I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja"

Átírás

1 Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontja; a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993.évi III. törvény 10. (1) bekezdése, 25. (3) bekezdése, a, 32. (3) bekezdése, 37/A. (1) bekezdése, 38. (9) bekezdése, 43/B. (1) és (3) bekezdése, 45. (1) bekezdése, 47. (2) bekezdése, 48. (4) bekezdése, 50. (3) bekezdése; 55/C.. (4) bekezdése, (4) bekezdése, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdés, 20/C. (9) bekezdése által biztosított felhatalmazás alapján, meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: I. Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében meghatározza az egyes önkormányzati szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság igénybevételének, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenırzésének szabályait. 2. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed a Balatonfőzfı Város Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezı, vagy - ha a kérelmezı életvitelszerően az önkormányzat területén bejelentett tartózkodási helyén lakik - a tartózkodási hellyel rendelkezı a) magyar állampolgárokra, b) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. (1)-(4a) bekezdése szerinti személyekre, c) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. (1)-(2) bekezdésében meghatározott gyermekre és a fiatal felnıttre, valamint szüleire.

2 2 3.. E rendelet alkalmazásában: Nyugdíjminimum: a sajátjogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 3. Eljárási rendelkezések 4.. (1) A szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet a Balatonfőzfıi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: önkormányzati hivatal), a jegyzı hatáskörébe tartozó ellátás esetén továbbá a megyei kormányhivatal járási hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a kormányablaknál lehet benyújtani, postai küldeményként feladni. (2) Az aktív korúak ellátása iránti kérelem az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelmezıt álláskeresıként nyilvántartó járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél is benyújtható. (3) A szociális és gyermekjóléti ellátás iránti kérelmet az ellátásra jogosult, illetve törvényes képviselıje terjesztheti elı. (4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmezı és családja, illetve a vele életvitelszerően közös háztartásban élı személyek jövedelmérıl szóló igazolást, amelynek irányadó idıszakára a Szt.-ben meghatározottakat kell figyelembe venni. (5) A jövedelem igazolható: a) munkabérbıl származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással. Amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértıl elkülönítve kell feltüntetni; b) álláskeresési támogatás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással, c) nyugdíj illetve nyugdíjszerő ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelızı hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével, és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával; d) ıstermelık esetén a bevételrıl vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve az NAV által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegérıl szóló igazolással;

3 3 e) vállalkozásból származó jövedelem esetén az NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt idıszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemrıl szóló könyvelıi igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával; f) alkalmi munka esetén a havi átlagos nettó jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal és az alkalmi munkavállalói kiskönyv fénymásolatával; g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény stb.) és a szülık közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes bizonyító erejő magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerıs bírói ítélettel, állam által megelılegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával; h) ösztöndíjról a felsıfokú oktatási intézmény igazolásával; i) a munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylı személy és nagykorú családtagja regisztrált álláskeresı és támogatásban nem részesül; j) az a)-i) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelı igazolással; k) amennyiben a c) és h) pontban meghatározott ellátásokat folyószámlára utalják, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható. (6) A családtámogatási ellátásra vagy fogyatékossági támogatásra vonatkozó adatot hivatalból az államháztartásról szóló törvény szerinti szociális nyilvántartásból kell közvetlen lekérdezéssel átvenni. (7) A havi rendszeres szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. A kifizetés történhet postai úton, illetve a jogosult kérelme alapján annak bankszámlájára. (8) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került személy kérelmére vagy hivatalból, a (7) bekezdésben meghatározottakon túl a szociális ellátás házipénztárból is kifizethetı. (9) A szociális és gyermekjóléti ellátások kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, szociális szolgáltató, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapíthatók.

4 4 (10) Az önkormányzat saját hatáskörében nyújtott ellátásaira az e rendeletben foglalt kivételekkel a Szt.-ben és a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak megfelelıen irányadóak. (11) Az e rendeletben foglalt feltételek hiányában, vagy megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni. (12) Ahol jogszabály családsegítést vagy gyermekjóléti szolgáltatást említ, ezen a rendelet alkalmazása szempontjából a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: SzAK) tevékenységét kell érteni. (13) A képviselı-testület a hatáskörébe tartozó, e rendelet szerinti ellátások megállapításával és megszüntetésével kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. II. Különös rendelkezések 4. Aktív korúak ellátása 5.. (1) Az aktív korúak ellátását kérelmezı személy a Szt ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerő használata, b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerő használata, mővelése, d) az ingatlan elıtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét-és gyommentesítése, hó- és jégmentesítése, e) az ingatlan elıtti vízelvezetı árok tisztántartása, f) a lakás rendeltetésszerő használata az alábbiak szerint: fa) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, fb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerő használata, rendszeres takarítása, fertıtlenítése, g) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevıktıl való mentesítése, és

5 5 h) az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. (2) A kérelmezı köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság idıtartama alatt és azt követıen is fenntartani. (3) A jegyzı az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelem benyújtását követı 10 napon belül, illetve bejelentés vagy hivatalos tudomásszerzés alapján helyszíni szemle (környezettanulmány) útján gyızıdik meg a lakókörnyezet rendezettségérıl. (4) Ha a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyzı 5 napos határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt, illetve az ellátás jogosultját az elvégzendı tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, amelynek teljesítésérıl ismételt helyszíni szemlén gyızıdik meg. (5) Ha az aktív korúak ellátását kérelmezı személy, aki foglalkoztatást helyettesítı támogatásra válik jogosulttá, lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidıig nem biztosítja, részére a foglalkoztatást helyettesítı támogatás nem állapítható meg, illetve a foglalkoztatást helyettesítı támogatásra való jogosultsága megszőnik. (6) Ha az aktív korúak ellátását kérelmezı személy, aki rendszeres szociális segélyre válik jogosulttá, lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidıig nem biztosítja a jegyzı a Szt. 37/B. (1a) bekezdése alapján a rendszeres szociális segély folyósítását egy hónapra felfüggeszti. 6.. (1) A Szt. 37. (1) bekezdésének b)-d) pontja szerinti személy (a továbbiakban: együttmőködésre köteles személy) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttmőködésre köteles a SzAK-kal. (2) Az (1) bekezdésben foglalt személy az együttmőködés keretében köteles: a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül felkeresni a SzAK Balatonfőzfıi Kirendeltségét, és nyilvántartásba vetetni magát, b) a beilleszkedést segítı program kidolgozásában részt venni, c) a beilleszkedést segítı programról az együttmőködésre kijelölt szervvel a nyilvántartásba vételtıl számított 30 napon belül írásban megállapodást kötni, d) teljesíteni a beilleszkedést segítı programban foglaltakat, és e) az együttmőködésre kijelölt szervvel folyamatosan kapcsolatot tartani és az együttmőködési megállapodásban meghatározott idıpontokban megjelenni.

6 6 (3) A beilleszkedést segítı programok típusai: a) az ügyfél saját erıforrásainak feltárására irányuló programok, b) csoportos önsegítı és képességfejlesztı programok, c) munkavégzésre történı felkészítı programok, d) életmódot formáló csoportos foglalkozás, e) egyéni tanácsadás, f) szociális esetkezelés, g) álláskeresési motiváció erısítése és h) mentálhigiénés tanácsadás, családi kapcsolati problémák kezelése. (4) A (2) bekezdésben és a beilleszkedési programban foglalt határidı, határnap önhibáján kívüli elmulasztása esetén az együttmőködésre kötelezett igazolási kérelem benyújtására jogosult. Igazolási kérelmet elmulasztott határnaptól illetıleg elmulasztott határidı utolsó napjától számított 8 napon belül lehet elıterjeszteni a SzAK Balatonfőzfıi Kirendeltségéhez. Az igazolási kérelemben foglaltakat hitelt érdemlı módon igazolni kell.(pld. orvos vagy hivatalos szerv által kiállított igazolással.) (5) Az együttmőködésre köteles személy rendszeres szociális segélye folyósításának idıtartama alatt az együttmőködési kötelezettségét megszegi ha, neki felróhatóan az (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget. (6) Az együttmőködési kötelezettség megszegése esetén a SzAK a kitőzött határidı lejártát követı 8 napon belül értesíti az együttmőködésre kötelezett személyt a határidı elmulasztásáról, és új határidı kitőzésével felhívja az együttmőködési kötelezettség teljesítésére. Az értesítésben tájékoztatja a jogosultat az együttmőködési kötelezettség két éven belüli ismételt megszegésének jogkövetkezményeirıl. (7) A SzAK az együttmőködési kötelezettség ismételt megszegése esetén az együttmőködési kötelezettség megszegését igazoló iratok egyidejő megküldésével 8 napon belül értesíti a jegyzıt. (8) Balatonfőzfı Város Önkormányzata a közcélú munkavégzés keretében településüzemeltetési, parkfenntartási és ingatlankezelésben résztvevı foglalkoztatottak munkaszervezési, munkairányítási ellenırzési és ezekkel kapcsolatos adminisztratív feladatai ellátását, megszervezését Balatonfőzfı Város Önkormányzat Városgondnoksága útján látja el.

7 7 5. Lakásfenntartási támogatás 7.. (1) A lakásfenntartási támogatást kérelmezı személy a Szt ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására a 5. (1) bekezdés a)-h) pontja, valamint (2) bekezdése szerint. (2) A jegyzı a lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követı 10 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) útján gyızıdik meg a lakókörnyezet rendezettségérıl. (3) Ha a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyzı 5 napos határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt, illetve az ellátás jogosultját az elvégzendı tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítésérıl ismételt helyszíni szemlén gyızıdik meg. (4) Ha a lakásfenntartási támogatást kérelmezı személy lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidıig nem biztosítja, részére a lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg, illetve a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságát meg kell szüntetni. (5) A lakásfenntartási támogatást elsısorban természetbeni ellátásként kell biztosítani, ennek keretében a támogatás összegét a közüzemi szolgáltatók számlájára kell utalni. 6. Ápolási díj 8.. (1) A képviselı-testület ápolási díjat állapít meg annak a jegyes kivételével - hozzátartozónak (Ptk b) pontja), aki a) 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és b) családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át, egyedülálló esetén annak 150%-át. (2) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a, vagy, más rendszeres pénzellátásban részesülı jogosult esetén, a megállapított összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres havi pénzellátás összegének különbözete. (3) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni.

8 8 (4) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni a Szt. 42. (2) bekezdése szerinti esetekben. (5)Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minısül, ha az ápolást végzı személy nem gondoskodik rendszeresen az ápolt megfelelı étkeztetésérıl, ápolásáról, gondozásáról és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásáról. (6) Az ápolás, gondozás megfelelıségének ellenırzésérıl évente legalább kétszer, illetve bejelentés esetén azonnal, a jegyzı gondoskodik a SzAK közremőködésével. 7. Önkormányzati segély 9. (1) A képviselı-testület a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére önkormányzati segélyt nyújt. (2) Létfenntartás veszélyeztetı rendkívüli élethelyzet különösen: a) betegség, b) haláleset, c) elemi kár, d) a gyermek megszületése, e) várandós anya válsághelyzete, f) iskolakezdés, g) a nevelésbe vett gyermek és családjának kapcsolattartása, h) a nevelt gyermek családba való visszakerülése, i) a gyermek hátrányos helyzete. (3) Létfenntartást veszélyeztetı tényezı különösen: a) a megfelelı élelmezés hiánya, b) a lakhatás elvesztésének veszélye, c) a közüzemi szolgáltatás megszőnésének veszélye, d) a megfelelı ruházkodás hiánya, e) gyógyszerellátás, gyógykezelés hiánya, g) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik. (4) A segély azon rászoruló részére biztosítható, akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 130 %-át, egyedül élı

9 9 esetén annak 160%-át, továbbá nem rendelkezik olyan vagyonnal, valamint vagyoni értékő joggal, amelynek hasznosításával létfenntartása biztosítható. (5) Az önkormányzati segélykérelmek elbírálása során a - gyermeket nevelı munkanélküli, - három vagy többgyermekes család, - tartósan beteg, fogyatékos személy gondozását ellátó család esetében az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élık esetén annak 180 %-át, feltéve hogy nem rendelkezik olyan vagyonnal, valamint vagyoni értékő joggal, amelynek hasznosításával létfenntartása biztosítható. (6) A tartós betegség, fogyatékosság fennállását háziorvos, házi gyermekorvos, jogszabályban meghatározott esetben a szakorvos igazolásával kell bizonyítani. (7) Amennyiben a kérelmezı életkörülményei különös tekintettel rendkívüli gyógyszersegély igénye esetén - az azonnali segítséget indokolják, az önkormányzati segély jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó bizonyítékok bemutatása nélkül, a kérelmezı nyilatkozata alapján megállapítható. Ilyen esetben az eljáró hatóság a határozathozatalt követı 15 napon belül környezettanulmány keretében gyızıdik meg a nyilatkozatok valódiságáról. (8) Az önkormányzati segély összege a tárgyévben háztartásonként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 300 %-át (1) Halálestre tekintettel állapítható meg az önkormányzati segély annak a kérelmére, aki elhunyt személy eltemettetésérıl gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti és nem jogosult a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -ban szabályozott temetési hozzájárulásra. (2) A segély összege az eltemettetı családjának egy fıre jutó jövedelméhez igazodóan a következı: a) az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 150 százalékáig ,- Ft b) az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200 százalékáig ,- Ft c) az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 250 százalékáig ,- Ft d) az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 százalékáig ,- Ft, de nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál.

10 10 (3) Egyedül élık esetén a (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott jövedelemhatárt további 50 százalékkal növelt összeghatárig kell figyelembe venni. (4) A segély megállapítása iránti kérelmet a temetést követı 30 napon belül lehet elıterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetési költségrıl a segélyt kérı vagy a vele azonos lakcímen élı közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, és a saját, illetve a család tagjai jövedelmét igazoló okiratokat. (5) A segély kivételesen a temetés költségeit igazoló számla hiányában utólagos elszámolási kötelezettség mellett is megállapítható. Az elszámolás módját és határidejét az önkormányzati segély megállapításáról rendelkezı döntésben kell meghatározni. (6) Amennyiben a kérelmezı az elszámolási kötelezettségének a megadott határidın belül nem tesz eleget, úgy a jogosulatlanul felvett ellátásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (7)A tárgyév helyben szokásos legolcsóbb temetési költségének összegét a temetkezési vállalkozók által január 1-tıl alkalmazott díjszabás határozza meg (1) Gyógyszertámogatás annak a kérelmezınek nyújtható, akinek havi jövedelme családban élı esetén a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élı estén annak 250%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége, vagy gyógyászati segédeszközének térítési díja jövedelmének 15 %-át meghaladja. A támogatás összege személyenként évente a ,-Ft-ot nem haladhatja meg. (2) Elsısorban annak indokolt gyógyszertámogatást megállapítani, aki közgyógyellátásra nem jogosult. (3) A kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását közvetlenül megelızı három hónapban felírt rendszeres gyógyszerekrıl és azok egy havi költségérıl a háziorvos számítógépes igazolását. Gyógyászati segédeszköz esetén a szakorvosi javaslatot és az árajánlatot vagy számlát. (4) A támogatott kötelezhetı arra, hogy a támogatás felhasználásáról a nevére vagy TAJ számára kiállított gyógyszertári számlával, vagy igazolással elszámoljon.

11 (1) Az önkormányzati segély iránti kérelmeket e rendelet 1. és 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (2) Az önkormányzati segély iránti kérelemrıl az azonnali intézkedést igénylı kérelmek kivételével - a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követı 15 napon belül kell dönteni (1).Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott idıszakra havi rendszerességgel. (2) Amennyiben a segély megállapítása meghatározott idıszakra, havi rendszerességgel történik, a döntés rendelkezı részében meg kell jelölni az egyes kifizetések pontos idıpontjait és az alkalmanként kifizetendı összeget. (3) Az önkormányzati segély tárgyévben a második alkalmat követıen csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmezı vállalja a SzAK Balatonfőzfıi Kirendeltségével való együttmőködést, anyagi helyzetének rendezéséhez való segítségnyújtás céljából. (4) Az önkormányzati segélyben részesített személyt a pénzben folyósított segély összegérıl számlákkal bizonyítottan, vagy egyéb hitelt érdemlı módon el lehet számoltatni. Az elszámolás módjáról, határidejérıl a segélyt megállapító döntésben rendelkezni kell. (5) A tárgyévben újabb támogatás nem állapítható meg annak a kérelmezınek, aki elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. (6) A segély részben vagy egészben természetbeni formában nyújtható. (7) Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelısegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, gyógyszerköltségek kifizetése, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás, középiskolai, vagy felsıfokú nappali oktatás munkarendje szerinti oktatási intézmény tandíjának, kollégiumi díjának, vagy albérleti díj átvállalása. 8. Szülési támogatás 14.. (1) Gyermek születésére tekintettel a szülıanya, alanyi jogon, szülési támogatásra jogosult.

12 12 (2) Az anyát szülési támogatásként gyermekenként egyszeri alkalommal az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70%-a illeti meg. (3) A szülési támogatás iránti kérelem e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon, a gyermek születését követı 6 hónapon belül nyújtható be. (4) A szülési támogatás jogosultságának megállapítására - a születési anyakönyvi kivonat bemutatása alapján - a kérelem benyújtását követı 15 napon belül kerül sor. 9. Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása 15.. (1) Táplálékallergiája vagy más alapbetegsége miatt speciális diétára szoruló, 18. év alatti hátrányos helyzető, vagy tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére, egészségi állapotához igazodó étkeztetése elısegítése érdekében rendszeres támogatás állapítható meg, abban az esetben, ha a család egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, gyermekét egyedül nevelı szülı esetében annak 200 %-át. (2) A támogatás összege gyermekenként havi 5.000,-Ft. (3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek speciális diétájára vonatkozó kórházi szakambulancia által kiállított szakorvosi igazolást. (4) A speciális diétára szoruló gyermek támogatása iránti kérelem e rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be. (5) A jogosultságot a kérelem benyújtását követı hó 1. napjától kell megállapítani és a támogatást a jogosultság fennállásáig, de legfeljebb egy év idıtartamban lehet folyósítani. 10. Közgyógyellátási igazolvány 16.. Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot annak a szociálisan rászorult személynek lehet megállapítani, akinek családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum összegének 150 %-át, egyedül élık esetén

13 13 annak 200 %-át nem haladja meg, feltéve, ha a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a nyugdíjminimum 20 %-át eléri, vagy meghaladja. 11. Köztemetés 17.. (1) A Balatonfőzfı Város Önkormányzat közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történı eltemettetésérıl gondoskodni kell, ha a) nincs vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrıl nem gondoskodik. (2) A közköltségen történı temetés a városban szokásos temetési módok közül a legolcsóbb, hamvasztásos módon történhet. Ettıl eltérni csak abban az esetben lehet, ha a rendırség bőncselekmény gyanúja miatt nem járul hozzá a holttest elhamvasztásához. (3) Az eltemettetésre köteles személy - az Szt. 48. (3) bekezdés b) pontja szerinti - a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthetı, ha a költségek kifizetése az eltemettetésre kötelezettnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. (4) Egészben mentesíthetı a megtérítési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 130 %-át, egyedül élı esetén annak 160 %-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki hasznosítható vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékő, amely a köztemetés költségeit fedezné. (5) Részben mentesíthetı a megtérítési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élı esetén annak 180 %-át nem haladja meg és hasznosítható vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki hasznosítható vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékő, amely a köztemetés költségeit fedezné. (6) A megfizetésre egyetemlegesen kötelezhetı hozzátartozók esetén a (4)-(5) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét külön-külön kell vizsgálni.

14 14 (7) Amennyiben az elhunyt hagyatéka a köztemetés költségét részben fedezi, az eltemettetésre köteles személyt csak a köztemetés és a hagyatéki vagyon különbsége között összeg tekintetében lehet a (4)-(5) bekezdésben foglalt feltételek megléte esetén részben vagy egészben mentesíteni. III. Záró rendelkezések 18.. (1) E rendelet január 1. napjával lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követıen indult ügyekben kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet. Balatonfőzfı, december 17. Marton Béla polgármester Dr. Takács László jegyzı Kihirdetve: december 31. dr. Takács László jegyzı

15 15 1. melléklet a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások szabályozásáról szóló 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelethez Kérelem önkormányzati segély megállapításához 1. A kérelmezı adatai: Név:... Születési név: Szül. hely, idı:... Anyja neve:... Állampolgársága:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Telefonszám (nem kötelezı megadni):... TAJ szám: Kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt szíveskedjenek megállapítani. 2. Nyilatkozat az együtt élı családtagokról és jövedelmekrıl Rokonsá gi fok Név Szül. hely Szül. idı Anyja neve Jövedelme Kérelmez ı

16 16 3. A kérelem indoklása: A segély összegét házipénztárból átutalással/számlaszám:... postai úton kérem kifizetni. 4. Nyilatkozatok Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerően lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek 1. (a megfelelı rész aláhúzandó) a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. amennyiben ebben az évben önkormányzati segélyt már legalább két alkalommal megállapították részemre, vállalom a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ családgondozójával való együttmőködést, anyagi helyzetem rendezéséhez való segítségnyújtás céljából. nem kötöttem olyan tartási szerzıdést, amelynek én vagyok a jogosultja nem rendelkezem olyan vagyonnal, valamint vagyoni értékő joggal, amelynek hasznosításával létfenntartásom biztosítható. Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı felhasználásához. Balatonfőzfı, Kérelmezı aláírása 1 Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel is rendelkezik.

17 17 TÁJÉKOZTATÓ (A kérelem kitöltése elıtt szíveskedjen elolvasni) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a kérelmezı személyi igazolványát, lakcímkártyáját amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredeti példányát. A kérelemhez mellékelni kell: a kérelmezıvel életvitelszerően közös háztartásban élı személyek jövedelmérıl szóló igazolásokat munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli és elhelyezkedése érdekében együttmőködik 18 éven felüli gyermek iskolalátogatási igazolását

18 18 2. melléklet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról szóló 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelethez Kérelem a halálesetre tekintettel megállapítható önkormányzati segély megállapításához A kérelmezı adatai: Név:... Születési név: Szül. hely, idı:... Anyja neve:... Állampolgársága:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Telefonszám (nem kötelezı megadni):... TAJ szám:... Kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt szíveskedjenek megállapítani. Nyilatkozat az együtt élı családtagokról és jövedelmekrıl Rokons ági fok Név Szül. hely Szül. idı Anyja neve Jövedelme Kérelm ezı A kérelem indoklása:

19 19 A segély összegét házipénztárból átutalással /számlaszám: / postai úton kérem kifizetni. Nyilatkozatok Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerő lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek 2 (a megfelelı rész aláhúzandó) nem részesülök, a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -ban szabályozott temetési hozzájárulásban az elhunyt eltemettetését nem szerzıdés alapján vállaltam, az elhunyt nem rendelkezett olyan életbiztosítással, melynek kedvezményezettje az eltemettetı, es a biztosítás összege meghaladja a temetés költségét a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek nem rendelkezem olyan vagyonnal, valamint vagyoni értékő joggal, amelynek hasznosításával létfenntartásom biztosítható. Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı felhasználásához. Balatonfőzfı, Kérelmezı aláírása 2 Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel is rendelkezik.

20 20 TÁJÉKOZTATÓ (A kérelem kitöltése elıtt szíveskedjen elolvasni) A halálesetre tekintettel megállapítható önkormányzati segélyre irányuló kérelem a temetést követı 30 napon belül nyújtható be. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a kérelmezı személyi igazolványát, lakcímkártyáját amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredeti példányát. A kérelemhez mellékelni kell: a kérelmezıvel életvitelszerően közös háztartásban élı személyek jövedelmérıl szóló igazolásokat munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli és elhelyezkedése érdekében együttmőködik 18 éven felüli gyermek iskolalátogatási igazolását halotti anyakönyvi kivonat másolatát temetési számla eredeti példányát

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról BEVEZETİ RÉSZ Levél

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról ész szociális

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı testülete a szociális

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról szóló 9/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról LÖVİ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet

19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló, a 22/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelettel

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testülete

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 3. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI) Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:.. Születési helye:. Ideje:..év...hó.nap

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2016. (V1II.29.) önkormányzati rendelete

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2016. (V1II.29.) önkormányzati rendelete Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V1II.29.) önkormányzati rendelete A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló, 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Átány

Részletesebben