I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat"

Átírás

1 I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak adottságait, igényeit, lehetségeit figyelembe vesszük. Nyitottság jellemzi partnerkapcsolatainkat mind a gyermekek, mind a szülk, mind pedig a hasonló intézmények felé. A nevelési feladatok megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk a sokszín tevékenységet, így fontos szerepet kap a sokirányú mozgás, az idegen nyelv informatika tanítása. Fontosnak tartjuk a személyes példamutatást, így élen járunk abban, hogy önképzésünkkel megfelel mintául szolgáljunk. Testületünk a mai modern kor igényének megfelel ECDL vizsgát 85%-ban megszerzi. Az ott elsajátított tudást mindennapjainkban alkalmazza. A közismereti tárgyakat is multimédiás rendszerben oktatjuk. Iskolánk f nevelereje elfogadó légköre, a gyerekek és a felnttek személyes kapcsolatában, az osztályközösségek integráló hatásában van. Magas fokon élik meg a tolerancia, a másság elfogadásának élményét. Olyan intézménnyé válunk, mely TESTBEN, LÉLEKBEN EGÉSZSÉGES, SIKERES GYERMEKEK ISKOLÁJA Küldetésnyilatkozat Aki gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet teljesít. (Kölcsey) Kölcsey szavai jelölik ki azt az irányt, amelyet intézményünk követ. A részletekben rejlik az egész, a teljesség, mely felé az utat megfontoltan, jól elkészítve tesszük meg. Tanulóinknak egy életre szóló ajándékot, útravalót nyújtunk. Felelsek vagyunk, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és adottságaiknak megfelelen teljesít tanulókat bocsássunk ki az iskola kapuján. Tanulóink sokoldalú, korszer tudást nyújtó gyermekközpontú nevelésben részesülve képesek lesznek megújulásra, önmvelésre, pozitív jövkép megfogalmazására. E célhoz vezet úton vállalunk státuszunknál fogva alapozó feladatokat, biztosítva ezzel annak lehetségét, hogy a továbbtanulás során a gyermeki személyiség teljessé váljék. Ehhez tanulóinknak nyolc év áll rendelkezésükre, mialatt megismerik szkebb és tágabb környezetüket, a világot, s az abban zajló természeti és társadalmi jelenségeket. Fontos feladatunk a tudás értékének helyreállítása, megbecsültetése. Megszerzése elssorban szorgalom és kitartás kérdése. Nem kell, nem is lehet mindenkinek mindent azonos szinten tudnia, de mindenki találja meg a helyét valahol a rendszerben, s valamiben érezze magát sikeresnek, fontosnak. Legyen elégedett, becsületes ember, haladjon az újabb feladatok, kihívások felé. Célunk megtanítani arra az útkeresésre, ahol megtalálja a szépet, a jót, az érdekeset, a hasznosat; kedvvel, örömmel ismereteket szerezni, kitartással eljutni a kitzött célig. 1

2 Pedagógiai hitvallásunk alapja: Minden gyermek egyéniség, s a legnehezebb feladat a másik, a másság tisztelete, meghallgatva, elfogadva a másik véleményét. Tiszteljük, és tiszteljék az embert, a felnttet, a fiatalt és az idset egyaránt. Elfogadják a társ véleményét, tiszteletben tartják a körülöttük zajló élet erkölcsi normáit. Mindezeket jó légkörben, a tanulót ért kudarcok számát minimálisra csökkentve, velük együttmködve valósítjuk meg. Összegzésül idézzük Descartes szavait: Nem elég, hogy valakinek jó esze legyen, a f dolog az, hogy azt jól alkalmazza. A legnagyobb lelkek éppúgy képesek a legnagyobb vétkekre, mint a legnagyobb erényekre; s akik csak lassan haladnak, de mindig az egyenes úton maradnak, sokkal tovább érhetnek, mint azok, akik szaladnak, de eltávolodnak az egyenes úttól. Pedagógiai alapelvek Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Legfontosabb alapelveink: 1. Komplexitás elve - amely nevelési, oktatási tevékenységünk összehangolását jelenti a tanuló személyiségének harmonikus fejldése érdekében. 2. Egyenrangúság elve -a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk. Szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló, tanuló és nevel, szül és nevel, nevel és nevel között. 3. A pedagógus vezet szerepe a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységünk megszervezésében, személyiségük fejldésének irányításában érvényesül. 4. Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. 5. A tapasztalatszerzés elve az oktatás során figyelembe vesszük a tanulók képességeit, lehetséget adunk a tanuló önállóságának, kezdeményez képességének, kreativitásának kibontakozására. 6. A bizalom elve minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban. A tanulók személyiségének fejlesztése, valamint korszer ismereteiknek, képességeiknek, készségeiknek kialakítása és bvítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket szeretnénk nevelni a ránk bízott gyermekekbl. Ennek érdekében: A tervszer nevel és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti és számukra korszer, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthet alapmveltséget nyújt. 2

3 Iskolánk olyan, az emberre, a társadalomra, a mvészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közvetít, amelyek megalapozzák a tanulók mveltségét, világszemléletét, eligazodásukat szkebb és tágabb környezetükben. Az iskolánk oktató tevékenységének célja, a gyermeki személyiség széleskör fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak és a munkának becsülete és rangja legyen. Törekszünk a humánumra, az egyén és a közösség iránti tiszteletre, a másság elfogadására. Segítünk tanulóinknak észrevenni, értékelni a jót, felismerni a rosszat. Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására. Szeretnénk megismertetni tanulóinkkal nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelked személyiségeit és hagyományait, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyerekekben a haza, a szülföld iránti szeretetet mindezt összhangban az európai értékekkel. 3

4 II. Az iskola jogállása Az iskola neve: Németh László Általános Iskola Az iskola székhelye: 8000 Székesfehérvár, Salétrom utca 4-6. Az iskola fenntartó szerve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Az iskola típusa: általános iskola Az intézmény évfolyamainak száma: 8 Az intézmény alaptevékenységei: Emelt szint idegen nyelv oktatása (angol, német) 5-8. évfolyamon egy osztályban Sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer, általános mveltséget megalapozó integrált iskolai oktatása Kislétszámú fejleszt osztály városi beiskolázással Napköziotthoni és tanulószobai ellátás. Az intézmény jogállása: jogi személy, önálló költségvetési szerv. Az iskola igazgatója: dr. Szokó Miklósné 4

5 III. Helyzetelemzés Iskolánk 1978 óta mködik, elhelyezkedése közlekedés szempontjából kedvez, hiszen központi helyen van városunkban. Beíratási körzete fként a körülöttünk lév lakótelepet öleli fel, de készséggel fogadunk olyan tanulókat, akik számára Pedagógiai Programunk vonzó. Az alsó tagozat négy éves munkája alapján tehetséggondozó osztályt alakítunk ki az ötödik évfolyamon. Ebben az osztályban emelt szinten tanulják a gyermekek az idegen nyelvet és elmélyedhetnek - a multimédiás termünket kihasználva - a számítógép világában. Tanulóink életében fontos szerepet töltenek be a hagyományok, melyek nagy jelentségek, hiszen iskolánk arculatát is mutatják egyben: Szervezett tehetséggondozás Tömegeket megmozgató rendezvényeink Nyílt órák Táborozások Magasszint sakkoktatás szakköri keretekben Az idegen nyelveket, a társadalom- és természetismereti tárgyakat az Internet és az oktató szoftverek igénybevételével tanítják a szaktanáraink. Iskolánk 1986 óta végzi mozgássérült tanulók integrált oktatását és nevelését. A város területérl felvételt nyerhet minden sajátos nevelési igénnyel rendelkez tanuló, aki segítséggel (pedagógiai asszisztenssel) el tudja látni önmagát, rendelkezik iskolaérettségi bizonyítvánnyal és szocializálható. Magatartászavaros és részképesség zavarral rendelkez tanulóinkat szakképzett pedagógusok foglalkoztatják, a kislétszámú fejleszt osztályban. Iskolánk ersségei: Jól felkészült, magasan kvalifikált, hivatásukat szeret, stabil neveltestület Tanulmányi versenyeken elért jó eredmények Magas szint sakkoktatás Jó kapcsolat a szülkkel Ers, következetes követelményrendszer az oktatás és nevelés területén egyaránt Tehetséggondozás és felzárkóztatás Iskolánk fekvése Számítástechnika oktatása - nyelvtanítás A neveltestület rendszeresen vehet részt pedagógiai, szakmai továbbképzéseken (egyre több a másoddiplomás) Pályázatok adta lehetségek kihasználása Iskolán gyenge pontjai: Zsúfoltság: magas tanulói létszám Kevés a férfi nevel Szkös anyagi fedezet a sokoldalú délutáni foglalkoztatásra 5

6 Milyen új társadalmi (szüli) elvárásokra számíthatunk? Az idegen nyelv magasabb színvonalon (emelt szinten) történ oktatása Minden tanuló tanulhasson számítástechnikát Alacsonyabb osztálylétszámok Több ingyenes szakkör mködhessen A magyart és a matematikát lehessen csoport bontásban tanítani Gyakorlati tudást tanítsunk Zavartalan napközi ellátás optimális létszámmal Úgy gondoljuk, az elmondottakból kitnik, hogy iskolánk a jövben is képes lesz magas szint nevel-oktató munka ellátására, hiszen ehhez mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak. IV. Pedagógiai céljaink, feladataink Neveltségi szint fejlesztése: Harmonikus személyiséget fejleszt egyéni és közösségi nevelés Egyén és közösség viszonyának helyes értelmezése Személyiségfejlesztés: Vegyenek részt tanulóink az iskolai életünk megtervezésében, megszervezésében és ellenrzésében Tanulói önértékelés fejlesztése Tantárgyi eredményesség javítása: Szövegértés fejlesztése Alapmveletek (kompetenciák) biztonságos végzése BGR tanulói nyomon követési rendszer mködtetése Egységes mérési, ellenrzési, értékelési, minségirányítási rendszer kialakítása: Olyan tudás megszerzése, mely képességeinek megfelel Egészséges életmódra, családi életre nevelés: Rendelkezzenek megfelel egészségügyi szokásokkal, helyes életmódot alakítsanak ki. Mindennapos testnevelés megszervezése Fizikai ernlét fejlesztése Környezetvédelmi nevelés: Környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása Fogyasztóvédelem: Az alapvet fogyasztóvédelmi tudnivalók ismerete Bnmegelzés: A mindennapi életünk negatív hatásainak ismerete / drog, káros szenvedélyek, bnöz magatartás / Alakuljon ki benne ezekkel szembeni elutasító magatartás Nemzeti és iskolai hagyományok ápolása, a magyarságtudat ersítése: A szép felfedezése környezetünkben Történelmi emlékek megrzése Lakóhelyünk megismerése (projektoktatás lásd 1. sz. melléklet) 6

7 Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: A hátrányos helyzet és veszélyeztetett gyermekek feltérképezése Megfelel segítség nyújtása a támogató szervezetek segítségével Folyamatos, naprakész kapcsolattartás a szülkkel Titoktartási kötelezettség betartása A tanulókkal kapcsolatos magatartási és tanulási problémák tapintatos kezelése Iskolánk munkája akkor eredményes, ha: Iskolánkban általánossá válik a kulturált viselkedés, az együttélés szabályait elfogadják és betartják. A helyes kommunikációra képesek mindennapjaik során. Tiszteletben tartja az embert, elfogadja a másságot. Az ellenrzben olvasható elmarasztaló bejegyzések száma csökken, a dicséreteké n. Betartja az iskolai házirendben megfogalmazott szabályokat. Csökken a bukások száma, a gyengén teljesítk eredményei kimutathatóan javulnak. A tisztaság, az ápoltság, az egészség, az edzettség fontossá válik életükben. Környezetbarát módon használja azokat az eszközöket, melyekkel találkozik. Felfigyel a környezetszennyez tényezkre, s életkorának megfelelen részt vállal környezetvéd megmozdulásokban, környezete tisztántartásában. Elsajátítja azokat az alapvet ismereteket, amelyek tudatos fogyasztóvá teszik. Elutasítja az élet negatív hatásait. A nemzeti és technikai kultúra, a társadalmilag elfogadott értékek közvetítése teljesültnek tekinthet, ha a tanulói megnyilatkozásokból ez megnyugtatóan kikövetkeztethet / ünnepségeken való részvétel, közösségben való szerepvállalás, olvasói szokások és gyakoriságuk, állásfoglalások magatartási, erkölcsi kérdésekben/ A tanuló esélyt és megfelel segítséget kap hátrányos helyzetének enyhítésére. A tanulói és szüli panaszok száma minimálisra csökken. Az iskolában folyó nevel-oktató munka eszköz-, és eljárásrendszere Mivel nincs teljesen egyforma két szituáció, két egyforma gyerek, két egyforma pedagógus, a nevelési módszereket úgy kell megválasztani, hogy azok a leghatékonyabb alkalmazást tegyék lehetvé. A nevelési módszer pedig nem más, mint a kitzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott eljárás. Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív hatásokat. Az eljárás a módszer konkretizálását jelenti. Függ a pedagógiai intuíciótól, a találékonyságtól, a nevel aktivitásától. Mivel a nevelés céljai között szerepelnek általános és konkrét fejlesztési szakaszokra lebontott célok, így az alábbiakban felsorolt (csoportosított) nevelési módszerek közül azokat kell kiválasztani amelyek a nevelési célokon és feladatokon túl: igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez 7

8 igazodnak a nevelk személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségéhez, vezeti stílusához, igazodnak a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához. Az eddigiekbl következik, hogy szinte minden nevelési szituációt más-más módszer, illetve módszerkombináció alkalmazásával oldunk meg. A módszerek alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások kombinációja, amely a gyermek pozitív elmenetelét szolgálja. Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevel-oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján csoportosítjuk az alábbi módon: 1. A meggyzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei a) Az oktatás valamennyi módszere (kérdés-felelet, problémafelvetés, problémamegoldás, elbeszélés, magyarázat stb.) b) Meggyzés (szóbeli ráhatás, a tanulók helyes nézeteinek, viselkedésének megersítése, hibás elképzelések gyengítése, megszüntetése) c) Minta (azoknak a tipikus személyiségjegyeknek a felvázolása, amelyek a viselkedési szabályok elsajátíttatását szolgálják) d) Példa (konkrét emberi cselekedetekben a tanulók elé tárni a követend erkölcsi normákat) e) Példakép f) Bírálat (fontos az olyan légkör, amelyben a hibák és az eredmények elismerése nem vált ki sértdést, irigységet, s nem jelent hátrányt a bíráló számára) g) Önbírálat (a közösség, vagy az egyén önmaga felett nyilvánosan gyakorol a hiányosságok kijavítása érdekében) h) Beszélgetés (alkalomszer, vagy tervezett - lényege, hogy mindkét fél részérl szinte, megért legyen) i) Felvilágosítás (a tanulók érdekl kérdéseire adott válasz) j) Tudatosítás k) Eladás l) Vita (állítások és tagadások szembesítése, a tények kiegészítése, helyesbítése, cáfolata) m) Beszámoló 2. A tevékenység megszervezésének módszerei a) Követelés egy bizonyos viselkedés kiváltására. Ennek tartalma eredhet a nevel tekintélyébl, vagy a tanuló személyiségébl. Eredmény: képes azonosulni a követeléssel a gyermek. b) Megbízás a tanulói aktivitásra, a kezdeményezésre, a felelsségre, a lelkiismeretességre nevel. c) Ellenrzés, mely a tervezett eredmény és az elvégzett munka összevetése. d) Értékelés az ellenrzés során szerzett tapasztalat elemzése. e) Játékos módszerek különböz életkorokban használható eljárás, fontos, hogy mindig igazodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz és az adott helyzethez. funkciós játék szerepjáték alkotó játék f) A gyakorlás célja az életkornak megfelel jártasságok, készségek, szokások kialakítása 8

9 3. A magatartásra ható módszerek A) Ösztönz módszerek a) Ígéret pozitív irányba befolyásoló módszer, amely mindig valamilyen jutalom kilátásba helyezésével igyekszik a kívánt magatartásra bírni a gyermeket. b) Helyeslés a teljesítményt pozitívan értékel rövid, buzdító megnyilvánulás. c) Bíztatás (a gátlásos, önmagát lebecsül tanuló tevékenységét serkent eljárás) d) Elismerés (a figyelemre méltóan pozitív tanulói magatartásformákhoz és jelents teljesítményekhez kapcsolódó nevelési eljárás) e) Dicséret (a jutalmazás egyik formája négyszemközti, vagy nyilvános) f) Osztályozás (az értékelés egyik formája, amely a rendszeres, lelkiismeretes munkára, tanulásra serkent) g) Jutalmazás (a helyes cselekvés hajtóereje) B) Kényszerít módszerek a) felszólítás b) követelés c) parancs d) büntetés C) Gátlást kiváltó módszerek a) felügyelet b) ellenrzés c) figyelmeztetés d) intés e) fenyegetés f) tilalom g) átterelés h) elmarasztalás Eszközök 1. Nyelvi (verbális) eszközök: Az információközlés azon módja, amikor közléseinket a nyelv segítségével továbbítjuk a) beszéd b) beszélgetés: (a nevelés egyik nagyon fontos eszköze, amelyben mindkét fél aktívan részt vesz; tartalmát tekintve lehet: szabad beszélgetés vagy irányított beszélgetés, szervezettség alapján lehet: spontán vagy tervezett, formája alapján: egyéni vagy csoportos) c) interjú 2. Nem nyelvi (non verbális) eszközök: a) arckifejezés (mimika) b) szemmozgás c) tekintet d) testközelség e) térközszabályozás f) testhelyzet, testtartás 9

10 g) mozdulatok (gesztusok) h) kulturális jelzések 3. Szociális technikák: Ezeket a technikákat a tanulók a felnttektl tanulják el, kezdetben a családban (gyermekkori beidegzdés) majd az iskolai közösségben. Ezért nagyon fontos, hogy a diákok pozitív mintát kapjanak otthon és az iskolában. A) technikák az ön és emberismeret fejlesztéséhez: Ezek olyan eszközök, amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó ismeretek mellett, azokkal szinkronban fejlesszük a tanulók bels, pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi tulajdonságait, készségeit: - fejleszt interjú - fejleszt beszélgetés B) szociális készségfejleszt technikák: A tanulók problémamegoldó és konfliktuskezel készségeinek fejlesztése, illetve a meglévk ersítése: - minta- és modellnyújtás - megersítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás) - szerepjáték - dramatizáló tevékenység A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztést a következ 4 konkrét pedagógiai feladat köré csoportosítjuk neveli munkánk során: 1. Az értelem kimvelése terén elvégzend feladatok: - A megismerési vágy fejlesztése - A tapasztalati és értelmez tanulás elsajátítása 2. A segít életmódra nevelés területén elvégzend feladat: - A pozitív szociális szokások kialakulásának segítése 3. Az egészséges és kultúrált életmódra nevelés feladata: - A mintaszeren egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal - A tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevel munka során 4. Az alkotóképesség, a kreativitás fejlesztése: - A szabályhasználat képességének fejlesztése - Az iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása - Az önálló ismeretszerzés önfejlesztés igényének képességének ersítése A személyiségfejlesztés minden tantárgy tanításának része, minden osztálytanító és tanár a saját szakterületén és egyéniségével formálja a diákot. A tanórán kívüli iskolai tevékenységek 10

11 szerepe különösen fontos. A szabadids tevékenységek összehangolása az ezért felels pedagógus(ok) kiemelt feladata. Lépései: - Az önismeret fejlesztése, együttmködési készség kialakítása, ersítése - A személyes észlelés fejlesztése - Az értékek tisztelete, megbecsülése - Konfliktuskezel képesség fejlesztése - Tolerancia - Kommunikáció - Másokra való odafigyelés - A probléma kultúrált megfogalmazása - A több szempontú megközelítés képességeinek fejlesztése - A demokratikus magatartásformák elsajátítása Sikeresnek tekintjük személyiségfejleszt tevékenységünket, ha a tanulóink túlnyomó többsége: Betartja az iskola házirendjében megfogalmazott szabályokat, mert azonosul azokkal Iskolai kötelezettségeit a pedagógus segít, inspiráló tevékenysége mellett rendszeresen teljesíti Felszólítás, rádöbbentés, megértetés után törekszik az alapnormák teljesítésére Közösségfejlesztéssel kapcsolatos teendk Az egyén és a társadalom közötti kapcsolat kialakításához, megteremtéséhez elengedhetetlen a közösségfejlesztés. Pedagógiai programunkban az iskola keretén belül mköd tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal foglalkozunk. Az iskolai közösségek kialakítását a nevelmunkánk keretének tekintjük, amely elsegíti a tanulók együttélését, lehetséget biztosít alapvet erkölcsi szokások gyakorlására, kialakítására, közvetlenül felkészít a társadalmi beilleszkedésre. A pedagógus közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai - A közösséget irányító pedagógus feladata az iskolai élet egyes területeihez (tanóra, tanórán kívüli tevékenységek) kapcsolódó tanulói közösségek megszervezése, tervszer irányítása, fejlesztése. - Feladat a tanulói közösségre jellemz, az összetartozást ersít erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. A közösségek felels vezetje az osztálytanító és az osztályfnök (ill. napközis csoportvezet), akinek mindenrl tudnia kell, aki segíten be tud avatkozni a tanuló életébe, akiben minden körülmények között lehet bízni, és akitl sok érdekes-értékes dolgot lehet tanulni. 11

12 A közösség kialakításának elemei a következk: A tanulók közremködésével közös célok kijelölése. (A célok meghatározását a pedagógus úgy irányítja, hogy a hozzájuk tartozó feladatok alkalmasak legyenek a közösségszervezésre, nemes erkölcsi tulajdonságok kialakítására.) A feladatok meghatározása, és megszervezése az életkornak megfelel tanulói közremködéssel. A viselkedésformák kialakításában és megtartásában nagy szerepet tulajdonítunk a közösen meghatározott normarendszernek. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos konkrét feladataink a következk: Törekedjünk arra, hogy minden tanuló ismerje meg a társas együttélés azon alapvet szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek megismerje népünk kulturális örökségének jellemz sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek legyen nyitott a különböz szokások, életmódok, kultúrák, vallások iránt; becsülje meg ezeket legyen megért a másság iránt, tanúsítson türelmet, együttérzést váljon érzékennyé környezete állapota iránt kapcsolódjon be közvetlen környezetének értékeinek megrzésébe, gyarapításába életmódjában a természet tisztelete, a felelsség, a környezeti károk megelzésére törekvés váljon meghatározóvá tudjon társaival és a felnttekkel is adott témáról, szabatosan kommunikálni az önálló, felntt életében képes legyen életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztet tényezit és ezek elkerülésének módjait kapjon hatékony támogatást a káros függségekhez vezet szokások kialakulásának megelzéséhez tanuljon meg tanulni legyen képes önellenrzésre, egymás segítésére tevékenysége ersítse a közösséghez való kötdést A közösségi nevelés színterei Család Iskola kiemelked színterei: osztályfnöki órák szakórák napközi délutáni foglalkozások szakkörök sportkörök iskolán kívüli közösségek (kortárscsoport) iskolai könyvtár versenyek, vetélkedk szabadids rendezvények tanulmányi séták osztálykirándulások diákönkormányzat rendezvényei 12

13 Nevel- oktató munkánk hagyományai 1. Részt veszünk a különböz színt tanulmányi-, sport- és mvészeti versenyeken, bemutatókon, ezekre a versenyekre felkészítjük tanulóinkat. 2. Iskolánk szervez és lebonyolít különböz szint tanulmányi versenyeket. 3. Neveltestületünk tagjai (lehetség szerint) pályázatokat készítenek 4. Iskolai ünnepélyek (tanévnyitó, október 23., karácsony, március 15., tanévzáró, ballagás, kirepít bál) A szabadid hasznos eltöltésének hagyományai 1. A tanév els (vagy második) hetében egész napos kirándulást szervezünk iskolánk valamennyi tanulójának a részvételével. 2. A neveltestület tagjai az igazgató által szervezett tapasztalatszerz tanulmányi kiránduláson vesznek részt. 3. Június egyik napján tanévzárást megelzen minden osztály az osztályfnök által megszervezett osztálykiránduláson vesz részt. 4. Tanulóink igényeinek megfelelen nyári országjáró, vagy mvészeti tábort szervezünk. 5. Ahogy azt már az óratervünkben rögzítettük, a szabad sáv terhére, a tanulók igényeihez igazodva szakköröket és tömegsport-foglalkozásokat szervezünk. Ha a szabad sáv órakeret tervénél nagyobb igény jelentkezik szakkörökre vagy sportfoglalkozásokra, akkor azt önköltséges tanfolyami keretben valósítjuk meg. 6. A Diákönkormányzat kezdeményezése alapján ezután is szervezünk farsangi bált, moziés színházlátogatást, múzeum- és kiállítás látogatást, túrákat. A programok finanszírozása önköltséges. Megfelelen kialakultnak tekintjük közösségeinket, ha normarendszerünk szinkronban van az iskolai élet alapnormáival, és elemeinek betartása általánosnak tekinthet az osztályon vagy csoporton belül. Eredményünk jeleként értékeljük, ha a tanuló nem kötelez iskolai idben is szívesen van társaival, ha örömmel jön iskolánkba, ha az általános iskola befejezése után alkalmanként visszatér. V. A Tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó szolgáltatásaink Beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefügg pedagógiai tevékenységek Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzd tanulók nem képesek egyéni bánásmód nélkül teljesíteni az iskola követelményeit. Mivel a nehezen nevelhetséget kiváltó okok sokfélék, nagyon összetettek, a problémák megoldásához széleskör társadalmi összefogásra, több személy és intézmény összehangolt együttmködésére van szükség. 13

14 A tennivalók zöme két alapvet fogalom köré csoportosítható: 1. Prevenció Azt szolgálja, hogy a várható problémák kialakulása eltt az arra illetékes személyek, szervek felfigyeljenek, közbelépjenek és megakadályozzák a gyermekek személyiségfejldésének bármiféle torzulását. 2. Korrekció Ez tartozik fleg az iskolák feladati közé. A már meglév problémák szakszer, azaz pszichológiai, pedagógiai hozzáértéssel történ kezelése, a személyiség pozitív irányú átépítése. Nehezen nevelhet : Szkebb értelemben azokra a gyermekekre alkalmazzuk ezt a kifejezést, akik a közösségbe inadekvát módon, nehezen illeszkednek be. A megnyilvánuló tünetek és az azokat elidéz tényezk szerint alcsoportokat alkothatunk: - Magatartási zavarok A viselkedés kisebb-nagyobb rendellenességei tartoznak ide (szófogadatlanság, szembehelyezkedés a hozzátartozók akaratával, dacreakciók, hazugság, stb.) - Társadalomellenes cselekedetek A fiatalkorú bnözés különféle formáját soroljuk ide pl. lopás, betörés, stb. - Önveszélyeztet megnyilvánulások A megnyilvánuló tünetek nem a környezet, társadalom ellen irányulnak, hanem elssorban saját maguk ellen. Pl. fóbia, szorongás, különcség, elzárkózottság, gátoltság, hozzáférhetetlenség, stb. - Szökés, csavargás Többféle formában és súlyossági fokban nyilvánulhat meg, pl. elkószál, eljátszik. Kóros formája lehet az iskolakerülés (pszichopatia), pariomania (orvosi) - Organikus károsodás Idegrendszeri funkciózavarok fejsérülés, agydaganat, epilepszia következtében - Iskolai tanulási gondok Pl. koncentrációhiány, képtelen tartósan elfoglalni magát, iskolai fegyelem be nem tartása, specifikus tanulási nehézségek. Ha a tünetek bármelyike, vagy ezek kombinációja olyan súlyos fokban jelenik meg, hogy az a gyermek szociális és érzelmi fejldését zavarja, akkor az beilleszkedési zavarnakés magatartászavarnak nevezhetjük. Mindez csak a megelzés útján csökkenthet. A preventív tevékenységben az iskolának kell a vezet szerepet vállalnia. Ezzel kapcsolatban az iskolában tanító pedagógusok feladatai: Fel kell tárnunk tanulóink körülményeit, személyiségük- és a magatartászavaruk kiváltó okait. Majd a tünetek sokoldalú elemzése után meghatározzuk a problémákat és minden rászoruló tanuló számára egyedi, konkrét korrekciós tervet készítünk az iskolai pszicho-pedagógus bevonásával, ahol számba vesszük a lehetséges megoldásokat. Megkeressük azokat a tevékenységeket, amelyekkel a tanuló energiáit hasznosan leköthetjük. 14

15 Feltárjuk a problémás tanulóink családi és baráti kapcsolatait, amelyek a beilleszkedési zavarának esetleges hátterében állhatnak. Olyan tevékenységeket biztosítunk számukra, amelyekben sikerélményeket érhetnek el. A magatartási nehézségekkel küzd gyermekek kezelése A szélsséges magatartásformák jelentkezése esetén az elsdleges feladat a tanuló személyiségének és az ok-okozati összefüggéseknek a gyors feltárása, majd ezek függvényében az optimálisnak tn eljárás megtervezése: Ha lehetséges az elidéz okokat kell megszüntetni. Biztosítani kell, hogy a testület legalább egy tagja (nem okvetlen az osztályfnök) közelebbi kapcsolatba kerüljön a tanulóval. A valódi nevelést a személyiség aktív és pozitív életszemléletének megrzésével csak az a nevel végezheti, aki nemcsak kialakította, de meg is tartja a gyermekkel való pozitív érzelmi kapcsolatát. Közvetlen környezetét (osztályát) fel kell készíteni a helyzet kezelésére, segítségüket is igénybe kell venni. Tevékenységét folyamatosan figyelemmel kell kísérni, szükség esetén nyomban közbe kell avatkozni. Amennyiben a körülmények felderítése, az eljárás megtervezése meghaladja ernket, igénybe kell venni küls szakemberek közremködését (orvos, pszichológus, stb.) Nem tekintjük célravezetnek, ha egészségügyi, pszichés okok miatt szélsséges magatartású tanulót a büntetések sorozatával próbáljuk meg fejleszteni. Nem engedhetjük meg, hogy a szélsséges magatartási zavarokkal küzd gyermek lehetetlenné tegye az osztály többi tanulójának normális körülmények közötti nevelését. A tehetség, képesség kibontakoztatását segít tevékenységek A nevelés feladata segíteni minden ember személyiségének optimális fejldését, egyéni sajátosságainak, képességeinek kibontakoztatását. (Kelemen László) A tehetséggondozás célja, feladata nem lehet más, mint a fent említett idézet mint alapgondolat. Fontosnak tartjuk, hogy tehetséges tanulóink rendelkezzenek korszer mveltségtartalommal, legyenek képesek egyre gazdagodó ismeretek önálló feldolgozására. Ezáltal gazdagodjon, fejldjön egész személyiségük. Az egy osztályba kerül tanulók csak életkorban állnak közel egymáshoz, ezen kívül különbözek adottságaikban, fejlettségükben, képességeikben, tudásukban, felkészültségükben, azaz fejlettségi mutatóikban, mindabban, ami kell ahhoz, hogy az iskolai követelményeknek sikerrel megfeleljenek. Eltér a tantárgyak iránti érdekldésük, munkájuk eredménye, teljesítményük szintje. Tanulóink egy része kimagasló eredményekre képes, intellektuális és nem intellektuális tevékenységekben. k a kiemelked képességek, potenciális tehetségek. A tehetséges tanuló ersen motivált, könnyen és gyorsan tanul. A tehetséggondozás tulajdonképpen az optimális fejldés feltételeinek a megteremtése és mködtetése. Ehhez kell a terv és program. 15

16 Ennek érdekében szervezzük meg az ötödik évfolyamon, egyéni teljesítmény alapján a tehetséggondozó osztályt. A jelentkezés önkéntes. Elssorban saját iskolánkból alakítjuk a csoportot, de nyitottak vagyunk más terület tanulói számára is. A terhelés a képességeknek megfelel. Biztosítunk plusz nyelvi órákat és a számítástechnikát csoportra bontva tanítjuk. A tehetséggondozásban kiemelt szerep jut a következ területeknek: a) Szakkörök itt szüli irányításra is számítunk b) Tanulmányi versenyek amelyek által lehetséget biztosítunk arra, hogy a hasonló képesség gyermekek összemérjék tudásukat. Megtanuljanak küzdeni, növeljék akaratukat, állóképességüket. Iskolánk szervezésében rendezett tanulmányi versenyek: Sakk Rajz Földrajz (Európa) Honismereti Játékos sorverseny A városi kiírásoknak megfelelen rendezzük aktuális iskolai versenyeinket. A városban felmen rendszerben mköd vetélkedre az osztálytanítók, szaktanárok késztik fel a tanulókat. Az eredmények elismerése év közben iskolagylésen, vagy a tanév végén történik. c) Sportversenyek - a fizikai ernlét fejlesztésére kiválóan alkalmasak. A szervezett városi versenyeken részt veszünk. d) Énekkar e) Mvészeti tábor, melyet közel egy évtizede hagyományosan megszervezünk (rajz, zenei). A táborozáson felmerül költségeket a szülk finanszírozzák. f) Igazán hatékony tehetséggondozásunk alapja: multimédiás szaktantermünk és jól felszerelt iskolai könyvtárunk. Gyermek- és ifjúságvédelem A gyermek- és ifjúságvédelmi felels, a pedagógusok, az osztályfnökök az iskola vezetése összehangoltan látják el a gyermekvédelmi munkájukat. Céljaink: Az november 1-tl életbe lépett új gyermekvédelemmel kapcsolatos törvényi elírás értelmében segíteni kell a gyermek családban történ nevelkedését, hogy senki se kerülhessen állami gondozásba a család anyagi helyzete, egészségi állapota, erkölcsi helyzete miatt. A család nevelési gondjainak csökkentése szakszer tanácsadással. Az iskolai élet minden területén törekszünk a gyermekeket megillet jogok érvényesítésére. Preventív tevékenységet folytatunk a tanulók veszélyeztetettségének elkerülése érdekében, illetve segítséget nyújtunk a kialakult problémák megszüntetésére. 16

17 Feladataink: Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Gyámhivatallal A tanulók életkörülményeinek és szociális helyzetének megismerése Kapcsolattartás a tanulókkal, szülkkel, nevelkkel Segíteni a rászoruló gyermekeket és szülket a problémájuk megoldásában Hátrányos helyzet gyermekeink feltérképezése Családlátogatások szükség esetén Környezettanulmány elkészítése (egyéni, családi) Az érdekelt szülk tájékoztatása a lehetséges segélyekrl és a támogatás célszer felhasználásáról Tájékoztatás a tanácsadás igénybevételének lehetségérl és céljáról Segíteni a gyermeket és a szült a tanácsadást nyújtó fél megkeresésében A gyermekek számára olyan szabadids programokat szervezünk, melyek a családban jelentkez nevelési problémák, hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozza Szülknek és gyermekeknek tájékoztatók tartása az újabb veszélyeztet körülményekrl (drog, plázajelenség, játékszenvedély, szekták) Fontos a szülk bizalmának elnyerése, mert csak együtt közösen tudunk eredményt elérni gyermekeink érdekében. A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat segít személyek, intézmények rendszere: Iskolán belül Iskolán kívül Igazgató Gyermekvédelmi felels Osztályfnökök és a tantestület Szüli szervezet Diákönkormányzat Fejér Megyei Gyámhivatal Városi Gyámhivatal Családsegít Központ Gyermekjóléti Szolgálat RÉV Ambulancia Fejér Megyei Rendrkapitányság Ifjúságvédelmi Osztály Városi Rendrkapitányság Ifjúságvédelmi Osztály SZETA Alapítványok, karitatív szervezetek Nevelési Tanácsadó 17

18 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segít program Iskolánk, mely a fogyatékosok, a részképesség-gyengeséggel, nyelv- és beszédfejldési zavarokkal küzd gyermekek együttnevelését, individuális megsegítését tzte ki célul, komplex fejleszt programot dolgozott ki, melyet helyi szakemberek (szomatopedagógus, logopédus, nyelv- és beszédfejleszt pedagógus) irányításával nemcsak kiemelten, hanem az órákba beépítve is tudnak használni a pedagógus kollégák. A program azokat a gyermekeket érinti, akiket az individuális problémáknak megfelelen a különböz szakérti bizottságok 2 fnek javasoltak az iskolai oktató-nevel munkában. Ezeknek a tanulóknak a száma különösen magas iskolánkban, mivel egyrészt kis létszámú osztállyal rendelkezünk, másrészt felvállaltuk a mozgássérültek, hallássérültek integrált oktatását is. Ezeken túl egyre több gyermeknél tapasztaljuk, hogy már iskolába lépéskor valamilyen lemaradása van az átlagtól, illetve az iskolai évek alatt derül ki a különböz mérték lemaradás. A fejleszt program komplex, átfogó, mely a következ területek fejlesztését tzte ki céljául: Mozgásfejlesztés (nagymozgás, finommotorika, graphomotorium, vizuomotoros koordináció, speciális mozgásfejlesztés) Nyelv- és beszédfejlesztés (expresszív, receptív beszéd) Auditív bemeneti információ fejlesztése (észlelés, megértés, figyelem, emlékezet) Vizuális bemeneti információk fejlesztése (észlelés, figyelem, emlékezet) Intermodális integráció fejlesztése Gondolkodási mveletek, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Téri, idi orientáció fejlesztése Az elméleti részhez egy-egy feltételi rendszert is rendeltünk, mely a konkrét elméleti és gyakorlati-tárgyi eszköztárat tartalmazza. A gyermekekre lebontott egyéni terápia a komplex programból kerül ki: az adott gyermek fejlesztést igényl területének(inek) megfelelen. Ezek jó része beépíthet az órai munkába, 5-10 percet vesz igénybe, illetve differenciált tanítással történhet a gyakorlati megvalósítás. A másik forma a kiemelés, amikor egyéni és kiscsoportos formában gyógypedagógus vezetésével történik a fejlesztése a fent említett két fnek számító tanulónak. (A részletes fejlesztési programot a 2. számú melléklet tartalmazza.) A szociális hátrányok enyhítését segít tevékenységek Az esélyegyenlség megteremtésének egyik eszköze, mellyel azokat a tanulókat segítjük, akiket tanulmányi szempontból különböz környezeti tényezk gátolnak adottságaikhoz mért fejldésükben. 18

19 Szociális hátrányúnak tekintjük azt a tanulót, aki : Tartósan beteg vagy fogyatékos Három, vagy többgyermekes családban él Egyedül álló szül által nevelt Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül Teljes családban, de létminimumon, vagy az alatt él gyermek. A szociális körülményeket tekintve a hátrányos helyzet adódik: a) a családi mikrokörnyezet gondjaiból b) az utcai környezet kifogásolható hatásaiból c) az iskolai körülményekbl Feladataink: a gyermek és körülményeinek megismerése (helyzetelemzés a tanév elején) megállapítani, hogy a képességek kibontakozását milyen tényezk gátolják leginkább meghatározni: mihez viszonyítva, milyen mértékben vannak lemaradva a fentiek alapján az érdekldésnek, képességnek megfelel pozitív hatásrendszert kialakítani, melyben a segítés, a buzdítás-érvelés, a sikerélmény legyen az uralkodó. A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: családlátogatásokkal, vagy szüli konzultációval (gyermekvédelmi felels) ismereteket szerezni a család életérl, anyagi, kulturális állapotáról, benne a tanuló helyzetérl szülknek tartott iskolai eladásokkal (pl. szüli értekezletekhez kapcsoltan) segítségnyújtás a nevelésben rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás (iskolaorvos, fogorvos, védn) egészségnevelési programok, felvilágosító tevékenység felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése a tanuló beilleszkedését segít tevékenység az iskolai környezetbe (az iskolai hagyományok felhasználásával és a Diákönkormányzat közremködésével) elrelátó tervezéssel teljessé kell tenni mindenkor a személyi ellátottságot, fejleszteni a tárgyi feltételeket, emelni a tanítás hatékonyságának színvonalát a továbbtanulás irányítása, segítése (széleskör tájékoztatás, felkészít munka) folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tanulók helyzetét a különböz közösségekben mindezt igen nagy diszkrécióval a szülk anyagi terhelésének csökkentése érdekében biztosítjuk - a törvényi keretek betartásával - az ingyenes tankönyvi ellátást, illetve a könyvtári tankönyvek kölcsönzési lehetségét. A testi és lelki egészségnevelés céljai VI. Egészségnevelési program Az egészséges életmód kialakítását úgy kell megoldanunk, hogy az valóban jellemezze tanulóink életét az iskolából való távozás után is. A rendszeres testmozgás, változatos, egészséges táplálkozás mellett a szervezetet károsító szenvedélyektl való távolságtartást is magában foglalja a nevelés e területe. 19

20 A testi és lelki egészségnevelés feladatai Egyik legfontosabb feladatunk és felelsségünk a felnövekv nemzedék ránk bízott tagjainak egészséges életmódra nevelésében mutatkozik meg. A társadalom jelenleg a technikai, mszaki, informatikai és pénzügyi ismeretek mindenhatóságát hirdeti. (Talán az idegen-nyelv az, amely más jellege ellenére felveszi a versenyt.) Ezen igények figyelembevétele mellett nagyon fontos az arányok betartása, hiszen az általános iskolának segítenie kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejldését. A test és a lélek harmonikus fejlesztése kiemelt feladat Elengedhetetlen a rendszeres testmozgás és egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése Nagyon fontosnak érezzük az életmódbeli szokások és a testi-lelki egészség közötti összefüggés felismertetését, alapvet erkölcsi értékek közvetítését, a tolerancia és a kölcsönös tisztelet fejlesztését. Következetes pedagógiai munkával szeretnénk elérni, hogy a kudarcokat gyjtöget gyermekek számára is pozitív élmények forrásává váljon az iskola. Ki kell fejleszteni tanulóinkban a fegyelmezett és pontos, igényes munka szeretetét, megbecsülését és a felelsségérzetet. A 6-14 éves gyerekeknél igen fontos a manualitás szerepe. Kínai közmondás szerint: Amit hallok, azt elfelejtem, amit látok, azt megjegyzem, amit csinálok, azt megtanulom. A dohányzás, az alkohol és újabban a kábítószer nagyon felelsségteljes munkát ad a pedagógusoknak, különösen akkor, ha a szüli ház is negatív példával jár elöl. Célunk, hogy hatékony felvilágosító munkával, odafigyeléssel, a gyermekvédelmi szakemberekkel együttmködve megvédjük tanulóinkat ezektl az egészség- és személyiségromboló szenvedélyektl. Partnerek Iskolaorvos, fogorvos, védn, gondozói szervezetek ÁNTSZ A város sportszervezetei, egyesületei A szüli ház Ifjúság-egészségügyi Szolgálat Az elsajátítandó ismeretek köre a különböz pedagógiai szakaszokban Bevezet szakasz Önismeret: tulajdonságaim, mire vagyok képes, miben különbözöm. Személyi higiéné: a test tisztántartása, szokásrend kialakítása, megersítése. Fogápolás Öltözködési szokások: réteges öltözködés, fehérnem csere Helyes életmód: tanulás-játék-pihenés helyes aránya 20

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a többször módosított 1993. évi LXXIV tv. a közoktatásról tartalmazza. A törvény alapelvei

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2007. június 28-i ülésére Tárgy: A93/2007.(III.8.)

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Mátyás Király Általános Iskola 6000 Kecskemét Mátyás király krt. 46. telefon: 76/498-048, 498-411 fax: 76/498-048 e-mail: matyasisk@axelero.

Mátyás Király Általános Iskola 6000 Kecskemét Mátyás király krt. 46. telefon: 76/498-048, 498-411 fax: 76/498-048 e-mail: matyasisk@axelero. Mátyás Király Általános Iskola 6000 Kecskemét Mátyás király krt. 46. telefon: 76/498-048, 498-411 fax: 76/498-048 e-mail: matyasisk@axelero.hu honlap: www.matyas-iskola.hu A Mátyás Király Általános Iskola

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI A nevelési és oktatási intézmények - és ifjúságvédelmi feladatait: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és módosításai, az iskolák működését

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Kedves Szülők! 1125 Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 036268 A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: a tanulók korszerű ismeretekkel

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése Mottó: Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs. /Berzsenyi Dániel/ Az iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, amely meghatározza a gyermek további fejlődését. E fontos

Részletesebben

! " # http://oksz.ofi.hu

!  # http://oksz.ofi.hu Egy demokratikus iskolában a konfliktusokat erszakmentes és konstruktív módon, az iskolaközösség minden tagjával való együttmködés jegyében oldják meg. Minden iskola rendelkezik egy képzett szakemberekbl

Részletesebben

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Megújulunk! www.makoiiskola.hu Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Informatika tagozat Sporttagozat (úszás) Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Akkordikus zenei tanszak

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában.

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Humán Szolgáltató

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2011-2012.

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 Gyermekvédelmi Szabályzat Rezi Óvoda 2014. Gyermekvédelem az óvodában A gyermekek

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

1-27 ! " # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $

1-27 !  # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $ 1-27 " % & ' ( )' ' * +' %, % - /0 /-& 1 //& /2% /2-% /2/% /2234 /25& 6 7 8 9 /2: /2;< /2= /5 /5- /5/& /52< /:7 /:-, /:/< >0?)?%@>0 09?*?% /:2) /:5% /::>%>% 2-27 2DE /:;& /:=8 /:A% /:B@ /:-C& 5 5-8 5/>

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program Dr. Csányi Sándor 2005-ben magánvagyonából 1 milliárd forintos alaptőkével, létrehozta a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése A kiszombori Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK szakértői véleményezése Készítette: Tóth Géza közoktatási szakértő (SZ022480) Cegléd 2012 1. Az iskola Pedagógiai Programjának

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben