PROJEKTMENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉSI SABLONOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTMENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉSI SABLONOK"

Átírás

1 PROJEKTMENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉSI SABLONOK

2 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: 2

3 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V2 1. Metaadat-táblázat Megnevezés Sablon győjtemény Cím (dc:title) Projektmenedzsment és fejlesztési sablonok Kulcsszó (dc:subject) Adatvagyon felmérés, általános projektmenedzsment termékek, szoftverfejlesztési módszertan Leírás (dc:description) A sablongyőjteményben szereplı dokumentumok úgy lettek kidolgozva, hogy azok az adott szakterületen átfogóan, a lehetı legnagyobb mértékben általánosan alkalmazhatók legyenek. Azokon a helyeken ahol az adott rész nem teljesen egyértelmő, kitöltési útmutató is szerepel. A dokumentum három fı területre fókuszál: Adatvagyon felmérés, általános projektmenedzsment termékek, szoftverfejlesztési módszertan. Típus (dc:type) szöveg Forrás (dc:source) Kapcsolat (dc:relation) Terület (dc:coverage) Létrehozó (dc:creator) e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt Kiadó (dc:publisher) Miniszterelnöki Hivatal Résztvevı (dc:contributor) Stratis Kft. Jogok (dc:rights) Dátum (dc:date) Formátum (dc:format) MS-Word Azonosító (dc:identifier) Nyelv (dc:language) Magyar Verzió (dc:version) V2 Státusz (State) Végleges Fájlnév (FileName) EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V2.doc Méret (Size) Ár (Price) Felhasználási jogok (UserRights) 3

4 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V2 2. Verziókövetési táblázat A dokumentum neve Projektmenedzsment és fejlesztési sablonok A dokumentum készítıjének neve Stratis Kft. A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám V2 Összes oldalszám 75 A projekt azonosítója E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 2.1. Változáskezelés Verzió Dátum A változás leírása V MeH-nek átadott végleges verzió. V Minıségbiztosító visszajelzéseinek átvezetése. V3 4

5 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V2 Tartalomjegyzék 1. Metaadat-táblázat Verziókövetési táblázat Változáskezelés Bevezetı Adatvagyon felmérési dokumentáció Vezetıi összefoglaló Bevezetés A dokumentum elkészítésekor mérlegelt szempontok Az alkalmazott módszertan A felmérésben érintett rendszerek Összefoglalás A mőködés általános feltételei Az alapvetı törzsadatok kezelése Személytörzs Szervezettörzs Partnertörzs Architektúra, a rendszerek kapcsolatai A vizsgált rendszerek közötti adatkapcsolatok összefoglalása A rendszerek részletes leírása Rendszer Összefoglalás, értékelés Az alkalmazás részletes leírása (Alkalmazás leíró adatlap) A rendszerhez tartozó dokumentációk (Dokumentáció leíró adatlap) Technológiai, mőködési környezet A rendszer fıbb adatállományai, törzsadatok Adat és információs kapcsolatok A fıbb adatok minısítése További rendszerek Javaslatok, akcióterv A felmérés elkészítéséhez felhasznált dokumentációk jegyzéke Mellékletek Adatvagyon felmérés sablonok Adatbázis leírás Adatminısítés értékelı táblázat Alkalmazás leíró adatlap Dokumentáció leíró adatlap Hardver leíró adatlap Interface leíró adatlap Projekt menedzsment sablonok Megbeszélés emlékeztetı Jegyzıkönyv Értekezlet napirendje Jelenléti ív Átadás-átvételi jegyzıkönyv Teljesítési jegyzıkönyv Feljegyzés Problémajelentés Kockázatleírás Döntéselıkészítı lap Változási kérelem Státusz riport Projekt helyzetjelentés A projekt résztvevık elérhetısége Projektzáró jelentés Kockázat összesítı tábla Változási kérelem összesítı

6 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V2 7. Szoftver fejlesztés sablonok A feladat megfogalmazása Szoftver követelmények specifikálása Kiegészítı specifikációk Vízió Üzleti esettanulmány Szoftver fejlesztési terv Kockázatok Bevezetési terv Szoftver architektúra Tesztelés Szójegyzék Mellékletek

7 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V2 3. Bevezetı Az e-közigazgatás kifejezés mára győjtıfogalommá vált, amely több, párhuzamosan zajló folyamatot igyekszik megragadni. Egyebek mellett beleértjük a közigazgatás átfogó reformját és a technológia modernizációját. A technológia korszerősítése többek között jelenti a termékek és/vagy szolgáltatások kialakítására, fejlesztésére, karbantartására (továbbiakban: létrehozására) irányuló módszertanok egységesítését, továbbfejlesztését is. A módszertan magában foglalja egy termék vagy szolgáltatás létrehozásával kapcsolatos tevékenységek leírását, azoknak sorrendjét, az alkalmazott technikákat, módszereket és eszközöket, valamint a felhasznált illetve létrehozott (munka)anyagokat. Általában véve az informatikai rendszerek létrehozásának nem létezik egységes, minden helyzetben jó, vagy legalább kielégítı eredményt szolgáltató módszertana. Ennek oka, hogy mind az alkalmazási terület, mind a megvalósítás eszközkészlete és háttere rendkívül heterogén. Ha azonban mindkét vonatkozásban specializálunk, azaz leszőkítjük az alkalmazási területet az e-közigazgatásra, az eszközhátteret a modern internetes technológiákra (pl. SOA), akkor jó esélyünk van az adott területen alkalmazható rugalmas módszertan definiálására. A termék/szolgáltatás létrehozása projekt keretében zajlik le. A projekt magában foglalja mindazon erıfeszítéseket, szervezeteket, erıforrásokat, amelyek az adott termék/szolgáltatás létrehozása céljából szükségesek. A módszertan tartalmazza a projekt létrehozásával, végrehajtásával kapcsolatos technikákat, módszereket stb. A módszertanokat és azok gyakorlati alkalmazásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a módszertanok legkevésbé kidolgozott részei az alkalmazási terület felmérésével, illetve a projekt megszervezésének és lebonyolításának szervezeti, szabályozási vonatkozásaival kapcsolatosak. Jelen sablongyőjtemény a közigazgatási informatikai projektek monitoring rendszeréhez kíván segítséget nyújtani. Három kiemelt területre fókuszál: Adatvagyon felmérés. A szervezetek, intézmények természetszerőleg számos, különbözı fejlettségő és felépítéső informatikai rendszert használnak. Ez középtávon akkor is elkerülhetetlen, ha a szervezet a szabványok betartásával maximálisan törekszik az egységességre. A különbözı közigazgatási szervezeteknél mőködı folyamatok azonban legtöbbször túlnyúlnak az egyes rendszerek határain, és a munka hatékony támogatásához szükség lenne arra, hogy az alkalmazások kapcsolódjanak egymáshoz. Más szavakkal mondva: a felhasználók teljesen jogosan várják el, hogy hatékony támogatást kapjanak saját munkájukhoz, és rendelkezésükre álljanak a szakterületükhöz tartozó adatok, miközben kevésbé érdekli ıket, hogy azokat melyik rendszer milyen formában szolgáltatja. Ezért van szükség egy egységes, konszolidált fogalom-győjteményre, amely a rendszerek felett áll, és segíti azok megértését, értelmezését és a munkafolyamathoz igazítását. Általános projektmenedzsment termékek. A projektmenedzsmentre, projektirányításra az elmúlt idıszakban számos módszertan, ajánlás lett kidolgozva (PRINCE, PMBOK, stb.). Ráadásul a rendszer fejlesztık, szállítok a saját legjobb tapasztalataik alapján ezeket átdolgozták, saját magukra szabták, így mondhatjuk, hogy ahány megoldás szállító annyi módszertan. A számos módszertan létezése 7

8 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V2 ellenére azért megállapítható, hogy a projektmenedzsment termékek tekintetében rendkívül nagy eltérések nem tapasztalhatók. Ezen termékek folyamatos felülvizsgálatával átfogó kép alakítható ki a projektek elırehaladásáról, kockázatairól, meghozhatók a szükséges döntések, kijelölhetıek a beavatkozási pontok. Szoftver fejlesztési módszertan. A szoftverfejlesztés területén is számos életciklus modell (Waterfall Model, Rapid Prototyping, Incremental Model, stb), és fejlesztési módszertan (SSADM, UML, RUP, stb.) ismert. Ezt a területet is jellemzi, hogy az alkalmazott technika nagymértékben szállító és feladatfüggı. Az informatikai projektek rendkívül széles skálán szórnak, az alkalmazási terület, a projekt terjedelme, jellege tekintetében, így standard, minden projektre egyaránt alkalmazható eszközrendszer sem létezik. Vannak azonban olyan irányelvek amelyek alkalmazása, minimális testre szabást követıen elvárható, megkövetelhetı. Ehhez kíván segítséget nyújtani jelen sablongyőjtemény 5. fejezete. A sablongyőjteményben szereplı dokumentumok úgy lettek kidolgozva, hogy azok az adott szakterületen átfogóan, a lehetı legnagyobb mértékben általánosan alkalmazhatók legyenek. Azokon a helyeken ahol az adott rész nem teljesen egyértelmő, kitöltési útmutató is szerepel. 8

9 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V2 4. Adatvagyon felmérési dokumentáció 4.1. Vezetıi összefoglaló Bevezetés Egy, a hazai közigazgatás folyamatos korszerősítésében, a hagyományos folyamatok elektronizálásában érdekelt, illetve az Európai Uniós elvárások okán a <A felmért szervezet neve> szempontjából számos alapvetı szervezési, mőködési és információtechnológiai feladat jelentkezik. A jelenlegi helyzet elvárásaiból adódóan a <A felmért szervezet neve> számára rendkívül fontos cél, hogy elısegítse a megfelelıen szabályozott hatékony, jól szervezett e-közigazgatási szolgáltatások kialakulását, amely minden szereplı számára egységes, átlátható szolgáltatási feltételeket biztosít. A megfogalmazott célok elérésének alapvetı feltétele, hogy a <A felmért szervezet neve> gyors, a közigazgatás korszerősítéséhez teljes mértékben igazodó, kellıen megalapozott ügyviteli, szervezési döntéseket tudjon hozni, megfelelıen strukturált, naprakész, egységes formában rendelkezésre álló információs rendszerek és adatbázisok alapján. Jelenleg a <A felmért szervezet neve> számos, különbözı módon elıállításra kerülı, részben elektronikusan, részben papíron kezelt illetve tárolt adattal, információval dolgozik. Az alkalmazott informatikai rendszerek skálája igen széles, a saját készítéső, egyszerőbb felépítéső programoktól a különbözı vásárolt megoldásokig. Ilyen módon, a mőködés során elıforduló adatok meglehetısen különbözı szerkezetben, sok esetben több rendszerben is hasonló céllal és tartalommal kerülnek feldolgozásra, felhasználásra. A <A felmért szervezet neve> számára - a fentiekben meghatározott elvárásokkal illetve feladatokkal összhangban - stratégiai cél a döntéstámogató folyamatok hatékony informatikai támogatása, automatizálása, egy korszerő adattárház, vezetıi információs rendszer kialakítása. Ezen túlmenıen a <A felmért szervezet neve> számára szintén meghatározó fontossággal bír az általa kezelt adatvagyon hosszú távú, állagmegóvó megırzése, megfelelı kezelése, archiválása. A szervezet mőködésével szemben támasztott követelményeknek megfelelıen a <A felmért szervezet neve> az általa kezelt információs és adatvagyon teljes felmérése mellett döntött, amely elıkészíti a <A felmért szervezet neve> informatikai alkalmazásainak a Közigazgatási Szolgáltató Sínhez, így a Központi Rendszerhez történı szabványos csatlakozását. A fentiekben megfogalmazott igényekhez kapcsolódóan a <A felmérést végzı szervezet neve> arra vállalkozott, hogy közremőködik a <A felmért szervezet neve> mőködésében elıforduló adatok, illetve kapcsolataik teljes felmérésében, a szervezet információ-vagyonlistájának elkészítésében. 9

10 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V2 Az elvégzendı feladat vonatkozásában szintén kiemelendı szempont, hogy a felmérés, a nyomtatott formátum mellett elektronikusan karbantartható módon is elkészüljön, ezáltal biztosítva a jövıbeni rugalmas bıvíthetıséget, karbantarthatóságot, az esetleges korrekciókat. Ennek érdekében a <A felmérést végzı szervezet neve> a felmérés tárgyát képezı teljes információs vagyonlista elektronikus változatát is szállítja a <A felmért szervezet neve> részére. A felmérés, a különbözı információs források konszolidációjával részben - pótolni igyekszik a különbözı dokumentációk, elsısorban az adat, adatfolyam és interface leírások hiányát is. <A felmérést végzı szervezet neve> munkatársai ezúton is szeretnék megköszönni a <A felmért szervezet neve> munkatársainak a felmérés elkészítéséhez biztosított segítségüket, közremőködésüket: <nevek, beosztások felsorolása> A dokumentum elkészítésekor mérlegelt szempontok Az érintett rendszerek vizsgálatához kapcsolódóan általánosságban elmondható, hogy a felmérési szempontok között lényegesen nagyobb hangsúllyal szerepeltek az elıforduló adatok, információk illetve azok kapcsolatára, alapvetı mőködési környezetére vonatkozó kérdések. A felmérés nem törekedett egy széleskörő információbiztonsági vizsgálat végrehajtására, a vonatkozó feltételeket csak az adatok biztonságos mőködése és védettsége szempontjából igyekezett összefoglalni és értékelni. Ennek megfelelıen a projekt elsı fázisának megvalósítása során - a megfogalmazott célokkal összhangban - az érintett rendszerek illetve az általuk kezelt és tárolt fıbb adatok elsısorban az alábbi szempontok szerint kerültek felmérésre, minısítésre: a) Az érintett informatikai rendszerek alapvetı paraméterei, védettsége, az üzemeltetés feltételei; az elıforduló objektumok, információk feldolgozási, adminisztrációs környezete. b) Az egyes programok külsı, belsı adatkapcsolatai. c) A rendszerek által kezelt fıbb adatok (alapadatok) elıfordulásai, reprezentációi, feldolgozásuk. d) Az adatok, az adatokból elıállítható információ alapfenyegetettsége, úgymint: 10

11 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V2 Rendelkezésre állás szempontjából, azazhogy az adat, információ idıleges/végleges módon történı rendelkezésre állásának megszőnése érinti-e a <A felmért szervezet neve> üzleti/ügyviteli folyamatait. Sértetlenség szempontjából, azazhogy az adatban, információban, illetve ezeket kezelı rendszerekben történı idıleges/végleges változások érintik-e a <A felmért szervezet neve> üzleti/ügyviteli folyamatait. Bizalmasság elvesztése szempontjából, azazhogy az adat/információ illetéktelen kezekbe kerülése jelent-e a <A felmért szervezet neve> számára közvetlen, vagy közvetett anyagi és/vagy erkölcsi károkat. Hitelesség elvesztése szempontjából, azazhogy az adat hitelességének sérülése jelenthet-e közvetlen, vagy közvetett anyagi károkat. e) Az adatok jogi, belsı szabályozási besorolása, úgymint Személyiségi jogokat, Államtitkot, Szolgálati titkot, Üzleti titkot érintı adat. f) A vezetıi információk, az adatok döntéshozatalban betöltött relevancia szintje Az alkalmazott módszertan Az pontban megfogalmazott célok elérésének érdekében a <A felmérést végzı szervezet neve> az e-közigazgatási keretrendszerben javasolt felmérési módszertan keretében vizsgálta az érintett informatikai rendszerek paramétereit, mőködési, üzemeltetési környezetüket valamint az elıforduló objektumok, adatok tulajdonságait és kapcsolatait. A felmerülı kérdések alapvetıen két felhasználói csoporttal, személyes interjúk keretében kerültek egyeztetésre. Az elsı megbeszélések informatikai szakemberekkel (alkalmazásgazdákkal), az egyes rendszerek üzemeltetıivel (részben szállítóival) kerültek megszervezésre. További megbeszélések keretében a fenti eljáráshoz hasonlóan a rendszerek által kezelt adatok és információk felmérése került végrehajtásra az egyes programok kulcsfelhasználóival. Az ezen interjúk keretében felmért ismeretek esetleges további pontosítások után kerültek összefoglalásra, illetve értékelésre jelen dokumentációs anyagban. A felmérés elkészítése során a <A felmérést végzı szervezet neve> törekedett arra, hogy az általa összegyőjtött információk és azok értékelése megfelelıen szervezett módon, szakterületenként illetve rendszerenként elkülöníthetı struktúrában kerüljön leírásra, ábrázolásra. 11

12 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V A felmérésben érintett rendszerek Összefoglalás <Az érintett informatikai rendszerek összefoglalása> <Az egyes programok alapvetı feladatai> Rendszer_1 leírás; Rendszer_2 leírás; A mőködés általános feltételei <A technológiai környezetre vonatkozó megállapítások> <A dokumentációkra vonatkozó megállapítások> <Az adatkezelésre törzsadatokra - vonatkozó megállapítások> <Általános megállapítások> Az alapvetı törzsadatok kezelése A törzsadatok egy adott körben azonos jelentéssel bíró (azonos definíció), és azonos, vagy lassan változó adattartalommal bíró (azonos értékkészlet) adatok köre. A szervezet szintő törzsadat kezelés mind az alkalmazásintegráció, mind egy adattárház kiépítésének alapfeltétele. E nélkül a szigetszerő rendszerek összekapcsolása egyáltalán nem, vagy csak egyedi megoldásokkal, jelentıs emberi-erıforrás ráfordítással lehetséges. Az egyes rendszerekben található adatbázisok vagy egyáltalán nem vagy nem megfelelı módon kapcsolhatók össze. A <A felmért szervezet neve> számára mindkét funkció rendkívül fontos, stratégia cél. A <A felmért szervezet neve>-nél mőködı számos informatikai rendszerekben hatalmas adatvagyon halmozódott fel, ezek összekapcsolása meghatározó feltétele a gyors és hatékony vezetıi döntések megalapozásának. Az intézményszintő törzsadat kezelés megvalósításához elengedhetetlen feltétel a jelenlegi helyzet felmérése. Meg kell állapítani, hogy milyen rendszerekben fordulnak elı a törzsadatok, ott milyen kontextusban használják ıket, az adat felhasználása során rendelkezésre állnak-e az egyes törzsadatok pontos azonosíthatóságának feltételei, illetve mely esetekben lehetséges például új törzsadatok rögzítése. A <A felmért szervezet neve> mőködése során az alábbi adatkörök találhatók: Pld. Személytörzs Pld. Szervezettörzs Pld. Partnertörzs 12

13 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V Személytörzs <A személytörzs részletes ismertetése> Szervezettörzs <A szervezettörzs részletes ismertetése> Partnertörzs <A partnertörzs részletes ismertetése> 13

14 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V Architektúra, a rendszerek kapcsolatai <A felmérési dokumentáció részét képezı általános architektúra ábra és jelölésrendszer alapján > 14

15 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V A vizsgált rendszerek közötti adatkapcsolatok összefoglalása Rendsz1 Rendsz2 Rendsz3 Rendsz4 Rendsz5 Rendsz6 Rendsz1 Rendsz2 -- Rendsz3 P E Rendsz4 P E -- Rendsz Rendsz <Alkalmazott jelölések: -- : A rendszerek között nincs közvetlen adatkapcsolat E : A rendszerek közötti elektronikus adatkapcsolat P : A rendszerek közötti papír alapú (manuális) adatkapcsolat > 15

16 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V A rendszerek részletes leírása Rendszer Összefoglalás, értékelés <A bevezetés ideje, szállító> <Modulok> <A technológiai környezetre vonatkozó információk összefoglalása> <A dokumentációkra vonatkozó információk összefoglalása> <Az adatkezelésre törzsadatokra - vonatkozó információk összefoglalása> <Általános megállapítások, javaslatok> Az alkalmazás részletes leírása (Alkalmazás leíró adatlap) <A felmérési dokumentáció részét képezı alkalmazás leíró adatlap alapján > A rendszerhez tartozó dokumentációk (Dokumentáció leíró adatlap) <A felmérési dokumentáció részét képezı dokumentáció leíró adatlap alapján > Technológiai, mőködési környezet <A felmérési dokumentáció részét képezı hardver leíró adatlap alapján > A rendszer fıbb adatállományai, törzsadatok <A felmérési dokumentáció részét képezı adatbázis leírás alapján > Adat és információs kapcsolatok <A felmérési dokumentáció részét képezı interface adatlap alapján > A fıbb adatok minısítése <A felmérési dokumentáció részét képezı adatminısítés értékelı táblázat alapján > 16

17 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V További rendszerek <Megegyezı struktúrában> 4.4. Javaslatok, akcióterv Javaslatok például: A egyes rendszerek használatához, mőködéséhez kapcsolódó dokumentációk pótlása, kiegészítése és aktualizálása, különös tekintettel az adatbázis leírásokra, fejlesztési, üzemeltetési szabályzatokra, specifikációkra. A biztonságos napi mőködéshez, a rendszerek fejleszthetıségéhez kapcsolódóan az információk átjárhatóságának, kompatibilitásának biztosítása, a változások nyomon követésének naprakész adminisztrációja, jegyzıkönyvezése. Az egységes, <A felmért szervezet neve> szintő objektum definíciók meghatározása, a rendszerek által használt, a szervezet szempontjából alapvetı törzsadatok konszolidációja, központosítása. A rendszerek közötti szükségszerő, az optimális mőködés biztosításának szempontjából meghatározó adatkapcsolatok (interface-k) létrehozása, kialakítása. <Akcióterv> 4.5. A felmérés elkészítéséhez felhasznált dokumentációk jegyzéke Ssz. Rendszer / Dokumentum Verzió Általános Rendszertervek Felhasználói leírások Egyéb dokumentációk 17

18 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V Mellékletek <1. számú> <További mellékletek> 18

19 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V2 5. Adatvagyon felmérés sablonok A fejezet az alábbi sablonokat tartalmazza: Adatbázis leírás Adatminısítés értékelı táblázat Alkalmazás leíró adatlap Dokumentáció leíró adatlap Hardver leíró adatlap Interface leíró adatlap 19

20 ADATVAGYON FELMÉRÉS ADATBÁZIS LEÍRÁS Dokumentum információ A rendszer neve : <rendszer neve> Dokumentum azonosító : Felmérést végzı szervezet: Felmérést végzı felelıs vezetı: Dokumentum verz. sz. : Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Adatállományok felsorolása 1. Filenév: <az adatbázis file neve> Leírás: <az adatbázis file leírása> Adatmezık leírása: Ssz. Az adatmezı megnevezése Hossza Típusa C, N, D 1. <C karakter, N numerikus, D dátum> 2. Leírása <Az adatmezıben tárolt adatok leírása> Adatszótár kapcsolat megjelölése / --- / --- Verzió: 1.0 Oldal: 20 / 76.

21 ADATVAGYON FELMÉRÉS ADATMINİSÍTÉS ÉRTÉKELİ TÁBLÁZAT Dokumentum információ A rendszer neve : <rendszer neve> Dokumentum azonosító : Felmérést végzı szervezet: Felmérést végzı felelıs vezetı: Dokumentum verz. sz. : Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Objektumok felsorolása: 1. Objektum megnevezése: <Egy adatbázis vagy adatkör megnevezése.> Leírás: <az objektum részletes leírása> Értékelı táblázat: Rendelkezésre állás / - / - / - / - / - / - Sértetlenség / - / - / - / - / - / - Bizalmasság elvesztése / - / - / - / - / - / - Hitelesség elvesztése / - / - / - / - / - / - <Az alkalmazott értékelési skála: 0 : jelentéktelen; 1 : csekély; 2 : közepes; 3 : nagy; 4 : kiemelkedı; 4+ : katasztrofális. A 0 alsó érték jelentése általában: jelentéktelen, elhanyagolható kár. A 4 felsı érték jelentése általában: egzisztenciálisan veszélyes, kiemelkedı kár.> A vezetıi döntéshozatalban betöltött relevancia szint: Nem meghatározó Marginális Kevésbé jelentıs Meghatározó / - / - / - / - Jogi, belsı szabályozási besorolás szerint: Államtitok Szolgálati titok Üzleti titok Személyiségi jog / - / - / - / - Verzió: 1.0 Oldal: 21 / 76.

22 ADATVAGYON FELMÉRÉS ALKALMAZÁS LEÍRÓ ADATLAP Dokumentum információ A rendszer neve : <rendszer neve> Dokumentum azonosító : Felmérést végzı szervezet: Felmérést végzı felelıs vezetı: Dokumentum verz. sz. : Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : A rendszer alapadatai 1. leírás / fıbb funkciók: 2. dobozos/egyedi termék: 3. szállító / a rendszer készítıje: 4. az éles alkalmazás (üzem) indulása: 5. a rendszer moduljai: A rendszer technológiai környezete 1. mőködés, kialakítás: <Pld. kliens / szerver> 2. operációs rendszer(ek): <Szerver oldali operációs rendszer> <Kliens oldali operációs rendsze > 3. fejlesztési programnyelv: 4. adatbázis kezelés: Verzió: 1.0 Oldal: 22 / 76.

23 ADATVAGYON FELMÉRÉS ALKALMAZÁS LEÍRÓ ADATLAP Mőködési (üzemeltetési) környezet 1. üzemeltetı szervezet(ek): 2. felhasználó szervezet(ek): 3. felhasználószám: 4. üzemi idó (nap/óra:) 5. elvárt rendelkezésre állás: 6. karbantartási rend: 7. kötegelt feldolgozások: 8. a rendszer alkalmazására közvetlenül vonatkozó törvény(ek), elıírások: 9. kapcsolódó interface programok: Verzió: 1.0 Oldal: 23 / 76.

24 ADATVAGYON FELMÉRÉS DOKUMENTÁCIÓ LEÍRÓ ADATLAP Dokumentum információ A rendszer neve : <rendszer neve> Dokumentum azonosító : Felmérést végzı szervezet: Felmérést végzı felelıs vezetı: Dokumentum verz. sz. : Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : A rendszerhez rendelkezésre álló dokumentációk Megnevezés Rendszerterv Felhasználói kézikönyv Paraméterezési kézikönyv Kezelési, üzemeltetési szabályzat Fejlesztési (mőszaki) specifikáció Adatbázis leírás Interface leírások Mentési kézikönyv Támogatási (support) szerzıdés A cégnél rendelkezésre áll I, R, N I, R, N I, R, N I, R, N I, R, N I, R, N I, R, N I, R, N I, R, N Megjegyzés <Alkalmazott jelölések: I =a dokumentum rendelkezésre áll R =a dokumentum részben vagy más formátumban áll rendelkezésre N =a dokumentum nem áll rendelkezésre> A változáskezeléshez kapcsolódó dokumentációk Események dokumentáltsága 1. hibák jegyzıkönyvezése 2. felhasználó kezelés / adminisztráció 3. oktatási anyagok / felhasználói képzés Verzió: 1.0 Oldal: 24 / 76.

25 ADATVAGYON FELMÉRÉS HARDVER LEÍRÓ ADATLAP Dokumentum információ A rendszer neve : <rendszer neve> Dokumentum azonosító : Felmérést végzı szervezet: Felmérést végzı felelıs vezetı: Dokumentum verz. sz. : Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Szerver adatok 1. szerver neve: 2. db: 3. funkciók: <A szerveren futó alkalmazások által ellátott funkciók, feladatok megnevezése.> 4. típusa: 5. gyártó: 6. szállító: 7. üzemeltetı szervezet: 8. üzemeltetı személyzet: 9. CPU: 10. memória: Verzió: 1.0 Oldal: 25 / 76.

26 ADATVAGYON FELMÉRÉS HARDVER LEÍRÓ ADATLAP 11. háttértárak: Ssz. Típus Db Kapacitás Kontroller Egyéb jellemzı cserélhetı adathordozók, meghajtók: Ssz. Típus Db Írás/olvasás Kapacitás Egyéb jellemzı hálózati csatolók: Szoftver 1. operációs rendszer: 2. operációs rendszer frissítésének gyakorisága: 3. javítócsomagok telepítésének gyakorisága: 4. A szerveren mőködı telepített szoftverek: Ssz. Név Típus Gyártó Funkció felh. Licensz Egyéb jellemzı 1. <alk.,üzl., felh.> 2. <A szerveren futó telepített szoftverek, adatbázisok listája.> Biztonság 1. felhasználó felvételének, törlésének rendje: Verzió: 1.0 Oldal: 26 / 76.

27 ADATVAGYON FELMÉRÉS HARDVER LEÍRÓ ADATLAP 2. jelszó poltika: 3. naplófájlok mentése, védelme: Hibaelhárítás, probléma-megoldás 1. tartalék szerver: 2. tartalék alkatrész: 3. szállítói support: 4. vállalt hibaelhárítási idı: Mőködési környezet 1. szünetmentes tápegység: 2. elhelyezésre szolgáló helység(ek): 3. áramellátás: 4. klimatizálás: 5. tőzvédelmi berendezések: 6. belépést ellenırzı eszközök: Verzió: 1.0 Oldal: 27 / 76.

28 ADATVAGYON FELMÉRÉS HARDVER LEÍRÓ ADATLAP 7. beléptetési szabályzat: 8. betörésvédelmi eszközök: Verzió: 1.0 Oldal: 28 / 76.

29 ADATVAGYON FELMÉRÉS INTERFACE LEÍRÓ ADATLAP Dokumentum információ A rendszer neve : <rendszer neve> Dokumentum azonosító : Felmérést végzı szervezet: Felmérést végzı felelıs vezetı: Dokumentum verz. sz. : Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Az interface-k felsorolása 1. Az interface megnevezése: <az interface neve> Kapcsolat: <milyen rendszerek közötti kapcsolatot valósít meg> Típusa: < elektronikus / papír alapú / on-line / off-line> Iránya: <a rendszerek közötti adattovábbítási irány> Célja: <leírás> A futtatás gyakorisága: <gyakoriság> Ábra: Részletes ismertetés: Verzió: 1.0 Oldal: 29 / 76.

30 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V1 6. Projekt menedzsment sablonok A fejezet az alábbi sablonokat tartalmazza: Megbeszélés emlékeztetı Jegyzıkönyv Értekezlet napirendje Jelenléti ív Átadás-átvételi jegyzıkönyv Teljesítési jegyzıkönyv Feljegyzés Problémajelentés Kockázatleírás Döntéselıkészítı lap Változási kérelem Státusz riport Projekt helyzetjelentés A projekt résztvevık elérhetısége Projektzáró jelentés Kockázat összesítı tábla Változási kérelem összesítı 30

31 <projekt neve> MEGBESZÉLÉS EMLÉKEZTETİ Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Dokumentum verzió sz. : 1.0 Dokumentum verzió dátum : Készítette : Résztvevık *: <felsorolás ABC sorrendben / cégek / intézmények szerinti bontásban> Dátum : Helyszín : Téma : Levezetı : A megbeszélésen elhangzottak (összefoglalás) Ssz. Téma / Tárgy Típus Határidı Felelıs 1. <I:Info, D: döntés, F: feladat, K: kérdés, J: javaslat> Csatolt mellékletek listája Verzió: 1.0 Oldal: 31 / 76.

32 <projekt neve> JEGYZİKÖNYV Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Projekt fázis : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Rendezvény leírása Típus : Szándék : Dátum : Kezdés : Befejezés : Helyszín : Levezetı : Telefon : Jegyzıkönyvezı : Telefon : Rendezvény résztvevıi (ABC sorrendben) Név Pozíció Szervezet A megbeszélésen elhangzottak (összefoglalás) Tennivalók listája Ssz. Tennivaló Felelıs Határidı Csatolt mellékletek listája Verzió: 1.0 Oldal: 32 / 76.

33 <projekt neve> ÉRTEKEZLET NAPIRENDJE Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Projekt fázis : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Értekezlet idıpontja : Értekezlet helyszíne : Meghívott(ak) neve: <felsorolás ABC sorrendben / cégek / intézmények szerinti bontásban> Lássa: Napirendi pontok: Ssz. Napirendi pont Felelıs Verzió: 1.0 Oldal: 33 / 76.

34 <projekt neve> JELENLÉTI ÍV Rendezvény információk Projekt megnevezése : Rendezvény típusa / tárgya : Rendezvény helyszíne : Rendezvény idıpontja : <projekt neve> Résztvevık Sorsz. Név (olvashatóan) Szervezet Aláírás Verzió: 1.0 Oldal: 34 / 76.

35 <projekt neve> ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZİKÖNYV Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Projekt fázis : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Tárgy : Összegzés : Idıpont : Helyszín : Részletes leírás <Az átadott termékek részletes leírása, bemutatása.> Átadó : Dátum : Projekt pozíció : Szervezet : Aláírás : Átvevı : Dátum : Projekt pozíció : Szervezet : Aláírás : Verzió: 1.0 Oldal: 35 / 76.

36 <projekt neve> TELJESÍTÉSI JEGYZİKÖNYV Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Projekt fázis : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Tárgy : Összegzés : Idıpont : Helyszín : Átadott termék(ek) / Teljesített szolgáltatás(ok), feladat(ok) Megjegyzések Teljesítés igazolása / Szerzıdés, megállapodás szerint Megbízó : Dátum : Projekt pozíció : Szervezet : Aláírás : Megbízott : Dátum : Projekt pozíció : Szervezet : Aláírás : Verzió: 1.0 Oldal: 36 / 76.

37 <projekt neve> FELJEGYZÉS Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Projekt fázis : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Disztribúciós lista Kitıl Szervezet Dátum Elérhetıség Kinek Szervezet Tennivaló Határidı Elérhetıség <Jóváhagy, Áttekint, Informál, Archivál, Más (meghatározandó)> Csatolt mellékletek listája A feljegyzés szövege : <A feljegyzés részletes tartalma> Verzió: 1.0 Oldal: 37 / 76.

38 <projekt neve> PROBLÉMAJELENTÉS Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Projekt fázis : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Disztribúciós lista Kitıl Szervezet Dátum Elérhetıség Kinek Szervezet Tennivaló * Határidı Elérhetıség <Jóváhagy, Áttekint, Informál, Archivál, Más (meghatározandó)> Csatolt mellékletek listája A jelentés szövege : <A projekt lebonyolítása során felmerült probléma részletes kifejtése.> Verzió: 1.0 Oldal: 38 / 76.

39 <projekt neve> KOCKÁZATLEÍRÁS Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Projekt fázis : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : A kockázat megnevezése: <a kezdeményezı tölti ki> A kockázat rövid leírása: A kockázat által közvetlenül veszélyeztetett célok felsorolása, a veszélyeztetés mértéke: <a kezdeményezı tölti ki> Javasolt projektvezetıi intézkedés: <a kezdeményezı tölti ki> Észrevétel, megjegyzés: <az észrevételezı oldali projektvezetı tölti ki> A kockázat bekövetkezésének valószínősége: < (M,K,A) a projektvezetı tölti ki > A kockázat hatásának mértéke: < (M,K,A) a projektvezetı tölti ki > A kockázat súlyossága: < E,(M,K,A) a projektvezetı tölti ki > <E=Elfogadhatatlanul kritikus, M=magas, K=közepes, A= alacsony> KOCKÁZAT SÚLYOSSÁGA Bekövetkezés valószínősége Bekövetkezés hatása Magas Közepes Alacsony Magas Elfogadhatatlanul Magas Közepes kritikus Közepes Magas Közepes Alacsony Alacsony Közepes Alacsony Alacsony Verzió: 1.0 Oldal: 39 / 76.

40 <projekt neve> DÖNTÉSELİKÉSZÍTİ LAP Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Projekt fázis : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Tárgy : Döntési igény felmerülésének idıpontja : Döntési fórum : Döntési helyzet részletes leírása : <A projekt aktuális állapotát, a döntési helyzet környezetének leírása.> Döntési pont : <A konkrét döntési kérdés leírása.> Háttérinformációk : <Egyéb a döntést befolyásoló háttérinformációk közlése.> Döntési javaslat : <Javasolt döntés leírása.> Döntési eredmény : <A döntési fórum által hozott végleges döntés leírása.> További feladatok Ssz. Tennivaló Felelıs Határidı Verzió: 1.0 Oldal: 40 / 76.

41 <projekt neve> VÁLTOZÁSI KÉRELEM Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Projekt fázis : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Kezdeményezı : Dátum : Projekt pozíció : Aláírás : Jóváhagyta : Dátum : Projekt pozíció : Aláírás : Végrehajtotta : Dátum : Projekt pozíció : Aláírás : Átvevı / Elfogadó : Dátum : Projekt pozíció : Aláírás : A változás tárgyának leírása : <Annak pontos definiálása, hogy az eredeti tervekhez képest a projektben hol és milyen változtatás szükséges. A változtatás lehet pénzügyi, szakmai, projektmőködésbeli, stb > A kérelem oka : <A változtatást kiváltó okok leírása.> A javasolt teendık típusának meghatározása : <pld. találkozó, elemzı jelentés, ajánlatátadás, szerzıdésmódosítás, kérelem elfogadás, egyéb> Verzió: 1.0 Oldal: 41 / 76.

42 <projekt neve> VÁLTOZÁSI KÉRELEM Várható hatások összefoglalása Minıségi kihatások : Ütemezési kihatások : Költség kihatások : Erıforrás kihatások : Referenciák / Mellékletek : Javaslatok : Kiértékelés : Tevékenységi terv Ssz. Tennivaló Felelıs Határidı Státusz <átvétel, tervezés, fejlesztés, tesztelés, jóváhagyás, ellenırzés, elfogadás, egyéb.> Összefoglalás: Csatolt mellékletek listája A kérelemben foglaltak végrehajtásának igazolása / elfogadása Jóváhagyta : Dátum : Projekt pozíció : Aláírás : Elfogadta : Dátum : Projekt pozíció : Aláírás : Verzió: 1.0 Oldal: 42 / 76.

43 <projekt neve> STÁTUSZ RIPORT Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Projekt fázis : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Eredmények Idıszak : Összegzés : Tervezett <Az adott idıszakra tervezett termékek/szolgáltatások.> Tény <Az adott idıszakban elkészített termékek/szolgáltatások.> Nyitott kérdések Nyitott kérdés, probléma Probléma kezelése Felelıs Következı idıszakra tervezett feladatok Tervezett feladat Határidı Felelıs Verzió: 1.0 Oldal: 43 / 76.

44 <projekt neve> PROJEKT HELYZETJELENTÉS Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Projekt fázis : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Tárgyidıszak összegzése: <Az idıszak eseményeinek rövid összefoglalása.> Tárgy idıszak termékei, eredményei: Ssz A tárgyidıszakra tervezett termékek, eredmények megnevezése <Termék 1 (50%)> < A projekt adott szakasztervében szereplı termékek felsorolása, a tárgyidıszak végére tervezett %-os készültségi fok megjelölésével.> A tárgyidıszakban ténylegesen elkészült termékek, eredmények megnevezése <Termék 1 (40%)> <A termék készültsége %-os készültségi fok megjelölésével> <Termék 2 (30%)> <Termék 2 (60%)> Az esetleges eltérések okai és kezelésének módja <pld.idıszakos erıforrás hiány> Nyitott kérdések, problémák: <A projekt elırehaladását akadályozó problémák.> Ssz. Kérdés Megoldási javaslat Felelıs Eltérések a tervtıl: <Tárgyidıszakban a projekt környezettel, mőködéssel, szervezettel kapcsolatban felmerült gondok, problémák felsorolása, a tervezett tevékenységek ütemezésében vagy ráfordításában bekövetkezett változások, valamint az ezekbıl következı intézkedések, módosítások, megoldási javaslatok megjelölése.> Verzió: 1.0 Oldal: 44 / 76.

45 <projekt neve> PROJEKT HELYZETJELENTÉS Kockázatok áttekintése: <A PAD-ban meghatározott és/vagy a projekt végrehajtása során azonosított jövıben esetleg felmerülı problémák, nehézségek áttekintése.> <A kockázat bekövetkezési valószínősége A:alacsony, K:közepes és M:magas lehet> <A kockázat hatása lehet A:alacsony, K:közepes és M:magas> KOCKÁZATOK Probléma, kockázat leírása Bekövetkezési valószínőség <A,K,M> Hatás <A,K,M> Kockázat csökkentı lépések Kockázat jövıre mutató mértéke a következı jelentési idıszakban <növekvı, csökkenı, állandó> A következı jelentési idıszakra tervezett feladatok <A projektterv alapján a következı idıszakra tervezett tevékenységek, termékek felsıszintő felsorolása, valamint az elkövetkezendı idıszakra vonatkozó javaslatok, felvetések, döntések, megbeszélések, tervezett feladatok felsorolása. A projekt tagjainak rendelkezésre állása az elkövetkezendı tárgyidıszakban.> Ssz. Kitıl Mit (feladat, közremőködés) Mikorra Visszajelzés Verzió: 1.0 Oldal: 45 / 76.

46 <projekt neve> A PROJEKT RÉSZTVEVİK ELÉRHETİSÉGE * Cég / Szervezet Név Projekt pozíció Telefon <Felsorolás ABC sorrendben / céges bontásban> Verzió: 1.0 Oldal: 46 / 76.

47 <projekt neve> PROJEKTZÁRÓ JELENTÉS Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Projekt fázis : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : A projekt idıtartama Idıtartam <A projekt idıtartama -tól -ig> Eredeti terv Utoljára módosított terv Tény Eltérés eredetitıl (%) Eltérés módosítottól (%) Pénzügyi értékelés <A táblázatban szerepelı adatoknak meg kell egyeznie a PAD dokumentumban, vagy a szerzıdésben rögzített költségterv értékeivel.> Feladat/Termék/Szolgáltatás költsége Eredeti terv Utoljára módosított terv Tény Eltérés eredetitıl (%) Eltérés módosítottól (%) Összesen: A projekt összefoglaló értékelése Elıállított termék/szolgáltatás tervnek való megfelelése Kitőzött célok, tervek teljesülésének mértéke Külsı környezet elemzése <A projekttervben szereplı termékleírások (termék neve, szerepe, minıségi követelményei) vagy szolgáltatás és az elkészült termékek vagy szolgáltatás összehasonlítása.> <A PAD-ban megjelölt célok, és sikerkritériumok, valamint a Projektterv, a fázisterv és a projekt folyamat során megvalósított célok összehasonlítása.> <A projekt külsı környezetének vizsgálata: Helyiség, hardver- szoftver környezet, egyéb eszközök, együttmőködési készség, illetve egyéb - a projekt szempontjából külsı tényezık megjelölése. Amennyiben a projekt környezetében olyan változás zajlott le, mely jelentıs hatással volt a projekt céljaira, mőködésére, akkor ebben a pontban ezt is részletezni kell (például jogi, technológiai, gazdasági, politikai környezet változása).> Verzió: 1.0 Oldal: 47 / 76.

48 <projekt neve> PROJEKTZÁRÓ JELENTÉS Más projektekkel való együttmőködés elemzése <Más kapcsolódó projektekkel való egymásra hatás leírása (cél módosulása, szervezetre, technológiára, mőködésre gyakorolt hatások vizsgálata).> A projekt minıségügyi értékelése A termékek minıségügyi nem megfelelısége és ezek indokai Megrendelıi, felhasználói elégedettségi fok <A projekt termékeknek a termék leírásoknak való meg nem felelése, a minıségügyi szemle "nem megfelelt" eredményei valamint ezek indoklása.> <A Felhasználói, megrendelıi elégedettségi kérdıív alapján a felhasználói és a megrendelıi elvárások teljesülésének mértéke. Az elégedettségi fokkal kapcsolatos észrevételek, megjegyzések, indoklások leírása.> Tanulságok, javaslatok a jövıre nézve <A következı projektek tervezésénél figyelembe veendı új szempontok megjelölése (tervezéssel kapcsolatos egyéb tapasztalatok), a projekt megvalósítása, vezetése során levont tanulságok, egyéb tapasztalatok leírása, amelyek az megrendelı tudásbázisba is bekerülnek.> Követı tevékenységek <A követı tevékenységek alatt a projekt által elıállított termék további bevezetéséért, karbantartásáért, üzemeltetéséért, hasznosításáért elvégzendı feladatokat értjük.> <Itt kell kitérni a projekt által létrehozott új fejlesztési javaslatokra, feladatokra és a követı tevékenység ellátására alkalmas személyek megnevezésére, és a projekt hasznosságát késıbb felmérı audit javasolt idıpontjára, terjedelmére> Egyéb megjegyzések <Egyéb, a projektvezetı által fontosnak tartott megjegyzések a projekttel kapcsolatban.> Kelt: <hely, dátum> Dátum: Projektvezetı Projekt szponzor Verzió: 1.0 Oldal: 48 / 76.

49 <projekt neve> KOCKÁZAT ÖSSZESÍTİ TÁBLA Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Projekt fázis : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Kockázatok áttekintése: <A PAD-ban meghatározott és/vagy a projekt végrehajtása során azonosított jövıben esetleg felmerülı problémák, nehézségek áttekintése.> <A kockázat bekövetkezési valószínősége A:alacsony, K:közepes és M:magas lehet> <A kockázat hatása lehet A:alacsony, K:közepes és M:magas> KOCKÁZATOK Probléma, kockázat leírása Bekövetkezési valószínőség <A,K,M> Hatás <A,K,M> Kockázat csökkentı lépések Kockázat jövıre mutató mértéke a következı jelentési idıszakban <növekvı, csökkenı, állandó> Verzió: 1.0 Oldal: 49 / 76.

50 <projekt neve> VÁLTOZÁSI KÉRELEM ÖSSZEÍTİ Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Projekt fázis : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Változási kérelmek áttekintése: <A projekt végrehajtása során azonosított, bejelentett változási kérelmek összefoglalása, aktuális állapota..> VÁLTOZÁSI KÉRELEM Változás tárgyának leírása Kezdeményezı neve Jóváhagyó neve Javasolt teendı típusa A kérelem aktuális állapota <benyújtva, elfogadva, elutasítva, halasztva, megvalósítva, stb.> Verzió: 1.0 Oldal: 50 / 76.

51 EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V1 7. Szoftver fejlesztés sablonok A fejezet az alábbi sablonokat tartalmazza: A feladat megfogalmazása Szoftver követelmények specifikálása Kiegészítı specifikációk Vízió Üzleti esettanulmány Szoftver fejlesztési terv Kockázatok Bevezetési terv Szoftver architektúra Tesztelés Szójegyzék 51

52 SZOFTVER FEJLESZTÉS A FELADAT MEGFOGALMAZÁSA Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : A feladat megfogalmazása 1. Bevezetı < A bevezetésben a dokumentum pontokba szedve részletezze az elıbb felsoroltakat: specifikálja a dokumentum célját, azt, hogy milyen más területeket érint vagy befolyásol, továbbá fejtse ki a dokumentumban használt definíciók, rövidítések értelmezését, valamint a felhasznált referenciákat. > Megjegyzés: < A termék dokumentumainak készítése során érdemes ellenırizni az egyes dokumentumok közötti konzisztenciát - különösképpen a bennük használt definíciók leírását.> 2. Felhasználói feladatkiírás < A feladatkiírás a felhasználó igényei és kérése alapján készüljön, az ı szemszögébıl és nyelvezetével legyen leírva.> < Megbeszélések és interjúk folyamán begyőjtött információk alapján készüljön.> < Érdemes irányított kérdésekkel segíteni az igények megfogalmazását.> < A felhasználó szempontjából legyen teljes körő a leírás.> 3. Az felhasználói leírás formalizálása valamint a projekt elemzése 3.1. Felhasználó profiljának létrehozása < Tartalmazza a felhasználó adatait.> < Tartalmazza a projekttel kapcsolatos fıbb szempontok rövid leírását. Például hogyan mérhetı a siker és milyen problémák merülhetnek fel felhasználói szempontból amelyek megakadályozhatják a célok elérését. Mik lesznek a felhasználó által elérhetı projekt végtermékek.> 3.2. A feladatkiírásban megfogalmazott problémák és feladatok vizsgálata < Mi a probléma vagy feladat alapja.> < Milyen meglévı megoldások léteznek már a probléma kezelésére.> < Milyen megoldás adható a problémához vagy feladathoz - ezek összevetése a már létezı megoldásokkal.> Verzió: 1.0 Oldal: 52 / 76.

53 SZOFTVER FEJLESZTÉS A FELADAT MEGFOGALMAZÁSA < A problémák és feladatok formális, informatikai leírása, mely legyen teljes körő a fejlesztı szempontjából.> 3.3. A felhasználói környezet vizsgálata < A környezet vizsgálata emberi szempontok alapján: kik fogják majd a terméket használni, milyen elıképzettség, háttér és tapasztalatok mellett.> < A környezet vizsgálata technikai szempontok alapján - a meglévı infrastruktúra vizsgálata: milyen számítástechnikai háttérrel rendelkezi a felhasználó, mekkora a mérete, milyen platformokat alkalmazott idáig. Milyen bıvítésekre lehet szükség a termék bevezetése miatt, milyen egyéb alkalmazásokkal kerül kapcsolatba.> < A környezet vizsgálata üzleti szempontok alapján: Mik az elvárások a projekttel kapcsolatban, milyen hamar vehetı majd használatba, mik a jövıbeli tervek vele ha elkészül, hogyan lehet majd a terméket továbbfejleszteni, milyen más termékekhez használható majd fel.> 3.4. Az elvégzett vizsgálatok eredményeinek összevetése a felhasználói feladatkiírással A vizsgált problémák és feladatok összevetése < Mely felhasználói problémák és feladatok valósak, ezek osztályozása.> < A felhasználói feladatkiírásban esetlegesen nem szereplı, de az elemzés során felmerült új problémák és feladatok felvetése.> < Ezen új problémák és feladatok teljes körő leírása: miért merült fel, mit old meg, milyen esetleges alternatív megoldások léteznek hozzá, mik az elınyei és hátrányai ezen megoldásoknak.> < Mely feladatokat érdemes már meglévı megoldásokkal kielégíteni és melyekre érdemes új megoldásokat létrehozni, ezek leírása.> A projekt elemzésének leírása üzleti és technikai szempontok alapján < A projekttel szemben támasztható megbízhatósági, teljesítménybeli, használhatósági, karbantarthatósággal kapcsolatos elvárások.> < Milyen infrastrukturális bıvítésekre van szükség.> < Milyen supportra lehet szükség.> < Milyen licenszek és szoftverek beszerzésére van szükség.> < Mik a biztonsági követelmények a projekttel kapcsolatban.> < Mik a követelmények a termékek telepítésével/integrációjával valamint konfigurálásával kapcsolatban.> < Mik a várható költségvonzatai a projekt egyes elemeinek.> < Milyen szabványoknak kell megfelelnie a projektnek.> 4. Az informatikai feladatleírás és projektelemzés bemutatása a felhasználónak < Megfelel-e a felhasználó elvárásainak.> Verzió: 1.0 Oldal: 53 / 76.

54 SZOFTVER FEJLESZTÉS A FELADAT MEGFOGALMAZÁSA < Mi az ami esetlegesen kimaradt.> < Amennyiben új ötletek és elvárások merülnek fel, ezek hozzá vétele az felhasználói leíráshoz.> Verzió: 1.0 Oldal: 54 / 76.

55 SZOFTVER FEJLESZTÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK SPECIFIKÁLÁSA Dokumentum információ Projekt megnevezése : <projekt neve> Dokumentum azonosító : Dokumentum verz. sz. : Projekt igazgató : <projektigazgató neve> Dokumentum verz. dátum : Készítette : Készítés dátuma : Ellenırizte : Ellenırzés dátuma : Szoftver követelmények specifikálása 1. Bevezetı < A bevezetésben a dokumentum pontokba szedve részletezze az elıbb felsoroltakat: specifikálja a dokumentum célját, azt, hogy milyen más területeket érint vagy befolyásol, továbbá fejtse ki a dokumentumban használt definíciók, rövidítések értelmezését, valamint a felhasznált referenciákat.> Megjegyzés: < A termék dokumentumainak készítése során érdemes ellenırizni az egyes dokumentumok közötti konzisztenciát - különösképpen a bennük használt definíciók leírását.> 2. Áttekintı leírás < Adjon egy átfogó leírást a szoftverrel szemben támasztott követelményekrıl. (Legyen tömör, ne menjen bele a követelmények részletibe. Összefüggéseiben mutassa be a követelményeket, adjon átfogó leírást róluk.)> < Adjon egy áttekintı leírást A feladat megfogalmazására, térjen ki a benne használt elemek neveire és azok jelentésire.(tartalmazza a a szoftverrel és annak funkcióival szemben támasztott elvárásokat, feltételezéseket, függéseket és megszorításokat.)> 3. Követelmények specifikálása < A követelmények specifikálása A feladat megfogalmazása, valamint a Kiegészítı specifikációk segítségével készül el. Ezekhez ad ez a rész hivatkozási lehetıséget.> Verzió: 1.0 Oldal: 55 / 76.

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 1/ 50 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE BME Informatikai Központ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba

Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba Passed Informatikai Kft. www.passed.hu Farkas Gábor 2007-P-123-45-T-1-1 IIR - Test Manager course 2 Szerepkör Név Aláírás Aláírás dátuma IT Projekt

Részletesebben

Informatikai projektmenedzsment

Informatikai projektmenedzsment Schwarczenberger Istvánné dr.: Informatikai projektmenedzsment Az informatikai projektek sikeres végrehajtásához megfelelı projektvezetési technikát kell alkalmaznunk, egyébként nem számíthatunk a határidık

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 1.0 verzió 2008. június - 1 - Közigazgatási Informatikai Bizottság 25. számú Ajánlása Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSEK SORÁN 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

OKTATÁSI CSOMAG (SOA)

OKTATÁSI CSOMAG (SOA) OKTATÁSI CSOMAG (SOA) 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/2. Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítási Séma (MIBÉTS) 1.0 verzió 2008. június

Részletesebben

Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Adattípusok menedzselése Palatinus Endre 2010-09-27 1.0

Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Adattípusok menedzselése Palatinus Endre 2010-09-27 1.0 Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Projektterv 1 Összefoglaló 2 Verziók Ez az projekt projektterve, ahol kitérünk a megrendelt szoftver elvárt szolgáltatásaira, és a tárgy keretein belül a projekt során felhasználandó

Részletesebben

Informatikai prevalidációs módszertan

Informatikai prevalidációs módszertan Informatikai prevalidációs módszertan Zsakó Enikő, CISA főosztályvezető PSZÁF IT szakmai nap 2007. január 18. Bankinformatika Ellenőrzési Főosztály Tartalom CRD előírások banki megvalósítása Belső ellenőrzés

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 Mi a PROBLÉMA? Alapértelmezés szerint : Valamely szabványtól / szabálytól való eltérés. A Lean gondolkodásmód szerint : Egy állapot ami számunkra

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörően Mőködı Részvénytársaság MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint AZ ÜZEMBEHELYEZÉS FELÜGYELETE FOLYAMATA (4. átdolgozott kiadás) 2008. szeptember

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment http://vigzoltan.hu 1. elıadás A számítógépes információ rendszerk tudománya, amely tartalmazza az alábbiakat: Elméleti összefüggések Szemlélet Módszertant a tervezéshez, fejlesztéshez üzemeltetéshez Tartalmazza

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19.

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19. Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással Szabó Balázs HOUG konferencia, 2007 április 19. Mirıl lesz szó NETvisor Kft bemutatása Szolgáltatási szint alapjai Performancia

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt Székesfehérvár TKR - Jelentısebb referenciák ( 1997 ) Bán József Kiadva : 2003 október BÁN JÓZSEF

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

ELO dokumentumkezelı bevezetése a Market Építıipari Zrt-ben

ELO dokumentumkezelı bevezetése a Market Építıipari Zrt-ben Korszerő iratkezelés ELO dokumentumkezelı bevezetése a Market Építıipari Zrt-ben Market cégcsoport Market Építı Zrt. Market Építıipari Kft. Market Épületszerviz Kft. Moratus Szerkezetépítı Kft. Vilati

Részletesebben

Nyomtatványok elektronizálása

Nyomtatványok elektronizálása Nyomtatványok elektronizálása Nyomtatványtervezı- és kitöltı alkalmazások bemutatása Tarpai Zoltán Budapest, 2009. június j 17. Tartalom 1. Elızmények 2. Célok 3. Nyomtatványtervezı alkalmazás, tapasztalatok

Részletesebben

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével.

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével. A FÜGGELÉK Az Energy Online szolgáltatás terjedelme A szolgáltatások telepítése és konfigurálása Meglévı intelligens (kommunikáció képes) mérık integrálása és adattovábbítása az Energy Online szerverek

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

Az E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása címő Pályázati felhívás és útmutató II. számú melléklete: Árajánlati sablon

Az E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása címő Pályázati felhívás és útmutató II. számú melléklete: Árajánlati sablon Az E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása címő Pályázati felhívás és útmutató II. számú melléklete: Árajánlati sablon A pályázónak a pályázati kiírás keretében megvalósítandó projektjéhez

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A DocuBase önkormányzati programrendszer

A DocuBase önkormányzati programrendszer A DocuBase önkormányzati programrendszer RÖVID ISMERTETİ Milyen céllal készült a DocuBase? A DocuBase az önkormányzat testületének, illetve bizottságainak munkájához szükséges dokumentumokat nyilvántartó,

Részletesebben

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati iktatószám: SP10 - Alapítvány tölti ki! MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati kategória Húzza alá a megfelelıt! A eszközvásárlás B - útiköltség támogatás

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23.

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23. Az ügyfélkapu informatikai háttere Budapest, 2009. április 23. Az elektronikus egyéni adó- és járulék-bevallási rendszer Célok: az adózási, jövedéki bevallások során a bevallások e- beküldésének tömeges

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

A GOP-2008-3.1.1 Hálózati infrastruktúra létrehozása címő Pályázati Felhívás és Útmutató IX. számú melléklete: Árajánlati sablon

A GOP-2008-3.1.1 Hálózati infrastruktúra létrehozása címő Pályázati Felhívás és Útmutató IX. számú melléklete: Árajánlati sablon A GOP-008-3.. Hálózati infrastruktúra létrehozása címő Pályázati Felhívás és Útmutató IX. számú melléklete: Kitöltési útmutató A pályázónak a pályázati kiírás keretében megvalósítandó projektjéhez az alábbi

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások alrendszere

Társadalombiztosítási ellátások alrendszere Társadalombiztosítási ellátások alrendszere Készítette: SZÁMORG-Invest Kft. dr. Nagy György Rövid, vázlatos ismertetı dia sorozat TB demo SZÁMORG-Invest Kft. 1 Verzió információk és alkalmazás felhasználó

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Leitereg Miklós junior tanácsadó Budapest, 2011. október 4. A PREZENTÁCIÓ CÉLJA A prezentáció célja A beszerzési folyamat áttekintése ELO technikák

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ICR/OCR technológia bevezetése és üzemeltetésének támogatása - 2. számú módosító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133

ICR/OCR technológia bevezetése és üzemeltetésének támogatása - 2. számú módosító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133 ICR/OCR technológia bevezetése és üzemeltetésének támogatása - 2. számú módosító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés ICR/OCR alkalmazás bevezetésére,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben 3.4. - Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben Az alprojekt bemutatása Az alprojekt megvalósításának eredménye egy átfogó és korszerő aktualizált fejlesztési stratégiai

Részletesebben

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés Megjegyzés: Egyes megoldásokban, ahol -szel kell jelölni a helyes választ, K (= közömbös) jelzés arra utal, hogy az és az hiánya egyaránt elfogadható (= valami lehetséges, de nem jellemzı). 5.1. A sorokban

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ-

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- RİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KÖZBESZERZÉS MŐSZAKI LEÍRÁS AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KÖZBESZERZÉS MŐSZAKI LEÍRÁS AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KÖZBESZERZÉS MŐSZAKI LEÍRÁS AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben