A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *"

Átírás

1 Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*, 5/2007. (II. 23.) 8*, 11/2008. (IV. 18.) 9* rendeletével módosított 9/2003. (VIII.14.) R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben foglalt szövege) Emőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében, valamint szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. törvényben, (továbbiakban: Szt.) adott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet célja: 1. A helyi sajátosságoknak megfelelően Emőd város lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza a szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultsági feltételeket és az eljárási szabályokat. II. A rendelet hatálya 2. 3 * (1) A rendelet hatálya kiterjed Emőd város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező - magyar állampolgárokra, - bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, - letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, - a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya az Szt. 7 (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed

2 a. a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint b. az Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (4) E rendelet szabályozza Emőd városban a szociálisan rászorultak által igénybe vehető pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások egyes formáit, az igénybevétel feltételeit, az egyes támogatások mértékét. E rendelet alkalmazásában: a./ jövedelem, b./ vagyon, c./ család, d./ közeli hozzátartozó, e./ egyedülélő, f./ háztartás, g./ 5 *szociális szolgáltató, h./ szociális intézmény, i./ rendszeres pénzellátás, j./ keresőtevékenység, k./ aktív korú, l./ egyedülálló m./ 5 * fenntartó III. Általános szabályok 3. értelmező fogalmak szövege megegyezik az Szt. 4.. szövegével. IV. Eljárási szabályok 4. (1) E rendeletben szabályozott szociális ellátásokra az általános eljárási szabályokat az ok határozzák meg. 2

3 (2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. Az eljárás megindítása 5. (1) Az eljárás megindítása történhet: -kérelemre, illetve -hivatalból. A kérelmet az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kell előterjeszteni, az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt. (2) 9* Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell benyújtani vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást akkor ezek tekintetében a jövedelemszámításánál irányadó időszak: az Szt. 10. (2)-(5) bekezdések rendelkezései. (3) A kérelmező köteles együttműködni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályával a szociális helyzetének feltárásában. Ha arról e rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. (4) 6 * Ha az önkormányzat, január 1-jétől vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2)-(3) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. Az ellátások megállapítása 6. 5 * (1) E rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a) a Képviselő-testület, b) a polgármester, c) a jegyző gyakorolja. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hatáskörét a polgármesterre ruházza. (3) A polgármester az Önkormányzat ezen rendelete és az évi III. törvény alapján köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben. (4) A polgármester a szociális ellátás tárgyában átruházott hatáskörében- hozott döntéséről határozatot hoz. 3

4 A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 7. (1) A pénzbeli ellátások kifizetése a a 6.. szerint hozott- határozat alapján Emőd Város Városgondnokságának a feladata, továbbá a Városgondnokság a./ az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet, b./ gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. (2) 7 * A pénzbeli szociális ellátás folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai Hatályát veszítette. 8. 9* Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 9. (1) Az Szt-ben, valamint jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy azok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni. (2) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt minden ellátási formára kiterjedően- megtérítésre kell kötelezni az Szt foglaltak szerint. (3) Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti. (4) A (3) bekezdés al0kalmazásában méltánylást érdemlő eset: - ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-át, egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, - ha a családban 5 vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodnak, - ha a családban rendkívüli élethelyzet következik be (pl: tartós betegség, elemi kár, két hónapot meghaladó kórházi ápolás) 4

5 V. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 10. 8* (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. (2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a. az önkormányzat jegyzője az Szt-ben meghatározott feltételek szerint aa) időskorúak járadékát, ab) rendszeres szociális segélyt, ac) az Szt. 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, b. az önkormányzat képviselő-testülete az Szt-ben, illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint ba) az Szt. 38. (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt lakásfenntartási támogatást, bb) átmeneti segélyt, bc) temetési segélyt állapít meg ( a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). Időskorúak járadéka * A Szt. 32/B, C, D -aiban meghatározott feltételek alapján az önkormányzat, január 1-jétől az önkormányzat jegyzője időskorúak járadékát állapítja meg az arra jogosult személynek. Speciális eljárási szabályok: 12. (1) 7 * Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot ( nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés, stb.). (2) Az Szt. 4. -a (1) bekezdésének l./ pontja alkalmazásában a házastársak akkor tekinthetőek különélőnek, ha a bejelentett lakóhelyük, tartózkodási helyük különböző. (3) 6 * Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit az önkormányzat, január 1- jétől az önkormányzat jegyzője kétévente felülvizsgálja. 5

6 Rendszeres szociális segély * (1) A rendszeres szociális segély igénylésére, folyósítására, összegére, megszüntetésére az Szt. mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Az előzetes együttműködés intézményi feltételeinek biztosítása érdekében Emőd Város Önkormányzata (továbbiakban. Önkormányzat) az együttműködésre az Emőd-környéki Családsegítő Intézményfenntartó Társulást (továbbiakban Családsegítő Szolgálat) jelöli ki. Az együttműködésre vonatkozó megállapodást a rendelet 1/A. sz. melléklete tartalmazza. (3) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként az Önkormányzattal, a B.-A.-Z Megyei Munkaügyi Központtal Miskolci Kirendeltsége (továbbiakban munkaügyi központ) és a Családsegítő Szolgálattal köteles együttműködni. (4) A (3) bekezdésben előírt együttműködés azt jelenti, hogy a nem foglalkoztatott személy a) az önkormányzatnál nyilvántartásba véteti magát, b) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik, c) Az együttműködésre kijelölt szervek által az Szt. 37/H. (6) bekezdése szerint felajánlott és a számára megfelelő munkalehetőséget, valamint képzési lehetőséget elfogadja, d) maga is részt vesz megfelelő munkahely felkutatásában, e) beilleszkedést segítő programban részt vesz. (5) A beilleszkedést segítő program keretében a Családsegítő Szolgálat a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személyt - a részére megküldött jogerős határozat alapján nyilvántartásba veszi, - tájékoztatja a beilleszkedési program típusairól, az együttműködési eljárás szabályairól. A beilleszkedési program feltételeinek biztosítása érdekében a Családsegítő Szolgálat megállapodást köt a munkaügyi központtal. (6) A beilleszkedést segítő programok típusai: a. együttműködés a munkaügyi központtal álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre, b. egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel, c. képzési, átképzési program, d. munkalehetőség elfogadásával munkavégzés. (7) A nem foglalkoztatott személy a Családsegítő Szolgálattal történő együttműködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni: a) meg kell jelennie a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül a Családsegítő Szolgálatnál, b) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedését segítő program kidolgozásában, 6

7 c) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedést segítő program megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül, d) eleget kell tennie a beilleszkedését segítő programra kötött megállapodásban foglaltaknak, e) legalább háromhavonta meg kell jelennie a Családsegítő Szolgálatnál, f) folyamatosan kapcsolatot kell tartania a kijelölt szerv munkatársával. (8) 7 * A segélyezett súlyosan megszegi az együttműködési kötelezettségét, ha a) nem jelenik meg a (7) bekezdés a) pontjában előírt határidőre a Családsegítő Szolgálatnál, b) a megállapodást nem köti meg, c) a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, d) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, e) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételei felülvizsgálatának az előírt határidőre nem tesz eleget. (9) 7 * A nem foglalkoztatott személy megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha a beilleszkedést segítő programban kötött megállapodásban meghatározottakat nem teljesíti, s annak elmulasztását 3 napon belül nem igazolja. A távolmaradás igazolására csak háziorvosi, szakorvosi vagy valamely hatóság által kiállított igazolás fogadható el. Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő a segély folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. (10) 7 * Az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. 14. (1) 5 * Az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatás: közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka (továbbiakban együtt: az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás) biztosításával teljesíthető. Közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítéséről jogszabály alapján a települési önkormányzat gondoskodik. (2) Az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatás Emőd Város Városgondnoksága látja el (továbbiakban: Városgondnokság). (3) A Városgondnokság a foglalkoztatást a Munka Törvénykönyve és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szervezi meg, mely legalább 30 munkanap, - kivéve ha alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják és elsősorban részmunkaidős foglalkoztatással. A Városgondnokság az önkormányzati intézmények vezetőivel együttműködik a szervezett foglalkoztatás kiszélesítése érdekében. 7

8 (4) A Városgondnokságnak havi jelentési kötelezettsége van Emőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé a foglalkoztatottakról és a foglalkoztatás havi időtartamáról. Ennek határideje: a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig. A Városgondnokságnak jelentési kötelezettsége van a változást követő három munkanapon belül: - munkaviszony létrejöttéről, - a munkaviszony létre nem jöttéről (ennek indokáról) - a munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetéséről. (5) Az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatás keretében a foglalkoztatottakkal a munkaszerződést a Városgondnokság vezetője köti meg és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Speciális eljárási szabályok 15. (1) 7 * A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 8/A. -ában felsoroltakat. (2) Az érintettet a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell az együttműködési kötelezettségéről. A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell az együttműködési kötelezettségről, annak tartalmáról, mértékéről, a kötelezettség megszegésének következményeiről. Lakásfenntartási támogatás 16. (1) 3 * A Képviselő-testület normatív lakásfenntartási támogatást nyújt az Szt. 38. (1)-(4), (6)- (8) bekezdésben foglaltak szerint. (2) 3 *A Képviselő-testület önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek akinek a háztartásában az egy főre számított jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, továbbá a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja. (Kérelem: 2 sz. melléklet) (3) 3 * Hatályát veszítette. (4) 2* Lakásfenntartásra nyújtott támogatás esetében költségeken: - lakbért vagy albérleti díjat, - a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, 8

9 - a távhő-szolgáltatási díjat, - a közös költséget, - a csatornahasználati díjat, - a szemétszállítás költségeit, - villanyáram díját, de maximum 6.000,-Ft-ot, - vízfogyasztás díját, de maximum 4.000,-Ft-ot, - gázfogyasztás díját, de maximum ,-Ft-ot, - tüzelőanyag költségét, de maximum ,-Ft-ot kell érteni. (5) 3 * A lakásfenntartási támogatás összege: Ft/hó. (6) 9* A megállapított normatív és önálló lakásfenntartási támogatás részben vagy egészben érvényes közüzemi szerződés alapján- természetbeni juttatás formájában is nyújthatóközvetlenül az ügyfélnek számlát kibocsátó szolgáltató részére. A támogatásra jogosult írásban nyilatkozhat, hogy a megítélt pénzbeli támogatás mely szolgáltató részére kerüljön kiutalásra közüzemi díjának rendezésére. Speciális eljárási szabályok 17. (1)A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (3) 2 * A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. (4) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. (5) A lakásfenntartási támogatást kérő a lakásfenntartás, illetve lakhatás költségei közül: - a lakbért, illetve az albérleti díjat a lakásbérleti, illetve albérleti szerződéssel, - a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét a pénzintézet igazolásával, - közüzemi díjakat a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított közüzemi számlákkal, - egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által kiállított számlával igazolja. (6) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást kérő milyen jogcímen lakik a lakásban. (7) 2 *Az (5) bekezdésben felsorolt dokumentumokat, a kérelmet megelőző 3 hónapról, kell benyújtani. 9

10 Ápolási díj 18. Az Szt (1) bekezdésében szabályozott esetben az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével egyenlő. 18/A. 6 * Az Szt. 43/A. (1)-(3) bekezdése alapján a képviselő-testület, január 1-jétől az önkormányzat jegyzője a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére az Szt. 44. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt összegű ápolási díjat állapít meg. Hatályát veszítette * Speciális eljárási szabályok * Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell az Szt ában, valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9/A. -ában felsoroltakat. Átmeneti segély 21. (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő, önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudó személyek részére eseti vagy havi rendszerességgel, készpénzben, vagy természetben átmeneti segélyt nyújt abban az esetben, ha az egy főre számított havi jövedelem a csatolt igazolások alapján: a./ család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b./ egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. (Kérelem: 4. sz. melléklet) (2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha - a kérelmezőnek tartós betegsége miatt jelentős jövedelem kiesése van, - a kérelmező elemi kár, baleset, tragikus helyzet miatt anyagi segítségre szorul. (3) Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy átmeneti segélyt kaphat ha 10

11 - egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díját vagy - gyógyszer kiváltását, - személyi okmányainak pótlását más módon biztosítani nem tudja. (4) Az átmeneti segély összege családonként nem haladhatja meg évente az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (5)A havi rendszerességgel folyósítható átmeneti segély időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg. (6)Az átmeneti segély összege esetenként Ft-nál kevesebb, és Ft-nál több nem lehet. (7) 4* Kivételes méltánylást érdemlő esetben (különösen súlyos természeti vagy más, a település nagyobb részét érintő kár) a 21. (1), (4) és a (6) bekezdésében foglalt korlátozások nélkül is nyújtható átmeneti segély életveszély elhárításához és a lakhatás elemi feltételeinek megteremtéséhez. Speciális eljárási szabályok 22. (1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását, jövedelemmel nem rendelkező személy esetén a munkaügyi központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli. (2) Amennyiben a rászorultsággal kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Ha a közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható. A 6 hónapon belül készült környezettanulmány ismételten felhasználható. (3) Ha az átmeneti segély iránti kérelem indoka az igénylőt ért váratlan esemény, (így különösen baleset, azonnali kórházi beutalás, elemi kár, közeli hozzátartozó halála, stb) a kérelmet 3 munkanapon belül el kell bírálni. Temetési segély 23. (1) Temetési segélyben részesíthető az, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (Kérelem: 5.sz. melléklet) (2) Temetési segélyre jogosult az, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (3) Temetési segély nem állapítható meg annak, aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 11

12 (4)A temetési segély összege a kérelem benyújtásának időpontjában megállapított öregségi nyugdíj legkisebb összegével egyenlő. Speciális eljárási szabályok * A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell - jövedelemigazolásokat és a - 63/2006. (III. 27.) korm. rendelet 10. -ában felsoroltakat. VI. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 25. * Hatályát veszítette. Köztemetés 26. Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a polgármester gondoskodik az Szt ában foglaltak szerint. Közgyógyellátás 27. Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult az, aki az Szt (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Hatályát veszítette. Hatályát veszítette * 29. 8* Speciális eljárási szabályok * 12

13 A közgyógyellátási igazolvány iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 35. -ában foglaltakat. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 31. Az Szt ában foglalt esetekben a szociálisan rászorult kérelmező részére hatósági bizonyítványt kell kiállítani az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából. VII. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 32. (1) 5 * Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére a személyes gondoskodás keretében (továbbiakban: személyes gondoskodás) az Szt a alapján a szociális alapszolgáltatásokat biztosítja. (2) 5 * Hatályát veszítette. (3)* Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. A kerekasztal képviselőit a 9. sz. melléklet tartalmazza. Szociális alapellátási formák: Étkeztetés 33. 9* (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. 13

14 (2) Jogosultsági feltételek: a 33. (1) bekezdésben meghatározott szociális rászorultság. (3) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni, melyet külön jogszabály tartalmaz. (4) Az önkormányzat e feladatát az idősek klubja bevonásával látja el. (5) Az étkezés igénybevételének lehetőségei: a./ a jogosult gondoskodik az étel elszállításáról, b./ idősek klubja gondoskodik az étel házhozszállításáról. Házi segítségnyújtás 34. A házi segítségnyújtás rendelkezései az Szt ával megegyező. Az önkormányzat e feladatát az idősek klubja intézményi háttérrel látja el. Családsegítés 35. (1) A családsegítő szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. (2) A családsegítő szolgálat a hozzáforduló vagy vele bármilyen kapcsolatban álló személyekkel, családokkal az önkéntesség elvén alakíthat ki együttműködést, a szolgáltatás igénybe vétele térítésmentes. (3) 8* A családsegítő szolgálat tevékenységét az Szt ában foglaltak szerint végzi. (4) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait családsegítő szolgálat működtetésével látja el. Tanyagondnoki szolgálat 36. (1) 5 * Az Önkormányzat Emőd város közigazgatási területéhez tartozó Istvánmajor elnevezésű, egyéb belterület településrészen melynek lélekszáma 89 fő tanyagondnoki szolgálat keretében napi rendszerességgel az alábbi személyes gondoskodást nyújtó kötelező alapellátási feladatok ellátásában működik közre: 14

15 - étkeztetés, - házi segítségnyújtás. (2) A tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok: a./ a hiányzó, alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgáltatáshoz való hozzájutás segítése, az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. b./ a lakosságot érintő információk gyűjtése, továbbítása, tájékoztatás. (3) A tanyagondnok a lakosság által igényelt ellátási formák és szolgáltatások elérhetőségét, a településrészen élő lakosság életkörülményeinek, életfeltételeinek javítását elősegíti. Nappali ellátás 5* Idősek klubja 5* 37. (1) 8* Az idősek klubja a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek gondozására szolgál. (2) 8* Az idősek klubjában felvehető az a 18. életévét betöltött személy, aki egészségi állapotára, idős korára figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul. (3) Az idősek klubja lehetőséget biztosít: - napközbeni tartózkodásra, - meleg élelemmel való ellátásra, - mosási, fürdési lehetőségre, - társas kapcsolatokra, - szabadidős programokra, - egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásra. VIII. Záró és átmeneti rendelkezések 38. (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 15

16 (2) Ez a rendelet a kihirdetése napjával lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Emőd város Önkormányzatának a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló többször módosított 2/1997. (II.20.) számú rendelete. Tóthné Bodnár Irén sk. Lehóczki István sk. jegyző polgármester * Módosítva Emőd Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 17/2003. (XII. 29.) rendeletével. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 19. (3) bekezdés c, d, e pontja, a 20. (2) bekezdése, a 25. -a. 2* Módosítva Emőd Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (II. 19.) rendeletével. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 3* Módosítva Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2004. (VI. 10.) rendeletével. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 4* Módosítva Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2004. (VI. 30.) rendeletével. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 5* Módosítva Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2005. (IX. 16.) rendeletével. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit szeptember 1-jétől kell alkalmazni. 6* Módosítva Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2006. (II. 21.) rendeletével. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a (2) bekezdésében meghatározott kivétellel január 1-jétől kell alkalmazni. E rendelet 2. -ának rendelkezéseit a rendelet hatálybalépése után indult ügyekben és a felülvizsgálatok során kell alkalmazni. E rendelet a 3. sz. mellékletet hatályon kívül helyezte. 7* Módosítva Emőd Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2006. (VI. 30.) rendeletével. E rendelet július 1-jén lép hatályba. A rendelet 1. sz., 6. sz., és 7. sz. melléklete hatályon kívül helyezve. 16

17 8* Módosítva Emőd Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2007. (II. 23.) rendeletével. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 19. -a azzal, hogy a megállapított méltányossági ápolási díj folyósítását április 30. napjával bezárólag meg kell szüntetni. E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a rendelet 29. -a azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekben a kérelem benyújtásának napján hatályos rendelkezést kell alkalmazni. 9* Módosítva Emőd Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2008. (IV. 18.) rendeletével. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Egységes szerkezetbe foglalva május 9. Tóthné Bodnár Irén jegyző 17

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben