I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei"

Átírás

1 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet) Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 33. (7) bekezdésében, 37/A. (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 47. (5) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, a 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, 20/C. (9) bekezdésében, a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. (1) A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, valamint a gyermekek védelmét biztosító ellátórendszer kiépítése és működtetése érdekében szabályozza a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások igénybevételének helyi szabályait. (2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik az e rendeletben szabályozott ellátásokat méltányosan, a gyermek mindenek felett álló érdekeit alapul véve, a jogosult élethelyzetéhez, szükségleteihez igazodóan, a természetben nyújtott ellátások elsődlegessége mellett kell biztosítani. (3) Az e rendeletben szabályozott ellátások igénybevétele önkéntes. Az egyes ellátások megállapítása iránti hatósági eljárás - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az ügyfél kérelmére indul. (4) Az önkormányzati segély a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 45. (8) bekezdésében foglaltak szerint hivatalból is megállapítható. 2. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendeletben alkalmazott fogalmakat a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Sztv., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), továbbá a végrehajtásukra kiadott jogszabályok irányadó rendelkezései szerint, azokkal összhangban kell megfelelően értelmezni. (2) E rendelet alkalmazásában: 1. családsegítő szolgálat: a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének 5530 Vésztő Rákóczi utca 2. szám alatti telephelye. 2. életvitelszerűen lakott lakás vagy ház: a pénzbeli vagy természetbeni ellátást kérelmező, vagy arra jogosult személy által ténylegesen lakott lakás vagy ház. 3. gyermekjóléti szolgálat: a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének 5530 Vésztő Rákóczi utca 2. szám alatti telephelye.

2 4. iskolai szorgalmi időszak: az adott év szeptember 1-től a következő év június 30-ig tartó időszak. 5. lakókörnyezet: a pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátást kérelmező vagy arra jogosult személy által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos közterület, a rajta lévő járdaszakasszal és vízelvezető árokkal. 6. lakcím: bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely címe. 7. rendkívüli élethelyzet: az elemi csapás, az életet veszélyeztető súlyos betegség, baleset, vagy a váratlanul fellépő egyéb olyan esemény, helyzet, állapot és körülmények összességéből származó szükséglet, amelyre a kérelmező az átlagos életvitele alapján a tőle elvárható legnagyobb körültekintés mellett sem számíthatott. 8. vagyonnyilatkozat: a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat. 3. A rendelet hatálya 3. (1) A rendelet hatálya kiterjed a) az Sztv. 3. (1)-(3) bekezdése szerint Vésztő Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre; b) az Sztv. 6. -a alapján azon hajléktalan személyekre, akik az ellátás igénybevételekor nyilatkozatukban tartózkodási helyként Vésztő Város illetékességi területét jelölték meg; c) lakcímükre tekintet nélkül az Sztv. 7. (1) bekezdésében meghatározott személyekre; d) a Gyvt. hatálya alá tartozó azon személyekre, akik Vésztő Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkeznek; (2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Vésztő közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna. 4. Hatásköri és eljárási rendelkezések 4. (l) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület első fokon a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottságára (a továbbiakban: Szociális Bizottság), a Polgármesterre és a jegyzőre ruházza át a (2) a (3) és a (4) bekezdésben meghatározottak szerint. (2) A polgármester dönt a) a születési támogatás, b) a térítésmentes helyi autóbusz-bérlet, megállapítása, folyósítása, megszüntetése és megtérítése iránt indított ügyekben, valamint a köztemetés költségeinek részben vagy egészben történő megtérítése alóli mentesítésről. (3) A Szociális Bizottság dönt a) az önkormányzati segély, b) családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás (a továbbiakban: szociális földprogram), c) méltányossági közgyógyellátás megállapítása, folyósítása, megszüntetése és megtérítése iránt indított ügyekben. (4) A jegyző dönt az önkormányzati segély természetbeni ellátásként gyógyszerutalvány formájában történő megállapítása, folyósítása, megszüntetése és megtérítése iránt indított ügyekben. (5) Az e rendeletben szabályozott méltányossági jogkörök gyakorlására a Szociális Bizottság, a Polgármester, vagy a Jegyző jogosult a (2)-(4) bekezdés szerint átruházott hatáskörében eljárva.

3 5. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások igénylése iránti kérelem ha jogszabály másként nem rendelkezik postai úton, vagy személyesen a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) szociális feladatokat ellátó szervezeti egységénél nyújtható be. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékletek és nyilatkozatok mellett a pénzbeli és természetbeni ellátások igényléséről rendelkező jogszabályok szerinti mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni. (2) A kérelmeket érdemi döntésre az Önkormányzati Hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége készíti elő. A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a saját és családja, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni. (3) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság elbírálása során alkalmazott jövedelemszámításnál az Sztv. 10. (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók. (4) Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását tizenöt napon belül írásban köteles bejelenteni az Önkormányzati Hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységének. (5) Az ellátást igénylő személy szociális helyzetéről az érdemi döntést előkészítő hivatali egység az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a tényállás tisztázása céljából környezettanulmányt készíthet, szükség esetén más hivatali szervezeti egység, vagy önkormányzati intézmény, különösen a családsegítő szolgálat bevonásával. (6) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátásokat ha jogszabály másként nem rendelkezik utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5-éig folyószámlára utalással, vagy kivételesen pénztári kifizetéssel kell folyósítani. (7) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. és a Gyvt. valamint a végrehajtásukról rendelkező jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 5. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 6. (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével nyújtott ellátást azonnali hatállyal meg kell szüntetni, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell az ellátás megtérítésére. (2) Indokolt esetben - amennyiben a megtérítés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - a megtérítés összegét, vagy pénzegyenértékét és a kamat összegét a Szociális Bizottság, a Polgármester, vagy a Jegyző a 4. (2)-(4) bekezdésében átruházott hatáskörében eljárva kérelemre - méltányosságból a) elengedheti, b) csökkentheti, c) részletekben fizettetheti meg. (3) A (2) bekezdés alkalmazásában a megtérítés akkor veszélyezteti súlyosan a kötelezett megélhetését, ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, és a) háztartásában tartósan beteg vagy fogyatékkal elő kiskorú tartásáról gondoskodik, vagy b) háztartásában három vagy több kiskorú tartásáról gondoskodik, vagy c) egyedül élő, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli. (4) Az (2) bekezdésben meghatározott kérelmet a megtérítés elrendeléséről rendelkező döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. II. FEJEZET A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ ELLÁTÁSOK RENDSZERE 6. A pénzbeli és természetbeni ellátások formái

4 7. Vésztő Város Önkormányzata e rendelet keretében az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtja: a) Pénzbeli ellátások: aa) aktív korúak ellátása; ab) önkormányzati segély; b) Természetbeni ellátások: ba) köztemetés; bb) méltányossági közgyógyellátás; bc) térítésmentes helyi autóbusz-bérlet; bd) óvodáztatási támogatás; be) gyógyszerutalvány; bf) szociális földprogram. 7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formái 8. (1) Vésztő Város Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat biztosítja: a) étkeztetés; b) házi segítségnyújtás; c) családsegítés; d) idősek nappali ellátása; e) gyermekjóléti szolgáltatás; f) gyermekek napközbeni ellátása; g) gyermekek átmeneti gondozása. (2) Vésztő Város Önkormányzata szakosított ellátásként ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonában történő ellátást biztosít. III. FEJEZET PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 8. Az aktív korúak ellátására vonatkozó közös rendelkezések 9. (1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy az Sztv.-ben foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles a lakókörnyezetét és az általa életvitelszerűen lakott lakást rendben tartani. (2) E rendelet alkalmazása során akkor rendezett a lakókörnyezet, ha a) mentes az eldobált hulladéktól; b) gyommentes, vagy felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett rendszeres tevékenység; c) a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gondozása érdekében végzett rendszeres tevékenység; d) a szabadban lévő tárgyak tárolása rendezett; e) lakáson belüli WC hiányában rendeltetésszerű használatra alkalmas árnyékszékkel rendelkezik; f) az ingatlan lakhatásra alkalmas; g) a telekről a csapadékvíz-elvezetés az utcai vízelvezető árokba biztosított; h) az ingatlan előtti vízelvezető árok, járda és az ezek melletti zöldsáv úttestig terjedő területe, legfeljebb azonban a telekhatártól számított 10 méteres körzete tiszta, hulladék- és gyommentes, a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett rendszeres tevékenység; i) téli időszakban az ingatlan előtti járdaszakasz síkosság-mentes, vagy felismerhető az ennek érdekében végzett rendszeres tevékenység; (3) A kérelmező, vagy az aktív korúak ellátására jogosult személy a (2) bekezdésében meghatározott állapotot a jogosultság megállapítását követően is köteles fenntartani. (4) A (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettség betartását a jogosultság megállapításakor, felülvizsgálatakor a jegyző a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénynek a helyszíni szemlére vonatkozó szabályai szerint ellenőrzi, más alkalommal ellenőrizheti.

5 10. El kell utasítani annak a személynek a kérelmét, vagy a már megállapított ellátásra való jogosultságát kell megszüntetni, aki a 9. (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettségének az erre irányuló felszólítás ellenére 8 napon belül nem tesz eleget. 11. (1) Ezen alcím alkalmazásában: 9. Rendszeres szociális segély 1. jogosult: az Sztv. 37. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre jogosult személy. 2. ellátás: az Sztv. 37. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti rendszeres szociális segély. (2) A jogosult köteles együttműködni a családsegítő szolgálattal. (3) A jogosult köteles az ellátás megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül nyilvántartásba vétel céljából a családsegítő szolgálatnál megjelenni. (4) A családsegítő szolgálat az ellátás megállapításáról szóló jogerős határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül jelzi a jegyzőnek, ha a jogosult nem tett eleget a megjelenési kötelezettségének. A jelzés alapján a jegyző határidő tűzésével írásban személyes megjelenésre szólítja fel a jogosultat. (5) A családsegítő szolgálat a nyilvántartásba vételtől számított harminc napon belül, a jogosult bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést segítő programot, és arról a jogosulttal megállapodást köt. A megállapodás egy példányát megküldi a jegyző részére. (6) A jogosult köteles folyamatosan kapcsolatot tartani a családsegítő szolgálattal. Amennyiben a számára előírt személyes találkozáson nem jelenik meg, a családsegítő szolgálat erről haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül tájékoztatja a jegyzőt. A tájékoztatás alapján a jegyző határidő tűzésével írásban személyes megjelenésre szólítja fel a jogosultat. (7) A beilleszkedést segítő program keretében a) a jogosult kapcsolattartásra köteles a programban együttműködésre kijelölt szervvel, b) a családsegítő szolgálat a jogosult számára családgondozásban, egyéni és csoportos életvezetési tanácsadáson, pályaválasztási tanácsadáson, pályakorrekciós tanácsadáson, munkavállalási tanácsadáson, és munkaerőpiaci életútterv készítésben való részvételt biztosít. 12. (1) Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult az ellátás folyósításának időtartama alatt a) a 11. (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének a teljesítésére előírt határidőn belül nem tesz eleget, b) a 11. (6) bekezdésben foglalt kötelezettségének egy alkalommal nem tesz eleget, és felszólítására sem jelenik meg az adott időpontban, c) a családsegítő szolgálat által szervezett és a beilleszkedést segítő program keretében vállalt foglalkozást egy alkalommal elmulasztja, és a mulasztását nem igazolja. (2) A mulasztás csak orvos, vagy hatóság által kiállított igazolással igazolható. 10. Önkormányzati segély 13. (1) Az Önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek és családok részére eseti jelleggel, vagy havi rendszerességgel önkormányzati segélyt nyújt. (2) Önkormányzati segélyre jogosult az a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, feltéve, hogy nincs vagyona és családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át nem haladja meg.

6 (3) Az önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családja a) jövedelemigazolását, b) vagyonnyilatkozatát, c) minden olyan okiratot (különösen: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, halotti anyakönyvi kivonat, iskolalátogatási igazolás, közüzemi számla, stb.), amely igazolja a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet, vagy a nem várt kiadásokat. (4) Az önkormányzati segély összegét úgy kell megállapítani, hogy az kellő segítséget nyújtson és arányban álljon a kérelmező rászorultságával, szociális helyzetével. (5) A Szociális Bizottság az önkormányzati segély megállapításáról szóló határozatában előírhatja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának igazolását. Ha a segélyezett személy a rendeltetésszerű felhasználást nem tudja igazolni, vele szemben az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőkre vonatkozó, az Sztv ában, valamint az e rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 14. (1) Az eseti önkormányzati segély naptári évenként legfeljebb négy alakalommal állapítható meg. Az egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb Ft nál, és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet. (2) Az eseti önkormányzati segély iránt benyújtott kérelmet az Sztv. 45. (9) bekezdésében meghatározott határidőn belül is soron kívül kell elbírálni, és a megállapított támogatást haladéktalanul folyósítani kell. 15. (1) A temetési költségek finanszírozása érdekében igényelt eseti önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát. (2) Az (1) bekezdés szerinti eseti segély összege az önkormányzati köztemetés mindenkori költségének 10%-a. A kérelmet a halálesetet követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. (3) A temetési költségek finanszírozása érdekében nem állapítható meg önkormányzati segély annak, aki a) az elhunyttal érvényes eltartási szerződést kötött, vagy b) olyan elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, aki gyámhatósági fenntartásos betétkönyvvel, temetési biztosítással rendelkezett, és az azokban elhelyezett összeg a temetés költségeit fedezi. 16. (1) Kivételesen havi rendszerességgel folyósítandó tartós önkormányzati segélyre jogosult az a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy, aki emiatt önmaga, illetve családja létfenntartásáról időszakosan vagy tartósan más módon nem tud gondoskodni (2) Nem részesülhet tartós segélyben az az aktív korú személy, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik és munkába állítása érdekében nem működik együtt az ebben segítséget nyújtó szervezetekkel. (3) Tartós segély egy családon belül csak egy személynek állapítható meg. Havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-a. (4) Tartós segély 6 hónapra, de legfeljebb a tárgyévre állapítható meg, és a kérelem benyújtását követő hónap 1-től kell folyósítani. 17. (1) Gyermekre tekintettel igényelt önkormányzati segély esetén időszakos létfenntartási gond különösen az 1 hónapot elérő vagy meghaladó betegség, kórházi gyógykezelés, baleset miatt bekövetkező jövedelem kiesés, és az ezekhez kapcsolódó rendkívüli kiadások következtében a gyermek megfelelő élelmezésének, ruházatának, gyógyszereinek, tápszereinek, gyógyászati segédeszközeinek, tanszereinek a hiánya. (2) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekre tekintettel igényelt önkormányzati segély esetén időszakos létfenntartási gond különösen a két hetet elérő vagy meghaladó betegség, kórházi gyógykezelés, baleset miatt bekövetkező jövedelem kiesés, és az ezekhez kapcsolódó rendkívüli

7 kiadások következtében a gyermek megfelelő élelmezésének, ruházatának, gyógyszereinek, tápszereinek, gyógyászati segédeszközeinek, tanszereinek a hiánya. (3) Tanszervásárlás jogcímen kizárólag halmozottan hátrányos helyzetű gyermekre tekintettel és csak abban az esetben állapítható meg önkormányzati segély, ha a tárgyévben a tankötelezettség elmulasztásával kapcsolatban sem a gyámhatóság, sem a szabálysértési hatóság nem állapított meg semmilyen joghátrányt, ideértve az igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után a családok támogatásáról rendelkező jogszabályban meghatározott jogkövetkezményekre való felhívást is. 18. (1) A gyermekkel történő kapcsolattartás elősegítése érdekében alkalmanként önkormányzati segély adható annak a kapcsolattartásra jogosult szülőnek is, akinek gyermekét a gyámhivatal átmeneti nevelésbe vette, és a kapcsolattartást szabályozó döntésben foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz, feltéve, hogy megfelel a 13. (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek. (2) Nem részesülhet az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segélyben az az aktív korú kapcsolattartásra jogosult szülő, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik és munkába állítása, vagy a rá irányadó ellátás megszerzése érdekében nem működik együtt az ebben segítséget nyújtó szervekkel. (3) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segély naptári évente legfeljebb két alkalommal folyósítható, és egyszeri összege nem lehet több a gyermek kijelölt gondozási helyére közösségi közlekedés igénybevételével történő utazáshoz szükséges legolcsóbb menettérti jegy áránál, de legfeljebb 3.000,- Ft-nál. 19. Önkormányzati segélyre jogosult a válsághelyzetben lévő várandós anya a magzatának megtartása, és a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások enyhítéséhez, feltéve, hogy megfelel a 13. (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek. 20. (1) Az Önkormányzati segély kamatmentes szociális kölcsön formájában is nyújtható annak a személynek, aki vállalja a kölcsön visszafizetését és az eset összes körülményeit mérlegelve képesnek is mutatkozik arra. (2) Az (1) bekezdés szerinti kölcsön összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ig terjedhet. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet. (3) A szociális kölcsön legfeljebb 12 hónapra nyújtható. A törlesztést a folyósítást követő 2. hónapban kell megkezdeni, és minden hónap 10. napjáig egyenlő részletekben kell teljesíteni. A visszafizetés határidejét az ügyfél kérelme alapján a hatáskör gyakorlója a folyósítást elrendelő határozatban állapítja meg. (4) Ha a jogosult a kölcsön visszafizetését két egymást követő hónapban nem teljesíti, a kölcsön fennmaradó része egy összegben válik esedékessé. Ha a kölcsönben részesített a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozás behajtása iránt kell intézkedni. (5) A szociális kölcsön szerződés megkötésével vehető igénybe. A szerződést a támogatásban részesülővel a polgármester köti meg. A szerződésben ki kell kötni a támogatás a) még vissza nem térített összegének azonnali, egyösszegű visszafizetését és a Ptk (3) bekezdésében meghatározott kamatának megtérítését, ha a támogatásban részesített a kölcsön részleteinek megfizetését két hónapon keresztül nem teljesíti; b) azonnali egyösszegű visszafizetését és a Ptk (3) bekezdésében meghatározott kamatának megtérítését, ha a támogatásban részesített a támogatást a kérelemben megjelöltektől eltérő célra használja fel. (6) Aki a szociális kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét önhibáján kívül nem képes teljesíteni, annak kérelemre legfeljebb hat hónap időtartamra engedélyezhető a törlesztés szüneteltetése, vagy a támogatás még vissza nem térített összegének részben vagy egészben történő elengedése. 12. Születési támogatás

8 21. (1) A szülő a gyermeke születésekor egyszeri Ft összegű támogatásra jogosult. (2) A támogatás iránti kérelem a születést követő 60 napon belül nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő. (3) A kérelemhez mellékelni kell a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolatát. IV. FEJEZET TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 15. Az önkormányzati segély természetbeni ellátási formái 22. (1) Az önkormányzati segély természetbeni ellátásként is nyújtható. A természetbeni ellátás megállapítása az e rendelet szerinti önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával történik. (2) A természetben nyújtott támogatást a) célzott vásárlást biztosító gyógyszer-, vagy élelmiszerutalvány átadásával, vagy b) a támogatás összegének a szolgáltatóhoz történő közvetlen átutalásával, vagy c) a jogosult vagy a törvényes képviselője részére az ellátás közvetlen rendelkezésre bocsátásával kell biztosítani. (3) Természetben kell nyújtani az önkormányzati segélyt abban az esetben, ha az eset összes körülményeit mérlegelve tartani lehet attól, hogy azt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult. (4) Gyógyszerutalvány biztosítása esetén a gyógyszer vásárlására kijelölt szolgáltatóval előzetesen megállapodást kell kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a jogosult által bemutatott és átadott gyógyszerutalvány, vagy jogerős határozat alapján biztosítják számára a szükséges gyógyszert. (5) Élelmiszerutalvány biztosítása esetén az élelmiszer vásárlására kijelölt szolgáltatóval előzetesen megállapodást kell kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a jogosult által bemutatott és átadott élelmiszerutalvány, vagy jogerős határozat alapján biztosítják számára a szükséges élelmiszert. (6) Élelmiszerutalvány biztosítása esetén az élelmiszer vásárlására csak olyan szolgáltatóval köthető megállapodás, amely rendelkezik a megvásárolt termék egyedi (vonalkódos) beazonosítására, és a számlán történő tételes feltüntetésére alkalmas pénztárgéppel. (7) Az élelmiszer-, és a gyógyszerutalvány elszámolása havonként utólag, a tárgyhónapot követő hónap tizedikéig a szolgáltatók által az Önkormányzati Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységének megküldött számla és kimutatás alapján történik. 16. Óvodáztatási támogatás 23. (1) A gyermek rendszeres óvodába járásának elősegítése érdekében az óvodáztatási támogatást első alkalommal természetbeni formában kell biztosítani. (2) A jegyző az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot megállapító jogerős határozatot megküldi a gyermekjóléti szolgálatnak is. (3) A gyermekjóléti szolgálat kijelölt családgondozója a szülővel és az óvodával együttműködve intézkedik a gyermek rendszeres óvodába járásához szükséges alapvető ruházat és felszerelés - különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag, ágynemű beszerzése iránt. 17. Köztemetés 24. (1) Különös méltánylást érdemlő esetben, ha a köztemetés költségének megtérítése a család létfenntartását veszélyeztetné, a köztemetés költségeinek megtérítését a polgármester

9 a) elengedheti, b) csökkentheti, c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti. (2) Az (1) bekezdés vonatkozásában különös méltánylást érdemlő körülmény, ha az eltemettetésre köteles személynek nincs vagyona és az egy főre számított havi jövedelem a) családban élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%- át, b) egyedül élő, vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. 18. Méltányossági közgyógyellátás 25. (1) Méltányossági jogcímen közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászoruló személy, aki nem jogosult normatív vagy alanyi jogú ellátásra, és akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem a) családban élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át, b) egyedül élő, vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a nyugdíjminimum 20%-át eléri, vagy meghaladja. (2) A kérelemhez mellékelni kell a család a) jövedelemigazolását, b) vagyonnyilatkozatát, c) a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás szükségletének háziorvos által kiadott igazolását. 19. Térítésmentes autóbusz bérlet 26. (1) Vésztő Város belterületén történő közlekedésre érvényes autóbuszbérletre jogosult az a) a Vésztőn nappali rendszerű oktatásban résztvevő, 1-8. évfolyamos általános iskolás tanuló, b) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 65. életévét be nem töltött személy, c) a 62. életévét be nem töltött rokkantsági nyugellátásban részesülő személy akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulóbérletre való jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően az iskolai szorgalmi időszakra, a b)-c) pontban meghatározott nyugdíjas bérletre való jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően az adott naptári évre érvényes. (3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását. (4) A bérleteket az Önkormányzati Hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége vásárolja meg, és tanulóbérlet esetén azt az oktatási intézmény vezetőjének, egyéb esetben a jogosultnak átadja. A jogosult gyermek törvényes képviselője részére történő átadásról átvételi elismervény ellenében - az oktatási intézmény vezetője gondoskodik. (5) Ha a bérletre jogosult gyermek tanulói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, erről a tényről az intézmény vezetője a megszűnést követő 8 napon belül a polgármestert értesíteni. A jogviszony megszűnését követő hónap első napjától a polgármester a természetbeni ellátást megszünteti. (6) A bérlet igénybevételéhez szükséges viszonylat-igazolást a közlekedési vállalattól a kérelmezőnek kell beszerezni.

10 20. Szociális földprogram 27. (1) Vésztő Város Önkormányzata pályázati forrásokat saját forrásaival kiegészítve szociális rászorultságtól függő, gazdálkodást segítő támogatás keretében a) földhasználati lehetőséget, vagy b) munkaeszközöket, vagy c) konyhakerti növénytermesztéshez szükséges szaporítóanyagokat, növényvédelmi eszközöket, vagy d) előnevelt, vagy napos korú baromfiállományt, vagy e) takarmányt, vagy f) szaktanácsadást biztosít. A támogatások bármelyike együtt is nyújtható. (2) A szociális földprogram meghirdetéséről a Képviselő-testület a pénzügyi források függvényében dönt és meghatározza annak szervezeti és működési szabályzatát. A programba a felhívás közzétételétől számított 15 napon belül lehet jelentkezni. (3) Szociálisan rászorulónak kell tekinteni - az alábbi sorrendben - különösen azokat a személyeket, akiknek nincs vagyonuk, és a) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek, vagy b) 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, vagy c) jövedelemmel nem rendelkeznek, vagy d) álláskeresési támogatásban vagy aktív korúak ellátásában részesülnek, vagy e) akik pályakezdő munkanélküliek és akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 % - át. (4) Állattartó tevékenységre csak olyan személy, vagy család jelentkezése fogadható el, aki, vagy amely az állattartáshoz szükséges épülettel, gazdasági udvarral rendelkezik. (5) A szociális földprogramban a Képviselő-testület programot meghirdető döntésétől függően - közfoglalkoztatás, vagy egyéni megállapodás keretében lehet részt venni. Azonos lakcímen élők közül csak egy személy igényelheti a támogatást. (6) A Polgármester a szociális földprogramba közfoglalkoztatás keretében bevont személyekkel a Munkatörvénykönyv szerinti munkaszerződést, egyéb esetben pedig együttműködési megállapodást köt, amely tartalmazza: a) a felek jogait és kötelezettségeit; b) a támogató által biztosított ellátásokat; c) a kedvezményezett feladatait; d) a program sikeres végrehajtása érdekében támasztott követelményeket; e) a kötelezettségszegés, különösen a szándékos károkozás következményeit; f) az elszámolás szabályait (1) A háztáji növénytermesztés keretében konyhakerti zöldségfélék különösen burgonya, petrezselyem, sárgarépa, saláta, vöröshagyma, fokhagyma, borsó, bab, uborka, paradicsom, paprika termesztése végezhető. A megtermelt javakat a programban résztvevő kedvezményezettek a saját létfenntartásukra, családi fogyasztásra hasznosíthatják. (2) Az állattenyésztés keretében a baromfiállomány 50 %-át 1 évig tartani, és amennyiben lehetséges természetes módon szaporítani kell. A baromfiállomány fennmaradó 50 %-át a programban résztvevő kedvezményezettek 1 éven belül a saját létfenntartásukra, családi fogyasztásra hasznosíthatják. 29. (1) A szociális földprogram vezetését, a munkatevékenység szervezését a polgármester irányítása alapján a Városüzemeltetési Iroda vezetője, mint programvezető végzi. A működtetéssel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet a Városüzemeltetési Iroda látja el. (2) A Képviselő-testület megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyt biztosít, aki ellátja a Program folyamatos szakmai felügyeletét.

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének. 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének. 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Sajólászlófalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 3. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben