I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya Hatásköri és eljárási rendelkezések A jogosulatlanul igénybevett ellátás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás"

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról

2 Tartalom I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya Hatásköri és eljárási rendelkezések A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése...5 II. Fejezet Pénzbeli ellátások 5 4. A pénzbeli ellátások formái Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély...9 III. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások A természetben nyújtott szociális ellátások formái Köztemetés Közgyógyellátás Gyógyszerköltség átvállalása Adósságkezelési szolgáltatás Adósságkezelési tanácsadás Szemétszállítási térítési díj támogatása Közm fejlesztési támogatás IV. Fejezet A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására vonatkozó különös szabályok Méltányosság V. Fejezet Záró rendelkezések Hatályba léptet rendelkezések Átmeneti rendelkezések

3 Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 37/D. (3) bekezdésében, 38. (1) bekezdés c) pontjában, és (9) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, 45. -ában, 46. -ában, 47. (5) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55. (1) b) pontjában és (3) bekezdésében, 55/C. (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, 60. (3)- (4) bekezdésében, 92. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ ket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. -ában foglaltakra. 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések 2. (1) A Képvisel -testület az alábbi ellátási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Népjóléti Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza: a) az Szt. 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díj, b) az Sztv. 38. (1) bekezdés b) pontja szerinti adósságkezelési szolgáltatásban részesü- k lakásfenntartási támogatása, c) az e rendelet 30. -ban foglalt közm fejlesztési támogatás, d) adósságkezelési szolgáltatás. (2) A Képvisel -testület az alábbi ellátási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Polgármesterre ruházza: a) az Sztv. 38. (1) bekezdés a) pontja szerinti normatív lakásfenntartási támogatás, b) az Sztv. 38. (1) bekezdés c) pontja szerinti helyi önálló lakásfenntartási támogatás, c) átmeneti segély, d) temetési segély, e) gyógyszerköltség átvállalása, f) szemétszállítási díj támogatása, g) A jogosulatlanul és rosszhiszem en igénybevett ellátás visszafizetésének elengedése, csökkentése, vagy részletekben történ visszafizetése figyelemmel az Sztv. 17. (5) bekezdésében foglaltakra. 3. E rendeletet az Sztv-vel., a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelettel (a továbbiakban: Vhr.) továbbá az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) Kormányrendelettel együtt kell alkalmazni. 4. Ha e rendelet eltér szabályt nem állapít meg, az ellátás iránti kérelmet az adósságkezelési szolgáltatás kivételével a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályánál lehet el terjeszteni, kizárólag a hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon. 3

4 5. Amennyiben a szociális ellátást kér az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni. 6. E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. -ában foglaltakat kell alkalmazni. 7. (1) A jövedelemszámításnál irányadó id szak a szociális ellátások esetében az Sztv. 10. (2)-(5) bekezdése. (2)A kérelmez által - a képvisel -testület hatáskörébe tartozó ellátások elbíráláshoz - benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. (3) A jövedelmet a) munkabérr l, munkáltató által fizetett táppénzr l a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy munkabér jegyzék, b) vállalkozó vagy stermel esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megel tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemr l Adó-és Pénzügyi Ellen rzési Hivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemr l nyilatkozat, c) munkanélküli ellátás esetén a Budapest F város Kormányhivatala Munkaügyi Központja Ráckevei Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata, és az utolsó havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, d) a gyermekgondozási támogatások esetében az utolsó havi szelvény vagy bankszámlakivonat, e) nyugdíj, nyugdíjszer rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a havi igazolószelvény, bankszámlakivonat, f) a családi pótlék és gyermektartásdíj esetén az utolsó havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, g) állam által megel legezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata, h) az ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, i) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megel tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat, j) amennyiben a kérelmez, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelsze- en vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az err l szóló nyilatkozatot és a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált álláskeres és ellátásban nem részesül, k) az egyéb jövedelmek esetén a kérelmez büntet jogi felel ssége mellett tett nyilatkozat, (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás) igazolja. (4) Kérelmez és a jövedelemszámítás szempontjából figyelembeveend személyek nyugdíj-törzsszámát és a nyugdíjas nevét tartalmazó nyugdíjösszesít jét a kérelem benyújtásakor be kell mutatni. (5) A házasság felbontását, gyermekelhelyezést illetve a gyermektartásdíjat a megállapító bírósági végzéssel vagy a tartásdíj megállapítása, végrehajtása iránti eljárás megindításáról kiállított irattal kell igazolni. Amennyiben a gyermekelhelyezésr l és a tartásdíj összegér l a szül k egyezséget kötöttek, úgy a Gyámhivatal igazolása, továbbá a tartásdíjra vonatkozó összegr l a kérelmez nyilatkozata is elfogadható. 4

5 (6) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat nyilvántartásaiban fellelhet ek. (7) A Vhr. által említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni. (8) Mell zni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetr l szóló nyilatkozatot, ha a kérelmez a kérelem benyújtását megel 3 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhet, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érint változás. Err l a kérelmez írásban köteles nyilatkozni. 8. (1) A döntésre jogosult szerv a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg. Szükség esetén környezettanulmányt kell beszerezni, továbbá a kérelmez kötelezhet arra, hogy saját, valamint családja vagyoni viszonyairól a Vhr. 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozaton nyilatkozzék. (2) Mell zni lehet új környezettanulmány felvételét, ha a kérelmez nél a kérelem benyújtását megel en 1 éven belül már készült környezettanulmány, és vélelmezhet, hogy körülményeiben nem állt el változás. 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése 9. (1) Az Sztv ában foglaltak szerint jogosulatlanul és rosszhiszem en igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhet el, vagy csökkenthet, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmez vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. (2) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhet, a részletfizetés id tartama azonban nem lehet hosszabb, mint 12 hónap. (3) A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetésének elengedését, csökkentését, vagy részletekben történ visszafizetését a polgármester engedélyezi. II. Fejezet Pénzbeli ellátások 4. A pénzbeli ellátások formái 10. Az e rendelet szerint nyújtható pénzbeli ellátások: a) aktív korúak ellátása b) lakásfenntartási támogatás c) ápolási díj d) átmeneti segély e) temetési segély 5. Aktív korúak ellátása 11. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaer -piaci helyzet aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az ellátás biztosításánál az Sztv /G. -ában és az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 5

6 12. (1) A nem foglalkoztatott személy - az Sztv. 37. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyi kör kivételével - a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat joger re emelkedését l számított 15 napon belül köteles megjelenni Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálatánál (továbbiakban: Szolgálat), ahol nyilvántartásba veszik. (2) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult a (1) bekezdésben foglaltak szerint nem jelenik meg a Szolgálatnál, a családgondozó 10 napon belül az otthonában felkeresi. Amennyiben a családgondozó nem tudja felvenni a kérelmez vel a kapcsolatot, a kérelmez nem veteti nyilvántartásba magát és távolmaradásának okát sem igazolja, azt a Szolgálat a tudomására jutásától számított 5 napon belül a jegyz felé írásban jelzi. (3) A Szolgálat családgondozója az együttm ködés megkötését l számított 15 napon belül továbbítja a megállapodást a jegyz nek. (4) A nyilvántartásba vételt l számított hatvan napon belül a Szolgálat a nem foglalkoztatott személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segít programot, arról a segélyben részesül személlyel írásban megállapodást köt, melyr l értesíti a jegyz t. (5) A nem foglalkoztatott személy teljesíti a beilleszkedést segít programban és az együttm ködési megállapodásban rögzített kötelezettségeit, melynek keretében részt vesz a számára meghatározott foglalkozásokon, tanácsadáson. (6) A beilleszkedést segít program típusai: a) egyéni foglalkozás keretében: aa) képességfejlesztés ab) önbizalom-er sítés ac) egyéni életvezetési tanácsadás ad) kommunikációfejlesztés ae) konfliktuskezelés af) képzésben való részvétel ag) adósságcsapdák elkerülésének fejlesztése ah) havi közüzemi számlák befizetésének bemutatása b) csoportos foglalkozáson: ba) életvitel, életformáló csoport bb) álláskeresést ösztönz csoport: Álláskeres Teaház, Állásbörze bc) háztartásgazdálkodási csoport bd) képességfejleszt csoport be) munkavégzésre felkészít foglalkozás 13. Amennyiben a segélyezett nem m ködik közre a 12. (1) bekezdésben foglaltakban, és a 13. (5) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, és ezt önhibáján kívüli okként 8 napon belül hitelt érdeml en nem igazolja, együttm ködést megszeg nek min sül. 6. Lakásfenntartási támogatás 14. (1) A lakásfenntartási támogatásra jogosultak körét, a jogosultság feltételeit az Sztv a határozza meg. (2) A polgármester az Sztv.-ben és az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén a) normatív lakásfenntartási támogatást és b) helyi önálló lakásfenntartási támogatást állapít meg. 6

7 15. (1) Helyi önálló lakásfenntartási támogatásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy f re jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének a 250%-át, és a lakásfenntartás indokolt költségei meghaladják a háztartás összjövedelmének a 15%-át. (2) A helyi önálló lakásfenntartási támogatás esetében az indokolt havi költség a lakás alapterületének és az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összegének a szorzata. Az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összege - figyelemmel az Sztv. 38. (10) bekezdésében meghatározott, a településen jellemz költségekre évben 450,-Ft. (3) A helyi önálló lakásfenntartási támogatás összege: a) amennyiben az egy f re es jövedelem a nyugdíjminimum 100%-át eléri, vagy annál kevesebb, a támogatás mértéke forintra kerekítve - a nyugdíjminimum 20%-a, b) amennyiben az egy f re es jövedelem a nyugdíjminimum %-a közötti, a támogatás mértéke forintra kerekítve - a nyugdíjminimum 15%-a, c) amennyiben az egy f re es jövedelem a nyugdíjminimum %-a közötti, a támogatás mértéke forintra kerekítve - a nyugdíjminimum 10%-a. (4) A helyi önálló lakásfenntartási támogatást augusztus 31. napjáig lehet megállapítani. (5) A helyi önálló lakásfenntartási támogatást egész évben folyamatosan lehet benyújtani. 16. (1) A lakásfenntartási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként egyaránt megállapítható. (2) Természetbeni ellátásként kell megállapítani akkor, ha a) a kérelem erre irányul b) a kérelmez életvitele alapján feltételezhet, hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem a lakhatás meg rzése érdekében történik. (3) A természetbeni ellátás formái: a közüzemi díj szolgáltató részére történ átutalása, lakáscélú törleszt részlet pénzintézet részére történ megfizetése, tüzel anyag vagy annak beszerzésére fordítható utalvány biztosítása. (4) Természetben folyósítandó támogatásra kell átváltoztatni a pénzben megállapított támogatást, amennyiben a lakhatás meg rzése érdekében ez indokolttá válik. 7. Ápolási díj 17. (1) Az ápolási díj megállapításának feltételeit és mértékét az Sztv a szabályozza. (2) A Bizottság az Sztv. 43/B. -a által biztosított felhatalmazása alapján ápolási díjat állapít meg az arra jogosult személy részére, ha a) az ápolt 18. életévét betöltött tartósan beteg személy, és b) az ápoló (támogatást igényl ) - a jegyes kivételével - az ápolt Ptk b) pontja szerinti hozzátartozója, c) családjában az egy f re számított jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetén 250%-át nem haladja meg és d) megfelel az Sztv ában foglalt feltételeknek. 7

8 (3) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a Vhr. 4. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez az Sztv ában foglalt dokumentumokat csatolni kell. (4) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 100%-a. (5) Az ápolási díj megszüntetésére az Sztv. 42. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (6) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni akkor is, ha az ápolást végz személy a kötelezettségét nem teljesíti. E tekintetben a kötelezettség nem teljesítésének min sül, ha a) az ápolást nem személyesen látja el, b) több egymást követ napon - ide nem értve az önhibáján kívüli akadályoztatást, egybefügg en legfeljebb 1 hónap id tartamig - nem gondoskodik az ápolt személy alapvet gondozási, ápolási igényének kielégítésér l, az ellátott és lakókörnyezete megfelel higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megel zésér l. (7) Az ápolást végz személy kötelezettség-teljesítését a Vadgesztenye Szociális Intézmény, mint házi segítségnyújtó szolgáltató gondozója ellen rizheti, aki ennek érdekében az önkormányzat által kijelölt személlyel környezettanulmány felvételére jogosult. 8. Átmeneti segély 18. (1) Amennyiben a kérelmez vagyoni, jövedelmi, egészségügyi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhet, hogy létfenntartását veszélyeztet élethelyzetbe kerül és azt önmagától nem tudja megoldani, egyszeri vagy meghatározott id tartamra, - de legfeljebb 3 hónapra szóló - és havi rendszerességgel fizetend átmeneti segély állapítható meg, amennyiben a) családjában az egy f re es jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) az egyedülél személy jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % -át. (2) Az egy alkalomra szóló átmeneti segély összege legalább 3.000,- forint, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a lehet. (3) A havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély összege havonta legalább 3.000,-Ft, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a lehet. (4) Átmeneti segély természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha a) a kérelem erre irányul vagy b) amennyiben az ellátásban részesül életvitele alapján az ellátás természetbeni nyújtása indokolt és célravezet bb. (5) A természetben nyújtott átmeneti segély formája élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási utalvány, vagy a segély meghatározott célra történ átutalása - ide értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is - lehet. 19. (1) Amennyiben a 18. (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak és a kérelmez baleset, betegség, elemi kár vagy más el re nem látható ok miatt nagymérték kiadással vagy 8

9 jövedelem csökkenéssel járó krízishelyzetbe kerül, s az összeg a gyógykezeléshez, a mindennapi életvitelhez szükséges eszköz beszerzéséhez vagy a károk elhárításához szükséges, az átmeneti segély vissza nem térítend támogatás (a továbbiakban: támogatás) formájában is nyújtható. (2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az átmeneti segély - ügyfél kérelmében foglaltaknak megfelel en - pénzintézeti kölcsönnek nem min sül kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) formájában is nyújtható. (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás, vagy a (2) bekezdés szerinti kölcsön összege legfeljebb ,- Ft lehet. (4) A kölcsön id tartama legfeljebb 12 hónap. (5) A kölcsön megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a visszafizetés id tartamáról, feltételeir l. (6) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal szerz dést kell kötni, amelyben rögzíteni kell a kifizetés módját, a visszafizetés módjára vonatkozó szabályokat, valamint fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is. 20. (1) Az átmeneti segély, a kölcsön és a támogatás iránti kérelem ügyében a polgármester dönt. (2) Az átmeneti segély kölcsönként történ megállapítása esetén a jogosulttal történ szer- déskötés a polgármester hatásköre. 21. (1) Átmeneti segély egyszeri f tési támogatásként állapítható meg október 1-t l március 31-ig terjed id szakra a 15. (1) bekezdésében foglalt feltételek együttes megléte esetén akkor, ha a jogosult kérelme erre irányul és szilárd tüzel anyaggal, vagy f olajjal biztosítja háztartása f tését. (2) A kérelmet a f tési szezon kezdetét megel hónap els napjától, a f tési szezon végét megel hónap utolsó napjáig lehet benyújtani. (3) Az egyszeri f tési támogatás összege legalább ,-Ft, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-a. (4) Az egyszeri f tési támogatás egyösszeg kifizetésére - a megállapítás napjától március 31. napjáig terjed id szakra -, a megállapítás napját követ hónap 30. napjáig kerül sor. 9. Temetési segély 22. (1) Temetési segélyre jogosult az eltemettet, ha az egy f re jutó havi jövedelem nem haladja meg a) családban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) egyedülél személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. (2) A temetési segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a, egyedülél személy esetén 300 %-a. (3) A mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 2011-ben ,-Ft. 9

10 III. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 10. A természetben nyújtott szociális ellátások formái 23. Az e rendelet szerint nyújtható természetbeni ellátások: a) köztemetés, b) közgyógyellátás, c) gyógyszerköltség átvállalása, d) adósságkezelési szolgáltatás, e) szemétszállítási térítési díj támogatása, f) közm fejlesztési támogatás g) lakásfenntartási támogatás. 11. Köztemetés 24. (1) Az Sztv a szerinti köztemetést a polgármester rendeli el. (2) A polgármester mentesíti az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek a megtérítését l, ha a) a kötelezett ezt kéri és b) különös méltánylást érdeml körülmény áll fenn, így; a vagyoni, jövedelmi, és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhet, hogy az eltemettetés költségeinek megfizetése létfenntartását veszélyeztetné. 12. Közgyógyellátás 25. (1) Alanyi és normatív alapon közgyógyellátásra jogosultak körét az Sztv. 50. (1)-(2) bekezdése szabályozza. (2) Méltányossági jogcímen közgyógyellátásra jogosult a) az egyedül él személy, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének a mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri; b) a családban él személy, ha az egy f re jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri. 13. Gyógyszerköltség átvállalása 26. (1) Az orvos által felírt gyógyszerek kiváltására támogatást kérhet az, aki rendelkezik az átmeneti segélyre való jogosultság feltételeivel és a létfenntartását a gyógyszerköltség kifizetése veszélyezteti. (2) Az átvállalt gyógyszerköltség éves összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 70%-át. 10

11 (3) A gyógyszerköltség kifizetését a polgármester határozattal engedélyezi a gyógyszertár által igazolt gyógyszerköltség alapján. (4) A gyógyszerköltség kifizetése utalvány formájában történik havi utólagos elszámolással. 14. Adósságkezelési szolgáltatás 27. (1) A Bizottság az Sztv. 55/B. (3) bekezdése szerinti adósságtípusok esetén az Sztv. 55/A. (2) bekezdés szerinti fels összeghatár figyelembe vételével lakhatást segít adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt, aki az Sztv ában foglalt feltételeknek megfelel, és vállalja az adósság és a megítélt támogatás közötti különbség megfizetését, továbbá vállalja a Szolgálat által m ködtetett adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, valamint a kérelmez fizetési készsége és képessége alapján az adósságkezel szakemberek véleménye szerint az adósságkezelési folyamat sikeressége vélelmezhet. (2) Az Sztv. 55. (1) bekezdés b) pontja szerinti jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a, egyedülél esetén annak 250%-a. (3) A támogatás az egy lakásban életvitelszer en együtt lakó személyek számától függ en a következ alapterület összkomfortos, vagy annál alacsonyabb komfortfokozatú lakásokhoz nyújtható: a) 2 személyig, maximum 65 m2 alapterület, maximum 2 szobás lakásra, b) 4 személyig, maximum 75 m2 alapterület, maximum 3 szobás lakásra, c) 5 személyig, maximum 100 m2 alapterület, maximum 4 szobás lakásra, d) ha 5 személynél több lakik a háztartásban, a c) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után további 5-5 m2 alapterülettel számolva. (4) A kérelmez nek a kérelem benyújtásával együtt igazolnia kell, hogy az adósságkezelési tanácsadás el készít szakaszában a Szolgálattal együttm ködött. (5) Az együttm ködés abban az esetben tekinthet megvalósultnak, ha a kérelmez a) az adósságkezelési tanácsadáson rendszeresen megjelenik, az esetleges távolmaradását el zetesen jelzi, vagy utólagosan igazolja, b) a tárgyhavi közüzemi díjakkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének eleget tesz és a befizetésekr l szóló igazolásokat bemutatja, c) az adósságcsökkentési támogatás elbírálásához szükséges jövedelem és egyéb igazolásokat beszerzi és bemutatja. (6) A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítása a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodája által, vagy szakért megbízásával történik. 28. A támogatás a szolgáltató felé történ utalással történik, egy összegben, vagy havi részletekben az adós vállalásától függ en. 29. (1) Támogatás csak a költségvetésben e célra meghatározott keret összegéig állapítható meg. (2) Azonos feltételek esetén els bbséget élvez az a kérelmez, aki: a) tartozásából az 27. (1) bekezdése szerinti önrészt egy összegben megfizeti, vagy b) családjában legalább 3 kiskorú gyereket nevel, vagy c) gyermekét egyedül neveli, vagy d) az Sztv. 55. (2) bekezdésében meghatározott tartozások közül csak egyféle tartozással rendelkezik. 11

12 30. (1) A támogatás iránti kérelem a Szolgálatnál nyújtandó be a rendelkezésre álló formanyomtatványon. (2) A támogatás iránti kérelemnek a kérelmez személyi adatai mellett tartalmaznia kell: a) az adósságkezelési támogatás körébe vont adósságok összegét, a keletkezés id szakáról szóló igazolást, b) a hátralék keletkezésének okáról szóló nyilatkozatot, dokumentumokat, c) a lakásban életvitelszer en együtt lakóknak a kérelem benyújtását megel 6 havi nettó jövedelmének igazolását, d) a kérelmez vállalásait e rendelet 31. (6) bekezdésében meghatározottak szerint e) a lakás kezel jével, a közüzemi szolgáltatókkal, pénzintézettel szemben fennálló tartozásokról szóló igazolásokat. (3) Amennyiben a kérelmez a rendeletben el írt igazolásokat, nyilatkozatokat a hiánypótlási felhívást követ 8 napon belül nem pótolja, úgy kérelmét el kell utasítani. (4) Az adósságkezelési támogatás megállapítására az Sztv. 55/A. -ban foglaltakat kell alkalmazni, az Sztv. 55/B. -ban foglalt esetekben a támogatást meg kell szüntetni. 15. Adósságkezelési tanácsadás 31. (1) Az adósságkezelési tanácsadást az önkormányzat a Szolgálat közrem ködésével biztosítja. (2) A Szolgálat adósságkezelési tanácsadással kapcsolatos feladatai az alábbiak: a) munkavállalási tanácsadás, b) mentálhigiénés támogatás, c) jogi tanácsadás, d) ügyintézés segítése, e) a vállalt kötelezettségek teljesítésének követése, ellen rzése, a folyamat értékelése, f) az együttm ködési megállapodásban vállaltak nem teljesítése esetén jelzés e rendelet 32. (1) bekezdése szerint, g) utógondozás. (3) Az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel az egyéni esetkezelés szakmai szabályai szerint, egyéni elbírálás alapján, el jegyzéssel, havonta legalább egyszeri személyes találkozással történik. (4) Az adósságkezelési tanácsadás keretén belül kérelmez és a Szolgálat Együttm ködési Megállapodást köt. (5) Az Együttm ködési Megállapodás tartalmazza: a) az együttm ködés tervezett id tartamát, b) az együttm ködés tartalmát, c) a Szolgálat vállalásait, d) a kérelmez vállalásait. (6) Az Együttm ködési Megállapodásban a kérelmez nek vállalnia kell: a) az önrész befizetésének egyösszeg vagy havi részletekben történ teljesítését, és az err l szóló igazolás havonkénti bemutatását a Szolgálat részére; b) arra vonatkozó nyilatkozatok, hogy az aktuális lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek eleget tesz és az err l szóló igazolásokat havi rendszerességgel bemutatja a Szolgálat részére; 12

13 c) amennyiben munkanélküli, a munkavállalás el segítése érdekében a felajánlott programokon részt vesz, a felajánlott közhasznú, közcélú vagy egyéb munkalehet séget elfogadja; d) adósságkezelési, életvezetési tanácsadásokon, tréningeken vesz részt; e) együttm ködik fizetési képessége javításában, indokolt esetben lakáscsere programban. 32. (1) A Szolgálat haladéktalanul, de legkés bb 5 munkanapon belül értesíti a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztálya útján a Bizottságot az együttm ködési folyamat megszakadásáról. (2) Az együttm ködési folyamat akkor tekinthet megszakadtnak, ha az adósságcsökkentési támogatásban részesül a) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti, illet leg b) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének id tartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget; c) a 31. (6) bekezdés szerinti egyéb vállalásoknak nem tesz eleget; d) a szolgáltatásra való jogosultság megállapításakor vagy a szolgáltatás tartama alatt valótlan adatokat közöl. (3) Az adósságcsökkentési támogatás folyósítását meg kell szüntetni, illetve a szolgáltatóknak, hitelez knek kifizetett támogatást az adóstól vissza kell követelni, ha az együttm ködési folyamat a (2) bekezdésben foglaltak szerint megszakad. (4) Az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás összege a közüzemi szolgáltató részére kerül átutalásra. A közüzemi szolgáltatók között a lakásfenntartási támogatás összegét az adósságcsökkentési támogatás folyósításával megegyez en kell megosztani. 16. Szemétszállítási térítési díj támogatása 33. (1) Szemétszállítási térítési díj támogatás állapítható meg szociális rászorultság alapján a Szigetszentmiklóson állandó bejelentett lakcímmel rendelkez nyugdíjas vagy nyugdíjas korú állampolgárnak, aki a) a kérelmezett címen életvitelszer en tartózkodik, b) a nevére szóló szolgáltatási számlával rendelkezik, és c) elmaradt tartozása a szolgáltató felé nincs. (2) Nem jogosult támogatásra: a) aki a nyugdíj mellett egyéb jogcímen rendszeres jövedelemben részesül, b) akinek az ingatlanában életvitelszer en más személy is tartózkodik, c) akinek a tulajdonában az Sztv. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon van. (3) A (2) bekezdés b) pontja alól kivételt képez: a) az unoka, amennyiben a nagyszül a részére kirendelt gyám, b) a fogyatékos személy, az I-II. csoportú rokkant, vagy a kérelmez öregségi nyugdíjban részesül - a Ptk b) pontjában meghatározottak szerinti - hozzátartozója a jegyes kivételével. 13

14 34. (1) A 33. -ban foglalt feltételek megléte esetén jogosult támogatásra az a nyugdíjban részesül személy, akinek háztartásában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülél esetén 350 %-át. (2) A támogatás mértéke a mindenkori szállítási díj 75 %-a. 35. (1) A támogatás benyújtása az erre a célra rendszeresített nyomtatványon történik. (2) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást, rokkantság esetén a leszázalékolásról szóló határozatot, valamint a szemétszállítást végz gazdasági egységnek a kérelmez nevére kiállított számláját, és a nemleges tartozásról szóló igazolását, valamint a vagyonnyilatkozatot. (3) A támogatás megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik. A jogosultság a kérelem benyújtását követ hónap 1. napjával állapítható meg. (4) A támogatás egy évre állapítható meg. (5) A már megállapított támogatás esetén a kérelmet a támogatás lejártát megel 2 hónapon belül lehet benyújtani. Ett l eltér esetben a támogatás elutasításra kerül. (6) A megállapított támogatási összeget a Polgármesteri Hivatal a szemétszállítási szolgáltatást végz gazdasági szervezetnek utalja át. 36. A támogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult a) elhunyt; b) kérelmezett címen életvitelszer en tartózkodásával felhagy; c) a megállapítást követ en a rá es 25%-os részt nem fizeti és a szolgáltatónál tartozást halmoz fel. 17. Közm fejlesztési támogatás 37. (1) A szociálisan rászorulóknak egyszeri, vissza nem térítend közm fejlesztési támogatás nyújtható lakóházuk víz-, csatorna- illetve földgázbekötéséhez, a beruházás megvalósulásának évében. (2) A támogatás megállapításának feltételei: a) kérelmez a kérelmezett ingatlanon - tulajdonosként - állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszer en tartózkodik; b) az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ba) családban a 200%-át, bb) egyedülél esetén a 300%-át, c) a rászorulónak nincs a tulajdonában az Sztv. 4. (1) bekezdése b) pontjában meghatározott vagyon. (3) A támogatás mértéke a) egy közm bekötése esetén az önrész 50 %-a, maximum ,-Ft, b) több közm egyidej bekötése esetén ,-Ft a kérelmez választása szerinti felosztási arányban. 38. (1) A közm fejlesztési támogatás megállapítása a Bizottság hatáskörébe tartozik. (2) A megállapított támogatást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya utalja 14

15 a) az ügyfél és közüzemi szolgáltató által megkötött szerz dés alapján a közm vet biztosító számlaszámára vagy b) az ügyfél általi befizetés igazolása után az ügyfél által megadott címre, vagy számlaszámra. IV. Fejezet A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására vonatkozó különös szabályok 18. Méltányosság 39. (1) E rendeletben szabályozott átmeneti segély, temetési segély, gyógyszerköltség átvállalás ellátásokat a döntésre jogosult méltányosságból abban az esetben is megállapíthatja, ha a kérelmez nem felel meg az e rendelet 18. (1) bekezdésében, a 22. (1) bekezdésében és a 26. (1) bekezdésében el írt jövedelmi feltételeknek. (2) Szemétszállítási támogatást és közm fejlesztési támogatást a döntésre jogosult méltányosságból abban az esetben is megállapíthat, ha a kérelmez nem felel meg az e rendelet 33. (1) bekezdésében el írt jövedelmi feltételeknek, a 37. (2) bekezdésében el írt feltételeknek, azonban ezekben az esetekben a közm fejlesztési támogatás összegének az 50%-a, szemétszállítási térítési díjkedvezményként a mindenkori szállítási díj 50%-a adható. (3) Lakásfenntartási támogatást és adósságkezelési támogatást a döntésre jogosult méltányosságból abban az esetben is megállapíthat, amennyiben a jövedelem az e rendelet 15. (1) bekezdésében és a 27. (2) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt 30%-al, továbbá az alapterület az e rendelet 27. (3) bekezdésében meghatározott alapterületet 30 %-kal meghaladja. (4) A képvisel -testület kivételes méltányosságból támogatást állapíthat meg az (1), (2), (3) bekezdésben nem szabályozott esetekben. (5) Méltányosságból, kivételes méltányosság gyakorolható különösen abban az esetben, ha a kérelmez t és családját elemi kár, katasztrófa, betegség, vis maior helyzet sújtja, továbbá az eset összes körülményét mérlegelve az ellátás hiánya a kérelmez vagy családja létfenntartását veszélyeztetné. V. Fejezet Záró rendelkezések 19. Hatályba léptet rendelkezések 40. Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba. 41. E rendelet 15. (4) bekezdése szeptember 1-jén hatályát veszti. 42. Hatályát veszti 1. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21.) önkormányzati rendelete, 2. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 32/2007. (XI.21.) önkormányzati rendelete, 15

16 3. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 25/2008. (VIII.27.) önkormányzati rendelete, 4. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21. önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 13/2009. (III.26.) önkormányzati rendelete, 5. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21. önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 21/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelete, valamint 6. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21. önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 6/2010. (II.26.) önkormányzati rendelete. 20. Átmeneti rendelkezések 43. E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lév joger s határozattal el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben a döntés az ügyfélre nézve kedvez bb. dr. Borók Dóra jegyz Szabó József polgármester ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete ezen rendeletét április 27. napján tartott ülésén alkotta, április 28. napján kihirdetésre került. dr. Borók Dóra jegyz 16

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben