AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata"

Átírás

1 AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: július 14. napjától Közzétéve: július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cégszámon Honlap: 1/139

2 Tartalomjegyzék FOGALMAK... 4 I. RÉSZ A BANK BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEI JOGSZABÁLYI ALAPOK ENGEDÉLYEK PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK II. RÉSZ A BANK ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTTI JOGVISZONYRA IRÁNYADÓ SZABÁLYOK A BANK ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTTI JOGVISZONYRA IRÁNYADÓ SZABÁLYOK RENDSZERE AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ELÉRHETŐSÉGE AZ ÜZLETSZABÁLYZAT IDŐBELI HATÁLYA, AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS A SZERZŐDÉS EGYÉB FELTÉTELÉNEK MÓDOSÍTÁSA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI HIRDETMÉNY ÉS TÁJÉKOZTATÓ III. RÉSZ AZ ÜZLETI KAPCSOLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI FEJEZET A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI FEJEZET AZ ÜGYFÉL MINŐSÍTÉSE FEJEZET A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE ÉS KÖLCSÖNÖS TÁJÉKOZTATÁSA FEJEZET A BANK SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTTI TÁJÉKOZÓDÁSI KÖTELEZETTSÉGE ALKALMSSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV.. 51 IV. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FEJEZET SZERZŐDÉSKÖTÉS SZABÁLYAI FEJEZET FEDEZETEK FEJEZET A SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSE, ELSZÁMOLÁSA FEJEZET A SZERZŐDÉSEK MEGSZÜNTETÉSE, FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE, POZÍCIÓ LEZÁRÓ NETTÓSÍTÁS FEJEZET DÍJAK, KÖLTSÉGEK FEJEZET KÉSEDELEM FEJEZET BIZTOSÍTÉKOK, ÓVADÉKI JOG GYAKORLÁSA FEJEZET FELELŐSSÉG FEJEZET IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK ELDÖNTÉSE FEJEZET MEGBÍZÁS NÉLKÜLI ÜGYVITEL V. RÉSZ ADATVÉDELEM, TITOKVÉDELEM, ÜGYFÉLVÉDELEM FEJEZET AZ ÜGYFÉL SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME FEJEZET ÉRTÉKPAPÍRTITOK, ÜZLETI TITOK VÉDELME FEJEZET AZ ÜGYFÉL PÉNZ-ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZEINEK MEGÓVÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK FEJEZET A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP FEJEZET ADÓZÁS FEJEZET A TEVÉKENYSÉG FELFÜGGESZTÉSE, ÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁS VI. RÉSZ A SZÁMLAVEZETÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK FEJEZET A BEFEKTETÉSI SZÁMLA FEJEZET ÉRTÉKPAPÍR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA FEJEZET STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA /139

3 4. FEJEZET PORTFÓLIÓKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ BEFEKTETÉSI SZÁMLA (PKBSZ) FEJEZET BANKSZÁMLA, DEVIZASZÁMLA VII. RÉSZ MEGBÍZÁS FELVÉTELE ÉS TOVÁBBÍTÁSA MEGBÍZÁS VÉGREHAJTÁSA AZ ÜGYFÉL JAVÁRA ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK TŐZSDEI MEGBÍZÁS AUKCIÓS MEGBÍZÁS NYÍLT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALMAZÁSA VIII. RÉSZ SAJÁT SZÁMLÁS KERESKEDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉRTÉKPAPÍR AZONNALI ADÁSVÉTEL AZ ÁLLAMPAPÍROK ADÁSVÉTELÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK ADÁS-VÉTELE SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK IX. RÉSZ PORTFOLIÓKEZELÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK HOZAMGARANCIA ÉS TŐKEGARANCIA HOZAMVÉDELEM ÉS TŐKEVÉDELEM A MEGBÍZÁS VÉGREHAJTÁSÁT KÖVETŐ TÁJÉKOZTATÁS ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE MEGBÍZÁSI DÍJ A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, ELSZÁMOLÁS A FELEK KÖZÖTT X. RÉSZ PÉNZÜGYI ESZKÖZ ELHELYEZÉSE AZ ESZKÖZ (PÉNZÜGYI ESZKÖZ) VÉTELÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS NÉLKÜL XI. RÉSZ JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK XII. RÉSZ TŐKESZERKEZETTEL, ÜZLTI STRATÉGIÁVAL ÉS AZ EZEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEKKEL, VALAMINT EGYESÜLÉSSEL ÉS VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS TANÁCSADÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS XIII. RÉSZ BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS XIV. RÉSZ BEFEKTETÉSI ELEMZÉS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉS XV. RÉSZ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG /139

4 ÜZLETSZABÁLYZAT FOGALMAK Amennyiben az Üzletszabályzat vagy a Felek között befektetési szolgáltatással vagy kiegészítő befektetési szolgáltatással kapcsolatban létrejött bármely szerződés vagy a Felek bármelyike által a másik Félhez intézett ilyen tárgyú jognyilatkozat eltérően nem rendelkezik, akkor az Üzletszabályzatban vagy az említett szerződésekben, illetve jognyilatkozatokban használt egyes fogalmak függetlenül attól, hogy azokat nagy- vagy kis kezdőbetűvel, egyes- vagy többes számban használják a Felek az itt meghatározott jelentéssel bírnak. Eltérő jelentés használata az adott fogalom vonatkozásában csak a Felek kölcsönösen kifejezett rendelkezésével, a továbbiakban vagy a jelen szerződés alkalmazásában kitétel alkalmazásával történhet. Az Üzletszabályzatban és a szerződésekben valuta- és devizanemekre való hivatkozás minden esetben a teljes névvel vagy az illető valuta vagy deviza ISO-kódjával (ISO 4217 sz. szabvány), a magyar forint esetében továbbá a forint kifejezés vagy Ft rövidítéssel történik. Alapcímlet: az értékpapírnak a kibocsátó által meghatározott azon legkisebb egysége, amely még önállóan megtestesíti az értékpapírban foglalt jogokat és kötelezettségeket. Alkalmassági Kérdőív: befektetési tanácsadás vagy portfoliókezelési szolgáltatás nyújtása esetén a Bank által - az Ügyfél részére ajánlott vagy portfóliója terhére, illetve javára végrehajtásra kerülő ügylet, valamint az annak tárgyát képező pénzügyi eszköz alkalmasságának vonatkozásában elvégzett vizsgálat és értékelés, amely az Ügyfél által a Bank által rendszeresített formában megadott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteire, tapasztalatára, végzettségére, kockázatviselő képességére, jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó információkon alapul. Allokáció: a Tpt. szerint a jegyzés útján történő értékpapír forgalomba hozatal esetén a túljegyzés, aukció útján történő értékpapír forgalomba hozatal során az aukciós túlkereslet esetében a jegyzés, illetve az aukció lezárását követő azon eljárás, mely során az adott értékpapír kibocsátási dokumentumaiban meghatározott (így különösen tájékoztató, nyilvános ajánlattétel, információs összeállítás, rövidített tájékoztató, kezelési szabályzat) és az adott forgalomba hozatalra vonatkozó szabályok szerint meghirdetett elvek alapján a kibocsátó, illetve a forgalmazó dönt az egyes jegyzések, vagy aukciós ajánlatok elfogadásának mértékéről. Nem értendő ez alatt a Bszt. szerinti allokáció. Apostille-záradék: a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló évi 11. törvényerejű rendelet szabályai szerint kiállított tanúsítvány. Azonnali értékpapír adásvételi ügylet (Azonnali ügylet): amelynek során a Bank és az Ügyfél között meghatározott értékpapírok meghatározott áron a szerződéskötés napjától számított legfeljebb ötödik Banki munkanapra (spot) történő eladására, illetve vételére kerül sor. Azonnali adásvételi 4/139

5 ÁKK: Art.: Állampapír: Átruházható értékpapír: Aukció: ügyleteket az Időkorlátig az adott napi árfolyamon lehet kötni. az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vagy bármely jogutódja. az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény. a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. az az értékpapír, amelyet a forgalomba hozatal helye szerinti állam joga ilyenként ismer el. a forgalomba hozatal azon módja, amely keretén belül a kibocsátó az általa meghatározott feltételek szerint lehetőséget biztosít ajánlattételre és a beérkezett vételi ajánlatok meghatározott szempont alapján versenyeznek. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény Bank: az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely hitelintézetként az Ügyfél részére az Üzletszabályzatban meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási és befektetési szolgáltatást kiegészítő szolgáltatást nyújt. Banki munkanap: Bankszámla: Befektetési ajánlás: Befektetési alap: Befektetési alapkezelő: az a munkanap, amelyen a Bank befektetési szolgáltatási tevékenységet végző fiókjai szolgáltatás nyújtása céljából nyitva állnak az Ügyfelek számára. az Ügyfél azon Banknál forintban vezetett, 182-vel kezdődő azonosítószámmal rendelkező Bankszámlája vagy egyéb olyan (Bank)számlája, amelyet a Tpt a alapján a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó forint pénzforgalom lebonyolítására az Ügyfél meghatározott. Ezen számla vezetésére, a számlán végezhető műveletekre a Hpt. és a mindenkori hatályos pénzforgalomra vonatkozó jogszabályok is vonatkoznak. pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy annak kibocsátójára vonatkozó olyan elemzés, javaslat vagy más információ, amelynek nyilvánosságra hozatala vagy mások számára oly módon történő hozzáférhetővé tétele, amely alapján az nyilvánosságra kerülhet, befolyásolhatja, hogy a befektető saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé. a Kbftv-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma. befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező vállalkozás. Befektetési alapkezelés: a kollektív befektetési forma számára végzett kollektív befektetés kezelési tevékenység, valamint a kollektív befektetési forma létrehozatalához, működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. Befektetési elemzés: Befektetési jegy: pénzügyi eszközre vagy annak kibocsátójára vonatkozó a Tpt. szerinti befektetési ajánlás, ide nem értve a befektetési tanácsadást. A Bank befektetési elemzést kizárólag saját kezdeményezésére készít és teszi elérhetővé az Ügyfelek számára. a Kbftv-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap 5/139

6 kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír. Befektetési Számla: a Bank által az Ügyfél részére vezetett Ügyfélszámla, Értékpapírszámla és Értékpapír Letéti Számla, valamint az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb számlák (alszámlák) együttesen. Befektetési vállalkozás: aki a Bszt. szerinti tevékenység végzésére jogosító engedély alapján, harmadik személy részére, ellenérték fejében, rendszeres gazdasági tevékenysége keretében befektetési szolgáltatást nyújt, vagy befektetési tevékenységet végez, ide nem értve a Bszt. 3. -ában meghatározottakat. Befektető: az a személy, aki befektetési alapkezelővel vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a szabályozott piac, a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja. Befektető Védelmi Alap (BEVA): Bszt.: a Bszt. 5. (1) bekezdés a)-d), valamint az 5. (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek tagságával és a Tpt.-ben meghatározott feladat ellátása céljából létrehozott szervezet. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény. Cégkivonat: a Cégbíróság által kiállított, közokiratnak minősülő dokumentum, mely tartalmazza az adott gazdasági társaság összes a Cégbíróság által nyilvántartott hatályos, fennálló adatát. Clearstream-képes értékpapír: Cselekvőképesség: Csereügylet (swap): minden olyan értékpapír, amelyet a Clearstream elszámol. a természetes személy Ügyfél azon képessége, hogy saját jognyilatkozataival szerezzen jogokat és vállaljon kötelezettségeket. A cselekvőképesség lehet korlátozott vagy teljes mértékben hiányozhat. Cselekvőképessége szempontjából: a) korlátozottan cselekvőképes i. a 14. éven felüli, de a 18. életévét be nem töltött kiskorú kivéve, ha házasságot kötött, arra tekintettel, hogy a házasságot kötött korlátozottan cselekvőképes kiskorú a házasságkötéssel teljesen cselekvőképes nagykorúvá válik, ii. az, akit a bíróság cselekvőképessége korlátozásával gondnokság alá helyezett a gondokság alá helyezést megállapító ítéletben meghatározott ügykörben, b) cselekvőképtelen i. a 14. életévét be nem töltött gyermekkorú személy, ii. az, akit a bíróság úgy helyezett gondokság alá, hogy cselekvőképességét teljesen kizárta. Valamely pénzügyi eszköz cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből, illetve több határidős ügyletből tevődik össze és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után. 6/139

7 Day Trade ügylet: Dematerializált értékpapír: Deviza: Devizaszámla: Devizabelföldi (belföldi): Devizakülföldi (külföldi): Tőzsdenapon belüli üzletkötés. Az üzletkötés lehet egyrészt adott tőzsdenapon (T) teljesült tőzsdei vételi megbízásban szereplő értékpapírok terhére adott tőzsdenapon (T) teljesült eladás azonos mennyiségre vonatkozóan, másrészt lehet adott tőzsdenapon (T) teljesült tőzsdei eladási megbízásban szereplő pénz terhére, adott tőzsdenapon (T) teljesült értékpapír vétel, azonos értékpapírra és azonos mennyiségre vonatkozóan. a Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. számlapénz a forinttól eltérő bármely más pénznemben. az Ügyfél azon Banknál devizában vezetett, 182-vel kezdődő azonosítószámmal rendelkező Bankszámlája, vagy egyéb olyan (Bank)számlája amelyet a Tpt a alapján a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó, deviza pénzforgalom lebonyolítására meghatározott. Ezen számla vezetésére, a számlán végezhető műveletekre a Hpt. és a mindenkori hatályos pénzforgalomra vonatkozó jogszabályok is vonatkoznak. ilyen státuszúnak minősül a) az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluli magyar állampolgár, bevándorolt és letelepedett esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa (a továbbiakban együttesen: személyazonosító igazolvány) van, illetve azokkal rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozását (egyéni vállalkozót - ideértve az egyéni céget is - és az önfoglalkoztatót) is, c) a b) pont szerinti vállalkozás vagy szervezet tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és alkalmazottja e minőségében a vállalkozás és a szervezet nevében tett jogügyletei és cselekményei tekintetében, ha azok alapján a vállalkozás vagy a szervezet szerez valamilyen jogot, vagy azt terheli kötelezettség, akkor is devizabelföldinek tekintendő, ha egyébként devizakülföldi, d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ide nem értve a vámszabadterületi társaságot, e) a külföldön lévő külképviselet. ilyen státuszúnak minősül a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa és azzal nem is rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül - ha a székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és a szervezet külföldön működő fióktelepe, c) a devizakülföldinek belföldön lévő képviselete, 7/139

8 EGT-állam: Elfogadható partner minősítésű ügyfél: d) a vámszabadterületi társaság, e) e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, illetve ott működik. az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam. azon Ügyfél aki, amely a Bszt. alapján az alábbiaknak minısül: a) befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosító, befektetési alap és befektetési alapkezelő, valamint kollektív befektetési társaság, kockázati tőkealap és kockázati tőkealapkezelő, magán-nyugdíjpénztár és önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi értéktár, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, tőzsde, b) Bszt. szerinti kiemelt vállalkozás, c) Bszt. szerinti kiemelt intézmény, és d) vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti tagállam ilyenként ismer el. Esedékesség: az értékpapír kibocsátója által meghatározott azon nap (E nap), amelyen egy adott értékpapírra vonatkozóan a kibocsátó által teljesítendő kifizetés (pl. kamat, hozam, törlesztés, osztalék) esedékessé válik. Értéknap: Értékpapír: Értékpapír forgalomba hozatala: Értékpapír forgalomba hozatalának időpontja: bármely a Bank által lebonyolított befektetési és kiegészítő szolgáltatási ügylet vonatkozásában az a nap, amelyen az ügyletből eredő teljes pénz- és pénzügyi eszköz elszámolás ténylegesen megtörténik, az Ügyfél Befektetési Számláját, valamint Bankszámláját, Devizaszámláját, Devizaszámláit a Bank jóváírja, megterheli. a forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz. az értékpapír tulajdonjogának első ízben történő keletkeztetésére irányuló eljárás. ha a kibocsátás jegyzéssel történik, a jegyzés kezdőnapja, folyamatos forgalomba hozatal esetén az értékesítés időpontja, zárt körű forgalomba hozatal esetén a vásárlás időpontja, egyéb esetben az eladás napja vagy a kibocsátó által meghatározott nap. Értékpapír-kód: a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok azonosítására szolgáló betű vagy számjelek összessége, illetve ezek kombinációja (ISIN azonosító). Értékpapír-sorozat: Értékpapír átvezetés: Értékpapír Letéti Számla: az azonos előállítású, azonos jogokat megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, vagy az eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége. a Befektetési Számlán nyilvántartott értékpapírok egészének vagy egy részének áthelyezése a Befektetési Számla másik alszámlájára vagy a Banknál vezetett másik Befektetési Számlára. az Ügyfél számára vezetett, az ügyféltől letéti őrzésre átvett értékpapír nyilvántartására szolgáló számla 8/139

9 Értékpapírszámla: Értékpapír Tartós Befektetési Számla: Értékpapír transzfer: Megbízás ügyvitel: nélküli a Bank által a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos (az Ügyfél) javára vezetett nyilvántartás a mindenkori tartós befektetési szerződésre vonatkozó (adó)jogszabály(ok) alapján megnyitott és vezetett Befektetési Számla. a Befektetési Számlán nyilvántartott szabad rendelkezésű értékpapírok egészének vagy egy részének áthelyezése más befektetési vállalkozás/hitelintézet által vezetett Befektetési Számlára. a Befektetési Számla bármilyen módon történő megszűnése, megszüntetése esetében a megszűnés, megszüntetés időpontjáig az Ügyfél által el nem transzferáltatott értékpapírok számlaszerződéses jogviszony nélküli, a Bank mindenkor hatályos Kondíciós Listája szerinti díj és költség felszámítása ellenében történő nyilvántartása. Felek: az Ügyfél és a Bank együttesen. Felügyelet vagy MNB: a Magyar Nemzeti Bank. A Felügyelet székhelye: H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39; a Felügyelet levelezési címe: H Budapest, 114., Pf.: 777.; a Felügyelet honlapcíme: Felügyeleti hatóság: a befektetési vállalkozás befektetési szolgáltatási tevékenysége, kiegészítő szolgáltatása felügyeletét ellátó, hatáskörrel rendelkező szervezet, ide nem értve a Magyar Nemzeti Bankot. Felülhitelesítés: a mindenkor hatályos jogszabályok szerint a külföldön kiállított okiratokon szereplő aláírás(ok) és bélyegzőlenyomat arra illetékes magyar külképviseleti hatóság általi igazolása. FHB jelzáloglevél: az FHB Jelzálogbank Nyrt. által mindenkor kibocsátott jelzáloglevelek. FIFO elv: olyan készletértékelési eljárás, mely szerint az először beérkezett készlet kerül elsőként felhasználásra, a zárókészlet értékeléséhez pedig az utolsó beszerzési árakat veszi alapul a Bank. Ezen elv szerint eladási megbízás esetében az időben korábban vásárolt értékpapírok eladása mindig megelőzi az időben később vásárolt értékpapírok eladását, azaz ezen elv szerinti eladási megbízás mindig a korábban vásárolt értékpapírokra vonatkozóan teljesül. Fiók: a Bank bármely befektetési és kiegészítő tevékenységet folytató, ügyfélfogadási célra és személyes ügyintézésre az Ügyfelek rendelkezésére álló szervezeti egysége. Folyamatos kibocsátás: a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyének olyan forgalomba hozatala, amikor az értékesítés hatvan napot meghaladó időszak alatt történik úgy, hogy az egyes értékpapírok futamideje mindig az értékesítés időpontjától kezdődik. Forgalmazó: az értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő Határidős adásvétel: Határidős kamatlábmegállapodás (Forward Rate Agreement, FRA): befektetési vállalkozás, hitelintézet. Olyan adás-vételi ügylet, ahol a felek kötelezettségeiket egy későbbi időpontban teljesítik. Olyan ügylet, ahol a felek egy meghatározott időpontban tőkemozgás nélkül elszámolják a referencia kamatláb és a megállapodásban rögzített kamatláb jelenértékére számított 9/139

10 különbséget. Hitelviszonyt minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (adós) megtestesítő értékpapír: meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát, illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Hirdetmény: a Bank jogosult az Ügyfelek egyes szerződéses jogait és/vagy kötelezettségeit érintő információkról az Ügyfeleket Hirdetmény útján értesíteni. A Hirdetmény a Felek szerződéses jogviszonyának részét képezi. A Bank a Hirdetményt a fiókokban kifüggeszti és a honlapján közzéteszi. Honlap: a Bank "http://www.fhb.hu" nevű honlapja, illetve annak bármelyik al-honlapja, amely a webcím alatt érhető el. Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII törvény. Időkorlát: az a Banki munkanapon belül meghatározott záró időpont, ameddig az adott Banki munkanapon felvett ügylet teljesítés szempontjából aznapi megbízásnak számít. Illetőségigazolás: a külföldi adóhatóság által a jövedelem keletkezésének adóévére vonatkozóan kiállított okirat, mely szerint a külföldi személy az adott országban adóalany. Intézményi befektető: ilyennek minősül a) a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési vállalkozás, a befektetési alap, a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap, a kockázati tőkealap-kezelő, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, b) mindazon devizakülföldi, amely a saját joga alapján ilyennek tekintendő. ISIN azonosító: a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetőleg tőzsdei termékek azonosítására szolgáló betű vagy számjelek összessége, illetve Jegyzés: Kbftv. KELER: KELER-képes ezek kombinációja. az értékpapír forgalomba hozatala során az értékpapírt megszerezni szándékozó befektetőnek az értékpapír megszerzésére irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel az ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére. a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról. Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.: a tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásával, az ügyletek teljesítésének biztosításával, tőzsdeforgalmi- és letéti számlavezetéssel, értékpapír számlavezetéssel, a letétkezelők részére letéti szolgáltatások nyújtásával és részvénykönyvvezetéssel foglalkozó szervezet, elszámolóház. a KELER mindenkor hatályos értékpapír befogadási listáján 10/139

11 értékpapír: Kibocsátó: Kiemelt intézmény: Kiemelt vállalkozás: meghatározott értékpapírok. az a jogi személy, amely az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja. ilyennek minősül a) valamely EGT-állam kormánya, b) valamely EGT-állam helyi és a regionális önkormányzata, c) az ÁKK Zrt. és valamely más EGT-államnak államadósság kezelését végző szervezete, d) az MNB, valamely más EGT-állam központi bankja és az Európai Központi Bank, e) a Világbank, f) a Nemzetközi Valutaalap, g) az Európai Beruházási Bank, és h) minden egyéb nemzetközi pénzügyi jellegű intézmény, amelyet nemzetközi egyezmény vagy államközi szerződés hozott létre. ilyenek minősül az a vállalkozás, amely legalább két feltételnek megfelel az alábbiak közül: a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplő, a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal számított a) mérlegfőösszege legalább húszmillió euró, b) nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró, c) saját tőkéje legalább kétmillió euró. Klíring: a fizetési megbízásokra, pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolására - ide nem értve a Hpt. szerinti elszámolásforgalmi ügyletet - átutalásokra (transzferekre) vonatkozó megbízások feldolgozásának, egyeztetésének és megerősítésének folyamata, a teljesítés alapjául szolgáló végső elszámolandó pozíció kialakítása a tényleges teljesítést megelőzően (bruttó vagy nettó elven). Kollektív befektetési forma: Kollektív portfoliókezelés: Komplex pénzügyi eszköz: minden olyan kollektív befektetés, amely több befektetőtől gyűjt tőkét abból a célból, hogy meghatározott befektetési politikának megfelelően befektesse a befektetők javára. a kollektív befektetési forma számára végzett befektetéskezelési tevékenység, valamint a kollektív befektetési forma létrehozatalához, működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. Komplex pénzügyi eszköz az a pénzügyi eszköz, amely a) olyan értékpapírnak minősül, amely átruházható értékpapír megszerzésére vagy értékesítésére jogosít, vagy amely átruházható értékpapír, deviza, kamatláb vagy hozammutató, áru, index vagy más hasonló, referenciaként értelmezhető intézkedés változásán alapul és készpénzben teljesítendő, b) a Bszt. 6. d)-k) pontjaiban meghatározott eszköznek minősül (származtatott ügyletek), c) értékesítésére, visszaváltására vagy hozamának egyéb módon történő realizálására nem áll fenn gyakori és rendszeres lehetőség nyilvános, piaci árnak minősülő vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójától független ármeghatározó rendszer által közzétett árfolyamon, 11/139

12 Közeli hozzátartozó: Központi értékpapírszámla: Központi értékpapír nyilvántartás: Központi értéktár: Központi szerződő fél: Közvetett tulajdon, illetve közvetett befolyás: Közvetlen befektetési ajánlás: Külföldi elszámolóház: Külföldi tőzsde: Lakossági minősítésű ügyfél: Letéti őrzés: Letétkezelés: Limitáras megbízás (LIMIT típusú megbízás): d) magában foglalja a beszerzési költségét meghaladó tényleges vagy esetleges kötelezettséget az Ügyfél számára, e) tekintetében, lényeges jellemzőire nézve olyan tartalmú és minőségű nyilvános információk nem állnak rendelkezésre, amelyek a lakossági ügyfél részére lehetővé teszik megalapozott befektetési döntés meghozatalát. a Ptk. 8:1 1) pontban meghatározott személy, illetve az élettárs. a központi értéktár által a dematerializált értékpapírról, sorozatonként vezetett összesített nyilvántartás. a központi értéktár által vezetett, a belföldön kibocsátott értékpapírok adatait visszakereshető módon tartalmazó nyilvántartás. a KELER Zrt., annak jogutódja vagy a Tpt. tizedik részében meghatározott szabályok szerint alapított és működő mindenkori szervezet. a tőzsdeügylet és tőzsdén kívüli tőkepiaci ügylet teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalás végzésére jogosult gazdasági társaság. egy vállalkozás tulajdoni hányadának, szavazati jogának a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más vállalkozás (köztes vállalkozás) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlása. A közvetett tulajdon, a közvetett befolyás arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, közvetett befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak a vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. olyan befektetési ajánlás, amely pénzügyi eszköz vagy tőzsdei termék vételére, eladására, tartására vagy ezekkel egyenértékű befektetői döntésre tesz kifejezett javaslatot. a Magyar Köztársaság területén kívül székhellyel rendelkező elszámolóház. a Magyar Köztársaság területén kívül székhellyel rendelkező tőzsde. a Bszt. alapján szakmai ügyfélnek és elfogadható partnernek nem minősülő ügyfél. pénzügyi eszköz megőrzésre történő átvétele, a tulajdonos megbízásából való nyilvántartása és kiadása. a pénzügyi eszköz letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve a biztosítékok kezelésével összefüggő szolgáltatásokat. valamely pénzügyi eszköz meghatározott limitáron vagy annál jobb áron, meghatározott mennyiségben történő vételére vagy eladására irányuló megbízás. Megbízás végrehajtása pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó 12/139

13 az ügyfél javára: Megfelelési Kérdőív: MNB: Nem komlex pénzügyi eszköz: Nettó eszközérték: Nyilvános ajánlattétel: Nyilvános forgalomba hozatal: Nyitott pozíció: Nyílt végű befektetési alap: megállapodás megkötésére irányuló tevékenység végzése az Ügyfél javára. a Bank által nyújtott befektetési szolgáltatás esetén az Ügyfél által végrehajtani kívánt ügylet, valamint az annak tárgyát képző pénzügyi eszköz megfelelésének vizsgálata és értékelése, amely az Ügyfél befektetési szolgáltatásokkal, pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteire, tapasztalatára, iskolai végzettségére, valamint foglalkozására vonatkozó információkon alapul. a Magyar Nemzeti Bank. nem-komplex pénzügyi eszköz az a pénzügyi eszköz, amely a) nem minősül olyan értékpapírnak, amely átruházható értékpapír megszerzésére vagy értékesítésére jogosít, vagy amely átruházható értékpapír, deviza, kamatláb vagy hozammutató, áru, index vagy más hasonló, referenciaként értelmezhetı intézkedés változásán alapul és készpénzben teljesítendő, b) nem minősül a Bszt. 6. d)-k) pontjaiban meghatározott eszköznek (származtatott ügyletek), c) értékesítésére, visszaváltására vagy hozamának egyéb módon történő realizálására gyakori és rendszeres lehetőség áll fenn nyilvános, piaci árnak minősülő vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójától független ármeghatározó rendszer által közzétett árfolyamon, d) nem foglal magában a beszerzési költségét meghaladó tényleges vagy esetleges kötelezettséget az Ügyfél számára, e) tekintetében, lényeges jellemzőire nézve olyan tartalmú és minőségű nyilvános információk állnak rendelkezésre, amelyek a lakossági ügyfél részére lehetővé teszik megalapozott befektetési döntés meghozatalát. a befektetési alap portfoliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfoliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is. Az Ügyfél befektetési jegyre kötött ügylete szempontjából a nettó eszközértékként ezen érték egy befektetési jegyre jutó értéke. értékpapírra vonatkozó, egyedileg előre meg nem határozott befektetők részére közzétett értékesítési ajánlat, amely elegendő információt ad az ajánlat feltételeiről és az értékpapírról ahhoz, hogy lehetővé tegye a befektetőnek az értékpapír megvásárlására vonatkozó döntés meghozatalát. az értékpapír nem zártkörű forgalomba hozatala. a befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatási tevékenység, illetőleg árutőzsdei szolgáltatás során megkötött, de valamely szerződő fél által nem, vagy csak részben teljesített, illetőleg határidőig helytállási kötelezettséget jelentő ügyletek együttes értéke. a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyeit a befektetők a folyamatos forgalmazás során az alap futamideje alatt megvásárolhatják, továbbá a befektetési jegyeket a befektetési 13/139

14 alap kezelési szabályzatában foglalt szabályok szerint a futamidő alatt visszaválthatják. Nyomdai úton előállított értékpapír: a vonatkozó jogszabályok alapján, az előírt módon és papíranyagra nyomtatottan, fizikai formában létező értékpapír. Opciós ügylet: az opció olyan jog, amely az egyik fél (a jogosult) számára lehetőség, hogy egy későbbi időpontban nyilatkozzék a felajánlott befektetési ügylet elfogadásáról, illetve igénybevételéről, a másik fél (kötelezett) számára pedig az ügylet kötelezettség, ami teljesítendő, ha azt a jogosult igénybe kívánja venni. Az opciós ügylet tehát tartalmában egy feltételes határidős szerződés, amelynek feltételei a szerződéskötéskor adottak, az pedig, hogy a szerződés teljesülni fog-e, mindenkor az opció jogosultjának nyilatkozatától függ. Ha a kötelezett az ügylet tárgyára másnak vételi jogot enged, a jogosult a vételi jog tárgyát egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja (vételi opció). Annak a személynek, aki a jogosulttal szemben az ügylet tárgyára vételi kötelezettséget vállal, a jogosult az ügylet tárgyát egyoldalú nyilatkozattal eladhatja (eladási opció). Az opció az ügylet megkötésétől számítva legfeljebb öt évre köthető ki. OTC: tőzsdén kívüli befektetési piac. OTC ügylet: olyan, pénzügyi eszköz bármilyen formában történő adásvételére irányuló szerződés, amelynek megkötésére a Tőzsdén kívül, és más szabályozott piac által erre a célra üzemeltetett rendszeren kívül kerül sor, és amelyre a Tőzsde, valamint más szabályozott piac szabályzatai nem vonatkoznak. Pénzügyi eszköz: a) az átruházható értékpapír, b) a pénzpiaci eszköz, c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott megállapodás, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető, e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatlábmegállapodás, valamint bármely más származtatott megállapodás, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot, f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott megállapodás, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek, g) az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott 14/139

15 Pénzügyi elemzés: Pénzügyi eszköz elhelyezése: Pmt.: Portfoliókezelés: Portfoliókezeléshez Kapcsolódó Befektetési Számla: Pp.: Ptk.: Repó- és fordított repóügylet: megállapodás, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, j) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott megállapodás, eszköz, amelyet készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint készpénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés, k) egyéb, az a) j) pontban nem említett eszközhöz, joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik, vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. pénzügyi elemzés keretében a Bank elemzést ad az Ügyfelek tőkepiaci befektetéseihez szükséges pénzügyi követelményekről, kockázatokról, ezeknek tőkepiaci eszközökkel való kezeléséről. A Bank pénzügyi elemzést kizárólag saját kezdeményezésére készít és teszi elérhetővé az Ügyfelek számára. a pénzügyi eszköz Tpt. szerinti forgalomba hozatala és nyilvános értékesítésre történő felajánlása. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló CXXXVI. tv. az a tevékenység, amelynek során az Ügyfél eszközei előre meghatározott feltételek mellett, az Ügyfél által adott megbízás alapján, az Ügyfél javára pénzügyi eszközökbe kerülnek befektetésre és kezelésre azzal, hogy az Ügyfél a megszerzett pénzügyi eszközből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli. olyan speciális Befektetési Számla, amihez harmadik fél által nyújtott portfóliókezelési szolgáltatás kapcsolódik. a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény. minden olyan megállapodás, amely értékpapír vagy áru tulajdonjogának, illetve az értékpapír vagy áru tulajdonjogához fűződő garantált jog átruházására vonatkozik - ha e garanciát olyan elismert tőzsde bocsátja ki, amely az értékpapírhoz vagy az áruhoz fűződő joggal rendelkezik -, és a megállapodás nem 15/139

16 Rezidens és nem rezidens: Saját számla: Saját számlás kereskedés: Sorozatban kibocsátott értékpapír: Stabilitás Megtakarítási Számla: Szabályozott piac: teszi lehetővé az eladó számára, hogy az adott értékpapírt vagy árut adott időpontban egyszerre több félnek ruházza át, illetőleg más ügylethez adja biztosítékul. A szerződéskötéssel egyidejűleg az értékpapírra vagy árura az eladó visszavásárlási kötelezettséget, a vevő az eladó részére történő viszonteladási kötelezettséget vállal a szerződésben meghatározott vagy az eladó által meghatározandó jövőbeli időpontban történő meghatározott visszavásárlási, illetve viszonteladási áron. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képező és biztosítékul szolgáló értékpapír vagy áru más, egyenértékű értékpapírra vagy árura kicserélhető. Az ügylet az értékpapír vagy áru eladója szempontjából repóügyletnek, az értékpapír vagy áru vevője szempontjából fordított repóügyletnek tekintendő. statisztikailag Magyarországon rezidensnek minősül minden természetes és nem természetes személy, akinek vagy amelynek közvetlen gazdasági érdeke (állandó lakhelye, telephelye, termelése) elsődlegesen Magyarország területéhez kapcsolódik. Alapvetően a huzamos, legalább egy éves magyarországi tartózkodás, illetve annak szándéka a meghatározó. Az előzőek nem vonatkoznak az itt működő külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek nem magyar állampolgárságú tagjaira, alkalmazottjaira és azok családtagjaira, továbbá a külföldi diákokra és a gyógyászati kezelés céljából itt tartózkodó, illetve ide érkező személyekre, akik a tartózkodás időtartamától függetlenül nem-rezidensnek tekintendők. Általában a devizabelföldiek tekinthetők rezidensnek, kivételt képeznek a következő társaságok, melyek devizakülföldiek, de rezidensek: vámszabadterületi társaság, külföldön tevékenységet végzők, devizakülföldi társaságok belföldön lévő képviselete. Természetes személyek esetében a rezidensi besorolást az alábbi körülmények figyelembe vételével kell eldönteni: Banknál vezetett számla jellege, magyarországi állandó lakhely vagy levelezési cím. a Bank üzleti tevékenysége során a saját pénzügyi eszközeinek kezelésére szolgáló számlák összessége. pénzügyi eszköz saját számlán lévő pénzügyi eszköz terhére történő adásvétele, cseréje. ha jogszabály másként nem rendelkezik, az alapjául szolgáló jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket több azonos, egymással egyenértékű részre (névérték) osztva megtestesítő értékpapír. Az FHB Stabilitás Megtakarítási Számla az FHB Bank Zrt. által, az Ügyfél részére nyitott és vezetett, az Ügyfél rendelkezése alatt álló, kizárólag a Magyar Állam, illetve az Európai Gazdasági Térség más tagállamában kibocsátott, forintban jegyzett állampapírok nyilvántartására és kezelésére szolgáló Számla, amely a stabilitás megtakarítási értékpapírszámlából és a stabilitás megtakarítási pénzszámlából áll. az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következő feltételeknek: 16/139

17 Szakmai minősítésű ügyfél: Származtatott (derivatív) ügylet: Szja.: Tagsági jogokat megtestesítő értékpapír: Tartós Befektetési Pénzszámla: Tartós adathordozó: Társasági esemény: a) piacműködtető által működtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer, b) megkülönböztetésmentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez a szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében, c) a székhely szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik, d) rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik, e) szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben az az ügyfél, aki megfelel a Bszt ban foglalt feltételeknek, illetve a 48. -a alapján ilyennek minősül. olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló pénzügyi eszköz, mint alaptermék értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva). a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény. minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, illetve pénzben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonába vételét elismerve kötelezi magát, hogy az értékpapír birtokosának meghatározott szavazati, vagyoni és egyéb jogokat biztosít. a mindenkori tartós befektetési szerződésre vonatkozó (adó)jogszabály(ok) alapján megnyitott és vezetett, kizárólag az ennek megfelelően lebonyolított befektetési szolgáltatási ügyletek pénzforgalmának beleértve a pénzügyi eszközök hozadékainak elszámolását is elszámolására szolgáló, forint devizanemben vezetett, nem kamatozó bankszámla. A Tartós Befektetési Pénzszámlán nem lehetséges a mindenkori tartós befektetési szerződésre vonatkozó (adó)jogszabály(ok)nak megfelelő betéti megbízás adása, és betéti ügylet nyilvántartása. olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését, ide nem értve a nyomtatott és írt formában előállított okiratokat. mindazon alkalom, amikor az értékpapír tulajdonosnak a kibocsátóval szemben fennálló tulajdonosi joga gyakorlására kerülhet sor, minden olyan időpont, amelyet a KELER bármely szabályzata, hirdetménye, közleménye ennek minősít. Teljes ár: a pénzügyi eszköz megszerzésével, tartásával, a Bank befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő befektetési szolgáltatása keretében számára nyújtott szolgáltatásáról szóló szerződés létrehozatalával, fenntartásával és teljesítésével kapcsolatos ideértve a keretszerződés alapján adott megbízáshoz kapcsolódóan is az Ügyfél által viselendő minden költség, ideértve bármilyen díjat, jutalékot (pénzügyi eszközönként és ügyleteként), hozzájárulást, valamint adót, amelyet a Bank von le, vagy 17/139

18 számol el. Termékcsoport: a pénzügyi eszközök Bank által kockázati szempontok alapján meghatározott csoportja, amelyek vonatkozásában az Ügyfél minősítése és kockázati besorolása azonos. A Bank pénzügyi eszközök Termékcsoportba sorolását a honlapján és fiókjaiban Hirdetményben teszi közzé. Törzsadat: a Bank által az Ügyfélről a befektetési és kiegészítő szolgáltatások nyújtásához Befektetési Számlánként és az összes Befektetési Számla vonatkozásában kért, felvett és bármilyen módon nyilvántartott az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges valamennyi adat, így különösen a mindenkor hatályos pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabályok alapján kötelezően felvett azonosító adatok és az Ügyfél összes elérhetőségi adata (levelezési cím, telefon, fax, stb.) Tőzsde: a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) vagy ennek bármely jogutódja. Tőzsdére bevezetett értékpapír: Tőzsdei termék: Tpt.: Ügyleti megbízás: Ügyfél: Ügyfélszámla: Üzleti órák: az az értékpapír, amely a tőzsdei értékpapír listán szerepel. a Tőzsdén forgalmazott pénzügyi eszköz, deviza és áru. a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény. az Ügyfél által pénzügyi eszköz vásárlására, eladására akár adásvételi, akár bizományosi konstrukcióban adott megbízás. az a természetes személy, jogi személy, akinek/amelynek a Bank befektetési szolgáltatást, kiegészítő szolgáltatást nyújt. Ügyfélnek minősül az Üzletszabályzatnak, a keretszerződésnek és a szerződésnek az Ügyfelek tájékoztatására, minősítésére és a szerződéskötés előtti tájékozódási kötelezettségre vonatkozó részei tekintetében az a személy is, aki/amely a Bank befektetési szolgáltatását, illetve kiegészítő szolgáltatását igénybe kívánja venni. A befektetési elemzést és a pénzügyi elemzést felhasználó személyre, az Ügyfélre vonatkozó szabályokat akkor kell alkalmazni, ha az Üzletszabályzat kifejezetten így rendelkezik. az Ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló a Bank által vezetett olyan korlátozott rendeltetésű számla, amelyről és amelyre csak átutalási megbízás, illetve készpénzfelvételi és készpénzbefizetési megbízás teljesíthető. a banki munkanapokon belül meghatározott azon időtartam, amely időtartam alatt a Bank fiókjai, egyéb szervezeti egységei ügyfélfogadás céljából rendelkezésre állnak (nyitva tartanak). Az egyes fiókok üzleti óráinak azon banki napon belül meghatározott időtartam tekintendő, amelyet a Bank a honlapján (www.fhb.hu) és a fiókjaiban teszi megismerhetővé. Személyes ügyintézést nem végző szervezeti egységek esetében az egyedi szerződésben, keretszerződésben, Üzletszabályzatban meghatározott banki napon belüli időtartam minősül ilyennek. Az Időkorlát időpontja eltérhet az üzleti órák időpontjától. Üzletszabályzat: a Bank jelen Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata, annak valamennyi hatályos módosítással egységes szerkezetbe foglalt verziója. 18/139

19 Üzletszerű tevékenység: az ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység. Vállalkozás: az üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, a fióktelep és az egyéni vállalkozás. Kétség esetén a vállalkozás jelleget vélelmezni kell. Vezető állású személy: a) a vezető tisztségviselő, az igazgatótanács tagja, a felügyelő bizottság tagja, b) a fióktelep esetén a fióktelep vezetésére a külföldi vállalkozás által kinevezett személy és annak közvetlen helyettese, és c) minden olyan személy, akit a létesítő okirat vagy a működésre vonatkozó bármely belső szabályzat ilyenként határoz meg. Végrehajtási helyszín: azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyző, vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy szervezet, amelyekhez az Ügyfél megbízása továbbítható. Zártkörű forgalomba ilyennek minősül a forgalomba hozatal, ha hozatal: a) az értékpapírt kizárólag minősített befektetők részére ajánlják fel; b) az értékpapírt minősített befektetőnek nem minősülő, tagállamonként száznál kevesebb személy részére ajánlják fel; c) az értékpapírt kizárólag olyan befektetők részére ajánlják fel, akik egyenként legalább ötvenezer euró vagy annak megfelelő értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból; d) az értékpapír névértéke legalább ötvenezer euró vagy annak megfelelő összeg; vagy e) az összes forgalomba hozott értékpapír kibocsátási értéke az ajánlattételtől számított tizenkét hónapon belül nem haladja meg a százezer eurót vagy az annak megfelelő összeget; f) a részvénytársaság szövetkezet átalakulásával jön létre és a részvényeket kizárólag az átalakuló szövetkezet tagjainak, üzletrész tulajdonosainak ajánlják fel; g) már zártkörűen forgalomba hozott értékpapír esetében zártkörű forgalomba hozatalnak minősül az is, ha i. a kibocsátó korábban már kibocsátott részvényekkel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó, azokat helyettesítő részvényeket bocsát ki, és az ilyen új részvények kibocsátása nem jelenti a kibocsátott alaptőke növelését; ii. az értékpapírt részvénytársaságban, nyilvános vételi ajánlat keretében történő befolyásszerzéssel kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel; iii. az értékpapírt a társaságok egyesülésével kapcsolatosan ellenértékként ajánlják fel; iv. a részvénytársaság a részvényeseinek ingyenesen juttat az alaptőkén felüli vagyon terhére részvényeket vagy osztalékként ezekkel azonos 19/139

20 Zárt végű befektetési alap: fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket juttat, mint amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik; az értékpapírt a kibocsátó, illetőleg kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának, illetve volt munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének és felügyelőbizottsági tagjának ajánlja fel, értékesíti, illetőleg juttatja, ha a kibocsátó valamely értékpapírja valamely szabályozott piacra már be van vezetve. a zárt végű befektetési alap befektetési jegyei az alap futamideje alatt a befektetők kezdeményezésére nem válthatók vissza, kivéve a Kbftv.-ben biztosított rendkívüli eseteket. Az alapkezelő jogosult ugyanakkor a befektetőknek az alap futamideje alatt is eseti jelleggel visszaváltási lehetőséget biztosítani, továbbá - amennyiben az alap kezelési szabályzata ezt lehetővé teszi - jogosult a kezelési szabályzatában eredetileg meghatározott feltételek szerint a befektetési jegyek bevonására. 20/139

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 2. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Bszt. 7. (1) bekezdése szerint befektetési szolgáltatási tevékenységet - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - befektetési

Részletesebben

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA A 2014. év november hó 30. napáig nyílt végű és nyilvános, 2014. év december hó 01. napjától kezdődően nyílt végű és zártkörű QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI

Részletesebben

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I.

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik,

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ÉS TŐZSDEI

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP rövidített tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 2009.

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK BEFEKTETÉSI ALAPOK 1) befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő

Részletesebben

T/4393. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról

T/4393. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4393. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata A Felügyeleti jóváhagyás EN-III/M-625/2009. száma és kelte: 2009. augusztus 06. Hatályba léptette

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben