I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya"

Átírás

1 Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2), valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 25. (3) b., 38. (1) c.), 43/B (1), 45. (1), 46. (1), 48. (4), 50. (3), 132. (4) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed a /2/-/3/ bekezdésben foglalt eltérésekkel a Kunmadaras nagyközségben élő a.)magyar állampolgárokra b.) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 3 c.) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d.) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörre és illetékességre az arra rászorulóknak átmeneti segélyt, étkezést, szállást biztosít, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (3) 4 (4) A rendelet hatálya kiterjed a.) 5 b.) az időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában Kunmadarason érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 1 12/2011.(X.11.) sz. önkormányzati rendelet 2 7/2006.(IV.10) sz. önkormányzati rendelet 3 17/2004.(IX.3.) sz. önkormányzati rendelet 4 12/2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezi 5 12/2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezi 1/16

2 II. SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. (1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások iránti kérelem Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában terjeszthető elő. A kérelem személyesen történő előterjesztésekor a kérelmet benyújtó köteles személyazonossági igazolványát felmutatni személyazonosságának és lakcímének ellenőrzése céljából. (2) Anyagi és természetbeni ellátások iránt kérelmet terjeszthet elő az is, aki más személy létfenntartását veszélyeztető körülményéről tudomást szerez. (3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőt kötelezni kell saját maga és családja jövedelmi viszonyairól hivatalos igazolás benyújtására. A kérelemhez csatolt jövedelemigazolással rendszeresen mérhető havi jövedelem esetén a kérelmet megelőző három hónap, egyéb, vagy nem rendszeres jövedelemnél a megelőző egy év jövedelmét kell igazolni. Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges, az egészségkárosodásról vagy betegségről szakorvos által kiadott igazolást kell becsatolni. (4) A kérelem előterjesztése során a támogatás megállapításához szükséges hivatalos nettó jövedelmet tartalmazó nyilatkozatot, a rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez hivatalos nettó jövedelmet tartalmazó nyilatkozatot és a külön jogszabály által felsorolt iratokat kell mellékelni. 6 (5) Rendszeres támogatás esetén, ha a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátott vagy tudomására jutott adatok alapján, vagy az elkészített környezettanulmány alapján a jövedelemnyilatkozatban foglaltak vitathatóak, a kérelmezőt fel kell hívni az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. (6) Jövedelmi, vagyoni viszonyok tisztázása érdekében a Polgármesteri Hivatal megkeresést intézhet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei APEH-hoz a támogatást igénylő személy jövedelemadó alapjának közlése végett, a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásait igénybe veheti. 3.. (1) A körülmények tisztázása során az igénylő a Polgármesteri Hivatallal köteles együttműködni. (2) Határozathozatal előtt a kérelmező szociális helyzetéről és a kérelmében előadott adatok valóságának ellenőrzésére környezettanulmány készíthető. El kell tekintetni a környezettanulmány készítésétől, ha 6 módosította 12/2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet 2/16

3 a) más eljárásból rendelkezésre áll olyan hat hónapnál nem régebbi környezettanulmány, amely az új kérelemben előadott körülményekre és adatokra is kiterjed, b) a kérelmező hajléktalan, vagy c) a környezettanulmány elkészítésével járó késedelem miatt a kérelmező jelentős nélkülözésnek lenne kitéve, illetve a támogatás kiutalása egyéb okból nem tűr késedelmet. /3/ A helyszíni szemle kérelmező részéről történő akadályozása esetén az eljárást meg kell szüntetni. 4.. (1) A szociális ellátások megállapítását, módosítását, megszüntetését határozatban kell rögzíteni. A határozatban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben meghatározottakon túl rendelkezni kell, hogy a szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatalt. 7 (2) A Polgármesteri Hivatal indokolt esetben az anyagi és természetbeni ellátás felhasználását elszámoltatással, a segélyezést követő ellenőrzéssel is felülvizsgálhatja. (3) A rendelet megsértése esetén az Szt ban meghatározott feltételek szerint az anyagi és természetbeni szociális ellátást meg kell szüntetni és a támogatottat kötelezni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett anyagi és természetbeni ellátás ellenértékének visszafizetésére. Ha a szociális ellátás megtérítését rendelik el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti a szociális ellátáshoz kapcsolódó képviselő-testületi hatáskör gyakorlója. a) a /3/ bekezdésben foglaltak szerint méltányosságból akkor lehet elengedni a megtérítést, ha az igénybe vevő egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg b) a /3/ bekezdésben foglalt esetben a megtérítés összegét méltányosságból a felére lehet csökkenteni annál a megtérítésre kötelezett személynél, akinél az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. (4) Rosszhiszeműnek kell tekinteni azt a jogosulatlanul támogatottat, aki tudja, vagy kellő körültekintés tanúsítása mellett tudnia kellene, hogy a számára megállapított és folyósított támogatás felvételére nem jogosult. A hatályos jogszabályok ismeretének hiányára senki sem hivatkozhat a rosszhiszeműség megállapításának elkerülése érdekében. (5) Nem tekinthető rosszhiszeműnek az a jogosulatlanul támogatott, akinek a jogosultságát befolyásoló jelentős változás csak később jut tudomására vagy birtokába, és a változás tényét, mihelyt arról tudomást szerzett, haladéktalanul bejelenti. A jóhiszemű támogatott csak a jogosulatlanul felvett juttatás visszafizetésére kötelezhető. (6) A jogosulatlanul illetve jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás részletekben történő visszafizetésére a hatáskör gyakorlója adhat engedélyt. 7 7/2006.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 3/16

4 (7) A jogosulatlanul felvett támogatás összegének visszafizetéséről a rendszeres pénzellátást folyósító szervet a visszafizetést elrendelő határozattal értesíteni kell. E határozat alapján a megkeresett szerv gondoskodik a megtérítendő szociális ellátás összegének levonásáról és az önkormányzat részére történő átutalásról. 5.. (1) A polgármesteri hivatal illetékes ügyintézője az anyagi és természetbeni juttatásokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az alaptörvényben előírtakat. (2) A tárgyhónapra esedékes segélyek teljes összegét a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell utólag folyósítani. A folyósítás a polgármesteri hivatal pénztáránál történik. (3) 8 A térítési díjak megállapítása, közlése, módosítása az intézményvezetők feladata. (1) -(2) III. SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 7.. (1) Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata szociális rászorultság esetén szociális alapellátás keretében a jogosult számára pénzbeli ellátásként időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt állapít meg a többször módosított évi III. törvényben a továbbiakban Szt. -, valamint jelen önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függően pénzbeli ellátások). (2) Jelen rendelet eltérő rendelkezése hiányában a rendszeres pénzbeli ellátásokat a kérelem benyújtásának napjától időarányosan kell megállapítani és folyósítani a jogosultság megszűnésének napjáig. Időskorúak járadéka 8.. (1) 10 Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat időskorúak járadékában részesíti azt a./ a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, 8 17/2006.(XI.9.) sz. önkormányzati rendelet 9 17/2006.(XI.9.) sz. önkormányzati rendelet 10 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 4/16

5 b./ az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-át, c./ az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. (2) 11 (3) A települési önkormányzat időskorúak járadékában részesíti az Európai Gazdasági Térség állampolgárát, illetve harmadik állam állampolgárságával rendelkező egyenes ági rokonát, házastársát, amennyiben az e törvényben foglalt feltételeknek megfelel. (4) Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a személy a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti, b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik, c) lakóhelyét egy másik állam területére helyezi át, és ott életvitelszerűen letelepedik. (5) 12 Az időskorúak járadékának havi összege a) jövedelemmel nem rendelkező aa) a 8. (1) bekezdés a./ pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, ab) a 8. (1) bekezdés b./ pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-a, ac) a 8. (1) bekezdés c./ pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a, b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a./ pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. (6) Ha az /5/ bekezdés b.) pontja szerinti támogatás összege az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell megállapítani. (7) Az /5/ bekezdés alkalmazásában nem minősül jövedelemnek annak a nem rendszeres munkavégzéssel járó tevékenységének a havi ellenértéke, amely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-át nem éri el. (8) Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat két évente legalább egyszer felülvizsgálja. (9) A járadékot a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani és a változás bekövetkezése napjával kell megszüntetni /2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezi 12 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 5/16

6 Rendszeres szociális segély (1) Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának jegyzője 14 rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a személynek, aki 15 a) 16 aki egészségkárosodott, b) vagy nem foglalkoztatott, c) vagy támogatott álláskereső feltéve, hogy saját maga és családjának meg megélhetése más módon nem biztosított. A b./ pont szerinti személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt. Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. (2) 17 (3) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapítása folyósításának feltételeként köteles együttműködni: a) a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjével b) a szociális szolgáltató Központtal. (4) A jogosult és a Szociális szolgáltató Központ együttműködési megállapodást köt, amelynek keretében: a) a Szociális Szolgáltató Központnál nyilvántartásba veheti magát, b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik, továbbá c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (5) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki: A Szociális Szolgáltató Központtal való kapcsolattartásra, a számára előírt egyéni munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre, a felajánlott és számára megfelelő munkalehetőség elfogadására, a munkaügyi központnál munkanélküliként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre. 18 (6) Az (5) bekezdésében meghatározott beilleszkedést segítő programok típusai: egyéni és csoportos tájékoztatás, egyéni esetkezelés, egyéni és csoportos foglalkozás, tanácsadás, információnyújtás, családterápia. (7) a.) A jogosult a jogosultságot megállapító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Szociális Szolgáltató Központtal /2005.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet 14 módosította a 12/2012.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet 15 7/2006.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 16 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 17 Hatályon kívül helyezte: 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 18 módosította a12/2011.(x.1.) sz. önkormányzati rendelet 6/16

7 b.) A rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat egy példánya megküldésre kerül az együttműködésre kijelölt szervnek. (8) a.) A Szociális Szolgáltató Központ a megállapított rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatti együttműködés keretében a határozatban megállapított határidő betartását figyelemmel kíséri és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, b.) a munkaügyi központ közreműködésével kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést elősegítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, 19 d.) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább 3 havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges, módosítja a programot, f.) jelzi, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, valamint az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a program végrehajtásáról. (9) Az az aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülő személy, aki a.) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szociális Szolgáltató Központtal, b.) a számára felajánlott foglalkoztatási törvény szerinti munkalehetőséget nem fogadja el, 20 c.) a Szociális Szolgáltató Központtal kötött megállapodás alapján nem vesz részt a beilleszkedési programban, d.) a jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában nem működik közre, és hitelt érdemlően 8 napon belül nem menti ki magát, együtt nem működőnek minősül, a Szociális Szolgáltató Központnak a polgármesteri hivatal szociális ügyintézője felé továbbított jelzésére a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni, és az Szt. 37/B. (2) bekezdése alapján 36 hónap időtartamig nem lehet részére újabb jogosultságot megállapítani. Hitelt érdemlő kimentésnek csak orvosi igazolás fogadható el. A rendszeres szociális segély megszüntetéséről a polgármesteri hivatal szociális ügyintézője 8 napon belül értesíti a Szociális Szolgáltató Központot. (10) 21 Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást (közmunka, közhasznú munka és közcélú munka) szervez, melyet a munkaügyi központtal együttműködve a Madarasi Településellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet (továbbiakban: MTBSZSZ) útján lát el. A munkaügyi központtal e célból együttműködési megállapodást köt, melyet évente felül kell vizsgálni és módosítás esetén az MTBSZSZ és a Szociális Szolgáltató Központ részére meg kell küldeni. 19 módosította a 12/2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet 20 módosította a 12/2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet 21 17/2006.(XI.9.) sz. önkormányzati rendelet 7/16

8 Aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei 22 9/A. 23 (1) Az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja az Sztben foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezete rendben tartására az alábbiak szerint: a.) a helyi hulladékkezeléssel összefüggő közszolgáltatások igénybevételi kötelezettségének folyamatosan tegyen eleget és az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edényt helyezzen el és rendeltetésszerűen használjon, b.) az általa lakott ingatlan vonatkozásában a közszolgáltatások (víz, villany, gáz, stb....) szabályos vételezése c.) a helyi közszolgáltatások díjfizetési kötelezettségének folyamatosan tegyen eleget. Két hónapon túli díjtartozás esetén külön nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, hogy a fennálló hátralék a részére megállapított bérpótló juttatásból maximum 12 havi egyenlő részletekben kiegyenlítésre kerüljön. d.) az ingatlanhoz tartozó kertet rendeltetésszerűen használja, művelje e.) a lakáshoz tartozó udvart, kertet tartsa rendben, különösen az ott található szemét és lom eltávolítására, f.) az általa lakott ingatlan vonatkozásában a lakószobák élettere az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) szerint előírt minimális befogadóképesség (15 légköbméter/fő) alá nem csökkenhet, g.) az ingatlan előtti járdát (járda hiányában egy méter széles területsávot) a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területét gondozza, tartsa tisztán, pormentesítéséről és síktalanításáról gondoskodjon, szemét és gyom mentesítése, különös tekintettel az árok és az áteresz renden tartására, h.) az ingatlan területén keletkező csapadékvíz hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő elvezetéséről gondoskodik, i.) a lakást rendeltetésszerűen használja az alábbiak szerint: - a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, belső tisztasági meszelése, - vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használta, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, j.) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, k.) az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása, különös tekintettel az ebtartás és az ahhoz kapcsolódó védőoltások szabályainak betartására, l.) szükséges az ingatlanhoz tartozó utcafronti kerítés, valamint a helyi építési szabályok szerint a kérelmezőt terhelő oldaltelek-határos kerítés megléte, szükség esetén helyreállítása, továbbá a kerítésen az utcanév és házszám tábla jól látható helyen történő elhelyezése. (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. 22 módosította a 6/2012.(III.2.) sz. önkormányzati rendelet 23 módosította a 6/2012.(III.2.) sz. önkormányzati rendelet 8/16

9 (3) Az Szt. 34. (2) bekezdése, valamint 36. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 9/A. -ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. (4) A jogosultság feltételeként e rendelet 9/A -ában foglalt szabályok betartását az önkormányzat a Gyermekjóléti Szolgálat, a Szociális Szolgáltató Központ, a polgármesteri hivatal ügyintézői, a Madarasi Településellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet felhatalmazott munkatársa bevonásával ellenőrzi. (5) Az ellenőrzést végző a hozzáérkezett megkeresést követő 5 munkanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni és annak eredményét a polgármesteri hivatallal írásban közölni. (6) A kérelmező köteles a jogosultság feltételeinek megállapíthatósága céljából az ellenőrzést elősegíteni, valamint annak lebonyolítása céljából a (4) bekezdésben meghatározott intézmények dolgozóit az ingatlanába (lakóépület, udvar, mellékhelyiségek, stb.) beengedni. Normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei (1) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja az Szt-ben foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezete rendben tartására az alábbiak szerint: a.) az általa életvitelszerűen lakott házhoz tartozó udvar, kert tisztaságának biztosítása, az ott található szemét, lom eltávolítása, b.) a házhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, c.) a ház előtti járda (járda hiányában egy méter széles területsáv) rendben tartása, szemét- és gyommentesítése, hó és síkosság mentesítése, d.) a lakás, a ház folyamatos takarítása, tisztántartása, belső rendjének, higiéniájának fenntartása, e.) a lakás, a ház, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, f.) az állattartásra vonatkozó szabályok betartása. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítését az önkormányzat a Gyermekjóléti Szolgálat, a Szociális szolgáltató Központ, a polgármesteri hivatal ügyintézői, a Madarasi Településellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet felhatalmazott munkatársa bevonásával ellenőrzi. (3) Amennyiben a normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet benyújtójának, illetve az ellátás jogosultjának lakókörnyezete az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, az elvégzendő feladatok konkrét megjelölését tartalmazó felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a kifogásolt hiányosságokat megszüntetni, melynek teljesítését ismételt helyszíni ellenőrzés során kell vizsgálni. 24 Módosította a 12/2012.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet 9/16

10 Ápolási díj Átmeneti segély 12.. (1) Kunmadaras nagyközség Önkormányzat polgármestere az önhibáján kívül a) létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli helyzetbe került b) időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető helyzetnek kell tekinteni, a) ha a kérelmező tulajdonában levő, általa és családja által használt lakás és/vagy annak berendezési és felszerelési tárgyai elemi csapás következtében részben vagy egészben használhatatlanná váltak vagy a használhatatlanná válásuk veszélye közvetlenül fenyeget, b) ha a kérelmező tulajdonában levő, általa és családja által használt lakás berendezésifelszerelési tárgya meghibásodott, s ez a kérelmező és családja életét, testi épségét vagy egészségét, illetőleg a lakás lakhatóságát veszélyezteti, c) ha a kérelmező egészségkárosodott személy életviteléhez szükséges felszerelés meghibásodott, s a javítás vagy kicserélés költségeit a kérelmező önerőből nem képes fedezni, d) ha a kérelmező az általa nevelt kiskorú gyermek tanulmányai folytatásához szükséges kiadásokat önhibáján kívül nem tudja fedezni, e) ha az orvosi vényre kiírt gyógyszerek kiváltása indokolja feltéve minden esetben, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az átmeneti segélyre való jogosultságot kizáró összeghatárt. (3) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában elemi csapásnak kell tekinteni a fellépő természeti erők nagysága, váratlansága miatt a technika jelenlegi állása szerint elháríthatatlan káreseményt és állagromlást. Ilyennek kell tekinteni különösen az árvíz, talajvíz, belvíz, tűzvész, villámcsapás, szélvihar, jégeső, hóterhelés okozta károkat. A megfelelő karbantartás hiánya vagy elhanyagolása miatti ilyen károsodás azonban csak akkor tekinthető elemi csapásnak, ha az arra jogosult vagy köteles személy a megfelelő karbantartást jövedelmi, vagyoni viszonyai miatt nem tudta elvégezni. (4) A meghatározott kiadások fedezése érdekében benyújtott kérelemhez mellékelni kell a szükséges javítások, beszerzések várható költségeit igazoló költségvetést vagy számlát, valamint a javítások szükségességét igazoló szakvéleményt. Szakvéleményként elfogadható szakipari vállalkozó vagy vállalkozás által kiállított és cégszerűen aláírt árajánlat is, ha abból az elvégzendő munkálatok szükségessége és jellege egyértelműen kitűnik. Ezekben az esetekben új környezettanulmányt is kell készíteni, kivéve a /2/ bekezdés d) pontjában írt esetet. A környezettanulmányban ki kell térni a kérelemben előadott adatok és körülmények valóságára és az elvégzendő munkálatok szükségességére is /2011.(X.1.) sz. önkormányzati rend. hatályon kívül helyezi 10/16

11 (5) A (2) bekezdés b) pontja alapján átmeneti segély a lakás lakhatóvá tételén túl csak a lakás felszerelésének a lakás rendeltetésszerű használatához és a kérelmező által nevelt kiskorú gyermek/ek/ tanulmányai folytatásához szükséges tárgyakra kivéve a hangszert való kiegészítésének erejéig adható. Ebben az esetben csak az elemi csapás miatt elpusztult ruházati cikkek és az ágyneműk, illetőleg a hiányzó vagy elpusztult iskolaszerek újakkal történő pótlásának költségei vehetők figyelembe a segélyek összegének megállapításánál. Minden egyéb tárgyat a használtan történő beszerzésének költségeivel kell figyelembe venni. A segély összege ebben az esetben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj minimumnak a 150 %-át. (6) Ingatlanon végzendő munkálatok költségeinek fedezése érdekében átmeneti segély csak az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosának adható. Ilyen esetben az iratokhoz kell csatolni az ingatlanról készült telekkönyvi kivonatot (1) Az átmeneti segély összegét úgy kell megállapítani, hogy a kérelmezőnek hathatós segítséget nyújtson. 26 Amennyiben a kérelmet valamely meghatározott kiadás fedezése érdekében nyújtották be, a megállapított segély összege nem haladhatja meg a várhatóan felmerülő, költségvetéssel, árajánlattal vagy számlával igazolt költségeket. (2) Az átmeneti segély összege esetenként nem lehet nagyobb, mint Ft és 27 nem lehet kevesebb Ft-nál (1) Az átmeneti segély megállapítása iránti eljárást bárki kezdeményezheti, az hivatalból is megindítható. Ha az eljárást nem az a személy kezdeményezi, akinek javára a segély megállapítását kérik, a rendelet alkalmazásában kérelmező alatt ezen utóbbi személyt kell érteni. (2) Az átmeneti segély természetbeni ellátásként is megállapítható, így különösen ingyenes étkeztetés formájában. 28 Helyébe: Az átmeneti segély egyszeri (alkalmankénti) ellátásként állapítható meg. (3) Amennyiben a meghatározott célra kiutalt átmeneti segélyt a kérelmező kezeihez fizették ki, az átmeneti segély felhasználásáról a polgármesteri hivatal elszámoltathatja a kérelmezőt, legkésőbb a segély átvételét követő hat hónapon belül. A segély azon részét, amelynek rendeltetésszerű felhasználásáról a polgármesteri hivatal nem tud a becsatolt számlák és az elvégzett helyszínelés alapján meggyőződni, köteles a segélyezett haladéktalanul, a rosszhiszemű támogatottra irányadó szabályok szerint visszafizetni, amennyiben a segélyezett rosszhiszeműsége megállapítható. Az elszámolási kötelezettségről a kérelmezőt, a segélyt megállapító határozatban tájékoztatni kell. 26 Hatályon kívül helyezve: 25/2009.(XII.17.) sz. önkormányzati rendelet 27 Hatályon kívül helyezve: 25/2009.(XII.17.) sz. önkormányzati rendelet 28 Hatályon kívül helyezve: 25/2009.(XII.17.) sz. önkormányzati rendelet 11/16

12 15.. Temetési segély (1) A polgármester temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-a. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége Ft. (3) A temetési segély iránti kérelmet az eltemetést követő 30 napon belül lehet előterjeszteni, csatolva a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetkezési számlát. (4) Temetkezési segély nem állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (5) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló évi XLV. tv. alapján temetési hozzájárulásban részesül. IV. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 16.. Köztemetés (1) A köztemetést az Szt 48. -ában foglaltak betartásával hivatalból a polgármester rendelheti el. (2) A polgármester az eltemettetésre köteles - az évi XLIII. Tv. 20../1/ bekezdésében meghatározott személyeket az ott meghatározott sorrendben kötelezi a köztemetés költségének megtérítésére, vagy a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenteni. (3) A köztemetés költségének megtérítésére kötelezett személy kérésére, szociális és vagyoni viszonyaira, valamint az örökrésze értékére tekintettel legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető a temetési költség megtérítésére. (4) Amennyiben eltemettetésre köteles személy nincs vagy nem lelhető fel, vagy az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségének megtérítésére még részletfizetés engedélyezése esetén is képtelen, a köztemetés költségét hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni. 12/16

13 17.. Közgyógyellátás (1) 29 Kérelemre méltányossági közgyógyellátásra jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %- át, egyedül élő esetén annak 210 %-át és havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja. 30 (2) 31 (3) 32 (4) A kérelemhez a jövedelemigazolások mellett csatolni kell a gyógyszerköltségekről szóló igazolást is Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Járulékfizetés alapjának igazolása 29 17/2006.(XI.9.) sz. önkormányzati rendelet 30 módosította a 12/2011.(X.11.) sz. önkormányzati rendelet 31 17/2006.(XI.9.) sz. önkormányzati rendelet 32 17/2006.(XI.9.) sz. önkormányzati rendelet 33 12/2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezi 34 12/2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezi 13/16

14 V. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Az ellátások formái (1) Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata alapellátás keretében az alábbi ellátásokat biztosítja: a.) étkeztetés b.) házi segítségnyújtás c.) családsegítés. (2) Az időskorúak és szociálisan rászorultak étkeztetése a Szociális Szolgáltató Központ 36 útján történik. Az intézményi térítési díj és a nyersanyagnorma az önkormányzat élelmezési és nyersanyagköltség, a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendeletében foglaltak szerint évente kerül megállapításra. A térítési díjjal kapcsolatban az Szt ában foglaltakat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. (3) Az önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központon 37 keresztül házi segítségnyújtás útján gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak (1) Az önkormányzat nem rendelkezik egyéb helyi ellátási intézményekkel (ápolást, gondoskodást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény), ezért a megyei önkormányzat, valamint a legközelebbi ilyen intézményt működtető önkormányzat közreműködésével veszi igénybe a régióhoz tartozó intézményeket (2) Az intézményi jogviszony az Szt. V. Fejezetében foglaltak szerint jön létre és valósul meg Átmeneti és záró rendelkezés /1/ Az egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról szóló évi CXXII. törvény 56. -a szerint: 56../1/ Annak a munkanélkülinek, akinek jövedelempótló támogatásra való jogosultsága május 1-jét megelőzően keletkezik és az ellátás megállapítására irányuló kérelmét április 30-ig benyújtja, az ellátást a április 30-án hatályban lévő jogszabályok alapján kell megállapítani és folyósítani. 35 Módosította: 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 36 Módosította: 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 37 Módosította: 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 38 Módosította: 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 39 Módosította: 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 14/16

15 /2/ Annak a munkanélkülinek, akinek május 1-jét megelőzően jövedelempótló támogatásra való jogosultságát megállapították, az ellátást a április 30-án hatályban lévő szabályok alapján tovább kell folyósítani. /3/ Annak a munkanélkülinek, akinek a jövedelempótló támogatás folyósítása május 1- jén vagy ezt követően szünetel, a szünetelésre okot adó körülmény megszüntetését követően, az ellátást a április 30-án hatályban lévő szabályok alapján tovább kell folyósítani. /4/ Annak az aktív korú nem foglalkoztatott személynek, akinek a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát május 1-je előtt állapították meg, az e törvénnyel megállapított Szt. 37/D../2/ bekezdése szerinti együttműködési kötelezettsége a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatának időpontjától áll fenn. /5/ Az a települési önkormányzat, amely a rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési kötelezettségének tárgyában önkormányzati rendeletet alkotott, köteles a rendeletét e törvény kihirdetésétől számított öt hónapon belül felülvizsgálni /1/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 14/1993./VIII.23./ sz. rendelete a szociális ellátások szabályozásáról - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 3/1994./I.25./ sz. rendelete a szociális ellátások szabályozásáról - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 17/1994./VI.28./ sz. rendelete a szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendeletének módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 19/1994./VIII.29./ sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/1994./VI.28./ sz. rendelettel módosított, a szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet kiegészítésére - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 24/1994./XI.1./ sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/1994./VI.28./ sz. rendelettel módosított, valamint a 19/1994./VIII.9./ sz. rendelettel kiegészített, a szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet kiegészítésére - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 18/1995./VIII.15./ sz. rendelete a 17/1994./VI.28./ sz. rendelettel módosított, valamint a 19/1994./VIII.9./ sz., 24/1994./XI.1./ sz. rendeletekkel kiegészített, a szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 8/1996./VII.10./ sz. rendelete a 18/1995./VIII.15./, 17/1994./VI.28./ sz. rendeletekkel módosított, valamint a 19/1994./VIII.9./, 24/1994./XI.1./ sz. rendeletekkel kiegészített, a szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 7/1997./III.26./ sz. rendelete a 8/1996./VII.10./, a 18/1995./VIII.15./, a 17/1994./VI.28./ sz. rendeletekkel módosított, valamint a 19/1994./VIII.9./, a 24/1994./XI.1./ sz. rendeletekkel kiegészített, a szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 1/1998./I.28./ sz. rendelete a többszörösen módosított és kiegészített szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 15/1998./XI.25./ sz. rendelete a többszörösen módosított és kiegészített szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 5/1999./II.10./ sz. rendelete a többszörösen módosított és kiegészített szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosítására 40 Módosította: 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 15/16

16 - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 18/1999./IX.29./ sz. rendelete a többszörösen módosított és kiegészített szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 3/2000./IV.26./ sz. rendelete a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosításáról, kiegészítéséről - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 7/2000./VII.10./ sz. rendelete a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 3/1994./I.25./ sz. rendelete módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 2/2001./II.14./ sz. rendelete a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosításáról, kiegészítéséről - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 12/2003./VIII.27./ sz. rendelete a 2/2001./II.14./ sz. szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 4/1994./I.25./ sz., a szociális ellátások vásárlási utalvány formájában történő biztosításáról rendelete hatályát veszti. /2/ E rendelet 1.. /3/-/4/ bekezdése, 8../3/ bekezdése, 8../4/ bekezdés c./ pontja kivételével április 15. napján lép hatályba. /3/ A rendelet 1.. /3/-/4/ bekezdése, 8../3/ bekezdése, 8../4/ bekezdés c./ pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. /4/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kunmadaras, április hó Márki Sándor polgármester dr. Vincze Anita jegyző 16/16

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben