I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat"

Átírás

1 I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak adottságait, igényeit, lehetségeit figyelembe vesszük. Nyitottság jellemzi partnerkapcsolatainkat mind a gyermekek, mind a szülk, mind pedig a hasonló intézmények felé. A nevelési feladatok megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk a sokszín tevékenységet, így fontos szerepet kap a sokirányú mozgás, az idegen nyelv informatika tanítása. Fontosnak tartjuk a személyes példamutatást, így élen járunk abban, hogy önképzésünkkel megfelel mintául szolgáljunk. Testületünk a mai modern kor igényének megfelel ECDL vizsgát 85%-ban megszerzi. Az ott elsajátított tudást mindennapjainkban alkalmazza. A közismereti tárgyakat is multimédiás rendszerben oktatjuk. Iskolánk f nevelereje elfogadó légköre, a gyerekek és a felnttek személyes kapcsolatában, az osztályközösségek integráló hatásában van. Magas fokon élik meg a tolerancia, a másság elfogadásának élményét. Olyan intézménnyé válunk, mely TESTBEN, LÉLEKBEN EGÉSZSÉGES, SIKERES GYERMEKEK ISKOLÁJA Küldetésnyilatkozat Aki gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet teljesít. (Kölcsey) Kölcsey szavai jelölik ki azt az irányt, amelyet intézményünk követ. A részletekben rejlik az egész, a teljesség, mely felé az utat megfontoltan, jól elkészítve tesszük meg. Tanulóinknak egy életre szóló ajándékot, útravalót nyújtunk. Felelsek vagyunk, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és adottságaiknak megfelelen teljesít tanulókat bocsássunk ki az iskola kapuján. Tanulóink sokoldalú, korszer tudást nyújtó gyermekközpontú nevelésben részesülve képesek lesznek megújulásra, önmvelésre, pozitív jövkép megfogalmazására. E célhoz vezet úton vállalunk státuszunknál fogva alapozó feladatokat, biztosítva ezzel annak lehetségét, hogy a továbbtanulás során a gyermeki személyiség teljessé váljék. Ehhez tanulóinknak nyolc év áll rendelkezésükre, mialatt megismerik szkebb és tágabb környezetüket, a világot, s az abban zajló természeti és társadalmi jelenségeket. Fontos feladatunk a tudás értékének helyreállítása, megbecsültetése. Megszerzése elssorban szorgalom és kitartás kérdése. Nem kell, nem is lehet mindenkinek mindent azonos szinten tudnia, de mindenki találja meg a helyét valahol a rendszerben, s valamiben érezze magát sikeresnek, fontosnak. Legyen elégedett, becsületes ember, haladjon az újabb feladatok, kihívások felé. Célunk megtanítani arra az útkeresésre, ahol megtalálja a szépet, a jót, az érdekeset, a hasznosat; kedvvel, örömmel ismereteket szerezni, kitartással eljutni a kitzött célig. 1

2 Pedagógiai hitvallásunk alapja: Minden gyermek egyéniség, s a legnehezebb feladat a másik, a másság tisztelete, meghallgatva, elfogadva a másik véleményét. Tiszteljük, és tiszteljék az embert, a felnttet, a fiatalt és az idset egyaránt. Elfogadják a társ véleményét, tiszteletben tartják a körülöttük zajló élet erkölcsi normáit. Mindezeket jó légkörben, a tanulót ért kudarcok számát minimálisra csökkentve, velük együttmködve valósítjuk meg. Összegzésül idézzük Descartes szavait: Nem elég, hogy valakinek jó esze legyen, a f dolog az, hogy azt jól alkalmazza. A legnagyobb lelkek éppúgy képesek a legnagyobb vétkekre, mint a legnagyobb erényekre; s akik csak lassan haladnak, de mindig az egyenes úton maradnak, sokkal tovább érhetnek, mint azok, akik szaladnak, de eltávolodnak az egyenes úttól. Pedagógiai alapelvek Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Legfontosabb alapelveink: 1. Komplexitás elve - amely nevelési, oktatási tevékenységünk összehangolását jelenti a tanuló személyiségének harmonikus fejldése érdekében. 2. Egyenrangúság elve -a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk. Szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló, tanuló és nevel, szül és nevel, nevel és nevel között. 3. A pedagógus vezet szerepe a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységünk megszervezésében, személyiségük fejldésének irányításában érvényesül. 4. Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. 5. A tapasztalatszerzés elve az oktatás során figyelembe vesszük a tanulók képességeit, lehetséget adunk a tanuló önállóságának, kezdeményez képességének, kreativitásának kibontakozására. 6. A bizalom elve minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban. A tanulók személyiségének fejlesztése, valamint korszer ismereteiknek, képességeiknek, készségeiknek kialakítása és bvítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket szeretnénk nevelni a ránk bízott gyermekekbl. Ennek érdekében: A tervszer nevel és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti és számukra korszer, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthet alapmveltséget nyújt. 2

3 Iskolánk olyan, az emberre, a társadalomra, a mvészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közvetít, amelyek megalapozzák a tanulók mveltségét, világszemléletét, eligazodásukat szkebb és tágabb környezetükben. Az iskolánk oktató tevékenységének célja, a gyermeki személyiség széleskör fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak és a munkának becsülete és rangja legyen. Törekszünk a humánumra, az egyén és a közösség iránti tiszteletre, a másság elfogadására. Segítünk tanulóinknak észrevenni, értékelni a jót, felismerni a rosszat. Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására. Szeretnénk megismertetni tanulóinkkal nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelked személyiségeit és hagyományait, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyerekekben a haza, a szülföld iránti szeretetet mindezt összhangban az európai értékekkel. 3

4 II. Az iskola jogállása Az iskola neve: Németh László Általános Iskola Az iskola székhelye: 8000 Székesfehérvár, Salétrom utca 4-6. Az iskola fenntartó szerve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Az iskola típusa: általános iskola Az intézmény évfolyamainak száma: 8 Az intézmény alaptevékenységei: Emelt szint idegen nyelv oktatása (angol, német) 5-8. évfolyamon egy osztályban Sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer, általános mveltséget megalapozó integrált iskolai oktatása Kislétszámú fejleszt osztály városi beiskolázással Napköziotthoni és tanulószobai ellátás. Az intézmény jogállása: jogi személy, önálló költségvetési szerv. Az iskola igazgatója: dr. Szokó Miklósné 4

5 III. Helyzetelemzés Iskolánk 1978 óta mködik, elhelyezkedése közlekedés szempontjából kedvez, hiszen központi helyen van városunkban. Beíratási körzete fként a körülöttünk lév lakótelepet öleli fel, de készséggel fogadunk olyan tanulókat, akik számára Pedagógiai Programunk vonzó. Az alsó tagozat négy éves munkája alapján tehetséggondozó osztályt alakítunk ki az ötödik évfolyamon. Ebben az osztályban emelt szinten tanulják a gyermekek az idegen nyelvet és elmélyedhetnek - a multimédiás termünket kihasználva - a számítógép világában. Tanulóink életében fontos szerepet töltenek be a hagyományok, melyek nagy jelentségek, hiszen iskolánk arculatát is mutatják egyben: Szervezett tehetséggondozás Tömegeket megmozgató rendezvényeink Nyílt órák Táborozások Magasszint sakkoktatás szakköri keretekben Az idegen nyelveket, a társadalom- és természetismereti tárgyakat az Internet és az oktató szoftverek igénybevételével tanítják a szaktanáraink. Iskolánk 1986 óta végzi mozgássérült tanulók integrált oktatását és nevelését. A város területérl felvételt nyerhet minden sajátos nevelési igénnyel rendelkez tanuló, aki segítséggel (pedagógiai asszisztenssel) el tudja látni önmagát, rendelkezik iskolaérettségi bizonyítvánnyal és szocializálható. Magatartászavaros és részképesség zavarral rendelkez tanulóinkat szakképzett pedagógusok foglalkoztatják, a kislétszámú fejleszt osztályban. Iskolánk ersségei: Jól felkészült, magasan kvalifikált, hivatásukat szeret, stabil neveltestület Tanulmányi versenyeken elért jó eredmények Magas szint sakkoktatás Jó kapcsolat a szülkkel Ers, következetes követelményrendszer az oktatás és nevelés területén egyaránt Tehetséggondozás és felzárkóztatás Iskolánk fekvése Számítástechnika oktatása - nyelvtanítás A neveltestület rendszeresen vehet részt pedagógiai, szakmai továbbképzéseken (egyre több a másoddiplomás) Pályázatok adta lehetségek kihasználása Iskolán gyenge pontjai: Zsúfoltság: magas tanulói létszám Kevés a férfi nevel Szkös anyagi fedezet a sokoldalú délutáni foglalkoztatásra 5

6 Milyen új társadalmi (szüli) elvárásokra számíthatunk? Az idegen nyelv magasabb színvonalon (emelt szinten) történ oktatása Minden tanuló tanulhasson számítástechnikát Alacsonyabb osztálylétszámok Több ingyenes szakkör mködhessen A magyart és a matematikát lehessen csoport bontásban tanítani Gyakorlati tudást tanítsunk Zavartalan napközi ellátás optimális létszámmal Úgy gondoljuk, az elmondottakból kitnik, hogy iskolánk a jövben is képes lesz magas szint nevel-oktató munka ellátására, hiszen ehhez mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak. IV. Pedagógiai céljaink, feladataink Neveltségi szint fejlesztése: Harmonikus személyiséget fejleszt egyéni és közösségi nevelés Egyén és közösség viszonyának helyes értelmezése Személyiségfejlesztés: Vegyenek részt tanulóink az iskolai életünk megtervezésében, megszervezésében és ellenrzésében Tanulói önértékelés fejlesztése Tantárgyi eredményesség javítása: Szövegértés fejlesztése Alapmveletek (kompetenciák) biztonságos végzése BGR tanulói nyomon követési rendszer mködtetése Egységes mérési, ellenrzési, értékelési, minségirányítási rendszer kialakítása: Olyan tudás megszerzése, mely képességeinek megfelel Egészséges életmódra, családi életre nevelés: Rendelkezzenek megfelel egészségügyi szokásokkal, helyes életmódot alakítsanak ki. Mindennapos testnevelés megszervezése Fizikai ernlét fejlesztése Környezetvédelmi nevelés: Környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása Fogyasztóvédelem: Az alapvet fogyasztóvédelmi tudnivalók ismerete Bnmegelzés: A mindennapi életünk negatív hatásainak ismerete / drog, káros szenvedélyek, bnöz magatartás / Alakuljon ki benne ezekkel szembeni elutasító magatartás Nemzeti és iskolai hagyományok ápolása, a magyarságtudat ersítése: A szép felfedezése környezetünkben Történelmi emlékek megrzése Lakóhelyünk megismerése (projektoktatás lásd 1. sz. melléklet) 6

7 Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: A hátrányos helyzet és veszélyeztetett gyermekek feltérképezése Megfelel segítség nyújtása a támogató szervezetek segítségével Folyamatos, naprakész kapcsolattartás a szülkkel Titoktartási kötelezettség betartása A tanulókkal kapcsolatos magatartási és tanulási problémák tapintatos kezelése Iskolánk munkája akkor eredményes, ha: Iskolánkban általánossá válik a kulturált viselkedés, az együttélés szabályait elfogadják és betartják. A helyes kommunikációra képesek mindennapjaik során. Tiszteletben tartja az embert, elfogadja a másságot. Az ellenrzben olvasható elmarasztaló bejegyzések száma csökken, a dicséreteké n. Betartja az iskolai házirendben megfogalmazott szabályokat. Csökken a bukások száma, a gyengén teljesítk eredményei kimutathatóan javulnak. A tisztaság, az ápoltság, az egészség, az edzettség fontossá válik életükben. Környezetbarát módon használja azokat az eszközöket, melyekkel találkozik. Felfigyel a környezetszennyez tényezkre, s életkorának megfelelen részt vállal környezetvéd megmozdulásokban, környezete tisztántartásában. Elsajátítja azokat az alapvet ismereteket, amelyek tudatos fogyasztóvá teszik. Elutasítja az élet negatív hatásait. A nemzeti és technikai kultúra, a társadalmilag elfogadott értékek közvetítése teljesültnek tekinthet, ha a tanulói megnyilatkozásokból ez megnyugtatóan kikövetkeztethet / ünnepségeken való részvétel, közösségben való szerepvállalás, olvasói szokások és gyakoriságuk, állásfoglalások magatartási, erkölcsi kérdésekben/ A tanuló esélyt és megfelel segítséget kap hátrányos helyzetének enyhítésére. A tanulói és szüli panaszok száma minimálisra csökken. Az iskolában folyó nevel-oktató munka eszköz-, és eljárásrendszere Mivel nincs teljesen egyforma két szituáció, két egyforma gyerek, két egyforma pedagógus, a nevelési módszereket úgy kell megválasztani, hogy azok a leghatékonyabb alkalmazást tegyék lehetvé. A nevelési módszer pedig nem más, mint a kitzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott eljárás. Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív hatásokat. Az eljárás a módszer konkretizálását jelenti. Függ a pedagógiai intuíciótól, a találékonyságtól, a nevel aktivitásától. Mivel a nevelés céljai között szerepelnek általános és konkrét fejlesztési szakaszokra lebontott célok, így az alábbiakban felsorolt (csoportosított) nevelési módszerek közül azokat kell kiválasztani amelyek a nevelési célokon és feladatokon túl: igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez 7

8 igazodnak a nevelk személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségéhez, vezeti stílusához, igazodnak a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához. Az eddigiekbl következik, hogy szinte minden nevelési szituációt más-más módszer, illetve módszerkombináció alkalmazásával oldunk meg. A módszerek alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások kombinációja, amely a gyermek pozitív elmenetelét szolgálja. Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevel-oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján csoportosítjuk az alábbi módon: 1. A meggyzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei a) Az oktatás valamennyi módszere (kérdés-felelet, problémafelvetés, problémamegoldás, elbeszélés, magyarázat stb.) b) Meggyzés (szóbeli ráhatás, a tanulók helyes nézeteinek, viselkedésének megersítése, hibás elképzelések gyengítése, megszüntetése) c) Minta (azoknak a tipikus személyiségjegyeknek a felvázolása, amelyek a viselkedési szabályok elsajátíttatását szolgálják) d) Példa (konkrét emberi cselekedetekben a tanulók elé tárni a követend erkölcsi normákat) e) Példakép f) Bírálat (fontos az olyan légkör, amelyben a hibák és az eredmények elismerése nem vált ki sértdést, irigységet, s nem jelent hátrányt a bíráló számára) g) Önbírálat (a közösség, vagy az egyén önmaga felett nyilvánosan gyakorol a hiányosságok kijavítása érdekében) h) Beszélgetés (alkalomszer, vagy tervezett - lényege, hogy mindkét fél részérl szinte, megért legyen) i) Felvilágosítás (a tanulók érdekl kérdéseire adott válasz) j) Tudatosítás k) Eladás l) Vita (állítások és tagadások szembesítése, a tények kiegészítése, helyesbítése, cáfolata) m) Beszámoló 2. A tevékenység megszervezésének módszerei a) Követelés egy bizonyos viselkedés kiváltására. Ennek tartalma eredhet a nevel tekintélyébl, vagy a tanuló személyiségébl. Eredmény: képes azonosulni a követeléssel a gyermek. b) Megbízás a tanulói aktivitásra, a kezdeményezésre, a felelsségre, a lelkiismeretességre nevel. c) Ellenrzés, mely a tervezett eredmény és az elvégzett munka összevetése. d) Értékelés az ellenrzés során szerzett tapasztalat elemzése. e) Játékos módszerek különböz életkorokban használható eljárás, fontos, hogy mindig igazodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz és az adott helyzethez. funkciós játék szerepjáték alkotó játék f) A gyakorlás célja az életkornak megfelel jártasságok, készségek, szokások kialakítása 8

9 3. A magatartásra ható módszerek A) Ösztönz módszerek a) Ígéret pozitív irányba befolyásoló módszer, amely mindig valamilyen jutalom kilátásba helyezésével igyekszik a kívánt magatartásra bírni a gyermeket. b) Helyeslés a teljesítményt pozitívan értékel rövid, buzdító megnyilvánulás. c) Bíztatás (a gátlásos, önmagát lebecsül tanuló tevékenységét serkent eljárás) d) Elismerés (a figyelemre méltóan pozitív tanulói magatartásformákhoz és jelents teljesítményekhez kapcsolódó nevelési eljárás) e) Dicséret (a jutalmazás egyik formája négyszemközti, vagy nyilvános) f) Osztályozás (az értékelés egyik formája, amely a rendszeres, lelkiismeretes munkára, tanulásra serkent) g) Jutalmazás (a helyes cselekvés hajtóereje) B) Kényszerít módszerek a) felszólítás b) követelés c) parancs d) büntetés C) Gátlást kiváltó módszerek a) felügyelet b) ellenrzés c) figyelmeztetés d) intés e) fenyegetés f) tilalom g) átterelés h) elmarasztalás Eszközök 1. Nyelvi (verbális) eszközök: Az információközlés azon módja, amikor közléseinket a nyelv segítségével továbbítjuk a) beszéd b) beszélgetés: (a nevelés egyik nagyon fontos eszköze, amelyben mindkét fél aktívan részt vesz; tartalmát tekintve lehet: szabad beszélgetés vagy irányított beszélgetés, szervezettség alapján lehet: spontán vagy tervezett, formája alapján: egyéni vagy csoportos) c) interjú 2. Nem nyelvi (non verbális) eszközök: a) arckifejezés (mimika) b) szemmozgás c) tekintet d) testközelség e) térközszabályozás f) testhelyzet, testtartás 9

10 g) mozdulatok (gesztusok) h) kulturális jelzések 3. Szociális technikák: Ezeket a technikákat a tanulók a felnttektl tanulják el, kezdetben a családban (gyermekkori beidegzdés) majd az iskolai közösségben. Ezért nagyon fontos, hogy a diákok pozitív mintát kapjanak otthon és az iskolában. A) technikák az ön és emberismeret fejlesztéséhez: Ezek olyan eszközök, amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó ismeretek mellett, azokkal szinkronban fejlesszük a tanulók bels, pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi tulajdonságait, készségeit: - fejleszt interjú - fejleszt beszélgetés B) szociális készségfejleszt technikák: A tanulók problémamegoldó és konfliktuskezel készségeinek fejlesztése, illetve a meglévk ersítése: - minta- és modellnyújtás - megersítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás) - szerepjáték - dramatizáló tevékenység A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztést a következ 4 konkrét pedagógiai feladat köré csoportosítjuk neveli munkánk során: 1. Az értelem kimvelése terén elvégzend feladatok: - A megismerési vágy fejlesztése - A tapasztalati és értelmez tanulás elsajátítása 2. A segít életmódra nevelés területén elvégzend feladat: - A pozitív szociális szokások kialakulásának segítése 3. Az egészséges és kultúrált életmódra nevelés feladata: - A mintaszeren egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal - A tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevel munka során 4. Az alkotóképesség, a kreativitás fejlesztése: - A szabályhasználat képességének fejlesztése - Az iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása - Az önálló ismeretszerzés önfejlesztés igényének képességének ersítése A személyiségfejlesztés minden tantárgy tanításának része, minden osztálytanító és tanár a saját szakterületén és egyéniségével formálja a diákot. A tanórán kívüli iskolai tevékenységek 10

11 szerepe különösen fontos. A szabadids tevékenységek összehangolása az ezért felels pedagógus(ok) kiemelt feladata. Lépései: - Az önismeret fejlesztése, együttmködési készség kialakítása, ersítése - A személyes észlelés fejlesztése - Az értékek tisztelete, megbecsülése - Konfliktuskezel képesség fejlesztése - Tolerancia - Kommunikáció - Másokra való odafigyelés - A probléma kultúrált megfogalmazása - A több szempontú megközelítés képességeinek fejlesztése - A demokratikus magatartásformák elsajátítása Sikeresnek tekintjük személyiségfejleszt tevékenységünket, ha a tanulóink túlnyomó többsége: Betartja az iskola házirendjében megfogalmazott szabályokat, mert azonosul azokkal Iskolai kötelezettségeit a pedagógus segít, inspiráló tevékenysége mellett rendszeresen teljesíti Felszólítás, rádöbbentés, megértetés után törekszik az alapnormák teljesítésére Közösségfejlesztéssel kapcsolatos teendk Az egyén és a társadalom közötti kapcsolat kialakításához, megteremtéséhez elengedhetetlen a közösségfejlesztés. Pedagógiai programunkban az iskola keretén belül mköd tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal foglalkozunk. Az iskolai közösségek kialakítását a nevelmunkánk keretének tekintjük, amely elsegíti a tanulók együttélését, lehetséget biztosít alapvet erkölcsi szokások gyakorlására, kialakítására, közvetlenül felkészít a társadalmi beilleszkedésre. A pedagógus közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai - A közösséget irányító pedagógus feladata az iskolai élet egyes területeihez (tanóra, tanórán kívüli tevékenységek) kapcsolódó tanulói közösségek megszervezése, tervszer irányítása, fejlesztése. - Feladat a tanulói közösségre jellemz, az összetartozást ersít erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. A közösségek felels vezetje az osztálytanító és az osztályfnök (ill. napközis csoportvezet), akinek mindenrl tudnia kell, aki segíten be tud avatkozni a tanuló életébe, akiben minden körülmények között lehet bízni, és akitl sok érdekes-értékes dolgot lehet tanulni. 11

12 A közösség kialakításának elemei a következk: A tanulók közremködésével közös célok kijelölése. (A célok meghatározását a pedagógus úgy irányítja, hogy a hozzájuk tartozó feladatok alkalmasak legyenek a közösségszervezésre, nemes erkölcsi tulajdonságok kialakítására.) A feladatok meghatározása, és megszervezése az életkornak megfelel tanulói közremködéssel. A viselkedésformák kialakításában és megtartásában nagy szerepet tulajdonítunk a közösen meghatározott normarendszernek. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos konkrét feladataink a következk: Törekedjünk arra, hogy minden tanuló ismerje meg a társas együttélés azon alapvet szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek megismerje népünk kulturális örökségének jellemz sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek legyen nyitott a különböz szokások, életmódok, kultúrák, vallások iránt; becsülje meg ezeket legyen megért a másság iránt, tanúsítson türelmet, együttérzést váljon érzékennyé környezete állapota iránt kapcsolódjon be közvetlen környezetének értékeinek megrzésébe, gyarapításába életmódjában a természet tisztelete, a felelsség, a környezeti károk megelzésére törekvés váljon meghatározóvá tudjon társaival és a felnttekkel is adott témáról, szabatosan kommunikálni az önálló, felntt életében képes legyen életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztet tényezit és ezek elkerülésének módjait kapjon hatékony támogatást a káros függségekhez vezet szokások kialakulásának megelzéséhez tanuljon meg tanulni legyen képes önellenrzésre, egymás segítésére tevékenysége ersítse a közösséghez való kötdést A közösségi nevelés színterei Család Iskola kiemelked színterei: osztályfnöki órák szakórák napközi délutáni foglalkozások szakkörök sportkörök iskolán kívüli közösségek (kortárscsoport) iskolai könyvtár versenyek, vetélkedk szabadids rendezvények tanulmányi séták osztálykirándulások diákönkormányzat rendezvényei 12

13 Nevel- oktató munkánk hagyományai 1. Részt veszünk a különböz színt tanulmányi-, sport- és mvészeti versenyeken, bemutatókon, ezekre a versenyekre felkészítjük tanulóinkat. 2. Iskolánk szervez és lebonyolít különböz szint tanulmányi versenyeket. 3. Neveltestületünk tagjai (lehetség szerint) pályázatokat készítenek 4. Iskolai ünnepélyek (tanévnyitó, október 23., karácsony, március 15., tanévzáró, ballagás, kirepít bál) A szabadid hasznos eltöltésének hagyományai 1. A tanév els (vagy második) hetében egész napos kirándulást szervezünk iskolánk valamennyi tanulójának a részvételével. 2. A neveltestület tagjai az igazgató által szervezett tapasztalatszerz tanulmányi kiránduláson vesznek részt. 3. Június egyik napján tanévzárást megelzen minden osztály az osztályfnök által megszervezett osztálykiránduláson vesz részt. 4. Tanulóink igényeinek megfelelen nyári országjáró, vagy mvészeti tábort szervezünk. 5. Ahogy azt már az óratervünkben rögzítettük, a szabad sáv terhére, a tanulók igényeihez igazodva szakköröket és tömegsport-foglalkozásokat szervezünk. Ha a szabad sáv órakeret tervénél nagyobb igény jelentkezik szakkörökre vagy sportfoglalkozásokra, akkor azt önköltséges tanfolyami keretben valósítjuk meg. 6. A Diákönkormányzat kezdeményezése alapján ezután is szervezünk farsangi bált, moziés színházlátogatást, múzeum- és kiállítás látogatást, túrákat. A programok finanszírozása önköltséges. Megfelelen kialakultnak tekintjük közösségeinket, ha normarendszerünk szinkronban van az iskolai élet alapnormáival, és elemeinek betartása általánosnak tekinthet az osztályon vagy csoporton belül. Eredményünk jeleként értékeljük, ha a tanuló nem kötelez iskolai idben is szívesen van társaival, ha örömmel jön iskolánkba, ha az általános iskola befejezése után alkalmanként visszatér. V. A Tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó szolgáltatásaink Beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefügg pedagógiai tevékenységek Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzd tanulók nem képesek egyéni bánásmód nélkül teljesíteni az iskola követelményeit. Mivel a nehezen nevelhetséget kiváltó okok sokfélék, nagyon összetettek, a problémák megoldásához széleskör társadalmi összefogásra, több személy és intézmény összehangolt együttmködésére van szükség. 13

14 A tennivalók zöme két alapvet fogalom köré csoportosítható: 1. Prevenció Azt szolgálja, hogy a várható problémák kialakulása eltt az arra illetékes személyek, szervek felfigyeljenek, közbelépjenek és megakadályozzák a gyermekek személyiségfejldésének bármiféle torzulását. 2. Korrekció Ez tartozik fleg az iskolák feladati közé. A már meglév problémák szakszer, azaz pszichológiai, pedagógiai hozzáértéssel történ kezelése, a személyiség pozitív irányú átépítése. Nehezen nevelhet : Szkebb értelemben azokra a gyermekekre alkalmazzuk ezt a kifejezést, akik a közösségbe inadekvát módon, nehezen illeszkednek be. A megnyilvánuló tünetek és az azokat elidéz tényezk szerint alcsoportokat alkothatunk: - Magatartási zavarok A viselkedés kisebb-nagyobb rendellenességei tartoznak ide (szófogadatlanság, szembehelyezkedés a hozzátartozók akaratával, dacreakciók, hazugság, stb.) - Társadalomellenes cselekedetek A fiatalkorú bnözés különféle formáját soroljuk ide pl. lopás, betörés, stb. - Önveszélyeztet megnyilvánulások A megnyilvánuló tünetek nem a környezet, társadalom ellen irányulnak, hanem elssorban saját maguk ellen. Pl. fóbia, szorongás, különcség, elzárkózottság, gátoltság, hozzáférhetetlenség, stb. - Szökés, csavargás Többféle formában és súlyossági fokban nyilvánulhat meg, pl. elkószál, eljátszik. Kóros formája lehet az iskolakerülés (pszichopatia), pariomania (orvosi) - Organikus károsodás Idegrendszeri funkciózavarok fejsérülés, agydaganat, epilepszia következtében - Iskolai tanulási gondok Pl. koncentrációhiány, képtelen tartósan elfoglalni magát, iskolai fegyelem be nem tartása, specifikus tanulási nehézségek. Ha a tünetek bármelyike, vagy ezek kombinációja olyan súlyos fokban jelenik meg, hogy az a gyermek szociális és érzelmi fejldését zavarja, akkor az beilleszkedési zavarnakés magatartászavarnak nevezhetjük. Mindez csak a megelzés útján csökkenthet. A preventív tevékenységben az iskolának kell a vezet szerepet vállalnia. Ezzel kapcsolatban az iskolában tanító pedagógusok feladatai: Fel kell tárnunk tanulóink körülményeit, személyiségük- és a magatartászavaruk kiváltó okait. Majd a tünetek sokoldalú elemzése után meghatározzuk a problémákat és minden rászoruló tanuló számára egyedi, konkrét korrekciós tervet készítünk az iskolai pszicho-pedagógus bevonásával, ahol számba vesszük a lehetséges megoldásokat. Megkeressük azokat a tevékenységeket, amelyekkel a tanuló energiáit hasznosan leköthetjük. 14

15 Feltárjuk a problémás tanulóink családi és baráti kapcsolatait, amelyek a beilleszkedési zavarának esetleges hátterében állhatnak. Olyan tevékenységeket biztosítunk számukra, amelyekben sikerélményeket érhetnek el. A magatartási nehézségekkel küzd gyermekek kezelése A szélsséges magatartásformák jelentkezése esetén az elsdleges feladat a tanuló személyiségének és az ok-okozati összefüggéseknek a gyors feltárása, majd ezek függvényében az optimálisnak tn eljárás megtervezése: Ha lehetséges az elidéz okokat kell megszüntetni. Biztosítani kell, hogy a testület legalább egy tagja (nem okvetlen az osztályfnök) közelebbi kapcsolatba kerüljön a tanulóval. A valódi nevelést a személyiség aktív és pozitív életszemléletének megrzésével csak az a nevel végezheti, aki nemcsak kialakította, de meg is tartja a gyermekkel való pozitív érzelmi kapcsolatát. Közvetlen környezetét (osztályát) fel kell készíteni a helyzet kezelésére, segítségüket is igénybe kell venni. Tevékenységét folyamatosan figyelemmel kell kísérni, szükség esetén nyomban közbe kell avatkozni. Amennyiben a körülmények felderítése, az eljárás megtervezése meghaladja ernket, igénybe kell venni küls szakemberek közremködését (orvos, pszichológus, stb.) Nem tekintjük célravezetnek, ha egészségügyi, pszichés okok miatt szélsséges magatartású tanulót a büntetések sorozatával próbáljuk meg fejleszteni. Nem engedhetjük meg, hogy a szélsséges magatartási zavarokkal küzd gyermek lehetetlenné tegye az osztály többi tanulójának normális körülmények közötti nevelését. A tehetség, képesség kibontakoztatását segít tevékenységek A nevelés feladata segíteni minden ember személyiségének optimális fejldését, egyéni sajátosságainak, képességeinek kibontakoztatását. (Kelemen László) A tehetséggondozás célja, feladata nem lehet más, mint a fent említett idézet mint alapgondolat. Fontosnak tartjuk, hogy tehetséges tanulóink rendelkezzenek korszer mveltségtartalommal, legyenek képesek egyre gazdagodó ismeretek önálló feldolgozására. Ezáltal gazdagodjon, fejldjön egész személyiségük. Az egy osztályba kerül tanulók csak életkorban állnak közel egymáshoz, ezen kívül különbözek adottságaikban, fejlettségükben, képességeikben, tudásukban, felkészültségükben, azaz fejlettségi mutatóikban, mindabban, ami kell ahhoz, hogy az iskolai követelményeknek sikerrel megfeleljenek. Eltér a tantárgyak iránti érdekldésük, munkájuk eredménye, teljesítményük szintje. Tanulóink egy része kimagasló eredményekre képes, intellektuális és nem intellektuális tevékenységekben. k a kiemelked képességek, potenciális tehetségek. A tehetséges tanuló ersen motivált, könnyen és gyorsan tanul. A tehetséggondozás tulajdonképpen az optimális fejldés feltételeinek a megteremtése és mködtetése. Ehhez kell a terv és program. 15

16 Ennek érdekében szervezzük meg az ötödik évfolyamon, egyéni teljesítmény alapján a tehetséggondozó osztályt. A jelentkezés önkéntes. Elssorban saját iskolánkból alakítjuk a csoportot, de nyitottak vagyunk más terület tanulói számára is. A terhelés a képességeknek megfelel. Biztosítunk plusz nyelvi órákat és a számítástechnikát csoportra bontva tanítjuk. A tehetséggondozásban kiemelt szerep jut a következ területeknek: a) Szakkörök itt szüli irányításra is számítunk b) Tanulmányi versenyek amelyek által lehetséget biztosítunk arra, hogy a hasonló képesség gyermekek összemérjék tudásukat. Megtanuljanak küzdeni, növeljék akaratukat, állóképességüket. Iskolánk szervezésében rendezett tanulmányi versenyek: Sakk Rajz Földrajz (Európa) Honismereti Játékos sorverseny A városi kiírásoknak megfelelen rendezzük aktuális iskolai versenyeinket. A városban felmen rendszerben mköd vetélkedre az osztálytanítók, szaktanárok késztik fel a tanulókat. Az eredmények elismerése év közben iskolagylésen, vagy a tanév végén történik. c) Sportversenyek - a fizikai ernlét fejlesztésére kiválóan alkalmasak. A szervezett városi versenyeken részt veszünk. d) Énekkar e) Mvészeti tábor, melyet közel egy évtizede hagyományosan megszervezünk (rajz, zenei). A táborozáson felmerül költségeket a szülk finanszírozzák. f) Igazán hatékony tehetséggondozásunk alapja: multimédiás szaktantermünk és jól felszerelt iskolai könyvtárunk. Gyermek- és ifjúságvédelem A gyermek- és ifjúságvédelmi felels, a pedagógusok, az osztályfnökök az iskola vezetése összehangoltan látják el a gyermekvédelmi munkájukat. Céljaink: Az november 1-tl életbe lépett új gyermekvédelemmel kapcsolatos törvényi elírás értelmében segíteni kell a gyermek családban történ nevelkedését, hogy senki se kerülhessen állami gondozásba a család anyagi helyzete, egészségi állapota, erkölcsi helyzete miatt. A család nevelési gondjainak csökkentése szakszer tanácsadással. Az iskolai élet minden területén törekszünk a gyermekeket megillet jogok érvényesítésére. Preventív tevékenységet folytatunk a tanulók veszélyeztetettségének elkerülése érdekében, illetve segítséget nyújtunk a kialakult problémák megszüntetésére. 16

17 Feladataink: Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Gyámhivatallal A tanulók életkörülményeinek és szociális helyzetének megismerése Kapcsolattartás a tanulókkal, szülkkel, nevelkkel Segíteni a rászoruló gyermekeket és szülket a problémájuk megoldásában Hátrányos helyzet gyermekeink feltérképezése Családlátogatások szükség esetén Környezettanulmány elkészítése (egyéni, családi) Az érdekelt szülk tájékoztatása a lehetséges segélyekrl és a támogatás célszer felhasználásáról Tájékoztatás a tanácsadás igénybevételének lehetségérl és céljáról Segíteni a gyermeket és a szült a tanácsadást nyújtó fél megkeresésében A gyermekek számára olyan szabadids programokat szervezünk, melyek a családban jelentkez nevelési problémák, hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozza Szülknek és gyermekeknek tájékoztatók tartása az újabb veszélyeztet körülményekrl (drog, plázajelenség, játékszenvedély, szekták) Fontos a szülk bizalmának elnyerése, mert csak együtt közösen tudunk eredményt elérni gyermekeink érdekében. A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat segít személyek, intézmények rendszere: Iskolán belül Iskolán kívül Igazgató Gyermekvédelmi felels Osztályfnökök és a tantestület Szüli szervezet Diákönkormányzat Fejér Megyei Gyámhivatal Városi Gyámhivatal Családsegít Központ Gyermekjóléti Szolgálat RÉV Ambulancia Fejér Megyei Rendrkapitányság Ifjúságvédelmi Osztály Városi Rendrkapitányság Ifjúságvédelmi Osztály SZETA Alapítványok, karitatív szervezetek Nevelési Tanácsadó 17

18 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segít program Iskolánk, mely a fogyatékosok, a részképesség-gyengeséggel, nyelv- és beszédfejldési zavarokkal küzd gyermekek együttnevelését, individuális megsegítését tzte ki célul, komplex fejleszt programot dolgozott ki, melyet helyi szakemberek (szomatopedagógus, logopédus, nyelv- és beszédfejleszt pedagógus) irányításával nemcsak kiemelten, hanem az órákba beépítve is tudnak használni a pedagógus kollégák. A program azokat a gyermekeket érinti, akiket az individuális problémáknak megfelelen a különböz szakérti bizottságok 2 fnek javasoltak az iskolai oktató-nevel munkában. Ezeknek a tanulóknak a száma különösen magas iskolánkban, mivel egyrészt kis létszámú osztállyal rendelkezünk, másrészt felvállaltuk a mozgássérültek, hallássérültek integrált oktatását is. Ezeken túl egyre több gyermeknél tapasztaljuk, hogy már iskolába lépéskor valamilyen lemaradása van az átlagtól, illetve az iskolai évek alatt derül ki a különböz mérték lemaradás. A fejleszt program komplex, átfogó, mely a következ területek fejlesztését tzte ki céljául: Mozgásfejlesztés (nagymozgás, finommotorika, graphomotorium, vizuomotoros koordináció, speciális mozgásfejlesztés) Nyelv- és beszédfejlesztés (expresszív, receptív beszéd) Auditív bemeneti információ fejlesztése (észlelés, megértés, figyelem, emlékezet) Vizuális bemeneti információk fejlesztése (észlelés, figyelem, emlékezet) Intermodális integráció fejlesztése Gondolkodási mveletek, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Téri, idi orientáció fejlesztése Az elméleti részhez egy-egy feltételi rendszert is rendeltünk, mely a konkrét elméleti és gyakorlati-tárgyi eszköztárat tartalmazza. A gyermekekre lebontott egyéni terápia a komplex programból kerül ki: az adott gyermek fejlesztést igényl területének(inek) megfelelen. Ezek jó része beépíthet az órai munkába, 5-10 percet vesz igénybe, illetve differenciált tanítással történhet a gyakorlati megvalósítás. A másik forma a kiemelés, amikor egyéni és kiscsoportos formában gyógypedagógus vezetésével történik a fejlesztése a fent említett két fnek számító tanulónak. (A részletes fejlesztési programot a 2. számú melléklet tartalmazza.) A szociális hátrányok enyhítését segít tevékenységek Az esélyegyenlség megteremtésének egyik eszköze, mellyel azokat a tanulókat segítjük, akiket tanulmányi szempontból különböz környezeti tényezk gátolnak adottságaikhoz mért fejldésükben. 18

19 Szociális hátrányúnak tekintjük azt a tanulót, aki : Tartósan beteg vagy fogyatékos Három, vagy többgyermekes családban él Egyedül álló szül által nevelt Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül Teljes családban, de létminimumon, vagy az alatt él gyermek. A szociális körülményeket tekintve a hátrányos helyzet adódik: a) a családi mikrokörnyezet gondjaiból b) az utcai környezet kifogásolható hatásaiból c) az iskolai körülményekbl Feladataink: a gyermek és körülményeinek megismerése (helyzetelemzés a tanév elején) megállapítani, hogy a képességek kibontakozását milyen tényezk gátolják leginkább meghatározni: mihez viszonyítva, milyen mértékben vannak lemaradva a fentiek alapján az érdekldésnek, képességnek megfelel pozitív hatásrendszert kialakítani, melyben a segítés, a buzdítás-érvelés, a sikerélmény legyen az uralkodó. A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: családlátogatásokkal, vagy szüli konzultációval (gyermekvédelmi felels) ismereteket szerezni a család életérl, anyagi, kulturális állapotáról, benne a tanuló helyzetérl szülknek tartott iskolai eladásokkal (pl. szüli értekezletekhez kapcsoltan) segítségnyújtás a nevelésben rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás (iskolaorvos, fogorvos, védn) egészségnevelési programok, felvilágosító tevékenység felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése a tanuló beilleszkedését segít tevékenység az iskolai környezetbe (az iskolai hagyományok felhasználásával és a Diákönkormányzat közremködésével) elrelátó tervezéssel teljessé kell tenni mindenkor a személyi ellátottságot, fejleszteni a tárgyi feltételeket, emelni a tanítás hatékonyságának színvonalát a továbbtanulás irányítása, segítése (széleskör tájékoztatás, felkészít munka) folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tanulók helyzetét a különböz közösségekben mindezt igen nagy diszkrécióval a szülk anyagi terhelésének csökkentése érdekében biztosítjuk - a törvényi keretek betartásával - az ingyenes tankönyvi ellátást, illetve a könyvtári tankönyvek kölcsönzési lehetségét. A testi és lelki egészségnevelés céljai VI. Egészségnevelési program Az egészséges életmód kialakítását úgy kell megoldanunk, hogy az valóban jellemezze tanulóink életét az iskolából való távozás után is. A rendszeres testmozgás, változatos, egészséges táplálkozás mellett a szervezetet károsító szenvedélyektl való távolságtartást is magában foglalja a nevelés e területe. 19

20 A testi és lelki egészségnevelés feladatai Egyik legfontosabb feladatunk és felelsségünk a felnövekv nemzedék ránk bízott tagjainak egészséges életmódra nevelésében mutatkozik meg. A társadalom jelenleg a technikai, mszaki, informatikai és pénzügyi ismeretek mindenhatóságát hirdeti. (Talán az idegen-nyelv az, amely más jellege ellenére felveszi a versenyt.) Ezen igények figyelembevétele mellett nagyon fontos az arányok betartása, hiszen az általános iskolának segítenie kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejldését. A test és a lélek harmonikus fejlesztése kiemelt feladat Elengedhetetlen a rendszeres testmozgás és egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése Nagyon fontosnak érezzük az életmódbeli szokások és a testi-lelki egészség közötti összefüggés felismertetését, alapvet erkölcsi értékek közvetítését, a tolerancia és a kölcsönös tisztelet fejlesztését. Következetes pedagógiai munkával szeretnénk elérni, hogy a kudarcokat gyjtöget gyermekek számára is pozitív élmények forrásává váljon az iskola. Ki kell fejleszteni tanulóinkban a fegyelmezett és pontos, igényes munka szeretetét, megbecsülését és a felelsségérzetet. A 6-14 éves gyerekeknél igen fontos a manualitás szerepe. Kínai közmondás szerint: Amit hallok, azt elfelejtem, amit látok, azt megjegyzem, amit csinálok, azt megtanulom. A dohányzás, az alkohol és újabban a kábítószer nagyon felelsségteljes munkát ad a pedagógusoknak, különösen akkor, ha a szüli ház is negatív példával jár elöl. Célunk, hogy hatékony felvilágosító munkával, odafigyeléssel, a gyermekvédelmi szakemberekkel együttmködve megvédjük tanulóinkat ezektl az egészség- és személyiségromboló szenvedélyektl. Partnerek Iskolaorvos, fogorvos, védn, gondozói szervezetek ÁNTSZ A város sportszervezetei, egyesületei A szüli ház Ifjúság-egészségügyi Szolgálat Az elsajátítandó ismeretek köre a különböz pedagógiai szakaszokban Bevezet szakasz Önismeret: tulajdonságaim, mire vagyok képes, miben különbözöm. Személyi higiéné: a test tisztántartása, szokásrend kialakítása, megersítése. Fogápolás Öltözködési szokások: réteges öltözködés, fehérnem csere Helyes életmód: tanulás-játék-pihenés helyes aránya 20

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013 Tar Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... I.BEVEZETŐ... 5 Küldetésnyilatkozatunk... 5 Intézményünk küldetése a társadalom felé... 5 Küldetésünk a pedagógusok felé... 5 Intézményünk küldetése a gyermek felé...

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM...

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1. 1. Kedves Olvasó!... 4 1. 2. Rövid iskolatörténet... 4 1. 3. Intézményünk fő tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 4 1. 3. 1. Alapvető szakfeladataink:...

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben