközbeni egyenletes elosztása könnyebbé teszi a tanulási folyamatot. Az osztályokban tanító két pedagógus összehangolt munkája a gyermekek képességeinek sokoldalú fejlesztését teszi lehetővé. Informatika angol nyelv emelt szintű oktatás Iskolánk a 2002-ben bekövetkezett szerkezetváltásig kizárólag német nyelvet oktatott. A as tanévben az informatika - angol nyelv emelt szintű oktatásával bővítettük a kínálatot. Azóta ez a képzési irány nagyon kedvelt a szülők körében. A hétköznapi életben alapvető az elektronikus kommunikáció. Az alsó tagozatos diákok a hozzájuk legközelebb álló számítástechnikai alkalmazásokkal sajátítják el az informatika alapjait. Az iskola célja, hogy tanulóink jártasságot szerezzenek az önálló információszerzésben, adatfeldolgozásban. Fejlesztő osztályok működtetése Létszáma max. 12 fő. Sajátossága, hogy a gyerekek felvétele ezekbe az osztályokba az óvoda és a nevelési tanácsadó javaslatára történik. Ezeknek az osztályoknak a működtetésével az iskola célja az, hogy azok a kisgyermekek, akik az óvodai foglalkozások során nehézségekkel küzdöttek négy tanév folyamán felzárkózzanak a többiekhez. Az itt dolgozó pedagógusok munkáját 1-2. évfolyamon szociálpedagógus segíti. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók oktatása nevelése Az iskola több évtizede ellátja a település enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekeinek nevelését oktatását. A tagozat létszáma 10 év alatt jelentősen csökkent. Hat évfolyamon 29

30 hármas összevonásban tanítjuk a tanulókat. Ez jelentősen megnehezíti a gyógypedagógusok munkáját. Ráadásul a lecsökkent létszám miatt pedagógiai asszisztenst sem tudunk alkalmazni. Iskolakezdés A nevelő oktató munka az iskolába lépéssel kezdődik, amely akkor lehet hatékony, ha szerves folytatása az óvodának. A szorongásmentes iskolakezdést az Ovisuli foglalkozásokkal segítjük, ahol játékos foglalkozások keretében a leendő elsősök és szüleik megismerkedhetnek a tanító nénikkel, az iskolával. A program segíti az iskolaválasztást is tavaszán kisgyermek vett részt a foglalkozásokon a szülők visszajelzései alapján nagy örömmel. Alsó tagozat Nagy felmenő rendszerben, részben iskolaotthonos formában dolgozik az iskola. Az alsó tagozatos óralátogatásaim során örömmel tapasztaltam, hogy a tanítók munkamódszerei milyen sokrétűek, gyerekre szabottak: - az IKT megfontolt, megfelelő mértékű alkalmazása - csoportos és páros munkaformák alkalmazása - jellemző motivációs erő lett a tévedés szabadsága, ez szorongásmentessé teszi a tanulási folyamatot - differenciált munkáltatás - játékos munkamódszerek. Felső tagozat Negyedik és hatodik évfolyamról sokan felvételiznek 8 és 6 osztályos gimnáziumokba. Ez a felső tagozat legnagyobb keresztje Az osztályok elveszítik a tanulásban a húzóerőt képviselő tanulókat. A tagozat pedagógusai igyekeznek változatos módszerekkel, az infokommunikációs technológiák alkalmazásával, a tehetséges tanulók felkészítésével és versenyeztetésével, 30

31 sokféle közösségi program szervezésével elérni, hogy a szülők ne vigyék másik iskolába gyermekeiket. Kompetencia mérés (FIT-jelentés) Mérési eredmények Mérés ideje: 2010 május Matematika 6. évfolyam A tanulók átlageredménye a Zimándy iskolában 1673 országosan 1498 városi általános iskolákban 1484 A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%) 31

32 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása Szövegértés 6. évfolyam a Zimándy iskolában 1541 országosan 1483 városi általános iskolákban 1467 A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%) 32

33 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása Matematika 8. évfolyam A tanulók átlageredménye a Zimándy iskolában 1630 országosan 1622 városi általános iskolákban 1601 A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%) 33

34 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása Szövegértés 8. évfolyam A tanulók átlageredménye a Zimándy iskolában 1603 országosan 1583 városi általános iskolákban 1564 A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%) 34

35 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása Az összehasonlító adatok alapján megállapítható, hogy a 6. évfolyam tekintetében az iskola az intézmények közötti rangsorban országos összehasonlításban a felső harmadban szerepel eredményével. A városi általános iskolák tekintetében a mezőny legelején. Az iskola számára a kompetenciamérésnél nyolcadik évfolyamon problémát jelent, hogy hatodik osztály után a legjobb tanulók hatosztályos gimnáziumban folytatják tanulmányaikat. Emiatt a 8. évfolyamos eredmények általában átlagosra sikerülnek, míg a 6. évfolyamos eredmények országosan is kiemelkedőnek tekinthetők Tanórán kívüli tevékenység Az iskola sokféle tanórán kívüli tevékenységet kínál az érdeklődő tanulók részére: - sportkörök, sport szakkörök teszik lehetővé a mozogni szerető tanulók részére a rendszeres délutáni testmozgást - a Bokréta tánccsoport három korcsoportban több mint 100 gyermeket nevel a népi hagyományok, a népzene és néptánc ismeretére, szeretetére - iskolai énekkar várja az énekelni szeretőket - a mazsorett csoportot is sok kislány választja mozgásformának - színes kézműves szakkör kínálattal rendelkezünk, főleg alsó tagozaton - tehetséggondozó szakkörök - házi sport- és tanulmányi versenyek - színházi programok - múzeumi programok 35

36 - eseti pályázatok - erdei iskolák - tanulmányi kirándulások - ÖKO-iskolai programok - egyéni, kis csoportos korrepetálások színesítik az iskolai életet. A tanítási órák mellett ez a széles tevékenységháló is hozzájárul a tanulók képességeinek fejlesztéséhez, mintát ad számukra a szabadidő értelmes és hasznos eltöltéséhez ÖKO-iskolai program 2008-ban pályázott az iskola 1. alakalommal az ÖKO-iskola címre. Az iskola tagja lett az ÖKO-iskolák Hálózatának. Oktatási nevelési szempontból fontos, hogy ne csak a tanításban érvényesüljenek a környezetei nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet (pl. szelektív hulladékgyűjtés) mindennapjaiban is ben második alkalommal is pályáztunk a címre, sikeresen. ÖKO-iskolai területen előminősített referencia intézmény lettünk. A szolgáltatói kosárba is feltöltöttünk iskolai Jó gyakorlatot ÖKO-projektnap és Víz-projekt címen. Csak néhány program, amit az elmúlt években megvalósítottunk ezen a területen: - projektnapok (ÖKO-projektnap, Természettudományok napja, Víz-projekt) - fűfej és szemétszobor készítő verseny (Benta-völgye Fenntartható Fejlődési Projekt keretében) - erdőtakarítás több alkalommal - a mezítlábas tanösvény kialakításában való közreműködés (a Telenorral közösen) - évente két alkalommal papírgyűjtés - iskolai szelektív hulladékgyűjtés (hulladékgyűjtő szigetek kihelyezése) - gyógynövénykert létesítés - ÖKO-hírek falitábla - a Szitakötő folyóirat beillesztése a tanítás folyamatába - Szitakötő Ökoversenyen való részvétel - Országos környezetvédelmi versenyeken való részvétel: E-misszió, Rigó énekeljen! - Plakátkészítő verseny a felmelegedés hatásairól, veszélyeiről - egészséges életmód és tudatos fogyasztás népszerűsítése - elemgyűjtés - a NuovaEnergia Ktf. ÖkoSuli Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Programja keretében 76 db energiatakarékos csapra szerelhető vízadagolót nyertünk. 36

37 Vezetőként elkötelezett vagyok az Ökoiskolai program folytatására a tanulók aktív bevonásával Az iskola kapcsolatrendszere Belső kapcsolatok A hatékony és zökkenőmentes munkavégzés alapvető feltétele a megfelelő információ áramlás kialakítása az intézményben. Szervezett keretekben az alábbi formákban igyekeztünk információkhoz juttatni kollégáinkat: - nevelőtestületi értekezletek (alakuló ért., őszi nevelőtestületi ért., félévzáró ért., tavaszi nevelőtestületi ért., tanévzáró ért.) - tagozati megbeszélések havonta, illetve szükség szerint + osztályozó konferenciák - Iskolatanács ülés szükség szerint - iskolaszéki ülés - évente 3-5 alkalommal - munkaközösségi megbeszélések munkatervtől függően - alkalmanként az egy osztályban tanító kollégák is megbeszélést tartanak Mindezek mellett talán mégis az a legfontosabb, hogy tantestületünk egyik erőssége az együtt gondolkodni és munkálkodni tudás. Ehhez pedig naprakész információval kell rendelkezni minden dolgozónak, pedagógusnak és technikai dolgozónak egyaránt. Külső kapcsolatok Kapcsolattartás a szülőkkel Szülői értekezletet 5 alkalommal, fogadóórát 3 alkalommal tartunk egy tanévben. Az iskola szeretné minél szorosabbra fűzni kapcsolatait a szülőkkel, ezért igyekszünk őket az iskola programjaiba mind jobban bevonni. Nyílt tanítási napokat tartunk részükre, hogy a tanítás tanulás folyamatát és gyermekük órai munkáját figyelemmel kísérhessék. Az iskoláknak sok támogató szülőre van szüksége, ezért örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen vannak, akik segítik munkánkat. Az Iskolaszék szülői oldala folyamatos segítséget nyújt oktató-nevelő munkánkhoz. Évente 3 5 alkalommal szükség szerint ülésezik, elnöke rendszeresen részt vesz a nevelő- 37

38 testület ülésein, az iskola programjain. Minden évben értékelik az Intézményi Minőségirányítási Program végrehajtását és a tanév munkáját, amely értékelés az adott tanév beszámolójának részét képezi. Kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatal munkatársaival Az iskola vezetője, gazdasági vezetője napi kapcsolatban áll az oktatási referenssel és a Pénzügyi Iroda vezetőjével. Munkakapcsolatunk kiegyensúlyozott, a hivatal dolgozói folyamatosan segítik az iskola zökkenőmentes mindennapjait. Kapcsolattartás a település intézményeivel Rendszeres, évente ismétlődő hagyományos programok keretében tartjuk a kapcsolatot az óvodapedagógusokkal. (Óvodapedagógusok óralátogatásai az első osztályokban, nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában, közös programok.) Jó a kapcsolat a művelődési ház és a könyvtár dolgozóival, akik rendszeresen szerveznek programokat tanulóinknak (színházi előadások, rendhagyó technika órák, mentálhigiénés programok, nyári napközis táborok). A Segítő Kéz Szolgálat munkatársaival folyamatos és hatékony munkakapcsolatunk van. Problémáink esetén gyors és szakszerű segítséget nyújtanak. A Családok Átmeneti Otthona munkatársaival szükség szerint tartjuk a kapcsolatot. A Bálint Márton iskolával igyekszünk szorosabbra fűzni kapcsolatunkat vezetői, nevelői és tanulói szinten. A Szőnyi Erzsébet Zeneiskolával a békés egymás mellett élés jellemzi kapcsolatunkat. Iskolai műsorainkat gyakran színesítik hangszeres zenével, kollégáik is besegítenek az előadásokba. A Német Kisebbségi Önkormányzat Az NKÖ és vezetője rendszeresen segítik a nemzetiségi német nyelvet tanuló osztályaink munkáját. Támogatásuk, együttműködésük révén nemcsak a nyelvet, hanem a településen és a környéken élő svábság hagyományait, szokásait is mélyebben ismerhetik meg a tanulók. Segítenek kirándulások és egyéb foglalkozások szervezésében is. (A környező sváb települések meglátogatása, fánksütés farsangkor a közösségi házban, kézműves 38

39 foglalkozások, sváb bálok.) Rendszeresen nyújt anyagi hozzájárulást a német nemzetiségi oktatáshoz a szükséges szemléltető eszközök, anyagok beszerzéséhez, együttműködik a süsseni delegáció vendéglátásában és a süsseni utazás költségeiből is részt vállal. Az NKÖ által fenntartott Csupaszív Óvodával sok közös programot szervez az iskola: - közös táncház - részt vesznek tanulóink az óvoda által szervezett Márton-napi lámpás felvonuláson - adventkor német nyelvű mesejátékot adunk elő az ovisoknak - a Meserét projekt programjain is vendégül látjuk a kicsiket - elsőseink ellátogatnak az oviba egy játékos délelőttre. Kapcsolattartás az egyházakkal Mind a katolikus, mind a református egyházzal kiegyensúlyozott munkakapcsolatot ápolunk. A budaörsi Nevelési Tanácsadó Rendszeres és hatékony együttműködés jellemzi a kapcsolatot. Nemzetközi kapcsolatok Az iskolának három testvériskolai kapcsolata van az alábbi iskolákkal: - Johann Georg Fischer Schule - Süssen - Medienschule - Hildburghausen - Bethlen Gábor Ált. Iskola - Székelyudvarhely Legrégebb óta a süsseni Johann Georg Fischer Schule-val van partnerkapcsolata az iskolának ben ünnepelte a két iskola a partnerkapcsolat 20 éves jubileumát. A székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolával is lassan 10 éve szoros, baráti és szakmai kapcsolatot ápolunk. Zimándy Ignác Iskolánkért Művelődési Alapítvány Az iskolai munka fontos segítője. Kuratóriuma szükség szerint ülésezik. Nagy segítséget kap az iskola az alapítványtól a következőkben: - tanulmányi kirándulások, nyári táborok támogatása - nevezési díjak részben vagy teljes egészében történő átvállalása - eszköz- és anyagköltségek kifizetése (ünnepségek, projekt-napok, Zimándy-nap) 39

40 - Zimándy-díj tanulói és felnőtt kategóriában - testvériskolai kapcsolatok révén felmerülő költségek támogatása - továbbképzések támogatása. Intézményvezetőként kiemelt feladatomnak tartom a széleskörű partneri kapcsolatrendszer fenntartását, ápolását, további kapcsolatok keresését, ezáltal az iskola menedzselését Felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyermekvédelem Nagy hangsúlyt fektet az iskola a tanulási problémákkal küzdő és az időszakosan lemaradó tanulók felzárkóztatására. A korrepetálásokat a tanítók, szaktanárok végzik. A fejlesztő foglalkozásokat a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén a fejlesztő pedagógusok, logopédusok tartják. Iskolapszichológusunk nincs bár egyre inkább igény mutatkozik rá a Nevelési Tanácsadó és a Segítő Kéz Szolgálat szakemberei adnak ezen a téren segítséget. A napközi és a tanulószoba is fontos helyszíne a felzárkóztatásnak. A tehetséggondozás részben tanítási órák, részben tanítási órákon kívüli foglalkozások keretében valósul meg. A tanítási órákon differenciált óravezetéssel, többletfeladatokkal, tanítási órákon kívüli foglalkozások esetében szakkörökön, versenyekre felkészítő foglalkozásokon valósul meg. Tanulóink helyi, területi, megyei és országos versenyeredményei meghálálják az oda- figyelést, törődést. A Pedagógiai program alapján a kiemelt fejlesztési területeken csoportbontásban tanítjuk a következőket: - nemzetiségi német nyelv - angol nyelv - emelt szintű informatika - 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom és a matematika 40

41 Gyermekvédelem Néhány fontos adat a október 1-jei statisztikából: hátrányos helyzetű tanuló 84 fő 13,9 % halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 32 fő 5,3 % integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanuló 8 fő 1,3 % 65 fő - 10,8 % Az iskolában alsó és felső tagozaton egyaránt egy-egy kollégánk látja el a gyermekvédelmi felelősi feladatot. Figyelemmel kísérik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló iskolai életét. Kapcsolatot tartanak az osztályfőnökökkel, a szülőkkel, a Segítő Kéz Szolgálat munkatársaival, az iskolai védőnővel, a segítőpedagógiai hálózat munkatársaival. Szükség esetén családot látogatnak. Működtetik az iskolai jelzőrendszert. Segítik a tankönyv- és tanszersegély, valamint az alapítvány által nyújtott szociális alapon adott kirándulási, táborozási költségek felosztását Ellenőrzés, mérés, értékelés Fentiek hármas egysége biztosítja a minőségi nevelő-oktató munkát az iskolában. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét működtetjük, az első teljes ciklus végére értünk az értékeléssel. Jelen tanévben a második ciklust kezdtük meg. Minden pedagógus természetes igénye, hogy munkájára odafigyeljenek, teljesítményét elismerjék, esetleges hibáit jó szóval javítsák. Az Intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott célok eléréséhez a folyamatos szakmai ellenőrző, értékelő munka elengedhetetlen. Vezetőként az ellenőrzés, értékelés folyamatában kiemelt területnek tartom a következők folyamatos ellenőrzését: - törvényi előírások betartatása (a működést meghatározó szabályozók, szabályzatok megléte, jogszerűsége) - a tanügy-igazgatási feladatok szabályszerű ellátása Tanulói nyilvántartás, jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok, törzslap, bizonyítványok, naplók, diákigazolványok, pót- és 41

42 osztályozó vizsga dokumentumok, tanulói hiányzásokkal kapcsolatos dokumentumok precíz kezelése - a gazdálkodással kapcsolatos folyamatok vizsgálata (pénzügyi szabályozottság, költségvetés tervezés, pénzügyi teljesítés nyomon követése, eszköznyilvántartás, normatíva igénylés és elszámolás, túlmunka, helyettesítés elszámolása, bérbeadásból származó bevételek ellenőrzése) - a pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése (óralátogatások, a nevelő oktató munka ellenőrzése, FIT jelentés elemzése) A nevelő oktató munka méréséhez, értékeléséhez segítséget nyújt az OKÉV mérés és a József Attila Tudományegyetem által kidolgozott mérőlapokkal elvégzett mérés eredményeinek vizsgálata. Utóbbi mérésben önként vállalt feladatként vett részt az iskola. A kompetencia-mérés eredményeit minden alkalommal munkaközösségi és tantestületi szinten elemezzük, értékeljük, az elért eredmények alapján célokat határozunk meg a következő tanévre. 3.3 A közötti vezetői ciklus értékelése Vezetői megbízatásom 2. ciklusának 6. évében elmondhatom, hogy a vezetői programban tervezetteket egy kivételével - megvalósítottuk közötti vezetői ciklusra Megvalósulás megfogalmazott cél (terv) a vezetők szakértelmének biztosítása - Lengyelné Tóth Ágnes, Balogh Zsuzsa és Bartos Zoltánné igh.-ek elvégezték, ill. jelenleg végzik a közoktatási vezető szakot (szakvizsga) - az igazgató pedagógia szakos mesterképzésben tanult újabb diplomáért minél több kolléga IKT képzése részben a kompetencia-alapú oktatásra való felkészülés keretében, részben továbbképzéssel (Számítógéppel támogatott tanulás) megvalósult a kompetenciaalapú oktatás bevezetése és implementációja megvalósult ( között felmenő rendszerben) iskolaotthonos oktatási forma kiterjesztése a a es tanévtől kezdődően 3-4. évfolyamra megvalósult 42

43 kislétszámú fejlesztő osztály működtetése a 3-4. évfolyamon személyi feltételek tekintetében - pedagógus továbbképzést terveztünk az alábbi területeken: angol nyelvi, számítástechnikai, mentálhigiénés pedagógia, fejlesztő pedagógia és értéklelési szakértő - félállású rendszergazda alkalmazása iskolai honlap készítése, működtetése tárgyi feltételek tekintetében: - tetőtéri ablakok cseréje - főépület homlokzati vakolatának felújítása - tálalókonyha átépítése (HACCP) - számítógéppark korszerűsítés, bővítés, újabb sztc tanterem kialakítás - az épület teljes internet lefedettségének biztosítása - könyvtári állomány és szemléltetőeszköz állomány bővítése mérési dokumentumtár elkészítése a as tanévtől kezdődően megvalósult a mentálhigiénés pedagógia kivételével a többi megvalósult megvalósult megvalósult megvalósult teljes körű felújítás megvalósult megvalósult pályázati pénzből megvalósult pályázati pénzből megvalósult megvalósult nem valósult meg A tervezetteken túl az elmúlt ciklusban a következő nagyobb tárgyi, szakmai és pedagógiai fejlesztések történtek (a teljesség igénye nélkül): A tárgyi feltételek tekintetében: - udvari játszótéri eszközök telepítése (pályázaton nyert összegből) - 14 db interaktív tábla és projektor beszerzése (pályázaton elnyert összegekből) - 46 db laptop beszerzése (pályázaton nyert összegből) - a földszinti és a 2. emeleti folyosó burkolatának cseréje - a földszinti főfolyosó elektromos hálózatának felújítása - porta előtér átépítése, felújítása - 3 db új fejlesztő szoba kialakítása, felszerelése - kislétszámú osztály részére tanterem átépítés a volt óvodai szárnyon - könyvtár födémének megerősítése, padlózat felújítása - a tanári szoba felújítása Személyi feltételek tekintetében: - +1 fő fejlesztő pedagógus alkalmazása - pedagógiai asszisztens alkalmazása A szakmai, nevelő oktató munka fejlesztéséért tett lépések: - tanulószoba elindítása a felső tagozaton 2 csoporttal 43

44 - ÖKO-iskolai program működtetése - Jó gyakorlatok leírása, megjelenítése a Szolgáltatói kosárban - képzési lehetőségek maximális kihasználása a szakmai munka, a módszertani kultúra megerősítéséért - a JATE méréseiben való részvétel - az ún. nem szakrendszerű oktatás iskolai bevezetése 5-6. évfolyamon Az iskola dokumentumainak ki- és átdolgozása - Pedagógiai program módosítása (3 alkalommal) - Házirend módosítása - SZMSZ módosítása (2 alkalommal) - Terápiás program kidolgozása - Pedagógusok továbbképzési tervének elkészítése ( ) - Esélyegyenlőségi program kidolgozása - Pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének megalkotása - Gyakornoki program kidolgozása 3.4 Fejlesztési program (középtávú fejlesztési elképzelések) A helyzetelemzési részben az egyes területek elemzésénél kiemeltem legfontosabb vezetői feladataimat. A fejlesztési program az iskola jövőjét jelentő fejlesztési elképzeléseimet tartalmazza, amely csak a pedagógusok, a tanulók, a szülők és a mindenkori fenntartó támogató magatartásával valósítható meg. Fejlesztési programom legfontosabb elemei: - Épület felújítás, eszközbeszerzés - Nevelő munka - Pedagógus szerepváltás az oktatásban - Referencia-intézményi szerepkör - Gyakorló iskolai szerepkör - ÖKO-iskolai program továbbfejlesztése - Kiemelt nevelési oktatási területek fejlesztése - Minőségbiztosítás - Marketing munka Épület felújítás, eszközbeszerzés Felújítás: - az elektromos hálózat felújításának folytatása (földszint keresztfolyosó, 1. emelet) - az 1. emelet folyosó burkolatának cseréje - vakolat felújítás a pincében 44

45 Eszközbeszerzés - tanulói számítógépek folyamatos cseréje szükség szerint - interaktív táblák beszerzésének folytatása - az iskolaudvaron további játszótéri eszközök telepítése - könyvtári állomány bővítése - szemléltető eszközállomány cseréje, bővítése szükség szerint Nevelő munka A viselkedési magatartási problémák kezelése az iskolákban mindenütt egyre nagyobb gondot jelent. Az agresszió verbálisan és tettlegesen is megjelenik az iskolákban. A tanulók sokszor türelmetlenek, feszültek, apróságokon képesek összeszólalkozni. Ezekkel a feladatokkal a pedagógusoknak folyamatosan meg kell küzdeniük. Talán nem véletlen, hogy a közoktatási törvény helyett új nevet kapott az ágazati jogszabály: köznevelési törvény szabályozza iskolai életünket szeptember 1-jétől. A nevelés szerepe egyre inkább felértékelődik. Ahhoz, hogy eredményes oktató munkát folytasson egy pedagógus, meg kell teremtenie az elfogadó, együttműködő légkört, s ehhez megfelelő pedagógiai pszichológiai ismeretekkel kell rendelkeznie. A nevelői ráhatások megelőzik az oktatási tevékenységet. Értékválsággal küzdő társadalmi viszonyok között a gyermeknevelés nagy kihívás. A gyerekek gyakran vagy kellő korlátok nélkül, túl liberálisan, vagy kellő figyelem és szülői ellenőrzés nélkül nevelkednek. A reklámok világa és a média is sok negatív üzenetet közvetít. Mindezek miatt elengedhetetlen, alapfeladata az iskoláknak a negatív magatartási minták hatásának csökkentése, a pozitív minták megerősítése, az együttműködési és szociális kompetenciák fejlesztése. Pedagógus szerepváltás az oktatásban Az infokommunikációs technológiák elterjedésével az oktatásban részben szerepváltásra kényszerülnek a pedagógusok: a tudás átadójából a tudás megszerzésének segítőjévé kell válniuk. Ezen az úton az iskola nevelői már évekkel ezelőtt elindultak. Sokan vettek részt olyan továbbképzéseken, ahol erre készítették fel a pedagógusokat (kompetencia-alapú oktatás, IKT- továbbképzések). Több alkalommal tartottunk belső továbbképzéseket az interaktív táblák és oktatási programcsomagok használatával kapcsolatban. Ezen a területen az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű - előminősített referencia intézmény vagyunk. Területi bemutató matematika órát is tartottunk. Vezetőként továbbra is kiemelt feladatomnak tekintem, hogy ösztönözzem kollégáimat a rendszeres módszertani továbbképzésekre, s a szűkülő anyagi források ellenére megteremtsem a továbbképzésekhez szükséges pénzügyi feltételeket, mert tudom: A drága oktatás is lehet rossz, de a jó oktatás sohasem olcsó A világ szükségletei pedig jobb oktatást követelnek. (Comb) 45

46 Referencia intézményi szerepkör Iskolánk pályázott az előminősített referencia intézmény címre. Ennek feltétele volt, hogy iskolai jó gyakorlatainkat a kosar.educatio felületére fel kellett töltenünk, melyet ezután értékeltek, minősítettek. Két területen pályáztunk a referencia intézmény címre: - ÖKO-iskola környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény; - az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény. A minősítési folyamat részeként az iskolát tanügyigazgatási szakértők a helyszínen ellenőrizték, dokumentumait átvizsgálták. Magas pontszámmal kaptuk meg az előminősített referencia intézmény címet mindkét megpályázott területen. Az előminősítéssel jogot szereztünk a TÁMOP es pályázaton való indulásra. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van. Max. 6 mft támogatás nyerhető el a referencia intézményi feladatok intézményközi, horizontális tanulás lehetőségei, módszerei - képzések általi elsajátítására, valamint eszközfejlesztésre. 46

47 Az innováció iránt elkötelezett vezetőként vallom: a referencia-intézményi szerepkör új dimenziót nyit meg a pedagógusok továbbképzése tekintetében: az egymástól való tanulást erősíti, iskola iskolától, pedagógus pedagógustól tanulja a jó gyakorlatokat, az új módszereket. Gyakorló iskolai szerepkör 2011-ben a fenntartó együttműködési megállapodást írt alá a Kaposvári Egyetemmel. A szerződés értelmében iskolánk részt vesz az egyetem tanító hallgatóinak gyakorlati képzésében. A hallgatók a megbízást kapott két tanítónknál hospitálhatnak és gyakorlatot végezhetnek. Mindkét tanító jelenleg már tanul, hogy megszerezze a mentortanár szakvizsgát. A gyakorlóiskolai feladatkör további bővítése érdekében szorgalmazom, hogy további kollégáim is vállalkozzanak a mentortanári szakvizsgára, s ezzel felkészültté váljanak a hallgatók gyakorlati képzésére. ÖKO-iskolai program továbbfejlesztése Az ÖKO-iskolai cím kötelez. Kötelez arra, hogy mindazt a széles tevékenységrendszert, amit ezen a területen kialakítottunk, tovább folytassuk. Ugyanakkor keressük az új lehetőségeket, amelyekkel elkötelezetté nevelhetjük tanulóinkat a fenntartható fejlődés iránt. Felvehetnénk a kapcsolatot és közös programokat valósíthatnánk meg a közelben található ÖKO-iskolákkal; kidolgozhatnánk valamelyik évfolyam valamennyi tanulója részére pedagógiai program szintjén - erdei iskola programot. Kiemelt nevelési oktatási területek fejlesztése Német nemzetiségi nyelv oktatása A meglévő eredményes programok, tevékenységek megtartása mellett még nagyobb figyelmet kell fordítani a jövőben az alábbiakra: - a sváb hagyományok további ápolása-erősítése - az alap-, illetve középfokú nyelvvizsgára való felkészítés - a szomszédos sváb településekkel való kapcsolattartás (tanulói, tanári szinten közös programok szervezésével a települések nemzetiségi önkormányzatainak bevonásával) - nemzetiségi nyelvtanár szakképesítés megszerzése - rendszeres nemcsak eseti kapcsolattartás az NKÖ-vel. 47

48 Iskolaotthon Tanulóink jelentős hányada (324 fő) tanítási napokon idejének nagy részét az iskolában tölti: - iskolaotthonos oktatásban vesz részt - szülei igényelték a napközis ellátást - házi feladatait a tanulószobai foglalkozáson készíti el Az iskola nem pusztán a képzés színtere, jelentős szerepet kell, hogy vállaljon a gyerekek szabadidő-kultúrájának megalapozásában is. Csak a kellően differenciált szabadidős tevékenység-repertoár teheti képessé őket arra, hogy egyre tudatosabban elkülönítsék az értékest az értéktelentől. A jól sikerült szabadidős alkalmak modell-értékűek lehetnek diákjaink számára. Ha ezek kellő gyakoriságúak, szabadidős szokásokká is válhatnak. Az értékorientáció szerepe különösen azon gyerekek körében nagy jelentőségű, akik esetében a család életvitele nem minden tekintetben felel meg a társadalmi normáknak. Vezetői programom része egy sokszínű, változatos, arányos szabadidő-struktúra kidolgozása, működtetése, mely a rátalálás örömére nevel, kinyitja a világ megismeréséhez vezető kapukat, hatékonyan támogatja az értékalapú döntési kompetenciák fejlesztését. E program keretében szeretném bevezetni az iskolaotthonos osztályokban (1-4. évfolyamokon) a hagyományőrző foglalkozásokat. A jeles napokhoz fűződő népszokások felelevenítése számos műveltségi terület tevékenységeit ötvözi: helyet kap benne a dramatizálás, nyelvi improvizáció, népzene, néptánc, népi díszítőművészet, (maszkok, kellékek, tárgyak, viselet) játék. A néphagyományőrző foglalkozások hatásrendszere komplex, alkalmat ad: - kreatív gondolatok megvalósítására valamely kézműves tevékenységgel - nyitottságot teremt a természet felé, közelséget a természetes anyagokhoz - a gyermekmondókákon, népmeséken keresztül megmutatja az anyanyelv szépségét - a közösen átélt ünnepek, ehhez kapcsolódó szokások érzelmi kötődést jelentenek - a dalos játékok megalapozzák a zenei anyanyelvet - a barkácsolással fejlődik a manuális készség - a mozgásos játékok segítik az egészséges testfejlődést - az örömteli közös alkotás valódi közösséget teremt Emelt szintű angol informatika oktatás Az angol nyelvi kommunikáció fejlesztése terén az alábbiak megvalósítását tervezem: - az angol nyelvi vizsgákra való felkészítés folytatása, bővítése 48

49 - a felső tagozaton az óraszámok 3-ról 4 órára történő emelése (Ez érinti a helyi tanterv órakeretét, de ezt a Köznevelési törvény hatályba lépésével felül kell vizsgálnia a tantestületnek.) - angol nyelvi testvériskolai kapcsolat építése Az informatika oktatás terén a digitális kompetenciák fejlesztése érdekében: - a meglévő számítógéppark folyamatos karbantartása, szükség esetén cseréje - digitális tananyagok beszerzése Művészeti kompetenciák - tanulói, szülői igények alapján szakkörök biztosítása - évente egy alkalommal minden felső tagozatos osztály múzeumpedagógiai foglalkozásokon való részvétele feltételeinek, rendjének kidolgozása - színházbarát kör indítása Mozgáskultúra fejlesztése szeptember 1-től 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben vezetjük be a mindennapos testnevelést. Az iskola vezetésének a nevelőtestülettel közösen ki kell dolgoznia ennek iskolai rendjét. A sportprogramok, házi versenyek számát bővíthetjük. Személyi és tárgyi feltételrendszerét is meg kell terveznünk. - évente 1-2 alkalommal gyerek szülő - pedagógus játékos sportprogramot szervezünk a mozgás megszerettetése érdekében. Tehetséggondozás - tehetségígéretű tanulóink részére differenciált képességfejlesztő foglalkozások tartása egyéni fejlesztő terv szerint - rendszeres versenyeztetés - szaktárgyi egyéni és csapatversenyekre felkészítő foglalkozások tartása Fejlesztés - a nevelési tanácsadó, a szakértői bizottságok és a logopédusok által adott szakvéleményben leírtak maradéktalan betartása (fejlesztő foglalkozások száma, a kiszűrt tanulók differenciált feladatokkal való ellátása, differenciált számonkérés tekintetében) - nevelőtestületi továbbképzés szervezése a beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő tanulók integrált oktatása témakörében 49

50 PIL for Schools program Iskolánk bekerült azon 50 magyar iskola közé, amely részt vehet az innovatív iskolák programjában, a Microsoft Partner sin Learning for Schools programban. Világszerte 2500 iskola vesz rész a programban, melynek célja, hogy hozzásegítse a résztvevő iskolákat ahhoz, hogy a 21. század kihívásaihoz igazodó valódi tanulási és munkakörnyezetté váljanak, hatékonyan integrálják a korszerű tanulási eszközöket az iskolai hétköznapokba, az intézményvezetés folyamatába, az iskola külső-belső kommunikációjába. A programban való részvétel az alábbi területeken ad támogatást: - modern oktatási intézményvezetéssel kapcsolatos módszerek, esettanulmányok megismerése - hozzáférés a mérési értékelési eszközökhöz, amelyek segítik az intézményvezetést és a tantestületet a változás, változtatás és innováció fókuszának meghatározásában - hozzáférés iskolai kutatási eredményekhez, kérdőívekhez - technológiai támogatás és iránymutatás - online és személyes képzések, mentorálások - kapcsolatfelvétel és együttműködés hazai és külföldi intézményvezetőkkel A program 2012 elején indul és as tanév végéig tart. Minőségbiztosítás Az IMIP-ben megfogalmazott minőségi céljaink folyamatosan aktuálisak: - a kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése révén javuljon az élethosszig tartó tanulási képességek megalapozása - mérséklődjenek a tanulók, osztályok közötti egyenlőtlenségek, a mikroközösségeken belül és kívül növekedjen az integráció, a társadalmi kohézió - folytatódjon az oktatás minőségének fejlesztése, amelynek eredményeként javulhat a tudás minősége, a gyermekek, a tanulók illetve a végzettek versenyképessége - a pedagógusok szakképesítésétől függetlenül a nevelő-oktató munka, az irányítás és az ügyvitel kapjanak prioritást az infokommunikációs technológiák - javuljanak az oktatás tárgyi feltételei Feladataink a fenti célok eléréséhez: - Jogszerű, szakszerű, törvényes működés - átgondolt, az iskolában jelentkező igényeket maximálisan figyelembe vevő pedagógus továbbképzési terv készítése, megvalósítása ( ) - rendszeres önértékelés, a partneri igények ismerete, elégedettség mérése - a helyi társadalom folyamatos tájékoztatása az elért oktatási nevelési eredményekről - a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, segítése 50

51 - a pályázati lehetőségek maximális kihasználása a tárgyi és személyi feltételrendszer optimális kialakítása érdekében Marketing munka Egy intézmény legnagyobb reklámja a magas szakmai színvonalon végzett munka. Fontos, hogy a helyi közösség pozitív képet kapjon az iskoláról. Bár Törökbálinton és környékén a tanulólétszám az országos tendenciákkal szemben nem csökkent az elmúlt években, hanem növekedett, az iskolák között mégis versenyhelyzet alakult ki. Ez tette szükségessé az igények felmérését (szülői igények felmérése szerkezet átalakítás előtt), a programkínálat bővítését (emelt szintű angol-informatika oktatása, iskolaotthon és fejlesztő osztály indítása), népszerűsítését (évkönyvek, leendő első osztályos tanulók szülei részére készített tájékoztató kiadványok kiadása), az állandó tájékoztatást (interjúk, újságcikkek), azaz a marketing tevékenységet. A média bevonásával (Kerthelység, iskolai honlap) nagy nyilvánosság mellett is bemutatható az iskola nevelő oktató munkája és annak eredménye. Az igazgató fontos és folyamatos feladata az iskola menedzselése: - folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel - információk széleskörű biztosítása - Ovisuli program - pályázati lehetőségek kiaknázása - az iskola bevételeinek növelése (terembérlet) - az iskolai alapítvány bevonása az oktató-nevelő munka támogatásába 4 Összefoglaló gondolatok A vezetői programból kiolvasható, hogy lényegi, tartalmi vagy szerkezeti változásokat nem tartok szükségesnek, de a jogszabályi környezet változásainak való mielőbbi megfelelést fontosnak tartom. Folytatni kívánom azt az utat, amelyet az iskola alkalmazotti közösségével megalapoztunk, kiköveztünk. A Köznevelési törvény hatályba lépését követően a nevelőtestület tagjaira és a vezetőre is sok feladat hárul. Ezeket a feladatokat a közeljövőben megjelenő rendeletek, végrehajtási utasítások részletezik, pontosítják majd. Legfontosabb célkitűzéseim a következő 5 évre: - demokratikus légkörű, az együttműködést elősegítő vezetői tevékenységgel alkotó iskolai légkör megteremtése - a nevelőtestület állandóságának megóvása - esztétikus, otthonos környezet biztosítása - az eredményes és színvonalas nevelő oktató munka feltételeinek megteremtése 51

52 - a tárgyi feltételek terén az elért színvonal megtartása, továbbfejlesztése - az új köznevelési törvény paragrafusainak való megfelelés biztosítása Olyan iskolát szeretnék, ahol a fenntartó, a szülők és a pedagógusok felelősen, tudatosan tervezik gyermekeink jövőjét! Céljaimat csak az iskola alkalmazottainak támogatásával és együttműködésével érhetem el. Ehhez kérem az iskola nevelőtestületének, minden dolgozójának, a szülők és a diákok közösségének, valamint a fenntartó önkormányzat Képviselő-testületének támogatását. Törökbálint, január. 20. Palkóné Szabó Gabriella 52

53 Pályázat igazgatói megbízásra 5 Mellékletek Erkölcsi bizonyítvány 53

54 Munkaviszony igazolás 54

55 Diplomák dokumentumai 55

56 56

57 57

58 Közoktatási vezető szakvizsga dokumentuma 58

59 Továbbképzések dokumentumai 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA Nyílt nap a leendő elsős szülőknek március 10-én az első 3 órában, melyet a leendő elsős tanító nénik, Emese és Márti néni tartanak. Szeretettel várjuk Önöket!

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése Mottó: Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs. /Berzsenyi Dániel/ Az iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, amely meghatározza a gyermek további fejlődését. E fontos

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához Közoktatási intézmény: NAGYCENKI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény éves beszámolója az éves munkaterv alapján készül, melyet a 20/2012. (VIII.

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Önéletrajz 30/235-0816. kotreb1106@t-online.hu

Önéletrajz 30/235-0816. kotreb1106@t-online.hu Önéletrajz dr. BERTÓK SÁNDOR CÍM 29 JÓZSEF ATTILA, MAGYARORSZÁG, 8315 GYENESDIÁS, TELEFON 83/311-832 30/235-0816 FAX 83/311-832 E-MAIL kotreb@freemail.hu kotreb1106@t-online.hu ÁLLAMPOLGÁRSÁG: magyar SZÜLETÉSI

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név BÁTKY EDIT ERZSÉBET Cím 1161 MAGYARORSZÁG BUDAPEST CSÖMÖRI ÚT 55 Telefon +36 30 747 9536 Fax +36 1 260 7260 E-mail, honlap edit@ditte.hu, Állampolgársága MAGYAR Születési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Kedves Szülők! 1125 Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mihályi Mikroközpontú Általános Iskola és Óvoda

Különös közzétételi lista Mihályi Mikroközpontú Általános Iskola és Óvoda Különös közzétételi lista Mihályi Mikroközpontú Általános Iskola és Óvoda A 11/1994. (VI..8.) MKM. rendelet 8. (6) bekezdése kötelezi az intézményeket az úgynevezett különös közzétételi lista megjelentetésére.

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben