15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.) 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.) 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 255 15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének október 1-jén órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.) 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete Napirend: 1.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról rendelet megalkotása 2.) Mérk Nagyközség nemzeti vagyonáról szóló rendelet megalkotása 3.) Állásfoglalás kialakítása a jogszabályból adódó változás miatt az iskola működtetésével kapcsolatosan január 1-jét követően. 4.) A Mérki Ápoló-Gondozó Otthon TIOP 3.4.1/A-11/1 bentlakásos intézmények kiváltása című pályázathoz ingatlan biztosításáról. 5.) A 2012 évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása 6.) 1. osztályos tanulók szüleinek kérése kedvezményes étkezési térítési díj megállapítására Mérk, október 2. Müller Istvánné polgármester

2 256 Készült: Mérk Nagyközség Képviselő-testületének október 1-jén órai kezdettel megtartott ülésén Az ülés helye: Községháza Mérk Jelen vannak: Müller Istvánné polgármester asszony Aradi Ferenc, Haga Dezső, Jónás Ferenc, Magyarics Anita, Reszlerné Pásztor Andrea, Szabó Konrád Sándor képviselők Török László jegyző Gufártné Gyebróczki Teréz pü. csop. vezető Müller Istvánné polgármester asszony köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő jelen van. Javaslatot tesz az alábbi napirend megtárgyalására, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Aradi Ferenc és Jónás Ferenc képviselőket javasolja. 1.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról 2.) Mérk Nagyközség nemzeti vagyonáról szóló rendelet megalkotása 3.) Állásfoglalás kialakítása a jogszabályból adódó változás miatt az iskola működtetésével kapcsolatosan január 1-jét követően. 4.) A Mérki Ápoló-Gondozó Otthon TIOP 3.4.1/A-11/1 bentlakásos intézmények kiváltása című pályázathoz ingatlan biztosításáról 5.) A évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása 6.) 1. osztályos tanulók szüleinek kérése kedvezményes étkezési térítési díj megállapítására Ezt követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a javasolt napirend megtárgyalását, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Aradi Ferenc és Jónás Ferenc képviselőket elfogadta. Tárgy / 1. tsp./ A szociális ellátások helyi szabályozásáról Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva jegyzőkönyvhöz. Kérdést intézett Haga Dezső képviselő és Müller Istvánné polgármester asszony. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Török László jegyző megadta. Müller Istvánné polgármester asszony ezt követően elmondta, hogy minden évben Mérk összes általános iskolai tanulója ingyenesen jut a tankönyvekhez. Emiatt véleménye, hogy külön ne legyen nevesítve a 4..(1) bekezdésében megfogalmazott tankönyv. Majd szólt az átmeneti segélyekről, tisztázva, hogy mikor ki dönt benne. Rövid beszélgetést követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

3 257 Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 132. (4) bekezdésében, az 1. (2) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 32. (1) bekezdés b) pontjában, az 1. (3)-(4) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény 34. (3) bekezdésében, a 2. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 17. (5) bekezdésében, a II. fejezet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 25. (3) bekezdés b) pontjában és 32. (3) bekezdésében, a ok tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 45. (1) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 34..(3) bekezdésében, a 6. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 33. (7) bekezdésében, a 7. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 37. (1) bekezdés d) pontjában, a ok tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 37/A. (3) bekezdésében, a 13. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 47. (2) bekezdésében, a 15. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 50. (3) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

4 258 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Eljárási rendelkezések 1. (1) A rendeletben meghatározott szociális feladat-, és hatásköröket amennyiben a rendelet másként nem rendelkezik I. fokon a Képviselő-testület gyakorolja. (2) A rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket amennyiben a rendelet másként nem rendelkezik a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. (3) Az egyes ellátások iránti kérelmet a rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. Ha a kérelmező a kérelmet nem a rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtja be, és kérelmében nem, vagy csak részben szerepelnek azok az adatok, amelyek a formanyomtatványon szerepelnek, akkor a kérelmezőt fel kell hívni a hiányzó adatok pótlására. (4) A jövedelem- és vagyonnyilatkozatot a jövedelem típusának megfelelő igazolással vagy annak fénymásolatával kell benyújtani. (5) A rendeletben szabályozott ellátásokat igénylők szociális, vagyoni körülményeinek megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni, továbbá orvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, javaslat kérhető be. II. Fejezet Pénzbeli ellátások 1. Az ellátások fajtái 2. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) és a rendeletben meghatározott feltételek esetén a jogosult részére az alábbi pénzbeli ellátások nyújthatók: a.) átmeneti segély (2) A havi rendszerességgel adott átmeneti segélyt utólag, minden hónap 5-éig kell kifizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárában, vagy a jogosult folyószámlájára átutalni. (3) Az alkalmanként nyújtott átmeneti segélyt, valamint a temetési segélyt az azt megállapító határozat jogerőre emelkedésének napján kell kifizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárában, vagy a

5 259 jogosult folyószámlájára átutalni, kivéve, ha a határozatban a segély azonnali kifizetéséről rendelkeztek 2. Átmeneti segély 3. (1) Átmeneti segély alkalmanként állapítható meg különösen azon rászorultak részére, akik a) önmaguk és családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező előre nem látható többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, vagy b) átmenetileg létfenntartásukat veszélyeztető olyan élethelyzetbe kerültek, hogy az azonnali intézkedés elmaradása súlyos veszélyhelyzetet teremtene /így különösen elemi csapás, betegség, vis maior/. (2) A 3..(1) bekezdés b. pont fennállása esetén az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is adható. (3) Az átmeneti segély összegét a kérelmező szociális-, vagyoni viszonyainak ismeretében a körülmények mérlegelésével kell megállapítani úgy, hogy az hathatós segítséget nyújtson. (4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott segély megállapítására a polgármester jogosult. (5) Nem állapítható meg átmeneti segély annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150%- át. E rendelkezéstől az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott segély elbírálása során el lehet térni. (6) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott segélyt a határozathozatalt követően haladéktalanul ki kell fizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárában. 4. (1) Havi rendszerességgel adott átmeneti segély (a továbbiakban: időszaki támogatás) gyermeknevelési költségre, így különösen elmaradt térítési díj rendezésére, továbbá közüzemi szolgáltatóknál jelentkező ki nem fizetett számlák rendezésére állapítható meg. (2) Az időszaki támogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25%-át, és az adott naptári évben legfeljebb 6 hónapig folyósítható. (3) A havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segélyben részesülőknek a folyósítás időtartama alatt a 4. (1) bekezdés szerinti átmeneti segély nem állapítható meg. 5. (1) Az átmeneti segély iránti kérelmet a rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni. (2) A kérelemhez csatolni kell a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó, a rendelet 1. sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolást.

6 260 III. Fejezet Az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályok 1. Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei 6.. (1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy az Szt ban foglaltakon kívül a jogosultság egyéb feltételeként köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani az alábbiak szerint: a) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel a háztartásban keletkező szemét és lom gyűjtésére, elszállíttatására, illemhely rendszeres takarítására, fertőtlenítésére, b) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, gyommentesítése, c) az ingatlanon a kártevők és rágcsálók elszaporodásának megelőzése, d) a lakás folyamatos tisztántartása, takarítása, higiénikus állapotának fenntartása, e) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsávnak, továbbá a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének, valamint az ingatlan előtti csapadékvíz elvezető árok gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, síktalanítása, (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is folyamatosan fenntartani. A Szt. 34..(2) bekezdése, valamint a 36.. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek aki ezen rendelet 9. -ában felsorolt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. 2. Rendszeres szociális segélyre való jogosultság egyéb feltételei 7. Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki közfoglalkoztatására irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálaton 1 éven belül 2 alkalommal nem alkalmas minősítést kapott, rendszeres szociális segélyre jogosult. 3. Az együttműködés szabályai 8. (1) Az az aktív korú személy, aki az Szt.37. (1) bekezdés b)-d) pontjai alapján rendszeres szociális segélyre jogosult (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: segélyezett) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központtal Nagyecsed (továbbiakban: Központ), illetve a Munkaügyi Központ Mátészalkai Kirendeltségével (a továbbiakban: Kirendeltség). (2) Az (1) bekezdésben előírt együttműködés azt jelenti, hogy a segélyezett

7 261 a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító jogerős határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Központnál nyilvántartásba veteti magát, és b) a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködik, és az erre vonatkozó megállapodást megköti, és c) a rendeletben szabályozott beilleszkedési programban részt vesz, és d) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatában együttműködik. (3) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban az együttműködési kötelezettségről rendelkezni kell. Ennek keretében meg kell nevezni az (1) bekezdés szerint együttműködésre kijelölt intézményt, a jelentkezési határidőt és az együttműködés elmulasztásának jogkövetkezményeit. (4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt megállapodásban a Központ a segélyezett részére szükség szerinti, de legalább havi egy alkalommal történő megjelenési kötelezettséget köteles előírni. (5) A jogosultságot megállapító szerv a jogosultságot megállapító határozatot annak jogerőre emelkedését követően haladéktalanul megküldi a Központ részére. (6) A jogosultságot megállapító szerv a Központot tájékoztatja a jogosultság megszüntetéséről. (7) A Központ haladéktalanul tájékoztatja a jogosultságot megállapító szervet, ha a segélyezett nem tett eleget határidőben a megjelenési kötelezettségének, megállapodás-megkötési kötelezettségének, vagy egyébként megszegi az együttműködési kötelezettségét. A tájékoztatást követően a jogosultságot megállapító szerv az együttműködési kötelezettség megszegésére vonatkozó jogkövetkezményeket alkalmazza, kivéve, ha a rendelet 13. -ban szabályozott igazolási kérelemnek helyt ad. 9. Az igazolási kérelemről a jogosultságot megállapító szerv dönt. 4. A beilleszkedést segítő programok típusai 10. (1) Az önkormányzat a beilleszkedést segítő programok típusait az alábbiak szerint állapítja meg: a) jogi, munkaügyi, egészségügyi tanácsadás, b)életmódot formáló, szociális-mentális állapotot javító foglalkozás, motiváció- és készségfejlesztés, c) munkavégzésre felkészítő foglalkozás, munkahely-keresést segítő technikák elsajátítása, alkalmi munkavállalást elősegítő programok, pályakorrekciós tanácsadás.

8 262 (2) A Központ a beilleszkedést segítő program keretében egyidejűleg több foglalkozás típusban is megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok együttes alkalmazása éri el a kívánt eredményt. 5. Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei 11. A segélyezett az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha: a) a 12. (2) bekezdésben előírt szabályokat megszegi, b) a beilleszkedési programra vonatkozó megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, c) a Kirendeltség értesítése alapján nem együttműködő. IV. Fejezet Természetben nyújtott ellátások 1. Az ellátások fajtái 12. Pénzbeli ellátás helyett részben vagy egészben természetben az alábbi szociális ellátások nyújthatók: a) rendszeres szociális segély, b) az átmeneti segély, 2. Rendszeres szociális segély 13. A rendeletben foglaltak szerint megállapított rendszeres szociális segélyt természetben nyújtott ellátásként különösen az alábbi célokra lehet biztosítani: a) tankönyv költség támogatása, b) közüzemi díjak támogatása, c) gyermekintézmények térítési díjának támogatása. d) élelmiszercsomag, e) gyógyszerköltség támogatása.

9 Átmeneti segély 14. (1) A rendeletben foglaltak szerint megállapított átmeneti segélyt természetben nyújtott ellátásként különösen az alábbi célokra lehet biztosítani: a) tankönyv költség támogatása, b) közüzemi díjak támogatása, c) gyermekintézmények térítési díjának támogatása. d) élelmiszercsomag, e) gyógyszerköltség támogatása. (2) Az átmeneti segélyt természetben nyújtott ellátásként a segélynek a megfelelő szolgáltató (például tankönyv ellátója, közüzem, gyógyszertár) részére történő közvetlen folyósításával kell biztosítani. Közgyógyellátás 15.. Az Szt. 50..(1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseken túl közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy is, a.) akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és b.) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és c.) a kérelmező havi jövedelmének és a havi gyógyító ellátás költségének a különbözete nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Szociális alapszolgáltatás 16.. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat alapellátásként étkeztetést, házi segítségnyújtást biztosít. (1) A szociális étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan, vagy átmenetileg napi egyszeri meleg ételt biztosít az arra rászorulónak. a) szociálisan rászorulónak tekinthető az a személy, aki kora miatt minősül szociálisan rászorultnak ha betöltötte az 55 életévét, és állapota miatt nem képes magának biztosítani a meleg étkeztetést,

10 264 b) az étkezés történhet: egészségügyi állapota miatt akkor minősül rászorultnak, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegsége jellege miatt nem képes biztosítani önmaga napi egyszeri meleg étkeztetését, fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül rászorulónak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt nem képes biztosítani önmaga napi egyszeri meleg étkeztetését (pl. testi fogyatékossága, értelmi fogyatékossága), szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki rászorultnak, ha a vonatkozó szakorvosi vélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt nem képes biztosítani önmaga napi egyszeri meleg étkeztetését, hajléktalanság miatt akkor minősül valaki rászorultnak, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és étkeztetésének hiánya veszélyezteti az életét. házi segítségnyújtás keretében házhozszállítással, a jogosult által saját elvitellel. c) a szociális étkeztetést az önkormányzat az általa fenntartott napközi otthonos óvoda konyhájáról biztosítja. (2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat az általa foglalkoztatott gondozónők útján biztosítja. a) a házi segítségnyújtás magába foglalja napi egy adag meleg étel (ebéd) kihordását, a szükséges napi bevásárlást, gyógyszer beszerzést és alapvető háztartási munkák végzését. b) a házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. c.) az étkezés: a mindenkori nyersanyagköltség 160%-a /nap + áfa + kiszállítási költség ( 90.- Ft.) = Ft. d.) a házi segítségnyújtás : 200,- Ft/óra + áfa 17.. Az önkormányzat társulás keretében a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási

11 265 Központ (4355. Nagyecsed Árpád u. 32 sz.) által az alábbi szolgáltatást biztosítja: a.) családsegítés b.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás c.) támogatószolgáltatás d.) gyermekjóléti szolgáltatás Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendelet október hó 9. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti: A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2011.(IV.06.) önkormányzati rendelet, a 11/2008.(VIII.29.) Kt. rendelet a pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások szabályairól szóló önkormányzati rendelet. Müller Istvánné sk. polgármester Török László sk. jegyző

12 sz. melléklet a 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelethez Jövedelemnyilatkozat átmeneti segély iránti kérelemhez/temetési segély iránti kérelemhez Jövedelemi adatok (a megfelelő rész aláhúzandó) A lakásban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek havi jövedelme forintban: A jövedelem típusa Kérelmező Házastársa (élettársa) 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Értékpapírból származó jövedelem 4. Alkalmi munkavégzésből származó 5. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 6. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 7. Önkormányzat és munkaügyi szervek által Gyermeke(i) Egyéb személyek (rokonsági fok)

13 267 folyósított ellátások 8. Egyéb jövedelem 9. Összes jövedelem Kitöltési útmutató A megfelelő választ X-el kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási

14 268 munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. A havi jövedelem kiszámításakor - rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, - nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. Jövedelem típusai: 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott személyes közreműködést igénylő tevékenységből származó jövedelem. Közfoglalkoztatásból származó jövedelem alatt a közmunkából, a közhasznú munkából vagy a közcélú munkából származó jövedelmet kell érteni. 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg. 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, munkanélküli járadék,

15 269 álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 2.sz. melléklet a 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelethez Átmeneti segély iránti kérelem 1.Személyi adatok: a.) Név (leánykori név):... b.) Szül. hely és idő... c.) Anyja leánykori neve... d.) Állampolgársága (bevándorolt, letelepedett, menekült)... e.) Belföldi lakó- ill. tartózkodási helye...

16 270 f.) Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma) Nyilatkozat: A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:...fő INDOKOLÁS A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló helyi rendelethez Általános indokolás A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény az önkormányzatok kötelező feladatává teszi a szociális ellátásról való gondoskodást. Ezzel összhangban a szociális igazgatásról és ellátásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) felhatalmazza az önkormányzatokat arra, hogy a törvényben meghatározott kérdésköröket helyi rendeletben szabályozzák. A jelenleg hatályos helyi rendeletet a képviselő-testület február hóban alkotta meg, melyet azóta módosított. A rendelet szabályozza a szociális pénzbeli ellátásokat, és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat egyaránt. Indokolt a jobb áttekinthetőség érdekében, hogy a két különböző területet, nevezetesen a szociális rászorultságtól függő ellátásokat valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat külön rendeletek szabályozzák. Ezen túlmenően a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény hatálybalépését követően a rendelet már nem felel meg a jogszabály szerkesztési követelményeknek. Jelentősen módosultak az Szt szabályai is. Mindezek következtében indokolt új rendelet megalkotása. Ennek kíván eleget tenni a Javaslat.

17 271 Részletes indokolás 1. -hoz A Javaslat ehelyütt általános rendelkezéseket fogalmaz meg. Rögzíti a hatásköri szabályokat. Meghatározza a kérelmek benyújtásának helyét, módját. Ez utóbbi tekintetében főszabályként formanyomtatvány használatát írja elő, de kisegítő szabályként ettől eltérést is megenged azzal, hogy az így benyújtott kérelmeknek is tartalmazniuk kell a formanyomtatványon szereplő legfontosabb adatokat annak érdekében, hogy a kérelmek elbírálhatóak legyenek. 2. -hoz A Javaslat nevesíti a pénzbeli ellátások fajtáit, és szabályozza a megállapított pénzbeli ellátások kifizetésének rendjét attól függően, hogy rendszeres, vagy alkalmi pénzellátásról van-e szó. Biztosítja a megállapított pénzellátás azonnali kifizetésének lehetőségét is, de csak abban az esetben, ha az ellátást megállapító határozatban erről kifejezetten így rendelkezett a döntéshozó hoz A javaslat szabályozza az átmeneti segélyt. Ezen ellátásnak két fajtáját nevesíti: az alkalmankénti segélyt, és a havi rendszerességgel nyújtott időszaki támogatást. Az alkalmankénti segélyen belül külön nevesíti azt az átmeneti segélyt, amit krízis helyzetbe jutott olyan kérelmezőnek indokolt biztosítani, akinél azonnali intézkedésre van szükség. A Javaslat lehetővé teszi, hogy az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is adható legyen. A Javaslat, figyelembe véve az Szt. előírását, kizárja az átmeneti segélyből azt, akinél az egy főre eső jövedelem a Javaslat szerinti mértéket meghaladja. Ezt a mértéket a Javaslat differenciáltan határozza meg, attól függően, hogy egyedülállóról van-e szó vagy sem. Az Szt. szerint a havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély jövedelemkiegészítő támogatásként, rendszeres nevelési támogatásként, továbbá az önkormányzat rendeletében meghatározott más ellátásként nyújtható. A Javaslat a törvényben meghatározott eseteken túl a

18 272 gyermekneveléssel összefüggő, valamint a közüzemi tartozások rendezésével összefüggő kiadásokra teszi lehetővé az időszaki támogatást. A Javaslat meghatározza a kérelmek benyújtásának módját. 6..-hoz Az Szt. szabályai felhatalmazzák az önkormányzatokat arra, hogy az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként a lakókörnyezet rendezettsége fenntartásának kötelezettségét előírják. Ennek konkrét elemeit helyi rendeletben kell szabályozni. A javaslat a legalapvetőbb kötelezettségeket nevesíti hoz A javaslat az aktív korúak ellátásának közfoglalkoztatására irányuló munkaviszonyt határoz meg, ha valaki a foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálaton egy éven belül két alkalommal is nemleges minősítést kap önhibáján kívül, az azzal kapcsolatos konkrét intézkedést határozza meg. Az Szt. felhatalmazza az önkormányzatokat arra, hogy beilleszkedési programokkal segítse az akítv korú ellátottakat. E programok típusait tartalmazza a rendelet. Tartalmazza továbbá a programban résztvevők együttműködési szabályait is, valamint az együttműködési kötelezettség megszegésének eseteit hoz Elfordulhat olyan élethelyzet, amikor a szociális ellátás hatékonyabban nyújtható természetbeni ellátásként a pénzbeli ellátás helyett. Ezért a javaslat meghatározza, hogy a természetbeni szociális ellátásoknak milyen fajtái lehetségesek. A felsorolás csupán példázó jellegű, így a döntéshozó az itt meghatározottakon kívül szabad belátása szerint más eseteknél is dönthet úgy, hogy az átmeneti segélyt természetbeni ellátásként biztosítja. Kötelező szabály azonban az, hogy minden ilyen esetben a megállapított ellátást az önkormányzat folyósítja a szolgáltatónak, azaz a jogosult részére pénzkifizetés nem történhet.

19 hoz A rendelet a közgyógyellátást szabályozza azzal, hogy milyen feltétellel jogosultak az Szt (3) bekezdésében megfogalmazott személyek közgyógyellátásra hoz Személyes gondoskodást nyújtó ellátások körét szabályozza, meghatározva benne az étkeztetést, és a házi segítségnyújtás fizetendő összegét hoz Ezen szakasz sorolja fel a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ (4355. Nagyecsed Árpád u. 32 sz.) által nyújtott és igénybe vehető ellátásokat hoz A javaslat a helyi önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg, ezzel együtt rendelkezik a korábbi rendelet, valamint az azt módosító rendelet hatályon kívül helyezésérről. Tárgy / 2. tsp./ Mérk Nagyközség nemzeti vagyonáról szóló rendelet megalkotása Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy az előterjesztést mindenki ben megkapta. Azonban erre a témára nagyobb felkészülési idő kell, ezért javasolja, hogy a mai napon e témát napoljuk el a következő ülésig, így mindenki jobban rákészülhet. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület határozat hozatal mellőzésével úgy döntött, hogy a rendeletet a következő ülésen fogja megalkotni. Tárgy / 3. tsp./ Állásfoglalás kialakítása a jogszabályból adódó változás miatt az iskola működtetésével kapcsolatosan január 1-jét követően

20 274 Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy e témában már többször konzultáltunk. Megkéri a jelenlévő Gufártné Gyebróczki Teréz pénzügyi csoportvezetőt, hogy adjon tájékoztatást a számszaki adatok ismeretében az ÁMK működésével kapcsolatosan. A számszaki adatok 2011 és 2012 évről a jegyzőkönyvhöz csatolva órakor Szabó Konrád Sándor képviselő megérkezett. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Aradi Ferenc, Jónás Ferenc, Reszlerné Pásztor Andrea képviselő. A feltett kérdésekre Müller Istvánné polgármester asszony, Gufártné Gyebróczki Teréz csoportvezető és Török László jegyző a kielégítő választ megadta. pü. Török László jegyző elmondja, hogy évben egy szakdolgozat kapcsán a közoktatás finanszírozását vizsgálta visszamenőleg 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012-es évekre. Azt tapasztalta, hogy folyamatos állami támogatás csökkenés mellett az önkormányzati rész 2010/2011, 2011/2012 évben meghaladta az állami támogatás összegét, melynek nagysága milliós nagyságrendekkel jellemezhető. Müller Istvánné polgármester asszony felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy csak az iskola kerül állami irányítás és fenntartás alá, ugyanakkor az óvoda, konyha, művelődési ház, könyvtár nekünk marad. Január 1-jével felvetődik az is, hogy hogyan lesz megoldva az iskolai étkeztetés. További nyitott kérdések is vannak, pl. hogyan tudjuk majd igénybe venni a tornatermünket egy farsangi bálra vagy egyéb rendezvényre, vagy hogyan lesz a felnőtt oktatás? Javasolja a képviselő-testületnek, bár nem kötelező, de mégis jobbnak találná, ha titkosan szavazna a testület e kérdésben, hogy ne legyen egymásra mutogatás a későbbiekben, mivel ez a döntés érinti az önkormányzat vagyoni gazdálkodását a jövőre vonatkozóan. A titkos szavazás lebonyolítására ad-hoc bizottság alakult, elnöke Szabó Konrád Sándor a pénzügyi bizottság elnöke, tagjai Reszlerné Pásztor Andrea képviselő és Haga Dezső képviselő. A szavazás időtartamára Müller Istvánné polgármester asszony szünetet rendelt el. A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv ezen jegyzőkönyvhöz csatolva. Szabó Konrád Sándor ismertette a titkos szavazás eredményét. A leadott szavazatok száma: 7, érvényes szavaztok száma: 4, érvénytelen szavazatok száma: 3. A szavazatokat figyelembe véve 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadták el: Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 91/2012.(X.01.) határozata Előzetes állásfoglalás kialakítása a jogszabályból adódó változás miatt az iskola működtetésével kapcsolatosan január 1-jét követően A képviselő-testület!

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/391-943 Fax: 52/391-943 1.sz. Melléklet 5/2015.(II. 27.) Önkormányzati Rendelethez KÉRELEM rendkívüli

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 2/A számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása)

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok 2 : Név:... Születési név:...

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:..

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez ( jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez ( jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez ( jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével

Részletesebben

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:...

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:... Gomba Község Polgármestere részére Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Települési támogatás kérelem Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN) Hatályos 2013.03.01.napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 4. melléklete -1- Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani! NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT

Részletesebben

K É R E L E M Háztartási hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt

K É R E L E M Háztartási hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt K É R E L E M Háztartási hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ KÉRELMEZŐ

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja neve:... 1.1.3. Születés helye, ideje (év, hó, nap):... 1.1.4.

Részletesebben

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1 melléklet a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1 melléklet a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

7. melléklet Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez KÉRELEM

7. melléklet Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez KÉRELEM 7. melléklet Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Települési támogatás iránti kérelem. Név...születési név:... Táj szám:...születési hely:... születési idő...

Települési támogatás iránti kérelem. Név...születési név:... Táj szám:...születési hely:... születési idő... Gomba Község Polgármestere részére Települési támogatás iránti kérelem Név...születési név:... Táj szám:...születési hely:... születési idő... anyja neve:...állampolgársága... A kérelmező idegenrendészeti

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

K É R E L E M. (A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtásához.) 1

K É R E L E M. (A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtásához.) 1 Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M (A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására 8.sz. Függelék (63/2006.(III.27.)Kom. rendelet alapján) KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására 1. A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4.

Részletesebben

K é r e l e m lakásfenntartási támogatás igényléséhez

K é r e l e m lakásfenntartási támogatás igényléséhez K é r e l e m lakásfenntartási támogatás igényléséhez I. Személyi adatok a) Igénylő: Szem. Igazolvány száma:... Neve (nőknél leánykori is):... Születési ideje, helye:... Anyja neve:... Állampolgársága:...

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

a szociális ellátások helyi szabályozásáról

a szociális ellátások helyi szabályozásáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kérelem szociális étkezés igénybe vételére

Kérelem szociális étkezés igénybe vételére Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse Kossuth u. 39. Tel-fax: 89/356-925, 30/730-0856 E-mail: gecsepmh@wdsl.hu, polgarmester@gecse.hu honlap: www.gecse.hu Kérelem szociális étkezés igénybe vételére Alulírott

Részletesebben

Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:...

Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... 1/E. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/elemi kár enyhítéséhez I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 15/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 15/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól 1 Balatonkeresztúr

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez. KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására

2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez. KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására 2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1.Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011. (V.

Részletesebben

A jövedelemnyilatkozat (kétoldalas minta) és a kitöltéséhez szükséges tájékoztató az utasítás melléklete.

A jövedelemnyilatkozat (kétoldalas minta) és a kitöltéséhez szükséges tájékoztató az utasítás melléklete. polgármesteri tájékoztató az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésről A 2015. évi LXIII. törvény - mely módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás iránt

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás iránt KÉRELEM rendkívüli települési támogatás iránt 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):... 1.5. Lakóhelye:...

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

BÉRLAKÁS CSATOLÁSA IRÁNTI KÉRELEM

BÉRLAKÁS CSATOLÁSA IRÁNTI KÉRELEM 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

OptiJus Opten Kft. 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet. A 2011.9.1. óta hatályos szöveg. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

OptiJus Opten Kft. 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet. A 2011.9.1. óta hatályos szöveg. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására OptiJus Opten Kft. 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL LAKOSSÁGSZOLGÁLATI IRODA NÉPJÓLÉTI CSOPORT 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf.: 23. Tel.: (62) 530-133, Fax.:

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez 1. Kérelmező adatai: Név :... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... TAJ szám:... Telefonszám: e-mail:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE Az igényelt támogatás formája: *A megfelelő rész aláhúzandó - eseti önkormányzati segély általános eseti önkormányzati segély gyógyszersegély temetési segély -

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(III. 23.) rendelete az útépítési hozzájárulásról szóló 8/2008.(IV.30.) rendelet módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(III. 23.) rendelete az útépítési hozzájárulásról szóló 8/2008.(IV.30.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(III. 23.) rendelete az útépítési hozzájárulásról szóló 8/2008.(IV.30.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Ingyenes óvodai étkezés szeptember 1-től

Ingyenes óvodai étkezés szeptember 1-től 1 KEDVES SZÜLŐK! Ingyenes óvodai étkezés 2015. szeptember 1-től 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem önkormányzati segély megállapítása iránt

Kérelem önkormányzati segély megállapítása iránt Kérelem önkormányzati segély megállapítása iránt betegség, elemi kár, nem várt többletkiadás miatt gyermekre tekintettel temetési költségekre gyógyszer költségekre egyéb 1. Személyes adatok Név: Születési

Részletesebben

KÉRELEM. a települési gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításához

KÉRELEM. a települési gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításához KÉRELEM a települési gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...

Részletesebben

Rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelem

Rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelem Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Ügyfélfogadási idő: Polgármesteri Hivatala Hétfő: 13.30-17.30 Szociális és Egészségügyi Főosztály Szociális Osztálya Szerda: 08.00-16.00 Péntek: 08.00-11.30

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3178, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

KÉRELEM. települési támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési támogatás megállapítására 1. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 7/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletéhez KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás megállapítására

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 12/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ

1. melléklet a 12/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ 1. melléklet a 12/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ 1. Személyes adatok: I. Az igénylő adatai Név:, Születési név: Születési

Részletesebben

Kérelem települési támogatás megállapítására

Kérelem települési támogatás megállapítására B ü r ü s E n d r ő c G y ö n g y ö s m e l l é k K é t ú j f a l u * K i s d o b s z a S z ö r é n y T e k l a f a l u V á r a d Z á d o r Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 7975 Kétújfalu, József

Részletesebben

Érk.: Üi.:. Átvette:. Tételsz.: C

Érk.: Üi.:. Átvette:. Tételsz.: C Érk.: Üi.:. Átvette:. Tételsz.: C 006 75 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KISTELEKI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző tölti ki: Ellenőrizve: IPL CSTinfo Jwinszoc Rögzítve: Jwinszoc Ptr Jogerő rögzítve: Jwinszoc

Részletesebben

Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely,év,hó,nap:. Lakóhely:. Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:. Telefonszám :.

Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely,év,hó,nap:. Lakóhely:. Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:. Telefonszám :. Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely,év,hó,nap:.

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

K É R E L E M Háztartási hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt

K É R E L E M Háztartási hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt K É R E L E M Háztartási hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám

Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ( A kérelem nyomtatvány kitöltése előtt kérjük, olvassa el a kitöltési útmutatót!

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Érvényes 2009. április 15. napjától a 30/2007. (VI. 28.) Ö. r. 5. számú melléklete TEMETÉSI

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

IG-KOZGY www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 201. Ügyintéző aláírása:

IG-KOZGY www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 201. Ügyintéző aláírása: Csömend, Nikla Algyő Községek Nagyközség Körjegyzősége Polgármesteri Hivatal 8706 Nikla, Igazgatási Berzsenyi Dániel és Szociális utca 51. Csoport Tel/Fax: +36-85/536-015 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN) Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani! 4. melléklet a 6/2006. (II. 24.) önkormányzati rendelethez NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ

Részletesebben

KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítására

KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítására Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 6. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások

Részletesebben