I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja"

Átírás

1 Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontja; a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993.évi III. törvény 10. (1) bekezdése, 25. (3) bekezdése, a, 32. (3) bekezdése, 37/A. (1) bekezdése, 38. (9) bekezdése, 43/B. (1) és (3) bekezdése, 45. (1) bekezdése, 47. (2) bekezdése, 48. (4) bekezdése, 50. (3) bekezdése; 55/C.. (4) bekezdése, (4) bekezdése, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdés, 20/C. (9) bekezdése által biztosított felhatalmazás alapján, meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: I. Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében meghatározza az egyes önkormányzati szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság igénybevételének, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenırzésének szabályait. 2. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed a Balatonfőzfı Város Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezı, vagy - ha a kérelmezı életvitelszerően az önkormányzat területén bejelentett tartózkodási helyén lakik - a tartózkodási hellyel rendelkezı a) magyar állampolgárokra, b) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. (1)-(4a) bekezdése szerinti személyekre, c) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. (1)-(2) bekezdésében meghatározott gyermekre és a fiatal felnıttre, valamint szüleire.

2 2 3.. E rendelet alkalmazásában: Nyugdíjminimum: a sajátjogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 3. Eljárási rendelkezések 4.. (1) A szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet a Balatonfőzfıi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: önkormányzati hivatal), a jegyzı hatáskörébe tartozó ellátás esetén továbbá a megyei kormányhivatal járási hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a kormányablaknál lehet benyújtani, postai küldeményként feladni. (2) Az aktív korúak ellátása iránti kérelem az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelmezıt álláskeresıként nyilvántartó járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél is benyújtható. (3) A szociális és gyermekjóléti ellátás iránti kérelmet az ellátásra jogosult, illetve törvényes képviselıje terjesztheti elı. (4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmezı és családja, illetve a vele életvitelszerően közös háztartásban élı személyek jövedelmérıl szóló igazolást, amelynek irányadó idıszakára a Szt.-ben meghatározottakat kell figyelembe venni. (5) A jövedelem igazolható: a) munkabérbıl származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással. Amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértıl elkülönítve kell feltüntetni; b) álláskeresési támogatás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással, c) nyugdíj illetve nyugdíjszerő ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelızı hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével, és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával; d) ıstermelık esetén a bevételrıl vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve az NAV által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegérıl szóló igazolással;

3 3 e) vállalkozásból származó jövedelem esetén az NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt idıszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemrıl szóló könyvelıi igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával; f) alkalmi munka esetén a havi átlagos nettó jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal és az alkalmi munkavállalói kiskönyv fénymásolatával; g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény stb.) és a szülık közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes bizonyító erejő magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerıs bírói ítélettel, állam által megelılegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával; h) ösztöndíjról a felsıfokú oktatási intézmény igazolásával; i) a munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylı személy és nagykorú családtagja regisztrált álláskeresı és támogatásban nem részesül; j) az a)-i) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelı igazolással; k) amennyiben a c) és h) pontban meghatározott ellátásokat folyószámlára utalják, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható. (6) A családtámogatási ellátásra vagy fogyatékossági támogatásra vonatkozó adatot hivatalból az államháztartásról szóló törvény szerinti szociális nyilvántartásból kell közvetlen lekérdezéssel átvenni. (7) A havi rendszeres szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. A kifizetés történhet postai úton, illetve a jogosult kérelme alapján annak bankszámlájára. (8) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került személy kérelmére vagy hivatalból, a (7) bekezdésben meghatározottakon túl a szociális ellátás házipénztárból is kifizethetı. (9) A szociális és gyermekjóléti ellátások kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, szociális szolgáltató, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapíthatók.

4 4 (10) Az önkormányzat saját hatáskörében nyújtott ellátásaira az e rendeletben foglalt kivételekkel a Szt.-ben és a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak megfelelıen irányadóak. (11) Az e rendeletben foglalt feltételek hiányában, vagy megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni. (12) Ahol jogszabály családsegítést vagy gyermekjóléti szolgáltatást említ, ezen a rendelet alkalmazása szempontjából a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: SzAK) tevékenységét kell érteni. (13) A képviselı-testület a hatáskörébe tartozó, e rendelet szerinti ellátások megállapításával és megszüntetésével kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. II. Különös rendelkezések 4. Aktív korúak ellátása 5.. (1) Az aktív korúak ellátását kérelmezı személy a Szt ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerő használata, b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerő használata, mővelése, d) az ingatlan elıtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét-és gyommentesítése, hó- és jégmentesítése, e) az ingatlan elıtti vízelvezetı árok tisztántartása, f) a lakás rendeltetésszerő használata az alábbiak szerint: fa) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, fb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerő használata, rendszeres takarítása, fertıtlenítése, g) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevıktıl való mentesítése, és

5 5 h) az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. (2) A kérelmezı köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság idıtartama alatt és azt követıen is fenntartani. (3) A jegyzı az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelem benyújtását követı 10 napon belül, illetve bejelentés vagy hivatalos tudomásszerzés alapján helyszíni szemle (környezettanulmány) útján gyızıdik meg a lakókörnyezet rendezettségérıl. (4) Ha a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyzı 5 napos határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt, illetve az ellátás jogosultját az elvégzendı tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, amelynek teljesítésérıl ismételt helyszíni szemlén gyızıdik meg. (5) Ha az aktív korúak ellátását kérelmezı személy, aki foglalkoztatást helyettesítı támogatásra válik jogosulttá, lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidıig nem biztosítja, részére a foglalkoztatást helyettesítı támogatás nem állapítható meg, illetve a foglalkoztatást helyettesítı támogatásra való jogosultsága megszőnik. (6) Ha az aktív korúak ellátását kérelmezı személy, aki rendszeres szociális segélyre válik jogosulttá, lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidıig nem biztosítja a jegyzı a Szt. 37/B. (1a) bekezdése alapján a rendszeres szociális segély folyósítását egy hónapra felfüggeszti. 6.. (1) A Szt. 37. (1) bekezdésének b)-d) pontja szerinti személy (a továbbiakban: együttmőködésre köteles személy) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttmőködésre köteles a SzAK-kal. (2) Az (1) bekezdésben foglalt személy az együttmőködés keretében köteles: a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül felkeresni a SzAK Balatonfőzfıi Kirendeltségét, és nyilvántartásba vetetni magát, b) a beilleszkedést segítı program kidolgozásában részt venni, c) a beilleszkedést segítı programról az együttmőködésre kijelölt szervvel a nyilvántartásba vételtıl számított 30 napon belül írásban megállapodást kötni, d) teljesíteni a beilleszkedést segítı programban foglaltakat, és e) az együttmőködésre kijelölt szervvel folyamatosan kapcsolatot tartani és az együttmőködési megállapodásban meghatározott idıpontokban megjelenni.

6 6 (3) A beilleszkedést segítı programok típusai: a) az ügyfél saját erıforrásainak feltárására irányuló programok, b) csoportos önsegítı és képességfejlesztı programok, c) munkavégzésre történı felkészítı programok, d) életmódot formáló csoportos foglalkozás, e) egyéni tanácsadás, f) szociális esetkezelés, g) álláskeresési motiváció erısítése és h) mentálhigiénés tanácsadás, családi kapcsolati problémák kezelése. (4) A (2) bekezdésben és a beilleszkedési programban foglalt határidı, határnap önhibáján kívüli elmulasztása esetén az együttmőködésre kötelezett igazolási kérelem benyújtására jogosult. Igazolási kérelmet elmulasztott határnaptól illetıleg elmulasztott határidı utolsó napjától számított 8 napon belül lehet elıterjeszteni a SzAK Balatonfőzfıi Kirendeltségéhez. Az igazolási kérelemben foglaltakat hitelt érdemlı módon igazolni kell.(pld. orvos vagy hivatalos szerv által kiállított igazolással.) (5) Az együttmőködésre köteles személy rendszeres szociális segélye folyósításának idıtartama alatt az együttmőködési kötelezettségét megszegi ha, neki felróhatóan az (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget. (6) Az együttmőködési kötelezettség megszegése esetén a SzAK a kitőzött határidı lejártát követı 8 napon belül értesíti az együttmőködésre kötelezett személyt a határidı elmulasztásáról, és új határidı kitőzésével felhívja az együttmőködési kötelezettség teljesítésére. Az értesítésben tájékoztatja a jogosultat az együttmőködési kötelezettség két éven belüli ismételt megszegésének jogkövetkezményeirıl. (7) A SzAK az együttmőködési kötelezettség ismételt megszegése esetén az együttmőködési kötelezettség megszegését igazoló iratok egyidejő megküldésével 8 napon belül értesíti a jegyzıt. (8) Balatonfőzfı Város Önkormányzata a közcélú munkavégzés keretében településüzemeltetési, parkfenntartási és ingatlankezelésben résztvevı foglalkoztatottak munkaszervezési, munkairányítási ellenırzési és ezekkel kapcsolatos adminisztratív feladatai ellátását, megszervezését Balatonfőzfı Város Önkormányzat Városgondnoksága útján látja el.

7 7 5. Lakásfenntartási támogatás 7.. (1) A lakásfenntartási támogatást kérelmezı személy a Szt ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására a 5. (1) bekezdés a)-h) pontja, valamint (2) bekezdése szerint. (2) A jegyzı a lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követı 10 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) útján gyızıdik meg a lakókörnyezet rendezettségérıl. (3) Ha a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyzı 5 napos határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt, illetve az ellátás jogosultját az elvégzendı tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítésérıl ismételt helyszíni szemlén gyızıdik meg. (4) Ha a lakásfenntartási támogatást kérelmezı személy lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidıig nem biztosítja, részére a lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg, illetve a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságát meg kell szüntetni. (5) A lakásfenntartási támogatást elsısorban természetbeni ellátásként kell biztosítani, ennek keretében a támogatás összegét a közüzemi szolgáltatók számlájára kell utalni. 6. Ápolási díj 8.. (1) A képviselı-testület ápolási díjat állapít meg annak a jegyes kivételével - hozzátartozónak (Ptk b) pontja), aki a) 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és b) családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át, egyedülálló esetén annak 150%-át. (2) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a, vagy, más rendszeres pénzellátásban részesülı jogosult esetén, a megállapított összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres havi pénzellátás összegének különbözete. (3) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni.

8 8 (4) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni a Szt. 42. (2) bekezdése szerinti esetekben. (5)Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minısül, ha az ápolást végzı személy nem gondoskodik rendszeresen az ápolt megfelelı étkeztetésérıl, ápolásáról, gondozásáról és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásáról. (6) Az ápolás, gondozás megfelelıségének ellenırzésérıl évente legalább kétszer, illetve bejelentés esetén azonnal, a jegyzı gondoskodik a SzAK közremőködésével. 7. Önkormányzati segély 9. (1) A képviselı-testület a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére önkormányzati segélyt nyújt. (2) Létfenntartás veszélyeztetı rendkívüli élethelyzet különösen: a) betegség, b) haláleset, c) elemi kár, d) a gyermek megszületése, e) várandós anya válsághelyzete, f) iskolakezdés, g) a nevelésbe vett gyermek és családjának kapcsolattartása, h) a nevelt gyermek családba való visszakerülése, i) a gyermek hátrányos helyzete. (3) Létfenntartást veszélyeztetı tényezı különösen: a) a megfelelı élelmezés hiánya, b) a lakhatás elvesztésének veszélye, c) a közüzemi szolgáltatás megszőnésének veszélye, d) a megfelelı ruházkodás hiánya, e) gyógyszerellátás, gyógykezelés hiánya, g) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik. (4) A segély azon rászoruló részére biztosítható, akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 130 %-át, egyedül élı

9 9 esetén annak 160%-át, továbbá nem rendelkezik olyan vagyonnal, valamint vagyoni értékő joggal, amelynek hasznosításával létfenntartása biztosítható. (5) Az önkormányzati segélykérelmek elbírálása során a - gyermeket nevelı munkanélküli, - három vagy többgyermekes család, - tartósan beteg, fogyatékos személy gondozását ellátó család esetében az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élık esetén annak 180 %-át, feltéve hogy nem rendelkezik olyan vagyonnal, valamint vagyoni értékő joggal, amelynek hasznosításával létfenntartása biztosítható. (6) A tartós betegség, fogyatékosság fennállását háziorvos, házi gyermekorvos, jogszabályban meghatározott esetben a szakorvos igazolásával kell bizonyítani. (7) Amennyiben a kérelmezı életkörülményei különös tekintettel rendkívüli gyógyszersegély igénye esetén - az azonnali segítséget indokolják, az önkormányzati segély jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó bizonyítékok bemutatása nélkül, a kérelmezı nyilatkozata alapján megállapítható. Ilyen esetben az eljáró hatóság a határozathozatalt követı 15 napon belül környezettanulmány keretében gyızıdik meg a nyilatkozatok valódiságáról. (8) Az önkormányzati segély összege a tárgyévben háztartásonként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 300 %-át (1) Halálestre tekintettel állapítható meg az önkormányzati segély annak a kérelmére, aki elhunyt személy eltemettetésérıl gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti és nem jogosult a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -ban szabályozott temetési hozzájárulásra. (2) A segély összege az eltemettetı családjának egy fıre jutó jövedelméhez igazodóan a következı: a) az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 150 százalékáig ,- Ft b) az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200 százalékáig ,- Ft c) az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 250 százalékáig ,- Ft d) az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 százalékáig ,- Ft, de nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál.

10 10 (3) Egyedül élık esetén a (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott jövedelemhatárt további 50 százalékkal növelt összeghatárig kell figyelembe venni. (4) A segély megállapítása iránti kérelmet a temetést követı 30 napon belül lehet elıterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetési költségrıl a segélyt kérı vagy a vele azonos lakcímen élı közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, és a saját, illetve a család tagjai jövedelmét igazoló okiratokat. (5) A segély kivételesen a temetés költségeit igazoló számla hiányában utólagos elszámolási kötelezettség mellett is megállapítható. Az elszámolás módját és határidejét az önkormányzati segély megállapításáról rendelkezı döntésben kell meghatározni. (6) Amennyiben a kérelmezı az elszámolási kötelezettségének a megadott határidın belül nem tesz eleget, úgy a jogosulatlanul felvett ellátásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (7)A tárgyév helyben szokásos legolcsóbb temetési költségének összegét a temetkezési vállalkozók által január 1-tıl alkalmazott díjszabás határozza meg (1) Gyógyszertámogatás annak a kérelmezınek nyújtható, akinek havi jövedelme családban élı esetén a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élı estén annak 250%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége, vagy gyógyászati segédeszközének térítési díja jövedelmének 15 %-át meghaladja. A támogatás összege személyenként évente a ,-Ft-ot nem haladhatja meg. (2) Elsısorban annak indokolt gyógyszertámogatást megállapítani, aki közgyógyellátásra nem jogosult. (3) A kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását közvetlenül megelızı három hónapban felírt rendszeres gyógyszerekrıl és azok egy havi költségérıl a háziorvos számítógépes igazolását. Gyógyászati segédeszköz esetén a szakorvosi javaslatot és az árajánlatot vagy számlát. (4) A támogatott kötelezhetı arra, hogy a támogatás felhasználásáról a nevére vagy TAJ számára kiállított gyógyszertári számlával, vagy igazolással elszámoljon.

11 (1) Az önkormányzati segély iránti kérelmeket e rendelet 1. és 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (2) Az önkormányzati segély iránti kérelemrıl az azonnali intézkedést igénylı kérelmek kivételével - a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követı 15 napon belül kell dönteni (1).Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott idıszakra havi rendszerességgel. (2) Amennyiben a segély megállapítása meghatározott idıszakra, havi rendszerességgel történik, a döntés rendelkezı részében meg kell jelölni az egyes kifizetések pontos idıpontjait és az alkalmanként kifizetendı összeget. (3) Az önkormányzati segély tárgyévben a második alkalmat követıen csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmezı vállalja a SzAK Balatonfőzfıi Kirendeltségével való együttmőködést, anyagi helyzetének rendezéséhez való segítségnyújtás céljából. (4) Az önkormányzati segélyben részesített személyt a pénzben folyósított segély összegérıl számlákkal bizonyítottan, vagy egyéb hitelt érdemlı módon el lehet számoltatni. Az elszámolás módjáról, határidejérıl a segélyt megállapító döntésben rendelkezni kell. (5) A tárgyévben újabb támogatás nem állapítható meg annak a kérelmezınek, aki elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. (6) A segély részben vagy egészben természetbeni formában nyújtható. (7) Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelısegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, gyógyszerköltségek kifizetése, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás, középiskolai, vagy felsıfokú nappali oktatás munkarendje szerinti oktatási intézmény tandíjának, kollégiumi díjának, vagy albérleti díj átvállalása. 8. Szülési támogatás 14.. (1) Gyermek születésére tekintettel a szülıanya, alanyi jogon, szülési támogatásra jogosult.

12 12 (2) Az anyát szülési támogatásként gyermekenként egyszeri alkalommal az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70%-a illeti meg. (3) A szülési támogatás iránti kérelem e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon, a gyermek születését követı 6 hónapon belül nyújtható be. (4) A szülési támogatás jogosultságának megállapítására - a születési anyakönyvi kivonat bemutatása alapján - a kérelem benyújtását követı 15 napon belül kerül sor. 9. Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása 15.. (1) Táplálékallergiája vagy más alapbetegsége miatt speciális diétára szoruló, 18. év alatti hátrányos helyzető, vagy tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére, egészségi állapotához igazodó étkeztetése elısegítése érdekében rendszeres támogatás állapítható meg, abban az esetben, ha a család egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, gyermekét egyedül nevelı szülı esetében annak 200 %-át. (2) A támogatás összege gyermekenként havi 5.000,-Ft. (3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek speciális diétájára vonatkozó kórházi szakambulancia által kiállított szakorvosi igazolást. (4) A speciális diétára szoruló gyermek támogatása iránti kérelem e rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be. (5) A jogosultságot a kérelem benyújtását követı hó 1. napjától kell megállapítani és a támogatást a jogosultság fennállásáig, de legfeljebb egy év idıtartamban lehet folyósítani. 10. Közgyógyellátási igazolvány 16.. Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot annak a szociálisan rászorult személynek lehet megállapítani, akinek családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum összegének 150 %-át, egyedül élık esetén

13 13 annak 200 %-át nem haladja meg, feltéve, ha a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a nyugdíjminimum 20 %-át eléri, vagy meghaladja. 11. Köztemetés 17.. (1) A Balatonfőzfı Város Önkormányzat közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történı eltemettetésérıl gondoskodni kell, ha a) nincs vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrıl nem gondoskodik. (2) A közköltségen történı temetés a városban szokásos temetési módok közül a legolcsóbb, hamvasztásos módon történhet. Ettıl eltérni csak abban az esetben lehet, ha a rendırség bőncselekmény gyanúja miatt nem járul hozzá a holttest elhamvasztásához. (3) Az eltemettetésre köteles személy - az Szt. 48. (3) bekezdés b) pontja szerinti - a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthetı, ha a költségek kifizetése az eltemettetésre kötelezettnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. (4) Egészben mentesíthetı a megtérítési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 130 %-át, egyedül élı esetén annak 160 %-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki hasznosítható vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékő, amely a köztemetés költségeit fedezné. (5) Részben mentesíthetı a megtérítési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élı esetén annak 180 %-át nem haladja meg és hasznosítható vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki hasznosítható vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékő, amely a köztemetés költségeit fedezné. (6) A megfizetésre egyetemlegesen kötelezhetı hozzátartozók esetén a (4)-(5) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét külön-külön kell vizsgálni.

14 14 (7) Amennyiben az elhunyt hagyatéka a köztemetés költségét részben fedezi, az eltemettetésre köteles személyt csak a köztemetés és a hagyatéki vagyon különbsége között összeg tekintetében lehet a (4)-(5) bekezdésben foglalt feltételek megléte esetén részben vagy egészben mentesíteni. III. Záró rendelkezések 18.. (1) E rendelet január 1. napjával lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követıen indult ügyekben kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet. Balatonfőzfı, december 17. Marton Béla polgármester Dr. Takács László jegyzı Kihirdetve: december 31. dr. Takács László jegyzı

15 15 1. melléklet a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások szabályozásáról szóló 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelethez Kérelem önkormányzati segély megállapításához 1. A kérelmezı adatai: Név:... Születési név: Szül. hely, idı:... Anyja neve:... Állampolgársága:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Telefonszám (nem kötelezı megadni):... TAJ szám: Kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt szíveskedjenek megállapítani. 2. Nyilatkozat az együtt élı családtagokról és jövedelmekrıl Rokonsá gi fok Név Szül. hely Szül. idı Anyja neve Jövedelme Kérelmez ı

16 16 3. A kérelem indoklása: A segély összegét házipénztárból átutalással/számlaszám:... postai úton kérem kifizetni. 4. Nyilatkozatok Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerően lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek 1. (a megfelelı rész aláhúzandó) a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. amennyiben ebben az évben önkormányzati segélyt már legalább két alkalommal megállapították részemre, vállalom a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ családgondozójával való együttmőködést, anyagi helyzetem rendezéséhez való segítségnyújtás céljából. nem kötöttem olyan tartási szerzıdést, amelynek én vagyok a jogosultja nem rendelkezem olyan vagyonnal, valamint vagyoni értékő joggal, amelynek hasznosításával létfenntartásom biztosítható. Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı felhasználásához. Balatonfőzfı, Kérelmezı aláírása 1 Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel is rendelkezik.

17 17 TÁJÉKOZTATÓ (A kérelem kitöltése elıtt szíveskedjen elolvasni) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a kérelmezı személyi igazolványát, lakcímkártyáját amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredeti példányát. A kérelemhez mellékelni kell: a kérelmezıvel életvitelszerően közös háztartásban élı személyek jövedelmérıl szóló igazolásokat munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli és elhelyezkedése érdekében együttmőködik 18 éven felüli gyermek iskolalátogatási igazolását

18 18 2. melléklet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról szóló 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelethez Kérelem a halálesetre tekintettel megállapítható önkormányzati segély megállapításához A kérelmezı adatai: Név:... Születési név: Szül. hely, idı:... Anyja neve:... Állampolgársága:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Telefonszám (nem kötelezı megadni):... TAJ szám:... Kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt szíveskedjenek megállapítani. Nyilatkozat az együtt élı családtagokról és jövedelmekrıl Rokons ági fok Név Szül. hely Szül. idı Anyja neve Jövedelme Kérelm ezı A kérelem indoklása:

19 19 A segély összegét házipénztárból átutalással /számlaszám: / postai úton kérem kifizetni. Nyilatkozatok Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerő lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek 2 (a megfelelı rész aláhúzandó) nem részesülök, a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -ban szabályozott temetési hozzájárulásban az elhunyt eltemettetését nem szerzıdés alapján vállaltam, az elhunyt nem rendelkezett olyan életbiztosítással, melynek kedvezményezettje az eltemettetı, es a biztosítás összege meghaladja a temetés költségét a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek nem rendelkezem olyan vagyonnal, valamint vagyoni értékő joggal, amelynek hasznosításával létfenntartásom biztosítható. Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı felhasználásához. Balatonfőzfı, Kérelmezı aláírása 2 Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel is rendelkezik.

20 20 TÁJÉKOZTATÓ (A kérelem kitöltése elıtt szíveskedjen elolvasni) A halálesetre tekintettel megállapítható önkormányzati segélyre irányuló kérelem a temetést követı 30 napon belül nyújtható be. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a kérelmezı személyi igazolványát, lakcímkártyáját amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredeti példányát. A kérelemhez mellékelni kell: a kérelmezıvel életvitelszerően közös háztartásban élı személyek jövedelmérıl szóló igazolásokat munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli és elhelyezkedése érdekében együttmőködik 18 éven felüli gyermek iskolalátogatási igazolását halotti anyakönyvi kivonat másolatát temetési számla eredeti példányát

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben