Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál december 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30."

Átírás

1 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként valamely doktori iskolát működtető intézménynek akkreditációs nyilatkozatot? adattartalomról nyilatkozott MAB minősítés drótpostacím telefonszám Elérhetőségek tudományos fokozat, cím fokozat megszerzésének éve fokozat tudományága fokozatot kiadó intézmény neve tudományos fokozat, cím fokozat megszerzésének éve fokozat tudományága fokozatot kiadó intézmény neve tudományos fokozat, cím fokozat megszerzésének éve CSc 1981 szociológia MTA fokozat tudományága fokozatot kiadó intézmény neve 2000 Jelenlegi munkahelyek Wesley János Lelkészképző Főiskola teljes állású főiskolai tanár Témavezetés témavezetői tevékenysége során eddig vezetésére bízott doktoranduszok száma

2 ezek közül abszolutóriumot szerzettek száma témavezetettjei közül fokozatot szereztek: témavezetettjei várható védéssel: jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható évével: kutatási terület Témakiírások Kutatás Településszociológia (helyi társadalom); Családszociológia; Társadalomtörténet; Romológia cigányok életkörülményei; Művelődésszociológia a kultúra társadalmi meghatározottsága jelenlegi kutatásainak tudományága szociológiai tudományok Közlemények A legfontosabb 5 publikációm 2007 és 2011 között: 2009 A művelődés társadalmi meghatározottságai In. Sub Rosa A kultúráért; Kultúraközvetítők Társasága, Tercia Print Kft. 2009; p Bölcsőtől a sírig - cigány kultúra elemei In: Török József (szerk): X. közművelődési Nyári Egyetem Kultúrák között. Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ, Szeged, 2009 A magyarországi cigányság történetének vázlata In: Bánlaky Pál (szerk): Alapismeretek cifgányokról (romákról) szociális munkásoknak, Wesley János Kiadó, Budapest, 2007, p Megöllek, testvérem. Tanulmányfélének álcázott jajkiáltás. Tekintet, 2009/6, p.

3 2007 Alapismeretek cigányokról (romákról) szociális munkásoknak (szerk., részben írt) Wesley János Kiadó, Budapest, 2007, 189 p. A legfontosabb 5 publikációm 2002 és 2006 között: 2006 A helyi társadalom mint kultúraközvetítő közeg In: Tér, Társadalom, Kultúra, Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ, Szeged, 2006, p Cegléd szociális térképe (Társszerő: Kevy Bea), Cegléd Város Önkormányzatának kiadása, Cegléd, Családszociológia, Wesley János Kiadó, Budapest, első megjelenés 2001, azóta több újranyomás a legjelentősebbnek tartott 10 közlemény összegzett impakt faktora: ezekre történt független hivatkozások száma: Tudománymetriai adatok Tudományos közlemény- és idézőlista az akkreditációnál figyelembe vehető 90 tudományos közleményeinek száma: összes tudományos közleményeinek száma: monográfiák és szakkönyvek: monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: külföldön megjelent, figyelembe vehető tudományos közleményei: hazai kiadású, figyelembe vehető idegen nyelvű közleményei: összes tudományos közleményének független idézettségi száma: Akkreditációs szempontból jelentős egyéb információk

4 Publikációs jegyzék (A WJLF könyvtársa által készített jegyzék) Mivel a szerző publikációs tevékenysége sok esetben nem azonosítható be pontosan, tekintettel sok évtizedes munkásságára, a meglév ő bibliográfiai adatok és szakkönyvtári nyilvántartások alapján bontatlan kronologikus publikációs listát készítettünk a legfrissebb publikációtól elindulva. Önálló könyvek, kiadványok, társszerz ős munkák 1. Itthon vagyunk? Falusi cigányok: élethelyzet, el őítéletek, rasszizmus (megjelenés alatt) társzerz ő Kevy Bea; 154.p. 2. Alapismeretek a cigányokról (romákról) szociális munkásoknak (2004) Wesley-könyvek sorozat, Wesley János Kiadó, Budapest, 189 p. 3. Cegléd szociális térkép (2001) társzerz ő Kevy Bea, Cegléd Város Önkormányzatának kiadásában, 124. p. 4. Családszociológia (2001) Wesley Könyvek, Wesley könyvek szociális munkásoknak sorozat, WJLF kiadása, Budakeszi, 146.p szülötte földünkön helyünk legyen" Falusi (és nagyvárosi) cigányok: élethelyzet, viszony a többiekhez, el őítéletek (2000) társzerz ő Kevy Bea, Agroinform kiadó, Budapest, 124 p. 6. Családok a városban. A családok bels ő viszonyai és kapcsolatai Salgótarjánban (1999) Népjóléti Képzési Központ sokszorosított kiadványa, 82 p. 7. Szociális térkép. Salgótarján város családjainak szociális helyzete (1999) Népjóléti Képzési Központ sokszorosított kiadványa, 66 p. 8. A terület és településfejlesztés társadalmi összefüggésrendszere (1999) társzerz ők Bokor Béla és Tóth József, Humán szervez ő (munkaügyi) menedzser sorozat, JPTE Feln őttképzési és Emberi Er őforrás Fejlesztési Int., Pécs, 306 p. 9. Családszociológia (jegyzet) (1999) Népjóléti Képzési Központ sokszorosított kiadványa, 202 p. 10. A gyermekvédelmi támogatás hatékonysága a hátrányos helyzet ű cigány gyermekek problémáinak megoldásában (1998) Népjóléti Minisztérium, 24 p 11. M űvel ődési házak kofamérlegen: kísérlet a "kirajzások" (1995-ös el ővizsgálat és 1996-os vizsgálat) néhány adatának elemzésére (1997) Magyarország kulturális állapota sorozat, Új Mandátum, Budapest, 48 p. 12. Oldalnézetb ől. Esszék és tanulmányok (1995) Vita Kiadó és Nyomda Kft., Budapest, 174 p. 13. Hátrányos helyzet ű és hanyatló kistérségek újjászervez ődésének felgyorsítása bels ő erőforrás-fejlesztéssel (1994) társszerz ő: Zichy László, Népjóléti Minisztérium, 10p 14. Települési és térségi családpolitika (1994) társszerz ő : Bene Béla, Családpolitikai Füzetek sorozat, Népjóléti Minisztérium, Budapest, 98 p 15. Cigánycsaládok vizsgálata (1993) Népjóléti Minisztérium, Budapest, 90 p. 16. Esztergom A szent és gyámoltalan város (1992) Közrem.: Ortutay András, Pifkó Péter,

5 MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 127 p. 17. Értelmiség egy kisvárosban (1990) Szociológiai tanulmányok sorozat 30., MTA Szociológiai Kut. Int., Akadémiai Kiadó, Budapest, 315 p. 18. Társadalmunk szerkezetének alakulása a 80-as évtizedben (1990) Vitairatok a művel ődésről sorozat, Művel ődéskutató Intézet, Budapest, 55 p 19. A vidékiség tünetei. Tanulmányok a kisvárosról és a kisvárosi értelmiségr ől (1989) Békés Megyei Könyvtár házinyomdája, Békéscsaba, 97 p. 20. Kim űvelt emberfők sokasága" Az értelmiség szerepe, értelmiségpolitika hazánkban (1987) MSZMP Zala Megyei Bizottság Propaganda és M űvelődési Osztálya, Zalaegerszeg, Tanulmányok a kapitalizmuskori Magyarországról III. A parasztság (1987) Művel ődési Minisztérium Vezet őképző és Továbbképz ő Intézete és ELTE BTK Szociológiai Intézet közös kiadványa, Budapest, 92 p. 22. Tanulmányok a kapitalizmuskori Magyarországról II. A középosztály (1986) MM VTI kiadványa, Budapest, 55 p. 23. Tanulmányok a kapitalizmuskori Magyarországról I. Társadalomszerkezet a kapitalizmuskori Magyarországon (Elmélet és empíria) (1985) MM VTI, Budapest, 28 p. 24. Értékek és közösségek; az értékállapot (1985) M űvelődési Minisztérium Vezet őképz ő és Továbbképző Intézete, Budapest, 51 p 25. Orvosok Magyarországon (1981) társszerz ők: Kérész Gyuláné és Solymosi Zsuzsa, Akadémiai Kiadó, Budapest, 216 p. 26. A bajai értelmiség szerkezetváltozása [kandidátusi értekezés] (1980) gépirat, Budapest, 253 p. 27. Azon túl ott a tág világ (1979) társszerz ő: Varga Csaba, Gyorsuló Id ő sorozat, Magvet ő Kiadó, Budapest, 190 p. 28. Helyzetkép Szociológiai felmérés az olvasótáborokról (1978) társszerz ők: Havas Katalin és Somorjai Ildikó, KMK kiadása, Veszprém, 111 p. 29. Az orvostársadalom összetétele, bels ő rétegezettsége és szakmai életútja. Kutatási beszámoló (1978) társszerz ők: Kérész Gyuláné, Solymosi Zsuzsanna, Szociológiai füzetek sorozat, 16., Oktatási Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási F őosztály, Budapest, 293 p. 30. A munkásfiatalok munkával való azonosulásának és munkahelyi beilleszkedésének néhány kérdése (1976) társszerz ő : Kolosi Tamás, ÁIB Titkárság kiadványa, 49 p 31. A munkásfiatalok munkával való azonosulása és munkahelyi beilleszkedése (1975) társszerző: Kolosi Tamás, Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet sokszorosított kiadványa, Budapest, 298 p. 32. Lenin and sociology. Some Theoretical Problems (1970) MTA Szociológiai Kutató Csoport sokszorosítása, Budapest, 14 p. 33. Szabadság és engedelmesség (1966) Zrínyi Kiadó, Budapest, 55 p. Szakcikkek, tanulmányok

6 1. A művelődés társadalmi meghatározottságai (2009) In: Sub Fehér Rosa A kultúráért, Kultúraközvetít ők Társasága, Tercia Print Kft p (másodközlés) 2. Bölcsőtől a sírig a cigány kultúra elemei (2008) In: Török József (szerk.): X. Közművelődési Nyári Egyetem Kultúrák között, Csongrád Megyei Népm űvel ők Egyesülete, Csongrád Megyei Közm űvel ődési Tanácsadó Központ, Szeged 3. A magyarországi cigányság történetének vázlata (2007) In: Bánlaky Pál (szerk.): Alapismeretek a cigányokról (romákról) szociális munkásoknak, Wesley J. Kiadó, Budapest, p. 4. A művelődés társadalmi meghatározottságai (2006) In: Török József (szerk.): VIII. Közművel ődési Nyári Egyetem M űvel ődés műveltség, Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ, Szeged, p 5. A helyi társadalom, mint kultúraközvetít ő közeg (2006) In: Török József (szerk.): VII. Közművelődési Nyári Egyetem el őadásai, Tér - társadalom - kultúra, Csongrád Megyei Közművel ődési Tanácsadó Központ, p. 6. A múlt nem befejezett... (2001) társszerz ő: Kevy Bea In: A falu /3, p 7. Emlékek villanása... (G. J. emlékére) (2000) In: Tekintet, 2000/6, p 8. Találkozás?... (2000) Társszerz ő : Kevy Bea In: A falu /4, p 9. Cigányok a faluban (2000) társszerz ő: Kevy Bea In: A falu /1, p 10. Az évi parlamenti választások Bács-Kiskun megyében (2000) In: B őhm Antal et al (szerk.): Parlamenti választások, politikai szociológiai körkép, Századvég Kiadó, MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest 11. Kistérségek válság és fejlesztési lehet őségek (1999) In: Hantó Zsuzsa (szerk.): Magyar falvak a szocializmus után, Térségfejlesztési ismeretek fels őfokon sorozat, Kereskedelmi és Gazdasági F őiskola, Szolnok, 9-33 p 12. A kisváros értelmisége (1999) In: Váci Híd / 5-7 szám, 2-4 p 13. Ember, közösség, érték századvégi leltár (Utak, tévutak, sivatag, dzsungel) (1999) In: Tekintet, 1999/2-3, 9-24 p szülött Földünkön helyünk legyen... cigányballada négy felütésben (1999) társszerz ő : Kevy Bea In: Tekintet, 1999/1, p 15. Párhuzamok. A magyar és a nyugat-európai fejl ődés néhány mozzanatának egymás mellé helyezése (1998) In: Bárdos István és Beke Margit (szerk.): Ministerio Nemzetközi történész konferencia el őadásai, Esztergom-Budapesti Érsekség, Prímási Levéltár, Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány, Esztergom, p 16. Agrárértelmiség a változásokban (1997) In: Kovács Teréz (szerk.): A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. IV. Falukonferencia MTA RKK, Pécs, p

7 17. Quo vadis... agrárértelmiség? (Portrévázlatok, kevéske kommentárral) (1997) In: Tekintet, 1997/2-3, p 18. Kérdések válaszolva és válaszolatlanul (1997) In: A falu /1, 7-12 p 19. Új társadalmi szerz ődés" szükségessége a kultúrában (1997) In: Striker Sándor (szerk.): Lidérces mennyország. A kultúra szerepe a változó világban, Országos Tudományos Konferencia, Gy őr, márc , Magyar M űvel ődési Intézet, Budapest, p 20. Ugrómókus, zöldbáró most micsoda? Agrárértelmiség a változásokban utak és sorsok (1996) In: A falu /4, p 21. Az értelmiség vidéken (1996) társszerz ő : Szoboszlai Zsolt In: Tekintet 1996/5-6, p 22. Helyi társadalom és a m űvelődés otthona (1996) In: Szabó Károly (szerk.): Közművelődési tanulmányok 1996, JPTE és MH Humán F őcsoportfőnökség, p (AZ 1993-as azonos cím ű anyag átdolgozott és kib ővített változata) 23. Kiegészítő megjegyzések Gyarmati György A rendszerátalakítás els ő parlamenti ciklusa című tanulmányához (1996) In: Mozgó Világ /8, p 24. Családi egzisztenciatípusok (javaslat egy hipotézisre) (1996) In: Hidy P. (szerk.): Az id ő az életmódban, Békési Műhely különszáma, Colorprint Bt., Békéscsaba, p 25. Európai álom álmaink Európáról. Európai kultúra- Európai Unió (1995) In: Tekintet 1995/ p 26. A családi gazdálkodás lehet őségei és esélyei falun (1995) In: A falu /2, p 27. Integrációs törekvések a helyi társadalmakban (1995) In: Szoboszlai Zsolt (szerk.): A tér és társadalom. Szolnoki Nyári Egyetemen elhangzott el őadások jún , Juss Alapítvány- MTARKK ATI Szolnoki Társadalomkut. Csoportja, Szolnok, 7-23 p 28. A falu társadalmának átalakulása (1994) In: Agrártörténeti Szemle 36. (Rendszerváltás és következményei falun konferencia anyaga) 1994/1-4, p 29. Kistérségek eszme és valóság (válasz a Juss körkérdésére) (1994) In: Juss , p 30. Riadt tunyaság. Egészen szubjektív szociográfia Tiszasasról (1994) In: Juss / p 31. Társadalomtörténeti keretek (1994) In: Zichy László (szerk.): Pszichodráma és családdinamika, Családpolitikai füzetek, Nemzetközi Családév Titkársága, p 32. Kistérség és szociálpolitika (1994) In: A falu /3, p 33. Előszó- Család-helyi társadalom, szociálpolitika és térségfejlesztés (1994) Irt: A falu /3, 5-6 p

8 34. Orvos a faluban (1994) társszerz ő : Kovács Pál In: A falu /3, p 35. Fióknak szánva (T űnődések magamban, 3 tételben) (1994) In: Tekintet 1994/3-4, p 36. Ki és hogyan kezdje el? Térségi egyenl őtlenségek: diagnózis és terápia (1994) In: Napi Gazdaság /70. (márc. 26.) 14 p 37. Helyi társadalom és a m űvelődés otthona (1993) In: Szabó Károly (szerk.): Közművelődés a társadalmi változásokban tanulmánykötet, Magyar Honvédség Közművelődési és M űvészeti F őigazgatósága és Honvéd Kulturális Egyesület közös kiadványa, Budapest, p 38. Térségfejlesztési programok tapasztalatai, az önkormányzatok együttm űködését akadályozó tényez ők (1993) In: Csefkó Ferenc, Pálné Kovács Ilona (szerk.): Tények és vélemények a helyi önkormányzatokról, MTA RKK, Pécs, p 39. Algyő. Egy városrész- falu intézménytérképe" (1993) In: A falu /1, p 40. Az önkormányzatok m űködése és a helyi társadalom politikai kultúrája (1992) In: Beszteri Béla(szerk.): A kultúra jelene és jöv ője, Eötvös Károly M. Könyvtár, Veszprém, p A helyi politizálás lehet őségei (1992) In: Juss /4, p 42. Régió egyetem fels őfokú gazdaság- és társadalomszervez ő szakemberképzés (1992) társszerző: Zichy László, In: Lados M., Kocsis Zs. (szerk): A regionális tudományok integrálása a fels őoktatásba: Területi szemlélet a közgazdaságtudományban avagy van-e regionális gazdaságtan Magyarországon? MTA RKK, Gy őr, p 43. A készül ő szociális törvényr ől (1992) társszerz ő : Jávor András In: Magyar Közigazgatás /7, p 44. A társadalom nélküli lakóhely (1992) In: Török József (szerk.): Algy ő. Településvázlatok 3. Algyői Településrészi Önkotinányzat, Szeged-Algy ő, p 45. Önkormányzat lesz ez? Félelem, reménykedés, tartózkodás: helyhatósági választás Esztergomban (1992) In: B őhm Antal és Szoboszlai György (szerk.): Önkormányzati választások 1990, MTA Politikai Tudományok Intézete, p. 46. A helyi hatalom m űködésmódjáról (1991) In: Vörös Gizella (szerk.): Lokalitás, kultúra, önkormányzat. A konferencia rövidített jegyz őkönyve (1991. okt. 18.), Vita kiadó, Budapest 47. A helyi hatalom m űködésmódjáról (1991) In: Juss /4, p 48. Tördelt polgárosodás (1991) In: Tekintet 1991/2, p 49. Mese az önkormányzatról. Tanulságos történet arról, hogy mi és hogyan történt kisvárosainkban a rendszerváltás betet őzése gyanánt (1991) In: Napóra /1, 3-8 p 50. Értelmiség egy kisvárosban. Részlet némi kiegészítéssel a könyvb ől (1990) In: Ártér, Bajai Kulturális Szemle, 1990/1, 8-13 p

9 51. Töprengés a rendszerváltásról (1990) In: Juss /4, p 52. Kik vannak felül?... mármint a társadalomban... (1990) In: Napóra /11, 6-10 p 53. Szubjektív tudósítás Észak- Dunántúlról (1990) In: parlamenti választások 1990 (politikai szociológiai körkép), MTA Társadalomtudományi Intézet, p 54. Szóvirág és realitás. Pártok és a helyi hatalom (1990) In: Tekintet 1990/6, p 55. Kisváros, közélet, értelmiség (1990). In: Füzi László, Pintér Lajos, Szekér Endre (szerk.): Forrás antológia, , Városi Tanács - Bács-Kiskun Megye Tanácsa, Kecskemét, p. 56. A parasztság kialakulása Magyarországon (1990) In: Várnai Györgyi (szerk.): Logosz Tanulmánykötet, ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitikai Tanszék, Budapest, p. 57. Várospolitika - város a politikában (1990) In: Új Forrás /3, 7-20 p 58. A vidékiség tünetei. Részletek (1990) In: Kulcsár László, Hársfalvi Tamás (szerk.): Agrárszociológiai szöveggy űjtemény köt , GATE, Gödöll ő 59. A kultúra műhelyei a helyi társadalomban (Történeti és jelen idej ű megközelítésben) (1990) In: Helyi társadalom és m űvel ődés, Derkovits M űv. Központ, Leninváros, 1-25 p 60. Érték -értékrend - értékválság (1990) In: Juss /2, p 61. Most mit (t)együnk? Filozófiai allegória a szakócáról és a k őbaltáról, avagy mitől fejl ődik a társadalom? (1990) In: Tekintet /1, p 62. Városok, falvak, kishazák (1989) In: Tekintet /10, p 63. Értelmiség és kultúra (1989) In: Juss /3, p 64. Értelmiség és kultúra (1989) In: Vitairatok a közm űvel ődésről, Művel ődéskutató Intézet, Budapest, 3-14 p 65. A társadalomfejl ődés esélyei. Filozófiai allegória a szakócáról és a k őbaltáról (1989) In: Vitairatok a közm űvel ődésről, Művelődéskutató Intézet, Budapest, p 66. Értékek és közösségek (1989) In: Borsodi M űvelődés /1, 3-21 p 67. Helyi társadalom - helyi hatalom (1989) In: Közm űvel ődés Csongrád Megyében /1, p 68. Az önkormányzat feltételei (1988) In: B őhm Antal (szerk.): Lehet-e közélet a lakóhelyen? A helyi társadalom önkormányzati esélyei, Kossuth Kiadó, Budapest, p. 69. Vázlatpontok a helyi hatalomról (1988) In: Csefkó Ferenc és Szirtes Gábor (szerk.): Településfejlesztés, helyi társadalom, önkormányzat. A Pécsett, szeptember én tartott országos tanácskozás anyaga; MTA Regionális Kutatások Központja, MSZMP Baranya Megyei Bizottság Oktatási Igazgatósága, p.

10 70. A helyi hatalom mibenléte és m űködésmódja (1988) In: Juss /1, p 71. Rosszkedvünk tele..." Látlelet-töredékek (1988) In: Tekintet, 1988/6, p 72. Korreferátum Enyedi György Tér és Társadalom c. tanulmányához (1987) In: Janus, 1987 tél, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, p 73. A magyar értelmiség szerepének alakulása (1987) In: Buday Lajos, Hernádi László Mihály (szerk.): A Pollack Mihály M űszaki F őiskola tudományos közleményei. Társadalomtudomány, Pécs, 4-9 p 74. A helyi társadalom önkormányzati esélyei (1987) In: Pápay Zsuzsa (szerk.): Helyi hatalom helyi társadalom, Oktatáskutató Intézet, Budapest, p. 75. A kisvárosok értelmisége (részletek) (1987) In: Pápay Zsuzsa (szerk.): Helyi hatalom helyi társadalom, Oktatáskutató Intézet, Budapest, p 76. A helyi társadalom önkormányzati esélyei (1987) In: Népm űvelés / p 77. A kisebb települések helyi politikája és az értelmiség (1987) In: Társadalmi Szemle /5, p 78. Kisvárosaink a településhálózat köztes helyzetében (1987) In: Tér és Társadalom /1, p 79. A társadalmi struktúra elemzésének elméletéhez. Vázlatok (1986) In: Társadalomkutatás /3-4, p 80. A kisvárosok értelmisége a "helyi társadalom" közéletében (1986) In: Huszár Tibor(szerk.): A magyar értelmiség a '80-as években, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p. 81. Társadalomszerkezet a kapitalizmuskori Magyarországon (Elmélet és empíria) (1986) In: Műhely, 1986/1, 3-17 p 82. A szakértelmiség részvétele a helyi társadalmak közéletében (1985) 1n: Várnai Györgyi (szerk.): A társadalmi struktúra, az életmód és a tudat alakulása Magyarországon, OTTK főirány, Információs bulletin, 1985/12, Datorg Ny., Budapest, p 83. Társadalmi mozgásterek: Választási lehet őségek és kényszerpályák a falvak és kisvárosok lakóinak társadalmi mozgásaiban (1985) In: B őhm Antal és Pál László (szerk.): Helyi társadalom III. Strukturális viszonyok a helyi társadalomban, MSZMP KB TTI, Budapest, p. 84. Az értelmiség társadalmi funkciói (1985) In: Buday Lajos, Hernádi László Mihály (szerk.): Pollack Mihály Műszaki F őiskola Tudományos Közleményei, Társadalomtudomány, Pécs, 7-25 p 85. A csoport és az egyének helye a csoportban (1985) In: Kiss Elemér, Mihály Ern ő (szerk.): Tanulmányok és szemelvények az közötti felvételi el őkészítő bizottságok témakörben végzett kutatásokból, Pollack Mihály M űszaki F őiskola, Pécs, P. 86. A társadalmi rétegz ődés kérd őjelei (1985) In: Társadalmi Szemle /8-9,

11 87. Értékek és közösségek: az értékállapot (1985) In: Vasi Propagandista /5, 7-39 p 88. Nemzedékek; a nemzedékváltás a vezetésben (1985) In: Napjaink /4, 9-11 p 89. Az értelmiség helyzete (1985) In: Vasi Propagandista /1, p 90. Helyi társadalom, lokális közösségek (A lokális közösség kialakulása és szerkezete) (1984) In: B őhm Antal, Pál László (szerk.): Helyi társadalom II. Régiók, kistájak: Esettanulmányok, MSZMP KB TTI, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p. 91. Művelődés, értékek, közösségek (1984) In: Tóth István (szerk.): M űvelődéspolitikánk 25 éve Művelődéspolitikai tanácskozás, Budapest, december , Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p. 92. Báli riport (1984) In: Napjaink /5, p 93. Társadalmi mozgásterek (1984) In: Vasi Propagandista /5, 7-34 p 94. Egy szociológiai szakkörben (1984) In: Láng Katalin, Nyilas György (szerk.): Az es 1980-as évek szociográfiai táborai, Szociográfiai munkafüzetek sorozat, Népm űvelési Intézet, Budapest, p 95. Amikor a nem hivatalos kapcsolatok hivatalossá" alakulnak... A formális és informális szerkezet viszonya falvakban és kisvárosokban (1983) In: M űhely, 1983/6, p 96. A tanfolyamszervez ő munka alapelvek, munkamegosztás és folyamatábra (1983) In: Vezetéstudomány /6, p 97. A történelemalakítás kipróbálása (1983) társszerz ő: Varga Csaba In: Borsodi M űvelődés /1, p 98. A közösség alakulása (A mátrafilredi olvasótáborról) (1982) In: Kultúra és Közösség /6, p 99. Az értelmiség a kisváros társadalmában (Baja értelmisége) (1982) In: Forrás /11, p 100. Gondolatok a szerelemr ől történetfilozófiai megközelítésben (1982) In: Új forrás, 1982/1, p 101. Gondolatok a szerelemr ől történetfilozófiai megközelítésben (részletek) (1982) In: Látóhatár /4, p 102. A pedagógusok egy kisváros társadalomszerkezetében (1981) In: M űhely, 1981/4, p 103. Mi, bajaiak... Egy kisváros társadalomszerkezeti változásainak 100 éve (1981) In: Forrás /6, p 104. Az értelmiség falun (1981) In: Társadalomtudományi Közlemények, 1981/3, Értelmiség-szerkezet egy kisvárosban. Baja (1981) In: Tájékoztató, 1981/1, p 106. Értelmiségi magatartásmodellek kisvárosokban (1981) In: Alföld /2, p

12 107. Politikum és szakszerűség (Változások a kisvárosi értelmiség tevékenységszerkezetében) (1981) In: Társadalmi Szemle /2, p 34. Fülöpszállás számokban (1980) In: Hatvani Dániel (szerk.): Várostalan falu. Szociográfia Fülöpszállásról, Forrás könyvek, Pet őfi Ny, Kecskemét, p. 1. Szerepkeres ő értelmiség (1980) In: Hatvani Dániel (szerk.): Várostalan falu. Szociográfia Fülöpszállásról, Forrás könyvek. Pet őfi Ny, Kecskemét, p 2. Rétegelkülönülés valóság vagy látszat? Az értelmiség helye a kisvárosok társadalmában (1980) In: Műhely, 1980/3, p 3. Értelmiségiek vagyunk mi egyáltalán?" Értelmiségi funkciók kisvárosban (1980) In: Kritika /5, p 4. Életmódmodellek a mai faluban (1980) társszerz ő : Varga Csaba In: Forrás /5, p 5. Kisvárosi értelmiség (1980) In: Az értelmiség a mai magyar társadalomban - szociológiai kutatások alapján. Válogatás a Kossuth Klubban 1979-ben rendezett tudományos konferencia anyagából p 6. Közművelődési vezetők képzése, továbbképzése (1980) In: Székelyhidi Ágoston (szerk.): Párbeszéd Debrecenben: Kutatók, oktatók, gyakorlók a m űvel ődési otthonokról, Művel ődéskutató Intézet, p.. 7. Az olvasótábori kihívás (1980) In: Az olvasótáborok haszna. Az Új Forrás kerekasztal beszélgetése Csákó M., Kamarás I., Merth L., Varga Cs., Bánlaky P. részvételével, Új Forrás, 1980/4, p 8. Az orvosok társas kapcsolatai (1979) In: Egészség és társadalom: A Magyar Szociológiai Társaság I. vándorgy űlése, a Vándorgyűlés négy ülésén megvitatásra kerül ő előadások szövege, Magyar Szociológiai Társaság és Tudományos Ismeretterjeszt ő Társulat, Pécs, p. 9. Dzsentri-utód? (1979) In: Kritika /9, 9-10 p, u.a.: In: Látóhatár /11, p 10. És Önnek mi a véleménye?" (1979) In: Bicskei Gábor (szerk.): Az amat őr színjátszás cikkekben, 1. kötet , Népm űvelési Int. házinyomdája, Budapest, p 11. Composition of the medical profession, inner structure and professional career of its members (Az orvostársadalom összetétele, bels ő rétegzettsége és szakmai életútja) (1979) with Gyuláné Kérész, Zsuzsa Solymosi In Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominate, Sectio Philosofica et Sociologica, 13. Budapest, p 12. Vázlatok a társadalmi struktúra kutatásának elméletéhez (1979) In: Bálint Éva (szerk.): A közvetítő : Egy irodalomtanár emlékezete, Tankönyvkiadó, Budapest, p 13. Gazdaság és politika a kisvárosokban (1979) In: Forrás /8, p

13 14. Mi az olvasótábor? Kísérlet a fogalom magyarázatára (1979) In: Olvasó nép, június, p 15. Személyiségfejlesztés és társadalmi gyakorlótér (1979) In: Bánlaky Pál Kamarás István. Varga Csaba (szerk.): Olvasótábor: Eqy magyar közm űvelődési kísérlet, Tankönyvkiadó Vállalat Budapest, p 16. Életmódkisérlet hátrányos helyzet űeknek (1979) In: Bánlaky Pál, Kamarás István Varga Csaba (szerk.): Olvasótábor: Egy magyar közm űvel ődési kísérlet, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, p 17. Felhívás igazi párbeszédre összegezés módszereinkrő l és az olvasótáborok hatásairól (1979) In: Bánlaky Pál, Kamarás István Varga Csaba (szerk.): Olvasótábor: Eqy magyar közm űvel ődési kísérlet, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, p. 18. Kisváros - közélet - értelmiség (1979) In: Forrás /4, p 19. Kisváros - közélet - értelmiség (részletek) In: Látóhatár július, p 20. Közm űvelődés és értelmiség (1979) In: Tráser László, Molnár Zoltán (szerk.): Értelmiség és közm űvel ődés, Összeállítás a TIT Szegedi 8. M űvel ődéselméleti Egyetemén elhangzott el őadásokból, TIT rota, Szeged, p 21. Társadalmi edz őpálya (1979) társszerz ő : Varga Csaba In: Bánlaky Pál et al. (szerk.): Olvasótábori kis trakta '78, Olvasótábori módszertani kiadvány, Hazafias Népfront-KISZ Központi Bizottság, Budapest, p 22. Mi az olvasótábor? (1979) társszerz ők: Kamarás István és Varga Csaba In: Napjaink /2, p 23. Helyzetkép '77 - Szociológiai felmérés az 1977-es olvasótáborokról (1978) társszerzök: Havas Katalin és Somoriai Ildikó In: Bánlaky Pál et al. (szerk.): Olvasótábori kis trakta '78, Olvasótábori módszertani kiadvány, Hazafias Népfront-KISZ Központi Bizottság, Budapest, p 24. Az olvasótábor (1978) társszerz ő: Varga Csaba In: Kultúra és Közösség /3, p 25. Olvasótáborokról - általánosabban (1978) tálszerz ők: Havas Katalin és Somorjai Ildikó In: Valóság /7, p 26. Fülöpszállás szerepkeres ő értelmisége (1978) In: Forrás /12, p 27. Fülöpszállás - madártávlatból (1978) társszerz ők: Varga Csaba, Mózes Lajos In: Forrás /9, p 28. Orvosok, orvosi tevékenységek és munkaterületek (1978) társszerz ők: Kérész Gyuláné és Solymosi Zsuzsanna In: Huszár Tibor (szerk.): Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások, Szociológiai tanulmányok sorozat, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p. 29. A vidékiség tünetei (1978) In: Forrás /2, p 30. Egy szociológiai szakkörben 2 (1977) In: Népm űvelés /12, 8-11 p 31. Egy szociológiai szakkörben 1 (1977) In: Népm űvelés /11, p 32. Buktatók a startnál. Pályakezd ő értelmiségiek beilleszkedésének nehézségei kisvárosokban (1977) In: Valóság /10, p

14 33. A klubtagok megismerésének módszereir ől (1977) In: Ifjúsági klubvezet ők tanfolyamának anyaga, MN Politikai Nevel őmunka Anyagi-és Módszertani Központ, 4 p 34. Néhány bevezető gondolat a m űveltségről és kultúráról (1977) In: Ifjúsági klubvezet ők tanfolyamának anyaga MN Politikai Nevel őmunka Anyagi-és Módszertani Központ pl Orvosok az orvosi munkaterületekr ől (1975) társszerz ők: Kérész Gyuláné és Solymosi Zsuzsa In: Szociológia, 1975/4, p 36. Szociológiai kutatások a fels őfokú intézmények marxizmus tanszékein (1975) In: Az egyetemeken és főiskolákon végzett tudományos kutatások , OM, p 37. A munkásfiatalok munkahelyi beilleszkedésének néhány összefüggése (1975) társszerz ő : Kolosi Tamás In: Gazsó Ferenc, Szénási Józsefné (szerk.): A munkásosztály és az ifjúság II. köt. MSZMP KB Társtud. Int p (magyar és orosz nyelven) 38. Ismerjük meg a klub tagjait! M űvelődésszociológiai alapok és módszertani útmutató (1974) In: Művelődésszociológiai alapismeretek, MN Politikai Nevel őmunka Anyagi-és Módszertani Központ, 9-39 p 39. Az orvostársadalom és az egészségügy néhány problémája (1974) társszerz ők: Kérész Gyuláné és Solymosi Zsuzsa In: Az értelmiség jelenlegi helyzete II., Budapest, p 40. "És Önnek mi a véleménye?" Kísérletek az amat őr színjátszó el őadások közönsége reakcióinak és véleményének vizsgálatára (1971) In: Színjátszók Évkönyve 1971, Népművelési Propaganda Iroda, p 41. Ifjúságunk erkölcsi portréjához (1966) In: Budapesti KISZ Élet /11, 6 p 42. Vallásosság és gyakorlati magatartás (1965) In: Világosság /12, p Közéleti írások Meditáció országnak-világnak dolgairól (1999) In: Múzsa, 1999/1, 25 p A térségfejlesztés helye a szociálpolitikában, avagy a szociálpolitika helye a térségfejlesztésben (1996) In: Humán Forrás, 1996/2, 3 p A bunkóság természetrajza (1994) In: Somogyi Kurir, 1994/2-3, p Hozzászólás a Cs ődszemközt" c. vitához (1991) In: Privát Profit, 1991/10. 1 p Lépcs őima (József Attiláról) (1991) In: Tekintet, 1991/4, p Az alapkérdésekben konszenzus kell!" Interjú Wiener Györggyel (1989) In: Új Fórum /11, p A szabadságtechnikák megtanulhatók" Interjú Gombár Csabával (1989) In. Új Fórum /10, 8-12 p Falu közélet értelmiség I-II. (1982) In: Fejér Megyei Hírlap, 1982 november Válság vagy váltás? Hozzászólás a Forrás Kerekasztal-beszélgetésén (1982) In: Forrás /5, p

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS In: Benedek András (szerk.) (2008): Szakképzési ismeretek. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés szerepének és funkcióinak értelmezéséhez

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte.

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte. SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Mveldésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztje: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztették: Kedves Tímea és Varga Zsuzsanna

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona e könyv elkészültét a következő műhelyek tevékenysége segítette: az eredetileg Népművelési Intézet, majd Országos Közművelődési

Részletesebben

I. KHEOPS Tudományos Konferencia

I. KHEOPS Tudományos Konferencia KHEOPS Automobil-Kutató Intézet I. KHEOPS Tudományos Konferencia KIHÍVÁSOK ÉS TRENDEK A GAZDASÁGBAN ÉS A KÖZSZFÉRÁBAN NAPJAINKBAN - PhD-hallgatók tudományos fóruma - TANULMÁNYKÖTET Mór, 2006. május 31.

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök Tartalom Eldurvuló világkapitalizmus, vagy erõsödõ humanizmus és szolidaritás? 3 Születésnapi számvetés 6 Felnõttképzési Civil Hálózat 10 Hogyan tanulunk? 13 A mintakiválasztásra javasolt települések Pest

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

A cigányság iskolázásának kérdése

A cigányság iskolázásának kérdése Hátrányos helyzet a cigányság az iskolában Lehet-e, s ha igen, mennyi idő alatt lehetséges alapvető változásokat létrehozni a népesség valamely súlyosan hátrányos helyzetű csoportjának iskolázásában? Az

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010 Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában Szerkesztette: Márkus Eszter, M. Tóth László Konzulens: Csizmár

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

Magyar Nemzeti Filmarchívum

Magyar Nemzeti Filmarchívum Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék Magyar Nemzeti Filmarchívum SZAKDOLGOZAT Pápainé Nyeste Györgyi ELTE BTK Informatikus könyvtáros kiegészítő

Részletesebben

Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe

Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe MÓCZ Dóra Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár doramocz@gmail.com Felsőoktatásban dolgozó andragógusként és a felnőttkori tanulás kutatójaként rendkívül

Részletesebben