Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések)"

Átírás

1 EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK KONCZ JÁNOS Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) 2006

2 Tartalom Bevezetô I. Egy kis fogalom-körüljárás és történelem Ausztria és Magyarország közös és ellentétes történelmi érdekeirôl A közeledés az Európai Közösség és Ausztria közös érdeke II. Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban (Így látták az Osztrák Szövetségi Külügyminisztérium és az Európai Bizottság Osztrák Képviseletének vezetôi között) Az osztrák EU-tagság elsô öt-hat évének áttekintése A Duna menti együttmûködés túl az EU határain is Ausztria érdekei és biztonságpolitikája Ausztria és az Európai Unió bôvítése az érdekek oldaláról A szövetség, a tartományok és a települések együttmûködése és EU-képviselete Ausztria gazdasága az EU-ban az érdekérvényesítés egyik fokmérôje Az osztrák mezôgazdaság érdekérvényesítése Ausztria és a belsô piac Energia és közlekedés A környezetvédelem egyetemes és nemzeti érdekérvényesítés Az Agenda 2000-rôl Tudományos, oktatási, kulturális érdekérvényesítés III. A külföldön élô osztrákok IV. Vissza- és elôretekintés Összefoglaló Jegyzetek Mellékletek Eddig megjelent az Európai Mûhelytanulmányok sorozatban

3 3 Bevezetô Az érdekérvényesítés emlegetése az élet különbözô területein mindennapjaink gyakori jelensége. Ha a fogalom használatát közelebbrôl megnézzük, akkor érzékelhetô, hogy többször vonatkozik a belsô társadalmi, gazdasági, szociális viszonyokra, mint a nemzetközi összefüggésekre. Átnézve néhány magyar, illetve osztrák lexikon címszavait, ugyanezzel a megközelítéssel találkozunk. Írásunkban ezeket is idézve az érdekegyesítés fogalmának néhány nemzetközi elemét is megpróbáljuk körüljárni. Ezt követôen törekvésünk egy rövid vázlatos történelmi bepillantás keretében Ausztria és Magyarország egymással kapcsolatos érdekeinek, közös törekvéseinek és ütközéseinek felvillantása. A kissé messzire visszanyúló történelmi példákat követôen a vizsgálódás célja címébôl adódóan döntôen az elmúlt egy, másfél évtized kutatása, amely egybeesik Ausztria európai uniós csatlakozásának intenzív elôkészületeivel, illetve a konkrét érdekviszonyok alakulásának bemutatásával az ország EU-tagságának közel tíz esztendeje során. Most itt csak arra utalunk általánosságban, hogy egy EU-tagállam és a Közösség egészének érdekkapcsolatában figyelembe kell venni azt a fontos tényezôt, hogy a tagországok jelentkezés útján kezdik el a csatlakozási tárgyalásokat, vagyis eleve tudják, hogy mire vállalkoznak, és a több évig (Ausztria esetében hat évig) tartó elôkészítô, vitákkal járó konzultációk keretében tisztázódik a kérdések többsége. Az tény és ez általános érvényû, hogy a nemzeti szuverenitás bizonyos elemeirôl le kell mondani, illetve azokat integrálni kell az egyetemes közösségi érdekbe. Egyidejûleg azonban a szubszidiaritás jegyében a nemzeti, sôt kisebb térségi egységek önállóságának növekedésére is adódik lehetôség. A centralizáció és a szubszidiaritás összefüggésérôl Wolfgang Schüssel osztrák kancellár az Európai Unió bôvítésével foglalkozó egyik konferencián a következô álláspontját fejtette ki: Néhány éve még kívánatosnak és szükségesnek számított az összeurópai szabályozás, mint a mûködô belsô piac megteremtésének feltétele. Fôleg a vállalatok és a gazdasági körök követelték. Mostanában éppen Európa gazdaságában figyelhetô meg a vélemények változása, sôt azt mondhatnám: az ellentétes irányzat. Csakugyan, miért kellene mindent olyan részletekbe menôen, olyan központi, olyan európai módra szabályozni? Fennáll a veszély, hogy a szükséges európai keretek és törvények helyett egy szuperállamot hozunk létre, amely mindent a legapróbb részletekig szabályoz, óriási bürokráciáját pedig senki sem tudja többé ellenôrizni. Ez nem Európa-szkepszis, hanem egyszerûen a tények és a költségvetési szempontok felmérése. És éppen az új tagállamok fogják felvetni ezeket a kérdéseket. Az ilyen kérdésekkel és fenntartásokkal igenis foglalkoznunk kell. És komolyan kell vennünk a föderatív államokban, amilyen például Németország és Ausztria, a regionális szint igényeit is. A régiók azt követelik, hogy a szubszdiaritás ne csak jelszó, hanem valóság legyen. Legfôbb ideje tárgyalni errôl, mert érzékeny idôszakban vagyunk, amikor sok forog kockán, és Európa intézményeit nagyon komoly kritikák érik. Pillanatnyilag mindegyik intézmény próbatétel elôtt áll, és sok minden a levegôben lóg, például az alkotmány, a stabilitási megállapodás, az EU finanszírozása, a pénzügyi elôirányzatok 2013-ig, és még sok más. De éppen most volna esélyünk, hogy a megoldások olyan csomagját dolgozzuk ki, amellyel Európa a következô években együtt élhet. Feltétlenül meg is kell próbálnunk. 1 Az európai együttélés csomagjainak kidolgozása máig napirenden szerepel, és mindig új kérdéseket hoz felszínre (alkotmány, költségvetés, mélyítés és bôvítés stb.) Való igaz, hogy Magyarország esetében is és ez valószínûleg nem egyedi jelenség a jogharmonizáció mintegy oldalas szövege az alapvetô értékek mellett feltételezhetôen tartalmaz megkérdôjelezhetô elemeket is. Az itt következô vázlatos áttekintésben nyugati szomszédunk érdekeinek megjelenését keressük az Európai Unió vezetô testületeinek dokumentumaiban és a mindennapi gyakorlatban. Ebben az esetben a nemzeti érdekérvényesítés alapvetô eleme a közösen elfogadott törekvések, döntések leghatékonyabb nemzeti adaptálásának biztosítása. Ugyanakkor adódnak példák olyan konfliktusokra is, amelyek eldöntése az Európai Bíróságig is eljut. Egy ország érdekérvényesítésében az is fontos tényezô, hogy mennyire tudja kezdeményezéseit, javaslatait argumentálni és beépíteni az általános tendenciák pozitív áramlataiba. Ausztriában erre is számos példát találunk.

4 4 EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK 111. SZÁM I. Egy kis fogalom-körüljárás és történelem 1. Ausztria és Magyarország közös és ellentétes történelmi érdekeirôl Az Európai Unió 25 tagországa különbözô utakat járt be az évszázadok során érdekérvényesítésének megalapozása és megvalósítása útján. Az országok történetében találkozunk olyan közös utakkal, amelyeket a népek akartak, elfogadtak és támogattak, de ismerünk több száz olyan történelmi szituációt is, amelynek keretében az érdekek ütköztek, és a megoldások a tárgyalások, a megállapodások vagy az erôviszonyok alapján jöttek létre. A közös- vagy éppen az ellenirányú, esetleg párhuzamos érdekek útjai az évszázadok során máig érzékelhetô genetikai, tudati, érzelmi hatásainak feldolgozása legyen a megfelelô szaktudományok vállalt, vagy mellôzött programja. Reméljük, hogy az európai integráció társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális, emberi folyamata elôbb utóbb megteremti a különbözô mai jelenségek és folyamatok történelmi gyökereinek sokoldalú vizsgálatát. Írásunkban Ausztria érdekérvényesítése képezi vizsgálódásunk vezérfonalát, bizonyos történelmi visszatekintéssel, de elsôsorban az ország egy évtizedes európai uniós tagságának körülményei között. Ez a korszak integráns része a második köztársaság 60 évének (1945) és az osztrák államszerzôdés óta eltelt fél évszázadnak (1955). Mielôtt néhány történelmi tényezô felvetésébe kezdenénk, megpróbáljuk vázlatosan körülírni az érdekérvényesítés legfôbb vonásait. A Magyar Nagylexikonban az érdekérvényesítés címszó keretében a következôt olvashatjuk: Érdekérvényesítés: (szoc) egyének, csoportok, rétegek, osztályok egyes közigazgatási vagy földrajzi területek, egész társadalmak folyamatos, állandóan megújuló törekvése, illetve olyan magatartása, amely a szükségletek minél teljesebb jelenbeli kielégítésére, és jövôbeni bôvítése politikai és gazdasági feltételeinek megteremtésére irányul. Az ~ intézményei munkaadói, munkavállalói vonatkozásban az érdekképviseleti szervezetek. (Pl. a szakszervezetek, munkaadói szövetségek.) A többpárti, pluralista demokráciában az ~ nek többféle intézményesített formája lehet: az ~ pártok, a mozgalmak ( mozgalom) és a nyomást gyakorló csoportok ( pressure group). 2 Az Oesterreich Lexikon mindössze az érdekképviseletek fogalmát tartalmazza, amelyben a következôkre utal: Érdekképviseletek (Interessenvertretungen) olyan szervezetek, amelyek az általuk képviselt csoportok igényeit és követelményeit fogalmazzák meg az állammal és más testületekkel szemben. Megkülönböztethetôk törvényileg szabályozott vagy független érdekképviseletek. A pluralista társadalomban érdekképviseleti tevékenységet nagy számban olyan különbözô szervezet is folytat, amely gyakran politikai befolyással mûködik: ide sorolhatók egyebek között a kötelezô tagsággal mûködô kamarák, de más erôs, független érdekképviseleti szervezetek is. Az érdekképviseleti szervezetek vezetô testületeit az elôírásoknak megfelelôen a szövetséghez tartozó tagok választják. 3 A két meghatározást összehasonlítva megállapítható, hogy mindkét szöveg az érdekképviselet fogalmát a klasszikus megközelítésben tartalmazza a hazai gazdasági, társadalmi folyamatok terepén. Talán meggondolandó a jövôben az érdekérvényesítést ennél szélesebb fogalomként vizsgálni, és nem hagyni figyelmen kívül a tevékenység nemzetközi színtereit sem. Remélhetôen teljesebbé teszi a mai osztrák érdekérvényesítésrôl a késôbbiekben kifejtendô mondandónkat, ha néhány idevonatkozó tényezôre történelmi összefüggésben utalunk, miközben nem kívánunk vázlatos osztrák történelmet nyújtani. Jogos lehet a kérdés, hogy indokolt-e ezeréves távlatból nekifutni egy évtized néhány társadalmi tapasztalata összegzésének. Lehetséges, hogy tévedünk, de ha nem is indokolt, remélhetôen nem is felesleges. Ausztria és Magyarország egyaránt mintegy ezeréves történelmet tudhat maga mögött Európa közepén (osztrák kifejezéssel, saját országukra utalva: Európa szívében ). IV. Károly ( ) a Habsburg-ház történelmileg utolsó uralkodója, mint az Osztrák- Magyar Monarchia császára nem éppen társadalmi viták nélküli boldoggá avatásának éve (2004) után két esztendôvel, a történelmi érdekesség okán is érdemes talán felidézni azt a tényt, hogy a Habsburg-ház európai hatalomra jutásához a korabeli magyar támogatás is hozzájárult. Amikor ugyanis Habsburg Rudolf ( ) augusztus 26-án a Morva- (March) mezôn összemérte erejét II. Ottokár cseh király seregeivel (ur ) a hatalom eldöntése okán, akkor IV. (Kun) László magyar király ( ) a magyarországi kunokkal beavatkozott a csatába Habsburg Rudolf oldalán, más országok, tartományok, hercegségek katonáival együtt. A csatában

5 EGY KIS FOGALOM-KÖRÜLJÁRÁS ÉS TÖRTÉNELEM 5 Habsburg Rudolf gyôzött. A Habsburg-birodalom ezt követô több évszázados hatalmának megszûnésére az I. világháború tett pontot. És talán jelképes még az a tény is, hogy az utolsó Habsburguralkodó Károly császár és király a march-mezei Eckartsau kastélyában töltötte Ausztria földjén utolsó heteit, miután uralkodói funkciójáról lemondott. 4 Az ezeréves történelembôl máig ható tényezôként fontosnak tartjuk kiemelni a két ország államszervezetének felépítését. Ausztria, amely a Habsburg-birodalom része és központja, a tartományokból, a különbözô szintû településekbôl (város, község) állt össze egységes állammá az évszázadok során. 5 A tartományok és a települések polgárai nagyfokú önállósággal rendelkeztek a saját és a közös társadalom építésében. Mindez kitermelte a tartományok, a helyi társadalom civil gondolkodását és magatartását az érdekek napi és távlati felmérésével, vagy adott esetben ütköztetésével együtt. Magyarország esetében az állam, a társadalom története a központosításra épült I. (Szent) Istvántól ( ) napjainkig. Ez a történelmünk fejlôdésében az osztrákoktól (és a német, a svájci, vagyis a föderatív országoktól) eltérô társadalmi magatartást indukált, nevezetesen a felülrôl várás szemléletét, az érdekütközések mellôzésének gyakorlatát. Történelmi távlatból tekintve a mai hazai regionális, kistérségi kísérletek ezért is fontosak, de ezen a területen sem várható az évszázados hagyományok és beidegzôdések gyors megváltozása a társadalmi közgondolkodásban. Ausztria évszázadokon keresztül nagyhatalmi, birodalmi tényezô volt, amely döntôen befolyásolta vagy meghatározta az ország európai, illetve nemzetközi érdekérvényesítô tevékenységét. A birodalmi magatartás az érdekeket, ha a helyzet úgy hozta, fegyverekkel, más esetben családi kötôdésekkel ( Te csak házasodj, boldog Ausztria! ) vagy éppen kompromisszumokkal realizálta. Ennek a politikának az eredményeként volt idôszak a történelemben, amikor a Habsburg-birodalomban a nap sohasem nyugodott le, így V. Károly ( ) uralkodása alatt, amikor a Habsburg-ház spanyol ága Dél-Amerika egy részén is uralkodott a gyarmatosítás következtében. Ilyen birodalmi szituációkkal a magyar történelemben is találkozunk, hiszen tudjuk, hogy I. (Nagy) Lajos ( ) korában magyar tenger vizében hunyt le Észak, Kelet, s Dél hulló csillaga. De az is történelmi tény, hogy Kölcsey Ferencnek ( ) a Himnuszban (1823) megfogalmazott szavait idézve S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára, 1485-ben I. (Hunyadi) Mátyás uralkodása idején. Ausztria nem éppen érdek nélkül szerepet vállalt Magyarország török uralom alóli felszabadításában, de késôbb a hatalom gyakorlásában Magyarországgal kapcsolatban nemritkán az osztrák birodalmi érdek gyôzedelmeskedett a józan ész felett. Jóval késôbb a magyar-osztrák konfliktusok egyik csúcspontján, az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban, majd ezt követôen közel két évtizedig ugyanez a viszony jellemezte kapcsolatunkat. Eljött azonban a kiegyezés (1867) amelyben Ausztria poroszokkal szembeni königgrätzi veresége (1866) is szerepet játszott, és a két ország belpolitikai okokból is megtalálta a józan ész gyôzelmét a birodalmi érdek fölött. A kiegyezést követô évtizedek kölcsönös érdekérvényesítésének jelentôsége egyebek között hazánk fejlôdése szempontjából is történelmi tény. Annál tragikusabb, hogy a közös látszatérdekek mindkét országot belevitték az I. világháborúba, amelynek következményeit ismerjük. A volt nagyhatalomnak és mindenekelôtt Ausztriának és Magyarországnak át kellett élnie az utódállamok ismeretes sorsát. A különbözô érdekek labirintusában végül mindkét ország a náci Németország terjeszkedésének az áldozata lett. Mindebbôl Ausztria jobb pozícióban került ki, hiszen nem volt utolsó csatlós, hanem bekebelezett állam, így a II. világháborút követôen bár tíz évig megszállt ország maradt igénybe vehette a Marshall-segélyt, amely késôbbi fejlôdésének jelentôs alapját képezte. A több mint 300 megbeszélés Ausztriáról, a megszálló hatalmak közremûködésével elvezetett az osztrák államszerzôdésig (1955. május 25.), illetve a megszálló csapatok kivonásáig (1955. október 25.). A közel hatvan éves Második Köztársaság, és az ötven éves államszerzôdés óta megtett úton Ausztria bizonyította, hogy történelmi tapasztalatait jól tudja hasznosítani érdekei érvényesítésében. Viszonylag rövid idôn belül, az örökös semlegességet vállaló ország jelentôs nemzetközi elismertségének köszönhetôen, csúcstalálkozók sorának adott helyet, köztük Ny. Sz. Hruscsov ( ) és J. F. Kennedy ( ) eszmecseréjének (1961). Nemzetközi szervezetek és intézmények sora települt Bécsbe, Ausztria viszonylag rövid idô alatt rendezte kapcsolatait szomszédaival. Az ország hidat képezett Kelet és Nyugat között hazánk szempontjából is, és itt ismét a kölcsönös érdekek találkoztak és érvényesültek. A magyar-osztrák kapcsolatokról felhívjuk a figyelmet Paul Lendvai elgondolkodtató áttekintô írására. 6

6 6 EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK 111. SZÁM 2. A közeledés az Európai Közösség és Ausztria közös érdeke Mindeközben az ország belpolitikai érdekei új megoldásokat is ösztönöztek. Az 1970-es és 1980-as években intenzíven napirendre tûzte a közremûködést az európai integrációban, amelynek fontos eleme volt a regionalizálódás. 7 Ausztria részérôl a nyugat-európai kötôdés és együttmûködés gazdasági téren nagyobb jelentôségû volt, mint a keleti kapcsolatok sora. Az együttmûködés a különbözô nyugat-európai gazdasági formációkkal, a tudományos keretprogramokkal mindezt jól mutatják. Ausztriának az Európai Gazdasági Közösséggel (EGK) épülô kapcsolatai vitát is kiváltottak, mindenekelôtt a Varsói Szerzôdés tagállamai részérôl, állítván azt, hogy az Európai Gazdasági Közösség a NATO gazdasági háttere és elôszobája. Ausztria bár mindez idônként felszínre kerülô vitákat indukált lemondott a NATO-hoz való közeledésrôl. Ezt az álláspontot gazdasági számítások is indukálták, ugyanis a NATO-tagság lényegesen többe került volna Ausztria számára, mint az Európai Unió bôvítése, így az ország érdekei ez irányban alakították a politikát. Ausztriában az 1980-as években hosszú viták során folyamatosan megérett az a közgondolkodás, amely az ország jövôjét az Európai Gazdasági Közösség, illetve az Európai Unió irányába való törekvésben látta. Az ország 1989-ben hivatalosan kezdeményezte a csatlakozást, amely hat évvel késôbb, január 1-jén egy 1994 májusában tartott, több mint 60%-os népszavazási támogatással megerôsítve valósult meg. Ebben természetesen az is szerepet játszott, hogy az Európai Unió bôvítése a korábbi 12 tagállamnak ugyanúgy érdekében állt, mint Ausztriának. A késôbbi fejlôdés megértése miatt sem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az ország EUcsatlakozása belpolitikailag sem volt vitamentes. Ezekben a diskurzusokban ugyancsak az érdekek domináltak a legkülönbözôbb szinteken. Ezek közül csupán néhányra utalunk. A csatlakozást megelôzô viták a társadalom széles köreit is érintették, egyebek között a munkavállalók szervezeteit. Mindehhez tudni kell, hogy Ausztriában a szociális partnerség intézménye hosszú ideig védernyôt képezett a különbözô érdekek kölcsönös érvényesítése keretében. Ez azt jelentette, hogy a kormány és a szakszervezetek, a munkaadói és munkavállalói szövetségek, illetve kamarák a gazdasági, társadalmi, szociális stb. fejlesztések konkrét témáiban megállapodtak, és ezek az egyezségek országosan érvényesültek, amit egyebek között az is jelez, hogy az osztrák statisztikák hosszú évekig munkapercben fejezték ki az egy munkavállalóra jutó sztrájkok éves átlagának idôtartamát. Ez a helyzet egy ideig még az európai uniós tagság után is fennmaradt, az ezredfordulóra azonban a szociális partnerség minôségileg új helyzetbe került. Többen a csatlakozástól a tartományok, községek önállóságát féltették. A 90-es évek elsô felének hangulatát jól visszaadja a Beszélgetések Franz Vramitzkyval c. interjúkötet. 8 Jelentôs viták folytak az olyan érzékeny témákról is, mint a mezôgazdaság helyzete. A hagyományos osztrák mezôgazdaság hasonlóan a miénkhez a termelés és az értékesítés keretei között mûködött. Bár Ausztriában nagy figyelmet fordítottak arra, hogy felkészítsék a parasztságot az új helyzetre, a csatlakozás után mégis a felkészítés hiányosságaiból fakadt a legtöbb probléma. Amikor a 90-es évek második felében a szerzônek módja volt az osztrák mezôgazdasági szakminisztérium, illetve agrárkamarák képviselôivel tapasztalatszerzô-jellegû megbeszéléseket folytatni, visszatérôen arra hívták fel a figyelmünket, hogy a parasztság európai uniós követelményekre való felkészítésére fordítsunk nagy figyelmet. Az EU-tagságunk óta eltelt idôszak tapasztalata szerint ezt a javaslatot csak részben sikerült megszívlelni, és fôleg megvalósítani. Márpedig a parasztság érdekeinek érvényesítése az új követelmények teljesítésével együtt kölcsönös érdekünk osztrák barátainkkal; természetesen hasonlóan fontos más országok tapasztalatainak figyelembe vétele is. II. Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban (Így látták az Osztrák Szövetségi Külügyminisztérium és az Európai Bizottság Osztrák Képviseletének vezetôi között) Az érdekérvényesítés fogalmi meghatározásánál a bevezetôben idézett lexikoni definíció megfelelô alapot ad a továbbgondolásra. Jelen esetben ugyanis az érdekek érvényesítésekor egyszerre kell figyelembe venni az Európai Unió világméretû, illetve szövetségen belüli érdekeit amelynek kialakításában minden ország

7 AUSZTRIA ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 7 részt vesz és felelôsséget vállal, valamint az adott ország érdekeinek megfelelô képviseletét a közösségen belül. Egy ország érdekeinek érvényesítését természetesen több szinten lehet és kell megvalósítani. Ezeknek a szinteknek megfelelô egymásra épültségét szükséges figyelembe venni ahhoz, hogy azokat képviselni tudjuk. Az érdekek sorában elsô a társadalmi, össznépi, országos érdek, amellyel össze kell hangolni a különbözô kisebb közösségek közigazgatási egységek, a munka világának szervezôdései, a különbözô társadalmi rétegek és csoportok stb. érdekeit. Mindez egy bonyolult mechanizmusban valósul meg. Láttuk az iménti példákon az osztrák sajátosságok néhány elemét. Utaltunk arra is, hogy hazánkban az állami felépítésben a különbözô centrális hagyományok más feltételeket teremtenek. A jövôben azonban közös nevezôre kell hozni az érdekek érvényesítésének folyamatát a társadalom legkülönbözôbb szintjein. Miközben tudomásul kell venni azt is, hogy a jogharmonizáció hosszú és nehéz folyamatában a döntési szintekben több hagyományos jog felfelé tolódott, nevezetesen az Európai Unió központi mechanizmusába, ugyanakkor messzemenôen építeni kell arra is, hogy a centrális döntési folyamatokban minden szinten adottak a lehetôségek a hazai társadalmi közösségi képviseletek aktív közremûködéséhez. Fontos kérdés tehát az és ez Ausztriára éppúgy érvényes, mint hazánkra és más országokra, hogy ha ott lehetünk az érdekek érvényesítésének mindennapjaiban, akkor ezzel megfelelôen és bölcsen élnünk is kell a folyamatok egészében. A konkrét operatív képviselet természetesen a döntésekben közvetlenül részt vevôk felelôssége, de az aktív jelenlét a különbözô országos regionális, települési együttmûködési fórumokon a civil szervezetek kapcsolataiban, az érdekérvényesítés átfogó hálóját teremti meg, a legszélesebb társadalmi méretekben. Áttekintésünkben elôször az Osztrák Szövetségi Külügyminisztérium (Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten BMaA) éves jelentéseinek összefoglaló áttekintései alapján igyekszünk néhány tapasztalatot vázlatosan összegezni, majd az együttmûködô érdekérvényesítés szempontjából néhány fontos szakmai területet bemutatni. 9 Ausztria EU-tagságának elsô évét 1995-ben nem könnyû költségvetési helyzetben élte meg. Az államháztartást egy takarékossági csomaggal kellett rendbe hozni. Ez társadalmilag nem váltott ki pozitív visszhangot, amely abban is lemérhetô, hogy a csatlakozást követô elsô években a közvélemény nem elhanyagolható része a takarékosságot a csatlakozásnak tudta be, és ezért a csatlakozással szemben ellenérzéseket táplált. Mindez azonban rövidesen oldódott, hiszen a társadalom elfogadta azt, hogy az ország kiegyensúlyozott költségvetése nemcsak EU-követelmény, hanem döntô mértékben hazai érdek. Ebben szerepet játszott az is, hogy Ausztriában ez idô tájt a munkanélküliség 6,6% volt (2004-ben: 4,5%). Mindenesetre az osztrák kormány a külügyminiszteri összegzés szerint az integrációs folyamat erôsítését, valamint az Európai Unió bôvítését tartotta fontosnak. Már itt megállapíthatjuk, hogy végigtekintve az elmúlt egy évtizeden, Ausztria az Európai Unió bôvítésének mint az osztrák érdekek érvényesítésének is végig élharcosa volt. Egy idôben a csatlakozni szándékozó országoknak valamiféle ügyvédje is kívánt lenni az Európai Unióban felmelegítve történelmi szerepének jelentôségét, ezt azonban a különbözô államok nem fogadták az osztrákok által elképzelt módon, hiszen önérzetüket bizonyos szempontból negatívan érintette. A fogalom ezt követôen kikerült az osztrák érdekérvényesítés szótárából. Az Európai Unió bôvítésének politikája Ausztria mint határország szempontjából nagymértékben érintette a szomszédságpolitikát is. Az osztrák szomszédságpolitika jelentôségét az új körülmények megnövelték. Arra is célszerû odafigyelni, hogy az osztrák szomszédságpolitika egyik legérzékenyebb pontja, Dél-Tirol kérdése, mindig a középpontban szerepelt. Ezen a területen nagy erôfeszítéseket tettek a Tirol Európa Régió amelyhez Trentino is tartozott koncepciójának kialakításáért és megvalósításáért. Az osztrák külpolitika új hangsúlyaként 1996-ban megjelent a kapcsolatok építése a Földközi-tenger térségével, valamint Ázsia, Afrika és Latin-Amerika számos országával. Ebben az évben különös figyelmet kapott az Európai Unió, a Nyugat-Európai Unió és a NATO együttmûködése egy funkcionáló európai krízismenedzselés megteremtése érdekében. Ausztria földrajzi helyzeténél fogva ebben aktív szerepet vállalt, hiszen alapvetô érdekeihez tartozott az ország biztonsága, amely ebben az idôben mindenekelôtt a balkáni problémák miatt került a figyelem központjába. Az ország erôsítette az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE) mûködését, és ebben aktív szerepet is vállalt. Az érdekérvényesítés területén mindenekelôtt a következô hangsúlyokkal találkozunk: Ausztria kapcsolatainak építése az Európán kívüli térségekkel, tevékenysége az ENSZben, valamint az ENSZ-hivatalok munkájának támogatása Bécsben; és már ekkor elkezdôdött Ausztria elsô

8 8 EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK 111. SZÁM EU-elnökségi idôszakának elôkészítése, amelyre 1998 második felében került sor. (Az ország második EU-elnöksége éppen most, 2006 elsô felében tart). Az elsô osztrák EU-elnökség keretében az ország tiszteletreméltó módon foglalkozott az Európai Unió bôvítésének támogatásával. Ausztria természetesen intenzíven részt vett az olyan programok kialakításában is, mint az Agenda 2000, a közös agrárpolitika, kohéziós és struktúrapolitikák kereteinek megteremtése, amelyek 2006-ig meghatározták az Európai Unió fejlôdését Az osztrák EU-tagság elsô öt-hat évének áttekintése Az Európai Bizottság Osztrák Képviselete (Eurpäische Kommission Vertretung in Österreich) 2000-ben tömören összefoglalta az öt év tapasztalatait, kitérve az osztrák érdekérvényesítésre is. Az áttekintés bevezetôjében utalás történik arra, hogy milyen félelmek fogalmazódtak meg 1994-ben vagyis az osztrák EU-népszavazás évében a jövô veszélyeirôl. Olyan felvetéseket idéz a szerzô, mint a hazai föld kiárusítása, az osztrák pénztartalékok Brüsszelbe szállítása, vagy az osztrák munkaerôpiac eláramlása Dél-Európából és lehetne még sorolni. Néhány évvel késôbb, 1999-ben, egy közvélemény-kutatás arról számolt be, hogy a megkérdezettek 45%-a profitált az EU-tagságból, és ez a szám folyamatosan növekedett. Az áttekintésben dr. Franz Fischler, aki hosszú ideig az Európai Unió agrárbiztosa volt, kitért arra, hogy a friss szelek Ausztria gazdasági életét fellendítették, és a háborút követô évek különösen jelentôs eredményeit hozták. Az exportorientált Ausztria számára a belsô piac megnyitása az EU-tagság keretében számos elônyt hozott. Nemcsak a várakozási idô megszûnése a határon, a vámok leépítése, a hosszú engedélyezési eljárások megszüntetése jelentett újat, hanem a megjelenés az új piacokon is nagymértékben növelte az osztrák vállalkozók lehetôségeit. A bérköltségek csökkentek, a direkt külföldi befektetések jelentôsen növekedtek. Svájcból nem kevés vállalkozó Voralbergbe telepítette át üzemeit. Vagyis az EUcsatlakozás jelentôs gazdasági növekedést, alacsony inflációt és Ausztria gazdasági helyzetének biztonságát hozta magával. Az energia- és telekommunikációs piacok liberalizálása és a monopóliumok leépítése is olyan versenyhelyzetet teremtett, amely mindenkinek a hasznára vált. Öt év után visszatekintve, a mezôgazdaság helyzete is más megítélést kapott a parasztság részérôl, mint az elsô egy-két évben. A csatlakozás utáni kultúrsokk megszûnt. A mezôgazdaságban dolgozók megtanulták az alkalmazkodást az új támogatási rendszerhez, a monopóliumok felszámolásával járó elônyökhöz, a korábban védett szektorok megszûnéséhez. A kezdeti elvándorlás a mezôgazdaságból, vagy a mezôgazdasági dolgozók utánpótlásának számos nehézsége folyamatosan megoldódott. Természetesen a mezôgazdaság átrendezôdése nem ment könnyen. A modern fogyasztás ugyanis mind nagyobb súlyt helyezett az egészséges és magas tartalmi értékû élelmiszerekre, a környezetbarát termelésre. A hazai vidékfejlesztés jelentôsége megnôtt, a kultúrtájat ugyanis csak a parasztság tudta és tudja megóvni és fejleszteni. Az érdekek érvényesítése átalakult, búcsút kellett venni attól a korszaktól, amikor a politikai cselekvést a támogatási, a szubvenciós gondolkodás határozta meg. A támogatás új szerepet kapott az Európai Unió tevékenységének rendszerében, és ennek következtében megnövekedett a vállalkozói, az egyéni kezdeményezés, a kereskedelem és a piacteremtés jelentôsége, amelynek eredményessége azonban nagymértékben függött a parasztság szakmai, szervezési felkészültségének folyamatos növelésétôl. A biológiai mezôgazdaság Ausztriában különösen gyors fejlôdésen ment keresztül, a hazai mellett szélesebb nemzetközi érdeket is képviselve. Mindezek az eredmények Ausztria és a konkrét esetben az osztrák parasztság érdekérvényesítésének továbbfejlesztésével valósulhatott meg. Az alkalmazkodást az új helyzethez a brüsszeli források folyamatos bôvülése is nagymértékben szolgálta. Az érdekérvényesítést az is ösztönözte, hogy az agrártermékek ára az EU-tagság elsô évében 22%-kal csökkent. Vagyis összességében az osztrák mezôgazdaság is nehezen tudott alkalmazkodni az EU belsô piacának versenyéhez, és ez mindenkor új és új érdekérvényesítést és feladatmegoldást igényelt. Ausztria tagsága kezdetétôl az Európai Unió nettó befizetôje, ami azt jelenti, hogy többet fizetett be a közös kasszába, mint amit a különbözô támogatási eszközök formájában mindenekelôtt a mezôgazdaságba, az ipari struktúraváltásban a hátrányos területek fejlesztésébe, valamint a kutatásba és fejlesztésbe a különbözô támogatások keretében visszakapott. Ausztria azonban ennek ellenére nyereséges ország volt a nettó haszon területén. Ez mindenekelôtt azzal függött össze, hogy különbözô állam-

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre MTA világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 160. szám, 2002. december Éltető Andrea Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu A NATO új stratégiai koncepciója adalékok a magyar szemponthoz A NATO-tagállamok

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

Gálik Zoltán A közös európai kül- és biztonságpolitika történelmi tapasztalatai és a Lisszaboni Szerződés

Gálik Zoltán A közös európai kül- és biztonságpolitika történelmi tapasztalatai és a Lisszaboni Szerződés Gálik Zoltán A közös európai kül- és biztonságpolitika történelmi tapasztalatai és a Lisszaboni Szerződés 1. Történelmi tapasztalatok A közös európai kül- és biztonságpolitikai együttműködés Nyugat-Európában

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában dr. Mézes Zsolt László A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában Mûhelytanulmány 2. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK Juhász Krisztina (gyakornok, Szegedi Tudományegyetem, Politológiai Tanszék) Összefoglaló Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse az Európai Unió közös

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI ATOMPROGRAM TÜKRÉBEN

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI ATOMPROGRAM TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOÁMCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU Kapcsolatok szakirány A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI

Részletesebben

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1 VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Kutatásvezető DR. EHRLICH ÉVA közgazdaságtudományok doktora MTA Világgazdasági Kutatóintézete

Részletesebben