A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes szeptember 9-től 1

2 A szervezeti és működési szabályzat tartalomjegyzéke MELLÉKLETEK...9 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az intézmény neve Székhely pontos címe Az intézmény besorolása: II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Az intézmény szervezeti felépítése és működésének rendszere Az intézmény munkáját segítő testületek Az intézmény igazgatóságának tagjai A kibővített iskolavezetés tagjai A szakmai munkaközösségek A nevelőtestület tagjai Az alkalmazotti közösség A szabályzatban megnevezett személyek feladat- és hatásköre Az igazgató jogköre A kötelezettségvállalás rendje Az igazgató kiemelt feladatai Hatáskörök átruházása Munkáltatói jogkörökből Az igazgató felelőssége

3 2.7 A nem jogi személyiségű szervezeti egység vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el A tagintézmény-vezető jogkörei Az igazgatóhelyettesek, a tagintézmény-vezető helyettes, a gyakorlati oktatás felelőse és a gyakorlati oktatás felelőse helyettes jogköre, felelőssége A szakmai és általános igazgatóhelyettes jogköre, felelőssége A nevelési igazgatóhelyettes jogköre, felelőssége A tagintézmény-vezető helyettesének jogköre, felelőssége A gyakorlati oktatás felelőse jogköre, felelőssége A vezetők kapcsolattartási rendje Az igazgatóság és a munkaközösség-vezetők kapcsolata A pedagógusok/dolgozók együttműködése A vezetők helyettesítési rendje Az igazgató helyettesítése: A vezető-helyettesek helyettesítése: A gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározása A gazdasági feladatokkal kapcsolatos iskolai teendők ellátása A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje

4 III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A TANÉV RENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS ANNAK KÖZZÉTÉTELE A tanév rendje és annak közzététele Az intézmény nyitva tartása A tanítási napok rendje A tanítási órák rendje Az óraközi szünetek rendje Az intézményi felügyelet rendszabályai Az intézmény munkarendje A vezetők intézményben való tartózkodása A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkarendje A nem pedagógus munkakörűek munkarendje A tanulók munkarendje A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE Az ellenőrzés célja A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények A belső ellenőrzés fő területei A belső ellenőrzésre jogosultak köre Az ellenőrzés formái Az ellenőrzési ütemterv Az ellenőrzés tapasztalatai

5 3. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A nevelőtestület szakmai munkaközösségei A munkaközösségek célja A szakmai munkaközösség feladatai A munkaközösség-vezetők jogai és feladatai A közalkalmazottak Az alkalmazotti közösségek jogai Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje Az osztályközösségek és tanulócsoportok Diákkörök A diákközgyűlés (iskolagyűlés) A diákönkormányzat szervezete A diákönkormányzat jogai A diákönkormányzat működési feltételei A diákönkormányzat és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok A tanulói hiányzás igazolása Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése tanköteles tanuló esetében: nem tanköteles kiskorú tanuló esetében:

6 8.10. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje A szülői közösség és a szülői választmány A szülői közösséggel való kapcsolattartás A szülők szóbeli tájékoztatási rendje A szülői értekezletek rendje A szülői fogadóórák rendje A szülők írásbeli tájékoztatási rendje Az intézményi tanács és kapcsolattartása Az egyes feladat- és jogkörök átadása A nevelőtestület által létrehozott bizottságok Az osztályközösségek nevelőtestületi megítélése A nevelőtestület szakmai munkaközösségekre ruházott jogai A külső kapcsolatok célja, formája és módja Rendszeres külső kapcsolatok Az iskola rendszeres munkakapcsolatai Az intézményi hagyományok ápolása és az ünnepélyek rendje A hagyományápolás célja Nemzeti ünnepélyek Az intézmény hagyományos rendezvényei A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az egészségügyi ellátás rendje A testnevelés és a gyógytestnevelés rendje Az egészséges életmódra nevelés

7 13.4 A gyermek- és ifjúságvédelem Intézményi védő, óvó előírások és a rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Intézményi védő, óvó előírások Teendők a balesetek megelőzése érdekében Teendők tanulóbaleset bekövetkezése esetén A dohányzással kapcsolatos előírások Teendők rendkívüli események esetén Teendők bombariadó esetén Teendők tűz esetén A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás célja és feladata A tankönyvfelelős megbízása A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése A tankönyvtámogatás módjának meghatározása A tankönyvrendelés elkészítése Kártérítési kötelezettség meghatározása Tankönyvek megvásárlásának meghatározása A tanórán kívüli foglalkozások Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások A tanórán kívüli foglalkozások rendje A szakkörök Önképzőkörök A mindennapi testedzés formái és az iskolai diáksport egyesület, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje Énekkar

8 Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások) A tanulószoba biztosítása A továbbtanulási esélyeket javító foglalkozások Fakultatív hit- és vallásoktatás Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások Versenyek és bajnokságok Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások Kulturális intézmények látogatása Egyéb rendezvények Tanfolyamok Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata A könyvtár fenntartása, felügyelete Az iskolai könyvtár feladatai Az iskolai könyvtár működése A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állományának alakítása Az iskolai könyvtár szolgáltatásai A könyvtár gazdálkodása

9 20. Az intézmény alapdokumentumai Az alapvető dokumentumok nyilvánossága, a tájékoztatás-kérés lehetősége IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Az intézmény további szabályzatai Az SzMSz nyilvánossága Hatálybalépés A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása MELLÉKLETEK Adatkezelési szabályzat FÜGGELÉKEK 1. sz. függelék Ügyviteli és iratkezelési szabályzat 2. sz. függelék Tűzvédelmi szabályzat 3. sz. függelék A vezető-helyettesek munkaköri leírása 4. sz. függelék Vagyonnyilatkozati szabályzat 9

10 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hagyja jóvá. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más érdeklődők munkaidőben megtekinthetik az igazgatói irodában, továbbá az intézmény honlapján. 10

11 1.3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára ide értve a felnőttoktatásban részt vevőket nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 2. Az intézmény neve Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola Rövidített neve: Táncsics Mihály Középiskola 3. Székhely pontos címe 3100 Salgótarján, Május 1. út 58. A tagintézmény neve, telephely címe: Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézmény 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út Az intézmény besorolása: a. Közoktatási intézmény típus: Többcélú intézmény, összetett iskola: szakközépiskola, szakiskola 11

12 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. Az intézmény szervezeti felépítése és működésének rends zere 12

13 14. Az intézmény szervezeti felépítése és működésének rendszere 13

14 1.1 Az intézmény munkáját segítő testületek Igazgatóság Kibővített iskolavezetés Nevelőtestület Alkalmazotti közösség 1.2 Az intézmény igazgatóságának tagjai Igazgató Szakmai és általános igazgatóhelyettes Nevelési igazgatóhelyettes Tagintézmény-vezető Tagintézmény-vezető helyettes Gyakorlati oktatás felelőse Gazdasági főmunkatárs 1.3 A kibővített iskolavezetés tagjai Igazgatóság Munkaközösség vezetők 1.4 A szakmai munkaközösségek A munkaközösségek szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez. A szakmai munkaközösségek meghatározzák működésük rendjét, elfogadják munkatervüket. Vezetőiket az igazgató bízza meg a szakmai munkaközösség kezdeményezése alapján. Döntési jogkörrel rendelkeznek: a nevelőtestület által átruházott kérdésekben, továbbképzési programokban, az iskolai tanulmányi versenyek programjában. Véleményezési joggal rendelkeznek: az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességéről, a pedagógiai programról, a taneszközök, tankönyvek kiválasztásában. 14

15 1.5 A nevelőtestület tagjai Minden pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és az egyéb munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű közalkalmazott. 1.6 Az alkalmazotti közösség Az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott. 2. A szabályzatban megnevezett személyek feladat- és hatásköre 2.1 Az igazgató jogköre Az intézmény vezetését az igazgató látja el, feladatait az évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 94. -a és a Kt a alapján végzi. Az igazgató az intézmény felelős vezetője, ellátja a jogszabályok által a magasabb vezető hatáskörébe utalt és nem átruházható feladatokat. Jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak határozzák meg. 2.2 A kötelezettségvállalás rendje A kötelezettségvállaló a fenntartó által meghatározottak szerint az igazgató. Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem helyettesíthető feladatok: a munkáltatói jogkör gyakorlása, a tanulók vagy a dolgozók jelentős részét érintő jogkör gyakorlása, a tanulói jogviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos döntési jogkör. személyi és munkaügyi feladatok ellátása, döntés az egyetértési kötelezettség megtartásával az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, vagy a Kollektív Szerződ és, Kollektív Szabályzat más hatáskörbe nem utal. 15

16 2.3 Az igazgató kiemelt feladatai a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület vezetése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer működtetése, a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján, a közoktatási intézmény képviselete, együttműködés biztosítása a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a szülők és a diákok képviselőjével, és a diákmozgalommal a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésének irányítása, 2.4 Hatáskörök átruházása Az igazgató egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő hatásköröket ruházza át. A képviseleti jogok köréből: Az intézmény képviseletét Szakmai kérdésekben A szakmai és általános igazgatóhelyettesre A feladat-ellátási hely esetében a tagintézmény-vezetőre, abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az érintett feladat-ellátási hely kereteit. 2.5 Munkáltatói jogkörökből Szabadságolást, helyettesítéseket, továbbképzési beosztásokat a szakmai és általános igazgatóhelyettesre, a feladat-ellátási hely esetében a tagintézmény-vezetőre az irányításuk alá tartozó közalkalmazottak esetében. A balesetvédelmi felelősök irányítását, a munka- és tűzvédelmi felelősök irányítását az szakmai és általános igazgatóhelyettesre és a gazdasági főmunkatársra, a feladat-ellátási hely esetében a tagintézmény-vezetőre és a gazdasági főmunkatársra. 16

17 2.6 Az igazgató felelőssége Az intézmény igazgatója - a Kt.-nek megfelelően - egyszemélyben felelős az alábbiakért: a szakszerű és törvényes működésért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért. 2.7 A nem jogi személyiségű szervezeti egység vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el. A tagintézmény-vezető munkáját munkaköri leírása, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzi. Feladatköre és hatásköre a tagintézményre terjed ki. Megbízását a tagintézmény tantestülete véleményének figyelembevételével az igazgatótól kapja. Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. A tagintézmény-vezető beszámolási kötelezettsége kiterjed a feladat-ellátási hely működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. 2.8 A tagintézmény-vezető jogkörei Képviseleti jogkörrel rendelkezik szakmai kérdésekben, abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg a feladat-ellátási hely kereteit. Munkáltató jogkörrel rendelkezik a szabadságolás, helyettesítés, továbbképzési beosztások elkészítése esetén a tagintézmény közalkalmazottai tekintetében. A balesetvédelmi felelős irányításában, a munka- és tűzvédelmi felelős irányításában. Véleményezési joggal rendelkezik A feladat-ellátási hely dolgozóinak kinevezésében. 17

18 2.9 Az igazgatóhelyettesek, a tagintézmény-vezető helyettes, a gyakorlati oktatás felelőse és a gyakorlati oktatás felelőse helyettes jogköre, felelőssége Az igazgató a feladatait a pedagógiai helyettesek és a gyakorlati oktatás felelőse közreműködésével látja el. Az igazgatóhelyettesi, a tagintézmény-vezetői, a tagintézmény-vezető helyettesi, a gyakorlati oktatás felelősei és a gyakorlati oktatás felelőse helyettesi megbízást - a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával - az igazgató adja max. 5 év időtartamra a kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás visszavonásig érvényes. Az igazgatóhelyettesek, a tagintézmény-vezető, a tagintézmény-vezető helyettes, a gyakorlati oktatás felelőse és a gyakorlati oktatás felelőse helyettes a törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy, aki közvetlenül irányítja a pedagógusok munkáját A szakmai és általános igazgatóhelyettes jogköre, felelőssége A szakmai és általános igazgatóhelyettes munkáját a munkaköri leírás alapján, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzi. Megbízását a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az igazgatótól kapja. Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. A szakmai és általános igazgatóhelyettes beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. Képviseleti jogkörrel rendelkezik szakmai kérdésekben, Véleményezési joggal rendelkezik a székhelyiskola dolgozóinak kinevezésében. Munkáltató jogkörrel a szabadságolás, helyettesítés, továbbképzési beosztások elkészítése esetén, a balesetvédelmi felelős irányításában, a munka- és tűzvédelmi felelős irányításában. 18

19 2.9.2 A nevelési igazgatóhelyettes jogköre, felelőssége A nevelési igazgatóhelyettes munkáját a munkaköri leírás alapján, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzi. Megbízását a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az igazgatótól kapja. Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. A nevelési igazgatóhelyettes beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. Képviseleti jogkörrel rendelkezik pedagógiai kérdésekben, Véleményezési joggal rendelkezik a székhelyiskola dolgozóinak kinevezésében A tagintézmény-vezető helyettesének jogköre, felelőssége A tagintézmény- vezető helyettes munkáját a munkaköri leírás alapján, valamint a tagintézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Megbízását a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az igazgatótól kapja. Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. A tagintézmény-vezető helyettes beszámolási kötelezettsége kiterjed a feladat-ellátási hely egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. A tagintézmény-vezető helyettes felelőssége kiterjed a munkaköri leírásában található feladatkörökre, ezen túlmenően személyes felelősséggel tartozik a tagintézmény-vezetőnek. Képviseleti jogkörrel rendelkezik pedagógiai kérdésekben, Véleményezési joggal rendelkezik a feladat-ellátási hely dolgozóinak kinevezésében A gyakorlati oktatás felelőse jogköre, felelőssége A gyakorlati oktatás felelőse munkáját a munkaköri leírás alapján, valamint az igazgató és a szakmai és általános igazgató helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Megbízását a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az igazgatótól kapja. Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 19

20 A gyakorlati oktatás felelőse beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény szakmai képzéssel kapcsolatos munkára, a gyakorlati képzést szervezők ellenőrzésére, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. Képviseleti jogkörrel rendelkezik szakképzési kérdésekben, Véleményezési joggal rendelkezik a szakképzési feladatokat ellátó dolgozók kinevezésében A vezetők kapcsolattartási rendje Az intézmény vezetője és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. A vezetőség a munkatervben rögzített vezetői értekezleteket tart, melyről írásban emlékeztető feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az igazgató az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat Az igazgatóság és a munkaközösség-vezetők kapcsolata Vezető az igazgatóságból Szakmai és általános igazgatóhelyettes Nevelési igazgatóhelyettes Tagintézmény-vezető Tagintézmény-vezető helyettes Gyakorlati oktatás felelőse Munkaközösség-vezető Reál Szakmai Humán Osztályfőnöki Idegen nyelvi Reál Humán Osztályfőnöki Szakmai-kereskedelmi Szakmai-vendéglátós 20

21 2.11 A pedagógusok/dolgozók együttműködése A nevelőtestület meghatározza az egy osztályban tanítók és a szakmai, szaktárgyi együttműködés fórumait, a találkozások gyakoriságát, a dokumentálás formáját és együttműködés eredményeinek értékelését, a következő táblázat szerint. Együttműködök köre Vezetői Nevelőtestület Munkaközösségek Egy osztályban tanítók Egy évfolyamon tanítók Egy évfolyamon tanítók Minőségfejlesztési csoport Fórumai Gyakoriság Dokumentálás Értékelés megbeszélés minden második egyéni feljegyzés hétfő megbeszélés székhely: minden hónap első értekezlet, keddje, jegyzőkönyv, következő megbeszélés tagintézmény: feljegyzés alkalom minden hónap második hétfő megbeszélés egyeztetés feladatellátást alapján, de legalább félévente feljegyzés követően esetmegbeszélés nevelési, oktatási problémák esetén feljegyzés egy hónap után nevelési, oktatási megbeszélés, feljegyzés, problémák esetén értekezlet jegyzőkönyv félévente egy hónap után értekezlet félévente feljegyzés kompetencia mérések után megbeszélés havi feljegyzés megbízatás megszűntekor 21

22 2.12 A vezetők helyettesítési rendje Az igazgató helyettesítése: az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az szakmai és általános igazgatóhelyettes helyettesíti beszámolási kötelezettség mellett. Tartós távollétnek minősítjük a legalább kéthetes, folyamatos távollétet. Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. Az igazgató és a szakmai és általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a nevelési igazgatóhelyettes feladata A vezető-helyettesek helyettesítése: a szakmai és általános igazgatóhelyettest a nevelési igazgatóhelyettes helyettesíti, a nevelési igazgatóhelyettest a szakmai és általános igazgatóhelyettes helyettesíti, a tagintézmény-vezetőt a tagintézmény-vezető helyettes, annak távollétében a gyakorlati oktatás felelőse helyettesíti. a tagintézmény-vezető helyettest a tagintézmény-vezető, annak távollétében a gyakorlati oktatás felelőse helyettesíti. gyakorlati oktatás felelősét a tagintézmény-vezető helyettes, annak távollétében a tagintézmény-vezető helyettesíti. 3. A gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározása Gazdasági főmunkatárs Segíti az igazgatót a feladatainak ellátásában, egyúttal biztosítja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KIK) intézmény között a feladatok ellátását. Vezeti az analitikus nyilvántartásokat. Részt vesz a nagy értékű tárgyi eszközök leltározásában, megszervezi és lebonyolítja a kis értékű eszközök leltározását. Szükség esetén kezdeményezi és megszervezi a tárgyi eszközök selejtezési eljárását. Ellátja a munkaügyi feladatokat, kinevezések, átsorolások elkészítését, munkaügyi nyilvántartások vezetését, kiküldetéssel kapcsolatos teendőket. 22

23 4. A gazdasági feladatokkal kapcsolatos iskolai teendők ellátása Az intézményben gazdasági szervezet nem működik, a gazdasági feladatokkal kapcsolatos iskolai teendőket a gazdasági ügyintézők látják el. Munkájukat munkaköri leírásuk alapján, valamint a gazdasági főmunkatárs közvetlen irányítása mellett végzik. A gazdasági ügyintéző munkáját segíti a pénzkezelő, aki ellátja az intézményi ellátmány kezelésének teendőit, vezeti a rovat-elszámolási ívet, vezeti a helyettesítési naplót, a túlóra analitikus nyilvántartását. Elkészíti a menza névsort, nyilvántartás alapján gyűjti össze a térítési díjakat, elkészíti az étkezők részére a számlát és a beszedett összeget befizeti a KLIK számlájára. További feladatait a munkaköri leírása alapján látja el. 5. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Az SZMSZ 2. sz. függelékében meghatározottak szerint. 6. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés Az intézmény kollektív szerződésében meghatározottak szerint a KLIK-kel történt egyeztetés alapján. 7. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló évi CLII. törvény értelmében: igazgató, igazgatóhelyettesek, tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezetőhelyettes, gyakorlati oktatás felelőse, gazdasági ügyintézők, közbeszerzési eljárásban részt vevő dolgozók, 23

24 intézményi vagyon nyilvántartásáért felelős személyek, leltározásért felelős személyek. A vagyonnyilatkozatok őrzéséért az igazgató a felelős. Az igazgató vagyonnyilatkozatának őrzéséért a fenntartó képviselője a felelős. (1990. évi LXV. Tv 35. (2) e pont; Vnytv. 7. ) 8. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 8.1 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásai alapján. Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje A DINA elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása ideiglenesen az iskola e célra használatos szerverén történik, a frissítés legalább egyórányi gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését. Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény igazgatójának vagy az igazgatóhelyettesnek alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattározni kell. Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más megszűnésének eseteiben. 24

25 III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1. A TANÉV RENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS ANNAK KÖZZÉTÉTELE A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig, a tanítási év (szorgalmi idő) június 15-ig tart. A tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, programját a nevelőtestület határozza meg és az intézményi munkatervben rögzíti az érintett közösségek véleményének figyelembe vételével. 1.1 A tanév rendje és annak közzététele A tanév helyi rendje tartalmazza a működéssel kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat: a tanulók felügyeletét szolgáló ügyeleti rendet, a nevelőtestületi értekezletek időpontjait, az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját, a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, a vizsgák (osztályozó-, javító-, különbözeti-, helyi-, érettségi-, szakmai-, szakmai gyakorlati) rendjét, a tanulmányi, kulturális és sportversenyek megnevezését és időpontját, a tanítási szünetek (őszi, téli, tavaszi) időpontját - a miniszteri rendelet keretein belül, a bemutató órák és foglalkozások rendjét, a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét, a szülői értekezletek rendjét és idejét, a fogadóórák rendjét és idejét, az iskolaorvosi rendelés idejét, a könyvtári nyitva tartás rendjét, az igazgató fogadóóráinak rendjét, az ifjúságvédelmi felelős fogadóóráinak rendjét, az iskola képviseletét a városi rendezvényeken, ünnepségeken, az országos és helyi mérések rendjét és idejét, 25

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben