I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat"

Átírás

1 I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak adottságait, igényeit, lehetségeit figyelembe vesszük. Nyitottság jellemzi partnerkapcsolatainkat mind a gyermekek, mind a szülk, mind pedig a hasonló intézmények felé. A nevelési feladatok megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk a sokszín tevékenységet, így fontos szerepet kap a sokirányú mozgás, az idegen nyelv informatika tanítása. Fontosnak tartjuk a személyes példamutatást, így élen járunk abban, hogy önképzésünkkel megfelel mintául szolgáljunk. Testületünk a mai modern kor igényének megfelel ECDL vizsgát 85%-ban megszerzi. Az ott elsajátított tudást mindennapjainkban alkalmazza. A közismereti tárgyakat is multimédiás rendszerben oktatjuk. Iskolánk f nevelereje elfogadó légköre, a gyerekek és a felnttek személyes kapcsolatában, az osztályközösségek integráló hatásában van. Magas fokon élik meg a tolerancia, a másság elfogadásának élményét. Olyan intézménnyé válunk, mely TESTBEN, LÉLEKBEN EGÉSZSÉGES, SIKERES GYERMEKEK ISKOLÁJA Küldetésnyilatkozat Aki gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet teljesít. (Kölcsey) Kölcsey szavai jelölik ki azt az irányt, amelyet intézményünk követ. A részletekben rejlik az egész, a teljesség, mely felé az utat megfontoltan, jól elkészítve tesszük meg. Tanulóinknak egy életre szóló ajándékot, útravalót nyújtunk. Felelsek vagyunk, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és adottságaiknak megfelelen teljesít tanulókat bocsássunk ki az iskola kapuján. Tanulóink sokoldalú, korszer tudást nyújtó gyermekközpontú nevelésben részesülve képesek lesznek megújulásra, önmvelésre, pozitív jövkép megfogalmazására. E célhoz vezet úton vállalunk státuszunknál fogva alapozó feladatokat, biztosítva ezzel annak lehetségét, hogy a továbbtanulás során a gyermeki személyiség teljessé váljék. Ehhez tanulóinknak nyolc év áll rendelkezésükre, mialatt megismerik szkebb és tágabb környezetüket, a világot, s az abban zajló természeti és társadalmi jelenségeket. Fontos feladatunk a tudás értékének helyreállítása, megbecsültetése. Megszerzése elssorban szorgalom és kitartás kérdése. Nem kell, nem is lehet mindenkinek mindent azonos szinten tudnia, de mindenki találja meg a helyét valahol a rendszerben, s valamiben érezze magát sikeresnek, fontosnak. Legyen elégedett, becsületes ember, haladjon az újabb feladatok, kihívások felé. Célunk megtanítani arra az útkeresésre, ahol megtalálja a szépet, a jót, az érdekeset, a hasznosat; kedvvel, örömmel ismereteket szerezni, kitartással eljutni a kitzött célig. 1

2 Pedagógiai hitvallásunk alapja: Minden gyermek egyéniség, s a legnehezebb feladat a másik, a másság tisztelete, meghallgatva, elfogadva a másik véleményét. Tiszteljük, és tiszteljék az embert, a felnttet, a fiatalt és az idset egyaránt. Elfogadják a társ véleményét, tiszteletben tartják a körülöttük zajló élet erkölcsi normáit. Mindezeket jó légkörben, a tanulót ért kudarcok számát minimálisra csökkentve, velük együttmködve valósítjuk meg. Összegzésül idézzük Descartes szavait: Nem elég, hogy valakinek jó esze legyen, a f dolog az, hogy azt jól alkalmazza. A legnagyobb lelkek éppúgy képesek a legnagyobb vétkekre, mint a legnagyobb erényekre; s akik csak lassan haladnak, de mindig az egyenes úton maradnak, sokkal tovább érhetnek, mint azok, akik szaladnak, de eltávolodnak az egyenes úttól. Pedagógiai alapelvek Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Legfontosabb alapelveink: 1. Komplexitás elve - amely nevelési, oktatási tevékenységünk összehangolását jelenti a tanuló személyiségének harmonikus fejldése érdekében. 2. Egyenrangúság elve -a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk. Szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló, tanuló és nevel, szül és nevel, nevel és nevel között. 3. A pedagógus vezet szerepe a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységünk megszervezésében, személyiségük fejldésének irányításában érvényesül. 4. Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. 5. A tapasztalatszerzés elve az oktatás során figyelembe vesszük a tanulók képességeit, lehetséget adunk a tanuló önállóságának, kezdeményez képességének, kreativitásának kibontakozására. 6. A bizalom elve minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban. A tanulók személyiségének fejlesztése, valamint korszer ismereteiknek, képességeiknek, készségeiknek kialakítása és bvítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket szeretnénk nevelni a ránk bízott gyermekekbl. Ennek érdekében: A tervszer nevel és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti és számukra korszer, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthet alapmveltséget nyújt. 2

3 Iskolánk olyan, az emberre, a társadalomra, a mvészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közvetít, amelyek megalapozzák a tanulók mveltségét, világszemléletét, eligazodásukat szkebb és tágabb környezetükben. Az iskolánk oktató tevékenységének célja, a gyermeki személyiség széleskör fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak és a munkának becsülete és rangja legyen. Törekszünk a humánumra, az egyén és a közösség iránti tiszteletre, a másság elfogadására. Segítünk tanulóinknak észrevenni, értékelni a jót, felismerni a rosszat. Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására. Szeretnénk megismertetni tanulóinkkal nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelked személyiségeit és hagyományait, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyerekekben a haza, a szülföld iránti szeretetet mindezt összhangban az európai értékekkel. 3

4 II. Az iskola jogállása Az iskola neve: Németh László Általános Iskola Az iskola székhelye: 8000 Székesfehérvár, Salétrom utca 4-6. Az iskola fenntartó szerve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Az iskola típusa: általános iskola Az intézmény évfolyamainak száma: 8 Az intézmény alaptevékenységei: Emelt szint idegen nyelv oktatása (angol, német) 5-8. évfolyamon egy osztályban Sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer, általános mveltséget megalapozó integrált iskolai oktatása Kislétszámú fejleszt osztály városi beiskolázással Napköziotthoni és tanulószobai ellátás. Az intézmény jogállása: jogi személy, önálló költségvetési szerv. Az iskola igazgatója: dr. Szokó Miklósné 4

5 III. Helyzetelemzés Iskolánk 1978 óta mködik, elhelyezkedése közlekedés szempontjából kedvez, hiszen központi helyen van városunkban. Beíratási körzete fként a körülöttünk lév lakótelepet öleli fel, de készséggel fogadunk olyan tanulókat, akik számára Pedagógiai Programunk vonzó. Az alsó tagozat négy éves munkája alapján tehetséggondozó osztályt alakítunk ki az ötödik évfolyamon. Ebben az osztályban emelt szinten tanulják a gyermekek az idegen nyelvet és elmélyedhetnek - a multimédiás termünket kihasználva - a számítógép világában. Tanulóink életében fontos szerepet töltenek be a hagyományok, melyek nagy jelentségek, hiszen iskolánk arculatát is mutatják egyben: Szervezett tehetséggondozás Tömegeket megmozgató rendezvényeink Nyílt órák Táborozások Magasszint sakkoktatás szakköri keretekben Az idegen nyelveket, a társadalom- és természetismereti tárgyakat az Internet és az oktató szoftverek igénybevételével tanítják a szaktanáraink. Iskolánk 1986 óta végzi mozgássérült tanulók integrált oktatását és nevelését. A város területérl felvételt nyerhet minden sajátos nevelési igénnyel rendelkez tanuló, aki segítséggel (pedagógiai asszisztenssel) el tudja látni önmagát, rendelkezik iskolaérettségi bizonyítvánnyal és szocializálható. Magatartászavaros és részképesség zavarral rendelkez tanulóinkat szakképzett pedagógusok foglalkoztatják, a kislétszámú fejleszt osztályban. Iskolánk ersségei: Jól felkészült, magasan kvalifikált, hivatásukat szeret, stabil neveltestület Tanulmányi versenyeken elért jó eredmények Magas szint sakkoktatás Jó kapcsolat a szülkkel Ers, következetes követelményrendszer az oktatás és nevelés területén egyaránt Tehetséggondozás és felzárkóztatás Iskolánk fekvése Számítástechnika oktatása - nyelvtanítás A neveltestület rendszeresen vehet részt pedagógiai, szakmai továbbképzéseken (egyre több a másoddiplomás) Pályázatok adta lehetségek kihasználása Iskolán gyenge pontjai: Zsúfoltság: magas tanulói létszám Kevés a férfi nevel Szkös anyagi fedezet a sokoldalú délutáni foglalkoztatásra 5

6 Milyen új társadalmi (szüli) elvárásokra számíthatunk? Az idegen nyelv magasabb színvonalon (emelt szinten) történ oktatása Minden tanuló tanulhasson számítástechnikát Alacsonyabb osztálylétszámok Több ingyenes szakkör mködhessen A magyart és a matematikát lehessen csoport bontásban tanítani Gyakorlati tudást tanítsunk Zavartalan napközi ellátás optimális létszámmal Úgy gondoljuk, az elmondottakból kitnik, hogy iskolánk a jövben is képes lesz magas szint nevel-oktató munka ellátására, hiszen ehhez mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak. IV. Pedagógiai céljaink, feladataink Neveltségi szint fejlesztése: Harmonikus személyiséget fejleszt egyéni és közösségi nevelés Egyén és közösség viszonyának helyes értelmezése Személyiségfejlesztés: Vegyenek részt tanulóink az iskolai életünk megtervezésében, megszervezésében és ellenrzésében Tanulói önértékelés fejlesztése Tantárgyi eredményesség javítása: Szövegértés fejlesztése Alapmveletek (kompetenciák) biztonságos végzése BGR tanulói nyomon követési rendszer mködtetése Egységes mérési, ellenrzési, értékelési, minségirányítási rendszer kialakítása: Olyan tudás megszerzése, mely képességeinek megfelel Egészséges életmódra, családi életre nevelés: Rendelkezzenek megfelel egészségügyi szokásokkal, helyes életmódot alakítsanak ki. Mindennapos testnevelés megszervezése Fizikai ernlét fejlesztése Környezetvédelmi nevelés: Környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása Fogyasztóvédelem: Az alapvet fogyasztóvédelmi tudnivalók ismerete Bnmegelzés: A mindennapi életünk negatív hatásainak ismerete / drog, káros szenvedélyek, bnöz magatartás / Alakuljon ki benne ezekkel szembeni elutasító magatartás Nemzeti és iskolai hagyományok ápolása, a magyarságtudat ersítése: A szép felfedezése környezetünkben Történelmi emlékek megrzése Lakóhelyünk megismerése (projektoktatás lásd 1. sz. melléklet) 6

7 Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: A hátrányos helyzet és veszélyeztetett gyermekek feltérképezése Megfelel segítség nyújtása a támogató szervezetek segítségével Folyamatos, naprakész kapcsolattartás a szülkkel Titoktartási kötelezettség betartása A tanulókkal kapcsolatos magatartási és tanulási problémák tapintatos kezelése Iskolánk munkája akkor eredményes, ha: Iskolánkban általánossá válik a kulturált viselkedés, az együttélés szabályait elfogadják és betartják. A helyes kommunikációra képesek mindennapjaik során. Tiszteletben tartja az embert, elfogadja a másságot. Az ellenrzben olvasható elmarasztaló bejegyzések száma csökken, a dicséreteké n. Betartja az iskolai házirendben megfogalmazott szabályokat. Csökken a bukások száma, a gyengén teljesítk eredményei kimutathatóan javulnak. A tisztaság, az ápoltság, az egészség, az edzettség fontossá válik életükben. Környezetbarát módon használja azokat az eszközöket, melyekkel találkozik. Felfigyel a környezetszennyez tényezkre, s életkorának megfelelen részt vállal környezetvéd megmozdulásokban, környezete tisztántartásában. Elsajátítja azokat az alapvet ismereteket, amelyek tudatos fogyasztóvá teszik. Elutasítja az élet negatív hatásait. A nemzeti és technikai kultúra, a társadalmilag elfogadott értékek közvetítése teljesültnek tekinthet, ha a tanulói megnyilatkozásokból ez megnyugtatóan kikövetkeztethet / ünnepségeken való részvétel, közösségben való szerepvállalás, olvasói szokások és gyakoriságuk, állásfoglalások magatartási, erkölcsi kérdésekben/ A tanuló esélyt és megfelel segítséget kap hátrányos helyzetének enyhítésére. A tanulói és szüli panaszok száma minimálisra csökken. Az iskolában folyó nevel-oktató munka eszköz-, és eljárásrendszere Mivel nincs teljesen egyforma két szituáció, két egyforma gyerek, két egyforma pedagógus, a nevelési módszereket úgy kell megválasztani, hogy azok a leghatékonyabb alkalmazást tegyék lehetvé. A nevelési módszer pedig nem más, mint a kitzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott eljárás. Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív hatásokat. Az eljárás a módszer konkretizálását jelenti. Függ a pedagógiai intuíciótól, a találékonyságtól, a nevel aktivitásától. Mivel a nevelés céljai között szerepelnek általános és konkrét fejlesztési szakaszokra lebontott célok, így az alábbiakban felsorolt (csoportosított) nevelési módszerek közül azokat kell kiválasztani amelyek a nevelési célokon és feladatokon túl: igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez 7

8 igazodnak a nevelk személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségéhez, vezeti stílusához, igazodnak a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához. Az eddigiekbl következik, hogy szinte minden nevelési szituációt más-más módszer, illetve módszerkombináció alkalmazásával oldunk meg. A módszerek alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások kombinációja, amely a gyermek pozitív elmenetelét szolgálja. Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevel-oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján csoportosítjuk az alábbi módon: 1. A meggyzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei a) Az oktatás valamennyi módszere (kérdés-felelet, problémafelvetés, problémamegoldás, elbeszélés, magyarázat stb.) b) Meggyzés (szóbeli ráhatás, a tanulók helyes nézeteinek, viselkedésének megersítése, hibás elképzelések gyengítése, megszüntetése) c) Minta (azoknak a tipikus személyiségjegyeknek a felvázolása, amelyek a viselkedési szabályok elsajátíttatását szolgálják) d) Példa (konkrét emberi cselekedetekben a tanulók elé tárni a követend erkölcsi normákat) e) Példakép f) Bírálat (fontos az olyan légkör, amelyben a hibák és az eredmények elismerése nem vált ki sértdést, irigységet, s nem jelent hátrányt a bíráló számára) g) Önbírálat (a közösség, vagy az egyén önmaga felett nyilvánosan gyakorol a hiányosságok kijavítása érdekében) h) Beszélgetés (alkalomszer, vagy tervezett - lényege, hogy mindkét fél részérl szinte, megért legyen) i) Felvilágosítás (a tanulók érdekl kérdéseire adott válasz) j) Tudatosítás k) Eladás l) Vita (állítások és tagadások szembesítése, a tények kiegészítése, helyesbítése, cáfolata) m) Beszámoló 2. A tevékenység megszervezésének módszerei a) Követelés egy bizonyos viselkedés kiváltására. Ennek tartalma eredhet a nevel tekintélyébl, vagy a tanuló személyiségébl. Eredmény: képes azonosulni a követeléssel a gyermek. b) Megbízás a tanulói aktivitásra, a kezdeményezésre, a felelsségre, a lelkiismeretességre nevel. c) Ellenrzés, mely a tervezett eredmény és az elvégzett munka összevetése. d) Értékelés az ellenrzés során szerzett tapasztalat elemzése. e) Játékos módszerek különböz életkorokban használható eljárás, fontos, hogy mindig igazodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz és az adott helyzethez. funkciós játék szerepjáték alkotó játék f) A gyakorlás célja az életkornak megfelel jártasságok, készségek, szokások kialakítása 8

9 3. A magatartásra ható módszerek A) Ösztönz módszerek a) Ígéret pozitív irányba befolyásoló módszer, amely mindig valamilyen jutalom kilátásba helyezésével igyekszik a kívánt magatartásra bírni a gyermeket. b) Helyeslés a teljesítményt pozitívan értékel rövid, buzdító megnyilvánulás. c) Bíztatás (a gátlásos, önmagát lebecsül tanuló tevékenységét serkent eljárás) d) Elismerés (a figyelemre méltóan pozitív tanulói magatartásformákhoz és jelents teljesítményekhez kapcsolódó nevelési eljárás) e) Dicséret (a jutalmazás egyik formája négyszemközti, vagy nyilvános) f) Osztályozás (az értékelés egyik formája, amely a rendszeres, lelkiismeretes munkára, tanulásra serkent) g) Jutalmazás (a helyes cselekvés hajtóereje) B) Kényszerít módszerek a) felszólítás b) követelés c) parancs d) büntetés C) Gátlást kiváltó módszerek a) felügyelet b) ellenrzés c) figyelmeztetés d) intés e) fenyegetés f) tilalom g) átterelés h) elmarasztalás Eszközök 1. Nyelvi (verbális) eszközök: Az információközlés azon módja, amikor közléseinket a nyelv segítségével továbbítjuk a) beszéd b) beszélgetés: (a nevelés egyik nagyon fontos eszköze, amelyben mindkét fél aktívan részt vesz; tartalmát tekintve lehet: szabad beszélgetés vagy irányított beszélgetés, szervezettség alapján lehet: spontán vagy tervezett, formája alapján: egyéni vagy csoportos) c) interjú 2. Nem nyelvi (non verbális) eszközök: a) arckifejezés (mimika) b) szemmozgás c) tekintet d) testközelség e) térközszabályozás f) testhelyzet, testtartás 9

10 g) mozdulatok (gesztusok) h) kulturális jelzések 3. Szociális technikák: Ezeket a technikákat a tanulók a felnttektl tanulják el, kezdetben a családban (gyermekkori beidegzdés) majd az iskolai közösségben. Ezért nagyon fontos, hogy a diákok pozitív mintát kapjanak otthon és az iskolában. A) technikák az ön és emberismeret fejlesztéséhez: Ezek olyan eszközök, amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó ismeretek mellett, azokkal szinkronban fejlesszük a tanulók bels, pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi tulajdonságait, készségeit: - fejleszt interjú - fejleszt beszélgetés B) szociális készségfejleszt technikák: A tanulók problémamegoldó és konfliktuskezel készségeinek fejlesztése, illetve a meglévk ersítése: - minta- és modellnyújtás - megersítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás) - szerepjáték - dramatizáló tevékenység A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztést a következ 4 konkrét pedagógiai feladat köré csoportosítjuk neveli munkánk során: 1. Az értelem kimvelése terén elvégzend feladatok: - A megismerési vágy fejlesztése - A tapasztalati és értelmez tanulás elsajátítása 2. A segít életmódra nevelés területén elvégzend feladat: - A pozitív szociális szokások kialakulásának segítése 3. Az egészséges és kultúrált életmódra nevelés feladata: - A mintaszeren egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal - A tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevel munka során 4. Az alkotóképesség, a kreativitás fejlesztése: - A szabályhasználat képességének fejlesztése - Az iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása - Az önálló ismeretszerzés önfejlesztés igényének képességének ersítése A személyiségfejlesztés minden tantárgy tanításának része, minden osztálytanító és tanár a saját szakterületén és egyéniségével formálja a diákot. A tanórán kívüli iskolai tevékenységek 10

11 szerepe különösen fontos. A szabadids tevékenységek összehangolása az ezért felels pedagógus(ok) kiemelt feladata. Lépései: - Az önismeret fejlesztése, együttmködési készség kialakítása, ersítése - A személyes észlelés fejlesztése - Az értékek tisztelete, megbecsülése - Konfliktuskezel képesség fejlesztése - Tolerancia - Kommunikáció - Másokra való odafigyelés - A probléma kultúrált megfogalmazása - A több szempontú megközelítés képességeinek fejlesztése - A demokratikus magatartásformák elsajátítása Sikeresnek tekintjük személyiségfejleszt tevékenységünket, ha a tanulóink túlnyomó többsége: Betartja az iskola házirendjében megfogalmazott szabályokat, mert azonosul azokkal Iskolai kötelezettségeit a pedagógus segít, inspiráló tevékenysége mellett rendszeresen teljesíti Felszólítás, rádöbbentés, megértetés után törekszik az alapnormák teljesítésére Közösségfejlesztéssel kapcsolatos teendk Az egyén és a társadalom közötti kapcsolat kialakításához, megteremtéséhez elengedhetetlen a közösségfejlesztés. Pedagógiai programunkban az iskola keretén belül mköd tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal foglalkozunk. Az iskolai közösségek kialakítását a nevelmunkánk keretének tekintjük, amely elsegíti a tanulók együttélését, lehetséget biztosít alapvet erkölcsi szokások gyakorlására, kialakítására, közvetlenül felkészít a társadalmi beilleszkedésre. A pedagógus közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai - A közösséget irányító pedagógus feladata az iskolai élet egyes területeihez (tanóra, tanórán kívüli tevékenységek) kapcsolódó tanulói közösségek megszervezése, tervszer irányítása, fejlesztése. - Feladat a tanulói közösségre jellemz, az összetartozást ersít erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. A közösségek felels vezetje az osztálytanító és az osztályfnök (ill. napközis csoportvezet), akinek mindenrl tudnia kell, aki segíten be tud avatkozni a tanuló életébe, akiben minden körülmények között lehet bízni, és akitl sok érdekes-értékes dolgot lehet tanulni. 11

12 A közösség kialakításának elemei a következk: A tanulók közremködésével közös célok kijelölése. (A célok meghatározását a pedagógus úgy irányítja, hogy a hozzájuk tartozó feladatok alkalmasak legyenek a közösségszervezésre, nemes erkölcsi tulajdonságok kialakítására.) A feladatok meghatározása, és megszervezése az életkornak megfelel tanulói közremködéssel. A viselkedésformák kialakításában és megtartásában nagy szerepet tulajdonítunk a közösen meghatározott normarendszernek. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos konkrét feladataink a következk: Törekedjünk arra, hogy minden tanuló ismerje meg a társas együttélés azon alapvet szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek megismerje népünk kulturális örökségének jellemz sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek legyen nyitott a különböz szokások, életmódok, kultúrák, vallások iránt; becsülje meg ezeket legyen megért a másság iránt, tanúsítson türelmet, együttérzést váljon érzékennyé környezete állapota iránt kapcsolódjon be közvetlen környezetének értékeinek megrzésébe, gyarapításába életmódjában a természet tisztelete, a felelsség, a környezeti károk megelzésére törekvés váljon meghatározóvá tudjon társaival és a felnttekkel is adott témáról, szabatosan kommunikálni az önálló, felntt életében képes legyen életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztet tényezit és ezek elkerülésének módjait kapjon hatékony támogatást a káros függségekhez vezet szokások kialakulásának megelzéséhez tanuljon meg tanulni legyen képes önellenrzésre, egymás segítésére tevékenysége ersítse a közösséghez való kötdést A közösségi nevelés színterei Család Iskola kiemelked színterei: osztályfnöki órák szakórák napközi délutáni foglalkozások szakkörök sportkörök iskolán kívüli közösségek (kortárscsoport) iskolai könyvtár versenyek, vetélkedk szabadids rendezvények tanulmányi séták osztálykirándulások diákönkormányzat rendezvényei 12

13 Nevel- oktató munkánk hagyományai 1. Részt veszünk a különböz színt tanulmányi-, sport- és mvészeti versenyeken, bemutatókon, ezekre a versenyekre felkészítjük tanulóinkat. 2. Iskolánk szervez és lebonyolít különböz szint tanulmányi versenyeket. 3. Neveltestületünk tagjai (lehetség szerint) pályázatokat készítenek 4. Iskolai ünnepélyek (tanévnyitó, október 23., karácsony, március 15., tanévzáró, ballagás, kirepít bál) A szabadid hasznos eltöltésének hagyományai 1. A tanév els (vagy második) hetében egész napos kirándulást szervezünk iskolánk valamennyi tanulójának a részvételével. 2. A neveltestület tagjai az igazgató által szervezett tapasztalatszerz tanulmányi kiránduláson vesznek részt. 3. Június egyik napján tanévzárást megelzen minden osztály az osztályfnök által megszervezett osztálykiránduláson vesz részt. 4. Tanulóink igényeinek megfelelen nyári országjáró, vagy mvészeti tábort szervezünk. 5. Ahogy azt már az óratervünkben rögzítettük, a szabad sáv terhére, a tanulók igényeihez igazodva szakköröket és tömegsport-foglalkozásokat szervezünk. Ha a szabad sáv órakeret tervénél nagyobb igény jelentkezik szakkörökre vagy sportfoglalkozásokra, akkor azt önköltséges tanfolyami keretben valósítjuk meg. 6. A Diákönkormányzat kezdeményezése alapján ezután is szervezünk farsangi bált, moziés színházlátogatást, múzeum- és kiállítás látogatást, túrákat. A programok finanszírozása önköltséges. Megfelelen kialakultnak tekintjük közösségeinket, ha normarendszerünk szinkronban van az iskolai élet alapnormáival, és elemeinek betartása általánosnak tekinthet az osztályon vagy csoporton belül. Eredményünk jeleként értékeljük, ha a tanuló nem kötelez iskolai idben is szívesen van társaival, ha örömmel jön iskolánkba, ha az általános iskola befejezése után alkalmanként visszatér. V. A Tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó szolgáltatásaink Beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefügg pedagógiai tevékenységek Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzd tanulók nem képesek egyéni bánásmód nélkül teljesíteni az iskola követelményeit. Mivel a nehezen nevelhetséget kiváltó okok sokfélék, nagyon összetettek, a problémák megoldásához széleskör társadalmi összefogásra, több személy és intézmény összehangolt együttmködésére van szükség. 13

14 A tennivalók zöme két alapvet fogalom köré csoportosítható: 1. Prevenció Azt szolgálja, hogy a várható problémák kialakulása eltt az arra illetékes személyek, szervek felfigyeljenek, közbelépjenek és megakadályozzák a gyermekek személyiségfejldésének bármiféle torzulását. 2. Korrekció Ez tartozik fleg az iskolák feladati közé. A már meglév problémák szakszer, azaz pszichológiai, pedagógiai hozzáértéssel történ kezelése, a személyiség pozitív irányú átépítése. Nehezen nevelhet : Szkebb értelemben azokra a gyermekekre alkalmazzuk ezt a kifejezést, akik a közösségbe inadekvát módon, nehezen illeszkednek be. A megnyilvánuló tünetek és az azokat elidéz tényezk szerint alcsoportokat alkothatunk: - Magatartási zavarok A viselkedés kisebb-nagyobb rendellenességei tartoznak ide (szófogadatlanság, szembehelyezkedés a hozzátartozók akaratával, dacreakciók, hazugság, stb.) - Társadalomellenes cselekedetek A fiatalkorú bnözés különféle formáját soroljuk ide pl. lopás, betörés, stb. - Önveszélyeztet megnyilvánulások A megnyilvánuló tünetek nem a környezet, társadalom ellen irányulnak, hanem elssorban saját maguk ellen. Pl. fóbia, szorongás, különcség, elzárkózottság, gátoltság, hozzáférhetetlenség, stb. - Szökés, csavargás Többféle formában és súlyossági fokban nyilvánulhat meg, pl. elkószál, eljátszik. Kóros formája lehet az iskolakerülés (pszichopatia), pariomania (orvosi) - Organikus károsodás Idegrendszeri funkciózavarok fejsérülés, agydaganat, epilepszia következtében - Iskolai tanulási gondok Pl. koncentrációhiány, képtelen tartósan elfoglalni magát, iskolai fegyelem be nem tartása, specifikus tanulási nehézségek. Ha a tünetek bármelyike, vagy ezek kombinációja olyan súlyos fokban jelenik meg, hogy az a gyermek szociális és érzelmi fejldését zavarja, akkor az beilleszkedési zavarnakés magatartászavarnak nevezhetjük. Mindez csak a megelzés útján csökkenthet. A preventív tevékenységben az iskolának kell a vezet szerepet vállalnia. Ezzel kapcsolatban az iskolában tanító pedagógusok feladatai: Fel kell tárnunk tanulóink körülményeit, személyiségük- és a magatartászavaruk kiváltó okait. Majd a tünetek sokoldalú elemzése után meghatározzuk a problémákat és minden rászoruló tanuló számára egyedi, konkrét korrekciós tervet készítünk az iskolai pszicho-pedagógus bevonásával, ahol számba vesszük a lehetséges megoldásokat. Megkeressük azokat a tevékenységeket, amelyekkel a tanuló energiáit hasznosan leköthetjük. 14

15 Feltárjuk a problémás tanulóink családi és baráti kapcsolatait, amelyek a beilleszkedési zavarának esetleges hátterében állhatnak. Olyan tevékenységeket biztosítunk számukra, amelyekben sikerélményeket érhetnek el. A magatartási nehézségekkel küzd gyermekek kezelése A szélsséges magatartásformák jelentkezése esetén az elsdleges feladat a tanuló személyiségének és az ok-okozati összefüggéseknek a gyors feltárása, majd ezek függvényében az optimálisnak tn eljárás megtervezése: Ha lehetséges az elidéz okokat kell megszüntetni. Biztosítani kell, hogy a testület legalább egy tagja (nem okvetlen az osztályfnök) közelebbi kapcsolatba kerüljön a tanulóval. A valódi nevelést a személyiség aktív és pozitív életszemléletének megrzésével csak az a nevel végezheti, aki nemcsak kialakította, de meg is tartja a gyermekkel való pozitív érzelmi kapcsolatát. Közvetlen környezetét (osztályát) fel kell készíteni a helyzet kezelésére, segítségüket is igénybe kell venni. Tevékenységét folyamatosan figyelemmel kell kísérni, szükség esetén nyomban közbe kell avatkozni. Amennyiben a körülmények felderítése, az eljárás megtervezése meghaladja ernket, igénybe kell venni küls szakemberek közremködését (orvos, pszichológus, stb.) Nem tekintjük célravezetnek, ha egészségügyi, pszichés okok miatt szélsséges magatartású tanulót a büntetések sorozatával próbáljuk meg fejleszteni. Nem engedhetjük meg, hogy a szélsséges magatartási zavarokkal küzd gyermek lehetetlenné tegye az osztály többi tanulójának normális körülmények közötti nevelését. A tehetség, képesség kibontakoztatását segít tevékenységek A nevelés feladata segíteni minden ember személyiségének optimális fejldését, egyéni sajátosságainak, képességeinek kibontakoztatását. (Kelemen László) A tehetséggondozás célja, feladata nem lehet más, mint a fent említett idézet mint alapgondolat. Fontosnak tartjuk, hogy tehetséges tanulóink rendelkezzenek korszer mveltségtartalommal, legyenek képesek egyre gazdagodó ismeretek önálló feldolgozására. Ezáltal gazdagodjon, fejldjön egész személyiségük. Az egy osztályba kerül tanulók csak életkorban állnak közel egymáshoz, ezen kívül különbözek adottságaikban, fejlettségükben, képességeikben, tudásukban, felkészültségükben, azaz fejlettségi mutatóikban, mindabban, ami kell ahhoz, hogy az iskolai követelményeknek sikerrel megfeleljenek. Eltér a tantárgyak iránti érdekldésük, munkájuk eredménye, teljesítményük szintje. Tanulóink egy része kimagasló eredményekre képes, intellektuális és nem intellektuális tevékenységekben. k a kiemelked képességek, potenciális tehetségek. A tehetséges tanuló ersen motivált, könnyen és gyorsan tanul. A tehetséggondozás tulajdonképpen az optimális fejldés feltételeinek a megteremtése és mködtetése. Ehhez kell a terv és program. 15

16 Ennek érdekében szervezzük meg az ötödik évfolyamon, egyéni teljesítmény alapján a tehetséggondozó osztályt. A jelentkezés önkéntes. Elssorban saját iskolánkból alakítjuk a csoportot, de nyitottak vagyunk más terület tanulói számára is. A terhelés a képességeknek megfelel. Biztosítunk plusz nyelvi órákat és a számítástechnikát csoportra bontva tanítjuk. A tehetséggondozásban kiemelt szerep jut a következ területeknek: a) Szakkörök itt szüli irányításra is számítunk b) Tanulmányi versenyek amelyek által lehetséget biztosítunk arra, hogy a hasonló képesség gyermekek összemérjék tudásukat. Megtanuljanak küzdeni, növeljék akaratukat, állóképességüket. Iskolánk szervezésében rendezett tanulmányi versenyek: Sakk Rajz Földrajz (Európa) Honismereti Játékos sorverseny A városi kiírásoknak megfelelen rendezzük aktuális iskolai versenyeinket. A városban felmen rendszerben mköd vetélkedre az osztálytanítók, szaktanárok késztik fel a tanulókat. Az eredmények elismerése év közben iskolagylésen, vagy a tanév végén történik. c) Sportversenyek - a fizikai ernlét fejlesztésére kiválóan alkalmasak. A szervezett városi versenyeken részt veszünk. d) Énekkar e) Mvészeti tábor, melyet közel egy évtizede hagyományosan megszervezünk (rajz, zenei). A táborozáson felmerül költségeket a szülk finanszírozzák. f) Igazán hatékony tehetséggondozásunk alapja: multimédiás szaktantermünk és jól felszerelt iskolai könyvtárunk. Gyermek- és ifjúságvédelem A gyermek- és ifjúságvédelmi felels, a pedagógusok, az osztályfnökök az iskola vezetése összehangoltan látják el a gyermekvédelmi munkájukat. Céljaink: Az november 1-tl életbe lépett új gyermekvédelemmel kapcsolatos törvényi elírás értelmében segíteni kell a gyermek családban történ nevelkedését, hogy senki se kerülhessen állami gondozásba a család anyagi helyzete, egészségi állapota, erkölcsi helyzete miatt. A család nevelési gondjainak csökkentése szakszer tanácsadással. Az iskolai élet minden területén törekszünk a gyermekeket megillet jogok érvényesítésére. Preventív tevékenységet folytatunk a tanulók veszélyeztetettségének elkerülése érdekében, illetve segítséget nyújtunk a kialakult problémák megszüntetésére. 16

17 Feladataink: Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Gyámhivatallal A tanulók életkörülményeinek és szociális helyzetének megismerése Kapcsolattartás a tanulókkal, szülkkel, nevelkkel Segíteni a rászoruló gyermekeket és szülket a problémájuk megoldásában Hátrányos helyzet gyermekeink feltérképezése Családlátogatások szükség esetén Környezettanulmány elkészítése (egyéni, családi) Az érdekelt szülk tájékoztatása a lehetséges segélyekrl és a támogatás célszer felhasználásáról Tájékoztatás a tanácsadás igénybevételének lehetségérl és céljáról Segíteni a gyermeket és a szült a tanácsadást nyújtó fél megkeresésében A gyermekek számára olyan szabadids programokat szervezünk, melyek a családban jelentkez nevelési problémák, hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozza Szülknek és gyermekeknek tájékoztatók tartása az újabb veszélyeztet körülményekrl (drog, plázajelenség, játékszenvedély, szekták) Fontos a szülk bizalmának elnyerése, mert csak együtt közösen tudunk eredményt elérni gyermekeink érdekében. A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat segít személyek, intézmények rendszere: Iskolán belül Iskolán kívül Igazgató Gyermekvédelmi felels Osztályfnökök és a tantestület Szüli szervezet Diákönkormányzat Fejér Megyei Gyámhivatal Városi Gyámhivatal Családsegít Központ Gyermekjóléti Szolgálat RÉV Ambulancia Fejér Megyei Rendrkapitányság Ifjúságvédelmi Osztály Városi Rendrkapitányság Ifjúságvédelmi Osztály SZETA Alapítványok, karitatív szervezetek Nevelési Tanácsadó 17

18 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segít program Iskolánk, mely a fogyatékosok, a részképesség-gyengeséggel, nyelv- és beszédfejldési zavarokkal küzd gyermekek együttnevelését, individuális megsegítését tzte ki célul, komplex fejleszt programot dolgozott ki, melyet helyi szakemberek (szomatopedagógus, logopédus, nyelv- és beszédfejleszt pedagógus) irányításával nemcsak kiemelten, hanem az órákba beépítve is tudnak használni a pedagógus kollégák. A program azokat a gyermekeket érinti, akiket az individuális problémáknak megfelelen a különböz szakérti bizottságok 2 fnek javasoltak az iskolai oktató-nevel munkában. Ezeknek a tanulóknak a száma különösen magas iskolánkban, mivel egyrészt kis létszámú osztállyal rendelkezünk, másrészt felvállaltuk a mozgássérültek, hallássérültek integrált oktatását is. Ezeken túl egyre több gyermeknél tapasztaljuk, hogy már iskolába lépéskor valamilyen lemaradása van az átlagtól, illetve az iskolai évek alatt derül ki a különböz mérték lemaradás. A fejleszt program komplex, átfogó, mely a következ területek fejlesztését tzte ki céljául: Mozgásfejlesztés (nagymozgás, finommotorika, graphomotorium, vizuomotoros koordináció, speciális mozgásfejlesztés) Nyelv- és beszédfejlesztés (expresszív, receptív beszéd) Auditív bemeneti információ fejlesztése (észlelés, megértés, figyelem, emlékezet) Vizuális bemeneti információk fejlesztése (észlelés, figyelem, emlékezet) Intermodális integráció fejlesztése Gondolkodási mveletek, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Téri, idi orientáció fejlesztése Az elméleti részhez egy-egy feltételi rendszert is rendeltünk, mely a konkrét elméleti és gyakorlati-tárgyi eszköztárat tartalmazza. A gyermekekre lebontott egyéni terápia a komplex programból kerül ki: az adott gyermek fejlesztést igényl területének(inek) megfelelen. Ezek jó része beépíthet az órai munkába, 5-10 percet vesz igénybe, illetve differenciált tanítással történhet a gyakorlati megvalósítás. A másik forma a kiemelés, amikor egyéni és kiscsoportos formában gyógypedagógus vezetésével történik a fejlesztése a fent említett két fnek számító tanulónak. (A részletes fejlesztési programot a 2. számú melléklet tartalmazza.) A szociális hátrányok enyhítését segít tevékenységek Az esélyegyenlség megteremtésének egyik eszköze, mellyel azokat a tanulókat segítjük, akiket tanulmányi szempontból különböz környezeti tényezk gátolnak adottságaikhoz mért fejldésükben. 18

19 Szociális hátrányúnak tekintjük azt a tanulót, aki : Tartósan beteg vagy fogyatékos Három, vagy többgyermekes családban él Egyedül álló szül által nevelt Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül Teljes családban, de létminimumon, vagy az alatt él gyermek. A szociális körülményeket tekintve a hátrányos helyzet adódik: a) a családi mikrokörnyezet gondjaiból b) az utcai környezet kifogásolható hatásaiból c) az iskolai körülményekbl Feladataink: a gyermek és körülményeinek megismerése (helyzetelemzés a tanév elején) megállapítani, hogy a képességek kibontakozását milyen tényezk gátolják leginkább meghatározni: mihez viszonyítva, milyen mértékben vannak lemaradva a fentiek alapján az érdekldésnek, képességnek megfelel pozitív hatásrendszert kialakítani, melyben a segítés, a buzdítás-érvelés, a sikerélmény legyen az uralkodó. A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: családlátogatásokkal, vagy szüli konzultációval (gyermekvédelmi felels) ismereteket szerezni a család életérl, anyagi, kulturális állapotáról, benne a tanuló helyzetérl szülknek tartott iskolai eladásokkal (pl. szüli értekezletekhez kapcsoltan) segítségnyújtás a nevelésben rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás (iskolaorvos, fogorvos, védn) egészségnevelési programok, felvilágosító tevékenység felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése a tanuló beilleszkedését segít tevékenység az iskolai környezetbe (az iskolai hagyományok felhasználásával és a Diákönkormányzat közremködésével) elrelátó tervezéssel teljessé kell tenni mindenkor a személyi ellátottságot, fejleszteni a tárgyi feltételeket, emelni a tanítás hatékonyságának színvonalát a továbbtanulás irányítása, segítése (széleskör tájékoztatás, felkészít munka) folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tanulók helyzetét a különböz közösségekben mindezt igen nagy diszkrécióval a szülk anyagi terhelésének csökkentése érdekében biztosítjuk - a törvényi keretek betartásával - az ingyenes tankönyvi ellátást, illetve a könyvtári tankönyvek kölcsönzési lehetségét. A testi és lelki egészségnevelés céljai VI. Egészségnevelési program Az egészséges életmód kialakítását úgy kell megoldanunk, hogy az valóban jellemezze tanulóink életét az iskolából való távozás után is. A rendszeres testmozgás, változatos, egészséges táplálkozás mellett a szervezetet károsító szenvedélyektl való távolságtartást is magában foglalja a nevelés e területe. 19

20 A testi és lelki egészségnevelés feladatai Egyik legfontosabb feladatunk és felelsségünk a felnövekv nemzedék ránk bízott tagjainak egészséges életmódra nevelésében mutatkozik meg. A társadalom jelenleg a technikai, mszaki, informatikai és pénzügyi ismeretek mindenhatóságát hirdeti. (Talán az idegen-nyelv az, amely más jellege ellenére felveszi a versenyt.) Ezen igények figyelembevétele mellett nagyon fontos az arányok betartása, hiszen az általános iskolának segítenie kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejldését. A test és a lélek harmonikus fejlesztése kiemelt feladat Elengedhetetlen a rendszeres testmozgás és egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése Nagyon fontosnak érezzük az életmódbeli szokások és a testi-lelki egészség közötti összefüggés felismertetését, alapvet erkölcsi értékek közvetítését, a tolerancia és a kölcsönös tisztelet fejlesztését. Következetes pedagógiai munkával szeretnénk elérni, hogy a kudarcokat gyjtöget gyermekek számára is pozitív élmények forrásává váljon az iskola. Ki kell fejleszteni tanulóinkban a fegyelmezett és pontos, igényes munka szeretetét, megbecsülését és a felelsségérzetet. A 6-14 éves gyerekeknél igen fontos a manualitás szerepe. Kínai közmondás szerint: Amit hallok, azt elfelejtem, amit látok, azt megjegyzem, amit csinálok, azt megtanulom. A dohányzás, az alkohol és újabban a kábítószer nagyon felelsségteljes munkát ad a pedagógusoknak, különösen akkor, ha a szüli ház is negatív példával jár elöl. Célunk, hogy hatékony felvilágosító munkával, odafigyeléssel, a gyermekvédelmi szakemberekkel együttmködve megvédjük tanulóinkat ezektl az egészség- és személyiségromboló szenvedélyektl. Partnerek Iskolaorvos, fogorvos, védn, gondozói szervezetek ÁNTSZ A város sportszervezetei, egyesületei A szüli ház Ifjúság-egészségügyi Szolgálat Az elsajátítandó ismeretek köre a különböz pedagógiai szakaszokban Bevezet szakasz Önismeret: tulajdonságaim, mire vagyok képes, miben különbözöm. Személyi higiéné: a test tisztántartása, szokásrend kialakítása, megersítése. Fogápolás Öltözködési szokások: réteges öltözködés, fehérnem csere Helyes életmód: tanulás-játék-pihenés helyes aránya 20

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (nevelési program és helyi tanterv) KÉSZÍTETTE: DR. MOLNÁR ISTVÁN IGAZGATÓ A 2012-ES PEDAGÓGIAI PROGRAMOT ÁTDOLGOZVA NAGYKÁTA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes Pedagógiai program 2009 Székesfehérvár OM 030058 A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus Frank Józsefné igazgatóhelyettes 1 ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA Iskola

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS Azok az emberek, akik részt vesznek a Grassroots tevékenységekben. Edzők, tanárok, közösségi vezetők-szervezők, stb. AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS jellemzői Szenvedélyes

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben