Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1"

Átírás

1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE december Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében

2 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter Katolikus Egyetem minden hallgatójára. (2) Jelen szabályzat hatálya a hallgatói támogatásokkal és térítésekkel összefüggő pénzügyi források felhasználása, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási és ellenőrzési, illetve jogorvoslati rendszer működtetése tekintetében kiterjed a Kar arra illetékes szervezeti egységeire, valamint a Hallgatói Önkormányzatra. (3) A Hittudományi Kar és a Kánonjogi Posztgraduális Intézet, a szent tudományok oktatása tekintetében jelen szabályzat rendelkezéseitől eltérhet. 2. cím Értelmező rendelkezések 2. Jelen szabályzat alkalmazásában: 1. közismereti tanári szakok: magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelem szakos tanár; idegen nyelv szakos tanár; matematikatanár; informatikatanár; számítástechnika szakos tanár; természetismeret szakos tanár; fizikatanár; biológiatanár; kémiatanár; földrajztanár; ének-zene tanár; rajztanár; rajz- és vizuális nevelő tanár; technika és életvitel szakos tanár; technikatanár; testneveléstanár; gazdaságismeret tanár; háztartásökonómia-életvitel szakos tanár; etika, ember- és társadalomismeret szakos tanár; filozófia szakos tanár; filmelmélet és filmtörténet szakos tanár; művészettörténet szakos tanár; pszichológia szakos tanár; egészségtan tanár; ügyvitel szakos tanár, továbbá az a képzés, amelyen szeptember 1-je előtt a hallgató - második közismereti tanári képzés alapján - mentesült a költségtérítés megfizetése alól; 2. árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; 3. félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; 4. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki a) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy b) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll; 5. családfenntartó: az a hallgató, a) akinek legalább egy gyermeke van, b) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult; 6. nagycsaládos: az a hallgató, akinek a) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy b) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy c) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; 2

3 7. saját bevétel: a felsőoktatási törvény ának (3)-(4) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságoktól kapott támogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott támogatás. 8. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a) árva, vagy b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, vagy c) kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy d) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. 9. szociális juttatásra jogosult hallgató: az az aktív státuszú, teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki a) államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre 10. megkezdett félév: az a félév, amikor a hallgató a beiratkozást, illetve a bejelentkezést követő 31. napon is nem szünetelő hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. 11. Hallgatói Önkormányzat kari szervezete: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya 1. sz. mellékletében foglalt szervezeti egységek. 12. túlfutó hallgató: olyan hallgató, akinek a Kar adott szakán teljesített aktív féléveinek száma meghaladja a szak képzési idejét. 3. cím A hallgatók részére nyújtható támogatások Államilag támogatott képzés és a támogatások közös szabályai 3. (1) Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az államilag finanszírozott képzésre felvett, és a) január 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonyának keretében tanulmányainak befejezéséig; b) az 1997/1998-as tanévben január 1. után, az 1998/1999-es, 1999/2000-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonya keretében tanulmányai befejezéséig, amennyiben ba) első oklevele megszerzése érdekében folytatja tanulmányait (e paragrafus alkalmazásában a továbbiakban: első alapképzés), vagy bb) a főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon első egyetemi végzettség és szakképzettség, továbbá főiskolai vagy egyetemi végzettségre épülő első tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés keretében folytatja tanulmányait (e paragrafus alkalmazásában a továbbiakban: első kiegészítő alapképzés); c) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonya keretében 3

4 ca) amennyiben e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát nem haladja meg, vagy cb) amennyiben tanulmányai megkezdésekor egyszakos tanári oklevéllel már rendelkezett, és a második egyszakos tanári végzettség megszerzését eredményező képzésben vesz részt, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát, vagy cc) amennyiben olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát, vagy cd) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, négy féléven keresztül; d) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, 2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében, amennyiben da) e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy db) e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és első alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy dc) tanulmányai megkezdésekor államilag finanszírozott egyszakos közismereti tanári vagy hittanár-nevelő képzésben vett részt, és a második egyszakos közismereti tanári végzettség megszerzését eredményező képzésben vesz részt, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy dd) olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy de) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, hat féléven keresztül; e) bármely szakon költségtérítéses képzésből az intézmény döntése alapján, az intézménynél már meglévő államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban. f) március 1-je előtt felsőfokú szakképzés keretében tanulmányokat kezdett hallgató a felsőfokú szakképzés képzési idejét kettővel meghaladó számú félévig. (2) A 2006/2007-es tanévtől államilag támogatott képzésre felvett, és hallgatói jogviszonyt létesített személy a következő feltételek teljesülése esetén minősül államilag támogatott képzésben résztvevőnek a) összesen 12 féléven át folytathat tanulmányokat államilag támogatott képzésben, beleértve a felsőfokú szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a 4

5 hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. A támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el. A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. A részidős képzés ideje és a távoktatás ideje legfeljebb négy félévvel meghosszabbítható. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel meghosszabbítható. b) aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is. c) az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni a tanulmányait, azt költségtérítéses formában folytathatja. (3) A hallgatónak a beiratkozáskor fegyelmi és büntetőjogi felelősség terhe mellett nyilatkoznia kell arról, hogy más intézményben hány megkezdett féléve volt államilag finanszírozott képzésben. 4. (1) Az intézmény által szervezett külföldi részképzésben résztvevő, valamely Karon aktív félévvel rendelkező hallgatók a részképzés időtartamára a jelen szabályzat keretei között támogatásban részesülnek. 5. (1) A hallgatók az alábbi jogcímeken részesíthetők juttatásban: a) teljesítmény alapú juttatások aa) tanulmányi ösztöndíj, ab) köztársasági ösztöndíj, ac) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, b) szociális alapú juttatások ba) rendszeres szociális ösztöndíj, bb) rendkívüli szociális ösztöndíj, bc) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, be) alaptámogatás, bf, szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása c) doktorandusz ösztöndíj, (2) A dékán a Kar költségvetésének keretei között egyéb, saját bevételből finanszírozott támogatást is létrehozhat, amely a meghatározott feltételek teljesülése esetén bárkinek juttatható. 6. (1) A támogatások biztosítására rendelkezésre álló keretösszegeket, valamint ezek százalékos megosztását az egyes támogatási formák között a jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek figyelembe vételével karonként kell meghatározni. Az egyes támogatási formák alapján kiutalható keretösszegeket a Hallgatói Önkormányzat 5

6 kari szervezetének javaslatára, az illetékes dékán állapítja meg minden év szeptember harmincadikáig. (2) A támogatásokra meghatározott keretösszegek között a a jogszabályok, valamint az érintett Kar költségvetésének keretei között indokolt esetben átcsoportosításra kerülhet sor. Az átcsoportosításról a Hallgatói Önkormányzat kari szervezetének vagy a Kar gazdasági igazgatójának kezdeményezésére a dékán dönt. (3) A támogatásban részesíthető hallgatók köre kari szinten kerül meghatározásra. (4) A hallgató egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat támogatást. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásokban, amellyel előbb létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, másik szakon hitoktató (katekéta), illetve hittanár (hittanár-nevelő) - kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. (5) A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérően a hallgató több intézményben is részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, illetve az intézmény saját forrása terhére nyújtott támogatásban. 7. (1) Tanulmányi ösztöndíj és intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj céljára kell felhasználni a Karra jutó hallgatói normatíva legalább 64%-át, azzal a megkötéssel, hogy szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra a Karra jutó hallgatói normatíva legfeljebb 7 %-a, azon belül közéleti jogcímre a Karra jutó hallgatói normatíva legfeljebb 3%-a használható fel. 2 (2) Rendszeres szociális támogatás, rendkívüli szociális támogatás, illetve alaptámogatás, szakmai gyakorlati ösztöndíj céljára kell felhasználni: a) a hallgatói normatíva legfeljebb35%-át, b) a lakhatási támogatás normatívájának legalább 90%-át, c) a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-át. (3) A jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére kell fordítani a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 24%-át. A jegyzet-előállítás támogatására rendelkezésre álló összeget a felsőoktatási intézmény jegyzetek előállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítésére, továbbá fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére használhatja fel. A keretösszeg felhasználható a felsőoktatási törvény ának (4) bekezdése szerinti elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, amennyiben azt digitális tananyag előállítására, beszerzésére vagy a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszköz beszerzésére fordítja a felsőoktatási intézmény. A támogatás felhasználását a Hallgatói Önkormányzat kari szervezete előzetesen véleményezi, a keretösszeg felhasználásáról a dékán minden év február 28-ig tájékoztatja a Hallgatói Önkormányzatot (1) bekezdés az Egyetemi Tanács 533/2009. (II. 18.) határozata értelmében módosult 6

7 (4) A kulturális tevékenység valamint sporttevékenység támogatására kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 20%-át. A kulturális, valamint sporttevékenységek támogatásáról a Hallgatói Önkormányzat Kari szervezetének javaslatára a dékán dönt. Kulturális tevékenységek különösen a felsőoktatási intézmény keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás. Sporttevékenység különösen a felsőoktatás keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás. (5) Kollégiumi férőhely bérlésére, kollégium felújítására a lakhatási támogatás normatívájának legfeljebb 10%-a használható fel. (6) A hallgatói önkormányzat működésének finanszírozására kell felhasználni a hallgatói normatíva 1%-át. (7) Kollégium fenntartására és működtetésére kell felhasználni a kollégiumi támogatás teljes intézményi összegét. A támogatás felhasználásával, és a kollégiumi térítésekkel kapcsolatos rendelkezéseket a Kollégiumi Szabályzat, illetve az érintett Karok kiegészítő szabályzatai tartalmazzák (1) A támogatás időtartam szerint időszakra nyújtott ha e szabályzat kifejezetten úgy rendeli egyösszegű támogatás. Az időszakra nyújtott támogatás mértékét egy tanulmányi félévre (5 hónap) kell megállapítani, havonkénti összegekben. (2) A támogatásokat ha jelen szabályzat másként nem rendeli pénzbeli támogatásként kell a hallgató rendelkezésére bocsátani. (3) Az időszakra nyújtott támogatások kifizetéséről a tanulmányi félévek első hónapjának kivételével legkésőbb az adott hónap 10. napjáig kell intézkedni. (4) A halasztott beiratkozási/bejelentkezési kérelmet benyújtó hallgató csak a beiratkozást/bejelentkezést követő hónaptól kezdődően részesülhet juttatásban. Tanulmányi ösztöndíj 9. (1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható juttatás, amelyben az aktív státuszú államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet. (2) Tanulmányi ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget. (3) Az ösztöndíj összege az előző aktív tanulmányi félév korrigált kreditindexe amennyiben ennek számítása még nem biztosított, úgy tanulmányi átlageredménye alapján kerül megállapításra (7) bekezdés az ET 533/2009. (II. 18.) határozat értelmében módosult 7

8 (4) A korrigált kreditindex számításának módja: 4 az adott félévben Σ (a teljesített tantárgy kreditértéke x érdemjegye) x a félévben teljesített kreditek az adott félévben Σ (a teljesített tantárgy kreditértéke 30 x érdemjegye) a x félévre a félévben felvett kreditek teljesített kreditek (5) Az intézménybe első alkalommal osztatlan képzésre, illetve alapképzésre beiratkozott hallgató, a beiratkozását követő első tanulmányi félévben, tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. (6) Az adott félévre vonatkozó tanulmányi ösztöndíj mértékét, valamint az abban részesülők körét a Hallgatói Önkormányzat kari szervezete határozza meg, és a dékán hagyja jóvá. (7) Az ösztöndíj megállapításakor biztosítani kell, hogy az azonos tanulmányi eredmények alapján megállapított ösztöndíjak is azonos mértékűek legyenek. (8) Más felsőoktatási intézményből átvett hallgató tanulmányi idejének hátralévő részére, az átvételét követő első lezárt félévet követően részesülhet tanulmányi ösztöndíjban. (9) A megállapított támogatásokról és az azokban bekövetkezett változásokról a Hallgatói Önkormányzat kari szervezete a Kar Gazdasági Osztályát írásban tájékoztatja. A Hallgatói Önkormányzat kari szervezete az ösztöndíjról szóló jóváhagyott jegyzéket a kifizetés előtt 4 munkanappal köteles a Gazdasági Osztálynak megküldeni. Köztársasági ösztöndíj 10. (1) A köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak azok az aktív státuszú, teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgatók, akik legalább két lezárt félévvel, illetve legalább 55 megszerzett kredit ponttal rendelkeznek. (2) A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. (3) A köztársasági ösztöndíj-pályázat meghirdetésére a karokon az elbírálás szempontjaival együtt legkésőbb a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően kerül sor. (4) A pályázatokat az erre szolgáló adatlapon, a meghirdetéskor közzétett és előírt mellékletekkel, a meghirdetett határidőn belül lehet benyújtani az érintett Kar erre kijelölt szervezeti egységénél. Postán érkező pályázatok esetén a beérkezés dátuma számít. (5) A pályázatokat az illetékes szakemberekből álló, a rektor által összehívott testület véleménye alapján az Egyetemi Tanács bírálja el. (6) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. (7) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja (4) bekezdés az ET 533/2009. (II. 18.) határozat értelmében módosult 8

9 Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 11. (1) Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző aktív státuszú teljes idejű alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részére - az Egyetem jelen térítési és juttatási szabályzatához kapcsolódó kari szabályozásokban rögzített eljárási rend és elvek szerint - pályázat alapján, meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított, nem kötelező juttatás, melynek mértéke havi juttatás esetén legfeljebb a mindenkori köztársasági ösztöndíj normatíva éves összegének 100 %-a, alkalmi juttatás esetén legfeljebb a mindenkori hallgatói normatíva éves összegének 100 %-a, amelytől csak különösen indokolt esetben lehet eltérni. 5 (2) A tantervi követelményeken túlmutató tevékenységek közé tartozik különösen: a) az OTDK részvétel, b) az intézmény oktatási, kutatási tevékenységében való aktív részvétel, illetve demonstrátori tevékenység, c) külföldi tanulmányok kiegészítő támogatása, d) utazási támogatás a Kar által szervezett tanulmányi vagy közéleti utakhoz, e) kiemelkedő közéleti tevékenység. (3) Az ösztöndíj odaítélésére a Hallgatói Önkormányzat kari szervezete tesz javaslatot. Odaítéléséről a dékán dönt. Szakmai gyakorlati ösztöndíj 12/A (1) Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggõ gyakorlaton részt vevõ államilag támogatott alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. (2) A szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a Intézmény székhelyétõl, illetve telephelyétõl eltérõ helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke legalább 50 km. (3) A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg. (4) Az ösztöndíj odaítélésére a Hallgatói Önkormányzat kari szervezete tesz javaslatot. Odaítéléséről a dékán dönt. Doktorandusz ösztöndíj 12/B. (1) Az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő aktív státuszú doktorandusz hallgató doktorandusz ösztöndíjának éves összege a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva éves összege. (2) A bejelentkezett doktoranduszok számára az (1) bekezdésben meghatározott éves összeg egy tizenketted részét kell havonta kifizetni (1), (2), és a (3) bekezdés az ET 533/2009. (II. 18.) határozat értelmében módosult 9

10 (3) Doktorandusz ösztöndíjra más hallgató nem jogosult. Pénzbeli szociális támogatások közös szabályai 13. (1) A pénzbeli szociális támogatás formája lehet: a) rendszeres szociális ösztöndíj, b) rendkívüli szociális ösztöndíj, c) alaptámogatás, d) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, (2) A szociális támogatások kérelemre, kizárólag szociális rászorultság alapján, a szociális juttatásra jogosult hallgatók részére nyújthatók. A támogatások megállapításáról az ügy összes körülményének figyelembe vételével az illetékes kari szervezeti egység javaslatára a Kar dékánja dönt, amelyet jóváhagyásra felterjeszt a Rektor részére. A kérelem indokoltságát a hallgatónak kell bizonyítani, a Kar pedig jogosult a kérelemben foglaltak valóságát ellenőrizni. (3) A szociális rászorultság megállapításakor különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerûen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezõk számát és jövedelmi helyzetét; b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét, c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit, d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére, e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait, f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára, g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. (4) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni. Rendszeres szociális ösztöndíj 14. (1) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás. (2) A rendszeres szociális ösztöndíj iránti kérelmet a Hallgatói Önkormányzat kari szervezetéhez kell benyújtani, minden félévben a regisztrációs hetet követő hét péntekéig. (3) A rendszeres szociális ösztöndíj iránti kérelmet csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy az elektronikus rendszerből kinyomtatott űrlapon lehet benyújtani. (4) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult és a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 10

11 b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy c) családfenntartó, vagy d) nagycsaládos, vagy e) árva. (5) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult és a) hátrányos helyzetű, vagy b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy c) félárva. (6) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a külföldi hallgató miniszteri ösztöndíjban részesül. Rendkívüli szociális ösztöndíj 15. (1) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. (2) Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A rendkívüli szociális ösztöndíj iránti kérelmet a Hallgatói Önkormányzat kari szervezetéhez kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy az elektronikus rendszerből kinyomtatott űrlapon. (3) A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 16. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére kiírt pályázat beadásának feltételeit, valamint az ösztöndíj odaítélésének részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg. Alaptámogatás 17. (1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával kérelemre a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 14. (4)-(5) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (2) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával kérelemre a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 14. (4)-(5) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. Egyéb ösztöndíj 18. (1) A hallgató kérelmére vagy jutalomként a Kar saját bevétele terhére egyösszegű támogatás nyújtható az alábbi célokra: a) hozzájárulás a hallgató által készített kiadvány kiadásához, b) tudományos diákköri munkák támogatása, c) külföldi tanulmányok (pl. Erasmus, Leonardo, stb.) kiegészítő támogatása, 11

12 d) a hallgató kiemelkedő tudományos, kulturális vagy közéleti tevékenysége alapján nyújtott jutalom, e) utazási támogatás a karok által szervezett tanulmányi vagy közéleti utakhoz. (2) A támogatás odaítéléséről a Hallgatói Önkormányzat kari szervezetének javaslatára a dékán dönt. 4. cím Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás szabályai 19. (1) Az az államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgató, aki az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja. (2) Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére ilyen irányú kérelem esetén a felsőoktatási intézményben költségtérítéses formában tanulmányokat folytató kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató léphet. (3) Az átsorolásról felsőfokú szakképzésben szakképzésenként, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és mesterképzésben szakonként, képzési áganként vagy képzési területenként, illetve képzési szintenként és képzési formánként kell dönteni. Az átsorolással kapcsolatban minden kar a saját hallgatói vonatkozásában dönt. (4) Az átsorolásról az illetékes kari szervezeti egység adatai alapján a dékán dönt. (5) Az átsorolásról szóló döntést a tanév végén a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb a következő képzési időszak kezdetét megelőző 30 nappal kell meghozni. (6) Az átsorolással érintett államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók száma a tanévben a felsőoktatási intézmény államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóinak tizenöt százalékáig terjedhet. Amennyiben az átsorolással érintett hallgatók száma ezt meghaladja, úgy a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesített hallgatókat kell az átsorolás alól mentesíteni. (7) Azonos kreditindexű hallgatók esetében az átsorolási döntésnek is azonosnak kell lenni. (8) Az átsorolási döntés során nem kell figyelembe venni azokat a hallgatókat, akik az adott felsőoktatási intézményben legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik betegség, szülés vagy más a hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni. (9) Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre kérelem alapján az vehető át, aki a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe. (10) Nem vehető át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató, akinek a korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma kettővel - 12

13 fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel - meghaladja az adott szak képzési idejét. (11) Az átsorolással nem érintett hallgatók ugyanabban a képzési (finanszírozási) formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben. (12) A doktori képzésben résztvevő hallgatók átsorolásának kérdéseiről külön szabályzat rendelkezik. 5. cím A hallgatók által fizetendő díjak és térítések A díjak és térítések közös szabályai 20. (1) A hallgatóktól csak a jelen szabályzatban meghatározott díjak és térítések szedhetők. (2) Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóktól jelen szabályzat rendelkezései szerint szolgáltatási díjak és térítések szedhetők. (3) A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóktól költségtérítés, valamint szolgáltatási díjak és térítések szedhetők. (4) A költségtérítés, szolgáltatási díjak, valamint a térítések feltételeit és összegét jelen szabályzat keretei között kari szinten kell meghatározni, és a helyben szokásos módon kihirdetni. Költségtérítés 21. (1) A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató költségtérítés fizetésére köteles. (2) A költségtérítés összegét képzésenként, képzési formánként külön, egy tanévre, előre kell megállapítani, minden év május 31-ig. A költségtérítés összegét az illetékes kari bizottság javaslatára a dékán állapítja meg. A költségtérítés összegét kreditenként is meg lehet állapítani. A megállapított költségtérítéseket a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. (3) Az első évfolyamon meghirdetett költségtérítés összegét a felvételi tájékoztatóban is közzé kell tenni. (4) Adott képzés második és a képzés idejének további éveiben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet. (5) A beiratkozó hallgatóval az intézmény szerződést köt, amelyet a Kar dékánja ír alá (1) A hallgató saját kérésére költségtérítésessé válhat. (2) Költségtérítéses hallgatóvá válik az az államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgató, aki a) a jelen szabályzat rendelkezései szerint a következő képzési időszakban már nem minősülhet államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak, b) a jelen szabályzat rendelkezései szerint költségtérítéses képzésbe lett átsorolva. (3) Költségtérítéses hallgatóvá válik tehát különösen az a hallgató (5) bekezdés az ET 533/2009. (II. 18.) határozat értelmében módosult 13

14 a) aki a rá irányadó államilag finanszírozott megkezdett félévek számát túllépve a 12 féléven túl a hosszabbításokat is figyelembe véve kezd meg újabb félévet. A 12 félév államilag finanszírozott idő hosszabbítására való jogosultságát minden esetben a hallgatónak kell igazolni. b) aki az adott képzés képzési és kimeneti követelményeiben megállapított képzési időt két megkezdett félévvel túllépte. c) aki ugyanabban a képzési ciklusban, más államilag finanszírozott képzésben végbizonyítványt szerez. (4) A költségtérítés mértéke az átvétel, szakváltás, tagozatváltás vagy bármely egyéb ok folytán költségtérítéses hallgatóvá váló esetén, az adott képzésre az első évfolyamon megállapított költségtérítés abban az évben, amikor a költségtérítésessé váló hallgató az első költségtérítéses félévét adott képzésben megkezdi. 7 (5) A költségtérítéses képzésben résztvevő túlfutó hallgató vonatkozásában a képzési időt követően a Kar a 22. (4)-ben előírtaktól kari szabályzatok keretei között eltérhet. A költségtérítés megfizetése 23. (1) Az adott tanulmányi félévre vonatkozó költségtérítés befizetését a beiratkozási időszak, illetve regisztrációs hét utolsó napjáig kell lebonyolítani. Ennek hiányában az illetékes kari szervezeti egység a hallgató beiratkozását/bejelentkezését és felvett tanegységeit hivatalból törli, és a hallgató féléve passzív lesz, illetve beiratkozása érvénytelen. A dékán a költségtérítési díjak befizetésének határidejét indokolt esetben legfeljebb két héttel meghosszabbíthatja. (2) A hallgató köteles legkésőbb a regisztrációs hét utolsó napjáig elvégezni minden pénzügyi adminisztrációt, amely befizetéséhez kapcsolódik. Az adminisztrációs kötelezettségek elmulasztása a befizetés elmulasztásával esik egy tekintet alá. (3) Amennyiben a hallgató az intézménytől kapott fizetési haladék vagy részletfizetési kedvezmény folytán a teljes költségtérítés befizetésére a regisztrációs hét utolsó napjáig nem köteles, úgy a teljes költségtérítést a részletfizetést engedélyező határozatban meghatározott időpontokban, legkésőbb azonban a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell befizetni. Ha a hallgató eddig az időpontig a költségtérítés teljes összegét nem fizeti meg, úgy a hallgató vizsgára nem bocsátható. (4) A tanulmányait a képzési időszak vége előtt megszakító hallgató a rá vonatkozó tanulmányi- és vizsgaszabályzatnak megfelelő halasztás esetét kivéve a befizetett költségtérítésből visszatérítést nem kaphat. Térítések 24. (1) Térítési díj fizetésére köteles az a hallgató, aki a következő szolgáltatásokat igénybe veszi: a) Az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, magyar nyelven oktatott ismereteknek a nem magyar nyelvű oktatása. b) Az intézmény eszközeivel előállított, és a hallgató tulajdonába adott tansegédlet. c) Az intézmény létesítményeinek az oktatáshoz szorosan nem kapcsolódó használata. 9 Beiktatta az ET 793/ sz. határozata. 14

15 (2) Térítési díj fizetésére kötelezhető az a hallgató is, aki az állami támogatott, illetve költségtérítéses képzésben a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez szükséges kreditszámot 10%-ot meghaladóan túllépi. (3) A térítési díjak összegét az önköltséget figyelembe véve azt nem meghaladóan kell megállapítani. Szolgáltatási díjak 25. (1) Szolgáltatási díj megfizetésére köteles az a hallgató, aki magatartásával, vagy az érdekkörében bekövetkezett bármely okból az intézményt a költségtérítés vagy állami támogatás által finanszírozott szolgáltatásokon felüli, külön eljárásra kényszeríti, a jelen paragrafusban meghatározottak szerint. (2) A szolgáltatási díjak összegét az illetékes bizottság javaslatára a dékán állapítja meg előre, minden év május 31-ig. A díjak összegét a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. (3) A jelen szabályzat alapján szedhető szolgáltatási díjak: a) Késedelmi díj fizetésére kötelezhető a hallgató (volt hallgató), ha a tanulmányi ügyei intézésével kapcsolatos kötelezettségeit az előírt határidőn belül nem teljesíti, vagy a teljesítést elmulasztja, ha leckekönyvét idejében nem adja le. b) Az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik vagy további vizsga esetén a hallgató javítóvizsgadíj fizetésére kötelezhető. Jelen szabály alkalmazásában a vizsgával esik egy tekintet alá az is, ha a hallgató a vizsgáról önhibájából távol maradt. c) A hallgatót terhelik a diákigazolvány kiállításával és érvényesítésével kapcsolatos díjak. d) Okmányok elvesztése vagy megrongálódása esetén a hallgatótól az okmányok pótlásáért díj szedhető. e) A dékánhoz, bizottságokhoz benyújtott kérvények, illetve méltányossági kérelem benyújtása esetén díjat lehet szedni a hallgatótól kivéve az első fokon benyújtott szociális tárgyú kérelmeket. f) A Könyvtárral szemben fennálló késedelem esetén késedelmi díjat lehet szedni a hallgatótól. g) Amennyiben a hallgató a tantárgyak felvételét, illetve törlését elmulasztja, úgy a Tanulmányi Bizottság döntése alapján helyette ezt az illetékes ügyintéző különeljárási díj ellenében pótolhatja a Neptun rendszeren keresztül. h) A doktori fokozatszerzési eljárás díjhoz köthető a hallgatói jogviszonyon kívül. i) A doktori képzésben egyéni felkészülőként részt vevőtől egyéni felkészülési díj szedhető. j) Tudományos fokozat honosítására irányuló eljárás eljárási díj megfizetése mellett folytatható le. k) Hallgatói jogviszonyon kívül tett záróvizsgáért díj szedhető. l) A megosztási szabályok módosításából eredő új számla, új adóigazolás stb. kiállítása esetén, ha a kérelmet a félév kezdetét követő egy hónapon túl nyújtják be, díj szedhető. n) 9 A képzési programban (az egyes szakok tanterveiben) meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, a bizonyítvány, az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások harmadik és további alkalommal történő felvételéért díj szedhető. 15

16 m) 10 A jogszabályban meghatározott, a hallgató által teljesített tanulmányi követelményekről kiadott, a tantárgy (tantervi követelmény) tematikájának leírását tartalmazó kreditigazolás kiállításáért díj szedhető. A fizetési kötelezettségekhez biztosítható kedvezmények 26. (1) A költségtérítés megfizetésére az illetékes kari szervezeti egység kérelem alapján részletfizetési kedvezményt vagy fizetési haladékot biztosíthat. (2) A részletfizetési kedvezmény, fizetési haladék kizárólag az adott tanulmányi félévre vonatkozik. (3) 11 Eljárási szabályok 27. (1) Az egyes hallgatói befizetéseket elektronikusan, a Neptun rendszeren keresztül történő átutalással kell teljesíteni. Egyes befizetések vonatkozásában a Karok kivételes jelleggel más befizetési módot is lehetővé tehetnek. (2) Részletfizetésre, fizetési haladékra vonatkozó kérelmet legalább két héttel a regisztrációs hét kezdete előtt be kell nyújtani, azt követően kérelem nem nyújtható be. A határidő jogvesztő, ellene igazolásnak nincs helye. (3) A kérelmeket írásban kell benyújtani az érintett Kar erre kijelölt szervezeti egységénél. (4) Fizetési késedelem esetén amennyiben a hallgató ésszerű póthatáridőt tartalmazó felszólításra sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének a hallgató a részletfizetési kedvezményt elveszíti, és a felszólítást követő 15. napon a fizetési kötelezettség teljes összege esedékessé válik. (5) A részletfizetés, fizetési haladék iránti kérelmet elutasító határozat ellen a Kar dékánjához lehet jogorvoslatért fordulni. A jogorvoslati kérelmet a dékánnak címezve, a határozatot hozó szervezeti egységnél kell benyújtani a határozat közlésétől számított 8 napon belül. (6) Fölöslegesen befizetett vizsgadíjat visszaigényelni csak az adott tantárgy teljesítése után, az adott vizsgaidőszakot követő 1 hónapon belül lehet. A befolyt pénzek felhasználása 28. (1) A befolyt költségtérítési összegeket, térítéseket és szolgáltatási díjakat a következő célokra lehet felhasználni: a) A Kar működése, b) a Kar oktatást-kutatást segítő felszerelése, c) a Kar kialakítását, fejlesztését célzó beruházások, d) oktatást-kutatást segítő egyetemi alapítványok létesítése, támogatása, e) a kulturális- és sporttevékenység támogatása, f) a Hallgatói Önkormányzat támogatása, hallgatói öntevékeny csoportok támogatása, hallgatói kedvezmények nyújtása, g) bel-és külföldi tanulmányutakon és rendezvényeken való oktatói és hallgatói részvétel támogatása. 10 Beiktatta az ET 794/ sz. határozata (3) bekezdést az Egyetemi Tanács 483/2008. (X. 10.) sz. határozatával hatályon kívül helyezte 16

17 (2) A befolyt pénzek felhasználásáról a Kari költségvetés keretében kell rendelkezni. A befolyt összegek jogszerű és szabályos felhasználását a dékán és a Kari Tanács ellenőrizni köteles. 6. cím Külföldi állampolgárokra vonatkozó külön rendelkezések 29. (1) Az államilag nem támogatott képzésben résztvevő külföldi hallgatók költségtérítését félévenként, a magyar állampolgárokra vonatkozó költségtérítéstől eltérően is meg lehet határozni. (2) Az ERASMUS és a CEEPUS programok keretében tanuló külföldi hallgatók díjmentességet élveznek. (3) Az intézményközi szerződés alapján tanuló hallgatók által fizetendő díjakat az adott szerződés tartalmazza. 7. cím Átmeneti és záró rendelkezések 30. (1) A tanulmányaikat szeptember 1-e előtt megkezdett hallgatók esetében, ahol jelen szabályzat képzési és kimeneti követelményeket említ, az alatt a képesítési követelményeket kell megfelelően érteni. (2) Az a hallgató, aki a) december 31-je előtt létesített hallgatói jogviszonyt és aa) költségtérítéses képzésben vett részt és a félév (oktatási időszak) első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesült, vagy ab) közismereti tanári vagy hittanár-nevelő szakon egyszakos tanári oklevéllel már rendelkező magyar állampolgárságú hallgatóként második közismereti tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakon az adott tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott időtartamban folytat tanulmányokat, és b) a félév (oktatási időszak) első napján az aa) vagy az ab) pontok szerinti feltételeknek eleget tesz, azon a szakon, szakképzésben, melyben e szabályzat hatálybalépése előtt az aa) vagy az ab) pont alapján korábban költségtérítés-mentességben részesült, a b) pont szerinti félévben (oktatási időszakban) költségtérítés fizetésére nem kötelezhető. (3) A költségtérítés alóli mentességre való jogosultságot a hallgatónak kell igazolni a megfelelő dokumentumok hiteles másolatának benyújtásával, vagy másolat benyújtásával az eredeti irat egyidejű bemutatása mellett az illetékes kari szervezeti egységnél, a regisztrációs hét utolsó napjáig. A jogosultság határidőn belül történő igazolásának elmulasztása esetén a hallgató az adott képzési időszakra elveszti a mentességre való jogosultságát. (4) Azoktól a hallgatóktól, akik a 2000/200l-es és a 2001/2002-es tanévben létesítettek hallgatói jogviszonyt és államilag támogatott képzésben kezdték tanulmányaikat, de már nem számítanak államilag támogatott hallgatónak, amennyiben a megkezdett képzés legfeljebb nyolc féléves volt, a megkezdett képzésben további két féléven keresztül, egyéb esetekben három féléven keresztül költségtérítési díj nem szedhető. Az ezt meghaladó tartamú képzésért a hallgató az általános szabályok szerint köteles a 17

18 költségtérítési díj megfizetésére akkor is, ha költségtérítés fizetésére szeptember 1- ig nem volt köteles. (5) A tanulmányaikat szeptember 1-e előtt megkezdett hallgatók a jelen szabályzat 19. -a alapján költségtérítéses képzésbe nem sorolhatók át. 31. (1) Jelen szabályzat március 1-én lép hatályba. (2) A jelen szabályzatban meghatározott intézményi feladatok ellátásának hatékony biztosítása érdekében a szükséges ügyrendeket és folyamatleírásokat a Karok írásban is rögzítik (2) bekezdés az ET 533/2009. (II. 18.) határozat értelmében módosult 18

19 1. sz. melléklet A hallgatói térítéseket és juttatásokat szabályozó főbb jogszabályok: 1, A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 2, A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. Rendelet 19

20 2. számú melléklet (Rendszeres szociális ösztöndíj iránti kérelem formanyomtatvány) PÁLYÁZAT RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJRA A pályázó neve: Édesanyja leánykori neve: Születési hely, év, hó, nap:.. Tanulmányok kezdete:.. Szak/szakpár: Neptunkód:. Finanszírozási forma a tanulmányok kezdetén:, Finanszírozási forma jelenleg: Kreditpont:.. Állandó lakcím: Ideiglenes lakcím: Mobiltelefon:. cím: Szociális szempontok: Előző évi szociális támogatást: Nem igényelt Igényelt, de nem kapott Igényelt és kapott (Kategóriája.) Saját havi jövedelem.. Egyéb elnyert pályázatok A kérvényező eltartói közösségében az egy főre jutó nettó jövedelem: (A benyújtás időpontját megelőző naptári évben, azaz évre vonatkozó három hónapnál nem régebbi jövedelemigazolással) (Kérjük, x-vel jelölje) Ft alatt Ft Ft Ft Ft Ft felett Az eltartói közösségre vonatkozó adatok: Közös háztartásban élők száma (a kérelmezővel együtt): Szülők száma, foglalkozása: Eltartott testvérek száma, életkora: Testvér(ei) után kap-e támogatást a család? 20

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben