A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *"

Átírás

1 Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*, 5/2007. (II. 23.) 8*, 11/2008. (IV. 18.) 9* rendeletével módosított 9/2003. (VIII.14.) R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben foglalt szövege) Emőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében, valamint szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. törvényben, (továbbiakban: Szt.) adott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet célja: 1. A helyi sajátosságoknak megfelelően Emőd város lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza a szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultsági feltételeket és az eljárási szabályokat. II. A rendelet hatálya 2. 3 * (1) A rendelet hatálya kiterjed Emőd város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező - magyar állampolgárokra, - bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, - letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, - a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya az Szt. 7 (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed

2 a. a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint b. az Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (4) E rendelet szabályozza Emőd városban a szociálisan rászorultak által igénybe vehető pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások egyes formáit, az igénybevétel feltételeit, az egyes támogatások mértékét. E rendelet alkalmazásában: a./ jövedelem, b./ vagyon, c./ család, d./ közeli hozzátartozó, e./ egyedülélő, f./ háztartás, g./ 5 *szociális szolgáltató, h./ szociális intézmény, i./ rendszeres pénzellátás, j./ keresőtevékenység, k./ aktív korú, l./ egyedülálló m./ 5 * fenntartó III. Általános szabályok 3. értelmező fogalmak szövege megegyezik az Szt. 4.. szövegével. IV. Eljárási szabályok 4. (1) E rendeletben szabályozott szociális ellátásokra az általános eljárási szabályokat az ok határozzák meg. 2

3 (2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. Az eljárás megindítása 5. (1) Az eljárás megindítása történhet: -kérelemre, illetve -hivatalból. A kérelmet az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kell előterjeszteni, az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt. (2) 9* Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell benyújtani vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást akkor ezek tekintetében a jövedelemszámításánál irányadó időszak: az Szt. 10. (2)-(5) bekezdések rendelkezései. (3) A kérelmező köteles együttműködni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályával a szociális helyzetének feltárásában. Ha arról e rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. (4) 6 * Ha az önkormányzat, január 1-jétől vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2)-(3) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. Az ellátások megállapítása 6. 5 * (1) E rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a) a Képviselő-testület, b) a polgármester, c) a jegyző gyakorolja. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hatáskörét a polgármesterre ruházza. (3) A polgármester az Önkormányzat ezen rendelete és az évi III. törvény alapján köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben. (4) A polgármester a szociális ellátás tárgyában átruházott hatáskörében- hozott döntéséről határozatot hoz. 3

4 A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 7. (1) A pénzbeli ellátások kifizetése a a 6.. szerint hozott- határozat alapján Emőd Város Városgondnokságának a feladata, továbbá a Városgondnokság a./ az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet, b./ gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. (2) 7 * A pénzbeli szociális ellátás folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai Hatályát veszítette. 8. 9* Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 9. (1) Az Szt-ben, valamint jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy azok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni. (2) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt minden ellátási formára kiterjedően- megtérítésre kell kötelezni az Szt foglaltak szerint. (3) Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti. (4) A (3) bekezdés al0kalmazásában méltánylást érdemlő eset: - ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-át, egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, - ha a családban 5 vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodnak, - ha a családban rendkívüli élethelyzet következik be (pl: tartós betegség, elemi kár, két hónapot meghaladó kórházi ápolás) 4

5 V. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 10. 8* (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. (2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a. az önkormányzat jegyzője az Szt-ben meghatározott feltételek szerint aa) időskorúak járadékát, ab) rendszeres szociális segélyt, ac) az Szt. 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, b. az önkormányzat képviselő-testülete az Szt-ben, illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint ba) az Szt. 38. (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt lakásfenntartási támogatást, bb) átmeneti segélyt, bc) temetési segélyt állapít meg ( a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). Időskorúak járadéka * A Szt. 32/B, C, D -aiban meghatározott feltételek alapján az önkormányzat, január 1-jétől az önkormányzat jegyzője időskorúak járadékát állapítja meg az arra jogosult személynek. Speciális eljárási szabályok: 12. (1) 7 * Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot ( nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés, stb.). (2) Az Szt. 4. -a (1) bekezdésének l./ pontja alkalmazásában a házastársak akkor tekinthetőek különélőnek, ha a bejelentett lakóhelyük, tartózkodási helyük különböző. (3) 6 * Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit az önkormányzat, január 1- jétől az önkormányzat jegyzője kétévente felülvizsgálja. 5

6 Rendszeres szociális segély * (1) A rendszeres szociális segély igénylésére, folyósítására, összegére, megszüntetésére az Szt. mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Az előzetes együttműködés intézményi feltételeinek biztosítása érdekében Emőd Város Önkormányzata (továbbiakban. Önkormányzat) az együttműködésre az Emőd-környéki Családsegítő Intézményfenntartó Társulást (továbbiakban Családsegítő Szolgálat) jelöli ki. Az együttműködésre vonatkozó megállapodást a rendelet 1/A. sz. melléklete tartalmazza. (3) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként az Önkormányzattal, a B.-A.-Z Megyei Munkaügyi Központtal Miskolci Kirendeltsége (továbbiakban munkaügyi központ) és a Családsegítő Szolgálattal köteles együttműködni. (4) A (3) bekezdésben előírt együttműködés azt jelenti, hogy a nem foglalkoztatott személy a) az önkormányzatnál nyilvántartásba véteti magát, b) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik, c) Az együttműködésre kijelölt szervek által az Szt. 37/H. (6) bekezdése szerint felajánlott és a számára megfelelő munkalehetőséget, valamint képzési lehetőséget elfogadja, d) maga is részt vesz megfelelő munkahely felkutatásában, e) beilleszkedést segítő programban részt vesz. (5) A beilleszkedést segítő program keretében a Családsegítő Szolgálat a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személyt - a részére megküldött jogerős határozat alapján nyilvántartásba veszi, - tájékoztatja a beilleszkedési program típusairól, az együttműködési eljárás szabályairól. A beilleszkedési program feltételeinek biztosítása érdekében a Családsegítő Szolgálat megállapodást köt a munkaügyi központtal. (6) A beilleszkedést segítő programok típusai: a. együttműködés a munkaügyi központtal álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre, b. egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel, c. képzési, átképzési program, d. munkalehetőség elfogadásával munkavégzés. (7) A nem foglalkoztatott személy a Családsegítő Szolgálattal történő együttműködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni: a) meg kell jelennie a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül a Családsegítő Szolgálatnál, b) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedését segítő program kidolgozásában, 6

7 c) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedést segítő program megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül, d) eleget kell tennie a beilleszkedését segítő programra kötött megállapodásban foglaltaknak, e) legalább háromhavonta meg kell jelennie a Családsegítő Szolgálatnál, f) folyamatosan kapcsolatot kell tartania a kijelölt szerv munkatársával. (8) 7 * A segélyezett súlyosan megszegi az együttműködési kötelezettségét, ha a) nem jelenik meg a (7) bekezdés a) pontjában előírt határidőre a Családsegítő Szolgálatnál, b) a megállapodást nem köti meg, c) a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, d) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, e) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételei felülvizsgálatának az előírt határidőre nem tesz eleget. (9) 7 * A nem foglalkoztatott személy megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha a beilleszkedést segítő programban kötött megállapodásban meghatározottakat nem teljesíti, s annak elmulasztását 3 napon belül nem igazolja. A távolmaradás igazolására csak háziorvosi, szakorvosi vagy valamely hatóság által kiállított igazolás fogadható el. Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő a segély folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. (10) 7 * Az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. 14. (1) 5 * Az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatás: közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka (továbbiakban együtt: az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás) biztosításával teljesíthető. Közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítéséről jogszabály alapján a települési önkormányzat gondoskodik. (2) Az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatás Emőd Város Városgondnoksága látja el (továbbiakban: Városgondnokság). (3) A Városgondnokság a foglalkoztatást a Munka Törvénykönyve és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szervezi meg, mely legalább 30 munkanap, - kivéve ha alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják és elsősorban részmunkaidős foglalkoztatással. A Városgondnokság az önkormányzati intézmények vezetőivel együttműködik a szervezett foglalkoztatás kiszélesítése érdekében. 7

8 (4) A Városgondnokságnak havi jelentési kötelezettsége van Emőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé a foglalkoztatottakról és a foglalkoztatás havi időtartamáról. Ennek határideje: a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig. A Városgondnokságnak jelentési kötelezettsége van a változást követő három munkanapon belül: - munkaviszony létrejöttéről, - a munkaviszony létre nem jöttéről (ennek indokáról) - a munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetéséről. (5) Az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatás keretében a foglalkoztatottakkal a munkaszerződést a Városgondnokság vezetője köti meg és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Speciális eljárási szabályok 15. (1) 7 * A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 8/A. -ában felsoroltakat. (2) Az érintettet a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell az együttműködési kötelezettségéről. A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell az együttműködési kötelezettségről, annak tartalmáról, mértékéről, a kötelezettség megszegésének következményeiről. Lakásfenntartási támogatás 16. (1) 3 * A Képviselő-testület normatív lakásfenntartási támogatást nyújt az Szt. 38. (1)-(4), (6)- (8) bekezdésben foglaltak szerint. (2) 3 *A Képviselő-testület önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek akinek a háztartásában az egy főre számított jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, továbbá a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja. (Kérelem: 2 sz. melléklet) (3) 3 * Hatályát veszítette. (4) 2* Lakásfenntartásra nyújtott támogatás esetében költségeken: - lakbért vagy albérleti díjat, - a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, 8

9 - a távhő-szolgáltatási díjat, - a közös költséget, - a csatornahasználati díjat, - a szemétszállítás költségeit, - villanyáram díját, de maximum 6.000,-Ft-ot, - vízfogyasztás díját, de maximum 4.000,-Ft-ot, - gázfogyasztás díját, de maximum ,-Ft-ot, - tüzelőanyag költségét, de maximum ,-Ft-ot kell érteni. (5) 3 * A lakásfenntartási támogatás összege: Ft/hó. (6) 9* A megállapított normatív és önálló lakásfenntartási támogatás részben vagy egészben érvényes közüzemi szerződés alapján- természetbeni juttatás formájában is nyújthatóközvetlenül az ügyfélnek számlát kibocsátó szolgáltató részére. A támogatásra jogosult írásban nyilatkozhat, hogy a megítélt pénzbeli támogatás mely szolgáltató részére kerüljön kiutalásra közüzemi díjának rendezésére. Speciális eljárási szabályok 17. (1)A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (3) 2 * A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. (4) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. (5) A lakásfenntartási támogatást kérő a lakásfenntartás, illetve lakhatás költségei közül: - a lakbért, illetve az albérleti díjat a lakásbérleti, illetve albérleti szerződéssel, - a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét a pénzintézet igazolásával, - közüzemi díjakat a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított közüzemi számlákkal, - egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által kiállított számlával igazolja. (6) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást kérő milyen jogcímen lakik a lakásban. (7) 2 *Az (5) bekezdésben felsorolt dokumentumokat, a kérelmet megelőző 3 hónapról, kell benyújtani. 9

10 Ápolási díj 18. Az Szt (1) bekezdésében szabályozott esetben az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével egyenlő. 18/A. 6 * Az Szt. 43/A. (1)-(3) bekezdése alapján a képviselő-testület, január 1-jétől az önkormányzat jegyzője a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére az Szt. 44. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt összegű ápolási díjat állapít meg. Hatályát veszítette * Speciális eljárási szabályok * Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell az Szt ában, valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9/A. -ában felsoroltakat. Átmeneti segély 21. (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő, önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudó személyek részére eseti vagy havi rendszerességgel, készpénzben, vagy természetben átmeneti segélyt nyújt abban az esetben, ha az egy főre számított havi jövedelem a csatolt igazolások alapján: a./ család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b./ egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. (Kérelem: 4. sz. melléklet) (2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha - a kérelmezőnek tartós betegsége miatt jelentős jövedelem kiesése van, - a kérelmező elemi kár, baleset, tragikus helyzet miatt anyagi segítségre szorul. (3) Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy átmeneti segélyt kaphat ha 10

11 - egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díját vagy - gyógyszer kiváltását, - személyi okmányainak pótlását más módon biztosítani nem tudja. (4) Az átmeneti segély összege családonként nem haladhatja meg évente az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (5)A havi rendszerességgel folyósítható átmeneti segély időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg. (6)Az átmeneti segély összege esetenként Ft-nál kevesebb, és Ft-nál több nem lehet. (7) 4* Kivételes méltánylást érdemlő esetben (különösen súlyos természeti vagy más, a település nagyobb részét érintő kár) a 21. (1), (4) és a (6) bekezdésében foglalt korlátozások nélkül is nyújtható átmeneti segély életveszély elhárításához és a lakhatás elemi feltételeinek megteremtéséhez. Speciális eljárási szabályok 22. (1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását, jövedelemmel nem rendelkező személy esetén a munkaügyi központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli. (2) Amennyiben a rászorultsággal kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Ha a közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható. A 6 hónapon belül készült környezettanulmány ismételten felhasználható. (3) Ha az átmeneti segély iránti kérelem indoka az igénylőt ért váratlan esemény, (így különösen baleset, azonnali kórházi beutalás, elemi kár, közeli hozzátartozó halála, stb) a kérelmet 3 munkanapon belül el kell bírálni. Temetési segély 23. (1) Temetési segélyben részesíthető az, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (Kérelem: 5.sz. melléklet) (2) Temetési segélyre jogosult az, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (3) Temetési segély nem állapítható meg annak, aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 11

12 (4)A temetési segély összege a kérelem benyújtásának időpontjában megállapított öregségi nyugdíj legkisebb összegével egyenlő. Speciális eljárási szabályok * A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell - jövedelemigazolásokat és a - 63/2006. (III. 27.) korm. rendelet 10. -ában felsoroltakat. VI. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 25. * Hatályát veszítette. Köztemetés 26. Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a polgármester gondoskodik az Szt ában foglaltak szerint. Közgyógyellátás 27. Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult az, aki az Szt (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Hatályát veszítette. Hatályát veszítette * 29. 8* Speciális eljárási szabályok * 12

13 A közgyógyellátási igazolvány iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 35. -ában foglaltakat. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 31. Az Szt ában foglalt esetekben a szociálisan rászorult kérelmező részére hatósági bizonyítványt kell kiállítani az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából. VII. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 32. (1) 5 * Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére a személyes gondoskodás keretében (továbbiakban: személyes gondoskodás) az Szt a alapján a szociális alapszolgáltatásokat biztosítja. (2) 5 * Hatályát veszítette. (3)* Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. A kerekasztal képviselőit a 9. sz. melléklet tartalmazza. Szociális alapellátási formák: Étkeztetés 33. 9* (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. 13

14 (2) Jogosultsági feltételek: a 33. (1) bekezdésben meghatározott szociális rászorultság. (3) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni, melyet külön jogszabály tartalmaz. (4) Az önkormányzat e feladatát az idősek klubja bevonásával látja el. (5) Az étkezés igénybevételének lehetőségei: a./ a jogosult gondoskodik az étel elszállításáról, b./ idősek klubja gondoskodik az étel házhozszállításáról. Házi segítségnyújtás 34. A házi segítségnyújtás rendelkezései az Szt ával megegyező. Az önkormányzat e feladatát az idősek klubja intézményi háttérrel látja el. Családsegítés 35. (1) A családsegítő szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. (2) A családsegítő szolgálat a hozzáforduló vagy vele bármilyen kapcsolatban álló személyekkel, családokkal az önkéntesség elvén alakíthat ki együttműködést, a szolgáltatás igénybe vétele térítésmentes. (3) 8* A családsegítő szolgálat tevékenységét az Szt ában foglaltak szerint végzi. (4) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait családsegítő szolgálat működtetésével látja el. Tanyagondnoki szolgálat 36. (1) 5 * Az Önkormányzat Emőd város közigazgatási területéhez tartozó Istvánmajor elnevezésű, egyéb belterület településrészen melynek lélekszáma 89 fő tanyagondnoki szolgálat keretében napi rendszerességgel az alábbi személyes gondoskodást nyújtó kötelező alapellátási feladatok ellátásában működik közre: 14

15 - étkeztetés, - házi segítségnyújtás. (2) A tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok: a./ a hiányzó, alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgáltatáshoz való hozzájutás segítése, az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. b./ a lakosságot érintő információk gyűjtése, továbbítása, tájékoztatás. (3) A tanyagondnok a lakosság által igényelt ellátási formák és szolgáltatások elérhetőségét, a településrészen élő lakosság életkörülményeinek, életfeltételeinek javítását elősegíti. Nappali ellátás 5* Idősek klubja 5* 37. (1) 8* Az idősek klubja a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek gondozására szolgál. (2) 8* Az idősek klubjában felvehető az a 18. életévét betöltött személy, aki egészségi állapotára, idős korára figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul. (3) Az idősek klubja lehetőséget biztosít: - napközbeni tartózkodásra, - meleg élelemmel való ellátásra, - mosási, fürdési lehetőségre, - társas kapcsolatokra, - szabadidős programokra, - egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásra. VIII. Záró és átmeneti rendelkezések 38. (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 15

16 (2) Ez a rendelet a kihirdetése napjával lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Emőd város Önkormányzatának a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló többször módosított 2/1997. (II.20.) számú rendelete. Tóthné Bodnár Irén sk. Lehóczki István sk. jegyző polgármester * Módosítva Emőd Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 17/2003. (XII. 29.) rendeletével. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 19. (3) bekezdés c, d, e pontja, a 20. (2) bekezdése, a 25. -a. 2* Módosítva Emőd Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (II. 19.) rendeletével. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 3* Módosítva Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2004. (VI. 10.) rendeletével. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 4* Módosítva Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2004. (VI. 30.) rendeletével. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 5* Módosítva Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2005. (IX. 16.) rendeletével. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit szeptember 1-jétől kell alkalmazni. 6* Módosítva Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2006. (II. 21.) rendeletével. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a (2) bekezdésében meghatározott kivétellel január 1-jétől kell alkalmazni. E rendelet 2. -ának rendelkezéseit a rendelet hatálybalépése után indult ügyekben és a felülvizsgálatok során kell alkalmazni. E rendelet a 3. sz. mellékletet hatályon kívül helyezte. 7* Módosítva Emőd Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2006. (VI. 30.) rendeletével. E rendelet július 1-jén lép hatályba. A rendelet 1. sz., 6. sz., és 7. sz. melléklete hatályon kívül helyezve. 16

17 8* Módosítva Emőd Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2007. (II. 23.) rendeletével. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 19. -a azzal, hogy a megállapított méltányossági ápolási díj folyósítását április 30. napjával bezárólag meg kell szüntetni. E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a rendelet 29. -a azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekben a kérelem benyújtásának napján hatályos rendelkezést kell alkalmazni. 9* Módosítva Emőd Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2008. (IV. 18.) rendeletével. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Egységes szerkezetbe foglalva május 9. Tóthné Bodnár Irén jegyző 17

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. REGÖLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 12/2006. (X. 11.) számú rendelettel módosított 7/2006. (VII. 26.) számú önkormányzati r e n d e l e t e A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI FELADATAIRÓL

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2006. (VII.25.)Ö.r. rendelete módosításáról, egységes szerkezetben

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007./II.15./számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: I.

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007./II.15./számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: I. Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007./II.15./számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./ Kerecseny község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2007./VIII.15./ sz. rendelete a szociális gondoskodásról szóló 5/2006. /IV.10./ sz. rendelettel módosított 4/2005./IX.1./ sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2007.(IV.3.) rendelete A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő testülete a

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól.

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990.évi

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kács Közég Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.27)R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kács Közég Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.27)R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kács Közég Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.27)R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2006.(XII.15.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosítva: Hatályba léptetve: 42/2004. (XII.15.) 2004. XII.15. 1/2005.

Részletesebben

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben