Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál december 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30."

Átírás

1 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként valamely doktori iskolát működtető intézménynek akkreditációs nyilatkozatot? adattartalomról nyilatkozott MAB minősítés drótpostacím telefonszám Elérhetőségek tudományos fokozat, cím fokozat megszerzésének éve fokozat tudományága fokozatot kiadó intézmény neve tudományos fokozat, cím fokozat megszerzésének éve fokozat tudományága fokozatot kiadó intézmény neve tudományos fokozat, cím fokozat megszerzésének éve CSc 1981 szociológia MTA fokozat tudományága fokozatot kiadó intézmény neve 2000 Jelenlegi munkahelyek Wesley János Lelkészképző Főiskola teljes állású főiskolai tanár Témavezetés témavezetői tevékenysége során eddig vezetésére bízott doktoranduszok száma

2 ezek közül abszolutóriumot szerzettek száma témavezetettjei közül fokozatot szereztek: témavezetettjei várható védéssel: jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható évével: kutatási terület Témakiírások Kutatás Településszociológia (helyi társadalom); Családszociológia; Társadalomtörténet; Romológia cigányok életkörülményei; Művelődésszociológia a kultúra társadalmi meghatározottsága jelenlegi kutatásainak tudományága szociológiai tudományok Közlemények A legfontosabb 5 publikációm 2007 és 2011 között: 2009 A művelődés társadalmi meghatározottságai In. Sub Rosa A kultúráért; Kultúraközvetítők Társasága, Tercia Print Kft. 2009; p Bölcsőtől a sírig - cigány kultúra elemei In: Török József (szerk): X. közművelődési Nyári Egyetem Kultúrák között. Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ, Szeged, 2009 A magyarországi cigányság történetének vázlata In: Bánlaky Pál (szerk): Alapismeretek cifgányokról (romákról) szociális munkásoknak, Wesley János Kiadó, Budapest, 2007, p Megöllek, testvérem. Tanulmányfélének álcázott jajkiáltás. Tekintet, 2009/6, p.

3 2007 Alapismeretek cigányokról (romákról) szociális munkásoknak (szerk., részben írt) Wesley János Kiadó, Budapest, 2007, 189 p. A legfontosabb 5 publikációm 2002 és 2006 között: 2006 A helyi társadalom mint kultúraközvetítő közeg In: Tér, Társadalom, Kultúra, Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ, Szeged, 2006, p Cegléd szociális térképe (Társszerő: Kevy Bea), Cegléd Város Önkormányzatának kiadása, Cegléd, Családszociológia, Wesley János Kiadó, Budapest, első megjelenés 2001, azóta több újranyomás a legjelentősebbnek tartott 10 közlemény összegzett impakt faktora: ezekre történt független hivatkozások száma: Tudománymetriai adatok Tudományos közlemény- és idézőlista az akkreditációnál figyelembe vehető 90 tudományos közleményeinek száma: összes tudományos közleményeinek száma: monográfiák és szakkönyvek: monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: külföldön megjelent, figyelembe vehető tudományos közleményei: hazai kiadású, figyelembe vehető idegen nyelvű közleményei: összes tudományos közleményének független idézettségi száma: Akkreditációs szempontból jelentős egyéb információk

4 Publikációs jegyzék (A WJLF könyvtársa által készített jegyzék) Mivel a szerző publikációs tevékenysége sok esetben nem azonosítható be pontosan, tekintettel sok évtizedes munkásságára, a meglév ő bibliográfiai adatok és szakkönyvtári nyilvántartások alapján bontatlan kronologikus publikációs listát készítettünk a legfrissebb publikációtól elindulva. Önálló könyvek, kiadványok, társszerz ős munkák 1. Itthon vagyunk? Falusi cigányok: élethelyzet, el őítéletek, rasszizmus (megjelenés alatt) társzerz ő Kevy Bea; 154.p. 2. Alapismeretek a cigányokról (romákról) szociális munkásoknak (2004) Wesley-könyvek sorozat, Wesley János Kiadó, Budapest, 189 p. 3. Cegléd szociális térkép (2001) társzerz ő Kevy Bea, Cegléd Város Önkormányzatának kiadásában, 124. p. 4. Családszociológia (2001) Wesley Könyvek, Wesley könyvek szociális munkásoknak sorozat, WJLF kiadása, Budakeszi, 146.p szülötte földünkön helyünk legyen" Falusi (és nagyvárosi) cigányok: élethelyzet, viszony a többiekhez, el őítéletek (2000) társzerz ő Kevy Bea, Agroinform kiadó, Budapest, 124 p. 6. Családok a városban. A családok bels ő viszonyai és kapcsolatai Salgótarjánban (1999) Népjóléti Képzési Központ sokszorosított kiadványa, 82 p. 7. Szociális térkép. Salgótarján város családjainak szociális helyzete (1999) Népjóléti Képzési Központ sokszorosított kiadványa, 66 p. 8. A terület és településfejlesztés társadalmi összefüggésrendszere (1999) társzerz ők Bokor Béla és Tóth József, Humán szervez ő (munkaügyi) menedzser sorozat, JPTE Feln őttképzési és Emberi Er őforrás Fejlesztési Int., Pécs, 306 p. 9. Családszociológia (jegyzet) (1999) Népjóléti Képzési Központ sokszorosított kiadványa, 202 p. 10. A gyermekvédelmi támogatás hatékonysága a hátrányos helyzet ű cigány gyermekek problémáinak megoldásában (1998) Népjóléti Minisztérium, 24 p 11. M űvel ődési házak kofamérlegen: kísérlet a "kirajzások" (1995-ös el ővizsgálat és 1996-os vizsgálat) néhány adatának elemzésére (1997) Magyarország kulturális állapota sorozat, Új Mandátum, Budapest, 48 p. 12. Oldalnézetb ől. Esszék és tanulmányok (1995) Vita Kiadó és Nyomda Kft., Budapest, 174 p. 13. Hátrányos helyzet ű és hanyatló kistérségek újjászervez ődésének felgyorsítása bels ő erőforrás-fejlesztéssel (1994) társszerz ő: Zichy László, Népjóléti Minisztérium, 10p 14. Települési és térségi családpolitika (1994) társszerz ő : Bene Béla, Családpolitikai Füzetek sorozat, Népjóléti Minisztérium, Budapest, 98 p 15. Cigánycsaládok vizsgálata (1993) Népjóléti Minisztérium, Budapest, 90 p. 16. Esztergom A szent és gyámoltalan város (1992) Közrem.: Ortutay András, Pifkó Péter,

5 MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 127 p. 17. Értelmiség egy kisvárosban (1990) Szociológiai tanulmányok sorozat 30., MTA Szociológiai Kut. Int., Akadémiai Kiadó, Budapest, 315 p. 18. Társadalmunk szerkezetének alakulása a 80-as évtizedben (1990) Vitairatok a művel ődésről sorozat, Művel ődéskutató Intézet, Budapest, 55 p 19. A vidékiség tünetei. Tanulmányok a kisvárosról és a kisvárosi értelmiségr ől (1989) Békés Megyei Könyvtár házinyomdája, Békéscsaba, 97 p. 20. Kim űvelt emberfők sokasága" Az értelmiség szerepe, értelmiségpolitika hazánkban (1987) MSZMP Zala Megyei Bizottság Propaganda és M űvelődési Osztálya, Zalaegerszeg, Tanulmányok a kapitalizmuskori Magyarországról III. A parasztság (1987) Művel ődési Minisztérium Vezet őképző és Továbbképz ő Intézete és ELTE BTK Szociológiai Intézet közös kiadványa, Budapest, 92 p. 22. Tanulmányok a kapitalizmuskori Magyarországról II. A középosztály (1986) MM VTI kiadványa, Budapest, 55 p. 23. Tanulmányok a kapitalizmuskori Magyarországról I. Társadalomszerkezet a kapitalizmuskori Magyarországon (Elmélet és empíria) (1985) MM VTI, Budapest, 28 p. 24. Értékek és közösségek; az értékállapot (1985) M űvelődési Minisztérium Vezet őképz ő és Továbbképző Intézete, Budapest, 51 p 25. Orvosok Magyarországon (1981) társszerz ők: Kérész Gyuláné és Solymosi Zsuzsa, Akadémiai Kiadó, Budapest, 216 p. 26. A bajai értelmiség szerkezetváltozása [kandidátusi értekezés] (1980) gépirat, Budapest, 253 p. 27. Azon túl ott a tág világ (1979) társszerz ő: Varga Csaba, Gyorsuló Id ő sorozat, Magvet ő Kiadó, Budapest, 190 p. 28. Helyzetkép Szociológiai felmérés az olvasótáborokról (1978) társszerz ők: Havas Katalin és Somorjai Ildikó, KMK kiadása, Veszprém, 111 p. 29. Az orvostársadalom összetétele, bels ő rétegezettsége és szakmai életútja. Kutatási beszámoló (1978) társszerz ők: Kérész Gyuláné, Solymosi Zsuzsanna, Szociológiai füzetek sorozat, 16., Oktatási Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási F őosztály, Budapest, 293 p. 30. A munkásfiatalok munkával való azonosulásának és munkahelyi beilleszkedésének néhány kérdése (1976) társszerz ő : Kolosi Tamás, ÁIB Titkárság kiadványa, 49 p 31. A munkásfiatalok munkával való azonosulása és munkahelyi beilleszkedése (1975) társszerző: Kolosi Tamás, Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet sokszorosított kiadványa, Budapest, 298 p. 32. Lenin and sociology. Some Theoretical Problems (1970) MTA Szociológiai Kutató Csoport sokszorosítása, Budapest, 14 p. 33. Szabadság és engedelmesség (1966) Zrínyi Kiadó, Budapest, 55 p. Szakcikkek, tanulmányok

6 1. A művelődés társadalmi meghatározottságai (2009) In: Sub Fehér Rosa A kultúráért, Kultúraközvetít ők Társasága, Tercia Print Kft p (másodközlés) 2. Bölcsőtől a sírig a cigány kultúra elemei (2008) In: Török József (szerk.): X. Közművelődési Nyári Egyetem Kultúrák között, Csongrád Megyei Népm űvel ők Egyesülete, Csongrád Megyei Közm űvel ődési Tanácsadó Központ, Szeged 3. A magyarországi cigányság történetének vázlata (2007) In: Bánlaky Pál (szerk.): Alapismeretek a cigányokról (romákról) szociális munkásoknak, Wesley J. Kiadó, Budapest, p. 4. A művelődés társadalmi meghatározottságai (2006) In: Török József (szerk.): VIII. Közművel ődési Nyári Egyetem M űvel ődés műveltség, Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ, Szeged, p 5. A helyi társadalom, mint kultúraközvetít ő közeg (2006) In: Török József (szerk.): VII. Közművelődési Nyári Egyetem el őadásai, Tér - társadalom - kultúra, Csongrád Megyei Közművel ődési Tanácsadó Központ, p. 6. A múlt nem befejezett... (2001) társszerz ő: Kevy Bea In: A falu /3, p 7. Emlékek villanása... (G. J. emlékére) (2000) In: Tekintet, 2000/6, p 8. Találkozás?... (2000) Társszerz ő : Kevy Bea In: A falu /4, p 9. Cigányok a faluban (2000) társszerz ő: Kevy Bea In: A falu /1, p 10. Az évi parlamenti választások Bács-Kiskun megyében (2000) In: B őhm Antal et al (szerk.): Parlamenti választások, politikai szociológiai körkép, Századvég Kiadó, MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest 11. Kistérségek válság és fejlesztési lehet őségek (1999) In: Hantó Zsuzsa (szerk.): Magyar falvak a szocializmus után, Térségfejlesztési ismeretek fels őfokon sorozat, Kereskedelmi és Gazdasági F őiskola, Szolnok, 9-33 p 12. A kisváros értelmisége (1999) In: Váci Híd / 5-7 szám, 2-4 p 13. Ember, közösség, érték századvégi leltár (Utak, tévutak, sivatag, dzsungel) (1999) In: Tekintet, 1999/2-3, 9-24 p szülött Földünkön helyünk legyen... cigányballada négy felütésben (1999) társszerz ő : Kevy Bea In: Tekintet, 1999/1, p 15. Párhuzamok. A magyar és a nyugat-európai fejl ődés néhány mozzanatának egymás mellé helyezése (1998) In: Bárdos István és Beke Margit (szerk.): Ministerio Nemzetközi történész konferencia el őadásai, Esztergom-Budapesti Érsekség, Prímási Levéltár, Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány, Esztergom, p 16. Agrárértelmiség a változásokban (1997) In: Kovács Teréz (szerk.): A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. IV. Falukonferencia MTA RKK, Pécs, p

7 17. Quo vadis... agrárértelmiség? (Portrévázlatok, kevéske kommentárral) (1997) In: Tekintet, 1997/2-3, p 18. Kérdések válaszolva és válaszolatlanul (1997) In: A falu /1, 7-12 p 19. Új társadalmi szerz ődés" szükségessége a kultúrában (1997) In: Striker Sándor (szerk.): Lidérces mennyország. A kultúra szerepe a változó világban, Országos Tudományos Konferencia, Gy őr, márc , Magyar M űvel ődési Intézet, Budapest, p 20. Ugrómókus, zöldbáró most micsoda? Agrárértelmiség a változásokban utak és sorsok (1996) In: A falu /4, p 21. Az értelmiség vidéken (1996) társszerz ő : Szoboszlai Zsolt In: Tekintet 1996/5-6, p 22. Helyi társadalom és a m űvelődés otthona (1996) In: Szabó Károly (szerk.): Közművelődési tanulmányok 1996, JPTE és MH Humán F őcsoportfőnökség, p (AZ 1993-as azonos cím ű anyag átdolgozott és kib ővített változata) 23. Kiegészítő megjegyzések Gyarmati György A rendszerátalakítás els ő parlamenti ciklusa című tanulmányához (1996) In: Mozgó Világ /8, p 24. Családi egzisztenciatípusok (javaslat egy hipotézisre) (1996) In: Hidy P. (szerk.): Az id ő az életmódban, Békési Műhely különszáma, Colorprint Bt., Békéscsaba, p 25. Európai álom álmaink Európáról. Európai kultúra- Európai Unió (1995) In: Tekintet 1995/ p 26. A családi gazdálkodás lehet őségei és esélyei falun (1995) In: A falu /2, p 27. Integrációs törekvések a helyi társadalmakban (1995) In: Szoboszlai Zsolt (szerk.): A tér és társadalom. Szolnoki Nyári Egyetemen elhangzott el őadások jún , Juss Alapítvány- MTARKK ATI Szolnoki Társadalomkut. Csoportja, Szolnok, 7-23 p 28. A falu társadalmának átalakulása (1994) In: Agrártörténeti Szemle 36. (Rendszerváltás és következményei falun konferencia anyaga) 1994/1-4, p 29. Kistérségek eszme és valóság (válasz a Juss körkérdésére) (1994) In: Juss , p 30. Riadt tunyaság. Egészen szubjektív szociográfia Tiszasasról (1994) In: Juss / p 31. Társadalomtörténeti keretek (1994) In: Zichy László (szerk.): Pszichodráma és családdinamika, Családpolitikai füzetek, Nemzetközi Családév Titkársága, p 32. Kistérség és szociálpolitika (1994) In: A falu /3, p 33. Előszó- Család-helyi társadalom, szociálpolitika és térségfejlesztés (1994) Irt: A falu /3, 5-6 p

8 34. Orvos a faluban (1994) társszerz ő : Kovács Pál In: A falu /3, p 35. Fióknak szánva (T űnődések magamban, 3 tételben) (1994) In: Tekintet 1994/3-4, p 36. Ki és hogyan kezdje el? Térségi egyenl őtlenségek: diagnózis és terápia (1994) In: Napi Gazdaság /70. (márc. 26.) 14 p 37. Helyi társadalom és a m űvelődés otthona (1993) In: Szabó Károly (szerk.): Közművelődés a társadalmi változásokban tanulmánykötet, Magyar Honvédség Közművelődési és M űvészeti F őigazgatósága és Honvéd Kulturális Egyesület közös kiadványa, Budapest, p 38. Térségfejlesztési programok tapasztalatai, az önkormányzatok együttm űködését akadályozó tényez ők (1993) In: Csefkó Ferenc, Pálné Kovács Ilona (szerk.): Tények és vélemények a helyi önkormányzatokról, MTA RKK, Pécs, p 39. Algyő. Egy városrész- falu intézménytérképe" (1993) In: A falu /1, p 40. Az önkormányzatok m űködése és a helyi társadalom politikai kultúrája (1992) In: Beszteri Béla(szerk.): A kultúra jelene és jöv ője, Eötvös Károly M. Könyvtár, Veszprém, p A helyi politizálás lehet őségei (1992) In: Juss /4, p 42. Régió egyetem fels őfokú gazdaság- és társadalomszervez ő szakemberképzés (1992) társszerző: Zichy László, In: Lados M., Kocsis Zs. (szerk): A regionális tudományok integrálása a fels őoktatásba: Területi szemlélet a közgazdaságtudományban avagy van-e regionális gazdaságtan Magyarországon? MTA RKK, Gy őr, p 43. A készül ő szociális törvényr ől (1992) társszerz ő : Jávor András In: Magyar Közigazgatás /7, p 44. A társadalom nélküli lakóhely (1992) In: Török József (szerk.): Algy ő. Településvázlatok 3. Algyői Településrészi Önkotinányzat, Szeged-Algy ő, p 45. Önkormányzat lesz ez? Félelem, reménykedés, tartózkodás: helyhatósági választás Esztergomban (1992) In: B őhm Antal és Szoboszlai György (szerk.): Önkormányzati választások 1990, MTA Politikai Tudományok Intézete, p. 46. A helyi hatalom m űködésmódjáról (1991) In: Vörös Gizella (szerk.): Lokalitás, kultúra, önkormányzat. A konferencia rövidített jegyz őkönyve (1991. okt. 18.), Vita kiadó, Budapest 47. A helyi hatalom m űködésmódjáról (1991) In: Juss /4, p 48. Tördelt polgárosodás (1991) In: Tekintet 1991/2, p 49. Mese az önkormányzatról. Tanulságos történet arról, hogy mi és hogyan történt kisvárosainkban a rendszerváltás betet őzése gyanánt (1991) In: Napóra /1, 3-8 p 50. Értelmiség egy kisvárosban. Részlet némi kiegészítéssel a könyvb ől (1990) In: Ártér, Bajai Kulturális Szemle, 1990/1, 8-13 p

9 51. Töprengés a rendszerváltásról (1990) In: Juss /4, p 52. Kik vannak felül?... mármint a társadalomban... (1990) In: Napóra /11, 6-10 p 53. Szubjektív tudósítás Észak- Dunántúlról (1990) In: parlamenti választások 1990 (politikai szociológiai körkép), MTA Társadalomtudományi Intézet, p 54. Szóvirág és realitás. Pártok és a helyi hatalom (1990) In: Tekintet 1990/6, p 55. Kisváros, közélet, értelmiség (1990). In: Füzi László, Pintér Lajos, Szekér Endre (szerk.): Forrás antológia, , Városi Tanács - Bács-Kiskun Megye Tanácsa, Kecskemét, p. 56. A parasztság kialakulása Magyarországon (1990) In: Várnai Györgyi (szerk.): Logosz Tanulmánykötet, ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitikai Tanszék, Budapest, p. 57. Várospolitika - város a politikában (1990) In: Új Forrás /3, 7-20 p 58. A vidékiség tünetei. Részletek (1990) In: Kulcsár László, Hársfalvi Tamás (szerk.): Agrárszociológiai szöveggy űjtemény köt , GATE, Gödöll ő 59. A kultúra műhelyei a helyi társadalomban (Történeti és jelen idej ű megközelítésben) (1990) In: Helyi társadalom és m űvel ődés, Derkovits M űv. Központ, Leninváros, 1-25 p 60. Érték -értékrend - értékválság (1990) In: Juss /2, p 61. Most mit (t)együnk? Filozófiai allegória a szakócáról és a k őbaltáról, avagy mitől fejl ődik a társadalom? (1990) In: Tekintet /1, p 62. Városok, falvak, kishazák (1989) In: Tekintet /10, p 63. Értelmiség és kultúra (1989) In: Juss /3, p 64. Értelmiség és kultúra (1989) In: Vitairatok a közm űvel ődésről, Művel ődéskutató Intézet, Budapest, 3-14 p 65. A társadalomfejl ődés esélyei. Filozófiai allegória a szakócáról és a k őbaltáról (1989) In: Vitairatok a közm űvel ődésről, Művelődéskutató Intézet, Budapest, p 66. Értékek és közösségek (1989) In: Borsodi M űvelődés /1, 3-21 p 67. Helyi társadalom - helyi hatalom (1989) In: Közm űvel ődés Csongrád Megyében /1, p 68. Az önkormányzat feltételei (1988) In: B őhm Antal (szerk.): Lehet-e közélet a lakóhelyen? A helyi társadalom önkormányzati esélyei, Kossuth Kiadó, Budapest, p. 69. Vázlatpontok a helyi hatalomról (1988) In: Csefkó Ferenc és Szirtes Gábor (szerk.): Településfejlesztés, helyi társadalom, önkormányzat. A Pécsett, szeptember én tartott országos tanácskozás anyaga; MTA Regionális Kutatások Központja, MSZMP Baranya Megyei Bizottság Oktatási Igazgatósága, p.

10 70. A helyi hatalom mibenléte és m űködésmódja (1988) In: Juss /1, p 71. Rosszkedvünk tele..." Látlelet-töredékek (1988) In: Tekintet, 1988/6, p 72. Korreferátum Enyedi György Tér és Társadalom c. tanulmányához (1987) In: Janus, 1987 tél, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, p 73. A magyar értelmiség szerepének alakulása (1987) In: Buday Lajos, Hernádi László Mihály (szerk.): A Pollack Mihály M űszaki F őiskola tudományos közleményei. Társadalomtudomány, Pécs, 4-9 p 74. A helyi társadalom önkormányzati esélyei (1987) In: Pápay Zsuzsa (szerk.): Helyi hatalom helyi társadalom, Oktatáskutató Intézet, Budapest, p. 75. A kisvárosok értelmisége (részletek) (1987) In: Pápay Zsuzsa (szerk.): Helyi hatalom helyi társadalom, Oktatáskutató Intézet, Budapest, p 76. A helyi társadalom önkormányzati esélyei (1987) In: Népm űvelés / p 77. A kisebb települések helyi politikája és az értelmiség (1987) In: Társadalmi Szemle /5, p 78. Kisvárosaink a településhálózat köztes helyzetében (1987) In: Tér és Társadalom /1, p 79. A társadalmi struktúra elemzésének elméletéhez. Vázlatok (1986) In: Társadalomkutatás /3-4, p 80. A kisvárosok értelmisége a "helyi társadalom" közéletében (1986) In: Huszár Tibor(szerk.): A magyar értelmiség a '80-as években, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p. 81. Társadalomszerkezet a kapitalizmuskori Magyarországon (Elmélet és empíria) (1986) In: Műhely, 1986/1, 3-17 p 82. A szakértelmiség részvétele a helyi társadalmak közéletében (1985) 1n: Várnai Györgyi (szerk.): A társadalmi struktúra, az életmód és a tudat alakulása Magyarországon, OTTK főirány, Információs bulletin, 1985/12, Datorg Ny., Budapest, p 83. Társadalmi mozgásterek: Választási lehet őségek és kényszerpályák a falvak és kisvárosok lakóinak társadalmi mozgásaiban (1985) In: B őhm Antal és Pál László (szerk.): Helyi társadalom III. Strukturális viszonyok a helyi társadalomban, MSZMP KB TTI, Budapest, p. 84. Az értelmiség társadalmi funkciói (1985) In: Buday Lajos, Hernádi László Mihály (szerk.): Pollack Mihály Műszaki F őiskola Tudományos Közleményei, Társadalomtudomány, Pécs, 7-25 p 85. A csoport és az egyének helye a csoportban (1985) In: Kiss Elemér, Mihály Ern ő (szerk.): Tanulmányok és szemelvények az közötti felvételi el őkészítő bizottságok témakörben végzett kutatásokból, Pollack Mihály M űszaki F őiskola, Pécs, P. 86. A társadalmi rétegz ődés kérd őjelei (1985) In: Társadalmi Szemle /8-9,

11 87. Értékek és közösségek: az értékállapot (1985) In: Vasi Propagandista /5, 7-39 p 88. Nemzedékek; a nemzedékváltás a vezetésben (1985) In: Napjaink /4, 9-11 p 89. Az értelmiség helyzete (1985) In: Vasi Propagandista /1, p 90. Helyi társadalom, lokális közösségek (A lokális közösség kialakulása és szerkezete) (1984) In: B őhm Antal, Pál László (szerk.): Helyi társadalom II. Régiók, kistájak: Esettanulmányok, MSZMP KB TTI, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p. 91. Művelődés, értékek, közösségek (1984) In: Tóth István (szerk.): M űvelődéspolitikánk 25 éve Művelődéspolitikai tanácskozás, Budapest, december , Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p. 92. Báli riport (1984) In: Napjaink /5, p 93. Társadalmi mozgásterek (1984) In: Vasi Propagandista /5, 7-34 p 94. Egy szociológiai szakkörben (1984) In: Láng Katalin, Nyilas György (szerk.): Az es 1980-as évek szociográfiai táborai, Szociográfiai munkafüzetek sorozat, Népm űvelési Intézet, Budapest, p 95. Amikor a nem hivatalos kapcsolatok hivatalossá" alakulnak... A formális és informális szerkezet viszonya falvakban és kisvárosokban (1983) In: M űhely, 1983/6, p 96. A tanfolyamszervez ő munka alapelvek, munkamegosztás és folyamatábra (1983) In: Vezetéstudomány /6, p 97. A történelemalakítás kipróbálása (1983) társszerz ő: Varga Csaba In: Borsodi M űvelődés /1, p 98. A közösség alakulása (A mátrafilredi olvasótáborról) (1982) In: Kultúra és Közösség /6, p 99. Az értelmiség a kisváros társadalmában (Baja értelmisége) (1982) In: Forrás /11, p 100. Gondolatok a szerelemr ől történetfilozófiai megközelítésben (1982) In: Új forrás, 1982/1, p 101. Gondolatok a szerelemr ől történetfilozófiai megközelítésben (részletek) (1982) In: Látóhatár /4, p 102. A pedagógusok egy kisváros társadalomszerkezetében (1981) In: M űhely, 1981/4, p 103. Mi, bajaiak... Egy kisváros társadalomszerkezeti változásainak 100 éve (1981) In: Forrás /6, p 104. Az értelmiség falun (1981) In: Társadalomtudományi Közlemények, 1981/3, Értelmiség-szerkezet egy kisvárosban. Baja (1981) In: Tájékoztató, 1981/1, p 106. Értelmiségi magatartásmodellek kisvárosokban (1981) In: Alföld /2, p

12 107. Politikum és szakszerűség (Változások a kisvárosi értelmiség tevékenységszerkezetében) (1981) In: Társadalmi Szemle /2, p 34. Fülöpszállás számokban (1980) In: Hatvani Dániel (szerk.): Várostalan falu. Szociográfia Fülöpszállásról, Forrás könyvek, Pet őfi Ny, Kecskemét, p. 1. Szerepkeres ő értelmiség (1980) In: Hatvani Dániel (szerk.): Várostalan falu. Szociográfia Fülöpszállásról, Forrás könyvek. Pet őfi Ny, Kecskemét, p 2. Rétegelkülönülés valóság vagy látszat? Az értelmiség helye a kisvárosok társadalmában (1980) In: Műhely, 1980/3, p 3. Értelmiségiek vagyunk mi egyáltalán?" Értelmiségi funkciók kisvárosban (1980) In: Kritika /5, p 4. Életmódmodellek a mai faluban (1980) társszerz ő : Varga Csaba In: Forrás /5, p 5. Kisvárosi értelmiség (1980) In: Az értelmiség a mai magyar társadalomban - szociológiai kutatások alapján. Válogatás a Kossuth Klubban 1979-ben rendezett tudományos konferencia anyagából p 6. Közművelődési vezetők képzése, továbbképzése (1980) In: Székelyhidi Ágoston (szerk.): Párbeszéd Debrecenben: Kutatók, oktatók, gyakorlók a m űvel ődési otthonokról, Művel ődéskutató Intézet, p.. 7. Az olvasótábori kihívás (1980) In: Az olvasótáborok haszna. Az Új Forrás kerekasztal beszélgetése Csákó M., Kamarás I., Merth L., Varga Cs., Bánlaky P. részvételével, Új Forrás, 1980/4, p 8. Az orvosok társas kapcsolatai (1979) In: Egészség és társadalom: A Magyar Szociológiai Társaság I. vándorgy űlése, a Vándorgyűlés négy ülésén megvitatásra kerül ő előadások szövege, Magyar Szociológiai Társaság és Tudományos Ismeretterjeszt ő Társulat, Pécs, p. 9. Dzsentri-utód? (1979) In: Kritika /9, 9-10 p, u.a.: In: Látóhatár /11, p 10. És Önnek mi a véleménye?" (1979) In: Bicskei Gábor (szerk.): Az amat őr színjátszás cikkekben, 1. kötet , Népm űvelési Int. házinyomdája, Budapest, p 11. Composition of the medical profession, inner structure and professional career of its members (Az orvostársadalom összetétele, bels ő rétegzettsége és szakmai életútja) (1979) with Gyuláné Kérész, Zsuzsa Solymosi In Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominate, Sectio Philosofica et Sociologica, 13. Budapest, p 12. Vázlatok a társadalmi struktúra kutatásának elméletéhez (1979) In: Bálint Éva (szerk.): A közvetítő : Egy irodalomtanár emlékezete, Tankönyvkiadó, Budapest, p 13. Gazdaság és politika a kisvárosokban (1979) In: Forrás /8, p

13 14. Mi az olvasótábor? Kísérlet a fogalom magyarázatára (1979) In: Olvasó nép, június, p 15. Személyiségfejlesztés és társadalmi gyakorlótér (1979) In: Bánlaky Pál Kamarás István. Varga Csaba (szerk.): Olvasótábor: Eqy magyar közm űvelődési kísérlet, Tankönyvkiadó Vállalat Budapest, p 16. Életmódkisérlet hátrányos helyzet űeknek (1979) In: Bánlaky Pál, Kamarás István Varga Csaba (szerk.): Olvasótábor: Egy magyar közm űvel ődési kísérlet, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, p 17. Felhívás igazi párbeszédre összegezés módszereinkrő l és az olvasótáborok hatásairól (1979) In: Bánlaky Pál, Kamarás István Varga Csaba (szerk.): Olvasótábor: Eqy magyar közm űvel ődési kísérlet, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, p. 18. Kisváros - közélet - értelmiség (1979) In: Forrás /4, p 19. Kisváros - közélet - értelmiség (részletek) In: Látóhatár július, p 20. Közm űvelődés és értelmiség (1979) In: Tráser László, Molnár Zoltán (szerk.): Értelmiség és közm űvel ődés, Összeállítás a TIT Szegedi 8. M űvel ődéselméleti Egyetemén elhangzott el őadásokból, TIT rota, Szeged, p 21. Társadalmi edz őpálya (1979) társszerz ő : Varga Csaba In: Bánlaky Pál et al. (szerk.): Olvasótábori kis trakta '78, Olvasótábori módszertani kiadvány, Hazafias Népfront-KISZ Központi Bizottság, Budapest, p 22. Mi az olvasótábor? (1979) társszerz ők: Kamarás István és Varga Csaba In: Napjaink /2, p 23. Helyzetkép '77 - Szociológiai felmérés az 1977-es olvasótáborokról (1978) társszerzök: Havas Katalin és Somoriai Ildikó In: Bánlaky Pál et al. (szerk.): Olvasótábori kis trakta '78, Olvasótábori módszertani kiadvány, Hazafias Népfront-KISZ Központi Bizottság, Budapest, p 24. Az olvasótábor (1978) társszerz ő: Varga Csaba In: Kultúra és Közösség /3, p 25. Olvasótáborokról - általánosabban (1978) tálszerz ők: Havas Katalin és Somorjai Ildikó In: Valóság /7, p 26. Fülöpszállás szerepkeres ő értelmisége (1978) In: Forrás /12, p 27. Fülöpszállás - madártávlatból (1978) társszerz ők: Varga Csaba, Mózes Lajos In: Forrás /9, p 28. Orvosok, orvosi tevékenységek és munkaterületek (1978) társszerz ők: Kérész Gyuláné és Solymosi Zsuzsanna In: Huszár Tibor (szerk.): Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások, Szociológiai tanulmányok sorozat, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p. 29. A vidékiség tünetei (1978) In: Forrás /2, p 30. Egy szociológiai szakkörben 2 (1977) In: Népm űvelés /12, 8-11 p 31. Egy szociológiai szakkörben 1 (1977) In: Népm űvelés /11, p 32. Buktatók a startnál. Pályakezd ő értelmiségiek beilleszkedésének nehézségei kisvárosokban (1977) In: Valóság /10, p

14 33. A klubtagok megismerésének módszereir ől (1977) In: Ifjúsági klubvezet ők tanfolyamának anyaga, MN Politikai Nevel őmunka Anyagi-és Módszertani Központ, 4 p 34. Néhány bevezető gondolat a m űveltségről és kultúráról (1977) In: Ifjúsági klubvezet ők tanfolyamának anyaga MN Politikai Nevel őmunka Anyagi-és Módszertani Központ pl Orvosok az orvosi munkaterületekr ől (1975) társszerz ők: Kérész Gyuláné és Solymosi Zsuzsa In: Szociológia, 1975/4, p 36. Szociológiai kutatások a fels őfokú intézmények marxizmus tanszékein (1975) In: Az egyetemeken és főiskolákon végzett tudományos kutatások , OM, p 37. A munkásfiatalok munkahelyi beilleszkedésének néhány összefüggése (1975) társszerz ő : Kolosi Tamás In: Gazsó Ferenc, Szénási Józsefné (szerk.): A munkásosztály és az ifjúság II. köt. MSZMP KB Társtud. Int p (magyar és orosz nyelven) 38. Ismerjük meg a klub tagjait! M űvelődésszociológiai alapok és módszertani útmutató (1974) In: Művelődésszociológiai alapismeretek, MN Politikai Nevel őmunka Anyagi-és Módszertani Központ, 9-39 p 39. Az orvostársadalom és az egészségügy néhány problémája (1974) társszerz ők: Kérész Gyuláné és Solymosi Zsuzsa In: Az értelmiség jelenlegi helyzete II., Budapest, p 40. "És Önnek mi a véleménye?" Kísérletek az amat őr színjátszó el őadások közönsége reakcióinak és véleményének vizsgálatára (1971) In: Színjátszók Évkönyve 1971, Népművelési Propaganda Iroda, p 41. Ifjúságunk erkölcsi portréjához (1966) In: Budapesti KISZ Élet /11, 6 p 42. Vallásosság és gyakorlati magatartás (1965) In: Világosság /12, p Közéleti írások Meditáció országnak-világnak dolgairól (1999) In: Múzsa, 1999/1, 25 p A térségfejlesztés helye a szociálpolitikában, avagy a szociálpolitika helye a térségfejlesztésben (1996) In: Humán Forrás, 1996/2, 3 p A bunkóság természetrajza (1994) In: Somogyi Kurir, 1994/2-3, p Hozzászólás a Cs ődszemközt" c. vitához (1991) In: Privát Profit, 1991/10. 1 p Lépcs őima (József Attiláról) (1991) In: Tekintet, 1991/4, p Az alapkérdésekben konszenzus kell!" Interjú Wiener Györggyel (1989) In: Új Fórum /11, p A szabadságtechnikák megtanulhatók" Interjú Gombár Csabával (1989) In. Új Fórum /10, 8-12 p Falu közélet értelmiség I-II. (1982) In: Fejér Megyei Hírlap, 1982 november Válság vagy váltás? Hozzászólás a Forrás Kerekasztal-beszélgetésén (1982) In: Forrás /5, p

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna október 1. PhD 2002 történelemtudományok MTA

Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna október 1. PhD 2002 történelemtudományok MTA név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna 1960. október 1. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20.

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZEMÉLYI ADATOK Név: Születési hely: Pécs Dr. Medve Anna Születési idő: 1953. március 7. Beosztás: egyetemi docens, szeminárium-vezető (Általános Nyelvészeti és Anyanyelvi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint K y L A y m y y y A u óbb b y m v - m y y, m ó, m m b ü b, y Eu ó U ó ( v v ) ü, y j u ó - yu ó v ü b, v, u ó u v ó m y y,, u u. E ü b, M y u ó u ó ( v m ) ó y m v y ü m ó y j v, j m b. E j u y m u m y

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

A Munkaugyi Kapcsolatok Tarsasag alapito tagjai

A Munkaugyi Kapcsolatok Tarsasag alapito tagjai A Munkaugyi Kapcsolatok Tarsasag alapito tagjai dr.berki Erzsebet orosz munkahely: MKI m.h.cime: Bp.VI.Mozsar u. 14. telefon: 1327-787/37 1127-044 Dr.Doboczky Karolyne vegzettseg: Munkaugyi Kapcsolatok

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD FŐISKOLAI TANÁR, KUTATÁSI IGAZGATÓ KUTATÁSI TERÜLETEK: TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS IFJÚSÁG, POSZT-ADOLESZCENCIA ÉLETUTAK ÉS ÉLETESEMÉNYEK RÉTEGZŐDÉSMODELL-KUTATÁSOK MÓDSZERTANA TÖBBDIMENZIÓS

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság. állásfoglalás a. Dr. Tóth Mihály

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság. állásfoglalás a. Dr. Tóth Mihály É : t. l livaiaűa ~~~' ' sr Ir011:t,itd, tat : Lrkscett : 2010 J. 2.0. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság állásfoglalás a az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Az Országgy űlés

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00 Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. február 28-ai állapot szerint ÉRKEZETT 2010.01.29 INTÉZMÉNY Egészségtudományi Kar INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉN

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens Munkahely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, Hungária krt. 9-11. 1101 Telefon: 06 1 3 923 554 Lakcím: 2120 Dunakeszi, Illyés Gyula u. 10. fszt.

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea

SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea Beosztása, tudományos fokozata oktató

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1. Vezetéknév: Lőwy-Korponay. 2. Keresztnév: Bereniké. 3. Születési idő: 1973. 4. Nemzetiség: magyar. 5. Tanulmány ok:

ÖNÉLETRAJZ. 1. Vezetéknév: Lőwy-Korponay. 2. Keresztnév: Bereniké. 3. Születési idő: 1973. 4. Nemzetiség: magyar. 5. Tanulmány ok: ÖNÉLETRAJZ 1. Vezetéknév: Lőwy-Korponay 2. Keresztnév: Bereniké 3. Születési idő: 1973 4. Nemzetiség: magyar 5. Tanulmány ok: Intézmény Dátum Diploma Eötvös Lóránd Tudományegyetem. Eötvös Lóránd Tudományegyetem.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@uni-nke.hu Állampolgárság

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra.

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. Elnök: Tagok: Külső tag: Szabó-, egyetemi docens, elnök Kozma egyetemi docens, főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Földessy

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben