pzı Iskola Tóthné Horváth Rita 70/ Jó gyakorlataim

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pzı Iskola Tóthné Horváth Rita tothek@mailbox.hu 70/7707694 Jó gyakorlataim"

Átírás

1 Martin János J Szakképz pzı Iskola Tóthné Horváth Rita 70/ Jó gyakorlataim 1

2 A Martin János J Szakképz pzı Iskola Iskolánk elsıdleges célja: diákjaink felkészítése a munkaerıpiac változó követelményeire, igényeire, a munkába állásra bevezettük intézményünkbe a tananyagközpontú oktatási módszer helyett a tanuló-és tevékenység központú oktatási formát, a projektoktatást. 2

3 Évente négy témát dolgozunk fel, (9. évfolyamban az egyik témánk az Európai Unió) ezekhez kell kapcsolódni minden tantárgy anyagának. A projektek témáját a tanulóink érdeklıdésének, életkori sajátosságainak, egyéniségüknek, képességeiknek, valamint a lakókörnyezet adottságainak megfelelıen alakítjuk. A projekt megkezdése elıtt Megállapodás (osztály etikai kódex) Elvárásfa: -önmaguktól -projekttıl -tanároktól Tanulói szerzıdés A projekt dokumentációja -éves projektterv -részletes projektterv -tanulási projektterv -egyéni fejlesztési terv (a digitális napló menüpontja) 3

4 Tanulói i portfóli lió tanulók feladatlapjai tantárgyi eredményei munkái, kutatómunkái fényképek a produktumról tanulói értékelés (önértékelés, társértékelés) szülıi értékelés tanári értékelés évf. projekt portfólió, bemutató portfólió 11. évf. munkaportfólió 12. évf. értékelı, minısítı portfólió 4

5 Európai iskolává válás, tudatos állampolgári ismeretekre nevelés s uniós diákparlament létrehozl trehozásával, melynek hatására a tanulók Európai Uniós s ismeretei bıvülnek Az Európai Unió oktatáspolitik spolitikájának leghangsúlyosabb lyosabb oktatási területei állampolgári ismeretek oktatása a diákok felkészítése a tudatos demokratikus állampolgári részvételre az aktív állampolgárságra: a kreativitás, öntudatosság, tudatos fogyasztás, pénzügyi ismeretek, társadalmi felelısségvállalás és a vállalkozókészség ismeretének elsajátítása 5

6 Az Európai Unió címő projektünk lehetıséget adott diákjaink szókincsének fejlesztésére interaktív tanulásszervezés megvalósítására szerepjátékra (bizottsági tagok, bizottsági elnök, parlamenti képviselık, szakpolitikai vezetık, levezetı elnök) vitára (interpellációk, ajánlások) munkacsoportok létrehozására (parlamenti bizottságok) megbeszélésekre (bizottsági ülések) gyakorlásra (felkészülés a plenáris ülésre, szavazás) Az Európai Unió címő projektünk lehetıséget adott önálló tanulásra (IKT eszközökkel támogatott tanítás, egyéni tanulási utak) kooperatív technikák alkalmazására drámapedagógiai módszerek kipróbálására (diákparlamenten való szereplés) a differenciálás megvalósítására, irányított csoportalkotásra 6

7 A projekt címe: EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁROK LETTÜNK A projekt produktuma: EURÓPAI PARLAMENT Milyen ismereteket, kompetenciákat kat fejlesztett a diákokn koknál l a projekt? 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Hatások, eredmények nagy lépés a demokrácia gyakorlásának megtanítása felé az egyenlıség és demokrácia tisztelete ajánlásaik, javaslataik a szakpolitikai vezetıkön keresztül (a Europe Direct munkatársai) eljutott az EU-s képviselıkhöz Hatások, eredmények látogatás a helyi önkormányzati ülésre a média -az iskolánkban folyó munka bemutatása partnerek: szoros kapcsolat a szülıkkel és a miskolci Europe Direct munkatársaival cikk a diákparlamentünkrıl 22

23 Közösségi programok szervezése se az iskolán n kívüli k világban (Kocsonyafesztivál témahét) az európai iskolává válás jegyében, az esélyegyenl lyegyenlıség biztosításával Pislog, mint... a legenda életre kelt Témahét: Miskolc XIX.-XXI. századi értékei, vívmányai, kultúrája, szakmastruktúrája, életmódja, társadalmi rétegzıdése. 23

24 A témaht mahét a tanév egy elıre kiválasztott hetére esik egy adott témával foglalkozik (jelen esetben Miskolc XIX.-XXI. századi értékeivel, vívmányaival, kultúrájával, szakmastruktúrájával, életmódjával, társadalmi rétegzıdésével) nem a tényszerő ismeretekre, hanem a képességfejlesztésre helyezi a hangsúlyt A témaht mahét a tanulók nevelésének, személyiségfejlesztésének komplex, hatékony eszköze a kooperatív tanulás, a differenciálás, az egyéni fejlesztés biztosítja az eltérı szociokulturális háttérrel rendelkezı tanulóink esélyegyenlıségét A célunk megvalósításához bekapcsolódtunk a nemzetközileg is elismert Miskolci Kocsonyafesztivál programsorozatába. 24

25 Célul tőztt ztük k ki a miskolci legendák életre keltését a vásári hangulat visszaidézését elfelejtett mesterségek fogásainak, technikájának újraélesztését, melyek illeszkednek az iskolánkban tanított szakmákkal diákjaink lokálpatrióta szemléletének fejlesztését a személyes érintettségbıl adódó motiváltság növelését más tanulási környezet, a külsı helyzetek bevonását a különbözı közismereti tantárgyak, szakmák az adott témához rendelték alá a saját tanítási anyagukat A témaht mahét t terve 25

26 Közismereti tárgyakt Magyar Miskolc legendáinak, történeteinek összegyőjtése iskolánk névadójának Martin János életének, munkásságának kutatása a levéltárban legendák dramatizálása az újságírás mőfajainak változása XIX. századtól napjainkig Cél: a szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése interjú, riport készítése miskolci képviselıkkel, történésszel bemutatkozás a fesztiválon, (mint Martin János és családja) a Lánykérı ködmön címő színdarab bemutatása a Kocsonyafesztivál lapjának a Miskolczi Értesítınek szerkesztésében való részvétel 26

27 Közismereti tárgyakt Matematika fizetıeszközök régen és most, források keresése táblázatokból grafikonokból, háztartások bevételei, jövedelemszerzési módok a gasztronómia változása, süteménykészítés korabeli receptek alapján, felszolgálása a tanulók által berendezett korabeli kávéházban Cél: a pénz világának ismerete, pénzzel való bánásmód, a mértékegységváltás fejlesztése 27

28 Kávéház z a XIX. században zadban Szakmák Gyógynövénytermesztı Gyógynövények ismerete, felhasználási területeinek változása. Illatzsákok, illóolajok, szappanok készítése. Cél: diákjaink tanulják meg közvetíteni a fesztiválon résztvevık felé a gyógynövények gasztronómiai, és az egészségmegırzésben, prevencióban való jelentıségét 28

29 Szakmák Faipar Az asztalos mesterség fejlıdése a fafaragómestertıl az asztalos mesterig Fajátékok, bortartó pincetokok, készítése. Cél: a természetes anyagok megszerettetése, használata Szakmák Ruhaipar Divattörténeti modellrajzok elemzése. Martin János és családja, inasai számára a korhő ruhaköltemények megvarrása bemutatkozásuk a fesztivált megnyitó felvonuláson, a divatbemutatón. Cél: a tanulók kreativitásának fejlesztése, a hagyományok, régi mesterfogások újraélesztése 29

30 Szakmák Pék Idıutazás a régi sütıasszonyok, zsemlyés mesterek világába. Cél: a XIX. századi piaci hangulat megidézése, a hagyományos miskolci perec elkészítése, receptjének átadása az érdeklıdıknek Ismeretszerzés s az iskola falain kívülk Tanulóinkat könyvtári, levéltári, múzeumi kutatómunkával bíztuk meg. 30

31 Ismeretszerzés s az iskola falain kívülk A diákok közvetlen kapcsolatban voltak az iskolán kívüli világgal, az élettel, mely lehetıvé tette az aktív tapasztalást. Ismeretszerzés s az iskola falain kívülk A szakmák által készített kiállítási tárgyak: agyagbékák, ablakpárnák, illatzsákok, főszerolajak, szappanok, pincetokok, fajátékok, elkészítése, bemutatása és értékesítése. 31

32 Ismeretszerzés s az iskola falain kívülk Túl a szivárványon címő táncjáték bemutatása a Mővészetek Házában. Ismeretszerzés s az iskola falain kívülk A Lánykérı ködmön címő drámajáték elıadása a Pajtaszínházban. 32

33 Ismeretszerzés s az iskola falain kívülk Martin János családjának és tanoncainak bemutatkozása a fesztivált megnyitó felvonuláson és a divatbemutatón. Ismeretszerzés s az iskola falain kívülk A Miskolczi Értesítınek, a fesztivál újságjának és a Totó-nak megszerkesztése, és terjesztése a fesztiválon. 33

34 Ismeretszerzés s az iskola falain kívülk Fényképezkedés a Martin családdal az iskolánk fesztiváli standjánál korhő fényképezıgéppel - erısítette azt a célt, melyben az alkotás folyamata és nem a létrehozás volt az elsıdleges. Szülık, mint felelıs s partnerek részt vettek a témahét kidolgozásában segítettek az otthoni győjtımunkában: régi fényképek, berendezési eszközök, ruhák, használati tárgyak, a különbözı mesterségek eszközei, régi pénzek győjtésében a legendák dramaturgiájában a díszletek, jelmezek elkészítésében segítséget nyújtottak a fellépéseken 34

35 Esélyegyenl lyegyenlıség A témahéten megvalósult a mozgás, látás, hallás, és értelmi sérültek esélyegyenlısége: a Kocsonyafesztiválon bemutatott Túl a szivárványon címő táncjátékban a Lánykérı ködmön címő dramatizált legendában jeltolmácsot alkalmaztunk Esélyegyenl lyegyenlıség Az értelmi sérültek számára szórólapjainkon piktogramokat használtunk. Braille-írással nyomtattuk ki a programfüzeteket, szórólapokat, a dramatizált legenda rövid történetét. 35

36 Hatások, eredmények A médiának köszönhetıen intézményünk ismertségének, nyilvánosságának bıvítése Miskolcon, belföldön, sıt külföldön is. ( A Miskolci Kocsonyafesztivál hivatalos honlapja, A Borsod Online-on (Boon) megjelenı képek, riportok). Hosszú távú kapcsolat kialakítása partnerekkel, civil szervezetekkel (szülık, Több, mint legenda Közhasznú Alapítvány, történész, levéltáros, múzeumpedagógus, önkormányzat képviselık). A fesztiválon és annak honlapján bemutathattuk iskolánkat. Hatékony kommunikáció alakult ki (verbális, nonverbális) diák-diák, diák-szülı, szülı-szülı, szülı-tanár, tanár-tanár, tanár-diák valamint az iskola és más intézmény között. Hatások, eredmények A pozitív visszajelzések megerısítettek bennünket a témahét eredményességérıl. (elégedettségi kérdıívek összegzése alapján) 36

37 Köszönöm m a figyelmet! Tóthné Horváth Rita 37

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

Innováció típusa: Projekt

Innováció típusa: Projekt Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Tisztában van azzal, hogy a természettudományos megismerés alapja a megfigyelés, a célzott kísérlet és a

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

14. "TUDÁSLÉTRA" A MÁTRADERECSKE - MÁTRABALLA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS GYAKORLATA

14. TUDÁSLÉTRA A MÁTRADERECSKE - MÁTRABALLA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS GYAKORLATA Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk a gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk.. Amit az iskolában tanítunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl Tartalomjegyzék 1. Az iskola képzési rendje... 4 1.1. Képzési irányok...4 1.2. Az iskola munkarendje...4 1.2.1. A gimnázium általános

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

Referencia intézmény belső működési szabályai

Referencia intézmény belső működési szabályai Referencia intézmény belső működési szabályai 1 Tartalomjegyzék 1. Referencia intézményi tevékenységünk céljaink, feladataink 2. Szervezeti felépítés 3. Tevékenységháló - Jó gyakorlat átadásra 4. Új típusú

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon -

Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon - Bevezetı Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon - A nevelı-fejlesztı munka alapja a pedagógiai program, mely a kollégiumi alapprogramban meghatározott

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

A támogatott szervezet adatai:

A támogatott szervezet adatai: A támogatott szervezet adatai: A pályázó szervezet hivatalos neve: Magyar Kerékpárosklub A pályázó szervezet székhelye: 1137, Bp., Radnóti Miklós u. 29. A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben