I. FEJEZET. I. Cím A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hogy az egyének és családok megélhetési gondjainak könnyítése és a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET. I. Cím A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hogy az egyének és családok megélhetési gondjainak könnyítése és a"

Átírás

1 LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K -TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 26.) SZÁMÚ RENDELETE a szociális ellátásokról 4;E8 8F C3 472E3,9 F5; 80 -testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv.16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvényben (továbbiakban: szociális törvény) kapott felhatalmazás alapján a lakosság szociális biztonságának érdekében, a helyi sajátosságok figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ' %# A$ I. Cím A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy az egyének és családok megélhetési gondjainak könnyítése és a 8 4. E E F80 F F80.F E-O 20,9E74,, 5F3-03 F8 természetben nyújtható szociális ellátások egyes formáit és jogosultság feltételeit. II. Cím A rendelet hatálya /0 09,9E,, 3 472E3,9,,9E8 907Q 09F3 E,3/O, O /0 0 állampolgárokra terjed ki, a szociális törvény 6., 7. -ban meghatározottak figyelembevételével. 3. E rendelet 36. -nak hatálya a 2. -ban meghatározottakon túl kiterjed mindazon személyekre, akik a Lovászi Gondozási Központba felvételi kérelmüket beadták, illetve felvételt nyertek. III. Cím A /0 0 F80 4. (1) E rendelet alkalmazásában a.) nagycsaládosok: a három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodó család. b.) minimálbér: jogszabályban közzétett legalacsonyabb munkabér. c.) nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. d.) jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül,99o 4,/O ;,,/O Q

2 /, Q ;0/ a temetési segély; az alkalmanként adott átmeneti segély; a lakásfenntartási támogatás; a rendkívüli gyermekvé/0 2 9E24,9E8, 30;0 8 Q számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány; az anyasági támogatás, a személyes 43/48 4/E8F /8 02F 9F7J9F8 /J 20 E,5J9E8, ;F90 F;0 a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei; a rokkantsági járadék; a vakok személyi járadéka; a fogyatékossági támogatás; tizenharmadik havi nyugdíj. e.) vagyon:,, 8 4. E 8 9 7;F3 2E8 F /0 0,, 3,9,3 E72 F5 20, 9E és munkaeszköz, továbbá vagyon F79F 4, külön- Q 38 E2J , 2 F79F , , 70 8F 3 : /J mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy - együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötvenszeresf9 20,,/, 8 4. E 8 7E8 47: 98E 9O 1Q 5F3-0 0 E9E : 98E 10 9F ; 8 E,9E3E Q ;, 433,,, 3,9,3 amelyben az érintett személy lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel 10339,79499 F5 E72 f.) közeli hozzátartozó: ha a szociális törvény másként nem rendelkezik a házastárs, az F 099E78, F;083F 1,9,,-- 3E O /0 0 09;0, F;083F 1,9,,-- 3E O /0 0 3,55, 9, 4, ,i 9,3: 2E3 4,9 14 9,9O ;,, ,9E77, ;, O F Q, 9,79O8, testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek. g.) háztartás: az egy lakásban 0 Q99F , O 0 0 ;, 9,79O 4/E / F 0 88F 0 h.) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 0720 ;F/0 2 39F 2F3-030 Q99F , O 0 0 ;, 9artózkodási hellyel 703/ E9,794 O 88F 0 0 0/Q F az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. j.) egyedülálló:,,8 02F,,,/ ;0 0 ;E 9;, E,89E78E9O Q 3F kivéve, ha élettársa van. k.) aktív korú:, F 09F; /0, 70E 7E3,/O 3 : /J 47,9E , életévet be nem töltött személy. l.) szociális intézmény: a szociális törvényben meghatározott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet. m.) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi E7,/F, ;0 E7,/F, 3 ; F 2:3, F F F8 ;0 járadék, az özvegyi nyugdíj kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti 3 : 0 E9E8, 14, 4 9,9E J9F8F7 F8, 2:3,3F Q 0 0 E9E8E7O 8 O O F; IV.törvény ( a továbbiakban: Flt.) alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a ;0 F8 9E24,9E8, /8 47, E7,/F,, 2:3,3F Q 0 ;0/0 025O9 O támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápole8 /J, E E8F ;0 F8 pótlék ;F 03 8F ha a szociális törvény másként nem rendelkezik: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi /J 2F79F 0, :3,-F7 8 E, F E9 302,,/, 20 ;,,2 39, 20, /,8E , 4 ;E33, 14 9,9499 2

3 tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; :3, 0,, 2:3,,20, 703/ E 8 F F 8, F5 0998F F , ;F 0998F F30 ;,,33E 0 0,,.843, végzettségnek megfelel, egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas. A munkahely és lakóhely között naponta tömegközlekedési eszközzel oda és visszautazás /0 0, E742 O7E9 09;0 F;03, : /Q 30;0 0809F-03, F9O7E9302 haladja meg, várható havi keresete elf7,2 3/ :3,-F F9 7F8 2:3, /814, 4 9,9E80809F3, 70 8F 3 : /J 2 3/ F9 p.) közüzemi kiadások: víz- és csatornadíj, szennyvízszippantás költsége, elektromos áram díja, gázköltség, kéményseprési díj, kábeltévé díja, szemétszállítás díja. r.) környezettanulmány:, F , E/ F8 ;, 43 ; 8 43, 3, 8 Q 8F J F80 IV. Cím Általános szabályok 5. (1) A rendeletben meghatározott szociális ellátások igénybevételének feltétele, hogy a F70 20, 8, E9 0 09F30,;J9E8, F7/0 F-03 0 Q992 / 3, 3 472E3,99, F8 2 3/ ;E7,9O ,33, F7/0 F F3;E 94 9,8843 (2) A szociális igazgatási eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított IV. tv. és a szociális törvény rendelkezéseit e rendeletben meghatározottak szerint kell alkalmazni. (3) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra érvényes eljárási szabályokat adott ellátási formák részletezik. V. Cím Eljárási és hatásköri szabályok (1) Az eljárás indítása történhet: a.) kérelemre, illetve b.) hivatalból. 6. (2) A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátás iránti kérelmet a k 7 0 8F 03 J7E8-, / ,9E74 499/4 :2039:24,, 4 E84, nyilatkozatokkal ) együtt. (3) A Gondozási Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátás étkezés, házi segítségnyújtás, nappali és bentlakásos ellátás - iránti kérelmet a Gondozási Központ ;0 09 F3F J7E8-, , $ 8703/ F formanyomtatványon. (4) Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell benyújtani vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást, akkor ezek F-03, ;0/0 028 E2J9E83E 7E3,/O /8, -,,;439,703/ F7 09 ;0/0 20 3F E742 O3,5 - az egyéb jövedelmeknél pedig egy év. 3

4 F Q992 /3, 8 4. E F E7E8E-,3,,77O 0 703/ /0 0, F ,94 3 0, F70 20 F8.8, E/, ;0/0 2 viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket e rendelet az E9E84 3E 0 J7 94;E--E,20 0, Q 0 -J7E E8E / Q szükségesek , F70 02 E ,79, 2,, 0 703/0 09 E 9, 0 J79,,9, 47, 14,9E8 7, 47 O, E3 5O9 E87,8 O J9,10, F ,, F70 20,10 8 O J9E8-,314, 9,9E7 / ,10 8 O J9E83,, 14 hatáskör gyakorlója a kérelmet elutasítja.,, 7 0 8F ;,9, 48 9:/42E8, ;, ,3: 2E ,9E8,,,5 E3, F70 20 F 09 7Q 2F3 0 7e tekintettel a (4)-(5) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban 14, 9,,9 ; 9,9, 10 J;,9,, F , E 9,,, 499, E8 09;0 8, E9 F8.8, E/, tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az es09-03,, 10339,79E8 98F 0 20,,/ E, ;0/0 023,9 4,9-, jövedelem 50 %-E9, ;0/0 02,10339,79E8 98F ;F90 F;0 ;F Az ellátások megállapítása 7.. (1) A szociális törvényben és e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárásban I. fokú hatáskört gyakorol: a), F5; 80 -testület, b), F5; 80 -testület szociális, kulturális és sportbizottsága (továbbiakban: szociális bizottság), c) polgármester, d) 43/4 E8 5439; (2) A szociális ellátásokról e rendeletben meghatározott kivételekkel az I. fokú hatáskör gyakorlója a szociális törvény és e rendelet alapján határozattal dönt. F5; 80 -testület az általa gyakorolt hatásköröket a polgármesterre vagy a szociális bizottságra átruházhatja E E F8, 54 E / 39F , F5; 80 -testülethez benyújtott F F 3,, 0 E9E89 F3 09;0 9 7;F3 08 F5; 80 0, 43/4 E ;0 09 F30, / 39F8F9 ; 9,9,, F7908J9F8 F 0 ;F90 F9 8 E2J ,543-0 Q, F5; 80 -testülethez fordulhat. F5; 80 -testület határozata ellen jogszabálysértés esetén a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni. (6) E rendeletben szabályozott a) rendszeres pénzbeli ellátások összegét hónapra kell megállapítani. a) Amennyiben a jogosultsági feltételek egész hónapra nem állnak fenn, úgy az 0 E9E8 /,7E3 48,3 E7 3/ , 5F3-0 0 E9E8-,3 7F8 08Q 8 02F , 5F3-0 0 E9E8 felhasznále8e7o 9 79F30 8 E24 E87, 4

5 , 5F3 0 E9E8-,3 7F8 08Q 30, 3 472E3,99, ,794 E8, ;,3 akkor a részére megállapított ellátás 33%-áig le kell vonni a tartozást. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 8.. (1) A pénzbeli0 E9E F80,,9E74,9,,5 E3, 7 0 8F 5F3 Q E3, feladata, amely további feladatként a), 0 E9E F8F7 5F3 Q 3 ;E39,79E89;0 09 b) 43/48 4/, 0 E9E84, 88 01Q E7: F 1 09F8 5F3 Q 0 8 E24 E8 F8 visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. (2) Az egyszeri támogatás kiutalás vagy pénztári kifizetés formájában is történhet. (3) Rendkívül indokolt esetben a polgármester engedélyezheti a rendszeres pénzbeli ellátás kifizetését pénztárból is. (4) A pén E 8 0 E9E84 14 O8J9E8,, 472E3 703/ J7E8, szerint történik. 9.. A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát ha e rendelet másként nem rendelkezik évente egy ízben felül kell vizsgálni. VI. Cím A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások és szolgáltatások formái (1) Pénzbeli szociális ellátások: a) /8 47, E7,/F, b) rendszeres szociális segély c) lakásfenntartási támogatás d) ápolási díj e) kamatmentes kölcsön f) átmeneti segély g) temetési segély h) fels4 9,9E /J 9E24,9E8 10. (2) Természetben nyújtott szociális ellátások: a) méltányossági közgyógyellátás b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság c) köztemetés d).8, E/ 8 Q 8F F J9F8F98 4 E O, /E 4/E8980 J99E24,9E8 e) falugondnoki szolgálat 5

6 (3) Szociális szolgáltatások: a) alapellátás keretében aa) étkezés ab) házi segítségnyújtás b) szakosított ellátás keretében ba) nappali elhelyezést biztosító ellátás bb) tartós bentlakásos elhelyezést biztosító ellátás (4) A pénzben és természetben egyaránt nyújtható ellátások az egyes ellátási formáknál kerülnek szabályozásra. II. FEJEZET PÉNZBELI ELLÁTÁSOK /8 47, E7,/F, 11.. (1) Megállapítására a szociális törvény 32/B.. 32/D - ainak rendelkezései az irányadók. /8 47, E7,/F E7O,8 4. E E / 39 /8 47, E7,/F E3, 20 E,5J9E8, 7E39 F F l a 32/1993. (II.17.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, stb.). /8 47, áradékára való jogosultság feltételeit a szociális bizottság kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Rendszeres szociális segély 12.. (1) Megállapítására a szociális törvény 37/A.. 37/G. -ainak rendelkezései az irányadók.. (2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként a. az önkormányzattal és b.,2:3,q 54399, Q992 /3-0 0 /F Q992 /F8, ,, 9J; , 4 9,9499 személy a) a települési önkormányzatnál nyilvántartásba veteti magát és b) a segélyre való jogosultság feltételeinek f0 Q ; 8 E,9E-,3 0 Q992 / továbbá c) az önkormányzat a munkaügyi központtal e tárgyban kötött megállapodása,,5 E3,10, E3 499F88 E2E7, :3, 0 098F ,/, 6

7 (4) A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell: a) A 32/1993.(II.17.) Kormány rendelet 1.sz.melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, 5.sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, továbbá b) a munkaképességét legalább 67 %--,3 0 ; F F-03, 78 E 48 Egészsé - 948J9E8!F3 9E7 78 E 48 7;488, F79 39F 09F ;48 bizottsága a munkaképesség csökkenésének %-48 2F79F F7 F8 Q 9 - szakvéleményét; c) vak személy esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását arról, hogy vakok személyi járadékáb,3 7F8 08Q F 0 3,, 4 E89,, 0 nyilvántartásában szerepel a járadékos); d) aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében, ;0/0 025O9 O 9E24,9E8 14 O8J9E8 /9,79,2E3, 207J9F8F7 8 O O határozatot, feltéve, hogy azt nem az önkormányzat hozta, vagy a munkaügyi központ igazolását arról, hogy a segély iránti kérelem benyújtását F;-03,,, :3,Q 5439, 94;E--, -,3 munkaügyi központ ) kirendeltségével vagy a lakóhely szerint illetékes 90 05Q F E3,99, 0, E--0 F; /9,79,2 0 Q992 / 99 a munkaügyi központ igazolását a munkanélküli járadék folyósítási /9,79,2E3, 0 E79E7O a munkaügyi központ igazolását arról, hogy a munkanélküli járadék folyósítását ke70890;f 03 8F 14 9,9E8, 2,99-, 14 O8J9E8 / 0 E79E F 20 F8, ;F 03 8F 09 ;0903, 14, 4 9,9E80 80 J9F8F7 F8,2:3,3F Q 0 0 E9E8E7O 8 O O F; ' törvény alapján munkanélküli járadékra nem szerzett jogosultságot. (4) A rendszeres szociális segély megállapításáról a polgármester dönt. Lakásfenntartási támogatás 13. (1) Lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában 0 Q99F 8 02F 0 a) a településen elismert 2 3 2E 8, E83, 8E 49 F8 2 38F ,,/O lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek és b) lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkeznek. (2) E rendelet alkalmazásában: a) a településen elismert minimális lakásnagyság, :9O,8 348J9,9O alapterület tekintetében nem haladja meg: egyszemélyes háztartás esetén az 50 m2-t, kétszemélyes háztartás esetén személyenként a 30 m2-t, három és ennél többszemélyes háztartás esetén a személyenkénti 25 m2-t, de a lakás összes alapterülete a 125 m2-t nem haladhatja meg. b) a településen elismert, E82 38F c),, E810339,79E8 9E24,9E87, ;, O 4 48: 98E 3,, E 9,79E8-,3, számított havi jövedelmi határa: /Q F 0809F-03,,9E7, 70 8égi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a 7

8 0 0/Q F 0809F-03,,9E7, 70 8F 3 : /J 2 3/ összegének 200 %-a d) a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételei: a lakásfenntartásra nyújtott támogatás esetén a havi lakásfenntartási költségnek a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya legfeljebb a jövedelem 35 % -a lehet,,, E819F E24,9E8 0809F3,,;, E819F8 98F 30, háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya legfeljebb a jövedelem 20 % -a lehet. (3) A lakásfenntartásra nyújtott támogatás esetében lakásfenntartási költségen a lakbért vagy, -F7 09 /J,9,, E8.F 5F3 39F F8 09F9, 8 98F 09, csatorna használati díjat, valamint 150 2F79F, ;,3 E7,2 21 2F79F vízfogyasztás, 150 m3 mértékig a gázfogyasztás költségeit lehet figyelembe venni., E819F8F E24,9E80809F-03,, E819F8 98F 0 F39,, E819F8F 0,8 3E ,19F , Q 98F F30 /J E3, -át kell érteni. 703/0 09,, 2, E8E-,3,, E819F8 98F F F; 2F79F E 14,8 9E8 0 F- 19F8 0809F3, -02:9, E2,,,5 E3, szociális bizottság döntése szerint (1) A 12../1/ bekezdése alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az, -F7 0909F8, J7O,9E74,99, , E8, 7F8 0 9 (2) A lakásfenntartási támogatás a 12.. (3) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás esetében egy évre, (azaz 12 hónapra),v -0 0 /F F8 9E24,9E80809F F , (azaz 6 hónapra) szól. (3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani (1) A lakásfenntartási támogatást kér,, E810339,79E8 09;0,,9E8 98F 0 Q a),, -F79 09;0,, -F7 09 /J,9,, E8-F ;0, -F /F880 b),, E8.F 5F3 39F F8 09F9,5F3 39F 09, 4 E8E;, c) a közüzemi díjakat a településen Q E 9,9E89 ;F 8 07;0 E 9, kiállított közüzemi számlákkal, d) 0 0/ 19F8, E F3, 19F8 98F 0 9, E 9,79E8 9Q 0,3, 49 forgalmazó által kiállított számlával igazolja. (2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást F J203,,, E8-,3-0 0 /F /4 :2039:24,9 0, E-- 4,3 /8, 7, ;43,9 4 O, ,3 2 39,20 47, /8, 7,,9E24,9E8 E7 8

9 16.. (1) A lakásfenntartási és,, E819F8F E24,9E ,.8, E/0 170 :9O jövedelmét figyelembe véve, a nyugdíjminimum %-E3, E,5J9,9O meg. F; F3 0 09, F E8E9 ;09 O3,50 83,5 E9O 0 megállapítani. 4 48: 98E 10 9F ;E 94 E8,0809F3,;E 94 E89,, 9 ;093,543-0 Q be kell jelenteni. (4) A lakásfenntartási támogatás elbírálásáról a Szociális Bizottság dönt. Ápolási díj 17.. (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. (2) Ápolási díjra jogosult alanyi jogon a jegyes kivételével a hozzátartozó ( Ptk.685..b.) pont), ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló a) súlyos fogyatékos, vagy b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. (3) Méltányosságból ápolási díj állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak (Ptk b) pont), aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló személy ápolását végzi, és a),.8, E/ E-,3, E2J9499,; ;0/0 02, 3 : /J 2 3 2:249 egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg, b) az ápolt családjában (egy háztartásban éle9; Q99, O 0 4 E9,794 O 99, F J;Q 0 09F3F 14 ;,E54 E87, 43/4 E87, alkalmas más személy nincs, c), F70 20,, 2,8, E54 E8 -gondozási tevékenység ellátására, d) az ápolót jövedelemszerzéssel járó munkája nem akadályozza az ápolási kötelezettségének teljesítésében, e) az ápoló és az ápolt közös háztartásban él, f), E54 O F8, E ,79E8 F 09 E7,/F ;, 7 F /F8 302 E fenn. (4) A (3) bekezdés e) pontjában meghatározott feltétel hiányában különösen indokolt esetben megállapítható a támogatás, ha az ápolót a különélés nem akadályozza gondozási kötelezettségének teljesítésében , -0 0 /F8, 5439 E-, F79F,9E F-03,9E70809 mutatható ki, vagy egyed 0 Q / E 1033, F5; 80 -testület hozza meg döntését. E F, E, 0809F3, E54 E8 /J 14 O8J9E8E9,, E /5439 E9 ;09,72,/ O3,50 83,5 E;,

10 18.. (1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: a) a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, és szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt önmaga ellátására képtelen, ezért állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul. b), F70 20,; 2:3, /0 F7 8 O O, 4 E89;, c) a fizetés nélküli szabadság engedélyezését tanúsító munkáltatói igazolást. (2) E 47;48,, 4 E8E9, 78 E 48 7;488, F79 39F ; E E3, szakvéleménye, vagy a megyei gyermek-8, 147;48, 4 E8, 09 0, 10 ;-090-8, 0 E9E893 9O 39F 2F3 ;,,907Q F 088, 703/0 39F 098, 47;48,E 9,,/499 E7O 0 039F8, 4 E8,,5 E3E J9, E54 E8 /J,9 F ;0,90 05Q F8 önkormányzat a (1) bekezdés a.) pontja szerinti szakvélemény felülvizsgálatát az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes városi intézetének ;48,E 9, 0 9, E54 E89 3/4 4 O/, 3O , 47;489O ;, 8 07;9 kérheti. (3) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a szociális törvény 42.. /1/ bekezdés aa,., 5439-,320,9E F3 1033E E8,0809F3, 39F 2F3 ;0 09 0E 9, kiállított igazolást (1) Az ápolási díj összege a szociális törvény 41.. /1/ bekezdésében szabályozott esetekben nem lehet kevesebb a nyugdíjminimumnál. (2) Az ápolási díj összege a szociális törvény 41.. /4/ bekezdésében szabályozott esetekben nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 80 %-ánál, és nem haladhatja meg a minimálbér összegét. (3) Az ápolási díjról a szociális bizottság dönt, kivéve a 17.. /5/ bekezdés. (4) A jogosultsági feltételek fennállását a szociális bizottság kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Kamatmentes kölcsön 20.. (1) A szociális bizottság Ft /,2, E,5J9,920,33,, 8 4. E 8,3 7E8 47: 93,, 3 -E E3 J;Q 4 -O -0 ;09 0,3, ;08 F került. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kölcsön futamideje 12 hónapnál hosszabb nem lehet. 10

11 21. F5; 80 -testület Ft-tól Ft /,2, E,5J9,9 20 Q 3 8 2F 9E3 E89 F7/ ,33,, 8 4. E 8,3 7E8 47: 93,, 3 -E E3 J;Q 4 -O -0 ;09 0,3, ;08 élyhelyzetbe került különösen elemi kárból kifolyólag. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kölcsön futamideje 12 hónapnál hosszabb nem lehet F8 08Q 20 E,54/E8-,3 ;E,,, O 3,9,3E3,, erejéig jelzálogjoggal t 79F F8F ,5.84,948 98F 0 09,9E24,9E8-,37F8 08Q E,54/E820 9F8F7, 7 0 8F 43/48 4/ Átmeneti segély 22. (1) Átmeneti segély állapítható meg annak a személynek, aki önmaga vagy családja F910339,79E8E7O 2E8 2O/ :/ 43/48 4/3 ;,,, 2,3 F ,/E84 2,99 Q F 9Q 0 ;E8E7 E8 7: E,9 5O9 E8, 2,,8 gyógyszerköltség stb.) miatt anyagi segítségre szorul. (2) Átmeneti segélyben csak azt a személyt lehet részesíteni, a), 30.8, E/ E-,3, :9O ;0/0 02, 3 : /J 2 3 2:2 -át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg, b) akinek családjában az átlagos életviteléhez szükséges tulajdon-tárgyakon felül vagyontárgya / Q/Q 0 3F 9 --, O;, ,9,3 c) A segély megállapításánál az a) pontban foglaltaktól a szociális bizottság különösen indokolt esetben eltérhet. Különösen indokolt eset: pld. gyermekét 0 0/Q 30;0 E742-és többgyermekes család, stb (1) Az önkormányzat szociális bizottsága döntése alapján meghatározott, havi rendszerességgel adott átmeneti segély állapítható meg annak a rászorulónak, aki a) nyugdíjra jogosult, de annak folyósításáig ellátatlan, így létfenntartása veszélyeztetve van, b) 5E, 0 / 2:3,3F Q, 802 2:3,3F Q E7,/F 7, 802 ;0/0 025O9 O támogatásra nem jogosult és önhibáján kívül elhelyezkedni nem tud, c) 703/ E 8 80 F 70, F : , 8 E 9,79E8-,3 F.8, E/ E-,3, :9O,; jövedelem a nyugdíjminimum 80 %-át meghaladja, de kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodik.,; 703/ F 0 14 O8J9499 E F /9,79,2,, O3, haladhatja meg. 11

12 24.. (1) Átmeneti segély iránti kérelmet a segély708 47: O8 02F 09;0-E , 9:/42E ,80 F : O 0 09F E E, 0 E7E89 ;,9, -O 8 megindíthatja. (2) E F 20 E,5J9E8, 7E39 F ,94 3 0, F70 20 F8.8, Edja ;0/0 02, 4 E8E9 09;0,,; 703/ ;0/ /0 0 F8 5E, 0 / személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot. (3) , 7E8 47: 98E, 09;0, E F.F E3, felhasználásával kapc84,9-,3 F98F 207Q 10, F , ;,9, E 9, kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában és vagyonnyilatkozat benyújtásában 702 /3,, 702 /F8920 9,,/, F :9,8J9,9O (4) Indokolt esetben, a segélyben részesített személyt kötelezni lehet a segély felhasználásáról 9 79F3 0 8 E24 E87, ,,9E74,9-,3, 10,8 3E E8.F E9 F8, 10,8 3E E87O 9 79F30 8 E24 E F ,9E74 3 (5) Az alkalmanként adott átmeneti segély összege esetenként és személyenként nem lehet kevesebb 3.000,- Ft-nál és nem lehet több ,- Ft-nál. (6) A rendszeresen adott átmeneti segély összegét a szociális bizottság az ügyek elbírálása során egyedileg állapítja meg. Temetési segély 25. (1) Temetési segély ny 9,9O,33,, 8 02F 30,, 20, F F8F7 gondoskodott és a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását ;08 F 0 909,,8, E9F8,;0 0 8 E 9,79E8-,3F 0 4 E9,794 O :9O jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének háromszorosát. (2) Temetési segély nem állapítható meg annak, aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. (3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10%-ánál. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegeként az önkormányzat ,-Ft-ot ismer el F8 80 F 7E39 F ,, E 0809 /5439 E9O 8 E2J94993,543-0 Q F8 80 F 7E39 F F 0 3 0,90209F8 98F 0 7,80 F 9 F7 nevére kiállított számlák eredeti példányát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, jövedelemigazolásokat. 12

13 -0 0 /F ,9E E2 E,9, F F8 F70 ; 88, 0,/3 megállapított segély összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét a határozat számát a számlákra rá kell vezeti. (8) A temetési segély elbírálásáról a polgármester dönt ,9E /J 9E24,9E ,9E /J 9E24,9E87, 4 48: 9, ' 703/ J9099 E97E ,,9O, 30,.8, E/ E-,3, :9O ;0/ ,,/,20 a nyugdíjminimumot ,9E /J 9E24,9E8 F; ,,9O3,,/,9O F79F haladhatja meg személyenként a 3.000,- Ft-ot. (3) Az ösztöndíjpályázat kiírásáról 12/2001. /IV.28./ OM rendelet szerint -, valamint a benyújtott pályázatok elbírálásáról a szociális bizottság dönt. II. FEJEZET TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK Méltányossági közgyógyellátás 27.. (1) Méltányosságból megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultság ne2 0 F J9 E,549-,3F830 F 8 4. E F; ,3,33,, 30,.8, E/ E-,3, :9O 3099O ;0/ ,,/, 20, 2 3 2E -F F9 0 0/Q E O 0809F3 annak 130 %-át és az igazolható gyógyszerszükséglete a havi 1.500,- Ft-ot meghaladja, vagy gyógyászati segédeszköz kiváltása szükséges. (2) A közgyógyellátás méltányosságból való megállapításáról a polgármester dönt. (3) A kérelemhez mellékelni kell, O 8 079E7, 4 E89,,; 703/ O F 7 a k 8 E 9,79E8-,3 F ;0/0 02, 4 E8, 9 3 : /J 8 0 ;F3 keresetigazolás stb./ közgyógyellátási igazolvány meghosszabbítása esetén a lejárt igazolványt. 13

14 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 28.. (1) A jogosultság a szociális törvény rendelkezései szerint állapítható meg, a kérelem -03 9E8E9 ;09 O3,53,5 E9O (2) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításáról a polgármester dönt. Köztemetés 29.. (1) A szociális törvény 48. -ának rendelkezéseit kell alkalmazni köztemetés elrendelése esetén F80 703/0 F8F7,54 E /48 4/.8, E/ 8 Q 8F F J9F8F98 4 E O, /E 4/E8980 J99E24,9E , E/ 8 Q 8F F J9F8F98 4 E O, /E 4/E8980 J9támogatás kamatmentes kölcsön formájában adható jelen rendelet l. számú melléklet szerint..8, E/ 8 Q 8F F J9F8F98 4 E O, /E 4/E8980 J99E24,9E87O,8 4. E 8 bizottság dönt. Tanyagondnoki Szolgálat 31.. (1) A tanyagondnoki szolgálat szakmai tevékenységét a 2. számú mellékletben foglalt szakmai program alapján végzi. 9,3, 43/ /, 3 472E3,98 4. E 810,/,9, 3, 90 08J9F8F-03 :3 E, 847E E 8 F8 8 4 E 9,9E ,/,94,9 E9 0 %0;F enységét a 43/4 E8 5439;0 09 F30-0;43E8E;, a polgármester irányításával végzi. 9,3, 43/34 F5 4.8 ;, ;F E 9,9E8EF / /J,,9, 8 E2 melléklet tartalmazza. 14

15 IV. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 1. Cím Alapellátási formák 32.. Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére a Gondozási Központon keresztül, 9,3, 43/34-0;43E8E;, - 948J9,, 8 02F 08 43/48 4/E89 3 9O ;09 0 alapellátási formákat: étkeztetés, házi segítségnyújtás. Étkeztetés 33.. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 20 0 F F8F7 0 43/48 4/3,, 9 32, : 3, F80 9,79499, 7F8 F709,79O8,3 vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A F F8 08J903, 9, F3 9 09;0 E 9,, 0 9,79499,9 8, 47, ;, 0 F8 8F E,549, 2, F508, -0 0 /F F9 0 F87 2E8 2O/43 gondoskodni Q F803F 14,9F F 0 58.hiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy 8 03;0/F F8 F F J9,3, F F8 F3-0;F90 F70 09;0 80 J98F ,3,8, E9, O 0 Q 39 79F3F9 0 F8-948J9E8E7, (4) Az étkeztetés térítési díjait a ké5; 80 -testület külön rendeletben határozza meg. 0 E9E8 7E39 F70 027, 43/4 E ; / ;F;0, szociális törvény és a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet és a helyi rendeletek vonatkozó rendelkezéseit. Házi segítségnyújtás 34. (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: a), 4 7O, / F 0 7, : -,3 32, : 0 E9E8E7,8, E907- nem képesek és róluk nem gondoskodnak, b), 4 7O, 58. E97, ,9F F 0 7 ;,,2 3t 8 03;0/F , E,549: -O,/O/O,3, 3E OF 09; 90 0,5.84,948 feladataik ellátásban segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 15

16 c), 4 7O, 0 F8 8F E,549: 2,99 7E8 47: O 8 02F 0 7, 0 9, 0 E9E8 formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. F5; 80 -testület a házi segítségnyújtás feladatainak ellátására közigazgatási területén másfél gondozási körzetet, azaz egy teljes és egy részkörzetet alakít ki. A házi gondozási körzeteket e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (3) 43/4 E /909F8F9, 3 472E3,9, 43/4 E F-03 biztosítja a 9/1999.(XI.24.) számú és az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletek alapján. (4)A házi segítségnyújtás téríté8 /J, 9, F5; 80 -testület külön rendeletben határozza meg. E 80 J98F 3 9E87O, 43/4 E8 5439;0 09 0/ ;F;0,8 4. E 8 törvény és a 9/1999.(XI.24.)SzCsM rendelet és a helyi rendeletek vonatkozó rendelkezéseit. II. Cím Szakosított ellátási formák 35. (1) Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult 8 02F 0 7,,,50 E9E8 0709F /48 4/3,7E8 47: 9,,9E,549: 3, F8 0 09Q , 48J949t ellátási formában kell gondozni. (2) Az önkormányzat a rászoruló személyek részére az alábbi szakosított ellátási formákat biztosítja: 3,55, F89-948J9O0 E9E8 /80 :-, 9,79O8-039, E F89-948J9O0 E9E8 /80 99hona ),55, 0 E9E893 9O0 E9E8 /80 :-, ,55, 0 E9E893 9O 39F 2F ,3,8, E : -,3F 7F8 F70-948J F 09,3,5-03 9,79O 4/E87, F9 0 F870 9E78,8,5.84,94 7, ;,,2 39,,,5;09 higiéniai szükségletek kielégítésére. (2) A nappali elhelyezést biztosító ellátás igénybevétele önkéntes. (3) A nappali elhelyezést biztosító ellátás a Lovászi Gondozási Központ szervezeti keretein belül történik. 0 E9E89F7J9F8 /J, 9, F5; 80 -testület külön rendeletben határozza meg. 3,55, F89-948J9O0 E9E87O, 43/4 E8 5439;0 09 0/ véve a szociális törvény és a 9/1999.(XI.24.)SzCsM rendelet és a helyi rendeletek vonatkozó rendelkezéseit. 16

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben