I. FEJEZET. I. Cím A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hogy az egyének és családok megélhetési gondjainak könnyítése és a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET. I. Cím A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hogy az egyének és családok megélhetési gondjainak könnyítése és a"

Átírás

1 LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K -TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 26.) SZÁMÚ RENDELETE a szociális ellátásokról 4;E8 8F C3 472E3,9 F5; 80 -testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv.16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvényben (továbbiakban: szociális törvény) kapott felhatalmazás alapján a lakosság szociális biztonságának érdekében, a helyi sajátosságok figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ' %# A$ I. Cím A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy az egyének és családok megélhetési gondjainak könnyítése és a 8 4. E E F80 F F80.F E-O 20,9E74,, 5F3-03 F8 természetben nyújtható szociális ellátások egyes formáit és jogosultság feltételeit. II. Cím A rendelet hatálya /0 09,9E,, 3 472E3,9,,9E8 907Q 09F3 E,3/O, O /0 0 állampolgárokra terjed ki, a szociális törvény 6., 7. -ban meghatározottak figyelembevételével. 3. E rendelet 36. -nak hatálya a 2. -ban meghatározottakon túl kiterjed mindazon személyekre, akik a Lovászi Gondozási Központba felvételi kérelmüket beadták, illetve felvételt nyertek. III. Cím A /0 0 F80 4. (1) E rendelet alkalmazásában a.) nagycsaládosok: a három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodó család. b.) minimálbér: jogszabályban közzétett legalacsonyabb munkabér. c.) nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. d.) jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül,99o 4,/O ;,,/O Q

2 /, Q ;0/ a temetési segély; az alkalmanként adott átmeneti segély; a lakásfenntartási támogatás; a rendkívüli gyermekvé/0 2 9E24,9E8, 30;0 8 Q számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány; az anyasági támogatás, a személyes 43/48 4/E8F /8 02F 9F7J9F8 /J 20 E,5J9E8, ;F90 F;0 a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei; a rokkantsági járadék; a vakok személyi járadéka; a fogyatékossági támogatás; tizenharmadik havi nyugdíj. e.) vagyon:,, 8 4. E 8 9 7;F3 2E8 F /0 0,, 3,9,3 E72 F5 20, 9E és munkaeszköz, továbbá vagyon F79F 4, külön- Q 38 E2J , 2 F79F , , 70 8F 3 : /J mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy - együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötvenszeresf9 20,,/, 8 4. E 8 7E8 47: 98E 9O 1Q 5F3-0 0 E9E : 98E 10 9F ; 8 E,9E3E Q ;, 433,,, 3,9,3 amelyben az érintett személy lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel 10339,79499 F5 E72 f.) közeli hozzátartozó: ha a szociális törvény másként nem rendelkezik a házastárs, az F 099E78, F;083F 1,9,,-- 3E O /0 0 09;0, F;083F 1,9,,-- 3E O /0 0 3,55, 9, 4, ,i 9,3: 2E3 4,9 14 9,9O ;,, ,9E77, ;, O F Q, 9,79O8, testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek. g.) háztartás: az egy lakásban 0 Q99F , O 0 0 ;, 9,79O 4/E / F 0 88F 0 h.) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 0720 ;F/0 2 39F 2F3-030 Q99F , O 0 0 ;, 9artózkodási hellyel 703/ E9,794 O 88F 0 0 0/Q F az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. j.) egyedülálló:,,8 02F,,,/ ;0 0 ;E 9;, E,89E78E9O Q 3F kivéve, ha élettársa van. k.) aktív korú:, F 09F; /0, 70E 7E3,/O 3 : /J 47,9E , életévet be nem töltött személy. l.) szociális intézmény: a szociális törvényben meghatározott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet. m.) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi E7,/F, ;0 E7,/F, 3 ; F 2:3, F F F8 ;0 járadék, az özvegyi nyugdíj kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti 3 : 0 E9E8, 14, 4 9,9E J9F8F7 F8, 2:3,3F Q 0 0 E9E8E7O 8 O O F; IV.törvény ( a továbbiakban: Flt.) alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a ;0 F8 9E24,9E8, /8 47, E7,/F,, 2:3,3F Q 0 ;0/0 025O9 O támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápole8 /J, E E8F ;0 F8 pótlék ;F 03 8F ha a szociális törvény másként nem rendelkezik: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi /J 2F79F 0, :3,-F7 8 E, F E9 302,,/, 20 ;,,2 39, 20, /,8E , 4 ;E33, 14 9,9499 2

3 tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; :3, 0,, 2:3,,20, 703/ E 8 F F 8, F5 0998F F , ;F 0998F F30 ;,,33E 0 0,,.843, végzettségnek megfelel, egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas. A munkahely és lakóhely között naponta tömegközlekedési eszközzel oda és visszautazás /0 0, E742 O7E9 09;0 F;03, : /Q 30;0 0809F-03, F9O7E9302 haladja meg, várható havi keresete elf7,2 3/ :3,-F F9 7F8 2:3, /814, 4 9,9E80809F3, 70 8F 3 : /J 2 3/ F9 p.) közüzemi kiadások: víz- és csatornadíj, szennyvízszippantás költsége, elektromos áram díja, gázköltség, kéményseprési díj, kábeltévé díja, szemétszállítás díja. r.) környezettanulmány:, F , E/ F8 ;, 43 ; 8 43, 3, 8 Q 8F J F80 IV. Cím Általános szabályok 5. (1) A rendeletben meghatározott szociális ellátások igénybevételének feltétele, hogy a F70 20, 8, E9 0 09F30,;J9E8, F7/0 F-03 0 Q992 / 3, 3 472E3,99, F8 2 3/ ;E7,9O ,33, F7/0 F F3;E 94 9,8843 (2) A szociális igazgatási eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított IV. tv. és a szociális törvény rendelkezéseit e rendeletben meghatározottak szerint kell alkalmazni. (3) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra érvényes eljárási szabályokat adott ellátási formák részletezik. V. Cím Eljárási és hatásköri szabályok (1) Az eljárás indítása történhet: a.) kérelemre, illetve b.) hivatalból. 6. (2) A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátás iránti kérelmet a k 7 0 8F 03 J7E8-, / ,9E74 499/4 :2039:24,, 4 E84, nyilatkozatokkal ) együtt. (3) A Gondozási Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátás étkezés, házi segítségnyújtás, nappali és bentlakásos ellátás - iránti kérelmet a Gondozási Központ ;0 09 F3F J7E8-, , $ 8703/ F formanyomtatványon. (4) Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell benyújtani vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást, akkor ezek F-03, ;0/0 028 E2J9E83E 7E3,/O /8, -,,;439,703/ F7 09 ;0/0 20 3F E742 O3,5 - az egyéb jövedelmeknél pedig egy év. 3

4 F Q992 /3, 8 4. E F E7E8E-,3,,77O 0 703/ /0 0, F ,94 3 0, F70 20 F8.8, E/, ;0/0 2 viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket e rendelet az E9E84 3E 0 J7 94;E--E,20 0, Q 0 -J7E E8E / Q szükségesek , F70 02 E ,79, 2,, 0 703/0 09 E 9, 0 J79,,9, 47, 14,9E8 7, 47 O, E3 5O9 E87,8 O J9,10, F ,, F70 20,10 8 O J9E8-,314, 9,9E7 / ,10 8 O J9E83,, 14 hatáskör gyakorlója a kérelmet elutasítja.,, 7 0 8F ;,9, 48 9:/42E8, ;, ,3: 2E ,9E8,,,5 E3, F70 20 F 09 7Q 2F3 0 7e tekintettel a (4)-(5) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban 14, 9,,9 ; 9,9, 10 J;,9,, F , E 9,,, 499, E8 09;0 8, E9 F8.8, E/, tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az es09-03,, 10339,79E8 98F 0 20,,/ E, ;0/0 023,9 4,9-, jövedelem 50 %-E9, ;0/0 02,10339,79E8 98F ;F90 F;0 ;F Az ellátások megállapítása 7.. (1) A szociális törvényben és e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárásban I. fokú hatáskört gyakorol: a), F5; 80 -testület, b), F5; 80 -testület szociális, kulturális és sportbizottsága (továbbiakban: szociális bizottság), c) polgármester, d) 43/4 E8 5439; (2) A szociális ellátásokról e rendeletben meghatározott kivételekkel az I. fokú hatáskör gyakorlója a szociális törvény és e rendelet alapján határozattal dönt. F5; 80 -testület az általa gyakorolt hatásköröket a polgármesterre vagy a szociális bizottságra átruházhatja E E F8, 54 E / 39F , F5; 80 -testülethez benyújtott F F 3,, 0 E9E89 F3 09;0 9 7;F3 08 F5; 80 0, 43/4 E ;0 09 F30, / 39F8F9 ; 9,9,, F7908J9F8 F 0 ;F90 F9 8 E2J ,543-0 Q, F5; 80 -testülethez fordulhat. F5; 80 -testület határozata ellen jogszabálysértés esetén a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni. (6) E rendeletben szabályozott a) rendszeres pénzbeli ellátások összegét hónapra kell megállapítani. a) Amennyiben a jogosultsági feltételek egész hónapra nem állnak fenn, úgy az 0 E9E8 /,7E3 48,3 E7 3/ , 5F3-0 0 E9E8-,3 7F8 08Q 8 02F , 5F3-0 0 E9E8 felhasznále8e7o 9 79F30 8 E24 E87, 4

5 , 5F3 0 E9E8-,3 7F8 08Q 30, 3 472E3,99, ,794 E8, ;,3 akkor a részére megállapított ellátás 33%-áig le kell vonni a tartozást. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 8.. (1) A pénzbeli0 E9E F80,,9E74,9,,5 E3, 7 0 8F 5F3 Q E3, feladata, amely további feladatként a), 0 E9E F8F7 5F3 Q 3 ;E39,79E89;0 09 b) 43/48 4/, 0 E9E84, 88 01Q E7: F 1 09F8 5F3 Q 0 8 E24 E8 F8 visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. (2) Az egyszeri támogatás kiutalás vagy pénztári kifizetés formájában is történhet. (3) Rendkívül indokolt esetben a polgármester engedélyezheti a rendszeres pénzbeli ellátás kifizetését pénztárból is. (4) A pén E 8 0 E9E84 14 O8J9E8,, 472E3 703/ J7E8, szerint történik. 9.. A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát ha e rendelet másként nem rendelkezik évente egy ízben felül kell vizsgálni. VI. Cím A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások és szolgáltatások formái (1) Pénzbeli szociális ellátások: a) /8 47, E7,/F, b) rendszeres szociális segély c) lakásfenntartási támogatás d) ápolási díj e) kamatmentes kölcsön f) átmeneti segély g) temetési segély h) fels4 9,9E /J 9E24,9E8 10. (2) Természetben nyújtott szociális ellátások: a) méltányossági közgyógyellátás b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság c) köztemetés d).8, E/ 8 Q 8F F J9F8F98 4 E O, /E 4/E8980 J99E24,9E8 e) falugondnoki szolgálat 5

6 (3) Szociális szolgáltatások: a) alapellátás keretében aa) étkezés ab) házi segítségnyújtás b) szakosított ellátás keretében ba) nappali elhelyezést biztosító ellátás bb) tartós bentlakásos elhelyezést biztosító ellátás (4) A pénzben és természetben egyaránt nyújtható ellátások az egyes ellátási formáknál kerülnek szabályozásra. II. FEJEZET PÉNZBELI ELLÁTÁSOK /8 47, E7,/F, 11.. (1) Megállapítására a szociális törvény 32/B.. 32/D - ainak rendelkezései az irányadók. /8 47, E7,/F E7O,8 4. E E / 39 /8 47, E7,/F E3, 20 E,5J9E8, 7E39 F F l a 32/1993. (II.17.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, stb.). /8 47, áradékára való jogosultság feltételeit a szociális bizottság kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Rendszeres szociális segély 12.. (1) Megállapítására a szociális törvény 37/A.. 37/G. -ainak rendelkezései az irányadók.. (2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként a. az önkormányzattal és b.,2:3,q 54399, Q992 /3-0 0 /F Q992 /F8, ,, 9J; , 4 9,9499 személy a) a települési önkormányzatnál nyilvántartásba veteti magát és b) a segélyre való jogosultság feltételeinek f0 Q ; 8 E,9E-,3 0 Q992 / továbbá c) az önkormányzat a munkaügyi központtal e tárgyban kötött megállapodása,,5 E3,10, E3 499F88 E2E7, :3, 0 098F ,/, 6

7 (4) A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell: a) A 32/1993.(II.17.) Kormány rendelet 1.sz.melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, 5.sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, továbbá b) a munkaképességét legalább 67 %--,3 0 ; F F-03, 78 E 48 Egészsé - 948J9E8!F3 9E7 78 E 48 7;488, F79 39F 09F ;48 bizottsága a munkaképesség csökkenésének %-48 2F79F F7 F8 Q 9 - szakvéleményét; c) vak személy esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását arról, hogy vakok személyi járadékáb,3 7F8 08Q F 0 3,, 4 E89,, 0 nyilvántartásában szerepel a járadékos); d) aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében, ;0/0 025O9 O 9E24,9E8 14 O8J9E8 /9,79,2E3, 207J9F8F7 8 O O határozatot, feltéve, hogy azt nem az önkormányzat hozta, vagy a munkaügyi központ igazolását arról, hogy a segély iránti kérelem benyújtását F;-03,,, :3,Q 5439, 94;E--, -,3 munkaügyi központ ) kirendeltségével vagy a lakóhely szerint illetékes 90 05Q F E3,99, 0, E--0 F; /9,79,2 0 Q992 / 99 a munkaügyi központ igazolását a munkanélküli járadék folyósítási /9,79,2E3, 0 E79E7O a munkaügyi központ igazolását arról, hogy a munkanélküli járadék folyósítását ke70890;f 03 8F 14 9,9E8, 2,99-, 14 O8J9E8 / 0 E79E F 20 F8, ;F 03 8F 09 ;0903, 14, 4 9,9E80 80 J9F8F7 F8,2:3,3F Q 0 0 E9E8E7O 8 O O F; ' törvény alapján munkanélküli járadékra nem szerzett jogosultságot. (4) A rendszeres szociális segély megállapításáról a polgármester dönt. Lakásfenntartási támogatás 13. (1) Lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában 0 Q99F 8 02F 0 a) a településen elismert 2 3 2E 8, E83, 8E 49 F8 2 38F ,,/O lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek és b) lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkeznek. (2) E rendelet alkalmazásában: a) a településen elismert minimális lakásnagyság, :9O,8 348J9,9O alapterület tekintetében nem haladja meg: egyszemélyes háztartás esetén az 50 m2-t, kétszemélyes háztartás esetén személyenként a 30 m2-t, három és ennél többszemélyes háztartás esetén a személyenkénti 25 m2-t, de a lakás összes alapterülete a 125 m2-t nem haladhatja meg. b) a településen elismert, E82 38F c),, E810339,79E8 9E24,9E87, ;, O 4 48: 98E 3,, E 9,79E8-,3, számított havi jövedelmi határa: /Q F 0809F-03,,9E7, 70 8égi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a 7

8 0 0/Q F 0809F-03,,9E7, 70 8F 3 : /J 2 3/ összegének 200 %-a d) a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételei: a lakásfenntartásra nyújtott támogatás esetén a havi lakásfenntartási költségnek a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya legfeljebb a jövedelem 35 % -a lehet,,, E819F E24,9E8 0809F3,,;, E819F8 98F 30, háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya legfeljebb a jövedelem 20 % -a lehet. (3) A lakásfenntartásra nyújtott támogatás esetében lakásfenntartási költségen a lakbért vagy, -F7 09 /J,9,, E8.F 5F3 39F F8 09F9, 8 98F 09, csatorna használati díjat, valamint 150 2F79F, ;,3 E7,2 21 2F79F vízfogyasztás, 150 m3 mértékig a gázfogyasztás költségeit lehet figyelembe venni., E819F8F E24,9E80809F-03,, E819F8 98F 0 F39,, E819F8F 0,8 3E ,19F , Q 98F F30 /J E3, -át kell érteni. 703/0 09,, 2, E8E-,3,, E819F8 98F F F; 2F79F E 14,8 9E8 0 F- 19F8 0809F3, -02:9, E2,,,5 E3, szociális bizottság döntése szerint (1) A 12../1/ bekezdése alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az, -F7 0909F8, J7O,9E74,99, , E8, 7F8 0 9 (2) A lakásfenntartási támogatás a 12.. (3) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás esetében egy évre, (azaz 12 hónapra),v -0 0 /F F8 9E24,9E80809F F , (azaz 6 hónapra) szól. (3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani (1) A lakásfenntartási támogatást kér,, E810339,79E8 09;0,,9E8 98F 0 Q a),, -F79 09;0,, -F7 09 /J,9,, E8-F ;0, -F /F880 b),, E8.F 5F3 39F F8 09F9,5F3 39F 09, 4 E8E;, c) a közüzemi díjakat a településen Q E 9,9E89 ;F 8 07;0 E 9, kiállított közüzemi számlákkal, d) 0 0/ 19F8, E F3, 19F8 98F 0 9, E 9,79E8 9Q 0,3, 49 forgalmazó által kiállított számlával igazolja. (2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást F J203,,, E8-,3-0 0 /F /4 :2039:24,9 0, E-- 4,3 /8, 7, ;43,9 4 O, ,3 2 39,20 47, /8, 7,,9E24,9E8 E7 8

9 16.. (1) A lakásfenntartási és,, E819F8F E24,9E ,.8, E/0 170 :9O jövedelmét figyelembe véve, a nyugdíjminimum %-E3, E,5J9,9O meg. F; F3 0 09, F E8E9 ;09 O3,50 83,5 E9O 0 megállapítani. 4 48: 98E 10 9F ;E 94 E8,0809F3,;E 94 E89,, 9 ;093,543-0 Q be kell jelenteni. (4) A lakásfenntartási támogatás elbírálásáról a Szociális Bizottság dönt. Ápolási díj 17.. (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. (2) Ápolási díjra jogosult alanyi jogon a jegyes kivételével a hozzátartozó ( Ptk.685..b.) pont), ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló a) súlyos fogyatékos, vagy b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. (3) Méltányosságból ápolási díj állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak (Ptk b) pont), aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló személy ápolását végzi, és a),.8, E/ E-,3, E2J9499,; ;0/0 02, 3 : /J 2 3 2:249 egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg, b) az ápolt családjában (egy háztartásban éle9; Q99, O 0 4 E9,794 O 99, F J;Q 0 09F3F 14 ;,E54 E87, 43/4 E87, alkalmas más személy nincs, c), F70 20,, 2,8, E54 E8 -gondozási tevékenység ellátására, d) az ápolót jövedelemszerzéssel járó munkája nem akadályozza az ápolási kötelezettségének teljesítésében, e) az ápoló és az ápolt közös háztartásban él, f), E54 O F8, E ,79E8 F 09 E7,/F ;, 7 F /F8 302 E fenn. (4) A (3) bekezdés e) pontjában meghatározott feltétel hiányában különösen indokolt esetben megállapítható a támogatás, ha az ápolót a különélés nem akadályozza gondozási kötelezettségének teljesítésében , -0 0 /F8, 5439 E-, F79F,9E F-03,9E70809 mutatható ki, vagy egyed 0 Q / E 1033, F5; 80 -testület hozza meg döntését. E F, E, 0809F3, E54 E8 /J 14 O8J9E8E9,, E /5439 E9 ;09,72,/ O3,50 83,5 E;,

10 18.. (1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: a) a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, és szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt önmaga ellátására képtelen, ezért állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul. b), F70 20,; 2:3, /0 F7 8 O O, 4 E89;, c) a fizetés nélküli szabadság engedélyezését tanúsító munkáltatói igazolást. (2) E 47;48,, 4 E8E9, 78 E 48 7;488, F79 39F ; E E3, szakvéleménye, vagy a megyei gyermek-8, 147;48, 4 E8, 09 0, 10 ;-090-8, 0 E9E893 9O 39F 2F3 ;,,907Q F 088, 703/0 39F 098, 47;48,E 9,,/499 E7O 0 039F8, 4 E8,,5 E3E J9, E54 E8 /J,9 F ;0,90 05Q F8 önkormányzat a (1) bekezdés a.) pontja szerinti szakvélemény felülvizsgálatát az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes városi intézetének ;48,E 9, 0 9, E54 E89 3/4 4 O/, 3O , 47;489O ;, 8 07;9 kérheti. (3) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a szociális törvény 42.. /1/ bekezdés aa,., 5439-,320,9E F3 1033E E8,0809F3, 39F 2F3 ;0 09 0E 9, kiállított igazolást (1) Az ápolási díj összege a szociális törvény 41.. /1/ bekezdésében szabályozott esetekben nem lehet kevesebb a nyugdíjminimumnál. (2) Az ápolási díj összege a szociális törvény 41.. /4/ bekezdésében szabályozott esetekben nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 80 %-ánál, és nem haladhatja meg a minimálbér összegét. (3) Az ápolási díjról a szociális bizottság dönt, kivéve a 17.. /5/ bekezdés. (4) A jogosultsági feltételek fennállását a szociális bizottság kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Kamatmentes kölcsön 20.. (1) A szociális bizottság Ft /,2, E,5J9,920,33,, 8 4. E 8,3 7E8 47: 93,, 3 -E E3 J;Q 4 -O -0 ;09 0,3, ;08 F került. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kölcsön futamideje 12 hónapnál hosszabb nem lehet. 10

11 21. F5; 80 -testület Ft-tól Ft /,2, E,5J9,9 20 Q 3 8 2F 9E3 E89 F7/ ,33,, 8 4. E 8,3 7E8 47: 93,, 3 -E E3 J;Q 4 -O -0 ;09 0,3, ;08 élyhelyzetbe került különösen elemi kárból kifolyólag. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kölcsön futamideje 12 hónapnál hosszabb nem lehet F8 08Q 20 E,54/E8-,3 ;E,,, O 3,9,3E3,, erejéig jelzálogjoggal t 79F F8F ,5.84,948 98F 0 09,9E24,9E8-,37F8 08Q E,54/E820 9F8F7, 7 0 8F 43/48 4/ Átmeneti segély 22. (1) Átmeneti segély állapítható meg annak a személynek, aki önmaga vagy családja F910339,79E8E7O 2E8 2O/ :/ 43/48 4/3 ;,,, 2,3 F ,/E84 2,99 Q F 9Q 0 ;E8E7 E8 7: E,9 5O9 E8, 2,,8 gyógyszerköltség stb.) miatt anyagi segítségre szorul. (2) Átmeneti segélyben csak azt a személyt lehet részesíteni, a), 30.8, E/ E-,3, :9O ;0/0 02, 3 : /J 2 3 2:2 -át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg, b) akinek családjában az átlagos életviteléhez szükséges tulajdon-tárgyakon felül vagyontárgya / Q/Q 0 3F 9 --, O;, ,9,3 c) A segély megállapításánál az a) pontban foglaltaktól a szociális bizottság különösen indokolt esetben eltérhet. Különösen indokolt eset: pld. gyermekét 0 0/Q 30;0 E742-és többgyermekes család, stb (1) Az önkormányzat szociális bizottsága döntése alapján meghatározott, havi rendszerességgel adott átmeneti segély állapítható meg annak a rászorulónak, aki a) nyugdíjra jogosult, de annak folyósításáig ellátatlan, így létfenntartása veszélyeztetve van, b) 5E, 0 / 2:3,3F Q, 802 2:3,3F Q E7,/F 7, 802 ;0/0 025O9 O támogatásra nem jogosult és önhibáján kívül elhelyezkedni nem tud, c) 703/ E 8 80 F 70, F : , 8 E 9,79E8-,3 F.8, E/ E-,3, :9O,; jövedelem a nyugdíjminimum 80 %-át meghaladja, de kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodik.,; 703/ F 0 14 O8J9499 E F /9,79,2,, O3, haladhatja meg. 11

12 24.. (1) Átmeneti segély iránti kérelmet a segély708 47: O8 02F 09;0-E , 9:/42E ,80 F : O 0 09F E E, 0 E7E89 ;,9, -O 8 megindíthatja. (2) E F 20 E,5J9E8, 7E39 F ,94 3 0, F70 20 F8.8, Edja ;0/0 02, 4 E8E9 09;0,,; 703/ ;0/ /0 0 F8 5E, 0 / személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot. (3) , 7E8 47: 98E, 09;0, E F.F E3, felhasználásával kapc84,9-,3 F98F 207Q 10, F , ;,9, E 9, kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában és vagyonnyilatkozat benyújtásában 702 /3,, 702 /F8920 9,,/, F :9,8J9,9O (4) Indokolt esetben, a segélyben részesített személyt kötelezni lehet a segély felhasználásáról 9 79F3 0 8 E24 E87, ,,9E74,9-,3, 10,8 3E E8.F E9 F8, 10,8 3E E87O 9 79F30 8 E24 E F ,9E74 3 (5) Az alkalmanként adott átmeneti segély összege esetenként és személyenként nem lehet kevesebb 3.000,- Ft-nál és nem lehet több ,- Ft-nál. (6) A rendszeresen adott átmeneti segély összegét a szociális bizottság az ügyek elbírálása során egyedileg állapítja meg. Temetési segély 25. (1) Temetési segély ny 9,9O,33,, 8 02F 30,, 20, F F8F7 gondoskodott és a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását ;08 F 0 909,,8, E9F8,;0 0 8 E 9,79E8-,3F 0 4 E9,794 O :9O jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének háromszorosát. (2) Temetési segély nem állapítható meg annak, aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. (3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10%-ánál. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegeként az önkormányzat ,-Ft-ot ismer el F8 80 F 7E39 F ,, E 0809 /5439 E9O 8 E2J94993,543-0 Q F8 80 F 7E39 F F 0 3 0,90209F8 98F 0 7,80 F 9 F7 nevére kiállított számlák eredeti példányát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, jövedelemigazolásokat. 12

13 -0 0 /F ,9E E2 E,9, F F8 F70 ; 88, 0,/3 megállapított segély összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét a határozat számát a számlákra rá kell vezeti. (8) A temetési segély elbírálásáról a polgármester dönt ,9E /J 9E24,9E ,9E /J 9E24,9E87, 4 48: 9, ' 703/ J9099 E97E ,,9O, 30,.8, E/ E-,3, :9O ;0/ ,,/,20 a nyugdíjminimumot ,9E /J 9E24,9E8 F; ,,9O3,,/,9O F79F haladhatja meg személyenként a 3.000,- Ft-ot. (3) Az ösztöndíjpályázat kiírásáról 12/2001. /IV.28./ OM rendelet szerint -, valamint a benyújtott pályázatok elbírálásáról a szociális bizottság dönt. II. FEJEZET TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK Méltányossági közgyógyellátás 27.. (1) Méltányosságból megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultság ne2 0 F J9 E,549-,3F830 F 8 4. E F; ,3,33,, 30,.8, E/ E-,3, :9O 3099O ;0/ ,,/, 20, 2 3 2E -F F9 0 0/Q E O 0809F3 annak 130 %-át és az igazolható gyógyszerszükséglete a havi 1.500,- Ft-ot meghaladja, vagy gyógyászati segédeszköz kiváltása szükséges. (2) A közgyógyellátás méltányosságból való megállapításáról a polgármester dönt. (3) A kérelemhez mellékelni kell, O 8 079E7, 4 E89,,; 703/ O F 7 a k 8 E 9,79E8-,3 F ;0/0 02, 4 E8, 9 3 : /J 8 0 ;F3 keresetigazolás stb./ közgyógyellátási igazolvány meghosszabbítása esetén a lejárt igazolványt. 13

14 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 28.. (1) A jogosultság a szociális törvény rendelkezései szerint állapítható meg, a kérelem -03 9E8E9 ;09 O3,53,5 E9O (2) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításáról a polgármester dönt. Köztemetés 29.. (1) A szociális törvény 48. -ának rendelkezéseit kell alkalmazni köztemetés elrendelése esetén F80 703/0 F8F7,54 E /48 4/.8, E/ 8 Q 8F F J9F8F98 4 E O, /E 4/E8980 J99E24,9E , E/ 8 Q 8F F J9F8F98 4 E O, /E 4/E8980 J9támogatás kamatmentes kölcsön formájában adható jelen rendelet l. számú melléklet szerint..8, E/ 8 Q 8F F J9F8F98 4 E O, /E 4/E8980 J99E24,9E87O,8 4. E 8 bizottság dönt. Tanyagondnoki Szolgálat 31.. (1) A tanyagondnoki szolgálat szakmai tevékenységét a 2. számú mellékletben foglalt szakmai program alapján végzi. 9,3, 43/ /, 3 472E3,98 4. E 810,/,9, 3, 90 08J9F8F-03 :3 E, 847E E 8 F8 8 4 E 9,9E ,/,94,9 E9 0 %0;F enységét a 43/4 E8 5439;0 09 F30-0;43E8E;, a polgármester irányításával végzi. 9,3, 43/34 F5 4.8 ;, ;F E 9,9E8EF / /J,,9, 8 E2 melléklet tartalmazza. 14

15 IV. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 1. Cím Alapellátási formák 32.. Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére a Gondozási Központon keresztül, 9,3, 43/34-0;43E8E;, - 948J9,, 8 02F 08 43/48 4/E89 3 9O ;09 0 alapellátási formákat: étkeztetés, házi segítségnyújtás. Étkeztetés 33.. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 20 0 F F8F7 0 43/48 4/3,, 9 32, : 3, F80 9,79499, 7F8 F709,79O8,3 vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A F F8 08J903, 9, F3 9 09;0 E 9,, 0 9,79499,9 8, 47, ;, 0 F8 8F E,549, 2, F508, -0 0 /F F9 0 F87 2E8 2O/43 gondoskodni Q F803F 14,9F F 0 58.hiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy 8 03;0/F F8 F F J9,3, F F8 F3-0;F90 F70 09;0 80 J98F ,3,8, E9, O 0 Q 39 79F3F9 0 F8-948J9E8E7, (4) Az étkeztetés térítési díjait a ké5; 80 -testület külön rendeletben határozza meg. 0 E9E8 7E39 F70 027, 43/4 E ; / ;F;0, szociális törvény és a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet és a helyi rendeletek vonatkozó rendelkezéseit. Házi segítségnyújtás 34. (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: a), 4 7O, / F 0 7, : -,3 32, : 0 E9E8E7,8, E907- nem képesek és róluk nem gondoskodnak, b), 4 7O, 58. E97, ,9F F 0 7 ;,,2 3t 8 03;0/F , E,549: -O,/O/O,3, 3E OF 09; 90 0,5.84,948 feladataik ellátásban segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 15

16 c), 4 7O, 0 F8 8F E,549: 2,99 7E8 47: O 8 02F 0 7, 0 9, 0 E9E8 formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. F5; 80 -testület a házi segítségnyújtás feladatainak ellátására közigazgatási területén másfél gondozási körzetet, azaz egy teljes és egy részkörzetet alakít ki. A házi gondozási körzeteket e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (3) 43/4 E /909F8F9, 3 472E3,9, 43/4 E F-03 biztosítja a 9/1999.(XI.24.) számú és az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletek alapján. (4)A házi segítségnyújtás téríté8 /J, 9, F5; 80 -testület külön rendeletben határozza meg. E 80 J98F 3 9E87O, 43/4 E8 5439;0 09 0/ ;F;0,8 4. E 8 törvény és a 9/1999.(XI.24.)SzCsM rendelet és a helyi rendeletek vonatkozó rendelkezéseit. II. Cím Szakosított ellátási formák 35. (1) Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult 8 02F 0 7,,,50 E9E8 0709F /48 4/3,7E8 47: 9,,9E,549: 3, F8 0 09Q , 48J949t ellátási formában kell gondozni. (2) Az önkormányzat a rászoruló személyek részére az alábbi szakosított ellátási formákat biztosítja: 3,55, F89-948J9O0 E9E8 /80 :-, 9,79O8-039, E F89-948J9O0 E9E8 /80 99hona ),55, 0 E9E893 9O0 E9E8 /80 :-, ,55, 0 E9E893 9O 39F 2F ,3,8, E : -,3F 7F8 F70-948J F 09,3,5-03 9,79O 4/E87, F9 0 F870 9E78,8,5.84,94 7, ;,,2 39,,,5;09 higiéniai szükségletek kielégítésére. (2) A nappali elhelyezést biztosító ellátás igénybevétele önkéntes. (3) A nappali elhelyezést biztosító ellátás a Lovászi Gondozási Központ szervezeti keretein belül történik. 0 E9E89F7J9F8 /J, 9, F5; 80 -testület külön rendeletben határozza meg. 3,55, F89-948J9O0 E9E87O, 43/4 E8 5439;0 09 0/ véve a szociális törvény és a 9/1999.(XI.24.)SzCsM rendelet és a helyi rendeletek vonatkozó rendelkezéseit. 16

17 Tartós bent, E F89-948J9O0 E9E8 / , 37. (1) Az önmaguk ellátására nem, vagy folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább E F F8F7 8 Q 8F : E,99, 09;0 90 9J E;, ;, O 0 E9E8E7O mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. 54 E89 43/4 E893 9O 39F 2F3, /8ek otthona. 9,79O8-039, E F89-948J9O0 E9E8 / ,, 4;E8 43/4 E8 Központ szervezeti keretein belül történik. (4) A tartós bentlakásos elhelyezést biztosító ellátás igénybevétele önkéntes. / E-, ,3, 4 3,, 3 : /J 47,9E F 0 30, ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. / E-,,, F 09F; F 810 ;0 09,,-090 8F e miatt nem tud önmagáról gondoskodni. 0 E9E8 39F 2F3 9F7J9F8 /J E9, F5; 80 -testület külön rendeletben határozza meg. 0 E9E87O, 43/4 E8 5439;0 09 0/ ;F;0,8 4. E 89 7;F3, 9/1999.(XI.24.)SzCsM rendelet és a szociális ellátásokról és térítési díjakról szóló helyi rendeletek vonatkozó rendelkezéseit. V. FEJEZET ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 38.. (1) E rendelet március 1-F3 F5,9E -, 20 09, 14,2,9-,3 F; Q alkalmazni kell. (2) A rende 09,9E -, F5F8F;0 0 /0 0, O/48J9499 szociális ellátásokról szóló - 8/1997./VI.10./ számú önkormányzati rendelet, valamint a többször módosított a lakások és helyiségek bérletére és az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló - 8/1994./VIII.11./ számú rendelet ai hatályukat vesztik. dr. Hercz Judit 7 0 Boa Sándor polgármester 17

18 4. számú melléklet A házi gondozási körzetek felosztása: 1. számú gondozási körzet területe utcák szerint: Lakótelep / 3/70:9., 1 C számú gondozási körzet (részkörzet) területe utcák szerint: 7,3 :9., 1 O 8, :9., 1!091 $:9., 1 488:9 :9., 1 $ Q 907Q 09 1 OlajbE3 E8 :9., 1 1 8E :9., 1 C

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 12/1997. (III.1.) számú r e n d e l e t e A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 63/2006.(III.27.) kormányrendelet alapján készült minta Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vagy járulékfizetés alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításához 1.Személyi adatok:

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete. a temetési segélyról

22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete. a temetési segélyról ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete a temetési segélyról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató:

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató: I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján Általános tájékoztató: A szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás felnőtt

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Gázártámogatás... 2 I.1. Jogosulti kör:... 2 I.1.1.Fogyatékossági támogatásban részesülı:... 2 I.1.2. Magasabb összegő családi pótlékban részesülı... 3 I.1.3.Nagycsaládos személy...

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2007.(IV.3.) rendelete A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő testülete a

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ III. törvény 40. - 44. - A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006.

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. )

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) Kérelmező neve: Születési neve: Anyja neve : Születési helye, ideje : év hó nap Családi állapota: TAJ száma : Lakóhelye: Tartózkodási helye : Szükség

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben