OSZTÁLYKÖZÖSSÉG ÉPÍTŐ PROGRAM TANMENET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OSZTÁLYKÖZÖSSÉG ÉPÍTŐ PROGRAM TANMENET"

Átírás

1 OSZTÁLYKÖZÖSSÉG ÉPÍTŐ PROGRAM TANMENET Az egyes tanórákra szánható idő: 1-vagy 2 tanóra, attól függően, hogy a programot 1 vagy másfél év alatt kívánják elvégezni Bevezetés az Osztályközösség-építő programba A bevezető fejezet célja kettős: a) meg kell ismertetni a tanulókkal az OKÉ - program célját, b) el kell magyarázni a tankönyv használatát. A program célja az osztályközösség fejlesztésén túl a tanulással kapcsolatos motivációk erősítése. A tankönyv használatát illetően rá kell irányítani a tanulók figyelmét a tantárgyak/műveltségterületek közötti tartalmi kapcsolódási pontokra, valamint a fejezet/lecke/heti óraszám szoros kapcsolatára! Mindezek mellett már az első órán el kell kezdeni fejleszteni a program alapvető célját, az osztályközösség építését, formálását (szituációs játékok, kommunikációs helyzetek)! Kommunikációs kompetenciák, szociális kompetenciák, "kapunyitogató" - tanulást támogató kompetenciák, idegen nyelvi kompetenciák. Az közösségépítéshez szükséges kompetenciák fejlesztése: kommunikáció, szociális, tanulással kapcsolatos stb. minden órán előtérbe kerül. Ezért ezeket az egyes leckéknél külön nem említjük. OKÉ- program, egy tankönyv - több tantárgy - több műveltségterület, szituációs játék Miért érdemes tanulni? A tanóra egyik célja annak a megvitatása, hogy miért kell, és miért érdemes tanulni? A másik cél a műveltség tartalmának a megvitatása. Kit tartunk művelt embernek? Mi a műveltség tartalma napjainkban? Hogyan változott ez az elmúlt évtizedekben? Önálló ismeretszerzés interneten vagy könyvtárban (idegen szavak jelentése), szótárkészítés az ismeretlen, idegen- és szakkifejezésekről. Diploma, érettségi, szakma, alap- és általános műveltség. 1

2 Mi és miért tanultak nagyszüleink? Az óra egyik célja, hogy bemutassa a tanulók számára az iskolázottság alakulását az elmúlt másfél évszázad során. Fel kell hívni a tanulók figyelmét az alacsony iskolázottsággal járó [(funkcionális) analfabetizmus] veszélyekre, mint olyan tényezőkre, amelyek alapvető akadályait képezhetik a munkaerőpiaci és társadalmi integrációnak! A másik cél az élethosszig tartó tanulás fontosságának a hangsúlyozása, annak a megvitatása, hogy miért kell napjaikban felnőtt korban is különféle típusú tanulmányokat folytatnunk. Vitakultúra kialakítása, fejlesztése. Ábra- és diagramelemzés önállóan/kiscsoportban. Analfabetizmus, analfabéta, funkcionális analfabetizmus, alap/közép/felsőfokú iskolák/intézetek, iskolarendszer Miért (nem) szeretem az iskolát? A tanóra egyik célja, hogy képet kapjunk a tanulók iskola- és szakmaválasztási elképzeléseiről. (Miért éppen ebbe az iskolába jöttek? Miért éppen ezt a szakmát választották?) A témát kiscsportokban dolgozzuk fel, ahol a tanulók csoportonként számolnak be az "eredményekről". A másik cél annak a megvitatása, hogy milyen iskolába szeretnének tanulóink járni. Ehhez a fejezet képei nyújtanak segítséget. Érdemes megvitatni olyan kérdéseket is, mint az osztályterem berendezése, dekorációk stb. Csoportalakítás, részvétel a csoport munkájában, képelemzés egyénileg szóban és írásban. Iskolaválasztás, szakmaválasztás Tudok-e tanulni? A lecke célja a tanulástanulás programelem bevezetése. Nyilván nem lehet egy órában ezt a kérdést megoldani, ezért erre a lehetséges módszerekre, megoldásokra lehetőség szerint vissza-vissza kell térni és erre kell a többi tárgyat tanító kollégát is bátorítani! Az órán több tanulást segítő módszert is érdemes kipróbálni (memoriterek, jegyzetelés, lényegkiemelés, gondolattérkép készítése stb.), illetve óráról órára ezek számát/körét bővíteni. A cél az egyéni tanulási stratégiák kidolgozása, erősítése. A tanuló önmagáról, mint tanulóról alkotott képe, a tanuló önreflexiója saját "tanulástörténetére". Memoriter, "agytorna", tanulástörténet, önreflexió. 2

3 Érdemes-e jól tanulni? Az órának kettős célja van: a) bemutatni és megvitatni a tanulókkal a különböző középfokú intézményekbe járó tanulók tanulási teljesítménye közötti különbséget, elemezni az eltérések okai és következményeit. b) A másik cél a tanulással kapcsolatos motivációnak és ambíciónak a megvitatása: miért érdemes jól tanulni. Fel kell vetni a példaképek szerepét és jelentőségét, és meg kell vitatni a tanulni nem akaró tanulók helyét és szerepét a közösségben! Vita a tanulás és a karrier összefüggéseiről. A tanuló(k) tanulásról alkotott képének pontosítása, majd fejlesztése, irodalmi szöveg elemzése, értelmezése szóban és jegyzeteléssel, reflexiós szöveg létrehozása. Tanulói teljesítmény, kompetencia(mérés), karrier, blogger Gazdálkodj okosan! A lecke célja az, hogy ráirányítsa a tanulók figyelmét az időgazdálkodásra. Ezért az óra és a vita középpontjába a tanulói munkaidő szerkezetét, annak összetevőt célszerű állítani. A történelmi példák segítségével (pl. B. Franklin életrajzának bemutatása) érzékeltetjük, hogy milyen eredményei lehetnek az egyén életében a megtervezett, átgondolt időfelhasználásnak. Egy másik cél annak a bemutatása lehet, hogy az időtervezéssel hogyan tudja a tanuló hatékonyabbá és eredményesebbé tenni iskolai tanulmányi tevékenységét. Heti/napi időterv készítése, tervezéssel összefüggő ismeretek, attitűdök fejlesztése. Tanulói (diák)munkaidő szerkezete, időtervezés A családi költségvetés A lecke egyrészt a családi gazdálkodás alapelemeinek a bemutatását célozza, másrészt pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a helyes gazdálkodásban milyen szerepe van/lehet a céltudatos tervezésnek. A cél azoknak a szempontoknak a tanulmányozása, amelyekre a költségvetés tervezése épülhet (rezsi, élelmiszerfogyasztás stb.), másrészt pedig a fogyasztás terén a takarékosságra, mértékletességre irányuló szemlélet előtérbe helyezése. Pénzügyi terv készítése (zsebpénz, családi költségvetés), fogyasztóiszemlélet-formálás. Családi gazdálkodás, költségvetés, kalkulátor/kalkuláció, fogyasztás, takarékoskodás, zsebpénz. 3

4 Végre van szabadidőm! A szabadidő fejezet közvetlenül kapcsolódik a diákmunkaidő témához. A cél a korábban már elkezdett tervezési folyamat erősítése, amely a szabadidő kapcsán az aktivitást állítja a középpontba. A másik cél a tanórán az, hogy a tanulókkal megismertessük az elmúlt évtizedek egymást követő generációinak eltérő szabadidős szokásait, a kulturális fogyasztásban megmutatkozó különbségeket. Diagramkészítés és -elemzés a szbadidőfelhasználásról egyéni és osztályszinten. Szabadidő, munkaidő, generáció(k), virtuális közösség A másik nem Az óra témája a fiatalok közötti kapcsolatoknak a bemutatása. A lecke egyik súlypontját a szexuális kapcsolatokra célszerű helyezni kettős céllal: a) hogyan, milyen nyelvhasználattal tudunk/tudnak erről a témáról beszélni, b) felhívni a figyelmet a felelősség kérdésre. A másik cél (képelemzés) az érzelmek szerepére felhívni a figyelmet, mint olyan tényezőre, amely a személyiség gazdagításának az egyik legfontosabb lehetőségét nyújtja. Vitakultúra továbbfejlesztése, képelemzés szóban és írott szöveggel önálló és kiscsoportos tevékenység. Szexuális nevelés, szexuális szokások, érzelem, érzelmi élet Gazdálkodj a közös tudással! A lecke célja az, hogy egyrészt felhívja a tanulók figyelmét az egymástól való tanulás és a közös tudás(elemek) megosztásának fontosságára. Másrészt igyekszik tudatosítani a tanulókban a non-formális és informális közegben történő tanulás fontosságát, e lehetőségek kiaknázását. Eszközként az egyes témák megvitatását használjuk, hogy a tanulók egymás tudását, tapasztalatait felhasználva alakíthassák ki álláspontjukat. Konfliktuskezelés, vita- és kommunikációs kultúra továbbfejlesztése, érveléstecnika. Konfliktus, konfliktuskezelés. 4

5 Hálózatok világa A lecke célja kettős: a) egyrészt bemutatni a különféle típusú hálózatok jelenlétét és szerepét a mindennapi életünkben, b) másrészt felhívni a tanulók figyelmét a hálózatra, mint erőforrásra. Érdemes kitérni a valóságos és virtuális kapcsolatok (közösségek) kérdésére, ezek természetére (az érzelmek szerepe, a konkrét találkozások hiánya stb.). Az internethasználat etikai vonatkozásai, ismeret/attitűd fejlesztése, formálása. Hálózat, hálózattípusok, információ, erőforrás Egyének és közösségek Az óra célja az osztályközösség (rejtett) hálózatának a feltárása szociometria segítségével. A tanulók számára bemutatjuk a módszert, majd a tanulók kitöltik a kérdőívet. Az ábra összeállítása után az osztály közösen megvitatja a tapasztalatokat. Fogalomértelmezés, kérdőívkitöltés, (szociometria) ábra értelmezése. Szociometria, kérdőív A barát, a haver és a span Az óra célja kettős: a) egyrészt a tanulók különféle típusú kapcsolatainak elemzése, és a típusok közötti (minőségi) különbség elemzése (szinonimák segítségével), b) másrészt a barátság, mint emberi kapcsolat összetevőinek a bemutatása, történelmi példák segítségével. Másokkal történő pozitív és eredményes interakcióra törekvés fejlesztése. Span, szinonimák, koreográfia, kód(ok) Ami összeköthet, és ami elválaszthat egymástól Az óra célja az emberek közötti hasonlóságról/különbségről történő gondolkodás tanulmányozása, az álláspontok tisztázása, megvitatása. A tanulók kérdőívet töltenek ki és vitatnak meg, amely a társadalmi távolság mérésére szolgál. A súlypontot az előítélet, az előítéletes gondolkodás feltárása, elemzése képezi. Törekvés az emberek közötti hasonlóságok és különbözőségek felismerésére és értékükön kezelésére (tolerancia). Önreflektív magatartás erősítése az előítéletes gondolkodás kapcsán. Etnikum, másság, kisebbség, többség a társadalomban, előítélet. 5

6 Most lehet választani! A lecke célja kettős: a) lehetőséget kínál a tanulók számára ahhoz, hogy olyan témát válasszanak az OKÉ-órák tárgyául, amely eddig (és ezt követően) nem szerepelt a programban, b) megismerjék a projekt-módszert. Utóbbi során kiscsoportokban i.) elkészítenek egy-egy projekttervet, ii.) majd azt megvalósítják és iii.) értékelik az OKÉ programot vezető pedagógus (esetleg más, az osztályban tanítók) irányításával/bevonásával. Közös tervezési tevékenység (együttműködés/aktív részvétel) erősítése. Döntési folyamatok, döntési helyzetek elemzése, a folyamatokban történő (aktív) részvétel erősítése. Projekt, projektterv, projektfolyamat Hol lesz a helyem a felnőtt társadalomban? Az óra témája lehetőséget kínál arra, hogy a tanulók elemezhessék, megvitathassák a felnőtt életükkel kapcsolatos elképzeléseiket, terveiket. A cél az, hogy a vágyak és a reális lehetőségek szembesülhessenek egymással. A téma megközelítéséhez a rendelkezésre álló szövegek és képek elemzése, vitája nyújthat jó alapot. A praktikus szempontokon túl (pl. jó jövedelem, kényelmes, tiszta munkahely stb.) törekedjünk magasabb rendű szempontok (pl. erkölcs, moralitás) megbeszélésre is! Önreflexió erősítése saját személyes tulajdonságainak megítélésben, eddig tanult elméleti és gyakorlati ismeretei segítségére építve van elképzelése arról, mire (milyen erényekre, tulajdonságok) tudja építeni és tervezni életpályáját az iskola befejezését követően. Szöveg és értelmezése szóban, és egyéni szöveges kommentárok létrehozásával. Hivatás, erkölcs(i) cél, morál, moralitás. Jellem, tulajdonság, világnézet, erény. 6

7 Jellemrajzok Az óra célja az emberi jellemvonások, tulajdonságok rendszerezése, elemzése. Az ókori szövegek megvitatása lehetőséget kínál arra, hogy a tanulók önmaguk jellemtérképét is elkészítsék, és azt a többiekkel megvitassák. A hangsúlyt érdemes arra (is) helyezni, hogy a kedvezőnek/kedvezőtlennek ítélt jellemvonásoknak milyen szerepe lehet életpályájuk, karrierjük és az osztályközösségben elfoglalt helyük, szerepük alakulásában. Szöveg és értelmezése szóban, és egyéni szöveges kommentárok létrehozásával. Jellem, tulajdonság, világnézet, erény Lehetőségek és kényszerek a döntésekben A fejezet célja az, hogy ráirányítsuk a tanulók figyelmét a döntések fontosságára és azok következményeire. A hangsúlyokat célszerű a következőkre helyezni: i.) az alternatívák elemzése, ii.) a döntések (lehetséges) praktikus és etikai következményei (döntés és következmény etikai szempontjai) Felkészítés arra, hogy a tanuló képes legyen alternatív utakat azonosítani a céljai eléréséhez, és képes legyen a mérlegelésre, hogy döntéseinek melyek lehetnek az előnyei és a hátrányai. Képi szimbólumok elemzése a KOMA- programban tanultak felhasználásával. Döntés, döntési helyzet Az iskolába (is) vezető út Az óra célja kettős: a) egyrészt igyekszik felhívni a tanulók figyelmét arra, hogy az iskolába vezető út mentén is számos tanulási lehetőség kínálkozik (nevezetességek, érdekességek,), amelyek meg- és felismerése erősítheti a lokalitást, b) másrészt a közintézményekhez kapcsolódó használati utasítás tudatosítása, mint a felnőtt élet elengedhetetlen kelléke (pl. postai szolgáltatások igénybevétele, állampolgári bejelentések az önkormányzatnál stb.). Hétköznapi tájékozódáshoz szükséges kompetenciák fejlesztése: i.) menetrendek értelmezése, ii.) csekkek kitöltése, iii.) várostérképek értelmezése, használata. Helytörténet, nevezetesség, lokalitás, csekk, közintézmény. 7

8 Mit illik, mit nem illik? Az óra célja, hogy bevezetést nyújtson a hétköznapi viselkedéskultúra alapszabályaiba. A hangsúlyokat a következő elemekre célszerű helyezni: i.) a bemutatkozással kapcsolatos tudnivalók, ii.) a hétköznapok udvariassági szokásai (pl. köszönés, viselkedés a közterületeken/közintézményekben, iii.) mobiltelefon-használat közösségekben. Szociális kompetenciák (tovább)fejlesztése az udvarias viselkedés elemeinek tudatosítása. Illem(tan), etikett, udvariasság, viselkedés Természet és környezetvédelem A fejezet célja, hogy felhívja a tanulók figyelmét a környezettudatos életvitel fontosságára, annak gyakorlati megvalósítási lehetőségeire. A súlypontokat a következőkre célszerű helyezni: i.) tantárgyi kapcsolódások (természetismeret), ii.) szelektív hulladékgyűjtés gyakorlata otthon és az iskolában, iii.) környezetünk közvetlen védelme (szemét/szemetelés visszaszorítása), iv.) ökológiai lábnyom kiszámítása és az eredmények elemzése. Környezettudatos viselkedés és környezettudatos fogyasztás erősítése, fejlesztése. Szelektív hulladékgyűjtés, természeti katasztrófa, ökológiai lábnyom, globális glokális lokális szemlélet Én a vízilovakkal vagyok Az előző fejezetre építve kitágítjuk a felelős gondolkodást az állat- és növényvédelem területére. A cél kettős: a) a tanulók figyelmét ráirányítani a felelős álla- és növénytartás szabályainak a betartására, betartatására, b) valamint az előírt törvények megszegésének büntetőjogi következményeire. Globális lokális gondolkodás erősítése az állat- és növényvédelem (a fenntarthatóság) területén. Állatvédelem, növényvédelem, állatvédelmi törvény, felelős álláttartás, fenntartható fejlődés. 8

9 Egészséges táplálkozás A lecke célja az, hogy ráirányítsa a tanulók figyelmét a helyes táplálkozás fontosságára. A hangsúlyokat célszerű az alábbiakra helyezni: i.) tudatos táplálkozási szokások kialakítása (zöldség/gyümölcs-fogyasztás), ii.) a testmozgás fontossága, iii.) az egyoldalú táplálkozással járó veszélyek (pl. mértéktelen chips-fogyasztás). Kiegyensúlyozott életmód, életvitel erősítése a táplálkozási szokások kapcsán. Túlsúlyosság, túltápláltság, anorexia, bulimia A tudatos fogyasztó és a reklám A fejezet célja kettős: a) egyrészt arra törekszünk, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét a tervezetlen (sokszor túlfogyasztással járó) vásárlási szokások kedvezőtlen/káros következményeire, b) másrészt bemutatjuk, hogy a reklámok (ellen)hatására miért nem vagyunk képesek ennek megfelelően cselekedni. A tudatos vásárlók 12 pontja lehetőséget kínál az egyéni nézőpontok összegyűjtésre, elemzésére, és a vélemények ütköztetésére A család szerepe A lecke célja annak a bemutatása, hogy az egyén(ek) életében gyermek- és felnőttkorban miért és milyen jelentős szerepet tölt be a család. A fejezetnek két súlypontja van: i.) a családi élet és kapcsolatrendszer, az egymást követő generációk szerepe az egyének életében, ii.) a családi ünnepek szerepe a személyiség gazdagításában. Az óra arra is lehetőséget kínál, hogy a tanulókkal elkészíttessük saját családfájukat. Tudatos fogyasztást elősegítő szemlélet és magatartás erősítése A közösségek szerepének, erejének felismertetése, erősítése. Tudatos fogyasztó, reklám, vásárlási szokások. Családtervezés, családi ünnepek, családfa, generációk. 9

10 A nemzet ünnepei A fejezetben felhívjuk a tanulók figyelmét a nemzeti ünnepek (s folytatva az előző fejezetet, általában az ünnepek) szerepére és fontosságára az egyén és a kisebb-nagyobb közösségek élete szempontjából. i.) A hagyományos nemzeti ünnepek tartalmi elemeit (szükség esetén megismertetjük) tudatosítjuk a tanulókban, ii.) az osztály és az iskolai közösség erősítéséért az ünnepek előkészítésre, szervezésre, lebonyolítására aktivizáljuk a tanulókat. A nemzeti közösséghez való tartozás erősítése, az erre irányuló érzelmek fejlesztése. Nemzeti ünnep, nemzeti szimbólumok (Szent Korona, Szent Jobb, zászlók, szobrok stb.) Állam és polgára A leckének két fókusza van: i.) az irodalmi alkotás segítségével lehetőség nyílik értelmezni/elemezni a választási procedúrát, ii.) akár a tankönyv kérdései, akár internetes keresés segítségével lehetőség nyílik az (aktív/tudatos) állampolgári magatartás tartalmi elemeinek a megvitatására. A fejezetben erősen támaszkodhatunk a 19. leckében felvetett, megbeszélt és megvitatott kérdésekre Érzelmek iskolája A cél az, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét, az érzelmeket (is) tükröző viselkedés fontosságának a felismerésére az eltérő társadalmi (iskola, család, közélet stb.) szituációkban. A hangsúlyt célszerű a gyakorlatokra helyezni: i.) testbeszéd (kommunikáció), ii.) mimika. A lecke arra is lehetőséget kínál, hogy művészeti alkotások segítségével érzelmi állapotokat elemezhessenek a tanulók. Az aktív állampolgári szerepre történő elő- és felkészítés. Mások érzelmeinek, gondolatainak, személyiségének, nézőpontjának azonosítása és tiszteletben tartásának erősítése, fejlesztése. Reflektív magatartás fejlesztése a saját érzelmi állapot/változás megítélésre. Állam, állampolgár, választások Magyarországon, Himnusz, Szózat. Érzelmek, testbeszéd, mimika. 10

11 Záróra A tanóra célja az OKÉ- program i.) eddigi tartalmi elemeinek az összegzése, ii.) az osztály(közösség) egészére gyakorolt hatásának a felmérése, iii.) a tanulók közötti kapcsolatok minőségében bekövetkezett változások elemzése Szabadon felhasználható órakeret Ön- és közösségi reflexió az OKÉ- programban lezajlott történésekre. Kilépőkártyák. 11

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Képzés címe Olvasáskultúra- és szövegértés-fejlesztés Társadalmi integráció és méltányos oktatás az együttnevelés támogatásának lehetőségei Olvasáskultúra-

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja SMAK108 Tantárgy elzése Szupervízió 1. Tantárgy oktatójának Almásy Judit óraadó tanár, szupervízor nappali tagozaton 4 tanóra/ hét levelező tagozaton 16 tanóra/félév szeminárium A hallgató

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA. 5.- 8. évfolyam

OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA. 5.- 8. évfolyam OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 5.- 8. évfolyam Általános célok és feladatok Önálló életvitelhez szükséges személyiségjegyek kialítása. A közösségi magatartás alapjain lerása, folyamatos fejlesztése.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 12. B szakközépiskolai osztály 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Amit tudni kell a pályázatról:

Amit tudni kell a pályázatról: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA Amit tudni kell a pályázatról: Az EU élethosszig tartó tanulás programjának közoktatási intézményekre vonatkozó pályázata, Az Egész életen át tartó tanulás program gyerekkortól id skoriő

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Innovációs körök munkaprogramja

Innovációs körök munkaprogramja Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu Innovációs körök

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Report of Module IV. Seminar-design

Report of Module IV. Seminar-design Comenius 2.1 E:BOP Empowerment: Burn Out-Prevention Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Report of Module IV. Seminar-design (MAGYARORSZÁG) E-BOP Nemzetközi projekt Konstruktív magatartásváltoztatás

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák közvetlen el dje a szabad beszélgetések" órája, 1947-ben került a tantervbe azzal a céllal, hogy a gyerekeket érdekl és érint kérdésekr

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Az osztályközösség-építés tantárgy szakiskolai HÍD II. program helyi tanterve

Az osztályközösség-építés tantárgy szakiskolai HÍD II. program helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az osztályközösség-építés tantárgy szakiskolai HÍD II. program helyi tanterve Készült az 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Az elmozdulásra sarkalló néhány tény. A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei. Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről

Az elmozdulásra sarkalló néhány tény. A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei. Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről Jász Krisztina MADÁSZSZ-konferencia 2012. október 25. Az elmozdulásra sarkalló néhány tény A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről 1 HDI-index:

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Magyarok, Románok, Szerbek, Szlovákok, Romák, Zsidók közös kultúránk közös értékeink! avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés...

Magyarok, Románok, Szerbek, Szlovákok, Romák, Zsidók közös kultúránk közös értékeink! avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés... Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Magyarok, Románok, Szerbek,

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Osztályközösség-építés órák helyi tanterve

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben