I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya"

Átírás

1 Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény. (továbbiakban: Szt.) 32. (3) bekezdésében, 38. (2) bekezdésében, 47. (1) bekezdésében és 50. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes szolgáltatást nyújtó alapszolgáltatásokról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza Nádudvar Város Önkormányzat által biztosítható egyes szociális ellátások formáit, a jogosultság feltételeit és az igénybevételük intézményi rendszerét. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed: (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) Az Szt. 6. -ában meghatározott, az Önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában az Önkormányzat közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte. (3) Az Szt. 7.. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Chartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, és magyarországi tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (4) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény (a továbbiakban Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint (5) Az Szt. 32/B.. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

2 (6) A rendelet meghatározza a pénzbeli és természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, mindazon feltételeket és intézményrendszert, amely az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokra vonatkozik. A szociális igazgatás helyi szervei 2. (1) A rendeletben foglalt szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket Nádudvar Város Önkormányzatának a) képviselőtestülete b) polgármestere, c) jegyzője gyakorolja. Eljárási rendelkezések 3. (1) A rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani. A kérelem elektronikus úton nem nyújtható be. (2) Az ellátás igényléséhez a kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, és a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. a.)-h.) pontjában szereplő adatokat, melyet a hivatal által megszövegezett kérelem nyomtatványon kell benyújtani. (3) A kérelemhez csatolni kell: a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, vagy b.) a munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség határozatát, vagy c)a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, nyugdíj ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által január hónapban kiállított igazolást a tárgyévi ellátás összegéről, vagy d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadójáról, vagy e) egyéb jövedelmek esetében kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelemről, vagy (4) Amennyiben az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a kérelemben foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető

3 (5) A jogosultsági feltételek megállapításához e paragrafusban szabályozottakon túl szükséges igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül meghatározásra. 4. (1) A természetben folyósított ellátások esetén a szolgáltató számlájára történő közvetlen utalás a tárgyhót követő hónap 5. napjáig történik, az első alkalommal történő utalással egyidejűleg a szolgáltató értesítése mellett. Az értesítésnek tartalmaznia kell a jogosult természetes azonosító adatait, lakóhelyére, tartózkodási helyére vonatkozó adatokat, a szerződésszámot/befizető azonosítót/ügyfélszámot és a támogatás havi összegét, a folyósítás időtartamát. (2) A rendszeres pénzbeli ellátások folyósítása havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a posta útján, vagy lakossági folyószámlára utalással történik. A nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 munkanapon belül külön kérelem nélkül átutalással történik. Indokolt esetben a döntéshozó intézkedhet az elkészült határozat azonnali végrehajtásáról, és az ellátás pénztárból történő kifizetéséről. (3) A jövedelemszámításnál az abban az időszakban érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelyről a kérelmező a nettó jövedelméről szóló igazolást benyújtotta. (4) Rendszeres pénzellátás megállapításakor töredékhónap esetén az ellátás összege az egy hónapra járó összeg harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata. 5. (1) A rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a rendelet rendelkezéseinek megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni. Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell az ellátás visszatérítésére a) a pénzbeli szociális ellátás esetén visszafizetésre, b) a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére c)a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére. (2) Ha a jegyző a hatáskörébe tartozó szociális ellátás visszatérítését rendeli el, a visszatérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét méltányosságból a) elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét és létfenntartása veszélybe került, vagy b)csökkentheti, vagy c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti amennyiben a megfizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné. (3) Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamatösszegét méltányosságból - 3 -

4 a) elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, vagy b) csökkentheti, vagy c) részletekben fizettetheti meg amennyiben a megfizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné. II. fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások (1) Az Önkormányzat pénzbeli ellátásként nyújtja: a) a rendszeres szociális segélyt az Szt. 47. (2) pontjában foglaltak kivételével b) a temetési segélyt 6. (2) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként nyújtja a) a lakásfenntartási támogatást b) az átmeneti segélyt c) a köztemetést d) az Szt. 47. (2) bekezdésében meghatározott mértékben és módon a rendszeres szociális segélyt e) hulladékszállítási díj-kedvezményt f) a közgyógyellátást. (3) A természetben nyújtott ellátást a (2) bekezdés b)-c) pontokban meghatározott ellátásoknál szolgáltató számlájára történő utalás, vagy szociális utalvány formájában kell teljesíteni. (4) A normatív lakásfenntartási támogatás természetbeni folyósítása kizárólag szolgáltató számlájára történő közvetlen utalással nyújtható. (5) A helyi lakásfenntartási támogatás szolgáltató számlájára történő közvetlen utalással, a rendelet 7. (5) bekezdésében meghatározott esetben számlára történő utalás és utalvány formájában együttesen adható. (6) Hulladékszállítási díjkedvezmény csak szolgáltató számlájára történő közvetlen utalással nyújtható. (7) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározottaktól eltérően, pénzbeli kifizetéssel csak kivételesen méltánylást érdemlő, e rendeletben szabályozott esetben lehet eltérni. 7. Lakásfenntartási támogatás (1) Az Szt. 38. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján Nádudvar Város Önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatásban részesíti azokat, akik a törvényi feltételeknek megfelelnek

5 (2) Rendkívüli indokolt esetben önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható, az Szt (4) bekezdésében meghatározott lakásnagyság figyelembe vételével. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás nyújtásának feltétele a) a kérelmező a normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult és b)háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem lépi túl az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és c)a lakásfenntartás elismert havi költsége nem haladja meg a háztartás havi összjövedelmének a 30 %-át. (4) A költségek igazolásának módja a kérelem benyújtásakor: kérelmező vagy vele közös háztartásban élő személy nevére előző számlázási időszakra kiállított közüzemi számlák, szilárd tüzelés esetén készpénzfizetési számla, albérleti szerződés másolatának benyújtása. Az irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző egy hónap. (5) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege egységesen 2500,- Ft, melyet a hulladékszállítást, és a lakossági ivóvízszolgáltatást biztosító szolgáltató számlájára történő közvetlen utalással folyósít az önkormányzat. Helyi lakásfenntartási támogatás folyósítása esetén, amennyiben a megállapított támogatás meghaladja a közszolgáltatók számlájára történő utalás összegét, a különbözetet utalvány formájában nyújtja az önkormányzat. (6) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, amelynek összegét a tárgyhót követő hónap 5. napjáig postai úton vagy folyószámlára utalással kell kifizetni. (7) A kérelmet lakásonként évente két alkalommal lehet benyújtani. (8) A lakásfenntartási támogatás legfeljebb 6 hónapra állapítható meg, havonta egyenlő összegben. (9) Helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (10) A támogatásban részesített a jövedelmében és költségében bekövetkezett változás esetén köteles a változást követő 15 napon belül bejelenteni a Polgármesteri Hivatal felé. (11) Megszűnik a támogatás a megállapított idő elteltével, illetve a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával. 8. Átmeneti segély (1) Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú személyek részére átmeneti segélyt nyújt. Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha az igénylő: a) tartós betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved - 5 -

6 b) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul c) nyugdíjellátása folyósításának megkezdése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapításának elhúzódása) d) létfenntartása, megélhetése valamilyen előre nem látható esemény miatt, igazolt módon önhibáján kívül veszélyeztetve van e) elemi kár érte. (2) Az átmeneti segély formái: a) vásárlási utalvány b) szociális étkeztetési, térítési díj támogatása c) közüzemi számla átutalása d) gyógyszertámogatás utalvány formájában e) az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként f) rendkívül indokolt esetben, krízishelyzetben pénzbeli ellátás. (3) Az átmeneti eseti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel legfeljebb hat hónap időtartamig, ha a családban az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (4) Gyógyszertámogatásként alkalmanként adott átmeneti segély megítélésének feltétele a (2) bekezdésben foglaltakon túl, hogy az orvos által igazolt gyógyszerköltség meghaladja a család egy főre eső jövedelmének 20 %-át, egyedülélő esetén 25 %-át és az igénylő közgyógyellátásra nem jogosult. (5) Az alkalmanként adott segély egyszeri összege az elemi kár esetét kivéve nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át. (6) a) A rendszeres átmeneti segély összege rászorultságtól függően, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50-70%-a közötti összegben állapítható meg. b) A rendszeres átmeneti segély feltételeinek fennállását a jegyző bármikor ellenőrizheti. (7) Az átmeneti segély iránti kérelmet a segélyre jogosult, illetve az terjesztheti elő, aki helyzetéről tudomást szerez. Utóbbi esetben a döntésre jogosult az eljárás hivatalból való megindításáról is intézkedhet. d) Átmeneti segély ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (8) Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják, az eseti segély bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ebben az esetben a jegyző a határozathozatalt követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozat valódiságáról. (9)Az átmeneti segély megállapítása átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik

7 9. Temetési segély (1) Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestülete kérelmére temetési segélyt nyújt az elhunyt hozzátartozójának, vagy temettetéséről gondoskodó más személyeknek, ha a temetési költségek viselése saját, vagy családtagja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 20 %-ánál, de nem lépheti túl annak teljes összegét. (2) Temetési segélyre nem jogosult, akinek a családjában a) az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, vagy b)aki a hadigondozásról szóló évi LXV. tv a alapján temetési hozzájárulásban részesült. (3) A temetési segély odaítélése átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik. (4) A polgármester a döntést szükség esetén azonnal meghozza, egyéb esetben az eljárási határidő 5 munkanap. 10. Köztemetés (1) A köztemetés elrendeléséről a Polgármester dönt, a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül, az Szt. 48. (1) bekezdésében foglaltak alapján. (2) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségével azonos, melynek összegét ezen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) A köztemetés lebonyolításához biztosítani kell, hogy a temetés színvonala ne térjen el a legegyszerűbb temetkezési szolgáltatások színvonalától. (4) A települési önkormányzat a köztemetési költségeket a) hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy b)az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. (5) A települési önkormányzat mentesíti a köztemetés költségeinek megfizetése alól azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek a) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át és b) vagyona nincs és c) az elhalt hagyatéka az eltemettetés költségeit nem fedezi. 11. Aktív korúak ellátása (1) A jegyző az Szt. 33. (1) bekezdésében meghatározott személyek részére aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg. (2) a) A rendszeres szociális segélyt az Önkormányzat pénzbeli ellátásként biztosítja

8 b) Az Önkormányzat a rendelet 6. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén a rendszeres szociális segély 20-60%-át természetbeni ellátásként, szociális utalvány formájában nyújtja. (3) Az aktív korúak ellátására a Szt. 37/B. (1) bekezdés b)-c) pontja alapján jogosult személy köteles együttműködni a) az önkormányzat Polgármesteri Hivatalával b) együttműködésre kijelölt szervvel, a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ) Családsegítő Szolgálatával. (4) A Polgármesteri Hivatal az együttműködésre kötelezett vonatkozásában hozott jogerős határozata megküldésével értesíti a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatát, a jogerőre emelkedést követő 3 munkanapon belül. (5) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles az előírt együttműködést megkezdeni. (6) Az aktív korú személy részére a rendszeres szociális segély folyósításának feltétele, hogy a kérelmező az Szt. 37/C. (1) bekezdésében és a 37/D. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint vállalja a beilleszkedési programban való részvételt. (7) A beilleszkedést segítő programok típusai: a) kapcsolattartás a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával b) tanácsadáson történő részvétel, c) munkavégzésre felkészítő program, d) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben való részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése e) csoportos tájékoztatók. (8)Az együttműködés súlyos vagy 2 éven belül történő ismételt megszegése az ellátás folyósításának megszüntetését vonja maga után. (9) E vonatkozásában a) súlyos megszegés: aa) jogellenes munkavégzés tényét 2 éven belül ismételten megállapítja a munkaügyi hatóság ab) a beilleszkedést segítő programban foglaltakat saját hibájából nem teljesíti. ac) a Polgármesteri Hivatal által felajánlott megfelelő munkalehetőség elfogadása esetén a meghatározott helyről és időpontban való indokolatlan távollét. A mulasztás hitelt érdemlő igazolása: orvosi, rendőrségi, bírósági igazolás, mely a mulasztás idejére szól b) együttműködés: ba) az aktív korúak ellátására jogosult személy az önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, bb) a kijelölt szervvel írásban megállapodik az együttműködésről bc) szervezett beilleszkedést segítő programban részt vesz, azt teljesíti

9 12. Az együttműködésre kijelölt szerv feladat- és hatásköre (1) A Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata az együttműködésre kötelezettel írásbeli megállapodást köt. A nyilvántartásba vételt követően 60 napon belül a kötelezett bevonásával együttműködési tervet készít, mely az alábbi programokra terjed ki: a) Egyéni esetkezelés b) Más ellátásba való juttatás (nyugdíj-, vagy nyugdíjszerű ellátás) c) Foglalkoztatást elősegítő csoportos foglalkozások, önismereti, személyiségfejlesztő, önsegítő foglalkozások d) Tanácsadás (jogi, pszichológiai, munkaügyi) e) Közösségi programok (csoportos tájékoztatók) (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles a Szociális Szolgáltató Központnál megjelenni és nyilvántartásba vetetni magát, valamint a számára előírt együttműködést elfogadni. Ezt írásbeli megállapodásban rögzítik. (3)A Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával való együttműködési kötelezettség háromhavonkénti személyes jelentkezési kötelezettséggel jár. A segélyezett az előírt jelentkezési határidőt köteles betartani, távolmaradását előzetesen bejelenteni. (4)Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: a) előre egyeztetett időpontban családgondozójával nem tartja a kapcsolatot b) együttműködési kötelezettségének nem tud eleget tenni akadályoztatása miatt, és ezt a tényt nem jelenti, vagy ha önhibáján kívül ez nem lehetséges, az akadály megszűnését követő 5 munkanapon belül hitelt érdemlően nem igazolja mulasztásának okát c)személyes adataiban bekövetkezett változást 5 munkanapon belül személyesen vagy írásban nem jelenti be. (5) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata 8 napon belül értesíti a jegyzőt. Az együttműködési kötelezettség 2 éven belüli ismételt megszegése esetén a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata az időpontok megjelölésével és a kötelezettség megszegésének eseteit megjelölve értesíti a jegyzőt. (6) Az együttműködés hiánya miatt a rendszeres szociális segélyre való további jogosultságról a mulasztás időpontjától az Szt. 37/F. (1)-(2) bekezdés alapján kell eljárni. 13. Ápolási díj (1) Az Szt. 41. (1) bekezdésében és 43/A. (1) bekezdésében meghatározott ápolási díjra az Szt. szabályait kell alkalmazni. 14. Közgyógyellátás (1) Kérelemre méltányosságból közgyógyellátásban részesíthető az, aki szociálisan rászorult, ha a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %- át

10 (2) Szociálisan rászorult a személy a) akinek családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg annak 150%-át. b) egyedül élő esetében a havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 150%-át, de nem lépi túl annak 200%-át. (3) Az (1) bekezdés alkalmazása során a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletét a kérelmezőnek a háziorvosával igazoltatnia kell. (4) A méltányossági alapon megállapított közgyógyellátás után az önkormányzat az Szt-ben meghatározott térítési díjat fizet. (5) A jogosultság legfeljebb egy évre kell megállapítani. (6) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. 15. Hulladékszállítási díj-kedvezmény (1) Az Önkormányzat 25%-os szemétszállítási díj-kedvezményt nyújt annak a Nádudvaron lakóingatlannal rendelkező és életvitelszerűen Nádudvaron lakó, egyedülélő személynek, akinek az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg és a) 62 év feletti vagy b) aktív korúak ellátására jogosult. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezményt nem veheti igénybe az, akinek hulladékszállítási díjhátraléka van. (3) A díjkedvezményt kérelemre indult eljárásban állapítja meg az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. (4) A kérelemhez mellékelni kell a) tulajdoni lap másolatot b) a jövedelem igazolására a rendelet 3. (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat c) az Okmányiroda által kiállított hatósági bizonyítványt az egyedülélő státusz bizonyítására (5) A díjkedvezményt a Polgármesteri Hivatal átutalással teljesíti a szolgáltató Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. felé. 16. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (1)A jegyző az Szt ában meghatározottak szerint egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából az arra jogosultak számára

11 a) szociális rászorultságot állapít meg b)hatósági bizonyítványt állít ki, c)a jogosultakról nyilvántartást vezet és d)külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé. IV. fejezet Szociális szolgáltatások 17. Szociális alapszolgáltatások (1) Nádudvar Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az alábbi, az Szt és 65/F (1) bekezdésének a) pontja szerinti szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: a) Étkeztetést b) Házi segítségnyújtást c) Családsegítést d) Nappali ellátást (2) Az (1) bekezdés a) d) pontjában felsorolt szolgáltatásokat az önkormányzat önállóan működő intézménye, a Szociális Szolgáltató Központ látja el. (3) Étkeztetés az Szt. 62. (1) bekezdésében foglaltakon túl a) a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság határozata szerinti I. és II. csoportbeli rokkantaknak és b)azoknak nyújtható, akiknek a Szociális Szolgáltató Központ vezetője szociális helyzetére való tekintettel indokoltnak tartja. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg. (4) A támogatószolgálat és a közösségi ellátás feladatokat a Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona látja el az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján. (5) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás látja el társulási megállapodás alapján (6) Az önkormányzat mikrotérségi központként társulási megállapodás alapján látja el az (1) bekezdés a-d.) pontjában meghatározott alapszolgáltatási feladatokat Tetétlen és Bihardancsháza településeken. 18. Az ellátások igénybevételének módja (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, a családsegítés kivételével, kérelemre biztosítható. Amennyiben a kérelmet nem az ellátásra szoruló terjeszti elő, hozzájárulását be kell szerezni. Az Szt (1) (2) bekezdésében meghatározott esetek kivételével a hozzájárulás hiányában az ellátás nem biztosítható. (2) A családsegítés személyes megkeresésre, külön eljárás nélkül történik

12 (3) A kérelmeket a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél. A kérelem elbírálása előtt hivatalból be kell szerezni a háziorvos véleményét az igénylő, illetőleg az ellátott egészségügyi állapotára vonatkozóan, ha a kérelem az Szt (2) bekezdése szerinti étkeztetésre, vagy házi segítségnyújtásra, továbbá nappali ellátásra irányul. (4) Nappali ellátásra irányuló kérelem esetén a háziorvos véleményét arra vonatkozóan is ki kell kérni, hogy a kérelmező nem szenved e olyan betegségben, amely a közösségben való részvételre alkalmatlanná teszi, vagy a többi ellátott egészségét veszélyezteti. (5) A személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások iránti kérelemről a Szociális Szolgáltató Központ vezetője a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt és erről a kérelmezőt értesíti. (6) A kérelem elutasítása esetén a kérelmező az ügyet véleményével együtt a Képviselőtestület elé terjesztheti. (7) Az Szociális Szolgáltató Központ vezetője külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkezést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. Az e (1)-(6) bekezdéseiben meghatározott eljárást utólag kell lefolytatni. 19. Térítési díjak (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásért a jogosultnak vagy tartásra, gondozásra kötelezett személynek, a (2) bekezdés kivételével, térítési díjat kell fizetnie. (2) A Szociális Szolgáltató Központ vezetője 50 %-os térítési díj kedvezményben részesítheti a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság határozata szerinti I. és II. csoportbeli rokkantakat. (3) A személyi térítési díj csökkenthető egyedi elbírálás alapján, ha azt az igénybevevő egészségi, anyagi, vagy szociális helyzete indokolja. (4) A szociális ellátásokért fizetendő személyi térítési díjat a Szociális Szolgáltató Központ vezetője állapítja meg. (5) A családsegítés, a házi segítségnyújtás és nappali ellátás szolgáltatásai ingyenesek. (6) Az ellátások intézményi térítési díját a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 20. Az ellátás megszüntetésének esetei és módjai (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha a) az ellátás megállapítása határozott időre, vagy a feltétel bekövetkeztéig történt, b) az ellátott az ellátás megszüntetését kéri,

13 c) az ellátott az ellátást bejelentés nélkül tartósan (legalább 1 hónap) nem veszi igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem menti ki, d) nappali ellátás esetén az ellátott olyan magatartást tanúsít, amellyel a közösséget zavarja, a házirendet súlyosan megsérti, vagy olyan betegségben szenved, amely a közösség látogatására alkalmatlanná teszi, illetőleg a közösséget veszélyezteti, e) elhalálozik. (2) Az ellátás megszüntetéséről az intézményvezető dönt és döntéséről értesíti az érintetteket. Döntése ellen 15 napon belül a képviselőtestülethez lehet fordulni. 21. A szolgáltatástervezési koncepció (1) Az Önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében az Szt. 92. (4) bekezdésének megfelelő tartalmú szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. 22. Szociálpolitikai kerekasztal (1) Az Szt. 58/B (2) bekezdésének megfelelően az Önkormányzatnál helyi szociálpolitikai kerekasztal működik. (2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal feladata különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. (3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. (4) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a) Szociális Szolgáltató Központ vezetője és a szakmai egységek vezetői b) a képviselőtestület szakbizottságának elnöke c) az önkormányzat alpolgármestere, d) Polgármesteri Hivatal szociális igazgatással foglalkozó irodavezetője e) a történelmi egyházak képviselői f) szociális szolgáltatást nyújtó egyházi intézmény képviselője g) ellátási szerződést kötő szolgáltató képviselője h) a helyi rendőrőrs képviselője i)háziorvosok képviselője j) vezető védőnő V. fejezet Átmeneti és záró rendelkezések 23. (1) A rendelet június 01-jén lép hatályba

14 (2)Hatályát veszti június 01-jén Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról. (3) A rendeletet a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. (4)A rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között, társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. tv. 3. -ával összhangban, az Európai Közösségeknek a Tanácsa 1408/71/EGK. rendelete, 574/72/EGK rendelete, 1612/68/EGK. rendeletével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Beke Imre sk. polgármester Kalmár Erzsébet sk. címzetes főjegyző

15 1. sz. melléklet a Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelethez A helyben szokásos temetkezési költség legkisebb összege január 1-től a helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége sírásással együtt : forint. Beke Imre sk. polgármester Kalmár Erzsébet sk. címzetes főjegyző

16 2. sz. melléklet Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelethez Nádudvar Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központjának Nádudvari telephelyén április 01-től alkalmazandó intézményi térítési díjak Szociális Szolgáltató Központ Napi háromszori étkezés kiszállítással /maximális összeg/ Napi háromszori étkezés helyben /maximális összeg/ Szociális étkeztetés /ebéd/ kiszállítással Szociális étkeztetés /ebéd/ helyben fogyasztással Intézményi térítési díj Ft. 833,- Ft. 768,- Ft 455,- Ft. 390,- Ft. A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Beke Imre sk. polgármester Kalmár Erzsébet sk. címzetes főjegyző

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szociális igazgatás helyi szervei

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szociális igazgatás helyi szervei Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2013. (IV.05.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete 1 Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007.(I.27.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Veszprémvarsány

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról Tószeg Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2..

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2.. VEZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól.

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990.évi

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008. (II. 11.) r e n d e l e t e. a gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról.

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008. (II. 11.) r e n d e l e t e. a gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008. (II. 11.) r e n d e l e t e a gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2007.(IV.3.) rendelete A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő testülete a

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kács Közég Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.27)R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kács Közég Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.27)R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kács Közég Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.27)R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2008. június 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII.

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátások helyi szabályozásáról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 38/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 38/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 26/2004. (VII.26.) Kt. számú rendelettel módosított

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 26/2004. (VII.26.) Kt. számú rendelettel módosított Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2004. (VII.26.) Kt. számú rendelettel módosított 21/2004.(VI.30.) Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes

Részletesebben

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya TERVEZET Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Vál Község

Részletesebben