I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya"

Átírás

1 Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2), valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 25. (3) b., 38. (1) c.), 43/B (1), 45. (1), 46. (1), 48. (4), 50. (3), 132. (4) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed a /2/-/3/ bekezdésben foglalt eltérésekkel a Kunmadaras nagyközségben élő a.)magyar állampolgárokra b.) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 3 c.) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d.) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörre és illetékességre az arra rászorulóknak átmeneti segélyt, étkezést, szállást biztosít, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (3) 4 (4) A rendelet hatálya kiterjed a.) 5 b.) az időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában Kunmadarason érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 1 12/2011.(X.11.) sz. önkormányzati rendelet 2 7/2006.(IV.10) sz. önkormányzati rendelet 3 17/2004.(IX.3.) sz. önkormányzati rendelet 4 12/2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezi 5 12/2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezi 1/16

2 II. SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. (1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások iránti kérelem Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában terjeszthető elő. A kérelem személyesen történő előterjesztésekor a kérelmet benyújtó köteles személyazonossági igazolványát felmutatni személyazonosságának és lakcímének ellenőrzése céljából. (2) Anyagi és természetbeni ellátások iránt kérelmet terjeszthet elő az is, aki más személy létfenntartását veszélyeztető körülményéről tudomást szerez. (3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőt kötelezni kell saját maga és családja jövedelmi viszonyairól hivatalos igazolás benyújtására. A kérelemhez csatolt jövedelemigazolással rendszeresen mérhető havi jövedelem esetén a kérelmet megelőző három hónap, egyéb, vagy nem rendszeres jövedelemnél a megelőző egy év jövedelmét kell igazolni. Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges, az egészségkárosodásról vagy betegségről szakorvos által kiadott igazolást kell becsatolni. (4) A kérelem előterjesztése során a támogatás megállapításához szükséges hivatalos nettó jövedelmet tartalmazó nyilatkozatot, a rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez hivatalos nettó jövedelmet tartalmazó nyilatkozatot és a külön jogszabály által felsorolt iratokat kell mellékelni. 6 (5) Rendszeres támogatás esetén, ha a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátott vagy tudomására jutott adatok alapján, vagy az elkészített környezettanulmány alapján a jövedelemnyilatkozatban foglaltak vitathatóak, a kérelmezőt fel kell hívni az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. (6) Jövedelmi, vagyoni viszonyok tisztázása érdekében a Polgármesteri Hivatal megkeresést intézhet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei APEH-hoz a támogatást igénylő személy jövedelemadó alapjának közlése végett, a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásait igénybe veheti. 3.. (1) A körülmények tisztázása során az igénylő a Polgármesteri Hivatallal köteles együttműködni. (2) Határozathozatal előtt a kérelmező szociális helyzetéről és a kérelmében előadott adatok valóságának ellenőrzésére környezettanulmány készíthető. El kell tekintetni a környezettanulmány készítésétől, ha 6 módosította 12/2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet 2/16

3 a) más eljárásból rendelkezésre áll olyan hat hónapnál nem régebbi környezettanulmány, amely az új kérelemben előadott körülményekre és adatokra is kiterjed, b) a kérelmező hajléktalan, vagy c) a környezettanulmány elkészítésével járó késedelem miatt a kérelmező jelentős nélkülözésnek lenne kitéve, illetve a támogatás kiutalása egyéb okból nem tűr késedelmet. /3/ A helyszíni szemle kérelmező részéről történő akadályozása esetén az eljárást meg kell szüntetni. 4.. (1) A szociális ellátások megállapítását, módosítását, megszüntetését határozatban kell rögzíteni. A határozatban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben meghatározottakon túl rendelkezni kell, hogy a szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatalt. 7 (2) A Polgármesteri Hivatal indokolt esetben az anyagi és természetbeni ellátás felhasználását elszámoltatással, a segélyezést követő ellenőrzéssel is felülvizsgálhatja. (3) A rendelet megsértése esetén az Szt ban meghatározott feltételek szerint az anyagi és természetbeni szociális ellátást meg kell szüntetni és a támogatottat kötelezni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett anyagi és természetbeni ellátás ellenértékének visszafizetésére. Ha a szociális ellátás megtérítését rendelik el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti a szociális ellátáshoz kapcsolódó képviselő-testületi hatáskör gyakorlója. a) a /3/ bekezdésben foglaltak szerint méltányosságból akkor lehet elengedni a megtérítést, ha az igénybe vevő egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg b) a /3/ bekezdésben foglalt esetben a megtérítés összegét méltányosságból a felére lehet csökkenteni annál a megtérítésre kötelezett személynél, akinél az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. (4) Rosszhiszeműnek kell tekinteni azt a jogosulatlanul támogatottat, aki tudja, vagy kellő körültekintés tanúsítása mellett tudnia kellene, hogy a számára megállapított és folyósított támogatás felvételére nem jogosult. A hatályos jogszabályok ismeretének hiányára senki sem hivatkozhat a rosszhiszeműség megállapításának elkerülése érdekében. (5) Nem tekinthető rosszhiszeműnek az a jogosulatlanul támogatott, akinek a jogosultságát befolyásoló jelentős változás csak később jut tudomására vagy birtokába, és a változás tényét, mihelyt arról tudomást szerzett, haladéktalanul bejelenti. A jóhiszemű támogatott csak a jogosulatlanul felvett juttatás visszafizetésére kötelezhető. (6) A jogosulatlanul illetve jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás részletekben történő visszafizetésére a hatáskör gyakorlója adhat engedélyt. 7 7/2006.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 3/16

4 (7) A jogosulatlanul felvett támogatás összegének visszafizetéséről a rendszeres pénzellátást folyósító szervet a visszafizetést elrendelő határozattal értesíteni kell. E határozat alapján a megkeresett szerv gondoskodik a megtérítendő szociális ellátás összegének levonásáról és az önkormányzat részére történő átutalásról. 5.. (1) A polgármesteri hivatal illetékes ügyintézője az anyagi és természetbeni juttatásokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az alaptörvényben előírtakat. (2) A tárgyhónapra esedékes segélyek teljes összegét a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell utólag folyósítani. A folyósítás a polgármesteri hivatal pénztáránál történik. (3) 8 A térítési díjak megállapítása, közlése, módosítása az intézményvezetők feladata. (1) -(2) III. SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 7.. (1) Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata szociális rászorultság esetén szociális alapellátás keretében a jogosult számára pénzbeli ellátásként időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt állapít meg a többször módosított évi III. törvényben a továbbiakban Szt. -, valamint jelen önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függően pénzbeli ellátások). (2) Jelen rendelet eltérő rendelkezése hiányában a rendszeres pénzbeli ellátásokat a kérelem benyújtásának napjától időarányosan kell megállapítani és folyósítani a jogosultság megszűnésének napjáig. Időskorúak járadéka 8.. (1) 10 Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat időskorúak járadékában részesíti azt a./ a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, 8 17/2006.(XI.9.) sz. önkormányzati rendelet 9 17/2006.(XI.9.) sz. önkormányzati rendelet 10 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 4/16

5 b./ az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-át, c./ az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. (2) 11 (3) A települési önkormányzat időskorúak járadékában részesíti az Európai Gazdasági Térség állampolgárát, illetve harmadik állam állampolgárságával rendelkező egyenes ági rokonát, házastársát, amennyiben az e törvényben foglalt feltételeknek megfelel. (4) Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a személy a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti, b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik, c) lakóhelyét egy másik állam területére helyezi át, és ott életvitelszerűen letelepedik. (5) 12 Az időskorúak járadékának havi összege a) jövedelemmel nem rendelkező aa) a 8. (1) bekezdés a./ pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, ab) a 8. (1) bekezdés b./ pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-a, ac) a 8. (1) bekezdés c./ pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a, b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a./ pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. (6) Ha az /5/ bekezdés b.) pontja szerinti támogatás összege az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell megállapítani. (7) Az /5/ bekezdés alkalmazásában nem minősül jövedelemnek annak a nem rendszeres munkavégzéssel járó tevékenységének a havi ellenértéke, amely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-át nem éri el. (8) Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat két évente legalább egyszer felülvizsgálja. (9) A járadékot a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani és a változás bekövetkezése napjával kell megszüntetni /2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezi 12 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 5/16

6 Rendszeres szociális segély (1) Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának jegyzője 14 rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a személynek, aki 15 a) 16 aki egészségkárosodott, b) vagy nem foglalkoztatott, c) vagy támogatott álláskereső feltéve, hogy saját maga és családjának meg megélhetése más módon nem biztosított. A b./ pont szerinti személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt. Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. (2) 17 (3) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapítása folyósításának feltételeként köteles együttműködni: a) a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjével b) a szociális szolgáltató Központtal. (4) A jogosult és a Szociális szolgáltató Központ együttműködési megállapodást köt, amelynek keretében: a) a Szociális Szolgáltató Központnál nyilvántartásba veheti magát, b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik, továbbá c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (5) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki: A Szociális Szolgáltató Központtal való kapcsolattartásra, a számára előírt egyéni munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre, a felajánlott és számára megfelelő munkalehetőség elfogadására, a munkaügyi központnál munkanélküliként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre. 18 (6) Az (5) bekezdésében meghatározott beilleszkedést segítő programok típusai: egyéni és csoportos tájékoztatás, egyéni esetkezelés, egyéni és csoportos foglalkozás, tanácsadás, információnyújtás, családterápia. (7) a.) A jogosult a jogosultságot megállapító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Szociális Szolgáltató Központtal /2005.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet 14 módosította a 12/2012.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet 15 7/2006.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 16 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 17 Hatályon kívül helyezte: 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 18 módosította a12/2011.(x.1.) sz. önkormányzati rendelet 6/16

7 b.) A rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat egy példánya megküldésre kerül az együttműködésre kijelölt szervnek. (8) a.) A Szociális Szolgáltató Központ a megállapított rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatti együttműködés keretében a határozatban megállapított határidő betartását figyelemmel kíséri és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, b.) a munkaügyi központ közreműködésével kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést elősegítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, 19 d.) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább 3 havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges, módosítja a programot, f.) jelzi, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, valamint az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a program végrehajtásáról. (9) Az az aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülő személy, aki a.) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szociális Szolgáltató Központtal, b.) a számára felajánlott foglalkoztatási törvény szerinti munkalehetőséget nem fogadja el, 20 c.) a Szociális Szolgáltató Központtal kötött megállapodás alapján nem vesz részt a beilleszkedési programban, d.) a jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában nem működik közre, és hitelt érdemlően 8 napon belül nem menti ki magát, együtt nem működőnek minősül, a Szociális Szolgáltató Központnak a polgármesteri hivatal szociális ügyintézője felé továbbított jelzésére a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni, és az Szt. 37/B. (2) bekezdése alapján 36 hónap időtartamig nem lehet részére újabb jogosultságot megállapítani. Hitelt érdemlő kimentésnek csak orvosi igazolás fogadható el. A rendszeres szociális segély megszüntetéséről a polgármesteri hivatal szociális ügyintézője 8 napon belül értesíti a Szociális Szolgáltató Központot. (10) 21 Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást (közmunka, közhasznú munka és közcélú munka) szervez, melyet a munkaügyi központtal együttműködve a Madarasi Településellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet (továbbiakban: MTBSZSZ) útján lát el. A munkaügyi központtal e célból együttműködési megállapodást köt, melyet évente felül kell vizsgálni és módosítás esetén az MTBSZSZ és a Szociális Szolgáltató Központ részére meg kell küldeni. 19 módosította a 12/2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet 20 módosította a 12/2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet 21 17/2006.(XI.9.) sz. önkormányzati rendelet 7/16

8 Aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei 22 9/A. 23 (1) Az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja az Sztben foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezete rendben tartására az alábbiak szerint: a.) a helyi hulladékkezeléssel összefüggő közszolgáltatások igénybevételi kötelezettségének folyamatosan tegyen eleget és az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edényt helyezzen el és rendeltetésszerűen használjon, b.) az általa lakott ingatlan vonatkozásában a közszolgáltatások (víz, villany, gáz, stb....) szabályos vételezése c.) a helyi közszolgáltatások díjfizetési kötelezettségének folyamatosan tegyen eleget. Két hónapon túli díjtartozás esetén külön nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, hogy a fennálló hátralék a részére megállapított bérpótló juttatásból maximum 12 havi egyenlő részletekben kiegyenlítésre kerüljön. d.) az ingatlanhoz tartozó kertet rendeltetésszerűen használja, művelje e.) a lakáshoz tartozó udvart, kertet tartsa rendben, különösen az ott található szemét és lom eltávolítására, f.) az általa lakott ingatlan vonatkozásában a lakószobák élettere az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) szerint előírt minimális befogadóképesség (15 légköbméter/fő) alá nem csökkenhet, g.) az ingatlan előtti járdát (járda hiányában egy méter széles területsávot) a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területét gondozza, tartsa tisztán, pormentesítéséről és síktalanításáról gondoskodjon, szemét és gyom mentesítése, különös tekintettel az árok és az áteresz renden tartására, h.) az ingatlan területén keletkező csapadékvíz hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő elvezetéséről gondoskodik, i.) a lakást rendeltetésszerűen használja az alábbiak szerint: - a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, belső tisztasági meszelése, - vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használta, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, j.) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, k.) az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása, különös tekintettel az ebtartás és az ahhoz kapcsolódó védőoltások szabályainak betartására, l.) szükséges az ingatlanhoz tartozó utcafronti kerítés, valamint a helyi építési szabályok szerint a kérelmezőt terhelő oldaltelek-határos kerítés megléte, szükség esetén helyreállítása, továbbá a kerítésen az utcanév és házszám tábla jól látható helyen történő elhelyezése. (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. 22 módosította a 6/2012.(III.2.) sz. önkormányzati rendelet 23 módosította a 6/2012.(III.2.) sz. önkormányzati rendelet 8/16

9 (3) Az Szt. 34. (2) bekezdése, valamint 36. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 9/A. -ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. (4) A jogosultság feltételeként e rendelet 9/A -ában foglalt szabályok betartását az önkormányzat a Gyermekjóléti Szolgálat, a Szociális Szolgáltató Központ, a polgármesteri hivatal ügyintézői, a Madarasi Településellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet felhatalmazott munkatársa bevonásával ellenőrzi. (5) Az ellenőrzést végző a hozzáérkezett megkeresést követő 5 munkanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni és annak eredményét a polgármesteri hivatallal írásban közölni. (6) A kérelmező köteles a jogosultság feltételeinek megállapíthatósága céljából az ellenőrzést elősegíteni, valamint annak lebonyolítása céljából a (4) bekezdésben meghatározott intézmények dolgozóit az ingatlanába (lakóépület, udvar, mellékhelyiségek, stb.) beengedni. Normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei (1) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja az Szt-ben foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezete rendben tartására az alábbiak szerint: a.) az általa életvitelszerűen lakott házhoz tartozó udvar, kert tisztaságának biztosítása, az ott található szemét, lom eltávolítása, b.) a házhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, c.) a ház előtti járda (járda hiányában egy méter széles területsáv) rendben tartása, szemét- és gyommentesítése, hó és síkosság mentesítése, d.) a lakás, a ház folyamatos takarítása, tisztántartása, belső rendjének, higiéniájának fenntartása, e.) a lakás, a ház, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, f.) az állattartásra vonatkozó szabályok betartása. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítését az önkormányzat a Gyermekjóléti Szolgálat, a Szociális szolgáltató Központ, a polgármesteri hivatal ügyintézői, a Madarasi Településellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet felhatalmazott munkatársa bevonásával ellenőrzi. (3) Amennyiben a normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet benyújtójának, illetve az ellátás jogosultjának lakókörnyezete az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, az elvégzendő feladatok konkrét megjelölését tartalmazó felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a kifogásolt hiányosságokat megszüntetni, melynek teljesítését ismételt helyszíni ellenőrzés során kell vizsgálni. 24 Módosította a 12/2012.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet 9/16

10 Ápolási díj Átmeneti segély 12.. (1) Kunmadaras nagyközség Önkormányzat polgármestere az önhibáján kívül a) létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli helyzetbe került b) időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető helyzetnek kell tekinteni, a) ha a kérelmező tulajdonában levő, általa és családja által használt lakás és/vagy annak berendezési és felszerelési tárgyai elemi csapás következtében részben vagy egészben használhatatlanná váltak vagy a használhatatlanná válásuk veszélye közvetlenül fenyeget, b) ha a kérelmező tulajdonában levő, általa és családja által használt lakás berendezésifelszerelési tárgya meghibásodott, s ez a kérelmező és családja életét, testi épségét vagy egészségét, illetőleg a lakás lakhatóságát veszélyezteti, c) ha a kérelmező egészségkárosodott személy életviteléhez szükséges felszerelés meghibásodott, s a javítás vagy kicserélés költségeit a kérelmező önerőből nem képes fedezni, d) ha a kérelmező az általa nevelt kiskorú gyermek tanulmányai folytatásához szükséges kiadásokat önhibáján kívül nem tudja fedezni, e) ha az orvosi vényre kiírt gyógyszerek kiváltása indokolja feltéve minden esetben, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az átmeneti segélyre való jogosultságot kizáró összeghatárt. (3) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában elemi csapásnak kell tekinteni a fellépő természeti erők nagysága, váratlansága miatt a technika jelenlegi állása szerint elháríthatatlan káreseményt és állagromlást. Ilyennek kell tekinteni különösen az árvíz, talajvíz, belvíz, tűzvész, villámcsapás, szélvihar, jégeső, hóterhelés okozta károkat. A megfelelő karbantartás hiánya vagy elhanyagolása miatti ilyen károsodás azonban csak akkor tekinthető elemi csapásnak, ha az arra jogosult vagy köteles személy a megfelelő karbantartást jövedelmi, vagyoni viszonyai miatt nem tudta elvégezni. (4) A meghatározott kiadások fedezése érdekében benyújtott kérelemhez mellékelni kell a szükséges javítások, beszerzések várható költségeit igazoló költségvetést vagy számlát, valamint a javítások szükségességét igazoló szakvéleményt. Szakvéleményként elfogadható szakipari vállalkozó vagy vállalkozás által kiállított és cégszerűen aláírt árajánlat is, ha abból az elvégzendő munkálatok szükségessége és jellege egyértelműen kitűnik. Ezekben az esetekben új környezettanulmányt is kell készíteni, kivéve a /2/ bekezdés d) pontjában írt esetet. A környezettanulmányban ki kell térni a kérelemben előadott adatok és körülmények valóságára és az elvégzendő munkálatok szükségességére is /2011.(X.1.) sz. önkormányzati rend. hatályon kívül helyezi 10/16

11 (5) A (2) bekezdés b) pontja alapján átmeneti segély a lakás lakhatóvá tételén túl csak a lakás felszerelésének a lakás rendeltetésszerű használatához és a kérelmező által nevelt kiskorú gyermek/ek/ tanulmányai folytatásához szükséges tárgyakra kivéve a hangszert való kiegészítésének erejéig adható. Ebben az esetben csak az elemi csapás miatt elpusztult ruházati cikkek és az ágyneműk, illetőleg a hiányzó vagy elpusztult iskolaszerek újakkal történő pótlásának költségei vehetők figyelembe a segélyek összegének megállapításánál. Minden egyéb tárgyat a használtan történő beszerzésének költségeivel kell figyelembe venni. A segély összege ebben az esetben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj minimumnak a 150 %-át. (6) Ingatlanon végzendő munkálatok költségeinek fedezése érdekében átmeneti segély csak az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosának adható. Ilyen esetben az iratokhoz kell csatolni az ingatlanról készült telekkönyvi kivonatot (1) Az átmeneti segély összegét úgy kell megállapítani, hogy a kérelmezőnek hathatós segítséget nyújtson. 26 Amennyiben a kérelmet valamely meghatározott kiadás fedezése érdekében nyújtották be, a megállapított segély összege nem haladhatja meg a várhatóan felmerülő, költségvetéssel, árajánlattal vagy számlával igazolt költségeket. (2) Az átmeneti segély összege esetenként nem lehet nagyobb, mint Ft és 27 nem lehet kevesebb Ft-nál (1) Az átmeneti segély megállapítása iránti eljárást bárki kezdeményezheti, az hivatalból is megindítható. Ha az eljárást nem az a személy kezdeményezi, akinek javára a segély megállapítását kérik, a rendelet alkalmazásában kérelmező alatt ezen utóbbi személyt kell érteni. (2) Az átmeneti segély természetbeni ellátásként is megállapítható, így különösen ingyenes étkeztetés formájában. 28 Helyébe: Az átmeneti segély egyszeri (alkalmankénti) ellátásként állapítható meg. (3) Amennyiben a meghatározott célra kiutalt átmeneti segélyt a kérelmező kezeihez fizették ki, az átmeneti segély felhasználásáról a polgármesteri hivatal elszámoltathatja a kérelmezőt, legkésőbb a segély átvételét követő hat hónapon belül. A segély azon részét, amelynek rendeltetésszerű felhasználásáról a polgármesteri hivatal nem tud a becsatolt számlák és az elvégzett helyszínelés alapján meggyőződni, köteles a segélyezett haladéktalanul, a rosszhiszemű támogatottra irányadó szabályok szerint visszafizetni, amennyiben a segélyezett rosszhiszeműsége megállapítható. Az elszámolási kötelezettségről a kérelmezőt, a segélyt megállapító határozatban tájékoztatni kell. 26 Hatályon kívül helyezve: 25/2009.(XII.17.) sz. önkormányzati rendelet 27 Hatályon kívül helyezve: 25/2009.(XII.17.) sz. önkormányzati rendelet 28 Hatályon kívül helyezve: 25/2009.(XII.17.) sz. önkormányzati rendelet 11/16

12 15.. Temetési segély (1) A polgármester temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-a. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége Ft. (3) A temetési segély iránti kérelmet az eltemetést követő 30 napon belül lehet előterjeszteni, csatolva a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetkezési számlát. (4) Temetkezési segély nem állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (5) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló évi XLV. tv. alapján temetési hozzájárulásban részesül. IV. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 16.. Köztemetés (1) A köztemetést az Szt 48. -ában foglaltak betartásával hivatalból a polgármester rendelheti el. (2) A polgármester az eltemettetésre köteles - az évi XLIII. Tv. 20../1/ bekezdésében meghatározott személyeket az ott meghatározott sorrendben kötelezi a köztemetés költségének megtérítésére, vagy a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenteni. (3) A köztemetés költségének megtérítésére kötelezett személy kérésére, szociális és vagyoni viszonyaira, valamint az örökrésze értékére tekintettel legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető a temetési költség megtérítésére. (4) Amennyiben eltemettetésre köteles személy nincs vagy nem lelhető fel, vagy az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségének megtérítésére még részletfizetés engedélyezése esetén is képtelen, a köztemetés költségét hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni. 12/16

13 17.. Közgyógyellátás (1) 29 Kérelemre méltányossági közgyógyellátásra jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %- át, egyedül élő esetén annak 210 %-át és havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja. 30 (2) 31 (3) 32 (4) A kérelemhez a jövedelemigazolások mellett csatolni kell a gyógyszerköltségekről szóló igazolást is Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Járulékfizetés alapjának igazolása 29 17/2006.(XI.9.) sz. önkormányzati rendelet 30 módosította a 12/2011.(X.11.) sz. önkormányzati rendelet 31 17/2006.(XI.9.) sz. önkormányzati rendelet 32 17/2006.(XI.9.) sz. önkormányzati rendelet 33 12/2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezi 34 12/2011.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezi 13/16

14 V. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Az ellátások formái (1) Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata alapellátás keretében az alábbi ellátásokat biztosítja: a.) étkeztetés b.) házi segítségnyújtás c.) családsegítés. (2) Az időskorúak és szociálisan rászorultak étkeztetése a Szociális Szolgáltató Központ 36 útján történik. Az intézményi térítési díj és a nyersanyagnorma az önkormányzat élelmezési és nyersanyagköltség, a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendeletében foglaltak szerint évente kerül megállapításra. A térítési díjjal kapcsolatban az Szt ában foglaltakat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. (3) Az önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központon 37 keresztül házi segítségnyújtás útján gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak (1) Az önkormányzat nem rendelkezik egyéb helyi ellátási intézményekkel (ápolást, gondoskodást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény), ezért a megyei önkormányzat, valamint a legközelebbi ilyen intézményt működtető önkormányzat közreműködésével veszi igénybe a régióhoz tartozó intézményeket (2) Az intézményi jogviszony az Szt. V. Fejezetében foglaltak szerint jön létre és valósul meg Átmeneti és záró rendelkezés /1/ Az egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról szóló évi CXXII. törvény 56. -a szerint: 56../1/ Annak a munkanélkülinek, akinek jövedelempótló támogatásra való jogosultsága május 1-jét megelőzően keletkezik és az ellátás megállapítására irányuló kérelmét április 30-ig benyújtja, az ellátást a április 30-án hatályban lévő jogszabályok alapján kell megállapítani és folyósítani. 35 Módosította: 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 36 Módosította: 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 37 Módosította: 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 38 Módosította: 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 39 Módosította: 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 14/16

15 /2/ Annak a munkanélkülinek, akinek május 1-jét megelőzően jövedelempótló támogatásra való jogosultságát megállapították, az ellátást a április 30-án hatályban lévő szabályok alapján tovább kell folyósítani. /3/ Annak a munkanélkülinek, akinek a jövedelempótló támogatás folyósítása május 1- jén vagy ezt követően szünetel, a szünetelésre okot adó körülmény megszüntetését követően, az ellátást a április 30-án hatályban lévő szabályok alapján tovább kell folyósítani. /4/ Annak az aktív korú nem foglalkoztatott személynek, akinek a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát május 1-je előtt állapították meg, az e törvénnyel megállapított Szt. 37/D../2/ bekezdése szerinti együttműködési kötelezettsége a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatának időpontjától áll fenn. /5/ Az a települési önkormányzat, amely a rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési kötelezettségének tárgyában önkormányzati rendeletet alkotott, köteles a rendeletét e törvény kihirdetésétől számított öt hónapon belül felülvizsgálni /1/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 14/1993./VIII.23./ sz. rendelete a szociális ellátások szabályozásáról - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 3/1994./I.25./ sz. rendelete a szociális ellátások szabályozásáról - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 17/1994./VI.28./ sz. rendelete a szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendeletének módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 19/1994./VIII.29./ sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/1994./VI.28./ sz. rendelettel módosított, a szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet kiegészítésére - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 24/1994./XI.1./ sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/1994./VI.28./ sz. rendelettel módosított, valamint a 19/1994./VIII.9./ sz. rendelettel kiegészített, a szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet kiegészítésére - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 18/1995./VIII.15./ sz. rendelete a 17/1994./VI.28./ sz. rendelettel módosított, valamint a 19/1994./VIII.9./ sz., 24/1994./XI.1./ sz. rendeletekkel kiegészített, a szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 8/1996./VII.10./ sz. rendelete a 18/1995./VIII.15./, 17/1994./VI.28./ sz. rendeletekkel módosított, valamint a 19/1994./VIII.9./, 24/1994./XI.1./ sz. rendeletekkel kiegészített, a szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 7/1997./III.26./ sz. rendelete a 8/1996./VII.10./, a 18/1995./VIII.15./, a 17/1994./VI.28./ sz. rendeletekkel módosított, valamint a 19/1994./VIII.9./, a 24/1994./XI.1./ sz. rendeletekkel kiegészített, a szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 1/1998./I.28./ sz. rendelete a többszörösen módosított és kiegészített szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 15/1998./XI.25./ sz. rendelete a többszörösen módosított és kiegészített szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 5/1999./II.10./ sz. rendelete a többszörösen módosított és kiegészített szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosítására 40 Módosította: 4/2007.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelet 15/16

16 - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 18/1999./IX.29./ sz. rendelete a többszörösen módosított és kiegészített szociális ellátásokról szóló 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 3/2000./IV.26./ sz. rendelete a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosításáról, kiegészítéséről - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 7/2000./VII.10./ sz. rendelete a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 3/1994./I.25./ sz. rendelete módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 2/2001./II.14./ sz. rendelete a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 3/1994./I.25./ sz. rendelet módosításáról, kiegészítéséről - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 12/2003./VIII.27./ sz. rendelete a 2/2001./II.14./ sz. szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására - Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 4/1994./I.25./ sz., a szociális ellátások vásárlási utalvány formájában történő biztosításáról rendelete hatályát veszti. /2/ E rendelet 1.. /3/-/4/ bekezdése, 8../3/ bekezdése, 8../4/ bekezdés c./ pontja kivételével április 15. napján lép hatályba. /3/ A rendelet 1.. /3/-/4/ bekezdése, 8../3/ bekezdése, 8../4/ bekezdés c./ pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. /4/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kunmadaras, április hó Márki Sándor polgármester dr. Vincze Anita jegyző 16/16

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Demecser

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. július 25. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(1)Az Ör. 4. -a az alábbiak szerint módosul:

(1)Az Ör. 4. -a az alábbiak szerint módosul: Füzesabony Város Önkormányzatának 1/2011.(II.08.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2009.(II.24.) rendelet módosításáról Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 13) számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Gáborján Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2011.

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(VIII.11.), a 4/2012.(I.31.)

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Sajókápolna Község Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének. 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének. 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Sajólászlófalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya TERVEZET Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Vál Község

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben