TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:..."

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... 9 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA Az iskola szervezete Az iskola igazgatótanácsa Az iskola vezetısége Az iskola dolgozói Az iskola szervezeti egységei AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL Az iskolaközösség A tanulók közösségei Az iskola közösségeinek kapcsolattartása AZ ISKOLA MŐKÖDÉSI RENDJE A tanórán kívüli foglalkozások A PEDAGÓGIAI (NEVELİ ÉS OKTATÓ) MUNKA BELSİ ELLENİRZÉSÉNEK RENDJE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŐKÖDÉSI RENDJE AZ ISKOLAOTTHONOS OSZTÁLYOKBA ÉS A TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOKRA VALÓ FELVÉTEL ELVEI A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK MEGELİZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN (INTÉZMÉNYI VÉDİ, ÓVÓ ELİÍRÁSOK) RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDİK

3 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, ILLETVE SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ BEFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 47 MELLÉKLET

4 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A(z) SZMSZ célja: Biztosítsa: az intézmény zavartalan mőködését, a nevelı - oktató munka nyugodt feltételeihez szükséges körülményeket, a gyermekek és tanulók védelmét, az intézményi vagyon megóvását, az intézmény vezetıjének, illetve felelısének az intézmény mőködéséért, a tanulók biztonságáért, az intézmény vagyonállagának megóvásáért felelıs személy tájékozottságát. A(z) SZMSZ tartalma A(z) SZMSZ olyan helyi dokumentum, amely meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, mőködésének rendjét, belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, s mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Hatálya: A(z) SZMSZ és a mellékletként csatolt egyéb belsı szabályzatok betartása kötelezı érvényő az intézmény minden közalkalmazottjára és a szerzıdéses jogviszonyban állókra is. Ezen szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. (ezzel együtt a 2006-ban elfogadott SZMSZ hatályát veszti.) Az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola szervezeti felépítésére és mőködésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetıjének elıterjesztése alapján a nevelıtestület év április hó 7. napján fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot 4.

5 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár gyakorolt a diákönkormányzat és a Szülıi Munkaközösség Jelen szervezeti és mőködési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelızı szervezeti és mőködési szabályzat érvénytelenné válik. A szervezeti és mőködési szabályzat és az egyéb belsı szabályzatok (igazgatói utasítások) elıírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelezı. 5.

6 Az intézmény neve: AZ ISKOLA ALAPADATAI Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Az intézmény székhelye: Kazár Szabadság út 3.és 14. Tagintézmények: 3128.Vizslás Kossuth Lajos út 75 Az intézmény telephelyei az alábbi intézményekben (alapfokú mővészeti oktatás részére): Vizslási Tagiskola (1-4.osztály részére) 3153 Dorogháza Malom út 110. Móra Ferenc Tagiskola ( 1-6. osztály részére) Id. Szabó István Általános Iskola Cered Kossuth út 49 ÁMK Móra Ferenc Általános Iskola Mátraterenye Kossuth út 143. KKK Általános Iskola 3143 Mátranovák Nyírmedi út 12. Nemti Kultúrotthon 3152 Nemti Kossuth út 20. Rákóczibánya Mővelıdési Ház 3151 Rákóczibánya Fı tér 8. Az intézmény fenntartója: Kazár Község Önkormányzata Az 1-8.osztály osztály Rákóczibánya,Vizslás és Dorogháza Önkormányzatával közös mőködtetésben. Az intézmény alapító 77/2008 okiratának száma: kelte:

7 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár Az intézmény tevékenységei Alaptevékenységek és forrásaik: Iskoláskorúak általános iskolai oktatása Általános iskolások napköziotthoni ellátása és tanulószobai foglalkozás Munkahelyi vendéglátás Logopédiai szolgáltatás Testi,érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd,- és más fogyatékos gyermekek, tanulók ellátása. Szervezett intézményi étkeztetés Iskolaotthonos ellátás Képesség kibontakoztató felkészítés Integrációs nevelés oktatás Alapfokú mővészeti oktatás,zenemővészeti ág Népi hegedő Népi brácsa Népi bıgı Népi furulya Citera Népi ének Alapfokú mővészetoktatás,képzı- és iparmővészeti ág Grafika Kézmőves Alapfokú mővészetoktatás,táncmővészeti ág Néptánc Alapfokú mővészetoktatás,szín- és bábmővészeti ág színmővészet Az alaptevékenységek forrásait a normatív állami támogatások és az önkormányzat illetve az intézmény saját bevételei biztosítják. Kisegítı, kiegészítı, és vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat 7.

8 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett részjogkörrel rendelkezı intézmény. Az intézmény feladata: A költségvetés tervezetének elkészítése Közremőködés a beszámoló jelentések és a zárszámadás elkészítésében A rendelkezésre bocsátott készpénzellátmány szabályszerő kezelése Kötelezettségvállalás és ennek ellenjegyzése a költségvetésben jóváhagyott elıirányzatok terhére és ennek erejéig A számlák szakmai érvényesítése, igazolása A rábízott vagyon kezelése, az analitikus nyilvántartások vezetése Gazdasági információk szolgáltatása Logopédiai szolgáltatás Az intézmény a kiemelt elıirányzatokat nem módosíthatja, jogosult az elıirányzatok felhasználására, illetve a dologi kiadásokon belül az egyes feladatokra tervezett elıirányzatok átcsoportosítására. A fel nem sorolt gazdálkodási- így a felújítás és a beruházási- feladatokat a polgármesteri hivatal látja el. Az intézmény alapítója: Kazár Község Önkormányzata Intézmény fenntartó társulás mőködik az általános iskolai oktatás vonatkozásában Rákóczibányával, Dorogházával és Vizslás községgel. Az intézmény felügyeleti szerve: Kazár, Vizslás, Dorogháza és Rákóczibánya község Önkormányzatának Képviselıtestülete 8.

9 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetıjét pályázat útján a felügyeletet ellátó szerv bízza meg határozott idıre, és gyakorolja felette a munkaviszony megszüntetési, a fegyelmi, és a kártérítési, valamint a kitüntetési javaslattételi jogkört. Az egyéb munkáltatói jogokat a kazári polgármester gyakorolja. Az intézmény tevékenységét szolgáló vagyon: Ingatlan: Kazár, Szabadság út 3 és a 10. Szám alatti,vizslás Kossuth út 75.sz.alatti valamint Dorogháza Malom út 110. szám alatti épületek a hozzátartozó földterülettel,melyre az intézménynek használati joga van. Ingó: Az intézmény nyilvántartásában szereplı ingó vagyon. E vagyonnal az intézmény, az önkormányzat vagyongazdálkodására hozott rendelet szerint gazdálkodik. Az intézmény mőködési területe: Kazár község, Vizslás, Rákóczibánya és Dorogháza községek közigazgatási területe, de tanulókat fogad Mátraszelén élı általános iskolás korúak közül is, amely önkormányzat külön megállapodás szerint járul hozzá az intézmény fenntartásához, mőködtetéséhez. Az alapfokú mővészeti oktatásban ellátási területe: Kazár, Vizslás, Mátraterenye, Mátranovák, Nemti, Cered, Dorogháza, 9.

10 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA Az iskola szervezete Az iskola igazgatótanácsa Az intézmény közös igazgatású közoktatási intézményként mőködik. Szervezeti egységei: Általános Iskola Kazár, Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár,Vizslási Tagiskola, Móra Ferenc Tagiskola Az iskola igazgatótanácsát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az intézményegységek vezetıi (továbbiakban: helyettesek,) Általános iskola vezetıje Alapfokú mővészeti iskola vezetıje Vizslási tagiskola vezetıje Móra Ferenc Tagiskola vezetıje Az iskola felelıs vezetıje az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belsı szabályzatai által elıírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és idıtartamra történik. Az igazgató munkáját intézményegység vezetık segítik. Az intézményegység vezetık megbízását a tantestület(a tagintézmények vezetıi esetében a helyi polgármesterek), véleményének kikérésével az igazgató adja. Vezetı csak az iskola határozatlan idıre alkalmazott pedagógusa lehet. A vezetıi megbízás határozatlan idıre szól. A vezetı beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. 10.

11 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár Az igazgatót távollétében az alábbi jogkörök kivételével: munkaviszony létesítése, megszüntetése költségvetés módosítása a kazári általános iskola vezetıje helyettesíti. Egyidejő akadályoztatásuk esetén a mővészeti iskola vezetıje helyettesít. Az igazgatóság munkatársa még az iskolatitkár-gazdasági ügyintézı, aki feladatait a munkaköri leírása illetve az igazgató utasításai alapján látja el. Az igazgatótanács rendszeresen havonta egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatótanács megbeszéléseit az igazgató vezeti. Az iskola vezetısége Az iskola vezetıségének a tagjai: az igazgató, az intézményegységek vezetıi a tagintézmények vezetıi a munkaközösségek vezetıi, a közalkalmazotti tanács elnöke Az iskola vezetısége az iskolai élet egészére kiterjedı konzultatív, véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezı testület. Az iskola vezetısége rendszeresen, havonta egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésrıl írásban emlékeztetı készülhet. Az iskolavezetıség megbeszéléseit az igazgató készíti elı és vezeti Az iskola vezetıségének tagjai a munkaköri leírásukban foglaltak szerint ellenırzési feladatokat is ellátnak. 11.

12 Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok elıírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Az iskola szervezeti egységei Az iskola szervezeti egységei: Általános iskola Alapfokú mővészeti iskola Vizslási Tagiskola Móra Ferenc Tagiskola A szervezeti egységek élén az intézményegység vezetık állnak: 12.

13 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL Az iskolaközösség Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülık és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetıségeit a magasabb jogszabályok (elsısorban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a közoktatásról szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerzıdése rögzítik. A nevelık közösségei A nevelıtestületek: Általános iskolai ( Kazár,Vizslás,Dorogháza) Alapfokú mővészeti iskolai A nevelıtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltı alkalmazottja. A nevelıtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelıtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelıtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola mőködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 13.

14 Az iskola nevelıtestülete feladatkörének részleges ellátására az alábbi állandó munkacsoportokat hozza létre a következı feladat- és hatáskörrel. 1.Minıségbiztosítási munkacsoport Feladata és hatásköre: Az iskola minıségbiztosítási tevékenységének irányítása, összehangolása. Vezetıje: Danyi Józsefné Megbízásuk a minıségbiztosítási tevékenység, végzésének idejére, illetve visszavonásig érvényes. 2.Intézményi IPR munkacsoport Feladata és hatásköre Az iskola IPR tevékenységének tervezése, összehangolása, intézményi önértékelések elkészítése. Vezetıje: Fekécsné Kovács Ilona Egy tanév során a nevelıtestület az alábbi értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet (együttesen) tanévzáró értekezlet (együttesen) félévi és év végi osztályozó értekezlet, (külön) havi egy alkalommal nevelési értekezlet,(általános iskola) alkalmanként nevelési értekezlet (mővészeti iskola) Rendkívüli nevelıtestületi értekezletet kell összehívni, ha bármelyik nevelıtestület tagjainak 50 százaléka kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy az iskola vezetısége ezt indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: nevelıtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen van, a nevelıtestület döntéseit ha errıl magasabb jogszabály, illetve a 14.

15 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár szervezeti és mőködési szabályzat másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. A nevelıtestület személyi kérdésekben a nevelıtestület többségének kérésére titkos szavazással is dönthet. A nevelıtestületi értekezletrıl jegyzıkönyvet vagy emlékeztetıt kell vezetni. A nevelıtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. A nevelık szakmai munkaközösségei Az iskolában az alábbi munkaközösségek mőködnek: alsós munkaközösség Kazár(tagjai: az alsós tanítók (Kazár, Vizslás) alsós munkaközösség Dorogháza felsıs munkaközösség Kazár (tagjai: a felsıs szaktanárok) felsıs munkaközösség Dorogháza Táncmővészeti munkaközösség (tagjai: az adott mővészeti ág nevelıi) Zenemővészeti munkaközösség (tagjai: az adott mővészeti ág nevelıi) Képzımővészeti munkaközösség (tagjai: az adott mővészeti ág nevelıi) Színmővészeti munkaközösség (tagjai: az adott mővészeti ág nevelıi) A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenırzése, az iskolai nevelı és oktató munka belsı fejlesztése, korszerősítése, 15.

16 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenırzése, mérése, értékelése, pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai elıirányzatok véleményezése, felhasználása, a pályakezdı pedagógusok munkájának segítése, a munkaközösség vezetıjének megválasztása segítségnyújtás a munkaközösség vezetıje részére az éves munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységérıl készülı elemzések, értékelések elkészítéséhez, A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezetı irányítja. A munkaközösség vezetıjét az igazgató egyetértésével a munkaközösség tagjai választják meg. A munkaközösségek vezetıi munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelıtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, errıl tájékoztatnia kell a nevelıtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelıtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. 1.Óvoda- általános iskola átmenetet támogató munkacsoport Feladata és hatásköre: 16.

17 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár Az ellátási körzetben lévı óvodákkal folyamatos kapcsolattartás, a kétféle intézmény integrációs programjának összehangolása. Tagjai: Hajas Emilné, Domonkosné Nagy Magdolna, Bakos Jánosné, Horváthné Berze Marianna, Vanóné Kovács Zsuzsanna, Urbánné Bíró Erzsébet, Makainé Turai Mária, Feketéné Danyi Andrea, Kozma Orsolya, Heinczinger Béla, Babka Csabáné 2.Általános és középiskola közötti átmenetet támogató munkacsoport: Feladata és hatásköre: A HHH-s tanulók középiskolai beilleszkedésének megkönnyítése,eredményeik utánkövetésének kidolgozása. Tagjai: Kapás Imre, Dénes Dóra, Rózsási Beáta, Fekécs Zoltán, Tarsoly Anita, Fekete Csaba, Tóth Zoltán, Danyi Jolán, Erısné Fekete Magdolna, Kovács Nándorné A szülıi munkaközösség Az iskolában a szülık jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülıi szervezet (munkaközösség) mőködik. Az intézményben iskolaszék nem mőködik! Az osztályok szülıi szervezeteit (munkaközösségeit) az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szülıi szervezetei (munkaközösségei) a szülık körébıl a következı tisztségviselıket választják: elnök, tag Az osztályok szülıi szervezetei (munkaközösségei) kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök vagy az osztályfınök segítségével juttathatják el az iskola vezetıségéhez. 17.

18 Az iskolai szülıi szervezet (munkaközösség) legmagasabb szintő döntéshozó szerve az iskola szülıi szervezet (munkaközösség) választmánya. Az iskolai szülıi szervezet (közösség) választmányának munkájában az osztály szülıi szervezetek (munkaközösségek) elnökei, és tagjai vehetnek részt. Az iskolai szülıi szervezet (munkaközösség) választmánya a szülık javaslatai alapján megválasztja az iskolai szülıi szervezet (munkaközösség) alábbi tisztségviselıit: elnök, elnökhelyettes, Az iskolai szülıi szervezet (munkaközösség) elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával, és a diákönkormányzatot segítı nevelıvel tart kapcsolatot. Az iskolai szülıi szervezet (munkaközösség) választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Az iskolai szülıi szervezet (munkaközösség) választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább 2 alkalommal össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységérıl. Az iskolai szülıi szervezetet (munkaközösséget) az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: megválasztja saját tisztségviselıit, kialakítja saját mőködési rendjét, az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, képviseli a szülıket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében, véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, 18.

19 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár valamint a szervezeti és mőködési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülıkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülıkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A tanulók közösségei Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógus vezetı az osztályfınök áll. Az osztályfınököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfınökök osztályfınöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselıket választja meg: 1 fı képviselı (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetıségébe, Az iskolai diákönkormányzat Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítı nevelı érvényesítheti. A diákönkormányzatot megilletı javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása elıtt azonban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetıségének véleményét. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és mőködési szabályzata szerint alakítja. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítı nevelıt a diákönkormányzat vezetıségének javaslata alapján a nevelıtestület egyetértésével az igazgató bízza meg. Az iskolai diákközgyőlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, melyen az iskola igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészérıl, az iskolai munkatervrıl. A diákközgyőlés összehívását a 19.

20 diákönkormányzat vezetıje kezdeményezi. A diákközgyőlés összehívásáért az igazgató felelıs. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása A tagintézményekkel (intézményegységekkel) való kapcsolattartás rendje A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények: Az intézménynek a tagintézménnyel/intézményegységgel folyamatos, napi kapcsolatot kell fenntartania. A napi kapcsolattartásnál az intézményvezetı és a tagintézmény/ intézményegység vezetınek is kezdeményeznie kell a kapcsolatfelvételt. A rendszeres megbeszélések idıpontja: minden csütörtök. Az intézményvezetı a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni az alábbiakat: az egyes vezetıi döntéseinél, ill. vezetıi jogkörében eljárva egyik intézményegységet, ill. annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti, az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy az intézményegységek is megfelelı súlyt kapjanak. A intézményegységek vezetıi kötelesek minden intézményvezetıi jogkörrel kapcsolatos fontos eseményt, körülményt, tényt idıben jelezni az intézményvezetı felé. A kapcsolattartás formái: személyes megbeszélés, tájékoztatás, telefonos egyeztetés, jelzés, írásos tájékoztatás, értekezlet, a telephelyek ellenırzése, stb. 20.

21 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár Az igazgatóság és a nevelıtestület kapcsolattartása A nevelıtestület különbözı közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógus vezetık, és a választott képviselık útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: az igazgatóság ülései, az iskolavezetıség ülései, a különbözı értekezletek, megbeszélések. Ezen fórumok idıpontját az iskolai munkaterv határozza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetıtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelıket. Az iskolavezetıség tagjai kötelesek: az iskolavezetıség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseirıl, határozatairól, az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezetıség felé. A nevelık kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetıjük, illetve választott képviselıik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetıségével. A nevelık és a tanulók kapcsolattartása A tanulókat az iskola egészének életérıl, az iskolai munkatervrıl, az aktuális feladatokról az igazgató az iskolai diákönkormányzat vezetıségi ülésén 2 havonta, a diákközgyőlésen évente legalább 1 alkalommal, a folyosón elhelyezett hirdetıtáblán keresztül folyamatosan, 21.

22 az osztályfınökök az osztályfınöki órákon, a diákönkormányzatot segítı nevelı a DÖK. ülésein tájékoztatják. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlıdésérıl, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell. A HHH-s gyermekek fejlesztési terv szerinti elırehaladását három havonta a szülı és a gyermek bevonásával kell értékelni. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselıik, tisztségviselık útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelıkkel, a nevelıtestülettel vagy az SZMK-val A nevelık és a szülık kapcsolattartása A szülıket az iskola egészének életérıl, az iskolai munkatervrıl, az aktuális feladatokról az igazgató: a szülıi szervezet (munkaközösség) választmányi ülésén 2 havonta, az iskolai szülıi értekezleten tanévenként 2 alkalommal, a folyosón elhelyezett hirdetı táblán keresztül, az osztályfınökök: az osztályszülıi értekezleten tájékoztatják. A szülık számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetıségek szolgálnak: a családlátogatások, a szülıi értekezletek, 22.

23 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár a nevelık fogadó órái, IPR értékelés három havonta A szülıi értekezletek és a nevelık fogadóóráinak idıpontját az iskolai munkaterv tartalmazza. A szülık kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselıik, tisztségviselıik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelıtestületével vagy az SZMK-val. A szülık és más érdeklıdık az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és mőködési szabályzatáról és házirendjérıl az iskola igazgatójától, valamint az intézményegységek vezetıitıl az iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklıdı számára elérhetı, megtekinthetı. A pedagógiai program egy-egy példánya a következı személyeknél, illetve intézményeknél található meg: az iskola fenntartójánál, az iskola irattárában, az iskola könyvtárában, az iskola nevelıi szobájában, az iskola igazgatójánál és az intézményegységek vezetıinél, Az iskola vezetésének és közösségeinek külsı kapcsolatai Az iskolai munka megfelelı szintő irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következı intézményekkel: Az intézmény fenntartóival: Kazár Község Önkormányzata Kazár Tanács út 1. Vizslás Község Önkormányzata Vizslás, Kossuth út 69. Rákóczibánya Község Önkormányzata Rákóczibánya, Fı tér 8. Dorogháza Község Önkormányzata Dorogháza, Malom út 24. A megyei pedagógiai intézettel: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. Az alábbi oktatási intézmények vezetıivel és tantestületeivel: 23.

24 Bóbita Óvodatársulás Vizslás,Kossuth út 75. Id. Szabó István Általános Iskola Cered ÁMK. Móra Ferenc Általános Iskola Mátraterenye KKK. Általános Iskola Mátranovák A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: TKVSZRV 3100 Salgótarján Ruhagyári út 9. A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelıs. Az eredményes oktató- és nevelımunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: Az iskolát támogató Kazár Iskoláért alapítvány kuratóriumával. Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Salgótarján Magtár Közösségi Ház Kazár Hagyományırzı és Faluszépítı Egyesület Kazár Kazár 1934 SE Nyugdíjas Klub Kazár Axamo Kft. Kazár. Polgárır Egyesület Kazár Kazári CKÖ A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató a felelıs. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelıket az iskola éves munkaterve rögzíti. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart fenn a háziorvossal és a védınıvel, segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A tanulók veszélyeztetettségének megelızése, valamint a gyermek- és 24.

25 Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Kazár ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelıse rendszeres kapcsolatot tart fenn a Palóc Szociális Központ gyermekjóléti szolgálatával. A munkakapcsolat felügyeletéért az általános iskola igazgatóhelyettese a felelıs. Az iskola helyiségeit, épületét az igazgatóság döntése alapján térítésmentesen használhatják az alábbi törvényesen bejegyzett szervezetek helyi csoportjai: Tini-Mini gyermekcsapat Hagyományırzı és Faluszépítı Egyesület Kazár 1934 SE Nyugdíjasklub Polgárır Egyesület A közoktatási törvény 39 (4) bekezdése alapján az iskolában párt vagy párthoz kötıdı szervezet nem mőködhet. AZ ISKOLA MŐKÖDÉSI RENDJE Az iskola épületei szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel 7 órától este 20 óráig tartanak nyitva. Az iskola igazgatójával történt elızetes egyeztetés alapján az épületek ettıl eltérı idıpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók. Szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7.30 óra és délután 16 óra között az iskola igazgatójának vagy az intézményegység vezetık egyikének, illetve a tagintézményekben valamelyik vezetınek az iskolában kell tartózkodnia. A vezetık benntartózkodásának rendjét félévente kell írásban meghatározni. A reggeli nyitva tartás kezdetétıl a vezetı beérkezéséig az ügyeletes nevelı, a délután távozó vezetı után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelıs az iskola mőködésének rendjéért, valamint ı jogosult és köteles a szükségessé váló 25.

26 intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelıtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozó tudomására kell hozni. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján (a kazári és a vizslási tagintézményben egyaránt) 7.50 óra és óra között, a dorogházi tagintézményben 7.45-tıl kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 perc, kivéve a 15 perces tízórai szünetet. A tanulószoba munkarendje a délelıtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kor kezdıdik és 15 óráig tart. Az iskolában reggel 7.15 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet mőködik. Az ügyeletes nevelı köteles a rábízott épületben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megırzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenırizni. Az iskolában egyidejőleg 7 fı ügyeletes nevelı kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelık felelısségi területe az alábbi épületekre terjed ki: Felsı tagozat és udvara Alsó tagozat, ebédlı és udvar A vizslási tagintézmény épülete és udvara A dorogházi tagintézmény épülete és udvara A tanuló a tanítási idı alatt csak a szülı személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfınöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek), illetve a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben szülıi kérés hiányában az iskola elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adhatnak engedélyt. A tanórán kívüli foglalkozásokat és az alapfokú mővészeti órákat órától 26.

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom 1 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

A Virányos Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Virányos Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Virányos Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék: 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 6 1.1. Név... 6 1.2. Székhely... 6 1.3. Fenntartó... 6 1.4. Működtető... 6 1.5. Alapító okirat

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008 POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008 1 Kazincbarcika Város Önkormányzata 22/1996 (VIII. 08.) sz. rendelete a Képviselıtestület egyes hatáskörgyakorlásának átruházásáról

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. ÖNMEGFOGALMAZÁS Az iskola alapvetı feladata, hogy a fiatalokat a társadalomba beilleszkedni tudó, kialakult személyiséggé nevelje. Ehhez a tanórai ismeretátadás, a különbözı szakkörökben végzett munka,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 2 1.Bevezető rész... 3 a) Az intézmény neve,címe, fenntartója,működtetője... 3 b)ellátandó alaptevékenységek:... 3 c) Alaptevékenységeket meghatározó jogszabályok:...

Részletesebben

Fillér Utcai Általános Iskola 1022 Budapest, Fillér utca 70-76. A FILLÉR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Fillér Utcai Általános Iskola 1022 Budapest, Fillér utca 70-76. A FILLÉR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Fillér Utcai Általános Iskola 1022 Budapest, Fillér utca 70-76. A FILLÉR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései,

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK... 5 1. AZ SZMSZ CÉLJA, TARTALMA... 5 2. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 3

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI 4 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 6 Az iskola szervezete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

2008. A Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ. Napköziotthonos Óvodája. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. XIX. 8. 2. sz.

2008. A Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ. Napköziotthonos Óvodája. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. XIX. 8. 2. sz. XIX. 8. 2. sz. melléklet A Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodája Szervezeti és Mőködési Szabályzata 2008. Módosítva: 2011. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Radnóti Miklós Általános

Részletesebben

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2014. január 15. 2 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései,

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Mezőberény Tartalom 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Általános Iskola Torony. Szervezeti és Működési Szabályzat

Általános Iskola Torony. Szervezeti és Működési Szabályzat Általános Iskola Torony Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 2 Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű jogszabályok Az SZMSZ összeállításánál a következő magasabb szintű jogszabályok előírásait

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

A NYÉKLÁDHÁZI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Nyékládháza 2015. március 30.

A NYÉKLÁDHÁZI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Nyékládháza 2015. március 30. A NYÉKLÁDHÁZI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyékládháza 2015. március 30. 2 Tartalomjegyzék Tartalom A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

ENDRŐDI SÁNDOR UTÁNPÓTLÁSKÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ENDRŐDI SÁNDOR UTÁNPÓTLÁSKÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ENDRŐDI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA és KÉZILABDA- UTÁNPÓTLÁSKÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Módosításokkal egységes szerkezetben 2014. 01.28. ENDRŐDI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 EGER, FADRUSZ U. 1/A 2 TARTALOM 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Bazsó Bertalanné igazgató a nevelőtestület Jóváhagyta: polgármester TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Általános Iskola ( 1091. Bp. Ifjúmunkás u. 1) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kosztolányi Dezső Általános Iskola ( 1091. Bp. Ifjúmunkás u. 1) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kosztolányi Dezső Általános Iskola ( 1091. Bp. Ifjúmunkás u. 1) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

2652 Tereske Telefon +35 559002. Tartalom

2652 Tereske Telefon +35 559002. Tartalom SZMSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TERESKE 2013 Tartalom 1. Az SZMSZ re vonatkozó hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek 2. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 3. Az intézmény alapadatai 4. Az iskola szervezeti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

A Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvő Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

A Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvő Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvő Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Szervezeti és mőködési szabályzat I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló

Részletesebben

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre 1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8) Kormányrendelet és ennek 211/2007.

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Herman Ottó Gimnázium

Herman Ottó Gimnázium HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM 3525 MISKOLC Tizeshonvéd u. 21. Tel./Fax: /46/ 349-888 Tel.: /46/ 353-903 A Herman Ottó Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

A FIÁTH JÁNOS ÁMK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FIÁTH JÁNOS ÁMK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FIÁTH JÁNOS ÁMK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET INTÉZMÉNYVEZETŐ TÖLTÉSTAVA, 2007. OKTÓBER 17. 2 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ujhelyi Imre Általános Iskola Mosonmagyaróvár, 2013. március 31. Tartalom 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Az Élı Forrás. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Az Élı Forrás. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Az Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata Érvényes: 2014. augusztus 15. napjától. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tartalomjegyzéke I. Az iskola alapadatai 3. oldal

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY (ÖMGI) ALAPÍTÓ OKIRATA:...4

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben