PÉNZÜGYEK ALAPJAI ELİADÁSVÁZLAT I. A PÉNZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZÜGYEK ALAPJAI ELİADÁSVÁZLAT I. A PÉNZ"

Átírás

1 PÉNZÜGYEK ALAPJAI ELİADÁSVÁZLAT I. A PÉNZ A pénz meghatározása 1. konvenció elmélet (történeti megközelítés) pénz kialakulása pénzhelyettesek modern pénz árupénz és az arany hitelpénz Elsı szakasz: a pénz kialakulása, árupénz o tartósság o oszthatóság o egynemőség o fajlagosan nagy érték Második szakasz: pénzhelyettesek és az arany o bimetallizmus o monometallizmus o pénzhelyettesek, illetve a bankjegy kialakulása Harmadik szakasz: modern pénz, hitelpénz 2. funkcionális irányzat szerint: Forgalmi eszköz vagy csereeszköz funkció Fizetési eszköz funkció Kincsképzı vagy értékmegırzı, felhalmozási eszköz funkció Értékmérı vagy elszámolási eszköz funkció (Nemzetközi funkció) A pénz típusai 1. Jegybankpénz 2. Kereskedelmi banki pénz Pénzkínálat - pénzteremtés 1. a jegybanki pénzteremtés, eszközei a. arany, valuta vagy deviza vétellel b. pénzintézeteknek nyújtott refinanszírozási hitelekkel c. költségvetésnek nyújtott nettó hitelek

2 2. a kereskedelmi banki pénzteremtés, eszközei a. hitelezés (aktív pénzteremtés) b. adásvételi ügyletekkel, értékpapírokkal (aktív pénzteremtés) c. betét vagy átutalás fogadásával (passzív pénzteremtés) A multiplikatív pénzteremtés Alapja a kötelezı tartalékolás Pénzmultiplikátor: a tartalék egységnyi megváltozása mekkora változást okoz a teremtett számlapénz állományban? 1. elsı eset: minden ügyfél más banknál vezeti a számlát 2. második eset: bankon belüli ügyfélkörnél 3. harmadik eset: részben bankon belüli az ügyfélkör, részben bankon kívüli Korrekció: - bankok többet is tartalékolhatnak - készpénz nyelıdik el a gazdaságban A pénzkereslet A gazdaság egyes szereplıinek azon igénye, hogy vagyonuk egy részét pénzformában (készpénz, látraszóló letét) tartsák. Fajtái: 1. tranzakciós pénzkereslet bevétel-kiadás terv, kasszatartás 2. óvatossági pénzkereslet magas haszonáldozat költség vagy likviditás hiánya 3. spekulációs pénzkereslet a pénz ára, kapcsolódó várakozások Likviditás (jelentése kettıs) M1, M2, M3 1. fizetıképesség 2. átválthatóság fokozatok, költségek és veszteségek figyelembe vételével Pénzhelyettesek, likviditás, nem monetáris szereplık A kamat(láb) annak az ára, hogy valamely jószág használatát idılegesen átengedem. Azaz, a jelen fogyasztásról való lemondásról van szó. (+ likvidítási kockázat, idıkockázat stb.) 2

3 II. PÉNZÜGYI RENDSZER PÉNZÜGYI PIACOK Feladatuk, szerepük: A pénz- és tıkekapcsolatok lehetıvé tétele a gazdaságban. Kellékei - Egyének (Háztartások, Vállalatok) - Intézmények (Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, tızsdék, stb.) - Törvények, szabályok - Technikák (pénzügyi instrumentumok) Elsıdleges cél: a szabad tıkék eljussanak a felhasználókhoz. Piac ár (kamatláb, árfolyam) Csoportosítás - pénzpiac tıkepiac - nyílt piac zárt piac - elsıdleges piac másodlagos piac - azonnali piac határidıs piac II./A PÉNZPIAC Bankrendszer általában Jegybank Nem monetáris közvetítık Bankszerően mőködı közvetítık Nem bankszerően mőködı közvetítık Monetáris közvetítık Bankrendszer a hazai bankrendszer Egyszintő bankrendszer Kétszintő bankrendszer január január 1. Ma: Pénzügyi intézmények Hitelintézetek Bank Szövetkezeti hitelintézet Szakosított hitelintézet Pénzügyi vállalkozások Egyéb szervezetek 3

4 A jegybank mint monetáris hatóság Gazdaságpolitika: Jegybanki függetlenség: Eszközfüggetlenség Célfüggetlenség MNB Jogállása Célja Feladatai Eszközrendszere Indirekt eszközök Direkt eszközök Fiskális Monetáris pénz- és hitelállomány nagysága Pénz ára (kamat, árfolyam) Hitelintézetek ezen belül is a kereskedelmi (üzleti) bankok évi CXII. Törvény a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról - személyi és tárgyi feltételek - banktitok, üzleti titok - összeférhetetlenség - tıkeszabályok Jegyzett tıke Szavatoló tıke Tartalékképzés Tıkemegfelelés - prudencia likviditás szolvencia - felügyelet - betétbiztosítás - könyvvezetés, könyvvizsgálat - ellenırzés - fogyasztóvédelem Pénzügyi szolgáltatások - betét győjtése - pénzkölcsön nyújtása - pénzügyi lízing - pénzforgalmi szolgáltatások - készpénz helyettesítı fizetési eszközök kibocsátása, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások - bankári kötelezettségvállalás - valutával, devizával történı kereskedelmi tevékenység - pénzügyi szolgáltatás közvetítése - letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás - hitelreferencia szolgáltatás 4

5 Kiegészítı pénzügyi szolgáltatások - pénzváltási tevékenység - elszámolásforgalom lebonyolítását végzı átutalási rendszerek mőködtetése - pénzfeldolgozási tevékenység - pénzügyi ügynöki tevékenység Bankügyletek Passzív ügyletek Aktív ügyletek Egyéb ügyletek Betétgyőjtés - betétfajták látraszóló lekötött (egyszerő, folyamatos tıkésedik, nem tıkésedik) számlapénz takarékbetét értékpapír további csoportosítások o lejárat szerint o betételhelyezı szerint o a betét pénzneme szerint EBKM Feladatok idıarányos kamatszámítás, sávos kamatozás Hitelezés hitel / kölcsön Pénzeszköz átengedése kamatfizetés ellenében, idegen tıke igénybevétele, melyet visszafizetési kötelezettség terhel. (bankhitel kereskedelmi hitel) Hitelfajták csoportosítása: - lejárat szerint - hitelfelvevı szerint - hitelcél szerint - a hitel típusa szerint - kamatozása szerint - támogatottság szerint Alapfogalmak: - hitelképesség - hitelcél - fedezet biztosíték személyi kezesség (sortatrtó, készfizetı) bankgarancia tárgyi zálog (kézizálog, jelzálog) óvadék engedményezés - adósságszolgálat - türelmi idı 5

6 Kondíciók - ügyleti kamat - késedelmi kamat - rendelkezésre tartási jutalék - egyéb költségek - THM Hitelezés folyamata - elıtárgyalás - hitelkérelem (mellékletei) - döntés elıkészítés - döntés - szerzıdéskötés - folyósítás - utógondozás Feladatok törlesztı-részletszámítás, valamint idıarányos kamat- és költségszámítás További finanszírozáshoz kapcsolódó ügyletek: - faktoring - lízing - forfetírozás - váltóleszámítolás Feladatok faktorálási költség-számítás, váltóleszámítolás Fizetési forgalom pénztulajdonosok közti pénzmozgások összessége - készpénzforgalom, számlapénz - belföldi pénzforgalom, nemzetközi pénzforgalom - természetes személyek és vállalkozások pénzforgalma A bankszámla - szerzıdés - címpéldány - dokumentumok - hatóságok - bankszámla szerepe - rendelkezés bankszámla felett Ügyletek - átutalás (eseti állandó, csoportos VIBER) - inkasszó (azonnali, határidıs) - akkreditív - készpénz helyettesek (csekk, bankkártyák hitelkártya, DEBIT kártya, chipkártya) - készpénzforgalom (ATM, POS, Posta) - Váltó 6

7 II./B ÉRTÉKPAPÍROK, TİKEPIACOK Megtakarítók és befektetık kapcsolata Értékpapírok fogalma Jogi megközelítés Közgazdasági megközelítés Értékpapírok csoportosítása A bennük foglalt jog szerint Követelés Részesedés Áruval kapcsolatos jog Átruházás szerint Bemutatóra szóló Névre szóló Rendeletre szóló Hozam szerint Nem kamatozó Fix kamatozású Változó kamatozású Átmeneti formák Lejárat szerint Rövid Közép Hosszú Lejárat nélküli Forgalomképesség szerint Nyilvános kibocsátású Zárt kibocsátású Szervezett másodlagos piac Nem szervezett másodlagos piac Kibocsátó szerint: Állam által kibocsátott Önkormányzatok által kibocsátott Pénzintézetek által kibocsátott Gazdálkodó szervezetek által kibocsátott Megjelenését tekintve Fizikailag elıállított Dematerializált Részvény Jegyzett tıke Végleges vagyonátadás A benne foglalt jogok, különösen: Osztalékhoz Szavazathoz 7

8 Likvidációs hányadhoz Elıvételi jog Névérték kibocsátási ár árfolyam kapcsolata Fıbb típusai: Törzsrészvény Elsıbbségi részvény Dolgozói részvény Átváltoztatható kötvény (Saját részvény) Kötvény Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Jellemzıi: Kamatozás, (nem kamatozás) Közép-, hosszú lejárat Névre szóló, bemutatóra szóló Fıbb fajtái: Átváltoztatható kötvény Zérókuponkötvény Változó kamatozású kötvény Állampapírok Az államadósság finanszírozása Fajtái: Államkötvény Kincstárjegy Kamatozó Diszkont Váltó Hitelviszony (kereskedelmi hitel, rövid lejárat) Fıbb fajtái: Saját váltó Idegen váltó Befektetési jegy Alapok lejárat szerint: Nyílt végő befektetési alap Zárt végő befektetési alap Alapok tartalom szerint: Értékpapír alap Kötvényalap (állampapír, vegyes) Részvény alap Ingatlan alap Pénzpiaci alapok Vegyes alapok Hozam Bruttó hozam Nettó hozam Nettó eszközérték 8

9 Kárpótlási jegy Közraktárjegy Árujegy Zálogjegy Értékpapír piacok Elsıdleges piac Másodlagos piac Tızsde Koncentrált piac, helyettesítı tömegáruk kereskedési helye Nem profitorientált, de Önfenntartó intézmény Fajtái: Árutızsde Értéktızsde Értékpapír tızsde Devizatızsde Nemesfémtızsde BUDAPEST változások 2005 ıszén Budapesti (érték) Tızsde: (1864, 1949, 1990) Szervei: Közgyőlés Igazgatóság FB Szakmai Bizottságok Érdekképviseleti Bizottságok Tızsdei szokások szabványok, szabályok Árfolyamok Nyitó ár Záró ár Minimum ár Maximum ár Átlagár Tızsdeindex (kosár) Tızsdén kívüli piac: OTC Értékpapír ügyletek: Azonnali ügyletek (promt) Határidıs ügyletek (termin) Forward Futures Származékos (derivatív ügyletek) Arbitrázs ügyletek Ár 9

10 Árfolyam Kamat Fedezeti ügyletek (hedge) Vételi Eladási Spekulációs ügyletek Hausse Baisse Csereügyletek (swap) Vásárlás határidıs eladással Eladás határidıs vétellel Opciós ügyletek Vételi opció Vevıje Eladója Eladási opció Vevıje Eladója Certifikát 10

11 III. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Valuta: valamely ország nemzeti pénzrendszerének törvényes egysége, törvényes fizetési eszköz egy másik ország fizetési forgalmában. Deviza: Külföldi pénzre szóló követelés, számlakövetelés. Paritás: Aranyparitás Vásárlóerı paritás Nemzetközi ügyletek lebonyolítása: ÁTVÁLTÁS. Árfolyamok Jegybanki árfolyam kereskedelmi banki árfolyamok Árfolyamkategóriák: Valuta vételi Deviza vételi Középárfolyam Deviza eladási Valuta eladási Keresztárfolyamok Árfolyam különbözet értelmezése További kategóriák: Konvertibilitás Leértékelés - felértékelés (hatások egy exportır vagy egy importır vállalkozás gazdálkodására. Fıbb nemzetközi pénzügyi szervezetek, szerepük, létrejöttük, feladatuk stb. Nemzetközi Valuta Alap (IMF) Világbank, Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD) Európai Beruházási Bank (EIB) Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) Az integrációs folyamatokról: Bretton Woods (1944) Árfolyamlebegtetés (1971) EGK valutakígyó Európai Monetáris Rendszer EMS (1979) ECU kosár (1993) EUR (1999. január 1. illetve 2002.) 11

12 1998 döntés a bevezetési folyamatokról, felkészülés 1999 árfolyamrögzítés január érmék és bankjegyek bevezetése július érmék, bankjegyek kivonása Hazai felkészülés fıbb állomásai 1999 EUR számlák megjelenése Valutakosár átalakítása (1999, 2000) Hivatalos (MNB) árfolyamjegyzés Fizetési rendszerek fejlesztése (GIRO, VIBER) EUR tranzakciók ingyenes konverziók 12

13 IV. BIZTOSÍTÁS Alapja - kockázat - kockázatközösség - matematika, statisztika Biztosíthatóság - homogenitás - véletlenség - elıre nem láthatóság - egyértelmőség - számszerősíthetıség - feloszthatóság - kockázatok függetlensége - akaraton kívüliség - gazdaságosság Szerzıdés - biztosító - szerzıdı - biztosított - ajánlat - kötvény - felmondás - díj - szolgáltatás Fıbb fajták - élet - nem élet - vagyon - felelısség - kombinált Intézményrendszer - biztosító - alkusz, - ügynök - felügyelet 13

14 V. ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL Alrendszerei - központi költségvetés - helyi önkormányzatok - társadalombiztosítási alapok - elkülönített állami pénzalapok Alapelvek - allokáció - disztribúció - stabilizáció Vagyon - kincstári - köztestületi - önkormányzati - TB Központi költségvetés - bevételek - kiadások - egyenleg 14

15 VI. PÉNZÜGYI ALAPSZÁMÍTÁSOK Jelenérték Jövıérték Speciális pénzáramok - Annuitás i. Szokásos annuitás ii. Esedékes annuitás - Örökjáradék Feladatok 15

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2008. május 2-tól Banki szakügyintéző tételsor 2008. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER.

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER. A pénz kialakulása, a pénztörténet szakaszai 1. A pénz Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb Gonosz, miatta városok pusztultak el. (Szophoklész: Antigoné) A pénznek nincs szaga. (Pecunia non olet.)

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Aktualizálva: 2005. február 28. A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A befektetési alap olyan eszköz, mely lehetıvé teszi az egyes befektetıknek megtakarításaik befektetését egyszerően, biztonságosan, költség-hatékonyan és a kockázatok megosztása

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat 1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat A fejezet célja: Bemutatni: 1. a bank fizetıképességét védı tényezıket 2. a bankok tevékenységi körét 3. a bankok mőködésének szabályozási feltételeit

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus 1 A nemzetközi valutáris rendszer A nemzetgazdaságokat összefogó pénzügyi kapcsolatok írott és íratlan szabályaiként definiálható a nemzetközi

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás

Pénzügyi ismeretek. I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás Pénzügyi ismeretek I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás A pénzügyi rendszer fõszereplõje a pénz. A pénzfolyamatok a reálfolyamatok tükrözõi és önálló cselekvések

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 TARTALOMJEGYZÉK B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 2. ÁLLAMPÉNZÜGYEK... 291 2.1. A költségvetés... 291 2.2. Az államháztartás információs és mérlegrendszere...

Részletesebben

PÉNZ PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK Gondolkodjunk együtt

PÉNZ PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK Gondolkodjunk együtt PÉNZ PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK Gondolkodjunk együtt Budapest, 2006 2 Pénz pénzügyi összefüggések Szerző: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária PhD. AVS. Tanszékvezető Lektor: Dr. Balogh László PhD. Tanszékvezető

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BANKRENDSZEREK 1. A BANKRENDSZER KIALAKULÁSA 2. MAGYAR BANKTÖRTÉNET 3. BANKRENDSZEREK II. A BANKRENDSZER ELSŐ SZINTJE 1. A JEGYBANK SZEREPE ÉS FELADATAI

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben