TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:..."

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... 9 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA Az iskola szervezete Az iskola igazgatótanácsa Az iskola vezetısége Az iskola dolgozói Az iskola szervezeti egységei AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL Az iskolaközösség A tanulók közösségei Az iskola közösségeinek kapcsolattartása AZ ISKOLA MŐKÖDÉSI RENDJE A tanórán kívüli foglalkozások A PEDAGÓGIAI (NEVELİ ÉS OKTATÓ) MUNKA BELSİ ELLENİRZÉSÉNEK RENDJE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŐKÖDÉSI RENDJE AZ ISKOLAOTTHONOS OSZTÁLYOKBA ÉS A TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOKRA VALÓ FELVÉTEL ELVEI A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK MEGELİZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN (INTÉZMÉNYI VÉDİ, ÓVÓ ELİÍRÁSOK) RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDİK

3 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, ILLETVE SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ BEFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 47 MELLÉKLET

4 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A(z) SZMSZ célja: Biztosítsa: az intézmény zavartalan mőködését, a nevelı - oktató munka nyugodt feltételeihez szükséges körülményeket, a gyermekek és tanulók védelmét, az intézményi vagyon megóvását, az intézmény vezetıjének, illetve felelısének az intézmény mőködéséért, a tanulók biztonságáért, az intézmény vagyonállagának megóvásáért felelıs személy tájékozottságát. A(z) SZMSZ tartalma A(z) SZMSZ olyan helyi dokumentum, amely meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, mőködésének rendjét, belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, s mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Hatálya: A(z) SZMSZ és a mellékletként csatolt egyéb belsı szabályzatok betartása kötelezı érvényő az intézmény minden közalkalmazottjára és a szerzıdéses jogviszonyban állókra is. Ezen szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. (ezzel együtt a 2006-ban elfogadott SZMSZ hatályát veszti.) Az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola szervezeti felépítésére és mőködésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetıjének elıterjesztése alapján a nevelıtestület év április hó 7. napján fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot 4.

5 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár gyakorolt a diákönkormányzat és a Szülıi Munkaközösség Jelen szervezeti és mőködési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelızı szervezeti és mőködési szabályzat érvénytelenné válik. A szervezeti és mőködési szabályzat és az egyéb belsı szabályzatok (igazgatói utasítások) elıírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelezı. 5.

6 Az intézmény neve: AZ ISKOLA ALAPADATAI Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Az intézmény székhelye: Kazár Szabadság út 3.és 14. Tagintézmények: 3128.Vizslás Kossuth Lajos út 75 Az intézmény telephelyei az alábbi intézményekben (alapfokú mővészeti oktatás részére): Vizslási Tagiskola (1-4.osztály részére) 3153 Dorogháza Malom út 110. Móra Ferenc Tagiskola ( 1-6. osztály részére) Id. Szabó István Általános Iskola Cered Kossuth út 49 ÁMK Móra Ferenc Általános Iskola Mátraterenye Kossuth út 143. KKK Általános Iskola 3143 Mátranovák Nyírmedi út 12. Nemti Kultúrotthon 3152 Nemti Kossuth út 20. Rákóczibánya Mővelıdési Ház 3151 Rákóczibánya Fı tér 8. Az intézmény fenntartója: Kazár Község Önkormányzata Az 1-8.osztály osztály Rákóczibánya,Vizslás és Dorogháza Önkormányzatával közös mőködtetésben. Az intézmény alapító 77/2008 okiratának száma: kelte:

7 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár Az intézmény tevékenységei Alaptevékenységek és forrásaik: Iskoláskorúak általános iskolai oktatása Általános iskolások napköziotthoni ellátása és tanulószobai foglalkozás Munkahelyi vendéglátás Logopédiai szolgáltatás Testi,érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd,- és más fogyatékos gyermekek, tanulók ellátása. Szervezett intézményi étkeztetés Iskolaotthonos ellátás Képesség kibontakoztató felkészítés Integrációs nevelés oktatás Alapfokú mővészeti oktatás,zenemővészeti ág Népi hegedő Népi brácsa Népi bıgı Népi furulya Citera Népi ének Alapfokú mővészetoktatás,képzı- és iparmővészeti ág Grafika Kézmőves Alapfokú mővészetoktatás,táncmővészeti ág Néptánc Alapfokú mővészetoktatás,szín- és bábmővészeti ág színmővészet Az alaptevékenységek forrásait a normatív állami támogatások és az önkormányzat illetve az intézmény saját bevételei biztosítják. Kisegítı, kiegészítı, és vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat 7.

8 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett részjogkörrel rendelkezı intézmény. Az intézmény feladata: A költségvetés tervezetének elkészítése Közremőködés a beszámoló jelentések és a zárszámadás elkészítésében A rendelkezésre bocsátott készpénzellátmány szabályszerő kezelése Kötelezettségvállalás és ennek ellenjegyzése a költségvetésben jóváhagyott elıirányzatok terhére és ennek erejéig A számlák szakmai érvényesítése, igazolása A rábízott vagyon kezelése, az analitikus nyilvántartások vezetése Gazdasági információk szolgáltatása Logopédiai szolgáltatás Az intézmény a kiemelt elıirányzatokat nem módosíthatja, jogosult az elıirányzatok felhasználására, illetve a dologi kiadásokon belül az egyes feladatokra tervezett elıirányzatok átcsoportosítására. A fel nem sorolt gazdálkodási- így a felújítás és a beruházási- feladatokat a polgármesteri hivatal látja el. Az intézmény alapítója: Kazár Község Önkormányzata Intézmény fenntartó társulás mőködik az általános iskolai oktatás vonatkozásában Rákóczibányával, Dorogházával és Vizslás községgel. Az intézmény felügyeleti szerve: Kazár, Vizslás, Dorogháza és Rákóczibánya község Önkormányzatának Képviselıtestülete 8.

9 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetıjét pályázat útján a felügyeletet ellátó szerv bízza meg határozott idıre, és gyakorolja felette a munkaviszony megszüntetési, a fegyelmi, és a kártérítési, valamint a kitüntetési javaslattételi jogkört. Az egyéb munkáltatói jogokat a kazári polgármester gyakorolja. Az intézmény tevékenységét szolgáló vagyon: Ingatlan: Kazár, Szabadság út 3 és a 10. Szám alatti,vizslás Kossuth út 75.sz.alatti valamint Dorogháza Malom út 110. szám alatti épületek a hozzátartozó földterülettel,melyre az intézménynek használati joga van. Ingó: Az intézmény nyilvántartásában szereplı ingó vagyon. E vagyonnal az intézmény, az önkormányzat vagyongazdálkodására hozott rendelet szerint gazdálkodik. Az intézmény mőködési területe: Kazár község, Vizslás, Rákóczibánya és Dorogháza községek közigazgatási területe, de tanulókat fogad Mátraszelén élı általános iskolás korúak közül is, amely önkormányzat külön megállapodás szerint járul hozzá az intézmény fenntartásához, mőködtetéséhez. Az alapfokú mővészeti oktatásban ellátási területe: Kazár, Vizslás, Mátraterenye, Mátranovák, Nemti, Cered, Dorogháza, 9.

10 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA Az iskola szervezete Az iskola igazgatótanácsa Az intézmény közös igazgatású közoktatási intézményként mőködik. Szervezeti egységei: Általános Iskola Kazár, Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár,Vizslási Tagiskola, Móra Ferenc Tagiskola Az iskola igazgatótanácsát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az intézményegységek vezetıi (továbbiakban: helyettesek,) Általános iskola vezetıje Alapfokú mővészeti iskola vezetıje Vizslási tagiskola vezetıje Móra Ferenc Tagiskola vezetıje Az iskola felelıs vezetıje az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belsı szabályzatai által elıírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és idıtartamra történik. Az igazgató munkáját intézményegység vezetık segítik. Az intézményegység vezetık megbízását a tantestület(a tagintézmények vezetıi esetében a helyi polgármesterek), véleményének kikérésével az igazgató adja. Vezetı csak az iskola határozatlan idıre alkalmazott pedagógusa lehet. A vezetıi megbízás határozatlan idıre szól. A vezetı beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. 10.

11 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár Az igazgatót távollétében az alábbi jogkörök kivételével: munkaviszony létesítése, megszüntetése költségvetés módosítása a kazári általános iskola vezetıje helyettesíti. Egyidejő akadályoztatásuk esetén a mővészeti iskola vezetıje helyettesít. Az igazgatóság munkatársa még az iskolatitkár-gazdasági ügyintézı, aki feladatait a munkaköri leírása illetve az igazgató utasításai alapján látja el. Az igazgatótanács rendszeresen havonta egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatótanács megbeszéléseit az igazgató vezeti. Az iskola vezetısége Az iskola vezetıségének a tagjai: az igazgató, az intézményegységek vezetıi a tagintézmények vezetıi a munkaközösségek vezetıi, a közalkalmazotti tanács elnöke Az iskola vezetısége az iskolai élet egészére kiterjedı konzultatív, véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezı testület. Az iskola vezetısége rendszeresen, havonta egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésrıl írásban emlékeztetı készülhet. Az iskolavezetıség megbeszéléseit az igazgató készíti elı és vezeti Az iskola vezetıségének tagjai a munkaköri leírásukban foglaltak szerint ellenırzési feladatokat is ellátnak. 11.

12 Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok elıírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Az iskola szervezeti egységei Az iskola szervezeti egységei: Általános iskola Alapfokú mővészeti iskola Vizslási Tagiskola Móra Ferenc Tagiskola A szervezeti egységek élén az intézményegység vezetık állnak: 12.

13 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL Az iskolaközösség Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülık és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetıségeit a magasabb jogszabályok (elsısorban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a közoktatásról szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerzıdése rögzítik. A nevelık közösségei A nevelıtestületek: Általános iskolai ( Kazár,Vizslás,Dorogháza) Alapfokú mővészeti iskolai A nevelıtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltı alkalmazottja. A nevelıtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelıtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelıtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola mőködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 13.

14 Az iskola nevelıtestülete feladatkörének részleges ellátására az alábbi állandó munkacsoportokat hozza létre a következı feladat- és hatáskörrel. 1.Minıségbiztosítási munkacsoport Feladata és hatásköre: Az iskola minıségbiztosítási tevékenységének irányítása, összehangolása. Vezetıje: Danyi Józsefné Megbízásuk a minıségbiztosítási tevékenység, végzésének idejére, illetve visszavonásig érvényes. 2.Intézményi IPR munkacsoport Feladata és hatásköre Az iskola IPR tevékenységének tervezése, összehangolása, intézményi önértékelések elkészítése. Vezetıje: Fekécsné Kovács Ilona Egy tanév során a nevelıtestület az alábbi értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet (együttesen) tanévzáró értekezlet (együttesen) félévi és év végi osztályozó értekezlet, (külön) havi egy alkalommal nevelési értekezlet,(általános iskola) alkalmanként nevelési értekezlet (mővészeti iskola) Rendkívüli nevelıtestületi értekezletet kell összehívni, ha bármelyik nevelıtestület tagjainak 50 százaléka kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy az iskola vezetısége ezt indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: nevelıtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen van, a nevelıtestület döntéseit ha errıl magasabb jogszabály, illetve a 14.

15 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár szervezeti és mőködési szabályzat másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. A nevelıtestület személyi kérdésekben a nevelıtestület többségének kérésére titkos szavazással is dönthet. A nevelıtestületi értekezletrıl jegyzıkönyvet vagy emlékeztetıt kell vezetni. A nevelıtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. A nevelık szakmai munkaközösségei Az iskolában az alábbi munkaközösségek mőködnek: alsós munkaközösség Kazár(tagjai: az alsós tanítók (Kazár, Vizslás) alsós munkaközösség Dorogháza felsıs munkaközösség Kazár (tagjai: a felsıs szaktanárok) felsıs munkaközösség Dorogháza Táncmővészeti munkaközösség (tagjai: az adott mővészeti ág nevelıi) Zenemővészeti munkaközösség (tagjai: az adott mővészeti ág nevelıi) Képzımővészeti munkaközösség (tagjai: az adott mővészeti ág nevelıi) Színmővészeti munkaközösség (tagjai: az adott mővészeti ág nevelıi) A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenırzése, az iskolai nevelı és oktató munka belsı fejlesztése, korszerősítése, 15.

16 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenırzése, mérése, értékelése, pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai elıirányzatok véleményezése, felhasználása, a pályakezdı pedagógusok munkájának segítése, a munkaközösség vezetıjének megválasztása segítségnyújtás a munkaközösség vezetıje részére az éves munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységérıl készülı elemzések, értékelések elkészítéséhez, A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezetı irányítja. A munkaközösség vezetıjét az igazgató egyetértésével a munkaközösség tagjai választják meg. A munkaközösségek vezetıi munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelıtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, errıl tájékoztatnia kell a nevelıtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelıtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. 1.Óvoda- általános iskola átmenetet támogató munkacsoport Feladata és hatásköre: 16.

17 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár Az ellátási körzetben lévı óvodákkal folyamatos kapcsolattartás, a kétféle intézmény integrációs programjának összehangolása. Tagjai: Hajas Emilné, Domonkosné Nagy Magdolna, Bakos Jánosné, Horváthné Berze Marianna, Vanóné Kovács Zsuzsanna, Urbánné Bíró Erzsébet, Makainé Turai Mária, Feketéné Danyi Andrea, Kozma Orsolya, Heinczinger Béla, Babka Csabáné 2.Általános és középiskola közötti átmenetet támogató munkacsoport: Feladata és hatásköre: A HHH-s tanulók középiskolai beilleszkedésének megkönnyítése,eredményeik utánkövetésének kidolgozása. Tagjai: Kapás Imre, Dénes Dóra, Rózsási Beáta, Fekécs Zoltán, Tarsoly Anita, Fekete Csaba, Tóth Zoltán, Danyi Jolán, Erısné Fekete Magdolna, Kovács Nándorné A szülıi munkaközösség Az iskolában a szülık jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülıi szervezet (munkaközösség) mőködik. Az intézményben iskolaszék nem mőködik! Az osztályok szülıi szervezeteit (munkaközösségeit) az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szülıi szervezetei (munkaközösségei) a szülık körébıl a következı tisztségviselıket választják: elnök, tag Az osztályok szülıi szervezetei (munkaközösségei) kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök vagy az osztályfınök segítségével juttathatják el az iskola vezetıségéhez. 17.

18 Az iskolai szülıi szervezet (munkaközösség) legmagasabb szintő döntéshozó szerve az iskola szülıi szervezet (munkaközösség) választmánya. Az iskolai szülıi szervezet (közösség) választmányának munkájában az osztály szülıi szervezetek (munkaközösségek) elnökei, és tagjai vehetnek részt. Az iskolai szülıi szervezet (munkaközösség) választmánya a szülık javaslatai alapján megválasztja az iskolai szülıi szervezet (munkaközösség) alábbi tisztségviselıit: elnök, elnökhelyettes, Az iskolai szülıi szervezet (munkaközösség) elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával, és a diákönkormányzatot segítı nevelıvel tart kapcsolatot. Az iskolai szülıi szervezet (munkaközösség) választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Az iskolai szülıi szervezet (munkaközösség) választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább 2 alkalommal össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységérıl. Az iskolai szülıi szervezetet (munkaközösséget) az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: megválasztja saját tisztségviselıit, kialakítja saját mőködési rendjét, az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, képviseli a szülıket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében, véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, 18.

19 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár valamint a szervezeti és mőködési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülıkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülıkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A tanulók közösségei Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógus vezetı az osztályfınök áll. Az osztályfınököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfınökök osztályfınöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselıket választja meg: 1 fı képviselı (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetıségébe, Az iskolai diákönkormányzat Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítı nevelı érvényesítheti. A diákönkormányzatot megilletı javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása elıtt azonban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetıségének véleményét. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és mőködési szabályzata szerint alakítja. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítı nevelıt a diákönkormányzat vezetıségének javaslata alapján a nevelıtestület egyetértésével az igazgató bízza meg. Az iskolai diákközgyőlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, melyen az iskola igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészérıl, az iskolai munkatervrıl. A diákközgyőlés összehívását a 19.

20 diákönkormányzat vezetıje kezdeményezi. A diákközgyőlés összehívásáért az igazgató felelıs. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása A tagintézményekkel (intézményegységekkel) való kapcsolattartás rendje A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények: Az intézménynek a tagintézménnyel/intézményegységgel folyamatos, napi kapcsolatot kell fenntartania. A napi kapcsolattartásnál az intézményvezetı és a tagintézmény/ intézményegység vezetınek is kezdeményeznie kell a kapcsolatfelvételt. A rendszeres megbeszélések idıpontja: minden csütörtök. Az intézményvezetı a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni az alábbiakat: az egyes vezetıi döntéseinél, ill. vezetıi jogkörében eljárva egyik intézményegységet, ill. annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti, az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy az intézményegységek is megfelelı súlyt kapjanak. A intézményegységek vezetıi kötelesek minden intézményvezetıi jogkörrel kapcsolatos fontos eseményt, körülményt, tényt idıben jelezni az intézményvezetı felé. A kapcsolattartás formái: személyes megbeszélés, tájékoztatás, telefonos egyeztetés, jelzés, írásos tájékoztatás, értekezlet, a telephelyek ellenırzése, stb. 20.

21 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár Az igazgatóság és a nevelıtestület kapcsolattartása A nevelıtestület különbözı közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógus vezetık, és a választott képviselık útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: az igazgatóság ülései, az iskolavezetıség ülései, a különbözı értekezletek, megbeszélések. Ezen fórumok idıpontját az iskolai munkaterv határozza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetıtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelıket. Az iskolavezetıség tagjai kötelesek: az iskolavezetıség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseirıl, határozatairól, az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezetıség felé. A nevelık kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetıjük, illetve választott képviselıik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetıségével. A nevelık és a tanulók kapcsolattartása A tanulókat az iskola egészének életérıl, az iskolai munkatervrıl, az aktuális feladatokról az igazgató az iskolai diákönkormányzat vezetıségi ülésén 2 havonta, a diákközgyőlésen évente legalább 1 alkalommal, a folyosón elhelyezett hirdetıtáblán keresztül folyamatosan, 21.

22 az osztályfınökök az osztályfınöki órákon, a diákönkormányzatot segítı nevelı a DÖK. ülésein tájékoztatják. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlıdésérıl, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell. A HHH-s gyermekek fejlesztési terv szerinti elırehaladását három havonta a szülı és a gyermek bevonásával kell értékelni. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselıik, tisztségviselık útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelıkkel, a nevelıtestülettel vagy az SZMK-val A nevelık és a szülık kapcsolattartása A szülıket az iskola egészének életérıl, az iskolai munkatervrıl, az aktuális feladatokról az igazgató: a szülıi szervezet (munkaközösség) választmányi ülésén 2 havonta, az iskolai szülıi értekezleten tanévenként 2 alkalommal, a folyosón elhelyezett hirdetı táblán keresztül, az osztályfınökök: az osztályszülıi értekezleten tájékoztatják. A szülık számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetıségek szolgálnak: a családlátogatások, a szülıi értekezletek, 22.

23 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár a nevelık fogadó órái, IPR értékelés három havonta A szülıi értekezletek és a nevelık fogadóóráinak idıpontját az iskolai munkaterv tartalmazza. A szülık kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselıik, tisztségviselıik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelıtestületével vagy az SZMK-val. A szülık és más érdeklıdık az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és mőködési szabályzatáról és házirendjérıl az iskola igazgatójától, valamint az intézményegységek vezetıitıl az iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklıdı számára elérhetı, megtekinthetı. A pedagógiai program egy-egy példánya a következı személyeknél, illetve intézményeknél található meg: az iskola fenntartójánál, az iskola irattárában, az iskola könyvtárában, az iskola nevelıi szobájában, az iskola igazgatójánál és az intézményegységek vezetıinél, Az iskola vezetésének és közösségeinek külsı kapcsolatai Az iskolai munka megfelelı szintő irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következı intézményekkel: Az intézmény fenntartóival: Kazár Község Önkormányzata Kazár Tanács út 1. Vizslás Község Önkormányzata Vizslás, Kossuth út 69. Rákóczibánya Község Önkormányzata Rákóczibánya, Fı tér 8. Dorogháza Község Önkormányzata Dorogháza, Malom út 24. A megyei pedagógiai intézettel: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. Az alábbi oktatási intézmények vezetıivel és tantestületeivel: 23.

24 Bóbita Óvodatársulás Vizslás,Kossuth út 75. Id. Szabó István Általános Iskola Cered ÁMK. Móra Ferenc Általános Iskola Mátraterenye KKK. Általános Iskola Mátranovák A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: TKVSZRV 3100 Salgótarján Ruhagyári út 9. A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelıs. Az eredményes oktató- és nevelımunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: Az iskolát támogató Kazár Iskoláért alapítvány kuratóriumával. Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Salgótarján Magtár Közösségi Ház Kazár Hagyományırzı és Faluszépítı Egyesület Kazár Kazár 1934 SE Nyugdíjas Klub Kazár Axamo Kft. Kazár. Polgárır Egyesület Kazár Kazári CKÖ A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató a felelıs. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelıket az iskola éves munkaterve rögzíti. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart fenn a háziorvossal és a védınıvel, segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A tanulók veszélyeztetettségének megelızése, valamint a gyermek- és 24.

25 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelıse rendszeres kapcsolatot tart fenn a Palóc Szociális Központ gyermekjóléti szolgálatával. A munkakapcsolat felügyeletéért az általános iskola igazgatóhelyettese a felelıs. Az iskola helyiségeit, épületét az igazgatóság döntése alapján térítésmentesen használhatják az alábbi törvényesen bejegyzett szervezetek helyi csoportjai: Tini-Mini gyermekcsapat Hagyományırzı és Faluszépítı Egyesület Kazár 1934 SE Nyugdíjasklub Polgárır Egyesület A közoktatási törvény 39 (4) bekezdése alapján az iskolában párt vagy párthoz kötıdı szervezet nem mőködhet. AZ ISKOLA MŐKÖDÉSI RENDJE Az iskola épületei szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel 7 órától este 20 óráig tartanak nyitva. Az iskola igazgatójával történt elızetes egyeztetés alapján az épületek ettıl eltérı idıpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók. Szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7.30 óra és délután 16 óra között az iskola igazgatójának vagy az intézményegység vezetık egyikének, illetve a tagintézményekben valamelyik vezetınek az iskolában kell tartózkodnia. A vezetık benntartózkodásának rendjét félévente kell írásban meghatározni. A reggeli nyitva tartás kezdetétıl a vezetı beérkezéséig az ügyeletes nevelı, a délután távozó vezetı után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelıs az iskola mőködésének rendjéért, valamint ı jogosult és köteles a szükségessé váló 25.

26 intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelıtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozó tudomására kell hozni. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján (a kazári és a vizslási tagintézményben egyaránt) 7.50 óra és óra között, a dorogházi tagintézményben 7.45-tıl kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 perc, kivéve a 15 perces tízórai szünetet. A tanulószoba munkarendje a délelıtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kor kezdıdik és 15 óráig tart. Az iskolában reggel 7.15 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet mőködik. Az ügyeletes nevelı köteles a rábízott épületben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megırzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenırizni. Az iskolában egyidejőleg 7 fı ügyeletes nevelı kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelık felelısségi területe az alábbi épületekre terjed ki: Felsı tagozat és udvara Alsó tagozat, ebédlı és udvar A vizslási tagintézmény épülete és udvara A dorogházi tagintézmény épülete és udvara A tanuló a tanítási idı alatt csak a szülı személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfınöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek), illetve a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben szülıi kérés hiányában az iskola elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adhatnak engedélyt. A tanórán kívüli foglalkozásokat és az alapfokú mővészeti órákat órától 26.

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések HÁZIREND 1. Általános információk az iskoláról Az iskola neve: Kerek Világ Általános Iskola Az iskola OM azonosítója: 101204 Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés utca 2. igazgatója: Bergmann Éva ( elérhetı

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben