ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/ ; Fax: 46/ ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE Tárgy: A évi költségvetés megtárgyalása Tisztelt Képviselő-testület! Az országgyűlés elfogadta Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XCIC. törvényt. E törvény és az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodását érintő jogszabály változások alapján készült az önkormányzat költségvetési terve. Az önkormányzatok számára az Mötv. szerinti kötelező feladatok, helyi közügyek, illetve helyben biztosított közfeladatok ellátási kötelezettsége nem változott az elmúlt egy évben, azokat az Mötv 13. -a sorolja fel. A évi költségvetési törvény a Mötv. Által meghatározott feladatfinanszírozási rendszert alkalmazza a támogatások meghatározása során. Az önkormányzatokat megillető támogatásokat a törvény 2. melléklete tartalmazza, melyek mindegyike elszámolási kötelezettséggel kerül folyósításra. A támogatások az Önkormányzati Hivatal működéséhez, a településüzemeltetési feladatokhoz, az óvodai feladatellátáshoz, a szociális feladatokhoz, könyvtári, közművelődési feladatokhoz, gyermekétkeztetéshez vehetők igénybe. A helyi önkormányzatok továbbra is vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. E feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. A költségvetés készítésekor törekedtünk a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása mellett a takarékos és biztonságos gazdálkodásra, az intézmények állag megóvására, és az igényeknek megfelelő felújítására, azzal, hogy egyes évben végzendő feladatok még nem lettek betervezve, azok előkészítése folyamatban van. Továbbra is szükséges a pályázatok figyelése a már elindult pályázatok befejezése.

2 A szociális ellátórendszerre vonatkozó konkrét rendelkezések Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvényben jelentek meg. Az átalakítás során elválasztásra kerültek az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai, továbbá átalakult a finanszírozás rendszere is március 1-től változik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a jegyző helyett a járási hivatal dönt a támogatás odaítélésről, illetve a lakásfenntartási támogatás március 1-től a jogosultság lejártával megszűnik, új támogatás már nem igényelhető, ezért jelentősen kevesebb az önkormányzat egyes szociális ellátásokra fordított kiadása. Az ezzel kapcsolatos feladatok a Szociális rendelet módosításánál részletezve. A évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata: E Ft, melyet finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel E Ft-tal egészít ki, így összesen E Ft áll az önkormányzat rendelkezésére. A 2015-ben a feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben saját bevétellel ezer Ft összegben számoltunk, ami a közhatalmi és a kiszámlázott működési, illetve kamat bevételekből tevődik össze. Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadásokra összesen E Ft, beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) bruttó E Ft lett biztosítva. Ebből önerőből megvalósítandó felújítási költség E Ft, míg önerőből megvalósítani kívánt beruházás E Ft továbbá EU-s forrásból megvalósítani kívánt beruházás E Ft. Beruházás Idősek Nappali Ellátása (porszívó, számítógép) Családsegítés (kerékpár) Gyermekjóléti szolgálat (ügyféltér leválasztás üvegfallal) Tájház (kemence építés) Gépjármű üzemeltetés (kisbusz beszerzés) Karbantartó műhely (szeszámok, gépek beszerzése, riasztó Teljes költség 240 E Ft 50 E Ft 380 E Ft 380 E Ft E Ft E Ft

3 kiépítés) Központi konyha (üst beszerzés) Temető fenntartás (székek beszerzése) Fekete István Óvoda (kisértékű tárgyi eszköz) Alsózsolcai 2. számú Óvoda (öltözőszekrény) Közutak, hidak üzemeltetése Közvilágítás (4 db világító oszlop) Környezetvédelmi Alap (talajterhelési díj) Egyéb közfoglalkoztatás (Betonelemgyártó gép) Önkormányzat (Ifjúság úti bolt) Polgármesteri Hivatal (ajtó, fényképezőgép, számítógép) Fekete István Óvoda pályázat (ipari porszívó, számítógép) Alsózsolcai 2. számú Óvoda pályázat (parkoló kialakítása, karácsonyi díszek) Szoc. Városrehab. Pályázat Komplex telep pályázat Összesen: E Ft 50 E Ft 250 E Ft 635 E Ft E Ft 632 E Ft E Ft E Ft E Ft 825 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Felújítás Temető fenntartás (Vay kripta felújítása) Közutak, hidak üzemeltetése (útfelújítás, gyalogos átkelőhely) Összesen: Teljes költség 310 E Ft E Ft E Ft

4 Önkormányzatunkat Ft illeti meg a központi költségvetésből, így az önkormányzatok működésének általános támogatására. - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása e Ft - önkormányzati hivatal működésének támogatása 20,26 fő e Ft - település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása e Ft - T elepülési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása e Ft - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása e Ft - települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása e Ft - családsegítés e Ft - gyermekjóléti szolgálat e Ft - szociális étkeztetés e Ft - időskorúak nappali intézményi ellátása e Ft - demens személyek nappali intézményi ellátása 500 e Ft - bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek e Ft - gyermekétkeztetés e Ft konyhai dolgozók bértámogatása e Ft üzemeltetési támogatás e Ft - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása e Ft évre eft építményadó bevételt terveztünk, azzal hogy figyelembe vettük a fennálló építményadó hátralék értékvesztéssel csökkentett összegét, a felszámolás alatt álló cégek hátralékait. A csődegyezségi megállapodás alapján várható bevétel, részletfizetési kedvezmény teljesülése július hónaptól valószínűsíthető, azonban tekintettel arra, hogy esetleges nem teljesülése az önkormányzat gazdálkodását veszélyeztetné, az abból várható bevétellel nem terveztünk. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok ismeretében került meghatározásra a évi iparűzési adó előirányzat összege eft összegben. Az adóbevétel tervezésekor

5 számoltunk a fennálló hátralék értékvesztéssel csökkentett összegével, a túlfizetés összegével, a felszámolás alatt álló cégek adótartozásaival, amelyek egy része valószínűsíthetően nem realizálódik. Továbbá a helyi iparűzési adó bevétel tervezésekor is a már fentebb említett okok miatt, nem számoltunk a csődegyezségi megállapodás alapján várható bevétellel. A évre tervezett eft gépjárműadó bevételből az önkormányzatot megillető, helyben maradó bevétel eft, az államot megillető bevétel eft. A gépjárműadó bevétel 60%-a továbbra is a központi költségvetés bevételét képezi, helyben a beszedett bevétel 40%-a marad. A tervezéskor számoltunk a fennálló hátralékok értékvesztéssel csökkentett összegével. A gépjárműadó hátralék alakulását illetően, elmondható, hogy a hátralék, nem a gazdasági társaságokat, hanem a magánszemélyeket érinti; több kisebb összegű tartozásból tevődik össze. Talajterhelési díjból származó bevétel tervezett összege e Ft, mely Környezetvédelmi alapba kerül a kiadási oldalon. Bírság, pótlék befizetése címén e Ft lett tervezve. Település vízellátás, azaz a közkutak igénybe vételéből származó bevétel e Ft + ÁFA, ugyanezen összeg kiadási oldalon is megjelenik. Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 125 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 120 fővel számoltunk, mivel jelenleg az önkormányzat és a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével a évről áthúzódó pályázatok lettek csak tervezve. A tervezett bevétel és kiadás e Ft. Jelenleg folyik a évi első közfoglalkoztatási pályázatok benyújtása évben az önkormányzat egyes pályázatok teljesítéséhez előleget biztosított vagy a pályázat lezárását követő elszámolás után még támogatásra jogosult, ezek a pénzeszközök évben e Ft összegben növelik a tervezett bevétel összegét. A különböző étkezési típusokból származó bevétel tervezett összege e Ft. Egyéb működésből eredő bevétel e Ft. A évi pénzmaradvány képezi a évi tartalékot, amelynek összege e Ft egy része feladattal terhelt, a fennmaradó része pedig szabadon felhasználható. A költségvetési tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése: Önkormányzatok működési támogatásai: eft

6 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: eft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: eft Közhatalmi bevételek: eft Működési bevételek: eft Felhalmozási bevételek: - Működési célú átvett pénzeszközök: eft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: - Belföldi értékpapírok bevételei: - Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: E Ft - intézményi maradvány E Ft - pályázati maradvány E Ft Finanszírozási bevételek: - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: - Összes bevétel: E Ft A évi tervezett költségvetés bevételi forrása elegendő a tervezett kiadások fedezetére. A évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata ezer Ft. A köztisztviselői illetményalap Ft és a közalkalmazotti illetménypótlék Ft, mértéke nem változott. A minimálbér Ft-ra, a garantált bérminimum Ft-ra növekedett. Az Önkormányzat az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulásban vesz részt, melynek keretében ellátja a házi segítségnyújtást, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A évi működéshez nem kell hozzájárulni. A évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben. A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatásai: Egyéb működési célú kiadások: Tartalékok: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

7 Beruházások: E Ft Felújítások: E Ft Egyéb felhalmozási kiadások: - Finanszírozási kiadások: - Kiadások összesen: E Ft Intézmények működésének bemutatása Minden intézmény tekintetében terveztünk a jogszabályban meghatározott személyi juttatások mértékével. A tervezet tartalmazza a közalkalmazottak tekintetében a havi nettó Ft cafetéria juttatást, valamint a közszolgálati alkalmazottak részére a Ft éves mértékű cafetéria juttatást. A tervezet Ft/fő összegű jutalmat biztosít azon dolgozók számára, akik évek óta nem részesültek béremelésben, ez 93 fő részére összességében Ft összegű, melynek kifizetéséről az intézmények vezetői gondoskodnak, ezen költségek az érintett intézményeknél lettek betervezve évben az óvónők a védőnők, a labor és a szociális ágazat foglalkoztatottjainak bérrendezése központi intézkedések alapján megtörtént. Alsózsolcai 2. számú Óvoda Költségvetési kiadás: E Ft Finanszírozási kiadás: - Kiadás mindösszesen: E Ft Költségvetési bevétel: E Ft Finanszírozási bevétel: E Ft Bevétel mindösszesen: E Ft Az Alsózsolcai 2. számú Óvodában a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl a dolgozók részére öltöző szekrény, valamint számítógép és porszívó vásárlására lett fedezet biztosítva. Árajánlatot kell bekérni az óvoda világítás korszerűsítésére, az 1977-ben épült óvoda még a régi lámpatestekkel rendelkezik. Az óvoda lépcsőjének csúszásmentesítését és a homokozók fölé árnyékoló építését a Városüzemeltetés fogja elvégezni. Az óvodavezető kérte annak megvizsgálását, hogy az óvoda épületének bővítése hogyan lehetséges, ahová óvónői szoba, öltöző, tornaszoba kialakítására nyílna lehetőség, valamint az alsó két csoportszoba elé fedett terasz, árnyékoló létesítését.

8 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Költségvetési kiadás: E Ft Finanszírozási kiadás: - Kiadás mindösszesen: E Ft Költségvetési bevétel (pályázat): E Ft Finanszírozási bevétel: E Ft Bevétel mindösszesen: E Ft A Fekete István Óvoda és Bölcsődében a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl a vezető kérésére kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére biztosítottunk fedezetet, belső munkálatokra, eszközbeszerzésre. A homokozó fölé árnyékoló építését, fűzfa kerítés készítését és a kért kisebb felújítási munkálatok elvégzését a Városüzemeltetés elvégzi. A nagyobb értékű játékok beszerzésre fedezetet nem terveztünk. Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár Költségvetési kiadás: E Ft Finanszírozási kiadás: - Kiadás mindösszesen: E Ft Költségvetési bevétel: E Ft Finanszírozási bevétel: E Ft Bevétel mindösszesen: E Ft Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl a vezető kérte a technikus biztosításához az anyagi fedezetet, jelenleg indul a kulturális intézmények támogatására irányuló pályázati eljárás, amely keretében az elmúlt évben is lehetőség nyílt hosszú távú foglalkoztatásra, így ebben az évben is remélhetőleg pályázati forrásból tudjuk biztosítani a foglalkoztatást évre a rendezvények szervezésére bruttó e Ft-ot biztosítottunk, a tájház udvarán kemence építésére lett fedezet tervezve.

9 Az intézményvezető javasolta a Közösségi Ház körbekerítését és kamerák elhelyezését, a Sportcsarnokba hőstop függöny és a bejárati ajtók fölé elő tető készítését. Kisebb munkálatok elvégzését a Városüzemeltetés elvégzi, előbbiekre árajánlat bekérésre van szükség. Alsózsolcai Gondozási Központ Költségvetési kiadás: E Ft Finanszírozási kiadás: - Kiadás mindösszesen: E Ft Költségvetési bevétel: E Ft Finanszírozási bevétel: E Ft Bevétel mindösszesen: E Ft A Gondozási Központban a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl a vezető kérte a félállású adminisztratív dolgozó beállítását erre fedezetet nem terveztünk, porszívó, számítógép, kerékpár beszerzésére, fénymásoló bérlésére és a családsegítő szolgálat üvegfallal való leválasztására fedezetet terveztünk, a szükséges karbantartást a Városüzemeltetés elvégzi. Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Költségvetési kiadás: E Ft Finanszírozási kiadás: - Kiadás mindösszesen: E Ft Költségvetési bevétel: E Ft Finanszírozási bevétel: E Ft Bevétel mindösszesen: E Ft Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetésében a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl az informatikai háttér biztonságos kiépítéséhez, fényképezőgép és számítógép vásárláshoz, illetve belépő kódos ajtózár beszereléséhez lett fedezet tervezve. Alsózsolcai Városüzemeltetés Költségvetési kiadás: E Ft

10 Finanszírozási kiadás: - Kiadás mindösszesen: E Ft Költségvetési bevétel: E Ft Finanszírozási bevétel: E Ft Bevétel mindösszesen: E Ft Városüzemeltetés működéséhez a szükséges fedezet biztosítva lett. A Városüzemeltetés az intézmények karbantartásával kapcsolatos feladatokat a megállapodás alapján elvégzi. A Bocskai úti telephely vagyonvédelmére riasztó rendszer kerül kiépítésre. A személyszállításra alkalmas kis busz vásárlására fedezet lett tervezve. Az idén is számoltunk a kóbor ebek befogásával. Az állategészségügy éves tervezett kiadása e Ft. A központi konyhán szükséges a konyhai üst cseréje, melyre fedezet lett tervezve, további konyhai eszközök cseréjére nem lett fedezet tervezve. Az üzemeltetés költsége a évivel közel azonos mértékű. A temető fenntartás keretében a személyi és dologi kiadásokon túl a székek vásárlása és a Vay kripta felújításának önereje lett tervezve. A karbantartó műhelynél az intézmények karbantartásával összefüggő anyagok beszerzésére e Ft + ÁFA lett tervezve. A Hermann Ottó Általános és Művészet Oktatási Iskola két telephelyének üzemeltetési költsége e Ft. Alsózsolca Város Önkormányzata Költségvetési kiadás: E Ft Finanszírozási kiadás: E Ft Központi, irányító szervi támogatás Intézmény finanszírozás Kiadás mindösszesen: E Ft Költségvetési bevétel: E Ft Finanszírozási bevétel: E Ft Bevétel mindösszesen: E Ft

11 Az Önkormányzat költségvetésének tervezésénél a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl a személyi kiadások mellett működéssel összefüggő tervezési díjak, műszaki ellenőrzés, korábban kötött szerződések, tagsági díjak lettek tervezve. A képviselő testület üléseinek közvetítése és az újság megjelenítésére fedezetet biztosítottunk. A közfoglalkoztatási pályázatok keretében ha a pályázó az önerő fedezetét biztosítja lehetőség nyílhat gép és egyéb eszköz beszerzésére évben lehetőségünk nyílhat betonelemgyártó gép vásárlására, aminek működtetésével járda-, kerítés elemek, valamint árok burkolására alkalmas elemek készíthetők, ennek keretében a temető kerítésének felújítása is megtörténhet. Az önkormányzat által nyújtott segélyekre e Ft lett tervezve, azzal hogy a temetési segély összegét 21 e Ft ra módosul. Nem lett tervezve az időskorúak karácsonyi támogatása. Az iskolában és óvodában az 1-2 gyermekes családok 20, 25,30 Ft-tal növelt támogatást kapnak étkezéstől függően, aminek a rendeletben való átvezetése jelen ülés keretében megtörténhet. Közutak, hidak üzemeltetésére összesen tervezett összeg e Ft melyből aszfalt, kavics, táblák, dísz kivilágítási eszközök vásárlása, gyalogosátkelő létesítése a Fekete István Óvoda megközelítésére, a Posta melletti parkoló kiépítése és a 3606-os út kavicsbánya bekötőút kiépítésére van lehetőség. Jelentősen csökkent a közvilágítási lámpatestek cseréjéből adódóan az üzemeltetési kiadás összege. A közvilágítás üzemeltetésére tervezett teljes éves kiadás e Ft. Újabb 4 közvilágítási oszlop elhelyezését terveztük a Szegfű köz, Tulipán köz, Petőfi Sándor út és a Kossuth Lajos út templommal szembeni sorompójához. Civil szervezetek támogatására e Ft lett elkülönítve. A településen működő roma nemzetiségi önkormányzat részére biztosított normatív támogatás összege Ft, melyet a nemzetiségi önkormányzat saját költségvetésében működésre fordíthat. Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő testületet, hogy a évi költségvetés tervezetét elfogadni szíveskedjenek. Alsózsolca, február 5. Szilágyi László polgármester

12

13 ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2015. (II.12.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: állapítja meg E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft Költségvetési egyenleggel E Ft -ebből működési 0 E Ft felhalmozási (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

14 3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a ; ; ; ; ; ; mellékletek szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között E Ft általános tartalékot állapít meg. Az önkormányzatok által irányított költségvetési szervek évben engedélyezett létszámát 125 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 120 főben állapítja meg a képviselőtestület a 17. sz. melléklet szerint. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg az e rendeletben biztosított személyi juttatások keretében biztosított előirányzat összegét.

15 (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2 millió Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 eft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör december 31.-ig gyakorolható. (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai, és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, ill. szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

16 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által elfogadott mun-kamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző Szilágyi László polgármester

17 Hatásvizsgálati lap Alsózsolca Város Önkormányzat évi költségvetésről szóló rendelet tervezetéhez Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről I. Várható társadalmi hatások A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra. II. III. IV. Várható gazdasági, költségvetési hatások A rendelet-tervezet magában foglalja Alsózsolca Város Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. Várható környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. Várható egészségi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs. V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra. VI. VII. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény előírásai alapján. 23. (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. 24. (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 132. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Alsózsolca, február 5. Urbánné Lengyel Zsuzsanna Jegyző

18 Indoklás Alsózsolca Város Önkormányzat évi költségvetésről szóló rendelet tervezetéhez Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Alsózsolca Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetés tervezete. Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében: 12. (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. (2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet mér nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről 23. (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, ezen belül az intézmények működési kiadásainak biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. 24. (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 132. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. 27. (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik. 83. (6) Ha a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás adatszolgáltatási kötelezettségeit határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot, a helyi nemzetiségi önkormányzatot és a többcélú kistérségi társulást megillető összeg folyósítását a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel felfüggeszti. Alsózsolca, február 5. Urbánné Lengyel Zsuzsanna Jegyző

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez

Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvényt,

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben