I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja"

Átírás

1 október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 20/ (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 14 70/ (X.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/ (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 15 71/ (X.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közoktatási intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló, 48/2007. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 21 72/ (X.26.) önkormányzati rendelet a gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló, 37/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 22 73/ (X.26.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 23 II. Határozatok 26 III. Mellékletek 36 Melléklet a 69/ (X.26.) önkormányzati rendelethez 36 Melléklet a 363/ (X.20.) KGY. határozathoz 58 Melléklet a 364/ (X.20.) KGY. határozathoz 60 Melléklet a 365/ (X.26.) KGY. határozathoz 63 Melléklet a 367/ (X.20.) KGY. határozathoz 68 Melléklet a 368/ (X.20.) KGY. határozathoz 75 Melléklet a 372/ (X.20.) KGY. határozathoz 79 Melléklet a 374/ (X.20.) KGY. határozathoz 80 Melléklet a 375/ (X.20.) KGY. határozathoz 175 Melléklet a 377/ (X.20.) KGY. határozathoz 180 Melléklet a 378/ (X.20.) KGY. határozathoz 191 Melléklet a 379/ (X.20.) KGY. határozathoz 196 Melléklet a 380/ (X.20.) KGY. határozathoz 200

2 I. évfolyam 10. szám szeptember 20. I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ű L É S E 68/ (X.26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 54. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Érd Megyei Jogú Város közterületeire terjed ki. (2) A közterületnek nem minősülő egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között jelen rendelet szabályait kell alkalmazni. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a kereskedelemről szóló törvény szerinti piacokra és vásárokra. 2. A közterület-használat általános szabályai 2. A rendeletben meghatározott esetekben a közterületek használatához közterület-használati engedély vagy bejelentési kötelezettség teljesítése szükséges. 3. A közterület használata során tárgyakat, építményeket, anyagokat csak szakszerűen és biztonságosan szabad elhelyezni, tárolni vagy eltávolítani, elbontani. 4. Parkosított vagy gyepfelülettel borított közterületen kizárólag gyalogosan lehet közlekedni. 5. A városban kialakított szökőkutakban és tavakban fürödni, illetve állatot fürdetni tilos. 6. A város közterületein járművet mosni, bontani, valamint az azonnali hibaelhárítás esetét kivéve azokat javítani tilos. 7. (1) Tilos a dohányzás a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény (továbbiakban: törvény) szerinti közterületeken. (2) A dohányzási korlátozás betartását a közterület-felügyelet is ellenőrizheti és tettenérés esetén a törvényben meghatározott helyszíni bírságot szabhat ki. 3. A közterület-használati engedély iránti kérelem 8. (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. (2) A kérelmet az erre a célra rendszeresített, e rendelet függeléke szerinti formanyomtatványon Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani. (3) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít. A közterület-használatot csak jogerős engedély birtokában lehet megkezdeni. (4) Mutatványos, cirkuszi, vidámparki tevékenység esetén a kérelem benyújtásakor csatolni kell a berendezésekre vonatkozó műszaki leírásokat, tanúsítványokat, engedélyeket. (5) 1 m 2 alatti hirdetmény, hirdető-berendezés esetében a kérelemhez csatolni kell a műszaki leírást (anyag, rögzítési mód, méretek, elhelyezésének pontos helye). 1 m 2 feletti hirdetmény, hirdető-berendezés esetében a műszaki leírás csatolása mellett be kell szerezni az illetékes önkormányzati bizottság véleményét is. 2 m 2 feletti hirdetmény, hirdető-berendezés esetében az előző iratokon túlmenően az építéshatósági bejelentés nyilvántartásba vételét, vagy jogerős építési engedélyt is be kell szerezni. 4. A közterület-használat engedélyezése 9. (1) Közterület-használati engedély annak a kérelmezőnek adható, aki az engedély kiadásához szükséges feltételekkel rendelkezik és csatolja az előírt dokumentumokat. (2) Az engedély megadása során figyelembe kell venni Érd Megyei Jogú Város szabályozási terveit, a városképi és műemlékvédelmi, a természetvédelmi, a köztisztasági, továbbá a közreműködő hatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket. (3) A közterület-használat helyét és az igénybevétel mértékét indokolt esetben a kérelmező jelenlétében a helyszínen kell kijelölni és felmérni. (4) A rendelet 4. mellékletében meghatározott utak mentén, műemléki vagy más szempontból védett területen engedély csak akkor adható, ha a) a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé, b) a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából szükséges (hirdető-berendezés) és a forgalmat nem akadályozza, a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti. (5) Közterületen ha a helyi építési szabályzat másként nem rendelkezik ideiglenes jelleggel, csak helyhez nem kötött műszaki létesítmény (pavilon, lakókocsi) elhelyezéséhez adható engedély. 10. Az engedélyezési eljárás során lefolytatott hatósági eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szabályai az irányadóak. 11. (1) A közterület-használati engedély megadása a 14. (1) bekezdés pontjaiban felsorolt esetekben a polgármester, míg az pontjaiban felsorolt esetekben a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik. (2) Az engedélyt a polgármester és a bizottság a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig, b) megállapított feltétel bekövetkeztéig, vagy c) visszavonásig adja meg. 12. (1) A közterület-használati engedélynek a Ket-ben foglalt elemeken túl tartalmaznia kell: a) a közterület-használat célját, helyét és időtartamát, b) a közterület-használat módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását, c) az engedély érvényességének megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, d) közterület-használati díjfizetési kötelezettség előírását, közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a fizetendő díj mértékét, megváltoztatásának és megfizetésének módját, és a késedelem következményeit, e) a közterület-használat jellegének és céljának megfelelő egyéb szükséges rendelkezéseket, így elsősorban a baleset-, egészség- és környezetvédelmi, köztisztasági előírások megtartásának kötelezettségét, valamint a városképi követelmények érvényesítését, f) annak előírását, hogy a használó köteles az általa igénybe vett területet, és környezetét tisztán tartani, a keletkező hulladék folyamatos elszállításáról, építmény esetén annak karbantartásáról saját költségén gondoskodni. (2) A közterületi árusítás céljára szolgáló közterülethasználati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, kézből vagy járműről, illetve milyen árusítóeszköz igénybevételével történik. 13. (1) A közterület-használati engedélyt a jogosult köteles az engedélyben megjelölt helyszínen tartani, és ellenőrzésre, felszólításra bemutatni. (2) A jogosult a használat befejezését követően minden esetben köteles 72 órán belül a közterület eredeti állapotát visszaállítani és erről az engedélyezőt haladéktalanul értesíteni. 14. (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzatok (portálok), üzleti védőtető, ernyő-szerkezet, hirdetőtábla és cégjelzőtábla elhelyezésére; 2. Kizárólag üzletbe történő szállítás miatt az áru kiés berakodása céljára az elárusítóhely nappali nyitva tartásának időtartama alatt a közterület feltétlenül szükséges ideig történő igénybevételére; 3. Alkalmi árusítás, alkalmi vásár, automata kihelyezés esetén; 4. Mozgóárusításra; 5. A közterület kizárólagos igénybevételével járó film- és televízió felvétel céljára; 6. Cirkuszi, vidámparki tevékenység céljára; 7. Hatósági jelzés nélküli, vagy közlekedésre alkalmatlan jármű legfeljebb 30 napig történő elhelyezésére; 8. Hirdető-berendezés, intézmények, valamint ipari és kereskedelmi létesítmények céljelölő információs tábláinak közterületen történő elhelyezésére; 9. 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó kisteher gépjármű, teher- és különleges gépjármű, autóbusz, ezek vontatmányai, valamint járműszerelvény elhelyezésére; 10. Építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék tárolására, különböző méretű konténer elhelyezésére, állványozás, lakókocsi, lakókonténer tárolására; 11. Nem a posta által kihelyezett postai levél gyűjtőláda elhelyezésére; 12. Non-profit, sport, kulturális rendezvények megtartására; 13. Nem az önkormányzat megbízásából szervezett rendezvények esetén; 14. Tehergépjárművek és vontatmányaik, munkagépek, autóbuszok, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek és járműszerelvények a város közterületein történő elhelyezéséhez, amennyiben a jármű megengedett legnagyobb össztömege 3500 kg 7500 kg között van; 15. Nem az 1. és 8. pont szerinti eszközök igénybevétel történő reklámozásra (különösen: szórólaposztás, szendvicsember, reklámcélú jármű elhelyezése); 16. Utcazenélésre, mutatványos, művészeti és előadó-művészeti tevékenység végzésére; 17. Pavilon elhelyezésére; 18. Rendezvényhez nem kapcsolódó vendéglátó ipari egység (büfé) ideiglenes elhelyezéséhez, valamint vendéglátó előkert (terasz) céljára használt terület idényjellegű igénybevételére; 19. Köztárgyak (szobrok, emlékművek, díszkutak, díszburkolatok, alapzatos zászlórudak, kertészeti műtárgyak, utcabútorok stb.) elhelyezésére, mely alól kivételt képeznek az önkormányzat által megrendelt köztárgyak; 20. Kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás taxi állomáshelyek (droszt) igénybevételére; (2) Nem kell közterület-használati engedély, de írásbeli bejelentés szükséges: 1. A közterületen elhelyezett távközlési kábelek, valamint közműves berendezések illetve létesítmények hibaelhárítása érdekében végzett munkák elvégzésére a szükséges mértékben és 72 órát meg nem haladó időtartamra;. 2 3

3 I. Rendeletek 2. A fák és a zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, amennyiben a közúti közlekedést nem akadályozza, és balesetveszélyt nem okoz; 3. Feladatuk ellátásával összefüggésben kizárólag egészségügyi alapellátást végzőknek, bejelentést követően a polgármester által kiadott 3. mellékletben megjelölt formátumú parkolási engedély alapján; 4. Városi közműszolgáltatóknak, valamint intézményeknek és köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű tevékenysége és létesítményei elhelyezéséhez; 5. A fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság a katasztrófavédelem és polgári védelem, valamint a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezéséhez; 6. A különböző rendezvényeken az egészségügyi célokat szolgáló létesítmények és berendezések elhelyezéséhez; 7. Egyházi, állami, önkormányzati szervek és intézmények céljelölő információs, és program-tábláinak elhelyezése esetén, mely táblák önálló tartóoszlopokon helyezhetők el; 8. Karitatív célú gyűjtőkonténer elhelyezéséhez; 9. Az Önkormányzat megbízásából szervezett rendezvények esetén (továbbiakban: városi rendezvény) az önkormányzat költségvetési szerveinek és gazdasági társaságainak. (3) Nem adható közterület-használati engedély: 1. Tömegközlekedési járművek megállóiba; 2. Olyan területre, ahol a helyfoglalás a gyalogos- vagy járműközlekedést akadályozza, illetve annak biztonságát veszélyezteti; 3. Lakó- vagy középület homlokzatától 5 m-en belül építmény és építményhez tartozó szerkezeti elemek elhelyezéséhez; 4. Az I. díjövezetben hatósági jelzés nélküli, vagy közlekedésre alkalmatlan jármű elhelyezésére; 5. A zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálását, pusztítását eredményezi; 6. Annak a kérelmezőnek, akinek a kérelem benyújtásakor a közterület-használattal összefüggésben tartozása, vagy teljesítetlen kötelezettsége áll fenn; 7. Közintézmény falára, közmű létesítményekre, élő fára helyezett hirdető-berendezésre, hirdetőtáblára; 8. Cirkuszi, vidámparki tevékenység céljára a helyi építési szabályzat szerinti városközpont területén, kivéve városi rendezvényekhez kapcsolódóan; 9. Szexuális áruk, eszközök értékesítésére és forgalmazására, peep-show üzemeltetésére, illetve szexuális szolgáltatásra; 10. Játék- és pénznyerő automaták üzemeltetésére; 11. Mozgóárusításra az I. díjövezetben; 12. Tehergépjárművek és vontatmányaik, munkagépek, autóbuszok, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek és járműszerelvények a város közterületein történő elhelyezéséhez amennyiben a jármű megengedett legnagyobb össztömege a 7500 kg-ot meghaladja. (4) A közterület-használati engedély iránti kérelem elutasítható, ha a közterület-használat módja a városkép arculatát rontja. A városkép arculatát rontó közterület-használatnak minősül a környezet jellegébe, vagy rendezvény esetén annak színvonalába nem illeszkedő elárusítóhely, szolgáltató, bemutató vagy szórakoztató tevékenység, melyről a városi főépítész előzetes szakmai véleménye kikérhető. 15. (1) Városi rendezvény esetében a Polgármester jogosult az egész városi rendezvénnyel érintett közterületre közterület-használati engedélyt kiadni a városi rendezvény szervezőjének (a továbbiakban: Jogosult). (2) A Polgármester dönt arról, hogy a városi rendezvényekhez kapcsolódóan a Jogosult kiválasztása során előnyben részesíthető az a kérelmező, aki vállalja a városi rendezvény teljes körű megszervezését, és városi rendezvények lebonyolításában korábban már sikeresen részt vett. (3) A Jogosult szerződés alapján a használatba kapott területet harmadik személynek használatra továbbadhatja, mely használat nem lehet ellentétes a rendezvény eredeti céljával. A harmadik személy a közterületet további használatba nem adhatja. (4) A Jogosult úgy felel az önkormányzattal szemben harmadik személy tekintetében a közterület-használat szabályainak betartásáért, mintha azt saját maga használná, és a rendezvény befejeztével az eredeti állapotában köteles visszaadni a használt közterületet. (5) A Jogosult az érintett közterület tekintetében harmadik személynek történő használatba adásáért legfeljebb az e rendelet szerinti vonatkozó díjtételt alkalmazhatja. (6) A harmadik személlyel megkötött szerződés másolatát a Jogosult köteles 3 napon belül, de még a rendezvény megtartása előtt a Polgármesteri Hivatal Városrendészeti Csoportjának megküldeni. (7) Kiemelt városi rendezvény az a rendezvény, melynek jelentősége túlmutat a város határain, és olyan egyedi arculattal rendelkezik, amely Érd városához kötődik, vagy nemzeti ünnephez való kapcsolódása folytán kiemelt jelentőségű, és látogatottsága kiemelkedő (majális, augusztus 20-i rendezvény, szeptemberi utcabál, stb.) (8) Az (1)-(6) bekezdések a kiemelt városi rendezvények tekintetében is irányadóak. 16. (1) Nem városi rendezvény esetén a Polgármester jogosult az egész városi rendezvénnyel érintett közterületre közterület-használati engedélyt kiadni a rendezvény szervezőjének. (2) A nem városi rendezvény szervezőjére a 15. (3) és (4) bekezdését alkalmazni kell. 5. A közterület-használati jogosultság megszűnése 17. A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni, ha a kérelmező a területet nem az engedélyezett tevékenységre, vagy nem az előírt feltételeknek megfelelően használja, illetve ha a kérelmező a közterület-használati díjat az esedékességet követő 8 napon belül felszólítás ellenére nem fizeti meg. 18. (1) A közterület-használati jogosultság megszűnik, ha: a) az engedélyben meghatározott idő eltelt, b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkezett, c) a jogosult az engedélyben meghatározott idő eltelte előtt kéri az engedély visszavonását, d) a közterület-használati díj határidőben való meg nem fizetése miatt az engedély visszavonásra került, e) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvényét veszti, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti; f) a jogosult halálával, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak jogutód nélküli megszűnésével. (2) A közterület-használati engedély visszavonható a helyi építési szabályzatban meghatározott célok megvalósítása érdekében. 6. A közterület-használat díja 19 (1) A jogosult a közterület-használati engedély alapján megállapított közterület-használati díjat köteles fizetni tekintet nélkül arra, hogy az engedélyezett közterületet ténylegesen igénybe veszi-e. (2) A közterület-használat díjait az 1. melléklet tartalmazza. A 2. számú melléklet a város közterületeit I. számú kiemelt, és II. számú általános övezetekre osztja. (3) A mellékletben szereplő díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. (4) A közterület-használati díj megfizetése az egy hónapnál rövidebb időtartamú használat estén a jogerős engedély kiadásakor, folyamatos közterület-használat esetén havonta minden hónap 15. napjáig esedékes. (5) A jogosult kérelmére az engedélyt kiadó eltekinthet a közterület-használati díj havonkénti fizetésétől és előírhatja annak egyösszegben történő előre fizetését is. (6) Ha városi rendezvénnyel érintett közterület egészére a 15. (1) bekezdése alapján egy személy kér közterülethasználati engedélyt, egyúttal kérelmezheti, hogy a polgármester engedélyezze számára a közterület-használati díjnak az utólagos legkésőbb a rendezvény lebonyolítását követő 15. napjáig történő megfizetését. (7) A közterület-használati díj kiszámításánál: a) minden megkezdett m 2 teljes m 2 -nek, míg az alkalmazandó időmértéknek megfelelően (nap, hónap) minden megkezdett időtartamot egésznek kell számítani, b) a létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény alapterületét és használatához szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni, c) közterületi árusítás céljára adott engedély esetén a ténylegesen elfoglalt terület nagyságát kell alapul venni, d) a hirdető-berendezéseknél a hirdetőfelületet, és amennyiben az igénybevett csatlakozó terület mértéke az 1 m 2 -t meghaladja, annak nagyságát is figyelembe kell venni, (8) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati engedély hatályának lejártától a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik az egyébként irányadó díjtétel kétszeresét kell megfizetni (9) Engedély nélküli közterület-használat esetén a hatósági tudomásszerzéstől az eredeti állapot helyreállításáig, illetve az engedély nélkül végzett tevékenység befejezéséig terjedő időtartamra az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét kell megfizetni. (10) A rendeletben megállapított díjtételeket a Közgyűlés minden évben felülvizsgálja. 20. Nem kell közterület-használati díjat fizetni: a) a 14. (2) bekezdésében meghatározott közterülethasználat esetén. b) Köztárgyaknak (szobrok, emlékművek, díszkutak, díszburkolatok, alapzatos zászlórudak, kertészeti műtárgyak, utcabútorok stb.) nem a kihelyező érdekét, előnyét szolgáló elhelyezése esetén. 21. (1) Kérelemre díjkedvezmény adható a) az állami, egyházi, politikai, társadalmi-civil szervezetek, közhasznú non-profit gazdasági társaságok non-profit, sport, kulturális rendezvényeinek esetén az irányadó díjtétel 90%-a mértékéig, b) nem önkormányzati rendezvény tartása esetén az önkormányzat költségvetési szerveinek és gazdasági társaságainak, az irányadó díjtétel 90%-a mértékéig, c) amennyiben a hirdető-berendezés reklámfelületének legalább 50 %-a közérdekű információt tartalmaz, az irányadó díjtétel 50%-a mértékéig. (2) Városi rendezvényekhez kapcsolódó közterület-használat esetén a használó (ideértve az 15. (3) bekezdése 4 5

4 I. Rendeletek szerinti harmadik személyt is) által fizetendő közterülethasználati díj összege egyedi szponzorációs megállapodás alapján csökkenthető. (3) A kedvezményről az engedély kiadására jogosult szerv dönt. 7. Az engedély nélküli közterület-használat jogkövetkezményei 22. (1) Aki a közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszerelésüket nem rendeltetésüknek megfelelően, vagy engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes használatot megszüntetni, továbbá kötelezhető a közterület eredeti állapotának a helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat, illetve megbízottja az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégezteti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 3 napon belül nem tesz eleget. (2) A tulajdonos önkormányzat, illetve megbízottja az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet-és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni. (3) A rendelet 15. (1) és 16. (1) bekezdése szerinti személyek kivételével a használó az engedélyben megjelölt és az általa használt közterületre bérleti, vagy egyéb használati szerződést nem köthet. Az ilyen jellegű megállapodás alapján történő használat az engedélyben foglaltaktól eltérően történő használatnak minősül, az engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni. (4) A közterület engedély nélküli, de engedély köteles használata esetén a használót az engedélyező határidő kitűzésével külön határozatban a közterület-használat megszüntetésére kötelezi. (5) Aki a közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszerelésüket nem rendeltetésüknek megfelelően, a kiadott engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja szabálysértést követ el és Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható. (6) Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a rendelet ában foglalt szabályokat megszegi. (7) A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a közterület-használati díjfizetési, illetve helyreállítási kötelezettség alól. 8. Záró rendelkezések 23. (1) Jelen rendelet január 01-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 43/2004. (XII.23.) ÖK. számú rendelet és az azt módosító 16/2005. (IV.25.) ÖK., az 55/2005. (XII.16.) ÖK., a 9/2006. (III.7.) ÖK., a 22/2006. (V.19.) ÖK., a 3/2008. (I.28.) KGY., a 10/2008. (II.22.) KGY, a 33/2008. (V.30.) KGY., az 53/2008. (X.17.) KGY., az 55/2009.(IX.11.) KGY., a 71/2009. (XI.20.) KGY., a 39/2010. (X.28.) KGY. és a 12/ (I.28.) számú önkormányzati rendelet. 24. (1) A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/ (VI.29.) önkormányzati rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A helyi közutat nem közlekedési célból igénybe venni csak a 4. melléklet szerinti díjak megfizetése mellett a közútkezelő hozzájárulásának birtokában, és az abban előírtak szerint szabad, kivéve a rendkívüli igénybevétel esetét. (2) A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/ (VI.29.) önkormányzati rendelet e rendelet 5. melléklete szerinti melléklettel egészül ki. 25. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a október 20-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, október 26. dr. Ferencz Dóra jegyző számú melléklet a 68/ (X.26.) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. díjtétel Közterület-használat díjövezeti besorolás jele Jogcíme I. II. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzatok (portálok), üzleti védőtető, ernyő-szerkezet, hirdetőtábla és cégjelzőtábla elhelyezésére; (Ft/m 2 /hó) Kizárólag üzletbe történő szállítás miatt az áru ki- és berakodása céljára az elárusítóhely nappali nyitva tartásának időtartama alatt a közterület feltétlenül szükséges ideig történő igénybevételére; (Ft/m 2 /nap) Alkalmi árusítás, alkalmi vásár, automata kihelyezés esetén; (Ft/m 2 /nap) Városi rendezvényhez kapcsolódó alkalmi árusítás, alkalmi vásár, automata kihelyezés esetén. (Ft/m 2 /nap) Kiemelt városi rendezvényhez kapcsolódó alkalmi árusítás, alkalmi vásár, automata kihelyezés esetén. (Ft/ 3.2 m 2 /nap) Mozgóárusítás esetén; (Ft/nap/jármű) TILTOTT A közterület kizárólagos igénybevételével járó film- és televízió felvétel céljára; (Ft/m 2 /nap) Cirkuszi, vidámparki tevékenység céljára; (Ft/nap) Városi rendezvényhez kapcsolódóan: , Hatósági jelzés nélküli, vagy közlekedésre alkalmatlan jármű legfeljebb 30 napig történő elhelyezésére. (Ft/gk/nap) TILTOTT Hirdető-berendezés, intézmények, valamint ipari és kereskedelmi létesítmények céljelölő információs tábláinak közterületen történő elhelyezésére; (Ft/m 2 /hó) 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó kisteher gépjármű, teher- és különleges gépjármű, autóbusz, ezek vontatmányai, valamint járműszerelvény elhelyezésére; (Ft/m 2 /hó)

5 I. Rendeletek Építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék tárolására, különböző méretű konténer elhelyezésére, állványozás, lakókocsi, lakókonténer tárolására; (Ft/m 2 /nap) Nem a posta által kihelyezett postai levél gyűjtőláda elhelyezésére; (Ft/db/hó) Non-profit, sport, kulturális rendezvények megtartására; (Ft/m 2 /nap) Nem az önkormányzat megbízásából szervezett rendezvények (Ft/m 2 /nap) Tehergépjárművek és vontatmányaik, munkagépek, autóbuszok, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek és járműszerelvények a város közterületein történő elhelyezéséhez, amennyiben a jármű megengedett legnagyobb össztömege 3500 kg 7500 kg között van; (Ft/m 2 /hó) TILTOTT Nem az 1. és 8. pont szerinti eszközök igénybevétel történő reklámozásra (különösen: szórólaposztás, szendvicsember, reklámcélú jármű elhelyezése illetve üzemeltetése); (Ft/nap/fő, ill. Ft/nap/m 2 ) Utcazenélésre, mutatványos, művészeti és előadó-művészeti tevékenység végzésére (Ft/fő/nap) Pavilon elhelyezésére. (Ft/m 2 /hó) Rendezvényhez nem kapcsolódó vendéglátó-ipari egység (büfé) ideiglenes elhelyezéséhez, valamint vendéglátó előkert (terasz) céljára használt terület idényjellegű igénybevételére; (Ft/m 2 /hó) Köztárgyak (szobrok, emlékművek, díszkutak, díszburkolatok, alapzatos zászlórudak, kertészeti műtárgyak, utcabútorok stb.) elhelyezésére, mely alól kivételt képeznek az önkormányzat által megrendeltek köztárgyak. (Ft/m 2 /hó) Kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás taxi állomáshelyek (droszt) igénybevétele személygépkocsinként. (Ft/gk/hó) I. díjövezeti besorolást kell alkalmazni az alábbi területekre: 2. számú melléklet a 68/ (X.26.) önkormányzati rendelethez Főutak mellett 200 m-ig. Bajcsy-Zs. út, Riminyáki út, Diósdi út, Fehérvári út, Velencei út, Budai út, Budafoki út, Balatoni út, Ercsi út, Törökbálinti út, Zámori út, Iparos utca. Gyűjtőutak mellett 100 m-ig. Fuvaros utca, Burkoló utca, Kövező utca, Szövő utca, Alsóerdősor utca, Sóskúti út, Szovátai utca, Daróczi utca, Lőcsei utca, Szép Ilonka utca, Tárnoki út, Eperfa utca, Cseresznyefa utca, Diófa utca, Vincellér utca, Ürmös utca, Csaba utca, Kutyavári út, Diósdi út, Baján utca, Szent István út, Vadlúd utca, Kossuth L. utca, Gellért utca, Miklós utca, Koppány utca, Vörösmarty M. utca, Bethlen G. utca, Esküdt utca, Bagoly utca, Duna utca, Sárd utca, Felső utca, Fő utca, Mecset utca, Jegyző utca, Főnök utca, Pipacs utca, Sándor utca, Tétényi út (Sárd utca 6-os út között). Alsó utca, Béke téri lakótelep. II. díjövezeti besorolást kell alkalmazni Érd Megyei Jogú Város egyéb az I. díjövezetbe nem sorolt közterületein. 3. számú melléklet a 68/ (X.26.) önkormányzati rendelethez PARKOLÁSI ENGEDÉLY Az engedély jogosultja: beteget ellátó. Megjegyzés: egészségügyi alapellátás. Járműkorlátozás: nincs. Az engedélyt kiállító: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere. ÉRVÉNYES.. forgalmi rendszámú gépjárműre... évre Kiállítás időpontja:. év hó nap. Érvényes: a kibocsátás évét követő naptári év március 15-ig, illetve visszavonásig. Sorszám: / év. PECSÉT HELYE hátlapra A PARKOLÁSI ENGEDÉLY HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI Az engedély jogosultja: név. Az engedély kizárólag az engedélyen feltüntetett forgalmi rendszámú gépjárműre érvényes. Az engedélyt parkoláskor a szélvédő mögött, jól látható helyen kell elhelyezni. Az engedély jogosulatlan használata, vagy az azon feltüntetettől eltérő helyen és módon való várakozás, a KRESZ előírásainak megsértése szabálysértés, mely feljelentést von maga után, az ellenőrzést végző közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, az engedéllyel való visszaélés visszavonással jár. Az engedély a kibocsátás évét követő naptári év március 15-ig, illetve visszavonásig érvényes. A fenti közterület-használati díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 8 9

6 I. Rendeletek 4. számú melléklet a 68/ (X.26.) önkormányzati rendelethez 5. számú melléklet a 68/ (X.26.) önkormányzati rendelethez Utak besorolása a Szerkezeti Terven szereplő úthálózati hierarchiának és hosszaknak megfelelően: Gyorsforgalmi utak: M6 autópálya meglévő nyomvonala M7 autópálya meglévő nyomvonala Közutak, zöldfelületek, járdák nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak A. B. Főutak: I. rendű főutak: 6. sz. főút 7. sz. főút KÖZÚTKATEGÓRIA 1. HELYI KÖZUTAK: IGÉNYBEVÉTEL JELLEGE SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY: VÁSÁR ÉS EGYÉB: ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET: II. rendű főutak: 8103 j.: Törökbálinti út Bajcsy-Zs. u. (északi szakasza) 8104 j.: Zámori út Bajcsy-Zsilinszky u. Diósdi u.(déli szakasza) Diósdi út (keleti szakasza) Kossuth L. u. Vadlúd u. Budafoki út Budai út Velencei út Fehérvári út Ercsi u. Felső u. Fő u. Riminyáki út Iparos útnak a Törökbálinti út M7. közötti szakasza Mellékutak (gyűjtő utak): Iparos u. Darukezelő u. Fuvaros u. Csúcs u. Visegrádi u. Sóskúti út (városhatárig terjedő szakasza is) Fényező u. Aszfaltozó u. M7 alatti aluljáró Burkoló u. Kövező u. Szövő u. Folyondár u. Alsóerdősor u. Sóskúti út (keleti szakasza) Szovátai u. Lőcsei u. Szent István út Elöljáró u. Kalotaszegi u. Kolozsvári u. Bagoly u. Tárnoki út Eperfa u. Cseresznyefa u. Diófa u. Ürmös u. Csaba u. Kutyavári u. Pipacs u. Duna u. Vörösmarty M. u. Főnök u. Esküdt u. Jegyző u. Karolina u. Külső Római út Mecset u. Molnár u. Júlia u. 2. Belterületi elsőrendű főút 50.- Ft/m 2 /nap 50.- Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap 3. Belterületi másodrendű főút 40.- Ft/m 2 /nap 30.-Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap 4. Belterületi mellékutak, gyűjtőutak, lakó és kiszolgáló utak, külterületi közutak, kerékpárutak, gyalogutak és járdák 5. EGYÉB SZEMPONTOK: SZORZÓSZÁM: 6. Városközpont, belváros 5 7. Közút teljes lezárása 8 A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák Ft/m 2 /nap 40.- Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap 10 11

7 I. Rendeletek Függelék a 68/ (X.26.) önkormányzati rendelethez Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városrendészeti Csoport 2030 Érd, Alsó u. 3., fszt Telefon: 06-23/ , Fax: 06-23/ Ügyfélfogadási idő: hétfőn óráig, szerdán óráig, óráig Közterület-használati engedély IRÁNTI KÉRELEM I. A kérelmező adatai: 1. A kérelmező neve: A kérelmező személyi azonosítója (magánszemély kérelmező esetén): 3. A kérelmező címe/székhelye: A kérelmező cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, őstermelői igazolvány száma:.. 5. A kérelmező adószáma (egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet esetén): 6. A kérelmező bankszámla száma (egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet esetén): 7. A kérelmező telefonszáma, faxszáma, címe:. 8. A közterületen folytatni kívánt tevékenység: (a megfelelő aláhúzandó) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzatok (portálok), üzleti védőtető, ernyő-szerkezet, hirdetőtábla és cégjelzőtábla elhelyezésére; Kizárólag üzletbe történő szállítás miatt az áru ki- és berakodása céljára az elárusítóhely nappali nyitva tartásának időtartama alatt a közterület feltétlenül szükséges ideig történő igénybevételére; Alkalmi árusítás, alkalmi vásár, automata kihelyezés esetén; Mozgóárusításra; A közterület kizárólagos igénybevételével járó film- és televízió felvétel céljára; Cirkuszi, vidámparki tevékenység céljára; Hatósági jelzés nélküli, vagy közlekedésre alkalmatlan jármű legfeljebb 30 napig történő elhelyezésére; Hirdető-berendezés, intézmények, valamint ipari és kereskedelmi létesítmények céljelölő információs tábláinak közterületen történő elhelyezésére; 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó kisteher gépjármű, teher- és különleges gépjármű, autóbusz, ezek vontatmányai, valamint járműszerelvény elhelyezésére; Építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék tárolására, különböző méretű konténer elhelyezésére, állványozás, lakókocsi, lakókonténer tárolására; Nem a posta által kihelyezett postai levél gyűjtőláda elhelyezésére; Non-profit, sport, kulturális rendezvények megtartására; Nem az önkormányzat megbízásából szervezett rendezvények esetén; Tehergépjárművek és vontatmányaik, munkagépek, autóbuszok, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek és járműszerelvények a város közterületein történő elhelyezéséhez, amennyiben a jármű megengedett legnagyobb össztömege 3500 kg 7500 kg között van; Nem az 1. és 8. pont szerinti eszközök igénybevétel történő reklámozásra (különösen: szórólaposztás, szendvicsember, reklámcélú jármű elhelyezése); Utcazenélésre, mutatványos, művészeti és előadó-művészeti tevékenység végzésére; Pavilon elhelyezésére; Rendezvényhez nem kapcsolódó vendéglátó ipari egység (büfé) ideiglenes elhelyezéséhez, valamint vendéglátó előkert (terasz) céljára használt terület idényjellegű igénybevételére; Köztárgyak (szobrok, emlékművek, díszkutak, díszburkolatok, alapzatos zászlórudak, kertészeti műtárgyak, utcabútorok stb.) elhelyezésére, mely alól kivételt képeznek az önkormányzat által megrendelt köztárgyak; Kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás taxi állomáshelyek (droszt) igénybevételére; 9. A folytatni kívánt tevékenység helye: 9.1. a tevékenység címe(i), helyrajzi száma: árusítás esetén az áru (termék) megnevezése: a használni kívánt terület alapterülete: (m2) árusítás esetén az árusítóeszköz megnevezése: A tevékenység megkezdésének dátuma: A tevékenység befejezésének dátuma:... II. Csatolandó okiratok: 1. cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, hatóságok engedélye, útvonalterv, műszaki leírás 2. Amennyiben nem a kérelmező személyesen vagy a vállalkozás képviseletre jogosult tagja jár el, meghatalmazást csatolni kell III. Eljárási díj: Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (1) bekezdése alapján az eljárásért ,- Ft illetéket kell fizetni, melyet illetékbélyegben kell leróni. Érd, 20.. hó nap. A kérelmet leadó: aláírás, pecsét Neve:... Elérhetősége:

8 I. Rendeletek 69/ (X.26.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 20/ (III.10.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 20/ (III.10.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. (2) bekezdésének 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Érdligeti Általános Iskola Érd, Diósdi u A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetése költségvetési bevételét e Ftban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét e Ft-ban, finanszírozási bevételét e Ftban, bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetése költségvetési kiadásait e Ft-ban, finanszírozási kiadásait e Ft-ban, kiadási főöszszegét e Ft-ban állapítja meg. a) A bevételi főösszegből az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás évi költségvetési bevétele e Ft, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele e Ft, a finanszírozási bevétele e Ft, a bevételi főösszege e Ft. A kiadási főösszegből az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás évi költségvetési kiadása e Ft, finanszírozási kiadása Ft, kiadási főösszege e Ft. b) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett működési és/vagy fejlesztési hitel, és/vagy kötvénykibocsátás felvétele teremti meg. c) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetése hitelfelvétel és/vagy kötvénykibocsátás főösszegét ,- e Ft-ban állapítja meg. 3. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata ,- eft, ebből általános tartalék céltartalék ,- e Ft ,- e Ft. 4. A Rendelet 14. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló általa elismert tartozásállomány tekintetében ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája részére adatot szolgáltatni. Amennyiben az önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át, vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a közgyűlés önkormányzati biztost jelöl ki. 5. A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 6. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a október 20-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, október 26. dr. Ferencz Dóra jegyző 70/ (X.26.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/ (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/ (VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 2. A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a október 20-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, október 26. dr. Ferencz Dóra jegyző 14 15

9 I. Rendeletek 1. melléklet a 70/ (X.26.) önkormányzati rendelethez 2. Oktatási és Művelődési Bizottság Magasabb szintű jogszabályok alapján a Közgyűlést megillető, bizottságokra átruházott hatáskörök 1. Szociális és Egészségügyi Bizottság A. B. Jóváhagyja az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet szervezeti és működési szabályzatát, és házirendjét, ideértve ezek későbbi módosításait is. A szervezeti és működési szabályzatot, valamint a házirendet, ideértve ezek későbbi módosításait is, a gyógyintézet fenntartója hagyja jóvá. Jóváhagyja az egészségügyi szolgáltató térítési díj szabályzatát. Az egészségügyi szolgáltató hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét, valamint a szolgáltató által megállapított térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a szolgáltató a fenntartó által jóváhagyott szabályzatban állapítja meg. A szakmai vezető testület egyetértése után elfogadja az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet szakmai tervét. A szakmai tervet a gyógyintézet szakmai vezető testületének egyetértése után egyetemi klinikánál az egyetem, más szervezet esetében a fenntartó fogadja el. Jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet. Jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény tekintetében ellenőrzi, és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét; Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott bölcsődék nyári nyitva tartásának rendjét. A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. 43/2003. (VII.29.) EszCsM rendelet 3. (6) 284/1997. (XII.23.) Korm.rendelet 1. (6) 43/2003. (VII.29.) EszCsM rendelet 6/A. (3) évi III. tv. 92/B. (1) c) évi III. tv. 92/B. (1) d) évi XXXI. törvény 42. (5) A. B. Indokolt esetben engedélyezi az önkormányzat által fenntartott közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét, tevékenységének évente legfeljebb 2 hónap időtartamú szüneteltetését. A települési önkormányzat indokolt esetben engedélyezi az általa fenntartott közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét, tevékenységének évente legfeljebb 2 hónap időtartamú szüneteltetését. Meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait. Az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait, Jóváhagyja a közművelődési intézmények és múzeumok éves beszámolóját, munkatervét, szervezeti és működési szabályzatát. Az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét. Meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát, A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján évi CXL. tv. 78. (4) évi CXL. tv. 78. (5) a) évi CXL. tv. 78. (5) b) évi XX. tv CXL. tv. 68. a) meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát, Jóváhagyja a könyvtár szervezeti és működési szabályzatát, A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján CXL. tv. 68. b) jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, Jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terv(ek)et, A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján CXL. tv. 68. d) jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terv(ek)et A könyvtárnál lefolytatott szakfelügyeleti vizsgálat esetén a szakfelügyelő jelentésére észrevételeket tehet. 14/2001. (VII.5.) A vizsgált könyvtár és fenntartója a szakfelügyeleti jelentésre észrevételeket tehet, NKÖM rend. 9. (2) ennek lehetőségét a vezető szakfelügyelő köteles biztosítani, és az észrevételeket a jelentéshez csatolni. Jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát, minőségirányítási programját, valamint a nevelési-oktatási intézmény házirendjét, az általános művelődési központ pedagógiai-művelődési programját évi LXXIX. A fenntartó törvény 102. (2) f) jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát, minőségirányítási programját valamint a nevelési-oktatási intézmény. házirendjét, az általános művelődési központ pedagógiai-művelődési programját; 16 17

10 I. Rendeletek Meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a tanköteles tanulók iskolába történő beiratásának időszakát. Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a községi, városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi önkormányzat által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Meghatározza és közzéteszi az óvodák, iskolák működési (felvételi) körzetét, továbbá a fővárosi, megyei fejlesztési tervvel összhangban a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. A közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat meghatározza és közzéteszi az óvodák, iskolák működési (felvételi) körzetét. Az e körzetben élő gyermekek, tanulók felvételét, átvételét az óvoda, iskola nem tagadhatja meg [65. (2) bek. és 66. (2) bek.]; továbbá a fővárosi, megyei fejlesztési tervvel összhangban a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételi időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározásáról. A fenntartó dönt. az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról; Jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmény vezetője által elrendelt rendkívüli szünetet. A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. A jegyző rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a településen lévő nevelési-oktatási intézményekben történő rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos megkeresését véleményezi. A jegyző az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén, az oktatásért felelős miniszter egyidejű értesítésével a településen működő nevelési-oktatási intézményekben rendkívüli szünetet rendel el. Határozathozatal előtt kivéve, ha a késlekedés jelentős veszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna beszerzi az érdekelt intézményfenntartók véleményét. Ha a vélemény beszerzésére nem volt lehetőség, határozatát haladéktalanul közli az általa választott módon az érdekelt intézményfenntartókkal. A magyar nyelvi előkészítés, illetve a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt évente köteles felmérni az érdekelt helyi kisebbségi önkormányzat, illetve közgyűlés esetén az országos kisebbségi önkormányzat bevonásával. A magyar nyelvi előkészítés, illetve a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt a képviselő-testület (közgyűlés) évente köteles felmérni az érdekelt települési, területi kisebbségi önkormányzat, illetve közgyűlés esetén az országos kisebbségi önkormányzat bevonásával évi LXXIX. törvény 66. (9) évi LXXIX. törvény 90. (1), évi LXXIX. törvény 102. (2) a) évi LXXIX. törvény 54. (1) évi LXXIX. törvény 91. (8) évi LXXIX. törvény 102. (5) 1. Oktatási és Művelődési Bizottság 2. melléklet a 70/ (X.26.) önkormányzati rendelethez A bizottságok feladatai, előterjesztési és véleményezési jogosítványai A. B. 1. A sajtóval és médiával összefüggő valamennyi döntést előzetesen véleményez. Javaslatot tesz az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számára, 2. az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok) számára, a maximális létszámtól való eltérés engedélyezésére. 3. Az érettségi vizsga vizsgabizottságának munkájában tanácskozási joggal részt vehetnek a fenntartó képviselői. Véleményezi a művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati 4. tulajdonú épületen való elhelyezésére, áthelyezésére, lebontására, fenntartására és felújítására vonatkozó döntéseket. Védi a nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művészeti alkotásokat, új 5. elhelyezés esetén véleményezési joga van. Véleményezi az idegenforgalom és a turizmus tárgykörébe tartozó 6. önkormányzati döntéseket 2. Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság évi LXXIX. törvény 102. (2) c) 100/1997. (VI.13.) Korm.rend. 17. (3) évi XX. tv (1) évi XX. tv (3) A. B. Az önkormányzat többségi, illetve kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságokra vonatkozó valamennyi döntést előzetesen véleményez. 3. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság A. B. Az önkormányzatnál és intézményénél véleményezi az éves költségvetési évi LXV. tv. 92. javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit. (13) a) pont Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a évi LXV. tv. 92. saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. (13) b) pont Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizteti évi LXV. tv. 92. a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem (13) c) pont érvényesülését. Véleményt alkot a költségvetési koncepcióról. 292/2009. (XII.19.) Korm. rend. 35. (3) 4. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 1. A. B. Évente tájékoztatót kér a közterület-felügyelet köztisztasági feladatköréből adódóan végzett tevékenységéről 18 19

11 I. Rendeletek melléklet a 70/ (X.26.) önkormányzati rendelethez A Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörök (törvény, kormányrendelet, miniszteri rendeletek) A. B. Jóváhagyja az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési irányítási jog a következő hatáskörök gyakorlásának jogát jelenti: költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása A Közgyűlés át nem ruházható hatásköreit kivéve az Önkormányzat nevében lebonyolított közbeszerzési eljárásokban döntéshozatali jogkörrel rendelkezik: az eljárás megindítása, a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének meghatározása, a Bíráló Bizottság személyi összetételének meghatározása, az érvénytelenség megállapítása, valamint az eljárás eredményének megállapítása tekintetében. Dönt az önkormányzat számlavezető hitelintézete megválasztásáról A helyi önkormányzati költségvetési szerv, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv pénzeszközeit a képviselő-testület döntése alapján a helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat által meghatározott belföldi hitelintézetnél, a kincstárban nyitott pénzforgalmi számlán, a helyi önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódó alszámlán, vagy pénzforgalmi betétkönyvben kezeli, más hitelintézetnél pénzforgalmi számlát nem nyithat, kivéve, ha törvény ettől eltérően rendelkezik. A közút kezelője az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen. A közút forgalmi rendjét ha jogszabály másként nem rendelkezik a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. A közlekedési hatóság a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti. A díj fizetési kötelezettség alá eső várakozási területen a lehetőségekhez képest egyenlő megoszlásban, illetve a mozgáskorlátozottak által jellemzően igénybe vett közintézmények elérhető közelségében minden megkezdett ötven várakozási helyből ki kell jelölni legalább egy, a mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozási helyet évi LXV. tv. 9. (3); XXXVIII. tv. 93. a) A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv évi XXXVIII. tv. 100/G. (4) évi I. tv. 15./A (2), 34. (1), (2) 71/ (X.26.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közoktatási intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 48/2007. (XI. 26.) KGY. számú rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közoktatási intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 48/2007. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelete melléklete lép. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit július 11-től kell alkalmazni. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a október 20-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, október 26. dr. Ferencz Dóra jegyző Melléklet a 71/ (X.26.) önkormányzati rendelethez A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka a 138/1992. (XII. 8.) Kormány rendelet 14/C. (1)-(2) bekezdései alapján A. B. C. Intézmény Magasabb vezetői pótlék (%) 14/C. (1) bek. Magasabb vezetői pótlék (%) 14/C. (2) bek D. Vezetői pótlék (%) 14/C. (2) bek. 1. Kós Károly Szakképző Iskola * 2. Vörösmarty Mihály Gimnázium Bolyai János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Gárdonyi Géza Általános Iskola Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Teleki Sámuel Általános Iskola Lukin László AMI Óvodavezetők Egységes Pedagógiai Szakszolgálat * Gyakorlati oktatás vezető 20 21

12 I. Rendeletek 72/ (X.26.) önkormányzati rendelete a gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló, 37/1997. (XII.1.) ÖK. rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában, a 18. (2) bekezdésében, valamint a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló 37/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) E rendeletben szabályozott támogatásokban a 0-18 éves korú gyermek, vagy nappali tagozaton tanuló éves nagykorú személy, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, 25. életévét még be nem töltött személy részesíthető (a továbbiakban: eltartott gyermek). (2) Nem részesíthető az e rendeletben szabályozott ellátásokban az a kérelmező, aki tőle elvárható módon nem tesz meg mindent anyagi és szociális helyzetének javításáért, így különösen: a) aki jogos anyagi igényét önhibájából nem érvényesíti,vagy b) akinek életvitele, lakás- és életkörülményei, vagyoni helyzete nem igazolják a jövedelem nyilatkozata alapján vélelmezhető szociális rászorultságát (3) A jövedelemszámításához felhasználható bizonyítékok: a) havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó összegéről kiállított igazolás. A külföldön munkát vállalóknak, illetve EGT állampolgároknak, eltérni ettől csak akkor lehet, ha az igazolás beszerzése méltányolható ok vagy okok miatt hosszabb idő vesz igénybe, és a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett írásban nyilatkozik jövedelméről, b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző legutolsó havi igazoló szelvény, c) munkaügyi központ által folyósított ellátások esetén az azt megállapító határozat és kérelem benyújtását megelőző legutolsó havi igazoló szelvény, d) vállalkozó esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem igazolás, az illetékes APEH igazolása a kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról, valamint a nem lezárt adóévre eső jövedelemről kiállított igazolás. e) egyéb nem havi rendszeres jövedelmek esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló, ea) munkaviszony esetén munkáltatói igazolás, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony esetén a kifizetőhely igazolása; eb) munkaviszonnyal nem rendelkezők esetén büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat. 2. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az Önkormányzat az éves költségvetésében az e célra meghatározott keretéből a gyermekek családban történő neveléséhez, a gyermek jólétének biztosításához, valamint a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatásához az alábbi pénzbeli és természetbeli ellátásokat nyújthatja: a) tanulók helyi járatú autóbusz bérletének támogatása b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás c) tanszer-tankönyv támogatás d) várandós anya támogatása e) gyermekintézmények térítési díjának átvállalása f) újszülöttek támogatása g) óvodáztatási támogatás 3. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés, valamint az azt megelőző alcím lép: Tanulók helyi járatú autóbusz bérlet támogatása 5. (1) Természetbeni támogatásként, tanulók helyi járatú autóbusz bérletére jogosult az iskolabusz járat megszüntetését követően, aki a II. Lajos Általános Iskolával megszűnésének időpontjában tanulói jogviszonyban állt, és azóta a Bolyai János Általános Iskolával, vagy az Érdligeti Általános Iskola Túr utcai telephelyével, vagy a Batthyány Általános Iskola és Sportiskolával áll nappali tagozaton tanulói jogviszonyban. (2) A támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától,- legkorábban a tanév első hónapjától az adott tanév végéig tart. (3) A kérelem benyújtásának határideje a tanév első hónapjának 30-ik napja. E határidő elmulasztása jogvesztő. (4) A kérelem elbírálására a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a Polgármester jogosult. 4. A Rendelet 8. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (6) Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a kérelmező, vagy a közeli hozzátartozója ugyanazon indok (váratlan esemény, többletkiadás stb.) miatt már átmeneti szociális segélyben részesült. 5. A Rendelet 11. -a, valamint az azt megelőző alcím helyébe az alábbi rendelkezés lép: Gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye 11. (1) Gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezményére jogosult: (2) A támogatás mértékét az (1) bekezdés jövedelemhatárai alapján az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától,- legkorábban a tanév első hónapjától az adott tanév végéig tart (4) A gyermekintézmények térítési díjának kedvezményéről a Közgyűléstől átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a 3. -sal megállapított rendelkezéseit a tanév vonatkozásában is alkalmazni kell. 7. Az e rendelet 3. -ával megállapított támogatás esetén a kérelem benyújtásának határideje a tanévben október 31. E határidő elmulasztása jogvesztő. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a október 20-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, október / (X.26.) önkormányzati rendelete dr. Ferencz Dóra jegyző egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti: 1 A városkoncepció kidolgozásának rendjéről szóló 23/1999. (XI.22.) önkormányzati rendelet, 2 a parlagfű visszaszorításáról szóló 35/1997. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3 az egyes ipari tevékenységek telephely engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/1998. (IV. 20.) önkormányzati rendelet, 4 a víz és csatornadíjak megállapítása és a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőire való áthárításról szóló 5/1992. (III.20.) számú önkormányzati rendelet, 5 az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 35/2005. (X.25.) önkormányzati rendelet, 6 a költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételéről szóló 19/2002. (XI.19.) önkormányzati rendelet, 7 az önkormányzati biztosok kijelölésének rendjéről 8/2005. (II.24.) önkormányzati rendelet, 8 A lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatásáról szóló 19/1999.(X.25.) önkormányzati rendelet, 9 az adósságkezelési szolgáltatásról szóló, 27/2006. (VI.23.) önkormányzati rendeletet módosító 65/2009. (X.16.) önkormányzati rendelet, 10 a város címerének és zászlajának alkotásáról és használatáról, valamint az épületek fellobogózásáról és feldíszítéséről szóló, 36/1997. (XII.1.) önkormányzati rendeletet módosító 16/2000.(III.21.), a 23/2000. (V.22.), a 31/2005. (IX.20.), a 70/2009. (XI.20.) önkormányzati rendelet, 11 a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló, 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító 16/2008. (III.7.), a 24/2010. (III.26.) önkormányzati rendelet, 12 az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról szóló, 13/2007. (III.26.) önkormányzati rendeletet módosító 4/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet, 13 az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézmények napi nyersanyagköltségének meghatározásáról szóló, 8/1996.(III.13.) önkormányzati rendeletet módosító 14/1997.(IV.25.), a 16/1998.(VI.8.), a 21/1999.(X.25.), a 27/2005. (VII.01.), a 42/2007. (IX.21.) KGY. a 15/2008. (II.7.),.a 21/2008. (IV.28.), a 39/2008. (VI.27.) és az 58/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet, 14 az érdi Fundoklia-völgy természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 9/1999. (V.21.) önkormányzati rendeletet módosító 5/2008. (II.2.) önkormányzati rendelet, 15 a gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló 37/1997.(XII.1.) önkormányzati rendeletet módosító 14/2000. (III.21.), a 6/2002. (II.25.), a 9/2003. (III.25.), 23/2003. (VI.23.), a 27/2004. (VII.05.), az 51/2005. (XII.16.), 22 23

13 I. Rendeletek a 25/2006. (V.19.), a 30/2007. (V.18.), és a 73/2009. (XI.20.) önkormányzat rendelet, 16 a gazdasági haszonállatok tartásáról szóló, 26/2008. (V.30.) önkormányzati rendeletet módosító 16/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet, 17 a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló, 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendeletet módosító, 41/2008. (VI.27.) és 32/2010. (VII.20.) önkormányzati rendelet, 18 a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, 18/2005. (VI.01.) önkormányzati rendeletet módosító, 8/2006. (III.7.), 18/2007. (III.26.), és 47/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelet, 19 a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.04.) önkormányzati rendeletet módosító, 4/2009. (I.30.) és 53/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet, 20 az ebek, macskák valamint kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról 27/2008. (V.30.) önkormányzati rendeletet módosító, 40/2008. (VI.27.), 30/2009. (IV.24.) és 15/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet, 21 a környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló, 40/1996.(XII.19) önkormányzati rendeletet módosító, 11/1999.(V.21.), 20/2004.(VI.01.) és 56/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet, 22 Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő egészségügyi intézményében dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló, 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendeletet módosító, 17/2009. (III.6.) és 8/2010. (II.12.) önkormányzati rendelet, 23 Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló, 8/2008. (II.22.) önkormányzati rendeletet módosító, 12/2009. (II.27.) KGY., a 7/2010. (II.12.) önkormányzati rendelet, 24 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló, 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendeletet módosító, 18/2009. (III.6.) és 10/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet, 25 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló, 19/2009. (III.06.) önkormányzati rendeletet módosító, 11/2010. (II.12.) önkormányzati rendelet, 26 Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közoktatási intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló, 48/2007. (XI.26.) önkormányzati rendeletet módosító, 13/2009. (II.27.) KGY., és 6/2010. (II.12.) önkormányzati rendelet, 27 Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló, 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendeletet módosító, 16/2009. (III.6.), a 9/2010. (II.12.), önkormányzati rendelet, 28 a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól, támogatásairól szóló, 30/2003. (X.27.) önkormányzati rendeletet módosító, 11/2007. (III.23.), 37/2007. (VIII.31.), 3/2010. (I.29.) önkormányzati rendelet, 29 a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról szóló, 50/2008. (X.17.) önkormányzati rendeletet módosító, 7/2009. (II.12.) önkormányzati rendelet, 30 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló, 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendeletet módosító, 36/2004. (XI.02.), 7/2005. (III.1.), 26/2005. (VI.30.), 42/2005. (XI.21.), 31/2006. (VI.23.), 1/2007. (I.26.), 6/2007. (II.26.), 55/2007. (XII.21.), 37/2008. (VI.27.), 23/2009. (III.27.), és 84/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet, 31 a lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatásáról szóló, 19/1999.(X.25.) önkormányzati rendeletet módosító, 1/2002.(I.28.) és 30/2003. (X.27.) önkormányzati rendelet, 32 az Érdi Gazdasági-, Logisztikai Park területének helyi építési szabályzatáról szóló, 7/2000.(II.21.) önkormányzati rendeletet módosító, 46/2003. (XII.23.) és 37/2004. (XI.02.) önkormányzati rendelet, 33 az önkormányzati mezei őrszolgálatról szóló, 1/2008. (I.25.) önkormányzati rendeletet módosító, 46/2008. (IX.12.) és 54/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet, 34 Érd Város névhasználatáról szóló, 4/1994.(II.25.) önkormányzati rendeletet módosító, 4/2000.(I.24.), 19/2005. (VI.01.), 32/2005. (IX.20.), 32/2009. (IV.24.) és.69/2009. (XI.20.) önkormányzati rendelet, 35 Érd Megyei Jogú Város Tanulmányi Ösztöndíj pályázatáról szóló, 13/2004. (IV. 28.) önkormányzati rendeletet módosító, 29/2007. (V.21.), 58/2007. (XII.21.), és 33/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet, 36 a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló, 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendeletet módosító, 46/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelet, 37 a tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról szóló, 35/2003. (XI.10.) önkormányzati rendeletet módosító, 5/2004. (III.03.) önkormányzati rendelet, 38 a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 13/2000. (III.21.) önkormányzati rendeletet módosító, 10/2002.(IV.29.), 11/2002. (VI.10.), 28/2004. (VII.05.), 14/2005. (IV.01.), 14/2006. (IV.01.), 15/2007. (III.26.), 43/2007. (IX.21.), 12/2008. (II.22.), 30/2008. (V.30.), 22/2009. (III.27.), 57/2009. (IX.11.), 74/2009. (XI.20.) és 22/2010. (III.26.) önkormányzati rendelet, 39 az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendeletet módosító, 39/2005. (X.25.,), 45/2005. (XI.21.), 10/2006. (III.7.), 23/2006. (V.19.), 35/2006. (VII.17.), 50/2006. (X.30.), 20/2007. (IV.21.), 45/2007. (X.19.), 54/2007. (XII.21.), 52/2009. (IX.11.), 82/2009. (XI.18.) és 54/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet, 40 a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló, 26/2004. (VII. 5.) önkormányzati rendeletet módosító, 29/2005. (VI.30.), 50/2005. (XII.16.), 1/2006. (I.30.), 15/2006. (IV.01.), 28/2006. (VI.23.), 39/2006. (IX.13.), 53/2006. (XI.24.), 21/2007. (IV.21.), 26/2007. (V.21.), 11/2008. (II.22.), 21/2009. (III.27.) és 72/2009. (XI.20.) önkormányzati rendelet, 41 a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló, 46/2004. (XII.22.) önkormányzati rendeletet módosító, 53/2005. (XII.16.) és 42/2009. (V.22.) önkormányzati rendelet, 42 az önkormányzat által fenntartott nevelési oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló, 38/2005. (X.25) önkormányzati rendeletet módosító, 30/2006. (VI.23.), 36/2007. (IX.1.) és 31/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet, 43 a távhőszolgáltatás helyi szabályozásáról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló, 2/2008. (I.25.) önkormányzati rendeletet módosító, 52/2008. (X.17.) és 52/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet, 44 a köztemetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló, 31/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet módosító, 45 36/1999.(XII.20.), 44/2005. (XI.21.), 41/2009. (V.22.) és 52/2009. (IX.11.), önkormányzati rendelet, 46 Érd Megyei Jogú Város Építészeti-műszaki Tervtanácsának működéséről szóló, 41/2007. (IX.21.) önkormányzati rendeletet módosító, 9/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet, 47 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, 36/2008. (VI.27.) önkormányzati rendeletet módosító, 56/2008. (XI.21.), 40/2009. (V.22.) és 80/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet, 48 a vis maior esetén károkat szenvedett magánszemélyek támogatásáról szóló, 31/2003. (X.27.) önkormányzati rendeletet módosító, 18/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet, 49 az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról 6/1994.(II.25.) önkormányzati rendeletet módosító, 1/2000. (I.20.), 49/2006. (X.27.), 17/2007. (III.30.), 7/2008. (II.15.), 52/2009. (IX.11.), és 53/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet, 50 a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1/1992. (II.07.) önkormányzati rendeletet módosító, 14/2009. (II.27.), 52/2009. (IX.11.) és 5/2010. (I.29.) önkormányzati rendelet. 2 Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a október 20-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, október 26. dr. Ferencz Dóra jegyző 24 25

14 II. Határozatok K I V O N A T Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése október 20-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből: 351/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t az Érdligeti Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdligeti Általános Iskola (2030 Érd, Diósdi út )igazgatói, magasabb vezetői teendőinek ellátásával október 31-étől július 31-ig Vargáné Balogh Erikát bízza meg. Vargáné Balogh Erika intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört Érd Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 61. (1) bekezdés g) pontja G fizetési osztály 13 fizetési fokozat és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 60. (1) bekezdés a) pontja és 12. számú melléklete alapján az alábbiak szerint állapítja meg: Illetmény összesen: Ft. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos adminisztratív intézkedések megtételéről gondoskodjon. Határidő : a határozat közlésére azonnal Felelős : T. Mészáros András polgármester 352/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t a 296/ (VIII. 15.) KGY. határozat 3.) pontjának visszavonásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 291/ (VIII. 11.) KGY. határozattal meghirdetett zártkörű pályázat elbírálásáról szóló 296/ (VIII. 15.) KGY. határozatának 3.) pontját visszavonja. Határidő: a határozat közlésére azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 353/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t közbeszerzési eljárás indításáról a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az Érd Város Önkormányzata és az Érd-Kom Kft között február hóban létrejött, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó Közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének legoptimálisabb időpontját határozza meg, és a szerződés megszűnésének időpontjára indítandó közbeszerzési eljárást a közszolgáltatás folyamatosságának egyidejű biztosításával készítse elő a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 27. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására az alábbi szempontoknak megfelelően: 1. A közszolgáltatás ellátásának módja és szervezése, a közszolgáltatás kiterjedése tekintetében a települési hulladékgazdálkodási feladatok ellátása során a különféle begyűjtött, elszállított hulladékok komplex kezelése. Annak vállalása, hogy a jogszabály változása esetén pályázó a közszolgáltatást a hatályos jogszabályok szerint a továbbiakban is ellátja. 2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza a hulladék elszállításának, hulladékgyűjtő udvar működtetésének, a szelektív gyűjtő szigetek működtetésének és környékük takarításának, valamint a zöldhulladék elszállításának ellenértékét. 3. A közszolgáltatási díj ajánlattevő általi ártartása, a pályázatban ajánlott közszolgáltatási díj változatlanságának időtartama. 4. A közszolgáltatás ellátásával összefüggő fejlesztések, beruházások. 5. Szolgáltatási koncessziós díj összege. Határidő: közbeszerzési eljárás indítására: november 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester 354/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t az ÉrdKom Kft. társasági szerződésének módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az ÉrdKom Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság. 10%-os tulajdonosa a gazdasági társaság Társasági Szerződését az alábbiak szerint kívánja módosítani: 1. A Társasági Szerződés IV. pontja az alábbiak szerint változik: IV. A Társaság tevékenységi köre TEÁOR 0.8 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (főtevékenység) 2. A Társasági Szerződés IX. /9.1. pontja az alábbi mondattal egészül ki: Egyebekben a taggyűlés kizárólagos hatáskörének megállapítására a hatályos Gt (2) bekezdésében foglaltakat, valamint a Gt. egyéb vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 3. A Társasági Szerződés IX./ pontja az alábbiak szerint változik: A taggyűlést haladéktalanul össze kell hívni a szükséges intézkedések megtétele végett, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy saját tőke veszteség folytán a törzstőke ,- Ft alá csökkent, valamint, ha a társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi. 4. A Társasági Szerződés IX./ pontja az alábbiak szerint változik: A taggyűlést csak a társaság székhelyén lehet tartani, ettől eltérni csak a tagok 100%-ának előzetes írásbeli nyilatkozata alapján lehet. A taggyűlésre a tagokat írásban, a napirend közlésével kell összehívni oly módon, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 nap legyen. Bármelyik tag jogosult azonban az előre közölt napirenden felül az általa megjelölt új napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Erre vonatkozó javaslatát a taggyűlés napja előtt legalább három nappal ismertetnie kell a tagokkal. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik. A megismételt taggyűlés összehívására vonatkozó rendelkezést az eredeti taggyűlés meghívója tartalmazhatja. Amenynyiben a megismételt taggyűlés összehívására nézve ebben nem szerepelne rendelkezés, akkor a megismételt taggyűlés összehívására is a jelen pont első bekezdésében foglaltak az irányadóak. 5. A Társasági Szerződés X./10.5. pontja az alábbiak szerint változik: Az ügyvezető megbízásáról bármikor lemondhat, lemondását indokolnia nem kell, azonban, ha a társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság taggyűlése az új ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja a teljes nevét olyan formában, ahogy azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat tartalmazza. 6. A Társasági Szerződés XI./11.2. pontja az alábbiak szerint változik: A tag üzletrészét kívülálló személyre bármilyen jogcímen csak akkor ruházhatja át, ha az átruházásra vonatkozó szándékát írásban a többi tagnak és a társaságnak bejelenti, és a taggyűlés az üzletrész átruházását egyhangú határozatával jóváhagyja. A bejelentésnek tartalmaznia kell az átruházás jogcímét, az üzletrészt átvenni szándékozó nevét, visszterhes átruházás esetén a felkínált vételárat, ill. egyéb ellentételezést. A taggyűlés az üzletrész átruházásának engedélyezését különösen abban az esetben tagadhatja meg, ha az üzletrészt megszerző személy üzleti érdekei és tevékenysége a társaság céljával, üzleti érdekeit sértik ill. veszélyeztetik. 7. A Társasági Szerződés XII./12.1. és pontja az alábbiak szerint változik: A Társaság Felügyelő Bizottsága 3 tagból áll. A Felügyelő Biz. Tagjait a taggyűlés jogosult megválasztani határozott vagy határozatlan időre is. A Felügyelő Bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók. A Felügyelő Bizottság egyik tagját az A.S.A. Magyarország Kft. jelöli, másik két tagját Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a Társaság vezető tisztségviselőitől és vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet. A Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 9. A Társasági Szerződés XII./12.3. pontja az alábbiak szerint változik: A számvitelről szóló évi C tv. (továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat

15 II. Határozatok 10. A Társasági Szerződés az alábbi XII./12.7. ponttal egészül ki: A Felügyelő Bizottság működése, tagjainak jogai, kötelezettsége és felelőssége, valamint megbízatásuk keletkezése és megszűnése kapcsán egyebekben a Gt aiban foglaltak irányadók. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fentieknek megfelelő álláspontot képviselje. Határidő: határozat továbbítására 3 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 355/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t pályázati önrész biztosítása tárgyában született közgyűlési határozatok visszavonásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiakban megjelölt határozataival összefüggésben tekintettel arra, hogy az azokban rögzített pályázatok nem kerültek benyújtásra az alábbi döntést hozza: a) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár állománygyarapítási összegének támogatására kiírt pályázat önrész összegének meghatározásáról szóló 82/2010. (III. 25.) KGY. határozatát visszavonja azzal, hogy a határozatban elkülönítésre került 2,5 millió forint a város évi költségvetésének általános tartalék sorára kerüljön visszavezetésre. b) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a képzési programra benyújtandó pályázati projekt megvalósításáról szóló 192/2010. (VI. 24.) KGY. határozatát visszavonja azzal, hogy az abban elkülönítésre került 425 ezer forint önrész összeg a város évi költségvetésének általános tartalék sorára kerüljön visszavezetésre. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a város évi eredeti költségében az Alfa programra elkülönített Ft a város évi költségvetésének általános tartalék sorára kerüljön visszavezetésre. 3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiakban megjelölt határozataival összefüggésben tekintettel arra, hogy az azokban rögzített pályázatok nem részesültek pénzügyi támogatásban az alábbi döntést hozza: a) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok (TÁMOP A-10/1) c. pályázati kiírásra benyújtásra kerülő pályázatról szóló 239/ (VII. 19.) KGY. határozatának 4. pontja szerint elkülönítésre került, a pályázat előkészítéséhez szükséges költség, forint a város évi költségvetésének általános tartalék sorára kerüljön visszavezetésre. b) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Köztér revitalizációs pályázat benyújtásáról szóló 305/2010. (X. 28.) KGY. határozatban a pályázati fődíjhoz kapcsolódóan elkülönített ,- Ft ÁFA összeg a város évi költségvetésének általános tartalék sorára kerüljön visszavezetésre. c) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által közzétett pályázati felhívásra a Magyar Földrajzi Múzeum mennyezetével összefüggésben szükségessé váló munkák támogatása tárgyában benyújtásra kerülő pályázatról szóló 23/ (I. 27.) KGY. határozatában elkülönítésre került ,- Ft saját forrás a város évi költségvetésének általános tartalék sorára kerüljön visszavezetésre. 4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert az 1-3. pontokban foglalt döntések végrehajtása érdekében szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester 356/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t a KMOP kódszámú, Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázatra, KMOP azonosító számon benyújtott Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében, a KMOP kódszámú, Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázatra KMOP azonosító számon, Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában címmel, szeptember 2-án benyújtott pályázatot jóváhagyja. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges, ,-Ft önrészt a város évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a benyújtott pályázathoz kapcsolódó további intézkedések megtételére és nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester 357/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t a KMOP kódszámú, Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázatra KMOP azonosító számon benyújtott Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében, a KMOP kódszámú, Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázatra KMOP azonosító számon, Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában címmel, szeptember 2-án benyújtott pályázatot jóváhagyja. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges, ,-Ft önrészt a város évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a benyújtott pályázathoz kapcsolódó további intézkedések megtételére és nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester 358/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t a KMOP kódszámú, Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázatra KMOP azonosító számon benyújtott, Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében, a KMOP kódszámú, Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázatra KMOP azonosító számon, Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában címmel, szeptember 2-án benyújtott pályázatot jóváhagyja. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges, ,-Ft önrészt a város évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a benyújtott pályázathoz kapcsolódó további intézkedések megtételére és nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester 359/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t a KMOP kódszámú, Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázatra KMOP azonosító számon benyújtott, Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében, a KMOP kódszámú, Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázatra KMOP azonosító számon, Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában címmel, szeptember 2-án benyújtott pályázatot jóváhagyja. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges, ,-Ft önrészt a város évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a benyújtott pályázathoz kapcsolódó további intézkedések megtételére és nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester 360/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t a KMOP kódszámú, Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázattal kapcsolatos előirányzat átvezetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a KMOP kódszámú, Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázati kiírásra benyújtott pályázatok önrész igényének, azaz összesen ,-Ft biztosítását követően a város évi költségvetési rendelete 8. számú melléklet során rendelkezésre álló az 28 29

16 II. Határozatok eredeti költségvetésben a Hunyadi Mátyás Általános Iskola épület felújítására betervezett Ft + áfa előirányzatot átvezeti az általános tartalékba. Egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása során a fentieknek megfelelő előterjesztést készítse elő. Határidő: a város évi költségvetési rendeletének módosítása Felelős: T. Mészáros András polgármester 361/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t peren kívüli egyezség megkötéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet 21. (1) bekezdése alapján a Budapesti Fővárosi Önkormányzat felperes által Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata alperes ellen kamat megfizetése iránt a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt 34.G / számon indított perében egyezséget köt az alábbi kerettartalommal: A Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Program megvalósítása céljából június 28-án aláírt Pénzügyi és Elszámolási Megállapodás alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat megfizet a Fővárosi Önkormányzatnak összesen bruttó ,- Ft-ot, a Budapesti Fővárosi Önkormányzat pedig a fenti perbeli követelésétől eláll. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a ,- Ft átutalásának ütemezéséről a Fővárosi Önkormányzattal állapodjon meg, és a határozat tartalmának megfelelő egyezséget írja alá. Határidő: a határozat továbbítására azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 362/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t a városközpont funkcionális működésének fejlesztése kapcsán létrejött létesítmények, berendezések karbantartására, üzemeltetésére, állagfenntartására, vagyonkezelésbe adásáról szóló 348/ (IX.30.) KGY. határozat módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a városközpont funkcionális működésének fejlesztése kapcsán létrejött létesítmények, berendezések karbantartására, üzemeltetésére, állagfenntartására, vagyonkezelésbe adásáról szóló 348/(IX.30.) KGY határozatának 2. pontját a határozat egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint módosítja: 2/A. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Létesítmény Üzemeltető Kft.-t az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, érdi hrsz-ú, 2030 Érd, Alsó u. 2. szám alatt fekvő ingatlan (Gesztelyi ház) üzemeltetési feladatainak ellátásával az alábbi körben: a) fűtési rendszer üzemeltetése, karbantartása, felügyelete; b) víz-, gáz-,elektromos-, telefon-, csatorna, rendszer üzemeltetése, karbantartása, felügyelete, internet hozzáférés biztosítása; c) riasztó rendszer kezelése, üzemeltetése, karbantartása; d) tűzjelző rendszer üzemeltetése, karbantartása; e) tűzoltó készülékek beszerzése, elhelyezése, karbantartása; f) garanciális idő alatt a szükséges garanciák érvényesítése, garanciális idő lejárata után az épület állagának megóvása, fenntartása; g) belső udvar térvilágításának üzemeltetése, karbantartása; h) az a)-g) pontokban fel nem sorolt, az épület üzemszerű működéséhez szükséges feladatok ellátása. 2/B. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, érdi hrsz-ú, 2030 Érd, Alsó u. 2. szám alatt fekvő ingatlanhoz (Gesztelyi ház) tartozó a) zöld felületek (gyepszőnyeg és telepített növényzet) gondozásával, szükségszerű nyírásával, metszésével, telepített virágok gondozásával, pótlásával; b) burkolt felületek napi takarításával, szükség szerinti mosásával, hulladék gyűjtésével, elszállításával; c) burkolt felületek téli síkosság-mentesítésével, hó eltakarításával, csapadék elvezető árkok, folyókák folyamatos tisztításával; d9 az a)-c) pontokban fel nem sorolt az üzemszerű működéséhez szükséges feladatok ellátása. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az üzemeltetési szerződés megkötésére, és a fenti feladatok ellátására fedezetet nyújtó a város évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás elkészítésére illetve beterjesztésére. Határidő: a szerződés megkötésére 15 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 363/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t a Holló utca 3. szám alatti három csoportos óvoda beruházási célokmányának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Holló utca 3. szám alatti ingatlanon megvalósítandó óvoda beruházási célokmányát módosítva 289/ (VIII.11.) KGY. határozatát, jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: határozat közlésére: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 364/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t az Érdi Városfejlesztési Kft. Üzleti Tervének módosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési Kft. évi, a határozat mellékletét képező módosított üzleti tervét elfogadja, amely szerint az Önkormányzattól kapott szolgáltatási bevétel évre e Ft. Az üzleti tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges forrást Érd Megyei Jogú Város évi költségvetésében biztosítja. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 289/ (VIII.11.) KGY határozat és a módosított üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel a Holló utcai Óvoda építésére vonatkozó szerződést megkösse. A kötelezettségvállalás fedezetét a Közgyűlés a szükséges pénzeszközök elkülönítése mellett az alábbiak szerint biztosítja: a évi kiadásokra a évi költségvetésében e Ft + Áfa összegben biztosítja a fedezetet a évben kifizetendő kiadásokra e Ft + Áfa összegben az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben nevesítve biztosítja a fedezetet, valamint a évi eredeti költségvetésbe betervezi. Határidő: fedezet biztosítására: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 365/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. évi üzleti tervének módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. évi, módosított üzleti tervét elfogadja, amelyben az Önkormányzat további e Ft forrást biztosít az előterjesztésben leírt feladatok ellátására. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja. Határidő: a határozat továbbítására október 25. Felelős: T. Mészáros András polgármester 366/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t többlet önrész biztosításáról a Budafoki úton (6. sz. út km szelvénye) történő gyalogosátkelőhely kialakításának tervezése tárgyú pályázattal kapcsolatosan Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által közzétett pályázati felhívásra a Budafoki úton (6. sz. út km szelvénye) történő gyalogos átkelőhely kialakításának tervezése tárgyában benyújtandó pályázattal összefüggésben hozott 21/ (I. 27.) KGY. határozatát az alábbi mondattal egészíti ki: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert hogy amennyiben az a közbeszerzési eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges a pályázat benyújtásához Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által biztosított Ft önrész mellett legfeljebb 10% -os többlet önrész, azaz Ft erejéig kötelezettséget vállalhasson, e tárgyban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében nyilatkozatot tehessen. Határidő: határozat továbbítására 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 367/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 336/2009. (XI.19.) KGY. határozattal elfogadott Alapító Okiratát az 1. számú melléklet szerint október 21-i hatállyal módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására október 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester 30 31

17 II. Határozatok 368/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t a Szivárvány Óvoda Alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda 239/ (VI.23.) KGY. határozattal elfogadott Alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint november 1-jei hatállyal módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a döntés továbbítására október 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester 369/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a soron következő ülésre a fentieknek megfelelően terjessze elő. Határidő: a határozat továbbítására október 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester és az intézményvezetők 370/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t a 2011/2012. tanévben a pedagógus álláshelyek számának a meghatározásáról szóló 251/(VI. 23.) KGY. határozat módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012. tanévben a pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város alap- és középfokú oktatási intézményeiben szóló 251/(VI.23.) KGY határozatát az alábbi táblázatban meghatározottak szerint módosítja: következő költségvetési módosítás során írásban kezdeményeznie kell. Határidő: a határozat továbbítására október 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester és az intézményvezetők 371/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t a tanítási időkeretet csökkentő órák, programok elfogadásáról szóló 124/2007. (IV.19.) KGY határozat visszavonásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a tanítási időkeretet csökkentő órák, programok elfogadásáról szóló 124/2007. (IV. 19.) KGY határozatát visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András, polgármester 372/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t jeleivel rögzítő, a helységnévtáblák formai szabályainak megfelelő, és azzal megegyező táblákkal. Határidő: december 21. Felelős: T. Mészáros András polgármester 374/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Környezetvédelmi Programjának jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a felülvizsgált, jelen határozat mellékletét képező Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programját jóváhagyja. Határidő: a döntés továbbítására október 25. Felelős: T. Mészáros András polgármester 375/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t a 2011/2012. tanévben a heti órakeret meghatározásáról szóló 250/(VI. 23.) KGY. határozat módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012. tanévben Érd Megyei Jogú Város alap- és középfokú oktatási intézményeiben a heti órakeret meghatározásáról szóló 250/(VI.23.) KGY határozatát az alábbi táblázatban meghatározottak szerint módosítja: Intézmény Heti órakeret 2011/2012. tanév Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 753 Bolyai János Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola 746 Gárdonyi Géza Gimnázium 192 Érdligeti Általános Iskola 1534 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 1322 Teleki Sámuel Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola 431 Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 697 Kós Károly Szakképző Iskola 831 Vörösmarty Mihály Gimnázium 1368 Az intézmények a meghatározott órakereteken belül ellátják a beilleszkedési, tanulási és magatartás-zavaros (BTM-es) gyerekek fejlesztését, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusainak igénybevétele nélkül. A pedagógusok engedélyezett Intézmény álláshelye 2011/2012. tanév Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 31,75 Bolyai János Általános Iskola 47,50 Gárdonyi Géza Általános Iskola 32,50 Gárdonyi Géza Gimnázium 7,80 Érdligeti Általános Iskola 70,00 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 57,25 Teleki Sámuel Általános Iskola 37,25 Móra Ferenc Általános Iskola 19,00 Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 32,10 Kós Károly Szakképző Iskola 33,00 Vörösmarty Mihály Gimnázium 54,00 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 33,00 Szivárvány Óvoda (összesen) 65,60 Kincses Óvoda (összesen) 67,50 A Közgyűlés a Szivárvány Óvoda és a Kincses Óvoda részére engedélyezett pedagógus álláshelyet a 2011/2012. tanévre összesen állapítja meg, nem tagintézményenkénti bontásban. Amennyiben a költségvetési évben a tagintézmények között, a feladatellátás érdekében pedagógus létszám átcsoportosítás szükséges, annak költségvetési vonzatát a jelenleg hatályos költségvetés szerkezeti rend miatt az Intézményi Gondnokságnak a Fenntartó felé a soron a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó jelzőberendezések és operátori központ biztosítása tárgyában megkötött megállapodás módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a HB. Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társasággal jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában január 1. napjától december 31. terjedő időtartamra megkötött megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. Határidő: A megállapodás aláírására november 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester 373/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t Érd város közúti határait jelző táblák mellett a KRESZ-táblákhoz megjelenésükben és felépítésükben is hasonló, fémből készült rovásírásos településnév-táblák felállításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Pulai Edina képviselő kezdeményezését abban, hogy a város közigazgatási határán elhelyezett helységnévtáblák egészüljenek ki, a település nevét a székely-magyar rovásírás az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: december 31. Felelős: dr. Ferencz Dóra jegyző 376/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t az általános tartalékból történő kötelezettségvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 20/ (III.10.) önkormányzati rendelet 7. (2) bekezdés f) pontja alapján benyújtott az általános tartalékkeret terhére történt kötelezettségvállalásra vonatkozó polgármesteri beszámolót elfogadja

18 II. Határozatok 377/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t 381/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t 384/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t 387/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t az Érdi Városfejlesztési Kft. I. féléves költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint tulajdonos, az Érdi Városfejlesztési Kft. I. féléves beszámolóját elfogadja. Határidő: a döntés továbbítására október 25. Felelős: T. Mészáros András polgármester 378/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. I. féléves költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint tulajdonos, az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. I. féléves beszámolóját elfogadja. Határidő: a dönt és továbbítására október 25. Felelős: T. Mészáros András polgármester 379/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. I. féléves költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint tulajdonos, az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. I. féléves beszámolóját elfogadja. Határidő: a döntés továbbítására október 25. Felelős: T. Mészáros András polgármester 380/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t az Érdi Sport Kft. I. féléves költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint tulajdonos, az Érdi Sport Kft. I. féléves beszámolóját elfogadja. Határidő: a döntés továbbítására október 25. Felelős: T. Mészáros András polgármester a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság által hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságnak az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/2008. (VI.27.) KGY. rendeletének 14. (1) bekezdése alapján elkészített beszámolóját elfogadja. 382/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t szolgálat teljesítés közben megsérült rendőrök támogatásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Rendőrkapitányság szolgálatteljesítés közben megsérült két munkatársának részére ,-Ft/fő támogatást nyújt a város évi költségvetése polgármesteri/alpolgármesteri keretének terhére. Határidő: október 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester 383/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t a Közgyűlés novemberi és decemberi ülésének munkatervtől eltérő időpontban történő meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi munkatervében meghatározott időpontokról eltérően a napirendi javaslatok változatlanul hagyása mellett, november 17. helyett 24-én, illetve december 22. helyett 15-én tartja következő rendes üléseit. Határidő: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester díszoklevél adományozásáról 56-os forradalmárok részére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulóján díszoklevelet adományoz Ács József Ferenc, Szente Tibor és Weresmarthy László részére. Határidő: október 23. Felelős: T. Mészáros András polgármester 385/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének személyében bekövetkezett változás jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 90%-os tulajdonosa jóváhagyja Németh Helga (an.: Molnár Erzsébet, lakcím: 2045 Törökbálint, Zengő út 35.). szeptember 30-tól határozatlan időre szóló ügyvezető igazgatói megválasztását. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 386/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t felterjesztési jog gyakorlásáról a kisajátítási eljárásról szóló törvény módosítása érdekében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felterjesztési jogával élve az Országgyűléshez fordul, hogy kezdeményezze a kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény módosítását annak érdekében, hogy a helyi önkormányzatok fenntartásában működő intézmények kisajátítása esetén az állam ne csak az ingatlan forgalmi értékét, hanem az újjáépítés, költöztetés teljes költségét fedezze. Határidő: október 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/ (VI.29.) számú önkormányzati rendelet 21. -ában meghatározott jogkörében eljárva az Érd Város Szociális Munkájáért Díjat évben Bereiné Petrik Mária a Módszertani Gyermekjóléti Központ vezetője részére adományozza. Határidő: a díj átadására Közgyűlés novemberi ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester 388/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t Önkormányzati hatósági ügy a döntés nem nyilvános! 389/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t Önkormányzati hatósági ügy a döntés nem nyilvános! 390/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t Önkormányzati hatósági ügy a döntés nem nyilvános! 391/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t Önkormányzati hatósági ügy a döntés nem nyilvános! 392/ (X.20.) KGY. h a t á r o z a t Önkormányzati hatósági ügy a döntés nem nyilvános! 393/ (X. 20.) KGY. v é g z é s Önkormányzati hatósági ügy a döntés nem nyilvános! dr. Ferencz Dóra s. k. T. Mészáros András s. k. jegyző polgármester 34 35

19 III. Mellékletek Melléklet a 69/ (X.26.) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet 2. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban e Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Megnevezés Önkormányzati szintű bevételek forrásonként Fők. szla Polg. Hivatal Intézmények Önkorm. összesen Érd és Térs. Szennyv. Társulás e Ft-ban Mind-összesen 1. Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Tartósan adott kölcsönök Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 43., VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Fők. szla Polg. Hivatal Intézmények évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Önkorm. összesen Érd és Térs. Szennyv. Társulás Mindösszesen 1. Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Tartósan adott kölcsönök Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 43., VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Fők. szla évi eredeti előirányzat évi módosított előir. 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevételek Kötbér, egyéb kártérítés bevételei Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékek Helyi adók Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlékok Bírságok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozamok Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért Belföldi államkötvények értékesítése Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek Üzemeltetésből származó bevételek Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior tartalékból kapott támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen Támogatásértékű bevételek 1. Előző évi közp-i költségv. kieg., visszatér Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel Működési célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételek összesen Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Működési célú kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen Finanszírozási bevételek összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 III. Mellékletek 3. számú melléklet 4. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként e Ft-ban e Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Szakfeladamozásvetési adott lejáratú lejáratú mozási vetési adott lejáratú lejáratú Felhal- Költség- Tartósan Hosszú Rövid Felhal- Költség- Tartósan Hosszú Rövid Megnevezés Működési Sajátos Támog.ért. Péneszközátvételeradvány Összesen bevételek bevételek bevét. átvételek radvány Összesen Pénzma- Működési Sajátos Támog.ért. Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevét. bevételek támogatás kölcsönök kötelez. hitel bevételek támogatás kölcsönök kötelez. hitel Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Önkormányzati jogalkotás Országűlési képviselő választásokhoz tart. tev. Önkorm.-i képviselő választásokhoz tart. tev. Kisebbségi önk.-i képv választásokhoz tart. tev. Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Önk. és többc. kistérs. társ pénzügyi igazg. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Statisztika tevékenység Településpolitikai támog és tevékenys. Közlekedés fejleszté-sének támogatása Önk. közbesz. eljár. leb összefüggő szolg. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás e Ft-ban évi eredeti előirányzat Érd és Térs. Megnevezés Fők. szla. Polg. Mindösszesen Intézmények Összesen Szennyv. Hivatal Társulás 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ; 4. Felhalmozási kiadások Tartalék előirányzatok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások 43., VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN évi módosított előirányzat Érd és Térs. Megnevezés Fők. szla. Polg. Mindösszesen Intézmények Összesen Szennyv. Hivatal Társulás 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ; 4. Felhalmozási kiadások Tartalék előirányzatok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások 43., VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program és egyéb tám. Közcélú foglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sporttevékenység támogatása Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN

21 III. Mellékletek 5. számú melléklet 6. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként Megnevezés Fők. szla évi eredeti előirányzat e Ft-ban évi módosított előirányzat 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát Működési kiadások összesen Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad Működési célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Garancia és kezességvállalás Áht-n kívülre Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 11-13(5);17; Felújítások 12-13(6).; Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék Céltartalék Tartalék előirányzatok összesen Költségvetési kiadások összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen Finanszírozási kiadások összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Szakfeladakat terhelő ellát. és Tartalék lejáratú lejáratú kat terhelő ellát. és Tartalék lejáratú lejáratú Munkaadó- Szoc.pol. Hosszú Rövid Munkaadó- Szoc.pol. Hosszú Rövid Megnevezés Személyi Dologi Egyéb folyó Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. Összesen juttatás kiadások kiadások kiadások átadások zási kiad. Összesen Személyi Dologi Egyéb folyó Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás kiadások kiadások kiadások átadások járulékok egyéb jutt. kötelez. hitel járulékok egyéb jutt. kötelez. hitel Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Önkormányzati jogalkotás Országűlési képviselő választásokhoz tart. tev. Önkorm.-i képviselő választásokhoz tart. tev. Kisebbségi önk.-i képv választásokhoz tart. tev. Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Statisztika tevékenység Településpolitikai támog és tevékenys. Közlekedés fejleszté-sének támogatása Önk. közbesz. eljár. leb összefüggő szolg. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program és egyéb tám. Közcélú foglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sporttevékenység támogatása Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN 40 41

22 III. Mellékletek 7. számú melléklet 8. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások e Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai évi évi Fők. Megnevezés eredeti módosított szla előirányzat előirányzat I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek Helyi önkormányzatok és költségv. szerveinek Települési és ter. kisebbségi önkorm. támog Görög táncház támogatása - Polg. keretből Lengyel néptáncegyüttes tám. - Polg. keretből Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Működési célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára Fejezeti kezelésű előirányzatoknak Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 7. sz. út Helyi önkormányzatok és költségv. szerveinek Fővárosi Önkormányzat támog. visszafizetés Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - csatorna projekt 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Működési célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Aszaló Község Önkormányzata: árvízi természeti csapás által okozott károk enyhítése céljából Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak Szippant-Hat Konzorcium támogatása Septem Patika támogatása Érdi Sport Kft. - sport tev. szervez., koordinációja Háztartásoknak Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat Ösztöndíj program Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj Vörösiszap katasztrófa miatt 2 család támog Polgármesteri keret magánszemélyek Non-profit szervezeteknek Érdi Kistérség Többcélú Társulás Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás Közép-Mo. Reg. Fejlesztési Tanács Érd és Térs. Szennyvízelv. Önkorm. Társulás Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft Corvnius TISZK működési hozzájárulás Nyugdíjas klubok támogatása Egyházközösségek támogatása Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatása Civil alap: Tartalék Civil alap: Működési keret Civil alap: Pályázati önrész Civil alap: Egészségügyi keret Civil alap: Szociális keret Civil alap: Kulturális keret Civil alap: Sport- és ifjúsági keret Civil alap: Idegenforg., EU-s és nemz.i kapcs.ker Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret Civil alap: Közrendvédelmi keret Kulturális alap Művészeti alap Magyarok Öröksége Alapítvány (Pesovár AMI) Marianum Általános Iskola támogatása Polgármesteri keret: Magyar Írószövetség Pesovár F. AMI Testépítő és Erőemelő SE Görög Kisebbségi Önkormányzat Harmónia Vegyeskar Érdi Gimnázium Alapítvány Érdi Gazdakör Bolyai Nyugdíjas Kör Rosenbrucke énekegyüttes ÉMNÖSZ évi tagdíj Szerb Ortodox Egyház Bolgár Iskola és Óvoda Bolgár Orsz. Önk, Haemus 9/2011/IV Bolgár Országo Önkormányzat Balgarszki Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Kulturális Alap - Joó László: Nyelvünk virága c verses DVD/CD lemez kiadása 43. Városszépítő és Honismereti Egyesület Bukovinai Székely Népdalkör Érd Zenekultúrájáért Alapítvány Bonton Tánc Sport Egyesület Érdi Kamarazenekar Egyesülete Kisgazda Örökség és Levéltár Alapítvány kiadványok Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete- rendezvényszervezés, támogatás Egyéb külföldieknek Működési célú pénzeszközátadások összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak Háztartásoknak Béket ér 3. Társasház - Panelprogram támog Béket ér 4. Társasház - Panelprogram támog Non-profit szervezeteknek Egyéb külföldieknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen Garancia és kezességvállalás Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen POLG. HIV. I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés Fők. szla évi eredeti előirányzat e Ft-ban évi módosított előirányzat 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás Földterületek vásárlása Telkek vásárlása Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj Svájci Alap pályázathoz kapcsolódó szolgalmi jog alappítása Csatorna pályázathoz kapcsolódó ing.vás /22 hrsz. Ingatlan Épületek vásárlása, létesítése Épületek vásárlása, létesítése (Önk. Igazg.) Ingatlan vásárlás, kártalanítás Önk. ingatlanok egyéb jogi rendezése Vegyes tulajd. ingatlanok felszámolása Egyéb épületek vásárlása Bíró András életjáradéki szerződés szer Kistérségi járóbeteg szakellátás KMOP Mihályffy ház vásárlása Épületek vásárlása, létesítése (Cégek) Természettudományos oktatás módszertanának TÁMOP / Harkály u. óvoda kiváltása Egyéb építmények vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Ökig.) Érd MJV Városközpont KMOP B-2f Közösségi közlekedés felt. fejl. KMOP B Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/ Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás Egyéb építmények vásárlása (Cégek) Retyezáti u. útépítése Facélia u. útépítés Belterületi csapadékvízelvezetés és gyűjtés KMOP B RÁVNA Szakorvosi parkoló Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 7. sz. út Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás Természettudományos oktatás módszertanának TÁMOP / Egyéb gépek, berend. és felsz. vás db zagyszivattyú beszerzése Egyéb gépek, berend. és felszerel. vás. (Cégek) Szakorvosi eszközbeszerzés Szennyvízátemelő Óvoda bútor beszerzés Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása Részvények, részesedések, államkötvények Részvények, részesedések vásárlása Különféle államkötvények vásárlása Beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA befizetés Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Épületek felújítása (Vg.) Hunyadi Ált. Isk. épületfelújítás Fibi ház garanciális munkák) Harkály u. Óvoda felújítása (Holló u. 3.) Természettudományos oktatás módszertanának.. TÁMOP / Érd, Vörösmarty u. 31. sz. ingatlan felúj Polg. Hiv. villámvédelem kiépítése Érd MJV Városközpont KMOP B-2f Érd, Intéző u lakások nyílászárók csseréje Egyéb építmények felújítása Egyéb építmények felújítása (ÉTV) Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) Egyéb építmények felújítása (Cégek) Egyéb építmények felújítása (Út) Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása Járművek felújítása Felújítási kiadások Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs Pénzügyi vállalk. nyújtott műk. célú tám Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 III. Mellékletek 9. számú melléklet 10. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai e Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Bevételek összesen Támogatás Támog.ért. bevét. Felhalm. bevételek Működési bevételek Bevételek összesen Támogatás Támog.ért. bevét. Felhalm. bevételek Működési bevételek Megnevezés évi eredeti előirányzat évi mód. előirányzat Megnevezés Fők szla Fejezeti és ált. Fejezeti és ált. tartalékok elsz. tartalékok elsz Általános tartalék Céltartalékok Működési célú céltartalékok Polgármesteri Hivatal céltartalékai Polgármesteri/alpolgármesteri keret Védelmi feladatok Ifjusági- és drogmegelőzési program Nevelőszülői hálózat kiépítése Foglalkoztatottak évi kompenzációja Idősügyi Tanács működési költségei ÁROP 211/2010 "Készségfejlesztés az önkormányzatok-nál" a Polg. Hiv. köztisztviselőinek képzése pályázat HPV vírus szűrés Közfoglalkoztatás önrész 6-8 órás Közfoglalkoztatás önrész 4 órás Városi sportrendezvények Támogatáskezelő 21/2010 (V.13.) számú OKM rendelet oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzése Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz 13. hozzájárulás Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz 14. szükséges önrész: Budafoki úton történő gyalogos átkelőhely kialakítása Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz 15. szükséges önrész: Balatoni úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely kialakítása Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai 16. Kollégiuma által közzétett pályázathoz szükséges saját forrás és nevezési díj: Magyar Földrajzi Múzeum felújítása Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás 17. kiadásai Buszöböl KMOP-2.3.1/B KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása KAB-KEF-11 "B" kat. pályázathoz önrész biztosítása Peres eljárás kiadásai Intézményi feladatok céltartalékai Pedagógiai szakszolgáltatások szervezésének támogatása Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat Nyári napközis tábor Helyi önk. által fenntartott múzeumok szakm. tám. p. önr Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP / pályázat nem elszámolható kiadásai /2010.OKM Rendelet (képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés OKM - Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés Működési célú céltartalékok összesen Felhalmozási célú céltartalékok 1. Polgármesteri Hivatal céltartalékai Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész Fundoklia-völgy évi természetvédelmi feladataira "30T Köz-Tér Revitalizációs pályázat" szolg. Áfa Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok "TÁMOP A-10/1 c. pályázat ASP előkészítés költségei "Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" című KEOP /A számú pályázat előkészítési költsége "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP és KEOP pályázatok előkészítési költségei 8. Belvízvédelmi pályázati önrész (Képviselői keret) Képviselői keret Életjáradék Kerékpáros intézkedési terv Intézményi feladatok céltartalékai Tűzoltóság pályázati önrész Közoktatási eszközfejlesztés Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész Felhalmozási célú céltartalékok összesen Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN Péneszközátvételek Pénzmaradvány Péneszközátvételek Pénzmaradvány Sorszám Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk Batthyány Ált. Isk. és Sportisk Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk Széchenyi I. Ált. Isk. összesen A Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk Teleki S. Ált. Isk Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 III. Mellékletek 11. számú melléklet 12. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Kiadások összesen Felhalmozási kiad. Pénzeszk. átadások Támog.ért. kiad. Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások M.adókat terhelő járulékok Személyi juttatás Kiadások összesen Felhalmozási kiad. Pénzeszk. átadások Támog.ért. kiad. Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások M.adókat terhelő járulékok Személyi juttatás Megnevezés Sorszám Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk Batthyány Ált. Isk. és Sportisk Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk Széchenyi I. Ált. Isk. összesen A Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk Teleki S. Ált. Isk Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin e Ft-ban Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás BEVÉTLEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás BEVÉTLEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Megnevezés Megnevezés ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai Fők. szla Fők. szla évi eredeti előirányzat Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat évi módosított előirányzat Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat Összesen Összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 III. Mellékletek 13. számú melléklet 14. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Fők. szla évi Bevételek évi Kiadások Megnevezés Fők. szla. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. Intézményi működési bevételek Működési kiadások Sajátos működési bevételek Támogatásértékű kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ; Központi költségv. kapott költségv. támog Felhalmozási kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalék előirányzatok Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Tartósan adott kölcsönök Előző évi előir.-, pénzmar. igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek e Ft-ban Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Hosszú lejáratú működési hitel 0 Működési célú kötvénykibocsátás Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú kiadások Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése Működési célú céltartalékok és általános tartalék Felhalmozási célú bevételek Működési célú kiadások összesen: e Ft-ban Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú feljesztési célú hitel Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Felhalmozási célú kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYAZT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Megnevezés év év év II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Megnevezés év év év Felhalmozási célú bevételek összesen: Beruházások kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése Felhalmozási célú céltartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Város bevételei összesen: Város kiadásai összesen: Megjegyzés: Az Érdi Szennyvíízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül

26 III. Mellékletek 15. számú melléklet 16. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete évi Bevételek évi Kiadások Megnevezés Megnevezés eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 0 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek 0 0 Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 0 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0 Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások Megnevezés Megnevezés eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 17 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 0 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások Megnevezés Megnevezés eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 10 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek 0 0 Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 0 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 50 Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások Megnevezés Megnevezés eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 7 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek 0 0 Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 0 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások Megnevezés Megnevezés eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 3 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek 0 0 Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 10 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0 Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások Megnevezés Megnevezés eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 19 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek 0 0 Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 0 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0 Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások Megnevezés Megnevezés eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 3 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 0 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0 Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások Megnevezés Megnevezés eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 5 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek 0 0 Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 0 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0 Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Sorszám Megnevezés évi engedélyezett létszám évi módosítottt létszám 1.1. Polgármesteri Hivatal 246,00 246, Polgármesteri Hivatal - Településőrök Polgármesteri Hivatal - Közcélúak - 19,00 2. Vörösmarty Mihály Gimnázium 68,00 73,50 3. Kós Károly Szakképző Iskola 41,00 41,00 4. Szepes Gyula Művelődési Központ 22,00 22,00 5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 19,50 19, Családsegítő Szolgálat 24,00 24, Gyermekjóléti Központ 17,00 17, Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 13,00 13, Habilitációs Központ 8,00 8, Időseket Ellátó Központ 35,00 35, Bölcsődei Ellátás 43,00 43, Gazdasági csoport 24,00 24,00 6. Szociális Gondozó Központ 164,00 164,00 7. Szakorvosi Rendelőintézetintézet 200,10 200,10 8. Érd Város Hivatásos Tűzoltóság 121,00 121,00 9. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 127,00 117, Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 35,00 35, Intézményi Gondnokság saját 7,00 7, Magyar Földrajzi Múzeum 12,00 12, Szivárvány Óvoda saját 37,00 37, Kisfenyves Óvoda 18,00 18, Meseház Óvoda 11,60 11, Napsugár Óvoda 12,00 12, Tusculanum Óvoda 24,50 24, Szivárvány Óvoda összesen 103,10 103, Kincses Óvoda saját 23,00 23, Riminyáki Tagóvoda 5,80 5, Kutyavári Tagóvoda 21,80 21, Tállya Tagóvoda 8,80 8, Fácán Tagóvoda 14,80 14, Harkály Tagóvoda 8,80 8, Tündérkert Tagóvoda 11,75 11, Ófalusi Tagóvoda 11,75 11, Kincses Óvoda összesen 106,50 106, Intézményi Gondnokság összesen: 263,60 263, Bolyai János Általános Iskola saját 60,50 60, Móra Ferenc Általános Iskola 29,50 29, Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 41,75 41, Bolyai János Általános Iskola összesen 131,75 131, Széchenyi István Általános Iskola saját 58, Hunyadi Mátyás Általános Iskola 30, Széchenyi István Általános Iskola összesen 88, a Érdligeti Általános Iskola - 88, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját 67,25 68, Gárdonyi Géza Általános Iskola 43,66 47, Teleki Sámuel Általános Iskola 48,25 48, Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény 35,10 35, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen 194,26 198, Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önkorm. Társ. 3,00 3,00 Mindösszesen 1 689, ,

27 III. Mellékletek 17. számú melléklet 18. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai e Ft-ban Megnevezés Fők. szla évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Csatorna projekt Összesen Csatorna projekt Összesen 1. Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 43., BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások ; Tartalék előirányzatok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen 43., KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Előirányzat-felhasználási ütemterv e Ft-ban Munkaszervezet Munkaszervezet Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. Intézm. működési bev Sajátos működési bev Felhalm. és tőke jell. bev Közp. kv. kap. kv.-i tám Támogatásértékű bev Pénzeszk.átv. Áht-n kív Tart. adott kölcsönök Előző évi ei., pm. igényb Finanszírozási bevét Működési kiadások Támogatásértékű kiad Pénzeszk.átad. áht-n kív Felhalmozási kiadások Tartalék előirányzatok Finanszírozási kiad Bevételek összesen Kiadások összesen Különbözet ( ) Kumulált különbözet Megjegyzés: Az Érdi Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül

28 III. Mellékletek 19. számú melléklet 20. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek e Ft-ban ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Működési célú hiteltörlesztés év év év év és azt követő években Felhalmozási célú hiteltörlesztés MFB Infrastruktúra hitel I év MFB Infrastruktúra hitel II év Kötvénykibocsátás törlesztés "ÉRD 2027" Kötvény év MINARET Kötvény év Virágos Kertváros Kötvény év Beruházás célonként Kötelezettség jogcíme Szerződés száma Köt. váll. éve év elötti kifizetés Kiadás vonzata évenként Összesen SEPTEM Patika év Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése pályázat év Harkály u. Óvoda felújítása (Holló u. 3.) év Pályázati projektek Érd MJV vízellátási rendszerének 1. rekonstrukciója az ellátásbiztonság év érdekében 2. 0 Egyéb feladatok Bíró Andrással, Bíró Andrásnéval kötött életjáradéki szerződés év VOLÁNBUSZ Zrt. - Helyi tömegközl. hj év Delta Informatika Support-kötváll év Pénzmentő Könyvvizsgáló Adótanácsadó és Vállalkozási Kft. rendsz. könyvvizsgálói év feladatok ellát. 5. Machács és Tsa Ügyvédi Iroda év RFV ESCO Kft év International Ambulance Service Kft. 24 órás felnőtt és gyermek orvosi ügyeleti év feladatok ellátása 8. Erando Térfigyelő karbantartás év Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszer Tanúsításával kapcs. költségek év Érd elővárosi közlekedés fejlesztése MÁV felüljárók (ÁZSIÓ BAU) év Közbeszerzési tanácsadói feladatok teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER) év Vételár korrekció Főv. Csatornázási Művek Zrt.részére év Vételár korrekció Veloia Zrt. részére év ÉTV közművagyon átvétel év Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. - Hulladékszigetek év Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. - Riasztórendszerek karbantartása év Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány - Gyepmesteri telep év Vilant-Sat riasztókarbantartás év HB Renszerház Kft. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás év Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP / pályázat nem év elszámolható kiadásai 21. iagency Kft - ThunderPort év Imagine Creative Consulting Kft - Marketing és Kommunikációs Tevékenység év ellátása 23. eközig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. - Vizuál Regiszter év adatbázis 24. Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat év Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (2012. évi) év Toyota Pénzügyi Zrt év KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adóés Racionalizálási Tanácsadó Zrt. - Ingatlanvagyonkataszter év kötelező és éves adatszolg. 28. Szülők Fóruma Egyesület - Gyermekek napközbeni ellátására év Manófalfa Gyermekház Nonprofit Kft. - családi napközi ellátás év Nyuszifül Családi Napközi Nonprofit Bt. év Inteszkomp Elektronikai, Számítástechnikai, Szolgáltató és Kereskdelmi Kft. - Az önkorm. oktatási intézményei által használt év informatikai rendszerek teljeskörű üzemeltetési szolgáltatása 32. ÉRD-M7 Kft. - opciós díj év Összesen Megnevezés Kezességvállalás összege (e állománya év év év év év év Kezességvállalás Fizetési kötelezettség Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Ft) én Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) Délbuda Térségi Viziközmű Társulat Összesen: Hitel / Kötvény MFB Infrastruktúra Hitel I. MFB Infrastruktúra Hitel II. Névértéke CHF-ben - - Aktualizált érték i árfolyamon (215,2 Ft/CHF) Állománya én e Ft-ban Adósságszolgálati kötelezettség * Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft év év év év év * A CHF/HUF árfolyama január 17-én: 215,2 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek Hitel / Kötvény Hitelösszeg forint MFB Infrastruktúra Hitel I MFB Infrastruktúra Hitel II Hitelösszeg deviza (CHF) "Érd 2027" Kötvény MINARET Kötvény MINARET Kötvény forgalmazói díj Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei Kamatláb szerződés szerint 2 havi EURIBOR + 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,8% 3 havi CHF Libor + 0,45% 6 havi CHF Libor + 1,25% Kamatláb % 0,661% + 2,49% 0,661% + 1,8% 0,25% + 0,45% 0,32% + 1,25% Virágzó kertváros kötvény havi bubor 5,85% Összesen "ÉRD 2027" Kötvény MINARET Kötvény Hitel / Kötvény összesen Kalkulált kamat/egyéb díj évre (forint)

29 III. Mellékletek 21. számú melléklet 22. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd MJV Önkormányzat évi Európai Uniós támogatási programjai ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatok e Ft Igényelt támogatáshoz biztosított Pályázat Pályázati Pályázat Megítélt támogatás Ssz. Pályázat címe Közgy. Határozatok a pályázat kapcsán önrész (támogatási szerződés beadásának Egyéb megjegyzés kiírás kódszáma (támogatási szerződés szerint) szerint) időpontja 190/2007.(VI.21.) szándéknyilatkozat pályázatok KMOP benyújtásához Kistérségi járóbeteg szakellátás Érdi emeltszintű járóbetegszakellátó központ kialakítása Tám. szerz. szerinti befejezés: Tám. szerz. szerinti kezdés: /2007. (IX.20.) pályázatokra vonatkozó KMOP Ft Ft fejlesztése a Közép-magyarországi beszámoló elfogadása régióban Megvalósítás megtörtént. 317/2007 (XII.20.) önrészről Tám. szerz. szerinti kezdés: mód. kezdés: /2007. (XII.20.) önrészről KMOP /B Belterületi Érd, Erzsébetváros vízrendezése Tám. szerz. szerinti befejezés: /2009. (I. 29.) döntés a támogató levél szerint KMOP-3.3.1/B Ft Ft csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés Tényleges befejezés: szükséges önrészről Tám. szerz. aláírása megtörtént. Megvalósítás folyamatban van. Államreform operatív program keretében Tám. szerz. szerinti kezdés: Érd Megyei Jogú Város a Polgármesteri hivatalok 191/2008. (VI.26.) benyújtásról Tám. szerz. szerinti befejezés: Polgármesteri ÁROP-3.A.1./B Ft Ft szervezetfejlesztése és az önrészről Tényleges befejezés: Hivatalának szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi régióban c. A megvalósítás és az elszámolás is megtörtént. pályázati felhívás ROP 3.A.1. Megvalósítás folyamatban van. Tám.szerz. szerinti kezdés: okt. 1. TAMOP Esélyegyenlőségi Tám. szerz. szerinti befejezés: júl /2008 (VI.26.) - 4. programok Egyenlő eséllyel Érden TÁMOP / Ft önrészt nem igényel Projekt lebonyolítási szakaszra költségvetés: a pályázat benyújtására végrehajtásának támogatása jan. 1 július 31. Fenntartási időszakra vonatkozó költségvetés: szep 319/2007. (XII. 20.), 146/2008. (V. 29.),147/2008. KMOP /B Érd MJV városközponti Jelenleg megvalósítás alatt van a pályázat. (V. 29.); 101/2008. (IV.24.) IVS elfogadása Funkcióbővítő rehabiltiáció - Pest akcióterülete Tám. szerz. szerinti kezdés: /2008. (VII. 29.) - önrész biztosításáról; KMOP-5.2.1/B Megyei településközpontok fejlesztése - attraktivitásának valamint Ft Ft Tényleges kezdés: /2008. (VII.29.) - EATT elfogadásáról; KMOP-5.2.1/B-2f Integrált településfejlesztés Pest funkcionális Tám. szerz. szerinti Befejezés: /2008. (VII. 29.) - az ingatlan funkciókról; megyében működésének fejlesztése Megvalósítás alatt van. 246/2008. (VII. 29.) - Érd Megyei Jogú Város közösségi április 23-án alá lett írva a Támogatási közlekedése feltételeinek fejlesztése a 1/2009.(I.13.) KGY. határozat szerződés halasztott hatálybaléptetéssel, (KMOP /B) helyi autóbusz-hálózat megújításával, Ft 89/2009. (II.26.) Kgy. hat Ft október 28.-án lépett véglegesen hatályba a 6. Közösségi közlekedés előnyben akadálymentesítésével valamint az KMOP-2.3.1/B sz.szerződésmód. szerint: /2009. (XII.17.) Kgy. hat. 1. sz. szerződésmód.-ban: Ft Támogatási szerződés. részesítése elővárosi vasúttal teljes egységet Ft 368/2009. (XII.17.) Kgy. hat Kezdés (tám. szerz. szerint): szept. 1. képező szolgáltatási rendszer Befejezés (tám. szerz. szerint): júl. 31 kialakításának előkészítésével Társadalmi Megújulás Operatív Program A Támogatási szerződés nov. 26.-án hatályba A kompetencia alapú oktatás Kompetencia alapú oktatás, egyenlő lépett. Kezdés: jan bevezetése Érden, a Gárdonyi Géza 267/2008. (IX.11) a pályázat benyújtásáról TÁMOP / önrészt nem igényel hozzáférés - Innovatív intézményekben Ft A pályázat megvalósítása október 31.-én Általános Iskolában c. pályázati felhívás lezárult. Jelenleg az elszámolás előkészítése folyik. TÁMOP / szept. 14.-én kelt NFÜ levélben kaptunk értesítést a pályázat nyertességéről. Érd Megyei Jogú Város vízellátási 216/2009. (VI. 25.) a fordítási költségekhez én aláírásra került a rendszerének 8. Svájci-Magyar Együttműködési Program kapcsolódó önerő biztosításáról SH/3/ Ft Ft Projektmegállapodás. rekonstrukciója az ellátásbiztonság 372/2010. (XII.16.) önrész biztosításáról A Végrehajtási megállapodás aláírása érdekében Önkormányzatunk részéről december végén megtörtént. Ugyanakkor a Nemze Batthyány Ált. Iskola és Sportiskola, Bolyai János Ált. Iskola, Gárdonyi Géza Ált. Iskola, Hunyadi Mátyás Ált. Iskola, Kincses OKM Támogatáskezelő, OKM értesítés Óvoda, 9. 21/2010. (V.13.) sz. OKM rendelet HFPI-PÖO/7058/2010. ikt. sz Ft igénylések támogatásáról Kós Károly Szakképző Iskola, 2. alapján Áthúzodó kötelezettségvállalás. Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola, Széchenyi István Ált. Iskola, Szivárvány Óvoda, Teleki Sá OKM Támogatáskezelő, Érd MJV Egységes OKM értesítés /2010. (V.13.) sz. OKM rendelet Pedagógiai Szakszolgálat HFPI-PÖO/7058/2010. ikt. sz Ft igénylés támogatásáról 3. alapján eszközbeszerzése 30T(ér) Program - Pályázati különdíjban részesültünk. Tartalma: Önkormányzatok és civil szervezetek nyertes terek szakmai-társadalmi megalapozottság részére Érd MJV Önkormányzatának esetén beépülnek a Budapest Metropolisz Fejlesztési /2010. (X.21.) Kgy. határozat pályázati különdíjban részesültünk köztér és környezete megújítására, Bem teret érintő pályázata Tervbe lehetőségeinek újragondolására c. tanácsadási szolgáltatás igénybevételének lehetősége pályázati kiírás hazai és nemzetközi programokon, konferenciákon TÁMOP /1 (KMR) "A A természettudományos közoktatás A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges természettudományos megújítása, 109/2010. (V.6.) Kgy. hat. önrészt nem igényel (támogató levél feltételeket tartalmazó tájékoztató levélre várunk, 12. oktatás módszertanának és TÁMOP / Ft az érdi Vörösmarty Mihály a pályázat benyújtásáról szerint) ennek alapján folyik majd a támogatási szerződés eszközrendszerének megújítása a Gimnázium koordinálásával előkészítése közoktatásban" ÖTM által kiírt pályázat Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást Béke tér 3. sz. épület energia önerő (Társasház): Ft Megvalósítás folyamatban van /2008. (IX.11.) KGY. hat. LFP-2008-LA megítélt támogatás: eredményező korszerűsítésének, megtakarítást eredményező felújítása önerő (Önkormányzat): Ft Társasház a beruházás megvalósítója Ft felújításának támogatása (LFP LA-2) ÖTM által kiírt pályázat Az iparosított technológiával épült Béke tér 4. sz. épület energia lakóépületek energia-megtakarítást megítélt támogatás: önerő (Társasház): Ft Megvalósítás folyamatban van. 14. megtakarítást eredményező felújítása 266/2008. (IX.11) KGY. hat. LFP-2008-LA eredményező korszerűsítésének, Ft önerő (Önkormányzat): Ft Társasház a beruházás megvalósítója. (60 lakás) felújításának támogatása (LFP LA-2) Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt; KAB-KEF-2010 kódszámú, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 139/2010. (V.20.) KGY. hat. KAB-KEF-10-KA (KEF-ek) megalakulására, valamint "Kábítószerügyi koordináció és a Megítélt támogatás: /2010. (V.20.) KGY. hat. KAB-KEF-10-KT Ft működésük fejlesztésére, és a városi drogstratégia megvalósítása" Ft 141/2010. (V.20.) KGY. hat. KAB-KEF-10-KZ drogprobléma kezelését célzó helyi tratégiák megvalósulásának előmozdítására c. pály Önként vállalt Megnevezés Kötelező feladat Összesen: feladat Polgármesteri Hivatal 1. Városüzemetetési feladatok kiadásai Közvilágítás Város- és községgazdálkodás szakfeladat kiadásai Helyi közlekedés Ingatlan vásárlás Orvosi ügyeleti szolgáltatás Városgazdálkodásra felosztott költségek Ingatlanok karbantartása Szakvélemények, tervek Környezetvédelem Közterület rendjének biztosítása Mezőőrök Térfigyelő rendszer karbantartása Hunyadi Általános Iskola épületfelújítás Mihályffy ház vásárlása db zagyszivattíú Bíró András életjáradék Térítésmentes eszközátadás Áfa Egyéb feladatok Közutak, hidak építése Települési hulladékkezelés Vízgazdálkodási- és szennyvízelvezetési feladatok Csatornaépítés (Társulás) Állategészségügy támogatása (Sirius) Igazgatási feladatok kiadásai Érdi Újság Üres önkormányzati ingatlanok rezsiköltsége Hivatal személyi juttatásai (állományba tartozók) és járulékok Hivatal állományába nem tartozók személyi juttatásai és járulékok Térfigyelő és szabadidős rendőrök kiadásai Képviselők reprezentációs kiadásai Igazgatás dologi kiadásai Igazgatás egyéb folyó kiadásai (munkáltatói Szja, rehabilitációs hozzájárulás, egyéb adók, Kamatkiadások Pénzbeni kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatások Tárnok Ökorm. Szilárd hulladék lerakó rekultiváció Fővárosi önkormányzat támogatás visszafizetés Csatorna Társulás részére tagdíj Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat részére tagdíj Kistérségi Többcélú társulás és Fejlesztési Tanács részére tagdíj Tagdíjak és pénzeszközátadások államháztartáson kívüli szervezetek részére Felhalmozási kiadások Dolgozók részére lakásépítési kölcsön Hiteltörlesztés Közoktatási, közművelődés és sport feladatok kiadásai Érdi Városi Televízió műsorszolgáltatás Érdi Városi TV. és Kult. Sz. Kft. kult. műsor és rendezvényszervezés Érdi Létesítmény Üzemeltetési Kft.: Gárdonyi Ált. Isk. uszoda, Ercsi úti Sportpálya, Érdi Városfejlesztési és Szolgáltatóü Kft: Városfejlesztési kiadások Érdi Sport Kft. támogatása Szociális feladatok kiadásai Kötelező szociális ellátások Nem kötelező szociális ellátások: Ápolási díj méltányossági alapon Százévesek támogatása Étkezési térítési díj Pénzbeli temetési segélyek Babacsomag Tüzelő támogatás Vis maior támogatás Támogatások Non profit szervezetek, háztartások támogatásai Kisebbségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatások Pályázatokkal kapcsolatos kiadások Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások Tartalék előirányzatok Általános tartalék Védelmi feladatok Nevelőszülő hálózat kiépítése Bérkompenzáció év Egyéb tartalék (nem kötelező) Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Polgármesteri Hivatal feladatai összesen Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Személyi juttatások és járulékok Zöldterület kezelés szakfeladat Zöldterület kezelés költségei Vegyszer beszerzés Hajtó és kenőanyag Virágok, fák vásárlása Fa ápolás, gallyazás Tisztítószer beszerzés Buszmegállók takarításához használt zsákok Közterület takarításához, fenntartásához szükséges eszközök Felosztott irodaszer költségek Város- és községgazdálkodás fenntartásának anyagköltségei( szakf.) Telep fenntartásának költségei: fa anyag, festék, ecset, szerszámok stb Műfüves pályák üzemeltetése, karbantartása Hajtó- és kenőanyag Tisztítószer beszerzés Telefonköltség, internet Honlap szerkesztés Szoftver karbantartás Telep, piac, játszóterek Érdligeti dísztó szerződéssel történő őrzése Védőital Postaköltség Üzemorvos Belf. Kiküldetés, reprezentáció, reklám, propaganda Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Felosztott irodaszer költségek, folyóirat, információ hordozó Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, földes utak karbantartása szakfeladat Hajtó és kenőanyag Kátyúzás Burkolattal nem rendelkező utak javítása Padka készítése, rndezése Járda javítás, tereplépcső építése Forgalomtechmikai berendezések kihelyezése, beszedése, karbantartása Veszélyforrások elkorlátozása (táblák, korlátok kihelyezése) Síkosság mentesítés(só, kalcium klorid, homok) Gépek bérleti díjai HAVARIA, Vis maior esetek által elrendelt azonnali beavatk. ktg Munkaruha, védőruha Szállítási szolgáltatás (föld elszállítás) Útburkolati jel festése, karbantartás Hajtó- és kenőanyag Dugulás elhárítás Közüzemi díjak Felosztott irodaszer költségek Ingatlanok karbantartása Bérlakások Intézményi ingatlanok Külső kivitelezővel végzett karbantartás Játszóterek üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások Hulladékgyűjtés Hajtó- és kenőanyag Hulladék, zöldhulladék szállítás Temető fenntartása Temető fenntartásának kiadás Hajtó- és kenőanyag Tisztítószer beszerzés Telefonköltség Védőital WC kabinok Közüzemi díjak Hulladék, zöldhulladék elszállítás Felosztott irodaszer költségek Összesen ÁFA Érdi Közterület-fenntartó Intézmény összesen Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények 1. Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk Batthyány Ált. Isk. és Sportisk Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk Széchenyi I. Ált. Isk. összesen Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen Költségvegési intézmények összesen

30 III. Mellékletek Melléklet a 363/ (X.20.) KGY. határozathoz Célokmány 1. A beruházó megnevezése és címe: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca A beruházás megnevezése, jellege: beruházás felújítás bővítés árubeszerzés szolgáltatás megrendelés 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása: 4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb. ): 5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása 6. A becsült költségek részletes bemutatása: költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) Harkály utcai óvoda körzeten belüli áthelyezése a Holló utca 3. szám alatti önkormányzati ingatlanra. A jelenlegi főépület lehetőségek szerinti minél nagyobb mértékben történő integrálása az új épületrészbe, kihasználva a jó műszaki állapotot, a meglévő szociális blokkot és a meglévő melegítő konyhát. A Budapest-Tárnok-Kelenföld vasút korszerűsítése érdekében kisajátításra került az Érd belterület hrsz-ú kivett óvodaként nyilvántartott Harkály utcai ingatlan. Az óvodai férőhelyek szinten tartása végett a körzeten belül új helyszínen épülne fel egy három csoportos óvoda. A kieső óvodai férőhelyek pótlására a közeli Holló utca 3. szám alatt kerülhet sor. A hrsz-ú 2103 m2 nagyságú terület az MSZ jelű Magyar Szabvány szerint számolva 64 gyermek elhelyezésére ad lehetőséget. Ez a férőhelyszám a lehetséges 120%-os kihasználtság esetén képes lesz fogadni a jelenleg a Harkály utcában elhelyezett létszámot. A funkcionális igényeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet határozza meg. A rendkívül szoros átköltözési határidő miatt (2012. március 31.) a tervezett bővítmény szerkezeti kialakítása és a belső átalakítás során célszerű a száraztechnológia alkalmazása a hő-és hangszigetelési előírások betartása mellett. A jelenlegi főépület lehetőségek szerinti minél nagyobb mértékben történő integrálása az új épületrészbe, kihasználva a jó műszaki állapotot, a meglévő szociális blokkot és a meglévő melegítő konyhát. Az épület környezete egy szépen karbantartott pihenőkertből áll, itt a telepítési szabályokat betartva kell játszóeszközöket elhelyezni a gyermekek számára. A Holló utca jelenleg még nem csatornázott. A tervezett óvoda épület építésének megkezdése előtt a szennyvízcsatorna építése szükséges. Az óvoda elkészülte után a Holló utca szilárd burkolatának elkészítése, parkolók kialakítása és az utca keresztmetszeti kialakítását figyelembe vevő forgalmi rend kialakítása szükséges. 55/ (II. 24.) KGY. Határozat az óvoda előkészítő munkáinak elindítására (tervezésre és annak lebonyolítására) e Ft+áfa irányzott elő. A beruházás építési költségei az elkészült tervek ismeretében meghatározhatóak. évben Terület előkészítés 960 e Ft +áfa Bonyolítás e Ft+áfa Kivitelezés, építésszer e Ft+áfa évben Kivitelezés, építésszer e Ft+áfa Telken belüli szilárd burkolat építés e Ft+áfa Bonyolítás e Ft+áfa Kerti tető, játszótér e Ft+áfa Belső bútor és felszerelés e Ft+áfa 7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: intézményi költségvetés önkormányzati költségvetés központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): 8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia) 9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja 10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) 11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad 12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére 13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése 14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.).próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.) 15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása 16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista 17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje) Érd, október 20. Önkormányzati költségvetés terhére tervezési költsége, bonyolítás e Ft+áfa kivitelezési költsége e Ft+áfa évi költségvetés terhére e Ft+áfa 2012.évi költségvetés terhére e Ft+áfa A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) Holló utca szilárd burkolat kiépítése Szennyvízcsatorna kiépítés Önkormányzati saját ingatlan. Az épület felújítás-bővítés-átalakítás engedélyköteles tevékenység. A Holló utca szilárd burkolatának kiépítése építési engedély köteles. Az Önkormányzat és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. között beruházás lebonyolítói szerződés, tervezési dokumentáció Vízvezeték, ELMŰ vezeték, gázvezeték, Magyar Telekom hálózat Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda március 31. Érd Megyei Jogú Város költségvetése T. Mészáros András polgármester 58 59

31 III. Mellékletek Melléklet a 364/ (X.20.) KGY. határozathoz Érdi Városfejlesztési Kft Érd, Alsó utca 1. évi módosított üzleti terv Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító tag október 28-i 313/2010 (X.28) KGY határozata alapján a társaság ügyvezetői posztján változást rendelt el. Az ügyvezetői feladatokkal Zsirkai Lászlót bízta meg. Az ügyvezetői feladatok átadása október 30-án megtörtént. A könyvelési adatok egyeztetése befejeződött, annak könyvvizsgálói ellenőrzése november 11-én megtörtént. Az Érdi Városfejlesztési Kft. főtevékenysége az Érd Megyei Jogú Város és az Érdi Kistérség fejlesztésének előmozdítása, az elérhető fejlesztési források menedzselésén, településfejlesztési projektek generálásán, tervezésén, előkészítésén és lebonyolításában való részvételen keresztül. Ezen belül feladatunk az Integrált Városfejlesztési Stratégiában fogalmazott fejlesztések előkészítése, beruházások generálása és a lebonyolításban való részvétel. Társaságunk a 2011-es évre továbbra is kiemelten kezeli az Érd Megyei Jogú Város városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése (KMOP-5.2.1/B-2f ) nyertes pályázatot, melyet Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 125/2009. (IV. 29.) KGY. határozatával megbízta az Érdi Városfejlesztési Kft-t a projekt megvalósításával összefüggő projekt-menedzsment feladatok ellátásával. Ezzel kapcsolatos feladataink a 2011-es évre: a project első ütemével (műemlék épületek rekonstrukciója) során a végrehajtási utasításban szereplő feladatok végzése a projekt második ütemének előkészítése, lebonyolításban való részvétel városmarketing akciók, előkészítése, szervezése, lebonyolítása a KMOP-5.2.1/B-2f számú nyertes projekt menedzselése a projekt lezárása A projekt végrehajtása és lezárása során végezendő feladatok: A projekt végrehajtása: 1 Egyeztetés a Mérnökkel, illetve a Beszállítókkal 2 A lakosság tájékoztatása 3 Pénzügyi-számviteli feladatok: nyilvántartások, és auditálások, jelentések készítése 4 Jogi feladatok 5 Belső ellenőrzés és monitoring 6 Ellenőrzés tűrés 7 Egyeztetés a Közreműködő Szervezettel A projekt lezárása: 1 Ellenőrzés 2 Értékelés 3 Ellenőrzés tűrés 4 Egyeztetés a Közreműködő Szervezettel Az Érdi Városfejlesztési Kft. az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2009. (IV.30.) KGY rendelete alapján a következő feladatokat is köteles ellátni a 2011-es évben: Érd Megyei Jogú Városra fejlesztési tervek és tanulmányok készítése a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítése kivitelezési, pénzügyi tervek készítése integrált városfejlesztési stratégia, akciótervek készítése, rendszeres felülvizsgálata telekvásárlások, telekalakítások, épületbontások megszervezése, koordinálása, közterület rendezése közmű- és útépítési tevékenység. épület korszerűsítés megszervezése akcióterületen magánberuházások koordinálása telek, ingatlan értékesítés, bérleti, vagyonkezelői tevékenység pénzügyi források felkutatása, pályázatkészítés A felsorolt tevékenységeket elsősorban saját alkalmazotti létszámmal végeztetjük. A személyzet szakmai kiválasztása, munkába állítása, teljes egészében megtörtént. Az alkalmazottak személyi kiadásait, alapbérét, közlekedési költségtérítését, étkezési hozzájárulását, a munkabérek adóvonzatait, járulékait, a csatolt pénzügyi terv tartalmazza. A módosított feladatok ellátására ismételten munkaviszony létesítésével 1 fő építéslebonyolító műszaki ellenőr létszám felvételével oldjuk meg. Társaságunk működéséhez egy 40 nm alapterületű irodát bérel. A különleges szakképzettséget igénylő feladatokat, könyvvizsgálat stb. alvállalkozásba adással oldjuk meg. Az alvállalkozói teljesítések kiadásait a mellékelt kiadási táblázatban szerepeltetjük. Az Érdi Városfejlesztési Kft. bevételei elsősorban a Központi Kávézó épületének bérbeadásából, Projekt menedzsmentből, Akciós beavatkozásból és a város-rehabilitációs vagyonkezelésből tevődik össze. Ezen bevételeinket részletesen a bevételi táblázatban foglaltuk össze. Az Érdi Városfejlesztési Kft. az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 289/ (VIII.11.) KGY. határozatában döntött, hogy az Érdi Városfejlesztési Kft.-t bízza meg az Érd, Holló utca 3. szám alatti megvalósulandó óvoda beruházásának lebonyolításával. A lebonyolítással kapcsolatos évre vonatkozó költségeket a módosított évi üzleti tervben szerepeltettük. Kérjük üzleti tervünk befogadását! Melléklet: módosított pénzügyi tervezet Érd, október 10. ezer Ft Január Bevételek Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. Saját bevételek ,200 Kávézó üzemeltetés , Várofejlesztési EU támogatás 1,200 1,513 2,982 1,000 5,800 9,010 1,072 22,577 Project management 1,072 1,072 2,144 Akciós beavatkozás 1,200 1,513 1,910 1,000 5,800 9,010 20, ÉMJV Önkormányzattól származó bev. 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,591 2,040 2,040 22,040 23,240 20,290 84,481 Zenei Könyvtár Város rehabilitációs vagyonkezelés 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,029 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 24,469 Harkály óvoda tervezése 5,000 2,000 7,000 Harkály óvoda területelőkészítése 1,200 1,200 Harkály óvoda bonyolítása 1,250 1,250 Harkály óvoda kivitelezése 15,000 20,000 15,000 50,000 ÖSSZESEN: 3,340 3,653 5,122 3,140 7,940 11,150 2,691 3,212 2,140 22,140 23,340 20, ,

32 III. Mellékletek Zsirkai László ügyvezető Költségek Project management Akciós beavatkozás Város rehabilitációs vagyonkezelés Harkály óvoda Fel nem osztható költségek Összesen 1. Személyi kiadások , Alkalmazottak alapbére , Alkalmazottak prémiumlehetősége Alkalmazottak egyéb juttatása Alkalmazottak ruházati költsége Alkalmazottak közlekedési költségtérítése Alkalmazottak étkezési hozzájárulása Alkalmazottak egyéb költségtérítése 0 2. Járulékok , Munkaadói TB járulék , Munkaadói jár. + Szakképzés Táppénz Készletbeszerzések Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Anyagbeszerzés Alvállalkozók részére kifizetett díjak , Szolgáltatások 7,360 7, Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ,964 * Bankköltség, illeték, hatósági díj, biztosítás * Bérleti díj, közüzemi díjak ,400 * Könyvvizsgálat * Jogi tanácsadás ,200 * Informatikai szolgáltatások(karbantartás, honlap, stb) * Egyéb szolgáltatás, könyvelő (továbbképzés, tagdíjak, stb.) , Különféle dologi kiadások , Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások , Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ,144 10,000 3,046 15, Iparűzési adó , Különféle adók és díjak: bér és járulék ÁFÁ-ja ,114 Beruházások 0 Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN 2,106 24,482 5,441 59,450 16, ,258 Foglalkoztatottak létszáma ezer Ft Április Megnevezés Január Február Március Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. Bevételek 3,340 3,653 5,122 3,140 7,940 11,150 2,691 3,212 2,140 22,140 23,340 20, , Kiadások 3,340 3,653 5,122 3,140 7,940 11,150 2,691 3,212 2,140 22,140 23,340 20, ,258 Bevételek és kiadások egyenlege Melléklet a 365/ (X.26.) KGY. határozathoz Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. évi módosított üzleti terv Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító tag, október 05-i rendkívüli közgyűlésén 299/2009. (X. 05.) KGY. határozatában döntött az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. létrehozásáról, és 300/2009 sz. határozatával elfogadta annak alapító okiratát. A Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság október 28-án, Cg cégjegyzékszám alatt, a társaság megalakulását hivatalosan is bejegyezte. A társaság ezzel az időponttal tevékenységét megkezdhette. 1. Az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. továbbiakban ÉRD-LÉT Kft. főtevékenységeként Sportlétesítmények működtetése került meghatározásra. Ennek megfelelően 2009.október 29. időponttal Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ÉRD-LÉT Kft. üzemeltetési szerződést kötött a Város tulajdonát képező és természetben az Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. sz. alatt lévő új építésű Tanuszoda próbaüzemeltetésére, majd ezt követően a létesítmény komplett, mindenre kiterjedő üzemeltetésére. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásnak ki kell terjednie: a létesítmény valamennyi műszaki rendszerének előírásszerű működtetésére a létesítmény előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges minden feltétel biztosítására, illetve teljesítésére a létesítmény megfelelő őrzésére a létesítmény valamennyi részének tisztántartására, használatra alkalmas állapotban tartására, a keletkezett hulladékok elszállítására, ártalmatlanítására az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzésére, és jelentési kötelezettség teljesítésére a hasznosítással kapcsolatos valamennyi feladat elvégzésére a belépődíjak és a létesítmény hasznosításából származó díjak beszedésére évente meghatározott számú általános iskolai tanuló és nagycsoportos óvodai gyermek számára az úszásoktatás megszervezésére a terheléses vízpróba végrehajtására, a működési szabályzat elkészítésére, engedélyeztetésére az üzemeltetési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás megkötésére az építési dokumentációban nem szereplő és a tanuszoda működéséhez szükséges eszköz, berendezés, gép, telefonrendszer és internetes elérhetőség megteremtésére, létesítésére és üzemeltetésére az átadásra kerülő Önkormányzati vagyon kapcsán az állag-, és környezet védelme, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági, szakhatósági és műszaki előírások (különösen a közegészségügyi, érintésvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi) szerinti üzemeltetésének biztosítására A felsorolt üzemeltetési feladatokat elsősorban saját munkavállalókkal végeztetjük. A személyzet szakmai kiválasztása, munkába állítása, teljes egészében megtörtént. Az alkalmazottak személyi kiadásait, alapbérét, ruházati költségét, közlekedési költségtérítését, étkezési hozzájárulását, a munkabérek adóvonzatait, járulékait a csatolt pénzügyi terv kiadások táblázatán részletesen szerepeltetjük. A tervezett készletbeszerzések és szolgáltatások díjszükségletét ugyanezen táblázat részletesen tartalmazza. A különleges szakképzettségeket igénylő közreműködőket, ilyenek a munka- és tűzvédelmi feladatok, gyengeáramú hálózatfenntartás, könyvvizsgálat, jogi képviselet, foglalkozás egészségügyi orvosi ellátás, őrzésvédelem stb. alvállalkozásba adással oldjuk meg. Az alvállalkozói teljesítések kiadási vonzatait a vonatkozó táblázatban ugyancsak szerepeltettük. A Tanuszoda üzemeltetése során bevételeink elsősorban a létesítményt igénybevevők belépő, bérlet díj bevételéből vízfelület meghatározott időszakra való biztosításának, megváltási díjából reklámbevételből 62 63

33 III. Mellékletek büfé tevékenység bérbe adásából és a Nemzeti Üdülési Szolgálattal kötött szerződésből keletkező bevételeinkből származik A bevételek részletezését a vonatkozó táblázat tartalmazza. 2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft december 01-én üzemeltetési szerződést kötött az Önkormányzat tulajdonába lévő Érd, Ercsi út 34. alatt található Sportpálya és hozzátartozó létesítmények komplett, mindenre kiterjedő üzemeltetésére. A létesítmény üzemeltetési feladatai a következőket foglalja magába: a létesítmény valamennyi műszaki rendszerének előírásszerű működtetését a létesítmény előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges minden feltétel biztosítását illetve teljesítését a létesítmény teljes körű karbantartását, beleértve a tervszerű megelőző karbantartást és a rendszeresen visszatérő nagyjavítást is a létesítmény megfelelő őrzését a létesítmény valamennyi részének tisztán tartását, használatra alkalmas állapotban tartását beleértve a rendszeres fűnyírást, a téli hó eltakarítást és síkosság mentesítést továbbá a keletkezett hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzését és jelentési kötelezettség teljesítését a hasznosítással kapcsolatos valamennyi feladat elvégzését az általa szervezett eseményeken a belépődíjak és a hasznosításból származó díjak beszedését A közvetlen karbantartási feladatokat (takarítás, pálya gondozás, karbantartás, időszakos fenntartás) saját alkalmazotti létszámmal oldjuk meg. Az alkalmazottak bérét, járulékát a pályagondozáshoz szükséges gépek üzemeltetési költségét és az egyéb kisebb javításokhoz szükséges anyag költségeket a csatolt kiadási táblázat tartalmazza. Az egyébként szükséges különösebb szakértelmet igénylő feladatokat tűz- és munkavédelemi, foglalkozás egészségügyi, rágcsáló irtási, kertészeti munkákat stb. itt is alvállalkozásban kívánjuk megoldani. Az alvállalkozásban igénybe vett beszállítók várható költségeit a kiadási táblázatunkban szerepeltettük. A Sportpálya területén évben jelentős beruházást (locsolóhálózat, centerpálya felújítása, műfüves kispálya, stb.) hajtottunk végbe. A pályaszint alatt beépített önműködő locsolóhálózat várhatóan megnövekvő vízmennyiségének költségét tervezetünkbe foglaltuk. A Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos bevételeink elsősorban, az általunk szervezett rendezvények bevételéből és a helyszínen található szolgáltató egység és büfé alatti terület és a jelenleg is üzemelő autós iskola oktató területének bérbeadásának befizetéséből származik. A bevételből származó összeg nagyságrendjét a pénzügyi terv bevételi oldala tartalmazza. A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola és az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft március 01-én bérleti szerződést kötött az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába lévő, de a bérbeadó teljes körű vagyis a bérbeadásra is kiterjedő üzemeltetésében lévő és természetben a 2030 Érd, Fácán köz 1. szám alatt található Batthyány Tornacsarnok, tanóránkon kívüli idők hasznosítására. A bérleti szerződés a Tornacsarnok teljes (1000 m2) területére, a hozzá csatolt lelátóval, vizesblokkokkal, az előcsarnokkal, 5 (öt) db öltözővel, tanári/bírói helyiséggel, és a klubszoba használatára terjed ki. A létesítmény hasznosítási feladatai a következőket foglalja magában: Az ÉRD-LÉT Kft. tevékenységi körében foglalt sport- és egyéb rendezvények szervezése, bonyolítása, a tanítási napokon ig, tanítási napok kivételével, hétvégén és ünnepnapokon ig. A Tornacsarnok küzdőterének, lelátójának, folyosóinak, tisztán tartása, használatra alkalmas állapotban tartására, a keletkezett hulladékok elszállítására, ártalmatlanítására A sport- és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzésére, és jelentési kötelezettség teljesítésére A sport- és egyéb rendezvények megfelelő biztosításáról, vagy meglétének ellenőrzése A hasznosítással kapcsolatos valamennyi feladat elvégzésére A sport- és egyéb rendezvényekre vonatkozó felelősségbiztosítás megkötésére A sport- és egyéb rendezvények hangosításának, eredményjelző kezelésének biztosítása Az bérlés során az Önkormányzati vagyon kapcsán az állag-, és környezet védelme, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági, szakhatósági és műszaki előírások betartatása A felsorolt feladatokat elsősorban saját munkavállalóval végeztetjük. A munkavállalók bérét, járulékát, a bérlet során felmerülő egyéb kiadásokat, a mellékelt táblázat tartalmazza. A szükséges különösebb szakértelmet igénylő feladatokat tűz- és munkavédelem, rágcsálóirtás, stb. itt is alvállalkozásban kívánjuk megoldani. Az igénybe vett beszállítók, szolgáltatók költségeit a kiadási táblázatunkban tüntettük fel. A Batthyány Tornacsarnok bérletével kapcsolatos bevételeink elsősorban az egyesületek, csapatok, rendezvények céljára bérlők által fizetett bérleti díjból származik. A bevételből származó összeg nagyságrendjét a bevételi táblázat tartalmazza. A Tornacsarnok az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának részéről kiadással nem jár, mert a bevételeink arányban állnak a kiadási oldallal. Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése égető irodai és irattárolási problémáink megoldása céljából, vagyonkezelési szerződés keretén belül 25 éves időtartamra kezelésünkbe adta a természetben a 2030 Érd, Kossuth Lajos utca 42/a alatti 15737/2 HRSZ-ú lakóház, udvar megjelölésű ingatlant. A lakóépület irodává történő átalakításának és kialakításának költségeit, jelen tervezetünk tartalmazza. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/2008. (VI.27.) KGY. rendelet 20. -a alapján a Karmel International Alapítvány által térítésmentesen felajánlott iskolabútorokat köszönettel elfogadja. Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 297/ (VIII.15.) KGY határozatában az iskolabútorok leszerelésének és szállításának költségére bruttó Ft-ot biztosított. Az Érd-Lét Kft. a feladatokat elvállalta és elvégezte az eredetileg meghatározott költségkeretével megegyező nagyságrendben. Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 348/ (IX.30.) KGY határozatában döntött a Városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése pályázat nyomán megvalósult létesítmények, berendezések karbantartásáról, üzemeltetéséről. A közgyűlés megbízta az Érd-Lét Kft.-t az elkészült sétány és külső létesítmények tekintetében az alábbi feladatokkal: külső térvilágítás, elektromos hálózat üzemeltetése szökőkút, vízgépház, locsolóhálózat folyamatos üzemének fenntartása, téli időjárás előtt a rendszer víztelenítése, téli üzemmódba való átállítása éjszakai és hétvégi őrzés, a telepítendő kamera rendszer műszaki karbantartása kiállítási pavilon rendszerbe állítása és folyamatos üzemszerű használatának biztosítása A fenti feladatok évi költségeit a csatolt, módosított üzleti terv tartalmazza. Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 348/ (IX.30.) KGY határozatában döntött a Városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése pályázat nyomán megvalósult Gesztelyi ház üzemeltetésével az Érd-Lét Kft.-t bízta meg. Az üzemeltetéssel kapcsolatos évi költségeket a csatolt, módosított üzleti terv tartalmazza. Az eredetileg tervezet és a jelen módosításban foglalt feladatokat, a évi üzleti tervükben szereplő 23 fős alkalmazotti létszámmal kívánjuk továbbra is elvégezni. Kérjük az előzőekben részletezett a évre vonatkozó módosított eft. végösszegű üzleti tervünk befogadását! Melléklet : Módosított pénzügyi tervezet Érd, október

34 III. Mellékletek Módosított pénzügyi tervezet ezer Ft Július Bevételek Január Február Március Április Május Június Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. Saját bevételek 3,492 3,677 3,717 3,677 3,717 2,927 2,907 2,103 3,717 3,717 3,717 3,257 40,625 Tanuszoda üzemeltetése ,451 Sportpálya üzemeltetése Batthyány Iskola Sportcsarnok üzemeltetése ,220 Belépő díjak 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,500 1,500 1,500 1,850 1,850 1,850 1,850 21, ÉMJV Önkormányzatától származó bevételek összesen 10,824 10,824 10,824 11,018 11,018 10,394 10,394 8,783 12,824 12,984 12,480 12, ,783 Tanuszoda üzemeltetése ,389 Sportpálya üzemeltetése ,400 1,400 1,400 1,400 17,770 Sportpálya pályahasználata ,600 Tanuszoda vízfelület megváltás ,616 Holland bútorok bontása, szállítása 2,000 2,000 Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése 1,680 1,080 1,100 3,860 Gesztelyi ház üzemeltetése , Beruházási javaslat 0 Tanuszoda tartalék szivattyúk besze. 0 Kossuth Lajos utca 42/a telephely kia. 0 ÖSSZESEN: 14,316 14,501 14,541 14,695 14,735 13,321 13,301 10,886 16,541 16,701 16,197 15, ,408 Batthyány Ált. Isk. Fel nem osztható Tanuszoda Sportpálya Költségek Sportcsarnok költségek Összesen üzemeltetése üzemeltetése üzemeltetése 1. Személyi kiadások , Alkalmazottak alapbére , Alkalmazottak prémiumlehetősége Alkalmazottak egyéb juttatása Alkalmazottak ruházati költsége Alkalmazottak közlekedési költségtérítése , Alkalmazottak étkezési hozzájárulása , Alkalmazottak egyéb költségtérítése 0 2. Járulékok , Munkaadói TB járulék , Munkaadói jár. Szakképzés , Alapbér+járulék forgami adója , Táppénz Készletbeszerzések , Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása , Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása , Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Anyagbeszerzés , Alvállalkozók részére kifizetett díjak , Szolgáltatások 57,429 6,950 4,246 9,923 78, Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ,564 * Bankköltség, illeték, hatósági díj, biztosítás * Bérleti díj, közüzemi díjak ,279 * Könyvvizsgálat * Jogi tanácsadás ,200 * Informatikai szolgáltatások (karbantartás, honlap, stb) * Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, tagdíjak, stb.) Különféle dologi kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások 0 7. Egyéb folyó kiadások , Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak és egyéb befizetések Beruházások 0 Tartalék 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 124,766 19,021 8,130 23, ,408 Foglalkoztatottak létszáma ezer Ft Június Megnevezés Január Február Március Április Május Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. Bevételek 14,316 14,501 14,541 14,695 14,735 13,321 13,301 10,886 16,541 16,701 16,197 15, , Kiadások 14,316 14,501 14,541 14,695 14,735 13,321 13,301 12,886 14,541 16,701 16,197 15, ,408 Bevételek és kiadások egyenlege ,000 2,

35 III. Mellékletek Melléklet a 367/ (X.20.) KGY. határozathoz Alapító Okirat módosítás 1. sz. melléklet Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 336/2009. (XI.19.) KGY. határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: I. Az Alapító Okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1), az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 90. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben foglaltak alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: II. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő szöveg lép: Költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következők lépnek: 11. Költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv alaptevékenység szerinti szakágazati besorolás: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A költségvetési szerv alaptevékenysége (szakfeladatrend alapján): Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem veszélyes hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Felszíni víz szennyeződésmentesítése Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenység Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés Statisztika tevékenység Területpolitikai támogatások és tevékenységek Közlekedés fejlesztésének támogatása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Alapfokú mûvészetoktatás képzõ-és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín- és bábmûvészeti Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása Kábítószer-megelőzés programjai tevékenységei Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Adósságkezelési szolgáltatás 68 69

36 III. Mellékletek Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Esélyegyenlõség elõsegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások. szervezése Sporttevékenység támogatása Fogyatékossággal élõk versenysport tevékenysége és támogatása IV. Az Alapító Okirat 12. és 13. pontja hatályát veszti a további pontok számozásának értelemszerű módosulása mellett. V. Az Alapító Okirat módosítást megelőző 15. pontja helyébe a következő szöveg lép: A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a közgyűlés döntése figyelembe vételével a polgármester irányítja. A pályázati felhívás közzétételének rendje: Az önkormányzatokat felügyelő minisztérium hivatalos lapjában, legalább egy alkalommal, a megyei lapban legalább egy alkalommal kell közzétenni. A jegyzőt a közgyűlés a vonatkozó jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően nevezi ki. A kinevezés határozatlan időre szól. VI. Az Alapító Okirat módosítást megelőző 17. pontja helyébe a következő szöveg lép: Záradék Jelen egységes szerkezetű alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 367/ (X.20) KGY. határozatával fogadta el. Ezzel egyidejűleg a 336/2009. (XI.19.) KGY. határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: október 21. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Alapító Okirat 2. számú melléklet Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1), az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 90 -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) korm. rendeletben foglaltak alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2. Költségvetési szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u Költségvetési szerv telephelye: 2030 Érd, Béke tér A költségvetési szerv közvetlen jogelődje: Érd Községi Tanács 2030 Érd, Budai u Létrehozó határozat száma: 8/1990. (X.29.) ÖK. határozat 5. Költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányító szerve: 6. Az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u Az irányító szerv vezetője: Érd Megyei Jogú Város polgármestere 8. A költségvetési szerv illetékességi területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 9. A költségvetési szerv által ellátott közfeladat: Az Önkormányzat igazgatási tevékenysége. Az Önkormányzat működésével és az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 10. Költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 11. Költségvetési szerv alaptevékenysége: Érd, október 20. Törvényességi ellenőrzést elvégezte: T. Mészáros András polgármester dr. Ferencz Dóra jegyző A költségvetési szerv alaptevékenység szerinti szakágazati besorolás: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 70 71

37 III. Mellékletek A költségvetési szerv alaptevékenysége (szakfeladatrend alapján): Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem veszélyes hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Felszíni víz szennyeződésmentesítése Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenység Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés Statisztika tevékenység Területpolitikai támogatások és tevékenységek Közlekedés fejlesztésének támogatása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Alapfokú mûvészetoktatás képzõ-és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín- és bábmûvészeti Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása Kábítószer-megelőzés programjai tevékenységei Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Esélyegyenlõség elõsegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez Sporttevékenység támogatása Fogyatékossággal élõk versenysport tevékenysége és támogatása 12. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 13. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a közgyűlés döntése figyelembe vételével a polgármester irányítja. A pályázati felhívás közzétételének rendje: az önkormányzatokat felügyelő minisztérium hivatalos lapjában, legalább egy alkalommal, a megyei lapban legalább egy alkalommal kell közzétenni. A jegyzőt a közgyűlés a vonatkozó jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően nevezi ki. A kinevezés határozatlan időre szól

38 III. Mellékletek 14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok: Köztisztviselői jogviszony, a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény alapján; Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján; Munkajogviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény rendelkezései alapján; Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony a polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján. 15. Záradék Jelen egységes szerkezetű alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 367/ (X.20) KGY. határozatával fogadta el. Ezzel egyidejűleg a 336/2009. (XI.19.) KGY. határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: október 21. Érd, október 20. Törvényességi ellenőrzést elvégezte: T. Mészáros András polgármester dr. Ferencz Dóra jegyző Melléklet a 368/ (X.20.) KGY. határozathoz Alapító okirat módosítás 1. számú melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szivárvány Óvodája 243/ (VI.23.) KGY. határozattal elfogadott Alapító okirata az alábbiak szerint módosul: 1. Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul: 18. A költségvetési szerv által felvehető maximális gyermeklétszám: csoportjainak száma: Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda Meseház Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Tusculanum Tagóvoda 970 fő 33 csoport 11 csoport 6 csoport 4 csoport 4 csoport 8 csoport 2. Az Alapító okirat 25. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 25. Záró és hatályba lépő rendelkezések: A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza. Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 368/ (X.20.) KGY. határozatával fogadta el. Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: november 1. Ezzel egyidejűleg a 243/ (VI.23.) KGY. határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti. Érd, október 20. Törvényességi ellenőrzést elvégezte: T. Mészáros András polgármester dr. Ferencz Dóra jegyző 74 75

39 III. Mellékletek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szivárvány Óvoda Alapító okirata 2. számú melléklet Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése: Szivárvány Óvoda 2. OM azonosító: Székhelye: 2030 Érd, Hegesztő u Tagintézményei: Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda 2030 Érd, Erkel u.4 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda 2030 Érd, Gyula u Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda 2030 Érd, Tárnoki u Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda 2030 Érd, László tér Intézményegységei: nincs 6. Telephelyei: nincs 7. A költségvetési szerv alapító szerve: Érd Városi Tanács 2030 Érd, Budai u Az alapítás éve: A költségvetési szerv által ellátott közfeladat: Óvodai nevelés 15. A költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogkör alapján: Önállóan működő költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik. A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint az Intézményi Gondnokság (2030 Érd, Budai u. 14.) látja el a pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatait. 16. A költségvetési szerv típusa: óvoda 17. A költségvetési szerv fő alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása : Óvodai nevelés A költségvetési szerv alaptevékenysége (a szakfeladatrend alapján): Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és programok Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, és azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak. azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékossággal élnek a Szivárvány Óvodában fejleszthetők. azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás tekintetében) Kisfenyves Tagóvodában fejleszthetők azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tünetekkel mutatnak, a Tusculanum Tagóvodában fejleszthetők. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u A költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 11. Az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u Az irányító szerv vezetője: Érd Megyei Jogú Város polgármestere 13. A költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár szerint 18. A költségvetési szerv által felvehető maximális gyermeklétszám: csoportjainak száma: Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda Meseház Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Tusculanum Tagóvoda 970 fő 33 csoport 11 csoport 6 csoport 4 csoport 4 csoport 8 csoport 76 77

40 III. Mellékletek 19. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: Melléklet a 372/ (X.20.) KGY. határozathoz Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 5 % 20. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyén lévő 3232 hrsz.-ú és a tagintézmények 15239, 13931, 13929, 10738, 10737, 10735/2 és hrsz.-ú ingatlanjain, a rajtuk található óvodaépületekkel, és az óvodákban leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 21. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja. 22. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény alapján. Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény rendelkezései alapján. 23. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. 24. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak. 25. Záró és hatályba lépő rendelkezések: A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza. Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 368/ (X.20.) KGY. határozatával fogadta el. Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: november 1. Ezzel egyidejűleg a 243/ (VI.23.) KGY. határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti. Érd, október 20. T. Mészáros András polgármester MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1. törzsszám: , statisztikai számjel: , adószám: ,- képviseletében T. Mészáros András polgármester mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről HB Rendszerház Kft. (székhely: 1028 Budapest, Kerényi Frigyes u. 55., adószám: , képviseli: Zelenák Zoltán) mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 1.) A szerződő felek tényként állapítják meg, hogy december 30-án megállapodást kötöttek, mely szerint a Megbízó megbízza a Megbízottat Érd, Diósd és Tárnok településeken élő rászorultak részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás üzemeltetéséhez szükséges készülékek és egyéb technikai feltételek biztosításával, valamint a diszpécserközpont működtetésével. 2.) Szerződő felek az 1.) pontban foglalt megállapodás 1. pontjának a) alpontját az alábbiak szerint módosítják: [1. A tevékenységet az igénybevevők irányába a Megbízó látja el, amelyhez Megbízott az alábbi szolgáltatást biztosítja a Megbízó részére:] a. a jelzőkészüléket, a ténylegesen igényelt számban, de éves szinten átlagosan legfeljebb 200 db-ig. 3.) Az 1.) pontban foglalt szerződés jelen módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul érvényben maradnak. Szerződő felek a jelen szerződést közös egyetértésben, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. Érd, Törvényességi ellenőrzést elvégezte: dr. Ferencz Dóra jegyző Megbízó képviseletében. Megbízott képviseletében 78 79

41 III. Mellékletek Melléklet a 374/ (X.20.) KGY. határozathoz Project: ALÁÍRÓLAP ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó: Készítette: Érd, szeptember Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 2030 Érd, Alsó utca 1-3. Tel: 23/ Polgármester Ipolyvíz Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. Cím: 3100 Salgótarján, Irinyi János u. 6. Tel: 06-32/ ügyvezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS Előzmények A program kerete Területi lehatárolás Időbeli lehatárolás A települési környezetvédelmi program felülvizsgálatának célja TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS ADATAINAK ISMERTETÉSE A vizsgált terület áttekintő lehatárolása, jellemzése, történelme Beépített területek jellemzése, területhasználati funkciók Település gazdasági szerkezetének területi elhelyezkedése Település közlekedési hálózatának ismertetése Települési vízi közmű- és energiahálózata, valamint az általuk érintett védendő területek Zöldterületek, erdőterületek A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA Levegő Víz Felszíni és felszín alatti vizek jellemzői a településen Csapadékvízrendszer Árvízvédelem Talaj Élővilág és természetvédelem Környezet-egészségügy A települési környezet művi elemeinek és infrastrukturális környezeti rendszerének állapotjellemzői Zaj- és rezgésvédelem Hulladékgazdálkodás TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSULÁS VIZSGÁLATA Időtávhoz rendelt környezetvédelmi célkitűzések Felelősségi körök szerint meghatározott célkitűzések Környezeti elemekhez rendelt célkitűzések Levegő Talaj Víz Élővilág Települési és épített környezet védelme Zöldterületek, településökológiai adottságok javítása Közlekedésszervezés Felhagyott ipari és egyéb területek rehabilitációja Városkép arculatfejlesztés Önállóan kezelt hatótényezők Hulladékgazdálkodás Zajvédelem

42 III. Mellékletek 4.5. A program megvalósításához szükséges intézményi tevékenységek Térségi kapcsolatok Környezeti nevelés, oktatás ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLAT FOTÓK A "VIRÁGZÓ ÉRDRŐL" BEVEZETÉS 1.1 Előzmények Életünk minőségét a környezet állapota és változása, a természeti erőforrás-készletek gazdagsága, a környezeti kockázati tényezők alakulása alapvetően meghatározza. A méltányos emberi élethez szükséges környezeti feltételeket, az egészséges környezethez való alkotmányos jog érvényesítésének lehetőségét ezért mind a jelen, mind a jövő generációk számára biztosítani kell. (III. Nemzeti Környezetvédelmi Program ) A környezetvédelmi program célja, hogy felmérje a település és annak környezetének állapotát, meghatározza a környezeti veszélyeztetettséget, annak csökkentésére és a környezet minőségének javítására megoldási javaslatot adjon. Érd Város Települési Környezetvédelmi Programja november április közti időszakban került kidolgozásra. A dokumentáció az akkor érvényben lévő II. Nemzeti Környezeti Program (továbbiakban: NKP) előírásait követve, felhasználva a helyi közszolgáltatók részletes adatszolgáltatásait, a vonatkozó helyi rendeleteket határozta meg a Város környezetvédelmi célkitűzéseit évig. A város vezetése a jogszabályi változások nyomon követése, valamint a programban meghatározott célkitűzések aktualizálása céljából a dokumentáció felülvizsgálata mellett döntött. A felülvizsgálati dokumentáció kidolgozásával a helyi önkormányzat az (3100 Salgótarján, Irinyi János u. 6.) bízta meg. A környezetvédelmi program felülvizsgálata az alábbi ütemezés szerint történt: 1. ütem: 2. ütem: Kérdőívek összeállítása a települési önkormányzat, közintézmények, közszolgáltatók illetve lakosság és jelentősebb gazdasági társaságok részére Adatgyűjtés, interjúk készítése Archív anyagok átvizsgálása Helyszíni bejárások, fotódokumentációk elkészítése Adatfeldolgozás A település környezetvédelmi fejlesztési terveivel kapcsolatos javaslatok, koncepciók egyeztetései a tervező és az önkormányzat között Dokumentáció kidolgozása Cselekvési program összeállítása 4 3. ütem: Munkaanyag önkormányzat illetékeseivel történő egyeztetése Dokumentáció véglegesítése

43 III. Mellékletek Az 1. ütem, vagyis a program helyzetfeltáró része (környezeti állapotfelmérés) a közzé tett adatok, a helyszíni bejárások, felmérések eredményeként, továbbá az önkormányzat illetékeseivel végzett interjúk alapján készült el. A program alapját képezik továbbá a közmű szolgáltató cégek adatszolgáltatásai. A helyzetfeltárásból származó adatokat, eredményeket a 2. -ill. 3.-as munkarészekben összegeztük. A helyzetfeltáró és értékelő munkarészek eredményeként meghatározásra kerültek a település környezetvédelmi célkitűzési, amelyek két alapvető funkcióval bírnak: egyrészt előkészítik a települési szintű környezetvédelmi célú fejlesztéseket, másrészt megalapozzák a megvalósulást biztosító egyes pályázatokon való eredményes részvételt. A környezetvédelmi program során felhasználásra került dokumentációk: Érdi Kistérségi Fejlesztési Tanács Területfejlesztési Koncepció, helyzetértékelő tanulmány (Terra Studio Kft ) Érd Megyei Jogú Város Local Agenda 21. Fenntartható Fejlődés Programja 1.3 A települési környezetvédelmi program felülvizsgálatának célja A környezetvédelmi program felülvizsgálatának célja az alábbiakban fogalmazható meg: A település környezeti állapotának felmérése, az erősségek és gyengeségek feltárása. A évben kidolgozott programanyagban kitűzött célok megvalósulásának vizsgálata Célkitűzések meghatározása a 2015-ig terjedő tervidőszak végéig Hatékony eszközrendszer kimunkálása a város (önkormányzat, lakosok, civil- és gazdálkodó szervezetek stb.) által kiemelt fontosságúnak ítélt helyi környezetvédelmi problémák kezelésére. Cselekvési program összeállítása, amelynek megvalósításával a város tevékenyen hozzájárul az országos, a regionális és megyei szinten prioritásnak tekintett környezeti problémák megoldáséhoz, mindezzel elősegítve a fenntartható városi fejlődést. 1.2 A program kerete Területi lehatárolás A Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területét érinti Időbeli lehatárolás A felülvizsgálati dokumentáció a 2010 (bázisév) közötti időszakot öleli fel, azzal a megjegyzéssel, hogy az abban szereplő adatokat rendszeresen frissíteni, a magvalósult elképzeléseket beépíteni, valamint a fejlesztési elképzeléseket az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálni, kétévente felülvizsgálni szükséges. A települési környezetvédelmi feladatok döntő többsége valójában hosszú távú (legalább év) gondolkodást, illetve tervezést igényel. Szükséges tehát hangsúlyozni, hogy a környezetvédelmi programkészítés egy, valójában korlátlan időtartalmú folyamat, amelynek során időszakosan korrekciós felülvizsgálatokat kell beiktatni, alkalmazkodva a helyi és országos aktualitásokhoz, szemléletváltásokhoz, technikai fejlődéshez és nem utolsó sorban a gazdasági körülmények módosulásához

44 III. Mellékletek 2. TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS ADATAINAK ISMERTETÉSE 2.1 A vizsgált terület áttekintő lehatárolása, jellemzése, történelme Érd Duna-parti Város, Tárnoktól keletre, Diósdtól nyugatra terül el a Tétényi-fennsík és az Érdi-tető dombokkal tagolt vidékén. Érdliget és Óváros (Ófalu) a Duna egykori árterületén fekszik. Érd elhelyezkedése Érd Érd földrajzi helyzete igen érdekes, sokarcú sajátosságot mutat. A Budapesttől mintegy 20 km-re DNy-ra található Város a Duna jobb partján, a folyam országot kettéosztó vonalától nyugati irányban terül el, azaz a Dunántúlhoz tartozik. A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetének munkatársai, Marosi Sándor akadémikus és Somogyi Sándor szerkesztésében megjelent Magyarország kistájainak katasztere 2. kiadás című munkájukban a Várost és környékét a Dunántúli-középhegység nagytájhoz sorolják, és a mintegy 108 km 2 kiterjedésű természetföldrajzi környezetet a Tétényi-fennsík néven e nagy tájhoz kötődve írják le, amely közigazgatási határait tekintve Pest megye területén helyezkedik el. Érd Pest megyéhez tartozik. Érd közigazgatási területe A település jellemzői Érd 1978 óta Város, 2006 óta Megyei Jogú Város. A település a Budapestet és 80 Pest megyei települést magában foglaló Budapesti Agglomeráció Kiemelt Térség legnagyobb lélekszámú városa. Érd település megyei jogú város jogállással rendelkezik, amely magában hordozza a helyi és a környező lakosságot ellátó közszolgálati funkciók jelenlétét is. Néhány funkció kivételével Érd ellátja mindazokat a feladatokat, biztosítja mindazon szolgáltatásokat, amelyek teljesítése egy megyei jogú város funkciója. Annak ellenére azonban, hogy a város számos középfokú feladatokat lát el a vonzáskörzetében lévő települések esetében, a város sajátos urbanizációs folyamatainak következtében Érd a városhierarchiában betöltött szerepe alapján alapvetően funkcióhiányos város. Közigazgatási terület: 117,95 km Népesség: fő (január 1.) Érd Megye Jogú Város városrészeinek elnevezése Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése január 29-ei üléséről készült jegyzőkönyvéből: 11/2009. (I. 29.) KGY.határozat Ófalu, Újfalu, Városközpont, Tisztviselőtelep, Újtelep, Tusculanum, Érdliget, Vincellér, Parkváros, Dombosváros, Postástelep, Fenyves-Parkváros. 8 Település történelme Az 1920-as évek második felét követően a Károlyi család (gróf Károlyi Imre és fia, Gyula) fokozatosan felparcellázta a több mint 3 ezer holdnyi - jórészt erdőből és gyümölcsösből álló - birtokrészét. Az "olcsó" telekárak és a közeli munkahelyekre való bejárás lehetősége miatt később az ország minden részéből érkeztek betelepülők. A kezdeti üdülőtelepből hamarosan a főváros környéki agglomeráció legnagyobb települése, "Közép-Európa legnagyobb falva jött létre. A meggondolatlan és gyorsütemű telepítés a háború után még évtizedekig nyomasztó gondok (vízhiány, magas talajvíz, járhatatlan utak stb.) forrásává vált. Jelentősebb gyáripar itt nem alakult ki, csak a

45 III. Mellékletek hagyományos malomipar (dunai hajómalmok) és a téglagyártás fejlődött tovább, valamint emellett kisebb üzemek is létrejöttek (Mezőgép, Texelektro, ÉRUSZ, Kenyérgyár stb.). Érden hagyományosan jellemző gazdasági ág volt a szőlőtermelés és a juhtartás. Fényes Elek statisztikus Magyarország geographiai szótárában 1851-ben így ír Érdről: Fő gazdasága szőlőhegyében áll, mely igen becses bort terem. Ez az 1870-es, 80-as évek filoxérajárványai következtében lehanyatlott, helyére az őszibarack-termesztés lépett. Megmaradt emlékei az óvárosi Gyorma (Mélyút) falába vájt lyukpincék. A juhászat színterei, a századi majorok (Erlakovecz, Fülöp major stb.) a szocialista téeszesedés korában kerültek lebontásra. A városias jellegű központ kialakulása 1972-ben kezdődött a buszpályaudvarként is szolgáló üzletkomplexum létesítésével, folytatódott a lakóteleppel és az ÁFÉSZ- Áruházzal, s az utóbbi években nyert valóban színvonalas külsőt a Budai úti üzletiszolgáltató épületsor felépítésével. A Termál Szálló évi felépülésével az Óváros fürdőhellyé vált, ez új turisztikai perspektívát jelent Érd számára. 2.2 Beépített területek jellemzése, területhasználati funkciók Közbiztonság: Rendőrkapitányság (Tárnok, Diósd felettes szerve + Sóskút, Pusztazámor) Egészségügy: Szakorvosi rendelőintézet, mentőállomás Járóbeteg szakellátás, gondozás (Diósd, Sóskút, Tárnok, Pusztazámor), Tüdőgyógyászat, onkológia, pszichiátria (Százhalombatta) 24 órás ügyelet (Sóskút, Tárnok, Pusztazámor) ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, OBJEKTUMOK Kutyavár (várrom) - Kutyavári út, Dzsámi minaretje - Mecset utca, Római katolikus templom- Szent Mihály tér, illetve Molnár utca, Római katolikus plébánia - Szent Mihály tér, illetve Molnár utca, Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália fogadalmi kápolna - Külső Római út, Barokk kőkereszt - Kinga utca, Egykori Pelikán fogadó, majd Wimpffen-kúria épületegyüttese (ma a Magyar Földrajzi Múzeum) főépülete és oldalszárnyai (Forrás:Local Agenda 21) Érden mintegy ingatlan található, és ezek kb. 10%-a beépítetlen, illetve jelentéktelen, bontásra ítélt épület áll rajta. A város meglehetősen nagy kiterjedésű közigazgatási területének több mint 50%-át teszi ki a belterület. A belterület területfelhasználásában uralkodók a lakóterületek, ezen belül is az egyedi telkes, egylakásos, szabadon álló beépítésű, családi házas lakóterületek. A hagyományos falusias jellegű lakóterületen belül néhány helyen a városban megtalálható teljes utcákra kiterjedően eltérő intenzitású beépítés is. A más jellegű beépítési módot és sűrűséget jelentő lakóterület Tisztviselőtelepen és Újtelepen található. A legújabb lakópark beépítés a Pára környékén létesült vegyes területen belül. A Mérnök utca környékén a sorházak jelentenek különböző beépítést, a Fácán közben pedig jellegzetes kisvárosias jellegű úszótelkes társasházak épültek. Ettől gyökeresen eltérő jellegű terület-felhasználás csak a városközpont területén jellemző, ahol a telepszerű lakóterületek mellett koncentrálódnak az intézmények. Közintézmények: Oktatás: Gimnázium, Szakiskola Közigazgatás: Okmányiroda (Diósd, Tárnok, Pusztazámor, Sóskút), Gyámhivatal (Diósd, Tárnok, Pusztazámor, Sóskút), Földhivatal (Budakörnyéki Körzeti Földhivatal) APEH kirendeltség (APEH Pest Megyei Igazgatóságának Érdi Kirendeltsége térségi hatáskörű) Tűzvédelem: Tűzoltó parancsnokság (27 település)

46 III. Mellékletek 2.3 Település gazdasági szerkezetének területi elhelyezkedése Az Érden működő körülbelül vállalkozás foglalkoztató képessége meglehetősen alacsony, a városban a nagyáruházakon kívül nincs említésre méltó nagy foglalkoztató. A vállalkozások túlnyomó többsége nem csak a munkavállalók számát, hanem a bevételüket tekintve is mikro- és kisvállalkozás. A helyi foglalkoztatók kevesen vannak, és kevés embert foglalkoztatnak. Érdről a más településekre (elsősorban a fővárosba) történő munkavégzési célú napi ingázás nagyon magas arányú. A város fekvéséből, fejlődéséből fakadóan az ipar a város gazdasági életében nem meghatározó. Ez a gyárkéményes iparral rendelkező és súlyos környezetkárosodást átélt városokhoz képest előny. A helyi ipart tekintve a legnagyobb súlyt az építőipar, valamint a feldolgozóipar különböző ágazatai képviselik. Az e területen működő vállalkozások foglalkoztatják a legnagyobb számú munkaerőt. Megfigyelhető, hogy a hagyományos kisipari, kézművesipari tevékenységek egyre inkább előtérbe kerülnek. A város délnyugati peremén alakult ki az az övezet, ahol már tömbökbe rendeződve folyik ipari - kereskedelemi tevékenység. Ezek a Fehérvári út mentén létrejött gazdasági vállalkozások, az Érdi Gazdasági és Logisztikai Park, a Bécsi-hegy területe. A város kereskedelmi szolgáltatásainak 75 %-a a városközpontban található. Ezt elsősorban a terület közlekedési csomópont jellege indokolja, hiszen az otthonuk és a munkahelyük között ingázók potenciális vásárlóerőt jelentenek. Ebből következik, hogy a központban találhatjuk a legtöbb áruházat, bevásárlóközpontot, éttermet, szórakozóhelyet. A fogyasztók körét tovább növeli a város egészségügyi és kulturális vonzáskörzetéből érkezők száma is. Regisztrált vállalkozások száma Mezőgazdaság Ipar, építőipar Szolgáltatás Összesen Ezer lakosra n.a. n.a Fő n.a. n.a Fő n.a. n.a Fő (-Önkormányzat adatszolgáltatása alapján ) 2.4 Település közlekedési hálózatának ismertetése Vasúthálózat Érdet jelenleg két vasútvonal érinti, a 30-as számú Budapest Székesfehérvár Nagykanizsa vonal, illetve a 40-es számú Budapest Pusztaszabolcs Pécs vonal. Mindkét vonal villamosított. A két vonal Érdet érintő szakaszán a székesfehérvári vonal egyvágányú, míg a pusztaszabolcsi vonal a Bagoly utcától keletre kétvágányú, attól délre egyvágányú. Az érdi két, egymással párhuzamos vasútvonal annak idején a különböző, egymással versenyhelyzetben lévő vasúttársaságoknak köszönhető. Míg a székesfehérvári vonalat a Déli Vaspálya Társaság, addig a pusztaszabolcsit a Budapest-Pécsi Vasút építette. Mára mindkét vonal a MÁV kezelésébe került, az egymás mellett párhuzamosan haladó vonalak azonban megmaradtak. Bár a két vasútvonal együttesen összességében nagyobb kapacitást biztosít az elővárosi vonatközlekedés számára, a párhuzamos vonalak mentén lakók nem tudják teljes mértékben kihasználni ezeket az adottságokat. Autóbusz közlekedés Érd esetében mind a helyi, mind a helyközi autóbuszos közlekedést a Volánbusz Zrt. végzi a várossal kötött szerződés alapján. A helyi, és helyközi járatok nem válnak el egymástól élesen. Az elmúlt időszakban bekövetkezett menetrendváltozás következtében a korábbiakhoz képest több, csak helyi viszonylatot szolgálnak ki helyközi buszjáratok. Bár a helyközi autóbuszok is részt vesznek a belső forgalom lebonyolításában, Érd autóbusz-hálózata a település méretéhez és népességéhez képest kevéssé kiterjedt. Ennek oka elsősorban a településszerkezetben, és a közúthálózat mennyiségi és minőségi paramétereiben keresendőek. Gyalogos közlekedés A gyalogos közlekedésnek legnagyobb szerepe a városközpontban van, önálló gyalogos nyomvonalak jellemzően itt találhatóak. A belváros gyalogosforgalmát jellemzően a Budai út két oldalán kialakult intézményi-, szolgáltatói, és kereskedelmi jelleg határozza meg, fontos szerepe van azonban az északi oldalon kialakult közlekedési jellegű funkcióknak is. A Budai út mentén így kialakuló, hossz-, és keresztirányban létrejövő gyalogosigények kiszolgálása azonban nem teljesül maradéktalanul

47 III. Mellékletek Több helyen hiányos, vagy nem megfelelő szélességű a járdák állapota, többek között a Kálvin tér északkeleti oldalán található buszöböl megközelítésénél, vagy Érd-felső állomás irányába. A volt buszpályaudvar környezetében található gyalogoskapcsolatok szintén rendezetlenek, az Európa sétány, vagy a Diósdi út nyugati oldalának megközelítése lényegében csak a terület szélein lehetséges. április 15-én került benyújtásra, Érd Megyei Jogú Város integrált közösségi közlekedésének fejlesztésére irányuló pályázat. A kiemelt projektjavaslat szerint nyertesség esetén egy költséghaszon elemzést is magában foglaló megvalósíthatósági tanulmány és környezeti hatásvizsgálat elkészítésére és a kapcsolódó szolgáltatások (pl.: projektmenedzsment, közbeszerzési dokumentáció elkészítése stb.) biztosítására nyerhető el támogatás. A benyújtott projektjavaslat célja e tanulmánykészítés során az alábbi elemekből felépülő projekt megvalósíthatóságának vizsgálata, illetve megalapozása: Az érdi elővárosi intermodális csomópont (Érd-alsó) és további 4 elővárosi állomás együttes fogadókészség fejlesztése, MÁV elővárosi szolgáltatás fejlesztésének kihasználásával. Érden térségi kapcsolódással, új a városi forgalom céljainak megfelelő midibusz hálózat felállítása. Öt, eddig ki nem szolgált városrész ütemezett bekapcsolása. Összesen 60 új megállópont. A vasúttal egységes, összehangolt elővárosi közlekedési rend. A Volánbusz megmaradó helyközi szolgáltatás illesztése. Teljes akadálymentesítés a rendszerben a korábbi pályázaton kívül. A városi közlekedési szolgáltatás javításával, az autózás helyett új alternatíva. Több lehetséges módszer összehasonlító vizsgálata. Az Önkormányzat, mint valós szolgáltatási megrendelő. Új működési modell kiválasztása. Platformszerződés előkészítése. A közösségi közlekedés környezetében zöld területek, új utasvárók, a városi biztonságérzet fejlesztése. Igényalapú, rugalmas autóbusz-szolgáltatás kisiskolások, idősek, mozgássérültek előnyben részesítése. 2.5 Települési vízi közmű- és energiahálózata, valamint az általuk érintett védendő területek Ivóvízellátás Érden a vízhálózat kiépítettsége teljes körű, a szolgáltatott víz mennyisége évről évre növekszik, illetve a népesség változásának arányában változik. A háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége az elmúlt öt év alatt 8%-kal nőt, a vízhálózat hossza 13,4%-kal nőtt, a bekötések száma 3,5%-al bővült, amelyet döntően a település beépítési arányának növekedése eredményezett. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 99,8%. A kiépített vízvezeték hálózat hossza 401,7 km, a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás száma (2008. KSH adat), a közterületi kifolyók száma 9, az összes szolgáltatott víz évben 2.869,3 em 3 volt, az egy lakosra jutó évi vízfogyasztás 44,88 m 3. A település vízellátása részben a Duna menti kavicsterasz sekély kútjaiból, részben a szarmata fennsíki függőkarsztvízből történik. A szarmata (mészkőbe) fúrt kutak Diósd területére esnek, ezeken kívül ugyanebből a rétegből termel az érdi Keserűfűutcai vízműkút is. A Duna menti kutaknak és a Diósdi vízműkutak védőidomának a meghatározása már megtörtént, hatósági kijelölésük még folyamatban van. A Város és vonzáskörzetébe tartozó kisebb települések teljes területén az ivóvíz ellátást az Érd és Térsége Víziközmű Kft. biztosítja. Az Érd és Térsége Víziközmű (ÉTV) Kft-t a Főváros nyugati és déli szomszédjait alkotó 17 település önkormányzata 1993-ban hozta létre a tulajdonukban került víz-és csatornaművek üzemeltetésére ban a 14 településből álló tulajdonosi kör két szakmai befektetővel bővült. A Víziközmű Kft. egyik alaptevékenysége az ivóvíztermelés és szolgáltatás. Az érdi vízműrendszer mélyfúrású kutakból és Csepel-szigetről érkező vízből Érden, Törökbálinton, Diósdon, Tárnokon, Sóskúton és Pusztazámoron szolgáltatja az ivóvizet. Az ÉTV Kft. az ivóvíz elosztását több mint 730 km hosszú csőhálózaton, 16 db összesen m 3 kapacitású víztárolóval és számos nyomásfokozó gépház működtetésével végzi. A jelentős tengerszint feletti magasságkülönbségek miatt Érden négy nyomászónát alakítottak ki. A vízellátás üzemirányítása teljesen automatizált. A társaság több mint db vízmérő órát üzemeltet, melyeket az értékesítési különbözet csökkentése érdekében, vízmérőcsere-program keretében négy éven belül a teljes ellátási területen újakra cserél ben épült meg az első vízvezeték, amely még csak az Állami Gazdaságot és néhány ingatlant látott el egészséges ivóvízzel tól, elsősorban az érdi lakosok anyagi hozzájárulásával, folyamatosan kiépült a vízellátó rendszer ma már szinte 100 százalékos

48 III. Mellékletek Érden az ivóvizet érintően további fejlesztések valósulnak meg az Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében címet viselő, a Svájci-Magyar Együttműködési Program megvalósuló, nyertes projekt keretében. A város ivóvíz értékesítési adatai a program felülvizsgálatának időpontjában év Közüzemi vízvezeték hálózat hossza (km) Lakossági vízfogyasztás (m3) Közületi vízfogyasztás (m3) Összes szolgáltatott víz (m3) KSH forrás alapján: 2011 Szennyvízkezelés Kiemelt probléma a település felszín alatti vizeinek (ivóvízbázisának) veszélyeztetettsége, a csatornahálózat kiépítetlensége miatt. Kiépítettség állapota a felülvizsgálat időpontjában: 40%. A csatorna-hálózatra a háztartások 33 %-a csatlakozott rá a közszolgáltatói adatszolgáltatás alapján. A teljes csatornahálózat hossza (Érd, Diósd, Tárnok) összesen 216 km, ebből Érden lévő hálózat 147 km hosszúságú, a bekötővezetékekkel együtt. A hálózaton működő átemelők száma Érd, Tárnok, Diósd település viszonylatában jelenleg 22, ebből Érden található 14 db. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a város pályázati úton nyert támogatást a csatornahálózat bővítésére, amellyel lehetővé válik a jelenlegi alacsony kiépítettség 100%-osra növelése. Az Érden összegyűjtött szennyvíz továbbra is az ÉTV Érd Hrsz: 044/5 szennyvíztelepén kerül kezelésre. Érden kívül a szennyvíztisztító telep Diósd és Tárnok szennyvizét is fogadja, összesen 5000 m 3 /nap mennyiségben. A kommunális szennyvíziszap a településről kiszállításra kerül az FCSM Délpesti szennyvíztisztító telepére és a Biopetrol Tatabányai komposztáló telepére. Illegális rákötések Az ÉTV Kft. több akciót indított az illegális szennyvízbekötések és az illegális csapadékvíz bekötések felderítésére, ennek ellenére továbbra is történnek illegális rákötések. A szennyvíztisztító telepre érkező szennyvízmennyiség a csapadékos időszakban jelentősen megnő, amelyet feltehetően az illegális csapadékvíz bevezetések okoznak. Száraz időben is nagyobb mennyiség érkezik a kiszámlázott szennyvízmennyiségénél. Feltehetően ez utóbbi hatást az egyes, magas talajvízszintben fekvő csatornákba történő infiltráció okozza, valamint hozzájárulnak az illegális szennyvízbevezetések is. m3 (-) Lakossági és közületi vízfogyasztás Érd MJV területén (-2011) Közületi vízfogyasztás (m3) Lakossági vízfogyasztás (m3) A szennyvíztisztítási technológia rövid ismertetése, létesítményei A szennyvíz a gravitációs csatornákon, átemelők közvetítésével az Érdi Szennyvíztisztító Telepre jut. Az előmechanikai fokozat 2 db rácsból és tangenciális homokfogóból áll, amelyek a durvább szennyeződéseket és a homokot választják ki a nyers szennyvízből. A rácsszemetet és homokfogó üledéket konténerekben gyűjtik, és a lerakóra szállítják. A következő műtárgy az előülepítő medence, ahonnan a nyersiszap az iszapsűrítőbe kerül. A szennyvíz a denitrifikáló medencébe folyik. A következő műtárgy, ami közvetlen összekötetésben van a denitrifikáló medencével a levegőztető. A légbefúvás gumimembrános levegőztető elemeken át, forgódugattyús fúvók segítségével történik. A levegőztetőből a szennyvíz az utóülepítőbe kerül. A levegőztetőből kiskörös recirkulációs szivattyúk juttatják el a magas nitrát tartalmú

49 III. Mellékletek szennyvíz-eleveniszap keveréket a denitrifikáló medencékbe. Az utóülepítő eltávolítja a szennyvízből a keletkezett szennyvíziszapot, és az uszadékot. Az iszap egy részét visszavezetik a recirkulációs szivattyúk segítségével a rendszer elejére, a denitrifikáló medencébe. A fölösiszapot elveszik a rendszerből. A fölösiszap további kezelésére két lehetőség van kiépítve. Az egyik mód, hogy sűrítés után egy szalagszűrő prés segítségével víztelenítik, konténerben gyűjtik a víztelenített iszapot, majd elszállításra kerül. A másik lehetőség, a sűrített iszap tartálykocsis elszállítása rothasztóval és biogáz hasznosító létesítményekkel ellátott telepre. Az utóülepítőkben keletkezett uszadék egy aknába kerül, ahonnan visszavezetik a rendszer elejére. Az utóülepítőből eltávozott tisztított szennyvíz a sodorvonali átemelőbe kerül, ahonnan szivattyúk juttatják a Dunába. Eleveniszap és fölösiszap szárazanyag tartalma Átlag ,64 96,32 44,13 Maximum ,7 Minimum , BOI 5 (mg/l) (befolyó) Átlag Maximum Minimum Befolyó (m 3 /d) BOI 5 (mg/l) (elfolyó) Év Eleveniszap szárazanyag tartalma (g/l) Fölösiszap szárazanyag tartalma (g/l) Átlag ,3 17,95 31,89 10,67 Maximum ,3 94, ,6 Minimum 8 3 5,6 4, n.a n.a NH 4 N (mg/l) (befolyó) ,75 8, ,82 11, ,45 6, ,94 6, ,35 7,06 (-) Szennyvíz szennyezőanyag tartalma Átlag 50 45,67 63,6 63,04 65,45 45,08 Maximum ,3 79, ,1 Minimum 36,1 64,9 47,4 52,6 42,3 21,8 NH 4 N (mg/l) (elfolyó) Átlag 28 10,69 8,5 6,95 5,31 1,15 Maximum 57 45, ,9 22,2 9,34 Minimum 15,5 0,11 0,07 0,05 0,04 0,02 Befolyó (m 3 /d) (jan.1. dec ) Átlag n.a ,5 5529,3 5872, Maximum n.a Minimum n.a ph Maximum n.a 7,85 7,95 7,99 7,98 7,96 Minimum n.a 7,2 7,28 7,13 7,22 7,06 NO 3 (mg/l) (elfolyó) Átlag 5 4,06 4,74 6,56 9,04 14,07 Maximum 17,4 9,64 11,7 14,7 16,2 18,1 Minimum 0,4 0,1 0,1 0,1 1,85 9,87 Teljes foszfor (mg/l) (befolyó) Átlag 6 7,65 12,43 11,04 10,69 8,99 Maximum 8,5 11,5 18,4 13,8 15,5 11,7 Minimum 3,9 3,27 9,69 8,95 6,13 3,71 KOI (mg/l) (befolyó) Teljes foszfor (mg/l) (elfolyó) Átlag , Maximum Minimum KOI (mg/l) (elfolyó) Átlag 3 2,22 3,41 1,23 1,33 1,14 Maximum 7,96 9, ,51 3,35 2,12 Minimum 0,8 0,29 0,29 0,25 0,36 0,57 (-)

50 III. Mellékletek Gázellátás A településen földgázellátás kiépítését megelőzően összkomfortot biztosító hőellátás nem volt. Azóta a földgáz közvetlen hasznosításával, illetve közvetve a távhőszolgáltatással az épületek majdnem 100 %-ában az összkomfortos ellátás lehetősége rendelkezésre áll. A távhőellátásban nem részesülő, vagy egy-egy intézmény számára kiépített saját kazánházzal nem rendelkező épületek korábban jellemzően egyedi kályhafűtéssel biztosították a hőellátásukat. A hőbázisok primer energiahordozója és a lakóhelyiségenkénti hőellátású épületeknél is a hagyományos, nem vezetékes energiahordozók közül a szilárd tüzelőanyag és a tüzelőolaj használata volt a jellemző. A földgázellátás kiépítésével ezek fokozatosan felszámolásra kerültek. A korábbi nem vezetékes energiahordozóval fűtő kazánokat átállították földgáztüzelésűre, s a lakások egyedi hőellátását többnyire parapet konvektoros gázfűtőberendezéssel oldották meg. Fogyasztás jellege Lakásállomány n.a. Háztartási gázfogyasztók száma n.a. db Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége em , ,30 n.a. Ebből a háztartások részére em ,90 n.a. Egy háztartásra jutó évi gázfogyasztás, m n.a. n.a. n.a. n.a. Villamosenergia-ellátás (Érd MJV adatszolgáltatása alapján -) A vizsgálatok szerint a település villamosenergia ellátásának üzemeltetője a Budapesti ELMŰ Zrt. A térség ellátását szolgáló bázis állomás, az Érd 120/20 kv-os alállomás a vizsgált városközpont területén üzemel. Az alállomás betáplálása az Albertfalva- Dunamenti hőerőmű között üzemelő kétrendszerű 120 kv-os hálózatról kiépített bekötéssel biztosított. A településen továbbá áthalad a Dunamenti Hőerőmű és az Albertfalvi 220/120 alállomások között üzemelő kétrendszerű 220 kv-os hálózat is, többnyire közel párhuzamosan fektetve a kétrendszerű 120 kv-os hálózati nyomvonallal. Továbbá Érd közigazgatási területét érinti, annak déli részén kelet-nyugat irányba áthalad az a 220 kv-os hálózati nyomvonal is, amely a Dunamenti Hőerőmű és az Oroszlányi Hőerőmű között üzemel. A település fogyasztóinak ellátása az Érdi 120/20 kv-os alállomásról táplált 20 kv-os középfeszültségű hálózatokkal történi, ezek a hálózatok tekinthetők Érd ellátásának gerinchálózatának. A 20 kv-os hálózat oszlopokra szerelve halad és fűzi fel a fogyasztói transzformátorokat. A transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról elégítik ki közvetlen a fogyasztói igényeket. Szükséges megemlíteni, hogy a területen üzemelő alállomásról induló 20 kv-os hálózatok nemcsak a közvetlen környezetét látja el, hanem a tágabb térség ellátását is szolgálja. Ezek is oszlopokra fektetve, részben köz-, részben magánterületen haladnak keresztül. Ezek jelenlétével is számolni kell a tervezés során. A hálózatok az érintett telkek beépítési lehetőségét korlátozzák, ezért a vezeték nyomvonalának kiváltási lehetőségeit is célszerű vizsgálni. A település közvilágítása a városközpontban, a lakótelepek területén közvilágítási lámpatestekkel, a további területeken a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. A kisfeszültségű tartóoszlopokra szerelt lámpafejekkel éppen csak a közlekedés előírásainak felel meg. 2.6 Zöldterületek, erdőterületek Általánosságban megállapítható, hogy a meghatározóan kertvárosias karakterű Érd biológiailag aktív zöldfelületekben rendkívül gazdag, hiszen a nagy kiterjedésű belterület kertvárosi beépítésű területeinek legalább 50%-a több szintű zöldfelület. Ez az épített környezet védelme szempontjából, tájképvédelmi, településkép védelmi és környezetvédelmi szempontból egyaránt rendkívül kedvező. Ezzel szemben kedvezőtlennek mondható a közhasználatú zöldterületek hiánya, az utcák jelentős részének rendezetlensége, a fasorok hiánya. A város zöldfelületi rendszerének legjelentősebb elemei: A Duna hullámtéri erdői (Beliczai sziget) Fundoklia-völgy Az Ófalu fölött végighúzódó magaspart erdőterületei Papi földek tervezett közpark-parkerdő rendszere Az M6 autópálya Sulák patak közötti meglévő és tervezett erdőterület

51 III. Mellékletek A Beliczay-sziget hullámtéri erdőterülete ökológiai, természetvédelmi, vízgazdálkodási jelentőségén túl, mint kiránduló erdő meghatározó jelentőséggel bír a város lakosságának szabadidő eltöltésében. A felhagyott téglagyár turisztikai-rekreációs hasznosítása a térség szabadidő kínálatát növelhetné. Ehhez a térséghez szervesen kapcsolódik a mentett oldalon lévő sportterület, amelynek jelentős bővítésével számol a terv. A sportterülettől keletre a hatályos terv a mezőgazdasági termelés fenntartásával számol. A belterület és a Duna közötti területrész jelentős rekreációs potenciállal rendelkezik. A város településfejlesztési koncepciója a településfejlesztés konfliktusaként emeli ki a város Duna parti fekvésének, adottságainak kihasználatlanságát. Egyben előnyként, értékként hangsúlyozza a Dunához közeli rekreációs-, idegenforgalmi hasznosításra alkalmas összefüggő nagy kiterjedésű területeket az Óvárosban. Ezzel összefüggésben kell kihangsúlyozni, hogy a város területén nincs egy minden korosztály számára kikapcsolódási (játék, sport, pihenés) lehetőséget biztosító szabadidő központ, komplex közpark. Nincs a városnak városligete! Az itt található mezőgazdasági területek zöldterületi-rekreációs fejlesztésre kiválóan alkalmasak, már csak azért is, mert a belterület és a hullámtér közé beékelődő hidrogeológiai védőidom területén folytatott mezőgazdasági tevékenység szakmai véleményünk szerint hosszú távon nem fenntartható. A Fundoklia-völgy a város kiemelt jelentőségű zöldterülete, helyi jelentőségű természetvédelmi terület, Natura 2000 terület. Természetvédelmi, ökológiai, tájképi, településképi jelentősége a Beliczai szigethez hasonló. A feltártsága legfeljebb kirándulásra teszi alkalmassá a völgyet. Természetvédelmi rendeltetése, az élőhelyvédelem prioritása miatt ez a zöldfelület sem alkalmas intenzíven feltárt és kiépített közpark kialakítására. Sétautakkal, pihenőhelyekkel, tanösvényekkel azonban feltárható lenne. A turisztikai, bemutatási,ismeretterjesztési, pihenési célokat egyaránt szolgáló feltárással talán az illegális hulladéklerakás és elhanyagoltság is felszámolható lenne. Az Ófalu felett húzódó magaspart, meghatározóan erdős területe a meredek letörés miatt elsősorban tájképi, környezetvédelmi, természetvédelmi jelentőséggel bír. A külterületi szőlőheggyel határos területe a Kakukkhegy természetvédelmi területe. Mivel ez a löszfal csúszásveszélyes, így az erdővel, természetközeli gyepekkel, bokorerdővel való fedettség feltétlenül fenntartandó. A Papi földek területe jelenleg mezőgazdasági hasznosítású, de az Agglomerációs törvénnyel összhangban a településszerkezeti terv erdőterületként jelölte ki. A hatályos szabályozási terv a lakóterületekkel érintkező területrészeken zöldterületet (közparkot) szabályozott. Ezzel is hangsúlyozva, hogy a város zöldterületi ellátottsági hiányait mérsékelni kell. A tervezett közparkok és a tervezett parkerdő a város zöldfelületi rendszerének meghatározó létesítménye lehet, így ez a javaslat feltétlenül megtartandó. Tulajdonosi részről felmerült a Sulák-patak által táplált halastó vagy horgásztó kialakításának igénye. Szakmai szempontból a parkerdő részét képező tófelület kialakítása támogatható. Az M6 autópálya és a Sulák-patak között részben már meglévő, részben tervezett véderdő mélyfekvésű belvizes területen található. Környezetvédelmi szempontból az erdőterület meghatározó jelentőségű. A zöldfelületi rendszer további területei a közparkok, közterek, amelyeket a szerkezeti terv és szabályozási terv egyaránt megtartott. Ezek az általában néhány ezer m2-es területű parkok, terek nagyon fontos elemei a városi földfelületi rendszernek, a városszerkezetnek, kis területük miatt azonban legfeljebb egy játszótér, pihenőkert funkcióját tölthetik be. Nem helyettesíthetik a jelenleg hiányzó nagy területű, több funkciójú, városi szintű közparkok hiányát. Az utcai fasorok összefüggő rendszere szervezi egységes rendszerré egy város zöldfelületi rendszerét. Érd területén azonban az utcák jelentős része rendezetlen, fasor nélküli, vagy a telektulajdonosok által ültetett fák miatt vegyes (rendezetlen) képet mutat. Az utcák rendezésével egyidőben egységes fasorok kialakítása is fontos feladat. Az utcai fasorokat a településökológia alapegységeinek tekintjük, ezért új utcákat véleményünk szerint fasorok nélkül nem is szabadna kialakítani. Összefoglalóan megállapítható, hogy a város környezetminősége a megyei jogú városokkal összehasonlítva az átlagosnál jobbnak minősíthető. A levegő minőségét és a zajterhelést egyaránt a közlekedés határozza meg. A város biológiailag aktív zöldfelületekben való gazdagsága, a belterülethez szervesen kapcsolódó természetközeli védett erdőterületek sem ellensúlyozhatják a közhasználatú zöldterületek (városi szintű közparkok) hiányát

52 III. Mellékletek 3. A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA 3.1 Levegő Érd Város környezeti levegő minőségét alapvetően a település elhelyezkedése, az uralkodó szélirány valamint a különböző jelenlévő légszennyező források határozzák meg. Érd igazgatási területén jelentős ipari eredetű levegőt szennyező létesítmény nem található. A tervezett iparterületek a város belterületétől (lakóterületétől) több száz méterre kerültek kijelölésre, így ipari tevékenységtől származó levegőszennyezés távlatban sem érheti közvetlenül a várost. A téli félév fűtési eredetű levegőszennyezése a gázhálózat teljes kiépítettsége miatt nem számottevő. A gáz árának növekedésével azonban számolni kell azzal, hogy növekedni fog az ellenőrizhetetlen vegyes tüzelés aránya, ami a város levegőminőségét kedvezőtlen irányban befolyásolhatja. A városban állandó üzemelésű immisszió-mérő állomás nem működik. Az Érdre és térségére vonatkozó adatokat az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapján lehet elérni. A város levegőminőségét a közlekedési eredetű levegőszennyezés határozza meg. Az M6 és M7 autópálya, a tervezett M11 gyorsforgalmi út, a 6-os, 7-es főutak városi átkelő szakaszai, továbbá a városi gyűjtőutak jelentős forgalma nem csak a szomszédos területek, de az egész város levegőminőségét meghatározzák. A közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi probléma, hogy a város lakóutcáinak jelentős része rendezetlen, burkolatlan, így a kertvárosias területeket a közlekedéstől származó porszennyezés is sújtja. Az utcák rendezetlenségébe sok esetben a por megkötésében jelentős szerepet betöltő fasorok hiánya is beletartozik. Az M6-os autópálya és a 6-os, 7-es főút déli elkerülő szakaszainak kiépítése azonban a környezetminőségre kedvezően is hatott, hiszen ezzel a városközpont jelentős átmenő forgalomtól mentesült. Légszennyezők származásoktól és állapotoktól függetlenül mindazon anyagok, melyek oly mértékben jutnak a levegőbe, hogy azzal az embert és környezetét kedvezőtlenül befolyásolják. A légkört természetes és antropológiai eredetű szennyezőanyagok károsíthatják. Allergén anyagok (pollen) egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatása elsősorban a rétek, legelők, műveletlen szántóföldek következtében jellemző. A pollenanyagok csökkentése a település zöldfelületeinek rendszeres karbantartásával, kaszálásával lehetséges. A területen a pollen szennyezettség a levegőben lévő virágporszemcsék számának jelentősebb megemelkedése szempontjából három pollenszezon különíthető el: - A tavaszi szezon ( fa-szezon ) A február 1-től április 30-ig terjedő időszakban termelődött pollenszemek megjelenési időszaka. A virágzás kezdési időpontja igen változó, többnyire március eleje! - A kora nyári szezon ( fű-szeon ) A május 1. és július 31. közötti periódus, amelyet főként lágyszárú növények (vadon élő füvek, gabonafélék, kora nyári gyomok) és néhány fa virágpora jellemez. - A nyár végi-őszi szezon ( gyom-szezon ) A július 16-tól október elejéig termelődött pollenszemek - döntően lágyszárú gyomok pollenjei- jellemzik. A levegő minőségére kedvező hatást jelentenek a környező erdők, valamint a település belterületén található nagyarányú zöldfelületek, amelyek főként a már említett szálló por megkötésében játszanak szerepet. A város levegőjét terhelő szennyező anyagok koncentrációjának feltárása céljából év júniusában készült levegőtisztaság-védelmi mérés. A mérés célja Érd, Alsó utca közelében fekvő terület levegő minőségének vizsgálata volt, fűtési ill. nem fűtési szezonban. A város területén légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területnek tekinthető a Duna és a hullámtéri erdők összefüggő területe. Levegőtisztaság-védeli szempontból problémás területként jelölhető meg a szennyvíztisztító telep környezete. A szennyvíztisztító telep kijelölt védőtávolságán belül már beépült lakóterület is található, így annak bűzhatása a szélirányok függvényében lakóterületet is érinthet

53 III. Mellékletek 3.2 Víz Felszíni és felszín alatti vizek jellemzői a településen A felszíni vizek védelme szempontjából meghatározó a Duna vízminőségének védelme. Érd igazgatási területén a Duna vízminőségére a szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizei, a Sulák-patakba és Benta-patakba kerülő csapadékvizek hathatnak károsan. A szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése és bővítése folyamatban van. A csapadékvizek elvezetése teljes rendszerének kiépítése megoldásra váró feladat. A Város közigazgatási határain belül az alábbi vízfolyások találhatóak: A Város belterületén két nagyobb vízfolyás ered, a Tepecs- és a Bara-árok, amely rétegvizek jelenlétét igazolja. A vízfolyások mellékágai ugyancsak több forrásból, rétegvízből táplálkoznak. Az Erzsébet és a Teréz utca, a 7-es, illetve a 6-os számú főközlekedési út menti terület és az Óvárosban (Ófalu) DK-i része mély fekvésű, belvizes, a Duna mértékadó árvízszintje alatt van. A 7-es számú főközlekedési úttól É- ra elterülő dombos területeken a talajvíz rétegvíz formájában időszakosan szivárogva is előfordul az összefüggő talajvíztükör fölött is. Az Ercsi úttól Ny-ra a talajvíz igen mélyen helyezkedik el, itt rétegvíz szivárgásokra sem kell számítani. Érd MJ Város felszíni vizei alapvetően két nagy befogadó irányába gravitálnak. Az É- i, ÉK-i városrész felszíni vizei a Tepecs-árok, Bara-árok és az Érd-Diósdi-árok mint fő levezetési irányokon keresztül a Sulák-csatorna, valamint a Benta-patak irányába. A D-i és Dny-i városrész felszíni vizei a Berki-mellékágon keresztül közlekednek. Természetesen mindkét esetben a Duna a végső befogadó. Jelentősen befolyásolja a felszín alatti vizek minőségét az a tény, hogy az ingatlanokban keletkezett szennyvíz nagy mennyisége feltételezhetően elszivárog a talajba, ugyanis sokan nem veszik igénybe a települési folyékonyhulladék kötelező közszolgáltatást. Termálvíz: Az érdi fürdőkomplexum meleg vizét (42 C) 800 méter mélységű termálkútból nyeri. A víz natriumhidrogénkarbonátos, kloridos, szulfátos termálvíz, amelynek azonban bromid és jodidion tartalma is jelentős, fluoridion tartalma pedig kimondottan magas Csapadékvízrendszer Érden a csapadékvizek elvezetésére zárt csapadékvíz csatornahálózat és főleg nyílt árkos csapadékvíz elszállító rendszer épült ki. Befogadóik a különböző nagyobb árkok, a Bara- patak, a Sulák- patak és a Benta -patak. Ezek végső befogadója a Duna. A néhány elválasztott rendszerű csatornahálózattal elvezetett vizeket a rendszer a Barapatakba, majd végül a végbefogadójába, a Dunába szállítja. A nyílt árokrendszerrel összegyűjtött vizeket az élő vízfolyásokba vezetik, amelyeknek a végbefogadója szintén a Duna. A város csapadékvíz elvezető hálózati rendszeréről elmondható, hogy az nem egységesen épült ki, nem alkot egységes elvezető rendszert. Az utcák mentén kiépített nyílt árkok hidraulikailag nem összehangoltak, a rendszerben sok a lefolyástalan, feliszapolódott szakasz. A felszíni vízelvezetés hosszúsága a felülvizsgálat időpontjában az ÉKFI tájékoztatása szerint: a belterületi csatorna összesen kb fm burkolt (nyílt) - RÁVNA projekt keretében kiépített: 6 160,7 fm burkolt (zárt) - RÁVNA projekt keretében kiépített:4 762,9 fm A felszíni vízelvezető rendszer kezelője az érdi Önkormányzat saját intézménye az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (2030, Érd, Fehérvári út 69.sz.). Jelenleg a város felszíni vízelvezetési koncepció kidolgozása, -" Érd, Tárnok belterület felszíni vízrendezése projekt" - alapján folyamatban van Árvízvédelem A Dunán levonuló árhullámok elleni védelmet az I. rendű árvédelmi vonal biztosítja, amely részben földgátas, részben magas-parti szakaszokból áll. A védvonal és a meder közötti terület hullámtérnek minősül, amely magasabb vízállásnál elöntésre kerülhet. A Duna mértékadó árvízszintje Érdnél 102,08-102,20 mbf közötti. Az árvízvédelmi feladatokat a KDV-VIZIG látja el. A Dunán levonuló, a mértékadó árvízszintet megközelítő árhullámok felhívták a figyelmet az árvízvédelmi művek szigorúbb védelmére, karbantartására és fejlesztésére, a hullámterek, parti sávok használatának és hasznosításának szigorúbb előírásait rögzítette a 21/2006 (I.31.) Korm rendelet is. Árvízvédelem keretébe tartozik a fakadóvizek okozta veszélyeztetés is

54 III. Mellékletek 3.3 Talaj A Város külterületének nagy részén barnaföld található. A löszös üledéken képződött, vályog mechanikai összetételű barnaföld vízgazdálkodása kedvező, jellemző rá a nagy vízraktározó képesség, ezért a területeken a külterületi vízrendezés nem indokolt. Érdtől D-re mészlepedékes csernozjom talajok képződtek. Ennek a talajtípusnak a vízgazdálkodása szintén igen jó, mert minden szintjének kiváló a vízáteresztő és víztárolók képessége. Érd külterületének napsütötte dombjai, termékeny talaja révén alkalmas a gyümölcs és szőlőtermelésre. Azonban Érd belterületén a Város (Bp) közelsége és a kis telekméretek miatt a háztáji gazdálkodás a területen nem volt jelentős. Földrészlet statisztika művelési áganként művelési ág földrészle tek száma alrészlet ek száma összes alrészlet terület (m 2 ) legkisebb alrészlet terület (m 2 ) legnagyobb alrészlet terület (m 2 ) átlagos alrészlet terület (m 2 ) erdő fásított terület gyep (legelő) gyep (rét) gyümölcsös kert kivett nádas szántó szőlő (Érd MJV Önkormányzat) Az adatok alapján megállapítható, hogy a terület 35%-a szántó művelési ágba tartozik, az erdő részaránya mindössze 3%. Bár szőlő kevés van, de ennek ellenére megbecsült kultúrája a térség lakosságának, akárcsak a gyümölcstermesztés. Jelentős, ám kiaknázatlan potenciállal bír az érdi barack és az érdi bőtermő meggy. A tápanyag-gazdálkodásra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, mert a felhasznált műtrágyáról nem kötelező az adatszolgáltatás. Azonban a Város környezetvédelmi programjának készítése kapcsán megállapították, hogy a műtrágyák használata csökkenő tendenciát mutat. 3.4 Élővilág és természetvédelem Az Érd és térsége a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának működési területéhez tartozik. Érd közigazgatási területét is érintő, a helyi természeti védelem alatt álló területeken kívül országosan védett természetvédelmi területek is találhatók. (Forrás: Local Agenda 21) Helyi természeti védelem alatt álló értékek Czabai-kert A Czabai-kertet 1977-ben helyezték természetvédelmi oltalom alá, azzal a céllal, hogy őrizze a táj régi állapotát tükröző tölgyállományt, biztosítsa a környék madárvilágának zavartalan fészkelését, nyújtson lehetőséget az erdő természetes fejlődésének megfigyelésére, nyújtson a látogatónak maradandó esztétikai élményt, és adjon lehetőséget az értékes tölgymakktermés erdősítésre való felhasználására. Érd-Parkvárosban a Radnai és a Bikszádi utca találkozásánál terül el a Czabai-kert. A mindössze 0,66 hektárnyi kiterjedésű, zárt terület híven őrzi a korábbi vegetáció emlékét. A növényállomány nem tekinthető háborítatlan, elsődleges erdőnek. Az körüli irtás után a korábbi állomány újult meg. A kert legjellemzőbb fája a kocsányos tölgy (Quercus robur) és a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea). Kaptárkövek Az 1-15 méter magas kaptárkövek Érden és környékén mészkőből épülnek fel. Pontos eredetük és funkciójuk még ma sem tisztázott. Egyes feltevések szerint vallási célokat szolgáltak, mint bálványtartó vagy áldozati bemutató helyek. A kaptárkövek 1981 óta védettek, de sajnos ma már többségük magánterületen van, ahol a megfelelő védelem nem megoldható. A leglátványosabb köveket az Árvalányhaj utcában láthatjuk. Érd-Tétényi öblözet és a Beliczay-sziget Az Érd keleti határait felölelő, a Dunához illeszkedő partszegély mintegy 9 km hosszúságban és 2-3 km szélességben elterülő alacsony térszínű, ártéri üledékekkel borított tája Érd-Óvárostól Hárosig terjed enyhén ívelt alakban. Valaha, a miocén kor végén a Pannon-tó egyik sekély vizű öble foglalta el ezt a területet. Az Érd-Tétényi-öblözet kialakulását tektonikai okok magyarázzák. A terület a pleisztocén végén annyira megsüllyedt, hogy a Duna ágai kelet felől erre helyeződtek át. Érd-Óvárosban (Ófaluban) kőtábla emlékeztet az 1838-as, majd 1876-os, és 1941-es árvizekre, amikor a folyó kilépett a medréből, és teljesen elborította a tájat. Az árvíz-veszélyeztetettség a magyarázata annak, hogy e táj szinte teljes érintetlenségben megmaradhatott

55 III. Mellékletek Érdi-magaspart Érd leglátványosabb és tájképileg legmegragadóbb arculata fogadja a látogatót Óvárosban (Ófaluban), ahol a Duna vize felett merészen kiemelkedő hegyfok tűnik fel. A Mezőföld síkjának pereme táblahegyként dacol a Duna hullámaival. Az Érdi-magaspart alámosott, függőleges falakkal törik le Óvárosban (Ófalu), illetve a Duna felé. A fennsík legmagasabb pontja a 177 méteres Kakukk-hegy Óvárosban (Ófalu) fölött, míg a 163 méteres Sánc-hegy a Duna fölött hívja fel magára a figyelmet. Mivel a Duna szintje Érdnél kb. 100 m magasságban van a tenger szintje felett, az Érdi-magaspart átlagosan 60 méternyire emelkedik a Duna vízszintje fölé. A felszín formálásában döntő szerep jut a folyónak. Az Érdi-magaspart a hajdani kiédesült Pannon-tó 5-6 millió esztendővel ezelőtt keletkezett sekélyvízi üledéke, s egyben a pannóniai korszak egyik legszebb magyarországi feltáródása. Az Érdi-magaspartot a geológiai és botanikai különlegességek, valamint a fölötte húzódó kora vaskori régészeti lelőhelyek miatt 1985-ben védetté nyilvánították. Berza-kert Érd-Parkvárosban a Borostyán utcából közelíthető meg a magas mészkőfallal körülvett kertben az a védett erdőség, melynek állományát az erdei fenyő (Pinus silvestris) uralja. A Berza-kertben az erdőszerűen megőrzött, telepített állomány az elmúlt két évtizedben nagyon megfogyatkozott. Míg 20 esztendeje kb. 300 fenyőt számoltak össze, jelenleg már csak az állomány fele van meg. A fák kora esztendő, s igen kevés az újulat. A Berzakertet 1970-ben nyilvánították védetté, látogatása a tulajdonossal történő előzetes időpontegyeztetés szerint lehetséges. Érdi tölgyfa Érdligeten az Alsóvölgyi út 32. szám alatti ingatlanon magasodik a magányosan álló, terjedelmes koronájú, idős csertölgy (Quercus cerris). A mintegy 20 m magas esztendős fát 1981-ben nyilvánították védetté. Törzsének kerülete mellmagasságban 417 cm, s eszmei értékét 1981-ben forintban állapították meg. Diósdi mészkőfejtő Kevesen tudnak arról, hogy a fertőrákosihoz hasonló, de annál szerényebb méretű, elhagyott mészkőfejtő van Diósd község határában, a 70-es út közelében. A Tétényifennsík oldalában a bányaművelés következtében mintegy 150 m hosszú és 100 m széles katlan keletkezett. Több mint egy tucatnyi szögletes üreget mélyesztettek a szarmata mészkőbe. A 8-10 m magas fejtési csarnokok m mélyre nyúlnak be az anyakőzetbe. A mennyezetet az előrészekben 2-3 m átmérőjű gigászi kőzetoszlopok tartják. Az árkádszerű csarnokok a hajdani bányászkodás látványos emlékeiként fogadhatnák a látogatókat. A környéken még megmaradt az eredeti fás-cserjés növényzet. Sajnálatos, hogy a kőfejtő illegális szemétlerakó helyként a pusztulás martalékává válik. Benta-patak szurdoka és a Sóskúti kőfejtő Érd környékének tájképileg egyik legemlékezetesebb része a Benta-patak völgye. A völgy helyét szerkezeti törés jelölte ki még a pleisztocén elején. Később a Duna felé tartó vízfolyások mélyítették, tágították. Sóskút határában a völgy két oldalán a szarmata és lajtamészkő keményebb részei érdekes kőbörcöket alkotnak. A sóskúti Kálvária dombon számos természetes eredetű kőfülke és barlang található. A Sóskúti kőbánya szarmata mészkövét évszázadok óta használják építkezésekre. A Sóskúti bánya szarmata mészkövének fizikai tulajdonságai nyomószilárdsága, vízfelvevő képessége, hézagtérfogata, és fagyálló képessége rendkívül változékonyak. Sóskútról került ki számos fővárosi középület, így a Magyar Tudományos Akadémia, a Műegyetem, a királyi vár, a Citadella építési anyaga, s a Lánchíd oroszlánjait, valamint az Országház kődíszítményeit is sóskúti kőtömbből faragták ki. Az üreges szerkezet miatt jó hőszigetelő kőzetből épült fel Érden a Magyar Földrajzi Múzeumnak otthont adó egykori Wimpffen-kúria is, valamint számos környékbeli lakóház. Az érdi múzeumkert szobrainak talapzatát is sóskúti mészkő alkotja. (Forrás: 3.5 Környezet-egészségügy Érd városában a körzeti orvosi ellátás biztosítási alapúvá vált. 20 háziorvosi körzet, 10 gyermekorvosi körzet és 10 fogszakorvos, két iskolafogászat látja el a területet. Az Önkormányzat a 14/2002. (VII.22.) ök. rendeletében rögzítette a körzetek nagyságát, és határait. Az anya és csecsemővédelem ellátásában 17 területi védőnő és egy főállású ifjúságivédőnő dolgozik. Feladatuk az egészséges életmódra nevelés, prevenció, felvilágosítás, valamint nevelési- gondozási tanácsadás. Tevékenységüket a családok otthonában, a tanácsadókban, iskolákban, óvodákban, és közösségi programokon végzik. A védőnői szolgálat a szakorvosi rendelőintézet feladatkörében működik 18 területi és 6 ifjúsági védőnővel

56 III. Mellékletek 3.6 A települési környezet művi elemeinek és infrastrukturális környezeti rendszerének állapotjellemzői A város meglehetősen nagy kiterjedésű közigazgatási területének több mint 50%-át teszi ki a belterület. A belterület terület-felhasználásában uralkodók a lakóterületek, ezen belül is az egyedi telkes, egylakásos, szabadonálló beépítésű, családi házas lakóterületek. A hagyományos falusias jellegű lakóterületen belül néhány helyen a városban megtalálható teljes utcákra kiterjedően eltérő intenzitású beépítés is. A más jellegű beépítési módot és sűrűséget jelentő lakóterület Tisztviselőtelepen és Újtelepen található. A legújabb lakópark beépítés a Pára környékén létesült vegyes területen belül. A Mérnök utca környékén a sorházak jelentenek különböző beépítést, a Fácán közben pedig jellegzetes kisvárosias jellegű úszótelkes társasházak épültek. Ettől gyökeresen eltérő jellegű terület-felhasználás csak a városközpont területén jellemző, ahol a telepszerű lakóterületek mellett koncentrálódnak az intézmények. Az utóbbi évtizedben a kertvárosi jellegű egylakásos lakóterületeken belül, pontszerűen megjelentek a környezetétől idegen vállalkozási jelleggel épített 2-6 vagy ennél több lakásos társasházak, melyeket a családiházas őslakosok elleneznek, mert megzavarják a tradicionális nyugodt, kellemes kertvárosi övezetet. Másrészről nem kapcsolódik a fejlesztésekhez intézményi fejlesztés sem. Ennek egyik előfutára volt az Ürmös utcai lakópark. Majd a településrendezési terv módosítások következményeként, kihasználva a maximális építési lehetőségeket, a gyűjtő és főutak mentén egyre több társasház építés kezdődött, mely egyes utcákban napjainkban is tart. A lakossági ellenállás hatására júniusban elfogadott örökségvédelmi rendeletsegítségével megálljt parancsolt a város a zártsorúan épülő társasházaknak. A város meghatározó gazdasági-ipari övezete a város központjától délre helyezkedik el (Érdi Gazdasági,- Logisztikai Park, az ún. Bécsi-hegy területe), illetve a város keleti részén, a Budafoki út és elkerülő út mentén található még egy nagyobb beépült gazdasági terület. Szerkezeti jelentőségű gazdasági övezetek találhatók még a város nyugati szélén, a vasútállomás közelében és a régi 7-es út mellett is, összeszerelő műhelyek, szállítmányozási cégek. Ezen kívül üzemi telephelyek alakultak ki a vasút és a Kis-Duna között is, melyek a közeli lakóterületek miatt konfliktus okoznak. Konfliktust jelentő zavaró gazdasági tevékenység több helyen is van a városban, többük lakóterületbe ékelődve, illetve a vasút és a lakóterület között (Puszpáng utca). Szerencsés lenne ezen telephelyek átköltöztetése a gazdaságfejlesztési területekre. Az erdőterületek, rekreációs zöldterületek aránya nem meghatározó a városban, azonban kiemelkedik két, szigetszerűen elhelyezkedő terület: a Duna-parti-ófalui településrész (védett Natura2000 területek: Kakukk-hegy és Beliczai sziget) és a Tárnok szomszédságában elterülő, ugyancsak Natura2000 terület, a Fundoklia-völgy. Szerkezeti jelentőségű zöldfelületet jelent a volt lőtér területe és az érdligeti volt strand területe is. Több kisebb, kihasználatlan zöldterület található még Parkvárosban és Érdligeten. Szerkezeti jelentőséggel bír a vincellérvárosi és érdligeti lakóterületen belül még megmaradt meredek hegyoldalak és hegytetők, ahol az építési lehetőségek ellenére a faállomány megőrzendő. Országos műemléki védelem alatt álló épületek, objektumok Kutyavár (várrom) - Kutyavári út, Dzsámi minaretje - Mecset utca, Római katolikus templom- Szent Mihály tér, illetve Molnár utca, Római katolikus plébánia - Szent Mihály tér, illetve Molnár utca, Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália fogadalmi kápolna - Külső Római út, Barokk kőkereszt - Kinga utca, Egykori Pelikán fogadó, majd Wimpffen-kúria épületegyüttese (ma a Magyar Földrajzi Múzeum) főépülete és oldalszárnyai Kutyavár Törzsszám: 7011 Jogállás: műemlék védelem A Balatoni útról a Kutyavári útra letérve találjuk Érd legrégebbi építészeti emlékének a Kutyavár nevű vadászkastélynak romjait. Első okleveles említése 1417-ből származik. Az érdi Kutyavár eredetét Torma István régész kutatta, aki az épületmaradványt a középkori diósdi castellummal azonosította. Ma már csak egy kis faltöredék látható belőle. A hagyomány szerint Mátyás király emelte itt pecérei és vadászebei számára. Dzsámi minaretje Törzsszám: 7012 Hrsz: Jogállás: műemlék védelem Az Óvárosban (Ófaluban) áll az egykori dzsámiból magmaradt, a XVI. század második felében épült minaret. A 23 m magas érdi minaret a magyarországi török tornyok között zömökségével tűnik ki. Törzse 12 szög alaprajzú. Körerkélyéhez 53 db változó magasságú kicsorbult csigalépcső vezet fel. A lépcső megvilágítását a torony falába

57 III. Mellékletek épített résnyi nyílások. A minaret müezzinerkélye és sisakja villámcsapás következtében megsérült, a dzsámi elpusztult, építőköveit széthordták. Varsányi János 1847-ben már a magányosan álló csonka tornyot örökítette meg művészi rajzával. Az közötti régészeti ásatás eredményeit alapul véve készítette el Ferenczy Károly építész a helyreállítási terveket. A részleges rekonstrukció során, a kiegészítések olyan anyag használatával és formában történtek, amelyek a mai látogató számára egyértelműen megkülönböztethetőek az eredeti építési anyagtól és lehetséges megjelenéstől. A dzsámi visszaépítésére még csak kísérletet sem lehetett tenni: a Mekka felé tájolt, egykori templombejárattal szembeni Mihráb fülkét vasbetonból készítették el, a templom sarkait vasbeton lámpákkal jelzik. A toronyba a templom belsejéből induló lépcsőn feljutva lehetett belépni. Ma egy vasbeton lépcső vezet fel a torony bejáratához. Római katolikus templom (Szent Mihály arkangyal) Törzsszám: 7014 Hrsz: Jogállás: műemlék védelem A Szent Mihály tiszteletére szentelt templom hajója már állt a XV. században. A XVII. században a felrobbanása után megmaradt gótikus falakat felhasználták a között épített barokk templomban. A XVIII. század második felében készült a Vir Dolorum, a Szent Sebestyén és a Szent Rókus barokk faszobor, míg ugyanezen század végének copfstílusú alkotása a fő- és mellékoltár. Ugyancsak copfstílusúak a szentélypadok, a szószék és a kőből faragott keresztelőkút. A templom órapárkányos tornya 1774-ben épült fel (az évszám a főkapu feletti zárókövön is látható). A templomtornyot két övpárkány tagolja három részre, díszítését ion oszlopfejezetű pilaszterek szolgálják. A kórus szintjét kosáríves ablak világítja meg, fölötte lantablak, végül a harangok magasságában négy tört kosárívű ablakot helyeztek el. A templom körül 1793-ig temető volt. Érdekesség, hogy a templomtorony órapárkány alatti falszakaszába két régi sírkövet is beépítettek. A sírkövek felirata "I H S, KATHARI MATT...D", a másik szöveg az árnyékvilág fordított logikája szerint tükörírással íródott: "LUK REC". A templomhajó padlósíkja 2 méterrel mélyebben fekszik, mint a torony bejárati szintje. A templomhajóba vezető É-i homlokzati bejárathoz építették be az 1970-es évek elején lebontott másik régi templom faragott kőkeretes kapuját. A szentély K-i záró falán lévő barokk ablakfülkében Szent Mihály arkangyal faszobra látható. Római katolikus Plébániaház Törzsszám: 7013 Hrsz: Jogállás: műemlék védelem A műemlékként nyilvántartott barokk plébánia földszinti része és között épült. A török kiűzése után a boszniai Kapisztrán ferencesek alapították ban már említik plébániaházát. Az épületet gróf Illésházy János 1774-ben, Tomicich János plébános működése idején emelet ráépítésével bővítette. Ugyanabban az évben készült el a templom tornya is. A téglalap alaprajzú, magas lábazati kialakítású emeletes épület utcai homlokzatán mindkét szinten négy kőkeretes ablak, a szintek között a különböző periódust jelző osztósáv látható. Teteje csonkatornyos kiképzésű. A földszinti helyiségekben a XVII. század végére jellemző kora barokk fiókboltozatok figyelhetők meg. Az épület alatti pincébe az udvarról nyíló kőkeretes pincelejárón keresztül juthattak le. A plébániához az udvaron L-alakban csatlakozó kocsiszín, kamra és istálló egy része még ma is látható. A plébánia udvarán láthatjuk a Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália fogadalmi kápolna kerítését korábban díszítő szobrokat. Sajnos, némelyikük már csak töredékes formában látható. Kiemelkedően szép a viszonylag épségben maradt Piéta (Fájdalmas Szűzanya) szobor. Szent Sebestyén, Szent Rókus, Szent Rozália kápolna Törzsszám: 9390 Hrsz: Jogállás: műemlék védelem A külső Római úton áll az 1734-ben emelt kápolna - erősen megújított formában. Homlokzatán dombormű látható. A Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália tiszteletére szentelt kápolnába kosáríves, faragással díszített zárókövű kapun keresztül léphetünk be. A négyzetes alaprajzú kápolna kosáríves apszissal záródik

58 III. Mellékletek Faszerkezetű harangtornyát kecses sisak díszíti. A kápolna hajóját és oltárát diadalív tagolja, térlefedésére csehsüveg- boltozatot építettek. Főhomlokzatát az oromfalba illesztett, kosáríves falfülkébe helyezett sérült Szentháromság-szobor díszíti. Feltételezhető, hogy e ma látható szobor korábban a kápolna előtti Szentháromságszobor legfőbb eleme lehetett. A kápolna legutóbbi helyreállítása 1984-ben történt, melynek során a kőkerítés falába halálfejes faragott követ helyeztek el, amelyet a kápolna építésének idejében készíthettek a járvány szörnyű pusztítására emlékezvén. Wimpffen-kúria Törzsszám: 7010 Jogállás: műemlék védelem Az egykori híres Pelikánnak nevezett vendégfogadó, majd később Wimpffen-kúria épületegyüttese Érd központjában, a Budai út 4. sz. alatt található. Sem pontos építési idejét, sem tervezőjét nem ismerjük, csak feltételezéseink vannak az építészeti formajegyek alapján, hogy Hild József alkotása lehet. A Budáról Székesfehérvár felé vezető forgalmas út mellé építették fel a vendégfogadó főépületét és a hossztengelyére merőleges, különálló kiszolgáló épületszárnyakat, a két istállóként működő oldalszárnyat és a középen elhelyezkedő kocsiszín épületét, 1820 és 1840 között. Az épületegyüttes jelentősége főként abban áll, hogy mind a mai napig megmaradt minden eleme. A főépület, amelyben jelenleg a Magyar Földrajzi Múzeum működik, már 1958 óta műemléki védettség alatt áll. Az épületegyüttes további részeinek védetté nyilvánítására 1999 augusztusában került sor. Barokk kőkereszt Törzsszám: 9391 Hrsz: Jogállás: műemlék védelem A kereszt műemléki nyilvántartásba vett, volutás oszlopon álló kőkereszt. Eredetileg Érd- Óvárosban (Ófaluban) feltehetőleg a templom vagy a kastély közelében állhatott mindaddig, míg az 1838-as nagy árvíz miatt a Batthyány Fülöp nevéhez fűződő új városrész kiépülésével áthelyezték és felújították, amelyet az átvésett 1843-as évszám jelez. A II. világháború idején a kereszt megsérült, jelenlegi felújított állapotát 1997-ben kapta meg. A másik barokk kőkereszt, a "gyormai" vagy Fehérkereszt a Mély úton felfelé haladva és Százhalombatta felé kanyarodva a dűlő úton található. Szintén Illésházy János állíttatta 1789-ben, amikor fia Illésházy Ferenc meghalt. (Forrás: ) 3.7 Zaj- és rezgésvédelem A település területén olyan ipari üzemek nem találhatók, amelyek zajkibocsátása a szomszédos területekre káros hatással lenne. Nagyobb problémát okoznak a lakóterületen létesített kereskedelmi, szolgáltató létesítmények zajhatásából eredő konfliktusok, illetve a lakóterületek közé ékelődő, illetve azok szomszédságában tervezett gazdasági területek potenciális zajterhelése. A közlekedési eredetű zajterhelés elleni védelem a két autópálya mentén megoldott. Az M7 autópálya mentén zajgátló falakkal biztosított a lakóterületek védelme. Az M6 autópálya lakóterületen átvezető szakasza olyan mély bevágásban halad, hogy a rézsűoldalak védik a szomszédos lakóterületeket a közlekedési eredetű zajtól. A 6-os és 7-es főút belterületi szakasza mentén, továbbá a város fő gyűjtőútjain a zajterhelés mértéke határérték körüli, vagy azt meghaladó. Az M6 autópálya és a déli elkerülő út kiépítésével a két főút átmenő forgalma a városközpontot elkerüli, így itt a közlekedési eredetű zajterhelés (levegőszennyezés) mérséklődött. A közúti közlekedési eredetű zaj meghatározóan a következő utcákat érinti: Bajcsi- Zsilinszky u., Riminyáki u., Diósdi u., Balatoni út, Törökbálinti út, Velencei út, Budai út, Budafoki út, Ercsi út, Szajkó u., Zámori út, Vadlúd u., Kossuth Lajos u., Bethlen Gábor u. A város környezetvédelmi programja is megállapítja: A közúti közlekedés hatásának kiértékelése során megállapítottuk, hogy a közlekedés zajhatása nem csak az autópályák és a főközlekedési utak mentén jelentős, de a városon keresztülhaladógyűjtőutak zajterhelése is határérték körüli, esetenként határértéket meghaladó mértékű. Zajvédelmi szempontból jelentős konfliktust okoz a belterületen lakóterületeket érintő két vasútvonal. 3.8 Hulladékgazdálkodás Hulladékkezelési közszolgáltatás végzésével megbízott Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. Tulajdonosai: A.S.A. Magyarország Kft. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 2030 Érd, Sas u. 2. Engedélyszáma: /

59 III. Mellékletek A közszolgáltatásban jelenleg a lakosság 100 %-a vesz részt. Érden a kommunális hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása megoldott. Ebbe a gyűjtőedények és a konténerek lakótelepi részen heti háromszori, a családi házas övezetben heti egyszeri, a szelektív gyűjtőszigetek heti többszöri ürítése tartozik bele. Alkalmazott hulladékgyűjtő edényzetek A régi helyzethez képest nem változtak. A gyűjtés eszközei vegyesek, 60, 110, 240, 1100 l-es hulladékgyűjtő edényzet (műanyag, fém vegyesen), ezek a közszolgáltató és a lakosok tulajdonában vannak. Rendelkezésre áll a többlethulladék elszállítására szolgáló zsák. Ha a lakosság plusz szemetet kíván elszállíttatni, azt az Érd Kom feliratú zsákokban teheti meg. A 120 literes zsák árait a települési önkormányzati rendeletekben szabályozzák. Kiszolgáló géppark A hulladékszállításra megfelelő begyűjtő-rendszere és az alábbi táblázat szerinti szállítójárműve van az Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft.-nek: Típus Felépítmény Térfogat Megnevezés MAN MUT Variopress 18 m 3 Hulladékgyűjtő autó MAN MUT Variopress 18 m 3 Hulladékgyűjtő autó MÁN Hard-Press 13 m 3 Hulladékgyűjtő autó LIAZ Uniporm 20 m 3 Hulladékgyűjtő autó LIAZ Uniporm 20 m 3 Hulladékgyűjtő autó LIAZ Uniporm 20 m 3 Hulladékgyűjtő autó MERCEDES 5 db bérelt 19 m 3 Hulladékgyűjtő autó MAN Uniroll + Daru - Szelektív gyűjtő autó MAN MUT Variopress - Konténerszállító (Érd-Kom Kft.) Szilárd kommunális hulladékot befogadó lerakóhely A település hulladékát továbbra is Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. tömörítős felépítménnyel ellátott járművei segítségével folyamatosan gyűjtik be és szállítják el a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Pusztazámori hulladéklerakójába. A telepen található egy 7 m3-es lomjellegű, egy 7 m3-es építési törmeléknek kitett konténer, 2 db 7 m3-es konténer a hasznosítható hulladékoknak, valamint egy 10 m3-es, tömörítős konténer a zöldhulladékoknak. Az újrahasznosítható hulladékot helyben feldolgozzák. begyűjtött hulladékot teljes egészében a Pusztazámori kommunális hulladéklerakóba szállítják az Érd-Kom Kft. járműveivel és ott kerül válogatásra, majd ártalmatlanításra. A gyűjtés során nem szállítják el a háztartási hulladékot, veszélyes hulladékot (olaj, festék, akkumulátor, elemek stb.), vas hulladékot, autógumikat. Zöldhulladék Évente 3 alkalommal történik szervezett zöldhulladék gyűjtés: - januárban a karácsonyfa - tavasszal fanyesedék - ősszel a kerti hulladék elszállítása történik. Az ÉrdKom Kft. tájékoztatása alapján, korábban 2000 db komposztáló edényzet került kiosztásra. Fém hulladék Nagy részét összeszedik, mert az Érden található fémhulladék felvásárlók napi árfolyamon megveszik. Papír és csomagolási hulladék A közép- és általános iskolák diákjai rendszeresen összegyűjtik, és az Érd-Kom hulladékgyűjtő udvara (Érd Sas u 2) veszi át. Kiemelten kezelendő hulladékok A településen az alábbi kiemelten kezelendő hulladékok szelektív gyűjtésére nyílik lehetőség: Zöldhulladék, és szárazelem, továbbá az Érd Sas u-i hulladékudvarban növényi olaj, festékes fém csomagolási hulladék, növényvédőszerrel szennyezett anyag, hűtőberendezés, szárazelem, gyógyszer, akkumulátor, elektromos berendezés és fénycsövek elkülönített gyűjtése megoldott. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés Az akció június 4-én, két helyszínen, a Bem és Béke téren került megrendezésre, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. bonyolításában. Lomtalanítás A lomtalanítás évente 1 alkalommal, általában tavasszal kerül megszervezésre, amelyet a Közgyűlés előzetesen jóváhagy. Lebonyolításában nem történtek változások. Ilyenkor minden kirakott lomot elszállítanak a lakosoktól, a megadott lomtalanítási időpontokban. A lomtalanítás költsége a negyedéves díjban szerepel. A

60 III. Mellékletek Az összegyűjtött hulladékok típusa mennyiség (kg) Fénycsövek, izzók 35 Növényvédőszerek 275 Gyógyszerhulladék 95 Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg 400 Oldószerek, hígítók 460 Fáradt olaj 940 Elemek, akkumulátorok 490 Elektronikai hulladék Szóró palackok 125 Étolaj 560 Vízbázisú festék Festékmaradék Forrás:Érd MJV Önkormányzata Veszélyes hulladékok Szelektív hulladékgyűjtés A szelektív gyűjtés rendszere Érd Hulladékgazdálkodási Tervének cselekvési programja szerint valósult meg az elmúlt évek folyamán. Az önkormányzat megtette a szükséges lépéseket a szelektív gyűjtés megszervezésére. A fő program a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása volt. A program eredményeként kialakult a szelektív hulladékgyűjtés rendszere, ezáltal csökkent a lerakásra kerülő hulladékmennyiség. Megnövekedett az újrahasznosítható anyagok másod-nyersanyagként való felhasználása, ezzel megvalósul a meglévő természeti erőforrások megőrzése. Észrevehető lett az elhagyott hulladékok, illegális lerakók számának csökkenése. Az 44 darab 4 frakciós gyűjtőszigetről a közszolgáltató szerződés szerint rendszeresen elszállítja a hulladékokat, de további szigetek kialakítása indokolt lenne. A szelektív hulladékok közül a műanyag hulladék heti 6 alkalommal, az üveg heti 1, a papír pedig heti 4 alkalommal kerül elszállításra évben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosok száma: fő A szelektív hulladékgyüjtő-szigetek Érden a felülvizsgálat időpontjában: 0% 3% 1% Fénycsövek, izzók Növényvédőszerek Gyógyszerhulladék Helyszín Konténerek (db) Műanyag Fehér üveg Színes üveg Papír 1,5m 3 2m 3 1,5m 3 2m 3 1,5m 3 2m 3 1,5m 3 2m 3 21% 21% 4% 5% 9% 5% 25% 5% 1% (Forrás: ) Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg Oldószerek, hígítók Fáradt olaj Elemek, akkumulátorok Elektronikai hulladék Szóró palackok Étolaj Vízbázisú festék Festékmaradék Ercsi út a sportpalyanal Kéményseprő-Szövő Fehérvári út, ÉKF előtt Fácán köz, iskolánál Emma utcai szelektív gy Felső Felső Konténerek (db) Helyszín Műanyag Fehér üveg Színes üveg Papír 1,5m 3 2m 3 1,5m 3 2m 3 1,5m 3 2m 3 1,5m 3 2m 3 Ágota u. a MOL kút mellett Hamzsa bég tér Tárnoki-Lőcsei Alsoerdosor-Ribizke Mecseki-Bakonyi Vincellér-Boróka Esküdt, u Duna-Apály Alsó Felső u. a rendőrséggel szemben Széchenyi tér volt buszfordulo

61 III. Mellékletek Gárdonyi Éva utca a lakótelep sarkánál Művelődési Ház mellett Fácán köz a Szajkó u-nál Bagoly-Bölömbika Sóskúti-Szovátai Iparos-Shell kút Jázmin u 3 Iskola mögött Bodzafa-tér Velencei 35 Kenyérgyár Fügefa-Nyírfa Regeczi-Aggteleki Duna-Poprád sugár- Fő u 1 1 Orchidea-Porcsinrozsa Sóskúti-Hegesztő Balcsy-Zsilinszky, Totál kútnál budafoki hortobágy Felsővölgyi Fuvaros 48* Mérnök utca* Zagyva-Talabor* Magdolna utca* Alsóvölgyi 28* Sóskúti-Szigetvári (Földmunkás) Érdi polgármesteri Hivatal udvara 1 1 Összesen 1,5 m3-es 100 db 2,0 m3-es 79 db (Érd-Kom Kft.) A szelektíven gyűjtött hulladékokat az Érd-Kom Kft. a hasznosítóknak és az Ökopannon Kht- nak szerződés szerint adja át. A papírt a Dunapack Kft hasznosítja. Az üveget az Avermann Holvex veszi át. A műanyaghulladékot a Fegroup Invest ZRt veszi át. A gyűjtőszigetek fenntartásának költségeit a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint fizeti meg Érd Önkormányzata az Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft.-nek. A város területén az illegális hulladéklerakások száma csökkenő tendenciát mutat. Jól működnek a civil kezdeményezések kapcsán szervezett hulladékgyűjtési akciók is, amelyekben éves rendszerességgel vesznek részt a város fiataljai és az idősebbek egyaránt. 42 Érd területén szelektíven gyűjtött lakossági hulladékmennyiségének alakulása (kg) Hulladék megnevezése Szelektíven gyűjtött papír Szelektíven gyűjtött műanyag Szelektíven gyűjtött üveg Összesen (kg) Forrás: Érd-Kom. Kft. (Forrás: ) Érd területén szelektíven gyűjtött ipari hulladékmennyiségének alakulása (kg) Hulladék megnevezése Szelektíven gyűjtött papír n.a. n.a. n.a Szelektíven gyűjtött műanyag n.a. n.a. n.a Szelektíven gyűjtött üveg n.a. n.a. n.a Összesen (kg) Forrás: Érd-Kom. Kft. tonna Szelektíven gyűjtött ipari hulladék (Forrás: ) Szelektíven gyűjtött üveg Szelektíven gyűjtött műanyag Szelektíven gyűjtött papír

62 III. Mellékletek Érd lakosságától beszállított hulladékok összetétele, mennyisége Hulladék megnevezése Kommunális hulladék Lom hulladék Szelektíven gyűjtött papír szelektíven gyűjtött műanyag Szelektíven gyűjtött üveg Szelektíven gyűjtött zöldhulladék Szelektíven gyűjtött építési törmelék Összesen (kg) (Forrás: Érd-Kom. Kft.) Érd közintézményeitől beszállított hulladékok összetétele, mennyisége Hulladék megnevezése Kommunális hulladék Lom hulladék Szelektíven gyújtött papír szelektíven gyűjtött műanyag Szelektíven gyűjtött üveg Szelektíven gyűjtött zöldhulladék Összesen (kg) (Forrás: Érd-Kom. Kft.) Közintézményektől beszállított hulladékok összetétele, mennyisége (kg) Szelektíven gyűjtött zöldhulladék Szelektíven gyűjtött üveg kg szelektíven gyűjtött műanyag Szelektíven gyújtött papír Lom hulladék Kommunális hulladék (Forrás: ) (Forrás: )

63 III. Mellékletek Érd MJV területéről elszállított települési szilárd hulladék mennyisége (t) Hulladék típusa EWC Év (tonna) Egyéb települési hulladék Beton, tégla, cserép Föld és kövek Lom hulladék Zöldhulladék Elszállított települési szilárd hullaék mennyisége összesen (Forrás: A.S.A. Magyarország Kft.) tonna Érd MJV területéről elszállított települési szilárd hulladék Egyéb települési hulladék Beton, tégla, cserép Föld és kövek Lom hulladék Zöldhulladék (Forrás:) Érd MJV területéről elszállított szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége (t) Hulladék típusa EWC Év (tonna) Papír Karton üveg műanyag Elszállított települési szilárd hullaék mennyisége összesen (Forrás: A.S.A. Magyarország Kft.) tonna Érd MJV területén szelektíven gyűjtött hulladék Papír Karton üveg műanyag 46 Engedéllyel rendelkező hulladékszállítók azonosítása: Cég megnevezése Autoplan 97 Kft Érd Hivatalnok U. 14. Érd-Kom Kft Érd Sas Utca 2 Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft Érd Tátra Utca 3. Kollányi László Antal 2030 Érd Szigetvári Utca 58. Komáromi Zoltán 2030 Érd Berta Utca 5. Meditox Környezetvédelmi Szolg 2030 Érd Köszörűs Utca 70 Metál-Boy Kft Érd Délibáb U. 097/8-9. Plast-Rex Kereskedelmi És Szolgáltato Kft 2030 Érd Reketye U 25 Prakter Tamás Cím 2030 Érd Betonozó Utca 1/A. SPEEDKONTI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Érd Fenyőfa u. 83. To-No Bt Érd Petőfi U. 30 Tunyogi 2003 Bt Érd Szigetvári Utca 62. Vastag Trans Kereskedelmi És Szolgáltató Kft Érd Kőszegi Utca 9 (Forrás: Érd MJV Önkormányzata) Önkéntes szemétgyűjtési akció év áprilisában több mint 50 lelkes, segítőkész Érd-Parkvárosi lakos gyűlt össze önkéntes szemétgyűjtési akció keretében, amely az Önkormányzat közreműködésével valósult meg. A gyűjtési akció eredményesen zárult. Felnőttek és gyerekek egyaránt szorgalmasan dolgoztak azért, hogy Érd-Parkváros közvetlenül M7 feletti része tisztább és élhetőbb legyen (Sóskúti út, Zengő és Visegrádi utcák környéke). Az akció során 85 m 3 szemetet sikerült összegyűjteni az önkénteseknek. Ezen felül külön gyűjtötték az autógumikat, amelyeket elszállítottak egy gumifeldolgozó üzembe. Az akció támogatói Érd Város Önkormányzata, az Érd-Kom, az Öthét Egyesület, az érdi és a budaörsi Tesco, a Wald-Welt Kft. és a Junior Vendéglátó Vállalat volt. Önkéntesen a Tiszta Magyarországért mozgalom keretében, 2011 tavaszán Érd város is részt vett a TeSzedd akció hulladékgyűjtési programban, amely az előző akcióhoz hasonlóan szintén eredményesen zárult. Érd Megyei Jogú Város közterületein keletkezett hulladékok elszállításáról az Érd- Közterület-fenntartó Intézmény gondoskodik. Cím: Érd, Fehérvári út 69/b. Az intézmény feladatait a Közgyűlés határozza meg és finanszírozza önkormányzati támogatás költségvetési rendeletben történő jóváhagyással

64 III. Mellékletek Feladatai: közutak, hidak, alagutak üzemteltetése, fenntartása Építményüzemeltetés Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Piacüzemeltetés Köztemető üzemeltetése, fenntartása Az intézmény által begyűjtött hulladék elhelyezése általában a pusztazámori lerakóba történik, hasznosításhoz a technikai feltételek nem állnak rendelkezésre. Az ÉKF által összegyűjtött hulladékmennyisége alakulása évek között Év Hulladék (t) Kevert törmelék (t) Zöldhulladék (t) Összesen (t) összesen (Forrás:ÉKF) tonna Érd területéről az ÉKF által begyűjtött hulladékok mennyiségének és típusának alakulása (Forrás: ) Hulladék (t) Kevert törmelék (t) Zöldhulladék (t) 4. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSULÁS VIZSGÁLATA Érd Megyei Jogú Város évben elkészült környezetvédelmi programja az alábbi bontásban tartalmazta az elérni kívánt környezetvédelmi célokatcélállapotokat: 4.1. Időtávhoz rendelt környezetvédelmi célkitűzések RÖVIDTÁVÚ CÉLOK (1-2 ÉV) Természeti környezeti célok: T.1.1. Táji értékek megőrzése, fejlesztése T.1.2. Élőhely rekonstrukció T.1.3. Természeti területek fejlesztése T.1.4. Természet-megőrzési stratégia fejlesztése T.1.5. Városi parkok, zöldfelületek állapotfenntartása T.1.6. Kistérségi természeti kapcsolatok bővítése Környezetvédelmi fejlesztési célok: K.1.1. Szennyvízcsatornázás folytatása, csatornarendszer felújítása, szennyvíztisztítás fejlesztése K.1.2. Csapadékvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése és korszerűsítése K.1.3. Vízbázis védelem K.1.4. Korszerű hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése K.1.5. Útfejlesztés, útkorszerűsítés K.1.6 Közlekedési zajterhelés csökkentése K.1.7. Lokális levegőminőség javítása K.1.8. Talajvédelem K.1.9. Ipari környezetterhelés lokális problémáinak csökkentése K Köztisztaság fejlesztése Épített környezet védelmi célok: E.1.1. Műemléki értékek megőrzése Környezetvédelmi szabályozási célok: Sz.1.1. Helyi környezeti állapot összehangolt, folyamatos szabályozása Sz.1.2. Városfejlesztési tervek környezetvédelmi megfeleltetése Sz.1.3. A környezetvédelmi szabályozások előírásainak kikényszerítése Környezeti tudatformálási célok: TU.1.1. Környezeti és egészségügyi állapotra vonatkozó adatok megismerése és megismertetése TU.1.2. Helyi értékek megismertetése

65 III. Mellékletek KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK (3-4 ÉV) Természeti környezeti célok: T.2.1. Vizes élőhelyek fenntartása T.2.2. Helyi védettségű természeti területek növelése T.2.3. Hagyományos gazdálkodási módok felelevenítése Környezetvédelmi fejlesztési célok: K.2.1. Lakossági hulladék veszélyes hulladék tartalmának csökkentése K.2.2. Belső gyűjtőutak tehermentesítése Épített környezet védelmi célok: E.2.1. Műemléki értékek felújítása HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK (5-6 ÉV) Természeti környezeti célok: T.3.1. Regionális természeti kapcsolatok bővítése T.3.2. Öko- és szelíd turizmus fejlesztése Környezetvédelmi fejlesztési célok: K.3.1. Vízbázis kapacitás növelése Környezetvédelmi szabályozási célok: Sz.3.1. A város belterületét érintő közlekedés struktúrájának és szokásainak átalakítása 4.2 Felelősségi körök szerint meghatározott célkitűzések A felelősségi kör szerint a célok két csoportra kerültek bontásra: az Önkormányzat közvetlen irányításával és megvalósításával végrehajtandó az Önkormányzat közvetett irányításával és közreműködésével végrehajtandó célok. ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ CÉLOK Önkormányzati célok Cél sorszáma T.1.4. T.1.5. T.1.6. K.1.2. K.1.4. K.1.5. K.1.6 K.1.7. K Sz.1.1. Sz.1.2. Sz.1.3. Cél megnevezése Természet-megőrzési stratégia fejlesztése Városi parkok, zöldfelületek állapotfenntartása Kistérségi természeti kapcsolatok bővítése Csapadékvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése és korszerűsítése Korszerű hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Útfejlesztés, útkorszerűsítés (önkormányzati tulajdon) Közlekedési zajterhelés csökkentése Lokális levegőminőség javítása Köztisztaság fejlesztése Helyi környezeti állapot összehangolt, folyamatos szabályozása Városfejlesztési tervek környezetvédelmi megfeleltetése A környezetvédelmi szabályozások előírásainak kikényszerítése Cél sorszáma TU.1.1. TU.1.2. T.2.2. K.2.1. K.2.2. T.3.1. T.3.2 K.3.1. Sz.3.1. Cél megnevezése Környezeti és egészségügyi állapotra vonatkozó adatok megismerése és megismertetése Helyi értékek megismertetése Helyi védettségű természeti területek növelése Lakossági hulladék veszélyes hulladék tartalmának csökkentése Korszerű hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása Regionális természeti kapcsolatok bővítése Öko- és szelíd turizmus fejlesztése Vízbázis kapacitás növelése A város belterületét érintő átmenő forgalom csillapítása

66 III. Mellékletek ÖNKORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSŰ, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATI KÖZREMŰKÖDÉSSEL MEGHATÁROZOTT CÉLOK Önkormányzati kezdeményezésű célok Cél sorszáma T.1.1. T.1.2. T.1.3. K.1.1. K.1.3. K.1.8. K.1.9. E.1.1. T.2.1. T.2.3. K.2.3 E.2.1. Cél megnevezése Táji értékek megőrzése, fejlesztése Élőhely rekonstrukció Természeti területek fejlesztése Szennyvízcsatornázás folytatása, csatornarendszer felújítása, szennyvíztisztító telep fejlesztése Vízbázis védelem Talajvédelem Ipari környezetterhelés lokális problémáinak csökkentése Műemléki értékek megőrzése Vizes élőhelyek fenntartása Hagyományos gazdálkodási módok felelevenítése Belső gyűjtőút hálózat fejlesztése Műemléki értékek felújítása 4.3. Környezeti elemekhez rendelt célkitűzések Levegő Levegő célcsoporthoz tartozó programok LEV-1 LEV-2 LEV-3 LEV-4 LEV-5 Utak pormentesítése Allergén gyomnövények gyérítése Gépjármű forgalomtól mentes övezet további kijelölése Belső gyűjtőút hálózat fejlesztése Diffúz légszennyezés csökkentése LEV-1 Utak pormenetesítése Az utak pormentesítési programja kizárólag a szálló por csökkentését szolgálja, egyrészt az átmenő forgalom által jelentősebben igénybevett útszakaszok (Fehérvári út) felsöprésével, illetve locsolásával. A tisztítási gyakoriság márciustól októberig hetente 1 alkalommal. MEGVALÓSULÁS: Információink szerint fenti célkitűzés megvalósításában nem történtek előrelépések. LEV-2 Allergén gyomnövények gyérítése Az allergén gyomnövények gyérítése kizárólag az Önkormányzat tulajdonában álló kül- és belterületi ingatlanokra vonatkozik, beleértve a mezei utak melletti sávot is. Az előirányzott tevékenység évi háromszori kaszálás és gyomirtás. MEGVALÓSULÁS: A területen található allergén gyomnövények, kiemelten a parlagfű rendszeres és folyamatos irtására év közti időszakban sor került, hatékony eljárási módszerekkel, úgymint kaszálás, illetve gyomirtás, megszüntetve ezáltal a környezet elhanyagoltságát, ápolatlanságát és a gyomnövények további terjedését. LEV-3 Gépjármű forgalomtól mentes övezetek kijelölése Érd város levegőszennyezettségének mértékét leginkább a gépjárműforgalom határozza meg, ezért kiemelten fontos ezen hatás visszaszorítása a levegőminőség javítása érdekében. Forgalommentes övezetek, sétálóutcák kialakítása javasolt, előtérbe helyezve a közlekedésszervezési intézkedéseket, megőrizve ezzel a város védett, illetve nem védett értékeit. MEGVALÓSULÁS: Az Érdi Városfejlesztési Kft Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdona. Az Önkormányzat pályázati dokumentációt nyújtott be a KMOP-5.2.1/B- 2f kódszámmal a Funkcióbővítő rehabilitáció: Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében c. kétfordulós pályázatra. A benyújtott pályázat címe: Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának, valamint funkcionális működésének fejlesztése - volt. A pályázat elfogadását követően a Támogatási Szerződés február 26.-án került aláírásra. Ezen pályázat keretében készült el a Pelikán sétány, mint zöldövezet, amivel jelentősen növekedett a városközpont attraktivitása. A pályázat során megvalósuló egyéb projektelemek. Magyar Földrajzi Múzeum funkcióbővítő rehabilitációja

67 III. Mellékletek Sétányszakasz és parkoló kialakítása a Felső utcában Forgalomcsillapított övezet kialakítása a Alsó utcában Gyalogos zóna kialakítása (Pelikán sétány) Közműfejlesztés a gyalogoszónához és forgalomcsillapított övezethez kapcsolódóan Magyar Földrajzi Múzeum kőkerítésének megújítása Kiállítótér kialakítása a Gesztelyi házban Kávéház kialakítása a Gesztelyi házban A rehabilitációs munkákat az Érdi Városfejlesztési Kft menedzseli. LEV-4 Belső gyűjtőút-hálózat tehermentesítése A várost átszelő országos közlekedési hálózat minden elemének megvalósítása, az M6 autópálya hátralévő szakaszának és csomópontjainak kiépítése, a város belterületét érintő átmenő forgalom csillapítására. A gépjármű forgalom csökkentésének további lehetséges módja a kerékpáros közlekedés támogatása, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő minőségű kerékpárutak építése. MEGVALÓSULÁS: A porszennyezés elkerülése, csökkentése érdekében a szállító járműveket folyamatosan le kell takarni (ponyvázás), az ellenőrzéshez a rendőrség és a közlekedési felügyelet segítségét kell kérni. Az ipari és kereskedelmi létesítmények porszennyezését a telekhatárra telepített zöldnövényzettel kell mérsékelni. MEGVALÓSULÁS: A diffúz légszennyezés csökkentése érdekében a vizsgált időszakban tett eddigi lépések az alábbiak: - A kerti hulladékok égetésére vonatkozó tilalmi szabályozás továbbra is érvényben van. - A biológiailag lebomló anyagok szelektív gyűjtése kapcsán évente háromszor zöldjárat közlekedik. - Ipari és kereskedelmi létesítmények körüli zöldnövény telepítés (pl.: TESCO, ALDI és DM beruházások környezetében) TOVÁBBI CÉLOK A belső gyűjtőúthálózat nagyarányú tehermentesítésére vonatkozóan egyelőre nem történt kezdeményezés, a szennyvízcsatorna építési projekt befejezése után kezdődhetnek el az erre irányuló intézkedések. LEV-5 Diffúz légszennyezés csökkentése A diffúz légszennyezés csökkentésére az alábbi intézkedések javasoltak: Az építési-bontási munkák, az építési telephelyek porszennyezését csökkenteni kell rendszeres takarítással, fedéssel (takarással) és szükség szerint locsolással. Intézkedni kell arra vonatkozóan, hogy az avar és kerti hulladékok égetésének tilalmát fenntartsák a város területén belül. A szabálytalan égetéseket ellenőrizni és szankcionálni kell. Népszerűsíteni kell a biológiailag lebomló anyagok szelektív gyűjtését, továbbá komposztálással történő ártalmatlanítását. 54 A levegő célcsoporthoz kapcsolódóan: Az előző időszakra előirányzott, de nem teljesült célok megvalósítása. A légszennyezettség kialakulásának megelőzése, csökkentése, - a levegő minőségének védelme érdekében - az alábbi feladatok megoldását jelenti az Önkormányzat számára: A jogszabályban előírt levegőtisztaság-védelmi feladatok teljesítése, elsősorban a kis tüzelőberendezésekkel kapcsolatosan. Közreműködés a jogszabály által kijelölt, szennyezett levegőjű légszennyezettségi zónákra készült területi levegőtisztaság-védelmi intézkedési programok ütemezett végrehajtásában (pl. helyi közlekedéssel, lakossági fűtéssel kapcsolatos intézkedések). Szennyezés nélküli, vagy a legkisebb levegőszennyezést okozó megoldások előnyben részesítése a közlekedésfejlesztést, iparfejlesztést érintő önkormányzati döntések során. Szmogriadó tervek készítése, rendszeres felülvizsgálata és az új előírásoknak megfelelő módosítása

68 III. Mellékletek A lakosságot veszélyeztető levegőminőségi helyzet (szmogriadó) esetén a szükséges intézkedések megtétele (pl. gépjárműforgalom korlátozása). A lakosság folyamatos tájékoztatása. MEGVALÓSULÁS: A légszennyezettség kialakulásának megelőzése, csökkentése, a levegő minőségének védelme érdekében a lakosság részéről: A fentiekben felsorolt célok teljesüléséről nem kaptunk információt. Javasoljuk a fenti célkitűzések megvalósítását. háztartási tüzelőberendezések (pl. kályhák, kazánok, konvektorok) és kémény rendszeres karbantartása, Tisztább tüzelőanyagok használatára való ösztönzés, Figyelemfelhívás fűtéskorszerűsítési technikák alkalmazására, Gépjárművek megfelelő műszaki állapotának fenntartása Talaj Talaj célcsoporthoz tartozó program FÖLD-1 FÖLD-2 Hagyományos gazdálkodási módok elterjesztése Környezetkímélő tápanyag-utánpótlás (szerves anyag) bevezetése A Program az alábbi specifikus célkitűzéseket fogalmazza meg: a környezetkímélő mezőgazdasági termelési módszerek széleskörű elterjesztése, ezáltal a környezetvédelmi célkitűzések megvalósulása, a természet értékeinek, a táj, a termőföld és a vízkészletek állapotának megőrzése és javítása, hozzájárulás egy fenntartható mezőgazdasági földhasználat, ésszerű területhasználati rendszer, illetve a térség agro-ökológiai adottságainak megfelelő, kiegyensúlyozott és stabil földhasználati, termelési struktúrájának kialakításához, piacképes, magas minőségű és értékű termékek termelésének nagymértékű növelése és ezáltal a mezőgazdasági exportlehetőségek javítása, a vidéki foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek jelentős bővülése, vidéki életminőség javulásához való hozzájárulás, alternatív jövedelemszerzési lehetőségek kialakulása, turisztikai potenciál fejlesztése, kihasználása, a táj képének megőrzése, elsősorban a vidék, az ökoturizmus, falusi turizmus feltételeinek javulása révén, hozzájárulás egyéb vidéki intézkedések sikeréhez, a vidéki népesség, a gazdálkodók termelési-környezeti ismereteinek fejlődéséhez, szemléletváltás elősegítéséhez. TOVÁBBI CÉLOK A talajok termékenységének védelme, a talajdegradációs és szennyező folyamatok megelőzése, illetve mérséklése. A termőföld mennyiségi és minőségi védelme Földhasználói feladatok: Talajvédő gazdálkodás megvalósítása, a talaj-degradációs tényezők megelőzése, mérséklése, a talaj vízháztartási képességének javítása (kapcsolódik a Környezetbarát mezőgazdasági gyakorlathoz) A tisztított szennyvíz és szennyvíziszapok szakszerű mezőgazdasági felhasználása Építészeti beruházók talajvédelme: A termőföld más célú hasznosítására vonatkozó szabályok betartása 90/2008 (VII.18) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének szabályairól szóló joganyag előírásainak betartása

69 III. Mellékletek Víz Víz célcsoporthoz tartozó programok VÍZ-1 VÍZ-2 VÍZ-3 VÍZ-4 VÍZ-5 Vízellátás biztonságának növelése (vízhálózat rekonstrukció, vízbázis védelem) Szennyvízcsatornák állapotának felmérése és karbantartása Szennyvízcsatornázás folytatása, szennyvíztisztító telep bővítése Csapadékcsatornák építése, rekonstrukciója Felszíni vizek védelme VÍZ-1 Vízellátás biztonságának növelése 1.) Ivóvíz hálózatok rekonstrukciója Az ivóvíz vezetékhálózat anyaga sérülékeny és elöregedett, nagyobb része 25 évnél régebbi. A vízszolgáltatás biztonsága, a csőtörések és a hálózati veszteségek csökkentése érdekében szükséges az elöregedett, korszerűtlen csőrendszerek rekonstrukciója. A hálózat folyamatos karbantartása mellett célszerű a csőrendszer általános rekonstrukcióját megtervezni, évenként ütemezni és folyamatosan végrehajtani. A projekt 5 fő eleme az alábbi: 1) A vízvezeték kiváltása a meglévő vezeték melletti nyomvonalon a Dunaparti Vízműtelep és 6-os főközlekedési út közötti szakaszon; 2) A vízvezeték kiváltása a meglévő vezeték melletti nyomvonalon a 6-os és 7-es főközlekedési út közötti szakaszon; 3) A vízvezeték kitakarás nélküli ún. No Dig technológiával történő felújítása, csőbéleléssel a 7-es főközlekedési út és az Ürmös utca között; 4) Vízhálózatok rekonstrukciója teljes pályás burkolat helyreállítással, csomópontok felújításával: - Széchenyi tér és kapcsolódó utcák - Kutyavári út; - Ürmös utca - Mecset utca 5) Vízellátó hálózat új üzemirányító rendszerének kialakítása, a meglévő rendszer komplett cseréjével. 2.) Vízbázis védelmi feladatok MEGVALÓSULÁS: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 358/2010. (XI.19.) KGY. határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében" címmel, a Svájci Magyar Együttműködési Program 3. prioritási területének második fordulós pályázati felhívására. A második fordulós pályázat 2009 decemberében benyújtásra került. A magyar és az azzal párhuzamosan lezajlott svájci pályázat-értékelési folyamat lezárását követően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szeptember 14- én kelt levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a svájci hatóságok a pályázatot, projektet támogatásra érdemesnek találta. A projekt teljes költségének összege: HUF, a projekt elszámolható költsége: HUF, a svájci donor állam által biztosított hozzájárulás legfeljebb HUF (amely megegyezik az elszámolható költség 85,00%-ával), az Önkormányzat, mint projekt végrehajtó által biztosítandó, finanszírozandó összeg HUF (amely megegyezik az elszámolható költség 15%-val). A projektre vonatkozó ún. Projekt Megállapodás november 10-én, míg a Végrehajtási Megállapodás március 16-án került aláírásra. Jelenleg a projekthez kapcsolódó közbeszerzések előkészítése zajlik. 58 A Kormány 3058/3581/1991. (XII. 9.) határozatával elfogadott rövid- és középtávú környezetvédelmi intézkedési terv 19. tétele az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogram kidolgozását írta elő. MEGVALÓSULÁS: A környezetvédelmi program készítésének időpontjában a közüzemi vízvezeték hálózat hossza 347 km volt, a felülvizsgálat időpontjában már 402 km. A jövőben is terveznek erre irányuló beruházásokat a Beruházási Terv alapján. A vízbázis védelmének érdekében tett lépések: A kommunális szennyvízszikkasztás visszaszorítása gyakori hatósági ellenőrzésekkel, bírságolással, Zárt szennyvíztározó medencék építésére kötelezés A vízbázis védelmi feladatok tekintetében benyújtásra került a Sasvárosi Vízmű kútjai, vízműkutak védelme a KEOP A/09-11 kódszámú konstrukció keretében, Ft elszámolható összköltséggel. Az Érd-sasváros és érd papi földek üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata című projekthez készült

70 III. Mellékletek megvalósíthatósági tanulmány formai befogadása megtörtént, jelenleg a pályázat tartalmi ellenőrzése folyik. A tervezett projekt a vízbázis diagnosztikai metodika alapján lett kidolgozva, megvalósítója Érd Város Önkormányzata. Tervezett tevékenységek: 1. Archív adatok (meteorológiai, vízszint-idősorok, meglévő fúrások rétegsora), térképek, légifotók beszerzése és rendszerezése, terepbejárás. 2. Szennyezőforrások feltárása (18 db furat) akkreditált talaj- és vízmintavétellel. 3. Vízjogi létesítési és üzemelési engedélyek elkészítése. 4. A monitoring kutak kiépítése(15 db) 5. Laboratóriumi vizsgálatok, ÁVK, toxikus fémek, TPH, növényvédőszerek stb. 6. Geofizikai mérések (VESZ) összesen 220 db (AB 200, 400 és 800 m-es). 7. Tartós szivattyúzás és egymásrahatás-vizsgálatok a vízmű termelőkútjain és a figyelő kutakban. 8. Automata vízszintregisztráló műszerek telepítése (15 db) 9. A vízföldtani paraméterek meghatározása után számítógépes modellezéssel védőidom számítások végzése. 10. A biztonságba helyezési terv és a védőterületi dokumentáció kidolgozása. 11. Térinformatikai feldolgozás 12. A projekt lebonyolításával kapcsolatos feladatok: a projekt menedzsment, műszaki ellenőrzés, tájékoztatási és nyilvánossági feladatok A projekt eredményeként Érd Városában megvalósul a hosszútávon biztonságos, minőségi vízellátás műszaki és jogi követelménye. Az ipari és mezőgazdasági tevékenységből származó szennyezések vízminőségre gyakorolt kedvezőtlen hatása kontrollálhatóvá válik. A védőterületek a 123/1997 (VII.18) Kormányrendelet előírásainak megfelelően a védőterületek kerülnek kijelölésre. VÍZ-2 Szennyvízcsatornák állapotának felmérése és karbantartása A szennyvízcsatornák állapotának felmérése és karbantartása program keretében 5 éves időszak alatt teljes egészében fel kell mérni a csatornák állapotát. A csatornák karbantartását évente mintegy 5 km hosszan el kell végezni. MEGVALÓSULÁS: A csatornahálózat minőségének felmérése folyamatosan történik. VÍZ-3 Szennyvízcsatornázás folytatása, szennyvíztisztító telep bővítése A város csatornázottságának mértéke 30 %, a csatornarákötés aránya 90 %, azaz a város lakosságának közel 27 %-a vezeti csatornahálózaton keresztül a szennyvíztisztítóba szennyvizét. Ez az arány meglehetősen alacsony országos viszonylatban, így Érd város környezetvédelmi céljai között kiemelt prioritással rendelkezik a csatornázás mértékének, illetve a rákötés mértékének a növelése. MEGVALÓSULÁS: A hálózat egy részének, főként a betoncsatornáknak az állapota erősen korrodált, mindenképpen rekonstrukcióra szorul. Erre irányulóan történtek fejlesztések, mind bővítés, mind kiépítettség tekintetében. Az alábbi csatornaszakaszok rekonstrukciója történt meg ezidáig: TOVÁBBI CÉLOK A vízvezeték hálózat meghatározott időszakonként történő ellenőrzése Javítási, karbantartási feladatok folyamatos elvégzése Béleléses módszerrel: Tállya utca, Lakótelep: Szabadság tér, Felső utca: Új csővezetékes építése: Ercsi út: 48 méter kőanyag, átmérő: 333 méter, átmérő 300 mm 110 m átmérő 400 mm 72 m polipropilén, átmérő 400 mm 400 mm 60 Kiemelt probléma a település felszín alatti vizeinek (ivóvízbázisának) veszélyeztetettsége, a csatornahálózat kiépítetlensége miatt. Kiépítettség állapota a felülvizsgálat időpontjában: 40%. A csatorna-hálózatra a háztartások 33 %-a csatlakozott rá a közszolgáltatói adatszolgáltatás alapján. A teljes csatornahálózat

71 III. Mellékletek hossza (Érd, Diósd, Tárnok) összesen 216 km, ebből az Érden lévő hálózat 147 km hosszúságú, a bekötővezetékekkel együtt. A hálózaton működő átemelők száma Érd, Tárnok, Diósd település viszonylatában jelenleg 22, ebből Érden található 11 db. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a város pályázati úton nyert támogatást a csatornahálózat bővítésére, amellyel lehetővé válik a jelenlegi alacsony kiépítettség 100%-osra növelése. Folyamatban van egy KEOP projekt, melynek 31,355 milliárd Ft összes költségéből az Európai Unió 24,457 milliárd Ft-ot (78% ) fedez. A projekt céljai, fő tevékenységei (forrás: NFÜ honlap): A jelenleg működő érdi városi szennyvíztelep Érd, Diósd és Tárnok települések szennyvizeit fogadja. A 3 település együttes lakossága fő volt 2007 elején. Az érintett településeken a csatornázottság igen alacsony (Érd: 23%, Diósd: 40%, Tárnok: 26%) és a jelenleg üzemelő gyűjtőhálózat műszaki állapota nem megfelelő. Csapadékos időszakban az infiltráció és a belterületi vízrendezés megoldatlansága miatt a szennyvíztisztító telepre szélsőséges határok között változó, nagy mennyiségű szennyvíz érkezik (ez időnként akár 40 %-os is lehet), amelynek kezelése üzemeltetési problémákat okoz. Ez a helyzet hosszú távon ekkora (és egyre növekvő) lakónépesség esetében nem jelenthet valódi megoldást. Az érdi központi szennyvíztisztító telep a bővítés és a rekonstrukció során összesen m3/d névleges kapacitásra kerül kiépítésre. A meglévő teleprész névleges kapacitása 5000 m3/d, az új rész kapacitása 3 x 3333 = m3/d lesz. A vízkormányzás terhelésnek megfelelően számítógép vezérelt és bármely műtárgy után irányítható keresztben is a víz - karbantartás idejére. A nagyméretű csatornahálózat az összesen 18 vízgyűjtő területre osztás következtében legkedvezőtlenebb esetben is cca. 6 óra tartózkodási idővel elérkezik a tisztító telepre. A vízgyűjtők végén jó néhány átemelő közbenső átemelő, melyek végül 4 ágban (az Erzsébet utcai ikervezetéken) nyomják a vizet a telep mechanikai műtárgyaira. A tervek ezért a hálózatban is minőségjavító beavatkozást irányoznak elő, a nagyobb - 5 db átemelő esetén - biofilter beépítésével, a kisebb közbenső átemelő aknák zsompos fenék kialakításúak, azaz gyakorlatilag nem marad szennyvíz a ciklus után az aknákban. A tervezés leginkább a budapesti sztenderdnek megfelelő szellemben készült, összesen 322 km gravitációs gerinccsatornán mintegy 5800 db mászható akna és mintegy 3000 db tisztító nyílás épül. A tervezett fejlesztéssel a térség területén keletkező szennyvizek 95%-a kerül hosszútávon összegyűjtésre. A szennyvíztisztító telepen történt fejlesztések: Az előülepítő felújítása, üzembe helyezése, fedése Oldott oxigén szabályozás kialakítása Recirkulációs kapacitás növelése VÍZ-4 Csapadékcsatornák építése, rekonstrukciója Érd egy részén a csapadékvíz- és szennyvízelvezetés elválasztott rendszerben történik. A felszíni vízelvezetés megoldandó feladatai: A fő vízgyűjtő vízfolyások vízgyűjtő területének rendezése, bekötésük a fő vízgyűjtőbe. Megfelelő árokrendszer kialakítása azokon az ingatlanokon, ahol a felszíni vízelvezető rendszer nem megfelelő kiépítése a talaj és rétegvíz megemelkedéséhez vezethet. A meglévő árkok kiépítésének felülvizsgálata, kocsibejáróknál az átereszek megfelelőségének vizsgálata. A csapadékvíz összefolyó rácsoknál tapasztalható bűzhatás okának kivizsgálása, az illegálisan bekötött szennyvizek leválasztása. A nagyintenzitású csapadékesemények alkalmával a szennyvízcsatornák aknáin keresztül jelentős mennyiségű csapadékvíz jut a szennyvízelvezető rendszerbe, ezért ennek mérséklésére a csapadék összefolyó aknákat rendszeresen ki kell tisztítani. Megfelelő ütemtervet kell kidolgozni a csapadékvíz elvezető-rendszerek karbantartására (kaszálás, medertisztítás, szemételtávolítás). Meg kell oldani a csapadékvíz-elvezető rendszerek medertisztításából kikerülő iszapok szabályos, környezetkímélő elhelyezését. A külterületi mezei utak melletti árkok tisztítását és karbantartását, kaszálását rendszeresen biztosítani szükséges, hogy a táblákon keletkező lepelvizek az árkokba folyhassanak. MEGVALÓSULÁS: évben fejeződött be Érd-Erzsébetváros (RÁVNA) vízrendezése, amely projekt a csapadékelvezetési és belvíz okozta gondokra nyújtott hatékony és hosszútávú megoldást. A csaknem 700 milliós beruházás az Európai Unió által nyújtott támogatás és a város által biztosított önrész segítségével valósulhatott meg. Érd Erzsébetváros településrészének vízrendezése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP 3.3.1/B számú, Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés című pályázat keretében biztosított forintos támogatásból valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a EG Konzorcium végezte, közreműködő szervezetként a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. járt el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg

72 III. Mellékletek A 2010 februárjában indult beruházás keretében csaknem 8551 méter hosszon épült a víz elvezetésére alkalmas burkolt árok, és csapadék csatorna, illetve 2333 méteren a talajvíz szintjét szabályozhatóvá tevő drain hálózat, valamint az Éva utca végén pedig egy átemelő került kialakításra. A kiépített csapdékcsatorna- és árokrendszernek, valamint az új vízátemelőnek köszönhetően nem jelentkeztek a korábbi vízelvezetési gondok. Az Érd- Erzsébetvárosban élőknek sem a talajvízszint növekedéséből, sem a belvízből adódó korábbi károkkal nem kell számolniuk, ami nemcsak az Erzsébetvárosi ingatlanok értékére hat kedvezően, hanem az itt élők életminőségét is javította. VÍZ-5 Felszíni vizek védelme 1.) Érd város területének jelentős része a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. számú mellékelte alapján fokozottan érzékeny vízminőség-védelmi területen helyezkednek el, ezért mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek megkívánt védelme érdekében szükségessé válik a települések teljes körű csatornázásának megvalósítása. 2.) A felszíni vizek terhelésének csökkentésére a téli sózás nem kívánt hatásainak elkerülésére sokkal jobb megoldást nyújtanak az alternatív csúszásmentesítő anyagok. A célnak megfelel a homok, a sóder, a természetesen lebomló faforgács, és a több nemzeti parkban sikeresen alkalmazott gránitkő-zúzalék. MEGVALÓSULÁS: Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény tájékoztatása szerint, Érd Megyei Jogú Város területén a téli csúszásmentesítés környezetkímélő csúszásmentesítő anyaggal történik, védve az utakat a só károsító hatásától Élővilág Élővilág célcsoporthoz tartozó programok ÉLŐ-1 Természeti területek fejlesztése, értékmegőrzés ÉLŐ-2 Vizes élőhelyek kialakítása, rekonstrukciója ÉLŐ-3 Öko és szelíd turizmus szervezett feltételeinek kialakítása ÉLŐ-1 Természeti területek fejlesztése, értékmegőrzés Biztosítani és folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a turisták kizárólag az engedélyezett útvonalakat használják. Az illegális természetkárosítókkal szemben a szabálysértési eljárásokat érvényesíteni kell. Az Önkormányzat tulajdonában álló területek védelmét meg kell oldani. Az országos jelentőségű természet-megőrzési területek (az Érd- Százhalombattai földvár, Sánchegy és környéke, a Kakukkhegy területe) valamint a DINP Ig. illetékességi területén található NATURA 2000: kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési területek (Dunaártér - HUDI20034: a Dunapart és a Beliczay-sziget területe, Érd - Százhalombattai táblarög -HUDI20052.: a földvár, sánc, halmok, Kakukkhegy területei és Érd-Tétényi plató -HUDI20017.: a Fundokliavölgy) területein és helyi védett természeti értékek esetében kiemelt jelentőségű a folyamatos értékmegőrzés, a zavartalanság biztosítása, a rongálókkal szemben szabálysértési eljárás megindítása. A térség természeti értékeit, védett fajait bemutató bemutatóhelyek, tanösvények létesítése a védett területeken, vagy közelükben. MEGVALÓSULÁS: TOVÁBBI CÉLOK Téli időszakban környezetkímélő csúszásmentesítő anyagok használata A település csatornázottságának teljeskörűvé tétele A csatornázás során kivágásra kerülő fák pótlása, új facsemeték telepítése 64 A természetvédelmi területeken, környező erdőkben turisták többnyire az engedélyezett útvonalakat használják. A tanösvények kialakítása (Fundokliatanösvény, Tőzike tanösvény) kifejezetten segítette ezt a folyamatot, mert tájékoztató és irányjelző táblák segítik a helyes közlekedést, valamint a tanösvények nyomvonala a már bejáratott ösvényekét követi, amelyekről nem térnek le a látogatók. Az illegális természetkárosítókkal szembeni szabálysértések kapcsán tavaszán feljelentést tettek az Érdi Rendőrkapitányságon a Sánc-hegyen talált bíboros kosbor (védett növényfaj) állomány szándékos rongálása, a védett növénytövek kiásása miatt. Az eljárást a rendőrség végül megszüntette, mert az elkövetőket nem sikerült felderíteni

73 III. Mellékletek A növénykiásás azóta is folytatódik. Az Érdi Környezetvédő Egyesület én feljelentést tett a Fundoklia-völgy tábláinak megrongálása miatt, valamint Fundoklia-tanösvény 9. és 10. állomásával szemközti területen (hrsz: 4012, 4072/2, ld. mellékelt térkép) történt illegális szemétlerakások miatt. A rongálások elkövetőit nem sikerült azonosítani, az illegális szemétlerakás azonban szinte teljesen megszűnt. A szemét mennyisége jelenleg sem jelentős a korábbi állapotokhoz viszonyítva. Mint az már korábban említésre került, az érintett időszakban Érden két tanösvény létesült. A Fundoklia tanösvényt 2009 decemberében adták át, a Tőzike tanösvényt 2011 májusában. Mindkét tanösvény kialakítását Érd-Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta, valamint a Környezetvédő Egyesület irányította számos szervezet és helyi lakos részvételével. Az eldugott Fundoklia-tanösvényhez való eljutást ma már városszerte tájékoztató táblák segítik. A Fundoklia-tanösvény építését a Leyland Kft, a Tőzike tanösvény építését a Pilisi Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészete végezte. A Fundoklia-völgy értékeinek megóvása érdekében tett intézkedések röviden az alábbiak: Védett terület elkerítése kősáncokkal A védett területre bevezető utcák kősáncokkal történő lezárása, zsákutcává alakítása (Dévai u. Füzérvári u., Hargitai u., Hegyaljai u.) Kamerarendszer kiépítése (4 db webkamera) Rendszeres járőrözés (Polgárőrség, rendőrség) A terület értékeinek rendszeres bemutatása a helyi médiában, szóróanyagokon és szakmai vezetéseken iskolásoknak és érdeklődőknek (Forrás: Érdi Környezetvédő Egyesület) ÉLŐ-2 Vizes élőhelyek kialakítása, rekonstrukciója Érd vizes élőhelye a Beliczay-sziget és az Érdi magaspart. Folyamatos ismeretterjesztés, melynek során az óvodától kezdve az iskolán keresztül megismertetni a lakossággal Érd természeti értékeit, nagy szerepet tulajdonítva a médiának. Javasolt a civil szervezetek bevonása Illegális hulladéklerakások megakadályozása, a terület folyamatos ellenőrzése MEGVALÓSULÁS: A Beliczay- sziget rekonstrukciója érdekében tett lépések: A Beliczay-sziget lévő nem őshonos, telepített faállományának fokozatos lecserélése őshonos fafajokra. A sziget egykori mocsárrétjén kialakított papírnyáras végleges letermelése Tanösvény kialakítása a sziget területén Autós- és motorosforgalom kizárása a sziget területéről. A vizes élőhelyek kialakításával, védelmével kapcsolatos ismeretterjesztés folyamatos. A helyi média rendszeresen tudósít a legfontosabb eseményekről és hetente mutatja be Érd érdekes, különleges növényeit és állatait. A tanösvényekről leporellók készültek, valamint 2011-ben megjelent az Érdi Környezetvédő Egyesület gondozásában a legújabb kutatások eredményeivel Érd természeti és műemléki értékei című kiadvány. Az ÉKE tagjai mindkét tanösvényen rendszeresen túrát vezetnek augusztus 20-án és március 15-én, Érd Megyei Jogú Város szervezésében, az érdeklődők buszos kiránduláson jutottak el, térítésmentesen, Érd legfontosabb természeti és kulturális értékeihez. A közreműködésbe bevont civil szervezetek - Ága Boga Nagycsaládosok Érdi szervezete, - Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért, - Szent Mihály Alapítvány Illegális hulladéklerakások megakadályozásának érdekében a terület folyamatos ellenőrzés alatt áll. Az ellenőrzés részben sikeres, főleg a védett területek környékén, ugyanakkor egyes peremterületeken sajnos megnőtt az illegális szemétlerakás mennyisége (Sánc-hegy, kiserdő). TOVÁBBI CÉLOK Gyakoribb és teljeskörű ellenőrzés bevezetése a fent említett vizesélőhelyeken, illetve természetvédelmi területeken. ÉLŐ-3 Öko- és szelíd turizmus szervezett feltételeinek kialakítása Olyan idegenforgalmi politika megfogalmazása, amely figyelembe veszi a táj, az állandó lakosok és turisták igényeit, a táj védelmének elsőbbségét szem előtt tartva. Tájvédelmi feladatok megoldása, környezet- és természetvédelmi felügyelet, különösen az erdők és a vizes élőhelyek környezetében

74 III. Mellékletek Környezetbarát építkezés elősegítése, tájidegen építmények megvalósításának megakadályozása. Nem motorizált turizmus támogatása (sétáló övezetek, parkok, kerékpárutak fejlesztése, tanösvények kialakítása). MEGVALÓSULÁS: Az említett tanösvények (Fundoklia tanösvény, Tőzike tanösvény) kialakítása a turisták kényelmét maradéktalanul nem elégíti ki, ezért a további célok között érdemes megemlíteni az alábbiakat: TOVÁBBI CÉLOK Védett épületek, építmények célcsoporthoz tartozó programok VÉ-1 Építészeti emlékek felújítása A város műemlékeinek, műemlék jellegű épületeinek és építményeinek, továbbá a helyi szempontból védelemre méltó, értékes épületek rekonstrukciója vizuális környezetesztétikai szempontból is fontos. Bár a tevékenység részben környezetvédelmi célokat is szolgál, azonban külön programként elkülönítve is lebonyolítható. A 2006-ban elkészült Budafok-Tétény-Érd-Százhalombatta Dunamenti területeinek fejlesztési programja (Vallum Potentiae-Campona Program) javaslatot tesz Érd-Ófaluban kiépült és mára már erősen pusztulásnak indult présházas pincesor megmentésére és az idegenforgalomba való bekapcsolásra. Padok mielőbbi telepítése, esőház építése. A Fundoklia-téren kisebb bolt, cukrászda létesítése, ahol a látogatók és turisták vásárolhatnak. Az Érdi magasrakpart rekonstrukciója Az illegálisan elhelyezett hulladékok elhelyezésének megakadályozása érdekében, javasolt lenne gyakoribb ellenőrzés, járőrözés a Sánc-hegy, Kiserdő környékén MEGVALÓSULÁS: A Vallum-Potentiae-Campona program megvalósítására ez idáig nem került sor. Az ófalusi présházas pincesor vonatkozásában a tulajdoni viszonyok rendezésében történt előrelépés. A területet fejleszteni kívánó tulajdonosok létrehozták a Pincetulajdonosok Egyesülete elnevezésű szervezetet. Kezdeményezés indult arra vonatkozóan, hogy a területre egy részletesebb szabályozási terv készülhessen (amely pl.: foglalkozik a foghíjak kezelése, mai elvárásoknak megfelelő présházak) Települési és épített környezet védelme TOVÁBBI CÉLOK Településszerkezet célcsoporthoz tartozó programok TSZ-1 Szerkezeti és szabályozási tervben foglaltak megvalósítása A település szerkezetének kialakításánál, fejlesztésénél minden esetben figyelembe kell venni a város történelmi múltját, szerkezetét, Érd természeti értékeit, környezetét. A kialakítandó települési szerkezet tegye szerves részévé, ne másítsa meg azt, így megmaradhat a város eredeti arculata, vonzereje. Kiemelt feladat az építési engedélyezési eljárások esetében a település szerkezeti terven alapuló helyi építési szabályzat (HÉSZ) betartatása Zöldterületek, településökológiai adottságok javítása Zöldterületek, településökológia célcsoporthoz tartozó programok Ennek érdekében kiemelt feladat az építési engedélyezési eljárások esetében a település szerkezeti terven alapuló helyi építési szabályzat (HÉSZ) betartatása. ZÖLD-1 ZÖLD-2 ZÖLD-3 Parkosítás, zöld felület növelés és karbantartás Egyedi fák, fasorok védelme Településszépítési programok lebonyolítása

75 III. Mellékletek ZÖLD-1 Parkosítás, zöldfelület növelés és karbantartás A zöldfelületek fenntartása érdekében javasolt volt fenntartási és kezelési ütemtervek, illetve előírások összeállítása, különösen a helyi védelem alatt álló területrészek vonatkozásában. A sűrűn lakott belvárosi területeken a parkosítás az elöregedett fák cseréje, a pázsitok újratelepítését, rendszeres locsolása és nyírását, továbbá a nagyobb virág felületek kialakítása, köztéri berendezések fenntartása, játszóterek felújítása jelenti. MEGVALÓSULÁS: Az Érdi Városfejlesztési Kft Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdona. Az Önkormányzat pályázati dokumentációt nyújtott be a KMOP-5.2.1/B-2f kódszámmal a Funkcióbővítő rehabilitáció: Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében c. kétfordulós pályázatra. A benyújtott pályázat címe: Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése - volt. A pályázat elfogadását követően a Támogatási Szerződés február 26.-án került aláírásra. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 125/2009. (IV. 29.) KGY. határozatával megbízta az Érdi Városfejlesztési Kft-t a projekt megvalósításával összefüggő projektmenedzsment feladatok ellátásával év nyarán a volt érdligeti strand helyén lévő közpark felújításra került, játszótér és dísztó létesült, rendezett, szép környezetet kialakítva. Szintén év nyarán elkészült egy új Penny Áruház mellett egy új játszótér, rendezett zöldfelülettel. A városközpontban a városközponti fejlesztés keretében kialakításra került egy városi sétány és új zöldfelületek. A Bem téren fakoppos vizsgálat történt 4 db idős, értékes tölgyfára vonatkozóan veszélyességük megállapítása érdekében évben a Szászrégen téren kialakításra került egy új játszótér, és évben egy szép parkosított felület, körülötte köztér létesült. A zöldfelület-karbantartást folyamatosan végzi az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény (ÉKFI). ZÖLD-2 Egyedi fák, fasorok védelme Elsődleges a helyi védelem alatt álló fás területek, különálló fák (Berza-kert, Czabaikert, Érdi tölgyfa) gondozása. MEGVALÓSULÁS: évben született az egyes a magáningatlanon található fás szárú növények védelméről szóló rendelet (63/2009.(X.16. sz.) KGY rendelet). Az Érdi Környezetvédő Egyesület a ZöldÉRD program keretében, a helyi lakosok bevonásával adatgyűjtést szervezett az Érd értékes zöld pontjait (fáit, fasorait) összefoglaló adatbázis összeállításához. A térképmelléklettel ellátott adatbázis eddig 73 zöldpontot tartalmaz, közülük 39 helyi védelemre javasolt. ZÖLD-3 Településszépészeti programok A város arculatának színesebbé tétele, valamint a lakosságnak a környezetvédelmi kérdésekbe történő bevonása érdekében településszépítő programok indítása, illetve folytatása szükséges. Ennek során tiszta, virágos, egészséges városok mozgalmához való csatlakozás, illetve saját kezdeményezésű programok, versenyek meghirdetése a versenyzők megfelelő támogatásával biztosítandó. MEGVALÓSULÁS: Az előző években létrejött Virágos Érd ötletét felkarolva az Érdi Környezetvédő Egyesület, arra gondolt, hogy a lakosság ne csak a magánterületükön lévő kerteket ápolja, hanem az utcákat, tereket, lakóhelyük környezetét is. Az érdi Környezetvédő Egyesület ezek alapján 2011-ben meghirdette a Virágos Érd, virágzó kertek, utcák mozgalmat a Szent István-terv keretében. Az egyesület gazdaboltok, virágkertészetek és más vállalkozók felajánlásait is várja

76 III. Mellékletek TOVÁBBI CÉLOK Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendelete, és a mellékletét képező SZT-1 jelű Szabályozási Terv módosításának kezdeményezése tartalmaz a zöldterület övezetre vonatkozóan előírásokat, melyek részben a zöldterületek védelmét szolgálják, illetve a táji és természeti értékek védelmére vonatkozóan is tartalmaz előírásokat. A rendeletből a zöldterületek védelmére vonatkozóan az alábbiakban ismertetünk néhány kiemelt fontosságú bekezdést: Táji és természeti értékek védelme 13. (1) Távközlési magasépítmény, adótorony, önálló antenna építmény, önálló reklámépítmény a) országos és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken, b) az ökológiai hálózat övezeteiben, c) közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeken (Natura 2000 területek), d) erdőterületeken, nem létesíthető. (2) Érd közigazgatási területén a Különleges Mezőgazdasági üzemi területeket kivéve szélerőmű, szélerőműpark nem létesíthető. (3) Külterületen levő fasorok, mezsgyék, védőerdősávok megőrzéséről gondoskodni kell. (4) Mezőgazdasági és erdőterületen a hagyományos történelmi tájkarakter védelme érdekében elsősorban a helyi építési hagyományoknak megfelelő tájbaillő épületek építhetők. (5) A szőlőhegyi tájkarakter védelme érdekében a kertes mezőgazdasági területek egységes építészeti karakterét, a történeti szerkezetét meg kell őrizni. (6) Külterületi fásítás, erdősítés esetén törekedni kell honos fafajok telepítésére, és honos erdőállományok kialakítására. Az inváziós fa- és cserjefajok alkalmazása kerülendő (ld. 7. sz. függelék 3. pont) (7) A Duna árterén az árvédelmi, az ökológiai és természetvédelmi, továbbá a tájképvédelmi érdekekkel összhangban gondoskodni kell a természetszerű erdőállományok megőrzéséről, a tájidegen erdőállományoknak honos erdőtársulásokra való fokozatos cseréjéről. Zöldterületek (Z) 34. (2) A Z-0 jellel szabályozott zöldterület területén épület nem létesíthető. Az övezetben elhelyezhetők a szabadidő eltöltését szolgáló épületnek nem minősülő pihenési, sportolási, játszótéri létesítmények, sétautak, kerékpárút és köztárgyak. (3) A Z-1 jellel szabályozott zöldterület területén a (2)-es bekezdés szerinti építmények, és a közpark funkciójához illeszkedő a szabadidő eltöltését a játékot, a sportolást szolgáló épületek továbbá vendéglátó épület helyezhetők el. (4) A Z-2 jelű városi szintű közpark területén a (2) és a (3) bekezdés szerinti építmények, továbbá közösségi szórakoztató épület (rendezvényközpont) vendéglátó épület, sportépítmény és a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető el. (5) A Z-1, Z-2 jelű övezet területének legfeljebb 2 %-a építhető be. Az épületek szabadonállóan, a Z-1 övezetben legfeljebb 3,5 m építménymagassággal, a Z-2 övezetben legfeljebb 6 méter építménymagassággal alakíthatók ki. (6) A Z-0, Z-1 jelű zöldterület legalább 50%-át, a Z-2 jelű zöldterület legalább 70%-át biológiailag aktív felületként növényzettel fedetten kell fenntartani illetve kialakítani. (7) Közpark létesítése, teljes felújítása vagy átalakítása kertépítészeti terv alapján történhet. (8) A Zke jelű kegyeleti park övezetében a kegyeleti park funkciójához illeszkedő műtárgyak alakíthatók ki. (9) A Fundoklia-völgy Z-0 jelű övezetében csak sétaút (tanösvény) és pihenőhely valamint a 4144 hrsz-ú telken a tanösvény jellegével harmonizáló fa esőház alakítható ki. (10) a z-vk jelű övezet (városközponti fásított sétány, köztér) előírásai a) az övezet telkén a pihenést szolgáló berendezések-építmények (pad, pergola, szökőkút, szobor, térplasztika, kerékpártároló, stb.) helyezhetők el. A sétány burkolt felülete kizárólag természetes kő vagy térkő elemekből készíthető. b) A terek megvilágítása egységes világítótestekkel és lámpaoszlopokkal lehetséges. c) Az Alsó és Felső utcában terepszint alatt mélygarázs létesíthető. A mélygarázs felett a kialakítandó fás zöldfelületek számára legalább 0,4 m földtakarás kötelező. d) Az övezet területén épület nem helyezhető el (a mélygarázsok kijáratainak kivételével). Az övezetben meglévő épület (Helytörténeti Gyűjtemény) felújítható, de bővítése nem lehetséges. e) Az Alsó és Felső utcai köztereket legalább 20%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani, a mélyparkoló fölötti sétányon is legalább 20%-os növényzeti fedettség biztosítandó. f) Az Alsó utcai harangot meg kell tartani. A Vt-t övezet területén és az Alsó utcában található patak tájépítészeti feltárását, térbe illesztését biztosítani kell. Csobogó, szökőkút, egyéb vízfelületek elhelyezését biztosítani kell. (1) Zöldterület a Szabályozási Terven Z jellel szabályozott jellemzően növényzettel fedett közterület

77 III. Mellékletek TOVÁBBI CÉLOK Az M6 és M7 autópályák elkészültével a közlekedési táblarendszer egyértelműen csökkenteni fogja az átmenő forgalom városközpontba jutásának lehetőségét. A ZöldÉRD adatbázis bővítése: a település további, védelemre érdemes zöld felületeinek felmérése és a legértékesebbek helyi oltalom alá helyezésének kezdeményezése. Fontos lenne a város számos, részben középületek melletti vadgesztenyefájának a precíz, kétszeri lepermetezése az aknázómolyok ellen április vége-május közepe közötti időszakban. A károsítás miatt a város vadgesztenyefái már nyár közepére elvesztik lombjuk legnagyobb hányadát. Kiemelt feladat, hogy a város szennyvízcsatornázásának befejezését követően a felbontások során kivágásra kerülő fákat pótolni szükséges, illetve új facsemeték telepítését szükségesnek tartjuk elvégezni Közlekedésszervezés Közlekedésszervezés célcsoporthoz tartozó programok A forgalomirányító jelzőlámpák összehangolatlanságára utaló forgalomtorlódás általában nem tapasztalható. A Bem tér környékén az M7 autópályára fel és lehajtó forgalom a reggeli és délutáni csúcsidőben okozhat torlódást. TOVÁBBI CÉLOK A csatornázás befejezése után további területek forgalommentes lakó-pihenő övezetbe történő bevonása, sétálóutcák kialakítása. Iparos utca-törökbálinti út csomópontjában lévő körforgalom kiépítése, és az M7 autópálya bővítése. Szilárdburkolatú útszakaszok építése, majd sebességkorlátozás bevezetése a szűkebb utcák tekintetében. Tömegközlekedés fejlesztése KÖZ-1 KÖZ-3 Forgalomszervezés Úthálózat fejlesztése KÖZ-3 Úthálózat fejlesztése KÖZ-1 Forgalomszervezés További a forgalomszervezésre vonatkozó javaslatok: Forgalommentes övezetek, sétálóutcák kialakítása; Az autósok számára egyértelmű tábla-, és információs rendszer kialakítása szükséges, arra nézve, hogyan kerülhetik el a városközpontot, védendő létesítményeket. Ennek eredményeképpen csökkenthető lenne az átmenő forgalom városközpontba jutása; Szükség lenne a forgalmi lámpák összehangolására; Valamennyi keskeny utcában a 30 km/h-ás sebességkorlátozás, valamint a biztonságos közlekedés érdekében a keskeny utcákban az egyoldalú parkolás bevezetése; Tömegközlekedés fejlesztése. MEGVALÓSULÁS: évben lakó-pihenő övezet került kialakításra a Szajkó-Páva-Csalogány- Fehérvári-Pintyőke-Fácán utcák által határolt területen. A várost átszelő országos közlekedési hálózat minden elemének megvalósítása, az M6 autópálya hátralévő szakaszának és csomópontjainak kiépítése, a város belterületét érintő átmenő forgalom csillapítása. Továbbá szükség lenne egy gyűjtőútra, amely az M6 autópálya és a Duna között biztosítani tudná az egyes fejlesztési területek közötti közvetlen kapcsolatot. Kiemelt védelmet igénylő létesítmények lennének a Tüdőgondozó, az oktatási intézmények. Ezek egy részét (Móra Ferenc Általános Iskola, Érdligeti Általános Iskola Túr utcai telephelye) jelenleg még nem éri veszélyes mértékű környezeti zajterhelés. Ezzel szemben azonban számos oktatási intézmény a jelentős forgalmú úthálózat mentén található. Ilyenek például a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Érdligeti Általános Iskola, Kós Károly Szakképző Iskola. A fő- és forgalmi, valamint a gyűjtőutak forgalma határértéket meghaladó zajjal terheli ezen iskolákat. További megoldást jelentene a városon átmenő kerékpárutak létesítése. Érd településszerkezeti tervében szereplő kerékpárút a Duna-menti védőgáton keresztülhaladva ér el az Ófalu közepéig, majd a Kakukk hegyen keresztül a Sánc hegy mögött haladva éri el Százhalombatta területét. Javasoljuk további kerékpárutak létesítését, melyek az egész város területét körülölelik, csökkentve ezáltal a

78 III. Mellékletek gépjárműforgalmat. További célkitűzés lehet a város lakosságának körében a kerékpáron való közlekedés népszerűsítése. MEGVALÓSULÁS: áprilisában az Önkormányzat benyújtotta az Érd Megyei Jogú Város integrált közösségi közlekedésének fejlesztése Megvalósíthatósági Tanulmány című, KÖZOP azonosító számú projektjavaslatot: A projekt célja az érdi elővárosi intermodális csomópont (Érd-alsó) és további 4 elővárosi állomás együttes fogadókészségének fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, valamint a MÁV elővárosi szolgáltatás fejlesztési kihasználásának feltárása. Vizsgálja Érden térségi kapcsolódással az új városi forgalom céljainak megfelelő midibusz hálózat felállítását is. A cél olyan egységes, integrált hálózatfejlesztés, mely a közelmúltban épített Érd-alsó intermodális csomópont, valamint az elővárosi vasút eddig nyújtott előnyeit kihasználva, Érd mind az öt vasútállomásán biztosítja az utas kapcsolatot. Jelenleg a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítése, illetve lebonyolítása zajlik. A benyújtott projektjavaslat további céljait 2.4. fejezetben ismertettük. TOVÁBBI CÉLOK Városon átmenő kerékpárutak létesítése Város lakosságának körében a kerékpáron való közlekedés népszerűsítése Felhagyott ipari és egyéb területek rehabilitációja Felhagyott ipari és egyéb területek célcsoporthoz tartozó programok REHAB-1 Felhagyott iparterületek, bányák rendezése REHAB-2 Felhagyott üzemi területek környezetvédelmi felülvizsgálata REHAB-1 Felhagyott iparterületek, bányák rendezése A felhagyott iparterületek rekultivációja kapcsán megvizsgálandó a további hasznosítás módja, melynek lehetséges megoldásai: felhagyott iparterületek, bányák területrendezése, szabadidős tevékenység, sport és kulturális tevékenységek céljára alkalmas átalakítása, átadása a felsorolt célú és jellegű üzemeltetésre, barna mezős beruházási övezet kialakítása. MEGVALÓSULÁS: Egyes esetekben kártalanítási eljárás van folyamatban. Kezdeményezések indultak részletesebb szabályozási terv elkészítésére, amely a környezetvédelmi, természetvédelmi szempontokat részletesen figyelembe veszi, és esetlegesen a rekreáció irányába is hathat. Felhagyott, ipari jellegű területek találhatóak még a Budafoki út mentén, ezekkel kapcsolatos előrelépésről nincs információ. REHAB-2 Felhagyott üzemi területek környezetvédelmi felülvizsgálata Az illetékes hatóságokkal egyeztetve az iparterületek környezetvédelmi jellegű felülvizsgálatát el kell végezni a felhagyott iparterületek esetében. A felülvizsgálatok célja az érintett területeken a környezeti tényezők állapotának részletes vizsgálata, intézkedések megalapozása a környezetterhelés csökkentése érdekében, az esetleges szennyezések feltárása, kármenetesítése. MEGVALÓSULÁS: 76 Szóbeli információk alapján kérmentesítési folyamatok nem történtek a települési közigazgatási területén. Kiemelhető a szilárd települési hulladéklerakó rekultivációs

79 III. Mellékletek munkáinak folytatása. A felhagyott üzemi iparterületek környezeti állapotvizsgálatáról, rehabilitációs munkálatok megkezdéséről nincsenek információk. TOVÁBBI CÉLOK A város arculatának megítélése szempontjából az útpadkákat, árkokat rendszeren kaszálni kell, a szemétgyűjtést meg kell szervezni. A HULL-4 programpontnak megfelelően az illegális hulladéklerakásokat fel kell számolni. MEGVALÓSULÁS: A felhagyott üzemi területek környezeti állapotfelmérése. Esetleges szennyezések (tevékenységre jellemző) felmérése, műszaki beavatkozási tervek elkészítése. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, a hatályos Alapító Okirata szerint, gondoskodik a város közterületein keletkezett hulladékok elszállításáról, illetve tisztántartásáról Városkép arculatfejlesztés TOVÁBBI CÉLOK A városkép arculatfejlesztés célcsoporthoz tartozó programok VK-2 VK-3 VK-1 Tájidegen területek városképbe illesztése Tájidegen területek városképbe illesztése Közterületek tisztasága Az épületek, építmények jelenlegi arculata illeszkedjen a város rendezettségéhez. Fel kell térképezni az elhanyagolt és megjelenésükben zavaró épületeket, épületegyütteseket, telephelyeket. Az épületek városképbe illesztésével, szükség esetén elbontásával, megfelelő takaró növényzettelepítéssel, kerítésekkel izolálni kell a városképet rontó területeket. A közterületek tisztántartása érdekében további utcai hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezése Szemétszedési akciók szervezése évente több alkalommal A rendezett városkép fenntartása érdekében az árkok, útpadkák rendszeres kaszálása 4.4. Önállóan kezelt hatótényezők Hulladékgazdálkodás Hulladékgazdálkodás célcsoporthoz tartozó programok MEGVALÓSULÁS: HULL-1 HULL-2 HULL-3 HULL-4 Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Korszerű hulladékgyűjtés bevezetése Illegális lerakóhelyek megszűntetése Folyamatban, anyagi forrásokhoz mérten napirenden lévő projektelem. VK-2 Közterületek tisztasága A közterületek tisztasága érdekében az utcai hulladékgyűjtő edényzetek számának növelése, indokolt. A parkokban a zöldhulladék folyamatos összegyűjtését különösen levélhullás idején meg kell szervezni. Ugyancsak meg kell szervezni az egyéb módokon összegyűjtött hulladékok elszállítását. 78 HULL-1 Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata A hulladékgazdálkodási törvény a hulladékgazdálkodás szervezése keretében a települési önkormányzatok számára kötelezővé tette települési hulladékgazdálkodási tervek elkészítését. A törvényi előírások teljesítése érdekében Érd Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási tervét a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály 2004 októberében elkészítette. Az elkészült tervet a Képviselő Testület a 34/2004. (XI. 02.) ÖK. számú rendeletében fogadta el

80 III. Mellékletek A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 37. (1.) bekezdése alapján: A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozói - hat évre készítik el és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatát, a terv készítése óta eltelt időszakról szóló beszámolót a jogszabályoknak való megfelelés érdekében záros határidőn belül el kell készíteni. MEGVALÓSULÁS: A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, aktualizálása év júniusában elkészült, amelyet Érd Város Önkormányzata 83/2009. számú helyi rendeletével elfogadott. HULL-2 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése A korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése az alábbiakat foglalja magában: korszerű hulladékgyűjtés bevezetése, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésére; jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartási rendszer bevezetése és üzemeltetése; ismeretterjesztés, szemléletformálás. MEGVALÓSULÁS: A felülvizsgálat időpontjában is folyik a hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése és folyamatos fejlesztése TOVÁBBI CÉLOK Azon célok végrehajtása, amelyek a felülvizsgálatig nem kerültek megvalósításra HULL-3 Korszerű hulladékgyűjtés bevezetése A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése Jelenleg a településen a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosok becsült száma fő. A településen szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosság számára vonatkozó célkitűzés: 2010-ig a teljes lakosság bekapcsolása. 80 A felsorolt célok elérése érdekében a város területén az alábbi gyűjtőedényzetfejlesztést kell megvalósítani: Az utcai gyűjtőedényzet számának növelését meg kell oldani. A jelenlegi 80 db-ot városképileg elfogadott formájú edényzettel kell növelni, melyeket a település frekventált területein kell kihelyezni. Javasolt darabszám további 80 db. A jogszabályi normák alapján lakosonként 1 db négy rekeszes gyűjtőszigetet kell kialakítani, ez 60 db gyűjtőszigetet jelent (jelenleg 41 db hulladéksziget működik előírásszerűen). A szállítórendszer jelenlegi szállítási útvonalainak teljesítményoptimalizálása megtörtént, ezen változtatni nem indokolt, a bekapcsolandó területek szállítási útvonalát (külterület) teljesítmény optimalizálásával kell megoldani úgy, hogy a gyűjtőkörzetek a leghatékonyabb módon alakuljanak ki. A szállítóeszközök korszerűsítésével fel kell újítani, és tovább kell fejleszteni a jelenleg üzemelő gépparkot. A lerakással, vagy egyéb módon ártalmatlanítható lakossági kommunális hulladékokat a településről el kell szállítani. Ennek érdekében a települési kommunális szilárd hulladék kezelését (ártalmatlanítását, v. hasznosítását) régiós hulladékgazdálkodási rendszer keretében kell megoldani. A lakossági veszélyes hulladékok begyűjtésére 1 db speciális jármű üzembe állítása javasolt a szállítójárművek folyamatos korszerűsítése mellett. MEGVALÓSULÁS: évben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosok száma Érden: főre növekedett. Jelenleg a város területén 44 db, többnyire 4 frakciós hulladéksziget működik. Rendszeresen rendeznek önkéntes hulladékgyűjtési akciókat, példa erre a év áprilisában megvalósult városi hulladékgyűjtési akció, amely az Önkormányzat közreműködésével valósult meg. Az Érd - parkvárosi lakosok, több mint 50 fővel vettek részt az önkéntes hulladékgyűjtési akcióban. Az országos tiszta Magyarországért mozgalom során a TeSzedd akció szintén jelentős sikereket hozott a hulladékmentesítési programban. TOVÁBBI CÉLOK A hulladékgyűjtő szigetek számának további növelése, úgy, hogy a jogszabályi előírások alapján kb lakosra egy szelektív sziget jusson. Ez további 20 sziget telepítését jelenti

81 III. Mellékletek A biohulladék elkülönített kezelésének megoldása (komposztáló és biogáz üzemek létesítése). Lehetőség szerint foglalkozni kell a "háztól-házig gyűjtés bevezetésével is. Biológiailag lebomló szerves hulladék elkülönített gyűjtése A tervezési területen növelni kell: a kerti és közterületi zöldhulladék, valamint a konyhai szerves hulladék elkülönített gyűjtését és komposztálását, A felsorolt célokon túl ösztönözni kell a hulladékok újrahasznosítását támogató technológiák bevezetését, mint pl. útépítési célokra inert hulladékok felhasználása, vagy műanyag hulladékból fröccsöntésre alkalmas granulátum előállítása, majd műanyag termékek gyártása. TOVÁBBI CÉLOK A házi és közösségi komposztálás elterjesztése, a zöldhulladékok helyben történő visszaforgatása, valamint az újrahasználati központok létrehozásának ösztönzése. A zöldhulladék elszállításának gyakoribbá tétele és teljeskörűvé tétele a településen A lakossági szervízhálózat, az újra-használható alkatrészek előkészítésének és felhasználásának bővítése. "Háztól-házig" szelektív gyűjtés lehetőségének vizsgálata A szükséges nyilvántartási rendszerek bevezetése A hulladékgazdálkodási adatok országos szintű gyűjtése és nyilvántartása céljából lépett január 1.-én hatályba az adatszolgáltatásra vonatkozó 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. A rendelet a városi hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez szükséges operatív információs rendszer kialakításának kereteit is megadja. Így a legfontosabb feladat a hulladékokra vonatkozó adat-nyilvántartási és - szolgáltatási kötelezettségeknek érvényt szerezni, illetve hatékony szoftver beszerzése, vagy kidolgozása. A közszolgáltatótól mérési adatokkal alátámasztva kell bekérni a hulladékok összetételét, a biológiailag lebomló anyagok lerakására vonatkozó előírások teljesülését. Tudatformálás, nevelés Meg kell valósítani az ismeretterjesztés, szemléletformálás, tájékoztatás, oktatás képzés megvalósításának eszközeit és tervét, melybe javasolt a civil szervezetek bevonása az alábbiak szerint: Szükséges a lakosság évenkénti legalább egyszeri tájékoztatása a település környezetvédelmi állapotáról szóló beszámoló keretében. Az iskolai és óvodai tananyagba be kell építeni a helyspecifikus ismeretek oktatását. 82 A szelektív hulladékgyűjtés előnyeit népszerűsítő akciókat kell szervezni. Lakossági ismeretterjesztő kiadványok terjesztése. Őszi és téli társadalmi kampányok megszervezése. MEGVALÓSULÁS: A Teleki Sámuel Általános iskola 2006-ban nyerte el először az ÖKO-iskola címet. Az iskola vezetés folyamatos célja a környezettudatos gondolkodásra való nevelés, és a környezettudatos viselkedésre való ösztönzés. E cél érdekében számos intézkedést tettek és a jövőre nézve is meghatároztak újabb célprogramokat. A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium vezetői szintén kidolgozták saját környezetvédelmi stratégiájukat, amelynek végrehajtásán jelenleg is dolgoznak, valamint újabb cselekvési program kidolgozását tűzték ki célul. TOVÁBBI CÉLOK A város területén lévő minden oktatási intézményben környezetvédelmi stratégia kidolgozása, környezetvédelmi célok meghatározása Környezetvédelem, mint tudomány, népszerűsítése HULL-4 Illegális hulladéklerakások felszámolása, rekultiválása Fokozott, és folyamatos ellenőrzéssel meg kell akadályozni az illegális lerakásokat. Szankcionálni kell (jegyzői hatáskör) az elhagyott hulladékok tulajdonosát, vagy annak hiányában a terület tulajdonosát. Megfelelő költségvetési keret elkülönítése ajánlott. MEGVALÓSULÁS: Tárnok Község települési nem veszélyes szilárd hulladéklerakó rekultivációja jelenleg a megvalósítás szakaszában tart év júliusában megkezdődött a hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata, valamint elkészült a rekultivációs engedélyezési terve, aztán 2009-ben a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi működési engedélyt adott ki a Tárnok 063/7 és 063/8 hrsz-ú hulladék lerakó lezárására és utógondozására vonatkozóan

82 III. Mellékletek TOVÁBBI CÉLOK MEGVALÓSULÁS: Az újonnan feltárt hulladéklerakók felszámolása és rekultivációja, pályázat útján történő végrehajtása A város területén áthaladó mindkét vasútvonal mentén lévő zajvédőfal építése, illetve korszerűsítése jelenleg is folyamatban van Zajvédelem Zajvédelem célcsoporthoz tartozó program ZAJ-1 ZAJ-2 Közlekedési zaj csökkentése Szolgáltatási zaj csökkentése ZAJ-1 Közlekedési zaj csökkentése A belváros autóforgalmának folyamatos csökkentésével és forgalomszervezési intézkedésekkel biztosítható a közlekedési zajjal legjobban érintett utcák mentesítése. A további, jelentős forgalmi zajjal terhelt területek esetében felül kell vizsgálni azok funkcióváltási lehetőségét annak érdekében, hogy a kevésbé érzékeny, szolgáltató létesítményekkel történő árnyékolással mérsékelni lehessen a zajterhelést. Az önkormányzati tulajdonú épületek esetében a forgalmas útszakaszok mentén a környezeti zajterhelési határérték túllépés kompenzálására a meglévő, és megmaradó (lakó) épületek homlokzati szerkezeti elemeinek felújításával, a nyílászárók fokozott hanggátlásúvá történő átalakításával kell biztosítani a belső téri zajterhelési határértékek teljesülését. Csendes övezeteket kell kialakítani a rendeltetése miatt a zaj ellen fokozott védelmet igénylő egészségügyi és oktatási, művelődési létesítmények környezetében. Ilyen kiemelt védelmet igénylő létesítmények lennének a Tüdőgondozó, az oktatási intézmények. Ezek egy részét (Móra Ferenc Általános Iskola, Érdligeti Általános Iskola Túr utcai telephelye) jelenleg még nem éri veszélyes mértékű környezeti zajterhelés. Ezzel szemben azonban számos oktatási intézmény a jelentős forgalmú úthálózat mentén található. Ilyenek például a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Érdligeti Általános Iskola, Kós Károly Szakképző iskola. A fő- és forgalmi, valamint a gyűjtőutak forgalma határértéket meghaladó zajjal terheli ezen iskolákat. ZAJ-2 Szolgáltatási zaj csökkentése A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló a 33/2005. (IX. 20.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2000. (V. 22.) Önkormányzati rendelet szabályozza a szolgáltatás általi zajkibocsátás mértékét. Ennek betartatása az Önkormányzat feladata. MEGVALÓSULÁS: Ezen célkitűzéssel kapcsolatosan nem állnak rendelkezésre információk. TOVÁBBI CÉLOK A főnél népesebb városokra június 30-ig stratégiai zajtérkép és július 18-ig intézkedési terv készítése, valamint ezek szükség szerinti, de legalább ötévenkénti felülvizsgálata. Az intézkedési tervek megvalósítása elsősorban azokon a sűrűn lakott területeken, ahol a zajterhelés 75 db-nél magasabb. Zajcsökkentést célzó intézkedések megtétele a főnél kisebb népességű településeken. A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása (pl. csendes övezet, illetve zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület kijelölése; zajkibocsátási határérték megállapítása, ellenőrzése). A helyi lakosság tájékoztatása, szemléletformálása. A vasúti zajhatás csökkentése érdekében hanggátló falak létesítése szükséges a vasútvonal mentén

83 III. Mellékletek 4.5. A program megvalósításához szükséges intézményi tevékenységek Intézményi tevékenységek INT-1 INT-2 INT-3 INT-4 INT-5 TOVÁBBI CÉLOK Környezetvédelmi rendeletek megalkotása Környezetvédelmi alap pénzeszközeinek biztosítása Környezetvédelemmel, környezet egészségüggyel kapcsolatos adatok összegyűjtése és értékelése Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése Természeti, környezeti és helyi értékek bemutatása A célok megvalósítására kezdeményezések történtek, operatív végrehajtási programok előkészítése folyamatban van. Az INT-1 INT-5 feladatok realizálása továbbra is célelőirányzat. változó mértékű, ugyanakkor a fejlesztések működési, pénzügyi és környezeti fenntarthatósága meghatározó szempont kell, hogy legyen a fejlesztések végrehajtásánál. Az elvek érvényesítésével a program maximálisan törekszik az EU fejlesztési prioritásokhoz történő igazodáshoz, amely a as programozási időszakban elősegíti a sikeres pályázati szereplést. Az Érdi kistérség területfejlesztési koncepciójának célrendszere A kistérség infrastrukturális színvonalának és ellátottságának fejlesztése, a térségi együttműködésből adódó előnyökkel A közintézményi szolgáltatások elérhetőbbé tétele, a lakossági alapellátás intézményi és szolgáltatási háttere javítása A kistérség versenyképessé tétele, fenntartható, több lábon álló gazdaság kialakítása Regionális programok R-1 Társulási programok R-2 Ökocentrum kialakítás 4.6. Térségi kapcsolatok Kistérségi programok A programok előkészítésénél az érintett szaktárcákkal történő konzultációt javasoljuk, melynek eredményeként a térségi kapcsolatok eredményeként lehet a konkrét programokat kialakítani. KT-1 Társulási programok MEGVALÓSULÁS: MEGVALÓSULÁS: Folyamatban. A Nemzeti Környezetvédelmi Program alapján cselekvési programok előkészítése 2012 év elejére várhatóak. A főváros kapujában fekvő Érdi kistérség mind földrajzi, mind közlekedési helyzetét kihasználva, fejlett gazdasággal és növekvő népességgel bíró térség, mely a szükségleteket teljes körűen kielégítő intézményi és infrastrukturális rendszerre alapozva lakosságának fenntartható magas életminőséget, a térségben működő vállalkozásoknak és a befektetőknek versenyképes üzleti környezetet nyújt, valamint a Duna-mente természeti és táji potenciáljával hatékonyan élve, rekreációs és idegenforgalmi szerepe is bővül. TOVÁBBI CÉLOK Cselekvési program létrehozása. A stratégiai cél eléréséhez olyan horizontális elvek kerültek meghatározásra, amelyek a stratégiai feladatok kidolgozásánál fontos szempontként szerepeltek. Az egyes fejlesztési elvek súlya a tervezés különféle szintjein és a témaköröknek megfelelően

84 III. Mellékletek 4.7 Környezeti nevelés, oktatás A környezeti nevelésben és oktatásban eddig megvalósult előrelépések MEGVALÓSULÁS: Teleki Sámuel Általános Iskola Az iskola 2006-ban nyerte el először az ÖKO-iskola címet. folyamatos cél a környezettudatos gondolkodás, viselkedés. Mindennapjaikban A környezettudatos gondolkodás megvalósításért tett intézkedések széleskörűvé tétele, hagyományok megőrzése, feladatok végrehajtása: Évente két - három alkalommal hulladékgyűjtés szervezése az iskola tágabb környezetében. Állandó elemgyűjtő konténer kihelyezése, ahova a tanulókon kívüli személyek is hozhatnak veszélyes hulladékot. Szelektív hulladékgyűjtés és szelektív hulladékgyűjtő sziget működtetése az iskola területén. Az iskola vásárolt egy műanyagflakon zsugorítót, amelyet a Diákönkormányzat működtet Évente két alkalommal szülők bevonásával parkosítási akció szervezése. A legszebb tanterem, a legápoltabb udvarrész verseny meghirdetése Az SZMK, iskolavédőnő bevonásával egészséges életmód vetélkedő szervezése évi két alkalommal Versenyek, kirándulások szervezése a környezetvédelemmel kapcsolatosan (Madarak-fák napja, Víz világnapja, Föld napja), A zöldsportok keretében gyalogtúrák, kerékpártúrák szervezése, Folyamatos madár megfigyelés és madárvédelem Az erdei iskola programjaiban kiemelt szerepet kap a természetvédelmi területek megismerése, védelme 6 db komposztáló készült el alapítványi segítséggel Újrahasznosított papírok használata Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programok megrendezése, amelyek beépültek az órák anyagába: Szitakötő program és a VEOLIA program, A tanulók és családjaik rendszeres részvétele az egyéb szervezetek által meghirdetett természetvédelmi, környezetszépítési programokon. Az iskola vállalásai az elkövetkezendő két évre vonatkozóan: Fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó projekthét megrendezése Komposztáló folyamatos üzemeltetése Fenntarthatóságra nevelés területén pedagógus-továbbképzésen való részvétel. Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium környezetvédelmi stratégiája Évente 2 papírgyűjtés Egész évben szelektív elemgyűjtés Műanyagpalack gyűjtés Mozgás- Egészség- Környezet témahéten: Környezetvédelmi feladatok, az egészséges életmód vetélkedő keretein belül Moduláris oktatás: Megújuló energiaforrások Parlagfű gyűjtés Iskolán kívül: Fundoklia-völgy takarításában való részvétel Víz világnapi programon való részvétel Vízmű szervezésében TOVÁBBI CÉLOK A környezeti nevelés, szemléletformálás megvalósítása az élethosszig tartó tanulás teljes folyamatában. Fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások térnyerése. A környezeti információkat biztosító rendszerek fejlesztése, az információk hatékonyabb terjesztése. Az iskolák működtetésében a környezettudatos szemlélet és gyakorlat erősítése A környezettudatosság és a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek erőteljesebb megjelenítése az oktatási segédanyagokban; a környezet iránt felelős magatartást kialakító, tapasztalatokat és ismereteket nyújtó, valamint készségeket fejlesztő tevékenységek erősítése az oktatási-nevelési folyamatban

85 III. Mellékletek Meglévő programok fenntartása és kiterjesztése (Zöld Óvoda, Ökoiskola, Erdei Óvoda és Erdei Iskola Program, GLOBE, BISEL, Duna Ismerettár). Az iskolák és helyi közösségek, szülők együttműködésének erősítése a környezeti nevelés által elért eredmények fenntartása érdekében. 5. ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLAT Az Önkormányzat feladata Nevelési-oktatási intézményekben folyó egészség- és környezeti nevelési törekvések, valamint a környezettudatos működés ösztönzése, támogatása. Oktatási intézmények feladatai: Környezeti nevelési és oktatási koncepció kidolgozása és érvényesítése a működés során. Az iskolák működésének környezetközpontúvá tétele (pl. energia- és vízhasználat mérséklése, a felhasznált eszközök és anyagok körében a hasznosítottak arányának növelése, az iskolai büfékben árusított termékek körében az egészséges, organikus gazdálkodásból származók, hulladékszegények arányának növelése). Lakosság, társadalmi szervezetek feladatai: Az iskolák és a szülők együttműködésének elősegítése, ösztönzése a környezeti nevelés terén. Érd Megyei Jogú Város budapesti agglomerációban, Pest megyében fekszik. A település 1978 óta város, 2006 óta megyei jogú város. A város regionális szerepe és természeti adottságai, mind-mind a környezetvédelem prioritását indokolják. A település első környezetvédelmi programja eleget téve a jogszabályi előírásoknak évben készült el. A tervanyag rendszerezte a környezeti elemek és rendszerek állapotát és célokat, célkitűzéseket határozott meg azok javítása, illetve fenntartása, megóvása érdekében. Az évi LIII. környezetvédelmi törvény 47 (2) bekezdésének értelmében: A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását és a programot szükség szerint de legalább kétévente- felülvizsgálja. A fenti, törvényi hivatkozott szabályozás a környezetvédelmi programra vonatkozó 2 éves felülvizsgálati kötelezettséget már ugyan nem írja elő, de mindenképp - a rövidtávú célok megvalósulási eredményeinek értékelése végett javasoljuk a kitűzött célok megvalósulásának kétévenkénti felülvizsgálatát. A program felülvizsgálatával, dokumentáció összeállításával Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata cégünket, az -t (3100 Salgótarján, Irinyi jános. út 6.) bízta meg. Korábban készült dokumentációk áttanulmányozásával, valamint helyszíni bejárások tapasztalatai, közszolgáltatók, szervezetek adatszolgáltatása alapján került összeállításra jelen dokumentáció. A felülvizsgálat célja azonban nem csupán a már kitűzött célok megvalósulásának vizsgálata, hanem újabb célkitűzések meghatározása a település környezeti állapotának javítása érdekében. A város környezeti teljesítményében jelenleg meghatározó szerepet játszó közszolgáltatók és egyéb szervezetek adatszolgáltatására alapozva aktualizáltuk és egyben felülvizsgáltuk a éven elkészült települési környezetvédelmi programot

86 III. Mellékletek KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton kívánunk köszönetet nyilvánítani Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata munkatársainak, kiemelten Csehné Szrnka Hortenzia úrhölgynek, lelkiismeretes, közvetlen és segítőkész együttműködéséért, amelynek eredményeképpen elkészülhetett a település környezetvédelmi programjának felülvizsgálata. Továbbá megköszönjük az alábbi közszolgáltatók, egyesületek adatszolgáltatását, a további célok megvalósításához nyújtott javalaslataikat. FOTÓK A "VIRÁGZÓ ÉRDRŐL" 2011 (Készítette: ) Ezek az alábbiak: - Érd Közterület-fenntartó Intézmény - Érd és Térsége Víziközmű Kft. - Érd-Kom Kft. - Érdi Környezetvédő Egyesület A Program megvalósításhoz a jövőben sok sikert kívánunk

87 III. Mellékletek

88 III. Mellékletek Melléklet a 375/ (X.20.) KGY. határozathoz ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 96 A belső ellenőrzés évi terve A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI.26.) Kormány rendelet 21. előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát. Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: a,) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a kockázatelemzésre b,) a tervezett ellenőrzések tárgyát c,) az ellenőrzések célját d,) az ellenőrzendő időszakot e,) a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását f,) az ellenőrzések típusát és módszereit g,) az ellenőrzések ütemezését h,) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését i,) a munkaidő mérleget. Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra. Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz. A kockázati tényezők feltárása és értékelése A kockázatelemzési folyamat célja, hogy a tevékenységeknél azonosítsa, elemezze és dokumentálja a Polgármesteri Hivatal folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat. A Polgármesteri Hivatal egyes szakterületeit ellátó irodák, csoportok meghatározták a tevékenységükkel kapcsolatban felmerülő kockázati tényezőket. A kockázati tényezők besorolása az alábbi fő kategóriák szerint történt: Általános kockázatok: infrastrukturális, gazdasági, jogi és szabályozási, politikai, piaci, elemi csapás; Pénzügyi kockázatok; Tevékenységi kockázatok; Működési-stratégiai kockázatok; Emberi erőforrás kockázatok

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre,

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre, *10*11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelete A közterület használatról *11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés képviselő-testületi ülésre Nagykovácsi, 2011. január 26. Előterjesztő:. Előadó: Dr. Zakály Erzsébet igazgatási előadó. Melléklet: Rendelet tervezet Véleményezi: PB E- 5 Polgármester:.. Jegyző:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben)

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1. HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. JÚLIUS 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 19/2008.(VII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK RENDJÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2000.(IX.8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A közterület-használati hozzájárulás

A közterület-használati hozzájárulás ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK közterület használati hozzájárulásról szóló módosított 5/1996.(06.02.) rendelete egységes szerkezetben 1 A közterületek célszerű, gazdaságos, környezeti,

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló 15/2004. (IV. 1.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2005.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2007.(III.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A közterület használatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez,

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez, Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2008.(VI. 27.) rendelete a közterület használatáról szóló, többször módosított 19/2000. (IX.11.) rendelet módosításáról Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2002 (XII.12.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/ 10- /2015. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához 6/1. Napirend ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához Tisztelt Képviselő-testület! Tompa László 2120 Dunakeszi, Lehár F. u. 50. szám alatti lakos 2010. május 1. napjától

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) 1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) Fülöpszállás

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009. (XII.20.) rendelete a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva a 3/2010.(II.05.), 7/2010. (IV.10.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-049 : (53) 360-049 Előterjesztés előkészítésében közreműködött: Hatósági és Építésügyi Osztály Településfejlesztési Osztály Az

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én.

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2011. (XII...) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I.1. Általános saját hatáskörök Kezdeményezheti a polgármester intézkedését,

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 -./l/ bekezdésében

Részletesebben

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu Község Képviselő-testületének 12/2004.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu község

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI. 28.) rendelete a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XI. 09.) rendelete. a közterületek használatáról 1. Általános rendelkezések

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XI. 09.) rendelete. a közterületek használatáról 1. Általános rendelkezések Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XI. 09.) rendelete a közterületek használatáról 1 Balatonederics Települési önkormányzat képviselő-testülete a településen lévő közterületek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Tisztelt Képviselőtestület! I. 1.) Előzmények: ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról

Részletesebben

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról I. Bevezetı Csörög Község Képviselı-testülete /továbbiakban: képviselı-testület/

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Közterület használata és a közterület-használati engedély

A rendelet hatálya. Közterület használata és a közterület-használati engedély 1 Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(III.18.) Önk. sz. rendelete a közterületek használatáról és rendjéről (egységes szerkezetben) Módosítás: 5/2012.(III.13.) Ör; 16/2012.(XI.14.)

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2..

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2.. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001.(IX.24.) számú rendelete a közterület-használat engedélyezéséről, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2008.(XI.28) számú rendelettel,

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 17/2008./V.26./sz.rendelete A közterület használatának engedélyezéséről és használatbavételi díjairól Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben