I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei"

Átírás

1 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet) Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 33. (7) bekezdésében, 37/A. (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 47. (5) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, a 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, 20/C. (9) bekezdésében, a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. (1) A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, valamint a gyermekek védelmét biztosító ellátórendszer kiépítése és működtetése érdekében szabályozza a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások igénybevételének helyi szabályait. (2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik az e rendeletben szabályozott ellátásokat méltányosan, a gyermek mindenek felett álló érdekeit alapul véve, a jogosult élethelyzetéhez, szükségleteihez igazodóan, a természetben nyújtott ellátások elsődlegessége mellett kell biztosítani. (3) Az e rendeletben szabályozott ellátások igénybevétele önkéntes. Az egyes ellátások megállapítása iránti hatósági eljárás - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az ügyfél kérelmére indul. (4) Az önkormányzati segély a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 45. (8) bekezdésében foglaltak szerint hivatalból is megállapítható. 2. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendeletben alkalmazott fogalmakat a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Sztv., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), továbbá a végrehajtásukra kiadott jogszabályok irányadó rendelkezései szerint, azokkal összhangban kell megfelelően értelmezni. (2) E rendelet alkalmazásában: 1. családsegítő szolgálat: a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének 5530 Vésztő Rákóczi utca 2. szám alatti telephelye. 2. életvitelszerűen lakott lakás vagy ház: a pénzbeli vagy természetbeni ellátást kérelmező, vagy arra jogosult személy által ténylegesen lakott lakás vagy ház. 3. gyermekjóléti szolgálat: a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének 5530 Vésztő Rákóczi utca 2. szám alatti telephelye.

2 4. iskolai szorgalmi időszak: az adott év szeptember 1-től a következő év június 30-ig tartó időszak. 5. lakókörnyezet: a pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátást kérelmező vagy arra jogosult személy által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos közterület, a rajta lévő járdaszakasszal és vízelvezető árokkal. 6. lakcím: bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely címe. 7. rendkívüli élethelyzet: az elemi csapás, az életet veszélyeztető súlyos betegség, baleset, vagy a váratlanul fellépő egyéb olyan esemény, helyzet, állapot és körülmények összességéből származó szükséglet, amelyre a kérelmező az átlagos életvitele alapján a tőle elvárható legnagyobb körültekintés mellett sem számíthatott. 8. vagyonnyilatkozat: a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat. 3. A rendelet hatálya 3. (1) A rendelet hatálya kiterjed a) az Sztv. 3. (1)-(3) bekezdése szerint Vésztő Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre; b) az Sztv. 6. -a alapján azon hajléktalan személyekre, akik az ellátás igénybevételekor nyilatkozatukban tartózkodási helyként Vésztő Város illetékességi területét jelölték meg; c) lakcímükre tekintet nélkül az Sztv. 7. (1) bekezdésében meghatározott személyekre; d) a Gyvt. hatálya alá tartozó azon személyekre, akik Vésztő Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkeznek; (2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Vésztő közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna. 4. Hatásköri és eljárási rendelkezések 4. (l) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület első fokon a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottságára (a továbbiakban: Szociális Bizottság), a Polgármesterre és a jegyzőre ruházza át a (2) a (3) és a (4) bekezdésben meghatározottak szerint. (2) A polgármester dönt a) a születési támogatás, b) a térítésmentes helyi autóbusz-bérlet, megállapítása, folyósítása, megszüntetése és megtérítése iránt indított ügyekben, valamint a köztemetés költségeinek részben vagy egészben történő megtérítése alóli mentesítésről. (3) A Szociális Bizottság dönt a) az önkormányzati segély, b) családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás (a továbbiakban: szociális földprogram), c) méltányossági közgyógyellátás megállapítása, folyósítása, megszüntetése és megtérítése iránt indított ügyekben. (4) A jegyző dönt az önkormányzati segély természetbeni ellátásként gyógyszerutalvány formájában történő megállapítása, folyósítása, megszüntetése és megtérítése iránt indított ügyekben. (5) Az e rendeletben szabályozott méltányossági jogkörök gyakorlására a Szociális Bizottság, a Polgármester, vagy a Jegyző jogosult a (2)-(4) bekezdés szerint átruházott hatáskörében eljárva.

3 5. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások igénylése iránti kérelem ha jogszabály másként nem rendelkezik postai úton, vagy személyesen a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) szociális feladatokat ellátó szervezeti egységénél nyújtható be. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékletek és nyilatkozatok mellett a pénzbeli és természetbeni ellátások igényléséről rendelkező jogszabályok szerinti mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni. (2) A kérelmeket érdemi döntésre az Önkormányzati Hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége készíti elő. A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a saját és családja, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni. (3) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság elbírálása során alkalmazott jövedelemszámításnál az Sztv. 10. (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók. (4) Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását tizenöt napon belül írásban köteles bejelenteni az Önkormányzati Hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységének. (5) Az ellátást igénylő személy szociális helyzetéről az érdemi döntést előkészítő hivatali egység az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a tényállás tisztázása céljából környezettanulmányt készíthet, szükség esetén más hivatali szervezeti egység, vagy önkormányzati intézmény, különösen a családsegítő szolgálat bevonásával. (6) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátásokat ha jogszabály másként nem rendelkezik utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5-éig folyószámlára utalással, vagy kivételesen pénztári kifizetéssel kell folyósítani. (7) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. és a Gyvt. valamint a végrehajtásukról rendelkező jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 5. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 6. (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével nyújtott ellátást azonnali hatállyal meg kell szüntetni, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell az ellátás megtérítésére. (2) Indokolt esetben - amennyiben a megtérítés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - a megtérítés összegét, vagy pénzegyenértékét és a kamat összegét a Szociális Bizottság, a Polgármester, vagy a Jegyző a 4. (2)-(4) bekezdésében átruházott hatáskörében eljárva kérelemre - méltányosságból a) elengedheti, b) csökkentheti, c) részletekben fizettetheti meg. (3) A (2) bekezdés alkalmazásában a megtérítés akkor veszélyezteti súlyosan a kötelezett megélhetését, ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, és a) háztartásában tartósan beteg vagy fogyatékkal elő kiskorú tartásáról gondoskodik, vagy b) háztartásában három vagy több kiskorú tartásáról gondoskodik, vagy c) egyedül élő, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli. (4) Az (2) bekezdésben meghatározott kérelmet a megtérítés elrendeléséről rendelkező döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. II. FEJEZET A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ ELLÁTÁSOK RENDSZERE 6. A pénzbeli és természetbeni ellátások formái

4 7. Vésztő Város Önkormányzata e rendelet keretében az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtja: a) Pénzbeli ellátások: aa) aktív korúak ellátása; ab) önkormányzati segély; b) Természetbeni ellátások: ba) köztemetés; bb) méltányossági közgyógyellátás; bc) térítésmentes helyi autóbusz-bérlet; bd) óvodáztatási támogatás; be) gyógyszerutalvány; bf) szociális földprogram. 7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formái 8. (1) Vésztő Város Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat biztosítja: a) étkeztetés; b) házi segítségnyújtás; c) családsegítés; d) idősek nappali ellátása; e) gyermekjóléti szolgáltatás; f) gyermekek napközbeni ellátása; g) gyermekek átmeneti gondozása. (2) Vésztő Város Önkormányzata szakosított ellátásként ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonában történő ellátást biztosít. III. FEJEZET PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 8. Az aktív korúak ellátására vonatkozó közös rendelkezések 9. (1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy az Sztv.-ben foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles a lakókörnyezetét és az általa életvitelszerűen lakott lakást rendben tartani. (2) E rendelet alkalmazása során akkor rendezett a lakókörnyezet, ha a) mentes az eldobált hulladéktól; b) gyommentes, vagy felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett rendszeres tevékenység; c) a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gondozása érdekében végzett rendszeres tevékenység; d) a szabadban lévő tárgyak tárolása rendezett; e) lakáson belüli WC hiányában rendeltetésszerű használatra alkalmas árnyékszékkel rendelkezik; f) az ingatlan lakhatásra alkalmas; g) a telekről a csapadékvíz-elvezetés az utcai vízelvezető árokba biztosított; h) az ingatlan előtti vízelvezető árok, járda és az ezek melletti zöldsáv úttestig terjedő területe, legfeljebb azonban a telekhatártól számított 10 méteres körzete tiszta, hulladék- és gyommentes, a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett rendszeres tevékenység; i) téli időszakban az ingatlan előtti járdaszakasz síkosság-mentes, vagy felismerhető az ennek érdekében végzett rendszeres tevékenység; (3) A kérelmező, vagy az aktív korúak ellátására jogosult személy a (2) bekezdésében meghatározott állapotot a jogosultság megállapítását követően is köteles fenntartani. (4) A (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettség betartását a jogosultság megállapításakor, felülvizsgálatakor a jegyző a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénynek a helyszíni szemlére vonatkozó szabályai szerint ellenőrzi, más alkalommal ellenőrizheti.

5 10. El kell utasítani annak a személynek a kérelmét, vagy a már megállapított ellátásra való jogosultságát kell megszüntetni, aki a 9. (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettségének az erre irányuló felszólítás ellenére 8 napon belül nem tesz eleget. 11. (1) Ezen alcím alkalmazásában: 9. Rendszeres szociális segély 1. jogosult: az Sztv. 37. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre jogosult személy. 2. ellátás: az Sztv. 37. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti rendszeres szociális segély. (2) A jogosult köteles együttműködni a családsegítő szolgálattal. (3) A jogosult köteles az ellátás megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül nyilvántartásba vétel céljából a családsegítő szolgálatnál megjelenni. (4) A családsegítő szolgálat az ellátás megállapításáról szóló jogerős határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül jelzi a jegyzőnek, ha a jogosult nem tett eleget a megjelenési kötelezettségének. A jelzés alapján a jegyző határidő tűzésével írásban személyes megjelenésre szólítja fel a jogosultat. (5) A családsegítő szolgálat a nyilvántartásba vételtől számított harminc napon belül, a jogosult bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést segítő programot, és arról a jogosulttal megállapodást köt. A megállapodás egy példányát megküldi a jegyző részére. (6) A jogosult köteles folyamatosan kapcsolatot tartani a családsegítő szolgálattal. Amennyiben a számára előírt személyes találkozáson nem jelenik meg, a családsegítő szolgálat erről haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül tájékoztatja a jegyzőt. A tájékoztatás alapján a jegyző határidő tűzésével írásban személyes megjelenésre szólítja fel a jogosultat. (7) A beilleszkedést segítő program keretében a) a jogosult kapcsolattartásra köteles a programban együttműködésre kijelölt szervvel, b) a családsegítő szolgálat a jogosult számára családgondozásban, egyéni és csoportos életvezetési tanácsadáson, pályaválasztási tanácsadáson, pályakorrekciós tanácsadáson, munkavállalási tanácsadáson, és munkaerőpiaci életútterv készítésben való részvételt biztosít. 12. (1) Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult az ellátás folyósításának időtartama alatt a) a 11. (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének a teljesítésére előírt határidőn belül nem tesz eleget, b) a 11. (6) bekezdésben foglalt kötelezettségének egy alkalommal nem tesz eleget, és felszólítására sem jelenik meg az adott időpontban, c) a családsegítő szolgálat által szervezett és a beilleszkedést segítő program keretében vállalt foglalkozást egy alkalommal elmulasztja, és a mulasztását nem igazolja. (2) A mulasztás csak orvos, vagy hatóság által kiállított igazolással igazolható. 10. Önkormányzati segély 13. (1) Az Önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek és családok részére eseti jelleggel, vagy havi rendszerességgel önkormányzati segélyt nyújt. (2) Önkormányzati segélyre jogosult az a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, feltéve, hogy nincs vagyona és családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át nem haladja meg.

6 (3) Az önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családja a) jövedelemigazolását, b) vagyonnyilatkozatát, c) minden olyan okiratot (különösen: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, halotti anyakönyvi kivonat, iskolalátogatási igazolás, közüzemi számla, stb.), amely igazolja a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet, vagy a nem várt kiadásokat. (4) Az önkormányzati segély összegét úgy kell megállapítani, hogy az kellő segítséget nyújtson és arányban álljon a kérelmező rászorultságával, szociális helyzetével. (5) A Szociális Bizottság az önkormányzati segély megállapításáról szóló határozatában előírhatja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának igazolását. Ha a segélyezett személy a rendeltetésszerű felhasználást nem tudja igazolni, vele szemben az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőkre vonatkozó, az Sztv ában, valamint az e rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 14. (1) Az eseti önkormányzati segély naptári évenként legfeljebb négy alakalommal állapítható meg. Az egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb Ft nál, és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet. (2) Az eseti önkormányzati segély iránt benyújtott kérelmet az Sztv. 45. (9) bekezdésében meghatározott határidőn belül is soron kívül kell elbírálni, és a megállapított támogatást haladéktalanul folyósítani kell. 15. (1) A temetési költségek finanszírozása érdekében igényelt eseti önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát. (2) Az (1) bekezdés szerinti eseti segély összege az önkormányzati köztemetés mindenkori költségének 10%-a. A kérelmet a halálesetet követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. (3) A temetési költségek finanszírozása érdekében nem állapítható meg önkormányzati segély annak, aki a) az elhunyttal érvényes eltartási szerződést kötött, vagy b) olyan elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, aki gyámhatósági fenntartásos betétkönyvvel, temetési biztosítással rendelkezett, és az azokban elhelyezett összeg a temetés költségeit fedezi. 16. (1) Kivételesen havi rendszerességgel folyósítandó tartós önkormányzati segélyre jogosult az a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy, aki emiatt önmaga, illetve családja létfenntartásáról időszakosan vagy tartósan más módon nem tud gondoskodni (2) Nem részesülhet tartós segélyben az az aktív korú személy, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik és munkába állítása érdekében nem működik együtt az ebben segítséget nyújtó szervezetekkel. (3) Tartós segély egy családon belül csak egy személynek állapítható meg. Havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-a. (4) Tartós segély 6 hónapra, de legfeljebb a tárgyévre állapítható meg, és a kérelem benyújtását követő hónap 1-től kell folyósítani. 17. (1) Gyermekre tekintettel igényelt önkormányzati segély esetén időszakos létfenntartási gond különösen az 1 hónapot elérő vagy meghaladó betegség, kórházi gyógykezelés, baleset miatt bekövetkező jövedelem kiesés, és az ezekhez kapcsolódó rendkívüli kiadások következtében a gyermek megfelelő élelmezésének, ruházatának, gyógyszereinek, tápszereinek, gyógyászati segédeszközeinek, tanszereinek a hiánya. (2) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekre tekintettel igényelt önkormányzati segély esetén időszakos létfenntartási gond különösen a két hetet elérő vagy meghaladó betegség, kórházi gyógykezelés, baleset miatt bekövetkező jövedelem kiesés, és az ezekhez kapcsolódó rendkívüli

7 kiadások következtében a gyermek megfelelő élelmezésének, ruházatának, gyógyszereinek, tápszereinek, gyógyászati segédeszközeinek, tanszereinek a hiánya. (3) Tanszervásárlás jogcímen kizárólag halmozottan hátrányos helyzetű gyermekre tekintettel és csak abban az esetben állapítható meg önkormányzati segély, ha a tárgyévben a tankötelezettség elmulasztásával kapcsolatban sem a gyámhatóság, sem a szabálysértési hatóság nem állapított meg semmilyen joghátrányt, ideértve az igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után a családok támogatásáról rendelkező jogszabályban meghatározott jogkövetkezményekre való felhívást is. 18. (1) A gyermekkel történő kapcsolattartás elősegítése érdekében alkalmanként önkormányzati segély adható annak a kapcsolattartásra jogosult szülőnek is, akinek gyermekét a gyámhivatal átmeneti nevelésbe vette, és a kapcsolattartást szabályozó döntésben foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz, feltéve, hogy megfelel a 13. (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek. (2) Nem részesülhet az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segélyben az az aktív korú kapcsolattartásra jogosult szülő, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik és munkába állítása, vagy a rá irányadó ellátás megszerzése érdekében nem működik együtt az ebben segítséget nyújtó szervekkel. (3) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segély naptári évente legfeljebb két alkalommal folyósítható, és egyszeri összege nem lehet több a gyermek kijelölt gondozási helyére közösségi közlekedés igénybevételével történő utazáshoz szükséges legolcsóbb menettérti jegy áránál, de legfeljebb 3.000,- Ft-nál. 19. Önkormányzati segélyre jogosult a válsághelyzetben lévő várandós anya a magzatának megtartása, és a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások enyhítéséhez, feltéve, hogy megfelel a 13. (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek. 20. (1) Az Önkormányzati segély kamatmentes szociális kölcsön formájában is nyújtható annak a személynek, aki vállalja a kölcsön visszafizetését és az eset összes körülményeit mérlegelve képesnek is mutatkozik arra. (2) Az (1) bekezdés szerinti kölcsön összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ig terjedhet. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet. (3) A szociális kölcsön legfeljebb 12 hónapra nyújtható. A törlesztést a folyósítást követő 2. hónapban kell megkezdeni, és minden hónap 10. napjáig egyenlő részletekben kell teljesíteni. A visszafizetés határidejét az ügyfél kérelme alapján a hatáskör gyakorlója a folyósítást elrendelő határozatban állapítja meg. (4) Ha a jogosult a kölcsön visszafizetését két egymást követő hónapban nem teljesíti, a kölcsön fennmaradó része egy összegben válik esedékessé. Ha a kölcsönben részesített a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozás behajtása iránt kell intézkedni. (5) A szociális kölcsön szerződés megkötésével vehető igénybe. A szerződést a támogatásban részesülővel a polgármester köti meg. A szerződésben ki kell kötni a támogatás a) még vissza nem térített összegének azonnali, egyösszegű visszafizetését és a Ptk (3) bekezdésében meghatározott kamatának megtérítését, ha a támogatásban részesített a kölcsön részleteinek megfizetését két hónapon keresztül nem teljesíti; b) azonnali egyösszegű visszafizetését és a Ptk (3) bekezdésében meghatározott kamatának megtérítését, ha a támogatásban részesített a támogatást a kérelemben megjelöltektől eltérő célra használja fel. (6) Aki a szociális kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét önhibáján kívül nem képes teljesíteni, annak kérelemre legfeljebb hat hónap időtartamra engedélyezhető a törlesztés szüneteltetése, vagy a támogatás még vissza nem térített összegének részben vagy egészben történő elengedése. 12. Születési támogatás

8 21. (1) A szülő a gyermeke születésekor egyszeri Ft összegű támogatásra jogosult. (2) A támogatás iránti kérelem a születést követő 60 napon belül nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő. (3) A kérelemhez mellékelni kell a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolatát. IV. FEJEZET TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 15. Az önkormányzati segély természetbeni ellátási formái 22. (1) Az önkormányzati segély természetbeni ellátásként is nyújtható. A természetbeni ellátás megállapítása az e rendelet szerinti önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával történik. (2) A természetben nyújtott támogatást a) célzott vásárlást biztosító gyógyszer-, vagy élelmiszerutalvány átadásával, vagy b) a támogatás összegének a szolgáltatóhoz történő közvetlen átutalásával, vagy c) a jogosult vagy a törvényes képviselője részére az ellátás közvetlen rendelkezésre bocsátásával kell biztosítani. (3) Természetben kell nyújtani az önkormányzati segélyt abban az esetben, ha az eset összes körülményeit mérlegelve tartani lehet attól, hogy azt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult. (4) Gyógyszerutalvány biztosítása esetén a gyógyszer vásárlására kijelölt szolgáltatóval előzetesen megállapodást kell kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a jogosult által bemutatott és átadott gyógyszerutalvány, vagy jogerős határozat alapján biztosítják számára a szükséges gyógyszert. (5) Élelmiszerutalvány biztosítása esetén az élelmiszer vásárlására kijelölt szolgáltatóval előzetesen megállapodást kell kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a jogosult által bemutatott és átadott élelmiszerutalvány, vagy jogerős határozat alapján biztosítják számára a szükséges élelmiszert. (6) Élelmiszerutalvány biztosítása esetén az élelmiszer vásárlására csak olyan szolgáltatóval köthető megállapodás, amely rendelkezik a megvásárolt termék egyedi (vonalkódos) beazonosítására, és a számlán történő tételes feltüntetésére alkalmas pénztárgéppel. (7) Az élelmiszer-, és a gyógyszerutalvány elszámolása havonként utólag, a tárgyhónapot követő hónap tizedikéig a szolgáltatók által az Önkormányzati Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységének megküldött számla és kimutatás alapján történik. 16. Óvodáztatási támogatás 23. (1) A gyermek rendszeres óvodába járásának elősegítése érdekében az óvodáztatási támogatást első alkalommal természetbeni formában kell biztosítani. (2) A jegyző az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot megállapító jogerős határozatot megküldi a gyermekjóléti szolgálatnak is. (3) A gyermekjóléti szolgálat kijelölt családgondozója a szülővel és az óvodával együttműködve intézkedik a gyermek rendszeres óvodába járásához szükséges alapvető ruházat és felszerelés - különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag, ágynemű beszerzése iránt. 17. Köztemetés 24. (1) Különös méltánylást érdemlő esetben, ha a köztemetés költségének megtérítése a család létfenntartását veszélyeztetné, a köztemetés költségeinek megtérítését a polgármester

9 a) elengedheti, b) csökkentheti, c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti. (2) Az (1) bekezdés vonatkozásában különös méltánylást érdemlő körülmény, ha az eltemettetésre köteles személynek nincs vagyona és az egy főre számított havi jövedelem a) családban élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%- át, b) egyedül élő, vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. 18. Méltányossági közgyógyellátás 25. (1) Méltányossági jogcímen közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászoruló személy, aki nem jogosult normatív vagy alanyi jogú ellátásra, és akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem a) családban élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át, b) egyedül élő, vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a nyugdíjminimum 20%-át eléri, vagy meghaladja. (2) A kérelemhez mellékelni kell a család a) jövedelemigazolását, b) vagyonnyilatkozatát, c) a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás szükségletének háziorvos által kiadott igazolását. 19. Térítésmentes autóbusz bérlet 26. (1) Vésztő Város belterületén történő közlekedésre érvényes autóbuszbérletre jogosult az a) a Vésztőn nappali rendszerű oktatásban résztvevő, 1-8. évfolyamos általános iskolás tanuló, b) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 65. életévét be nem töltött személy, c) a 62. életévét be nem töltött rokkantsági nyugellátásban részesülő személy akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulóbérletre való jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően az iskolai szorgalmi időszakra, a b)-c) pontban meghatározott nyugdíjas bérletre való jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően az adott naptári évre érvényes. (3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását. (4) A bérleteket az Önkormányzati Hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége vásárolja meg, és tanulóbérlet esetén azt az oktatási intézmény vezetőjének, egyéb esetben a jogosultnak átadja. A jogosult gyermek törvényes képviselője részére történő átadásról átvételi elismervény ellenében - az oktatási intézmény vezetője gondoskodik. (5) Ha a bérletre jogosult gyermek tanulói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, erről a tényről az intézmény vezetője a megszűnést követő 8 napon belül a polgármestert értesíteni. A jogviszony megszűnését követő hónap első napjától a polgármester a természetbeni ellátást megszünteti. (6) A bérlet igénybevételéhez szükséges viszonylat-igazolást a közlekedési vállalattól a kérelmezőnek kell beszerezni.

10 20. Szociális földprogram 27. (1) Vésztő Város Önkormányzata pályázati forrásokat saját forrásaival kiegészítve szociális rászorultságtól függő, gazdálkodást segítő támogatás keretében a) földhasználati lehetőséget, vagy b) munkaeszközöket, vagy c) konyhakerti növénytermesztéshez szükséges szaporítóanyagokat, növényvédelmi eszközöket, vagy d) előnevelt, vagy napos korú baromfiállományt, vagy e) takarmányt, vagy f) szaktanácsadást biztosít. A támogatások bármelyike együtt is nyújtható. (2) A szociális földprogram meghirdetéséről a Képviselő-testület a pénzügyi források függvényében dönt és meghatározza annak szervezeti és működési szabályzatát. A programba a felhívás közzétételétől számított 15 napon belül lehet jelentkezni. (3) Szociálisan rászorulónak kell tekinteni - az alábbi sorrendben - különösen azokat a személyeket, akiknek nincs vagyonuk, és a) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek, vagy b) 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, vagy c) jövedelemmel nem rendelkeznek, vagy d) álláskeresési támogatásban vagy aktív korúak ellátásában részesülnek, vagy e) akik pályakezdő munkanélküliek és akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 % - át. (4) Állattartó tevékenységre csak olyan személy, vagy család jelentkezése fogadható el, aki, vagy amely az állattartáshoz szükséges épülettel, gazdasági udvarral rendelkezik. (5) A szociális földprogramban a Képviselő-testület programot meghirdető döntésétől függően - közfoglalkoztatás, vagy egyéni megállapodás keretében lehet részt venni. Azonos lakcímen élők közül csak egy személy igényelheti a támogatást. (6) A Polgármester a szociális földprogramba közfoglalkoztatás keretében bevont személyekkel a Munkatörvénykönyv szerinti munkaszerződést, egyéb esetben pedig együttműködési megállapodást köt, amely tartalmazza: a) a felek jogait és kötelezettségeit; b) a támogató által biztosított ellátásokat; c) a kedvezményezett feladatait; d) a program sikeres végrehajtása érdekében támasztott követelményeket; e) a kötelezettségszegés, különösen a szándékos károkozás következményeit; f) az elszámolás szabályait (1) A háztáji növénytermesztés keretében konyhakerti zöldségfélék különösen burgonya, petrezselyem, sárgarépa, saláta, vöröshagyma, fokhagyma, borsó, bab, uborka, paradicsom, paprika termesztése végezhető. A megtermelt javakat a programban résztvevő kedvezményezettek a saját létfenntartásukra, családi fogyasztásra hasznosíthatják. (2) Az állattenyésztés keretében a baromfiállomány 50 %-át 1 évig tartani, és amennyiben lehetséges természetes módon szaporítani kell. A baromfiállomány fennmaradó 50 %-át a programban résztvevő kedvezményezettek 1 éven belül a saját létfenntartásukra, családi fogyasztásra hasznosíthatják. 29. (1) A szociális földprogram vezetését, a munkatevékenység szervezését a polgármester irányítása alapján a Városüzemeltetési Iroda vezetője, mint programvezető végzi. A működtetéssel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet a Városüzemeltetési Iroda látja el. (2) A Képviselő-testület megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyt biztosít, aki ellátja a Program folyamatos szakmai felügyeletét.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1..

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.. Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben