I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya"

Átírás

1 Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény. (továbbiakban: Szt.) 32. (3) bekezdésében, 38. (2) bekezdésében, 47. (1) bekezdésében és 50. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes szolgáltatást nyújtó alapszolgáltatásokról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza Nádudvar Város Önkormányzat által biztosítható egyes szociális ellátások formáit, a jogosultság feltételeit és az igénybevételük intézményi rendszerét. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed: (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) Az Szt. 6. -ában meghatározott, az Önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában az Önkormányzat közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte. (3) Az Szt. 7.. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Chartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, és magyarországi tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (4) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény (a továbbiakban Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint (5) Az Szt. 32/B.. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

2 (6) A rendelet meghatározza a pénzbeli és természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, mindazon feltételeket és intézményrendszert, amely az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokra vonatkozik. A szociális igazgatás helyi szervei 2. (1) A rendeletben foglalt szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket Nádudvar Város Önkormányzatának a) képviselőtestülete b) polgármestere, c) jegyzője gyakorolja. Eljárási rendelkezések 3. (1) A rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani. A kérelem elektronikus úton nem nyújtható be. (2) Az ellátás igényléséhez a kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, és a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. a.)-h.) pontjában szereplő adatokat, melyet a hivatal által megszövegezett kérelem nyomtatványon kell benyújtani. (3) A kérelemhez csatolni kell: a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, vagy b.) a munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség határozatát, vagy c)a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, nyugdíj ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által január hónapban kiállított igazolást a tárgyévi ellátás összegéről, vagy d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadójáról, vagy e) egyéb jövedelmek esetében kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelemről, vagy (4) Amennyiben az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a kérelemben foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető

3 (5) A jogosultsági feltételek megállapításához e paragrafusban szabályozottakon túl szükséges igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül meghatározásra. 4. (1) A természetben folyósított ellátások esetén a szolgáltató számlájára történő közvetlen utalás a tárgyhót követő hónap 5. napjáig történik, az első alkalommal történő utalással egyidejűleg a szolgáltató értesítése mellett. Az értesítésnek tartalmaznia kell a jogosult természetes azonosító adatait, lakóhelyére, tartózkodási helyére vonatkozó adatokat, a szerződésszámot/befizető azonosítót/ügyfélszámot és a támogatás havi összegét, a folyósítás időtartamát. (2) A rendszeres pénzbeli ellátások folyósítása havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a posta útján, vagy lakossági folyószámlára utalással történik. A nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 munkanapon belül külön kérelem nélkül átutalással történik. Indokolt esetben a döntéshozó intézkedhet az elkészült határozat azonnali végrehajtásáról, és az ellátás pénztárból történő kifizetéséről. (3) A jövedelemszámításnál az abban az időszakban érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelyről a kérelmező a nettó jövedelméről szóló igazolást benyújtotta. (4) Rendszeres pénzellátás megállapításakor töredékhónap esetén az ellátás összege az egy hónapra járó összeg harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata. 5. (1) A rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a rendelet rendelkezéseinek megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni. Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell az ellátás visszatérítésére a) a pénzbeli szociális ellátás esetén visszafizetésre, b) a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére c)a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére. (2) Ha a jegyző a hatáskörébe tartozó szociális ellátás visszatérítését rendeli el, a visszatérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét méltányosságból a) elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét és létfenntartása veszélybe került, vagy b)csökkentheti, vagy c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti amennyiben a megfizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné. (3) Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamatösszegét méltányosságból - 3 -

4 a) elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, vagy b) csökkentheti, vagy c) részletekben fizettetheti meg amennyiben a megfizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné. II. fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások (1) Az Önkormányzat pénzbeli ellátásként nyújtja: a) a rendszeres szociális segélyt az Szt. 47. (2) pontjában foglaltak kivételével b) a temetési segélyt 6. (2) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként nyújtja a) a lakásfenntartási támogatást b) az átmeneti segélyt c) a köztemetést d) az Szt. 47. (2) bekezdésében meghatározott mértékben és módon a rendszeres szociális segélyt e) hulladékszállítási díj-kedvezményt f) a közgyógyellátást. (3) A természetben nyújtott ellátást a (2) bekezdés b)-c) pontokban meghatározott ellátásoknál szolgáltató számlájára történő utalás, vagy szociális utalvány formájában kell teljesíteni. (4) A normatív lakásfenntartási támogatás természetbeni folyósítása kizárólag szolgáltató számlájára történő közvetlen utalással nyújtható. (5) A helyi lakásfenntartási támogatás szolgáltató számlájára történő közvetlen utalással, a rendelet 7. (5) bekezdésében meghatározott esetben számlára történő utalás és utalvány formájában együttesen adható. (6) Hulladékszállítási díjkedvezmény csak szolgáltató számlájára történő közvetlen utalással nyújtható. (7) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározottaktól eltérően, pénzbeli kifizetéssel csak kivételesen méltánylást érdemlő, e rendeletben szabályozott esetben lehet eltérni. 7. Lakásfenntartási támogatás (1) Az Szt. 38. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján Nádudvar Város Önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatásban részesíti azokat, akik a törvényi feltételeknek megfelelnek

5 (2) Rendkívüli indokolt esetben önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható, az Szt (4) bekezdésében meghatározott lakásnagyság figyelembe vételével. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás nyújtásának feltétele a) a kérelmező a normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult és b)háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem lépi túl az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és c)a lakásfenntartás elismert havi költsége nem haladja meg a háztartás havi összjövedelmének a 30 %-át. (4) A költségek igazolásának módja a kérelem benyújtásakor: kérelmező vagy vele közös háztartásban élő személy nevére előző számlázási időszakra kiállított közüzemi számlák, szilárd tüzelés esetén készpénzfizetési számla, albérleti szerződés másolatának benyújtása. Az irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző egy hónap. (5) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege egységesen 2500,- Ft, melyet a hulladékszállítást, és a lakossági ivóvízszolgáltatást biztosító szolgáltató számlájára történő közvetlen utalással folyósít az önkormányzat. Helyi lakásfenntartási támogatás folyósítása esetén, amennyiben a megállapított támogatás meghaladja a közszolgáltatók számlájára történő utalás összegét, a különbözetet utalvány formájában nyújtja az önkormányzat. (6) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, amelynek összegét a tárgyhót követő hónap 5. napjáig postai úton vagy folyószámlára utalással kell kifizetni. (7) A kérelmet lakásonként évente két alkalommal lehet benyújtani. (8) A lakásfenntartási támogatás legfeljebb 6 hónapra állapítható meg, havonta egyenlő összegben. (9) Helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (10) A támogatásban részesített a jövedelmében és költségében bekövetkezett változás esetén köteles a változást követő 15 napon belül bejelenteni a Polgármesteri Hivatal felé. (11) Megszűnik a támogatás a megállapított idő elteltével, illetve a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával. 8. Átmeneti segély (1) Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú személyek részére átmeneti segélyt nyújt. Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha az igénylő: a) tartós betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved - 5 -

6 b) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul c) nyugdíjellátása folyósításának megkezdése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapításának elhúzódása) d) létfenntartása, megélhetése valamilyen előre nem látható esemény miatt, igazolt módon önhibáján kívül veszélyeztetve van e) elemi kár érte. (2) Az átmeneti segély formái: a) vásárlási utalvány b) szociális étkeztetési, térítési díj támogatása c) közüzemi számla átutalása d) gyógyszertámogatás utalvány formájában e) az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként f) rendkívül indokolt esetben, krízishelyzetben pénzbeli ellátás. (3) Az átmeneti eseti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel legfeljebb hat hónap időtartamig, ha a családban az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (4) Gyógyszertámogatásként alkalmanként adott átmeneti segély megítélésének feltétele a (2) bekezdésben foglaltakon túl, hogy az orvos által igazolt gyógyszerköltség meghaladja a család egy főre eső jövedelmének 20 %-át, egyedülélő esetén 25 %-át és az igénylő közgyógyellátásra nem jogosult. (5) Az alkalmanként adott segély egyszeri összege az elemi kár esetét kivéve nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át. (6) a) A rendszeres átmeneti segély összege rászorultságtól függően, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50-70%-a közötti összegben állapítható meg. b) A rendszeres átmeneti segély feltételeinek fennállását a jegyző bármikor ellenőrizheti. (7) Az átmeneti segély iránti kérelmet a segélyre jogosult, illetve az terjesztheti elő, aki helyzetéről tudomást szerez. Utóbbi esetben a döntésre jogosult az eljárás hivatalból való megindításáról is intézkedhet. d) Átmeneti segély ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (8) Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják, az eseti segély bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ebben az esetben a jegyző a határozathozatalt követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozat valódiságáról. (9)Az átmeneti segély megállapítása átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik

7 9. Temetési segély (1) Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestülete kérelmére temetési segélyt nyújt az elhunyt hozzátartozójának, vagy temettetéséről gondoskodó más személyeknek, ha a temetési költségek viselése saját, vagy családtagja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 20 %-ánál, de nem lépheti túl annak teljes összegét. (2) Temetési segélyre nem jogosult, akinek a családjában a) az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, vagy b)aki a hadigondozásról szóló évi LXV. tv a alapján temetési hozzájárulásban részesült. (3) A temetési segély odaítélése átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik. (4) A polgármester a döntést szükség esetén azonnal meghozza, egyéb esetben az eljárási határidő 5 munkanap. 10. Köztemetés (1) A köztemetés elrendeléséről a Polgármester dönt, a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül, az Szt. 48. (1) bekezdésében foglaltak alapján. (2) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségével azonos, melynek összegét ezen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) A köztemetés lebonyolításához biztosítani kell, hogy a temetés színvonala ne térjen el a legegyszerűbb temetkezési szolgáltatások színvonalától. (4) A települési önkormányzat a köztemetési költségeket a) hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy b)az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. (5) A települési önkormányzat mentesíti a köztemetés költségeinek megfizetése alól azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek a) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át és b) vagyona nincs és c) az elhalt hagyatéka az eltemettetés költségeit nem fedezi. 11. Aktív korúak ellátása (1) A jegyző az Szt. 33. (1) bekezdésében meghatározott személyek részére aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg. (2) a) A rendszeres szociális segélyt az Önkormányzat pénzbeli ellátásként biztosítja

8 b) Az Önkormányzat a rendelet 6. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén a rendszeres szociális segély 20-60%-át természetbeni ellátásként, szociális utalvány formájában nyújtja. (3) Az aktív korúak ellátására a Szt. 37/B. (1) bekezdés b)-c) pontja alapján jogosult személy köteles együttműködni a) az önkormányzat Polgármesteri Hivatalával b) együttműködésre kijelölt szervvel, a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ) Családsegítő Szolgálatával. (4) A Polgármesteri Hivatal az együttműködésre kötelezett vonatkozásában hozott jogerős határozata megküldésével értesíti a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatát, a jogerőre emelkedést követő 3 munkanapon belül. (5) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles az előírt együttműködést megkezdeni. (6) Az aktív korú személy részére a rendszeres szociális segély folyósításának feltétele, hogy a kérelmező az Szt. 37/C. (1) bekezdésében és a 37/D. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint vállalja a beilleszkedési programban való részvételt. (7) A beilleszkedést segítő programok típusai: a) kapcsolattartás a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával b) tanácsadáson történő részvétel, c) munkavégzésre felkészítő program, d) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben való részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése e) csoportos tájékoztatók. (8)Az együttműködés súlyos vagy 2 éven belül történő ismételt megszegése az ellátás folyósításának megszüntetését vonja maga után. (9) E vonatkozásában a) súlyos megszegés: aa) jogellenes munkavégzés tényét 2 éven belül ismételten megállapítja a munkaügyi hatóság ab) a beilleszkedést segítő programban foglaltakat saját hibájából nem teljesíti. ac) a Polgármesteri Hivatal által felajánlott megfelelő munkalehetőség elfogadása esetén a meghatározott helyről és időpontban való indokolatlan távollét. A mulasztás hitelt érdemlő igazolása: orvosi, rendőrségi, bírósági igazolás, mely a mulasztás idejére szól b) együttműködés: ba) az aktív korúak ellátására jogosult személy az önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, bb) a kijelölt szervvel írásban megállapodik az együttműködésről bc) szervezett beilleszkedést segítő programban részt vesz, azt teljesíti

9 12. Az együttműködésre kijelölt szerv feladat- és hatásköre (1) A Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata az együttműködésre kötelezettel írásbeli megállapodást köt. A nyilvántartásba vételt követően 60 napon belül a kötelezett bevonásával együttműködési tervet készít, mely az alábbi programokra terjed ki: a) Egyéni esetkezelés b) Más ellátásba való juttatás (nyugdíj-, vagy nyugdíjszerű ellátás) c) Foglalkoztatást elősegítő csoportos foglalkozások, önismereti, személyiségfejlesztő, önsegítő foglalkozások d) Tanácsadás (jogi, pszichológiai, munkaügyi) e) Közösségi programok (csoportos tájékoztatók) (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles a Szociális Szolgáltató Központnál megjelenni és nyilvántartásba vetetni magát, valamint a számára előírt együttműködést elfogadni. Ezt írásbeli megállapodásban rögzítik. (3)A Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával való együttműködési kötelezettség háromhavonkénti személyes jelentkezési kötelezettséggel jár. A segélyezett az előírt jelentkezési határidőt köteles betartani, távolmaradását előzetesen bejelenteni. (4)Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: a) előre egyeztetett időpontban családgondozójával nem tartja a kapcsolatot b) együttműködési kötelezettségének nem tud eleget tenni akadályoztatása miatt, és ezt a tényt nem jelenti, vagy ha önhibáján kívül ez nem lehetséges, az akadály megszűnését követő 5 munkanapon belül hitelt érdemlően nem igazolja mulasztásának okát c)személyes adataiban bekövetkezett változást 5 munkanapon belül személyesen vagy írásban nem jelenti be. (5) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata 8 napon belül értesíti a jegyzőt. Az együttműködési kötelezettség 2 éven belüli ismételt megszegése esetén a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata az időpontok megjelölésével és a kötelezettség megszegésének eseteit megjelölve értesíti a jegyzőt. (6) Az együttműködés hiánya miatt a rendszeres szociális segélyre való további jogosultságról a mulasztás időpontjától az Szt. 37/F. (1)-(2) bekezdés alapján kell eljárni. 13. Ápolási díj (1) Az Szt. 41. (1) bekezdésében és 43/A. (1) bekezdésében meghatározott ápolási díjra az Szt. szabályait kell alkalmazni. 14. Közgyógyellátás (1) Kérelemre méltányosságból közgyógyellátásban részesíthető az, aki szociálisan rászorult, ha a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %- át

10 (2) Szociálisan rászorult a személy a) akinek családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg annak 150%-át. b) egyedül élő esetében a havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 150%-át, de nem lépi túl annak 200%-át. (3) Az (1) bekezdés alkalmazása során a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletét a kérelmezőnek a háziorvosával igazoltatnia kell. (4) A méltányossági alapon megállapított közgyógyellátás után az önkormányzat az Szt-ben meghatározott térítési díjat fizet. (5) A jogosultság legfeljebb egy évre kell megállapítani. (6) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. 15. Hulladékszállítási díj-kedvezmény (1) Az Önkormányzat 25%-os szemétszállítási díj-kedvezményt nyújt annak a Nádudvaron lakóingatlannal rendelkező és életvitelszerűen Nádudvaron lakó, egyedülélő személynek, akinek az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg és a) 62 év feletti vagy b) aktív korúak ellátására jogosult. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezményt nem veheti igénybe az, akinek hulladékszállítási díjhátraléka van. (3) A díjkedvezményt kérelemre indult eljárásban állapítja meg az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. (4) A kérelemhez mellékelni kell a) tulajdoni lap másolatot b) a jövedelem igazolására a rendelet 3. (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat c) az Okmányiroda által kiállított hatósági bizonyítványt az egyedülélő státusz bizonyítására (5) A díjkedvezményt a Polgármesteri Hivatal átutalással teljesíti a szolgáltató Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. felé. 16. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (1)A jegyző az Szt ában meghatározottak szerint egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából az arra jogosultak számára

11 a) szociális rászorultságot állapít meg b)hatósági bizonyítványt állít ki, c)a jogosultakról nyilvántartást vezet és d)külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé. IV. fejezet Szociális szolgáltatások 17. Szociális alapszolgáltatások (1) Nádudvar Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az alábbi, az Szt és 65/F (1) bekezdésének a) pontja szerinti szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: a) Étkeztetést b) Házi segítségnyújtást c) Családsegítést d) Nappali ellátást (2) Az (1) bekezdés a) d) pontjában felsorolt szolgáltatásokat az önkormányzat önállóan működő intézménye, a Szociális Szolgáltató Központ látja el. (3) Étkeztetés az Szt. 62. (1) bekezdésében foglaltakon túl a) a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság határozata szerinti I. és II. csoportbeli rokkantaknak és b)azoknak nyújtható, akiknek a Szociális Szolgáltató Központ vezetője szociális helyzetére való tekintettel indokoltnak tartja. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg. (4) A támogatószolgálat és a közösségi ellátás feladatokat a Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona látja el az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján. (5) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás látja el társulási megállapodás alapján (6) Az önkormányzat mikrotérségi központként társulási megállapodás alapján látja el az (1) bekezdés a-d.) pontjában meghatározott alapszolgáltatási feladatokat Tetétlen és Bihardancsháza településeken. 18. Az ellátások igénybevételének módja (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, a családsegítés kivételével, kérelemre biztosítható. Amennyiben a kérelmet nem az ellátásra szoruló terjeszti elő, hozzájárulását be kell szerezni. Az Szt (1) (2) bekezdésében meghatározott esetek kivételével a hozzájárulás hiányában az ellátás nem biztosítható. (2) A családsegítés személyes megkeresésre, külön eljárás nélkül történik

12 (3) A kérelmeket a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél. A kérelem elbírálása előtt hivatalból be kell szerezni a háziorvos véleményét az igénylő, illetőleg az ellátott egészségügyi állapotára vonatkozóan, ha a kérelem az Szt (2) bekezdése szerinti étkeztetésre, vagy házi segítségnyújtásra, továbbá nappali ellátásra irányul. (4) Nappali ellátásra irányuló kérelem esetén a háziorvos véleményét arra vonatkozóan is ki kell kérni, hogy a kérelmező nem szenved e olyan betegségben, amely a közösségben való részvételre alkalmatlanná teszi, vagy a többi ellátott egészségét veszélyezteti. (5) A személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások iránti kérelemről a Szociális Szolgáltató Központ vezetője a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt és erről a kérelmezőt értesíti. (6) A kérelem elutasítása esetén a kérelmező az ügyet véleményével együtt a Képviselőtestület elé terjesztheti. (7) Az Szociális Szolgáltató Központ vezetője külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkezést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. Az e (1)-(6) bekezdéseiben meghatározott eljárást utólag kell lefolytatni. 19. Térítési díjak (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásért a jogosultnak vagy tartásra, gondozásra kötelezett személynek, a (2) bekezdés kivételével, térítési díjat kell fizetnie. (2) A Szociális Szolgáltató Központ vezetője 50 %-os térítési díj kedvezményben részesítheti a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság határozata szerinti I. és II. csoportbeli rokkantakat. (3) A személyi térítési díj csökkenthető egyedi elbírálás alapján, ha azt az igénybevevő egészségi, anyagi, vagy szociális helyzete indokolja. (4) A szociális ellátásokért fizetendő személyi térítési díjat a Szociális Szolgáltató Központ vezetője állapítja meg. (5) A családsegítés, a házi segítségnyújtás és nappali ellátás szolgáltatásai ingyenesek. (6) Az ellátások intézményi térítési díját a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 20. Az ellátás megszüntetésének esetei és módjai (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha a) az ellátás megállapítása határozott időre, vagy a feltétel bekövetkeztéig történt, b) az ellátott az ellátás megszüntetését kéri,

13 c) az ellátott az ellátást bejelentés nélkül tartósan (legalább 1 hónap) nem veszi igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem menti ki, d) nappali ellátás esetén az ellátott olyan magatartást tanúsít, amellyel a közösséget zavarja, a házirendet súlyosan megsérti, vagy olyan betegségben szenved, amely a közösség látogatására alkalmatlanná teszi, illetőleg a közösséget veszélyezteti, e) elhalálozik. (2) Az ellátás megszüntetéséről az intézményvezető dönt és döntéséről értesíti az érintetteket. Döntése ellen 15 napon belül a képviselőtestülethez lehet fordulni. 21. A szolgáltatástervezési koncepció (1) Az Önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében az Szt. 92. (4) bekezdésének megfelelő tartalmú szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. 22. Szociálpolitikai kerekasztal (1) Az Szt. 58/B (2) bekezdésének megfelelően az Önkormányzatnál helyi szociálpolitikai kerekasztal működik. (2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal feladata különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. (3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. (4) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a) Szociális Szolgáltató Központ vezetője és a szakmai egységek vezetői b) a képviselőtestület szakbizottságának elnöke c) az önkormányzat alpolgármestere, d) Polgármesteri Hivatal szociális igazgatással foglalkozó irodavezetője e) a történelmi egyházak képviselői f) szociális szolgáltatást nyújtó egyházi intézmény képviselője g) ellátási szerződést kötő szolgáltató képviselője h) a helyi rendőrőrs képviselője i)háziorvosok képviselője j) vezető védőnő V. fejezet Átmeneti és záró rendelkezések 23. (1) A rendelet június 01-jén lép hatályba

14 (2)Hatályát veszti június 01-jén Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról. (3) A rendeletet a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. (4)A rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között, társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. tv. 3. -ával összhangban, az Európai Közösségeknek a Tanácsa 1408/71/EGK. rendelete, 574/72/EGK rendelete, 1612/68/EGK. rendeletével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Beke Imre sk. polgármester Kalmár Erzsébet sk. címzetes főjegyző

15 1. sz. melléklet a Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelethez A helyben szokásos temetkezési költség legkisebb összege január 1-től a helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége sírásással együtt : forint. Beke Imre sk. polgármester Kalmár Erzsébet sk. címzetes főjegyző

16 2. sz. melléklet Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelethez Nádudvar Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központjának Nádudvari telephelyén április 01-től alkalmazandó intézményi térítési díjak Szociális Szolgáltató Központ Napi háromszori étkezés kiszállítással /maximális összeg/ Napi háromszori étkezés helyben /maximális összeg/ Szociális étkeztetés /ebéd/ kiszállítással Szociális étkeztetés /ebéd/ helyben fogyasztással Intézményi térítési díj Ft. 833,- Ft. 768,- Ft 455,- Ft. 390,- Ft. A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Beke Imre sk. polgármester Kalmár Erzsébet sk. címzetes főjegyző

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben