Kompetenciák (készségek, képességek)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompetenciák (készségek, képességek)"

Átírás

1 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani 1. Bevezetés Hangos és csendes olvasás Megbeszélés A tankönyv jelrendszere, használata. Az ajánlott irodalom bemutatása. Az ajánlott honlapok megkeresése. Játékszabályok megbeszélése (órai munkáért, kutató munkáért, projektfeladatra, kiselőadásra, faliújságrajzra adható pontok illetve azok átváltása zöld jegyre.) A felelősi rendszer megbeszélése (szertárosok, pontozó füzet vezetője) 2. Év eleji ismétlés (Távoli tájak növényei, életközösségek, növényrendszertan) Egyéni és csoportmunka a mf. valamint a szemléltető anyagok segítségével. Megbeszélés, önellenőrzés, számítógépes munka. Kompetenciák (készségek, ek) Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése: Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. A hatékony, önálló tanulás: A tk.- i 5 pont megbeszélése. Szociális kompetencia: csoportmunkára való felkészítés, az egymással való együttműködés fontosságának kiemelése Digitális kompetencia: az ajánlott honlapok megkeresése Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező: kapcsolat a tk.-i ábrák esztétikuma és információs szerepe között A nyári élmények rajzos, verses, dalos megjelenítése Vállalkozói kompetencia: felelősi munka vállalása Anyanyelvi kommunikáció A hatékony, önálló tanulás: rendszerezés, összehasonlítás, összefüggések felismerése Szociális kompetencia: páros illetve csoportmunka Digitális kompetencia: képek keresése a megadott törzshöz illetve osztályhoz Tk., mf., interaktív anyag: Nagyné Horváth Emília Biológia 8. Tankönyv (Tk.) 3. oldal Füzet, írószer Ajánlott könyvek és folyóiratok, hetilapok bemutatása Számítógép, (szg) projektor (pr) Munkafüzet, (Mf.): 3. o.,írószer, szg., pr., Szemléltető képek, kártyák, internetes képek a megfelelő rendszertani kategóriáról. Modellek, preparátumok. (projekt, játék, kutatómunka stb.) Szorgalmi feladat: A biológiával kapcsolatos nyári élmények írásos, rajzos megjelenítése A szorgalmi feladat előadása (felolvasás, rajz bemutatása)

2 3, Év eleji ismétlés Egyéni és csoportmunka a mf. valamint (Távoli tájak a szemléltető anyagok segítsé- állatai, életközösségek, gével. Megbeszélés, önellenőrzés, állat- számítógépes munka. rendszertan) 4. Év eleji felmérés Az ismétlő órákon használt szemléltető anyagok felismerése és besorolása, egy-egy fontosabb jellemzője. A feladatlap beszedése után a feladatok megbeszélése. 5. Hogyan épül fel a testünk? (Szerveződési szintek és az élővilág fejlődése közötti kapcsolat) Sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet, életközösség, bioszféra. A megfelelő szerveződési szint csoportmunkában való értelmezése, majd előadása illetve az összefoglaló kérdések megválaszolása. (ábrák magyarázata) Mf.: feladat megoldása önállóan, önellenőrzés Mf.: 3. fel. és az 1. fel. rajza otthoni munka Az interaktív anyaggal (int. a.) összefoglaljuk a tanultakat. Értékelés Kompetenciák (készségek, ek) Anyanyelvi kommunikáció A hatékony, önálló tanulás: rendszerezés, összehasonlítás, összefüggések felismerése Szociális kompetencia: páros illetve csoportmunka Digitális kompetencia: képek keresése a megadott törzshöz illetve osztályhoz Anyanyelvi kommunikáció A hatékony, önálló tanulás: rendszerezés, összehasonlítás, összefüggések felismerése Szociális kompetencia: siker és kudarc elfogadása Anyanyelvi kommunikáció: az új anyag olvasása, megbeszélése, a tk. ábráinak értelmezése, magyarázata. Idegen nyelvi kompetencia: az idegen szavak helyes kiejtése szerzése, beépítése, rendszerező fejlesztése Szociális kompetencia: munkamegosztás, tolerancia Állampolgári kompetencia: (7. ábra) közösségi érdek, globális problémák Matematikai kompetencia: 5. ábra magyarázata (Kislexikon) anyag kérdéseinek önálló megválaszolása a gépnél. Munkafüzet, (Mf.): 4. o.,írószer, szg., pr., Szemléltető képek, kártyák, internetes képek a megfelelő rendszertani kategóriáról. Modellek, preparátumok Feladatlap, füzet, írószer, Szemléltető képek, kártyák, internetes képek a megfelelő rendszertani kategóriáról. Modellek, preparátumok Tk.: o. (Kislexikon) Mf.: 5. o., szg., pr., interaktív anyag Projektfeladat: Az ajánlott honlapok (5. o.) figyelése és egy-egy friss információ közzététele

3 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani Felelés az interaktív anyag segítségével: a szemléltető anyag narrátorai és a kérdésekre válaszolnak. A tápanyagok feldolgozása csoportmunkában és a mf. 1. feladata megfelelő részének megoldása. A csoportok a megfelelő összefoglaló kérdést is (1.-4.) vegyék figyelembe! Egy csoport felkészül a mf. 3. fel. bemutatására. A megfigyelés, következtetés, magyarázat az egész osztály feladata. A mf. 2. fel. otthoni munka. Az int. a. diáival összefoglalunk. 6. Miből épül fel a testünk? Szerves és szervetlen tápanyagok. 7. Vitaminok (A legfontosabb zsírban oldódó és vízben oldódó vitaminok. Szent-Györgyi Albert példája.) Számonkérés: a Mf. 6. o. 2. feladat megoldásának megbeszélése és az interaktív anyag kérdéseinek megválaszolása Kihúzott kártyán olvasható tápanyagok jellemzése. Vitaminok csoportmunkában történő feldolgozása majd bemutatása. Mf. 7. o. 1. fel. megoldása majd önjavítása. Mf. 2. fel. otthoni munka. Az int. anyag diáival foglalunk össze. Kompetenciák (készségek, ek) Anyanyelvi kommunikáció: filmalámondás, lényegkiemelő jellemzés szerzése, azonosságok és különbözőségek kiemelése Szociális kompetencia: munkamegosztás, tolerancia a kísérlet bemutatása, értelmezése A kémiában tanultak felidézése. Testi lelki egészség: A tápanyagok szerepe az egészségünk megőrzésében Anyanyelvi kommunikáció: az új anyag olvasása, megbeszélése, a tk. ábráinak értelmezése, magyarázata, szerzése, beépítése, a tanultak felelevenítése, kombinatív fejlesztése Szociális kompetencia: eszmények, példaképek befogadása Személyes kompetencia: ambíció, életcélok Állampolgári kompetencia: hírünk a nagyvilágban (Nobel-díjasaink) Testi lelki egészség: A vitaminok szerepe az egészségünk megőrzésében Tk o., Mf.. 6. o. Kémcsövek, kémcsőfogó, borszeszégő, keményítő, cukor, tojásfehérje, szg., pr., interaktív anyag Tk o., Mf.. 7. o., szg., pr., interaktív anyag Kutatómunka: Az 5. összefoglaló kérdésre a válaszok kigyűjtése a Függelékből majd egyes élelmiszerekhez képek keresése a világhálón. Kutatómunka: Szent-Györgyi Albert élete (Kislexikon, világháló) Kísérleti feladat: egy tojás meszes héjának leoldása ételecetben és az így kapott sejttel a Mf. 8. o. 4. fel. alapján a kísérlet elvégzése és a tapasztalatok bemutatása.

4 8. Sejtjeink közös Mf. 2. fel. ellenőrzése. jellemzői Számonkérés a Tk. 9. o. összefoglaló (Sejtalkotók, kérdéseinek segítségével. DNS, öröklődés, Interaktív anyag kérdései. mutációk fajtái Az int. anyag, szemléltető filmjének és okai.) bemutatása. Önálló munka Tk. 10. o. és a Mf. 8. o feladatainak segítségével. A Mf. 4. feladat bemutatása és értelmezése vagy az előzőleg vállalkozó tanuló mutatja be a már elvégzett kísérlet eredményét. A következtetés, magyarázat a tanórai anyag segítségével történik. A Tk. 27. ábrájának elemzése Mf. 3. fel. otthoni munka. 9. Gyakorló óra (Differenciáltan: az eddigiek gyakorlása illetve ismerkedés az öröklődés alapvető formáival: szemszín, vércsoportok) Gyakorlás: Tk.,(összefoglaló kérdések) interaktív anyag segítségével. Öröklődés: Tk. 11. o. Példák levezetése Kompetenciák (készségek, ek) Anyanyelvi kommunikáció: tömör, kérdés-centrikus válaszok gyakorlása Idegen nyelvi kompetencia: idegen szavak kiejtése, írása szerzése, beépítése, a már tanultak felelevenítése. (nukleinsavak) Személyes kompetencia: önmegismerés, önértékelési késztetés Matematikai kompetencia: Tk. 27. ábrájának elemzése Tudásszerző kompetencia: összefüggések feltárása. (gének-tulajdonságok) A hatékony, önálló tanulás: a már tanultak felelevenítése. Személyes kompetencia: önfejlesztő Matematikai kompetencia: az öröklődés valószínűsége Tudásszerző kompetencia: problémamegoldó Szociális kompetencia: empátia, decentrálás. Tk o., Mf. 8. o. szg., pr., interaktív anyag Tk., füzet, szg., pr., interaktív anyag A Kislexikonban a tanórai anyaghoz kapcsolódó kiegészítések tanulmányozása és kiselőadás formájában való előadása.

5 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani Számonkérés írásban (rövid kérdések az összefoglaló kérdések felhasználásával). A szövetcsoportok csoportmunkában való feldolgozása és előadása. Mf fel. Otthoni munka: 3. fel. Int. a. diáival való összefoglalás. Az int. a. kérdéseinek megoldása. 10. Testünk szövetei (hámszövet, kötőszövetek, támasztószövetek, izomszövetek, idegszövet) 11. Sejttani és szövettani vizsgálatok (M) (sejtek, szövetek, ásványi anyagok kristályai, lángfestésük, fehérje, keményítő reakciói) Párosával mikroszkópozás, metszetek, kaparékok készítése, kémcsőreakció, lángfestés megfigyelése, következtetés, magyarázat Differenciált feladatok: ismétlés az interaktív anyaggal Kompetenciák (készségek, ek) Anyanyelvi kommunikáció: a szövetek szabatos jellemzése szerzése, beépítése, Személyes kompetencia: versengési (a mf.-i feladatot megoldó tanuló válaszolhat, az int. a. kérdéseire. Gondolkodási kompetencia: rendszerező Anyanyelvi kommunikáció: a megfigyelések vázlatos leírása A hatékony, önálló tanulás: a már tanultak felelevenítése, elmélyítése Személyes kompetencia: kreativitás, önszabályozó Tudásszerző kompetencia: problémamegoldó Szociális kompetencia: alkalmazkodás, elfogadás Gondolkodási kompetencia: kombinatív, konvertáló a kísérletek megfigyelése, értelmezése A kémiában tanultak felidézése. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező: a megfigyelések rajzolásának esztétikuma Tk o., Mf. 9. o. szg., pr., interaktív anyag Kémcsövek, vegyszerkanál, borszeszégők, gyufa, tárgylemezek, fedőlemezek, bonctűk, szemcseppentők, főzőpohár, mikroszkópok, mikroszkópi metszetsor, keményítő, jódtinktúra, tojásfehérje, csipkebogyó, sárgarépa, glicerinoldat Tk. eddigi ábrái Mf. 10. o., füzet, szg., pr., interaktív anyag Kutatómunka: a háztartásban előforduló élelmiszerek egyszerű elemzése és erről rajzos jegyzőkönyv készítése

6 12. Testünk váza A Tk. és a csontváz alapján a Mf (vázrendszer, 2. fel.-nak egyéni megoldása. Az int. gerincoszlop, a. szemléltető filmje után a feladatok végtagok, csontjaink ellenőrzése, önjavítása. felépítése, A Mf. 4. feladat kísérletének megfi- típusai, izmok, gyelése. Otthoni munka: következtetések inak, ínhüvely, levonása, magyarázat. az őket felépítő A Mf. 3. feladata, majd az int. anyag szövetek) feladatainak megoldása. 13. Hogyan mozgunk? (összenövés, varratok, ízületek felépítése, fajtái, izomműködés, mimika, izomláz, tudománytörténet) Felelés: A csontváz csontjainak megnevezése illetve az int. a. kérdéseinek megválaszolása. A Mf.11. o. 4. fel. értelmezésének megbeszélése. A Mf. 12. o fel. önálló megoldása. Értékelés. Tk., csontváz segítségével a Mf. 1. fel. egyéni megoldása. Mf. 2. fel. otthoni munka. Az izomműködés csoportban történő feldolgozása, majd a Mf. 6. fel. megoldása. Megbeszélés. Szent-Györgyi Albert levelének felolvastatása Int. a. diáival való összefoglalás. Kompetenciák (készségek, ek) Anyanyelvi kommunikáció: a csontok helyes megnevezése szerzése, beépítése, Személyes kompetencia: önkifejezési készség Szociális kompetencia: szabálykövetés Gondolkodási kompetencia: rendszerező a kísérlet megfigyelése, értelmezése Anyanyelvi kommunikáció: a csontkapcsolatok, ízületrészek, fajták helyes megnevezése, felolvasás-előadás szerzése, beépítése, a tanultak felelevenítése (tápanyagok, vitaminok, szövetek) Személyes kompetencia: önbizalom, önbecsülés, életcélok Szociális kompetencia: értékek képviselete, empátia Gondolkodási kompetencia: logikai (izomműködés) Fizikai (energiafajták, súrlódás), kémiai (exoterm, endoterm) ismeretek felidézése Matematikai kompetencia: mértani testek ízületfajták Tk o., Mf. 11. o., szg., pr., interaktív anyag, csontváz, csöves csont, beágyazott készítmény, csirkecsont, gyufa, borszeszégő, főzőpohár, 20%-os ecet Tk o., Mf. 12. o., szg., pr., interaktív anyag, csontváz, csöves csont, beágyazott készítmény Játék: fejtsétek meg egymás arckifejezését, mimikáját!

7 14. A mozgási rendellenességek Felelés: az ízület felépítésének táblai rajza és a részek megnevezése (bokasüllyedés, Az int. a. kérdéseinek megoldása. csontritkulás, Csoportmunka: 2-2 mozgásszervi ficam, gerincferdülés, probléma feldolgozása, bemutatása a izomgör- Tk. szövege, ábrái, az eddig tanultak csök, ízületi (egészségtan) és az int. a. diáinak gyulladás, rándulás, felhasználásával. reuma, tu- Mf. 1. fel. megoldása. dománytörténet) Otthoni munka: Mf. 3. fel. A gyógynövényes film megtekintése. Szabó Lőrinc versrészletének felolvasása (tanuló) Kompetenciák (készségek, ek) Anyanyelvi kommunikáció: mozgásszervi betegségek jellemzőinek felsorolása, versolvasás előadás (Szabó Lőrinc versrészlet) A hatékony, önálló tanulás: a tanultak felelevenítése és összekapcsolása a mindennapi élettel (életmódunk következményei) Személyes kompetencia: fizikai készség, egészségvédő Szociális kompetencia: felelősségvállalás, segítségnyújtás, empátia, elfogadás (mozgássérültek) Gondolkodási kompetencia: kombinatív Fizikai, kémiai (sugárzások), földrajzi (gyógyfürdők), egészségtani (elsősegélynyújtás) ismeretek felidézése Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező: a természet esztétikuma (gyógynövényes film) Tk o., Mf. 13. o., Tanári kézikönyv (Tkk).18. o., szg., pr., interaktív anyag, csontváz, csöves csont, beágyazott készítmény Kutatómunka: a serdülőkorra jellemző mozgási rendellenességekről pp. anyag készítése a Tkk., az ajánlott irodalom és a világháló segítségével.

8 15. Testünk A Mf. 13. o. 2. fel.-nak önálló megoldása. kültakarója Ellenőrzés. Felelés: az előzőhöz (Hám, irha, bőralja, az int. a. kérdéseinek megoldása. szövetek, A Tk. ábrái és az int. a. segítségével a szőr, faggyúmirigy, bőr részeinek és azok funkciójának verejtékmi- közös feldolgozása. rigy, Mf. 14. o. 2. fel. egyéni megoldása. bőrlécrendszer) Ellenőrzés, értékelés. Mf. 1. fel.: otthoni munka. Mf. 3. fel. elvégzése alumínium-porral. 16. Bőrünk egészsége (allergia, anyajegyek, bőrgyulladás, bőrkeményedés, ekcéma, fertőtlenítés, kelések, mitesszerek ) Számonkérés: Tk. 21. o. összefoglaló kérdések alapján és az int. a. kérdései. A tananyag feldolgozása és megbeszélése csoportmunkában az összefoglaló kérdések alapján. (Tk. 23. o.) Int. a. diái majd kérdései: vállalkozó tanulók. Mf fel. megoldása majd ellenőrzése. Otthoni munka: fel. Gyógynövényes kisfilm. Kompetenciák (készségek, ek) Anyanyelvi kommunikáció: a bőr részek jellemzése szerzése, beépítése Személyes kompetencia: fizikai, önkifejezési készség Szociális kompetencia: szabálykövetés Gondolkodási kompetencia: logikai Fizikai, kémiai (párolgás, energiaváltozások, oldatok) ismeretek felidézése Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező: a bőrléc-rendszer esztétikuma Anyanyelvi kommunikáció: megbeszélés, vitakultúra A hatékony, önálló tanulás: készségfejlesztő (indoklás) Személyes kompetencia: egészségvédő, önkifejezési készség Szociális kompetencia: alkalmazkodás, elfogadás, empátia Gondolkodási kompetencia: rendszerező Kémiai (ózon), technikai (gyógynövények a kertben) ismeretek felidézése Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező: a növények esztétikuma Tk o., Mf. 14. o., szg., pr., int. a., bőrmodell Tk o., Mf. 15. o., szg., pr., int. a., bőrmodell Játék: színes ujjlenyomatok készítése

9 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani A házi feladat megbeszélése. A Tk. eddigi szövege, ábrái felhasználásával a Mf. 1.(rajz otthoni munka) -2. fel. megoldása egyénileg. Ellenőrzés, megbeszélés. A téma áttekintése az összefoglaló kérdések segítségével. Mf. 3. fel. közös megoldása. Gyakorlás az int. a. egész témából válogatott kérdéseivel. 17. A testfelépítés összefoglalása 18. Testfelépítés témazáró 19. A táplálkozás szervrendszere (az emésztőszervrendszer részei, elhelyezkedésük) Pár perc relaxáció Az int. a. szemléltető filmjével indul az új anyag feldolgozása. Tk. szövege és ábrái segítségével a Mf feladatának megoldása. Ellenőrzés, értékelés. Otthoni munka: Mf. 1. fel. A/4-es lapok kiosztása, melyeken az emésztőszervek nevei vannak és a tanulók a táplálék útja szerint állnak sorba. (Vagy: 2. összefoglaló kérdés megoldása). Int. a. feladatainak megoldása. Kompetenciák (készségek, ek) Anyanyelvi kommunikáció: megbeszélés, vitakultúra A hatékony, önálló tanulás: összefüggés-kezelő (holisztikus szemlélet) Személyes kompetencia: önszabályozó, önfejlesztő (önálló munka) Szociális kompetencia: türelem, empátia, humorérzék (Mf. 3. fel.) Gondolkodási kompetencia: logikai, kombinatív Anyanyelvi kommunikáció: rövid, lényegre törő fogalmazás Személyes kompetencia: önszabályozó, önfejlesztő (önálló munka) Gondolkodási kompetencia: logikai, kombinatív Anyanyelvi kommunikáció: megbeszélés, vitakultúra szerzése, beépítése, a tanultak felelevenítése (szövetek) Személyes kompetencia: önreflexióra való Szociális kompetencia: kapcsolatkezelési Gondolkodási kompetencia: rendszerező Tk o., Mf. 16. o., szg., pr., int. a., bőrmodell, csontváz, csöves csont Témazáró feladatlapok (A, B csoport), csontváz, bőrmodell Tk o., Mf. 17. o., szg., pr., int. a., fogmodell, emberi torzó, nyelv modellje Projektfeladat: Egészségvédő, figyelemfelhívó plakátok készítése a téma feldolgozása során

10 20. Az emésztés folyamata Felelés: interaktív anyag feladatainak (emész- és kérdéseinek megoldása tőmirigyek, Csoportmunkában: szájüreg, patkóbél, emésztőnedvek, vékonybél, vastagbél, mint hely- emésztés, felszívódásténésekről. színek. Mf. 1. fel. Beszámolók a tör- Megbeszélés. Mf. 2. fel. egyéni megoldása. Értékelés. Otthoni munka: Mf fel. Összefoglalás az int. a. diáival. Gyakorlás: az int a. kérdéseinek megoldása. 21. Az emésztési problémák (bélférgesség, fogkő, fogszuvasodás, gyomorfekély, hasmenés, májzsugor, székrekedés, vakbélgyulladás) Házi feladat megbeszélése. Felelés az összefoglaló kérdések alapján. Tk. 29. o. Új anyag: az int. a. diái és a tk. felhasználásával a.mf. 2. fel. megoldása. Otthoni munka: Mf fel. Az int. a. gyógynövényes filmje után a Mf. 3. fel. megoldása. Tkk. 25. o.: Kosztolányi Dezső betegsége és halála 26. o. Móra Ferenc betegsége és halála. Idézetek felolvasása. Összefoglaló kérdések megválaszolása Kompetenciák (készségek, ek) Anyanyelvi kommunikáció: élményszerű beszámoló ( helyszíni közvetítés) szerzése, beépítése, a tanultak felelevenítése (szövetek, szervek) Személyes kompetencia: önkifejezési készség Szociális kompetencia: csoportkezelő, humorérzék Gondolkodási kompetencia: konvertáló Tudásszerző kompetencia: problémamegoldó (szövegközi kérdések) Kémiai (oldatok kémhatása) ismeretek felidézése Anyanyelvi kommunikáció: pontos fogalmazás, szakkifejezések helyes használata A hatékony, önálló tanulás: készségfejlesztő (tanultak alkal.-a) Személyes kompetencia: önkifejezési készség Szociális kompetencia: türelem, szabálykövetés, felelősségvállalás (figyelmeztető információk, 95. ábra) Gondolkodási kompetencia: kombinatív (problémák-tünetek) Kémiai (savak reakciói) rendszertani, egészségtani ismeretek felidézése. Tk o., Mf. 18. o., szg., pr., int. a., fogmodell, emberi torzó Tk o., Mf. 19. o., szg., pr., int. a., fogmodell, emberi torzó, szuvas fog modellje Kutatómunka: pp. anyag készítése az emésztést segítő gyógy-és fűszernövényekről (Tk. zöld hátterű részei, ajánlott irodalom és honlapok)

11 22. A légzés Otthoni munka megbeszélése Csoportmunka a Tk. felhasználásával: történések a felsőlégutakban, gégelégcsőben, tüdőben. Légzés mechanizmusa (bemutatáskor a modellek felhasználása) Éneklés (hangképzés szemléltetése) Elmélyítés: int. a. szemléltető filmje. Mf.: 2. fel. Otthoni munka: 1. fel. Mf. 3. fel. és az int. a. feladatai, kérdései. (Differenciált munka) Bevésés: összefoglaló kérdések Kompetenciák (készségek, ek) Anyanyelvi kommunikáció: pontos fogalmazás, szakkifejezések helyes használata szerzése, beépítése Személyes kompetencia: önkifejezési készség Szociális kompetencia: alkalmazkodás, humor Gondolkodási kompetencia: logikai Fizikai (nyomás-térfogat, levegőrezgés), kémiai (oxigén, szén-dioxid) ismeretek felidézése. Matematikai kompetencia: térfogat, felszín, halmazok, fraktálok (tüdő) Tk o., Mf. 20. o., szg., pr., int. a., emberi torzó, gége modellje, csontváz, nylonzacskó (mellhártya modellezésére) Tanári kk.: A légzés (Bemutató óra vázlata) Játék: A Tk. 33. o. 3. összefoglaló kérdésének mozgásos megválaszolása. (Egy-egy tanuló egy-egy légzőszerv és a levegő útjának megfelelően állnak sorba) Tanulói kísérlet: szén-dioxid kimutatása meszes vízzel illetve égő gyufa eloltása széndioxiddal. 23. A légzőszervek betegségei (dohányzás, környezetszennyezés hatása, asztma, hörghurut, hűléses hurut, gyulladások, szénanátha, tüdőrák Az otthoni munka ellenőrzése a felelő(k)vel, majd az int. a. Légzés szemléltető filmjének tanulói alámondása. A Tk. segítségével a Mf fel. megoldása. Megbeszélés. Bevésés: int. a, diái Mf. 3. fel. Értékelés. Tkk. 29. o.: Babits Mihály betegsége és versének felolvasása Az int. a. gyógynövényes filmje Házi feladat: 7. összefoglaló kérdés Anyanyelvi kommunikáció: szép, magyar beszéd szerzése, beépítése Személyes kompetencia: önkifejezési készség, egészségvédő Szociális kompetencia: értékek képviselete, empátia Gondolkodási kompetencia: kombinatív Kémiai (levegőszennyeződések) ismeretek felidézése. Művészeti tudatosság: líra Tk o., Mf. 21. o., szg., pr., int. a., emberi torzó, gége modellje, csontváz, nylonzacskó (mellhártya modellezésére)

12 24. A vér A házi feladat megbeszélése. (lép, vérképző Felelés: a Tk. 35. o. összefoglaló kérdéseinek szervek, véralkotók, megválaszolása. véralvadás) Csoportmunkában a véralkotók feldolgozása, rögzítés: Mf. 1. fel. Megbeszélés, értékelés. Bevésés: int. a. diái. Mf. 2. fel. önálló munka. Ellenőrzés, értékelés. Otthoni munka: Mf. 3. fel. Gyakorlás: int. a. kérdései 25. A vér útja testünkben (a vérkörök alkotói, nyirok, nyirokerek, szívkoszorúerek) Otthoni munka értékelése. Felelés: Tk. 37. o összefoglaló kérdések megválaszolása. Int. a. szemléltető filmje és a Tk. segítségével a Mf. 1. fel. megoldása. Ellenőrzés, táblai vázlat (füzetben is) Mf fel. Ellenőrzés Otthoni munka: Mf. 4. fel. Összefoglalás: összefoglaló kérdések Kompetenciák (készségek, ek) Anyanyelvi kommunikáció: pontos fogalmazás, szakkifejezések helyes használata szerzése, beépítése Személyes kompetencia: önszabályozó, önfejlesztő (önálló munka) Szociális kompetencia: alkalmazkodás, csoportkezelő Gondolkodási kompetencia: rendszerező Fizikai (fajsúly), kémiai (ásványi anyagok) ismeretek felelevenítése. Művészeti tudatosság: 112. ábra Anyanyelvi kommunikáció: pontos fogalmazás, szakkifejezések helyes használata szerzése, beépítése Személyes kompetencia: önszabályozó, önfejlesztő (önálló munka) Szociális kompetencia: szabálykövetés Gondolkodási kompetencia: logikai Fizikai (nyomás, sebesség) ismeretek felelevenítése. Matematikai kompetencia: perctérfogat számítás, fraktálozás Tk o., Mf. 22. o., szg., pr., int. a., emberi torzó Tk o., Mf. 23. o., emberi torzó, szív modell Projekt: rajzos reklámanyag készítése a véralkotókról csoportmunkában (vagy pp. anyag) Tudománytörténeti gyűjtőmunka (Mecsnyikov, Harvey, Malpighi)

13 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani Az otthoni munka megbeszélése majd az int. a. Légzés szemléltető filmjének tanulói alámondása, int. kérdések megoldása. Csoportmunkában a Mf. 3. fel. részeinek megoldása, majd összerakása. Mf. 1. fel. kísérletének megfigyelése és kapcsolata a vérrel. Ismétlés: int. a. diái. Mf. 2. fel. egyéni megoldása és értékelése. Vérnyomásmérés. Magyarázat. Tkk. 31. o.: Németh László hipertóniája Nyomókötés bemutatása Int. a. gyógynövényes filmje 26. A vérkeringés betegségei (embólia, fehérvérűség, fokozott véralvadási hajlam, infarktus, vércsoportok, vérzékenység, vérnyomásproblémák) 27. A kiválasztás (a szervrendszer felépítése és működése, a vese felépítése és működése) Számonkérés a Tk. 41. o. összefoglaló kérdései alapján Int. a. szemléltető filmje Mf fel. Értékelés. Tk. ábráinak értelmezése. Mf fel. egyéni munka Ellenőrzés, értékelés. Int. a. feladatai és kérdései. (Differenciált munka) Ellenőrzés, értékelés. Otthoni munka: Mf. 3. fel. Összefoglaló kérdések Kompetenciák (készségek, ek) Anyanyelvi kommunikáció: pontos fogalmazás, szakkifejezések helyes használata, narratív készségek szerzése, beépítése, a tanultak felelevenítése Személyes kompetencia: önszabályozó, önfejlesztő (önálló munka) Szociális kompetencia: szabálykövetés, csoportkezelő Gondolkodási kompetencia: rendszerező Fizikai (nyomás, sebesség), egészségtani (elsősegélynyújtás) kémia (só + sav reakció, egyenlet) ismeretek felelevenítése. Művészeti tudatosság: líra Anyanyelvi kommunikáció: pontos fogalmazás, szakkifejezések helyes használata szerzése, beépítése Személyes kompetencia: önszabályozó, önfejlesztő (önálló munka) Szociális kompetencia: szabálykövetés Digitális kompetencia: az interaktív Gondolkodási kompetencia: logikai. Természettudományos kompetencia: Kémia (oldatok kémhatása) Matematikai kompetencia: % számítás (Mf. 4. fel.) Tk o., Mf. 24. o., szg., pr., int. a., emberi torzó, szív modell, vérnyomásmérő Tk. 42. o. Mf. 25. o., vese modellje Gyűjtőmunka: Jó tanácsok gyűjtése a keringési problémák megelőzésére. (táplálkozás, életmód, gyógynövények)

14 28. A kiválasztó Felelés: a házi feladat megbeszélése, szervek betegségei majd az int. a, feladatainak, kérdései- (gyulladások, nek megoldása. hólyagkövek, Csoportmunkában dolgozzák fel a vesekövek, Mf. 1. fel. megfelelő részét. Megbeszélés. művesekezelés) Mf. 2. fel. önálló munka. El- lenőrzés, értékelés. Int. a. diái, gyógynövényes film. Mf. 4. fel. Otthoni munka: Mf. 3. fel. 29. Szervezetünk anyagcseréjének összefoglalása A házi fel. ellenőrzése. Felelés: int. a. feladatai és kérdései. Csoportmunkában az összefoglaló kérdések megválaszolása. Megbeszélés. Mf. feladatainak megoldása. Értékelés. Otthoni munka: 5. összefoglaló kérdés. Diff. fel.: Az int. a. anyagcsere téma válogatott feladatainak és kérdéseinek megoldása. Kompetenciák (készségek, ek) Anyanyelvi kommunikáció: pontos fogalmazás, szakkifejezések helyes használata szerzése, beépítése, a tanultak felelevenítése Személyes kompetencia: önszabályozó, önfejlesztő (önálló munka) Szociális kompetencia: csoportkezelő Digitális kompetencia: az interaktív Gondolkodási kompetencia: rendszerező. Természettudományos kompetencia: Kémiai, (oldhatóság, sók) technikai ( gyógynövények, tartósítás) ismeretek alkalmazása Anyanyelvi kommunikáció: megbeszélés, vitakultúra A hatékony, önálló tanulás: összefüggés-kezelő, problémamegoldó Személyes kompetencia: alkalmazkodás Szociális kompetencia: csoportkezelő Gondolkodási kompetencia: asszociatív gondolkodás (ábrák betegségek) Fizikai, kémiai, ismeretek alkalmazása Művészeti kompetencia: a problémák képi megjelenítése Tk. 43 o. Mf. 26. o., vese modellje Tk o. Mf. 27. o., vese modellje, emberi torzó, szív modell, gége modellje, csontváz Kiselőadás: a művese működése (modellezés)

15 30. Az anyagcserével kapcsolatos vizsgálatok (vitalkapacitás mérése, kifújt levegő áramlási sebessége, nyál emésztő szerepe, gyomornedv hatása) Egy egészséges reggeli, ebéd, vacsora menüjének ismertetése. Megbeszélés. Csoportmunka: Mf. feladatainak elvégzése. Megbeszélés. Anyanyelvi kommunikáció: a megfigyelések vázlatos leírása A hatékony, önálló tanulás: a már tanultak felelevenítése, elmélyítése Személyes kompetencia: kreativitás, önszabályozó Tudásszerző kompetencia: problémamegoldó Szociális kompetencia: alkalmazkodás, elfogadás Gondolkodási kompetencia: kombinatív, konvertáló a kísérletek megfigyelése, értelmezése A kémiában tanultak felidézése. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező: a megfigyelések rajzolásának esztétikuma Tk. anyagcsere téma. Mf. 28. o., füzet, léggömb, fonal, vonalzó v. mérőszalag, kémcsövek, Petri-csészék, főzőpoharak, levegőáramlásmérők, jódtinktúra, kenyérszelet, híg sósav, pepszin-por, tojásfehérje.

16 31. Anyagcsere témazáró Pár perc relaxáció Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani 32. Az életfolyamatok Mf. 1. fel. ismert részeinek megneve- szabályozása zése. Int. a. szemléltető filmje. Mf. 1. (belső környezet, fel. befejezése, 2. fel. Ellenőrzés. idegsejt felépítése, Tk. segítségével a Mf. 3. fel. megoltés, ingerületvezedása egyénileg. Ellenőrzés. idegrendszerünk Mf. 4. fel. és az int. a. kérdéseinek típusa, fel- megválaszolása. (Diff. munka) építése) Anyanyelvi kommunikáció: rövid, lényegre törő fogalmazás Személyes kompetencia: önszabályozó, önfejlesztő (önálló munka) Gondolkodási kompetencia: logikai, kombinatív Kompetenciák (készségek, ek) helyes használata szerzése, beépítése, a tanultak felelevenítése (sejt) Szociális kompetencia: alkalmazkodás, elfogadás Személyes kompetencia: kreativitás, önszabályozó Tudásszerző kompetencia: problémamegoldó Gondolkodási kompetencia: logikai Digitális kompetencia: az interaktív Természettudományos kompetencia: Biológiai (sejtek, szövetek), informatikai (információáramlás) ismeretek alkalmazása Témazáró feladatlapok (A, B csoport), a téma tárgyalása folyamán használt modellek Tk o. Mf. 29. o., agymodell, fejkeresztmetszet modell, csontváz Tkk. : Bemutató óra vázlata: Az idegi szabályozás

17 33. A látás és a bőrérzékelének Felelés: Az int. a. szemléltető filmjé- (idegrendszer) tanulói alámondá- (segédberendezés, sa. A Tk. segítségével a Mf. 1. fel. érzékszerv, a egyéni megoldása. Ellenőrzés. szem részei, Az int. a. szemléltető filmje (látás), szemproblémák, majd a Mf. 2. fel. megoldása. Ellenőrzés, a bőr mint érzékszerv) értékelés. Mf. 3. fel. (Javaslat) Otthoni munka: Mf. 4. fel. 34. A hallás, a szaglás és az ízlelés (A fül részei, az egyensúlyozó szerv felépítése, a szaglás mechanizmusa, a nyelv, mint érzékszerv) Felelés: Tk. 49. o. összefoglaló kérdéseivel és a házi fel. megbeszélése. A hallás, egyensúlyozás, szaglás, ízlelés csoportmunkában történő feldolgozása, a megfelelő Mf.-i fel. elvégzésével. (1.-2.) A munkavégzés alatt zenehallgatás. Megbeszélés. Int. a. szemléltető filmje. Az összefoglaló kérdések megbeszélése. Otthoni feladat: Mf. 3. Kompetenciák (készségek, ek) helyes használata, narratív készségek szerzése, beépítése, Szociális kompetencia: alkalmazkodás, elfogadás Személyes kompetencia: kreativitás, önszabályozó, empátia Tudásszerző kompetencia: problémamegoldó Gondolkodási kompetencia: logikai Digitális kompetencia Fizikai (fénytan, nyomás) helyes használata, pontos fogalmazás szerzése, beépítése, Szociális kompetencia: alkalmazkodás, elfogadás Személyes kompetencia: egészségvédő Tudásszerző kompetencia: problémamegoldó Gondolkodási kompetencia: logikai Fizikai (a hang terjedése, nyomás), kémiai (oldatok kémhatása, párolgás, szublimáció) ismeretek alkalmazása Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező: a rajzok, kisplasztika esztétikuma (165. ábra) Tk o. Mf. 30. o., agymodell, fejkeresztmetszet modell, szemmodell, bőrmodell Tk o. Mf. 31. o., agymodell, fejkeresztmetszet modell, szemmodell, bőrmodell, fülmodell, nyelvmodell, kendő, reszelt gyümölcsök és zöldségek Játékos feladat: a tapintási észlelés jelzőinek felhasználásával az illető tárgyról verset, mesét, dalt írni. Gyűjtőmunka: Békésy György (Kislexikon, Tkk. világháló) Vizi Béla: Kémia szobrokban Tkk.: Az érzékszervek összefoglalása (Bemutató óra vázlata)

18 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani Otthoni fel. megbeszélése. Felelés: Tk. 51. o. összefoglaló kérdései alapján. A Tk. segítségével a Mf. 1. fel. megoldása. Megbeszélés. Int. a. felhasználásával a tanultak ismétlése. Mf. 2. fel. egyéni megoldása. Otthoni feladat Mf. 4. fel. Csoportmunkában a Mf. 3. fel. Verseny a csoportok között. Az összefoglaló kérdésekkel a tanultak rendszerezése. 35. A velünk született válasz (reflex, reflexkör, feltétlen reflex jellemzői, érző-és mozgató ideg, szinusz csomó, gyorsító ideg, lassító ideg) 36. A feltételes reflex (agykérgi központok közötti kapcsolat, Pavlov, rövid-és hosszú távú emlékezet, agyféltekék különbözősége) Felelés: házi feladat és az int. a. kérdéseinek megoldása A Tk bekezdés elolvasása után a Mf. 2. fel. egyéni megoldása. Ellenőrzés, értékelés. Tk., tanári magyarázat: Mf. 1. fel. Ellenőrzés. Az int. a. diáival összefoglaljuk, kérdéseivel ellenőrizzük a tanultakat. Otthoni fel.. Mf. 3. fel. Kompetenciák (készségek, ek) helyes használata, pontos fogalmazás szerzése, beépítése Szociális kompetencia: versengési Személyes kompetencia: önmegismerés Tudásszerző kompetencia: problémamegoldó Gondolkodási kompetencia: logikai Digitális kompetencia Kémiai (oxigén, széndioxid, égés) ismeretek alkalmazása helyes használata, pontos fogalmazás szerzése, beépítése, Szociális kompetencia: szabálykövetés Személyes kompetencia: önbecsülés, kreativitás Tudásszerző kompetencia: problémamegoldó Gondolkodási kompetencia: logikai Digitális kompetencia Informatikai (információtárolás, előhívás) ismeretek alkalmazása Tk o. Mf. 32. o., agymodell, fejkeresztmetszet modell, gerincvelő modell Tk o. Mf. 33. o., agymodell, fejkeresztmetszet modell, gerincvelő modell Gyűjtőmunka: Pavlov élete és munkássága. Kutatómunka: háziállatok tanításának (feltétlen reflexek kialakításának) tapasztalatai (Bemutatás: pp. anyag segítségével)

19 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani Felelés: házi feladat és a Tk. 55. o. összefoglaló kérdéseinek felhasználásával. A Mf fel. megoldása a Tk. segítségével. Ellenőrzés, értékelés. Otthoni munka: Mf. 1. fel. Az int. a. diáival a tanultak átismétlése és a gyógynövényes film megtekintése. Mf. 4. fel. Gyakorlás az int. a, kérdéseivel. 37. Az idegi szabályozás problémái (kimerültség, eszméletvesztés, agylágyulás, agyvérzés, hallucináció, fejfájás, érzékszervek gyulladási, napszúrás, dobhártyasérülés, halláskárosító szokások) 38. A szabályozással kapcsolatos megfigyelések (ízérzés, pupillareflexek, optikai csalódások, szaglási kísérlet) A házi feladat megbeszélése. Felelés: a Tk. 57. o. kérdései alapján. Csoportmunka: a Mf.-i feladatok elvégzése. (megfigyelés, következtetés, magyarázat) Kompetenciák (készségek, ek) helyes használata, pontos fogalmazás A hatékony, önálló tanulás: a tanultak felelevenítése, alkalmazása Szociális kompetencia: felelősségvállalás, segítségnyújtás. Személyes kompetencia: egészségvédő Tudásszerző kompetencia: összefüggés kezelő Gondolkodási kompetencia: rendszerező Digitális kompetencia Fizikai (energiafajták: hő, hang), egészségtani (drogok) ismeretek alkalmazása helyes használata, pontos fogalmazás A hatékony, önálló tanulás: a tanultak felelevenítése, alkalmazása Szociális kompetencia: kapcsolatkezelés, elfogadás Személyes kompetencia: öntevékenységi vágy, kreativitás Tudásszerző kompetencia: problémamegoldó Gondolkodási kompetencia: konvertáló Kémiai (oldatok, ionok, molekulák, diffúzió) ismeretek alkalmazása Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező: a megfigyelések rajza Tk o. Mf. 34. o., agymodell, fejkeresztmetszet modell, gerincvelő modell, szemmodell, bőrmodell, fülmodell, nyelvmodell Tk. Az idegrendszer téma. Mf. 35. o., füzet, szg., pr., int. a., agymodell, fejkeresztmetszet modell, gerincvelő modell, szemmodell, nyelvmodell Tkk.: Az idegi szabályozás és az agresszió (Bemutató óra vázlata) A drogokkal (modern értelmezés szerint) kapcsolatos gyűjtőmunka Kutatómunka: az érzékeléssel kapcsolatos egyéb megfigyelések vagy optikai csalódások leírása

20 39. Az anyagcsere Csoportmunka: a fontosabb belső hormonális szabályozása elválasztású mirigyek feldolgozása (csoportonként egy-egy) (belső elválasztású Megbeszélés. Az int. a. diáival a hal- mirigyek, lottak átismétlése. hormonok) Mf feladat egyéni megoldása. Ellenőrzés, értékelés. Otthoni fel.: Mf. 3. fel. A tanultak összefoglalása az összefoglaló kérdésekkel. 40. A hormonális szabályozás zavarai (arányos törpe, óriásnövés, golyva, bronzkór, cukorbetegség, daganatok) Felelés: az otthoni feladat és az int. a. kérdéseinek megoldása. A Tk. segítségével a Mf fel. megoldása. Ellenőrzés, értékelés. Gyakorlás az int. a. diáinak és kérdéseinek felhasználásával. Házi fel.. Mf. 3. fel. Kompetenciák (készségek, ek) Anyanyelvi kommunikáció: vita, meggyőzés szerzése, beépítése Szociális kompetencia: szabálykövetés, siker-és kudarc elfogadása Személyes kompetencia: önbizalom, önértékelési késztetés Tudásszerző kompetencia: ismeretszerző Gondolkodási kompetencia: logikai Digitális kompetencia Kémiai (kalcium vegyületek, jód), biológiai (tápanyagok, csontok, emésztés) ismeretek alkalmazása helyes használata, pontos fogalmazás szerzése, a tanultak alkalmazása Szociális kompetencia: segítségnyújtás (cukorbetegség) Személyes kompetencia: egészségvédő Tudásszerző kompetencia: összefüggés kezelő Gondolkodási kompetencia: rendszerező Digitális kompetencia Kémiai (kalcium vegyületek, jód, izotópok, Hevesy), biológiai (tápanyagok, csontok, anyagcsere) ismeretek alkalmazása Tk o. Mf. 36. o., agymodell, fejkeresztmetszet modell, Tk o. Mf. 37. o., Gyűjtőmunka: Hevesy György élete és munkássága

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Biológia tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK VIZSGASZINTEK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok Vizsgáló módszerek Középszint Tudja, hogy a rendszerezés

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Biológia Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

biológia ember a természetben műveltségterület Tanári Bútmutató Készítette Budaváriné Béres Erzsébet Matula Ilona

biológia ember a természetben műveltségterület Tanári Bútmutató Készítette Budaváriné Béres Erzsébet Matula Ilona Tanári Bútmutató S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s Készítette Budaváriné Béres Erzsébet Matula Ilona biológia ember a természetben műveltségterület 4 Az emberi test szerveződése és működése

Részletesebben

III. Az emberi szervezet Leonardo da Vinci: Tanulmányrajz

III. Az emberi szervezet Leonardo da Vinci: Tanulmányrajz III. Az emberi szervezet Leonardo da Vinci: Tanulmányrajz http://keptar.demasz.hu/arthp/html/l/leonardo/drawings/body/ 1 Mozgás 36. Az emberi csontváz (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK

MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK 1 MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2003 Felelős kiadó: MODINFO Kft Ügyvezető igazgató: Komár Dezsőné 2 KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2003

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ Bánki István Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ irodalom 8 kk kolofonjav.indd 1 2014.06.03. 7:37 Szerzők: Bánki István Radóczné Bálint Ildikó Bánki István, Radóczné Bálint

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

A biológia középszintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként

A biológia középszintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként A biológia középszintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként A 2004-től 2014. októberéig kiadott 31 feladatsor minden feladata szerepel ebben az összeállításban. Vastag szám jelöli a feladatsor sorszámát

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093 Moduláris oktatási program 2009/2010 Egészséges életmódra nevelés Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben