Pedagógiai program 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program 1"

Átírás

1 Pedagógiai program 1

2 BEVEZETÉS Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai Céljaink: Feladataink: Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: Iskolai könyvtár A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai Az osztályfőnök feladatai és hatásköre A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás aszülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A tanulók körében végzett munka Az igazgató(vezetőség) és a nevelőtestület együttműködése A szakmai munkaközösségek együttműködése A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat hatálya, célja A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése Belügyi rendészet, katonai alapismeretek szakközépiskola 4 éves képzés

3 1.12 A tanév javasolt beosztása Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésénekkövetelményei és formái Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükségesmódszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskola egészségnevelési elvei Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: Az iskola környezeti nevelési elvei Környezeti nevelés tanórán és tanórán kívül A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

4 A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Kollégiumok A kollégiumok pedagógiai programja A kollégiumok adatai A kollégium neve: BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium A kollégium neve: BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium A működés belső feltételrendszere A működés külső feltételrendszere A kollégiumok társadalmi szerepe Didaktikai alapelvek Értékek a pedagógiai programban Az AJKP-ban részt vevő kollégium feladatai Az AJKP és a kollégiumi pedagógiai program a) elfogadja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat; törekszik arra, hogy egyénileg felmérje, megismerje, értelmezze és kielégítse szociális, kulturális és mentális igényeiket és szükségleteiket, képes a tanuló szüleivel/gondviselőjével és a tanulóval alkotó együttműködésre mindezen törekvések teljesülése érdekében, j) a programhoz való csatlakozásakor részt vesz egy érzékenyítő alapképzésen és rendszeresen továbbképzéseken b) az AJKP különböző évfolyamain tanulókból kialakított kollégiumi csoport, együttműködés a fejlesztésben részt vevők között, együttműködés az intézményi önkormányzatiság szintjein tanulók, pedagógusok, dolgozók közvetlen részvétele, együttműködés települési önkormányzatokkal, együttműködés a fenntartóval a) stratégia készítése, e) az intézmény sokoldalú bemutatása az érintett tanulóknak, családjaiknak, Cél: Olyan tevékenységek tervezése és megvalósítása, amelyek a tanuló családjával és a leendő/jelenlegi középiskolával együttműködésben az előkészítő év időszakában a kollégiumban folynak, és az érettségit adó középiskolai tanulmányokra készítenek fel a) pályaorientáció: integrált osztályokba történő átvétel koordinálása és támogatása,

5 3.3. A bemeneti mérés folyamata c) az értékelési eredmények alapján a fejlesztési szükségletek azonosítása Az egyéni fejlesztés folyamata a) egyéni fejlesztés eljárásrendjének megalkotása és működtetése, d) egyéni fejlesztési és tanulási tervek kialakítása, a tehetségfejlesztés érdekében; a tervek megvalósulásának érdekében differenciált tanulásszervezés, a) az alapprogramban meghatározott kompetenciák fejlesztése, f) kortárssegítés, Cél: Olyan pedagógiai környezet megteremtése, amely környezetben a tanuló fejlődése a leghatékonyabb módon folyik b) projektmódszer alkalmazásával szerveződő tevékenységek (csoportfoglalkozáson, csoportfoglalkozáson kívül), f) mentálhigiénés műhelyek megfelelő szakemberek bevonásával A tanulói mérés és értékelés folyamata cb) a tanuló szociális helyzetének felmérése, A továbbtanulási és munkavállalási célok kijelölése érdekében a tanuló két tanévvel az érettségi előtt a nevelésében érintettekkel közösen karriertervet készít az egyéni fejlesztési terv keretei között, mellyel összefüggésben megvalósítandó tevékenységek: Az AJKP folyamatos fejlesztése A programban végzett diákok körében öt év átlagában számítva növekszik a felsőoktatási intézményekbe felvett diákok aránya, legalább az 50% eléréséig b) évente készítendő feladatterv részeként programfejlesztési feladatok meghatározása, Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program A nevelőtestület h) kész az önértékelésre, nyitott mások értékelő visszajelzésére, képes a reflexiók alapján változtatni nézetein és gyakorlatán, Csoportszervezés c) az AJKSZP-ba felvett tanulókból és a kollégium nem AJKSZP-s tanulóiból kialakított csoport Együttműködés Az együttműködés kiemelt területei: b) együttműködés a családdal,

6 f) együttműködés általános iskolákkal, továbbá más szakiskolákkal és kollégiumokkal, i) együttműködés a területileg illetékes gyermekvédelmi szakellátó rendszerrel, l) együttműködés civil szervezetekkel, Az AJKSZP fő folyamatai, a folyamatok céljai, indikátorai, működtetése során megvalósítandó tevékenységek, tevékenységcsoportok pontokban foglalt fő folyamatok azok a kulcsfolyamatok, melyek együttesen és komplex alkalmazásban az AJKSZP céljainak elérését biztosítják A tanulók felkutatásának és beiskolázásának folyamata a) stratégia készítése, d) szükség szerint kapcsolati háló kiépítése személyi szinten az érintett családokkal, tanulókkal, f) kapcsolattartás a fenntartóval A szakiskola életre való felkészítés támogatása érdekében végzett tevékenységek: b) az AJKSZP első évében stabil élet- és napirend kialakítása A bemeneti mérés folyamata c) az értékelési eredmények alapján a fejlesztési szükségletek és az igények azonosítása Egyéni fejlesztés folyamata a) az egyéni fejlesztés eljárásrendjének megalkotása és működtetése, c) egyéni megállapodás a tanulók tanulmányi és egyéb céljairól, f) az egyéni fejlesztési tervek alapján szervezett tantárgyi képességfejlesztő programok Egyéni fejlesztés eszközrendszere c) előítéletek kezelése, g) tanári mentori rendszer működtetése, Pedagógiai környezet Inkluzív pedagógiai környezet megteremtését, a tanuló egyéni és kiscsoportos (4-6 fő) felkészülését támogató tanulásszervezést szolgáló tevékenységek: b) projektmódszer alkalmazásával szerveződő tevékenységek (csoportfoglalkozáson, csoportfoglalkozáson kívül), d) drámapedagógia eszközrendszerének alkalmazása, f) mentálhigiénés műhelyek megfelelő szakemberek bevonásával A tanulói mérés és értékelés folyamata

7 b) az intézmény azonosított és megjelölt mérőeszközeinek használatával mérések elvégzése: c) az értékelési eredmények alapján a támogatási, fejlesztési igények és szükségletek azonosítása, A munkavállalási célok kijelölése érdekében a programban tanulók a szakiskola 10. évfolyamának végén az egyéni fejlesztési terv keretei között karriertervet készítenek a nevelésükben érintettekkel közösen. megvalósítása érdekében megvalósítandó tevékenységek: e) karrierterv készítése, e) a programban keletkező adatok visszacsatolása

8 BEVEZETÉS Nógrád Megye Önkormányzatának határozata július 1-jével jogutóddal megszüntette a bátonyterenyei Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium önállóságát, és ezen intézményeket a salgótarjáni Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumba (székhelyintézmény) integrálta tagintézményekként. KÜLDETÉSNYILATKOZAT Iskolánkban (közös intézményünkben) hagyományaink és céljaink szerint művelt és igényes szakembereket képezünk, nevelünk. Programunk boldogulási esélyt kínál valamennyi tanulónk számára, felkészítjük őket a tanulásra, a munkára, az életre. A jövő szakértelmének kiművelése során képességalapú, használható tudást nyújtunk - iskolatípusunknak megfelelően. Hangsúlyosnak tartjuk a munkaerőpiac elvárásainak való megfelelést, a professzionalizálást, a rugalmas, a változó körülményekhez alkalmazkodni képes, szakmai ismereteit megújítani akaró és tudó szakemberek képzését. A kor kihívásainak megfelelően fontosnak tartjuk a gazdaság változó világában és a társadalomban való eligazodáshoz, az élethosszig tartó tanulás követelményéhez, a műveltség igényének kialakulásához, az önmegvalósításhoz, a méltó emberi élethez szükséges képességek, készségek fejlesztését. A hagyományos értékek közvetítése mellett felvállaljuk a korunk mindennapos tevékenységeinek részét képező számítástechnikai, idegen nyelvi ismeretek elsajátítását, bevezetjük tanulóinkat a természeti környezeti, egészségvédelmi ismeretek kultúrájába, megismertetjük az érdeklődőket az alapvető technikai ismeretekkel. Így tanulóink a szakmunkásoklevél, az érettségi, vagy akár a technikus oklevél megszerzésén túl a munkaerőpiacon korszerű tudásanyaggal jelenhetnek meg, illetve felkészülhetnek a felsőoktatási intézményekbe való belépésre. A nevelési és tantárgyi programunk harmonizál aktív tanulói részvételt, kreativitást feltételező pedagógiai elveinkkel, a tehetséggondozást, hátránykompenzációt, esélyegyenlőséget egyaránt biztosítani kívánó elképzeléseinkkel. Valljuk, hogy programunk végrehajtása során - a társadalmi elvárások mellett - figyelembe vesszük az iskolahasználók (szülők, tanulók, nevelőtestület) teljes körének igényeit, szükségleteit. Mindennapjainkat áthatja az iskolaközösség alakítása, hiszen tanár, nevelő, diák, szülő érdeke egyaránt, hogy jól érezzük magunkat iskolánkban. Megítélésünk szerint felvállalt pedagógiai küldetésünkben igyekszünk érvényesíteni azokat a követelményeket, amelyek alapján megfelelhetünk az egyre terjedő európai modellnek. 8

9 1 Az iskola nevelési programja - iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása - A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban és tagintézményeiben tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek keretében: - a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, - a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, - a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, - diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, - minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban, - az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között. 2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében: - a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, - iskolánk olyan az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, - az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk, - fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, - szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen, - törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, - segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 9

10 - törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására, - szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 3. Iskolánk elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: - rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, - igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő polgárai, - ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és közművelődési intézményekkel, - nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk eddigi hagyományaihoz híven továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen. 4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. Ennek érdekében - biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képességkibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek. 5. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: - humánus, - erkölcsös, - fegyelmezett, - művelt, - kötelességtudó, - érdeklődő, nyitott, - kreatív, alkotó, - becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, - képes a problémák érzékelésére és megoldására, - gyakorlatias, - képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, - jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), - van elképzelése a jövőjét illetően, - becsüli a tudást, - öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, - ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, - képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 10

11 - tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, - képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban, - a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, - ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a természet, a környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, - a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben, - ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, - ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat, - ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit, - viselkedése udvarias, - beszéde kulturált, - társaival együttműködik, - szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, - képes szeretetet adni és kapni, - szereti hazáját, - megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, - szellemileg és testileg egészséges, edzett, - egészségesen él, - szeret sportolni, mozogni, - megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. 11

12 Alapvető célunk a Nógrád megyei közoktatás-fejlesztési koncepcióval összhangban - a munkaerőpiac követelményeinek megfelelő szakemberek képzése a fa-, fém-, építő-, jármű-, villamos-, könnyű-, elektronikai-informatikai ipar, környezetvédelem, szolgáltatóipar területén, az általános műveltséget közvetítő szakaszt követően, az OKJ szerinti bemeneti követelmények figyelembe vételével. Nevelési-oktatási alapelveink: Alapelvünk, hogy iskolai tevékenységünk valamennyi területén és szintjén egy gyakorlatias, a tanulók önmegvalósítását szolgáló oktatást-nevelést valósítunk meg. Segítjük tanulóinkat abban, hogy a tanulás életprogrammá válhasson számukra. Munkánk során nem az ismeretek felhalmozását tartjuk elsődlegesnek, hanem azok bővítésére, elmélyítésére, alkalmazni tudására helyezzük a hangsúlyt. Hiszünk abban, hogy mindenki tehetséges valamiben, ezért törekszünk arra, hogy felismerjük és fejlesszük tanítványaink képességeit, készségeit. Nevelő-oktató munkánk középpontjában a személyiség fejlesztése áll. Úgy véljük, tanulóink fizikai és szellemi fejlődésének összhangja juttathat el egy olyan harmonikus személyiséghez, aki képes lesz majd a változó igényekhez alkalmazkodva méltó emberi életet élni. Tanulói összetételünk heterogenitásából adódóan igyekszünk biztosítani sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulóink fejlődését is, csakúgy, mint az elmélyültebb tudást igénylő tehetséges diákokét. Törekszünk arra, hogy tanítványaink ismerjék meg és sajátítsák el, illetve tartsák tiszteletben a humanizált társadalom értékrendszerét. Valljuk, hogy a gyerekek tanulását elsősorban a pozitív megerősítés segíti elő. A sikerélmény kitartó tevékenységre sarkall, és teljesítményképes tudást eredményez. 12

13 Kollégiumainkban kiemelt figyelmet fordítunk a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek elsajátítására, a viselkedési normák következetes betartatása Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. Kiemelt alapelveink a következők: a kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése, az esélyegyenlőség biztosítása, az SNI-s tanulók integrált oktatása, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, az alkotó pedagógiai klíma megteremtése. Az intézmény cél- és feladatrendszere: A közoktatás és a szakképzés távlati céljaival, illetőleg nevelési alapelveinkkel összhangban iskolánkban az alábbi célok és feladatok kaptak prioritást: Elsődleges célunk a tanulók felkészítése a szakmai- és az érettségi vizsgakövetelmények teljesítésére az alap- és középfokú műveltség bázisán. Célunk a munkaerő-piaci igények, elvárások által megkívánt teljesítmény és minőség szintjének megfelelő elméleti tudás és gyakorlati készség alkalmazásának elősegítése (valamennyi kompetenciaterületen). Céljaink: a sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése a kompetencia alapú oktatás megvalósításával, 13

14 a digitális írástudás elterjesztése, a tanulók képességeinek, kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, a nevelőtestület módszertani kultúrájának fejlesztése, az önálló intézményi innováció megvalósítása, nyomon követése. Feladat: a tanulás, az alkotó munka értékének elfogadtatása, a kompetencia alapú oktatás kiterjesztése, élet közeli tanulási környezet kialakítása, a tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés tevékenység- rendszerének biztosítása, a játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása. Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek. 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése. Közvetlen módszerek - Követelés. - Gyakoroltatás. - Segítségadás. - Ellenőrzés. - Ösztönzés. - Elbeszélés. - Tények és jelenségek bemutatása. - Műalkotások bemutatása. - A nevelő személyes példamutatása. 14 Közvetett módszerek - A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. - Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása. - Hagyományok kialakítása. - Követelés. - Ellenőrzés - Ösztönzés. - A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében. - A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi

15 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása). - Magyarázat, beszélgetés. - A tanulók önálló elemző munkája. életből. - Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról. - Vita. Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka tanév végén: - minden tantárgyból megfelel az középfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) - rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, - ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, - határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. - megkezdi és sikeres szakmai vizsgát tesz. 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A tanulók erkölcsi nevelése. Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 2. A tanulók értelmi nevelése. Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 15

16 Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 5. A tanulók akarati nevelése. Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 6. A tanulók nemzeti nevelése. Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 7. A tanulók állampolgári nevelése. Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 8. A tanulók munkára nevelése. Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. A hátrányos helyzetű gyerekek 14 éves korukig rengeteg kudarcélményt, sikertelenséget élnek át, s ez önmagában is deformálja, a deviancia irányába tereli életüket. Ezért a velük való foglalkozást a tanuláshoz, az iskolához való viszony feltárásával, a negatív érzelmek, átélt sérelmek kibeszélésével érdemes kezdeni. Olyan munkáról van szó, amely során megkíséreljük a gyerekekben helyreállítani a világ megismerése iránti kíváncsiságot, tanulási kedvüket felkelteni. A tanulásnak azokkal a fogásaival is meg kell ismertetnünk a gyerekeket, amelyek a hatékony, gazdaságos és eredményes tanulást lehetővé teszik. Konkrét módszerekről, eljárásokról, van itt szó, melyeket be kell mutatnunk, ki kell próbáltatnunk és be kell gyakoroltatnunk. Ezek egyaránt vonatkoznak a figyelem, a beszédben és írásban való önkifejezés, az emlékezet, a gondolkodás és az önművelés területére. A végső cél a gyerekek 16

17 saját tanulási módszerének kialakulása. A fő feladat nem a tananyag átadása, hanem a személyiség fejlesztése. Ez természetesen a tananyag átadásának folyamatában valósul meg, de olyan módon, olyan módszerekkel, amelyek mind az alapképességek folyamatos fejlődését, mind a tananyag átélhetőségét lehetővé teszik. A cél megvalósításának útja: tanulási módszerek, eljárások, technikák bemutatása; kipróbálás, begyakorlás a sikeres elsajátításig; használatbavétel, naponkénti alkalmazás. Elvárható eredmény a tanulás tanulása folyamán: Ismerjék az állandó tanulási idő jelentőségét, a célszerű tanulási sorrendet (pl. egyszerűbbtől, a komplikáltabbig, szavaktól a kifejezésekig, mondatokig, összefüggő szövegekig).tapasztalják meg az egyéni időterv jelentőségét (pl. a napi rendszeres szóismétlés fontossága, haszna). Legyenek jártasak a pihenőidők beiktatásában. Tapasztalják meg, hogy a kíváncsiságnak, érdeklődésnek milyen szerepe van a tanulásban (pl. szövegek híres emberekről, sztárokról). Legyenek képesek mozgósítani akaraterejüket akkor is, ha számukra kevésbé érdekes ismeretekkel találkoznak, mert közelebbi és távolabbi céljaik megvalósulását ez is szolgálja. Tanuljanak meg tájékozódni a segédkönyvekben (pl. szótár). Éljék át tehetségük, képességeik, tudásvágyuk, akaraterejük adta siker élményét, próbálják a kudarcokat is elviselni (sikeres nyelvhasználat pl. az Interneten). Legyenek képesek reális célokat kitűzni maguknak, mozgósítsák akaraterejüket a megvalósításhoz (pl. külföldi munkavállalás elérésének a célja). Legyenek képesek adott ismeretet elsajátítani (pl. nyelvtani fogalom, olvasmány feldolgozása) Legyenek képesek a közös órai munka során az önálló tanulásban is eszközként használni a tankönyvet, a vázlatot. Alakuljon ki a tanulókban reális kép önmagukról, melynek ismeretében legyenek képesek fejlődni az eredményes tanulás érdekében. Tapasztalják meg azokat a tanulási technikákat, melyek segítségével a legrövidebb idő alatt a leghatékonyabban tudnak tanulni. Váljon szokásukká a teljes figyelemmel történő olvasás. 1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szellemi egyensúly, harmónia, szociális jól-lét állapota. Az egészség nem passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi, lelki képességeket hangsúlyozza. Ebből adódóan az egészségnevelés, egészségfejlesztés fogalmába 17

18 tágabb értelmezésben- a testi és lelki, társadalmi és környezeti tényezők és a közösségi kapcsolatok is beletartoznak. 1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel - a táplálkozás, - az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre, - a családi és kortárskapcsolatok, - a környezet védelme, - az aktív életmód, a sport, - a személyes higiénia, - az elsősegély-nyújtás alapismeretei, - a szexuális fejlődés területén. 2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata. 3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: - testnevelés órák; - játékos, - az iskolai sportkör foglalkozásai; - tömegsport foglalkozások; b) a helyi tantervben szereplő szakmai tantárgyak tananyagai c) az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; d) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások e) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele Céljaink: hogy a család mellett az iskola is az egészségfejlesztés kiemelkedő színterévé váljék, az egészségmegőrzését elősegítő tudás és tapasztalat összegyűjtése és bemutatása, az egészséges életmódra ösztönzés, 18

19 hogy tanulóink megértsék saját egészségvédelmük jelentőségét, rendelkezzenek az ehhez szükséges ismeretekkel, jártasságokkal, a tanulók egészségvédelme mellett a pedagógusok, valamint a tanulók családtagjainak egészségvédelme és egészségfejlesztésének a segítése, egészséges, pozitív életvezetés kialakítása minden szinten, kulturált életvitel-szemlélet iránti belső igény megalapozására való törekvés. Feladataink: a diákokkal kapcsolatosan o az egészséges táplálkozás érvényesítése, o tudatosan egészséges táplálékot fogyasztani tudó, szelektáló nemzedék nevelése, o a testi, fizikai aktivitás igényének kialakítása, o váljon életszükségletté, épüljön be a tanulók napirendjébe a mozgás, a sport, o a káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, drog) visszaszorítása, o a tanulók egészségmegőrző szokásainak kialakítása o a káros szenvedélyektől mentes, tudatos életmód választására nevelés, o a lelki egészségvédelem megerősítése, o Ép testben ép lélek, önismeret, kommunikációs képességek, szociális készség fejlesztése, o a másság elfogadása, tolerancia, o önbizalom, önépítés, a kompetencia magasabb szintjére jutása, juttatása, o egészséges önbizalom kialakítása, o konfliktus- és stressz-helyzetek kezelése, o pozitív gondolkodásra nevelés, o barátság, szerelem, szex, családi életre nevelés, szeretetre nevelés, o egészséget támogató környezet biztosítása, o a környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmakká váljanak a tanulók számára, o annak tudatosítása, hogy a természet, a környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, o felelősség a természet, a környezet iránt, o tisztelet a természet, az ember iránt (életminőség javítása), o személyi higiénés szokások kialakítása, gondozása (tisztaság, öltözködés); a pedagógusokkal kapcsolatosan 19

20 o A pedagógusok egészsége szempontjából hangsúlyt kell fektetni a pedagógusok továbbképzésére, a testi egészség megőrzése érdekében fontos a sportolási lehetőségek biztosítása. /A tanulók egészségnevelése szempontjából nem közömbös, hogy milyen azoknak az egészsége (testi, lelki), akik velük foglalkoznak, őket nevelik./ o Feladatunk hatni a szülők egészségnevelési tevékenységére. o Feladatunk kitekinteni szűkebb környezetünkre, illetve a globális problémákra is Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológia és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók o ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; o ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. o ismerjék fel a vészhelyzeteket; o tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; o sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; o ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; o sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: o a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; o a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit; o a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások keretében foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 20

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013 Tar Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... I.BEVEZETŐ... 5 Küldetésnyilatkozatunk... 5 Intézményünk küldetése a társadalom felé... 5 Küldetésünk a pedagógusok felé... 5 Intézményünk küldetése a gyermek felé...

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM...

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1. 1. Kedves Olvasó!... 4 1. 2. Rövid iskolatörténet... 4 1. 3. Intézményünk fő tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 4 1. 3. 1. Alapvető szakfeladataink:...

Részletesebben