Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk. Mellékletek: felnőttképzési szerződés; a továbbképzés tematikája; jelentkezési lap.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk. Mellékletek: felnőttképzési szerződés; a továbbképzés tematikája; jelentkezési lap."

Átírás

1 Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Tanárok! A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola akkreditált továbbképzési programot hirdet. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a hit- és erkölcstant nem választó tanulók számára kötelezően előírja az erkölcstan órák választását (Köznevelési törvény 35. és 98. (6) szakasz). Az erkölcstan órák bevezetése 1. és 5. évfolyamokon év szeptemberétől indul, felmenő rendszerben. Alsó tagozaton (1-4. évfolyam) a tanítók, felsőben (5-8. évfolyam) azok a tanárok taníthatják, akik megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek, vagy legalább hatvan órás pedagógus-továbbképzés, illetve szakirányú továbbképzés keretében elsajátították az erkölcstan oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket. Általános iskolai tanárok felkészítése az Erkölcstan c. tantárgy 5 8. évfolyamokon történő oktatására c. 60 órás (alap. eng. 82/166/2012) továbbképzésünkkel a tanároknak kínálunk lehetőséget arra, hogy gyakorlatorientált a NAT témaköreit lefedő tanfolyam keretében megszerezzék a tantárgy tanításához szükséges képesítési követelményt és módszertani jártasságot. A továbbképzést kiscsoportos formában szervezzük. A tanév végén, intenzív keretben tervezzük a következő továbbképzés beindítását, melynek kezdési időpontja: október 25. péntek. A továbbképzés zárása december 14. szombat. A tanfolyami képzés részletes tematikája, a felnőttképzési szerződés, valamint a jelentkezési lap a Főiskola honlapján megtalálható, letölthetők. A továbbképzés teljesítésének formai követelménye: tanári végzettségről hiteles másolat; képzés 90 %-án kötelező részvétel; a záró ellenőrzésen (2 óra erkölcstan óra hospitálás, egy 5 oldalas erkölcstan tanulmány elkészítése, egy mikrótanítási óra megtartása) megfelelni. A továbbképzés tartalmi követelményei: A képzést elvégző, 5 8. évfolyamokon erkölcstant tanító tanárok feleljenek meg a évi CXC törvény 98. (6) szakaszában szabályozott előírásnak. A képzés végére a résztvevők - legyenek képesek az erkölcsi, etikai gondolkodásmód és érvelésmód elsajátítására és átadására. Ismerjék meg a helyes emberi magatartás és a jó döntés vezérelveit, az erények mibenlétéről folyó a civilizáció történetével egyidős diskurzusban kiérlelt főbb álláspontokat, értékelveket és érvelési módokat. Legyenek jártasak a különböző etikai diszciplínákban. Képesek legyenek ötvözni a leíró tudományokat a normatív etikával és erkölcstannal, és ebből egy holisztikus rendszert alakítsanak ki úgy, hogy mindezek egyszerre szolgálják: a nemzeti alaptantervben megfogalmazott általános és erkölcsi, etikai műveltség gyarapodását, az értékrend kialakulását és megszilárdulását, az értékek közvetítésének és a képességek fejlesztésének kereteit és lehetőségeit, az önismereti és erkölcsi, valamint a kapcsolatkultúrára és a közéleti szerepre való nevelést. Sikertelen teljesítés: ha a továbbképzésben résztvevő a formai és/vagy tartalmi követelményeknek nem felel meg. A programból való kimaradás, illetve visszalépés jogkövetkezményei: egyéni elbírálás alapján. A pedagógusjelentkezést a jelentkezések időrendi sorrendjében regisztráljuk, arról visszaigazolást küldünk. Egy tanfolyamot minimum 10fő, maximum 25 fővel indítunk. A 60 órás továbbképzés ára: forint. Jelentkezéseket regisztráló személy: Széplábi Ramóna, rektori ügyintéző elérhetősége: Tel: 88/ ; fax: 88/ ; Web lap: Minden érdeklődőt szeretettel várunk Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk. Mellékletek: felnőttképzési szerződés; a továbbképzés tematikája; jelentkezési lap. Veszprém, szeptember 30. Tisztelettel: Trosits András főiskolai docens

2 Az erkölcstan pedagógus továbbképzés ismertetése I. A továbbképzési program megnevezése Általános iskolai tanárok felkészítése az Erkölcstan c. tantárgy 5 8. évfolyamokon történő oktatására. II. A továbbképzés célja A 60 órás tanfolyamot elvégző, erkölcstant tanító tanárok feleljenek meg a évi CXC. törvény 98. (6) szakaszában szabályozott előírásnak. További cél, hogy: - a résztvevő pedagógusokat képessé tegyük az új tantárgy oktatására az 5-8. évfolyamokon az általános iskolákban. - a képzés megvalósításakor szem előtt tartsuk a NAT erkölcstan kiemelt fejlesztési területeit, műveltségtartalmait, - a képzés végére a résztvevők ismerjék meg az erkölcstan oktatásának céljait, főbb területeit, - a résztvevők kellő jártasságra tegyenek szert szakmódszertani kérdésekben. - a résztvevők legyenek képesek arra, hogy tanítványaik számára megragadhatóvá tegyék azokat az értékelveket, amelyeken a társadalmi együttélés bevett normái alapulnak, - az erkölcstant tanító tanárok váljanak képessé az erkölcsi választási helyzetek közös elemzésére és ezeknek a diákok számára való továbbítására. III. A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények A továbbképzést elvégző, 5 8. évfolyamokon erkölcstant tanító tanárok feleljenek meg a évi CXC törvény 98. (6) szakaszában szabályozott előírásnak. A képzés végére a résztvevők: - legyenek képesek az erkölcsi, etikai gondolkodásmód és érvelésmód elsajátítására és átadására, - ismerjék meg a helyes emberi magatartás és a jó döntés vezérelveit, az erények mibenlétéről folyó a civilizáció történetével egyidős diskurzusban kiérlelt főbb állás-pontokat, értékelveket és érvelési módokat, - legyenek jártasak a különböző etikai diszciplínákban, - képesek legyenek ötvözni a leíró tudományokat a normatív etikával és erkölcstannal, és ebből egy holisztikus rendszert alakítsanak ki úgy, hogy mindezek egyszerre szolgálják: a nemzeti alaptantervben megfogalmazott általános és erkölcsi műveltség gyarapodását, az értékrend kialakulását és megszilárdulását, az értékek közvetítésének és a képességek fejlesztésének kereteit és lehetőségeit, az önismereti és erkölcsi, valamint a kapcsolatkultúrára és a közéleti szerepre való nevelést. IV. A program rövid ismertetése A magyar közoktatás új szabályozása alapján a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény szerint az általános iskolák minden osztályában felmenő rendszerben 2013-tól új tantárgyként kötelező lesz az erkölcstan óra. Átmeneti rendelkezésként a köznevelési törvény 98. (6) szakasza ezen órák 5 8. évfolyamokon történő megtartásához legalább 60 órás pedagógus továbbképzést ír elő, melynek keretében a pedagógus elsajátítja az erkölcstan oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket. A továbbképzés elindítására a köznevelési törvénnyel és az új NAT koncepcióval összhangban került sor. A tematikai egységek három nagyobb modul köré szerveződnek. Először az erkölcstan elméleti alapvetéseit (alapvető erkölcstan, filozófiai és kulturális antropológia, az erkölcsi nevelés lélektana és pedagógiája), majd az alkalmazott erkölcstan kérdésköreit (bioetika, a társas kapcsolatok etikája, a család-, és gyermekvédelem, krízisek) tárgyaljuk, mely témáknál az ismeretszerző ismeretátadó funkciót helyeztük a középpontban, gyakorlati megbeszélésekkel, páros és csoportmunkával, vitával, elemzéssel. A harmadik modul elméleti és gyakorlati szakmódszertani bevezetéssel indul, gyakorlati tervezőmunkával folytatódik, végül a csoport előtti mikrótanítással zárul.

3 A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzés 90 %-án való részvétel, valamint az alábbi 3 pontban összefoglalt feladatok teljesítése: 1) A résztvevők kötelesek látogatni (hospitálni) legalább 2 erkölcstan, vagy a témaköröknek megfelelő osztályfőnöki, illetve hittanórát. A hospitálás a továbbképzés időtartama alatt történik, a résztvevő szervezi meg. A hospitálás kiváltható 2 tanítási óra tervezetének elkészítésével, melynek tartalmát az előadó határozza meg. 2) A résztvevők az oktatás részét képező, azt kiegészítő témákban rövid (5 oldalas) tanulmányt készítenek, melyben a képzésen elsajátított és a szakirodalom felhasználásával megszerzett ismereteiket mutatják be, a dolgozatot sikertelenség esetén ismételten el kell készíteni. 3) Minden résztvevő mikrótanítást végez, mely során alkalmazza a képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket, valamint a hospitáláson megfigyelt jó gyakorlatokat. V. A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzés módjának megnevezése, leírása, valamint az értékelés szempontjainak meghatározása. A záró ellenőrzés három részből tevődik össze: 1) A képzésben résztvevők kötelesek legalább 2 erkölcstan- vagy a témaköröknek meg-felelő osztályfőnöki, etika-, illetve hittanórát látogatni (hospitálni). A hospitálás a továbbképzés időtartama alatt történik, a résztvevő szervezi meg. A hospitálás kiváltható 2 tanítási óra tervezetének elkészítésével, melynek témakörét az előadó határozza meg. 2) A képzésben résztvevők az oktatás részét képező vagy azt kiegészítő témákban rövid (5 oldalas) tanulmányt készítenek, melyben a képzésen elsajátított és a szakirodalom felhasználásával megszerzett ismereteiket mutatják be. 3) Minden résztvevő mikrótanítást végez, mely során alkalmazza a képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket, valamint a hospitáláson megfigyelt jó gyakorlatokat. Az értékelés szempontjai: 1) Az óralátogatásnál (hospitálásnál): A látogatott pedagógus/hitoktató által aláírt igazolás. Az értékelés: részt vett - nem vett részt. Óratervezet készítésénél: a tervezet alapján végrehajtható - nem végrehajtható az óratervezet kötelező elemei (óra célja, célcsoport, téma, tanári és tanulói tevékenységek, módszerek, eszközök, időterv) szerepelnek - nem szerepelnek 2) A tanulmánynál: A választott téma feldolgozásának és a képzés célrendszerének koherenciája A képzésen elsajátított szaknyelv helyes használata A szakirodalomból elsajátított szaknyelv helyes használata Az elméleti vagy módszertani téma személyessége. (Erről a témakörhöz igazodó képzést végző rövid megbeszélés során győződik meg.) Az értékelés: jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. (Nem felelt meg értékelés esetén a résztvevőnek át kell dolgoznia a tanulmányát, és újra be kell nyújtania értékelő megbeszélésre.) 3) A mikrótanításnál: Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának helyessége, A témához választott módszerek, munkaformák szükségessége. A tanulók tevékenykedtetése. A téma korosztálynak megfelelő szintű tálalása. Az értékelés: szóbeli, szöveges a képzést vezető rövid értékelését a képzésben résztvevők kiegészítik. Megfogalmazzák a mikrótanítást végző erősségeit, illetve felhívják a figyelmet a hiányosságokra, útmutatást adva a lehetséges jobb, hatékonyabb feldolgozásra/módszerekre. A záró ellenőrzés 1), 2) és 3) pontjában megfogalmazott követelmények %-os arányban számítható be az értékeléskor.

4 A továbbképzés címe: A továbbképzés kódszáma: 82/166/2012. JELENTKE ZÉSI LAP Általános iskolai tanárok felkészítése az Erkölcstan c. tantárgy 5 8. évfolyamokon történő oktatására A továbbképzés időtartama: 60 óra Név Anyja neve Születési hely, idő Lakcím/levelezési cím Telefonszám (személyes használatú) cím (személyes használatú) Munkahely neve címe telefonszám A képzés részvételi díja: Ft/fő, melyet teljesíthet a Főiskola pénztárában, vagy átutalással: OTP Részvételi szándékát legkésőbb a tanfolyam megkezdése előtt 8 munkanappal írásban visszavonhatja. Amennyiben a jelentkező a fenti határidő után, de a tanfolyam megkezdése előtt lép vissza, a tanfolyam díjának 50%-át köteles téríteni. A tanfolyam megkezdése után kíván visszalépni, a teljes összeget köteles megtéríteni a szervező részére. Hány %-át fizeti? Milyen címre kéri a számlát? a munkahely a résztvevő munkahely számlázási címe saját számlázási cím* * Abban az esetben kérjük kitölteni, ha a részvételi díj önrészt is tartalmaz. munkáltató* *Amennyiben a munkáltató részben vagy egészben támogatja a továbbképzést P.H. résztvevő

5 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött a felnőttképzést folytató intézmény (továbbiakban: Intézmény) Az intézmény neve: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Az intézmény hivatalosan rövidített neve: Az intézmény címe: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefonszáma: 88/ Faxszáma: 88/ Elektronikus levelezési címe: Weblap címe: A képzési tevékenységért felelős vezető neve: Trosits András elérhetősége: beosztása: főiskolai docens Jelentkezéseket regisztráló személy neve: Széplábi Ramóna elérhetősége: beosztása: rektori ügyintéző Az intézménynek a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: Akkreditációs tanúsítvány száma: 82/166/2012 Adószáma: OM-azonosító száma: FI Az állami adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma: Számlavezető bankjának neve: OTP Bank valamint a képzésben részt vevő között (továbbiakban: Résztvevő) Résztvevő neve: Leánykori neve: Születési helye és ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Iskolai és szakmai végzettsége: Lakóhelyének címe: Telefonszáma: Elektronikus levelezési címe: Magyar 1. Szerződő felek (továbbiakban: Felek) közösen megállapítják, és tudomásul veszik, hogy az Intézménynek a képzési programja alapján a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 20. (1) bekezdése szerint a Résztvevő felnőttel [a törvény 20. (2) bekezdése szerinti tartalom alapulvételével] felnőttképzési szerződést kell kötnie. 2. Az Intézmény vállalja, hogy képzésre vonatkozó képzési programja alapján képzést nyújt a Résztvevő számára, és biztosítja a képzési program megvalósításához szükséges feltételeket az alább részletezettek szerint:

6 A képzés megnevezése: Általános iskolai tanárok felkészítése az Erkölcstan c. tantárgy 5 8. évfolyamokon történő oktatására A képzés célja: A 60 órás tanfolyamot elvégző, erkölcstant tanító tanárok feleljenek meg a évi CXC. törvény 98. (6) szakaszában szabályozott előírásnak. A képzéssel megszerezhető Képesítés, kompetenciák: (szak)képesítés, illetőleg az - a résztvevő pedagógusokat képessé tegyük az új tantárgy elsajátítható ismeretek, oktatására az 5-8. évfolyamokon az általános iskolákban. kompetenciák - a képzés megvalósításakor szem előtt tartsuk a NAT erkölcstan megnevezése: kiemelt fejlesztési területeit, műveltségtartalmait, - a képzés végére a résztvevők ismerjék meg az erkölcstan oktatásának céljait, főbb területeit, - a résztvevők kellő jártasságra tegyenek szert szakmódszertani kérdésekben. - a résztvevők legyenek képesek arra, hogy tanítványaik számára megragadhatóvá tegyék azokat az értékelveket, amelyeken a társadalmi együttélés bevett normái alapulnak, - az erkölcstant tanító tanárok váljanak képessé az erkölcsi választási helyzetek közös elemzésére és ezeknek a diákok A Résztvevő képzés során nyújtott teljesítményének ellenőrzési és értékelési módja: számára való továbbítására. A záró ellenőrzés három részből tevődik össze: 1) A képzésben résztvevők kötelesek legalább 2 erkölcstan- vagy a témaköröknek megfelelő osztályfőnöki, etika-, illetve hittanórát látogatni (hospitálni). A hospitálás a továbbképzés időtartama alatt történik, a résztvevő szervezi meg. A hospitálás kiváltható 2 tanítási óra tervezetének elkészítésével, melynek témakörét az előadó határozza meg. 2) A képzésben résztvevők az oktatás részét képező vagy azt kiegészítő témákban rövid (5 oldalas) tanulmányt készítenek, melyben a képzésen elsajátított és a szakirodalom felhasználásával megszerzett ismereteiket mutatják be. 3) Minden résztvevő mikrótanítást végez, mely során alkalmazza a képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket, valamint a hospitáláson megfigyelt jó gyakorlatokat. Az értékelés szempontjai: 1) Az óralátogatásnál (hospitálásnál): A látogatott pedagógus/hitoktató által aláírt igazolás. Az értékelés: részt vett - nem vett részt. Óratervezet készítésénél: a tervezet alapján végrehajtható - nem végrehajtható az óratervezet kötelező elemei (óra célja, célcsoport, téma, tanári és tanulói tevékenységek, módszerek, eszközök, időterv) szerepelnek - nem szerepelnek 2) A tanulmánynál: A választott téma feldolgozásának és a képzés cél-rendszerének koherenciája A képzésen elsajátított szaknyelv helyes használata A szakirodalomból elsajátított szaknyelv helyes használata Az elméleti vagy módszertani téma személyessége. (Erről a témakörhöz igazodó képzést végző rövid megbeszélés során győződik meg.)

7 Megengedett hiányzás mértéke A megengedett hiányzás túllépésének következményei a Résztvevőre nézve: A képzés helye: A képzés időtartama (figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását): A képzés ütemezése (figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását): A vizsga szervezésének módja és formája: OKJ szerinti hatósági, illetve nyelvi képzés esetén a javasolt vizsgaszervező intézmény megnevezése: Teljes képzési díj (figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását): (Állami, illetve európai uniós források terhére támogatásban részesülő képzés esetén) a támogatás összege: Az értékelés: jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. (Nem felelt meg értékelés esetén a résztvevőnek át kell dolgoznia a tanulmányát, és újra be kell nyújtania értékelő megbeszélésre.) 3) A mikrótanításnál: Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának helyessége, A témához választott módszerek, munkaformák szükségessége. A tanulók tevékenykedtetése. A téma korosztálynak megfelelő szintű tálalása. Az értékelés: szóbeli, szöveges a képzést vezető rövid értékelését a képzésben résztvevők kiegészítik. Megfogalmazzák a mikrótanítást végző erősségeit, illetve felhívják a figyelmet a hiányosságokra, útmutatást adva a lehetséges jobb, hatékonyabb feldolgozásra/módszerekre. A záró ellenőrzés 1), 2) és 3) pontjában megfogalmazott követelmények %-os arányban számítható be az értékeléskor. az elméleti tanórákról: 3 óra a gyakorlati foglalkozásokról: 3 óra Összóraszám 60 óra a konzultációkról: - Tanúsítvány nem kerül kiállításra. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 8200 Veszprém, Jutasi u. 18/2. október 25. december 14. A tematika alapján ,- Ft/fő megnevezése:

8 A támogatással nem fedezett képzési díj mértéke és fizetésének módja ÖNRÉSZ A Résztvevő támogatás visszafizetésére vonatkozó kötelezettsége A Résztvevő szerződésszegésének következményei: Az Intézmény szerződés-szegésének következményei: Más vonatkozó jogszabály előírásai: - a 277/1997. (XII. 21.) Korm.rend. szerint a szerződésben foglaltak nem teljesítéséig a Tanúsítványt nem adjuk ki a résztvevő egy másik, ugyanilyen célú továbbképzésbe történő beiskolázása, vagy a részvételi díj részben, vagy egészben történő visszafizetése A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az évi IV. törvény, illetve a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 3. Az Intézmény kijelenti, hogy a képzés a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 21. -a alapján támogatottnak minősül. 4. Hallgató nyilatkozik arról, hogy a felnőttképzési szolgáltatásokat igénybe kívánja venni. Szolgáltatás megnevezése Igényli Nem igényli Előzetes tudásszint felmérése A képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás x x 5. Az Intézmény a Résztvevő kérésére biztosítja az előzetesen megszerzett tudás mérését, értékelését, és ennek eredményét figyelembe veszi a képzés tartalmának, illetve folyamatának egyénre szabott alakításában, ezen belül különösen a képzés időtartamának, ütemezésének, továbbá a képzés díjának és a vizsgadíjának megállapításánál. 6. Az Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felnőttképzési szerződést, valamint a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 10/A -ában részletezett képzési dokumentumokat a vállalt képzés teljesítésével összefüggésben vezeti, nyilvántartja és az állami foglalkoztatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében öt évig megőrzi. 7. Az Intézmény vállalja, hogy a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 28. -a alapján kezelt Résztvevővel kapcsolatos személyi adatokat, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához a Résztvevő oldaláról szükséges feltételek meglétét igazoló dokumentumokat (a törvényben meghatározott kivételtől eltekintve) harmadik személy számára csak a Résztvevő hozzájárulásával adja ki. Veszprém, Résztvevő dr. Varga István, rektor

9 Akkreditált pedagógus továbbképzési programunk 1. A továbbképzési program meghirdetése Jelentkezési lap 2. Jelentkezések Levél: értesítés a regisztrációról 3. Regisztráció, a jelentkező kiértesítése -en Minimum 10 fő maximum 25 fő n i 4. Főiskolai terem kijelölése, oktatók beosztása Megbízási szerződések Tematika Bejelentő 5. A program indításának bejelentése értesítés 6. A jelentkező kiértesítése a tanfolyam indulásáról

10 1. foglalkozás Nyilatkozat i n Felnőttképzési szerződés 7. Tájékoztató a továbbképzés feltételeiről, nyilatkozat, felnőttképzési szerződés kiosztása, kitöltése, befizetés Hallgatói tájékoztató Jelenléti ívek 8. Jelenléti ív kiosztása Jegyzőkönyv a hallgatók teljesítményének értékeléséről Utolsó foglalkozás i 9. A tanfolyam zárása, a résztvevők teljesítményének értékelése n Hallgatói dolgozatok Az értékelő kérdőívek összesítője 10. Értékelő kérdőívek kitöltése Hallgatói kérdőív - oktatókra Hallgatói kérdőív - tanfolyamra Tanfolyami dokumentáció 11. Zárás: a tanfolyami dokumentáció, a képzők megbízási szerződései, a teljesítési igazolások leadása a felnőttképzési szakreferensnek Megbízási szerződések Teljesítésigazolások A tanúsítvány átvételét igazoló lap 12. A Tanúsítvány kiosztása, átvételi elismervény aláírása Tanúsítványok és másolatai STOP

11 2. alkalom 1. alkalom Továbbképzést szervező: Trosits András, főiskolai docens Időtartam: október 25. december 14. SORSZÁM HELYSZÍN, IDŐPONT AZ ÓRA ANYAGA MUNKAFORMA ÓRASZÁM ELŐADÓ ALÁÍRÁSA október 25. (péntek) Alapvető erkölcstan (az ember, mint erkölcsi személyiség; vallás, kereszténység, Európa) elm. gyak Az önszabályozás elmélete, szerepe az erkölcsi nevelésben. Az értelem, érzelem, ösztön, akarat szerepe cselekedeteinkben, döntéseinkben Erkölcsi dilemmák és játékos feladatok használata az erkölcsi nevelésben A lelkiismeret fogalma, méltósága, biztossága és kételkedése. A lelkiismeret nevelése, torzulása. A lelkiismeretes emberek történelmi szerepe: R. Wallenberg, T. Morus Az erkölcsi norma, törvény fogalma, kötelező jellege, alakulása, demokratikus fejlesztése. Erkölcs és jog viszonya Alapvető erkölcstan (az ember, mint erkölcsi személyiség; vallás, kereszténység, Európa) 0,5 0,5 Bálint Bánk főiskolai docens 0,5 0,5 PhD. dr. Balázs Pál főiskolai tanár Főbb etikai irányzatok. Az érvelés módja, stratégikus szabályai hibái különböző etikai érvelésrendszerekben. A közös nevező megtalálásának módja: alapjogok, vita, a konszenzus állomásai A szabadság fogalma, szélsőséges értelmezései, határai. Szabadság és felelősség. Erkölcsi dilemmák - 1 PhD. dr. Balázs Pál főiskolai tanár 1 - október 26. (szombat) A meggyőződés, a hit és a világnézet értelmezése. 1 - PhD A világvallások etikája (izraelita vallás, kereszténység, iszlám, buddhizmus, hinduizmus ). Kiemelkedő személyiségek, vallásalapítók Ebédszünet Az ember, mint társas lény. Alapvető kapcsolat önmagunk, a másik ember, a közösség és a társadalom felé. Ezek dinamikája. A család, barátság, nemzet jelentősége, a transzcendens kapcsolat tisztelete. Barátságok a mindennapi életben, a médiában, a történelemben Az ember, mint testi lény. A test filozófiájának története és mai értelmezése. A test kultúrája: ápoltság, divat, testmozgás, sport, tánc, egészségmegőrzés Az ember, mint időbeli lény. Az idő, a történelem filozófiai fogalma. Az ember folyamatszerűsége, képessége a fejlődésre, tanulásra. A személyes és a kollektív múlt és jövő. A carpe diem életfelfogás szemléltetése, erkölcsi értékelése dr. Varga István főiskolai tanár Kis Attila

12 4. alkalom 3. alkalom SORSZÁM HELYSZÍN, IDŐPONT AZ ÓRA ANYAGA MUNKAFORMA ÓRASZÁM ELŐADÓ ALÁÍRÁSA Alapvető erkölcstan (az ember, mint erkölcsi személyiség; vallás, kereszténység, Európa) elm. gyak. november 08. (péntek) Az ember kettős erkölcsi fóruma: lelkiismeret; felettes én és ösztön-én (fejlődésük, funkcióik, különbségek) Morális érzelmek: öntudat, szégyen, bűntudat. Az önkontroll fejlődése Az egészségért való erkölcsi felelősség, sport, egészséges életmód. Érzékeny figyelem a fogyatékkal élők felé. A szenvedélybetegségek örvénye, lehetséges gyógymódjai Az élet fenyegetettsége: pl. betegség, öngyilkosság, testi sértés Az élet fenyegetettsége: az élet veszélyeztetése Az élet fenyegetettsége: a gyilkosság Az élet fenyegetettsége: a terrorizmus. A HOSPICE mozgalom jelentősége 1 1 Bálint Bánk főiskolai docens Kis Attila Alapvető erkölcstan (az ember, mint erkölcsi személyiség; vallás, kereszténység, Európa) elm gyak Az erkölcstan fogalma, sajátos tárgya, interdiszciplináris jellege Az ember, mint erkölcsi személyiség A személyes értéktudat, világnézet kialakulása Az értékek forrása, társadalmi konszenzusa - 1 PhD. dr. Balázs Pál főiskolai tanár november 09. (szombat) Alkalmazott erkölcstan (ember és természet; társas kapcsolatok; az emberi társadalom) 1.5. Szemelvények az erkölcstan történetéből. Pl. Arisztotelész, Szókratész, Ágoston, a skolasztika, Kant, egzisztencialisták. Az erkölcs megsértése: a vétek, a bűn, bűncselekmény fogalma, differenciált fokozatai. A méreg és a bűn párhuzama, a bűn folyamatszerűsége Ebédszünet elm. gyak. 1 1 dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár Filozófiai és kulturális antropológia Az ember szellemi lény. A személyiség fogalma, annak értelmezései. Az ember: racionális, erkölcsös, kommunikatív, a transzcendenciára nyitott Bioetika Az élet tisztelete, a személyes élet tisztelete. Az élet kezdetével kapcsolatos etikai megközelítések (pl. család-tervezés, abortusz) 0,5 1 0,5 1 dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár Kis Attila

13 6. alkalom 5. alkalom Alkalmazott erkölcstan -18 (ember és természet; társas kapcsolatok; az emberi társadalom) elm. gyak. november 22. (péntek) A társas kapcsolatok etikája Kommunikációs és médiaetika. Hazai és nemzetközi példák a publikumetikából (tudatos fogyasztás, ellenállás). A kommunikációs formák szabályainak ismertetése. Erkölcsi érvelésmódok az igazság megosztásáról elrejtéséről kiélezett helyzetben Szexuáletika: a férfi és női lét sajátosságai, a szexualitás célja, a diákszerelem sajátosságai 0,5 1 PhD. dr. Sebestyén József igazgató Alkalmazott erkölcstan -16 (ember és természet; társas kapcsolatok; az emberi társadalom) elm gyak. november 23. (szombat) A pszichoszexuális érés fázisai. A serdülőkor szexuális problémáinak erkölcsi megítélése Nemiség, szerelem, szexuális kapcsolatok Család- és gyermekvédelem, krízisek Segítségre szoruló családok (pl. özvegy, elvált, újraházasodott szülők családja) Ebédszünet Családi eredetű traumák (gyermek-bántalmazás, elhanyagolás...) Veszélyeztetettség 1 - Bálint Bánk főiskolai docens 0,5 0, A gyerekkor és kora serdülőkor fejlődési krízisei. Megküzdés Devianciák (pl. agresszió, dohányzás, alkohol, drog). Rizikó- és protektív faktorok 1 1 Pap Józsefné gyógypedagógus Pap Józsefné gyógypedagógus

14 10. alkalom 9. alkalom 8. alkalom 7. alkalom november 29. (péntek) Szakmódszertan -18 (módszerek, mikrótanítás) Az erkölcstantanítás sajátosságai. Az etikatanítás eddigi tapasztalatai NAT, kerettanterv, helyi tanterv, tantárgyi program (tanmenet), segédletek 1, Az erkölcstanórák felépítése; Óravázlatok készítése, önértékelés, visszajelzések; Az etikaórák légköre elm gyak 0, A tanórán használható módszerek: csoportmunka, órai munka, házi dolgozat 1 - Kis Attila Szakmódszertan (módszerek, mikrótanítás) elm gyak A tanórán használható módszerek: filmelemzés, projektmódszer, vita...), - 1 november 30. (szombat) A tanórán használható eszközök (film, forrás, lexikonok, képanyagok.) - 1, Tanári kérdéskultúra. Motiváló értékelési lehetőségek 1 0, Erkölcstan óra megbeszélése: a témakörrel releváns osztályfőnöki, etikailletve hittanóra megtekintése (hospitálás) Erkölcstan óra megbeszélése: a témakörrel releváns osztályfőnöki, etikailletve hittanóra megtekintése (hospitálás) Sebő József, Kis Attila Ebédszünet Mikrótanítás, értékeléssel - 1 Kis Attila Mikrótanítás, értékeléssel - 1 december 13. (péntek) Szakmódszertan (módszerek, mikrótanítás) Mikrótanítás, értékeléssel Mikrótanítás, értékeléssel Mikrótanítás, értékeléssel Mikrótanítás, értékeléssel - 1 elm gyak. Kis Attila december 14. (szombat) Szakmódszertan (módszerek, mikrótanítás) Mikrótanítás, értékeléssel Mikrótanítás, értékeléssel Az elkészített tanulmányok megbeszélése, értékelése - 1, Tanfolyam értékelés - 0,5 elm gyak. Kis Attila Trosits András főiskolai docens

Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Tanítók, Tanárok!

Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Tanítók, Tanárok! Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2 Telefon: (88) 542-700, Fax: (88) 542-726 E-mail: trosits@vhf.hu www.vhf.hu Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Tanítók, Tanárok! A Veszprémi

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

Felnőttképzési szerződés (iskolarendszeren kívüli felnőttképzés)

Felnőttképzési szerződés (iskolarendszeren kívüli felnőttképzés) Felnőttképzési szerződés (iskolarendszeren kívüli felnőttképzés) Ikt. sz.: FSZ Z-5/4, mely létrejött a felnőttképzést folytató intézmény (továbbiakban: Intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény székhelye:

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Jelentkezési lap mestervizsgához

Jelentkezési lap mestervizsgához /4 Jelentkezési kód:... Kérem, hogy... szakmában /OKJ száma is/ mestervizsgára bocsátani szíveskedjenek. Név:... Lakcím:... Telefon: / - mobil: / - E-mail:... Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara -

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Levelező Tagozata 9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26. TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról Iskolánk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ:

Részletesebben

Trénerképzés 2015. Képző intézmény: PORTENT Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/A. Képviseli: Koós Viktória

Trénerképzés 2015. Képző intézmény: PORTENT Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/A. Képviseli: Koós Viktória Trénerképzés 2015 PORTENT Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/a. Cg.: 01-09-929071, Asz.: 14987641-2-41 Képviselő: Koós Viktória Kedves Érdeklődő, Kedves Arcjóga arctorna trénerjelölt! Ezúton tájékoztatlak,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

Képzési tematika. Témakörök Előadók Óraszám

Képzési tematika. Témakörök Előadók Óraszám Képzési tematika Témakörök Előadók Óraszám A kurzus célja, bevezetése PhD. Dr. Balázs Pál, 2 óra Közigazgatási, jogi és anyagi ismeretek dr. Mail József, gazdasági helynök 4 óra Egyházszemléleti kérdések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat címe: Értékesítési-üzletkötői tanfolyam (komplex kompetencia-fejlesztő képzési program) 2.) A pályázat kiírója: Európai Üzleti Iskola 1539 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat teljes címe: Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam: Képzők képzése»train the trainer program«2.) A pályázat kiírója és a képzési program jogtulajdonosa:

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Per Form Hungária Kft. 1142 Budapest, Ungvár u. 43 Felnőttképz. nyilv. szám: 01 0585 04

Per Form Hungária Kft. 1142 Budapest, Ungvár u. 43 Felnőttképz. nyilv. szám: 01 0585 04 IV. Infravörös spektroszkópiás iskola Azonosító szám: 5400, műszaki technikusi képesítések (szakmai tanfolyamok felnőttképzés keretében) Tájékoztató felnőttképzési programról A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar Felnőttképzési Csoport 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44. Csoportvezető: Nagy Dóra Tel.: 487-9247, Fax.: 356-6337 Email: ndori@mail.hupe.hu A nem olimpiai

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

BUREAU VERITAS MAGYARORSZÁG KFT. TANFOLYAMI KÍNÁLATA 2013. II. negyedév. Környezetirányítási rendszer. Energiagazdálkodási irányítási rendszer

BUREAU VERITAS MAGYARORSZÁG KFT. TANFOLYAMI KÍNÁLATA 2013. II. negyedév. Környezetirányítási rendszer. Energiagazdálkodási irányítási rendszer BUREAU VERITAS MAGYARORSZÁG KFT. TANFOLYAMI KÍNÁLATA 2013. II. negyedév Tanfolyam megnevezése ISO 9001 belső auditor, AKKREDITÁLT, PL-5716 ISO 9001 vezető auditor, A magyar környezetvédelmi jog alapjai

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

ISO/TS 16949:2009 belső auditorképző

ISO/TS 16949:2009 belső auditorképző ISO/TS 16949:2009 belső auditorképző A képzés az ISO/TS 16949:2009 autóipari ben auditálási feladatokat végzők számára ajánlott. Célja: a belső és vevői autóipari auditokat végző szakemberek elméleti és

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT.

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. Általános információk Képzések típusa: Képzéseinket az oktatás intenzitása szerint csoportosítjuk. Ezen szempontok szerint a Résztvevők választhatnak a hétközi,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TOVÁBBKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS JELENTKEZÉSI LAP

ÁLTALÁNOS TOVÁBBKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS JELENTKEZÉSI LAP ÁLTALÁNOS TOVÁBBKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS JELENTKEZÉSI LAP Kérjük, figyelmesen olvassa át az Általános Továbbképzési Tájékoztatót, majd amennyiben képzésünk felkeltette érdeklődését, úgy a jelentkezési lap

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Report of Module IV. Seminar-design

Report of Module IV. Seminar-design Comenius 2.1 E:BOP Empowerment: Burn Out-Prevention Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Report of Module IV. Seminar-design (MAGYARORSZÁG) E-BOP Nemzetközi projekt Konstruktív magatartásváltoztatás

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben A felvételi eljárás 2 szakasza: 1. Általános felvételi eljárás: 2016. január 16-ától 2016. április 26-áig tart. 2. Rendkívüli felvételi eljárás: 2016.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

mint a képzésben résztvevő (a továbbiakban: Képzésben résztvevő),

mint a képzésben résztvevő (a továbbiakban: Képzésben résztvevő), FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján amely létrejött egyrészről a név: Budapesti Gazdasági Főiskola székhely: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. számlaszám:

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. OBDK ADATVÉDELMI FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE / Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ által minősített képzés/ SE-TK/2015.I.

TÁJÉKOZTATÓ. OBDK ADATVÉDELMI FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE / Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ által minősített képzés/ SE-TK/2015.I. TÁJÉKOZTATÓ OBDK ADATVÉDELMI FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE / Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ által minősített képzés/ SE-TK/2015.I./00371 2015. május 16. BUDAPEST Jelentkezési határidő: 2015. május

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Felkérő levél Hivatalosan igazoljuk, hogy.. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola IV. évfolyamos szociálpedagógia szakos levelező tagozatos

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505 Beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyama és továbbképzése

Részletesebben

Bevezető. Kedves Kollégák! Bevezető. A 2013/2014-es tanévben bevezetett 5. osztályosoknak szóló erkölcstan tantárgyat feldolgozó tankönyv

Bevezető. Kedves Kollégák! Bevezető. A 2013/2014-es tanévben bevezetett 5. osztályosoknak szóló erkölcstan tantárgyat feldolgozó tankönyv Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! A 2013/2014-es tanévben bevezetett 5. osztályosoknak szóló erkölcstan tantárgyat feldolgozó tankönyv folytatása a 6. osztályosoknak szóló tankönyv. A kerettantervben

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben