A borkultúra szerepe a fiatalok mindennapjaiban. Part of wine cultur in everyday life of the youngs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A borkultúra szerepe a fiatalok mindennapjaiban. Part of wine cultur in everyday life of the youngs"

Átírás

1 A borkultúra szerepe a fiatalok mindennapjaiban Dr. Németh Krisztina Kecskeméti Fıiskola, Kertészeti Fıiskolai Kar Összefoglaló A rendszerváltás óta Magyarország szılıtermesztése és borászata jelentıs átalakulás ment át, változott a területnagyság, a birtokszerkezet, a technológia és nem utolsósorban a szemlélet. Elıtérbe került a minıség, a környezettudatos termesztés kérdése, egyre nagyobb hangsúlyt kapott és kap a borturizmus és borkultúra szerepe, mely a vidékfejlesztés egyik lehetséges eszköze lehet. A borkultúra nem csak a kulturált borfogyasztással foglalkozik, hanem magában foglalja a termesztéstörténetet, a mővészeteket, a népszokásokat, a vallást, a gasztronómiát és mindazon ismereteket, melyek a szılıtermesztés ill. borászat terén évszázadok, évezredek alatt felhalmozódtak. Tudatosan fel kell hívni a fiatalok figyelmét arra, hogy nem az alkohol élvezete a fı motívum a bor fogyasztásánál, hanem egy olyan nemes italról van szó, amelynek elıállítása komoly felkészültséget igényel, megélhetést biztosít, emberek, tájak, nemzetek kultúráját közvetíti az egész világon. Part of wine cultur in everyday life of the youngs Summary Since the political transition the Hungarian viticulture and oenology have been undergone significant changing. The acreage, structure of poverty, technology and last but not least attitude have changed. Qvality became the first concern as well as the environmentally friendly growing. More and more emphasis is placed on wine tourism and wine culture that are two possible means of rural development. Wine culture does not only include civilized wine consumption, but also includes history of production, arts, folklore traditions, religion, gastronomy and all of the knowledge that have been accumulated during centuries and milleniums. The attention of young generation should be drawn to the fact that wine is not simply a kind of alcohol, but a noble beverage which production supposes serious preparedness, provides livelihood, transmit the culture of people, landscapes and nations all over the world. 1. Bevezetés A bor, és a borfogyasztás megítélése Magyarországon igen vegyes és általában szélsıséges képet mutat. Ennek okai a borkultúra, a kulturált borfogyasztás ismeretének hiányosságában, illetve az alkoholizmus terjedésében keresendık. Egy vidék fejlıdésének komoly gátja lehet az információs környezet fejletlensége. Információk és tudásanyag nélkül romlik a borvidék, a települések versenyhelyzete, hiszen az ott élık nem értesülnek azokról a lehetıségekrıl, amelyek kihasználásával erıforrásaikat bıvíthetik, életfeltételeiket, megélhetıségüket javíthatják. Az alkoholizmus elleni küzdelem csak szemléletváltással lehet igazán sikeres. Az egyik legjobbnak tartott módszer az ismeretterjesztés, a kulturált borfogyasztás megismertetése a széles tömegekkel. A vidéki értelmiség egyik alappillére az az agrármérnök, aki tudásával, példamutatással, erıs

2 viselkedésformáló hatással is van a környezetére, ezért kiemelkedıen fontosnak tartjuk, hogy a fıiskoláról, az egyetemrıl kikerülı szakembereink tájékozottak legyenek a borkultúrában, borturizmus szervezésében, borutak kialakításában, és a borvidékhez kapcsolódó hagyományokkal, kulturális értékekkel. 2. Alkoholfogyasztás és hatásai Az EU a világ legkeményebben italozó régiója, bár az egy felnıttre esı évi 11 liter tiszta szesz elfogyasztása jelentısen elmarad a 70-es évek közepén mért 15 literes csúcstól. Az utóbbi 40 évben az EU országokban kiegyensúlyozódtak a fogyasztói szintek, ami azt jelenti, hogy 1960 és 80 között Közép- és Észak-Európában növekedett, míg a déli részen csökkent a fogyasztás. A legtöbb európai ember fogyaszt alkoholt, de 55 millió felnıtt (vagyis a teljes népesség 15 %-a) absztinensnek mondható. Összevetve ezt és a nyilvántartásba nem vett italfogyasztást, az egy ivóra esı mennyiség eléri az évi 15 litert. A fenti mennyiségnek a felénél valamivel kisebb része sör (44%) formájában fogy el, a fennmaradó rész pedig megoszlik a bor (34%) és a tömény szesz (23%) között. Magyarországon az egy évre esı alkoholfogyasztás 10 liter abszolút (tömény) alkohol személyenként az újszülötteket is beleértve. Ez napi egy deciliter röviditalt, egy liter bort vagy két liter sört jelent mindenkinek. Egyes felmérések szerint hazánkban az alkoholproblémákkal küzdök száma egymillióra tehetı. Az italozók egyharmada pedig a fiatal korosztályból, a 18 és 24 évesek közül kerül ki, és míg régen a kocsma vagy az otthoni töltögetés is kizárólag a férfiak kiváltsága volt, ma egyre több nı nyúl pohárért. Ezért nem kis részben okolhatók a reklámok. A mai óriásplakátok és tévéreklámok azt sugallják, hogy az alkohol divatos, trendy, fiatalos, vonzóvá, különlegessé és sikeressé tesz, és mindenképp növeli a szexuális képességeket. Léteznek kifejezetten a fiatal nıket célzó termékek (italok és bárok egyaránt). Sargent és mtsai. ( 2006) vizsgálataiban 5000 fı, év közötti diák televízió nézési szokásait figyelték meg. Megállapították, hogy azok akik gyakrabban néztek alkoholreklámokat nagyobb valószínőséggel kezdtek el inni a vizsgálat ideje alatt. Saffer és Dave (2006) vizsgálatai szerint az alkohol reklámozásának 28%-os csökkenése a serdülık alkoholfogyasztását 25%-ról 24-21%-ra csökkentené. A média nagy szerepet játszik az alkoholfogyasztás megítélésében. Manapság a legtöbb médiumban csak a reklámok szintjén találkozhatunk az alkohol említésével, ezek pedig minden esetben a fogyasztást népszerősítik. Sajnos, ebbıl adódóan irreális kép alakulhat ki az emberben az alkoholos italok hatásait illetıen. A fiatalokat célzó alkoholreklámok problémájával mindenképpen foglalkozni kell, továbbá szabályozni kell azon események alkoholmárkák által történı támogatását, amelyeken a közönség nagy részét fiatalok képezik. Negatív kortársnyomás azt jelenti, amikor az embert a körülötte lévı csoport, család, baráti társaság beszéli rá az alkohol fogyasztására. Különösen fiatalkorban jellemzı, hogy az alkoholfogyasztás a bátorság, vagányság, csoportba tartozás jele, ilyen kínálásnak nehéz ellentmondani, ha az ember meg akar felelni a csoport elvárásainak. Sajnos nem csak tinédzsereknél, hanem felnıtt társaságban is fontos tényezı a csoport nyomása, sok leszokott alkoholfüggı szenved attól, hogy állandóan rá akarják beszélni, hogy legalább egy pohárral igyon meg.

3 A szeszes italok kedveltsége elsısorban felszabadító hatásuknak köszönhetı. Oldja a feszültséget és a szorongást, jó kedvre derít, sokszor csökkenti a fájdalmat, megszünteti a gátlásokat, azaz a központi idegrendszerre hatva hangulati, gondolkodásbeli változásokat idéz elı. A szenvedéllyé váló ivás, az alkoholizmus korai szakaszában az alkohol még könnyen szerez kellemes perceket, azután ahogy nı a vele szembeni tolerancia, egyre nagyobb mennyiséget kell inni a szükséges hatás eléréséhez. 1.ábra. Legkedvesebb nyári élmény (Talán ez a cél?!) 2. Borfogyasztás alakulása A világ bortermelésében túltermelés tapasztalható, ami annak tulajdonítható, hogy az utóbbi évtizedekben a borfogyasztás világszerte csökkent. A fogyasztás csökkenésének okait kereshetjük az életmód változásában, különösen azokban az országokban, amelyek meghatározó borfogyasztással és kultúrával rendelkeznek, mint például Olasz- és Franciaország. Betudható a motorizációnak, és bizonyos olyan tiltó rendelkezéseknek, amelyek a bort sok esetben az alkoholos italok körébe sorolják, és nem fontolják meg azt a tényt, hogy a bor ennél sokkal többet jelent. A borfogyasztás csökkenés másik oka a divatváltozás, a fiatalok nem biztos, hogy a bor felé fordulnak, és helyette a Coca-Cola kultúrát, vagy a nemesebb égetett szeszesitalok, vagy az azokból készült ún. kevert italok fogyasztását részesítik elınyben. Magyarországon is tapasztalható volt az elmúlt 20 évben a borfogyasztás csökkenése, mára ez mintegy 30 liter/fı/év értékben stabilizálódott. A kannás borok jelentıs szerepet játszanak a fogyasztásban, éppen a naponta italozók körében. A borfogyasztás struktúrájának változását illetıen azonban, megfigyelhetı, a minıségi borok fogyasztása elıtérbe került a mennyiséggel szemben. Különösen a fiatalabb generációnál kezd kialakulni a minıségi borok fogyasztásának kultusza, a kötıdés egy-egy fajtához, borvidékhez. Szélesedik az a réteg is, amely felkeresi kedvenc pincészetét és ott vásárolja meg az otthoni fogyasztásra szánt italt. Az éttermi fogyasztásban szintén az igényesség térnyerése tapasztalható. A borfogyasztók differenciálódnak, fokozatosan kettészakadnak az alkoholt kedvelık és a borkultúrával rendelkezık csoportjára.

4 Hazánkban a borfogyasztók többsége 60 év feletti. Napjainkban azonban egyre több fiatal (huszonéves) fogyaszt bort, ezért a hangsúly egyre inkább rájuk helyezıdik át. A Magyar Turizmus Zrt 2005-ben végzett felmérései alapján a vörösbor a fiatalok és a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezık körében kedveltebb, míg rozét a fiatalok, a magasabb végzettségőek és jövedelmőek, valamint a bort ritkábban fogyasztók választanak. A bort leggyakrabban barátokkal, a pezsgıt családtagokkal isszák a megkérdezettek. İstermelıtıl a férfiak és a kisvárosokban élık vásárolnak, a kereskedelemben kapható palackozott borokat pedig a fiatalok, a nık, a magasabb társadalmi státuszúak és a budapestiek részesítik elınyben. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezık körében jóval kedveltebbek a vörösborok. A fehérbor fogyasztás esetében demográfiai különbségek nincsenek. Bár a nık egyértelmően az édesebb italokat részesítik elınyben, a férfiak körében is a félszáraz és a félédes borok a legkedveltebbek 1. A pozitív megítélés ellenére a megkérdezettek borral, borászattal és borvidékekkel kapcsolatos ismeretei gyakran hiányosak 2. A borok iránt a leginkább az ún. fiatal értelmiséghez tartozók érdeklıdnek, ık a borfesztiválok, boregyetemek és borkurzusok állandó résztvevıi. A borhoz való kötıdés ebben a szegmensben a családi környezetbıl (szüretek, esti borozások stb.) ered. Számukra a borok megítélése nem jelent problémát, jellemzıen a neves borászok/pincészetek termékeit fogyasztják. A fiatalok egy része számára a borral való kapcsolat a nemzeti identitásuk részét is képezi. A borral való foglalkozás divatos téma a fiatalok körében, a társasági élet részét képezheti egy-egy borfesztivál felkeresése, pincelátogatás vagy más, borral kapcsolatos rendezvény. (Megjegyzem, Franciaországban új vásárló csoport kezd megjelenni, akik huszonévesek és akiknek a bor státuszital. İk leginkább nem ételekhez fogyasztják a bort, hanem kezd az életstílusuk része lenni.) A mindennapi élet gasztronómiájában a bor megjelenik az ételkészítésben, a fogyasztásban egyaránt. Egyre többen érdeklıdnek a borok és ételek párosítása után, egyre több étterem és vendéglátó ipari egység alkalmaz borokhoz értı szakembereket, sommelier-ket. A borfogyasztásban azonban máig nagy szerepe van a hagyományoknak. A bor bizalmi termék, és mind a kulturális utalások, mind az egészségügyi megfontolások a borfogyasztás emelkedését eredményezhetik. A bizalmi termék jellegbıl adódóan, ha az emberek tudják, hogy az egészségükre hasznos italt fogyasztanak, azon túl, hogy a bor élvezeti cikk, akkor ez jelentıs marketingeszköz lehet a borfogyasztás népszerősítésében. Ezen kívül a borfogyasztás mennyisége és minıségi összetétele az életszínvonal alakulását is jellemzi, a fejlıdı szılı-, borágazat munkahelyteremtı, és egyben hozzájárul a táj formálásához, a tradíciók megırzéséhez, a nemzeti öntudat fejlıdéséhez. A tudatos borfogyasztó ember különleges lelkiállapottal rendelkezik, amely már önmagában is preventív hatású. Életszemlélete pozitív, személyisége kreatív, társas kapcsolataiban együttmőködést keresı és megvalósító. A mindennapok küzdelmeiben sikeres. A borfogyasztás szinte áthangolja az embert, új szemléletet ad. 3. Borturizmus szerepe a bor megismerésében A turizmus a világgazdaság egyik legdinamikusabban fejlıdı ágazata, évi bıvülése 4-5%. Az utóbbi években jelentıs változások következtek be a turisztikai keresletben és kínálatban egyaránt. A fogyasztók szokásai megváltoztak, igényeik differenciálódnak, elıtérbe kerül az aktív kikapcsolódás változatos programokkal. Az utazók többsége elsısorban az idısebb korosztályból kerül ki, számukra a bor, mint tradicionális termék, vonzó érdeklıdési célpont. De az utóbbi években egyre nagyobb az érdeklıdés a fiatalok körében is a bortúrákat, borkostolókat kínáló programok iránt. A tömegfogyasztás helyett az intelligens fogyasztás került elıtérbe. Az embereket egyre jobban érdekli a termék elıállításának módja, a termıhelyi körülményei, kulturális és gasztronómiai vonatkozásai. Szeretnének minél több információhoz jutni, minél több ismeretet

5 szerezni a borról, a minıségét meghatározó termıhelyrıl, a borfogyasztás rituáléjához kapcsolódó szokásokról, stb, melyek a bor egyediségét, a hagyományokat, a szakértelmet tükrözik. A turizmusban bekövetkezett változások indokolják a borturizmus egyre nagyobb népszerőségét, és ezáltal a borkultúra megismertetését, terjesztését, oktatását. A bor presztizs itallá változott, illik érteni hozzá, beszélgetni róla. Összegzés A borra büszkének kell lennünk és tisztelnünk kell. De ahhoz, hogy tisztelhessük, elsısorban meg kell ismernünk, hiszen csak akkor tudunk vele bánni, vele élni és nem visszaélni. IRODALOM Turizmus Bulletin : Magyar Turizmus Zrt felmérése a magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásairól 2006/ old A Szocio-Gráf évi felmérése Prékopa A.: Valószínőségelmélet. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest,, J. D. Sargent, T. A. Wills, M. Stoolmiller, J. Gibson, and F. X. Gibbons, "Alcohol Use in Motion Pictures and Its Relation with Early-Onset Teen Drinking," Journal of Studies on Alcohol 67 (2006): H. Saffer and D. Dave, "Alcohol advertising and alcohol consumption by adolescents," Health Economics 15 (2006): Szabó G.: A borturizmus, a borutak kialakításának tapasztalatai a Dél-dunántúli régió borvidékein. In: Kovács D. (szerk.): A falusi turizmus hagyományai. Mezıgazda Kiadó, Budapest, p.

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22.

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22. AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN Kutatási terv Készítette: Sándor Judit 2009. április 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA... 2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

VII. KHEOPS Tudományos Konferencia

VII. KHEOPS Tudományos Konferencia KHEOPS Automobil-Kutató Intézet VII. KHEOPS Tudományos Konferencia AKTUÁLIS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ATTITŰDÖK MAGYARORSZÁGON - fiatal kutatók tudományos fóruma - ELŐADÁSKÖTET Mór, 2012. május 16. Hétkúti

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

Cikk kivonatok a szenvedélybetegek világából

Cikk kivonatok a szenvedélybetegek világából Cikk kivonatok a szenvedélybetegek világából Tartalom Hátrányból...Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hírlevél az igazságosabb esélyekért...hiba! A könyvjelző nem létezik. Cikk kivonatok a szenvedélybetegek

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÉS MARKETING AZ ONLINE BIZTOSÍTÁSPIACON Készítette: Mészáros Nikolett Budapest, 2010 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében Készítette:

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2 Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok Írta: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Részletesebben

ECONOMICA KÜLÖNSZÁM 2009.

ECONOMICA KÜLÖNSZÁM 2009. ECONOMICA KÜLÖNSZÁM 2009. A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei Különszám, 2009. december Dr. Nagy Rózsa főszerkesztő Dr. Fülöp Tamás felelős szerkesztő A különszám szakmai szerkesztője Dr. Várhelyi

Részletesebben

UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION. By: WÖLCZ, ANDREA

UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION. By: WÖLCZ, ANDREA UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION By: WÖLCZ, ANDREA Key words: unemployment, employment, creation of employment, counselling Investigations have shown that most unemployed people in the Gyöngyös

Részletesebben

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

Egészségfelmérés (ELEF), 2009

Egészségfelmérés (ELEF), 2009 21/ Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam. szám 21. április 27. Egészségfelmérés (ELEF), 29 A tartalomból 1 Fókuszban az egészség 1 Főbb megállapítások 1 Az egészség önértékelése,

Részletesebben

Hogyan adjunk el valamit Másnak, ami valójában ugyanaz Sört a nőknek?!

Hogyan adjunk el valamit Másnak, ami valójában ugyanaz Sört a nőknek?! Dr. Fodor Mónika Mészáros-Pintér Szilvia Dr. Medve András Hogyan adjunk el valamit Másnak, ami valójában ugyanaz Sört a nőknek?! Hogyan adjunk el valamit Másnak, ami valójában ugyanaz Sört a nőknek?! Dr.

Részletesebben

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Grotte Judit Okleveles Közgazdász Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA Mosonmagyaróvár 2008 FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés tézisei 1 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK Az elmúlt idıszakban jelentıs fejlıdés tapasztalható a

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

Desztinációmarketing és kistérség a Sárközi lakodalom esete

Desztinációmarketing és kistérség a Sárközi lakodalom esete Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 174-183. o. Desztinációmarketing és kistérség a Sárközi lakodalom esete Fojtik János 1 Somogyi Anikó

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN VIG Zoltán Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mőszaki Pedagógia Tnaszék

Részletesebben

A (szabadidı)sport alapfogalmai és kutatott területei

A (szabadidı)sport alapfogalmai és kutatott területei Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd A (szabadidı)sport alapfogalmai és kutatott

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Görbe Attiláné Zán Krisztina rendır alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben