Öngondoskodás és tudatosság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öngondoskodás és tudatosság"

Átírás

1 Megjelent: Tomori Pál Fıiskola. In: Tudományos mozaik pp Öngondoskodás és tudatosság Szakirodalmi áttekintés Süge Csongor fıiskolai adjunktus Tomori Pál Fıiskola Ez a tanulmány áttekintést ad azokról a kutatásokról, amelyek azt vizsgálták, hogy vajon mennyire tudatos az egyének részérıl a megtakarítási tevékenység, hogyan vélekednek annak szükségességérıl, és röviden tárgyalja az életpálya-modellt, amely a megtakarítási képesség változását írja le az egyes életszakaszokban. Kulcsszavak: megtakarítás, öngondoskodás, pénzügyi kultúra, életpálya-modell Bevezetés: Az öngondoskodás területei Az öngondoskodás célja, hogy felkészüljünk a jövıben várható eseményekre, más szóval, hogy ne érjenek bennünket váratlanul az egyes élethelyzetek, amelyek egy része elıre látható, másik része pedig nem. Elıre látható például, hogy minden ember életének különbözı szakaszaiban eltérı a jövedelem-termelı képessége. Jellemzıen a nyugdíjas kor életszakasza kritikus ebbıl a szempontból, tehát az öngondoskodás egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen módon és mértékben tudunk tartalékokat képezni erre az idıszakra. Többé-kevésbé elıre látható továbbá mindenki számára, hogy tervezi-e ingatlan, autó, vagy más, nagyobb értékő tartós fogyasztási cikk vásárlását. Ezekre a célokra ismét érdemes jó elıre takarékoskodni. Az elıre látható élethelyzetek tehát azt az igényt vonják maguk után, hogy aktuális jövedelmünk egy részét helyezzük el a célnak megfelelı megtakarítási formában. Ide sorolható eszközök a nyugdíjelıtakarékosság, a lakáskassza, az értékpapírok és a bankbetétek. Az elıre nem látható élethelyzetek köbbé-kevésbé váratlanul, elıre nem tervezhetı módon jelennek meg az életünkben. Ezeknek tehát egyrészt bizonytalan a bekövetkeztének ideje, de bizonytalan az is, hogy egyáltalán bekövetkeznek-e a mi életünkben. Ezekhez az eseményekhez valamilyen valószínőséget rendelhetünk, aminek segítségével kifejezhetı azok kockázata, s így számszerősíthetı azok hatása. Az ilyen jellegő kockázatok kivédését biztosítások kötésével valósíthatjuk meg. A leggyakoribb biztosítási konstrukciók az életbiztosítások, az ingatlanokra köthetı biztosítások, a felelısség-biztosítások, de a biztosítási termékek sokszínőségének csak a fantázia szab határt. A biztosítások kötésénél ugyanakkor szem elıtt kell tartani, hogy mégsem biztosíthatunk mindent, hiszen így a fizetendı díjak az egekig emelkednének. Meg kell tehát választani azokat a kockázatokat, amelyeket nem szeretnénk vállalni, és ezekhez meg kell keresni a legelınyösebb biztosítói ajánlatok egyikét. Átmenetet képez a két terület között az emberi egészség kérdése. Nem tervezhetı ugyanis, hogy mikor, és milyen egészségügyi problémákkal kell majd szembenéznünk, még az is lehet, hogy sosem lesznek komolyabb egészségügyi problémáink. Az egészségbe való befektetés ugyanakkor a legjobb befektetések egyike, így az egészség-megırzı programok akár elıre tervezhetıek is lehetnek. Az öngondoskodás komplex rendszerében így mindkét eszköztípusból hozzárendelhetünk megoldásokat a kérdéshez. Elıtakarékossági formában az egész-

2 ségpénztárakban elhelyezett összeg, valamint annak állami kiegészítése használható fel különféle egészség-megırzı programok, gyógykezelések, akár üdülések finanszírozására, míg a biztosítóknál megtalálhatóak a legkülönfélébb egészséggel és betegségekkel összekapcsolt biztosítási formulák. 1. Tudatosság, vagy kényszerő választás? A közgazdasági modellekben az egyén jól informált és racionális döntéshozóként jelenik meg, azonban a társadalom vélhetıen nagy részére ez nem igazolható. A kiindulópont tehát az, hogy léteznek olyan széles rétegek, amelyek esetében igenis az államnak kell kikényszerítenie az öngondoskodást és az elıtakarékosságot, különben hamarosan olyan nyugdíjasok tömegei jelennek meg, akik komoly megélhetési nehézségekkel fognak szembenézni idıs korukra. A Tárki 2006 júniusában bonyolította le azt a telefonos kérdıíves felmérést, amely eredményeként igyekeztek meghatározni, hogy az életkor, iskolázottság, foglalkoztatottság hatásainak függvényében milyen öngondoskodási formákat milyen szinten alkalmaz a budapesti év közötti lakosság. A 449 fı megkérdezett 13,1% nem említ egyetlen öngondoskodási formát sem, míg spontán módon 52,8% a saját megtakarítást, 31,6% az életbiztosítást, 27,2% a magánnyugdíjpénztárakat említi. Az önkéntes nyugdíj-, egészség-, vagy önsegélyezı pénztárak tagjai ugyanakkor jellemzıen nem említik öngondoskodási formaként azt, amelyiknek éppen tagjai, vélhetı tehát, hogy munkahelyi ajánlás, vagy egyéb pénzügyi kedvezmények motiválták a tagságukat, és nem az elıtakarékosság igénye. Logisztikus regresszióval becsülték a nem, életkor, egészségi állapot, anyagi helyzet, családi állapot, gyermekek száma és a munkaerı-piaci státus hatásait. A pénztárak tagsága jellemzıen középkorú, a jobb egészségi állapotúak inkább tagjai a magánnyugdíjpénztáraknak, ám az egészségi állapot nincs összefüggésben az önkéntes és az egészségpénztári tagsággal. Kimutatható, hogy a gyermeket nevelık és a jobb vagyoni helyzetben lévık nagyobb eséllyel tagok valamely önkéntes nyugdíjpénztárnál, míg a társas kapcsolatban élık nagyobb valószínőséggel tagok valamely magánnyugdíjpénztárban. Jellemzı továbbá, hogy az alkalmazottak nagyobb valószínőséggel tagok mindhárom pénztárban. A tagság ténye valamely pénztártípusban valószínősíti, hogy az egyén tag lehet más típusú pénztáraknál is. Belátható, hogy a nyugdíj elıtt álló generáció számára 1998-ban nem éri meg belépni a magánnyugdíjpénztárakba, mert a felosztó-kirovó rendszerben nyugdíjuk nagyobb hányadát veszítik el, mint amennyit a második pillér pótolni tud. Ellenben megérné a belépés az önkéntes pénztárak valamelyikébe, tekintetbe véve a komoly állami támogatást. A válaszok mégis azt mutatják, hogy ez a generáció az önkéntes pénztári tagság helyett inkább életbiztosítást köt elıtakarékossági célzattal. A kutatásban azt is vizsgálták, hogy mennyire tekinthetı önálló döntésnek a pénztárválasztás, amely kérdésre a rövid válasz: egyáltalán nem tekinthetı annak. Az egyes pénztárformáknál eltérı mértékben ugyan, de meghatározó a munkáltatók és a könyvelık ajánlása (44,44-71,43%), míg az önálló adatgyőjtés mindössze a válaszadók mintegy 10%-ánál volt mérvadó. A vállalkozók esetében a tudatosság nagyobb, amely csoportnál magasabb volt az egyénileg megszerzett információk hatása. A válaszok alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek az átlagos havi nettó jövedelmük 95%-át szeretnék, de úgy vélik, hogy csak 60%-át fogják megkapni nyugdíjként, ezért a nettó bérük 35%-át kell nyugdíj-kiegészítés céljával felhalmozniuk. Érdekes, hogy az elvárt nyugdíj mértéke mindhárom vizsgált korcsoportnál nagyjából azonos volt, ám a szerintük ténylegesen várható nyugdíj összege a fiatalabb korosztálynál sokkal inkább alatta maradt az idısebb korosztály által várt mértéknek. Másképp fogalmazva, az idısebb korosztályok magasabb mérté-

3 kő nyugdíjat valószínősítettek maguknak, olyat, amelyik sokkal közelebb van az elvárt 95%- os szinthez. Ez az információ különösen abban a tekintetben érdekes, hogy a fiatalabb korosztály ugyan még kevéssé érdekelt a témában, ugyanakkor az ı nyugdíjazásuk idejére válik egyre fenyegetıbbé és kiszámíthatatlanabbá a nyugdíjrendszer állapota, amennyiben folytatódnak a jelenlegi trendek. Ehhez kapcsolódóan tették fel a munkában töltött idı alatt szükséges megtakarításra vonatkozó kérdést. Ennek értékelése során azonban egyszerősítı feltevésként azzal éltek, hogy a megkérdezettek jövedelmi összetétele nem változik, a reálbérük változatlannak tekinthetı, ahogyan a megtakarításaik is bankbetétben megırzik a reálértéküket. Mindenki 62 évesen meg nyugdíjba, amikor a férfiak esetében a várható élettartam még további 14,76, nık esetében 18,96 év. A számítások azt igazolták, hogy a fiatalabbak átlagosan többet takarékoskodnak annál, mint ami szükséges, míg pontosan az idısebb korúak általában kevésbé látják fontosnak ezt. Az átlagok körül ugyanakkor erıs szóródás tapasztalható, a megkérdezettek háromnegyede az átlagtól legalább 10%-nyit eltér. Nem mutatható ki azonban, hogy a nık többet takarékoskodnának, holott náluk a nyugdíjban töltött évek száma érzékelhetıen magasabb. A felmérés összességében leginkább azt igazolja, hogy az elıtakarékosság sokkal inkább állam, vagy munkáltató ajánlása/kényszere alapján valósul meg, és a lakosságra egyébként kevésbé jellemzı az öngondoskodásra való hajlam. (Ágoston (2007)[1]; Ágoston(2007)[2]) 2. Öngondoskodás és pénzügyi kultúra Az öngondoskodás kérdései ugyanakkor az általános pénzügyi kultúra keretein belül is elıkerülnek. A Budapesti Corvinus Egyetemen 2006-ban végeztek egy ilyen kutatást, amelyben 1400 fıs, az országos városi népességre reprezentatív mintán vizsgálták a pénzügyi kultúrát igen széles skálán. A kutatás legfontosabb kérdéskörei a következık voltak: Személyes és háztartási bevételek és pénzügyi helyzet, annak idıbeli változásai és az azokkal kapcsolatos várakozások, megtakarítási szokások: célok és megtakarítási formák, eladósodottság és banki hitelfelvétel, banki kapcsolatok, pénzügyi szakkifejezések ismerete, internet-használat és e-banking, szubjektív indikátorok: kockázatvállalási, megtakarítási, hitelfelvételi attitődök, a társadalomba és az intézményekbe vetett bizalom. A fenti kérdéskörök fedik a társadalom legfontosabb jellemzıit a pénzügyi kultúra területérıl. Az öngondoskodás kérdéskörében természetesen a megtakarítási szokások, célok és formák jelentenek fontos kérdést. A válaszadók több mint fele úgy gondolja, hogy a megtakarítások a biztonságot szolgálják, és szükségesek az elıreláthatatlan helyzetek miatt. A háztartások kétharmada rendszeresen vagy esetileg megtakarít, ám átlagosan igen alacsony, havi 10 ezer forint alatti összeget. A válaszok alapján kimutatható, hogy a háztartások jövedelmének növekedésével a megtakarítások nagysága is növekszik, ahogyan az is, hogy az átlagosnál alacsonyabb jövedelmő háztartások fele sosem takarít meg. A megtakarítók kétharmada alapvetıen a váratlan eseményekre győjt, míg egyharmad a nyugdíj-elıtakarékoskodók aránya. A válaszadók 50%-a szerint a legkedveltebb megtakarítási forma az ingatlanvagyon, amely sokáig megırzi az értékét és kellıen biztonságos is. A második legkedveltebb megtakarítási

4 forma a készpénz, bár a válaszadók is tudják, hogy az sem biztonság, sem a hosszú távú értékállóság szempontjából nem a legelınyösebb. A megtakarítók egyharmadának van betétkönyve vagy bankbetétben elhelyezett pénze. Érdekes, hogy a válaszadók mindegyike biztonságosnak és átlagon felüli hozamúnak véli az állampapírokat és a banki értékpapírokat, ám a válaszadók mindössze 5-6%-a rendelkezik ilyennel. Az emberek különösen bizonytalanok a nyugdíjpénztárak és a nyugdíjbiztosítás kérdései kapcsán. Ebben a tekintetben a leginkább bizonytalan csoportok az alacsony végzettségőek, a 60 éven felüliek és a nık. A banki befektetések iránti bizalmatlanság alapvetıen az információk hiányából származik. Ezt mutatja az is, hogy a válaszadók háromnegyede gondolja, hogy a szerzıdési feltételek túl bonyolultak, átláthatatlanok. Mivel a válaszadók négyötöde kockázatkerülı, így a banki termékek az ı köreikben nem lehetnek túlzottan kedveltek. (Husz (2006)[3]) 3. Az életpálya és az öngondoskodás A fentiekben felsorakoztatott információk, kutatások és modellek mindegyike sugallja vagy egyenesen megköveteli az egyéni megtakarítások, másképp fogalmazva az öngondoskodás szükségességét. A kérdést ugyanakkor megközelíthetjük még egy oldalról az egyén vagyonának, életvitelének és tudatosságának függvényében is. Értelmezhetjük ezt az egyéni életpályára épített tudatos és céltudatos stratégiaként, vagy a háztartás kasszájába be- és kiáramló öszszegek mérlegének függvényében. Ebben az esetben az a nyilvánvaló kérdés, hogy az egyének képesek és hajlandóak-e olyan összegő megtakarításokat felhalmozni eseti vagy rendszeres aktusok során, amelyek garantálhatják az általános biztonság mellett az olyan hosszú távú célok megvalósíthatóságát, mint például a tisztes nyugdíjkor, egy új ingatlan vagy tartós fogyasztási cikk megszerzése, vagy éppen a gyermekek iskoláztatása vagy támogatása önálló életük megkezdésekor. A háztartás aktuális állapotának pillanatképét adhatja a vagyonmérleg, amelyet a vállalati mérlegekhez hasonlóan állíthatunk össze. Az eszközök között mutatjuk ki a különféle pénzeszközöket, pénzügyi befektetéseket, de az autót, az ingatlant, vagy a pénzzé tehetı szerzıi jogokat is. A mérleg forrás oldalán a különféle hitelek és tartozások, valamint a tiszta saját vagyon pénzben kifejezett értéke jelenik meg. A háztartások esetében is készíthetünk eredménykimutatást, amelyben adott idıszak bevételeit vetjük össze egyazon idıszak kiadásaival. Amennyiben a kiadásoknál több volt a bevétel, úgy gyarapodott, fordított helyzetben szegényedett a háztartás, amely változás az idıszak eleji és végi vagyonmérlegek alapján is nyomon követhetı. A kimutatások rendszeres elkészítésének általános áttekintı szerepén túl nagyszerő eszközként adódik, ha a háztartás cash-flow kimutatást készít havi bontásban, ami a háztartás esetében tulajdonképpen megegyezik a fent említett eredménykimutatással. A rövid távú terv kiemelt elınye ugyanakkor, hogy annak alapján vizsgálható a havi kiadások szerkezete is. Egy átlagos háztartás bevételeinek egy részével sosem tud elszámolni a hó végén, mert az olyan ad-hoc döntések során kerül elköltésre, amelyek sem nem tervezettek, sem nem emlékezetesek a döntéshozók részérıl. Ezek az elıre nem tervezett kiadások ugyanakkor a havi költségvetés mintegy 30-40%-át is kitehetik. A kimutatás elkészítése arra mindenképp megfelelı, hogy annak alapján a háztartás felülvizsgálja viselkedését, és képes csökkenteni a nem nevesített kiadásokat. Ezek általában olyan napi rutinhoz kapcsolódnak, mint például egy kávé vagy üdítı, amelyek költségei egy tudatosabb tervezés alapján csökkenthetıek lennének, s ez által a rendszeres megtakarítás összege növelhetı lenne. Az életpálya-modellek leírják a tipikus életszakaszokat is. Leegyszerősítve, gyermek- és nyugdíjas korban jövedelemszerzés tekintetében passzív az ember, a szülık, gyermekek, vagy

5 az állam biztosítja a számára a megélhetést, ami kiegészülhet a korábbi felhalmozásokból származó jövedelemmel vagy azok értékesítésébıl származó bevétellel. (Kuti (2006)[5]) Vizsgálatunk tárgya szempontjából a legnagyobb jelentıséggel Donald E. Super elmélete bír, hiszen az ı modellje a pályaválasztás alkalmasságpszichológiai vizsgálata helyett kifejezetten a pályafutás általános leírására törekszik. Alapfeltevésként kezeli az élethosszig tartó szakmai fejlıdést, amelyre építve az életpálya öt különbözı szakaszát vázolja fel. Elmélete szerint a növekedés stádiuma 14 éves korig tart, amely idıszak legfontosabb feladata az önmegfogalmazás kifejlıdése a családban és az iskolában. Az életszakasz a megtakarítások szempontjából teljesen irreleváns. A fejlıdés második szakasza a felfedezés stádiuma, amelyet 15-tıl 24 éves korig definiál. Ebben a korban a cselekvı már kipróbálja magát különbözı szerepekben, önképe kezd irányítottan és reálisan fejlıdni, így lassanként képessé válik valamely pálya felé való orientációra, amely az életszakasz végére ki is alakul. Ebben az életszakaszban, bár elképzelhetı, hogy különféle tevékenységekbıl egyszeri vagy folyamatos bevételekre tesz szert, azonban alapvetıen eltartottként viselkedik, tartós megtakarításra jellemzıen nem képes. A harmadik életszakasz a megállapodás stádiuma, amely éves korig tart. Az ember az idıszak elején igyekszik tartós állást szerezni, státuszt építeni, majd stabilizálni helyzetét a munkaerı-piacon. Itt már kirajzolódnak a választott pályán adódó reális lehetıségek, az egyéni munkabírás, és az is, hogy milyen tevékenységet képes tartósan végezni. A tartós megtakarítások szempontjából már releváns idıszakról beszélhetünk, bár a nyugdíj-elıtakarékosság szükségessége még nem nagyon kerül elıtérbe, hiszen itt a köztes célok elérése, úgymint saját ingatlan, autó, tartós fogyasztási cikkek beszerzése fontosabbnak tőnik. Az idıszakra tehát viszonylagosan alacsony nyugdíj-célú megtakarítási szint jellemzı, amely megtakarítások azonban magasabb kockázatú eszközökben is elhelyezhetıek. A negyedik életszakasz a fenntartás stádiuma, amely 45-tıl 64 éves korig értelmezett. Az idıszakra pályamódosítás már nem jellemzı, a már ismert, vagy ahhoz kapcsolódó területeken lehetséges a kisebb elırelépés, változtatás. Ugyanakkor, a szakterületen már tapasztalt munkavállalóról van szó, aki vélhetıen stabil pozíciót tart, és egyik legfontosabb feladata ennek megırzése. Feltételezhetı, hogy erre a korra már biztosítottak a kiegyensúlyozott élethez szükséges anyagi feltételek, a megtakarításokat leginkább a gyermekek támogatása ırli fel, ezen túl már a nyugdíj-elıtakarékosság kerül elıtérbe. Mivel ebben az életkorban már a nyugdíjazás viszonylag korán bekövetkezik, a szakasz elején közepes kockázatú, a végén alacsony kockázatú megtakarítások a célra vezetıek. Az életszakasz ugyanakkor alkalmas arra, hogy az egyén döntése értelmében viszonylag nagy arányú rendszeres megtakarítást tudjon képezni. Az ötödik életszakasz a hanyatlás stádiuma, amely 65 év felett következik el. Az idıszak során eleinte a munkateljesítmény csökkenése, késıbb a munka teljes feladása következik be, ami maga után vonja a megszerzett jövedelem csökkenését, majd megszőnését. Az idıszakban a korábbi életszakaszokban felhalmozott vagyon felélése a jellemzı. (Kiss (2009)[4] pp ) Super modellje a kortárs szerzık által némiképp megváltoztatásra, és az elszegényedésvizsgálatok kapcsán kiegészítésre is került. A legfontosabb kiegészítések egyike, hogy az aktív életszakasz megszakításra kerülnek, amikor az ember átmenetileg vagy tartósan kiszorul a munkaerıpiacról. Különösen súlyossá válik a helyzet, és az elszegényedés reális veszélye merül fel abban az esetben, ha valaki tartósan munkanélkülivé válik, vagy rokkantnyugdíjas státuszba kerül. A modellt ugyanakkor módosítják az 1990-es évek felsıoktatási expanziója, a nyugdíj-korhatár emelése, a gyermekgondozási szabadságról a munka világába visszatérı nık

6 elhelyezkedési nehézségei, vagy a rendszerváltás után kialakult gazdasági rend társadalmi hatásai is. (Monostori (2006)[6])

7 Irodalomjegyzék [1] ÁGOSTON KOLOS CSABA KOVÁCS ERZSÉBET [2007]: A magyar öngondoskodás sajátosságai. Közgazdasági Szemle, LIV. évf., június ( o.) [2] ÁGOSTON KOLOS - KOVÁCS ERZSÉBET - KOVÁCS GYULA [2007]: Az öngondoskodás formái. Biztosítási szemle, X évf. 1. szám [3] HUSZ ILDIKÓ [2006]: Pénzügyi kultúra Magyarországon A lakosság pénzügyi kultúrájának vizsgálata. Kézirat, Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet [4] KISS ISTVÁN [2009]: Életvezetési kompetencia Észlelt életvezetési énhatékonyság mintázat elemzése tanácsadási szolgáltatásokat igénybe vevı felsıoktatási hallgatók mintáján. PhD disszertáció, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológia Doktori Iskola [5] KUTI MÓNIKA [2006]: Az öngondoskodás elvének felértékelıdése avagy háztartásunk pénzügyei. Tudásmenedzsment VII. évfolyam 1. szám pp [6] MONOSTORI JUDIT [2006]: A szegénység és az életciklus összefüggései az aktív korú idıs korosztályoknál. Statisztikai szemle, 84.évfolyam 4. szám. Self-Care and Awareness This study reviews the research about the awareness of savings, what society thinks about its necessity. The study presents the career model too, which shows the savings-ability in the stages of life.

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Nyugdíjrendszerek Felosztó-kirovó (generációk szolidaritása) Tőkefedezeti (öngondoskodás) 1 Felosztó-kirovó rendszer Közgazdasági

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

Életpálya szakaszok. Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor. 0-6 - - Bankbetét, állampapír

Életpálya szakaszok. Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor. 0-6 - - Bankbetét, állampapír Pénzügyi tervezés Életpálya szakaszok Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor 0-6 - - Bankbetét, állampapír Iskoláskor 7-18 - - Bankbetét Fiatal felnőtt Fiatal

Részletesebben

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ A MAGYARORSZÁGI FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSÉBEN Dr. Magyar Bálint A PPP elınyei a felsıoktatásban 1. Forrásszegény gazdasági környezetben

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24.

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24. DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24. A Nemzeti Együttműködés Programja ITT AZ IDŐ, HOGY MEGTEREMTSÜK A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGOT! Nem engedjük, hogy az állami nyugdíjak

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár vagy állami nyugdíj?

Magánnyugdíjpénztár vagy állami nyugdíj? Magánnyugdíjpénztár vagy állami nyugdíj? Aktuális és sokakat érintı kérdés, hogy a magánnyugdíjpénztári tagságot válasszuk vagy visszalépjünk az állami nyugdíjrendszerbe. Cikkünkkel megpróbálunk minél

Részletesebben

Lakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek

Lakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek Lakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek NYITRAI GYŐZŐ Igazgató OTP Bank Nyrt. 1 Milyen célból takarítunk meg? Biztonság Vésztartalék Létbiztonság fenntartása Reálérték

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei Az aktív idıskor támogatása önkormányzati szinten A Minıségi idıskor városi környezetben (Q-AGEING: Quality Ageing in Urban Environment) ) címő nemzetközi

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok Az alább leírtak nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének, kizárólag általános tájékoztatási célt szolgálnak.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2009.04.24. Dr. Tóth Lajos s.k. Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke ÜZLETI JELENTÉS A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját SAJTÓKÖZLEMÉNY Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját Budapest 2007. október 31. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI Adótábla: 2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 0-1 900 000

Részletesebben

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Nyugdíjbiztosítás. 20% adójóváírás!

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Nyugdíjbiztosítás. 20% adójóváírás! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Nyugdíjbiztosítás 20% adójóváírás! Ma tegyünk a holnapért! Van, akinek már csak pár éve van hátra a nyugdíjazásig, és vannak olyanok, akiknek olyan távolinak

Részletesebben

VII. Pénztárkonferencia

VII. Pénztárkonferencia VII. Pénztárkonferencia Tapolca, 2004. november 4-5. Tölgyesiné dr. Nagy Olga Minta Értékkel A DIMENZIÓ önkénteseinek nyugdíjpénztári tapasztalatai 2. oldal A DIMENZIÓ Csoport Nonprofit szervezetek piaci

Részletesebben

KPMGalkalmazottak. biztosítási szokásai. KPMG Biztosítási konferencia. Előadó: Szőke Péter, igazgató 2015.05.14.

KPMGalkalmazottak. biztosítási szokásai. KPMG Biztosítási konferencia. Előadó: Szőke Péter, igazgató 2015.05.14. KPMGalkalmazottak biztosítási szokásai KPMG Biztosítási konferencia Előadó: Szőke Péter, igazgató 2015.05.14. Agenda Mik a minta főbb demográfia és egyéb jellemzői? Hogy takarítanak meg a KPMG dolgozói?

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszerérıl szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

A magyar öngondoskodás sajátosságai

A magyar öngondoskodás sajátosságai Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. június (560 578. o.) ÁGOSTON KOLOS CSABA KOVÁCS ERZSÉBET A magyar öngondoskodás sajátosságai A magyar nyugdíjrendszerben 1998 óta egymás mellett mûködik a felosztó-kirovó

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár mint a magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplője

Magánnyugdíjpénztár mint a magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplője az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/corvinus Magánnyugdíjpénztár mint a magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplője 2013. december 3. Budapesti Corvinus Egyetem dr. Lukács

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

3. A tervezés. A tervezés

3. A tervezés. A tervezés 3. A tervezés A tervezés a vezetés egyik funkciója, a szervezet céljainak meghatározása, a célhoz vezetı utak, és a szükséges erıforrások számbavétele, a szükséges tevékenységek sorának meghatározása idıhorizontja

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról Aszód Város Önkormányzat Képviselı -testülete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A SIÓFOKI FELSİOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY 2009. január 1 2009. december 31-ig terjedı idıszakról Siófok, 2010. május. 24. Készítette: Dr. Sárdi Csilla 1/1 1 Tartalomjegyzék A közalapítvány

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@patriatakarek.hu HITELKÉRELEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András demográfiai CUNAMI MATUZSÁLEM ÖSSZEESKÜVÉS? Az EU népességének várható alakulása 2005 és 2050 között Teljes népesség - 1, 9% 0-14 évesek - 18, 6% 15-24 évesek - 24,

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ,

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató) 2013 április, Budapesti Corvinus Egyetem Haladó pénzügytan dr.

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI Mit mér a rétegmodell? A rétegmodell célja az egyének/háztartások társadalmi struktúrában való helyének a meghatározása. A korábbi hazai és nemzetközi vizsgálatok is

Részletesebben

Már most Ön is gondoskodhat munkavállalói leendő nyugdíj-kiegészítésének biztosításáról, melynek egyik formája az önkéntes nyugdíjpénztári számla.

Már most Ön is gondoskodhat munkavállalói leendő nyugdíj-kiegészítésének biztosításáról, melynek egyik formája az önkéntes nyugdíjpénztári számla. Tisztelt Munkáltató! Egész Európára jellemző a társadalom elöregedése, így a nyugdíjra jogosultak számának emelkedése. Az aktívkorú lakosság száma és az államkasszába áramló nyugdíjra fordítható bevételek

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KORMÁNYSZÓVIVİI IRODA. Januári változások. Háttéranyag a sajtó számára

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KORMÁNYSZÓVIVİI IRODA. Januári változások. Háttéranyag a sajtó számára MINISZTERELNÖKI HIVATAL KORMÁNYSZÓVIVİI IRODA Januári változások Háttéranyag a sajtó számára 1. A munkavállalók számára kedvezı változások az adózásban 2008-ban mérséklıdnek a bérek adóterhei. Nem változik

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08.

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08. Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája CMC prezentáció 2010.02.08. A munka világa folyamatosan alakul Ha a távmunka és más atipikus formák jelentıségét helyesen akarjuk megítélni a régi iparágakban,

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:... NYILATKOZAT

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 1 Fontosabb megállapítások 1. 1. Nyugdíjhelyzet Magyarországon 2. 2. Nyugdíjjal kapcsolatos vágyak és várakozások 4

Tartalomjegyzék. Bevezetés 1 Fontosabb megállapítások 1. 1. Nyugdíjhelyzet Magyarországon 2. 2. Nyugdíjjal kapcsolatos vágyak és várakozások 4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 Fontosabb megállapítások 1 1. Nyugdíjhelyzet Magyarországon 2 2. Nyugdíjjal kapcsolatos vágyak és várakozások 4 3. Nyugdíjmegtakarítás és nyugdíjtervezés 7 4. Nyugdíjmegtakarítási

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben