~c polgármester aláírás{v'

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~c polgármester aláírás{v'"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON : i FAX: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: SZOC-069j20S. Ügyintéző: Kertész Sándorné ELŐTERJ ESZTÉS - a Közgyűléshez A Ridens Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Nyíregyházi Tagintézményébe járó tanulók étkeztetésére vonatkozó megállapodás megkötésére ~c polgármester aláírás{v' ( Dr. Krizsai Anita az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető aláírása Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személyek aláírása: ~I Dr. Szemán Sándor l címzetes főjegyző (~,. ( OA I. t I v Farag"áné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Az előterjesztést vé leményezi: Pénzügyi Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság R E G Y H Á Z A

2 Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 5. (2) bekezdése 203. január l-jétől az alábbi rendelkezést tartalmazza: "Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést." Fentiek értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladata a közigazgatási területén lévő, és 204. szeptember l-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLlK) fenntartásába került Ridens Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Nyíregyházi Tagintézményébe járó tanulók étkeztetése. Az intézmény székhelye Balassagyarmaton van, így a székhelye szerint a Nógrád megyei KLlK Salgótarjáni tankerületéhez tartoznak. Nyíregyházán a Széchenyi utca szám alatti épületben, amelynek az önkormányzat is tulajdonosa, tagintézményként működik az oktatás, nevelés. A 278 fő tanuló 204. évi étkeztetésére a céltartalékban terveztük meg az előirányzatot, melyet a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központhoz (KÖZIM) indokolt volt átcsoportosítani. Az önkormányzat a Ridens Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Nyíregyházi Tagintézményébe járó tanulók folyamatos étkeztetésének biztosítása érdekében 204.szeptembertől és a továbbiakban is a közétkeztetési feladatot a KÖZIM útján látja el. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ biztosítja a KÖZIM részére a tevékenység ellátásához szükséges nagy értékű tárgyi eszközök, valamint kis értékű tárgyi eszközök és az intézményben l évő, a feladatellátásához szükséges helyiségek térítésmentes használatát. A tevékenység ellátásához az önkormányzat a KÖZIM költségvetésébe a 26/204. (IX. 26.) rendelet alapján 204. szeptember 0 től 3 fő közalkalmazotti álláshelyet engedélyezett, valamint az étkezéssel kapcsolatos működési költséget biztosította. Az intézményben 204. szeptember l-től a Közgyűlés 333/202. (XII.3.) számú, 205. január Ol-től a 270/204. (XII.8.) számú határozatban megállapított élelmezési nyersanyagnormát kell alkalmazni a Gyvt január l-től hatályos 5. (2a) bekezdése szerint. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozattervezet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, 205. június 5. Tisztelettel: ( a~ NY R E G Y H Á Z A

3 Melléklet a SZOC-l069j205. számú előterjesztéshez Hatá rozat -tervezet NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE.../205. (VI.25.) számú határozata A Ridens Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Nyíregyházi Tagintézményébe járó tanulók étkeztetésére vonatkozó megállapodás megkötéséről A Közgyűlés. Az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. 2. A határozat-tervezet mellékletét képező megállapodást jóváhagyja. 3. Felhatalmazza a polgármestert valamint a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (KÖZIM) vezetőjét a megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Kovács Ferenc polgármester Tóth Zoltán intézményvezető Határidő: Folyamatos 4. A Ridens Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Nyíregyházi Tagintézményében ellátott tanulók folyamatos étkeztetését biztosítja azzal, hogya Klebelsberg Intézményfenntartó Központ biztosítja a működtetést végző önkormányzati költségvetési szerv ré szére külön megállapodással a tevékenység ellátásához szükséges nagy értékű tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök, valamint a feladatellátáshoz szükséges, az intézményben levő helyiségek térítésmentes használatát. Kinyilatkozza, hogy a feladat ellátásához álláshelyet nem vesz át. 5. Utasítja és egyben felhatalmazza a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ vezetőjét a költségek megosztásáról szóló megállapodás elkészítésére és aláírására. Felelős: Tóth Zoltán intézményvezető Határidő: folyamatos 6. Utasítja a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ vezetőjét, hogy az eszközök nyilvántartásba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, állagmegóvásáról gondoskodjon. Felelős: Tóth Zo ltá n intézményvezető Határidő: folyamatos A határozatot kapják:. A Közgyűlés tagjai 2. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ, Nyíregyháza Széchenyi u Ridens Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Nyíregyházi Tagintézménye Nyíregyháza, Széchenyi út Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete, Salgótarján Rákóczi út Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői W NyíREGYHÁZA

4 Melléklet a.../205. (VI. 25.) számú előterjesztéshez MEGÁLLAPODÁS KÖZÉTKEZTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhelye : Nyíregyháza, Kossuth tér L, adószám: , számlaszáma: számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókja (4400 Nyíregyháza, Rákóczi u..)), képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, a továbbiakban Önkormányzat és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (székhelye: Nyíregyháza, Széchenyi u , adószám: , számlaszám: számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt Északkeleti-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókja (4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. L)), képviseli: Tóth Zoltán intézményvezető, továbbiakban KÖZIM Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 05 Budapest, Nádor utca 32., képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, Salgótarjáni tankerület mb. tankerületi igazgató, adóigazgatási azonosító szám: , előirányzat-felhasználási keretszámla száma: , ÁHT azonosítója: , statisztikai szám jele: továbbiakban: KLlK RIDENS Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium (székhelye: 2660 Balassagyarmat, Nyírjes puszta 5., képviseli: Siketné Zsiga Judit intézményvezető), a továbbiakban Intézmény RIDENS Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium Nyíregyházi Tagintézménye (telephelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út , tagintézmény vezető: Varga Józsefné) a továbbiakban Tagintézmény együttesen Együttműködő Felek között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: I. ELŐZMÉNYEK Együttműködő Felek előzményként rögzítik, hogy az Országgyűlés 202. november 26-án elfogadta az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 202. évi CXCII. törvényt, amely - többek között módosítja a gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályokat is. Ez alapján az 997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban Gyvt) 5. (2) bekezdése 203. január l-jétől az alábbi rendelkezést tartalmazza: "Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a fenntartó az egyeb állami fenntartású intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést." Fentiek értelmében, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladata 204. szeptember l-jétől az étkeztetés biztosítása a RIDENS Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium Nyíregyházi Tagintézményében. II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA. Az Önkormányzat az I. pontban leírtaknak megfelelően a Tagintézményben biztosítja a tanulók számára az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést és további két étkezést.,~ NYíREGYHÁZA "-/~

5 2. Az Önkormányzat a gyermekétkeztetési feladat ellátásáról az Intézmény tanulói és dolgozói tekintetében a KLlK Salgótarjáni Tankerület vagyonkezelésében lévő Tagintézmény tálaló konyha-étkezőjében gondoskodik. Az étkeztetés esetében a feladatellátás az Állam tulajdonában, és a KLlK vagyonkezelésében lévő tálaló konyha-étkezőben történik. 3. A KLlK jelen szerződés keretében ingyenes használatba adja az Önkormányzat részére a Nyíregyházi ingatlan nyilvántartásban szereplő iskola, étkező és tálaló konyha rendeltetésű, természetben 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u alatti ingatlanból 76 m 2 ingatlanrészt, mely tálaló konyha funkciót lát el (továbbiakban: konyha). A használatért a KLlK a bérleti díj fizetésétől eltekint. 4. A KLlK a feladat ellátásához ingyenesen használatba adja az Önkormányzat részére jelen megállapodás. sz. mellékiete (átadási jegyzőkönyv) szerinti - az étkeztetés feladatellátására szolgáló vagyonkezelésében lévő - ingóságokat. Ezen eszközök pótlásáról, javításáról az Önkormányzat gondoskodik. A pótlás során beszerzett eszközök az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. 5. Szerződő Felek kijelentik, tudomással bírnak arról, hogya gyermekétkeztetési feladatokat az Önkormányzat a KÖZIM közreműködésével látja el a 3.) pontban rögzített Tagintézmény tálaló konyha-étkezőjében. III. MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA. Jelen megállapodás 204. szeptember l-jétől határozatlan időtartamra jön létre. 2. A megállapodás megszűnik, ha az Önkormányzat étkeztetési feladat-ellátási kötelezettsége teljesen, vagy az érintett Tagintézményben és kollégiumában elhelyezett diákok vonatkozásában megszűnik. 3. A megállapodás módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. 4. Együttműködő felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodást kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 5. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos felmondó nyilatkozattal, a hónap utolsó napjára, de legalább 60 (hatvan) napos felmondási idővel felmondani. IV. KÖZÉTKEZTETÉSI FELADATELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK. Az étkeztetési feladat magában foglalja a gyermekétkeztetés biztosítását, az étel szállítását, kiosztását. 2. Az Önkormányzat az étkeztetést teljes körűen látja el. Az ellátás biztosítása érdekében szükséges alkalmazottak foglalkoztatásán, az adagok minőségi és mennyiségi ellenőrzésén és kiosztásán túl gondoskodik a tálaláshoz használt szállító és tálaló edények, evőeszközök mosogatásáról, a konyha takarításáról, a jogszabályi előírásokban meghatározott higiénés körülmények betartásáról. Az étkező tisztántartása a KÖZIM dolgozóinak feladata. 3. Az Önkormányzat az étkezésért fizetendő térítési díj mértékét határozatban állapítja meg. Az étkezési térítési díj beszedését a KÖZIM végzi. NyíREGYHÁZA

6 4. A Tagintézmény a köznevelési feladato khoz kapcsolódó étkeztetési feladat-ellátáshoz szükséges feltételeket saját kollégiumi ellátottjai, tanulói és alkalmazottai vonatkozásában biztosítja. Az étkezési normatíva igényléséhez, a napi étkezés lebonyolításához szükséges.' nyilvántartásokat naprakészen vezeti, a nyilvántartás adatait a Tagintézmény a KÖZIM részére rendelkezésre bocsátja. 5. A KÖZIM az étkezések megrendelését közvetlenül, naponta az élelmezésvezető részére küldi meg. A pótrendeléseket és lemondásokat a tárgynapot megelőző napon 9 óráig (hétfői napra pénteken 9 óráig) jogosult a Tagintézmény a KÖZIM felé jelezni. 6. A Tagintézmény az étkeztetésben résztvevők létszámáról (kedvezményenkénti bontásban a KÖZIM által előírt formában) az intézmény tanulói vonatkozásában havonta kimutatást küld a KÖZIM-nek folyamatosan jelezve a változásokat. A Tagintézmény, a térítési díjkedvezményeket nyilvántart ja, a megállapítás alapjául szolgáló dokumentumok érvényességét figyelemmel kíséri és az érvényességi határidő lejártára. felhívja a szülő, gondviselő figyelmét, illetve az új dokumentumok bekéréséről gondoskodik. A Tagintézmény a térítési díj-kedvezmények megállapításának alapjául szolgáló dokumentációt 5 évig megőrzi és az Önkormányzat kérésére azt ellenőrzésre átadja. V. Egyéb rendelkezések. Az Önkormányzat köteles a használatba adott ingatlanrészt rendeltetésszerűen használni, annak állagát megóvni - ideértve a konyha tartozékait, felszereléseit, az épület központi berendezéseit és a közös használatra szolgáló helyiségeket is - továbbá azt tisztán tartani. 2. Amennyiben az Önkormányzat a konyhán bármilyen átalakítást, felújítást vagy egyéb értéknövelő munkát kíván végrehajtani, azokat kizárólag a KLlK előzetes írásbeli hozzájárulása esetén teheti meg. Az ingyenes használat időtartama alatt szükségessé váló karbantartási munkák költsége eltérő megállapodás hiányában az Önkormányzatot terhelik. 3. A rendes karbantartáson felüli, nagyobb volumenű felújítási vagy helyreállítási munkák költségei teljes egészében a KLlK-et terhelik. Ilyen esetben az Önkormányzat köteles tűrni a karbantartással, felújítással, helyreállítással kapcsolatos munkák elvégzését, illetve ha azok elvégzésének szükségességét észleli, köteles arról a KLlK-et haladéktalanul értesíteni. 4. A jelen szerződés bármely módon történő megszüntetése esetén az Önkormányzat köteles az ingyenes használatba adott ingatlanrészt a megszűn é s napjával, eredeti állapotában, játadás átvételi jegyzőkönyvnek megfelelőenj kiürítvej a KLlK részére visszaadni. 5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 203. évi V. törvény (Ptk.) lakásbérletre vonatkozó szabályai, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá lyokról szóló 993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 6. A KLlK kijelenti, hogy az intézmény esetében a tűz-, villám- és érintésvédelmi igazolásainak állapota megfelel a jogszabályban meghatározottaknak, amelyről az érvényes igazolásokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 7. Az l. számú melléklet jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. t~~ "--:.'.J NYíREGYHÁZA

7 Jelen megállapodás egymással mindenben megegyező 8 eredeti példányban készült, melyből 3 példány az Önkormányzatot, 3 példánya KLlK-et, - példány az intézményt és a KÖZIM -et illeti meg. A szerződő felek képviselői a megállapodásukat tartalmazó okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt aláírják. Mellékletek:. számú melléklet: használatba adott eszközök Nyíregyháza, 205. június.. o NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZATA RÉSZÉRŐL: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (jogi ellenjegyző) Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető (pénzügyi ellenjegyző) Tóth Zoltán KÖZIM intézményvezető Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részéről: Székyné dr. Sztrémi Melinda salgótarjáni tankerület mb. tankerületi igazgatója RIDENS Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium részéről: Siketné Zsiga Judit intézményvezető Varga Józsefné tagintézmény vezető R E G Y H Á Z A

8 ÁTADÁS - ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV Készült: 204. szeptember Ol-jén a RIDENS Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium Nyíregyházi Tagintézménye 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út alatti hivatalos helyiségében Jelen vannak: Varga Józsefné RIDENS tagintézményvezető Nizsalóczki Csabáné RIDENS gondnok Puskásné Somogyi Mária KÖZIM intézményvezető-helyettes Silimon Tiborné KÖZIM konyhai dolgozó Kondész Istvánné KÖZIM konyhai dolgozó Tárgy: konyhai és éttermi berendezések, eszközök ingyenes használatra való átadása KONYHA Ssz. Nyilv.sz. Megnevezés mennyiség me.egység Megjegyzés 37 Sütő 2 rekeszes (Technokea 900 VE/3) Étkezési tálca Kanál Evőkés Evővilla Leveses tányér Lapostányér Bögre Kancsó Hűtőszekrény Elektronic Működés képtelen 64 Tűzhely Üst Gázzsámoly Asztal RM lappal Asztal kopásálló lappal Lábas 40 l-es fedővellnox Tálalópult (fiókos) Mosogató (RM 3 medencés csepegtetővel) Szekrény (Felső fali) Fazék 5,75 l-es fedővellnox Fazék 4 l-es fedővellnox. oldal

9 Lábas 6 L-es fedővellnox Lábas 5,25 L-es fedővellnox Lábas 3 L-es fedővellnox Tál 3,5 L-es INOX Merőkanál 0,4 L-es ,584 Merőkanál 0,25 L-es Spicc kanál Lapát kanál Csontozókés Tésztaszűrő 28 cm Tésztaszűrő 22 cm Tésztaszűrő 20 cm Mentőláda Étkező asztal Szemetes Szék Hűtőgép 400 L-es Tűzoltókészülék Tálalóállvány RM Konzervbontó Mikrohullámú sütő Kéztörlő adagoló Folyékonyszappan adagoló Hűtőszekrény Zanussi ételmintás Ételszállító edény fedővel 20 L Ételszállító edény fedővel 5 L Szemetes Függöny Rádiósmagnó Ruháskosár Falióra Szarvasi kávéfőző J~I 2. oldal n._ -\.

10 ÉTKEZŐ 5sz. Nyilv.sz. Megnevezés mennyiség me.egység Megjegyzés 686 Szekrény 2 2 Asztal 2 3 Szék Kézszárító Fogas Folyékonyszappan adagoló Függöny Gurulós tálaló 2 k.m.t V9-fj- ~ Jl',f{~JrLt ) varga \ Józi~rné tagintézményvezető gondnok c:'~~~i~~ ' Nizsalóczki Csabáné jlotv&jl j,.,.j--.'-- Kondész Istvánné konyhai dolgozó konyhai dolgozó 'ur;)~_o).,~ Puskásné Somogyi Mária intézményvezető-helyettes 3. oldal

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

0Jo számú előterjesztés

0Jo számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0Jo számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben