Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul"

Átírás

1 Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC

2 Globális környezeti problémák 1. elıadás 1-4. lecke

3 A környezetgazdálkodás fogalma 1. lecke

4 A környezetgazdálkodás fogalma Környezetgazdálkodás alatt értjük a természetes és az ember alkotta környezetnek hosszabb távra szóló szabályozott hasznosítását, tervszerő fejlesztését és hatékony védelmét, a természet ökológiai egyensúlyának tartós fenntartásával és a társadalom igényeinek figyelembevételével.

5 A fejlıdés jellemzıi (II. VH után) Öngerjesztı, felgyorsult tudományos-technikai fejlıdés (technoszféra) Új energiaforrások (olaj, atom) feltárása, termelésbe vonása A termelés automatizálása, szintetikus anyagok elıállítása A termelékenység fokozása, szállítás, közlekedés felgyorsulás Információtovábbítás felgyorsulása

6 Az egyenlıtlenségek fokozódása Tóth Gergely: A valóban felelıs vállalat

7 A fıbb globális problémák 1. Háború és béke kérdése 2. A Föld túlnépesedése 3. Állandósuló élelmiszerhiány 4. Anyag- és energiaválság 5. A környezet gyors ütemő leromlása

8 Háború és béke A fegyverkezési verseny ( 60.) olyan hatalmas erıforrásokat kötött le, amely elegendı lett volna bármely más probléma megoldására. Az emberiség az atomháború árnyékában élt, aminek nem lehet gyıztese. Az atomfegyverkészletek csökkentése a 90. évektıl.

9 A Föld túlnépesedése

10 A népességalakulás 3 fázisa 1. Magas a születések száma, de a rossz táplálkozási, higiéniai feltételek miatt rendkívül magas a csecsemıkori halálozás aránya és rövid az átlagos élettartam. Emiatt a népesség létszáma stagnál vagy minimális mértékben növekszik. 2. Magas a születések száma, de a javuló élelmiszer- és egészségi ellátás hatására csökken a gyerekkori halandóság, nı az átlagos élettartam. Ennek következtében a népesség növekedése nagymértékben felgyorsul. 3. Tudatos családtervezés válik általánossá, amelynek hatására csökken a születések száma, de a további javuló életkörülmények hatására tovább nı az átlagos élettartam és emiatt a népesség száma csak lassan növekszik, esetleg csökkenhet.

11

12 A népesség alakulása Magyarországon Buday-Sántha Attila: Környezetgazdálkodás

13 A lakosság városokba áramlása

14 Globális problémák 2. lecke

15 Urbanizáció A mezıgazdaság eltartó képességének csökkenése, a termelés modernizálása miatt sokan az ipari-, szolgáltató szektorban keresnek munkát, melynek következménye a lakosság városokba áramlása. Társadalmi egyenlıtlenségek fokozódása Élettér beszőkülése Stressz (alultápláltság, betegség, fegyveres konfliktus, létszámcsökkenés)

16 Élelmiszerválság Élelmiszer-túltermelés a fejlett országokban Élelmiszerhiány a fejlıdı államokban A mezıgazdaság egyre nagyobb területet foglal el a természettıl (gazdaságtalan) A települések terjeszkedése, ipartelepek létesítése, utak építése értékes mg.-i területeket von ki a termelésbıl. Túlnépesedés, élelmiszertermelés, természet túlhasználata.

17 Az 1 fıre jutó élelmiszer-termelés változása Buday-Sántha Attila: Környezetgazdálkodás

18 Ökológiai krízishelyzet fázisai 1. A népesség növekedése még nem meríti ki a biológiai erıforrásokat. 2. A népesség növekedése már meghaladja a biológiai erıforrások szintjét, a növényzet pusztulása, az erdık felélése, a növekvı vízhiány, a terméshozamok csökkenése már a válság közeledtét jelzi. 3. A népesség tovább nı, a biológiai rendszer összeomlik, ami a népesség pusztulását okozza.

19 Anyag- és energiaválság 1973., 1979., energiaválság (olajárrobbanás), gazdasági visszaesés Tudatosult, hogy a Föld energia- és nyersanyagkészletei nem kimeríthetetlenek. A világ népességének ¼-e fogyasztja el a világon termelt elsıdleges energia ¾-ét. Fosszilis energiahordozókra alapuló gazdaság.

20 A világ fosszilis üzemanyagfogyasztása Buday-Sántha Attila: Környezetgazdálkodás

21 Egységnyi termékérték elıállításához szükséges energiahordozó mennyisége kıszénegyenértékben Buday-Sántha Attila: Környezetgazdálkodás

22 Erıforrások értelmezése Erıforrás bármilyen dolog, tárgy, feltétel vagy körülmény, amely az emberi szükséglet kielégítéséhez alapul szolgálhat. Teljes erıforráskészlet: Természeti erıforrások (régebben csak a föld) Emberi erıforrások Mesterséges erıforrások (tıke) Forrás: Fogarassy Cs.: Környezetgazdaságtan

23 A természeti erıforrások csoportosítása a fenntartható fejlıdés szempontjából Megújuló természeti erıforrások (pl. víz, biomassza, nap, szél stb.) Nem megújulók (pl. ásványok, olaj, szén, gáz) /Jelenleg az emberiség ezekkel rablógazdákodást folytat./ Részben megújulók (pl. talajtermékenység, hulladék-asszimiláló kapacitás)

24 Forrás: Hugyecz A: A fenntartható fejlıdés értelmezése

25 Környezeti problémák 3. lecke

26 Környezeti válság Levegı Üvegházhatás Ózonlyuk Nitrózus gázok, kén-dioxid mennyiségének növekedése Szmog Víz Elszennyezıdés Túlhasználat Talaj Elszennyezıdés Túlhasználat Élıvilág Biodiverzitás csökkenése Fajok kihalása Épített környezet Savas esı Zaj, rezgés

27 Az ember és környezete Buday-Sántha Attila: Környezetgazdálkodás

28 A termelés környezeti problémái Az emberiség célja: javítani életfeltételeit és jólétét Egyre hatékonyabban alakította át környezetét Az ember a bioszférában (-ból) él: élettelen természeti környezet (légkör, víz, talaj) vékony rétege és a vele kölcsönhatásban lévı élı szervezetek A bioszféra regenerálódó képessége sokáig kimeríthetetlennek tőnt Az iparosodás, a mezıgazdaság korszerősödése, az urbanizáció stb. az emberek tömörülését eredményezték, és egy másik szférát, a technoszférát hozták létre, amelynek a bioszférára gyakorolt hatásai gyakran döntıbbek, drasztikusabbak, mint a természeti erık okozta hatások. Az ember fokozódó szükségleteinek kielégítésére jelenleg már több energiát von el környezetétıl, mint amennyi a fennálló egyensúly megbontása nélkül lehetséges lenne.

29 A termelés és a fogyasztás gyakran olyan melléktermékek képzıdésével jár, amelyek a természet számára idegenek, emészthetetlenek és ezáltal zavarokat, a természet denaturálódását okozzák. Az ún. "környezeti válság" igazán az utóbbi évben tudatosult, ekkorra ismerte fel a tudomány ennek globális, az egész Földre kiterjedı voltát. Kiderült, hogy az olyan korlátlan mennyiségben rendelkezésre állónak tekintett erıforrások, mint a levegı vagy a víz megfelelı minıségben nagyon is korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre.

30 A gazdasági növekedés és a környezetszennyezés kapcsolata A GDP (bruttó hazai termék) és a szennyezés egy bizonyos fejlettségi szintig együtt nı, még akkor is, ha a társadalom megkezdi az erıfeszítéseket a környezet védelme érdekében. Késıbb, bizonyos fejlettségi szint után azonban a GDP növekedésével már nem jár együtt a szennyezési szint növekedése, sıt a szennyezési szint radikálisan csökken. Forrás: Kerekes S. 1998: Környezetgazdaságtan Kuznets görbe Elméleti modell

31 Ökolábnyom (a környezetszennyezés mértéke) Sorra veszi az emberi tevékenységeket és a létfenntartáshoz szükséges fıbb tevékenységeket, és megbecsüli azok elıállításához szükséges terület igényét.

32 Egy adott népesség ökológiai lábnyoma az összes lakos által fogyasztott összes termék elıállításához szükséges területtel egyenlı. A vizsgálat utolsó eleme, hogy összeveti a vizsgált népesség ökológiai lábnyomát a ténylegesen rendelkezésre álló területtel, természeti erıforrásokkal. A módszer erısen alábecsli a valós környezetterhelést, mivel csak 5 fogyasztási osztályt vizsgál (élelmiszer, lakás, közlekedés-szállítás, fogyasztási javak, szolgáltatások) és azzal a feltételezéssel él, hogy a vizsgált technológiák hosszú távon fenntarthatók.

33 A környezetvédelem fejlıdésének fázisai 1. Rádöbbenés korszaka ( 60.) 2. A környezetvédelem intézményesülésének, hivatalos elismerésének korszaka ( 70.) 3. A hatékony intézkedések, programok, nemzetközi együttmőködések kezdetének korszaka ( 80.)

34 Római Klub Limits to Growth Római Klub 1968 április Aurelio Peccei közgazdász vezette, az emberiség jövıjével foglalkozó tudós társaság Termelésnövekedés korlátai, globális problémák, a környezet fokozódó pusztulása. Ekkor a világ fı problémái: A nem megújuló energiaforrások és nyersanyagok apadó készletei Energia dráguláshoz vezet Ez az áremelkedés gátolja az ipar megfelelı fejlıdését Ez visszahat az iparszerővé vált mezıgazdaságra Közben a népesség egyre növekszik HEFOP 3.3.1

35 1972 Stockholm - ENSZ Konferencia az emberi környezetrıl Az emberi környezet megóvásával foglalkozó elsı világmérető program kidolgozására 1972-ben került sor Stockholmban, az ENSZ környezeti világkonferenciáján. A konferencián a résztvevık nyilatkozatot fogadtak el a környezetvédelem alapelveirıl és nemzetközi feladatairól. Az együttmőködés irányítására, a nemzetközi erıfeszítések összehangolására létrehozták az ENSZ Környezeti Programját (UNEP). A Stockholmi Nyilatkozat keretében elsı ízben fogadták el hivatalosan, nemzetközi szinten az emberhez méltó környezethez való jogot. A nyilatkozatban a kormányok ünnepélyesen kötelezettséget vállaltak, hogy megóvják és jobbá teszik az ember környezetét a mai és a jövı nemzedékek számára.

36 A stockholmi konferencia eredményei A stockholmi konferencián nemzetközi szinten általános elfogadást nyert a gazdasági fejlıdés és a környezetvédelem közötti kölcsönhatás gondolata is. Az iparilag fejlett és a fejlıdı országok felismerték annak szükségességét, hogy megértsék egymás eltérı feltételrendszerének és szemléletmódjának lényegét. A fejlıdı országok számára nyilvánvalóvá vált, hogy a fejlett országok környezetvédelmi problémái igen hasonlóak az övékéhez.

37 A természeti erıforrások csökkenése, ember és természet viszonyában az összhang megbomlása csak globális szinten értelmezhetı. A konferencia legfıbb eredménye az volt, hogy kísérletet tett a fejlett és fejlıdı országok között a környezet védelme és a gazdaság fejlesztése kérdéseiben vallott szemléleti különbségek áthidalására, s általánosan elfogadtatta az ökológiailag "egészséges" fejlıdés érdekében szükséges környezetvédelmi szemlélet és gazdálkodás gondolatát.

38 A stockholmi konferencia ajánlásai A mezıgazdaság, a halászat, az erdıgazdálkodás számára idıtálló feladatokat tőztek ki. A világ talajainak jobb megismerése, A talajvédelmi eljárások továbbfejlesztése, A vízkészletek racionális használata, A természetes vizek szennyezıdések elleni védelme, A halállomány megırzése, Csökkentett növényvédıszer- és trágyaadagok használata, Növényi- és állati génbankok létrehozása, Az erdık komplex védelme, A falusi környezet hosszú távú fejlesztési terveinek kidolgozása.

39 A környezetvédelem intézményesülése 4. lecke

40 A "Brundtland Bizottság" 1984-ben az ENSZ Közgyőlés létrehozta a Környezet és Fejlıdés Világbizottságot, melynek vezetésével a volt norvég miniszterelnököt, Gro Harlem Brundtland asszonyt bízták meg. A bizottság készítette el a "Közös Jövınk" (1987) címő jelentést, mely elıször fogalmazta meg a fenntartható fejlıdés fogalmát. A jelentés fıbb megállapításai egy olyan fejlıdési modellt vázoltak fel, mely a mennyiségi növekedést és a minıségi fejlıdés egyaránt tartalmazza, s kimondja, hogy a gazdaság csak a környezet megırzésével növekedhet.

41 A jelentés a prognosztizált népesség-, termelés- és fogyasztásnövekedésbıl kiindulva ökológiai katasztrófa veszélyét jelezte. Ennek elkerüléséhez változásokra van szükség: E1_OurCommonFutureCover.gif

42 Az erıforrások hasznosításában, A technológiák környezeti hatásaiban, A népesség növekedési ütemében, A gazdasági élet célkitőzéseiben, Az egész társadalom értékrendjében. Elengedhetetlennek nevezte a környezetés a gazdaságpolitika integrálását.

43 A fenntartható fejlıdés fogalma az ENSZ Környezet és Fejlıdés Világbizottsága számára készült Brundtlandjelentés (Közös jövınk) a fenntartható fejlıdés fogalmával a gazdaság és a környezet közötti harmónia lehetıségét villantotta fel. A fenntartható fejlıdés egy olyan fejlıdés, amely biztosítani tudja a jelen szükségleteinek kielégítését anélkül, hogy veszélyeztetné a jövı generáció lehetıségeit saját szükségleteik kielégítésére.

44 A fenntartható fejlıdés 9 alapelve Figyelem és gondoskodás az életközösségekrıl Az ember életminıségének javítása A Föld életképességének és diverzitásának megırzése A meg nem újuló erıforrások használatának minimalizálása A Föld eltartó-képessége által meghatározott kereteken belül kell maradni

45 Meg kell változtatni az emberek attitődjét és magatartását Lehetıvé kell tenni, hogy a közösségek gondoskodjanak saját környezetükrıl Biztosítani kell az integrált fejlıdés és természetvédelem nemzeti kereteit Globális szövetséget kell létrehozni

46 1992 Rio de Janeiro Az eredeti elképzelés: az egyes országok magas szintő vezetıi aláírják a Nyilatkozat a Földrıl (Föld Charta) c. dokumentumot, amely jelentıs kötelezettségvállalást írt volna elı. Ehelyett megszületett a Riói Nyilatkozat. 5 dokumentumot írtak alá.

47 1. Riói nyilatkozat a környezetrıl és a fejlıdésrıl 27 alapelvet fogalmazott meg a fenntartható fejlıdésrıl, csak általános jelleggel. Az elvek közül kiemelhetı a környezetért viselt kölcsönös, de megkülönböztetett felelısség elve. Mind a termelést, mind a fogyasztást és a népességpolitikát a fenntartható fejlıdés követelményeinek kell alárendelni. Minden országnak jogában áll a fejlıdés érdekében saját természeti erıforrásait kiaknáznia. Elıvigyázatosság elve.

48 2. Feladatok a 21. századra (AGENDA-21) 4 részbıl áll: 1. A fejlıdés elısegítése és a szegénység leküzdése a fejlıdı országokban, népességpolitika, a fogyasztási szokások megváltoztatása. 2. A természeti problémák, a környezetre gyakorolt káros hatások mérséklése, kiküszöbölése. 3. A fıbb társadalmi csoportok szerepe, feladata, igényei a fenntartható fejlıdés megvalósításában. 4. A fejlıdéshez szükséges eszközök, pénzügyi források, intézményrendszer, technológia transzfer, oktatás, nevelés, jogi eszközök.

49 3. Elvek az erdıkrıl Jogilag nem kötelezı. Valamennyi erdıtípusra vonatkozó ajánlásokat tartalmaz. A természeti erıforrások minden ország szuverén jogát képezik.

50 4. Keretegyezmény az éghajlatváltozásról ÜHG-k légköri koncentrációjának stabilizálása olyan szinten, hogy elkerülhetı legyen az emberi tevékenységbıl eredı veszélyes mértékő éghajlatváltozás kialakulása. közös, de megkülönböztetett felelısség Elismeri a fejlıdı országok jogát a további fejlıdéshez.

51 5. Biológiai sokféleségrıl szóló egyezmény A biológiai sokféleség megırzése közös érdek. Az egyes országok területén található biológiai sokféleség az adott ország tulajdona. Az egyes országok a területükön végzett tevékenységeikkel nem okozhatnak a biológiai sokféleséget érintı károkat határaikon kívül.

52 Köszönöm a megtisztelı figyelmet!

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Jelentés az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kölcsönhatásról a földközi-tengeri térségben

Jelentés az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kölcsönhatásról a földközi-tengeri térségben Harmadik plenáris ülés Bari, 2012. január 30. Jelentés az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kölcsönhatásról a földközi-tengeri térségben CdR 418/2011 rev. 1 HU - 1 - A jelentést az elıadó,

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI

EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI Magyar Tudomány, 2014/5. szám, 594-602. o. EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI Faragó Tibor c. egyetemi tanár Tibor_Farago@t-online.hu Bartholy Judit tanszékvezetı

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben?

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Magyar Tudomány, 2001/12 Láng István Stockholm - Rió - Johannesburg Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Rachel Carson (1907-1964) amerikai írónő 1962-ben publikálta a Néma tavasz című könyvét,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2 Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok Írta: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

A természeti er források

A természeti er források Selján Péter A természeti erőforrásokért folyó küzdelem biztonságpolitikai vonatkozásai M E cikk csak azt a korlátozott célt tűzhette ki maga elé, hogy a természeti erőforrások csökkenésére és az azzal

Részletesebben

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai i docens Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Görbe Attiláné Zán Krisztina rendır alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu Fôszerkesztô: Czippán Katalin Szerkesztôk: Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia Lektor: Székely Mózes Kiadó: Professzorok Háza Borító terv: RDS Design Nyomda: Eurotronik Tördelés: Eurotronik Környezeti Nevelési

Részletesebben

Vélemény a Nemzeti Fejlesztés 2020, az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció vitaanyagáról

Vélemény a Nemzeti Fejlesztés 2020, az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció vitaanyagáról Vélemény a Nemzeti Fejlesztés 2020, az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció vitaanyagáról Készítette a Fenntarthatóság Felé Egyesület, a Zöld Fejlesztéspolitikai Munkacsoport

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1 Tartalom Dr. Volker Wachendörfer úr, a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány Környezet Kutatási és Természetvédelmi Osztálya vezetıjének üdvözlete...3 Global Nature Fund és az Élı Tavak...4 Tavak

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) Környezetvédelem Környezetvédelem (KM002_1) 1. A környezetvédelem alapjai 2008/2009-es tanév, I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelem A környezet

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben