A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról"

Átírás

1 A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.), 11/2011.(III.25.), 1/2011.(I.24.), 25/2010.(XI.29.), 16/2010.(VII.5.), 13/2010.(VI.4.), 7/2010.(II.15.), 10/2009.(IV.27.), 4/2009.(III.2.), 21/2008.(IX.29.), 17/2008.(VI.30.), 7/2008.(III.31.), 2/2008.(II.25.), 29/2007.(X.27.), 1/2007.(II.19.), 33/2006.(XII.27.), 20/2006.(XII.4.), 13/2006.(VI.29.), 45/2005.(XII.27.), 20/2005.(X.3.), 7/2005.(IV.25.), 40/2004.(XII.27.), 30/2004.(XI.29.), 21/2004.(VII.5.), 15/2004.(VI.1.), 7/2004.(III.29.), 2/2004.(II.13.), 38/2003.(XII.22.), 23/2003.(IX.29.), 19/2003.(IX.29.), 15/2003.(VII.7.), 13/2003.(V.26.), 7/2003.(III.24.). 39/2002.(XII.23.),24/2002.(XI.25.), 42/2001.(XII.17.), 15/2001.(IV.2.), 3/2001.(I.31.), 45/2000.(XII.31.), 44/2000.(XII.31.), 33/2000.(XII.5.), 30/2000.(XI.15.) ör-rel) 1234 Mohács Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. -ának (1) bekezdésében, 26. -ában, 32. -ának (3) bekezdésében, 37/D. -ának (6) bekezdésében, 38. -ának (9)-(10) bekezdésében, 41. -ának (4) bekezdésében, 45. -ának (1)-(2) bekezdésében, 46. -ának (1) bekezdésében, 50. -ának (2) bekezdésében, 60. -ának (5) bekezdésében, 92. -ának (1) és (2) bekezdésében, 94/A. -ának (1) bekezdés c) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999.(XII.16.) Korm. rendeletben, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 287/1997.(XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra - a következőt rendeli el: A rendelet célja és hatálya 1. A rendelet célja, hogy meghatározza azokat a szociális ellátási formákat, amelyek alkalmazásával az önkormányzat a rászorulók helyzetén javítani kíván és szabályozza a jogosultság feltételeit (1) A rendelet hatálya a (2) (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Mohács Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Karát megerősítő országoknak a Mohácson jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Mohács közigazgatási területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 6 b) (4) A személyes gondoskodásként biztosított ellátás keretében fenntartott intézmények tekintetében a rendelet hatálya kiterjed a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra is. (5) A rendelet hatálya az (1) és (4) bekezdésben felsoroltakon túl egyéb személyekre kizárólag a sürgős szükség esetében nyújtandó átmeneti segély és bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások igénybevételére irányuló kérelem, illetve a kötelező köztemetés esetén terjed ki. A szociális ellátások formái 3. A képviselő-testület a szociálisan rászorulók részére pénzbeli ellátásokat (4-25. ), természetbeni ellátásokat ( ) és 7 szociális szolgáltatásokat ( ) biztosít. 1 Módosította a 7/2003.(III.24.) ör. 2 Módosította a 15/2003.(VII.7.) ör. 3 Módosította a 2/2004.(II.13.) ör. 4 Módosította a 15/2004.(VI.1.) ör. 5 Módosította a 9/2009.(IV.27.)ör. 6 Hatályon kívül helyezte a 36/2012.(XII.17.) ör.

2 Pénzbeli ellátások (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselőtestület az Szt.-ben, illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint a) méltányossági ápolási díjat (18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását végző személy kérelmére), b) átmeneti segélyt, c) temetési segélyt állapít meg. (2) A méltányossági ápolási díjat a tárgyhót követő 5. napjáig, az egyéb segélyeket a segélyt megállapító határozatban megjelölt időpontban kell a házi pénztárban vagy postai úton kifizetni, illetve a jogosult részére átutalni. (3) 10 (4) Időskorúak járadéka 20 Lakásfenntartási támogatás Lakbértámogatás 14/A. (1) Mohács Város Önkormányzata a nem önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő bérlakásban lakó, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 2. (2), (3) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő, jövedelmi helyzetük alapján rászoruló, gyermeket nevelő személyek részére az e -ban meghatározott feltételek szerint, a lakbér megfizetéséhez vissza nem térítendő lakbértámogatást nyújt. (2) A lakbértámogatás a háztartásukban gyermeke(ke)t eltartó bérlők javára állapítható meg, amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak: a) a bérelt lakás mérete nem haladja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. (4) bekezdésének b)-e) pontjában foglalt - a lakásfenntartási támogatásra alkalmazandó mértékeket, b) a család jövedelme nem haladja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény 38. (2) bekezdése szerint alkalmazandó jövedelemhatárt, c) a család vagyona nem haladja meg a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19. szerinti a rendszeres gyermekvédelmi támogatás feltételeként előírt vagyon mértékét. (3) Lakbértámogatásban csak olyan lakásban lakó részesülhet, ahol a lakás tulajdonosa bérleti szerződésben írásban hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság területileg illetékes igazgatóságának az adóazonosító adatait megküldje az önkormányzat. (4) A lakbértámogatás mértéke nem lehet több mint a lakbér 30 %-a, de legfeljebb havi Ft. (5) A lakbértámogatás alapjául szolgáló lakbér felső mértéke Ft. 7 Módosította a 42/2001.(XII.17.) ör. 8 (1) és (2) bekezdését módosította a 4/2012.(II.8.) ör. 9 Módosította az (1) bekezdést a 2/2008.(II.25.) ör. 10 Hatályon kívül helyezte a 7/2003.(III.24.) ör. 11 Beiktatta a 3/2001.(I.31.) ör. 12 Hatályon kívül helyezte a 24/2002.(XI.25.) ör. 13 Hatályon kívül helyezte a 36/2012.(XII.17.) ör. 14 A 9. (4) bekezdését módosította a 42/2001.(XII.17.) ör. 15 A 12. (1)-(2) bekezdését módosította a 24/2002.(XI.25.) ör. 16 A 9. (1) bekezdését módosította a 7/2003.(III.24.) ör át módosította a 38/2003.(XII.22.) ör át hatályon kívül helyezte a 38/2003.(XII.22.) ör át hatályon kívül helyezte a 2/2004.(II.13.) ör. 20 A 14. -t hatályon kívül helyezte a 4/2012.(II.8.) ör. 21 Beiktatta a 7/2005.(IV.25.) ör.

3 (6) A támogatást 1 évre kell megállapítani. A kérelmeket egy év után újra be lehet nyújtani, a jogosultsági feltételek igazolásával. (7) A lakbértámogatást meg kell szüntetni, amennyiben a (2) bekezdésben szabályozott feltételek bármelyike nem áll fenn. (8) A támogatások abban az esetben kerülnek megállapításra, amennyiben az önkormányzat regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszterhez benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részesül. Ápolási díj 15. (1) 2223 Az Szt-ben meghatározottakon túl a Képviselő-testület a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt hozzátartozója részére az öregségi nyugdíj 80 %-ának megfelelő összegű ápolási díjat állapít meg. (2) Az ápolási díj megállapításának feltétele, hogy az ápolt Mohács város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezzen. 24 (3) 25 A 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt hozzátartozója részére abban az esetben állapítható meg ápolási díj, ha családjában az egy főre jutó jövedelem havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg. (4) 26 Nem részesülhet ápolási díjban az a hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, ha az Szt. 4. -ának (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik. (5) A képviselő-testület havonta folyósítandó ápolási segélyt állapít meg, ha az ápoló korábban nem szerzett nyugdíjjogosultságot és várhatóan nem is éri el a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt. Az ápolási segély mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 60 %-a. 27 (6) Az ápolási díjra és ápolási segélyre való jogosultság feltételei 28 kétévente felülvizsgálandók. Átmeneti segély 16. A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. A segélyezés alapjául szolgáló jövedelmi értékhatárokat és a segélyezés mértékét évente március 31-ig állapítja meg. 17. (1) Átmeneti segélyben kell részesíteni azt az 1. mellékletben szereplő jövedelmet el nem érő személyt a) kérelmére, aki aa) egyedül élő nyugdíjas, ab) családban élő nyugdíjas, ac) egyedül élő munkanélküli, ad) családban élő munkanélküli, 29 ae) b) hivatalból évente egy alkalommal, aki egészségi állapota miatt rendszeres szociális segélyben, vagy időskorúak járadékában részesül. (2) Az egy főre jutó nettó jövedelemre való tekintet nélkül nem jogosult átmeneti segélyre az, aki az Szt ának (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik. Nem tekinthető vagyontárgynak az a személygépkocsi, amelyre a kérelmező, illetve a vele közös háztartásban élő személy betegsége, rokkantsága, külterületen élő közlekedése miatt van szükség. 18. (1) Átmeneti segélyben részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok, akik alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen betegség, elemi kár - miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) (1) Az átmeneti segély alapjául szolgáló jövedelmi értékhatárokat és a segélyezés mértékét a 2. melléklet tartalmazza. (2)-(4) Első mondatát hatályon kívül helyezte a 36/2012.(XII.17.) ör. 23 Módosította a 20/2005.(X.3.) ör. 24 Beiktatta a 38/2003.(XII.22.) ör. 25 Módosította a 20/2005.(X.3.) ör. 26 Módosította a 30/2000.(XI.15.) ör. 27 Beiktatta a 38/2003.(XII.22.) ör. 28 Módosította a 20/2005.(X.3.) ör. 29 Hatályon kívül helyezte a 36/2012.(XII.17.) ör. 30 Hatályon kívül helyezte a 42/2001.(XII.17.) ör. 31 Hatályon kívül helyezte a 7/2003.(III.24.) ör. 32 Hatályon kívül helyezte a 42/2001.(XII.17.) ör. 33 Hatályon kívül helyezte a 7/2003.(III.24.) ör.

4 20. (1) Átmeneti segélyt egy naptári éven belül legfeljebb két alkalommal lehet megállapítani. (2) A méltányossági közgyógyellátásban részesülő személy átmeneti segélyt egy naptári éven belül legfeljebb egy alkalommal kaphat. (3) Amennyiben évközben nem következik be nyugdíjemelés, úgy azon személyek segélyezése, akik egyszer már kérelemre részesültek átmeneti segélyben a továbbiakban hivatalból történik. (4) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, fel kell sorolni a későbbi kifizetések időpontját és a kifizetendő összeget. 21. A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben, utalással vagy természetbeni ellátással történhet. A segélyezési forma megválasztása egyedileg és célszerűségi okokból vizsgálandó. 22. A készpénzben megállapított átmeneti segélyt a jogosult a határozat kézhezvételét követően pénztári órákban a pénztárban veheti fel Aktív korúak ellátása (1) A rendszeres szociális segélyre az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni. 38 (2) Az együttműködésre kötelezett személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles a Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) nyilvántartásban vetetni magát a határozatban megjelölt időn belül, a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodni a Családsegítő Szolgálattal, továbbá teljesíteni a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (3) Az együttműködésre kötelezett személy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követően 15 napon belül köteles a Családsegítő Szolgálatnál megjelenni, nyilvántartásba vétel céljából. (4) A Családsegítő Szolgálat a) figyelemmel kíséri a (3) bekezdésben megállapított határidő betartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá az együttműködésre kötelezett személyt nyilvántartásba veszi. b) a nyilvántartásba vételkor tájékoztatja az együttműködésre kötelezett személyt, a beilleszkedést elősegítő program elkészítésének menetéről, a beilleszkedést segítő programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól. c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül az együttműködésre kötelezett személy bevonásával - és amennyiben szükséges a munkaügyi központ közreműködésével - kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést elősegítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt. d) legalább három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását. 39 e) f) évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról. g) jelzi a Népjóléti Osztálynak, ha az együttműködésre kötelezett személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, illetve az f) pont szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatást ad a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról. (5) A beilleszkedést segítő programok típusai: a) egyéni esetkezelés, segítő beszélgetés, tanácsadás, b) csoportfoglalkozás, önismereti, önsegítő és személyiség fejlesztő csoportok (6) Az együttműködési kötelezettség megszegését jelenti, ha a jogosult a) a Családsegítő Szolgálatnál aa) nyilvántartásba vétel céljából nem jelenik meg, ab) a beilleszkedését segítő programmal kapcsolatos írásbeli megállapodást nem köti meg, ac) három havonta nem jelentkezik. 42 b) 34 A Rendszeres szociális segély címet hatályon kívül helyezte a 4/2012.(II.8.) ör. 35 Beiktatta a 4/2009.(III.2.) ör. 36 A 23. -ban a nem foglalkoztatott személy, nem foglalkoztatott személyt szövegrészeket módosította a 4/2009.(III.2.) ör. 37 Módosította a 20/2005.(X.3.) ör. 38 Módosította a 4/2009.(III.2.) ör. 39 Hatályon kívül helyezte a 4/2009.(III.2.) ör. 40 Hatályon kívül helyezte a és a rendszeres szociális segély 3 hónapig 75%-os mértékben kerül folyósításra szövegrészt a 4/2009.(III.2.) ör. 41 Módosította a 13/2006.(VI.29.) ör. 42 Hatályon kívül helyezte a 4/2009.(III.2.) ör.

5 c) az Önkormányzattal nem működik együtt (7) Az aktív korúak ellátására jogosult köteles biztosítani ingatlanának (saját, bérelt, vagy szívességi lakáshasználat alapján használó ingatlan) állagát, rendeltetésszerű használhatóságát, higiénikus állapotát. Köteles gondoskodni a saját tulajdonában lévő járdák, udvarok, kertek, lépcsőházak, kapualjak, továbbá az ingatlanhoz tartozó valamennyi terület, helyiség rendszeres tisztántartásáról, ezen belül köteles továbbá az ingatlan előtt lévő járdaszakasz állandó tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkosság megszüntetéséről gondoskodni. A tisztántartási kötelezettség az ingatlan és a járda, a járda és a közút közötti üres, füves vagy virágos sávra is vonatkozik. Az ingatlan tulajdonosa tartozik az ingatlanról a gyalogjáróra kinyúlt ágak, bokrok folyamatos nyeséséről gondoskodni. A tisztán tartási kötelezettségét nem teljesíti továbbá, aki ingatlanán háztartási, építési vagy veszélyes hulladékot halmoz fel, továbbá azt nem gyom mentesíti. Ha az aktív korúak ellátására jogosult a fenti kötelezettségét nem teljesíti, annak teljesítésére írásban 5 napos teljesítési határidő tűzésével - fel kell szólítani. Amennyiben kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a az aktív korúak ellátása folyósítását meg kell szüntetni. Életjáradék biztosítása 24. (1) A képviselő-testület a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvényben (továbbiakban: Ptk.) szabályozott életjáradéki vagy öröklési szerződés megkötésével az életjáradékot igénylő állampolgárral megállapodhat abban, hogy az igénylő a tulajdonát képező vagyonát az önkormányzat tulajdonába adja, illetve az önkormányzatra hagyja, s ennek fejében az önkormányzat az igénylő részére életjáradékot folyósít. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt szerződés az állampolgár állandó lakcímétől, vagyoni, jövedelmi helyzetétől függetlenül megköthető. (3) A szerződést a képviselő-testület akkor kötheti meg, ha az önkormányzat által hasznosítható vagyon együttes értéke meghaladja az Idősek Otthonában az emelt szintű elhelyezésért fizetendő egyszeri hozzájárulás háromszorosát. A vagyon értékét szakértővel kell felbecsültetni. (4) Az önkormányzat által folyósított életjáradék havi összege legfeljebb a nyugdíjminimum lehet. Temetési segély 25. (1) A képviselő-testület temetési segélyt nyújthat az elhunyt hozzátartozójának vagy a temettetéséről gondoskodó más személynek, ha a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a temettető családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem éri el. (2) Nem állapítható meg temetési segély, ha az elhunyt, vagy a temetési segélyt kérelmező az Szt. 4. -ának (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik. (3) A támogatás feltétele, hogy a temettető a haláleset időpontjában a település állandó lakosa legyen. (4) A temetési segély a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ától annak teljes összegéig terjedhet. (5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége évente kerül megállapításra, ennek mértékét a 2. melléklet tartalmazza. (6) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell előterjeszteni, csatolva a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés számláit. 47 Utazási támogatás 48 25/A. (1) Az önkormányzat utazási támogatást nyújt a helyi menetrendszerinti tömegközlekedésben használható autóbusz bérlet megvásárlásához azon természetes személyek részére, akik a következő feltételek közül bármelynek megfelelnek: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 43 A bérpótló juttatás szövegrész helyett az aktív korúak ellátása, a bérpótló juttatásra szövegrész helyett az aktív korúak ellátására szövegrészt módosította a 4/2012.(II.8.) ör. 44 Hatályon kívül helyezte a 4/2009.(III.2.) ör. 45 Módosította a 2/2008.(II.25.) ör. 46 Módosította az 1/2011.(I.24.) ör. 47 Beiktatta a 45/2005.(XII.27.) ör. 48 Módosította a 20/2006.(XII.4.) ör.

6 - nyugdíjas, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének háromszorosát, - fogyatékossági támogatásban részesülő súlyos fogyatékos személynek, továbbá azon megváltozott munkaképességű személynek, akinek a munkaképesség csökkenése eléri az 50 %-ot és rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 4. baleseti fokozatba tartozók baleseti járadékában, átmeneti járadékban, rokkantsági járadékban vagy rendszeres szociális járadékban részesül. (2) Az utazási támogatás mértéke megegyezik a kérelmező által megvásárolt bérlet összegének 30 %-ával. (3) Az utazási támogatás megállapítására irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán a rendelet 5. melléklete szerinti igénylőlapon, a bérlet felhasználását követő hónap 10. napjáig lehet benyújtani. (4) A kérelemhez csatolni kell: a) a felhasznált bérletet, b) a kérelmező diákigazolványának másolatát, vagy iskolalátogatási igazolást, c) a kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat. (5) A (4) bekezdés b) és c) pontban szereplő adatokat évente egy alkalommal kell igazolni. (6) Az utazási támogatás odaítéléséről a polgármester dönt. (7) A támogatás készpénzben történő kifizetésére utólag az előző havi bérletszelvény leadása ellenében, azzal egyidejűleg kerül sor a Polgármesteri Hivatal házipénztárában. Természetben nyújtott szociális ellátások 26. A képviselő-testület a jogosultak részére a következő természetbeni ellátásokat biztosítja: a) köztemetés, b) közgyógyellátás, c) pénzbeli ellátás egyes formái (lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély) helyett közüzemi díjak, térítési díjak, temetési költségek átutalása, tüzelősegély, d) tartási-, öröklési szerződésen alapuló tartás. Köztemetés (1) A köztemetésre az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a köztemetés a helyben szokásos legolcsóbb temetés a szükséges kellékek és koszorú biztosításával. (2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesíthető az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: a) az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, egyedülálló esetén az egy főre számított havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, b) vagyonnal nem rendelkezik, c) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll. Közgyógyellátás (1) Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátásának a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által elismert térítési díja eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. (2) 52 (3) Adósságkezelési szolgáltatás 28/A. (1) Adósságkezelési szolgáltatás keretében a jogosultak részére adósságcsökkentési támogatást kell megállapítani és adósságkezelési tanácsadást kell működtetni. 49 Módosította a 2/2008.(II.25.) ör. 50 Módosította a 7/2003.(III.24.) ör. 51 (1) bekezdését módosította a 9/2009.(IV.27.) ör. 52 Hatályon kívül helyezte a 13/2006.(VI.29.) ör. 53 Hatályon kívül helyezte a 4/2009.(III.2.) ör. 54 Beiktatta a 15/2003.(VII.7.) ör.

7 (2) 5556 Adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az a vízdíj-, lakbér-, távhődíj-, áramdíj-, gázdíj-hátralékos és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj hátralékos személy vagy család a) akinek az adóssága meghaladja az Ft-ot, b) akinek a fennálló tartozása legalább 6 havi, c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülélő esetében a 200 %-át, valamint d) aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, e) 57 aki vállalja az adósságkezelési tanácsadóval való jelen rendelet 6. melléklete szerinti tartalmú -előzetes együttműködési megállapodás megkötését, amelynek időtartama helyi szolgáltatók esetében három hónap. A villamos energia és gázszolgáltatók esetében az együttműködési megállapodás legfeljebb 6 hónapra jöjjön létre (védett fogyasztók), feltéve, hogy vállalja az adóssága és a megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének (továbbiakban: önrész) megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. 58 (3) Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmet évközben folyamatosan lehet benyújtani. (4) A településen elismert lakásnagyság mértékét e rendelet 14. -ának (2) bekezdése tartalmazza. (5) A településen elismert lakás minősége: bármely komfortfokozatú lakás. (6) Az adósságcsökkentési támogatást vissza nem térítendő pénzbeli támogatás formájában kell adni (7) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósság-típus július 1-től a vízdíj-hátralék, október 1-től a lakbér-hátralék, január 1-től a távhődíj-hátralék, október 1-től az áram- és gázdíj-hátralék, december 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj. (8) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevonható adósságok felső határa korlátlan. (9) Az adósságkezelési szolgáltatás működtetési költségeinek fedezete: a) a központi költségvetés, b) az önkormányzat saját forrása, c) az adós önrésze. (10) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás részeit. 61 (11) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke az adósság 75 %-a, maximum Ft. (12) Az adós köteles az adósságának csökkentéséhez önrész befizetésével hozzájárulni, melynek összege az adósság 25%-a. Az önrész a Ft-ot meghaladó adósság esetében, a teljes adósság és a Ft-os adósságcsökkentési támogatás különbözete. (13) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb 18 hónapig terjedhet, ami egyszer, tartós jövedelemromlás esetén 6 hónappal meghosszabbítható. (14) Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása az adós vállalásától függően történik: a) ha az adós egyösszegben fizeti meg az adósság reá eső önrészét, úgy az adósságcsökkentési támogatás is egy összegben kerül megállapításra, b) ha az adós részletekben fizeti meg az adósság reá eső önrészét, akkor az adósságcsökkentési támogatás a részletek arányában kerül megállapításra, melyet az adósságkövetelés jogosultjának kell átutalni. 28/B. (1) Az adósságkezelési tanácsadást a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működteti. (2) Az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséhez az adósság-követelés jogosultjával az önkormányzat együttműködési megállapodást köt. (3) Az adósságkezelési tanácsadó feladata: a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, b) fogadja az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmeket, c) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását, kézségét, és ezek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra, d) az adós és a szolgáltató között kötendő szerződést előkészíti, figyelemmel kíséri, e) a döntéshez szükséges dokumentumokat beszerzi és a kérelemmel együtt továbbítja a Népjóléti Osztályhoz, f) az együttműködésről írásos megállapodást köt a jogosulttal, 55 Módosította a 25/2010.(XI.29.) ör. 56 Módosította a 21/2008.(IX.29.) ör. 57 az e) pontot beiktatta a 16/2010.(VII.5.) ör. 58 (3)-(4) bekezdését módosította a 2/2008.(II.25.) ör. 59 Módosította a 25/2010.(XI.29.) ör. 60 Módosította a 21/2008.(IX.29.) ör. 61 (11)-(12) bekezdését módosította az 1/2011.(I.24.) ör.

8 g) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt a jogosulttal kapcsolatot tart, legalább havonta egy személyes találkozás útján, h) folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, i) szükség esetén kezdeményezi az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó döntés modósítását, megszüntetését. (4) Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult köteles a jogerős határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a) az adósságkezelési tanácsadóval együttműködési megállapodást, b) a szolgáltatóval (az adósság-követelés jogosultjával) szerződést kötni. 28/C. (1) Az adósságkezelési szolgáltatást meg kell szüntetni, ha a jogosult a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy b) az általa vállalt önrész megfizetését nem teljesíti, vagy c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követően a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget, d) meghal, vagy e) lakóhelye megváltozik. 62 (2) Az adósságkezelési szolgáltatás a megszűntetéstől számított 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. 28/D. (1) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő az adósságkezelés időtartamára alanyi jogon lakásfenntartási támogatásra jogosult. (2) A lakásfenntartási támogatás összege a szolgáltató részére kerül átutalásra. (3) A lakásfenntartási támogatás folyósítását meg kell szüntetni, amennyiben az adósságkezelési szolgáltatás megszűnik. Tartási öröklési szerződésen alapuló eltartás 29. (1) A képviselő-testület a Ptk-ban szabályozott tartási, öröklési szerződés megkötésével az eltartást igénylő állampolgárral megállapodhat abban, hogy az igénylő a tulajdonát képező vagyonát az önkormányzat tulajdonába adja, illetve az önkormányzatra hagyja, s ennek fejében az önkormányzat szociális ellátó rendszere útján gondoskodik az igénylő eltartásáról. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt szerződés megkötésére vonatkozóan a 24. (2) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (3) Tartás ellenében kötött szerződés alapján a képviselő-testület az idősek otthonában térítési díj fizetése nélküli, határozatlan időre szóló elhelyezés biztosítását vállalhatja vagy házi segítségnyújtás útján gondoskodhat az eltartottról. 63 Szociális szolgáltatások (1) A képviselő-testület a szociálisan rászorultak részére - a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 65 és a Mohács-Kölked Református Társegyházközség által fenntartott intézmények útján - személyes gondoskodást biztosít: a) alapszolgáltatás keretében aa) étkeztetés, ab) házi segítségnyújtás, ac) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ad) tanyagondnoki szolgáltatás, ae) családsegítés, af) támogató szolgáltatás, ag) időskorúak napközbeni ellátása, ah) fogyatékosok nappali intézménye működtetésével; 66 b) szakosított ellátás keretében ba) ápolást, gondozást nyújtó intézményben, bb) lakóotthonban, valamint 62 Módosította a 4/2012.(II.8.) ör. 63 Módosította a 42/2001.(XII.17.) ör. 64 Módosította a 2/2008.(II.25.) ör. 65 és a Mohács-Kölked Református Társegyházközség szövegrészt beiktatta a 10/2012.(IV.2.) ör. 66 Módosította a 7/2008.(III.31.) ör.

9 bc) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben történő elhelyezés formájában. (2) Személyes gondoskodást nyújtó intézmény: a) az Idősek Klubja, b) fogyatékosok nappali intézménye, c) az idősek otthona, d) a pszichiátriai és fogyatékos betegek otthona, e) lakóotthon, f) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 67 g) az időskorúak gondozóháza. (3) A képviselő-testület az alapellátások vonatkozásában az intézkedési jogkört az intézményvezetőre, illetve az idősek klubja vezetőjére ruházza. (4) A szakosított ellátásoknál a felvétellel kapcsolatos jogkört az intézmény vezetője gyakorolja. (5) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt, kivéve a családsegítő szolgálatot. A megállapodás tartalmazza az évi III. törvény 94/C. -ának (3) bekezdésében foglaltakat. 68 Alapellátások Étkeztetés 31. (1) Napi egyszeri meleg étkeztetésben kell részesíteni azt a szociálisan rászorultat és az általa eltartottat, aki önmagának, illetve eltartottjának a meleg étkeztetést nem képes biztosítani. (2) Napi egyszeri meleg étkezésre jogosult az általa eltartottakkal együtt az, aki kora, egészségi állapota miatt nem képes önmaga, illetve eltartottja részére a napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni. (3) A képviselő-testület az étkeztetést az Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: ESZI) útján biztosítja. Az ételt a jogosult ételhordóval elviheti, vagy a házi gondozók a jogosult lakására viszik. Házi segítségnyújtás (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítésnyújtás keretében biztosítani kell: a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. (3) A házi segítségnyújtást az Egyesített Szociális Intézmény végzi. (4) A január 1. után beadott kérelmek esetében, házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően az Szt. 68/A. (4) bekezdése, valamint a (8) bekezdés szerinti kivétellel - vizsgálni kell a gondozási szükségletet. 70 A gondozási szükséglet vizsgálatát az intézményvezető végzi. 71 (5) (6) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a szolgáltatást igénybe vevő nem igényli a szakvélemény szerinti óraszámot, a szolgáltatást az általa igényelt időtartamban kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. 72 (7) (8) A települési önkormányzat a megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni. A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani. Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az intézmény vezetőjének intézkedése alapján az Sztv /A. rendelkezéseinek megfelelően történik. 67 Beiktatta a 7/2008.(III.31.) ör. 68 Beiktatta a 10/2012.(IV.2.) ör. 69 Módosította a 2/2008.II.25.) ör. 70 Módosította a 10/2012.(IV.2.) ör. 71 Hatályon kívül helyezte a 10/2012.(IV.2.) ör. 72 Hatályon kívül helyezte a 10/2012.(IV.2.) ör.

10 (9) A házi gondozó a házi segítségnyújtás feladatát gondozási körzetben, illetve részkörzetben végzi. A gondozási körzeteket a rendelet 4. melléklete tartalmazza. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 32/A. (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. (3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult: a) az egyedül élő 65 év feletti időskorú, vagy súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy, b) kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti időskorú, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota az igénybevételt indokolja. (4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Egyesített Szociális Intézmény végzi. 73 Időskorúak napközbeni gondozása 32/B. (1) Az időskorúak napközbeni gondozását az Idősek Klubja valósítja meg. 74 (2) Az Idősek Klubja a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére (3) Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, továbbá egészségi okok miatt a 18. életévet betöltött személyek napközbeni gondozását szolgálja. (4) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelemről 75 az idősek klubjának vezetője dönt. 76 Fogyatékos személyek nappali intézménye 32/C. (1) A fogyatékos személyek nappali intézménye a Pándy Kálmán Otthonhoz integrált intézmény. (2) Az intézmény a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. A szolgáltatás indokolt esetben olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. Családsegítés 33. (1) A családsegítés keretében az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve a személyek szociális és mentálhigiénés ellátását kell biztosítani. (2) Családsegítés keretében a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a) közreműködik az igénylő családi gondjainak rendezésében, az életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, illetve megszüntetésében, továbbá mentális problémáinak megoldásában, b) az igénylő kérelmére életvezetési és egyéb tanácsokat ad, c) figyelemmel kíséri a lakosság szociális helyzetét, d) segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében, e) programokat (különösen üdültetést, táboroztatás, gyermekfelügyelet) szervez. 77 Támogató szolgáltatás 73 Helyét és számozását módosította a 2/2008.(II.25.) ör. 74 Módosította a 7/2010.(II.15.) ör. 75 Módosította a 20/2005.(X.3.) ör. 76 Beiktatta a 2/2008.(II.25.) ör. 77 Címét módosította a 2/2008.(II.25.) ör.

11 33/I. (1) A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása támogató szolgálat működésével valósul meg. (2) A támogató szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. (3) A támogató szolgálat a Pándy Kálmán Otthonhoz integráltan működik. 78 (4) A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy. (5) A (4) bekezdés alkalmazásában súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. (6) A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel. 79 A tanyagondnoki szolgáltatás 80 33/A. (1) A Mohács-szigeti településrész külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyeinek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítésére, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítására, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítésére a településrészen tanyagondnoki szolgáltatás működik. (2) A szolgáltatás által nyújtott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül a) a közreműködés aa) az étkeztetésben, ab) a házi segítségnyújtásban, ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így ba) a háziorvosi rendelésre szállítás, bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása; c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így ca) az óvodába, iskolába szállítás, cb) az egyéb gyermekszállítás. (3) A szolgáltatás által nyújtott közvetett, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés. (4) A szolgáltatás által biztosított közvetett szolgáltatások a következők: a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe, b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. (5) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes. 33/B. (1) Az étkeztetésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgáltatás biztosítja a 31. alapján megállapított szociális étkeztetést az étel házhoz szállításával. (2) A szociális étkeztetés díjaként a rendeletben megállapított térítési díjat kell fizetni. (3) A szállításért külön díjat nem kell fizetni. (4) Az étkeztetésben való közreműködés a tanyagondnoki szolgáltatás számára kötelezően ellátandó feladat. 33/C. (1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a tanyagondnoki szolgáltatás biztosítja a 32. alapján megállapított házi segítségnyújtás ellátást (pl.: bevásárlás, gyógyszerkiváltás). (2) A házi segítségnyújtásban való közreműködés térítésmentes. (3) A házi segítségnyújtásban való közreműködés a tanyagondnoki szolgáltatás számára kötelezően ellátandó feladat. 33/D. (1) A családsegítésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgáltatás biztosítja a 33. alapján megállapított családsegítés ellátást a következők szerint 78 (4)-(6) bekezdéseit beiktatta a 2/2008.(II.25.) ör. 79 Beiktatta a 7/2003.(III.24.) ör. 80 Módosította a 2/2008.(II.25.) ör.

12 a) az ellátottat, illetve a családját a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Újmohácsra kihelyezett ügyfélszolgálathoz, majd onnan a településrészre szállítja; b) az Szt ának (4) bekezdése szerint a családsegítő szolgálat egyéb feladataiként meghatározott tevékenységének ellátásában közreműködőként vesz részt, ennek keretében tájékoztatja a családsegítő szolgálatot a lakosság észrevételeiről, tapasztalatairól. (2) A családsegítésben való közreműködés térítésmentes. 33/E. (1) A tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak: a) személyszállítási feladatok, b) egyéb önkormányzati jellegű szállítási feladatok, c) önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok, d) kapcsolattartási feladat az önkormányzat és intézményei és a lakosság között, e) egyéb, az előbbi pontokban nem részletezett, szolgáltatási jellegű feladatok. (2) A tanyagondnoki szolgáltatás a személyszállítási feladatai között ellátja: a) az óvodások és általános iskolások oktatási, nevelési intézménybe, rendezvényekre, kirándulásokra történő szállítását, b) a betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítását, c) önkormányzati, illetve egyéb, települési rendezvényre történő szállítást, d) kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás céljára történő szállítást, e) családi eseményekre történő szállítást. A tanyagondnok kötelező feladata a)-c) pontokban meghatározott, nem kötelező feladata a d)-e) pontokban meghatározott szállítási feladat. (3) A tanyagondnoki szolgáltatás gondoskodik az óvodások és iskolások Újmohácsi Völgyesi Jenő Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézménybe való szállításáról és lakóhelyre történő visszaszállításáról. A tanyagondnoki szolgáltatás egyéb, az előző mondatban nem megjelölt oktatási intézménybe történő rendszeres szállítási feladatot a Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat (a továbbiakban: TRÖ) határozata alapján végezhet. A szállítási szolgáltatás ingyenes. (4) A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az érintett személy lakóhelyről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti. A településen kívüli egészségügyi intézménybe történő szállítás a TRÖ hozzájárulásával történhet. A szállítási szolgáltatás a TRÖ döntésétől függően térítéses, illetve térítésmentes. A szállítási szolgáltatás térítési díját a TRÖ határozattal állapítja meg. (5) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre való szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat tanyagondnoki szolgáltatás keretében való megoldását is. A személyszállítás történhet meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre, illetve rendezvényről meghatározott településrészre lakóházhoz. A szállítás térítésmentes, alanyi jogon jár. A feladat ellátása az e bekezdésben foglaltak fennállása esetén a tanyagondnoki szolgáltatás számára kötelező feladat. 33/F. (1) A tanyagondnoki szolgáltatás feladata a TRÖ rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatokat a TRÖ vezetőjének irányításával kell ellátni. (2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít különösen a képviselő-testületi ülés, a közmeghallgatás, a falugyűlés, az egyéb lakossági fórum, az önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények (pl. falunap, gyermeknap, idősek napja). (3) A feladatellátás a részönkormányzat vezetőjének intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli szolgáltatás. 33/G. A tanyagondnoki szolgáltatás köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot, vagy önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat haladéktalanul továbbítani a TRÖ vezetője felé. 33/H. (1) Tanyagondnoki szolgáltatás köteles ellátni a 33/A-G. -ba nem tartozó feladatokat, ha azok ellátására a TRÖ, illetve annak vezetője utasítja, illetve polgármester vagy a képviselő-testület intézkedése kötelezi. (2) Felhatalmazást kap a TRÖ arra, hogy határozatban döntsön egyes tanyagondnoki szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről, ha adott helyzet azonnali intézkedést kíván. (3) A részönkormányzat által hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani és a képviselő-testületnek címezni. (4) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének lehetősége a) egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján vagy hivatalból hozott határozattal nyílik meg, b) más szolgáltatások esetében alanyi jogon jár. (5) Az alanyi jogon igénybe vehető ellátások esetében határozatot nem kell hozni. A szolgáltatás igénybevételének jogosságát a tanyagondnoki szolgáltatást ellátó személy ítéli meg. (6) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok - a szolgáltatás rendelkezésére álló gépjármű segítségével - látja el. A tanyagondnoknak a feladatait a munkaköri leírásának, valamint a TRÖ vezetője utasításának megfelelően kell ellátnia.

13 (7) A térítési díj mértékéről a TRÖ határozattal dönt. (8) A térítési díjat egyes szállítási feladatok esetén előre, készpénzben meg kell fizetni. A szolgáltatásról a tanyagondnoki szolgáltatás helyben számlát állít ki. (9) A tanyagondnoki szolgáltatás az általa beszedett térítési díjakkal legkésőbb a következő hónap 5. napjáig köteles elszámolni a Polgármesteri Hivatal házipénztára részére. Az elszámolás a kiállított számlák alapján történik, de a menetlevelekkel történő, ellenőrzési célú egyeztetést követően Szakosított ellátások Ápolást, gondozást nyújtó intézményekben történő elhelyezés 35. Az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról a képviselő testület gondoskodik. Az önmagukról gondoskodni nem tudó személyek elhelyezése az idősek otthonaiban, valamint a pszichiátriai és értelmi fogyatékosok otthonában valósul meg /A. 83 A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott szociális intézmények, 84 valamint a Pándy Kálmán Otthon térítésmentesen biztosítják az ellátásban részesülők számára az intézet orvosai által rendelt, illetve az általuk javasolt szakrendelésen felírt az otthonok alap-gyógyszerkészletében szereplő gyógyszereket. Minden egyéb esetben a teljes gyógyszerköltség a lakót terheli. Idősek otthona 36. (1) 85 Idősek otthona az ESZI, valamint a sombereki otthon. 86 (2) Az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel, illetve a 36/2007.(XII.22.) SZMM rendeletben meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet 87 intézményvezetői igazolással rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el (3) Idősek otthonában a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig - a napi 4 órás ápolási-gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését (4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást biztosítani közvetlen életveszélyt jelentő körülmény (pl. fenyegető fagy-, vagy éhhalál stb.) esetén. Egyéb esetekben az R ának (1) bekezdésében foglalt eljárási szabályok az irányadók. 92 (5) Az idősek otthonában lehetőség van normál, demens gondozás, vagy átmeneti elhelyezés igénybevételére /A. 94 (1) 95 (2) Az ellátás igénybevételi eljárás rendjére, az ellátottat terhelő térítési díjra, valamint a fizetés módjára az e rendeletben foglaltak az irányadók. (3) Az önkormányzat Idősek Otthona létesítésének és működésének költségeit, továbbá a bevételeit elkülönítetten kezeli és a keletkező többletet idősellátási rendszerének tárgyi, személyi feltételeinek javítására fordítja. (4) Az önkormányzat az Idősek Otthonában elhelyezett személyek és házastársak vonatkozásában vállalja, hogy gondoskodik az orvosi ellátásról, rendszeres étkeztetésről és szükség esetén a betegápolásról. (5) Az önkormányzat vállalja, hogy biztosítja az Idősek Otthona folyamatos működésének feltételeit. 81 Módosította a 2/2008.(II.25.) ör. 82 Beiktatta a 3/2001.(I.31.) ör. 83 Módosította a 2/2008.(II.25.) ör. 84 a valamint a Pándy Kálmán Otthon szövegrészt beiktatta a 11/2011.(III.25.) ör. 85 Módosította a 2/2008.(II.25.) ör. 86 (2)-(3) bekezdését módosította, (4)-(5) bekezdését beiktatta a 2/2008.(II.25.) ör. 87 Igazoló szakvéleménnyel szövegrészt módosította az 1/2011.(I.24.) ör. 88 Módosította a 10/2012.(IV.2.) ör. 89 Második és harmadik mondatát hatályon kívül helyezte az 1/2011.(I.24.) ör. 90 Beiktatta a 10/2012.(IV.2.) ör. 91 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(I.24.) ör. 92 Módosította a 7/2008.(III.31.) ör. 93 Beiktatta a 7/2004.(III.29.) ör. 94 (1) bekezdését hatályon kívül helyezte a 2/2008.(II.25.) ör. 95 Módosította a 7/2008.(III.31.) ör.

14 96 (6) Az Idősek Otthona lakóinak a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, az Idősek Otthona üzemeltetési, fenntartási költségeinek fedezéséért térítési díjat kell fizetniük (7) Az intézményvezetőnek ellátási szerződést (megállapodást) is kell kötnie, amely tartalmazza a szolgáltatásokért fizetendő térítési díj képzésének módját. (8) 100 (9) Az Idősek Otthona létesítésére és működtetésére az Szt. illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet előírásai irányadóak. Pszichiátriai és értelmi fogyatékosok otthona 37. (1) A pszichiátriai és fogyatékos betegek otthona a mohácsi Pándy Kálmán Otthon. (2) A pszichiátriai és fogyatékos betegek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség, enyhe értelmi fogyatékos kiskorú csak kivételes esetben helyezhető el. 101 Ebben az otthonban végzik azoknak a krónikus pszichiátriai betegeknek az ápolását, gondozását, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. Lakóotthonok 38. (1) Lakóotthonok a mohácsi Pándy Kálmán Otthonhoz tartozó pszichiátriai betegek lakóotthona és fogyatékos személyek lakóotthona. (2) A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, a külön jogszabályban meghatározott esetben tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt befogadó intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. (3) A lakóotthonba az a személy helyezhető el, aki önmaga ellátására részben képes és lakóotthonba kerülése időpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt még nem. 102 Időskorúak gondozóháza /A. Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja (1) Az idősek otthonának, az időskorúak gondozóházának, a pszichiátriai és fogyatékos betegek otthonának és a lakóotthonok igénybevételére vonatkozó kérelmet (felvételre irányuló kérelmet) az intézményvezetőnél kell benyújtani, a kérelemről az MTKT felhatalmazása alapján Mohács város polgármestere dönt. (2) 105 Az intézményi jogviszony az intézményvezető és az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének az Szt. előírásainak megfelelő tartalmú megállapodásával jön létre. Az intézményvezető ezen megállapodást 15 napon belül megküldi a népjóléti osztályvezetőnek. Nem mohácsi lakosoknak az idősek otthonába történő felvételének (intézményi jogviszony létrejöttének) további feltétele, hogy a Mohácsi Önkormányzat és a nem mohácsi lakos ellátást igénylő személy állandó lakóhelye szerinti önkormányzat között legyen érvényes megállapodása nem mohácsi lakosok 106 a mohácsi önkormányzat által a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába átadott idősotthonban történő elhelyezéséről. 107 Nem mohácsi lakosnak kell tekinteni azt a mohácsi lakost is, aki az intézményi elhelyezésre irányuló kérelem benyújtását megelőző egy éven belül létesített mohácsi lakóhelyet. 96 Második mondatát hatályon kívül helyezte a a 2/2008.(II.25.) ör. 97 Második mondatát hatályon kívül helyezte az 1/2011.(I.24.) ör. 98 Módosította a 7/2010.(II.15.) ör. 99 Módosította a 2/2008.(II.25.) ör. 100 Hatályon kívül helyezte a 20/2005.(X.3.) ör. 101 Módosította a 42/2001.(XII.17.) ör. 102 Beiktatta a 7/2008.(III.31.) ör. 103 Hatályon kívül helyezte a 4/2009.(III.2.) ör. 104 Módosította a 7/2008.(III.31.) ör. 105 Módosította a 24/2002.(XI.25.) ör. 106 Módosította a 2/2008.(II.25.) ör. 107 Beiktatta a 2/2008.(II.25.) ör.

15 Térítési díj 41. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 109 A tanyagondnoki szolgáltatást és a családsegítést térítésmentesen kell biztosítani. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. 110 A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1.-ig kell meghatározni. (2) Térítési díj fizetése nélkül veheti igénybe az ellátást az az ellátásra jogosult, aki a) semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik b) bentlakásos intézményben él, jövedelemmel nem rendelkezik és akinek a térítési díj alapjául szolgáló készpénz, vagy ingatlan vagyona, tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs (3) Az étkezés, házi segítségnyújtás, 113 idősek klubja, idősek otthona igénybevétele esetén a személyi térítési díj meghatározásakor a kérelmező 114 rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az így figyelembe vett jövedelem a) 30%-át étkeztetés, b) 25%-át házi segítségnyújtás, c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás, d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében. e) idősek otthona ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át; f) idősek otthoni ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét; g) idősek otthoni ellátás esetén amennyiben a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni; h) ha az idősek otthoni ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. (4) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját a rendelet melléklete tartalmazza (5) Az étkeztetésnél és az idősek klubjánál, valamint a házi segítségnyújtás esetében, amennyiben az ellátást igénylő családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi saját jogú nyugdíj legkisebb összegének (ÖNYLÖ) 350%a alatt van, egyedül élő esetében 400 %-a alatt van, a személyi térítési díjat az intézményvezető csökkentheti illetve elengedheti. 118 (6) Idősek otthoni ellátás esetében a személyi térítési díjat egy havi időtartamra kell megfizetni a tárgyhónap utolsó napjáig, 119 étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja esetén pedig a tárgyhót követő hó 10-ik napjáig (7) 122 (8) 108 Hatályon kívül helyezte a 24/2002.(XI.25.) ör. 109 Beiktatta a 2/2008.(II.25.) ör. 110 Beiktatta a 10/2012.(IV.2.) ör. 111 Módosította a 7/2010.(II.15.) ör. 112 e)-h) pontjait beiktatta az 1/2011.(I.24.) ör. 113 Az idősek klubja, idősek otthona szövegrészt beiktatta az 1/2011.(I.24.) ör. 114 és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók szövegrészt hatályon kívül helyezte az 1/2011.(I.24.) ör. 115 Módosította a 11/2011.(III.25.) ör. 116 Módosította a 7/2010.(II.15.) ör. 117 Módosította a 2/2008.(II.25.) ör. 118 (6) bekezdését módosította, (7)-(9) bekezdéseit beiktatta a 2/2008.(II.25.) ör. 119 Beiktatta az 1/2011.(I.24.) ör. 120 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(I.24.) ör. 121 Módosította a 7/2010.(II.15.) ör.

16 123 (9) A személyi térítési díjat az intézményvezető saját hatáskörében állapítja meg. 124 (10) A Pándy Kálmán Otthonban ellátottak vonatkozásában a munka-rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő gondozottak személyi térítési díjának meghatározásánál a munka-rehabilitációs díj havonta legfeljebb Ft összegben vehető figyelembe. Eljárási rendelkezések 42. (1) A szociális ellátásra irányuló kérelmet a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével szóban vagy írásban a 125 Népjóléti Osztályon lehet előterjeszteni. 126 (2) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és a szakosított ellátások iránti kérelmeket az intézmények vezetőinél lehet előterjeszteni. 43. (1) A 127 Népjóléti Osztály a segélyt igénylő szociális helyzetéről tájékozódik. Ennek keretében bekéri az igénylő és családja rendszeres jövedelméről szóló igazolásokat és egyéb jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot. Ha a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények és a kérelmező életvitele között eltérés mutatkozik, a kérelem megalapozott elbírálása érdekében az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmánynak tartalmaznia kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők életkörülményeit, jövedelmi, vagyoni helyzetüket, szociális, egészségi állapotukat, továbbá a kérelem elbírálásához szükséges egyéb körülményeket. (2) A jövedelemszámításnál a fizetett tartásdíjat jövedelemcsökkentő, a kapott tartásdíjat növelő tényezőként kell számításba venni. (3) Amennyiben az igénylő, illetve családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a 128 Népjóléti Osztály megkéri a megyei APEH igazolását jövedelemadó alapjuk tárgyában. (4) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Polgármesteri Hivatal már bármely ügyben vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető. (5) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a 129 Népjóléti osztály a határozathozatalt követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozat valódiságáról, az igénylő nyilatkozatával ellentétes tények megállapítása esetén segély a részére egy évig nem utalható. 130 (6) A jogosultság megállapításakor a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni. Jövedelem igazolható: a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással. b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvénnyel, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással. c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonattal, d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolásával, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról. A jövedelemszámításánál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt. 131 (7) (8) A Képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja. 122 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(I.24.) ör. 123 Módosította a 36/2012.(XII.17.) ör. 124 Beiktatta a 13/2010.(VI.4.) ör. 125 Módosította a 3/2001.(I.31.) ör. 126 Módosította a 2/2008.(II.25.) ör. 127 Módosította a 3/2001.(I.31.) ör. 128 Módosította a 3/2001.(I.31.) ör. 129 Módosította a 20/2005.(X.3.) ör. 130 Módosította a 2/2008.(II.25.) ör. 131 Beiktatta a 20/2005.(X.3.) ör. 132 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(I.24.) ör.

17 Intézményi jogviszony megszűnése 44. Az intézményi jogviszony megszűnésére az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 45. (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevővel kapcsolatban az Szt ában foglaltak szerint kell eljárni. (2) 134 (3) A képviselő-testület az ellátás megtérítésének elrendelését követően a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, illetőleg csökkentheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, ha a visszafizetendő összeg megfizetése az ellátásban részesült személy és a vele közös háztartásban élők létfenntartását súlyosan veszélyezteti. Vegyes és záró rendelkezések (1) A képviselő-testület az Szt-ben és a 39. (1) bekezdésében megjelenő hatásköreit az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/1998.(XI.20.) ör-ben foglaltak szerint a polgármesterre és a 136 Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. (2) A polgármester, illetve a Szociális Bizottság által hozott döntés ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. (3) Ez a rendelet május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mohács Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 10/1999.(III.26.) rendelete, valamint az azt módosító 22/1999.(V.21.) rendelete és 40/1999.(XII.17.) rendelete, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 4/1999.(I.22.) rendelete, valamint az azt módosító 39/1999.(XII.22.) rendelete. 137 (4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell melléklet Átmeneti segély Nyugdíj összege Segély összege (Ft+,-20%) Egyedül élő nyugdíjasoknál Az öregségi nyugdíj legkisebb összege alatt Az öregségi nyugdíj legkisebb összege és az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-a között Családban élő nyugdíjasoknál Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a alatt Az öregségi nyugdíj legkisebb összege és annak 80%-a között Egyedül élő munkanélküli, ha a jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-a alatt van Családban élő munkanélküli, ha az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összege alatt van 140 Egészségi állapota miatt rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában részesülő a 3. negyedévben hivatalból A 18. -nak megfelelően a körülmények mérlegelésével Beiktatta a 2/2008.(II.25.) ör. 134 Hatályon kívül helyezte a 30/2000.(XI.15.) ör. 135 Módosította (1)-(2) bekezdését a 33/2000.(XII.5.) ör. 136 Módosította a 20/2005.(X.3.) ör. 137 Beiktatta a 2/2008.(II.25.) ör. 138 Módosította és jelölését módosította a 7/2003.(III.24.) ör. 139 Módosította a 42/2001.(XII.17.) ör. 140 Hatályon kívül helyezte a 36/2012.(XII.17.) ör.

18 melléklet Temetési segély A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: Ft melléklet Személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díja Egyesített Szociális Intézmény Étkeztetés* a) kiszállítással b) helyben fogyasztással Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali szociális ellátás időskorúak részére Demens személyek nappali ellátása Időskorúak bentlakásos intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása *a szociális étkeztetés az ÁFA-t tartalmazza Sombereki Szociális Otthon Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali szociális ellátás időskorúak részére Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása a) 580 Ft b) 780 Ft 730 Ft/óra 70 Ft/nap 1240 Ft/nap 1975 Ft/nap Ft/hónap 3085 Ft/nap Ft/hónap 2875 Ft/nap 375 Ft/óra 0 Ft/nap 0 Ft/nap 0 Ft/nap Ft/hónap 2680 Ft/nap Ft/hónap 2460 Ft/nap 141 Módosította a 4/2009.(III.2.) ör. 142 Jelölését módosította a 7/2003.(III.24.) ör. 143 Módosította az 5/2013.(III.11.)ör. 144 Módosította a 10/2012.(IV.2.) ör. 145 Módosította a 11/2011.(III.25.) ör. 146 Módosította a 7/2010.(II.15.) ör. 147 Módosította a 4/2009.(III.2.) ör. 148 Módosította a 44/2000.(XII.31.) ör. 149 Jelölését módosította a 7/2003.(III.24.) ör. 150 Módosította a 13/2003.(V.26.) ör. 151 Módosította a 19/2003.(IX.29.) ör. 152 Módosította a 38/2003.(XII.22.) ör. 153 Módosította a 21/2004.(VII.5.) ör. 154 Módosította a 40/2004.(XII.27.) ör. 155 Módosította a 45/2005.(XII.27.) ör. 156 Módosította a 33/2006.(XII.27.) ör. 157 Módosította az 1/2007.(II.19.) ör. 158 Módosította a 2/2008.(II.25.) ör.

19 melléklet Gondozási körzetek 1. gondozási körzet: Horváth K. u. páros oldal, Szent Flórián utca 2. gondozási körzet: Ete János u. 3.,5.,7.,9., Altinum utca, Körtvélyes utca 3. gondozási körzet: Ete János u. 1.,2.,4.,6., Horváth K. páratlan oldal 4. gondozási körzet: Brand E. utca, Ete János utca 8., 10., gondozási körzet: Liszt F. utca, Virág utca, Mező utca, Fáskert utca, Gyümölcs utca, Szélső utca, Bégpatak utca 6. gondozási körzet: Csele utca, Borza utca 1-9., Dárda utca, Kanizsai utca, Pécsi út, Kinizsi utca, Mohácsi Jenő utca, Kossuth utca páratlan , páros , Pécsi köz, Orgona utca, Jázmin utca 7. gondozási körzet: Újváros, Vasúti őrház, Borza u gondozási körzet: Hóvirág utca, Nefelejcs utca, Liliom utca, Park utca, Hársfa utca 9. gondozási körzet: Kossuth utca páros 2-56., Liget utca, Bégrét utca, Kertész utca, Dózsa Gy. u , Temető utca, Eszéki út, Fűzfa utca, Árok utca 10. gondozási körzet: Radnóti lakótelep, Kossuth páratlan gondozási körzet: Béke utca, Tompa M. utca, Dózsa Gy. u , Szent István utca, Szent Imre utca, Deák tér, Petőfi utca, Kölcsey utca, Rókus utca, Mátyás utca 12. gondozási körzet: Baross utca , , Névtelen utca, Vágóhíd utca, Dobozi Mihály utca, Kodály Zoltán utca, Dankó Pista utca, Munkás utca 13. gondozási körzet: Rákóczi utca, Baross utca 2-92, 1-99, Drággfy utca , Vásárhelyi Pál utca, Március 15. utca, Sarok utca, Szűk utca 14. gondozási körzet: Garai utca, Drágffy utca , , Zrínyi utca , , Sirály utca, Káposztáskert utca, Kismohács 15. gondozási körzet: Makói utca, Réti dűlő, Farkas utca, Kert utca, Kölkedi utca, Bem utca, Rét utca, Jókai utca 21-81/A., páros oldal, Török utca 16. gondozási körzet: Árpád utca, Zrínyi utca 1-43., 2-26., Drágffy utca 1-37., 2-36., Halász utca, Kálvin utca, Hunyadi utca, Batthány utca, Bocskai utca, Molnár utca, Szabadság tér 17. gondozási körzet: Baross udvar, Duna utca, Lánc utca, Színház utca, Széchenyi tér, Városház utca, Arany János utca, Gőzhajó utca, Jókai utca 1-19., Szent Mihály tér, Mészáros utca 18. gondozási körzet: Szabadság utca, Kígyó utca, Szent János utca, Eötvös utca, Kazinczy utca, Bérkocsi utca, Kisfaludy utca 19. gondozási körzet: Szentháromság utca, Szerb utca, Óvoda utca, Bárány utca, Korsós utca, Ponty utca, Fecske utca, Síp utca, Vörösmarty 13-89, gondozási körzet: Vörösmarty utca 1-11., 2-12., Perényi tömb, Perényi utca, Táncsics M. utca, Bakács utca, Bartók Béla utca, Kóló tér 21. gondozási körzet: Dózsa Gy. utca páros oldal, II. Lajos utca, Tomori utca, Gólya utca, Szepessy tér, Kórház utca, Ady E. utca, Bajcsy-Zs. utca , , 22. gondozási körzet: Bajcsy-Zsilinszky utca 1-27., 2-52., Tavasz utca, Vadász utca, Budai Nagy Antal utca, Rózsa utca, Felső-Dunasor, Diófa utca, József Attila utca, Felszabadulás utca, Vasútállomás, Indóház utca 23. gondozási körzet: Budapesti országút, Középmező dűlő, MOFA lakótelep, Bári út, Cselepart üdülőtelep, Cselepatak utca, Csencsevár utca, Csernavölgy utca, Előhegy utca, Jenyei út, Kis utca, Szőlő utca, Szőlőhegy, Trafó telep, Vízkiemelő, Rózsadomb utca 24. gondozási körzet: Alsókanda, Aprósor utca, Baracskai út, Csata dűlő, Csillagvirág utca, Élesd dűlő, Felsőlög dűlő, Felsőkanda, Fenyő utca, Gát utca, Hársfasor, Honvéd utca, Horváth Sándor utca, Hullámsor utca, Ifjúság utca, Ipolyköz, Iskola utca, Malomvölgyi utca, Megyeri utca, Mezőszél utca, Ordas dűlő, Papkert dűlő, Paprét dűlő, Pataksor utca, Páfrány utca, Radnóti M. utca, II. Rákóczi F. utca, Sárhát Dűlő, Sáros dűlő, Szabadságpuszta, Szegedi út, Sziget utca, Tulbanov utca, Újmohácsi üdülőtelep, Úttörő utca, Völgyesi Jenő utca, Zátony utca melléklet UTAZÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 159 Beiktatta a 7/2005.(IV.25.) ör. 160 Beiktatta a 45/2005.(XII.27.) ör. 161 Módosította a 20/2006.(XII.4.) ör.

20 1.Kérelmezőneve: (lánykori név) 2. Születési hely, idő:. TAJ szám: Anyja neve:. 3. Állandó lakcím:. 4. Tartózkodási hely:. 5. Bérletigazolvány száma: 6. Kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók (neve, születési hely, anyja neve, munkahely, iskola) Gazdasági aktivitás (a megfelelőt kérjük aláhúzni): oktatási intézmény nappali/ vagy esti tagozatos tanulója, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, nyugdíjas, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, fogyatékossági támogatásban részesülő súlyos fogyatékos személynek, továbbá azon megváltozott munkaképességű személynek, akinek a munkaképesség csökkenése eléri az 50 %-ot és rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 4. baleseti fokozatba tartozók baleseti járadékában, átmeneti járadékban, rokkantsági járadékban vagy rendszeres szociális járadékban részesül. 8. Életkörülmények részletes leírása:.... Tájékoztató: A kérelemhez a család összes jövedelméről 162 az utolsó 1 havi nettó jövedelemigazolásokat csatolni kell. Mohács, melléklet Előzetes együttműködési megállapodás. kérelmező aláírása mely létrejött egyrészről: Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, mint Adósságkezelési tanácsadó (7700, Mohács, Eötvös u.6.) (továbbiakban tanácsadó) 162 Módosította a 2/2008.(II.25.) ör. 163 Beiktatta a 16/2010.(VII.5.) ör.

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2013.(X.16.), 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.),

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 19/2013.(XII.2.),12/2013.(X.16.), 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.),

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

5/2000. (VII. 3.) sz. rendelete. A falugondnoki szolgálatról

5/2000. (VII. 3.) sz. rendelete. A falugondnoki szolgálatról 5/2000. (VII. 3.) sz. rendelete A falugondnoki szolgálatról Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv-ben kapott felhatalmazás, valamint

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról *

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának 1 49/2003. (IX.18.) ök. sz. rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Orgovány Nagyközség

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben