Öngondoskodás és tudatosság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öngondoskodás és tudatosság"

Átírás

1 Megjelent: Tomori Pál Fıiskola. In: Tudományos mozaik pp Öngondoskodás és tudatosság Szakirodalmi áttekintés Süge Csongor fıiskolai adjunktus Tomori Pál Fıiskola Ez a tanulmány áttekintést ad azokról a kutatásokról, amelyek azt vizsgálták, hogy vajon mennyire tudatos az egyének részérıl a megtakarítási tevékenység, hogyan vélekednek annak szükségességérıl, és röviden tárgyalja az életpálya-modellt, amely a megtakarítási képesség változását írja le az egyes életszakaszokban. Kulcsszavak: megtakarítás, öngondoskodás, pénzügyi kultúra, életpálya-modell Bevezetés: Az öngondoskodás területei Az öngondoskodás célja, hogy felkészüljünk a jövıben várható eseményekre, más szóval, hogy ne érjenek bennünket váratlanul az egyes élethelyzetek, amelyek egy része elıre látható, másik része pedig nem. Elıre látható például, hogy minden ember életének különbözı szakaszaiban eltérı a jövedelem-termelı képessége. Jellemzıen a nyugdíjas kor életszakasza kritikus ebbıl a szempontból, tehát az öngondoskodás egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen módon és mértékben tudunk tartalékokat képezni erre az idıszakra. Többé-kevésbé elıre látható továbbá mindenki számára, hogy tervezi-e ingatlan, autó, vagy más, nagyobb értékő tartós fogyasztási cikk vásárlását. Ezekre a célokra ismét érdemes jó elıre takarékoskodni. Az elıre látható élethelyzetek tehát azt az igényt vonják maguk után, hogy aktuális jövedelmünk egy részét helyezzük el a célnak megfelelı megtakarítási formában. Ide sorolható eszközök a nyugdíjelıtakarékosság, a lakáskassza, az értékpapírok és a bankbetétek. Az elıre nem látható élethelyzetek köbbé-kevésbé váratlanul, elıre nem tervezhetı módon jelennek meg az életünkben. Ezeknek tehát egyrészt bizonytalan a bekövetkeztének ideje, de bizonytalan az is, hogy egyáltalán bekövetkeznek-e a mi életünkben. Ezekhez az eseményekhez valamilyen valószínőséget rendelhetünk, aminek segítségével kifejezhetı azok kockázata, s így számszerősíthetı azok hatása. Az ilyen jellegő kockázatok kivédését biztosítások kötésével valósíthatjuk meg. A leggyakoribb biztosítási konstrukciók az életbiztosítások, az ingatlanokra köthetı biztosítások, a felelısség-biztosítások, de a biztosítási termékek sokszínőségének csak a fantázia szab határt. A biztosítások kötésénél ugyanakkor szem elıtt kell tartani, hogy mégsem biztosíthatunk mindent, hiszen így a fizetendı díjak az egekig emelkednének. Meg kell tehát választani azokat a kockázatokat, amelyeket nem szeretnénk vállalni, és ezekhez meg kell keresni a legelınyösebb biztosítói ajánlatok egyikét. Átmenetet képez a két terület között az emberi egészség kérdése. Nem tervezhetı ugyanis, hogy mikor, és milyen egészségügyi problémákkal kell majd szembenéznünk, még az is lehet, hogy sosem lesznek komolyabb egészségügyi problémáink. Az egészségbe való befektetés ugyanakkor a legjobb befektetések egyike, így az egészség-megırzı programok akár elıre tervezhetıek is lehetnek. Az öngondoskodás komplex rendszerében így mindkét eszköztípusból hozzárendelhetünk megoldásokat a kérdéshez. Elıtakarékossági formában az egész-

2 ségpénztárakban elhelyezett összeg, valamint annak állami kiegészítése használható fel különféle egészség-megırzı programok, gyógykezelések, akár üdülések finanszírozására, míg a biztosítóknál megtalálhatóak a legkülönfélébb egészséggel és betegségekkel összekapcsolt biztosítási formulák. 1. Tudatosság, vagy kényszerő választás? A közgazdasági modellekben az egyén jól informált és racionális döntéshozóként jelenik meg, azonban a társadalom vélhetıen nagy részére ez nem igazolható. A kiindulópont tehát az, hogy léteznek olyan széles rétegek, amelyek esetében igenis az államnak kell kikényszerítenie az öngondoskodást és az elıtakarékosságot, különben hamarosan olyan nyugdíjasok tömegei jelennek meg, akik komoly megélhetési nehézségekkel fognak szembenézni idıs korukra. A Tárki 2006 júniusában bonyolította le azt a telefonos kérdıíves felmérést, amely eredményeként igyekeztek meghatározni, hogy az életkor, iskolázottság, foglalkoztatottság hatásainak függvényében milyen öngondoskodási formákat milyen szinten alkalmaz a budapesti év közötti lakosság. A 449 fı megkérdezett 13,1% nem említ egyetlen öngondoskodási formát sem, míg spontán módon 52,8% a saját megtakarítást, 31,6% az életbiztosítást, 27,2% a magánnyugdíjpénztárakat említi. Az önkéntes nyugdíj-, egészség-, vagy önsegélyezı pénztárak tagjai ugyanakkor jellemzıen nem említik öngondoskodási formaként azt, amelyiknek éppen tagjai, vélhetı tehát, hogy munkahelyi ajánlás, vagy egyéb pénzügyi kedvezmények motiválták a tagságukat, és nem az elıtakarékosság igénye. Logisztikus regresszióval becsülték a nem, életkor, egészségi állapot, anyagi helyzet, családi állapot, gyermekek száma és a munkaerı-piaci státus hatásait. A pénztárak tagsága jellemzıen középkorú, a jobb egészségi állapotúak inkább tagjai a magánnyugdíjpénztáraknak, ám az egészségi állapot nincs összefüggésben az önkéntes és az egészségpénztári tagsággal. Kimutatható, hogy a gyermeket nevelık és a jobb vagyoni helyzetben lévık nagyobb eséllyel tagok valamely önkéntes nyugdíjpénztárnál, míg a társas kapcsolatban élık nagyobb valószínőséggel tagok valamely magánnyugdíjpénztárban. Jellemzı továbbá, hogy az alkalmazottak nagyobb valószínőséggel tagok mindhárom pénztárban. A tagság ténye valamely pénztártípusban valószínősíti, hogy az egyén tag lehet más típusú pénztáraknál is. Belátható, hogy a nyugdíj elıtt álló generáció számára 1998-ban nem éri meg belépni a magánnyugdíjpénztárakba, mert a felosztó-kirovó rendszerben nyugdíjuk nagyobb hányadát veszítik el, mint amennyit a második pillér pótolni tud. Ellenben megérné a belépés az önkéntes pénztárak valamelyikébe, tekintetbe véve a komoly állami támogatást. A válaszok mégis azt mutatják, hogy ez a generáció az önkéntes pénztári tagság helyett inkább életbiztosítást köt elıtakarékossági célzattal. A kutatásban azt is vizsgálták, hogy mennyire tekinthetı önálló döntésnek a pénztárválasztás, amely kérdésre a rövid válasz: egyáltalán nem tekinthetı annak. Az egyes pénztárformáknál eltérı mértékben ugyan, de meghatározó a munkáltatók és a könyvelık ajánlása (44,44-71,43%), míg az önálló adatgyőjtés mindössze a válaszadók mintegy 10%-ánál volt mérvadó. A vállalkozók esetében a tudatosság nagyobb, amely csoportnál magasabb volt az egyénileg megszerzett információk hatása. A válaszok alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek az átlagos havi nettó jövedelmük 95%-át szeretnék, de úgy vélik, hogy csak 60%-át fogják megkapni nyugdíjként, ezért a nettó bérük 35%-át kell nyugdíj-kiegészítés céljával felhalmozniuk. Érdekes, hogy az elvárt nyugdíj mértéke mindhárom vizsgált korcsoportnál nagyjából azonos volt, ám a szerintük ténylegesen várható nyugdíj összege a fiatalabb korosztálynál sokkal inkább alatta maradt az idısebb korosztály által várt mértéknek. Másképp fogalmazva, az idısebb korosztályok magasabb mérté-

3 kő nyugdíjat valószínősítettek maguknak, olyat, amelyik sokkal közelebb van az elvárt 95%- os szinthez. Ez az információ különösen abban a tekintetben érdekes, hogy a fiatalabb korosztály ugyan még kevéssé érdekelt a témában, ugyanakkor az ı nyugdíjazásuk idejére válik egyre fenyegetıbbé és kiszámíthatatlanabbá a nyugdíjrendszer állapota, amennyiben folytatódnak a jelenlegi trendek. Ehhez kapcsolódóan tették fel a munkában töltött idı alatt szükséges megtakarításra vonatkozó kérdést. Ennek értékelése során azonban egyszerősítı feltevésként azzal éltek, hogy a megkérdezettek jövedelmi összetétele nem változik, a reálbérük változatlannak tekinthetı, ahogyan a megtakarításaik is bankbetétben megırzik a reálértéküket. Mindenki 62 évesen meg nyugdíjba, amikor a férfiak esetében a várható élettartam még további 14,76, nık esetében 18,96 év. A számítások azt igazolták, hogy a fiatalabbak átlagosan többet takarékoskodnak annál, mint ami szükséges, míg pontosan az idısebb korúak általában kevésbé látják fontosnak ezt. Az átlagok körül ugyanakkor erıs szóródás tapasztalható, a megkérdezettek háromnegyede az átlagtól legalább 10%-nyit eltér. Nem mutatható ki azonban, hogy a nık többet takarékoskodnának, holott náluk a nyugdíjban töltött évek száma érzékelhetıen magasabb. A felmérés összességében leginkább azt igazolja, hogy az elıtakarékosság sokkal inkább állam, vagy munkáltató ajánlása/kényszere alapján valósul meg, és a lakosságra egyébként kevésbé jellemzı az öngondoskodásra való hajlam. (Ágoston (2007)[1]; Ágoston(2007)[2]) 2. Öngondoskodás és pénzügyi kultúra Az öngondoskodás kérdései ugyanakkor az általános pénzügyi kultúra keretein belül is elıkerülnek. A Budapesti Corvinus Egyetemen 2006-ban végeztek egy ilyen kutatást, amelyben 1400 fıs, az országos városi népességre reprezentatív mintán vizsgálták a pénzügyi kultúrát igen széles skálán. A kutatás legfontosabb kérdéskörei a következık voltak: Személyes és háztartási bevételek és pénzügyi helyzet, annak idıbeli változásai és az azokkal kapcsolatos várakozások, megtakarítási szokások: célok és megtakarítási formák, eladósodottság és banki hitelfelvétel, banki kapcsolatok, pénzügyi szakkifejezések ismerete, internet-használat és e-banking, szubjektív indikátorok: kockázatvállalási, megtakarítási, hitelfelvételi attitődök, a társadalomba és az intézményekbe vetett bizalom. A fenti kérdéskörök fedik a társadalom legfontosabb jellemzıit a pénzügyi kultúra területérıl. Az öngondoskodás kérdéskörében természetesen a megtakarítási szokások, célok és formák jelentenek fontos kérdést. A válaszadók több mint fele úgy gondolja, hogy a megtakarítások a biztonságot szolgálják, és szükségesek az elıreláthatatlan helyzetek miatt. A háztartások kétharmada rendszeresen vagy esetileg megtakarít, ám átlagosan igen alacsony, havi 10 ezer forint alatti összeget. A válaszok alapján kimutatható, hogy a háztartások jövedelmének növekedésével a megtakarítások nagysága is növekszik, ahogyan az is, hogy az átlagosnál alacsonyabb jövedelmő háztartások fele sosem takarít meg. A megtakarítók kétharmada alapvetıen a váratlan eseményekre győjt, míg egyharmad a nyugdíj-elıtakarékoskodók aránya. A válaszadók 50%-a szerint a legkedveltebb megtakarítási forma az ingatlanvagyon, amely sokáig megırzi az értékét és kellıen biztonságos is. A második legkedveltebb megtakarítási

4 forma a készpénz, bár a válaszadók is tudják, hogy az sem biztonság, sem a hosszú távú értékállóság szempontjából nem a legelınyösebb. A megtakarítók egyharmadának van betétkönyve vagy bankbetétben elhelyezett pénze. Érdekes, hogy a válaszadók mindegyike biztonságosnak és átlagon felüli hozamúnak véli az állampapírokat és a banki értékpapírokat, ám a válaszadók mindössze 5-6%-a rendelkezik ilyennel. Az emberek különösen bizonytalanok a nyugdíjpénztárak és a nyugdíjbiztosítás kérdései kapcsán. Ebben a tekintetben a leginkább bizonytalan csoportok az alacsony végzettségőek, a 60 éven felüliek és a nık. A banki befektetések iránti bizalmatlanság alapvetıen az információk hiányából származik. Ezt mutatja az is, hogy a válaszadók háromnegyede gondolja, hogy a szerzıdési feltételek túl bonyolultak, átláthatatlanok. Mivel a válaszadók négyötöde kockázatkerülı, így a banki termékek az ı köreikben nem lehetnek túlzottan kedveltek. (Husz (2006)[3]) 3. Az életpálya és az öngondoskodás A fentiekben felsorakoztatott információk, kutatások és modellek mindegyike sugallja vagy egyenesen megköveteli az egyéni megtakarítások, másképp fogalmazva az öngondoskodás szükségességét. A kérdést ugyanakkor megközelíthetjük még egy oldalról az egyén vagyonának, életvitelének és tudatosságának függvényében is. Értelmezhetjük ezt az egyéni életpályára épített tudatos és céltudatos stratégiaként, vagy a háztartás kasszájába be- és kiáramló öszszegek mérlegének függvényében. Ebben az esetben az a nyilvánvaló kérdés, hogy az egyének képesek és hajlandóak-e olyan összegő megtakarításokat felhalmozni eseti vagy rendszeres aktusok során, amelyek garantálhatják az általános biztonság mellett az olyan hosszú távú célok megvalósíthatóságát, mint például a tisztes nyugdíjkor, egy új ingatlan vagy tartós fogyasztási cikk megszerzése, vagy éppen a gyermekek iskoláztatása vagy támogatása önálló életük megkezdésekor. A háztartás aktuális állapotának pillanatképét adhatja a vagyonmérleg, amelyet a vállalati mérlegekhez hasonlóan állíthatunk össze. Az eszközök között mutatjuk ki a különféle pénzeszközöket, pénzügyi befektetéseket, de az autót, az ingatlant, vagy a pénzzé tehetı szerzıi jogokat is. A mérleg forrás oldalán a különféle hitelek és tartozások, valamint a tiszta saját vagyon pénzben kifejezett értéke jelenik meg. A háztartások esetében is készíthetünk eredménykimutatást, amelyben adott idıszak bevételeit vetjük össze egyazon idıszak kiadásaival. Amennyiben a kiadásoknál több volt a bevétel, úgy gyarapodott, fordított helyzetben szegényedett a háztartás, amely változás az idıszak eleji és végi vagyonmérlegek alapján is nyomon követhetı. A kimutatások rendszeres elkészítésének általános áttekintı szerepén túl nagyszerő eszközként adódik, ha a háztartás cash-flow kimutatást készít havi bontásban, ami a háztartás esetében tulajdonképpen megegyezik a fent említett eredménykimutatással. A rövid távú terv kiemelt elınye ugyanakkor, hogy annak alapján vizsgálható a havi kiadások szerkezete is. Egy átlagos háztartás bevételeinek egy részével sosem tud elszámolni a hó végén, mert az olyan ad-hoc döntések során kerül elköltésre, amelyek sem nem tervezettek, sem nem emlékezetesek a döntéshozók részérıl. Ezek az elıre nem tervezett kiadások ugyanakkor a havi költségvetés mintegy 30-40%-át is kitehetik. A kimutatás elkészítése arra mindenképp megfelelı, hogy annak alapján a háztartás felülvizsgálja viselkedését, és képes csökkenteni a nem nevesített kiadásokat. Ezek általában olyan napi rutinhoz kapcsolódnak, mint például egy kávé vagy üdítı, amelyek költségei egy tudatosabb tervezés alapján csökkenthetıek lennének, s ez által a rendszeres megtakarítás összege növelhetı lenne. Az életpálya-modellek leírják a tipikus életszakaszokat is. Leegyszerősítve, gyermek- és nyugdíjas korban jövedelemszerzés tekintetében passzív az ember, a szülık, gyermekek, vagy

5 az állam biztosítja a számára a megélhetést, ami kiegészülhet a korábbi felhalmozásokból származó jövedelemmel vagy azok értékesítésébıl származó bevétellel. (Kuti (2006)[5]) Vizsgálatunk tárgya szempontjából a legnagyobb jelentıséggel Donald E. Super elmélete bír, hiszen az ı modellje a pályaválasztás alkalmasságpszichológiai vizsgálata helyett kifejezetten a pályafutás általános leírására törekszik. Alapfeltevésként kezeli az élethosszig tartó szakmai fejlıdést, amelyre építve az életpálya öt különbözı szakaszát vázolja fel. Elmélete szerint a növekedés stádiuma 14 éves korig tart, amely idıszak legfontosabb feladata az önmegfogalmazás kifejlıdése a családban és az iskolában. Az életszakasz a megtakarítások szempontjából teljesen irreleváns. A fejlıdés második szakasza a felfedezés stádiuma, amelyet 15-tıl 24 éves korig definiál. Ebben a korban a cselekvı már kipróbálja magát különbözı szerepekben, önképe kezd irányítottan és reálisan fejlıdni, így lassanként képessé válik valamely pálya felé való orientációra, amely az életszakasz végére ki is alakul. Ebben az életszakaszban, bár elképzelhetı, hogy különféle tevékenységekbıl egyszeri vagy folyamatos bevételekre tesz szert, azonban alapvetıen eltartottként viselkedik, tartós megtakarításra jellemzıen nem képes. A harmadik életszakasz a megállapodás stádiuma, amely éves korig tart. Az ember az idıszak elején igyekszik tartós állást szerezni, státuszt építeni, majd stabilizálni helyzetét a munkaerı-piacon. Itt már kirajzolódnak a választott pályán adódó reális lehetıségek, az egyéni munkabírás, és az is, hogy milyen tevékenységet képes tartósan végezni. A tartós megtakarítások szempontjából már releváns idıszakról beszélhetünk, bár a nyugdíj-elıtakarékosság szükségessége még nem nagyon kerül elıtérbe, hiszen itt a köztes célok elérése, úgymint saját ingatlan, autó, tartós fogyasztási cikkek beszerzése fontosabbnak tőnik. Az idıszakra tehát viszonylagosan alacsony nyugdíj-célú megtakarítási szint jellemzı, amely megtakarítások azonban magasabb kockázatú eszközökben is elhelyezhetıek. A negyedik életszakasz a fenntartás stádiuma, amely 45-tıl 64 éves korig értelmezett. Az idıszakra pályamódosítás már nem jellemzı, a már ismert, vagy ahhoz kapcsolódó területeken lehetséges a kisebb elırelépés, változtatás. Ugyanakkor, a szakterületen már tapasztalt munkavállalóról van szó, aki vélhetıen stabil pozíciót tart, és egyik legfontosabb feladata ennek megırzése. Feltételezhetı, hogy erre a korra már biztosítottak a kiegyensúlyozott élethez szükséges anyagi feltételek, a megtakarításokat leginkább a gyermekek támogatása ırli fel, ezen túl már a nyugdíj-elıtakarékosság kerül elıtérbe. Mivel ebben az életkorban már a nyugdíjazás viszonylag korán bekövetkezik, a szakasz elején közepes kockázatú, a végén alacsony kockázatú megtakarítások a célra vezetıek. Az életszakasz ugyanakkor alkalmas arra, hogy az egyén döntése értelmében viszonylag nagy arányú rendszeres megtakarítást tudjon képezni. Az ötödik életszakasz a hanyatlás stádiuma, amely 65 év felett következik el. Az idıszak során eleinte a munkateljesítmény csökkenése, késıbb a munka teljes feladása következik be, ami maga után vonja a megszerzett jövedelem csökkenését, majd megszőnését. Az idıszakban a korábbi életszakaszokban felhalmozott vagyon felélése a jellemzı. (Kiss (2009)[4] pp ) Super modellje a kortárs szerzık által némiképp megváltoztatásra, és az elszegényedésvizsgálatok kapcsán kiegészítésre is került. A legfontosabb kiegészítések egyike, hogy az aktív életszakasz megszakításra kerülnek, amikor az ember átmenetileg vagy tartósan kiszorul a munkaerıpiacról. Különösen súlyossá válik a helyzet, és az elszegényedés reális veszélye merül fel abban az esetben, ha valaki tartósan munkanélkülivé válik, vagy rokkantnyugdíjas státuszba kerül. A modellt ugyanakkor módosítják az 1990-es évek felsıoktatási expanziója, a nyugdíj-korhatár emelése, a gyermekgondozási szabadságról a munka világába visszatérı nık

6 elhelyezkedési nehézségei, vagy a rendszerváltás után kialakult gazdasági rend társadalmi hatásai is. (Monostori (2006)[6])

7 Irodalomjegyzék [1] ÁGOSTON KOLOS CSABA KOVÁCS ERZSÉBET [2007]: A magyar öngondoskodás sajátosságai. Közgazdasági Szemle, LIV. évf., június ( o.) [2] ÁGOSTON KOLOS - KOVÁCS ERZSÉBET - KOVÁCS GYULA [2007]: Az öngondoskodás formái. Biztosítási szemle, X évf. 1. szám [3] HUSZ ILDIKÓ [2006]: Pénzügyi kultúra Magyarországon A lakosság pénzügyi kultúrájának vizsgálata. Kézirat, Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet [4] KISS ISTVÁN [2009]: Életvezetési kompetencia Észlelt életvezetési énhatékonyság mintázat elemzése tanácsadási szolgáltatásokat igénybe vevı felsıoktatási hallgatók mintáján. PhD disszertáció, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológia Doktori Iskola [5] KUTI MÓNIKA [2006]: Az öngondoskodás elvének felértékelıdése avagy háztartásunk pénzügyei. Tudásmenedzsment VII. évfolyam 1. szám pp [6] MONOSTORI JUDIT [2006]: A szegénység és az életciklus összefüggései az aktív korú idıs korosztályoknál. Statisztikai szemle, 84.évfolyam 4. szám. Self-Care and Awareness This study reviews the research about the awareness of savings, what society thinks about its necessity. The study presents the career model too, which shows the savings-ability in the stages of life.

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017 Öngondoskodás kutatás Allianz Hungária Zrt. 2017 Tartalom 1 Összefoglaló 2 Kilátások és bizalom a piaci szereplőkben 3 Öngondoskodás tervezése 4 Öngondoskodás kezdete 5 Nyugdíjas évek 2 Összefoglaló A

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?)

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) A nyugdíjhiány mértéke Európában és Magyarországon Bartók János elnök-vezérigazgató Demográfiai szökőár Európában Időskorúak aránya az egyes országokban 200 8

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Szalay György szakértő Pannon Egyetem Veszprém 2015. október 12. 1 2 Pénzügyi pozíció az egyes életszakaszokban Több megtakarítás, mint adósság Egyszerű

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj)

Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj) MAT Altenburger Gyula Szimpózium zium Nyugdíj-szekci szekció 2010. május m 13. Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj) Fehér Csaba Kovács Erzsébet 1 -A A paradigma leírása -A A paradigma háttereh

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint TEST-VÉR Egészségpénztár 2008.01.01.-12.31. c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 179,294 0 179,294 251,187 0 251,187 002 73EME11 Befektetett eszközök 81,546 0 81,546 170,313 0 170,313 003

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Nyugdíjrendszerek Felosztó-kirovó (generációk szolidaritása) Tőkefedezeti (öngondoskodás) 1 Felosztó-kirovó rendszer Közgazdasági

Részletesebben

NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés X.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat

NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés X.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat Az Ön eddigi életpályája, jelenlegi foglalkoztatottságának paraméterei és a szakemberek által a

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

1211 Budapest, Déli u. 5. Kiegészítı melléklet év

1211 Budapest, Déli u. 5. Kiegészítı melléklet év Adószám: 18248436-1-43 Fıvárosi Bíróság: 11Pk. 60387/2003/4 Felügyeleti szerv: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Azonosító kód: E 392 Határozatszám: PSZÁF/IV/544/2004 LONG LIFE Hosszú Élet Kiegészítı

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető GfK Hungária

Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető GfK Hungária Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető GfK Hungária 2 1 Milyen lehetőségeink vannak? Megtakarítások és megtakarítási célok 30 25 20 Bázis: 15-69 éves népesség Forrás: Retail

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

VII. Pénztárkonferencia

VII. Pénztárkonferencia VII. Pénztárkonferencia Tapolca, 2004. november 4-5. Tölgyesiné dr. Nagy Olga Minta Értékkel A DIMENZIÓ önkénteseinek nyugdíjpénztári tapasztalatai 2. oldal A DIMENZIÓ Csoport Nonprofit szervezetek piaci

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Életpálya szakaszok. Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor. 0-6 - - Bankbetét, állampapír

Életpálya szakaszok. Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor. 0-6 - - Bankbetét, állampapír Pénzügyi tervezés Életpálya szakaszok Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor 0-6 - - Bankbetét, állampapír Iskoláskor 7-18 - - Bankbetét Fiatal felnőtt Fiatal

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Relax nyugdíjbiztosítás Az Aegon Relax nyugdíjbiztosítással megalapozhatja kiegyensúlyozott, nyugodt jövőjét!

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. ADÓHÍREK Nyugdíj rendszert érintı változások Ennek a hónapnak a meghatározó kérdése, hogy a nyugdíjpénztári rendszer átalakítása miatt hogyan döntenek az érintettek. A magánnyugdíj

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Statisztikai számjel: 18479115-9499-529-06 Adószám: 18479115-1-06 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Szeged, 2009.

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább Terepkutatás Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább kvalitatív adatok származnak Megfigyelések, melyek

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Karriermenedzsment magyarországi tapasztalatai

Karriermenedzsment magyarországi tapasztalatai Karriermenedzsment magyarországi tapasztalatai Dr. Bokor Attila OD Partner Kft., partner, tanácsadó Budapesti Corvinus Egyetem, címzetes egyetemi docens KM dilemmák HR Tükör - HR rendszerek Elégedettség

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

A MIDAS_HU modell elemei és eredményei

A MIDAS_HU modell elemei és eredményei A MIDAS_HU modell elemei és eredményei Tóth Krisztián Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság A MIDAS_HU mikroszimulációs nyugdíjmodell eredményei további tervek Workshop ONYF, 2015. május 28. MIDAS_HU

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓK ESÉLYEI Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24.

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24. DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24. A Nemzeti Együttműködés Programja ITT AZ IDŐ, HOGY MEGTEREMTSÜK A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGOT! Nem engedjük, hogy az állami nyugdíjak

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához 1. A pénztár általános jellemzıi, 2011. évi események Önkéntes pénztári ágazat alakulása

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

A MTA GYEP Iroda megjegyzései a GYES-GYED reformjával kapcsolatban

A MTA GYEP Iroda megjegyzései a GYES-GYED reformjával kapcsolatban A MTA GYEP Iroda megjegyzései a GYES-GYED reformjával kapcsolatban Háttér meggondolások: Válság idején a szociális támogatások szerepe megnı, csökkentésük a legsebezhetıbb csoportok esetében veszélyezteti

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán Kisbenedek Péter Elnök-vezérigazgató Erste Bank Hungary Nyrt. GKI Konferencia 26. november 14. > Az Erste csoport a régióban 92 millió fős piac

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

LOVASNÉ AVATÓ JUDIT * Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni?

LOVASNÉ AVATÓ JUDIT * Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni? LOVASNÉ AVATÓ JUDIT * Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni? What is the value of a degree? This paper aims to show the advantages of taking a degree according to macrodata. A survey was made to summarize

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása FOTEX HOLDING S.E. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Társaság: Fotex Holding Székhely: Capellen Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ A MAGYARORSZÁGI FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSÉBEN Dr. Magyar Bálint A PPP elınyei a felsıoktatásban 1. Forrásszegény gazdasági környezetben

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2010. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Ön tudja már, ki lesz az utóda?

Ön tudja már, ki lesz az utóda? Ön tudja már, ki lesz az utóda? és elkezdte felkészíteni? 2013.február.28. Tömör László, a Budapest Bank agrárszakértője A kutatásról A kutatást a TÁRKI végezte a Budapest Bank megbízásából 2012. szeptemberében,

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben