Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)"

Átírás

1 Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1

2 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások bemutatása 1. Az intézményrendszer felépítése Monostorpályi Községben 2. Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény bemutatása 2.1. Gondozási Központ és Községi Könyvtár 3. Az Önkormányzat ellátási szerződés útján biztosított szolgáltatásainak bemutatása 3.1. Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 4. Az Önkormányzat társulási megállapodás útján biztosított szolgáltatásainak bemutatása 4.1. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 4.2. Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ IV. A település által fenntartott szociális intézmény fejlesztésére vonatkozó elképzelések 1. Az intézményi ellátások tárgyi feltételei 2. Személyi feltételek 3. Fejlesztésre vonatkozó elképzelések V. A település területén működő szolgáltatási rendszer 1. A szolgáltatási rendszer legfontosabb jellemzői 2. A szolgáltatások iránti igények alakulása, a várakozók száma, korösszetétel, legfontosabb szociális jellemzők 3. A szolgáltatások iránt jelentkező szükségletek alapján az intézményrendszer korszerűsítésének irányai 4. Monostorpályi Község területén működő szolgáltatási rendszer struktúrája VI. Összegzés I. Demográfiai helyzet Hajdú-Bihar megye népességének természetes fogyása lassult 2013-ban, amiben a növekvő születésszám és a csökkenő halálozási gyakoriság egyaránt szerepet játszott. Fokozódott a lakosság gazdasági aktivitása a KSH munkaerő-felmérésének IV. negyedévi adatai alapján. Az egy évvel 2

3 korábbihoz képest bővült a foglalkoztatás, ezzel egyidejűleg a munkanélküliség mértéke is. Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 2013-ban az országos átlagnál szerényebb ütemben emelkedett. Hajdú-Bihar megyében 2013-ban a népesség természetes fogyása az országoshoz hasonlóan lassult az előző évhez képest. Előzetes adatok szerint a megyében az év során 4950 gyermek született, 1,2%-kal több, mint 2012-ben. Ezzel egy időben 6200 haláleset történt, az előző évinél 1,1%-kal kevesebb. Ezáltal a születések és halálozások egyenlegeként a természetes fogyás 1250 főt tett ki. (Országosan az élveszületések és a halálozások száma egyaránt csökkent.) A népesség számának alakulása, terület, népsűrűség Terület Hektár Monostorpályi 4444 Lakó népesség évi népsűrűség 1 km 2 48,4 Forrás: ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS, Területi adatok, Hajdú-Bihar megye (KSH) Monostorpályi Község lakónépessége évi népszámláláshoz (2.151 fő) képest a es évben kis számú, majd évre közel ilyen arányú csökkenő tendenciát mutat, december 31-én 2099 fő volt, Monostorpályi lakó népességének a száma óta valamivel több mint 300 fővel csökkent a lélekszám. Ebben alapvető szerepe volt a kedvezőtlen foglalkoztatási lehetőségek miatti elvándorlásnak, de a természetes fogyás - az elhalálozások magasabb száma az élve születések számánál -, a kedvezőtlen korösszetétel, valamint az egyre magasabb átlagéletkor is hozzájárult a település kedvezőtlen korstruktúrájának kialakulásához. A népesség összevont nem és korcsoport szerinti megoszlása (fő) Év Terület Összesen Férfi Nő éves Monostorpályi Monostorpályi Monostorpályi Forrás: ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS, Területi adatok, Hajdú-Bihar megye (KSH) A statisztikai adatok felhívják a figyelmet arra, hogy Monostorpályiban is csökken a születések száma, növekszik a születéskor várható élettartam, ezáltal a gyermekkorúak aránya fokozatosan csökken, az idős (60 éven felüli) korosztályé emelkedik. Az idősebb korosztályokon belül pedig minden életkori csoportban magasabb a nők aránya. A női lakosságszáma az életkor előrehaladtával növekszik és várhatóan egyre több egyedülálló idős nőről kell gondoskodni. II. Jogszabályi háttér 3

4 Az állampolgárok alapvető szociális jogait az Alaptörvény szabályozza: Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult. Magyarország a szociális biztonságot a rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. /XIX. cikk / Lényeges garanciának minősíthető az, hogy az Alaptörvény kimondja A szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja. Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja. /XIX. cikk/ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) biztosítja a települések igazgatási önállóságát.,, A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. /Mötv. 10. (1) bekezdés/,, A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. /Mötv. 10. (2) bekezdés/,, A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; /Mötv. 13. (1) bekezdés 8. pontja/ A Mötv. értelmében helyi önkormányzati feladat a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása.,,a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel. /Mötv. 41. (6) bekezdés/ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) az ellátórendszer kiépítése során egy abszolút és egy relatív biztonsági szintet fogalmaz meg. Ennek értelmében a szociális ellátások minimális szintjét jelöli meg, amit biztosítani kell mindenkinek, annak érdekében, hogy érvényesüljenek az Alaptörvényben biztosított jogai. Szociális ellátások rendszere az Szt. alapján: (25. ) 1) Pénzbeli ellátások: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 4

5 rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, önkormányzati segély, időskorúak járadéka, emelt összegű ápolási díj, 2) Természetbeni ellátások: A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül formájában is adható a: természetbeni szociális ellátás foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély, köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, adósságkezelési szolgáltatás, energiafelhasználási támogatás. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. Családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatásnak minősül különösen: a) a földhasználati lehetőség, b) a mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások, c) a munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgó eszközök, d) a szaktanácsadás, a szakképzés biztosítása. A családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás nyújtására akkor van mód, ha a települési önkormányzat rendeletben szabályozza: 5

6 a) a támogatás eljárási szabályait, b) a támogatás formáit és értékét, c) a támogatott jogait és kötelezettségeit, illetve a kötelezettség megszegésének kövtkezményeit Az ellátásban részesülők számát az alábbi táblázat mutatja be. (Monostorpályi település) Ellátási formák 2012.év Vizsgált időszak/fő* 2013.év Rendszeres szociális segély 9 6 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás 0 0 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Átmeneti segély * december 31-ei adatok 3) Szociális szolgáltatások rendszere az Szt. alapján: a) Alapszolgáltatások: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás célja az apró falvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézmény hiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése; az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt; a házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell azokról a személyekről, 6

7 akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak; a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás; a közösségi ellátások a pszichiátriai illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott ellátások, melyek keretén belül biztosítani kell a lakókörnyezetében történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését, a szociális és mentális gondozást, rehabilitációt. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás keretében többek között biztosítani kell a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat és kríziskezelést; a támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén; az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét; a nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élők részére a napközbeni 7

8 tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére biztosít lehetőséget, valamint igény szerint megszervezi az ellátottak ide nem értve az idős személyeket napközbeni étkeztetését. A nappali ellátás keretében az alábbi intézménytípusokat különbözteti meg az Szt.: Idősek klubja Nappali melegedő, Pszichiátriai betegek nappali intézménye, Szenvedélybetegek nappali intézménye, Fogyatékos személyek nappali intézménye. b) Szakosított ellátások: A szakosított ellátási formákon belül az alábbi intézménytípusok különböztethetők meg: az ápolást-gondozást nyújtó intézményekben az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról gondoskodnak. Ide tartozó intézmény fajták: az idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona. a rehabilitációs intézmények a bentlakók önálló életvezetési képességének 8

9 kialakítását, illetve helyreállítását szolgálják. Ide sorolja az Szt.: a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, a fogyatékos személyek és a hajléktalan személyek rehabilitációs intézményeit. az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel, legfeljebb 1 év időtartamra teljes körű ellátást, illetve éjszakai bent tartózkodást biztosítanak. Ilyen típusú intézmények különösen: időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti otthona. a lakóotthon 8-12 fő, illetve 14 fő pszichiátriai beteget, vagy fogyatékos személyt ideértve az autista személyeket is, illetőleg szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. Típusai a következők: pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, szenvedélybetegek lakóotthona. 9

10 A lakóotthoni ellátás formái: fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona. Monostorpályi Község Önkormányzata által kötelezően biztosítandó szociális szolgáltatások: /az Szt a alapján/ étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés. Monostorpályi Község Önkormányzata által önként vállalt és biztosított szociális szolgáltatások: /az Szt. 92. (2) a) - a alapján/ idősek nappali ellátása (idősek klubja), ápolást-gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona), III. A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások bemutatása 1. Az intézményrendszer felépítése Monostorpályi Községben Monostorpályi község szociális intézmény-hálózatán keresztül az alábbi ellátásokat biztosítja: Gondozási Központ és Községi Könyvtár (4275, Monostorpályi, Kossuth utca 50.) étkeztetés idősek nappali ellátása idősek klubja ápolást gondozást nyújtó intézmény idősek otthona Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (4275, Monostorpályi, Debreceni utca 1.) családsegítés gyermekjóléti szolgálat 10

11 Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4029, Debrecen, Csapó utca 7. II/2.) házi segítségnyújtás Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ (4274, Hosszúpályi, Debreceni utca 2./a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2. Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény bemutatása 2.1. Gondozási Központ és Községi Könyvtár Az intézmény bemutatása: Az étkeztetés 1985 évtől működik, részben elvitellel, részen pedig a lakásra szállítással történik. Az intézmény 1987 évtől önálló konyhával rendelkezett, április 25. napjától az étel főzése, az étel elvitele, valamint a házhoz szállítás Monostorpályi, Damjanich utca 1. szám alatti főzőkonyhán történik. Innen történik a szociális étkeztetésben, nappali ellátásban, valamint az idősek otthonának ellátásában részesülők meleg étellel, nappali és bentlakásos ellátás esetén a napi háromszori étkezés biztosítása. A szolgáltatás Monostorpályi, Kossuth. u. 50.sz. alatti Gondozási Központ és Községi Könyvtár székhelyén történő szolgáltatás igényléssel, és biztosított igénybevétellel történik. A Gondozási Központ és Községi Könyvtár, ahol az igénybevétel iránti kérelem leadása, valamint ahol az igénybevétel történik, a falu főutcáján található. Jól megközelíthető gyalog, kerékpárral és gépjárművel. Az önkormányzat a hatályos szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993.évi III. tv. meghatározott valamennyi kötelező feladatát ellátja. Önként vállalt feladatként, szociális szakellátást, 23 férőhelyes idősek otthonában biztosít Hajdú -bihar megyei ellátási területen teljes körű ellátást a gondozásra - ápolásra szoruló idősek számára. Áplást -gondozást nyújtó intézmény Idősek otthona: Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt indokolt esetben l8. életévet betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végzik, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, betegségük és fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem tudnak, valamint a Szt. szerinti gondozási szükséglettel rendelkeznek és ellátásuk más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az idős otthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Idősek otthonába felvehető az ellátást igénylővel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a bekezdésben meghatározott gondozási szükséglet hiányában is, amennyiben ha a 4 órát meghaladó gondozási szükséglete nem áll fenn, akkor megfizeti az egy főre eső szolgáltatási önköltséget. Az intézmény biztosítja az időskori demenciában szenvedők ellátását a többiektől elkülönítve gondozási részleg és/vagy gondozási csoport létrehozásával. Felügyeletüket az ápoló-gondozók fokozott figyelemmel biztosítják és számukra külön kidolgozott mentálhigiénés ellátást, terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatást nyújt. Az egyénre szabott gondozási módszert az intézmény szakmai programjában kell szabályozni. 11

12 A szakmai feladatok részletes tartalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. Rendelet szabályozza. Az idősek otthona, mint az idősek számára teljes körű ellátást nyújtó szociális szolgálat a tevékenységének ellátása során az alábbi értékeket helyezi előtérbe. A Gondozási Központ és Községi Könyvtár által működtetett Idősek otthona az ellátást igénybevevők alkotmányban rögzített szabad mozgásához való jogát fontosnak tartja. Az idősek otthonában a lakók a lehető leghosszabb ideig megtarthatják autonómiájukat, úgy hogy egyben elősegítjük integrációjukat is. Az intézmény vezetője, és az intézmény valamennyi munkatársa arra törekszik, hogy a szakmai, szellemi, kulturális nyitottság jegyében a tevékenység végzése során keressék az újszerű, innovatív megoldásokat. Az Idősek Otthonában a szolgáltatásaikat igénybe vevő idős emberekkel kapcsolatban, felkészültek vagyunk a vállalt feladataink ellátására. Az otthon működésének lényeges eleme, hogy az otthon személyzete a napi munkája során ne csupán rutinból cselekedjék, hanem minden munkamozzanat megalapozott, a szakma követelményrendszerének megfelelő, szerzett, tanult ismereteken nyugvó, tudatos tevékenység legyen. Fontos szempont, hogy munkatársaink szakmai ismereteinek karbantartására, folyamatos továbbfejlesztésére nagy hangsúlyt helyezünk. Hisszük, hogy csak magas fokú hozzáértéssel nyújthatunk megnyugtatóan színvonalas, minőségi szolgáltatást intézményünkben, ahol a munka tárgya maga az ember. Munkatársainkkal szemben alapvető elvárás az emberi tisztesség. Szakmai, erkölcsi és etikai követelmény, hogy az intézményi ellátottak a szolgáltatás igénybevétele során, ne kerülhessenek kiszolgáltatott, függő helyzetbe, az alkalmazottaktól, hogy az itt folyó munka alapja empátiás támogató magatartás legyen és az otthon lakóinak tényleges otthona legyen. Intézményünk legfőbb célja a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, melyet hatékony módszerek alkalmazásával ellátottaink igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánunk biztosítani. Idősek nappali ellátása Idősek klubja: Monostorpályi közigazgatási területére kiterjedően nyújt nappali ellátást. Saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását biztosítja. Az intézménybe felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel szociális és mentális támogatásra szorul. Feladata, hogy a településen élő, rászoruló számára a nappali ellátás elérhetősége biztosítva legyen. Lehetőséget adva ezzel a közösségi együttlétre, a pihenésre, programokon való részvételre. A nappali ellátás hozzáférhetőségének valamennyi a szolgáltatásra jogszabályilag jogosult számára történő biztosítása lényeges eleme az egyes szociális szolgáltatási formák egymásra épült, koordinált működésének. Ez is növeli a rászorulók biztonságát és hozzájárul a lakóhelyen igénybe vehető szociális szolgáltatás minél hosszabb ideig történő fenntartásához. A nappali ellátás olyan szociális ellátási forma, amelynek keretében elsősorban a saját otthonukban élő, idős emberek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, igény szerint étkezésre, Az idősek nappali ellátásában részesülő ellátottak többsége idős kora, valamint az egyedüllét okozta magány érzése miatt szorul rá az ellátásra. Ezekkel az idős emberekkel nagyon nehéz hosszan tartó bizalmi alapon nyugvó, a kölcsönös tiszteleten és elfogadáson alapuló kapcsolatot kialakítania a gondozóknak, pontosan azért mert régóta élnek egyedül, elzártan a külvilágtól. 12

13 Ezt csak elhivatottsággal, szakértelemmel és óriási türelemmel kell kezelni, úgy, hogy az ellátottat folyamatos hozzá kell szoktatni, hogy legyen kedve újra társaságba menni, és ott a maga igényei szerint társasági életet élni. Fontos kialakítani és tudatosítani bennük, hogy segítséget kérni nem szégyen, és ezt a segítséget minden szégyenérzet nélkül bátran kérjék.. Az itt élő emberek méltóságba és az önálló életvitelhez való nagymértékű ragaszkodását jelzi, a kezdeti beilleszkedés nehézsége. Az engedélyezett férőhelyszám: 25 fő Étkeztetés Napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása azoknak a településen szociálisan rászorulóknak, akik azt önmaguk és eltartottjaik/hozzátartozóik részére, átmeneti vagy tartós jelleggel más módon nem képesek, vagy csak korlátozottan képesek biztosítani. A szociális rászorultság, valamint a szolgáltatásra való jogosultság fenn állhat a kérelmező: idős kora, egészségi állapota, fogyatékossága, szenvedélybetegsége, hajléktalansága esetén. A szolgáltató célja és küldetése, hogy a településen működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, valamint háziorvosi szolgálattal közösen feltérképezze és bevonja az alapellátásba azokat a lakosokat akik számára indokolt az ellátás biztosítása. A szociális étkeztetést úgy kell biztosítani, hogy az a ténylegesen rászorulókat tudja megcélozni, kiszűrje a szociális ellátással visszaélni igyekvőket. A szociális étkeztetést minden rászoruló számára úgy igyekszik a szolgáltató biztosítani, hogy az igazodjon az igénylő szociális rászorultságához, egészségi állapotához, mobilitásához. Az intézmény együttműködve az Önkormányzat által fenntartott főzőkonyhán dolgozó élelmezésvezetővel, szakácsokkal igyekszik változatos, tápláló és ízletes étkezést biztosítani a településen élőknek, úgy, hogy betartja a jogszabályok által lefektetett élelmezési előírásokat és ajánlásokat. 3. Az Önkormányzat ellátási szerződés útján biztosított szolgáltatásainak bemutatása 3.1. Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Házi segítségnyújtás A szolgáltató ezen ellátás keretén belül gondoskodik azokról az időskorú, beteg személyekről, akik otthonukban, lakókörnyezetükben önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, az önálló életvitel fenntartásához segítségre szorulnak. Az ellátás magába foglalja mindazon módját a saját lakáson történő segítségnyújtásnak, amelyet a rászoruló kora, egészségi állapota miatt elvégezni már nem, vagy csak részben képes. Segítséget jelent az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában. Összetett, szerteágazó tevékenységével amely az életvitel minden területére kiterjed, teljes körű, kiszámítható, szükséglet szerinti gondozást biztosít a rászorulóknak. Folyamatosságával biztonságérzetet jelent az ellátottaknak. Segíti az ellátottak 13

14 lakókörnyezetébe való visszailleszkedését, önálló életvitelének fenntartását. Házi segítségnyújtás biztosítását megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt a szolgáltató tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult. A szolgáltató által a telelpülésen ellátható személyek száma: 58 fő 4. Az Önkormányzat társulási megállapodás útján biztosított szolgáltatásainak bemutatása 4.1. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés és Gyermekjóléti szolgálat Az intézmény az Szt a alapján többek között a családsegítés feladatát látja el. A családsegítésen kívül gyermekjóléti szolgáltatást is biztosít az intézmény. A családsegítő szolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében segítséget nyújt a működési területén élő, szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személyeknek, családoknak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. Az intézmény célja tevékenysége során az egyén életminőségének javítása, a családi funkciók működésének segítése, a problémák súlyosbodásának megelőzése. A különböző klubfoglalkozásokkal elősegítik az egyének, családok izolációjának csökkenését, társas kapcsolatainak bővülését, kommunikációjuk fejlődését. Az intézmény segítséget nyújt: a tartós munkanélkülieknek, aktív korú nem foglalkoztatottaknak, fiatal munkanélkülieknek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdőknek, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek számára 14

15 külterületen, kertségekben, tanyákon élő egyéneknek, családoknak Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. IV. A település által fenntartott szociális intézmény fejlesztésére vonatkozó elképzelések 1. Az intézményi ellátások tárgyi feltételei: A szociális intézményeknek tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthetőnek kell lennie és az akadálymentes közlekedés feltételeit biztosítania kell, továbbá bútorzatának, berendezési tárgyainak az ellátottak életviteléhez, életkori sajátosságaihoz kell igazodnia. A bentlakásos intézmények akkor felelnek meg a jogszabályi feltételeknek, ha a lakószobákban legalább 6 m2 lakóterület jut egy gondozottra, legalább 10 személyre jut nemenként egy fürdőkád, vagy zuhanyzó, illetve WC. Biztosított a folyamatos fűtés és melegvíz-szolgáltatás. A közösségi együttlétre, tevékenységre, valamint mentális gondozásra szolgáló helyiségeket is ki kell alakítani. A lakószobákban legfeljebb 4 személy helyezhető el, csak kivételesen indokolt esetben lehet ettől több, azonban a 6 m2/fő területnek biztosítottnak kell lennie. A Községben népességszámából, település-szociológiai helyzetéből, az időskorúak és a rossz szociális körülmények között élők számának évről évre való növekedéséből adódóan a bentlakásos intézmények iránti igény továbbra is megmarad. 2. Személyi feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet tartalmazza a szociális intézményekben dolgozók szakmai létszámára vonatkozó előírásokat. Ezek a normák kötelezőek. A rendelet a gazdasági, ügyviteli, valamint a kisegítő dolgozók vonatkozásában csak ajánlásként fogalmaz meg irányszámokat. 15

16 A szakmai létszámnormák alapvetően a férőhelyek számához igazodnak. Megállapítható, hogy Monostorpályi Község az általa fenntartott szociális intézményben a szakmai létszámnormákat biztosítja. 3. Fejlesztésre vonatkozó elképzelések: Az Idősek otthona 23 férőhelyes. Az elmúlt években több kisebb nagyobb felújítási, karbantartási, bővítési munka is végbement az intézményben. Az intézmény épületeinek tetőszerkezezére napkollektorokat szereltek fel, melyek a melegvíz használat során váltják ki a villanybojlereket. Az udvar térkővel történő borítási is megtörtént, tárgyi - eszköz pályázaton pedig az intézmény elektromos gondozást segítő betegágyakat nyert, ezzel is javítva az otthon tárgyi eszköz ellátottságát. Az intézmény akadálymentesítése megoldott, tárgyi feltételek tekintetében a bútorzat, a nővérhívó rendszer felújítása szükséges a jövőben. A régi épületrész állaga a korából adódóan erősen megromlott, műszaki felszereltsége elavult, emiatt folyamatos javítást és karbantartást igényel. A korábbi években az intézmény nyílászáróinak részleges cseréje történt meg. A legsürgetőbb, megoldásra váró problémák, melyeket költségtakarékosságra irányuló energetikai szempontok indokolnak: a nyílászárók további cseréje, az épület hőszigetelése, a fűtési, hőszolgáltatási rendszer korszerűsítése, Jelenleg az intézményben egy 23 fő ellátására alkalmas melegítő konyha működik, melyet lehetőség szerint pályázati igénybevételével kell korszerűsíteni. V. A település területén működő szolgáltatási rendszer 1. A szolgáltatási rendszer legfontosabb jellemzői A szociális ellátások rendszere a pénzbeli és természetbeni ellátásokból és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokból áll. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények tevékenysége magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Az alapszolgáltatások közé tartozik az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása. A szociális törvényben meghatározott ún. szakosított ellátásokhoz a bentlakásos intézmények tartoznak, azaz az ápolást, gondozást nyújtó intézmények, ami a település vonatkozásában az idősek otthonát jelenti. Az egyes szolgáltatások megszervezhetők önálló formában és integrált szervezeti formában is. 16

17 A településen mindkét szervezeti formára találunk példát. A szolgáltatások egy része minden településen kötelezően nyújtandó ellátási forma, más része meghatározott településnagysághoz kötött. Monostorpályi 3000 fő alatti település, így számára kötelezően ellátandó feladat az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, és a családsegítés megszervezése és biztosítása. Lehetőség van arra, hogy ellátási szerződés, vagy társulási szerződés keretében az önkormányzatok, egyházak és civil szervezetek biztosítják bizonyos kötelező feladatok ellátását állami normatív támogatás felhasználásával. Ilyen módon működik a településen a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint a házi segítségnyújtás. Hajdú-Bihar megyében működő szociális ellátórendszerben az intézményfenntartók a korábbi évekhez hasonlóan is az időskorú lakosságra koncentráltan kezdték meg működésüket, illetve fejlesztették a meglévő szociális ellátásokat. Az alapszolgáltatáson belül az étkeztetés és a házi segítségnyújtás iránt mutatkozó igények száma a legmagasabb a megyében, ez is az idősek lakosságon belüli magas arányát mutatja. Ehhez igazodva a megye településeinek 93%-án a házi segítségnyújtás és 98%-án az étkeztetés is biztosított. A házi segítségnyújtásban részesülők ellátásának kiegészítését szolgálja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mely csak kevés településen elérhető, ezért is bír nagy jelentőséggel, hogy településünkön működik ez a fajta szolgáltatás. A finanszírozás változása és a magas beruházási költségek miatt az önkormányzatok és civil szervezetek által tervezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás működtetésére irányuló kezdeményezések elhaltak. A családsegítés szociális alapszolgáltatást a megyei jogú város kivételével, szinte minden települési önkormányzat társulási formában működteti. A szakosított ellátások minden ellátotti csoport tekintetében a tárgyi feltételek javítása miatt fejlesztésre szorulnak. Az időseket ellátó intézmények közül az idős otthonok, főleg az emelt szintű vagy az kötelező szolgáltatás fölötti plusz ellátást nyújtó bentlakásos intézmények iránt magas igények mutatkoznak. A fenntartók ezen igényekhez megpróbálnak igazodni. Hajdú-Bihar megyében 100 gyermekre 77 idős ember jut, ez a szám is mutatja, hogy az elöregedő társadalom nagy problémája az idős emberekről való méltó gondoskodás. Megfigyelhető az időseket ellátó szolgáltatásoknál a civil és egyházi szféra fokozatos szerepvállalása. A meglévő intézmények alapterületi adottságait figyelembe véve alkalmasak a növekvő igények biztosítására, azonban a mai kor alapkövetelményeinek már nem vagy csak részben felelnek meg. A hiányosságok fő területei: akadálymentesítés; elhelyezési problémák (1-2-3 férőhelyes lakószobák biztosítása); demens ellátás biztosítása; a helyiségek és berendezések állapota. 17

18 2. A szolgáltatások iránti igények alakulása, a várakozók száma, korösszetétel legfontosabb szociális jellemzők A szociális alapszolgáltatásokról általánosságban elmondható, hogy a hagyományos alapszolgáltatásokban részesülők száma jelentősen nem növekedett. A nappali ellátások közül az idősek nappali intézménye tekintetében beszélhetünk visszaesésről, melynek több oka van. Az egyik, hogy a még magát teljesen, vagy részben ellátni képes idősebb korosztály főleg a falvakban inkább otthon marad és a ház körüli tevékenységekben megtalálja a napi elfoglaltságát. Jellemzően csak az egészségi állapotuk hirtelen romláskor fordulnak a szociális ellátórendszerhez, a házi segítségnyújtáshoz, vagy ha indokolt akkor a idősek otthonához. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy jelenleg erre a két ellátási formára várnak a legtöbben. Az alapszolgáltatások körében, de sok szakosított ellátásnál is megfigyelhető változás, hogy az intézmények fenntartó szerinti összetételében egyre nagyobb szerepet kapott az önkormányzati intézményfenntartó társulás az önálló települési önkormányzati fenntartás helyett. A társulás által a finanszírozás hatékonyabbá válik, többcélú kistérségi társulás esetén többletfinanszírozás, kistérségi kiegészítő normatíva is járt. Az igények alakulása: Az idősek ellátása iránt mutatkozik a legmagasabb és folyamatosan növekvő igény, ezt a lakosság elöregedése, támogató családi környezet hiánya, valamint az aktív korú lakosságon belül a magas munkanélküliségi mutatók indokolják. Az étkeztetés a nyugdíjasok, valamilyen nyugdíjszerű ellátásban részesülők között a leggyakrabban igényelt ellátási forma. A településen élő 60 év fölötti lakosság köréből veszik igénybe a legtöbben a szociális étkeztetést a piaci árak alatt tartott térítési díjak miatt. A települési önkormányzatok számára a szociális alapú térítési díjak biztosítása a legnagyobb kihívást jelenti, amit a feladat finanszírozásához nyújtott állami normatív támogatás nem tesz lehetővé, így azt saját forrás biztosításával, vagy a jövőben a térítési díjak emelésével tudja csak biztosítani. A házi segítségnyújtás a nyugdíjas lakosság körében az egyik legelterjedtebb szolgáltatási forma. A településen a nyugdíjasok lakosságon belül aránya magas és egyre növekszik. A fiatal munkaképes lakosság munkalehetőség reményében történő elvándorlása következtében az idősek segítség nélkül egyedül maradnak. A különböző betegségekkel küzdő és sok esetben magányos nyugdíjasok mindennapi problémáit a család hétvégi látogatásai nem oldják meg, ezért nagyon fontos és elengedhetetlen az idősek részére nyújtott napi egyszeri meleg étkezés és a legfeljebb napi 4 órás segítségnyújtás biztosítása mely elősegíti azt, hogy az idős személyek minél tovább saját lakókörnyezetükben maradhassanak. A házi segítségnyújtás célja biztonságos és nyugodt életfeltételek, megfelelő körülmények, személyre szóló ápolás gondozás, valamint az ehhez szükséges szolgáltatások nyújtása. Hozzátéve természetesen, hogy szükséges az elátotti csoport minél pontosabb feltérképezése, abból az okból kifolyólag, hogy a szolgáltatás azokat célozza akiknek ténylegesen szükségük van az 18

19 ellátásra. A családsegítés a szociális munka egyik alapvető eleme, a szociális és mentálhigiénés problémák kezelése, illetve krízishelyzetekben történő segítségnyújtás mellett a szociális ellátórendszerbe kerülő személyek első találkozási és belépési pontjaként és jelzőrendszerként szolgál. A szociális szolgáltatások további szintjei erre a szolgáltatásra épülnek. A családsegítő szolgálatok tevékenységének szükségessége tehát nem feltétlenül a szolgáltatás iránti igények száma szerint értelmezhető, hiszen sokszor egy klienssel végzett segítői munka további kliensek, családok, lakó- egyéb szociális környezet látótérbe kerüléséhez vezet. Sokszor egy kliens problémájának megoldása egy egész család gondozását kíséri, a családsegítés ugyanis egy komplex alapszintű segítségnyújtás. A szakosított szociális ellátást nyújtó bentlakásos intézmények igyekeznek szükséglet alapuló ellátást biztosítani, mely az ellátottak általános egészségi, mentális és fizikai állapotát, egyéni igényeit veszi figyelembe. A teljes körű ellátáson belül az ápolásigondozási-mentálhigiénés feladatokat szakképzett dolgozók végzik, rendszeres szakorvosi felügyelet biztosítása mellett. A jogszabályi előírásokon túl kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre is. Az idős ellátást nyújtó intézményekben a jogszabályváltozások eredményeként bevezetett 4 órás gondozási szükséglet-vizsgálat alapján egyre több esetben állapítható meg, hogy nagyon rossz fizikai és mentális állapotban kerülnek be az ellátottak. 3. A szolgáltatások iránt jelentkező szükségletek alapján az intézményrendszer korszerűsítésének irányai : Fejlesztési irányok: Az intézmények, szolgálatok épületeinek, irodáinak korszerűsítése és az infrastruktúra fejlesztése a településeken. Az ellátottak életminőségét, komfortérzetét javítani célzó fejlesztések, energetikai fejlesztések megvalósítása. Ez elsősorban pályázati lehetőségek bevonásával történhet, Sok esetben történtek intézkedések az intézmények akadálymentesítésére, ennek további ösztönzése és támogatása kiemelt feladat kell, hogy legyen a jövőben is. Az akadálymentesítés pályázati lehetőségek bevonásával történhet, Szociális étkeztetés nagyobb arányú kihasználása, melyhez a településnek a kiszállítás meg kell oldani. Ehhez megfelelő, jó állapotú gépjármű van szükség, Az alapszolgáltatások és a szakosított ellátások összehangolása, A területen dolgozók folyamatos szakmai továbbképzése, nem szakirányú végzettségű munkatársak beiskolázása. Önkéntes segítők bevonása a szociális ellátások terén. 19

20 4. Monostorpályi Község területén működő szolgáltatási rendszer struktúra Alapszolgáltatást és szakosított ellátást működtető fenntartók és számuk Monostorpályi településen (2013. december 31. napjáig) Fenntartó típusa Fenntartók száma Helyi Önkormányzat 1 Helyi önkormányzati társulás (intézményi-, települési, többcélú 2 kistérségi társulás) Egyház, egyházi jogi személy 1 Összesen: 4 VI. Összegzés A szolgáltatástervezési koncepció a szolgáltatások jelenét és jövőjét vázolja, megalkotása és felülvizsgálata fontos annak érdekében is, hogy a különböző szolgáltatások fejlesztése, a legjobb szolgáltatás nyújtása az ellátást igénylők megelégedésére, a magas színvonalú szakmai munka végzése pedig átgondolt és megalapozott költségvetés tervezésére épüljön. A szociális ellátórendszer átalakítása, a gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények és egyéb jogszabályok módosulása napjainkban is folytatódik. A már működő ellátások személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása mellett, az elkövetkező évek fontos feladata a teljes akadálymentesítés megvalósítása, melyhez saját forrás biztosítása mellett szükség van a pályázati erőforrások nyújtotta lehetőségek kihasználására. A szolgáltatástervezési koncepció végrehajtása a költségvetési lehetőségek függvényében tovább folytatódik, de a szociális szolgáltatást nyújtó intézményeknek, az önkormányzati és egyéb fenntartóknak fontos feladata a végrehajtás folyamatnak kétévente történő értékelése, annak érdekében, hogy a megvalósítás mindig a változó szociális szükségletekhez igazodjon. 20

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások, a szakosított ellátások és* igénybevételüknek módja, eljárása

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015.

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. I. Fejezet A koncepció célja, funkciója A koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére,

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó SZOCIÁLIS JOG I. 1. Szociálistörvényalkalmazása 2. A szociális törvény és a hozzá kapcsolódóvégrehajtásirendeletek 3. Változások az ágazati szabályozásban (külön diasor). Témakörök Alaptörvény Szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről és térítési díjáról Újszász Város Önkormányzata

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14.

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Kazincbarcika Város Önkormányzatának 9/2008. (II. 22.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kazincbarcika

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben