A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, hatálya, nyilvánossága A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata Az intézmény jogállása, tevékenysége, gazdálkodása Az intézmény neve, székhelye, egyéb adatai Az intézmény jogállása és képviselete Az intézmény működési területe Az intézmény tevékenysége Az intézmény gazdálkodása Az intézmény szervezeti felépítése, a kapcsolatok rendje Az intézmény szervezeti felépítése Az igazgató Időszakos feladatra megbízott projek(csoport)vezető: Az intézet főállású munkatársai A belső kapcsolattartás formái, az intézmény testületei, fórumai A nevelési-oktatási intézményekkel való kapcsolattartás formái Egyéb külső partnerekkel való kapcsolatrendszer Az intézmény működési rendje Az intézmény működésének alapelvei A szolgáltatások szervezésének általános elvei: Az intézeti munka tervezése, megvalósítása Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelességei A munkavégzés szabályai, munkarend, munkaidő Az intézmény nyitvatartása Kártérítési felelősség Munkabéren felüli juttatások Védő, óvó előírások Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje A belső ellenőrzés, értékelés rendje Az ellenőrzés, értékelés célja Az intézet belső ellenőrzési rendszere Az ellenőrzés gyakorisága, módszerei A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés Záró rendelkezések A SZMSZ hatálybalépése A SZMSZ módosítása Melléklet: A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Adatkezelési szabályzata Az adatkezelési szabályzat tartalma, célja, jogszabályi háttere, nyilvánossága Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az intézményben nyilvántartott adatok köre Az adatok továbbításának rendje Az adatkezeléssel foglalkozók meghatalmazása Az adatkezelés technikai lebonyolítása Az munkavállalók személyi iratainak kezelése Az adatnyilvántartásban érintett munkavállalók jogai és érvényesítésük rendje Az intézményben alkalmazott a szabályzattal érintett számítógépes rendszerek A számítástechnikai eszközökre vonatkozó biztonsági intézkedések /29

3 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet szervezeti felépítését, valamint a működésére, a belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. A szabályzat célja az intézmény jogszerű, zavartalan működésének biztosítása. Tartalma: a működéssel kapcsolatos mindazon szabályok, rendelkezések meghatározása, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Jogszabályi alapja: a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, a 326/2013. Kormányrendelet, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. EMMI rendelet. Tartalmát meghatározzák továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata és egyéb szabályzatai, a hatályos Elnöki utasítások, valamint intézetünk Szakmai Alapdokumentuma (KLIK SZMSZ 2. függelékének XIII.5. fejezete) A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, hatálya, nyilvánossága Az SZMSZ-t az intézmény szakalkalmazotti értekezlete jogosult elfogadni, a fenntartó egyetértése abban az esetben szükséges, ha a szabályzatban foglaltak többletkötelezettséget tartalmaznak. A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Szervezeti és működési szabályzata, az egyéb, szabályzatok és az igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező, illetve azoknak is kötelessége, akik részt vesznek a szolgáltatások nyújtásában és igénybevételében. Időbeli hatálya: a szervezeti és működési szabályzat az elfogadás napján lép hatályba, határozatlan időre szól és visszavonásig érvényes. A szervezeti és működési szabályzat nyilvános dokumentum, megtalálható az igazgatói irodában és az intézet honlapján (www.nmpi.sulinet.hu) A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata Az SZMSZ felülvizsgálatára szükség szerint, de legalább ötévente kerül sor. Szükséges felülvizsgálni az SZMSZ-t: - ha a jogszabály előírja - ha a Szakmai Alapdokumentum módosításra kerül - ha az intézmény működési rendjében változás történik 3/29

4 2. Az intézmény jogállása, tevékenysége, gazdálkodása 2.1. Az intézmény neve, székhelye, egyéb adatai Az intézmény neve: Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Székhelye: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. Levelezési címe: Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. Telefonszám: / / OM azonosító: Törzskönyvi azonosító szám: Intézet KLIK azonosítója: Alapítva: 1986.* Fenntartó/működtető: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 1051 Budapest, Nádor u. 32. Fenntartó területi szerve: KLIK Salgótarjáni Tankerülete 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Az intézmény típusa: pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó köznevelési intézmény Bélyegzők: körbélyegző: középen a Magyar Köztársaság címere, melyet a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet, 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. OM azonosító: felirat vesz körül hosszú bélyegző: Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet, 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. OM azonosító: felirat szerepel. *Nógrád megyében először március 26-án, 10/1986. (III. 26.) Th. számú határozatával a Nógrád Megyei Tanács alapította meg a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézetet. Ennek jogutódjaként Nógrád Megye Közgyűlése napi hatállyal új intézményt alapított a pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtására. (Alapító okirat száma: 29/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelet). Többszöri átszervezést követően 2012-ben az intézmény a MIK, majd 2013-ban a KLIK fenntartása alá került Az intézmény jogállása és képviselete Az intézmény jogállása Az Nkt.-ban meghatározott köznevelési intézmény, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége. Önálló költségvetéssel nem rendelkezik, működésének pénzügyi kereteit a fenntartó költségvetése tartalmazza. Az intézmény képviselője a hatályos jogszabályok szerint megbízott intézményvezető, aki esetenként külön megbízást adhat valamely munkatársának az intézmény képviseletére. 4/29

5 2.3. A kiadmányozás joga Az intézményvezető kiadmányozza: a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben helyettesítés céljából határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedést az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat (KLIK 1/2013. (I. 17.) szabályzata a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés eljárásrendjéről) az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb leveleket az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a KLIK központi szerve szervezeti egysége, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartott fenn a közbenső intézkedéseket a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat Az intézmény működési területe Nógrád megye A működési terület jogszabályban vagy fenntartói utasításban meghatározott tevékenységek vonatkozásában, illetve partneri együttműködések tekintetében a megyén túlra is terjedhet Az intézmény tevékenysége Az intézmény ellátja a Nkt. 19. (2) bekezdés szerinti pedagógiai szakmai szolgáltatásokat az alábbiak szerint: a) pedagógiai értékelés, melynek keretében feladata: a pedagógiai mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére, feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása, a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása, a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások, pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése b) szaktanácsadás, tantárgygondozás, melynek keretében feladata: nevelési és tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése, 5/29

6 nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése, az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében, nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése az intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában, egyéni szakmai tanácsadás. a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése c) pedagógiai tájékoztatás, melynek keretében feladata: a köznevelési intézmények feladatellátását támogató szakmai információk gyűjtése, rendszerezése, közzététele a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása, a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése, a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködés az óvodai, iskolai és kollégiumi könyvtárakkal d) tanügy-igazgatási szolgáltatás, melynek keretében feladata: tájékoztatás, tanácsadás tanügy-igazgatási kérdésekben, az intézményvezetők munkájának segítése közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak és egyéb dokumentumainak elkészítésében, bevezetésében, a megyei köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, a nem a Központ által fenntartott köznevelési intézmények fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás, a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére költségvetésének terhére és mértékéig közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, melynek keretében feladata: pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése, bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe, az OFI irányítása mellett országos szakmai pályázatok kiírása, megbízásra pedagógiai tárgyú kísérletek, pedagógiai tárgyú kutatások indítása vagy azokban való részvétel. f) tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, melynek keretében feladata: a versenykiírásban meghatározott feladatok ellátása az intézményi, területi, megyei és országos fordulók összehangolása a nevelési-oktatási intézmények tehetségfejlesztő munkájának szakmai támogatása 6/29

7 g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat, melynek keretében feladata: a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére a diákjogi tanácsadás megszervezése A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtása az intézmények, a pedagógusok, igényeire építve az éves munkatervben meghatározottak szerint történik. Az állami és önkormányzati fenntartású intézmények a szolgáltatásokat térítésmentesen vehetik igénybe. Az Országos pedagógiai szakmai szolgáltatás keretén belül a NMPI segíti a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanításitanulási folyamatot segítő szakmai szolgáltatói és szaktanácsadói feladatokat a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló értékelési, tanügy-igazgatási, szaktanácsadói és továbbképzési szolgáltatást a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatását, az országos pedagógiai mérési-értékelési és ellenőrzési rendszer intézményi hasznosulását célzó feladatok megvalósulását az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési folyamatokat Az intézmény gazdálkodása Gazdálkodási feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) az illetékes tankerületén keresztül látja el. Az intézményvezető az intézetben felmerülő, a működést biztosító valamennyi dolgi igényt a tankerület vezetőjéhez továbbítja. A fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközöket a tőle elvárható gondossággal kezeli a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint. A gazdálkodással kapcsolatban az intézménynél jelentkező legfontosabb feladatok: a zavartalan működéshez szükséges dologi feltételek időbeni megrendelése a fenntartótól, szükség esetén a kapott dologi javak leltárba vétele, a felhasználó részére történő átadása, szakmai teljesítés igazolása, adatszolgáltatás a tankerület részére az éves költségvetés elkészítéséhez, létszámnyilvántartás vezetése, állománytáblák folyamatos karbantartása, jelentése a tankerület felé, a gazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások folyamatos vezetése, adatszolgáltatás teljesítése a tankerület számára, a nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése, bizonylatolása, az év végi leltárfelvételek elvégzése, közreműködés a leltárak összesítésében és kiértékelésében, készpénzellátmány kezelése, bizonylatolása, elszámolás a tankerület pénzügyi referense felé, a gépek, berendezések üzemeltetéssel, működéssel kapcsolatos feltételek biztosítása, a gépjármű működtetésével, irányításával kapcsolatos feladatok, az ezzel összefüggő adminisztráció ellátása 7/29

8 A gazdálkodással, munkaüggyel kapcsolatos feladatokat ellátó gazdasági ügyintéző feladatköre: A beérkező számlák érkeztetése Az átutalásos forgalomhoz kapcsolódó bizonylatok (számlák, megbízási szerződések, stb.) alaki és tartalmi helyességének, a szükséges aláírások meglétének ellenőrzése A fizetési kötelezettségek egyeztetése A szállítói folyószámlák egyeztetése Részvétel a negyedéves és éves beruházási statisztikák, a felügyeleti szerv részéről elrendelt havi adatszolgáltatások, jelentések elkészítésében Az intézmény kimenő számláinak kiállítása, az analitikus ÁFA nyilvántartás vezetése, negyedévenkénti egyeztetése a főkönyvi könyvelés adataival A vevő folyószámlák egyeztetése a tankerület pénzügyi referensével, a fizetési felszólítások kiküldése Az Intézményi Munkaügyi Információs Rendszer kezelése, a havi állományfrissítések, a kifizetések számfejtése, a záró állományok határidőre történő leadása. A kifizetésekhez kapcsolódó jövedelemigazolások elkészítése. Az irodaszer, tisztítószer és egyéb beszerzések beszerzési igénybejelentése a tankerület referense felé Részvétel az intézményi leltár felvételében, összesítésében, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének megszervezése A készpénzellátmány kezelése, bizonylatolása, elszámolás a tankerület felé Havonként a bérjegyzék dolgozókhoz való eljutatása Az intézményi gépkocsi üzemanyag-elszámolásához kapcsolódó analitikus nyilvántartások elkészítése, összesítése. Az üzemanyag norma szerinti felhasználásának havonkénti egyeztetése A közalkalmazottakat megillető juttatások, igazolványok előzetes igényfelmérése, összesítése, a kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése A közalkalmazottak személyügyi és munkaügyi alapnyilvántartásának elkészítése, a változások vezetése. A kinevezésekhez, átsorolásokhoz, munkaviszony megszüntetésekhez kapcsolódó dokumentumok előkészítése, továbbítása a tankerület és a Magyar Államkincstár felé. Vagyonkezelés A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján a KLIK fenntartásában lévő Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet (az átadás-átvétel időpontjában: Nógrád Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati intézet) vagyona a fenntartó vagyonkezelésébe került. Időközben az intézmény székhelyéül és egyben a feladatellátás helyéül szolgáló, a Megyei Gyermekvédelmi Központban lévő ingatlanrész vagyonkezelője a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, üzemeltetője pedig a Megyei Gyermekvédelmi Központ lett. A feladatellátáshoz szükséges állami vagyon hatékony működtetése és hasznosítása érdekében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (mint Használó), a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (mint vagyonkezelő) és a Megyei Gyermekvédelmi Központ (mint üzemeltető) Üzemeltetési, használatba adási és hasznosítási megállapodást kötött az intézetünk feladatellátását szolgáló 484 m2 összterületű helyiségeinek használatáról és a közüzemi díjak megosztásáról. 8/29

9 Gazdálkodással összefüggő adatok: Az intézmény törzsszáma: Adószáma: Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár Számlaszámok: ÁFA alanyiság: a évi CXXVII. ÁFA törvény 55.. szerint az általános szabályok alapján Kötelezettségvállalás A KLIK Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés eljárásrendjére vonatkozó szabályzat értelmében az intézményvezető gyakorol kötelezettségvállalást Pályázatok benyújtása és támogató szerződések megkötése kizárólag szakmai együttműködésre, képzésen való részvételre, valamint az 5 millió Ft támogatási összeget meg nem haladó, 100%-os támogatás intenzitású projektek esetében. 9/29

10 3. Az intézmény szervezeti felépítése, a kapcsolatok rendje 3.1. Az intézmény szervezeti felépítése Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti. Az intézményben szervezeti egységek nincsenek, az igazgató irányítja, koordinálja a pedagógiai szakértők, a pedagógiai előadók, valamint a gazdasági ügyintéző és a műszaki dolgozó munkáját. Az intézmény valamennyi dolgozója részt vesz a pedagógiai szakmai szolgáltatások működési területen belüli ellátásában. A NMPI a partnerek igényeit kompetenciájának határain belül, az elvárható szakszerűséggel és felelősséggel elégíti ki. Az igényeket szakmai kezdeményezésekkel, ajánlásokkal, információk közvetítésével törekszik felkelteni és fenntartani. Az intézményben foglalkoztatottak főként közalkalmazotti-, kivételesen polgári jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak. Az intézmény összetett feladatrendszeréből adódóan egy-egy aktuális feladat megoldására (projektek, nagy rendezvények) ideiglenes munkacsoportokat hozhat létre. A feladat jellegétől, tartalmától függően a több szakterület képviselőjéből meghatározott időre alakult csoport munkáját az intézet vezetése által megbízott felelős munkatárs, projektvezető irányítja az általa készített projektterv alapján. A munkacsoportokba külsős szakemberek, szaktanácsadók is bevonhatók. Az intézmény közösségei: - szakalkalmazotti közösség tagja az igazgató és minden pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó - alkalmazotti közösség tagja az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott Az intézményhez kapcsolódó külső közösségek: - Nógrád megyei szaktanácsadói hálózat (jelenleg nem működik, az országos szaktanácsadói névjegyzék nyilvánosságra hozatalát követően szerveződik; tagjai közreműködnek az intézet szaktanácsadói szolgáltatásainak ellátásában) - Nógrád Megyei Tehetségsegítő Tanács 3.2. Az igazgató Az igazgatót a Nkt-ban, a 48/2012. EMMI rendeletben, valamint a KLIK szabályzatában meghatározott feltételek szerint az oktatásért felelős miniszter bízza meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a KLIK szabályzatában meghatározottak szerint az Elnők, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a tankerület igazgatója gyakorolja. Az igazgató a kiadmányozás, a gazdálkodás, kötelezettségvállalás, szakmai teljesítésigazolás, továbbá a belső és külső kommunikáció tekintetében a KLIK hatályos szabályzatai, utasításai szerint jár el. A jogszerű, hatékony működés érdekében a szakmai feladatai ellátása során kapcsolatot tart az illetékes tankerület igazgatójával és szakmai referensével, valamint a tankerület személyügyi, pénzügyi, intézmény-működtetési feladatokat ellátó munkatársaival. Az igazgató felel a köznevelési intézmény feladatainak szakmai megvalósításáért. 10/29

11 Feladatköre: - Döntések meghozatala minden olyan, az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe, és ami az intézmény jogi személyiségéből fakadó döntési körébe tartozik. - A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges az intézkedési jogkörén kívül eső intézkedések kezdeményezése a fenntartónál. - Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói döntések, azok iratanyagának előkészítése, az Intézményfenntartó Központ szabályzataiban ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jog gyakorlása az intézet közalkalmazottai felett. - Az intézet stratégiájának megfogalmazása, különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmények, fenntartók igényeire, elvárásaira, valamint a jogszabályokban és fenntartói döntésekben megfogalmazottakra. - Az intézet éves munkatervének a fenti pontban foglaltakkal összehangolt elkészítése, a szakmai irányító szervezet és a fenntartó számára való megküldése jóváhagyás céljából. - A jóváhagyott munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtásának koordinálása, a tényleges végrehajtás figyelemmel kisérése, szakmai elemzése, értékelése. - A közoktatás tartalmi modernizációját, szakmai projektek, fejlesztések megvalósítását segítő tevékenységek koordinálása. - Évente írásos tájékoztató, beszámoló készítése és átadása a tankerületi igazgató részére az intézmény szakmai tevékenységéről. - A jogszabályokban előírt belső szabályzatok elkészítése illetve elkészíttetése és az azokban meghatározott feladatok megvalósításának ellenőrzése. - Az intézmény dolgozói munkaköri leírásának elkészítése, szükség esetén módosítása. - Belső ellenőrzési rendszer kiépítése, működtetése. - Az intézet együttműködési és egyéb szerződéseinek megkötése, kapcsolattartás és szakmai együttműködés irányító és partnerszervezetekkel. - Az Elnök, illetve a tankerületi igazgató hatáskörébe tartozó az intézményt, illetve az intézmény közalkalmazottjait érintő döntésekhez javaslattétel, véleményezés. - A központi szerv szakmai, illetve funkcionális irányítást gyakorló szervezeti egysége vezetője, valamint az illetékes tankerületi igazgató által kért adatszolgáltatások teljesítése. - Értekezletek összehívása az intézmény működésével, szakmai tevékenységével kapcsolatos vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok irányítása céljából. Az igazgató helyettesítése: A) 30 napot meg nem haladó távollét esetén szakmai irányítási kérdésekben, valamint az intézmény működésével kapcsolatos, azonnali döntést igénylő kérdésekben elsősorban a pedagógiai értékelés feladatait ellátó pedagógiai szakértő, másodsorban a szaktanácsadás koordinálásáért felelős pedagógiai szakértő helyettesíti az igazgatót. Mindkettőjük akadályoztatása esetén a továbbképzésért felelős, vagy a szaktanácsadás szervezéséért felelős pedagógiai előadó helyettesítheti az igazgatót. Az igazgató előre látható távolléte esetén 3 napot meg nem haladó időtartamra szóban, ettől hosszabb távollét esetén írásban bízza meg a helyettesítőt. Előre nem látható esetekben a fent leírt sorrend szerint történik a helyettesítés a tankerület igazgatójának tájékoztatása mellett. B) 30 napot meghaladó távollét esetén a tankerület igazgatója az általa meghatározott hatáskörrel bízza meg az igazgató helyettesítésével az általa kiválasztott szakalkalmazottat. 11/29

12 3.3. Időszakos feladatra megbízott projek(csoport)vezető: Feladata: - Nagyobb volumenű feladatok megvalósítása érdekében szervezi, koordinálja és ellenőrzi a munkavégzéssel kapcsolatos feladatokat, a közreműködő csoporttagok munkáját. - Gondoskodik a projekttel kapcsolatos tájékoztatási és adminisztratív kötelezettségekről, a belső logisztikai rendszer működtetéséről. - Összeállítja a médiának szánt híreket, szakmai információkat. Az alkalmi csoportvezetők, projektvezetők az igazgató folyamatos tájékoztatásával, beszámolási kötelezettség mellett, de önállóan végzik feladatukat Az intézet főállású munkatársai Az alkalmazottak és közösségeinek jogait és kötelezettségeit, juttatásait valamint az érdekérvényesítés lehetőségeit a hatályos jogszabályok, a KLIK szervezeti és működési szabályzata, valamint kollektív szerződése rögzíti. Munkájukat a kinevező okirat és az intézet szabályzatai, valamint a munkakörükre vonatkozó munkaköri leírás szerint végzik. Az alkalmazottak a munkaköri leírásukban szereplő feladatkörüket önállóan, teljes felelősséggel látják el. Munkakörbe tartozó feladatnak minősül valamennyi dolgozó esetében: az intézet működési rendjében felmerülő minden olyan feladat, amely a szolgáltatói jellegű működés természetéből ered (az intézethez fordulók tájékoztatása, telefonhívások fogadása és illetékeshez történő továbbítása, ügyelet ellátása munkaidőben, stb.) kötelező adminisztrációs munka ellátása, jelenléti ív, munkaidő nyilvántartás vezetése összmunkatársi értekezleten, megbeszéléseken történő részvétel, intézeti nagy projektekben, rendezvények (nemzetközi, országos, regionális konferenciák, fórumok és egyéb olyan rendezvények, amelyek látogatottsága vélhetően széles körű) lebonyolításában való közreműködés, adott működési területen a rend biztosítása, részvétel a leltározásban. A pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó feladatai - szakmai szolgáltatások nyújtása, ezen belül különösen a pedagógiai értékelés/ a szaktanácsadás, tantárgygondozás/ a pedagógiai tájékoztatás/ a tanügy-igazgatási szolgáltatás/ a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése/ tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása/ a tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat területéhez tartozó igények, megrendelések teljesítésének koordinálása - közreműködés átfogó intézményi projektek, pályázatok készítésében, megvalósításában - szakterületéhez tartozó - megrendelések teljesítésének megszervezésével és nyomon követésével összefüggő adminisztrációs feladatok végzése, - szakterületére vonatkozóan szakmai tájékoztatók, előadások tartása, információk, felhívások közzététele - szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, való részvétel, - adott szakterületre vonatkozó szakmai elemzések, tájékoztató anyagok készítése - az intézet igazgatója által elrendelt mindazon feladatok, amelyek az adott pedagógiaiszakmai szolgáltatás szervezésével, fejlesztésével összefüggnek, és pedagógiai munkatársi szakértelmet igénylő tevékenységnek minősülnek. Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 12/29

13 A gazdasági ügyintéző feladatai A 2.6. pontban meghatározott feladatok Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza A műszaki dolgozó feladatai - a működéséhez, a szakmai programokhoz szükséges anyag- és eszközbeszerzések - szakmai anyagok, továbbképzési dokumentumok sokszorosítása, - a gépek, berendezések üzemkész állapotának folyamatos figyelemmel kísérése - hozzáértési körében kisebb, szervízszolgáltatást nem igénylő javítások elvégzése - közreműködés az intézményi programok, továbbképzések technikai előkészítésében - az intézet gépkocsijának vezetése, üzemkész állapotáról való gondoskodás - a munkatársak, szaktanácsadók, szükség esetén anyagok szállítása a szakmai szolgáltatások, rendezvények helyszínére Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza Hiányzás, vagy akadályoztatás esetén a munkatársak kötelesek a lehető legkorábban az igazgatót (vagy a helyettesítésével megbízott munkatársat) a távollétről tájékoztatni, továbbá a folyamatban lévő feladatokat, a felelősségteljes munkavégzéshez szükséges információkat átadni. A szolgáltatás zavartalan ellátásához elengedhetetlen, halasztást nem tűrő feladatok elvégzésére (a hiányzó kolléga eseti helyettesítésére) az aktuális leterheltségtől, valamint a szakértelemtől függően az igazgató ad utasítást a munkatársak valamelyikének A belső kapcsolattartás formái, az intézmény testületei, fórumai A munkatársak között mellérendeltségi viszony van, mely feltételezi a kölcsönös információcserét, a közvetlen partneri együttműködést. Az összehangolt kapcsolattartás kialakítására a hetente összehívott pedagógiai munkatársi, valamint szükség szerint csoportmegbeszélések szolgálnak. Alkalmazotti értekezlet Az információcsere hatékonysága érdekében félévente legalább egyszer alkalmazotti értekezletre kerül sor. Az értekezletet mindig össze kell hívni, ha az intézet egészét érintő kérdések megvitatása azt szükségessé teszi, ha azt a szakalkalmazottak egyharmada javasolja, illetve ha azt jogszabály vagy fenntartói utasítás előírja. Célja: - a dolgozók tájékoztatása az intézet egészét érintő kérdésekről, - az intézet távlati programjának és éves munkatervének megvitatása, - a végzett munka értékelése, beszámolók, elemzések megvitatása - az egész közösséget érintő aktuális kérdések. Az alkalmazotti értekezletet az igazgató hívja össze. Az értekezletekről emlékeztető készül. A szolgáltatások biztosítása érdekében az intézet munkatársai a majdani szaktanácsadókkal szoros együttműködésben, intenzív munkakapcsolatban dolgoznak. A munka zavartalan végzése érdekében a szükséges egyeztetéseket közvetlenül teszik meg. A pedagógiai munkatársaknak félévente írásban számolnak be a tervezett feladatok elvégzéséről, illetve szükség szerint szóban tájékoztatják az igazgatót a területükön folyó munkáról. 13/29

14 3.6. A nevelési-oktatási intézményekkel való kapcsolattartás formái Intézetünk hosszú távú, hatékony kapcsolatok kialakítására törekszik mindazon intézményekkel, szervezetekkel, amelyek igényt tartanak szolgáltatásaira. Megkülönböztetett figyelmet fordít közvetlen partnereire, a megyében működő nevelési, oktatási intézményekre, valamint az intézményfenntartókra. A kapcsolattartás formái: - személyes és közvetlen telefonos, elektronikus kapcsolattartás, tanácsadás - helyi nevelőtestületi értekezletek, munkaközösségi foglalkozások tartása - szakmai fórumok, kistérségi programok, műhelymunkák szervezése - továbbképzések, tanévindító tanácskozások, konferenciák, pedagógiai napok keretében, - rendszeres és eseti információs szolgáltatások az intézet kiadványai, honlapja, valamint hírlevelek útján. Intézetünk minden év januárjában teljeskörű igényfelmérést végez, melynek adatait beépíti az éves munkatervbe. Az állami és önkormányzati fenntartású intézmények térítésmentesen vehetik igénybe az intézetünk jóváhagyott munkatervében szereplő szolgáltatásokat. Az egyedi igények kielégítésével kapcsolatban a szolgáltatásért felelős munkatárs egyeztet az intézmény vezetőjével. A szolgáltatások teljesítését követően elégedettség mérést végzünk Egyéb külső partnerekkel való kapcsolatrendszer Intézetünk folyamatos együttműködést tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel: Együttműködő partner EMMI Köznevelésért Államtitkárság Klebelsberg Intézményfenntartó központ Oktatási Hivatal Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tankerületek Az együttműködés tartalma Előadók (tanévnyitó konferencia, szakmai fórumok), jogszabály-tervezetek véleményezése, konzultáció jogi kérdésekben Fenntartói irányítás, feladatok, elvárások meghatározása, adatszolgáltatások, szakmai tanácskozások, értekezletek, konzultációk. Együttműködés központi projektekben, Előadó felkérése a tanévnyitó konferenciára, pedagógus továbbképzési programok alapítási engedélyének eljárása, minőségbiztosítási kötelezettségek teljesítése, továbbképzések bejelentése OH felhívásainak közzététele Mint szakmai irányító a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások meghatározása, értekezletek, munkaterv véleményezése, központi projektekkel kapcsolatos tájékoztatás, együttműködés. OFI felhívásainak, tájékoztatóinak közzététele, eljuttatása a megye intézményeihez. A közvetlen irányításunkat ellátó megyeközponti tankerület vezetőjével és munkatársaival fenntartói irányítás, szakmai együttműködés. adatszolgáltatás, beszámolás, pénzügyi feladatok. Rendezvények, értekezletek, közös programok. 14/29

15 Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya Más megyei pedagógiai intézetek Tehetségsegítő szervezetek Felsőoktatási intézmények Nógrád megye múzeumai, közművelődési intézményei Bükki Nemzeti Park Nógrád-Ipoly Tájegység igazgatósága és az Ipoly Erdő Zrt Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nógrád Megyei Diáksport Tanács Nógrád Megyei Levéltár Helyi Média (rádió, televízió, sajtó) Megyei és városi rendőrkapitányságok Megyei Szociális Központ Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Minden járási tankerület igazgatójával és munkatársaikkal szakmai tájékoztatás, szolgáltatási igények egyeztetése, információcsere. Kihelyezett szolgáltatásoknak helyszín biztosítása. Egyeztetések a megyei fejlesztési tervvel kapcsolatban, tapasztalatcsere látogatások, közös tájékoztató rendezvények. Előadó biztosítása konferenciákon, érettségivel, felvételivel kapcsolatos információk, közös segítség diákoknak továbbtanuláshoz. Folyamatos kapcsolattartás, információcsere akkreditált továbbképzések átvétele, átadása. Közös értekezletek, megbeszélések Versenyek szervezése, konferenciákon való részvétel. Pályázatok, továbbképzések. Együttműködési megállapodások. SZTE: pedagógiai értékeléssel kapcsolatos feladatok EKF: előadók biztosítása, rendszeres tájékoztatás, információcsere, felhívások közzététele. Egymás rendezvényeinek látogatása, bekapcsolódás versenyeinkbe, tehetségsegítő programjainkba, fogadó szervezetként részvétel az Iskolai Közösségi Szolgálat feladataiban, Pedagógusok megyejáró körútján szakmai tájékoztatók. Iskolai Közösségi Szolgálat (fogadó szervezet) Pedagógusok megyejáró körútjának támogatása Közreműködés A jó szakma felér egy diplomával című program szervezésében. Információk, tájékoztatók közzététele, részvétel a kamara rendezvényein. Információk eljuttatása a megye testnevelést tanító pedagógusaihoz. Magyar Diáksport Szövetség felhívásainak közzététele. Történelem tanárok szakmai fóruma levéltárosok vezetésével Tudósítások rendezvényeinkről Bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, drogprevenciós tájékoztatók Gyermekvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás Pályaválasztással összefüggő közös rendezvények, tájékoztatás Az intézményt külső kapcsolataiban az igazgató képviseli. A közvetlen kapcsolattartásért és az együttműködés keretében a feladatok megvalósításáért az egyes szakterületekért felelős munkatársak felelősek. 15/29

16 4. Az intézmény működési rendje 4.1. Az intézmény működésének alapelvei Az intézet szakmai szolgáltató szerepéből adódóan munkáját a nevelési-oktatási intézmények igényei alapján végzi, miközben az elégedettség növelésére törekszik. Ennek érdekében minőségirányítási rendszert működtet. Feladatait a szakmai irányító szervezet és a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján végzi. Működésében meghatározó a) az igénykeltő-szolgáltató jellegű megvalósítása b) a rugalmas, az adott szakmai feladat jellegéhez és tartalmához igazodó működési, valamint szervezeti módok, formák kialakítása c) a közvetlen, sokoldalú partneri viszonyon alapuló kapcsolatrendszer kiépítése d) az öntevékeny, kezdeményező és együttműködésre kész magatartás a feladatvégzésben 4.2. A szolgáltatások szervezésének általános elvei: a) az intézeti kínálat és a megrendelői igény összhangjának megteremtése a szolgáltatások iránti igények rendszeres felmérése alapján b) a szolgáltatások teljesítésének és a közvetlen igénybevétel lehetőségeinek logisztikai és szakmai, szükség szerint helyszíni biztosítása a megrendelések rendszerének kialakításával, működtetésével, az erre irányuló tájékoztatás megszervezésével c) a szolgáltatások szervezését és fejlesztését segítő belső logisztikai, regisztrációs és értékelő rendszer működtetése valamennyi szolgáltatási területen Az intézeti munka tervezése, megvalósítása Az intézetünk fő feladatait, szakmai munkaprogramját az éves munkatervben rögzíti, melyet szakmailag az OFI hagy jóvá. Az intézmény munkaterve a fenntartó (KLIK) jóváhagyásával válik érvényessé. Az egyes szakmai szolgáltatási területek részletes munkatervei az intézményi munkaterv részét képezik. A pedagógiai előadók és pedagógiai szakértők konkrét feladatokat tartalmazó egyéni ütemtervei és az intézet eseménynapára havi bontásban készül. Az intézeti tervező munkát igényfelmérések és az aktuális köznevelési feladatok, ill. a fenntartó és a szakmai irányító szervezet (OFI) javaslatai alapozzák meg. Az intézet munkatervében nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, szakmai szolgáltatási igények kielégítésére csak a fenntartóval való egyeztetés után, a pénzügyi fedezet megléte esetén kerülhet sor Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelességei A munkakörtől függetlenül az intézet minden dolgozója jogosult - Az intézet célkitűzéseit, terveit megismerni, ezek kialakításában közreműködni. - Az eredményesebb munkavégzéshez javaslatokat tenni. - A hatáskörébe tartozó ügyeket önállóan intézni. 16/29

17 - A szolgáltatások és a pedagógiai tevékenység hatékonyságának fejlesztése érdekében munkatársaival és a partnerszervezetekkel együttműködést kialakítani, saját tudását, szakmai ismereteit konferenciákon, továbbképzéseken és önképzés útján bővíteni. - A folyamatos munkavégzés lehetőségét, az ahhoz szükséges szervezeti és tárgyi feltételeket, információkat igényelni. - A jogszabályban meghatározottak szerint munkájáról értékelést kapni. Az intézet minden dolgozója köteles - A munkaköri leírásban foglalt feladatot szakmailag magas szinten, az intézeti minőségpolitika alapján teljesíteni, partnerkapcsolatai során az intézetet hitelesen képviselni. - A munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, intézeti belső szabályzatokat, utasításokat megismerni és munkája során alkalmazni. - A korszerű információs és kommunikációs eszközöket a napi munkájában felhasználói szinten alkalmazni. - A munkaköri feladatai ellátása közben tudomására jutott információkat körültekintően kezelni. - A feladatvégzéshez rendelkezésére bocsátott eszközöket, helyiségeket rendeltetésszerűen használni, a vagyonvédelmi szabályokat betartani. - Munkaköréből adódóan az intézetet érintő kérdésekben folytatott tárgyalások tartalmáról, eredményéről feletteseit tájékoztatni A munkavégzés szabályai, munkarend, munkaidő A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársak heti törvényes munkaideje 40 óra. A pedagógiai előadók, szakértők és a nem szakalkalmazott munkatársak munkaidejüket kötelesek az intézetben, illetve egyes munkaköri feladataik teljesítéséhez kapcsolódó külső helyszínen tölteni. A munkaidő hétfőtől csütörtökig pénteken Az ettől való eltérést az igazgató engedélyezheti. A munkába érkezés és az onnan való távozás tényét a dolgozók jelenléti íven regisztrálják, a napközbeni, intézeten kívüli munkavégzést a vezetővel egyeztetik. A hivatalos kiküldetést az igazgató engedélyezi. A kiküldetés eredményéről, a végzett tevékenységről, programról az intézmény vezetőjét tájékoztatni kell. A hivatalos munkaidőben a vezetőnek, vagy legalább egy megbízott munkatársnak az intézetben kell tartózkodnia. A vezetőnek a távollét esetén lehetőleg legalább telefonon elérhetőnek kell lenni. Munkaközi szünet, ebédidő A teljes munkaidőben foglalkoztatottak számára az ebédidő időtartama 30 perc, melyet naponta óra közötti időben lehet igénybe venni. Otthoni munka A pedagógiai szakértők, pedagógiai előadók az intézet vezetőjének engedélye alapján, különösen indokolt esetben otthon dolgozhatnak pl. szakmai anyagok, beszámolók, elemzések, tanulmányok készítésén, szerkesztésén. 17/29

18 Rendkívüli munkaidőben végzett munka A dolgozó napi, heti munkaidőkeretén felül végzett munkája, ha a munkáltató elrendeli, túlmunkának minősül. A túlmunkáról a dolgozók nyilvántartást vezetnek. Amennyiben a túlmunka kifizetésére nincs mód, annak ellenértékeként a dolgozó szabadidőre jogosult, melynek időtartama azonos a túlmunka időtartamával. A túlmunka ellenértékeként megállapított szabadidő az órák tömbösítésével, szabadnap formájában is kiadható, legkésőbb a munkavégzést követő hónapban. A munkatársakat megillető szabadság A szabadságolás fő időszaka a tanév rendjéhez igazodik. A szabadság kiadásának és igénybevételének ütemezésére szabadságolási terv készül a fő szabadságolási időszakokat (július 1. augusztus 15. és december ) megelőző egy hónappal. A tervet az igazgató hagyja jóvá. A szabadság pénzben nem váltható meg, a jogosultság évében azt ki kell venni, illetve ki kell adni, hacsak a dolgozót valamely különleges eset (pl. tartós betegség.) ebben nem gátolja. Összeférhetetlenség A közalkalmazott további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését előre köteles a munkáltatónak bejelenteni. Az e nélkül létesített jogviszony vagy munkaviszony érvénytelen. Összeférhetetlenség esetén a további jogviszony engedélyezését meg kell tagadni a bejelentéskor vagy a tudomásra jutáskor. Összeférhetetlenségnek minősül, ha a közalkalmazott olyan munkáltatónál létesít további jogviszonyt, amelyik pedagógiai-szakmai szolgáltatást lát el, vagy szakmai ellenőrzési feladatokat végez Nógrád megyében kivéve a jogszabályban rögzített országos feladatokat ellátó, vagy ezeket irányító szervezeteket (OFI, OH, stb.) a további jogviszonyban végzett tevékenység ellátása veszélyezteti a közalkalmazotti jogviszonyból eredő munkaköri feladatok teljesítését Az intézmény nyitvatartása Az intézet a hét első négy munkanapján óráig, a hét utolsó munkanapján óráig áll a szolgáltatásokat igénybevevők rendelkezésére Kártérítési felelősség A dolgozó szándékos vagy gondatlan károkozás bekövetkezése esetén a jogszabályban meghatározottak szerint kártérítést fizet, melynek mértékét az intézményvezető állapítja meg Munkabéren felüli juttatások A dolgozót a KLIK szabályzataiban rögzített juttatások az ott meghatározott esetekben és mértékben illetik meg. Jutalmazásra (a források rendelkezésre állása esetén) javaslatot minden évben egy alkalommal terjeszthet fel a fenntartóhoz az intézet vezetője. A jutalmazás elvei: magas színvonalú szakmai felkészültség, igényes munka, konstruktív kapcsolattartás a megrendelőkkel és kollégákkal, rendszeres részvétel szakmai-pedagógiai szolgáltatások fejlesztését szolgáló feladatokban innovatív készség szakterületének fejlesztésében, szakmai közéletben való aktív részvétel. 18/29

19 4.9. Védő, óvó előírások Rendszeres egészségügyi felügyelet, munkavédelem Az intézet a jogszabályban előírt munkaegészségügyi ellátást valamennyi dolgozója részére biztosítja. Az üzemorvossal egyeztetett éves vizsgálatok ütemezését a dolgozókkal ismerteti, azon a részvétel kötelező. A dolgozók munkavédelmi és tűzvédelmi felkészítése rendszeres. Minden új dolgozóval megismertetjük a szabályzatokat, és a tanév indításakor valamennyi dolgozó ismételt munkaés tűzvédelmi oktatáson vesz részt. A munka- és tüzvédelmi feladatok ellátásához külső szakembert veszünk igénybe. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Rendkívüli eseménynek számít különösen a tűz, bombariadó, ill. a testi épséget veszélyeztető egyéb helyzet, illetve a munkavégzést módon akadályozó körülmény. A rendkívüli eseményt észlelőnek az információt haladéktalanul jelenteni kell az igazgatónak/ a helyettesítésére kijelölt személynek. Ezzel párhuzamosan a helyzet megkívánta intézkedést is haladéktalanul meg kell kezdeni (tűzoltóság, mentők, katasztrófavédelem értesítése). Rendkívüli esemény bekövetkezésekor alkalmazni kell a Tűzriadó tervben foglaltakat, az épületet a menekülési útvonalon el kell hagyni, és a kijelölt helyen kell tartózkodni a további utasításig Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az intézet informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton előállított dokumentumokat a digitalizálást végző személy köteles papír alapon is előállítani. Az elektronikus nyomtatványt ki kell nyomtatni,, majd el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: elektronikus nyomtatvány, az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát, a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni. A papír alapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásáért az intézményvezető felel. 19/29

20 5. A belső ellenőrzés, értékelés rendje 5.1. Az ellenőrzés, értékelés célja - biztosítsa az intézmény törvényes, jogszabályokban, utasításokban és belső szabályzatokban előírt működését, - adjon folyamatosan és időben segítséget a mulasztások, hiányosságok megelőzéséhez és megszüntetéséhez. - biztosítsa a pedagógiai szakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban, az éves munkatervben meghatározott feladatok, az intézet szolgáltatásait megrendelők igényeinek jó minőségű teljesítését, - segítse a vezető és az intézet valamennyi dolgozójának munkáját, szilárdítsa meg a működés rendjét 5.2. Az intézet belső ellenőrzési rendszere Kire, mire irányul Ki végzi Rendszeresség Forma Dokumentálás Intézeti munkaterv teljesítése igazgató szakmai munkatársak havonta évente szóbeli beszámoló írásbeli beszámoló Beszámoló Munkarend, munkaidő nyilvántartás Megrendelések, Szerződések teljesítése gazdasági ügyintéző igazgató igazgató, gazdasági ügyintéző havonta Jelenléti ív, szabadságengedély, túlmunka nyilv.t. havi jelentés havonta táblázatos összegzés nyilvántartás Rendezvények Konferenciák Projektek Információs rendszer Információs kiadványok, honlap, hírlevelek Versenyrendszer működése Továbbképzési rendszer működése Szaktanácsadói rendszer működése Felszereltség, tárgyi eszközök, Állománymegóvás projektvezető, igazgató igazgató, szakmai munkatársak igazgató alkalmanként havonta aktualitás szerint a tervnek való megfelelés szóbeli értékelése dokumentumok áttekintése felelős munkatárs beszámolója, helyszíni tájékozódás igazgató félévente felelős munkatárs beszámolója, helyszíni tájékozódás igazgató igazgató gazdasági ügyintéző műszaki dolgozó. működés megkezdése után 2 havonta félévente felelős munkatársak beszámolója, személyes tájékozódás szemle, konzultáció rövid összegzés (tartalmi szervezési, pénzügyi) feljegyzés az esetleges hiányosságokról emlékeztető a szükséges intézkedésekről szükség esetén emlékeztető emlékeztető a szükséges intézkedésekről írásos javaslat Gépkocsi menetlevelek gazdasági ügyintéző hetente bizonylatok alapján aláírás 5.3. Az ellenőrzés gyakorisága, módszerei A belső ellenőrzés éves terv alapján, illetve szükség szerint történik. Módszerei: - munkafolyamatokba épített ellenőrzések, értékelések, - egyedi, konkrét feladatok teljesítésének ellenőrzése, értékelése, - rendszeres beszámoltatás, - dokumentumellenőrzés Az ellenőrzés tapasztalatainak összegzésére, megbeszélésére munkaértekezleten kerül sor. 20/29

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben