Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk. Mellékletek: felnőttképzési szerződés; a továbbképzés tematikája; jelentkezési lap.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk. Mellékletek: felnőttképzési szerződés; a továbbképzés tematikája; jelentkezési lap."

Átírás

1 Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Tanárok! A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola akkreditált továbbképzési programot hirdet. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a hit- és erkölcstant nem választó tanulók számára kötelezően előírja az erkölcstan órák választását (Köznevelési törvény 35. és 98. (6) szakasz). Az erkölcstan órák bevezetése 1. és 5. évfolyamokon év szeptemberétől indul, felmenő rendszerben. Alsó tagozaton (1-4. évfolyam) a tanítók, felsőben (5-8. évfolyam) azok a tanárok taníthatják, akik megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek, vagy legalább hatvan órás pedagógus-továbbképzés, illetve szakirányú továbbképzés keretében elsajátították az erkölcstan oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket. Általános iskolai tanárok felkészítése az Erkölcstan c. tantárgy 5 8. évfolyamokon történő oktatására c. 60 órás (alap. eng. 82/166/2012) továbbképzésünkkel a tanároknak kínálunk lehetőséget arra, hogy gyakorlatorientált a NAT témaköreit lefedő tanfolyam keretében megszerezzék a tantárgy tanításához szükséges képesítési követelményt és módszertani jártasságot. A továbbképzést kiscsoportos formában szervezzük. A tanév végén, intenzív keretben tervezzük a következő továbbképzés beindítását, melynek kezdési időpontja: október 25. péntek. A továbbképzés zárása december 14. szombat. A tanfolyami képzés részletes tematikája, a felnőttképzési szerződés, valamint a jelentkezési lap a Főiskola honlapján megtalálható, letölthetők. A továbbképzés teljesítésének formai követelménye: tanári végzettségről hiteles másolat; képzés 90 %-án kötelező részvétel; a záró ellenőrzésen (2 óra erkölcstan óra hospitálás, egy 5 oldalas erkölcstan tanulmány elkészítése, egy mikrótanítási óra megtartása) megfelelni. A továbbképzés tartalmi követelményei: A képzést elvégző, 5 8. évfolyamokon erkölcstant tanító tanárok feleljenek meg a évi CXC törvény 98. (6) szakaszában szabályozott előírásnak. A képzés végére a résztvevők - legyenek képesek az erkölcsi, etikai gondolkodásmód és érvelésmód elsajátítására és átadására. Ismerjék meg a helyes emberi magatartás és a jó döntés vezérelveit, az erények mibenlétéről folyó a civilizáció történetével egyidős diskurzusban kiérlelt főbb álláspontokat, értékelveket és érvelési módokat. Legyenek jártasak a különböző etikai diszciplínákban. Képesek legyenek ötvözni a leíró tudományokat a normatív etikával és erkölcstannal, és ebből egy holisztikus rendszert alakítsanak ki úgy, hogy mindezek egyszerre szolgálják: a nemzeti alaptantervben megfogalmazott általános és erkölcsi, etikai műveltség gyarapodását, az értékrend kialakulását és megszilárdulását, az értékek közvetítésének és a képességek fejlesztésének kereteit és lehetőségeit, az önismereti és erkölcsi, valamint a kapcsolatkultúrára és a közéleti szerepre való nevelést. Sikertelen teljesítés: ha a továbbképzésben résztvevő a formai és/vagy tartalmi követelményeknek nem felel meg. A programból való kimaradás, illetve visszalépés jogkövetkezményei: egyéni elbírálás alapján. A pedagógusjelentkezést a jelentkezések időrendi sorrendjében regisztráljuk, arról visszaigazolást küldünk. Egy tanfolyamot minimum 10fő, maximum 25 fővel indítunk. A 60 órás továbbképzés ára: forint. Jelentkezéseket regisztráló személy: Széplábi Ramóna, rektori ügyintéző elérhetősége: Tel: 88/ ; fax: 88/ ; Web lap: Minden érdeklődőt szeretettel várunk Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk. Mellékletek: felnőttképzési szerződés; a továbbképzés tematikája; jelentkezési lap. Veszprém, szeptember 30. Tisztelettel: Trosits András főiskolai docens

2 Az erkölcstan pedagógus továbbképzés ismertetése I. A továbbképzési program megnevezése Általános iskolai tanárok felkészítése az Erkölcstan c. tantárgy 5 8. évfolyamokon történő oktatására. II. A továbbképzés célja A 60 órás tanfolyamot elvégző, erkölcstant tanító tanárok feleljenek meg a évi CXC. törvény 98. (6) szakaszában szabályozott előírásnak. További cél, hogy: - a résztvevő pedagógusokat képessé tegyük az új tantárgy oktatására az 5-8. évfolyamokon az általános iskolákban. - a képzés megvalósításakor szem előtt tartsuk a NAT erkölcstan kiemelt fejlesztési területeit, műveltségtartalmait, - a képzés végére a résztvevők ismerjék meg az erkölcstan oktatásának céljait, főbb területeit, - a résztvevők kellő jártasságra tegyenek szert szakmódszertani kérdésekben. - a résztvevők legyenek képesek arra, hogy tanítványaik számára megragadhatóvá tegyék azokat az értékelveket, amelyeken a társadalmi együttélés bevett normái alapulnak, - az erkölcstant tanító tanárok váljanak képessé az erkölcsi választási helyzetek közös elemzésére és ezeknek a diákok számára való továbbítására. III. A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények A továbbképzést elvégző, 5 8. évfolyamokon erkölcstant tanító tanárok feleljenek meg a évi CXC törvény 98. (6) szakaszában szabályozott előírásnak. A képzés végére a résztvevők: - legyenek képesek az erkölcsi, etikai gondolkodásmód és érvelésmód elsajátítására és átadására, - ismerjék meg a helyes emberi magatartás és a jó döntés vezérelveit, az erények mibenlétéről folyó a civilizáció történetével egyidős diskurzusban kiérlelt főbb állás-pontokat, értékelveket és érvelési módokat, - legyenek jártasak a különböző etikai diszciplínákban, - képesek legyenek ötvözni a leíró tudományokat a normatív etikával és erkölcstannal, és ebből egy holisztikus rendszert alakítsanak ki úgy, hogy mindezek egyszerre szolgálják: a nemzeti alaptantervben megfogalmazott általános és erkölcsi műveltség gyarapodását, az értékrend kialakulását és megszilárdulását, az értékek közvetítésének és a képességek fejlesztésének kereteit és lehetőségeit, az önismereti és erkölcsi, valamint a kapcsolatkultúrára és a közéleti szerepre való nevelést. IV. A program rövid ismertetése A magyar közoktatás új szabályozása alapján a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény szerint az általános iskolák minden osztályában felmenő rendszerben 2013-tól új tantárgyként kötelező lesz az erkölcstan óra. Átmeneti rendelkezésként a köznevelési törvény 98. (6) szakasza ezen órák 5 8. évfolyamokon történő megtartásához legalább 60 órás pedagógus továbbképzést ír elő, melynek keretében a pedagógus elsajátítja az erkölcstan oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket. A továbbképzés elindítására a köznevelési törvénnyel és az új NAT koncepcióval összhangban került sor. A tematikai egységek három nagyobb modul köré szerveződnek. Először az erkölcstan elméleti alapvetéseit (alapvető erkölcstan, filozófiai és kulturális antropológia, az erkölcsi nevelés lélektana és pedagógiája), majd az alkalmazott erkölcstan kérdésköreit (bioetika, a társas kapcsolatok etikája, a család-, és gyermekvédelem, krízisek) tárgyaljuk, mely témáknál az ismeretszerző ismeretátadó funkciót helyeztük a középpontban, gyakorlati megbeszélésekkel, páros és csoportmunkával, vitával, elemzéssel. A harmadik modul elméleti és gyakorlati szakmódszertani bevezetéssel indul, gyakorlati tervezőmunkával folytatódik, végül a csoport előtti mikrótanítással zárul.

3 A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzés 90 %-án való részvétel, valamint az alábbi 3 pontban összefoglalt feladatok teljesítése: 1) A résztvevők kötelesek látogatni (hospitálni) legalább 2 erkölcstan, vagy a témaköröknek megfelelő osztályfőnöki, illetve hittanórát. A hospitálás a továbbképzés időtartama alatt történik, a résztvevő szervezi meg. A hospitálás kiváltható 2 tanítási óra tervezetének elkészítésével, melynek tartalmát az előadó határozza meg. 2) A résztvevők az oktatás részét képező, azt kiegészítő témákban rövid (5 oldalas) tanulmányt készítenek, melyben a képzésen elsajátított és a szakirodalom felhasználásával megszerzett ismereteiket mutatják be, a dolgozatot sikertelenség esetén ismételten el kell készíteni. 3) Minden résztvevő mikrótanítást végez, mely során alkalmazza a képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket, valamint a hospitáláson megfigyelt jó gyakorlatokat. V. A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzés módjának megnevezése, leírása, valamint az értékelés szempontjainak meghatározása. A záró ellenőrzés három részből tevődik össze: 1) A képzésben résztvevők kötelesek legalább 2 erkölcstan- vagy a témaköröknek meg-felelő osztályfőnöki, etika-, illetve hittanórát látogatni (hospitálni). A hospitálás a továbbképzés időtartama alatt történik, a résztvevő szervezi meg. A hospitálás kiváltható 2 tanítási óra tervezetének elkészítésével, melynek témakörét az előadó határozza meg. 2) A képzésben résztvevők az oktatás részét képező vagy azt kiegészítő témákban rövid (5 oldalas) tanulmányt készítenek, melyben a képzésen elsajátított és a szakirodalom felhasználásával megszerzett ismereteiket mutatják be. 3) Minden résztvevő mikrótanítást végez, mely során alkalmazza a képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket, valamint a hospitáláson megfigyelt jó gyakorlatokat. Az értékelés szempontjai: 1) Az óralátogatásnál (hospitálásnál): A látogatott pedagógus/hitoktató által aláírt igazolás. Az értékelés: részt vett - nem vett részt. Óratervezet készítésénél: a tervezet alapján végrehajtható - nem végrehajtható az óratervezet kötelező elemei (óra célja, célcsoport, téma, tanári és tanulói tevékenységek, módszerek, eszközök, időterv) szerepelnek - nem szerepelnek 2) A tanulmánynál: A választott téma feldolgozásának és a képzés célrendszerének koherenciája A képzésen elsajátított szaknyelv helyes használata A szakirodalomból elsajátított szaknyelv helyes használata Az elméleti vagy módszertani téma személyessége. (Erről a témakörhöz igazodó képzést végző rövid megbeszélés során győződik meg.) Az értékelés: jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. (Nem felelt meg értékelés esetén a résztvevőnek át kell dolgoznia a tanulmányát, és újra be kell nyújtania értékelő megbeszélésre.) 3) A mikrótanításnál: Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának helyessége, A témához választott módszerek, munkaformák szükségessége. A tanulók tevékenykedtetése. A téma korosztálynak megfelelő szintű tálalása. Az értékelés: szóbeli, szöveges a képzést vezető rövid értékelését a képzésben résztvevők kiegészítik. Megfogalmazzák a mikrótanítást végző erősségeit, illetve felhívják a figyelmet a hiányosságokra, útmutatást adva a lehetséges jobb, hatékonyabb feldolgozásra/módszerekre. A záró ellenőrzés 1), 2) és 3) pontjában megfogalmazott követelmények %-os arányban számítható be az értékeléskor.

4 A továbbképzés címe: A továbbképzés kódszáma: 82/166/2012. JELENTKE ZÉSI LAP Általános iskolai tanárok felkészítése az Erkölcstan c. tantárgy 5 8. évfolyamokon történő oktatására A továbbképzés időtartama: 60 óra Név Anyja neve Születési hely, idő Lakcím/levelezési cím Telefonszám (személyes használatú) cím (személyes használatú) Munkahely neve címe telefonszám A képzés részvételi díja: Ft/fő, melyet teljesíthet a Főiskola pénztárában, vagy átutalással: OTP Részvételi szándékát legkésőbb a tanfolyam megkezdése előtt 8 munkanappal írásban visszavonhatja. Amennyiben a jelentkező a fenti határidő után, de a tanfolyam megkezdése előtt lép vissza, a tanfolyam díjának 50%-át köteles téríteni. A tanfolyam megkezdése után kíván visszalépni, a teljes összeget köteles megtéríteni a szervező részére. Hány %-át fizeti? Milyen címre kéri a számlát? a munkahely a résztvevő munkahely számlázási címe saját számlázási cím* * Abban az esetben kérjük kitölteni, ha a részvételi díj önrészt is tartalmaz. munkáltató* *Amennyiben a munkáltató részben vagy egészben támogatja a továbbképzést P.H. résztvevő

5 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött a felnőttképzést folytató intézmény (továbbiakban: Intézmény) Az intézmény neve: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Az intézmény hivatalosan rövidített neve: Az intézmény címe: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefonszáma: 88/ Faxszáma: 88/ Elektronikus levelezési címe: Weblap címe: A képzési tevékenységért felelős vezető neve: Trosits András elérhetősége: beosztása: főiskolai docens Jelentkezéseket regisztráló személy neve: Széplábi Ramóna elérhetősége: beosztása: rektori ügyintéző Az intézménynek a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: Akkreditációs tanúsítvány száma: 82/166/2012 Adószáma: OM-azonosító száma: FI Az állami adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma: Számlavezető bankjának neve: OTP Bank valamint a képzésben részt vevő között (továbbiakban: Résztvevő) Résztvevő neve: Leánykori neve: Születési helye és ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Iskolai és szakmai végzettsége: Lakóhelyének címe: Telefonszáma: Elektronikus levelezési címe: Magyar 1. Szerződő felek (továbbiakban: Felek) közösen megállapítják, és tudomásul veszik, hogy az Intézménynek a képzési programja alapján a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 20. (1) bekezdése szerint a Résztvevő felnőttel [a törvény 20. (2) bekezdése szerinti tartalom alapulvételével] felnőttképzési szerződést kell kötnie. 2. Az Intézmény vállalja, hogy képzésre vonatkozó képzési programja alapján képzést nyújt a Résztvevő számára, és biztosítja a képzési program megvalósításához szükséges feltételeket az alább részletezettek szerint:

6 A képzés megnevezése: Általános iskolai tanárok felkészítése az Erkölcstan c. tantárgy 5 8. évfolyamokon történő oktatására A képzés célja: A 60 órás tanfolyamot elvégző, erkölcstant tanító tanárok feleljenek meg a évi CXC. törvény 98. (6) szakaszában szabályozott előírásnak. A képzéssel megszerezhető Képesítés, kompetenciák: (szak)képesítés, illetőleg az - a résztvevő pedagógusokat képessé tegyük az új tantárgy elsajátítható ismeretek, oktatására az 5-8. évfolyamokon az általános iskolákban. kompetenciák - a képzés megvalósításakor szem előtt tartsuk a NAT erkölcstan megnevezése: kiemelt fejlesztési területeit, műveltségtartalmait, - a képzés végére a résztvevők ismerjék meg az erkölcstan oktatásának céljait, főbb területeit, - a résztvevők kellő jártasságra tegyenek szert szakmódszertani kérdésekben. - a résztvevők legyenek képesek arra, hogy tanítványaik számára megragadhatóvá tegyék azokat az értékelveket, amelyeken a társadalmi együttélés bevett normái alapulnak, - az erkölcstant tanító tanárok váljanak képessé az erkölcsi választási helyzetek közös elemzésére és ezeknek a diákok A Résztvevő képzés során nyújtott teljesítményének ellenőrzési és értékelési módja: számára való továbbítására. A záró ellenőrzés három részből tevődik össze: 1) A képzésben résztvevők kötelesek legalább 2 erkölcstan- vagy a témaköröknek megfelelő osztályfőnöki, etika-, illetve hittanórát látogatni (hospitálni). A hospitálás a továbbképzés időtartama alatt történik, a résztvevő szervezi meg. A hospitálás kiváltható 2 tanítási óra tervezetének elkészítésével, melynek témakörét az előadó határozza meg. 2) A képzésben résztvevők az oktatás részét képező vagy azt kiegészítő témákban rövid (5 oldalas) tanulmányt készítenek, melyben a képzésen elsajátított és a szakirodalom felhasználásával megszerzett ismereteiket mutatják be. 3) Minden résztvevő mikrótanítást végez, mely során alkalmazza a képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket, valamint a hospitáláson megfigyelt jó gyakorlatokat. Az értékelés szempontjai: 1) Az óralátogatásnál (hospitálásnál): A látogatott pedagógus/hitoktató által aláírt igazolás. Az értékelés: részt vett - nem vett részt. Óratervezet készítésénél: a tervezet alapján végrehajtható - nem végrehajtható az óratervezet kötelező elemei (óra célja, célcsoport, téma, tanári és tanulói tevékenységek, módszerek, eszközök, időterv) szerepelnek - nem szerepelnek 2) A tanulmánynál: A választott téma feldolgozásának és a képzés cél-rendszerének koherenciája A képzésen elsajátított szaknyelv helyes használata A szakirodalomból elsajátított szaknyelv helyes használata Az elméleti vagy módszertani téma személyessége. (Erről a témakörhöz igazodó képzést végző rövid megbeszélés során győződik meg.)

7 Megengedett hiányzás mértéke A megengedett hiányzás túllépésének következményei a Résztvevőre nézve: A képzés helye: A képzés időtartama (figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását): A képzés ütemezése (figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását): A vizsga szervezésének módja és formája: OKJ szerinti hatósági, illetve nyelvi képzés esetén a javasolt vizsgaszervező intézmény megnevezése: Teljes képzési díj (figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását): (Állami, illetve európai uniós források terhére támogatásban részesülő képzés esetén) a támogatás összege: Az értékelés: jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. (Nem felelt meg értékelés esetén a résztvevőnek át kell dolgoznia a tanulmányát, és újra be kell nyújtania értékelő megbeszélésre.) 3) A mikrótanításnál: Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának helyessége, A témához választott módszerek, munkaformák szükségessége. A tanulók tevékenykedtetése. A téma korosztálynak megfelelő szintű tálalása. Az értékelés: szóbeli, szöveges a képzést vezető rövid értékelését a képzésben résztvevők kiegészítik. Megfogalmazzák a mikrótanítást végző erősségeit, illetve felhívják a figyelmet a hiányosságokra, útmutatást adva a lehetséges jobb, hatékonyabb feldolgozásra/módszerekre. A záró ellenőrzés 1), 2) és 3) pontjában megfogalmazott követelmények %-os arányban számítható be az értékeléskor. az elméleti tanórákról: 3 óra a gyakorlati foglalkozásokról: 3 óra Összóraszám 60 óra a konzultációkról: - Tanúsítvány nem kerül kiállításra. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 8200 Veszprém, Jutasi u. 18/2. október 25. december 14. A tematika alapján ,- Ft/fő megnevezése:

8 A támogatással nem fedezett képzési díj mértéke és fizetésének módja ÖNRÉSZ A Résztvevő támogatás visszafizetésére vonatkozó kötelezettsége A Résztvevő szerződésszegésének következményei: Az Intézmény szerződés-szegésének következményei: Más vonatkozó jogszabály előírásai: - a 277/1997. (XII. 21.) Korm.rend. szerint a szerződésben foglaltak nem teljesítéséig a Tanúsítványt nem adjuk ki a résztvevő egy másik, ugyanilyen célú továbbképzésbe történő beiskolázása, vagy a részvételi díj részben, vagy egészben történő visszafizetése A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az évi IV. törvény, illetve a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 3. Az Intézmény kijelenti, hogy a képzés a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 21. -a alapján támogatottnak minősül. 4. Hallgató nyilatkozik arról, hogy a felnőttképzési szolgáltatásokat igénybe kívánja venni. Szolgáltatás megnevezése Igényli Nem igényli Előzetes tudásszint felmérése A képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás x x 5. Az Intézmény a Résztvevő kérésére biztosítja az előzetesen megszerzett tudás mérését, értékelését, és ennek eredményét figyelembe veszi a képzés tartalmának, illetve folyamatának egyénre szabott alakításában, ezen belül különösen a képzés időtartamának, ütemezésének, továbbá a képzés díjának és a vizsgadíjának megállapításánál. 6. Az Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felnőttképzési szerződést, valamint a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 10/A -ában részletezett képzési dokumentumokat a vállalt képzés teljesítésével összefüggésben vezeti, nyilvántartja és az állami foglalkoztatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében öt évig megőrzi. 7. Az Intézmény vállalja, hogy a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 28. -a alapján kezelt Résztvevővel kapcsolatos személyi adatokat, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához a Résztvevő oldaláról szükséges feltételek meglétét igazoló dokumentumokat (a törvényben meghatározott kivételtől eltekintve) harmadik személy számára csak a Résztvevő hozzájárulásával adja ki. Veszprém, Résztvevő dr. Varga István, rektor

9 Akkreditált pedagógus továbbképzési programunk 1. A továbbképzési program meghirdetése Jelentkezési lap 2. Jelentkezések Levél: értesítés a regisztrációról 3. Regisztráció, a jelentkező kiértesítése -en Minimum 10 fő maximum 25 fő n i 4. Főiskolai terem kijelölése, oktatók beosztása Megbízási szerződések Tematika Bejelentő 5. A program indításának bejelentése értesítés 6. A jelentkező kiértesítése a tanfolyam indulásáról

10 1. foglalkozás Nyilatkozat i n Felnőttképzési szerződés 7. Tájékoztató a továbbképzés feltételeiről, nyilatkozat, felnőttképzési szerződés kiosztása, kitöltése, befizetés Hallgatói tájékoztató Jelenléti ívek 8. Jelenléti ív kiosztása Jegyzőkönyv a hallgatók teljesítményének értékeléséről Utolsó foglalkozás i 9. A tanfolyam zárása, a résztvevők teljesítményének értékelése n Hallgatói dolgozatok Az értékelő kérdőívek összesítője 10. Értékelő kérdőívek kitöltése Hallgatói kérdőív - oktatókra Hallgatói kérdőív - tanfolyamra Tanfolyami dokumentáció 11. Zárás: a tanfolyami dokumentáció, a képzők megbízási szerződései, a teljesítési igazolások leadása a felnőttképzési szakreferensnek Megbízási szerződések Teljesítésigazolások A tanúsítvány átvételét igazoló lap 12. A Tanúsítvány kiosztása, átvételi elismervény aláírása Tanúsítványok és másolatai STOP

11 2. alkalom 1. alkalom Továbbképzést szervező: Trosits András, főiskolai docens Időtartam: október 25. december 14. SORSZÁM HELYSZÍN, IDŐPONT AZ ÓRA ANYAGA MUNKAFORMA ÓRASZÁM ELŐADÓ ALÁÍRÁSA október 25. (péntek) Alapvető erkölcstan (az ember, mint erkölcsi személyiség; vallás, kereszténység, Európa) elm. gyak Az önszabályozás elmélete, szerepe az erkölcsi nevelésben. Az értelem, érzelem, ösztön, akarat szerepe cselekedeteinkben, döntéseinkben Erkölcsi dilemmák és játékos feladatok használata az erkölcsi nevelésben A lelkiismeret fogalma, méltósága, biztossága és kételkedése. A lelkiismeret nevelése, torzulása. A lelkiismeretes emberek történelmi szerepe: R. Wallenberg, T. Morus Az erkölcsi norma, törvény fogalma, kötelező jellege, alakulása, demokratikus fejlesztése. Erkölcs és jog viszonya Alapvető erkölcstan (az ember, mint erkölcsi személyiség; vallás, kereszténység, Európa) 0,5 0,5 Bálint Bánk főiskolai docens 0,5 0,5 PhD. dr. Balázs Pál főiskolai tanár Főbb etikai irányzatok. Az érvelés módja, stratégikus szabályai hibái különböző etikai érvelésrendszerekben. A közös nevező megtalálásának módja: alapjogok, vita, a konszenzus állomásai A szabadság fogalma, szélsőséges értelmezései, határai. Szabadság és felelősség. Erkölcsi dilemmák - 1 PhD. dr. Balázs Pál főiskolai tanár 1 - október 26. (szombat) A meggyőződés, a hit és a világnézet értelmezése. 1 - PhD A világvallások etikája (izraelita vallás, kereszténység, iszlám, buddhizmus, hinduizmus ). Kiemelkedő személyiségek, vallásalapítók Ebédszünet Az ember, mint társas lény. Alapvető kapcsolat önmagunk, a másik ember, a közösség és a társadalom felé. Ezek dinamikája. A család, barátság, nemzet jelentősége, a transzcendens kapcsolat tisztelete. Barátságok a mindennapi életben, a médiában, a történelemben Az ember, mint testi lény. A test filozófiájának története és mai értelmezése. A test kultúrája: ápoltság, divat, testmozgás, sport, tánc, egészségmegőrzés Az ember, mint időbeli lény. Az idő, a történelem filozófiai fogalma. Az ember folyamatszerűsége, képessége a fejlődésre, tanulásra. A személyes és a kollektív múlt és jövő. A carpe diem életfelfogás szemléltetése, erkölcsi értékelése dr. Varga István főiskolai tanár Kis Attila

12 4. alkalom 3. alkalom SORSZÁM HELYSZÍN, IDŐPONT AZ ÓRA ANYAGA MUNKAFORMA ÓRASZÁM ELŐADÓ ALÁÍRÁSA Alapvető erkölcstan (az ember, mint erkölcsi személyiség; vallás, kereszténység, Európa) elm. gyak. november 08. (péntek) Az ember kettős erkölcsi fóruma: lelkiismeret; felettes én és ösztön-én (fejlődésük, funkcióik, különbségek) Morális érzelmek: öntudat, szégyen, bűntudat. Az önkontroll fejlődése Az egészségért való erkölcsi felelősség, sport, egészséges életmód. Érzékeny figyelem a fogyatékkal élők felé. A szenvedélybetegségek örvénye, lehetséges gyógymódjai Az élet fenyegetettsége: pl. betegség, öngyilkosság, testi sértés Az élet fenyegetettsége: az élet veszélyeztetése Az élet fenyegetettsége: a gyilkosság Az élet fenyegetettsége: a terrorizmus. A HOSPICE mozgalom jelentősége 1 1 Bálint Bánk főiskolai docens Kis Attila Alapvető erkölcstan (az ember, mint erkölcsi személyiség; vallás, kereszténység, Európa) elm gyak Az erkölcstan fogalma, sajátos tárgya, interdiszciplináris jellege Az ember, mint erkölcsi személyiség A személyes értéktudat, világnézet kialakulása Az értékek forrása, társadalmi konszenzusa - 1 PhD. dr. Balázs Pál főiskolai tanár november 09. (szombat) Alkalmazott erkölcstan (ember és természet; társas kapcsolatok; az emberi társadalom) 1.5. Szemelvények az erkölcstan történetéből. Pl. Arisztotelész, Szókratész, Ágoston, a skolasztika, Kant, egzisztencialisták. Az erkölcs megsértése: a vétek, a bűn, bűncselekmény fogalma, differenciált fokozatai. A méreg és a bűn párhuzama, a bűn folyamatszerűsége Ebédszünet elm. gyak. 1 1 dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár Filozófiai és kulturális antropológia Az ember szellemi lény. A személyiség fogalma, annak értelmezései. Az ember: racionális, erkölcsös, kommunikatív, a transzcendenciára nyitott Bioetika Az élet tisztelete, a személyes élet tisztelete. Az élet kezdetével kapcsolatos etikai megközelítések (pl. család-tervezés, abortusz) 0,5 1 0,5 1 dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár Kis Attila

13 6. alkalom 5. alkalom Alkalmazott erkölcstan -18 (ember és természet; társas kapcsolatok; az emberi társadalom) elm. gyak. november 22. (péntek) A társas kapcsolatok etikája Kommunikációs és médiaetika. Hazai és nemzetközi példák a publikumetikából (tudatos fogyasztás, ellenállás). A kommunikációs formák szabályainak ismertetése. Erkölcsi érvelésmódok az igazság megosztásáról elrejtéséről kiélezett helyzetben Szexuáletika: a férfi és női lét sajátosságai, a szexualitás célja, a diákszerelem sajátosságai 0,5 1 PhD. dr. Sebestyén József igazgató Alkalmazott erkölcstan -16 (ember és természet; társas kapcsolatok; az emberi társadalom) elm gyak. november 23. (szombat) A pszichoszexuális érés fázisai. A serdülőkor szexuális problémáinak erkölcsi megítélése Nemiség, szerelem, szexuális kapcsolatok Család- és gyermekvédelem, krízisek Segítségre szoruló családok (pl. özvegy, elvált, újraházasodott szülők családja) Ebédszünet Családi eredetű traumák (gyermek-bántalmazás, elhanyagolás...) Veszélyeztetettség 1 - Bálint Bánk főiskolai docens 0,5 0, A gyerekkor és kora serdülőkor fejlődési krízisei. Megküzdés Devianciák (pl. agresszió, dohányzás, alkohol, drog). Rizikó- és protektív faktorok 1 1 Pap Józsefné gyógypedagógus Pap Józsefné gyógypedagógus

14 10. alkalom 9. alkalom 8. alkalom 7. alkalom november 29. (péntek) Szakmódszertan -18 (módszerek, mikrótanítás) Az erkölcstantanítás sajátosságai. Az etikatanítás eddigi tapasztalatai NAT, kerettanterv, helyi tanterv, tantárgyi program (tanmenet), segédletek 1, Az erkölcstanórák felépítése; Óravázlatok készítése, önértékelés, visszajelzések; Az etikaórák légköre elm gyak 0, A tanórán használható módszerek: csoportmunka, órai munka, házi dolgozat 1 - Kis Attila Szakmódszertan (módszerek, mikrótanítás) elm gyak A tanórán használható módszerek: filmelemzés, projektmódszer, vita...), - 1 november 30. (szombat) A tanórán használható eszközök (film, forrás, lexikonok, képanyagok.) - 1, Tanári kérdéskultúra. Motiváló értékelési lehetőségek 1 0, Erkölcstan óra megbeszélése: a témakörrel releváns osztályfőnöki, etikailletve hittanóra megtekintése (hospitálás) Erkölcstan óra megbeszélése: a témakörrel releváns osztályfőnöki, etikailletve hittanóra megtekintése (hospitálás) Sebő József, Kis Attila Ebédszünet Mikrótanítás, értékeléssel - 1 Kis Attila Mikrótanítás, értékeléssel - 1 december 13. (péntek) Szakmódszertan (módszerek, mikrótanítás) Mikrótanítás, értékeléssel Mikrótanítás, értékeléssel Mikrótanítás, értékeléssel Mikrótanítás, értékeléssel - 1 elm gyak. Kis Attila december 14. (szombat) Szakmódszertan (módszerek, mikrótanítás) Mikrótanítás, értékeléssel Mikrótanítás, értékeléssel Az elkészített tanulmányok megbeszélése, értékelése - 1, Tanfolyam értékelés - 0,5 elm gyak. Kis Attila Trosits András főiskolai docens

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-573-16/2013/H. Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T A [ ] (a továbbiakban: Kötelezett), [ ] jogellenes adatkezelés miatt az információs önrendelkezési

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben