OSZTÁLYKÖZÖSSÉG ÉPÍTŐ PROGRAM TANMENET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OSZTÁLYKÖZÖSSÉG ÉPÍTŐ PROGRAM TANMENET"

Átírás

1 OSZTÁLYKÖZÖSSÉG ÉPÍTŐ PROGRAM TANMENET Az egyes tanórákra szánható idő: 1-vagy 2 tanóra, attól függően, hogy a programot 1 vagy másfél év alatt kívánják elvégezni Bevezetés az Osztályközösség-építő programba A bevezető fejezet célja kettős: a) meg kell ismertetni a tanulókkal az OKÉ - program célját, b) el kell magyarázni a tankönyv használatát. A program célja az osztályközösség fejlesztésén túl a tanulással kapcsolatos motivációk erősítése. A tankönyv használatát illetően rá kell irányítani a tanulók figyelmét a tantárgyak/műveltségterületek közötti tartalmi kapcsolódási pontokra, valamint a fejezet/lecke/heti óraszám szoros kapcsolatára! Mindezek mellett már az első órán el kell kezdeni fejleszteni a program alapvető célját, az osztályközösség építését, formálását (szituációs játékok, kommunikációs helyzetek)! Kommunikációs kompetenciák, szociális kompetenciák, "kapunyitogató" - tanulást támogató kompetenciák, idegen nyelvi kompetenciák. Az közösségépítéshez szükséges kompetenciák fejlesztése: kommunikáció, szociális, tanulással kapcsolatos stb. minden órán előtérbe kerül. Ezért ezeket az egyes leckéknél külön nem említjük. OKÉ- program, egy tankönyv - több tantárgy - több műveltségterület, szituációs játék Miért érdemes tanulni? A tanóra egyik célja annak a megvitatása, hogy miért kell, és miért érdemes tanulni? A másik cél a műveltség tartalmának a megvitatása. Kit tartunk művelt embernek? Mi a műveltség tartalma napjainkban? Hogyan változott ez az elmúlt évtizedekben? Önálló ismeretszerzés interneten vagy könyvtárban (idegen szavak jelentése), szótárkészítés az ismeretlen, idegen- és szakkifejezésekről. Diploma, érettségi, szakma, alap- és általános műveltség. 1

2 Mi és miért tanultak nagyszüleink? Az óra egyik célja, hogy bemutassa a tanulók számára az iskolázottság alakulását az elmúlt másfél évszázad során. Fel kell hívni a tanulók figyelmét az alacsony iskolázottsággal járó [(funkcionális) analfabetizmus] veszélyekre, mint olyan tényezőkre, amelyek alapvető akadályait képezhetik a munkaerőpiaci és társadalmi integrációnak! A másik cél az élethosszig tartó tanulás fontosságának a hangsúlyozása, annak a megvitatása, hogy miért kell napjaikban felnőtt korban is különféle típusú tanulmányokat folytatnunk. Vitakultúra kialakítása, fejlesztése. Ábra- és diagramelemzés önállóan/kiscsoportban. Analfabetizmus, analfabéta, funkcionális analfabetizmus, alap/közép/felsőfokú iskolák/intézetek, iskolarendszer Miért (nem) szeretem az iskolát? A tanóra egyik célja, hogy képet kapjunk a tanulók iskola- és szakmaválasztási elképzeléseiről. (Miért éppen ebbe az iskolába jöttek? Miért éppen ezt a szakmát választották?) A témát kiscsportokban dolgozzuk fel, ahol a tanulók csoportonként számolnak be az "eredményekről". A másik cél annak a megvitatása, hogy milyen iskolába szeretnének tanulóink járni. Ehhez a fejezet képei nyújtanak segítséget. Érdemes megvitatni olyan kérdéseket is, mint az osztályterem berendezése, dekorációk stb. Csoportalakítás, részvétel a csoport munkájában, képelemzés egyénileg szóban és írásban. Iskolaválasztás, szakmaválasztás Tudok-e tanulni? A lecke célja a tanulástanulás programelem bevezetése. Nyilván nem lehet egy órában ezt a kérdést megoldani, ezért erre a lehetséges módszerekre, megoldásokra lehetőség szerint vissza-vissza kell térni és erre kell a többi tárgyat tanító kollégát is bátorítani! Az órán több tanulást segítő módszert is érdemes kipróbálni (memoriterek, jegyzetelés, lényegkiemelés, gondolattérkép készítése stb.), illetve óráról órára ezek számát/körét bővíteni. A cél az egyéni tanulási stratégiák kidolgozása, erősítése. A tanuló önmagáról, mint tanulóról alkotott képe, a tanuló önreflexiója saját "tanulástörténetére". Memoriter, "agytorna", tanulástörténet, önreflexió. 2

3 Érdemes-e jól tanulni? Az órának kettős célja van: a) bemutatni és megvitatni a tanulókkal a különböző középfokú intézményekbe járó tanulók tanulási teljesítménye közötti különbséget, elemezni az eltérések okai és következményeit. b) A másik cél a tanulással kapcsolatos motivációnak és ambíciónak a megvitatása: miért érdemes jól tanulni. Fel kell vetni a példaképek szerepét és jelentőségét, és meg kell vitatni a tanulni nem akaró tanulók helyét és szerepét a közösségben! Vita a tanulás és a karrier összefüggéseiről. A tanuló(k) tanulásról alkotott képének pontosítása, majd fejlesztése, irodalmi szöveg elemzése, értelmezése szóban és jegyzeteléssel, reflexiós szöveg létrehozása. Tanulói teljesítmény, kompetencia(mérés), karrier, blogger Gazdálkodj okosan! A lecke célja az, hogy ráirányítsa a tanulók figyelmét az időgazdálkodásra. Ezért az óra és a vita középpontjába a tanulói munkaidő szerkezetét, annak összetevőt célszerű állítani. A történelmi példák segítségével (pl. B. Franklin életrajzának bemutatása) érzékeltetjük, hogy milyen eredményei lehetnek az egyén életében a megtervezett, átgondolt időfelhasználásnak. Egy másik cél annak a bemutatása lehet, hogy az időtervezéssel hogyan tudja a tanuló hatékonyabbá és eredményesebbé tenni iskolai tanulmányi tevékenységét. Heti/napi időterv készítése, tervezéssel összefüggő ismeretek, attitűdök fejlesztése. Tanulói (diák)munkaidő szerkezete, időtervezés A családi költségvetés A lecke egyrészt a családi gazdálkodás alapelemeinek a bemutatását célozza, másrészt pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a helyes gazdálkodásban milyen szerepe van/lehet a céltudatos tervezésnek. A cél azoknak a szempontoknak a tanulmányozása, amelyekre a költségvetés tervezése épülhet (rezsi, élelmiszerfogyasztás stb.), másrészt pedig a fogyasztás terén a takarékosságra, mértékletességre irányuló szemlélet előtérbe helyezése. Pénzügyi terv készítése (zsebpénz, családi költségvetés), fogyasztóiszemlélet-formálás. Családi gazdálkodás, költségvetés, kalkulátor/kalkuláció, fogyasztás, takarékoskodás, zsebpénz. 3

4 Végre van szabadidőm! A szabadidő fejezet közvetlenül kapcsolódik a diákmunkaidő témához. A cél a korábban már elkezdett tervezési folyamat erősítése, amely a szabadidő kapcsán az aktivitást állítja a középpontba. A másik cél a tanórán az, hogy a tanulókkal megismertessük az elmúlt évtizedek egymást követő generációinak eltérő szabadidős szokásait, a kulturális fogyasztásban megmutatkozó különbségeket. Diagramkészítés és -elemzés a szbadidőfelhasználásról egyéni és osztályszinten. Szabadidő, munkaidő, generáció(k), virtuális közösség A másik nem Az óra témája a fiatalok közötti kapcsolatoknak a bemutatása. A lecke egyik súlypontját a szexuális kapcsolatokra célszerű helyezni kettős céllal: a) hogyan, milyen nyelvhasználattal tudunk/tudnak erről a témáról beszélni, b) felhívni a figyelmet a felelősség kérdésre. A másik cél (képelemzés) az érzelmek szerepére felhívni a figyelmet, mint olyan tényezőre, amely a személyiség gazdagításának az egyik legfontosabb lehetőségét nyújtja. Vitakultúra továbbfejlesztése, képelemzés szóban és írott szöveggel önálló és kiscsoportos tevékenység. Szexuális nevelés, szexuális szokások, érzelem, érzelmi élet Gazdálkodj a közös tudással! A lecke célja az, hogy egyrészt felhívja a tanulók figyelmét az egymástól való tanulás és a közös tudás(elemek) megosztásának fontosságára. Másrészt igyekszik tudatosítani a tanulókban a non-formális és informális közegben történő tanulás fontosságát, e lehetőségek kiaknázását. Eszközként az egyes témák megvitatását használjuk, hogy a tanulók egymás tudását, tapasztalatait felhasználva alakíthassák ki álláspontjukat. Konfliktuskezelés, vita- és kommunikációs kultúra továbbfejlesztése, érveléstecnika. Konfliktus, konfliktuskezelés. 4

5 Hálózatok világa A lecke célja kettős: a) egyrészt bemutatni a különféle típusú hálózatok jelenlétét és szerepét a mindennapi életünkben, b) másrészt felhívni a tanulók figyelmét a hálózatra, mint erőforrásra. Érdemes kitérni a valóságos és virtuális kapcsolatok (közösségek) kérdésére, ezek természetére (az érzelmek szerepe, a konkrét találkozások hiánya stb.). Az internethasználat etikai vonatkozásai, ismeret/attitűd fejlesztése, formálása. Hálózat, hálózattípusok, információ, erőforrás Egyének és közösségek Az óra célja az osztályközösség (rejtett) hálózatának a feltárása szociometria segítségével. A tanulók számára bemutatjuk a módszert, majd a tanulók kitöltik a kérdőívet. Az ábra összeállítása után az osztály közösen megvitatja a tapasztalatokat. Fogalomértelmezés, kérdőívkitöltés, (szociometria) ábra értelmezése. Szociometria, kérdőív A barát, a haver és a span Az óra célja kettős: a) egyrészt a tanulók különféle típusú kapcsolatainak elemzése, és a típusok közötti (minőségi) különbség elemzése (szinonimák segítségével), b) másrészt a barátság, mint emberi kapcsolat összetevőinek a bemutatása, történelmi példák segítségével. Másokkal történő pozitív és eredményes interakcióra törekvés fejlesztése. Span, szinonimák, koreográfia, kód(ok) Ami összeköthet, és ami elválaszthat egymástól Az óra célja az emberek közötti hasonlóságról/különbségről történő gondolkodás tanulmányozása, az álláspontok tisztázása, megvitatása. A tanulók kérdőívet töltenek ki és vitatnak meg, amely a társadalmi távolság mérésére szolgál. A súlypontot az előítélet, az előítéletes gondolkodás feltárása, elemzése képezi. Törekvés az emberek közötti hasonlóságok és különbözőségek felismerésére és értékükön kezelésére (tolerancia). Önreflektív magatartás erősítése az előítéletes gondolkodás kapcsán. Etnikum, másság, kisebbség, többség a társadalomban, előítélet. 5

6 Most lehet választani! A lecke célja kettős: a) lehetőséget kínál a tanulók számára ahhoz, hogy olyan témát válasszanak az OKÉ-órák tárgyául, amely eddig (és ezt követően) nem szerepelt a programban, b) megismerjék a projekt-módszert. Utóbbi során kiscsoportokban i.) elkészítenek egy-egy projekttervet, ii.) majd azt megvalósítják és iii.) értékelik az OKÉ programot vezető pedagógus (esetleg más, az osztályban tanítók) irányításával/bevonásával. Közös tervezési tevékenység (együttműködés/aktív részvétel) erősítése. Döntési folyamatok, döntési helyzetek elemzése, a folyamatokban történő (aktív) részvétel erősítése. Projekt, projektterv, projektfolyamat Hol lesz a helyem a felnőtt társadalomban? Az óra témája lehetőséget kínál arra, hogy a tanulók elemezhessék, megvitathassák a felnőtt életükkel kapcsolatos elképzeléseiket, terveiket. A cél az, hogy a vágyak és a reális lehetőségek szembesülhessenek egymással. A téma megközelítéséhez a rendelkezésre álló szövegek és képek elemzése, vitája nyújthat jó alapot. A praktikus szempontokon túl (pl. jó jövedelem, kényelmes, tiszta munkahely stb.) törekedjünk magasabb rendű szempontok (pl. erkölcs, moralitás) megbeszélésre is! Önreflexió erősítése saját személyes tulajdonságainak megítélésben, eddig tanult elméleti és gyakorlati ismeretei segítségére építve van elképzelése arról, mire (milyen erényekre, tulajdonságok) tudja építeni és tervezni életpályáját az iskola befejezését követően. Szöveg és értelmezése szóban, és egyéni szöveges kommentárok létrehozásával. Hivatás, erkölcs(i) cél, morál, moralitás. Jellem, tulajdonság, világnézet, erény. 6

7 Jellemrajzok Az óra célja az emberi jellemvonások, tulajdonságok rendszerezése, elemzése. Az ókori szövegek megvitatása lehetőséget kínál arra, hogy a tanulók önmaguk jellemtérképét is elkészítsék, és azt a többiekkel megvitassák. A hangsúlyt érdemes arra (is) helyezni, hogy a kedvezőnek/kedvezőtlennek ítélt jellemvonásoknak milyen szerepe lehet életpályájuk, karrierjük és az osztályközösségben elfoglalt helyük, szerepük alakulásában. Szöveg és értelmezése szóban, és egyéni szöveges kommentárok létrehozásával. Jellem, tulajdonság, világnézet, erény Lehetőségek és kényszerek a döntésekben A fejezet célja az, hogy ráirányítsuk a tanulók figyelmét a döntések fontosságára és azok következményeire. A hangsúlyokat célszerű a következőkre helyezni: i.) az alternatívák elemzése, ii.) a döntések (lehetséges) praktikus és etikai következményei (döntés és következmény etikai szempontjai) Felkészítés arra, hogy a tanuló képes legyen alternatív utakat azonosítani a céljai eléréséhez, és képes legyen a mérlegelésre, hogy döntéseinek melyek lehetnek az előnyei és a hátrányai. Képi szimbólumok elemzése a KOMA- programban tanultak felhasználásával. Döntés, döntési helyzet Az iskolába (is) vezető út Az óra célja kettős: a) egyrészt igyekszik felhívni a tanulók figyelmét arra, hogy az iskolába vezető út mentén is számos tanulási lehetőség kínálkozik (nevezetességek, érdekességek,), amelyek meg- és felismerése erősítheti a lokalitást, b) másrészt a közintézményekhez kapcsolódó használati utasítás tudatosítása, mint a felnőtt élet elengedhetetlen kelléke (pl. postai szolgáltatások igénybevétele, állampolgári bejelentések az önkormányzatnál stb.). Hétköznapi tájékozódáshoz szükséges kompetenciák fejlesztése: i.) menetrendek értelmezése, ii.) csekkek kitöltése, iii.) várostérképek értelmezése, használata. Helytörténet, nevezetesség, lokalitás, csekk, közintézmény. 7

8 Mit illik, mit nem illik? Az óra célja, hogy bevezetést nyújtson a hétköznapi viselkedéskultúra alapszabályaiba. A hangsúlyokat a következő elemekre célszerű helyezni: i.) a bemutatkozással kapcsolatos tudnivalók, ii.) a hétköznapok udvariassági szokásai (pl. köszönés, viselkedés a közterületeken/közintézményekben, iii.) mobiltelefon-használat közösségekben. Szociális kompetenciák (tovább)fejlesztése az udvarias viselkedés elemeinek tudatosítása. Illem(tan), etikett, udvariasság, viselkedés Természet és környezetvédelem A fejezet célja, hogy felhívja a tanulók figyelmét a környezettudatos életvitel fontosságára, annak gyakorlati megvalósítási lehetőségeire. A súlypontokat a következőkre célszerű helyezni: i.) tantárgyi kapcsolódások (természetismeret), ii.) szelektív hulladékgyűjtés gyakorlata otthon és az iskolában, iii.) környezetünk közvetlen védelme (szemét/szemetelés visszaszorítása), iv.) ökológiai lábnyom kiszámítása és az eredmények elemzése. Környezettudatos viselkedés és környezettudatos fogyasztás erősítése, fejlesztése. Szelektív hulladékgyűjtés, természeti katasztrófa, ökológiai lábnyom, globális glokális lokális szemlélet Én a vízilovakkal vagyok Az előző fejezetre építve kitágítjuk a felelős gondolkodást az állat- és növényvédelem területére. A cél kettős: a) a tanulók figyelmét ráirányítani a felelős álla- és növénytartás szabályainak a betartására, betartatására, b) valamint az előírt törvények megszegésének büntetőjogi következményeire. Globális lokális gondolkodás erősítése az állat- és növényvédelem (a fenntarthatóság) területén. Állatvédelem, növényvédelem, állatvédelmi törvény, felelős álláttartás, fenntartható fejlődés. 8

9 Egészséges táplálkozás A lecke célja az, hogy ráirányítsa a tanulók figyelmét a helyes táplálkozás fontosságára. A hangsúlyokat célszerű az alábbiakra helyezni: i.) tudatos táplálkozási szokások kialakítása (zöldség/gyümölcs-fogyasztás), ii.) a testmozgás fontossága, iii.) az egyoldalú táplálkozással járó veszélyek (pl. mértéktelen chips-fogyasztás). Kiegyensúlyozott életmód, életvitel erősítése a táplálkozási szokások kapcsán. Túlsúlyosság, túltápláltság, anorexia, bulimia A tudatos fogyasztó és a reklám A fejezet célja kettős: a) egyrészt arra törekszünk, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét a tervezetlen (sokszor túlfogyasztással járó) vásárlási szokások kedvezőtlen/káros következményeire, b) másrészt bemutatjuk, hogy a reklámok (ellen)hatására miért nem vagyunk képesek ennek megfelelően cselekedni. A tudatos vásárlók 12 pontja lehetőséget kínál az egyéni nézőpontok összegyűjtésre, elemzésére, és a vélemények ütköztetésére A család szerepe A lecke célja annak a bemutatása, hogy az egyén(ek) életében gyermek- és felnőttkorban miért és milyen jelentős szerepet tölt be a család. A fejezetnek két súlypontja van: i.) a családi élet és kapcsolatrendszer, az egymást követő generációk szerepe az egyének életében, ii.) a családi ünnepek szerepe a személyiség gazdagításában. Az óra arra is lehetőséget kínál, hogy a tanulókkal elkészíttessük saját családfájukat. Tudatos fogyasztást elősegítő szemlélet és magatartás erősítése A közösségek szerepének, erejének felismertetése, erősítése. Tudatos fogyasztó, reklám, vásárlási szokások. Családtervezés, családi ünnepek, családfa, generációk. 9

10 A nemzet ünnepei A fejezetben felhívjuk a tanulók figyelmét a nemzeti ünnepek (s folytatva az előző fejezetet, általában az ünnepek) szerepére és fontosságára az egyén és a kisebb-nagyobb közösségek élete szempontjából. i.) A hagyományos nemzeti ünnepek tartalmi elemeit (szükség esetén megismertetjük) tudatosítjuk a tanulókban, ii.) az osztály és az iskolai közösség erősítéséért az ünnepek előkészítésre, szervezésre, lebonyolítására aktivizáljuk a tanulókat. A nemzeti közösséghez való tartozás erősítése, az erre irányuló érzelmek fejlesztése. Nemzeti ünnep, nemzeti szimbólumok (Szent Korona, Szent Jobb, zászlók, szobrok stb.) Állam és polgára A leckének két fókusza van: i.) az irodalmi alkotás segítségével lehetőség nyílik értelmezni/elemezni a választási procedúrát, ii.) akár a tankönyv kérdései, akár internetes keresés segítségével lehetőség nyílik az (aktív/tudatos) állampolgári magatartás tartalmi elemeinek a megvitatására. A fejezetben erősen támaszkodhatunk a 19. leckében felvetett, megbeszélt és megvitatott kérdésekre Érzelmek iskolája A cél az, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét, az érzelmeket (is) tükröző viselkedés fontosságának a felismerésére az eltérő társadalmi (iskola, család, közélet stb.) szituációkban. A hangsúlyt célszerű a gyakorlatokra helyezni: i.) testbeszéd (kommunikáció), ii.) mimika. A lecke arra is lehetőséget kínál, hogy művészeti alkotások segítségével érzelmi állapotokat elemezhessenek a tanulók. Az aktív állampolgári szerepre történő elő- és felkészítés. Mások érzelmeinek, gondolatainak, személyiségének, nézőpontjának azonosítása és tiszteletben tartásának erősítése, fejlesztése. Reflektív magatartás fejlesztése a saját érzelmi állapot/változás megítélésre. Állam, állampolgár, választások Magyarországon, Himnusz, Szózat. Érzelmek, testbeszéd, mimika. 10

11 Záróra A tanóra célja az OKÉ- program i.) eddigi tartalmi elemeinek az összegzése, ii.) az osztály(közösség) egészére gyakorolt hatásának a felmérése, iii.) a tanulók közötti kapcsolatok minőségében bekövetkezett változások elemzése Szabadon felhasználható órakeret Ön- és közösségi reflexió az OKÉ- programban lezajlott történésekre. Kilépőkártyák. 11

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

Magyarok, Románok, Szerbek, Szlovákok, Romák, Zsidók közös kultúránk közös értékeink! avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés...

Magyarok, Románok, Szerbek, Szlovákok, Romák, Zsidók közös kultúránk közös értékeink! avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés... Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Magyarok, Románok, Szerbek,

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban.

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban. A természet hatalmas, az ember parányi.ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára. Szent-Györgyi

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Osztályközösség-építés órák helyi tanterve

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA. 5.- 8. évfolyam

OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA. 5.- 8. évfolyam OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 5.- 8. évfolyam Általános célok és feladatok Önálló életvitelhez szükséges személyiségjegyek kialítása. A közösségi magatartás alapjain lerása, folyamatos fejlesztése.

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A Közösség-építés tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A Közösség-építés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A Közösség-építés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 1. mellékleteként Javítva a 6/2014. (I.29) EMMI rendelet

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Fenntarthatóság az életemben. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia. 10. évfolyam

Fenntarthatóság az életemben. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia. 10. évfolyam Fenntarthatóság az életemben Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Vásárhelyi Judit Címlapkép:

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve

Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 1 Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 9. évfolyam Tanulásmódszertan 1. Tanulási szokásaim, tanuláshoz való viszonyom (teszt kitöltése) 2. A tanuláshoz szükséges belső állapot (a fáradtság természetéről,

Részletesebben

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS (OKÉ)

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS (OKÉ) OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS (OKÉ) A hároméves szakiskolai közismereti program számára készített Osztályközösség-építő (Egyéni és közösség program szakiskolai tanulók számára) címet viselő program célja az,

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11.

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11. Együtt másokért Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Maksa

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

Az elmozdulásra sarkalló néhány tény. A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei. Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről

Az elmozdulásra sarkalló néhány tény. A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei. Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről Jász Krisztina MADÁSZSZ-konferencia 2012. október 25. Az elmozdulásra sarkalló néhány tény A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről 1 HDI-index:

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője.

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője. TÁMOP3.1.5/1220120001 képzés támogatása A szaktanácsa folyamat részletes lépései, dokumentumai 1. BEJELENTKEZÉS, OKTATÁSKUTATÓ TÁJÉKOZTATÁS, ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET DOKUMENTUMOK KÜLDÉSE ÉS KÉRÉSE A szaktanácsadás

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Osztályfőnöki tanterv 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki tanterv 5-8. évfolyam Osztályfőnöki tanterv 5-8. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos életmód,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Osztályfőnöki tevékenység

Osztályfőnöki tevékenység Osztályfőnöki tevékenység 9-14. évfolyam Az osztályfőnöki óra sajátos funkciókkal rendelkező tantervi egység. Az osztályfőnök és osztálya kötetlen együttlétére szánt intézményes keret, melynek jellege

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP BIGYOO ötletpályázat ADATLAP A pályázó neve: NYÁRI LÁSZLÓ... Tantárgyi szakja (a pályázatra vonatkozóan): tanító, informatika, technika... Iskola megnevezése, amelyben dolgozik: CSATA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA...

Részletesebben

avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása... címmel

avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása... címmel Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Chit pa de* avagy Multikulturális

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS. Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL

Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS. Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: A modul

Részletesebben

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 9. 10. 11. 12. 1/13.

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 9. 10. 11. 12. 1/13. 11499-12 Foglalkoztatá s II. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Szakmai Program Tantárgyak, témakörök 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Részletesebben

Amit tudni kell a pályázatról:

Amit tudni kell a pályázatról: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA Amit tudni kell a pályázatról: Az EU élethosszig tartó tanulás programjának közoktatási intézményekre vonatkozó pályázata, Az Egész életen át tartó tanulás program gyerekkortól id skoriő

Részletesebben

1185. számú. Az Egri Törvényszék Pk.60.039/1997/22. szám. végzést:

1185. számú. Az Egri Törvényszék Pk.60.039/1997/22. szám. végzést: Az Egri Törvényszék Pk.60.039/1997/22. szám. Az Egri Törvényszék a Nagy Gábor elnök (3300 Eger, Faiskola út 12/b. 2/6.) kérelmezőnek- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bevezetett Értelmes Szabadidőért

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa 1.1 Helyzetelemzés: Iskolánk jellegzetesen lakótelepi iskola, azonban nem csak a beiskolázási körzetéből, hanem a város más területeiről is

Részletesebben

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető Csornai Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO iskolai munkaterve 2014-2015 és 2015-2016-os tanév Az ÖKO iskolai munkacsoport tagjai: - tanító intézmény egység vezető helyettes Szabóné Varga

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok 1. Tanfolyam címe: Analitikus

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

I S K O L A I SZAKVEZETŐK,

I S K O L A I SZAKVEZETŐK, Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ I S K O L A I SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA tanegység: Pszichológiai megfigyelés Fókuszban az osztály (45 + 1 óra)

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Az új közösség és én. A beilleszkedésről, az első benyomásokról, a közönyről.

9. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Az új közösség és én. A beilleszkedésről, az első benyomásokról, a közönyről. A középfokú oktatási intézményben az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára és

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Gimnázium - Szakközépiskola 9-12. Osztályfőnöki

Gimnázium - Szakközépiskola 9-12. Osztályfőnöki Gimnázium - Szakközépiskola 9-. Osztályfőnöki A középfokú oktatási intézményben az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS KÖRNYEZETVÉDELMI - KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA

A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS KÖRNYEZETVÉDELMI - KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS KÖRNYEZETVÉDELMI - KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Alapelvek... 3 2. Helyzetkép... 3 2.1. Belső környezet: az Intézmények... 3 2.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Építő közösségek TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0056 Hagyomány tehetség korszerűség 2009. 07. 01.-2011. 06. 30. 33. 176. 089 Ft Tudásdepó expressz TIOP 1.2.3 /09/1-2009-0025

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben