Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása"

Átírás

1 Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben) I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI Bevételi előirányzatok 1. Önkormányzatok működési támogatása ( ezer forint) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ( ezer forint) A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben nevesített feladatok ellátására. 1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ( ezer forint) A támogatás a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodai intézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg. 1.3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ( ezer forint) Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása. A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. 1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ( ezer forint) A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására. 1.5 Működési célú központosított előirányzatok (4.877 ezer forint) Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által igényelhető központosított támogatásokat. - lakossági közműfejlesztés támogatása, - az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése

2 - kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása - üdülőhelyi feladatok támogatása - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása - belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása - gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik. 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ezer forint) 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (86 ezer forint) Ezen a soron lett tervezve a szociális kölcsön bevétele. 2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei ( ezer forint) Az önkormányzat bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások összesen ezer forint összegben: egyes szociális juttatások támogatása, kistérségi támogatása, iskolatej programhoz átvett támogatás, prémium évek program támogatása, települések által térített összeg. Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre vonatkozóan pontos adatok előzetesen nem állnak rendelkezésünkre, a várt összeget tapasztalat alapján terveztük, ezer forintra. A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt ezer forintot. Az intézményi pályázatok EU támogatása is jelentkezik a soron ( ezer forint) a 2. 6 sor alapján. 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ezer forint) 3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( ezer forint) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, védett épületek támogatása valamint a lakásvételár visszafizetését tartalmazza együttesen. 22

3 3.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ( ezer forint) Ezen a soron jelenik meg az EU pályázatok támogatásai valamint BM rendelet alapján önkormányzati pályázat önereje. 4. Közhatalmi bevételek ( ezer forint) 4.1 Helyi adók ( ezer forint) A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe ezer forint építményadó, ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, ezer forint iparűzési adó, és ezer forint idegenforgalmi adó szerepel a helyi adó bevételek között. 4.2 Gépjárműadó ( ezer forint) A gépjárműadó bevétel 40%-a a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege ezer forint. 5. Működési bevételek ( ezer forint) Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat. Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az élelmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat (köztük pl. a strand bérleti díját) a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat. A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsitérítés tartozik ide. Az oktatási intézmények esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítésen kívül az ingatlan sportcélú bérbeadásából származik bevétel, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg e soron. Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek. A Paksi Városi Múzeum és a Képtár részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a látogatóktól pedig belépő díjat, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz. Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése. Ezen a címen az intézményi, az önkormányzati hivatali és az önkormányzati bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét is terveztük. 6. Felhalmozási bevételek ( ezer forint) 6.4 Pénzügyi befektetések kiadásai ( ezer forint) A kötvény kibocsátásból származó kamatbevétel tervezett összege jelenik meg a soron. 8. Felhalmozási célú átvett péneszközök ( ezer forint) 8.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ezer forint) Az önkormányzatnál a Társadalmi és Ellenőrző és Információs Társulás ezer forint támogatása került tervezésre valamint a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatása ezer forinttal. 33

4 Kiadási előirányzatok Költségvetési szervek Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével (2,4 %) számoltunk. Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadásokat az intézmények a Képviselő testület által jóváhagyott normatív alapú tervezéssel került meghatározásra. Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be. Az intézményi sajátosságokat és intézményvezetői igényeket figyelembe véve kerültek tervezésre keretek. Egészségügyi ágazat ( ezer forint, 29,5 %-os növekedés) Paksi Gyógyászati Központ A Paksi Gyógyászati Központ költségvetési főösszege emelkedett, mind a évi előirányzati főösszeghez, mind pedig a tényleges pénzügyi teljesítéshez viszonyítva. Ennek elsődleges oka, hogy a költségvetés tartalmazza az új gyógyfürdő épület üzemeltetett állapotban történő bérletét és az épület gyógyászati funkcióinak teljeskörű használatba vételéhez kapcsolódó személyi és dologi kiadásokat. A költségvetésben az épület márciustól történő bérletével és a gyógyfürdői funkciók áprilistól történő üzembe vételével kalkuláltunk. Az eddigi, rendelőintézeti funkciók vonatkozásában új egészségügyi szolgáltatásként a nyaki ultrahang bevezetését terveztük, ezen túlmenően a korábbiakban nyújtott szolgáltatási terjedelem és színvonal megőrzésével kalkuláltunk. A felhalmozási kiadások vonatkozásában elsősorban az egészségügyi informatikai rendszerek tekintetében terveztünk fejlesztéseket. A tervezés a személyi, dologi és felhalmozási kiadások tekintetében tételes tervezésen alapult. A költségvetés teljesítése vonatkozásában kockázatként kell figyelembe venni azt, hogy a gyógyfürdő épülettel és annak funkcióival kapcsolatban a jelenleg rendelkezésre álló, becsült költségek alapján tudtuk a terveket elkészíteni, tényleges működési és üzemeltetési tapasztalat nem állt rendelkezésünkre. A tényleges üzemeltetési tapasztalatok alapján a későbbiekben szükségessé válhat a költségvetés korrekciója, amely a konzervatív tervezés miatt vélhetően kedvező irányú lehet. Szociális ágazat ( ezer forint, 3,1 %-os növekedés) Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága A 2014-es gazdasági évben ezer forint előirányzatot terveztünk. Paksi Bóbita Bölcsőde A 2014-es gazdasági évben ezer forint előirányzatot terveztünk 44

5 Óvodai ágazat( ezer forint, 12,5%-os növekedés) Paksi Napsugár Óvoda A 2014-es gazdasági évben ezer forint előirányzatot terveztünk. Paksi Benedek Elek Óvoda A 2014-es gazdasági évben ezer forint előirányzatot terveztünk. Kulturális ágazat ( ezer forint 16,9 %-os növekedés) Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár A 2014-es gazdasági évben ezer forint előirányzatot terveztünk. Paksi Városi Múzeum A 2014-es gazdasági évben ezer forint előirányzatot terveztünk. I. Paksi Polgármesteri hivatal kiadásai Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (6. tájékoztató tábla) Igazgatási és területi igazgatás kiadások A személyi jellegű kiadásokat az irányelvekben megfogalmazottak alapján terveztük. A tétel tartalmazza a köztisztviselők személyi juttatásait, járulékait, a kifizetői adót. Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük: irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, egyéb anyagok, nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, szaktanácsadás (ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások, hirdetés, egyéb folyó kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj). Kistérségi munkaszervezet A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. Közterület-felügyelet A személyi jellegű kiadásokat valamint a munkaadót terhelő járulékokat a törvényben meghatározott módon terveztük. A dologi kiadások között a következőket terveztük meg: irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, munkaruha, telefon, egyéb üzemeltetés költségei, belföldi kiküldetés, cégautóadó és egyéb befizetési kötelezettség. 55

6 II. Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások Önkormányzat (5. tájékoztató tábla) Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet. (1) Önkormányzat kiadásai Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak előirányzatai). Előirányzatként szerepel a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak átadásra kerülő hozzájárulás, amely alapvetően az EU-s támogatással megvalósuló új szeméttelep költségeinek az önrésze ( ezer forint). (2) Rendezvények A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát. (3) Prelátus üzemeltetése A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Plusz Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A feladaton szerepel a személyi juttatások között a megbízási szerződéssel foglalkoztatott bére, és a munkaadót terhelő járulék is. (4) Turisztikai kiadások, és városmarketing A költségvetésben a turisztikai, és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során. (5) Dolgozók üdültetése Az előterjesztésben ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. (6) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. (7) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. (8) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk ezer forint keretösszeget. 66

7 (9) Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírus irtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is. Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla) (1a, 1b) Rendszeres nevelési segély A rendszeres nevelési segély, segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez. A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik. A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli. (2a, 2b) Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított. Az önkormányzat kizárólag a méltányossági ápolási díj megállapítására rendelkezik hatáskörrel. A helyi szociális rendeletben meghatározott szociális rászorultság esetén ápolási díj állapítható meg a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt esetén. Ebben az esetben az ápolási díj összege nem lehet kevesebb az ápolási díj minimum 80 %-ánál. A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az Önkormányzatot terhelik. (3a-3c) Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély - tartós munkanélküliek A nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők illetve a 14 aluli gyermeket nevelő szülök (amennyiben gyermekük nappali ellátás keretében nem látható el) illetve a helyi rendeletben szabályozott esetekben kaphatják, amennyiben a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Együttműködésre az Önkormányzat által kijelölt szervvel kötelesek. Összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg jogszabályban meghatározott összeget. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza. - egészségkárosodottak Azon személy részére kell megállapítani, aki éven felüli és aktív korú, továbbá - munkaképesség csökkenése 67 %, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket vagy, - fogyatékossági támogatásban részesül és 77

8 saját jövedelme illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át nem haladja meg. Ők együttműködésre csak a felülvizsgálat érdekében kötelezettek. A támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg jogszabályban meghatározott összeget. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: Foglalkoztatást helyettesítő támogatást azok kaphatják, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, tartós munkanélküliek és a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Elsősorban munkavégzésre kötelezettek, viszont abban az esetben a támogatást kell folyósítani, amennyiben ezen személyek önhibájukon kívül a közfoglalkoztatásban nem tudnak részt venni. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőknek az éves felülvizsgálatkor 30 napos munkavégzést kell igazolniuk. A folyósított támogatás 80 %-a igényelhető vissza. (4) Önkormányzati segély A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve január 1-től. Tartalmát helyi rendelet szabályozza. A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tűzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, lakhatás biztosítása, betegség). (5) Közgyógyellátás Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. Az ellátás júniusától változott és gyógyszerkeret került biztosításra. Alanyi és normatív alapon a közgyógyellátásra való jogosultságot a járási hivatal állapítja meg. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül jogosultság megállapításra. A megállapított gyógyszerkeret 30 %-át, térítésként be kell fizetni. (7a, 7b) Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakás kiadási költségei határozzák meg. A törvény normatív és alanyi ellátást határoz meg, aminek a 90 %-át vissza is lehet igényelni. Az önkormányzat megtartotta a helyi lakásfenntartási támogatást is, ami teljes mértékben a helyi költségvetést terheli. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Alanyi ellátás esetén kötelező a természetbeni ellátás biztosítása. Elmondhatjuk, hogy a városban kizárólag természetben folyósítjuk ezt az ellátást. 88

9 (8) Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (9) Helyi támogatása Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (10) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön. (11) Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. (13) Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. A köztemetések száma nem becsülhető. (14) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. Ezen kívül a tartásra köteles gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Ezek tervezése történik itt. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. (17) Szociális kölcsön Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában biztosított speciális önkormányzati segély. A támogatást 12 havi részletben kell visszafizetni. Azon család/személy kaphatja aki - rendkívüli élethelyzetbe került vagy - nyugdíjazás vagy árvaellátás megállapítása előtt áll, vagy - a temetési költséget nem tudja kifizetni. (18) Kártérítés Bírósági döntés alapján kártérítési kötelezettség. 99

10 (19) Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok ezen szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. (20) Esélyegyenlőségi támogatás A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált. (21) Adósságkezelési támogatás A támogatás célja a családok lakhatási feltételeinek megőrzése. Segítségnyújtás a felhalmozott közüzemi hátralékok kifizetéséhez és tanácsadás annak érdekében, hogy a további eladósodás elkerülhetővé váljék. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető. (22) Diákbérlet Helyi járatú autóbusz bérlet 80 %-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint. (23) Óvodatej A megkezdett akció folytatásaként az óvodatejet 2014-ben is biztosítja a város az óvodákban az intézményvezetők által jelzett igények szerint. (24) Bursa Hungarica Az Önkormányzat óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. (25) Karácsonyi ajándékcsomag Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándékcsomagot biztosít. A csomagot a Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói házhoz szállítják. (26) Szoc. gyermekétkeztetés (nyári) A nyári időszakra biztosított gyermekétkeztetési támogatás. (27) Szociális szemétszállítás A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás. Két formája került meghatározásra - a 70 éven felülieknek biztosított részleges mentesség és - az alacsony jövedelműek teljes mentessége a szemétszállítási díj fizetési kötelezettség alól. (28) Óvodáztatási támogatás A támogatásra folyósítására akkor kerül sor, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte és a gyermek halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. 1010

11 (29) Vis maior (segély) A 18/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre az előirányzati sor. (30) Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ (hozzájárulás) A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselőtestülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ) útján gondoskodik. A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza valamint a évi normatíva átadást. Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla) (1) Köztisztaság: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Gépi úttisztítás Illegális hulladéklerakó megszüntetése Nyilvános WC- k üzemeltetése Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint Szemét ártalmatlanítási kiadási előirányzat: eft. (2) Parkfenntartás: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: parkfenntartás Közterületi rovarírtás Fák, szoliter cserjék locsolása V.B.oszlopok fenntartása Virágládák fenntartása Közterületi fák gallyazása Növényvásárlás lakosság részére Fák, díszcserjék, növények pótlása Virágágyak felújítása, létesítése Vízi és tóparti növények telepítése Fák, cserjék talajszerkezetének javítása Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése Játszóterek felújítása Játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel Intézményi zöldfelület karbantartása Kerékpárutak tisztítása A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is: 1111

12 Parkok vízdíja, kaszálási díj, szökőkutak áramdíja és a szökőkutak üzemeltetésének előirányzatát, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat. (3) Belvízmentesítés, viziközmű üzemeltetés: Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását. Ezen a soron szerepeltetjük a kiemelt árkok meder-rendezésének előirányzatát is, és a Kápolna utca 26. szám alatti ingatlan alaptest alatti altalaj tömörítését (5.000 ezer forint). (4) Strand szolgáltatás: A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza. A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet. A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (5) Települési vízellátás: Az ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. (6) Helyi utak fenntartása: Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. (7) Földutak: Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. (8) TelePaks Nonprofit Kft. támogatása Az előirányzat tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket is. (9) Városgazdálkodási egyéb feladatok: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: 1212

13 Buszvárók karbantartása, és fenntartása Vasúti aluljárók karbantartása Városi berendezések karbantartása és fenntartása Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása Toronyórák és közterületi órák karbantartása Választásnál használatos fülkék karbantartása Kisebb munkák általános tartaléka Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját, a piac vízdíját, valamint WIFI üzemeltetést is. (10) Állategészségügy: E feladatok költségigényének ( ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe: - Egyrészt: közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat: ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása, Kutya toalettek üzemeltetése. - Másrészt: a gyepmesteri feladatok ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére (12) Szúnyogirtás: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. A sor előirányzata ezer forint. (13) Bérlakás üzemeltetés: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe az önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok alapján. Az előirányzati soron bérlakások felújítása is szerepel. (15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díj (evangélikus, református egyház, társasház), előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételével is számoltunk. (17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai: Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük ezer forint keretösszeggel. Az előirányzat kiegészül az ingatlan vásárlások beruházási előirányzataival. (19) Karácsonyi díszítés: A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (5.146 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. 1313

14 (20) Közvilágítás: Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra ezer forintot terveztünk. (21) Pince: Ezen a soron ezer forint előirányzatot terveztünk. (22) Mezőőri szolgálat: E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség ezer forint. (26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (4.312 ezer forint). (27) Térinformatika A ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, alaptérkép aktualizálása. (28) Vizitársulati hozzájárulás (30) Parlagfű elleni védekezés A keret (1.407 ezer forint) az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján. (33) Intézmények évi festése és mázolása A ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. (34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna ) A évben megkötött szerződés évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal. (35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja A soron ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. (36) HÉSZ+SzT teljeskörű vizsgálata A HÉSZ és az SzT felülvizsgálata az elmúlt évek során több alkalommal is megtörtént. A folyamatos jogszabályi változások miatt ezer forintot terveztünk. (37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata A környezetvédelmi program felülvizsgálatára ezer forintot irányoztunk elő. (38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. A ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. 1414

15 (39) KEF A pályázatban elnyert összeg 556 ezer forinttal szereplő előirányzat dologi kiadásokat tartalmaz. (44) Intézmények játszótereinek fenntartása Az előirányzat tartalmazza az intézmények területén lévő udvari játékok, eszközök karbantartását, felújítását. (45) Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, ingatlanok felújítása Az intézmények karbantartása az alábbi feladat-ellátást takarja: - heti ellenőrzési feladatok ellátása, - hibaelhárítás karbantartás, - tervszerű karbantartás, - intézményi, felújítások a következők szerint: Paksi Napsugár Óvoda: Dunakömlődi Tagóvoda Paksi Benedek Elek Óvoda: Mesevár Tagóvoda Kishegyi úti Tagóvoda Játéktároló építése Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár Első csoportszobában falvédő burkolat cseréje Szomszéd felöl csapadékvíz elvezetése kialakítása Gyermek öltözőszekrények cseréje Udvari burkolatok felújításának folytatása Folyóirat olvasó teremben lámpatestek cseréje Folyóirat olvasó teremben parketta csiszolása, lakkozása Emeleti kézikönyvtár lámpatestek cseréje 10 db, belső fal repedéseinek javítása festése Paksi Vak Bottyán Gimnázium Paksi Deák Ferenc Általános Iskola alsó tagozat felső tagozat Belső nyílászárók cseréje 4-es 5-ös terem burkolatfalújítása, szagelszívó beépítése Régi szárnyban lévő 2 db kistanári felújítása bútorzattal Padlóburkolat felújításának folytatása Udvar burkolatának javítása Régi épület homlokzatának felújítása Tantermek burkolatának cseréje az újabb épületben belső udvar burkolatának javítása 1 db. tanteremben a burkolat cseréje 1515

16 Paksi Bezerédj Általános Iskola és Kollégium Szentháromság t. alsó tagozat Tornaterem burkolatának felújítása Külső faszerkezet festése Marmóleum padló cseréje 5 tanteremben Főépület és a polgári iskola összekötő beton javítása II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pro Artis Alapfokú Művészet Okt. Int. Paksi Bóbita bölcsőde Városi Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület Járási Hivatal Paksi TV Gazdasági bejárónál sorompóval ellátott kártyás beléptető rendszer tervezése és kiépítése Tantermek, szárnyfolyosók és zsibongók padozatának cseréje Parkoló tervezése és építése Tornaterem szertár vakolat javítása Főépület fa teraszburkolatának felújítása Világítás kialakítása az intézmény bejárati kapujához (park felöli bejárat) Kerítés felújítása Régi terasz elbontása, új építése tervezéssel Előtető csapadékvíz levezetése Előtető csapadékvíz levezetése Lámpatestek cseréje (46) Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát, és a városban élők szállításához kapcsolódó kiegészítést tartalmazza a sor ezer forinttal. (47) Intézmények takarítása A sor az oktatási intézmények és a Paksi Gyógyászati Központ takarításra fordítandó kiadási előirányzatát tartalmazza. 1616

17 Támogatások (5. tájékoztató) (9) PSE támogatás A szakosztályok működésére szolgáló támogatást a várható infláció arányában az ügyvezető által beadott támogatási igény alapján terveztük ezer forint előirányzattal. (10) PSE létesítmény fenntartás A évi előirányzat ezer forint (11) Csengey Dénes Kulturális Központ A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét évre a szükséges finanszírozás ezer forint. Az előirányzat tartalmazza a ezer forint EU-s pályázat önerő biztosítását is. (13) Dunakömlőd SE támogatás A sportegyesület támogatására évben ezer forint összeget terveztünk. (17) Egyházak támogatása A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke ezer forint. (18) Városi Nyugdíjas Klub A városi nyugdíjas klub támogatásához ezer forintot biztosítunk. (19) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub 650 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat. (20) Tűzvirág táncegyüttes A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a ezer forintos támogatást (a három éves szerződéshez kötődően). (21) Parlagfű Alapítvány Működési támogatásként ezer forintot terveztünk. (23) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása A város az egyesület működtetéséhez 2014-ben ezer forint támogatással járul hozzá. (24) Közbiztonság javítás A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt. (26) Atomerőmű SE ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását. (28) Gastroblues Fesztivál támogatása A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A támogatás összege ezer forint. 1717

18 (29) Vis maior Alap A évi előirányzat ezer forint. (31) Védett épületek támogatása A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét ezer forintra terveztük. (34) Letelepedési támogatás ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. (41) Fiatalok életkezdési támogatása A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében ezer forint szerepel ezen a soron. (43) Orvosok támogatása A költségvetési rendelet alapján tervezett előirányzati sor (orvosi körzetenként: 714 eft). Beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások (6,7 melléklet) A beruházási és felújítási előirányzatok része a korábbi évek kivitelezői szerződések ben aktuális kifizetései. Jellemző előirányzat még a korábban fizikailag megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzata is. Az előterjesztés melléklete tételesen mutatja be az önkormányzat által tervezett induló beruházásokat is. Tartalékok (5.1 tájékoztató tábla) Általános tartalék Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) ezer forintos általános tartalékot terveztünk. Céltartalékok működési céltartalékok nagyadózói céltartalék évben a tartalékok között tervezésre került eft. bizottsági támogatási keret tartaléka Bizottság pályázati keretként 14 millió forintot terveztünk. környezetvédelmi alap céltartaléka A környezetvédelmi céltartalékból ezer forint az önkormányzati környezetvédelmi alap. A tartalék felhasználásánál a vonatkozó önkormányzati rendelet és a jogszabályok figyelembevételével szükséges eljárni. A bizottságnak felül kell vizsgálnia a város környezetvédelmi programját. 1818

19 részönkormányzatok tartaléka A részönkormányzatok tartaléka eft - a két részönkormányzat kiadásainak fedezetét szolgálja, mely egyenlő arányban oszlik meg közöttük. Legalább a keretek 80 %-a felhalmozási célra szolgál. polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka A polgármesteri és alpolgármesteri keret összege eft. felhalmozási céltartalékok pályázati tartalék A ezer forint keret az önkormányzati és intézményi pályázatokhoz szükséges saját erőt jelenti. A keret felhasználásáról a hatékony működés érdekében a polgármester jogosult dönteni. A tartalék felhasználásának szabályai kidolgozásra kerültek. A saját forrás igazolására a pályázatokban a polgármester nyilatkozata szolgál. választókerületek céltartaléka Az egyéni képviselői céltartalék (12 millió forint) felhasználásáról a választókerület által választott képviselő és a választókerületben lakó képviselő(k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A képviselők a keret összegét meghaladó, vagy jövőbeli rendszeres pénzügyi kötelezettséget eredményező munkáról nem dönthetnek. A céltartalékot a költségvetés évében fel kell használni, csak a lekötött pénzmaradvány vihető át a következő évre. A tartalék kizárólag beruházási, felújítási munkára használható fel. felhalmozási céltartalék A felhalmozási céltartalék felhasználása a Gazdasági Bizottság döntése alapján indítható, az intézmények legfontosabb karbantartási és kisebb fejlesztési igényeinek, valamint a vis maior jellegű beavatkozások forrása, melynek összege eft. II. Tájékoztató táblázatok 1. Tájékozató tábla: bemutatja Paks Város mérlegét a 2012., 2013., évek bontásában. 2. Tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti bontást tartalmazza. 3. Tájékoztató tábla: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatását szolgálja. 4. Tájékoztató tábla: Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve évre vonatkozóan. 5. Az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma ( ) bontásban tartalmazza. 6. Paksi Polgármesteri Hivatal feladatait bemutató tájékoztató tábla. 7. Paks Város Önkormányzata évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatására szolgál (összesítés). 8. Paks Város Önkormányzata évi állami támogatását tartalmazza támogatási jogcímenként. 1919

20 9. Paks Város Önkormányzata által fenntartott intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazó összefoglaló melléklet. III. A KÖLTÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA A költségvetés végrehajtására megalkotni javasolt szabályokkal arra törekedtünk, hogy a város működőképes legyen és a gazdálkodás szabályozott keretek között történjen. A költségvetési szervek vezetői az előirányzataik fölött szabadon rendelkeznek. A személyi jellegű kiadásoknál fontos, hogy az engedélyezett létszámkeretek között kell maradniuk, az illetmények a közalkalmazotti, és ágazati bértábla alapján kötöttek és év végén a bérmaradvány terhére történő jutalmazásra csak a rendszeres személyi juttatások kerete használható fel. A költségvetési intézmények dologi előirányzatain szereplő kommunikációs szolgáltatások, és a szolgáltatási kiadások (üzemeltetési) céljellegű előirányzatnak tekintendők, így az ezen kereteken maradó pénzmaradvány a következő évre nem vihető át. 2020

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások szervezése

A helyi közszolgáltatások szervezése DICSŐ LÁSZLÓ Dicső lászló A helyi közszolgáltatások szervezése A helyi közszolgáltatások szervezése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége DICSŐ LÁSZLÓ A helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben