MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.) sz., 1/2004. (II.11.) sz., 9/2004. (III.10.) sz., 25/2004. (VII.6.) sz.,15/2005.(iv.20.) sz., 7/2005. (III.10.) sz.,17/2005. (V.11.) sz., 35/2005. (IX.28.) sz., 42/2005. (X.26.) sz., a 11/2006 (III.8.) sz., a 18/2006.(V.10.) sz., a 32/2006.(IX.13.) sz. és az 51/2006. (XII.20.) sz. önkormányzati rendeletekkel) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdése, valamint a többször módosított évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja, hogy az Sztv. helyi végrehajtásaként a helyi sajátosságoknak megfelelően, meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, azok érvényesítésének garanciáit. (2) A szociális segítséget (ellátást, szolgáltatást) minden olyan esetben, amikor az lehetséges, az egész család támogatására kell felhasználni és előnyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét ez által is erősítik. (3) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni kell az egyéni felelősség elvét. A rendelet hatálya 2. (1) 1 A rendelet hatálya kiterjed a Miskolcon bejelentett lakóhellyel rendelkező, s életvitelszerűen a városban tartózkodó a) magyar állampolgárokra, 1 Módosította: 36/2003. (IX.09.). számú rendelet 1..

2 2 b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 2 c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, (2) 3 A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Sztv. 3. (2) és (3) bekezdésében, továbbá a 6. és 7. -aiban, valamint az e rendeletben külön megjelölt személyekre. (3) 4 Az e rendeletben, valamint a Sztv. 17. (8) bekezdésében, 25.. (3) bekezdésében, 32/B., 37/A., 37/D., 38., 41., 43/A., 43/B., 45., 46., 47. -aiban, 48. (3) bekezdésében, 55., 94. (1) bekezdésében, 94/A. (3) bekezdésében, 94/E. (14) bekezdésében, 99. (1) bekezdésében, 101. (3) bekezdésében, 108., 109. (3) és (4) bekezdéseiben, 115. (4) és (6) bekezdéseiben, 117. (3) bekezdésében, valamint az évi XX. törvény 135. o.) pontjában meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását az e rendeletben foglaltak kivételével az önkormányzat képviselő testülete a polgármesterre ruházza át. 5 Eljárási rendelkezések 3. (1) Az Sztv-ben és az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igényeket ezen rendeletben foglaltak kivételével - a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Osztályán kell benyújtani. Az eljárás - indokolt esetben - hivatalból is indítható. (2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele azonos lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat becsatolni. Köteles továbbá a rendeletben előírt tartalmú igazolásokat - illetve ezek hivatalból történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat mellékelni. (3) A jogosultsági feltételek fennállását a közös háztartásban együttélést, a saját háztartáson belüli eltartást, jövedelemmel nem rendelkező nagykorú személy esetében a rokkantságot, a fogyatékosságot, munkanélküliséget az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybevett ellátást, lakáscélú kölcsöntartozást, közüzemi vállalattal szemben fennálló díjhátralékot köz-, vagy hitelt érdemlő magánokirattal, illetve a 2 Módosította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII.6-tól, azzal, hogy a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 3 Módosította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII.6-tól, azzal, hogy a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 4 Módosította: 42/2005. (X.26.). számú rendelet, hatályos 2005 X. 26.-tól 5 Módosította: 32/2006. (IX.13.) számú ÖR, hatályos IX.13.-tól

3 3 Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni. (4) 6 A jövedelem számításánál irányadó időszak, és az igazolás módja: a) munkabér esetén az évközi jutalom, prémium, 13. havi fizetés és egyéb nem rendszeres kifizetések 1/12-ed részével növelt az előző 3 hónap nettó jövedelem átlagáról szóló munkáltatói igazolás, alkalmi munkából származó jövedelem esetén, személyes nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző egy év átlagos havi nettó jövedelméről, b) amennyiben a nettó jövedelem kiszámításának alapjául vett időszakban az igénylő vagy családtagja jövedelmében igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető, úgy az elbírálás időpontjában fennálló jövedelmi viszonyokat kell figyelembe venni, c) munkanélküli járadékban részesülőknél az illetékes munkaügyi központtól beszerzett igazolás és a becsatolt utolsó 3 havi csekkszelvény alapján számított havi nettó jövedelem, d) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a tárgyhavi vagy előző havi szelvény becsatolása, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén az eredeti pénzintézeti számlakivonat bemutatása, e) vállalkozók esetében az állami adóhatóság illetékes igazgatóságától a kérelem benyújtását megelőző évről bekért jövedelemadó alap 1/12-ed része, f) egyéb rendszeres (ingatlan bérbeadásából, stb. származó) jövedelmek esetén az előző 3 hónap nettó bevételének átlagáról szóló igazolás, g) tartásdíj esetében - az utolsó 3 hónap ténylegesen megfizetett tartásdíj összegének átlaga - a szülők közötti egyezség jóváhagyásáról, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélet, vagy mindkét szülő és két tanú által aláírt teljes bizonyítóerejű magánokirat bemutatása mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó három havi átvételi elismervénye-, postai feladóvevénye, h) a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem egy havi átlaga, 6 A bekezdés a)-e) pontjait módosította: 42/2005. (X.26.). számú rendelet, hatályos 2005 X. 26.-tól

4 4 i) ösztöndíj esetében a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt kézhez kapott ösztöndíj 1/12-ed része, (5) 7 (6) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylők szociális, vagyoni körülményeinek, valamint egészségi állapotának megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni, továbbá háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmezőre és vele azonos lakásban élő közeli hozzátartozókra vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatuk alapján további információk beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon a kérelmező köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni. (7) 8 A lakásfelújítási támogatás megállapítására irányuló kérelemhez be kell szerezni a felújítási munkálatok indokoltságát tartalmazó szakvéleményt, továbbá a lakás bérleti szerződését, vagy három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát. (8) 9 A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékét a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg. (9) 10 A gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez igényelt kamatmentes szociális kölcsön megállapítására irányuló kérelemhez csatolni kell a szakorvosi-, valamint a gyógyászati segédeszköz beszerzési árára vonatkozó igazolásokat Az Sztv. 7.. alapján az arra rászoruló személynek nyújtott átmeneti segélyeket, az ellátás összegét, az Sztv alapján végzett köztemetés költségét az I. fokú határozat alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya köteles visszaigényelni a hatáskörrel rendelkező illetékes önkormányzattól. 7 Hatályonkívül helyezte a: 42/2005. (X.26.). számú rendelet, hatálytalan 2005 X. 26.-tól 8 Módosította: 42/2005. (X.26.). számú rendelet, hatályos 2005 X. 26.-tól 9 Módosította: 17/2005. (V.10.). számú rendelet 1., hatályos 2005 V. 10.-tól 10 Módosította: 17/2005. (V.10.). számú rendelet 1., hatályos 2005 V. 10.-tól 11 Hatályon kívül helyezte: 32/2006. (IX.13.) számú ÖR, hatályos IX.13.-tól

5 (1) Az e rendeletben megállapított ellátások az adósságcsökkentési támogatás kivételével pénzben postai utalással, lakossági folyószámlára utalással, készpénzben pénztári kifizetéssel, közüzemi gazdasági társaságokhoz, intézményekhez történő utalással adhatóak. 13 (2) Az adósságcsökkentési támogatást az adósságkövetelés jogosultjának kell utalni a) egy összegben, ha az adós az önrészt egy összegben fizette meg, vagy b) havi részletekben, az adós vállalásától függően. (3) 14 Az a személy, aki az e rendeletben megállapított folyamatos támogatások - adósságkezelési szolgáltatás, ápolási díj, közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás, lakbértámogatás valamelyikében részesül, köteles a lakcímében, szociális körülményeiben, jövedelmi-, vagyoni viszonyaiban, az ápolt egészségi állapotában, valamint a gyermek elhelyezésében-, családi jogállásában bekövetkező változásról 15 napon belül írásban bejelentést tenni a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Osztályán 7. (1) Az Sztv-ben és az e rendeletben foglaltak alapján megállapított időskorúak járadéka, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, rendszeres szociális segély és az ápolási díj megállapítása a kérelem benyújtásától, a folyósítás a kérelem benyújtásának hónapjában napi összeggel esedékes. (2) 15 Az (1) bekezdésben foglalt támogatások megszüntetéséről határozatot kell hozni. A folyósítás a jogosultság megszűnésének hónapjában napi összeggel esedékes, kivéve a 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 9. -ában foglalt esetet Módosította: 17/2005. (V.10.). számú rendelet 2., hatályos 2005 V. 10.-tól 13 Módosította: 35/2005. (IX.28.). számú rendelet, hatályos 2005 IX. 28.-tól 14 A 3. bekezdést hatálytalanította és a 4. bekezdést átszámozta 35/2005. (IX.28.). számú rendelet, hatálytalan 2005 IX. 28.-tól 15 Módosította: 32/2006. (IX.13.) számú ÖR, hatályos IX.13.-tól

6 6 (1) Nem állapíthatók meg az e rendelet alapján nyújtható támogatások, illetve a már megállapított jogosultságot, támogatást meg kell szüntetni kivéve az adósságkezelési szolgáltatást -, ha az eljárás során az igénylő vagy vele azonos lakásban élő közeli hozzátartozó a), 16 b), 17 c) az Sztv.4..(1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik, kivéve ha a tulajdonában álló ingatlan haszonélvező által lakott, használt. d) 18 e) nem lakáscélú helyiség bérlője, f), 19 g) h) 20, 21. II. fejezet Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások Helyi lakásfenntartási támogatás (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki 23 a) 24 a város közigazgatási területén lévő lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben: bérlőként, tulajdonosként, haszonélvezőként, szívességi használóként él, továbbá 16 Hatályon kívül helyezte a : 42/2005. (X.26.). számú rendelet, hatálytalan 2005 X. 26.-tól 17 Hatályon kívül helyezte a: 42/2005. (X.26.). számú rendelet, hatálytalan 2005 X. 26.-tól 18 Hatályon kívül helyezte: 32/2006. (IX.13.) számú ÖR, hatályos IX.13.-tól 19 Hatályon kívül helyezte a: 42/2005. (X.26.). számú rendelet, hatálytalan 2005 X. 26.-tól 20 Hatályon kívül helyezte a: 42/2005. (X.26.). számú rendelet, hatálytalan 2005 X. 26.-tól 21 Hatályon kívül helyezte a: 42/2005. (X.26.). számú rendelet, hatálytalan 2005 X. 26.-tól 22 Az alcímet módosította a 25/2004 (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII.6-tól 23 A 9. (1) bekezdést megállapította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos 2004.VII.6-tól, azzal, hogy a rendelkezést a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 24 Módosította: 32/2006. (IX.13.) számú ÖR, hatályos IX.13.-tól

7 7 aa) ab) 25 háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt jövedelemhatárt és a lakásfenntartás indokolt havi költségei elérik, vagy meghaladják a háztartásban élők havi nettó jövedelmének 20 %-át. (2) A lakásfenntartás indokolt kiadásai között a lakbért vagy albérleti díjat, lakáscélú kölcsön törlesztő részletét, a távhő szolgáltatási díjat, a közös költséget, a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás költségeit, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit és a talajterhelési díjat kell számításba venni. 26 (3) 27 A tüzelőanyag költségeként a kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli számlák összegének 1/6-át, a talajterhelési díj 1/12-ed részét, a (2) bekezdésben ezen túlmenően felsorolt lakásfenntartás indokolt kiadásai esetében egy havi számlával igazolt költséget kell figyelembe venni. (4) 28 A támogatás folyósítására az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló, a 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 6. (3)-(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 29 (5) 30 A jogosultság megszűnését előidéző változás utolsó hónapjában, a támogatást teljes összegben kell folyósítani. (6) 31 Ha a lakásfenntartási támogatás megállapítására természetbeni juttatásként kerül sor, akkor a folyósítás a jogosult által megjelölt szolgáltató részére történik. (7) 32 A támogatás mértékét e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza Módosította: 7/2005. (III.10.) számú ÖR, hatályos IV.1.-től 26 A 9. (2) bekezdést megállapította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII.6-tól, azzal, hogy a rendelkezést a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 27 A 9. (3) bekezdést megállapította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII.6-tól, azzal, hogy a rendelkezést a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 28 A 9. (4) bekezdést megállapította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII.6-tól, azzal, hogy a rendelkezést a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 29 Módosította: 32/2006. (IX.13.) számú ÖR, hatályos IX.13.-tól 30 A 9. (5) bekezdést megállapította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII.6-tól, azzal, hogy a rendelkezést a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 31 A 9. (6) bekezdést megállapította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII.6-tól, azzal, hogy a rendelkezést a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 32 A 9. (7) bekezdést megállapította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII.6-tól, azzal, hogy a rendelkezést a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8 8 (1) 33 Kiegészítő helyi lakásfenntartási támogatásra (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) jogosult az a személy, aki a) a Sztv. 38. (1) a.) és b.) pontja alapján részesül lakásfenntartási támogatásban, s az ezen a jogcímen megállapított lakásfenntartási támogatás havi összege nem éri el a helyi lakásfenntartási támogatásként adható mértéket, továbbá b) megfelel a R. 9. (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek. (2) 34 A kiegészítő támogatás havi mértéke, a normatív alapon és az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy részére megállapított támogatás és az e rendelet 2. sz. mellékletében foglalt támogatás különbözetének összege. (3) 35 A kiegészítő támogatás folyósítására az e rendelet 9. (2)-(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 11. (1) 36 A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. (2) 37 A kiegészítő támogatást a.) a Sztv. 38. (1) bekezdés a.) pontja alapján jogosult esetében egy évre, b) a Sztv. 38. (1) bekezdés b) pontja alapján jogosult esetében az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára kell megállapítani (1) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit Módosította: 7/2005. (III.10.) számú ÖR, hatályos IV.1.-től 34 A 10. (2) bekezdést megállapította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII.6-tól azzal, hogy a rendelkezést V. 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni. 35 A 10. (3) bekezdést megállapította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII. 6-tól azzal, hogy a rendelkezést V. 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni. 36 A 11. (1) bekezdést megállapította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII.6-tól, azzal, hogy a rendelkezést a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 37 A 11. (2) bekezdést megállapította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII.6-tól, azzal, hogy a rendelkezést a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 38 Módosította: 42/2005. (X.26.). számú rendelet, hatályos 2005 X. 26.-tól 39 A 12. (1) bekezdést megállapította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII.6-tól, azzal, hogy a rendelkezést a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 40 A 12. (2) bekezdését megállapította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII. 6-tól azzal, hogy a rendelkezést a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9 9 (3) Közös lakáshasználat esetén az igénylő és vele azonos lakrészben élő közeli hozzátartozók által kizárólagosan használt helyiségekre és a közös helyiségekre részarányosan jutó kiadásokat kell számításba venni. 41 (4). 42 Átmeneti segély 13. (1) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a családot, illetve személyt, amely (aki) a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, vagy alkalmanként jelentkező többlet kiadásai vannak - különösen betegség, elemi kár - és alapvető szükségleteiről más módon nem tud gondoskodni, a támogatása más formában nem biztosítható és családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt jövedelemhatárt. (2) Csak kivételes méltánylást érdemlő esetben részesülhet átmeneti segélyben az a személy és családja: a) aki az önkormányzat által megállapított rendszeres ellátások kivéve az Sztv. 37/A. (1) bekezdés a) pontja alapján megállapított rendszeres szociális segély valamelyikében részesül, b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt jövedelemhatárt, c) aki az adott évben időszaki támogatásban részesült. 14. (1) Az átmeneti segély formái: a) egyszeri segély a tárgyév folyamán legfeljebb két alkalommal állapítható meg, amelynek együttes összege nem haladhatja meg e rendelet 2. sz. mellékletében foglalt összeghatárt, b) időszaki támogatásként legfeljebb hat hónapra adható és havi összege nem haladhatja meg e rendelet 2. sz. mellékletében foglalt összeghatárt. 41 A 12. (3) bekezdését megállapította a 25/2004. (VII.6.) sz. ÖR, hatályos VII.6-tól azzal, hogy a rendelkezést a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 42 Hatályonkívül helyezte a: 42/2005. (X.26.). számú rendelet, hatálytalan 2005 X. 26.-tól

10 10 (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eset számtól és az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott összeghatároktól - méltányosságból - egyedi elbírálás alapján a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Idősügyi és Családpolitikai Bizottsága a kérelmező javára eltérhet. (3) Alapítványtól elnyert támogatás terhére - az alapítványtól kapott felhatalmazás alapján az átmeneti segélyezés, vagy az alapítvány támogatási feltételeinek megfelelően - egyszeri vagy időszaki energia támogatás állapítható meg, természetbeni juttatás, utalvány vagy közüzemi díj támogatás formájában. (4) A támogatottak köréről és a kapott támogatás összegéről az alapítványt tájékoztatni kell. (5) A Sztv. 37/A.. (1) bekezdés a.) pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülők részére évi egy alkalommal - hivatali kezdeményezésre - pénzbeli átmeneti segélyt vagy természetbeni juttatást kell biztosítani. Szociális üdülési-, és lakás felújítási támogatás 43 14/A. (1) Szociális üdülési támogatásban lehet részesíteni azt a családot vagy személyt, amely (aki) a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által, szociális üdülési támogatásra - a családok és nyugdíjasok részére - kiírt pályázatán nyert, és családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt jövedelemhatárt. 44 (2) A támogatás megállapítására irányuló kérelmet a pályázat megnyeréséről szóló döntés kézhezvételét követően lehet benyújtani a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztályán. 45 (3) 46 A támogatás mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (4) 47 A támogatást a pályázat megnyeréséről szóló döntés kézhezvételét követő 3 hónapon belül benyújtott kérelem alapján lehet megállapítani. 43 Az alcímet és a 14/A, 14/B -okat megállapította 17/2005. (V.10.). számú rendelet 3., hatályos 2005 V tól 44 Módosította: 35/2005. (IX.28.). számú rendelet, hatályos 2005 IX. 28.-tól 45 Módosította: 35/2005. (IX.28.). számú rendelet, hatályos 2005 IX. 28.-tól 46 A 3. bekezdést hatálytalanította és a 4. bekezdést átszámozta 35/2005. (IX.28.). számú rendelet, hatálytalan 2005 IX. 28.-tól

11 11 14/B. 48 (1) A lakhatáshoz elengedhetetlen belső lakás felújítási munkálatokhoz szükséges anyagköltségek megtérítésére, továbbá a munkálatok közhasznú, közcélú munka keretében nyújtott elvégzésére, vissza nem térítendő szociális támogatásként jogosult a) az önkormányzati tulajdonú lakásban bérlőként, vagy b) magán tulajdonú lakóingatlanban tulajdonosként élő személy, aki illetve akinek a háztartásában élő valamennyi személy betöltötte a 65. életévét, feltéve, hogy a háztartásában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt jövedelemhatárt. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a tulajdonos csak akkor jogosult a támogatásra, ha előzetesen hozzájárul, a munka elvégzését követően megállapított felújítási költség összegét biztosító elidegenítési és terhelési tilalomnak a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év időtartamra ingatlanára történő bejegyzéséhez a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata javára. Ezen ingatlanra az elidegenítési és terhelési tilalmat a lakás felújítási támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év időtartamra be kell jegyezni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata javára. (3) A megállapított támogatás keretében elvégezhető munkálatok felsorolását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. (4) A támogatás megállapítására irányuló kérelem a tárgyév április 30-ig nyújtható be a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztályán (a továbbiakban: Osztály) (5) A támogatás mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Kamatmentes szociális kölcsön 15. (1) Kamatmentes szociális kölcsön igényelhető: a) alapvető lakhatási feltételeket biztosító berendezési tárgy - tűzhely, fűtő-, vízmelegítő készülék - vásárlására, cseréjére 47 Megállapította: 32/2006. (IX.13.) számú ÖR, hatályos IX.13.-tól 48 Módosította: 32/2006. (IX.13.) számú ÖR, hatályos IX.13.-tól

12 12 b) közművek lakásba történő bevezetéséhez és közművekre történő csatlakozáshoz c) felsőfokú (nappali) oktatásban részesülők esetében a képzés időtartama alatt egy alkalommal a képzési költségek fedezésére d) képzéshez, átképzéshez - a képzési költségek fedezésére - olyan munkanélkülieknek, kiknek tanulmányaikhoz a munkaerő alap nem nyújt támogatást. 49 e) gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez abban az esetben, ha az igénylő nem részesül közgyógyellátásban. 50 (2) A kölcsön összege az e rendelet 2. számú mellékletében foglalt összeghatárt nem haladhatja meg. 51 (3) 52 Ugyanaz a személy vagy család a) az (1) bekezdés a)- d) pontjaiban foglalt esetekben 5 éven belül csak egyszer, b) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a gyógyászati segédeszköz kihordási idejének lejártát követően részesülhet ebben a támogatási formában (1) Kölcsönben részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem e rendelet 1. számú mellékletében foglalt jövedelemhatárt eléri, illetve nem haladja meg. (2) A kölcsön igénybevételének, visszafizetésének feltételeiről szerződést kell kötni. A kölcsön csak a szerződésben foglalt célra használható fel. (3) A szerződés alapján folyósított támogatást maximum 12 hónap alatt kell visszafizetni havi egyenlő részletekben. (4) A törlesztést a folyósítást követő 2 hónap után kell megkezdeni. 49 A bekezdés második mondata hatályát vesztette a 17/2005. (V.10.). számú rendelet 4. által, hatálytalan 2005 V. 10.-tól 50 Megállapította: 17/2005. (V.10.). számú rendelet 4., hatályos 2005 V. 10.-tól 51 Módosította: 17/2005. (V.10.). számú rendelet 4., hatályos 2005 V. 10.-tól 52 Megállapította 17/2005. (V.10.). számú rendelet 4., hatályos 2005 V. 10.-tól 53 Hatályát vesztette a 17/2005. (V.10.). számú rendelet 5. által, hatálytalan 2005 V. 10.-tól

13 13 (5) Amennyiben a kölcsön összege a szerződésben megjelölt határidőig nem kerül visszafizetésre, azt jogosulatlanul igénybe vettnek kell tekinteni. (Sztv. 17..) Temetési segély 18. (1) Az a személy, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, - a temetést követő egy éven belül - temetési segélyt igényelhet. (2) A temetési segély annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a rendelet 1. számú mellékletében foglalt jövedelemhatárt. (3) A segély mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Rendszeres szociális segély folyósításának feltételei (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködni köteles az a) önkormányzattal b) amennyiben az Avasi lakótelepen van a bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye, az Iránytű Avasi Szociális Szolgálattal (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) c) amennyiben bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye Miskolc más területén van, akkor a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Megyei Módszertani Központtal (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv). (2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a (1) bekezdésben meghatározott szervekkel - az alábbiak szerint köteles együttműködni: a) az együttműködésre kijelölt szervvel nyilvántartásba veteti magát a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, és 54 Módosította: 32/2006. (IX.13.) számú ÖR, hatályos IX.13.-tól

14 14 b) a beilleszkedését elősegítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, d) az Osztály által kiadott munkaközvetítő lappal, az azon a megjelölt helyen és időpontban megjelenik, e) a segélyre való jogosultsági feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik. (3) A beilleszkedést segítő programok típusai: a) munkaerőpiacra való visszatérést segítő programok, b) megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást segítő programok, c) tartós munkanélküliség okozta traumák feldolgozását segítő programok, szolgáltatások, d) hátrányos helyzetből adódó problémák leküzdését szolgáló programok, e) izoláció oldását segítő programok, f) mentális állapotot javító szolgáltatások, g) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Miskolci Kirendeltségével (a továbbiakban: MMK) való együttműködés. (4) Az együttműködésre kijelölt szervvel történő együttműködés eljárási szabályai: a) az Osztály a rendszeres szociális segély megállapításáról és az együttműködési kötelezettségről szóló határozat egy példányával értesíti az együttműködésre kijelölt szervet, b) az együttműködésre kijelölt szerv ba) az aktív korú nem foglalkoztatott személynek - korára, szociális helyzetére, mentális és egészségi állapotára tekintettel - egyénre szabott együttműködési programot határoz meg írásos megállapodás keretében, s azt megküldi az Osztálynak és a MMK-nak, vele történő együttműködés esetén, bb) együttműködési megállapodás végrehajtásáról, eredményességéről és szükség szerinti módosításáról az Osztályt, illetve a MMK-t tájékoztatja. (5) Nem minősül együttműködőnek az, aki a (2) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettség bármely feltételének nem tesz eleget. (6) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül a Sztv. 37/B. (2) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl az, ha az aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülő személy a) a (2) bekezdés a), b), c) pontjaiban foglaltaknak nem tesz eleget, vagy

15 15 b) a (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat nem teljesíti. (7) Amennyiben az együttműködés hiánya valamely akadályoztatással összefüggő mulasztásból áll, a kötelezettséget az akadályoztatás megszűnését követő 8 munkanapon belül lehet pótolni annál a szervnél, amelynek eljárásában, illetőleg intézkedése során a mulasztás történt. (8) Ha az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt a (2) bekezdés d) pontjában foglaltakat nem teljesíti, akkor a segély összegét az együttműködési kötelezettség megszegésének időpontjától számított 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. (9) Az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. Közgyógyellátás Közgyógyellátásra jogosult méltányosságból az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott jövedelemhatárt nem haladja meg. Ápolási díj 21. (1) Ápolási díjra jogosult az a nagykorú hozzátartozó - kivéve a jegyes - (Ptk b. pont) aki egészségi állapota alapján alkalmas az önmaga ellátására képtelen, állandó ápolásra, vagy egészségi állapota miatt gondozásra és felügyeletre szoruló tartósan beteg, 18. életévét betöltött hozzátartozója (továbbiakban: ápolt) gondozására, ápolására, amennyiben családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 1. számú mellékletben foglalt jövedelemhatárt. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt feltételekkel más hozzátartozó jogosult az ápolási díjra, ha az ápolttal közös háztartásban élő - munkaviszonyban nem álló - házastárs, vagy élettárs egészségi állapota miatt alkalmatlan az ápolási, gondozási teendők ellátására, vagy a munkaviszonyban álló házastárs, vagy élettárs - 55 Módosította: 32/2006. (IX.13.) számú ÖR, hatályos IX.13.-tól

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben