I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya Hatásköri és eljárási rendelkezések A jogosulatlanul igénybevett ellátás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás"

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról

2 Tartalom I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya Hatásköri és eljárási rendelkezések A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése...5 II. Fejezet Pénzbeli ellátások 5 4. A pénzbeli ellátások formái Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély...9 III. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások A természetben nyújtott szociális ellátások formái Köztemetés Közgyógyellátás Gyógyszerköltség átvállalása Adósságkezelési szolgáltatás Adósságkezelési tanácsadás Szemétszállítási térítési díj támogatása Közm fejlesztési támogatás IV. Fejezet A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására vonatkozó különös szabályok Méltányosság V. Fejezet Záró rendelkezések Hatályba léptet rendelkezések Átmeneti rendelkezések

3 Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 37/D. (3) bekezdésében, 38. (1) bekezdés c) pontjában, és (9) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, 45. -ában, 46. -ában, 47. (5) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55. (1) b) pontjában és (3) bekezdésében, 55/C. (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, 60. (3)- (4) bekezdésében, 92. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ ket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. -ában foglaltakra. 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések 2. (1) A Képvisel -testület az alábbi ellátási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Népjóléti Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza: a) az Szt. 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díj, b) az Sztv. 38. (1) bekezdés b) pontja szerinti adósságkezelési szolgáltatásban részesü- k lakásfenntartási támogatása, c) az e rendelet 30. -ban foglalt közm fejlesztési támogatás, d) adósságkezelési szolgáltatás. (2) A Képvisel -testület az alábbi ellátási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Polgármesterre ruházza: a) az Sztv. 38. (1) bekezdés a) pontja szerinti normatív lakásfenntartási támogatás, b) az Sztv. 38. (1) bekezdés c) pontja szerinti helyi önálló lakásfenntartási támogatás, c) átmeneti segély, d) temetési segély, e) gyógyszerköltség átvállalása, f) szemétszállítási díj támogatása, g) A jogosulatlanul és rosszhiszem en igénybevett ellátás visszafizetésének elengedése, csökkentése, vagy részletekben történ visszafizetése figyelemmel az Sztv. 17. (5) bekezdésében foglaltakra. 3. E rendeletet az Sztv-vel., a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelettel (a továbbiakban: Vhr.) továbbá az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) Kormányrendelettel együtt kell alkalmazni. 4. Ha e rendelet eltér szabályt nem állapít meg, az ellátás iránti kérelmet az adósságkezelési szolgáltatás kivételével a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályánál lehet el terjeszteni, kizárólag a hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon. 3

4 5. Amennyiben a szociális ellátást kér az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni. 6. E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. -ában foglaltakat kell alkalmazni. 7. (1) A jövedelemszámításnál irányadó id szak a szociális ellátások esetében az Sztv. 10. (2)-(5) bekezdése. (2)A kérelmez által - a képvisel -testület hatáskörébe tartozó ellátások elbíráláshoz - benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. (3) A jövedelmet a) munkabérr l, munkáltató által fizetett táppénzr l a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy munkabér jegyzék, b) vállalkozó vagy stermel esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megel tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemr l Adó-és Pénzügyi Ellen rzési Hivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemr l nyilatkozat, c) munkanélküli ellátás esetén a Budapest F város Kormányhivatala Munkaügyi Központja Ráckevei Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata, és az utolsó havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, d) a gyermekgondozási támogatások esetében az utolsó havi szelvény vagy bankszámlakivonat, e) nyugdíj, nyugdíjszer rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a havi igazolószelvény, bankszámlakivonat, f) a családi pótlék és gyermektartásdíj esetén az utolsó havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, g) állam által megel legezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata, h) az ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, i) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megel tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat, j) amennyiben a kérelmez, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelsze- en vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az err l szóló nyilatkozatot és a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált álláskeres és ellátásban nem részesül, k) az egyéb jövedelmek esetén a kérelmez büntet jogi felel ssége mellett tett nyilatkozat, (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás) igazolja. (4) Kérelmez és a jövedelemszámítás szempontjából figyelembeveend személyek nyugdíj-törzsszámát és a nyugdíjas nevét tartalmazó nyugdíjösszesít jét a kérelem benyújtásakor be kell mutatni. (5) A házasság felbontását, gyermekelhelyezést illetve a gyermektartásdíjat a megállapító bírósági végzéssel vagy a tartásdíj megállapítása, végrehajtása iránti eljárás megindításáról kiállított irattal kell igazolni. Amennyiben a gyermekelhelyezésr l és a tartásdíj összegér l a szül k egyezséget kötöttek, úgy a Gyámhivatal igazolása, továbbá a tartásdíjra vonatkozó összegr l a kérelmez nyilatkozata is elfogadható. 4

5 (6) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat nyilvántartásaiban fellelhet ek. (7) A Vhr. által említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni. (8) Mell zni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetr l szóló nyilatkozatot, ha a kérelmez a kérelem benyújtását megel 3 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhet, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érint változás. Err l a kérelmez írásban köteles nyilatkozni. 8. (1) A döntésre jogosult szerv a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg. Szükség esetén környezettanulmányt kell beszerezni, továbbá a kérelmez kötelezhet arra, hogy saját, valamint családja vagyoni viszonyairól a Vhr. 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozaton nyilatkozzék. (2) Mell zni lehet új környezettanulmány felvételét, ha a kérelmez nél a kérelem benyújtását megel en 1 éven belül már készült környezettanulmány, és vélelmezhet, hogy körülményeiben nem állt el változás. 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése 9. (1) Az Sztv ában foglaltak szerint jogosulatlanul és rosszhiszem en igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhet el, vagy csökkenthet, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmez vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. (2) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhet, a részletfizetés id tartama azonban nem lehet hosszabb, mint 12 hónap. (3) A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetésének elengedését, csökkentését, vagy részletekben történ visszafizetését a polgármester engedélyezi. II. Fejezet Pénzbeli ellátások 4. A pénzbeli ellátások formái 10. Az e rendelet szerint nyújtható pénzbeli ellátások: a) aktív korúak ellátása b) lakásfenntartási támogatás c) ápolási díj d) átmeneti segély e) temetési segély 5. Aktív korúak ellátása 11. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaer -piaci helyzet aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az ellátás biztosításánál az Sztv /G. -ában és az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 5

6 12. (1) A nem foglalkoztatott személy - az Sztv. 37. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyi kör kivételével - a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat joger re emelkedését l számított 15 napon belül köteles megjelenni Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálatánál (továbbiakban: Szolgálat), ahol nyilvántartásba veszik. (2) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult a (1) bekezdésben foglaltak szerint nem jelenik meg a Szolgálatnál, a családgondozó 10 napon belül az otthonában felkeresi. Amennyiben a családgondozó nem tudja felvenni a kérelmez vel a kapcsolatot, a kérelmez nem veteti nyilvántartásba magát és távolmaradásának okát sem igazolja, azt a Szolgálat a tudomására jutásától számított 5 napon belül a jegyz felé írásban jelzi. (3) A Szolgálat családgondozója az együttm ködés megkötését l számított 15 napon belül továbbítja a megállapodást a jegyz nek. (4) A nyilvántartásba vételt l számított hatvan napon belül a Szolgálat a nem foglalkoztatott személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segít programot, arról a segélyben részesül személlyel írásban megállapodást köt, melyr l értesíti a jegyz t. (5) A nem foglalkoztatott személy teljesíti a beilleszkedést segít programban és az együttm ködési megállapodásban rögzített kötelezettségeit, melynek keretében részt vesz a számára meghatározott foglalkozásokon, tanácsadáson. (6) A beilleszkedést segít program típusai: a) egyéni foglalkozás keretében: aa) képességfejlesztés ab) önbizalom-er sítés ac) egyéni életvezetési tanácsadás ad) kommunikációfejlesztés ae) konfliktuskezelés af) képzésben való részvétel ag) adósságcsapdák elkerülésének fejlesztése ah) havi közüzemi számlák befizetésének bemutatása b) csoportos foglalkozáson: ba) életvitel, életformáló csoport bb) álláskeresést ösztönz csoport: Álláskeres Teaház, Állásbörze bc) háztartásgazdálkodási csoport bd) képességfejleszt csoport be) munkavégzésre felkészít foglalkozás 13. Amennyiben a segélyezett nem m ködik közre a 12. (1) bekezdésben foglaltakban, és a 13. (5) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, és ezt önhibáján kívüli okként 8 napon belül hitelt érdeml en nem igazolja, együttm ködést megszeg nek min sül. 6. Lakásfenntartási támogatás 14. (1) A lakásfenntartási támogatásra jogosultak körét, a jogosultság feltételeit az Sztv a határozza meg. (2) A polgármester az Sztv.-ben és az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén a) normatív lakásfenntartási támogatást és b) helyi önálló lakásfenntartási támogatást állapít meg. 6

7 15. (1) Helyi önálló lakásfenntartási támogatásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy f re jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének a 250%-át, és a lakásfenntartás indokolt költségei meghaladják a háztartás összjövedelmének a 15%-át. (2) A helyi önálló lakásfenntartási támogatás esetében az indokolt havi költség a lakás alapterületének és az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összegének a szorzata. Az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összege - figyelemmel az Sztv. 38. (10) bekezdésében meghatározott, a településen jellemz költségekre évben 450,-Ft. (3) A helyi önálló lakásfenntartási támogatás összege: a) amennyiben az egy f re es jövedelem a nyugdíjminimum 100%-át eléri, vagy annál kevesebb, a támogatás mértéke forintra kerekítve - a nyugdíjminimum 20%-a, b) amennyiben az egy f re es jövedelem a nyugdíjminimum %-a közötti, a támogatás mértéke forintra kerekítve - a nyugdíjminimum 15%-a, c) amennyiben az egy f re es jövedelem a nyugdíjminimum %-a közötti, a támogatás mértéke forintra kerekítve - a nyugdíjminimum 10%-a. (4) A helyi önálló lakásfenntartási támogatást augusztus 31. napjáig lehet megállapítani. (5) A helyi önálló lakásfenntartási támogatást egész évben folyamatosan lehet benyújtani. 16. (1) A lakásfenntartási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként egyaránt megállapítható. (2) Természetbeni ellátásként kell megállapítani akkor, ha a) a kérelem erre irányul b) a kérelmez életvitele alapján feltételezhet, hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem a lakhatás meg rzése érdekében történik. (3) A természetbeni ellátás formái: a közüzemi díj szolgáltató részére történ átutalása, lakáscélú törleszt részlet pénzintézet részére történ megfizetése, tüzel anyag vagy annak beszerzésére fordítható utalvány biztosítása. (4) Természetben folyósítandó támogatásra kell átváltoztatni a pénzben megállapított támogatást, amennyiben a lakhatás meg rzése érdekében ez indokolttá válik. 7. Ápolási díj 17. (1) Az ápolási díj megállapításának feltételeit és mértékét az Sztv a szabályozza. (2) A Bizottság az Sztv. 43/B. -a által biztosított felhatalmazása alapján ápolási díjat állapít meg az arra jogosult személy részére, ha a) az ápolt 18. életévét betöltött tartósan beteg személy, és b) az ápoló (támogatást igényl ) - a jegyes kivételével - az ápolt Ptk b) pontja szerinti hozzátartozója, c) családjában az egy f re számított jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetén 250%-át nem haladja meg és d) megfelel az Sztv ában foglalt feltételeknek. 7

8 (3) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a Vhr. 4. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez az Sztv ában foglalt dokumentumokat csatolni kell. (4) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 100%-a. (5) Az ápolási díj megszüntetésére az Sztv. 42. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (6) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni akkor is, ha az ápolást végz személy a kötelezettségét nem teljesíti. E tekintetben a kötelezettség nem teljesítésének min sül, ha a) az ápolást nem személyesen látja el, b) több egymást követ napon - ide nem értve az önhibáján kívüli akadályoztatást, egybefügg en legfeljebb 1 hónap id tartamig - nem gondoskodik az ápolt személy alapvet gondozási, ápolási igényének kielégítésér l, az ellátott és lakókörnyezete megfelel higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megel zésér l. (7) Az ápolást végz személy kötelezettség-teljesítését a Vadgesztenye Szociális Intézmény, mint házi segítségnyújtó szolgáltató gondozója ellen rizheti, aki ennek érdekében az önkormányzat által kijelölt személlyel környezettanulmány felvételére jogosult. 8. Átmeneti segély 18. (1) Amennyiben a kérelmez vagyoni, jövedelmi, egészségügyi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhet, hogy létfenntartását veszélyeztet élethelyzetbe kerül és azt önmagától nem tudja megoldani, egyszeri vagy meghatározott id tartamra, - de legfeljebb 3 hónapra szóló - és havi rendszerességgel fizetend átmeneti segély állapítható meg, amennyiben a) családjában az egy f re es jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) az egyedülél személy jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % -át. (2) Az egy alkalomra szóló átmeneti segély összege legalább 3.000,- forint, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a lehet. (3) A havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély összege havonta legalább 3.000,-Ft, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a lehet. (4) Átmeneti segély természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha a) a kérelem erre irányul vagy b) amennyiben az ellátásban részesül életvitele alapján az ellátás természetbeni nyújtása indokolt és célravezet bb. (5) A természetben nyújtott átmeneti segély formája élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási utalvány, vagy a segély meghatározott célra történ átutalása - ide értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is - lehet. 19. (1) Amennyiben a 18. (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak és a kérelmez baleset, betegség, elemi kár vagy más el re nem látható ok miatt nagymérték kiadással vagy 8

9 jövedelem csökkenéssel járó krízishelyzetbe kerül, s az összeg a gyógykezeléshez, a mindennapi életvitelhez szükséges eszköz beszerzéséhez vagy a károk elhárításához szükséges, az átmeneti segély vissza nem térítend támogatás (a továbbiakban: támogatás) formájában is nyújtható. (2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az átmeneti segély - ügyfél kérelmében foglaltaknak megfelel en - pénzintézeti kölcsönnek nem min sül kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) formájában is nyújtható. (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás, vagy a (2) bekezdés szerinti kölcsön összege legfeljebb ,- Ft lehet. (4) A kölcsön id tartama legfeljebb 12 hónap. (5) A kölcsön megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a visszafizetés id tartamáról, feltételeir l. (6) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal szerz dést kell kötni, amelyben rögzíteni kell a kifizetés módját, a visszafizetés módjára vonatkozó szabályokat, valamint fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is. 20. (1) Az átmeneti segély, a kölcsön és a támogatás iránti kérelem ügyében a polgármester dönt. (2) Az átmeneti segély kölcsönként történ megállapítása esetén a jogosulttal történ szer- déskötés a polgármester hatásköre. 21. (1) Átmeneti segély egyszeri f tési támogatásként állapítható meg október 1-t l március 31-ig terjed id szakra a 15. (1) bekezdésében foglalt feltételek együttes megléte esetén akkor, ha a jogosult kérelme erre irányul és szilárd tüzel anyaggal, vagy f olajjal biztosítja háztartása f tését. (2) A kérelmet a f tési szezon kezdetét megel hónap els napjától, a f tési szezon végét megel hónap utolsó napjáig lehet benyújtani. (3) Az egyszeri f tési támogatás összege legalább ,-Ft, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-a. (4) Az egyszeri f tési támogatás egyösszeg kifizetésére - a megállapítás napjától március 31. napjáig terjed id szakra -, a megállapítás napját követ hónap 30. napjáig kerül sor. 9. Temetési segély 22. (1) Temetési segélyre jogosult az eltemettet, ha az egy f re jutó havi jövedelem nem haladja meg a) családban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) egyedülél személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. (2) A temetési segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a, egyedülél személy esetén 300 %-a. (3) A mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 2011-ben ,-Ft. 9

10 III. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 10. A természetben nyújtott szociális ellátások formái 23. Az e rendelet szerint nyújtható természetbeni ellátások: a) köztemetés, b) közgyógyellátás, c) gyógyszerköltség átvállalása, d) adósságkezelési szolgáltatás, e) szemétszállítási térítési díj támogatása, f) közm fejlesztési támogatás g) lakásfenntartási támogatás. 11. Köztemetés 24. (1) Az Sztv a szerinti köztemetést a polgármester rendeli el. (2) A polgármester mentesíti az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek a megtérítését l, ha a) a kötelezett ezt kéri és b) különös méltánylást érdeml körülmény áll fenn, így; a vagyoni, jövedelmi, és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhet, hogy az eltemettetés költségeinek megfizetése létfenntartását veszélyeztetné. 12. Közgyógyellátás 25. (1) Alanyi és normatív alapon közgyógyellátásra jogosultak körét az Sztv. 50. (1)-(2) bekezdése szabályozza. (2) Méltányossági jogcímen közgyógyellátásra jogosult a) az egyedül él személy, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének a mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri; b) a családban él személy, ha az egy f re jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri. 13. Gyógyszerköltség átvállalása 26. (1) Az orvos által felírt gyógyszerek kiváltására támogatást kérhet az, aki rendelkezik az átmeneti segélyre való jogosultság feltételeivel és a létfenntartását a gyógyszerköltség kifizetése veszélyezteti. (2) Az átvállalt gyógyszerköltség éves összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 70%-át. 10

11 (3) A gyógyszerköltség kifizetését a polgármester határozattal engedélyezi a gyógyszertár által igazolt gyógyszerköltség alapján. (4) A gyógyszerköltség kifizetése utalvány formájában történik havi utólagos elszámolással. 14. Adósságkezelési szolgáltatás 27. (1) A Bizottság az Sztv. 55/B. (3) bekezdése szerinti adósságtípusok esetén az Sztv. 55/A. (2) bekezdés szerinti fels összeghatár figyelembe vételével lakhatást segít adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt, aki az Sztv ában foglalt feltételeknek megfelel, és vállalja az adósság és a megítélt támogatás közötti különbség megfizetését, továbbá vállalja a Szolgálat által m ködtetett adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, valamint a kérelmez fizetési készsége és képessége alapján az adósságkezel szakemberek véleménye szerint az adósságkezelési folyamat sikeressége vélelmezhet. (2) Az Sztv. 55. (1) bekezdés b) pontja szerinti jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a, egyedülél esetén annak 250%-a. (3) A támogatás az egy lakásban életvitelszer en együtt lakó személyek számától függ en a következ alapterület összkomfortos, vagy annál alacsonyabb komfortfokozatú lakásokhoz nyújtható: a) 2 személyig, maximum 65 m2 alapterület, maximum 2 szobás lakásra, b) 4 személyig, maximum 75 m2 alapterület, maximum 3 szobás lakásra, c) 5 személyig, maximum 100 m2 alapterület, maximum 4 szobás lakásra, d) ha 5 személynél több lakik a háztartásban, a c) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után további 5-5 m2 alapterülettel számolva. (4) A kérelmez nek a kérelem benyújtásával együtt igazolnia kell, hogy az adósságkezelési tanácsadás el készít szakaszában a Szolgálattal együttm ködött. (5) Az együttm ködés abban az esetben tekinthet megvalósultnak, ha a kérelmez a) az adósságkezelési tanácsadáson rendszeresen megjelenik, az esetleges távolmaradását el zetesen jelzi, vagy utólagosan igazolja, b) a tárgyhavi közüzemi díjakkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének eleget tesz és a befizetésekr l szóló igazolásokat bemutatja, c) az adósságcsökkentési támogatás elbírálásához szükséges jövedelem és egyéb igazolásokat beszerzi és bemutatja. (6) A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítása a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodája által, vagy szakért megbízásával történik. 28. A támogatás a szolgáltató felé történ utalással történik, egy összegben, vagy havi részletekben az adós vállalásától függ en. 29. (1) Támogatás csak a költségvetésben e célra meghatározott keret összegéig állapítható meg. (2) Azonos feltételek esetén els bbséget élvez az a kérelmez, aki: a) tartozásából az 27. (1) bekezdése szerinti önrészt egy összegben megfizeti, vagy b) családjában legalább 3 kiskorú gyereket nevel, vagy c) gyermekét egyedül neveli, vagy d) az Sztv. 55. (2) bekezdésében meghatározott tartozások közül csak egyféle tartozással rendelkezik. 11

12 30. (1) A támogatás iránti kérelem a Szolgálatnál nyújtandó be a rendelkezésre álló formanyomtatványon. (2) A támogatás iránti kérelemnek a kérelmez személyi adatai mellett tartalmaznia kell: a) az adósságkezelési támogatás körébe vont adósságok összegét, a keletkezés id szakáról szóló igazolást, b) a hátralék keletkezésének okáról szóló nyilatkozatot, dokumentumokat, c) a lakásban életvitelszer en együtt lakóknak a kérelem benyújtását megel 6 havi nettó jövedelmének igazolását, d) a kérelmez vállalásait e rendelet 31. (6) bekezdésében meghatározottak szerint e) a lakás kezel jével, a közüzemi szolgáltatókkal, pénzintézettel szemben fennálló tartozásokról szóló igazolásokat. (3) Amennyiben a kérelmez a rendeletben el írt igazolásokat, nyilatkozatokat a hiánypótlási felhívást követ 8 napon belül nem pótolja, úgy kérelmét el kell utasítani. (4) Az adósságkezelési támogatás megállapítására az Sztv. 55/A. -ban foglaltakat kell alkalmazni, az Sztv. 55/B. -ban foglalt esetekben a támogatást meg kell szüntetni. 15. Adósságkezelési tanácsadás 31. (1) Az adósságkezelési tanácsadást az önkormányzat a Szolgálat közrem ködésével biztosítja. (2) A Szolgálat adósságkezelési tanácsadással kapcsolatos feladatai az alábbiak: a) munkavállalási tanácsadás, b) mentálhigiénés támogatás, c) jogi tanácsadás, d) ügyintézés segítése, e) a vállalt kötelezettségek teljesítésének követése, ellen rzése, a folyamat értékelése, f) az együttm ködési megállapodásban vállaltak nem teljesítése esetén jelzés e rendelet 32. (1) bekezdése szerint, g) utógondozás. (3) Az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel az egyéni esetkezelés szakmai szabályai szerint, egyéni elbírálás alapján, el jegyzéssel, havonta legalább egyszeri személyes találkozással történik. (4) Az adósságkezelési tanácsadás keretén belül kérelmez és a Szolgálat Együttm ködési Megállapodást köt. (5) Az Együttm ködési Megállapodás tartalmazza: a) az együttm ködés tervezett id tartamát, b) az együttm ködés tartalmát, c) a Szolgálat vállalásait, d) a kérelmez vállalásait. (6) Az Együttm ködési Megállapodásban a kérelmez nek vállalnia kell: a) az önrész befizetésének egyösszeg vagy havi részletekben történ teljesítését, és az err l szóló igazolás havonkénti bemutatását a Szolgálat részére; b) arra vonatkozó nyilatkozatok, hogy az aktuális lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek eleget tesz és az err l szóló igazolásokat havi rendszerességgel bemutatja a Szolgálat részére; 12

13 c) amennyiben munkanélküli, a munkavállalás el segítése érdekében a felajánlott programokon részt vesz, a felajánlott közhasznú, közcélú vagy egyéb munkalehet séget elfogadja; d) adósságkezelési, életvezetési tanácsadásokon, tréningeken vesz részt; e) együttm ködik fizetési képessége javításában, indokolt esetben lakáscsere programban. 32. (1) A Szolgálat haladéktalanul, de legkés bb 5 munkanapon belül értesíti a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztálya útján a Bizottságot az együttm ködési folyamat megszakadásáról. (2) Az együttm ködési folyamat akkor tekinthet megszakadtnak, ha az adósságcsökkentési támogatásban részesül a) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti, illet leg b) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének id tartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget; c) a 31. (6) bekezdés szerinti egyéb vállalásoknak nem tesz eleget; d) a szolgáltatásra való jogosultság megállapításakor vagy a szolgáltatás tartama alatt valótlan adatokat közöl. (3) Az adósságcsökkentési támogatás folyósítását meg kell szüntetni, illetve a szolgáltatóknak, hitelez knek kifizetett támogatást az adóstól vissza kell követelni, ha az együttm ködési folyamat a (2) bekezdésben foglaltak szerint megszakad. (4) Az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás összege a közüzemi szolgáltató részére kerül átutalásra. A közüzemi szolgáltatók között a lakásfenntartási támogatás összegét az adósságcsökkentési támogatás folyósításával megegyez en kell megosztani. 16. Szemétszállítási térítési díj támogatása 33. (1) Szemétszállítási térítési díj támogatás állapítható meg szociális rászorultság alapján a Szigetszentmiklóson állandó bejelentett lakcímmel rendelkez nyugdíjas vagy nyugdíjas korú állampolgárnak, aki a) a kérelmezett címen életvitelszer en tartózkodik, b) a nevére szóló szolgáltatási számlával rendelkezik, és c) elmaradt tartozása a szolgáltató felé nincs. (2) Nem jogosult támogatásra: a) aki a nyugdíj mellett egyéb jogcímen rendszeres jövedelemben részesül, b) akinek az ingatlanában életvitelszer en más személy is tartózkodik, c) akinek a tulajdonában az Sztv. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon van. (3) A (2) bekezdés b) pontja alól kivételt képez: a) az unoka, amennyiben a nagyszül a részére kirendelt gyám, b) a fogyatékos személy, az I-II. csoportú rokkant, vagy a kérelmez öregségi nyugdíjban részesül - a Ptk b) pontjában meghatározottak szerinti - hozzátartozója a jegyes kivételével. 13

14 34. (1) A 33. -ban foglalt feltételek megléte esetén jogosult támogatásra az a nyugdíjban részesül személy, akinek háztartásában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülél esetén 350 %-át. (2) A támogatás mértéke a mindenkori szállítási díj 75 %-a. 35. (1) A támogatás benyújtása az erre a célra rendszeresített nyomtatványon történik. (2) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást, rokkantság esetén a leszázalékolásról szóló határozatot, valamint a szemétszállítást végz gazdasági egységnek a kérelmez nevére kiállított számláját, és a nemleges tartozásról szóló igazolását, valamint a vagyonnyilatkozatot. (3) A támogatás megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik. A jogosultság a kérelem benyújtását követ hónap 1. napjával állapítható meg. (4) A támogatás egy évre állapítható meg. (5) A már megállapított támogatás esetén a kérelmet a támogatás lejártát megel 2 hónapon belül lehet benyújtani. Ett l eltér esetben a támogatás elutasításra kerül. (6) A megállapított támogatási összeget a Polgármesteri Hivatal a szemétszállítási szolgáltatást végz gazdasági szervezetnek utalja át. 36. A támogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult a) elhunyt; b) kérelmezett címen életvitelszer en tartózkodásával felhagy; c) a megállapítást követ en a rá es 25%-os részt nem fizeti és a szolgáltatónál tartozást halmoz fel. 17. Közm fejlesztési támogatás 37. (1) A szociálisan rászorulóknak egyszeri, vissza nem térítend közm fejlesztési támogatás nyújtható lakóházuk víz-, csatorna- illetve földgázbekötéséhez, a beruházás megvalósulásának évében. (2) A támogatás megállapításának feltételei: a) kérelmez a kérelmezett ingatlanon - tulajdonosként - állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszer en tartózkodik; b) az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ba) családban a 200%-át, bb) egyedülél esetén a 300%-át, c) a rászorulónak nincs a tulajdonában az Sztv. 4. (1) bekezdése b) pontjában meghatározott vagyon. (3) A támogatás mértéke a) egy közm bekötése esetén az önrész 50 %-a, maximum ,-Ft, b) több közm egyidej bekötése esetén ,-Ft a kérelmez választása szerinti felosztási arányban. 38. (1) A közm fejlesztési támogatás megállapítása a Bizottság hatáskörébe tartozik. (2) A megállapított támogatást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya utalja 14

15 a) az ügyfél és közüzemi szolgáltató által megkötött szerz dés alapján a közm vet biztosító számlaszámára vagy b) az ügyfél általi befizetés igazolása után az ügyfél által megadott címre, vagy számlaszámra. IV. Fejezet A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására vonatkozó különös szabályok 18. Méltányosság 39. (1) E rendeletben szabályozott átmeneti segély, temetési segély, gyógyszerköltség átvállalás ellátásokat a döntésre jogosult méltányosságból abban az esetben is megállapíthatja, ha a kérelmez nem felel meg az e rendelet 18. (1) bekezdésében, a 22. (1) bekezdésében és a 26. (1) bekezdésében el írt jövedelmi feltételeknek. (2) Szemétszállítási támogatást és közm fejlesztési támogatást a döntésre jogosult méltányosságból abban az esetben is megállapíthat, ha a kérelmez nem felel meg az e rendelet 33. (1) bekezdésében el írt jövedelmi feltételeknek, a 37. (2) bekezdésében el írt feltételeknek, azonban ezekben az esetekben a közm fejlesztési támogatás összegének az 50%-a, szemétszállítási térítési díjkedvezményként a mindenkori szállítási díj 50%-a adható. (3) Lakásfenntartási támogatást és adósságkezelési támogatást a döntésre jogosult méltányosságból abban az esetben is megállapíthat, amennyiben a jövedelem az e rendelet 15. (1) bekezdésében és a 27. (2) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt 30%-al, továbbá az alapterület az e rendelet 27. (3) bekezdésében meghatározott alapterületet 30 %-kal meghaladja. (4) A képvisel -testület kivételes méltányosságból támogatást állapíthat meg az (1), (2), (3) bekezdésben nem szabályozott esetekben. (5) Méltányosságból, kivételes méltányosság gyakorolható különösen abban az esetben, ha a kérelmez t és családját elemi kár, katasztrófa, betegség, vis maior helyzet sújtja, továbbá az eset összes körülményét mérlegelve az ellátás hiánya a kérelmez vagy családja létfenntartását veszélyeztetné. V. Fejezet Záró rendelkezések 19. Hatályba léptet rendelkezések 40. Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba. 41. E rendelet 15. (4) bekezdése szeptember 1-jén hatályát veszti. 42. Hatályát veszti 1. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21.) önkormányzati rendelete, 2. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 32/2007. (XI.21.) önkormányzati rendelete, 15

16 3. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 25/2008. (VIII.27.) önkormányzati rendelete, 4. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21. önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 13/2009. (III.26.) önkormányzati rendelete, 5. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21. önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 21/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelete, valamint 6. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21. önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 6/2010. (II.26.) önkormányzati rendelete. 20. Átmeneti rendelkezések 43. E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lév joger s határozattal el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben a döntés az ügyfélre nézve kedvez bb. dr. Borók Dóra jegyz Szabó József polgármester ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete ezen rendeletét április 27. napján tartott ülésén alkotta, április 28. napján kihirdetésre került. dr. Borók Dóra jegyz 16

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2007.(III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

III. 1. 14/2011. (IV.28.)

III. 1. 14/2011. (IV.28.) SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 14/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszerér l Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések...3 1. A rendelet

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete. 8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete. 8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati (a továbbiakban:

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA II. PÉNZBENI ELLÁTÁSOK

I. A RENDELET HATÁLYA II. PÉNZBENI ELLÁTÁSOK Babót Község Önkormányzata Képviselô-testületének 3 /2007. (II. 26.) rendelete A FELNÔTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselô-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2007.(IV.3.) rendelete A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő testülete a

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/1998. (X.9.) ör. sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők nehézségeinek enyhítéséről és a lakhatás körülményeinek javításáról Kalocsa

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA, ALAPELVEI A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA, ALAPELVEI A RENDELET HATÁLYA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2007.III.21./ SZ. r e n d e l e t e A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idszakos létfenntartási gondokkal küzd,

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások rendszeréről

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének 2/2008.(III.31.) számú rendelete feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló a 14/2007. (XII.22.) számú 9/2006.(IX.12.)

Részletesebben

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.09.) Önkormányzati rendelete Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK. 12/2006.(XII.19.) R E N D E L E T E a szociális ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK. 12/2006.(XII.19.) R E N D E L E T E a szociális ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 12/2006.(XII.19.) R E N D E L E T E a szociális ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi III. törvény

Részletesebben

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2007. (VI.29.) rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2007. (VI.29.) rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2007. (VI.29.) rendelete A FELNÔTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 12/1997. (III.1.) számú r e n d e l e t e A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya 1.

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási szabályok

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási szabályok Dorog Város Önkormányzatának 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Dorog Város Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(III.23.)önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(III.23.)önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(III.23.)önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések

Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a magánlakásépítéshez,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE a szociális ellátások helyi szabályozásáról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátások helyi szabályozásáról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 12.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 12.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 12.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Ravazd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális

Részletesebben