A HONFOGLALÓ POGÁNY MAGYAROK MEGTÉRÍTÉSE A KERESZTÉNY HITRE GYÜM KEGYHELY EREDETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HONFOGLALÓ POGÁNY MAGYAROK MEGTÉRÍTÉSE A KERESZTÉNY HITRE GYÜM KEGYHELY EREDETE"

Átírás

1 A HONFOGLALÓ POGÁNY MAGYAROK MEGTÉRÍTÉSE A KERESZTÉNY HITRE ÉS A GYÜM KEGYHELY EREDETE IRTA i P. AURÉL DUNÁNtÜL EGYETEMI NYOMDÁJA PÉCSETT

2 A pécsegyházm egyei hatóság 3293/192S. számi* n ged élyével. Nihil obstat * P. FER D IN A N D U S KAISER censor. No. 988/1928. Im prim atur ih idapestini, die 30. a Nov P. O SW ALDUS OSLAY M inister Provinciális.

3 Gyűdnek, a róm aiak idejében és a honfoglalás előtt nem volt külön neve, hanem bennfoglaltatott a Serena (Serena = tiszta, derűs vidék. Regio serena) gyűjtőnévben, ami nem jelentette kizárólag a m ai Siklóst, hanem mindazon jelentősebb római telepeket és népesebb pontokat összevéve, amelyek annak környékén voltak, tehát Gyűd is. önálló és megkülönböztető nevet csak a honfoglaláskor kapott, midőn a honfoglaló Árpád vezér által Baranya m eghódítására kiküldött Etel (Etu) kúnvezér fia, meghódítva az itt tanyázó pannonszlovéneket, e helyet, ahonnét a meghódítást intézte, saját nevéről G yőd -ről, Győd-nek nevezett el, am ely nevet a mai horvát, sokáé, bunyevác és német ajkúak Ju d -nak e j tenek ki. A régi okmányokban e kegy hely neve: Ju d ; Giud; Gyd; Gexd; Eynud írásmódokban fordul elő. A régi írásm ódban ugyanis a G, Gy, J, K és E betűket egym ással felcserélve használták; Gyula helyett írtak: Julát, Kulát, Eulát (Brüsztle Recensio). Béla király Névtelenje Etel (Etu) honfoglaló vezér fiának a nevét: Eudunak írja. R észlet a G yűdi kegyhely történetének m unka -alatt levő an yagából.

4 Érthető tehát, hogy Eudu nem a Névtelen által használt betűkkel e j tendő ki, hanem: judu, Gyudu; illetve Jödő, vagy Győdő hangzású, rövidítve Győd, ahogyan elő is fordul Mária 1erézia-korabeli okmányainkban. A m agyar irodalom Endiit: Edö,. Eödö és ö d ö m agyarosítással használja, de látni való, hogy nem helyesen, mert a szláv hagyományos kiejtés őrizte meg tisztán és gyökerében a honfoglaló vezér fiának saját meghódítójának a nevét: Jud szlávos kiejtésével. ami a m agyarban Gyűdnek e j tendő ki. Már m aga a kegy hely neve is a honfoglalás idejébe viszi gondolatainkat* e kegyhely eredete is abba a régi időbe nyúlik vissza, t. i. a honfoglalást követő am a mozgalmas időbe, midőn elkerülhetetlenné vált a m agyarok megtérítése a keresztény hitre, és ennek a térítési mozgalomnak nyomában keletkezett keresztény üldözés és gyilkolás korszakába, a m agyar földön, a m agyar testvérek között; azok között, akik nem sokkal előbb egyetértettek a honfoglalás véres küzdelmeiben. Az augsburgi vereség után, ahonnan a.,gyászinagyarok kerültek ki (955),. még keleten is Arkadiopolisznál (958)* nagy vereséget szenvedve belátták* hogy a kóborlások csak a m agyarok létszám át csökkentik, erejüket elfecsérelik, a szomszéd népek pedig erőben és bátorságban növekednek; belátták* hogy m agukra vonják a külső népek egyesült tám adását, melynek ellenállani nem lesznek képesek, felhagytak íiagyobbszerű kalandjaikkal, melyek a

5 nemzetnek európai fennállását s jövőjét veszélyeztették, komoly kérdéssé vált közöttük a kereszténység felvétele. * Géza fejedelem felvette a keresztséfet. m agyarán mondva megkereszteledett. Mivel azonban előre látható volt, hogy a fejedelemnek ezen lépése, illetve szakítása a pogánysággal, az ősi valláshoz ragaszkodó népben ellenszegülést fog kiváltani. Géza fejedelem a maga nagyobb biztosítására néhány német zászlóaljat eszközölt ki a német császártól, ezzel kapcsolatosan külföldiek is megtelepedtek az országban. Mihelyt ezek megtelepedtek, Géza a nemzeti gyűlésen mindenkit intett, hogy a pogány szertartásokat elhagyva, a fejedelmi család példájára keresztelkedjenek meg: és minden keresztény foglyot szabadnak nyilvánítva nekik földbirtokokat adni parancsolt. Géza fejedelem példáját és intését számosán követték ugyan, midőn azonban a bevándorolt idegenek tanácsára, azokkal szemben, akik vonakodtak a keresztségtől, erőszakot kezdett igénybe venni a kereszténység terjesztésében, oly nagy ingerültséget idézett elő, hogy lázadástól tartva, ő m aga is kezdett a buzgósággal felhagyni, sőt a kedélyek lecsendesítése végett m aga is részt vett a pogány szertartásokon. A lázadást azonban és a zavargást ezáltal sem tudta lecsendesíteni. Sok gondot okozott ez Géza fejedelemnek, amitől csak a halál váltotta meg 997-ben. Géza ekként megkezdte a m agyar nemzet megtérítését, de folytatását és befejezését fiára, Istvánra hagyta.

6 István azon eltökélt szándékkal lépett a trónra, hogy a kereszténységet meg fogja honosítani az országban. De* alig ismételte meg atyjának, Géza fejedelemnek, fentebb említett parancsait, melyek szerint minden m agyar ember köteles megkeresztelkedni és a nála tartott rabszolgákat szabadon bocsátani, új lángra kapott az ingerültség, veszélyes forrongás terjedt et az egész országban, üldözőbe vették a fejedelemtől kegyelt német urakat, & ez volt előjele a bekövetkezendő lázadásnak, mely keresztény vérfürdőt rögtönzött a m agyar földön. Kupa, másként Koppány a T ar Zyrind fia állt a lázadók élére. Ez a hét nemzetségfőnök egyikének utódja sz István unokatestvére (Dr. Karácsonyi) Som ogyban bírta jószágait és székhelyét, azért némelyek somogyi V ajdának nevezik. K upa kitűzvén a nyilt lázadás zászlaját, az idegenek kiűzésére és a kereszténység kiirtására hívta fel a nemzetet. Számosán csatlakoztak hozzá és féktelen dühöttséggel kezdték dúlni és pusztítani István és híveinek dunántuu birtokait. István a zavargás hírére a kereszténységre tért kevés m agyarjaival és aty ja által betelepített német urak zászlóaljával, miután előbb Esztergomnál Hont és Pázmán vitézek által karddal öveztetett fel s lovaggá üttetett német módra, a Veszprémet ostromló K upa ellen indult. A harc előtt fogadást tett István, hogyha Isten neki győzelmet adand, Somogymegye termésének tizedét, a Fannonhalmán, még

7 aty ja által megkezdett kolostornak adja. A csata heves, a diadal sokáig kétséges volt, mígnem Vencellin a harc tüzében K upával találkozván őt p árviadalban leterítette. A vezérevesztett pogány m agyar had rendetlen futásban keresett menedéket. Dr. Karácsonyi János hírneves történészünk alaposan kim utatja, hogy Koppány nem az ősi vallásért, vagy legalább nem csupán azért, hanem a fejedelm i trón elnyerése végett tám adta meg sz. Istv án t... Koppány nem volt pogány, hanem ő is megkeresztelkedett, a keresztségben Mihály nevet kapott (Katii. Szemle évi X. fü zet lap Dr. Karácsonyi J á nostól), azonban végeredményben mégis csak a kereszténység kiirtását célozta, mert csak annak rom jain ju t hatott volna a trónhoz. Koppány elesett, hada vad futásban menekült s végre a győzelem sz. Istváné lett és a kereszténységé! E győzelem után István már csakugyan keményebb eszközökhöz nyúlt. Fogadalm át híven megtartva, az elesett K upa birtokait s Somogy összes terményeinek tizedét a pannonhalmi sz. Márton apátságnak adományozta, még pedig oly szoros kikötéssel, hogy akinek tiz gyermeke talál lenni, abból is a tizedik a Monostoré legyen. Ezután parancsot hirdetett ki az országban, mely szerint mindenki, szabadságvesztés és birtokelkobzás terhe alatt, a kitűzött határnapig megkeresztelkedni köteleztetik. NB. Ezen ne ütközzék meg senki se,

8 s és a mai előrehaladott kulturf elfogást és a kereszténységben kiművelt lelkek m agas felfogását ne vigye vissza abba a régi korba. A középkorban ugyanis nem m aradt követés nélkül Nagy K á roly példája, ki a szászok között kényszerrel is terjesztette a kereszténységet. Skandináviában vérengző jelenetek között honosíttatott meg a kereszténység. "Vladimír orosz fejedelem egyszerűen fejvesztésre ítélte azt, aki nem akart megkeresztelkedni. Sokan azt hiszik, hogv ennek a szigorú elvnek, az a téves elv képezte alap ját, hogy a cél szentesíti az eszközt, pedig nem ez volt az oka a középkori kényszerítésnek, hanem az, hogy az akkori fejedelmek azon véleményen voltak (vicíe Pór Antal vita s. Stefani pag. 27.), hogy a népekre a jót ép úgy kell reáerőszakolni, mint a javukat fel nem értő gyermekekre, hogy azt megszokván, utóbb önelhatározásból is örömest folytassák, amihez kényszerítve és félelemből kezdenek. E felfogást éles szavakkal fejezi ki Ditmar merseburgi püspök, a lengyel népről azt állítván, hogy azt baromként kell kormányozni és rest szamárként fenyíteni, mert kemény büntetések nélkül lehetetlen, hogy fejedelme, hacsak az állam jav á t mellőzni nem akarja, rajta uralkodjék. Ezt a középkori uralkodó felfogást, mely nem egyenlő azzal a fent érintett téves felfogással, úgy látszik a m agyarok megtérítésénél sem lehetett mellőzni; ebből m agyarázható meg az is, hogy sz. István a Koppány lázadás legyőzése után szabadságvesztés és bir

9 tokelkobzás terhe alatt követelte, hogy minden m agyar ember felvegye a keresztség szentségét. A főrendeket azonban m aga köré gyűjtötte és m egm agyarázta nekik, hogy a szeretet és önmegtagadás valr iásának nem szükséges áldozatul hozni a veleszületett harcias szellemet és hazafias lelkiiletet, meggyőzte őket arról, hogy lehet jézus vallásában mindenki jó hazafi, jó katona, jó 'vitéz, sőt legkivált ebben! S ily módon sikerült őket a kereszténységnek megnyerni, jóllehet a vonakodóknál fenyegetést is kénytelen volt használni. Pár év múlva látván, hogy a térítés a kívánt sikerrel halad, az új egyház berendezéséhez fogott s a fiatal egyház megerősítésére fordította egész m unkásságát, annál is inkább, mert tudta, hogy a pogányság Koppány legyőzésével még nincs teljesen elnémítva, tudta, begy sokan csak félelemből keresztelkedtek meg. anélkül, hogy szívük a hit szellemétől átmelegíttetett volna. A szomszéd Német- és Olaszországból misszionárius papokat kér. elrendelte, hogy legalább minden tiz falu közösen építsen egy templomot. Neje, Gizella pedig a templomok szám ára papi öltönyöket készíttet, olíárterítőket iiímeztet. A királyné udvara úgy nézhetett ki, mint egy varróműhely, hol a palotahölgyek folyvást varrtak és hímeztek. Sz. István m agyar királynak a keresztény hit elterjesztésében, a m agyarok megtérítésében és azoknak a keresztény hitben való megerősítésében a fenti sorokban vázolt apostoli m unkál

10 kodásával kapcsolatban épül itt Gyűdön egy kis kápolnaszerű alkotm ányr mely nem akkora, hogy misézni lehetne benne, hanem csupán egy Mária szobor befogadására alkalmas. Ebben helyezik el a B. szűz Anya szobrát, hogy az & tisztelete által éleszthessék a lelkekben a keresztény hit s a megtért magyarok lélekben megerősödjenek, s védoe legyenek a Kupa-féle keresztény irtó lázadásnak még teljesen le nem csillapított hullámveréseitől. Az a megrendítő esemény, melyet Koppány intézett sz. István trónja és a keresztény vallás ellen, hathatósan ösztönözte a sz. fejedelmet, hogy minéí előbb létesüljenek kolostorok, melyek a vidék keresztényeit gondozzák; a Köppány-féle lázadás rém napjai arra bírták a sz. fejedelmet, hogy azonnal megkezdje a Bencés kolostorok építését, s- nem szenved kétséget azt m ondja Pór Antal (vita s. Stephani pag. 26.), hogy a pécsoáradi Bencés apátságot s a többi püspöki székhelyeket, azonnal Koppány leverése után kezdték építeni s az első keresztény évezred lejártáig az építést be is fejezték. Az a hírneves bencés kolostor, melyet Géza fejedelem Pannonhalmán kezdeményezett, s amelyet sz. István szilárd alapokra helyezett volt az első bencés kolostor M agyarországon; ezután- közvetlen alapította és építtette a pécsváradi apátságot a B. szűz Mária és szent Benedek tiszteletére. A pécsváradi kolostort idegenből jött szerzetesek népesítették be. A lengyel mese ritzi kolostor ap átja Aszkrik, több szerzetesével (Papanek szerint 50) tele-

11 n pedett le Pécsváradon, akik azután?; megépítették a pécsváradi monostort/* Aszkrik apát sz. István királyunktól küldve (1000- v ik évben) Kóm ába ment, hogy a pápától meghozza a k i rályi méltóság jelvényét, a szent koronát. Miután küldetését szerencsésen befejezte, érdemei jutalm ául a kalocsai püspökséget nyerte el, mely még az 6 életében érsekséggé emeltetett (1097.) Az ú j apát Bonifác szerzetei lett, aki a Monostor érdekében végzett m unkája mellett nem feledte, liogv a bencések a Cruce et aratro jelszó alatt fejtették ki hasznos működésüket*, s azért az ország déli részein a m ég pogány lakosság megtérítésére indult. Szent fáradozása közben vértanúvá lett, amennyiben megsebesült, s b á r nem halt bele sebeibe, mindazonnáltaí vértanúi érdeme m egmaradt. (Sörös Pongrác Katii. Szemle X. füzet). A cél, mely miatt sz. Benedek fiai sz. István által meghonosíttattak, egyedül a kereszténység terjesztése s megszilárdítása volt; ezt látjuk a pécsváradi apátnál is, aki az apátság gondjai mellett a déli, tehát a D rávam entf vidék pogány ainak megtérítését is munkálta. Ebből azt a biztos következtetést állapíthatjuk meg, hogy B aranyának déli vidéke is a pécsváradi bencés monostor missziós területéhez tartozott. Nem szenved kétséget, hogy Gyűd is a pécsváradi apátság lelkigondozásának körzetébe esett és hittérítői és a hitben m egszilárdítási munkájuk Gyűdre is kiterjedt; így tehát az a kápolnaszerű kis építmény, melyben egy Mária-szobor volt elhelyezve, két-

12 ségkíviil i pécsvárudi bencések műve volt. Ez a kis kápolnaszerű építmény, benne egy M ária-szoborral, képezi a gyűdi kegyhely eredetét. * A gyűdi Zárda Évkönyve (Protoeoll III.) e kegyhely eredetéről röviden, de teljes határozottsággal, a következőket írja: Antiquissima origo Ecclesiae. Primum itaque et ante omnia notandum, quod ab olim circumferebatur, memoriaque traditum erat, in hocce loco, Pago nempe jud, vulgo: Gyikl; ab initio in Hungáriám introductam, per Divum Proto-Regem et oraculo Pontificio vocatum Apostolum Ungliariae Stephanum, fidei Catholicae. fuisse quandam B. Virginis Mariae Statuam, aedicula quadam murata et concava septam at que coopertam. e tc.... e tc.... (M!S. ex Archivo Couv. Zagrabiensis, De őrig.. Gyűd.) így értesít bennünket a Ladislai Provincia (melynek kötelékébe Gyűd is tartozott az ik évben történt határ javításig; zágrábi levéltárában őrzött 1757-ből származó kézirat, mely összegyűjtve s megrostálva, tartalm azza az élő nyelven megőrzött tradíciókat. A gyűdi tradíciónak ezen idézett latin szövegű szavain kívül, melyek azt jelentik, hogy sz. István idejében már volt Gyűdön kis épületecskef más okm á nyunk nincs annak beigazolására, hogy G yűdön már sz. István idejében létezett egy kápolnaszerű épiiletecske, m ely a mai kegy hely eredetét képezi, de ezt a tradíciót el kell fogadnunk okmánypótló irat gyanánt, melynek hitelében egyáltalán nem lehet okunk

13 kételkedni, mert: valamint az a szlovén nép, mely a honfoglaláskor itt volt, híven megőrizte a honfoglaló kúii vezér nevét (Jud (íyőd), amint m ar heigazoltuk, miért ne őrizhette volna meg generációkon keresztül azon vallásos benyomások, mozzanatok emlékét, melyek természetszerűen a leikével és szívével egybeforrtak? Ezt a pontot illetőleg a szláv tradíció nem mese, nem kigondolt legenda, hanem szájról-szájra átültetett történeti ténnv. Sőt annál inkább hitelt érdemel ez a tradíció, mert ennek a vidéknek állandó lakosságát a szlovének és szlávok képezték (Szlavónia, Szeréinség, Horvátország stb.). E vidék lakosságának zömét a szlávság képezte a honfoglalás után is. jekelfalussy szerint ugyanis (M agyarország népessége pag. >53.) az ezer év előtti M agyarország összes népessége a hódítókat és hódoltakat egybevéve, csak néhány százezerre rúghatott. Balogh Albin szerint pedig (Ország és Nyelv. pag. 15.) B a ranya. Bács, Verőce, Yalkó, Szerémmegyék vidékét Botond törzse szállta meg, nyilvánvaló, hogy m agyar nagyon kevés jutott egy-egy szállásra vagy tanyára, a lakosság zömét tehát a szlovének tették ki, akiktől a m agyarok eltanulták a keresztény hitet, akiknek vallásos példáján felbuzdulva, elsajátították az Istenanyjának M áriának mélységes és odaadó tiszteletét. Ezek a szlovének, a Karantán (Tirol, Steyer stb.) szlovéneknek itt rekedt része volt, akik lassankint beolvadtak a m agyarságba: és ha m egtekintjük a mai

14 Steyer, Tirol, Karinthia szlovén népét, annak még most is mély vallásosságát, biztosra vehetjük, hogy itt, Gyűd vidékén már Géza fejedelem előtt is, honos volt az Istenanyjának mélységes tisztelete; kezdték a szlovének, átvették tőlük a magyarok, a Kupa-féle keresztényírtó lázadás pedig egyesítette, tömörítette a veszélyben forgó keresztényeket, hogy a B. szűz Anyánál keressenek védelmet. E l képzelhetjük, hogy mily buzgón, mily bensőséggel könyörögtek, hogy védje, oltalm azza meg őket, mert hisz a kereszténység kiirtásáról volt szó. A vallásos érzelem, mely a megtért m agyarokat a szlovénekkel együtt áthatotta, a pécsváradi bencések által lcöztiszteletre kitett Mária-szobrot bizonyára a legnagyobb tiszteletben tartotta; a szobor körül megnyilvánult buzgóság pedig kiérdemelte a B. Szűz különös pártfogását; az égi kedvezmények pedig, melyekben a hívők e szobor körül részesültek, varázserővel vonzotta ide a környékbeli hívőket is. G yűd központja lett e vidék Máriakultuszának. Az akkoriban erőre kapott bizalm as és bensőséges áhitat a mai napig Is fenntartotta magát, úgy hogy az a szám talan sok körmenet s zarándoklat, am i most a mi szemünk láttára megnépesíti Gyűdnek, mint községnek nagyon is igénytelen utcáit, csak folytatása annak, ami sz. István idejében a pécsváradi bencés misszionáriusok buz^.gólkodása folytán, mint forrásban megszületett.

15 Az iskolai tankönyvek és egyéb történelmi dolgozatok csak hidegen em lítik meg a Kupa-féle lázadást és sz. István halálát követő négy évtizedben folytatott keresztényüldözést, azt egyszerűen belzavargásnak, trónvillongásnak minősítik, a keresztény üldözés és gyilkolás szempontjából nem foglalkoznak vele, pedig azok valóságos rémn ap jai voltak az újonnan megtért m a gyaroknak. M aga a királyné is, Gizella, sz. István neje, a Kupa-lázadás alatt Veszprém vármegyének a balatoni és a mai d aláv al határos részén, a Balaton fölött s a Bakony alatt, a Tihany és Bada- <T9ony között húzódó fensíkon, akkoriban még rengeteg erdős vidékre menekült, amely hely attólfogva a mai napig Mentshely -nek neveztetik, ahol a megmenekült királyné kápolnát is építtetett hálából. Ily menedékhely volt Gyűd is Most is az mindazoknak, akik hittel, bizalommal a Szent Szűz oltalma alá m enekülnek!

16 A kegyhely részletes leirása A GYŰDI KEGYHELY TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK FORGATAGÁBAN című külön könyvben, mely több érdekes képpel van díszítve található. ára: 2 pengő. Megrendelhető a Szent Antal bazárban, Dunántúl Könyvkereskedésben valamint a Dunántúl Nyomdában Pécsett.

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. (1Tim 4,10) Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben

Részletesebben

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Vallásszociológiai tanulmány vitéz Dr. Balogh Sándor, Prof. Emeritus, USA Szent Korona Lovagrend tagja Tartalom: Megjegyzés. I.

Részletesebben

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. KALOCSA, 1935. NYOMATOTT ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól tanulmány Rácz Lajos Corona angelica Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól Regnum a gente in gentem transfertur. 1 Corona sacra corona angelica Közismert, hogy a magyar királyi korona

Részletesebben

Az Anyaszentegyház öt parancsa

Az Anyaszentegyház öt parancsa PPEK 779 Müller Lajos: Az Anyaszentegyház öt parancsa Müller Lajos Az Anyaszentegyház öt parancsa mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Amiről szólnunk kell

Amiről szólnunk kell Botos László Amiről szólnunk kell A magyar történelemírás, tanítás és kutatás egyik legnagyobb szerencsétlensége, hogy még ebben a trianoni és az 1945 utáni kommunista lelket és szellemet kilúgozó időszakban,

Részletesebben

A M AGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG

A M AGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG A M AGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZÉPISKOLÁKRA. A REFORMÁCIÓ NÉGYSZÁZADOS JUBILEUMÁRA ÍRTA L ic D R SZELÉNYI ÖDÖN POZSONYI EV. TEOL. AKAD. TANÁR 1917 GRAFIKAI

Részletesebben

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókusok: MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Schirilla Szólon Andor 1905 1943 Kozma János 1943 1953 Dr. Vatamány Bertalan 1953 1981 Dr. Csoba János 1981 1984 Dr. Bacsóka Pál 1984

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Kiadta: H U N G Á R IÁ N TU R U L SOCIETY (M A G Y A R SÁ G TU D O M Á N Y I IN T É Z E T ) (Non profit organization) P.O. B ox 67. W est-hill, Ontario M I É 4R 4 Canada Minden

Részletesebben

MAGYAR POLITIKA MOHÁCSI VÉSZ UTÁN

MAGYAR POLITIKA MOHÁCSI VÉSZ UTÁN MAGYAR POLITIKA A MOHÁCSI VÉSZ UTÁN IRTA BÁRDOSSY LÁSZLÓ db B U D A P E S T, 1943 K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A ÉDESANYÁMNAK ELŐSZÓ Minden, ami történik, következm ényeiben találja

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről PPEK 430 Diós István: Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről Diós István Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Boldog Ágnes, III. Béla király leánya így köszönti Máriát: Szent Szûz, Mindenki védelmezõje és segítõje, aki bizalommal fordul

Részletesebben

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai.

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. 1 Tisztelt Olvasó Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. Elsőként álljon itt JUHÁSZ KÁLMÁN 1944- ben kiadott A 100 ÉVES KÜBEKHÁZA (1844-1944)

Részletesebben

2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja www.communio.hu/luxchristi 2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Téged egek áldanak, minden kegyek asszonyát, Mária! Bűnösök kiáltanak

Részletesebben

Komáromi László A BIZÁNCI HATÁS KÉRDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYAR JOGBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOGBAN Doktori értekezés Budapest, 2007 Témavezető: Prof. Dr. Zlinszky János Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

SZEGÉNYSÉG SZEGÉNYGONDOZÁS

SZEGÉNYSÉG SZEGÉNYGONDOZÁS SZEGÉNYSÉG SZEGÉNYGONDOZÁS DR. PÁLOS KÁROLY A SZERZŐ KIADÁSA SZOMBATHELY MARTINEUM KÖNYVNYOMDA RT. 1934 A könyv megrendelhető a szerzőnél, Szombathely, Vörösmarty-u. 35., és a Martmeuim Rt. könyvkereskedésében

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben