A HONFOGLALÓ POGÁNY MAGYAROK MEGTÉRÍTÉSE A KERESZTÉNY HITRE GYÜM KEGYHELY EREDETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HONFOGLALÓ POGÁNY MAGYAROK MEGTÉRÍTÉSE A KERESZTÉNY HITRE GYÜM KEGYHELY EREDETE"

Átírás

1 A HONFOGLALÓ POGÁNY MAGYAROK MEGTÉRÍTÉSE A KERESZTÉNY HITRE ÉS A GYÜM KEGYHELY EREDETE IRTA i P. AURÉL DUNÁNtÜL EGYETEMI NYOMDÁJA PÉCSETT

2 A pécsegyházm egyei hatóság 3293/192S. számi* n ged élyével. Nihil obstat * P. FER D IN A N D U S KAISER censor. No. 988/1928. Im prim atur ih idapestini, die 30. a Nov P. O SW ALDUS OSLAY M inister Provinciális.

3 Gyűdnek, a róm aiak idejében és a honfoglalás előtt nem volt külön neve, hanem bennfoglaltatott a Serena (Serena = tiszta, derűs vidék. Regio serena) gyűjtőnévben, ami nem jelentette kizárólag a m ai Siklóst, hanem mindazon jelentősebb római telepeket és népesebb pontokat összevéve, amelyek annak környékén voltak, tehát Gyűd is. önálló és megkülönböztető nevet csak a honfoglaláskor kapott, midőn a honfoglaló Árpád vezér által Baranya m eghódítására kiküldött Etel (Etu) kúnvezér fia, meghódítva az itt tanyázó pannonszlovéneket, e helyet, ahonnét a meghódítást intézte, saját nevéről G yőd -ről, Győd-nek nevezett el, am ely nevet a mai horvát, sokáé, bunyevác és német ajkúak Ju d -nak e j tenek ki. A régi okmányokban e kegy hely neve: Ju d ; Giud; Gyd; Gexd; Eynud írásmódokban fordul elő. A régi írásm ódban ugyanis a G, Gy, J, K és E betűket egym ással felcserélve használták; Gyula helyett írtak: Julát, Kulát, Eulát (Brüsztle Recensio). Béla király Névtelenje Etel (Etu) honfoglaló vezér fiának a nevét: Eudunak írja. R észlet a G yűdi kegyhely történetének m unka -alatt levő an yagából.

4 Érthető tehát, hogy Eudu nem a Névtelen által használt betűkkel e j tendő ki, hanem: judu, Gyudu; illetve Jödő, vagy Győdő hangzású, rövidítve Győd, ahogyan elő is fordul Mária 1erézia-korabeli okmányainkban. A m agyar irodalom Endiit: Edö,. Eödö és ö d ö m agyarosítással használja, de látni való, hogy nem helyesen, mert a szláv hagyományos kiejtés őrizte meg tisztán és gyökerében a honfoglaló vezér fiának saját meghódítójának a nevét: Jud szlávos kiejtésével. ami a m agyarban Gyűdnek e j tendő ki. Már m aga a kegy hely neve is a honfoglalás idejébe viszi gondolatainkat* e kegyhely eredete is abba a régi időbe nyúlik vissza, t. i. a honfoglalást követő am a mozgalmas időbe, midőn elkerülhetetlenné vált a m agyarok megtérítése a keresztény hitre, és ennek a térítési mozgalomnak nyomában keletkezett keresztény üldözés és gyilkolás korszakába, a m agyar földön, a m agyar testvérek között; azok között, akik nem sokkal előbb egyetértettek a honfoglalás véres küzdelmeiben. Az augsburgi vereség után, ahonnan a.,gyászinagyarok kerültek ki (955),. még keleten is Arkadiopolisznál (958)* nagy vereséget szenvedve belátták* hogy a kóborlások csak a m agyarok létszám át csökkentik, erejüket elfecsérelik, a szomszéd népek pedig erőben és bátorságban növekednek; belátták* hogy m agukra vonják a külső népek egyesült tám adását, melynek ellenállani nem lesznek képesek, felhagytak íiagyobbszerű kalandjaikkal, melyek a

5 nemzetnek európai fennállását s jövőjét veszélyeztették, komoly kérdéssé vált közöttük a kereszténység felvétele. * Géza fejedelem felvette a keresztséfet. m agyarán mondva megkereszteledett. Mivel azonban előre látható volt, hogy a fejedelemnek ezen lépése, illetve szakítása a pogánysággal, az ősi valláshoz ragaszkodó népben ellenszegülést fog kiváltani. Géza fejedelem a maga nagyobb biztosítására néhány német zászlóaljat eszközölt ki a német császártól, ezzel kapcsolatosan külföldiek is megtelepedtek az országban. Mihelyt ezek megtelepedtek, Géza a nemzeti gyűlésen mindenkit intett, hogy a pogány szertartásokat elhagyva, a fejedelmi család példájára keresztelkedjenek meg: és minden keresztény foglyot szabadnak nyilvánítva nekik földbirtokokat adni parancsolt. Géza fejedelem példáját és intését számosán követték ugyan, midőn azonban a bevándorolt idegenek tanácsára, azokkal szemben, akik vonakodtak a keresztségtől, erőszakot kezdett igénybe venni a kereszténység terjesztésében, oly nagy ingerültséget idézett elő, hogy lázadástól tartva, ő m aga is kezdett a buzgósággal felhagyni, sőt a kedélyek lecsendesítése végett m aga is részt vett a pogány szertartásokon. A lázadást azonban és a zavargást ezáltal sem tudta lecsendesíteni. Sok gondot okozott ez Géza fejedelemnek, amitől csak a halál váltotta meg 997-ben. Géza ekként megkezdte a m agyar nemzet megtérítését, de folytatását és befejezését fiára, Istvánra hagyta.

6 István azon eltökélt szándékkal lépett a trónra, hogy a kereszténységet meg fogja honosítani az országban. De* alig ismételte meg atyjának, Géza fejedelemnek, fentebb említett parancsait, melyek szerint minden m agyar ember köteles megkeresztelkedni és a nála tartott rabszolgákat szabadon bocsátani, új lángra kapott az ingerültség, veszélyes forrongás terjedt et az egész országban, üldözőbe vették a fejedelemtől kegyelt német urakat, & ez volt előjele a bekövetkezendő lázadásnak, mely keresztény vérfürdőt rögtönzött a m agyar földön. Kupa, másként Koppány a T ar Zyrind fia állt a lázadók élére. Ez a hét nemzetségfőnök egyikének utódja sz István unokatestvére (Dr. Karácsonyi) Som ogyban bírta jószágait és székhelyét, azért némelyek somogyi V ajdának nevezik. K upa kitűzvén a nyilt lázadás zászlaját, az idegenek kiűzésére és a kereszténység kiirtására hívta fel a nemzetet. Számosán csatlakoztak hozzá és féktelen dühöttséggel kezdték dúlni és pusztítani István és híveinek dunántuu birtokait. István a zavargás hírére a kereszténységre tért kevés m agyarjaival és aty ja által betelepített német urak zászlóaljával, miután előbb Esztergomnál Hont és Pázmán vitézek által karddal öveztetett fel s lovaggá üttetett német módra, a Veszprémet ostromló K upa ellen indult. A harc előtt fogadást tett István, hogyha Isten neki győzelmet adand, Somogymegye termésének tizedét, a Fannonhalmán, még

7 aty ja által megkezdett kolostornak adja. A csata heves, a diadal sokáig kétséges volt, mígnem Vencellin a harc tüzében K upával találkozván őt p árviadalban leterítette. A vezérevesztett pogány m agyar had rendetlen futásban keresett menedéket. Dr. Karácsonyi János hírneves történészünk alaposan kim utatja, hogy Koppány nem az ősi vallásért, vagy legalább nem csupán azért, hanem a fejedelm i trón elnyerése végett tám adta meg sz. Istv án t... Koppány nem volt pogány, hanem ő is megkeresztelkedett, a keresztségben Mihály nevet kapott (Katii. Szemle évi X. fü zet lap Dr. Karácsonyi J á nostól), azonban végeredményben mégis csak a kereszténység kiirtását célozta, mert csak annak rom jain ju t hatott volna a trónhoz. Koppány elesett, hada vad futásban menekült s végre a győzelem sz. Istváné lett és a kereszténységé! E győzelem után István már csakugyan keményebb eszközökhöz nyúlt. Fogadalm át híven megtartva, az elesett K upa birtokait s Somogy összes terményeinek tizedét a pannonhalmi sz. Márton apátságnak adományozta, még pedig oly szoros kikötéssel, hogy akinek tiz gyermeke talál lenni, abból is a tizedik a Monostoré legyen. Ezután parancsot hirdetett ki az országban, mely szerint mindenki, szabadságvesztés és birtokelkobzás terhe alatt, a kitűzött határnapig megkeresztelkedni köteleztetik. NB. Ezen ne ütközzék meg senki se,

8 s és a mai előrehaladott kulturf elfogást és a kereszténységben kiművelt lelkek m agas felfogását ne vigye vissza abba a régi korba. A középkorban ugyanis nem m aradt követés nélkül Nagy K á roly példája, ki a szászok között kényszerrel is terjesztette a kereszténységet. Skandináviában vérengző jelenetek között honosíttatott meg a kereszténység. "Vladimír orosz fejedelem egyszerűen fejvesztésre ítélte azt, aki nem akart megkeresztelkedni. Sokan azt hiszik, hogv ennek a szigorú elvnek, az a téves elv képezte alap ját, hogy a cél szentesíti az eszközt, pedig nem ez volt az oka a középkori kényszerítésnek, hanem az, hogy az akkori fejedelmek azon véleményen voltak (vicíe Pór Antal vita s. Stefani pag. 27.), hogy a népekre a jót ép úgy kell reáerőszakolni, mint a javukat fel nem értő gyermekekre, hogy azt megszokván, utóbb önelhatározásból is örömest folytassák, amihez kényszerítve és félelemből kezdenek. E felfogást éles szavakkal fejezi ki Ditmar merseburgi püspök, a lengyel népről azt állítván, hogy azt baromként kell kormányozni és rest szamárként fenyíteni, mert kemény büntetések nélkül lehetetlen, hogy fejedelme, hacsak az állam jav á t mellőzni nem akarja, rajta uralkodjék. Ezt a középkori uralkodó felfogást, mely nem egyenlő azzal a fent érintett téves felfogással, úgy látszik a m agyarok megtérítésénél sem lehetett mellőzni; ebből m agyarázható meg az is, hogy sz. István a Koppány lázadás legyőzése után szabadságvesztés és bir

9 tokelkobzás terhe alatt követelte, hogy minden m agyar ember felvegye a keresztség szentségét. A főrendeket azonban m aga köré gyűjtötte és m egm agyarázta nekik, hogy a szeretet és önmegtagadás valr iásának nem szükséges áldozatul hozni a veleszületett harcias szellemet és hazafias lelkiiletet, meggyőzte őket arról, hogy lehet jézus vallásában mindenki jó hazafi, jó katona, jó 'vitéz, sőt legkivált ebben! S ily módon sikerült őket a kereszténységnek megnyerni, jóllehet a vonakodóknál fenyegetést is kénytelen volt használni. Pár év múlva látván, hogy a térítés a kívánt sikerrel halad, az új egyház berendezéséhez fogott s a fiatal egyház megerősítésére fordította egész m unkásságát, annál is inkább, mert tudta, hogy a pogányság Koppány legyőzésével még nincs teljesen elnémítva, tudta, begy sokan csak félelemből keresztelkedtek meg. anélkül, hogy szívük a hit szellemétől átmelegíttetett volna. A szomszéd Német- és Olaszországból misszionárius papokat kér. elrendelte, hogy legalább minden tiz falu közösen építsen egy templomot. Neje, Gizella pedig a templomok szám ára papi öltönyöket készíttet, olíárterítőket iiímeztet. A királyné udvara úgy nézhetett ki, mint egy varróműhely, hol a palotahölgyek folyvást varrtak és hímeztek. Sz. István m agyar királynak a keresztény hit elterjesztésében, a m agyarok megtérítésében és azoknak a keresztény hitben való megerősítésében a fenti sorokban vázolt apostoli m unkál

10 kodásával kapcsolatban épül itt Gyűdön egy kis kápolnaszerű alkotm ányr mely nem akkora, hogy misézni lehetne benne, hanem csupán egy Mária szobor befogadására alkalmas. Ebben helyezik el a B. szűz Anya szobrát, hogy az & tisztelete által éleszthessék a lelkekben a keresztény hit s a megtért magyarok lélekben megerősödjenek, s védoe legyenek a Kupa-féle keresztény irtó lázadásnak még teljesen le nem csillapított hullámveréseitől. Az a megrendítő esemény, melyet Koppány intézett sz. István trónja és a keresztény vallás ellen, hathatósan ösztönözte a sz. fejedelmet, hogy minéí előbb létesüljenek kolostorok, melyek a vidék keresztényeit gondozzák; a Köppány-féle lázadás rém napjai arra bírták a sz. fejedelmet, hogy azonnal megkezdje a Bencés kolostorok építését, s- nem szenved kétséget azt m ondja Pór Antal (vita s. Stephani pag. 26.), hogy a pécsoáradi Bencés apátságot s a többi püspöki székhelyeket, azonnal Koppány leverése után kezdték építeni s az első keresztény évezred lejártáig az építést be is fejezték. Az a hírneves bencés kolostor, melyet Géza fejedelem Pannonhalmán kezdeményezett, s amelyet sz. István szilárd alapokra helyezett volt az első bencés kolostor M agyarországon; ezután- közvetlen alapította és építtette a pécsváradi apátságot a B. szűz Mária és szent Benedek tiszteletére. A pécsváradi kolostort idegenből jött szerzetesek népesítették be. A lengyel mese ritzi kolostor ap átja Aszkrik, több szerzetesével (Papanek szerint 50) tele-

11 n pedett le Pécsváradon, akik azután?; megépítették a pécsváradi monostort/* Aszkrik apát sz. István királyunktól küldve (1000- v ik évben) Kóm ába ment, hogy a pápától meghozza a k i rályi méltóság jelvényét, a szent koronát. Miután küldetését szerencsésen befejezte, érdemei jutalm ául a kalocsai püspökséget nyerte el, mely még az 6 életében érsekséggé emeltetett (1097.) Az ú j apát Bonifác szerzetei lett, aki a Monostor érdekében végzett m unkája mellett nem feledte, liogv a bencések a Cruce et aratro jelszó alatt fejtették ki hasznos működésüket*, s azért az ország déli részein a m ég pogány lakosság megtérítésére indult. Szent fáradozása közben vértanúvá lett, amennyiben megsebesült, s b á r nem halt bele sebeibe, mindazonnáltaí vértanúi érdeme m egmaradt. (Sörös Pongrác Katii. Szemle X. füzet). A cél, mely miatt sz. Benedek fiai sz. István által meghonosíttattak, egyedül a kereszténység terjesztése s megszilárdítása volt; ezt látjuk a pécsváradi apátnál is, aki az apátság gondjai mellett a déli, tehát a D rávam entf vidék pogány ainak megtérítését is munkálta. Ebből azt a biztos következtetést állapíthatjuk meg, hogy B aranyának déli vidéke is a pécsváradi bencés monostor missziós területéhez tartozott. Nem szenved kétséget, hogy Gyűd is a pécsváradi apátság lelkigondozásának körzetébe esett és hittérítői és a hitben m egszilárdítási munkájuk Gyűdre is kiterjedt; így tehát az a kápolnaszerű kis építmény, melyben egy Mária-szobor volt elhelyezve, két-

12 ségkíviil i pécsvárudi bencések műve volt. Ez a kis kápolnaszerű építmény, benne egy M ária-szoborral, képezi a gyűdi kegyhely eredetét. * A gyűdi Zárda Évkönyve (Protoeoll III.) e kegyhely eredetéről röviden, de teljes határozottsággal, a következőket írja: Antiquissima origo Ecclesiae. Primum itaque et ante omnia notandum, quod ab olim circumferebatur, memoriaque traditum erat, in hocce loco, Pago nempe jud, vulgo: Gyikl; ab initio in Hungáriám introductam, per Divum Proto-Regem et oraculo Pontificio vocatum Apostolum Ungliariae Stephanum, fidei Catholicae. fuisse quandam B. Virginis Mariae Statuam, aedicula quadam murata et concava septam at que coopertam. e tc.... e tc.... (M!S. ex Archivo Couv. Zagrabiensis, De őrig.. Gyűd.) így értesít bennünket a Ladislai Provincia (melynek kötelékébe Gyűd is tartozott az ik évben történt határ javításig; zágrábi levéltárában őrzött 1757-ből származó kézirat, mely összegyűjtve s megrostálva, tartalm azza az élő nyelven megőrzött tradíciókat. A gyűdi tradíciónak ezen idézett latin szövegű szavain kívül, melyek azt jelentik, hogy sz. István idejében már volt Gyűdön kis épületecskef más okm á nyunk nincs annak beigazolására, hogy G yűdön már sz. István idejében létezett egy kápolnaszerű épiiletecske, m ely a mai kegy hely eredetét képezi, de ezt a tradíciót el kell fogadnunk okmánypótló irat gyanánt, melynek hitelében egyáltalán nem lehet okunk

13 kételkedni, mert: valamint az a szlovén nép, mely a honfoglaláskor itt volt, híven megőrizte a honfoglaló kúii vezér nevét (Jud (íyőd), amint m ar heigazoltuk, miért ne őrizhette volna meg generációkon keresztül azon vallásos benyomások, mozzanatok emlékét, melyek természetszerűen a leikével és szívével egybeforrtak? Ezt a pontot illetőleg a szláv tradíció nem mese, nem kigondolt legenda, hanem szájról-szájra átültetett történeti ténnv. Sőt annál inkább hitelt érdemel ez a tradíció, mert ennek a vidéknek állandó lakosságát a szlovének és szlávok képezték (Szlavónia, Szeréinség, Horvátország stb.). E vidék lakosságának zömét a szlávság képezte a honfoglalás után is. jekelfalussy szerint ugyanis (M agyarország népessége pag. >53.) az ezer év előtti M agyarország összes népessége a hódítókat és hódoltakat egybevéve, csak néhány százezerre rúghatott. Balogh Albin szerint pedig (Ország és Nyelv. pag. 15.) B a ranya. Bács, Verőce, Yalkó, Szerémmegyék vidékét Botond törzse szállta meg, nyilvánvaló, hogy m agyar nagyon kevés jutott egy-egy szállásra vagy tanyára, a lakosság zömét tehát a szlovének tették ki, akiktől a m agyarok eltanulták a keresztény hitet, akiknek vallásos példáján felbuzdulva, elsajátították az Istenanyjának M áriának mélységes és odaadó tiszteletét. Ezek a szlovének, a Karantán (Tirol, Steyer stb.) szlovéneknek itt rekedt része volt, akik lassankint beolvadtak a m agyarságba: és ha m egtekintjük a mai

14 Steyer, Tirol, Karinthia szlovén népét, annak még most is mély vallásosságát, biztosra vehetjük, hogy itt, Gyűd vidékén már Géza fejedelem előtt is, honos volt az Istenanyjának mélységes tisztelete; kezdték a szlovének, átvették tőlük a magyarok, a Kupa-féle keresztényírtó lázadás pedig egyesítette, tömörítette a veszélyben forgó keresztényeket, hogy a B. szűz Anyánál keressenek védelmet. E l képzelhetjük, hogy mily buzgón, mily bensőséggel könyörögtek, hogy védje, oltalm azza meg őket, mert hisz a kereszténység kiirtásáról volt szó. A vallásos érzelem, mely a megtért m agyarokat a szlovénekkel együtt áthatotta, a pécsváradi bencések által lcöztiszteletre kitett Mária-szobrot bizonyára a legnagyobb tiszteletben tartotta; a szobor körül megnyilvánult buzgóság pedig kiérdemelte a B. Szűz különös pártfogását; az égi kedvezmények pedig, melyekben a hívők e szobor körül részesültek, varázserővel vonzotta ide a környékbeli hívőket is. G yűd központja lett e vidék Máriakultuszának. Az akkoriban erőre kapott bizalm as és bensőséges áhitat a mai napig Is fenntartotta magát, úgy hogy az a szám talan sok körmenet s zarándoklat, am i most a mi szemünk láttára megnépesíti Gyűdnek, mint községnek nagyon is igénytelen utcáit, csak folytatása annak, ami sz. István idejében a pécsváradi bencés misszionáriusok buz^.gólkodása folytán, mint forrásban megszületett.

15 Az iskolai tankönyvek és egyéb történelmi dolgozatok csak hidegen em lítik meg a Kupa-féle lázadást és sz. István halálát követő négy évtizedben folytatott keresztényüldözést, azt egyszerűen belzavargásnak, trónvillongásnak minősítik, a keresztény üldözés és gyilkolás szempontjából nem foglalkoznak vele, pedig azok valóságos rémn ap jai voltak az újonnan megtért m a gyaroknak. M aga a királyné is, Gizella, sz. István neje, a Kupa-lázadás alatt Veszprém vármegyének a balatoni és a mai d aláv al határos részén, a Balaton fölött s a Bakony alatt, a Tihany és Bada- <T9ony között húzódó fensíkon, akkoriban még rengeteg erdős vidékre menekült, amely hely attólfogva a mai napig Mentshely -nek neveztetik, ahol a megmenekült királyné kápolnát is építtetett hálából. Ily menedékhely volt Gyűd is Most is az mindazoknak, akik hittel, bizalommal a Szent Szűz oltalma alá m enekülnek!

16 A kegyhely részletes leirása A GYŰDI KEGYHELY TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK FORGATAGÁBAN című külön könyvben, mely több érdekes képpel van díszítve található. ára: 2 pengő. Megrendelhető a Szent Antal bazárban, Dunántúl Könyvkereskedésben valamint a Dunántúl Nyomdában Pécsett.

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A ÿyôhÿyèsi. Aicmitfuéta. A Fájdalmas Szűzanya gyöngyösi kegyszobrának története. TÓTH BALÁZS plébános. írta

A ÿyôhÿyèsi. Aicmitfuéta. A Fájdalmas Szűzanya gyöngyösi kegyszobrának története. TÓTH BALÁZS plébános. írta A ÿyôhÿyèsi Aicmitfuéta A Fájdalmas Szűzanya gyöngyösi kegyszobrának története írta TÓTH BALÁZS plébános A fájdalmas Szűzanya gyöngyösi kegy hely én a búcsút Fájdalmas pénte- * ken és a szeptember 15-i

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI 0 Börzsöny Visegrádi - hegység Duna A Duna Budapest és Esztergom közötti régiójának neve Dunakanyar, Magyarország második kiemelt turisztikai központja

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

A HONFOGLALÓK VISELETE 1. Mik voltak a tarsolylemezek, szablyák, süvegcsúcsok, övveretek legfőbb motívumai? Palmetták. Mit jelent ez a szó? Legyezőszerűen szétterülő vagy szív alakú pálmalevél vagy lótuszvirág

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A három részre szakadt ország

A három részre szakadt ország Az jó hírért névért, S a S a szép tisztességért k Ök mindent hátrahagynakő E Emberségröl példát, Vi Vitézségröl formát Mindeneknek k adnak... /Balassi Bálint / A három részre szakadt ország Magyarország

Részletesebben

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK GOMOR NÉPRAJZA XXXIV. VILLANYI PETER ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK DEBRECEN, 1992 TARTALOM ELŐSZÓ AMESÉLÓKRÓL A ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK ÁLTALÁNOS JEGYEI I. LEGENDAMESÉK 1. Szent Péter szamarat árul 2. Minden rest

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

100 éves a gimnázum épülete

100 éves a gimnázum épülete 100 éves a gimnázum épülete Tekintélyes múlt Kőszeg város életében mindig is fontos szerepet töltött be a művelődés, a kultúra. Műveltségi állapot tekintetében Kőszeg régóta kiváló helyet foglal el valamennyi

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

Történelem és társadalomismeret

Történelem és társadalomismeret Történelem és társadalomismeret tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Célok és feladatok Thököly Imre Általános Iskola, Hajdúszoboszló A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 2.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 2.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 2.forduló november 19. Köszönjük az előző forduló megoldásait, és a szépen kivitelezett okleveleket. A mostani

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN Tér és Társadalom 7. 1993.1-2: 103-111 GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN (Employment situation of men and women in rural and urban settlements of Somogy country) TARDOS

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról PPEK 756 Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról Prohászka Ottokár Emlékbeszéd Vasvári Pálról mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Így csináljuk a mi vidékünkön! Konferencia Európa Kulturális Fővárosában

Így csináljuk a mi vidékünkön! Konferencia Európa Kulturális Fővárosában Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg.

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg. REFORMÁCIÓS UTAKON Életrajza továbbra is hiányos. Wittenbergből 1550- ben tér haza. 1551. január 9-én iskolamesterré választják Besztercén. Február 7-én megjutalmazza a Tanács mert diákjaival szindarabot

Részletesebben

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 Lelket az életbe! Pár nappal ezelõtt szomorúan búcsúzni hívtak a harangok. Hisz szomorú volt a szí- vünk, kinek ne fájt volna belül

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran EZREDFORDULÓ * m m. TflnuLmánvDK LOSONCZI AGNES / UTAK ES KORLATOK HZ EGES2SEGUGYBER Az egészségügy a jelentkező gazdasági, politikai, erkölcsi válságoknak szinte gyűjtőterepe. Itt sűrűsödnek azok a társadalmi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló Korm. rendelet tervezete és a történelmi emlékhelyekről szóló Korm. rendelet tervezete

A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló Korm. rendelet tervezete és a történelmi emlékhelyekről szóló Korm. rendelet tervezete A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló Korm. rendelet tervezete és a történelmi emlékhelyekről szóló Korm. rendelet tervezete I. Összefoglaló Hazánknak különösen nagy szüksége van arra, hogy

Részletesebben

., '"- Benczédi Gergely

., '- Benczédi Gergely ., '"- Benczédi Gergely 1839 1906 Születésén ok 100-ik évfordulója alkalmából idézzük emlékét. Tesszük ezt nagy kegyeleuel okulás céljából: az unitárius anyaszentegyházat a Benczédi Gel'gelyek hiisége

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Missziója A jogállam az emberi méltóság egyetemes értékén alapul. A humanizmus és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről egységes szerkezetben a 11/2012. (V. 11.) önkormányzati

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM S zig o rú an titkos! Szám: 10-26/11/1963. A B e lü g y m in isz té r iu m I. fő c so p o r tfő n ö k é n e k 0011. szám ú UTASÍTÁSA B udapest, 1963. augusztus 6-án A Belügyminisztérium

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

Máté evangéliuma 1-4,11

Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma - Bevezetéstani ismeretek Felépítéséről három fő elmélet van: az események földrajzi helye alapján a krisztológiai váz alapján a beszédgyűjteményekre épülő váz:

Részletesebben

2009 Január. Bartek Milán az új év első babája == Blikk 1. sz. (2009.01.02.)., p. 6. 1 fotóval. Kaposvár; szülés; újév napja * Bartek Milán

2009 Január. Bartek Milán az új év első babája == Blikk 1. sz. (2009.01.02.)., p. 6. 1 fotóval. Kaposvár; szülés; újév napja * Bartek Milán 2009 Január 4 év után kiderül az igazság / B. G. == Blikk 12. sz. (2009.01.13.)., p. 6. Kaposvár; Siófok; méhen kívüli terhesség; halálozás; bizonyítási eljárás * Ábrahám László 55 éve üzemel a Balatonszabadi

Részletesebben

C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, 1783-1848 (Állag)

C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, 1783-1848 (Állag) Archive Plan Context Context: MNL Magyar Nemzeti Levéltár, 1000-2100 (Levéltár) (1) Magyar Országos Levéltár, 1000-21. sz. (Levéltár) C (194) Helytartótanácsi levéltár - C szekció, 1601-1913 (Fondfőcsoport/Szekció)

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven Este jó, este jó este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. [ ] Nem félek, de azért sírni akarok, szállok én is mint a füst, mert könnyű

Részletesebben

Q IRODALOM G * Bessenyei György mint ref. főconsistoriumi titkár. Irta: Zoványi Jenő. Sárospatak, 1909. 8-rétű 42 lap. Ára: K. 2. Zoványi füzete különlenyomat egy nagyobb müvéből, mely a magyarországi

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz,

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, Bíborbanszületett Finnugor kor Onogur-Hungary, Hongrie Iszim, Tobol

Részletesebben

2 Kertvárosi Krónika 2006. március. A Magyar Katolikus Püspöki Konf. imaévet hirdetett a nemzet lelki megújulásáért a 2006-os esztendőre.

2 Kertvárosi Krónika 2006. március. A Magyar Katolikus Püspöki Konf. imaévet hirdetett a nemzet lelki megújulásáért a 2006-os esztendőre. 2 Kertvárosi Krónika 2006. március A Magyar Katolikus Püspöki Konf. imaévet hirdetett a nemzet lelki megújulásáért a 2006-os esztendőre. (részletet közlünk a körlevélből) Nemzetünk nagyon nagy bajban van,

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

Almási Balogh Pál 1794-ben született Nagybarcán, Borsod megyében. Ahhoz az értelmiségi

Almási Balogh Pál 1794-ben született Nagybarcán, Borsod megyében. Ahhoz az értelmiségi Kölnei Lívia 1 : Almási Balogh Pál, a reformkori polihisztor és családja Almási Balogh Pál 1794-ben született Nagybarcán, Borsod megyében. Ahhoz az értelmiségi nemzedékhez tartozott, amelynek tagjai kimagasló

Részletesebben

CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI.

CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI. Frecskay E. rajza. CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI. Az Iparművészeti Társulat és múlt évben millenáris kiállításunk retrospectiv tárlata körülbelül hazánk minden iparművészeti remekét bemutatta. Jóllehet,

Részletesebben

KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG. Az ügyész közérdekvédelmi feladatai

KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG. Az ügyész közérdekvédelmi feladatai KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG Az ügyész közérdekvédelmi feladatai Magyarország Alaptörvénye 29. cikkének (1) bekezdése szerint a legfőbb ügyész és az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

The Holy See PACEM IN TERRIS. megválasztásának jogagazdasági jogoka gyülekezési és társulási jogpolitikai jogokjogok és kötelezettségekkorunk jelei

The Holy See PACEM IN TERRIS. megválasztásának jogagazdasági jogoka gyülekezési és társulási jogpolitikai jogokjogok és kötelezettségekkorunk jelei The Holy See PACEM IN TERRIS XXIII. János pápa enciklikája az igazságon, igazságosságon, szereteten és szabadságon felépítendő békéről a nemzetek között 1963. november 4. Tartalom - I. Bevezetés A világ

Részletesebben