Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv. 44/A. (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. -a (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a helyi sajátosságnak megfelelően meghatározza a Jánoshalma Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, támogatások formáit, a jogosultság feltételeit, igénybevételének módját, a kifizetésének, folyósításának szabályait. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Önkormányzat közigazgatási területén élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt., valamint ez e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben foglaltakat kell alkalmazni. (3) E rendeletben meghatározott ellátásokra is az Szt. 4. -ában meghatározott fogalmakat kell alkalmazni. A szociális ellátások általános eljárási szabályai 3. (1) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmet, az ellátást igénylő vagy a törvényes képviselő terjesztheti elő elsősorban formanyomtatványon, személyesen vagy postai úton. A kérelmek benyújtásához az Igazgatási Osztály formanyomtatványt biztosít, illetőleg letölthető Jánoshalma Város honlapjáról A kérelem benyújtásának helye: Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda.

2 (2) A kérelmek kötelező melléklete a kérelemnyomtatványon és a tájékoztatóban feltüntetett kötelezően csatolandó mellékletek. Jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata -munkaviszony esetén a munkáltató által kiadott eredeti havi nettó jövedelemigazolás; családi pótlék és egyéb Magyar Államkincstár esetén a postai szelvény/bankszámla kivonat másolata; nyugdíj esetén a nyugdíjfolyósító által kiadott nyugdíjösszesítő igazolás és a kérelem beadását megelőző hónap nyugdíjszelvény fénymásolata-, illetőleg a nem rendszeres jövedelemről tett nyilatkozat, melyet a kérelemnyomtatványokhoz csatolt formanyomtatványon kell megtenni. (3) Az e rendelet alapján megállapítható önkormányzati ellátások igényléséhez minden esetben a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemről kell igazolást becsatolni. A rendszeresen nem mérhető jövedelmek számításakor a jövedelem egy éves átlagát kell figyelembe venni. (4) Amennyiben a kérelmező munkanélküli, nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, illetőleg gyermekneveléssel kapcsolatosan fizetés nélküli szabadságát tölti, a kérelem beadásának hónapját megelőző vagy tárgyhavi jövedelmét kell hitelt érdemlő módon bizonyítani. (5) Az e rendelet alapján folytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 4. (1) Az Önkormányzat a kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás- vagy egyéb körülményeinek tisztázására helyszíni szemlét tarthat, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat jegyzőkönyvben (a továbbiakban: környezettanulmány) rögzíti. A környezettanulmány elvégzéséről kérelmezőt legalább 5 nappal korábban értesíteni kell, ha az előzetes értesítés az ellenőrzés eredményességét nem veszélyezteti. A környezettanulmány mellőzhető, ha 2 éven belül már készült környezettanulmány, kivéve, ha kérelmező körülményeiben időközben változás következett be. (2) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) A kérelmező köteles a szociális helyzetéről való tájékozódást elősegíteni, annak feltárásában közreműködni. (4) Az e rendelet alapján megállapított rendszeres ellátásban részesülő személy, illetve szülője, vagy a felvételre feljogosított más személy a rászoruló lakcímében bekövetkező változást a változást követő 8 napon belül a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájánál írásban, vagy szóban bejelenteni köteles. (5) A rendszeres szociális ellátásban, támogatásban részesülő anyagi, jövedelmi viszonyaiban bekövetkező változást, a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni. (6) Amennyiben a rendszeres szociális ellátásban, támogatásban részesülő személy, illetve felvételére feljogosított az (4)-(5) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátás folyósítását meg kell szüntetni, és az esetlegesen jogtalanul felvett összeg visszafizetésére kell kötelezni.

3 (7) Az (4)-(5) bekezdésben szabályozott bejelentési kötelezettségre az ellátást megállapító határozatban az érintett figyelmét fel kell hívni. 5. (1) A határozatban megállapított kifizetésekről, átutalásokról Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya intézkedik. (2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére a Sztv ában foglaltakat kell alkalmazni. 6. Jánoshalma város polgármestere a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a rendelkezésre álló költségvetési keret felhasználásról évente beszámol a Képviselőtestületnek. II. FEJEZET A szociális ellátások formái 7. (1) Jegyzői hatáskörű rendszeres pénzbeli ellátások: a) közgyógyellátás (2) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások: a) átmeneti segély aa) gyógyszertámogatás Aktív korúak támogatására vonatkozó szabályok 8. A Szt. 37/A (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által együttműködésre kijelölt szerv, a PELIKÁN Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-t (továbbiakban: Pelikán Kft.) Pelikán Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Kistérségi Családsegítő Szolgálata (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). 9. (1) Az Szt. 37/A (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a jogosult személy köteles a) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kérelmezni a Családsegítő Szolgálatánál történő nyilvántartásba vételét. b) az előírt időpontban köteles megjelenni Családsegítő Szolgálat irodájában. 10. A beilleszkedést segítő programok típusai: (1) A Sztv. 37. (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre jogosult személyek részére: a) Foglalkoztathatóság javítását megcélzó programok: álláskeresésre felkészítés, szintentarás, társadalmi integrációt megcélzó egyéni és csoportos foglalkozások.

4 b) Egyéni foglalkozások: képességfejlesztés, szocializációs hátrányok leküzdését szolgáló programok, családfenntartó szerepek erősítésére irányuló tevékenységek, motiváció és készségfejlesztés, pszicho szociális megerősítés. c) Tanácsadások: egészségügyi, egyéni életvezetési, életmódformáló, jogi, mentális, munkaügyi, pedagógia, pszichológiai, rehabilitációs 11. (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a) az előírt időpontban nem jelenik meg a családsegítő szolgálatnál és távolmaradását nem igazolja, vagy b) nem vesz rész a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson, vagy c) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtja végre, vagy d) jogellenesen munkát végez. (2) Az (1) bekezdés foglalt határidő elmulasztása esetén a fel nem róhatóság igazolásaként kizárólag orvos vagy hivatalos szerv által kiállított igazolás fogadható el. Átmeneti pénzbeli ellátások Átmeneti segély 12. (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Szt ban kapott felhatalmazás alapján természetben vagy pénzben átmeneti segélyt nyújthat az arra rászoruló személynek az alábbi feltételek együttes fennállása esetén. a) ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. b) ha saját, illetve családjában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át nem haladja meg és ba) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére; bb) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, amennyiben közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik; 1 bc) elemi kár: tűzeset, földrengés, vihar (felhőszakadás), jégverés, hónyomás, belvíz által okozott olyan kár, amelynek következtében a támogatásra szoruló lakhatást szolgáló javai olymértékben károsodtak, hogy lakhatása veszélyeztetett, illetve életveszély alakult ki. Elemi kár esetén az (1) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni. bd) egyedülálló, ellátatlan személy részére; be) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén. (2) Életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából, illetékességre és hatáskörre tekintet nélkül biztosított átmeneti segélyt a rászoruló lakóhelye szerint illetékes önkormányzattól vissza kell igényelni. 1 Módosította a 15/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelet

5 2 (3) Átmeneti segély összege legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéig terjed, kivéve az (1) bekezdés b) pontjának bc) alpont alapján, melynek összegét a Képviselőtestület határozza meg. 13. (1) Az Önkormányzat legfeljebb 2.000,-Ft értékű gyógyszer utalvánnyal láthatja el azt a személyt, aki a saját vagy beteg gyermeke számára, gyógyulása érdekében rendelt gyógyszert nem tudja kiváltani, a) ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és a támogatást gyógyszer kiváltáshoz kéri. b) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át. Méltányossági Közgyógyellátás 14. (1) A méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%- át. b) aki egyedül él, és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át III. fejezet Szociális szolgáltatások Az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodás formái 15. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a közigazgatási területén élő lakosoknak, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanoknak személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban: személyes gondoskodás) biztosít. 2 Módosította a 15/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelet

6 (2) A személyes gondoskodás formái Jánoshalma Városban magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. a) Szociális alapszolgáltatások aa) étkeztetés ab) házi segítségnyújtás ac) nappali melegedő ab) családsegítés ac) nappali ellátás (önmaguk ellátására részben képes személyek és hajléktalanok) aca) idősek klubja acb) hajléktalan személyek nappali ellátása acc) Alternatív Plusz b) Gyermekjóléti alapellátás: ba) gyermekjóléti szolgálat bb) családok átmeneti otthona bc) Alternatív Klub c) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások ca) ápolást gondozást nyújtó intézményen belül: idősek otthona cb) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményen belül: hajléktalanok éjjeli menedékhelye Városi Szociálpolitikai Kerekasztal 16. (1) Az Önkormányzat a Szt. 58/B.. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Jánoshalmán Városi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. (2) A Városi Szociálpolitikai Kerekasztal a Szt. 58/B (2) bekezdésében meghatározottak működik és látja el feladatait. (3) Jánoshalmán a Városi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: a) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testület egészségügyi és szociális feladatokkal megbízott Tanácsnoka b) Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egyesületének Elnöke c) Pelikán Kft. ügyvezető igazgatója d) Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Idősek Otthona vezetője Kistérségi Családsegítő Szolgálat vezetője Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat vezetője Étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátások, éjjeli menedékhely vezetője e) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjának vezetője f) Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály- Humán Irodájának képviselője g) Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke (4) Jánoshalmán a Városi Szociálpolitikai Kerekasztal Elnöke, Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testület egészségügyi és szociális feladatokkal megbízott Tanácsnoka (1) A Szt ban kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat Jánoshalma Város közigazgatásiterületén igénybe vehető személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások biztosítására az általa alapított PELIKÁN Kft.-vel köt feladat ellátási szerződést

7 (közhasznú megállapodást). Az ellátott feladatok: a) Szociális alapszolgáltatások aa) étkeztetés ab) házi segítségnyújtás ac) nappali melegedő ad) családsegítés ae) nappali ellátás (önmaguk ellátására részben képes személyek és hajléktalanok) aea) idősek klubja aeb) hajléktalan személyek nappali ellátása b) Gyermekjóléti alapellátás: ba) gyermekjóléti szolgálat bb) családok átmeneti otthona c) Alternatív Klub- Nyakigláb d) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások da) ápolást gondozást nyújtó intézményen belül: idősek otthona db) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményen belül: hajléktalanok éjjeli menedékhelye Az ellátások fajtái és azok igénybevételének módja Általános szabályok 19. (1) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani írásban, jövedelemigazolással és vagyonnyilatkozattal. A kérelemről az intézményvezető dönt. (2) Az ellátások igénybevételére vonatkozó szabályokat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM. Rendelet tartalmazza. (3) Külön eljárás nélkül biztosítható az ellátás, a) ha indokolt az igénylő azonnali ellátása, b) ha a kérelmező egyedül él és önmaga ellátásában segítségre szorul, vagy c) egészségi állapota indokolttá teszi. Az írásos kérelmet és jövedelemigazolást és vagyonnyilatkozatot ebben az esetben is mellékelni kell. 3 Módosította a 25/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet 4 Módosította a 25/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet

8 (4) Külön eljárás nélkül ellátásban részesíti az intézményvezető azt a kérelmezőt, aki a 9/1999.X.24. SzCsM rendelet 15. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel Az ellátás megszűnik a) a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, b) a jogosult halálával, c) a határozott idejű szolgáltatás esetén a megjelölt időtartam lejártával. 21. (1) Az ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. (2) Az intézményvezető az ellátást megszünteti, ha a jogosult ellátása nem indokolt. (3) Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 22. A szociális ellátásban részesülő vagy törvényes képviselője a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról - családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban - bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetőjének köteles bejelenteni. 23. A jogosultsági feltételeket évente egy alkalommal a szolgáltató köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálatot évben június 30. napjáig kell elvégezni. Személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj 24. (1) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét a Pelikán Kft. vezetője konkrét összegben állapítja meg az Sztv a szerint. (2) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Sztv.115. (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, a személyi térítési díj összege csökkenthető a kötelezett jövedelmi és vagyoni helyzetének mérlegelésével. a) Személyi térítési díj csökkentésére akkor van lehetőség, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el.

9 b) Személyi térítési díj csökkentésére, elengedésére nincs mód, ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. (4) A személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmet Jánoshalma Város Képviselőtestületéhez címzett írásos kérelemben, a jövedelmek és a vagyoni helyzet hitelt érdemlő igazolásával kell benyújtani. (5) A kérelmet a Képviselő-testület soron következő ülésén bírál el, a döntésről írásban értesíti a kérelmezőt és a Pelikán Kft.-t. (6) Az Sztv.114. (3) bekezdése értelmében a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és bentlakásos ellátás esetében a 119. (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. (7) A Pelikán Kft. vezetője a díjhátralékról negyedévente tájékoztatást ad a Képviselőtestületnek. A Képviselő-testületnek a díjhátralékot a kötelezett szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete mérlegelésével részben, vagy egészben elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt engedélyezhet. (8) A Képviselő-testület intézkedik a behajthatatlan hátralék törléséről. (9) Az e rendeletben meghatározott kieső térítési díjat, illetőleg a csökkentésből adódó díj különbözetet, az Önkormányzat számla ellenében téríti meg a Pelikán Kft.-számára. (1) Étkeztetés 25. A települési önkormányzat az étkeztetés keretében a Sztv ában meghatározott szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodik. (2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek életkora elérte, vagy meghaladja a 70. évet és jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 300%-át. (3) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt is, aki a (2) bekezdésben foglalt életkort nem érte el, de a szakorvos, kezelőorvos által kiállított igazolás alapján megállapítható, hogy önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani a legalább napi egyszeri meleg étkezést egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége alapján és jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 300%-át. (4) A jogosultsági feltételeket évente egy alkalommal a szolgáltató köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálatot évben június 30. napjáig kell elvégezni. Házi segítségnyújtás 26. (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az Sztv ában meghatározott személyekről.

10 (2) A jogosultsági feltételeket évente egy alkalommal a szolgáltató köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálatot évben június 30. napjáig kell elvégezni. Szakosított ellátások Ápolást gondozást nyújtó intézmény- idősek otthona 27. (1) Az ápolást gondozást nyújtó intézményi ellátásra vonatkozó szabályokat a /A. tartalmazza. (2) A szociális szolgáltatásra irányuló kérelem elutasítása, esetén az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntése ellen a közléstől számított 8 napon belül az Jánoshalma Város Önkormányzatához fordulhat. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelemről határozattal dönt. (3) A jogosultsági feltételeket évente egy alkalommal a szolgáltató köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálatot évben június 30. napjáig kell elvégezni. Átadott hatáskörök 28. (1) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a) az e rendelet 17. szerinti átmeneti segélykeret felhasználása-, elbírálása, a jogosultság megállapítása, b) e rendelet 18. szerinti gyógyszersegély elbírálása, a jogosultság megállapítása, ügyében hatáskörét a Polgármesterre ruházza. (2) A Polgármester az átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről a Képviselő-testületnek évente egy alkalommal beszámol. 29. (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testület a helyi szociális ellátásokról szóló 17/2011.(VIII.05.) önkormányzati rendelete és a rendelet 19/2011.(X.14.) módosítása. Záró rendelkezések 30. (1) A rendelet április 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. (3) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, március 29. Czeller Zoltán s. k. Dr. Benda Dénes s. k.

11 polgármester címzetes főjegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, március 30. Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző

12 1. melléklet az 5/2012.(III. 30.) helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelethez Jánoshalma Városban a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások térítési díja április 1. napjától A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjai A Pelikán Közhasznú Non-profit Kft. a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások térítési díját (a továbbiakban intézményi térítési díj) április 1. napjától a következőkben állapítja meg a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. törvény alapján. 1. Idősek otthona: Önköltség: Ápoló-gondozó otthoni ellátásban részesülők számára: Intézményi térítési díj: Dokumentált térítési díj: Demens ellátottak bentlakásos intézményi ellátása: Intézményi térítési díj: Dokumentált térítési díj: Ft/hó/fő Ft/nap/fő Ft/hó/fő Ft/nap/fő Ft/hó/fő Ft/nap/fő Ft/hó/fő Ft/nap/fő Ft/hó/fő Ft/nap/fő Az évi III. tv a szerint az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi idősotthoni ellátás esetében a havi rendszeres jövedelmének 80 %-át. Az évi III. tv. 117/B. alapján az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését írásban más személy is vállalhatja. 2. Idősek klubja: Önköltség: Intézményi térítési díj: Dokumentált térítési díj: 710 Ft/nap/fő 358 Ft/nap/fő 0 Ft/nap/fő Az Önkormányzat által nyújtott támogatás miatt, dokumentált térítési díj nem állapítható meg.

13 3. Étkeztetés: Önköltség: Ft/nap/fő Intézményi térítési díj: Dokumentált térítési díj: Szállítási díj: 789 Ft/nap/fő 630 Ft/nap/fő 75 Ft/nap/fő Az évi III. tv szerint az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelemének 30 %-át. 4. Házi segítségnyújtás: Önköltség: Intézményi térítési díj: Dokumentált térítési díj: 953 Ft/óra 541 Ft/óra 375 Ft/óra Az évi III. tv szerint az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelemének 25 %-át, ha emellett étkezést is biztosítanak, akkor a 30%-át. 5. Családok átmeneti otthona: Önköltség: Ft/hó/fő Ft/nap/fő Intézményi térítési díj: Dokumentált térítési díj: Ft/hó/fő Ft/nap/fő Ft/hó/fő 280 Ft/nap/fő A jelentős összegű Önkormányzat által nyújtott támogatás miatt, dokumentált térítési díj lényegesen alacsonyabb. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 150. (2) bekezdése szerint az ellátásért fizetendő személyi térítési díj (Felnőtt 200 Ft/nap, gyermek 100 Ft/nap), amely nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 25 %-át, több gyermek esetében a kötelezett havi jövedelmének 50 %-a.

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben