E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének decemberi ülésére Tárgy: A Siófok Város Önkormányzata Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról, valamint a szociális igazgatásról szóló 12/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde jegyző Előkészítette: Hatósági Osztály Igazgatási csoport, Polgármesteri Kabinet Tárgyalja: Nemzeti Erőforrás Bizottság, Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításról szóló évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározott feltételek szerint önkormányzati segélyt nyújt, a Tv. 5. és 6. alapján a települési önkormányzat legkésőbb december 31-éig rendeletben szabályozza az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. (Szt (4) g)) I. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2014 január 1-jétől hatályos módosítása alapján az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (ld. II. pont) összevonásával önkormányzati segélyt állapíthat meg a települési önkormányzat képviselő testülete. A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (Szt. 45. (1)) Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. (Szt. 45. (3)) Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. (Szt. 45. (4)) Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%- ánál. (Szt. 45. (5) ,- Ft) Siófok város közigazgatási területén, a rendelet-módosításról szóló javaslatnak megfelelően: a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160 %-át nem haladja meg, (45 600,- Ft) b) egyedül álló esetén, ha a havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg. (51 300,- Ft) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. (Szt. 45. (6)) A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. (Szt. 45. (7))

3 Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére is megállapítható. (Szt. 45. (8)) Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni. (Szt. 45. (9)) Az önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (Szt. 47. (1) c)) Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. (Szt. 47. (3)) A január 1-jét megelőzően jogerős határozattal megállapított átmeneti segély és temetési segély ellátásokra, valamint a január 1-jén átmeneti segély és temetési segély iránt folyamatban lévő ügyekre a december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy január 1-jétől az Szt. és más jogszabály alkalmazásában az átmeneti segély és a temetési segély önkormányzati segély ellátásnak minősül. (Szt. 140/S. (1)) A december 31-ét követően átmeneti segély és temetési segély iránt előterjesztett kérelmet önkormányzati segély iránt előterjesztett kérelemként kell elbírálni. (Szt. 140/S. (2)) A szabályozásban az önkormányzati segély iránti kérelem elbírálására jogosult döntéshozó kijelölésére is szükség van, itt 15 napos ügyintézési határidőre tekintettel az önkormányzati segély iránti kérelme elbírálására a hatáskör gyakorlását célszerű a Nemzeti Erőforrás Bizottságra ruházni. II. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2014 január 1-jétől hatályos módosítása alapján megszűnik a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, és helyette az Szt a szerinti önkormányzati segélyt állapítható meg. A január 1-jét megelőzően jogerős határozattal megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ellátásokra, valamint a január 1-jén rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt folyamatban lévő ügyekre a december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy január 1-jétől e törvény és más jogszabály alkalmazásában a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az Szt a szerinti önkormányzati segély ellátásnak minősül. (Gyv. 161/T. (1)) A december 31-ét követően rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt előterjesztett kérelmet az Szt a szerinti önkormányzati segély iránt előterjesztett kérelemként kell elbírálni. (Gyv. 161/T. (2)) III január 1. napjától a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapításának szabálya is változik. A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását vagy elutasítását, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását, a házi orvosi igazolás egészségbiztosítási szervhez történő továbbítását, a jogosultság kezdő időpontjáról és a gyógyszerkeretről történő döntéshozatalt a jegyző hatásköréből a képviselő-testület hatáskörébe került át. A méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos döntések

4 meghozatalára a Tv. 8 napos ügyintézési határidőt ír elő, ezért ebben az esetben javasoljuk, hogy a hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A rendelet tervezet részletes indoklása Részletes indokolás Az 1. -hoz Az önkormányzati segély megállapítása, illetve ellenőrzése céljából történő adatkérésre megjelölt szervekre vonatkozik. A 2. -hoz A tervezet ezen szakasza a rendeletben meghatározott pénzbeli támogatások formáit tartalmazza. A 3. -hoz A tervezet ezen szakasza az együttműködési időben beleszámítandó kiegészítést tartalmazza. A 4. -hoz Az átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély összevonását követően önkormányzati segély ellátás megállapításának feltételeit tartalmazza. Szt. 45. (4) bekezdése: Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Az Ör a külön nevesíti azt az élethelyezett, amikor a létfenntartási gondokkal küzdő család a gyermekintézménybe járó gyermekének a napközbeni étkezését nem tudja megoldani, mert nem tudja fizetni a térítési díjat. Önkormányzati segély megállapítható a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160 %-át nem haladja meg, (45 600,- Ft) b) egyedül álló esetén, ha a havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg. (51 300,- Ft) Nem állapítható meg: aki vagy akinek a családja a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, b) lakásfenntartási támogatásban, c) rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, d) ápolási díjban,

5 e) időskorúak járadékában részesül. Az összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig terjedhet (2013-ban: ,- Ft) és a tárgyévben biztosított önkormányzati segély együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (2013- baní ,- Ft) Temetési költségek támogatása: helyben szokásos átlagos temetés költsége: ,- Ft, a helyen szokásos legolcsóbb temetés költsége: ,- Ft. A önkormányzati segély összege erre a célra: a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ától 50 %-áig terjedhet: , - Ft-tól ,- Ft-ig. A képviselő-testület az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó hatáskörét a Nemzeti Erőforrás Bizottságra ruházza át. (15 napos ügyintézési határidő!) Az 5. -hoz A pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásként nyújtható. A 6. -hoz A gyermekintézményi étkezési térítési díjhoz való hozzájárulásként ellátás, mint önkormányzati segély elnevezését, feltételeit tartalmazza. Méltányosság gyakorlása esetén a rendszeres gyermekvédelmi támogatás alapján kedvezményben részesülő gyermek után a gyermekintézményben megállapított étkezési térítési díjhoz nyújtott támogatás összegét az étkezési díjkedvezménnyel csökkentett összegének 50 %-ában állapíthatja meg. Tehát vagy az étkezés személyi térítési díjának 50 %- a, vagy az étkezés személyi térítési díja 50 %-ának 50 %-a (HH, HHH). A 7. -hoz A méltányos alapon nyújtandó közgyógyellátás elnevezése pontosításra került január 1. napjától a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása a jegyzőtől a képviselő-testület hatáskörébe kerül, mely a hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (8 napos ügyintézési határidő miatt!) A 8. -hoz A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének részlet szabályait tartalmazza. A 9. -hoz Az önálló helyettes szülői ellátásra vonatkozó részletszabályokat tartalmazza. A 10. -hoz Az önkormányzati segély-kérelem nyomtatvány jóváhagyása, az átmeneti segély kérelem nyomtatvány helyett.

6 A 11. -hoz Hatályon kívül helyezését javasoljuk: A 17. -nak, a méltányosság gyakorlása az önkormányzati segély vonatkozásában a 16. -ban került megfogalmazásra. A gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díjhoz való hozzájárulási kérelem nyomtatványt, az önkormányzati segély-nyomtatvány erre a célra is szolgál. A temetési segély iránti kérelem nyomtatványt, az önkormányzati segély-nyomtatvány erre a célra is szolgál. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelem nyomtatványt, mely beolvadt az önkormányzati segélybe, az önkormányzati segély-nyomtatvány erre a célra is szolgál. A fentiek alapján tehát a Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról, valamint a szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására teszünk a rendelet-tervezetnek megfelelően javaslatot. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-módosítást, minősített többséggel hagyja jóvá! (Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIX. törvény 50. értelmében, valamint SZMSZ 29. (1) bekezdése alapján) TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL (a jogalkotásról törvény CXXX. tv. 17. (1)-(2) alapján): Rendelet-tervezet címe: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról, valamint a szociális igazgatásról szóló 12/2013. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás és költségvetési hatás: az önkormányzati rendeletben kell meghatározni az önkormányzati segély megállapításának módját, a jogosultság feltételeit. A korábbi válsághelyzetek kezelésére szolgáló átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati segély néven összevonásra kerül. Új a szabályozás a méltányossági közgyógyellátás tekintetében. Mindkét új ellátás típus tekintetében a döntési hatáskör a képviselőtestülethez került, de az ügyintézési határidők rövidségére tekintettel annak átruházására kerül sor a képviselő-testületi döntésnek megfelelően. Környezeti, egészségügyi következmények: közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek a rendelet-tervezetnek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a rendelet-tervezet, a korábbiakat jelentősen meghaladó adminisztratív terheket nem keletkeztet. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotásának szükségességét az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításról szóló évi LXXV. törvény előírásai teszik szükségessé. A rendelet-tervezet megalkotásának elmaradása a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Egyéb hatás:

7 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: rendelkezésre áll Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: rendelkezésre áll Pénzügyi: rendelkezésre áll Siófok, december 7. Dr. Pavlek Tünde jegyző

8 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (..) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról, valamint a szociális igazgatásról szóló 12/2013. (IV. 02.) önkormányzati rendeletének módosításáról Siófok Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, valamint a 29. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. és 8. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról, valamint a szociális igazgatásról szóló 12/2013. (IV. 02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) II. fejezet 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (2) Amennyiben kétség merül fel a kérelmező által csatolt jövedelemnyilatkozat valódisága tekintetében, vagy ha a kérelmező vagy annak közeli hozzátartozójának, közös háztartásában élő személyek jövedelme kizárólag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból, vagy vagyonhasznosításból ered, az osztály a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Igazgatóságától a kérelmező, illetve közeli hozzátartozójának, közös háztartásban élő személyeinek személyi jövedelemadó alapjáról igazolást kér. Az osztály jogosult megvizsgálni a kérelmező tartásra kötelezett hozzátartozója vagyoni, jövedelmi körülményeit is. Az eljárás során az önkormányzati segélyre való jogosultság megállapítása, illetve ellenőrzése céljából adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető, valamint az ingatlanügyi hatóságtól. 2. Az Ör. III. fejezet 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) Siófok Város Önkormányzata az Szt. II. fejezetének, a Gyvt. IV. fejezetének szabályaira figyelemmel meghatározott feltételek esetén a jogosult részére a) önkormányzati segély és b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás formájában pénzbeli támogatást nyújthat. 3. Az Ör. III. fejezet 9. (2) bekezdése c) pontja az alábbiakkal egészül ki: 9. (2) c) azzal, hogy az együttműködési időbe a kérelmet benyújtó személy által ezen időtartam alatt folytatott keresőtevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. 4. Az Ör. III. fejezet 14., 15., 16., 18. -ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

9 Önkormányzati segély 14. (1) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt az eseti jelleggel létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, vagy személyek részére, elsősorban az Szt. 45. (4) bekezdésében, valamint e rendelet 20. -ában meghatározott esetekben. (2) Önkormányzati segély, azon létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, vagy személyek részére állapítható meg: a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160 %-át nem haladja meg, b) egyedül álló esetén, ha a havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg. (4) Nem állapítható meg önkormányzati segély annak a kérelmezőnek, aki vagy akinek a családja f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, g) lakásfenntartási támogatásban, h) rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, i) ápolási díjban, j) időskorúak járadékában részesül. (4) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre indult eljárásra önkormányzati segély kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén nem állapítható meg. (5) Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: a) az Ör. 1. melléklete szerinti kérelem-nyomtatványt, b) a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelméről az Ör. 2. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, c) az Ör. 3. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, d) elvált személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától külön élő személy esetén a gyámhivatal jegyzőkönyvét, e) a forgalmi engedély másolatát, f) ellátatlan munkanélküli esetén a munkaügyi központ és a munkáltató által kiadott igazolást az együttműködés teljesítéséről, g) a 18. életévet betöltött önálló keresettel nem rendelkező a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek esetén iskolalátogatási igazolást, h) továbbá minden olyan igazolást, mely a támogatás megállapítását indokolja i) a temetési költségekhez való hozzájárulás igénylése esetén továbbá csatolandó: a temetés költségeiről a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, valamint az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.

10 15. Az önkormányzati segély egyszeri összege, - a 18. és a 20. -ban foglaltak kivételével -, a rászorultságtól függően az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig terjedhet, és a tárgyévben biztosított önkormányzati segély együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 16. (1) A képviselő-testület e rendeletben szabályozott önkormányzati segélyt méltányosságból, elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet esetén, vagy a kérelmező által előterjesztett, a létfenntartását veszélyeztető helyzet összes körülményeinek mérlegelését követően, abban az esetben is megállapíthatja, ha: a) a kérelmező családjában a 14. (2) a) pontjában, vagy egyedülálló esetén a 14. (2) b) pontjában meghatározott egységes jövedelmi értékhatárt meghaladja, b) a kérelmező vagy családtagja lakásfenntartási támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, valamint aktív korúak rendszeres szociális segélyében, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, ápolási díjban, időskorúak járadékában részesül, c) vagy ha az elhunyt személy eltemettetésének költsége meghaladja a 18. (2) bekezdésében meghatározott összeghatárokat. (2) A képviselő-testület az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó hatáskörét a Nemzeti Erőforrás Bizottságra ruházza át. A Nemzeti Erőforrás Bizottság elnöke az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése kertében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) benyújtására hívhatja fel a jogosultat. 18. (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségei miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet mérséklésére önkormányzati segély akkor állapítható meg, ha a temetési költség összege a helyben szokásos átlagos temetés költségét nem haladja meg. (2) A képviselő-testület a helyben szokásos áltagos temetés költsége ,- Ft-ban, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét ,- Ft-ban állapítja meg, mely költségek évente felülvizsgálatra, szükség esetén a képviselő-testület döntésének megfelelően módosításra kerülnek. (3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként önkormányzati segély megállapítása iránti kérelem a temetési számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be. (3) A temetési költségek mérséklése iránti önkormányzati segély-kérelem esetén önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. (4) A temetési költségek mérséklése iránti önkormányzati segély-kérelem esetén méltányosság gyakorlására a 16. (1) bekezdésében szabályozott módon van lehetőség.

11 (5) Elhunyt személy eltemettetésének költségei miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet mérséklésére megállapított önkormányzati segély összege a (2) bekezdésben megállapított helyen szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ától 50 %-áig terjedhet, a 16. (1) bekezdése alapján, méltányosságból az önkormányzati segély összege elérheti a (2) bekezdésben megállapított, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét. Az önkormányzati segély összegét az eset összes körülményeinek mérlegelése után a Nemzeti Erőforrás Bizottság állapítja meg. (6) A temetési költségek mérséklése iránti önkormányzati segély-kérelem a temetésről szóló számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be. 5. Az Ör. IV. fejezet 19. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 19. (1) A pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásként nyújtható a) az önkormányzati segély gyermekintézményi étkezési térítési díjhoz való hozzájárulásként, b) a méltányossági közgyógyellátás, c) a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, d) a rendszeres szociális segély (Erzsébet-utalványban) e rendelet 23. -ban meghatározott mértékben és feltételek fennállása esetén. 6. Az Ör. IV. fejezet 20. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Önkormányzati segély megállapítása gyermekintézményi étkezési térítési díj megfizetéséhez 20. (1) Siófok Város Önkormányzata gyermekintézményi étkezési térítési díj megfizetéséhez természetben önkormányzati segélyt nyújthat, melynek megállapítására az pénzbeli önkormányzati segély megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (2) A gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj megfizetéséhez megállapított önkormányzati segélyt az önkormányzat a gyermekintézmények számlájára küldi meg. (3) Nem állapítható meg önkormányzati segély gyermekintézményben megállapított térítési díj megfizetéséhez, kivéve a 16. (1) bekezdésében szabályozott méltányosság gyakorlását, annak a részére, aki vagy akinek családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. (4) A 26. (1) bekezdésében megállapított méltányosság gyakorlása esetén a rendszeres gyermekvédelmi támogatás alapján kedvezményben részesülő gyermek után a gyermekintézményben megállapított étkezési térítési díjhoz nyújtott támogatás összegét a az étkezési díj kedvezménnyel csökkentett összegének 50 %-ában állapíthatja meg. (5) A gyermekintézményben megállapított étkezési térítési díjhoz való hozzájárulás megállapításakor is alkalmazni kell a 9. -ban foglaltakat.

12 7. Az Ör. IV. fejezet 22. -át megelőző alcímmegjelölés helyébe a következő alcímmegjelölés lép: Méltányossági közgyógyellátás 22. A képviselő-testület a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapításának hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 8. Az Ör. V. fejezete kiegészül a következő 28/A. -sal: Gyermekjóléti szolgáltatás 28/A. (1) Siófok Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgálat szervezését, irányítását és összehangolását az intézményi integráció során létrejött Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által útján biztosítja. (2) A Város Gondozási Központjának Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a Gyvt.-ben meghatározottak alapján gondozási, szolgáltatási és szervezési feladatokat lát el. (3) A gyermekvédelemmel foglalkozó más intézményekkel és szervezetekkel történő rendszeres kapcsolattartás érdekében jelzőrendszert működtet, annak képviselőit évente hat alkalommal összehívja. 9. Az Ör. V. fejezete kiegészül a következő 28/B. -sal: Önálló helyettes szülői ellátás 28/B. (1) Az önálló helyettes szülő jogszabályban meghatározott feladatát Siófok Város Gondozási Központjának működtetésében látja el. (2) A helyettes szülővel a jogszabályban meghatározott tartalmú megállapodást kell megkötni. (3) A helyettes szülőt a nála elhelyezett gyermek után az elhelyezés időtartamára a Gyvt.-ben meghatározott juttatás illeti meg. (4) A helyettes szülői ellátás iránti kérelmet Siófok Város Gondozási Központjának intézményvezetőjéhez kell benyújtani, aki írásban értesíti a kérelmezőt az ellátás biztosításáról. (5) A kérelem elbírálása előtt a család helyzetének és az elhelyezés indokoltságának felmérésére környezettanulmányt kell készíteni. 10. A Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet Önkormányzati segély kérelem című 1. melléklete lép.

13 11. Hatályát veszti 1. az Ör. III. fejezet 17. -a, 2. az Ör. 5. számú melléklete, 3. az Ör. 6. számú melléklete, 4. és az Ör. 7. számú melléklete. Záró rendelkezések 10. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A január 1-jét megelőzően jogerős határozattal megállapított átmeneti segély és temetési segély ellátásokra, valamint a január 1-jén átmeneti segély és temetési segély iránt folyamatban lévő ügyekre az Szt. 140/S. rendelkezése az irányadó. Dr. Pavlek Tünde jegyző Dr. Balázs Árpád polgármester

14 1. melléklet a /2013. ( )önkormányzati rendelethez Önkormányzati segély kérelem 1. Kérelmező neve: Születési neve: TAJ szám: 2. Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Családi állapota: 3. Lakóhely: 4. Tartózkodási hely: 5. Telefonszám (nem kötelező megadni): 6. Bankszámlaszám (átutalási betétszámla): 7. Kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma...fő és adatai: házast árs/élet társ gyerm ek gyerm ek gyerm ek gyerm ek Név Születési hely és idő Anyja neve Munkahely, iskola neve 7.a Kérelmezővel egy háztartásban élő további személyek száma...fő és adatai: Név Születési hely és idő Anyja neve Munkahely, iskola neve

15 8. *Gazdasági aktivitás: aktív kereső, alkalmi munkavállaló, egyéni vállalkozó, támogatott álláskereső, ellátatlan álláskereső, pályakezdő, GYED, GYES, GYET, egyéb segélyen élő, saját jogon nyugdíjas, saját jogon rokkant nyugdíjas, saját jogon özvegyi nyugdíjas, özvegyi nyugdíjas, háztartásbeli, tanuló. (*a megfelelőt kérjük aláhúzni!) 9. A lakás adatai: Használat jogcíme: tulajdonos, főbérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó, haszonélvező, szolgálati lakás használó Komfortfokozat: szükséglakás, félkomfortos, komfortos, összkomfortos Szobaszám: alapterület (m 2 ) fűtés típusa 10. A kérelem indoklása: * A temetési költségekhez való hozzájárulás igénylése esetén hadigondozásról szóló évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesült: igen nem *A temetési költségekhez való hozzájárulás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 5. (1) bekezdése alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje. Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

16 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti. Siófok, kérelmező aláírása kérelmezővel közös háztartásban együtt élő családtagok aláírása

17 TÁJÉKOZTATÁS A kérelemhez csatolni kell: a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó összes jövedelméről az igazolásokat, mely igazolható: a) munkabérből származó jövedelem esetén, a kérelem benyújtását megelőző hónap keresetéről szóló munkáltatói igazolással vagy bérjegyzékkel. Amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni; b) munkanélküli ellátás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással, illetőleg a munkaügyi kirendeltség munkanélküli ellátást megállapító határozatával; c) nyugdíj illetve nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével, és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával; d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával; e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Igazgatósága által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással; f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Igazgatósága igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással; g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy a teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával; h) ösztöndíjról a felsőfokú oktatási intézmény igazolásával; i) a munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül; j) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással; k) amennyiben a d) és h) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható, l) a járási hivatal által nyújtott ápolási díj, időskorúak járadékáról szóló igazolást. munkanélküli kérelmező esetén a munkaügyi központ igazolását az együttműködés teljesítéséről elvált vagy házastársától különélő személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, a forgalmi engedély másolatát, a 18. életévet betöltött önálló keresettel nem rendelkező a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek esetén iskolalátogatási igazolást. A temetési költségekhez való hozzájárulás esetén továbbá csatolandó: a temetés költségeiről a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.

18 Háztartás fogalma: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. Közeli hozzátartozó fogalma: - a házastárs, az élettárs, - a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, - korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), - a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1.

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1. TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben