B i z t o n s á g i a d a t l a p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B i z t o n s á g i a d a t l a p"

Átírás

1 REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -BASIC betonfesték, REOKORR -NORMAL műgyanta padlóbevonat, REOKORR -HARD műgyanta padlóburkolat, REOKORR -SUPERHARD polimerbeton padlóburkolat, REOKORR lux gránithatású műgyanta padlóburkolat, azok műgyanta komponensei. Anyagmegjelölés Telítetlen poliészterbázisú alacsony sztirolemissziójú padlóbevonatok Tervezett alkalmazás/tervezett használat padlóbevonat A cég neve: MÜKISZOLG Kft DUNAKESZI, Alagi major 12. Tel./fax: 06-27/ és 06-27/ Az anyag/készítmény jellemzője Segélykérő telefon: MÜKISZOLG Kft / (munkaidőn kívül is!) 2. ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓRÉSZEK ADATAI A 67/548/EU irányelv értelmében az egészséget veszélyeztető vagy környezetkárosító anyagok. Styrene (Sztirol) Koncentráció: % CAS-szám: EINECS-szám: R 10 Xn; R 20 Xi; R 36/38 Metanol Koncentráció: 0,2 % CAS-szám: EINECS-szám: F; R 11 T; R23/24/25,39/23/24/25 Az R-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. fejezetben 3. LEHETSÉGES VESZÉLYFORRÁSOK Kis mértékben tűzveszélyes. Belélegezve ártalmas. Szem- és bőrizgató hatású. Tartalmaz phthalic anhydride és Fatty acids, C6-19-branched, cobalt(2+) salts. Allergiás reakciókat okozhat. 4. ELSŐSEGÉLY INTÉZKEDÉSEK Általános tájékoztató Az elpiszkolódott, átitatott ruházatot azonnal húzzuk le. Belélegzés után Az érintettet vigyük friss levegőre, és helyezzük el nyugodtan. Panaszok esetén vigyük orvoshoz. Bőrrekerülés után Bőrrel érintkezve mossuk le azonnal vízzel és szappannal. 1

2 REOKORR padlóbevonati rendszerek Tartós bőrirritáció esetén keressük fel az orvost. Szembekerülés után Szembe kerüléskor öblítsünk alaposan sok vízzel, és forduljunk orvoshoz. Lenyelést követően Ne indítsunk be hányást. Hívjunk azonnal orvost, és mutassuk be a biztonsági adatlapot. Kezelés A tünetek szerint kell kezelni. 5. TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK Alkalmas oltószerek Széndioxid Oltópor Hab Vízpermetsugár Biztonsági okból alkalmatlan oltószerek Teljes vízsugár Az anyag, égéstermékei vagy a keletkező gázok által okozott különleges veszélyek Tűz esetén veszélyt okozó füstgázok: szénmonoxid (CO) Bizonyos égési körülmények között egyéb mérgező anyagok nyomai nem zárhatók ki Szerves anyagok füstgázait alapvetően légzésmérgezőnek kell tekinteni Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál Tűz esetén viseljünk megfelelő légzésvédő készüléket. További adatok Erős koromfejlődés közben elég A veszélyeztetett tartályokat hűtsük vízsugárral Az égés maradékait és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint ártalmatlanítani kell 6. INTÉZKEDÉSEK SZÁNDÉKOLATLAN FELSZABADÍTÁS ESETÉRE Környezetvédelmi intézkedések Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba Ha a termék bejutott a csatornázásba, azonnal értesítsük az illetékes hatóságokat A tisztításra/felvételre vonatkozó eljárások Folyadékmegkötő-anyaggal (pl. homok, kovaföld, általános megkötő-anyag) vegyük fel A felvett anyagot az ártalmatlanítási fejezet szerint kezeljük 7. KEZELÉS ÉS RAKTÁROZÁS Kezelés Gondoskodjunk jó teremszellőzésről, adott esetben munkahelyi elszívásról. A feldolgozás és kezelés során ügyeljünk az érvényes MAK értékek és a BG-irányelvek betartására. Intézkedjünk az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére. Gondoskodjunk a helység jó elszívásáról a padlószinten is (a gőzök nehezebbek a levegőnél). Raktározás Tartsuk távol tűzforrásoktól ne dohányozzunk Intézkedjünk az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére A gőzök levegővel robbanékony keverékeket képezhetnek Vegyük figyelembe a megelőző üzemi tűzvédelem általános szabályait A tartályokat tartsuk szorosan zárva, és hűvös, jól szellőztetett helyen tároljuk Ne tegyük ki hosszabb hőhatásnak A direkt napsugárzástól óvni kell Tűzveszélyességi osztály B 2

3 REOKORR padlóbevonati rendszerek 8. BEHATÁSI KORLÁTOZÁS ÉS SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS Expozíciós határértékek expozíciós korlátozás Metanol (CAS-szám: , EINECS-szám: ) Kémiai anyagok expozíciós határértékeinek felsorolása TLV-TWA (Limit value 8 hours): Magyarország 50 mg/m 3 (2001) Kémiai anyagok expozíciós határértékeinek felsorolása TLV-STEL (Short term value): Magyarország 100 mg/m 3 (2001) Személyes védőfelszerelés Általános óvintézkedések Ne lélegezzük be a gőzöket Kerüljük az érintkezést a szemekkel és a bőrrel Higiéniai intézkedések Azonnal húzzuk le az elszennyeződött vagy átitatott ruházatot Megelőző kézvédelem kézvédő krémmel A szünetek előtt és munka végeztével mossunk kezet Tartsuk távol élelmiszerektől és italoktól Munka közben ne dohányozzunk, együnk vagy igyunk Ügyelni kell a vegyi anyagok kezelésénél szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartására Légzésvédelem Ki nem elégítő elszívásnál vagy hosszabb behatás esetén légzésvédelem szükséges Kézvédelem Nitrilkaucsuk vagy fluorkaucsuk kesztyűk. Kérjük, vegyék figyelembe a kesztyűgyártónak az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó adatait, ill. a munkahely különleges feltételeit Szemvédelem szorosan záró védőszemüveg Testvédelem védőruházat A környezeti behatás korlátozása és felügyelete: Lásd az EU környezetvédelemre vonatkozó törvényi előírásokat. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Általános tájékoztató Megjelenés szerkezeti viszkozitással bír Szín kék, zavaros Szag sztirolszagú Egészségvédelemre és környezetvédelemre, valamint biztonságra vonatkozó előírások Forrási tartomány C Lobbanáspont 34 ºC Módszer: DIN EN ISO 1523 Gyulladási hőmérséklet > 400 C Alsó robbanási határ 1,1 % (V) Felső robbanási határ 8 % (V) Gőznyomás < 6,5 mbar (20 C) Sűrűség 1,065 g/cm 3 (20 ºC) Módszer: DIN EN ISO Vízoldhatóság oldhatatlan (20 C) Viszkozitás struktúrviszkózus 3

4 REOKORR padlóbevonati rendszerek További adatok A gőznyomásra, gyulladási hőmérsékletre és robbanási határokra vonatkozó adatok az oldószer/oldószerkeverékre vonatkoznak 10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS Hőbomlás Előírás szerinti használat esetén nincs bomlás Veszélyes reakciók Levegőben gyúlékony keverékek képződhetnek a lobbanáspont fölé való melegítéskor és/vagy permetezéskor vagy ködszórásnál Peroxidokkal és más reaktin anyagokkal reakcióba lép Hőfelszabadulás melletti polimerizáció 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK Behatás toxikológiai (eü-i) kihatásai és tünetei Termékinformáció A sztiroltartalmú telítetlen poliésztergyanták izgatják a szemet, bőrt és a légutakat A besorolást a (1999/45/EG) gyártási irányelv számítási eljárása alapján végeztük el Az összetevőkre vonatkozó információk Metanol (CAS-szám: , EINECS-szám: ) Akut toxicitás: LD50-orálisan, patkány > 2000 mg/kg Akut toxicitás: halálos dózis bőrön át, nyúl > 2000 mg/kg Akut toxicitás: vakság, kóma, halálozás, központi légzésleállás Akut toxicitás: belégzés, lásd. TLV-MAK, narkotikus hatású Szemirritációk: reverzibilis szaruhártya, opaleszcencia, erős kivörösödés és ödéma Magzatkárosító hatás: a magzat az anyaméhben károsodhat 12. ÖKOLÓGIAI ADATOK Termékinformáció Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba Az összetevőkre vonatkozó információk Metanol (CAS-szám: , EINECS-szám: ) Halak: LC 50, 96 ó: > 100 mg/l Természetben való felhalmozódás és a táplálkozási láncba való bejutás: csekély (log Pow < 3) Könnyen lebomló anyag 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÁSOK Termék Elégetés alkalmas égetőműben, a hatósági előírásokat azonban figyelembe kell venni Tisztítatlan csomagolás Szennyeződött csomagolás optimálisan kiürítendő, megfelelő tisztítás után újra használható 14. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK ADR 3 / III UN-szám: 1866 Veszélyességi szám 30 GYANTAOLDAT S.P. 640E RID 3 / III UN-szám: 1866 Veszélyességi szám 30 GYANTAOLDAT S.P. 640E IMDG 3 / III UN number: 1866 EMS: F-E, S-E RESIN SOLUTION, flammable IATA 3 / III UN number:

5 REOKORR padlóbevonati rendszerek RESIN SOLUTION, flammable Kiegészítő utalások Postai szállítás: Nem megengedhető A 450 l-nél kisebb kiszerelési egységeknél: Szállítás ADR/RID szerint 15. ELŐÍRÁSOK Az EU-irányelveknek megfelelő megjelölés és besorolás Kötelezően jelölendő Veszély-jelek Xn káros az egészségre Veszély-meghatározó komponens(ek) címkézéshez Styrene R-mondatok 10 Kis mértékben tűzveszélyes 20 Belélegezve ártalmas 36/38 Szem- és bőrizgató hatású S-mondatok 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 51 Csak jól szellőztetett helyen használható Meghatározott készítmények különleges megjelölése Tartalmaz phthalic anhydride és Fatty acids, C6-19-branched, cobalt (2+) salts. Allergiás reakciókat okozhat. Országos előírások Vízveszélyeztetési besorolás 2 (a VwVwS, ) 16. EGYÉB ADATOK Az R-mondatok teljes szövege R 10 Kis mértékben tűzveszélyes R 11 Tűzveszélyes R 20 Belélegezve ártalmas R 23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező R 36/38 R 39/23/24/25 Szem- és bőrizgató hatású Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat 5

6 REOKORR B KOMPONENS 1. AZ ANYAG/PREPARÁTUM ÉS GYÁRTÓ/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termékfelirat (kereskedelmi név) REOKORR B komponens (Metil-etil-keton peroxid, oldat dimetil-ftalátban) Forgalmazó MÜKISZOLG Kft DUNAKESZI, Alagi major 12. Tel./fax: 06-27/ és 06-27/ Sürgősségi telefon MÜKISZOLG Kft / (ügyelet) Rendeltetés aktiválószer Anyagmegjelölés CAS: EU: Metil etil keton peroxid oldat dimetil-ftálsavas sóban Maró hatású (C) Égést tápláló, Oxidáló (O) anyagok Tervezett alkalmazás /tervezett használat: katalizátor Szállító Forgalmazó: Sürgősségi telefon Magyarországon: Akzo Nobel Polymer Chemicals bv Stationsplein 4, PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort The Netherlands Tel.: MÜKISZOLG Kft. H-2120 Dunakeszi Alagi major 12. Lásd fent. Elsõ kiadás dátuma 1995/10/02 Felülvizsgálat dátuma 2007/04/26 ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon: (zöldszám) Összetétel A 67/548/EU irányelv értelmében az egészséget veszélyeztető vagy környezetkárosító anyagok. Veszélyes anyag CAS Koncentráció % EU szám Besorolás szám Metil etil keton peroxid R02 R22 R34 R07 Dimetil ftalát Metil etil keton Más információ Egyensúly: nem veszélyes összetevõk F Xi R11 R36 R66 R67 1

7 REOKORR B KOMPONENS 3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva. Besorolás Xn, Ártalmas R07- Tüzet okozhat. R22- Lenyelve ártalmas. R34- Égési sérülést okoz. Megjegyzés: Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében. 4. ELSÕSEGÉLYNYUJTÁS Tünetek és hatások Lenyelve ártalmas. Égési sérülést okoz. Károsítja a szaruhártyát és a szemhéjat. Súlyos szemkárosodást okozhat. Elsõsegély Általános Azonnal hívjon orvost. Belélegzés Menjen friss levegõre, félig ülõ helyzetben pihenjen, a ruházatot lazítsa meg. Légzési nehézségek esetén oxigén vagy mesterséges lélegeztetés. A szennyezõdött ruházatot távolítsa el. Minden esetben forduljon orvoshoz. Bõr Azonnal vegye le a szennyezõdött ruhadarabokat. Bõ szappanos vízzel mosakodjon le. Minden esetben forduljon orvoshoz. Mossa ki a ruhákat, mielõtt újra használná. Szem Azonnal és amennyi ideig csak lehet öblítse bõ vízzel. A szemhélyakat tartsa távol a szemgolyótól az alapos öblítés eléréséhez. Minden esetben forduljon orvoshoz.. Szervezetbe bejutva A szájat vízzel öblítse. NE hánytasson. Azonnal hívjon orvost! Tanácsok az orvosnak Tüneti kezelés javasolt. 5. TÛZVESZÉLYESSÉG Tûzoltó közeg széndioxid, száraz vegyi por, száraz homok, víz, hab. Nem megfelelõ tûzoltó közeg Halogének. Veszélyes dekompozíciós/égéstermékek széndioxid, víz, ecetsav, formalsav, propanon sav, metil etil keton Védõfelszerelés Megfelelõ védõruházatot kell viselni. Viseljen önálló légzõkészüléket. Más információ Apróbb tüzet porral vagy széndioxiddal oltson ki, majd használjon vizet az újragyulladás megelõzése érdekében. A zárt tartályt hûtse vízzel. 2

8 REOKORR B KOMPONENS 6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN Személyes óvintézkedések A keletkezõ füstöt/gõzt nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bõrrel való érintkezést és a szembe jutást. A személyes védelemrõl lásd a 8-as fejezetet. Környezeti óvintézkedések Ne engedje, hogy vízfolyásokba vagy a csatornarendszerbe kerüljön. A feltakarítás múdszerei Gyûjtsön össze amennyit csak lehet egy tiszta tárolóedényben a lehetõség szerinti újrafelhasználásra vagy eldobásra. Eldobás elõtt a maradékot takarja semleges abszorbenssel (pl. vermikulit). A tartalmát tartsa nedvesen. A hulladékot NEM kell elzárni. Más információ VIGYÁZAT: újragyulladás elõfordulhat. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés Soha ne a tárolóhelyen mérje ki. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A pipettát ne szájjal használja. A keletkezõ füstöt/gõzt nem szabad belélegezni. A termékkel bánjon jól szellõzõ helyen. Redukálószerektõl (pl. aminók), savaktól, lúgoktól és nehézfémvegyületektõl (pl. katalizátorok, szárítók, fémszappanok) tartsa távol. A terméket és az üres tárolóedényt is tartsa távol hõtõl és gyújtóforrástól. Be/elzárás feltétlen kerülendõ. Ütéstõl, dörzsöléstõl óvni kell. Kerülni kell a bõrrel való érintkezést és a szembe jutást. Tárolási követelmények A helyi/nemzeti szabályoknak megfelelõen tárolja. Élelmiszertõl, italtól és takarmánytól távol tartandó. Száraz, jól szellőzõ helyen, hõforrástól és közvetlen napfénytõl távol tárolja. Csak az eredeti edényzetben tárolható. A tárolóedényt a csepegés elkerülésére függõleges helyzetben tartsa. Tárolás A legjobb minıség érdekében tárolja az alábbiak szerint: 25 C. Más információ Javasolt a T3-as hõmérséklet csoport villamosberendezés használata. However, autoignition can never be excluded. A termékkel való bánás ill. bármilyen kontaktus alaposan mosson kezet. A munkaruhát tartsa külön és ne vigye haza. 8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETO MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI Expozíciós határértékek - expozíciós korlátozás CAS szám Határérték Jellemző tulajd. BEM ÁK CK MK Metil etil keton peroxid* Dimetil ftalát* Metil etil keton mg/m3 mg/m3 mg/m b - bőrön át is felszívódik, i ingerlő anyag * - a 25/2000 EÜM-SZCSM együttes rendelet nem szabályozza - 3

9 REOKORR B KOMPONENS Mûszaki kontroll Biztosítsa a munkaterület jó szellõzését és helyi szellõztetését. Robbanásbiztos szellõztetés ajánlott. Személyes védelem Légzõ Nem elegendõ szellõzés esetén használjon megfelelõ légzõkészüléket. ("A" filterrel felszerelt légzõkészülék). Kéz Viseljen megfelelõ védõkesztyût neoprémbõl vagy szintetikus gumi. Szem Szem-/arcvédõt kell viselni. Bõr és test Megfelelõ védõruházatot kell viselni. Más információ Mossa ki a ruhát mielõtt újból használná. Metil etil keton peroxid Agency OES-STEL mg/m³ Dimetil ftalát Agency OES-STEL ppm Metil etil keton Agency OES-STEL mg/m³ OES-STEL =, OES-TWA = MEL-STEL= 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Megjelenés és Szag folyékony tiszta és színtelen szag: alig érezhetõ Forráspont/skála Ne desztillálja ( lebomlik ) Olvadáspont/skála zavaros < -10 C Robbanáspont SADT érték felett Éghetõség nem megállapított Robbanékonységi tulajdonségok nem Oxidáló tulajdonságok nem felhasználható Gõznyomás nem megállapított Fajsúly 1180 kg/m³ (20 C ) Térfogatsûrûség nem felhasználható Vízben való oldhatóség Részlegesen keveredı Oldhatóság más oldószerekben ftalátsavas sók ph érték gyenge sav Eloszlási együttható n-oktanol/víz nem megállapított Relatív páratartalom (levegõ=1) nem megállapított Viszkozitás megközelítõleg 20 mpa.s (20 C ) Aktív oxigén tartalom % Peroxid tartalom 33 % Öngyulladási hõmérséklet Kísérleti módszer nem alkalmazható. (Lásd a _ fejezetet 7) SADT 60 C. Lásd még a bekezdést 10. Robbanási határok nem felhasználható Specifikus vezetõképesség nem megállapított 4

10 REOKORR B KOMPONENS 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Stabilitás SADT - (autokatalitikus bomlási hõmérséklet) az a legalacsonyabb bomlási hõmérséklet, amelynél egy anyagnál önmagát gyorsító bomlás léphet fel a szállításhoz használt csomagolásban. A hõbomlás veszélyes autokatalitikus bomlási reakciót, illetve bizonyos körülmények között robbanást vagy tüzet okozhat a következõ vagy magasabb hõmérsékleten: 60 C. Összeférhetetlen anyagokkal érintkezve boml ás léphet fel a SADT- vagy az alatti hõmérsékleten 60 C. Kerülendõ feltételek A minőség megőrzése érdekében tárolja az alábbiak szerint eredeti zárt konténerben: 25 C. Ütéstõl, dörzsöléstõl óvni kell. Be/elzárás feltétlen kerülendõ. Nem kompatibilis Ne kerüljön kapcsolatba rozsdával, vas és rézzel. Összeférhetetlen (inkompatibilis) anyagokkal (mint például savak, lúgok,nehézfémek és redukálószerek) való érintkezés veszélyes dekompozíciót eredményezhet. Ne keverje peroxid katalizátorokkal. Használjon csak 316-os rozsdamentes acél, PVC, polietilén vagy üveggel bevont felszerelést. Bomlás termékek Ecetsav, formalsav, propanonsav, metil etil keton Más információ A vészhelyzet esetére szóló eljárás a feltételektõl függõen változik. A vevõnek rendelkeznie kell egy vészhelyzet-elhárító tervvel. A vészhelyzet-elhárító terv kidolgozásához segítségért lépjen kapcsolatba az Akzo Nobellal. 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK Metil etil keton peroxid oldat 40 % -ban/-ben dimetil ftalát sóban Akut toxicitás Orális LD50 patkány:1017 mg/kg Dermális LD50 patkány:4000 mg/kg Belélegzés LC50 patkány:17 mg/l ; 4 órák expozíciós idõ Irritáció Bõr Maró Szem Maró Érzékenység Nem okoz érzékenységet Genotoxiciás Ames teszt: nem idéz elõ mutációt Dimetil ftalát Akut toxicitás Orális LD50 patkány: >2400 mg/kg Dermális LD50 nyúl: > mg/kg 5

11 REOKORR B KOMPONENS Belélegzés LC mg/m³ (6.5 órák ) Irritáció Bõr Enyhén irritáló Szem Minimálisan irritáló Metil etil keton Akut toxicitás Orális LD50 patkány: 2737 mg/kg Dermális LD50 nyúl 6480 mg/kg Belélegzés LC50 patkány mg/m³ Irritáció Bõr Mérsékelten irritáló Szem Mérsékelten irritáló 12. ÖKOTOXICITÁS Metil etil keton peroxid oldat 40 % -ban/-ben dimetil ftalát sóban Ökotoxicitás hal Akut toxicitás, 96óra-LC50 = 44.2 mg/l. ( Poecilia reticulata.) baktériumok Aktiv iszap légzés tilalom test EC50 = 48.0 mg/l. Pusztulás Degenerálódás Biotikus Biológiai úton azonnal lebontható ( zárt üveg-kísérlet ). Dimetil ftalát Ökotoxicitás hal Lepomis macrochirus: 96óra-LC50: 420 ppm alga Selenastrum capricornutum: 39.8 mg/l ( 96óra-IC50) Pusztulás Degenerálódás Biotikus Biológiai úton azonnal lebontható. Más információ BCF- biokoncentrációs faktor hal 5.4 (24 órák ) Metil etil keton Ökotoxicitás hal Lepomis macrochirus: 96óra-LC50: 3.22 g/l Pusztulás Degenerálódás Biotikus Biológiai úton azonnal lebontható. Más információ Természetesen elõforduló anyag 13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANITÁS Termék A hulladék anyag eltávolítása a jogszabályok értelmében (nagy valószínűséggel ellenõrzött égetés). Szennyeződött csomagolás Helyi elõírásoknak megfelelõen. Más információ További tanácsokért forduljon a gyártóhoz. 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Szárazföldi szállítás (ADR/RID) és / vagy DOT Osztály 5.2 Osztályozás Code P1 RID osztály 5.2 6

12 REOKORR B KOMPONENS TREM-kártya vagy ERG Szám CEFIC TEC(R)- 52GP1-L UN szám 3105 Teljes hajózási név Szerves peroxid d-tipus, folyékony; ( Methyl ethyl ketone peroxide.) Más információ Címke(ék); 5.2 Tengeri szállítás (IMO/IMDG kód) Osztály 5.2 Csomagolási csoport II UN szám 3105 EMS F-J, S-R Tengert mérgezõ anyag nem Teljes hajózási név Szerves peroxid d-tipus, folyékony; ( Methyl ethyl ketone peroxide (s) ) Más információ Címke(ék); 5.2 Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR) UN szám 3105 Osztály 5.2 Teljes hajózási név Szerves peroxid d-tipus, folyékony; ( Methyl ethyl ketone peroxide (s) ) Más információ Címke(ék); SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Kémiai leírás Metil etil keton peroxid, oldat dimetil ftálsavas sóban EC direktívák szerinti cimkézés EC-szám nem felhasználható Kockázati R- mondat(ok) Code Description R07- Tüzet okozhat. R22- Lenyelve ártalmas. R34- Égési sérülést okoz. Biztonsági S- mondat(ok) Code Description S03/07- Az edényzet jól lezárva, hővös helyen tartandó. S14B- Redukálószerektõl (pl. aminók), savaktól, lúgoktól és nehézfémvegyületektõl (pl. katalizátorok, szárítók, fémszappanok) tartsa távol. S36/37/39- Megfelelő védőruházatot, védőkesztyőt és szem-/arcvédőt kell viselni. S45- Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S50D- Ne keverje peroxid-katalizátorokkal vagy redukálószerekkel. Szimbólum(ok) MARÓ(C) Égést tápláló oxidáló(o) Más információ Az anyag és/vagy termék a 96/82/EC direktíva listáján szerepel. 7

13 REOKORR B KOMPONENS Nemzeti előírások: Magyar jogszabályok A törvényeket és rendeleteket mindenkori módosításokkal kell alkalmazni évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 98/2001(VI.15) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. 26/1996. (VIII.28.) NM rendelete az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról. 35/1996. (XII. 29.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 44/2000. (XII. 20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól, a 33/2004. (IV. 26.) EszCsM rendelettel módosítva. 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. 16. EGYÉB Kémiai név Metil etil keton peroxid R02 R22 R34 R07 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat Lenyelve ártalmas Égési sérülést okoz Tüzet okozhat Dimetil ftalát egyik sem Metil etil keton R11 R36 R66 R67 Tűzveszélyes Szemizgató hatású Ismételt expozíció a bõr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja A gõzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat Történet 2005/02/04 Revizió 3.40 Készítette J.W. Wessels - Regulatory Affairs - Europe. J.M.G.M. Reijnders. Ezen információ csakis a fent említett termékre érvényes és nem feltétlenül helytálló, ha más termék(ek)kel együtt használja bármilyen folyamatban. Az információ jelenlegi tudásunk szerint helytálló és teljes, jóhiszemûleg, de garancia nélkül adjuk közre. A felhasználó felelõssége, hogy megbizonyosodhon arról, hogy az információ megfelelõ és tejes legyen a termék adott, speciális felhasználására 8

14 REOCOLOR RAL 7001 (Ezüstszürke) 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOCOLOR RAL 7001 (Ezüstszürke) Ajánlott felhasználási cél: Telítetlen poliésztergyanták A cég neve: MÜKISZOLG Kft DUNAKESZI, Alagi major 12. Tel./fax: 06-27/ és 06-27/ Az anyag/készítmény jellemzője Segélykérő telefon: MÜKISZOLG Kft / ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓRÉSZEK ADATAI Kémiai jellemzés Pigmentkészítmény telítetlen poliészterben. Oldószermentes, monomermentes, dibutylphtalátmentes. 3. LEHETSÉGES VESZÉLYFORRÁSOK Az 1999/15/EG sz. EU-irányelvek értelmében nem kötelező jelölni. 4. ELSŐSEGÉLY INTÉZKEDÉSEK Általános tájékoztató Az elpiszkolódott, átitatott ruházatot azonnal húzzuk le. Belélegzés után Gondoskodjunk friss levegőről. Bőrrekerülés után Bőrrel érintkezve mossuk le azonnal vízzel és szappannal. Tartós bőrirritáció esetén keressük fel az orvost. Szembekerülés után Szembe kerüléskor öblítsünk alaposan sok vízzel, és forduljunk orvoshoz. Lenyelést követően Hívjunk azonnal orvost, és mutassuk be a biztonsági adatlapot. Kezelés A tünetek szerint kell kezelni. 5. TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK Alkalmas oltószerek Széndioxid Oltópor Hab Vízpermetsugár Biztonsági okból alkalmatlan oltószerek Teljes vízsugár Az anyag, égéstermékei vagy a keletkező gázok által okozott különleges veszélyek Tűz esetén veszélyt okozó füstgázok: szénmonoxid (CO) Bizonyos égési körülmények között egyéb mérgező anyagok nyomai nem zárhatók ki Szerves anyagok füstgázait alapvetően légzésmérgezőnek kell tekinteni Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál Tűz esetén viseljünk megfelelő légzésvédő készüléket. 1

15 REOCOLOR RAL 7001 (Ezüstszürke) További adatok Erős koromfejlődés közben elég A veszélyeztetett tartályokat hűtsük vízsugárral Az égés maradékait és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint ártalmatlanítani kell 6. INTÉZKEDÉSEK SZÁNDÉKOLATLAN FELSZABADÍTÁS ESETÉRE Személyekre vonatkozó védőintézkedések Környezetvédelmi intézkedések Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba Földre, vízbe, csatornába jutáskor az illetékes hatóságokat értesíteni kell A tisztításra/felvételre vonatkozó eljárások Folyadékmegkötő-anyaggal (pl. homok, kovaföld, általános megkötő-anyag) vegyük fel A felvett anyagot az ártalmatlanítási fejezet szerint kezeljük Kiegészítő utalások A személyi védőfelszerelésre vonatkozó információkat Lásd: a 8. fejezetben 7. KEZELÉS ÉS RAKTÁROZÁS Útmutató a biztonságos használathoz A feldolgozás és kezelés során ügyeljünk az érvényes MAK értékek és a BG-irányelvek betartására Tűz- és robbanásvédelmi útmutató Tartsuk távol tűzforrásoktól ne dohányozzunk Vegyük figyelembe a megelőző üzemi tűzvédelem általános szabályait Együttraktározásra vonatkozó útmutatások Ne tároljuk savakkal vagy lúgokkal együtt Ne tároljuk oxidálószerekkel együtt Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk, és szállítsuk További adatok a raktározási feltételekhez A tartályokat szárazon és szorosan lezárva tartsuk, és hűvös, jól szellőztetett helyen tároljuk A direkt napsugárzástól óvni kell 8. BEHATÁSI KORLÁTOZÁS ÉS SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS Általános óvintézkedések Kerüljük az érintkezést a szemekkel és a bőrrel Higiéniai intézkedések A szünetek előtt és munka végeztével mossunk kezet Munka közben ne dohányozzunk, együnk vagy igyunk Azonnal húzzuk le az elszennyeződött vagy átitatott ruházatot Tartsuk távol élelmiszerektől és italoktól Megelőző kézvédelem kézvédő krémmel Ügyelni kell a vegyi anyagok kezelésénél szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartására Kézvédelem Nitrilkaucsuk vagy fluorkaucsuk kesztyűk. Kérjük vegyék figyelembe a kesztyűgyártónak az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó adatait, ill. a munkahely különleges feltételeit Szemvédelem szorosan záró védőszemüveg Testvédelem védőruházat 2

16 REOCOLOR RAL 7001 (Ezüstszürke) 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Alak pasztaszerű Szín világos szürke Szag majdnem szagtalan Lobbanáspont > 100 ºC Módszer: DIN EN 22719/ISO 2719 Sűrűség 1.77 g/cm 3 (20 ºC) Vízoldhatóság oldhatatlan Viszkozitás mpa.s (23 ºC) Shear Rate 100 1/s Módszer: ISO STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS Hőbomlás Előírás szerinti használat esetén nincs bomlás Veszélyes reakciók Semmi Veszélyes bomlási termékek Semmi 11. ÖKOLÓGIAI ADATOK Megjegyzések Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba 12. ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÁSOK Termék Elégetés alkalmas égetőműben, a hatósági előírásokat azonban figyelembe kell venni Tisztítatlan csomagolás Szennyeződött csomagolás optimálisan kiürítendő, megfelelő tisztítás után újra használható 13. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK ADR nem veszélyes árú RID nem veszélyes árú IMDG nem veszélyes árú ICAO/IATA nem veszélyes árú Kiegészítő utalások Postai szállítás: Megengedhető 14. ELŐÍRÁSOK Jelölés: Az EU-irányelvek szerint nem jelölendő kötelezően Országos előírások: VbF Vízveszélyeztetési besorolás 1 (a VwVwS, ) 15. EGYÉB ADATOK Használat előtt jól keverjük fel. VbF: A tűzveszélyes folyadékra vonatkozó rendelet hatálya alá nem esik Az adatok mai ismereteinkre vonatkoznak. Feladatuk, hogy termékeinket a biztonsági követelmények szempontjából leírják, és ezért nincs olyan jelentőségük, hogy bizonyos tulajdonságokat biztosítsanak. 3

17 REOKORR T alapozó B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -T tapadó alapozó Anyagmegjelölés Monomerikus és polimerikus alkotóelemekből álló, oldószert tartalmazó difenil.metán di-izocianát Tervezett alkalmazás/tervezett használat Padlóbevonat tapadásközvetítő A cég neve: MÜKISZOLG Kft., 2120 DUNAKESZI, Alagi major 12. Tel./fax: 06-27/ és 06-27/ Az anyag/készítmény jellemzője Segélykérő telefon: MÜKISZOLG Kft., ügyelet: 06-30/ ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓRÉSZEK ADATAI Xilén Koncentráció: % CAS-szám: EINECS-szám: R 10 Xn; R 20/21 Xi; R 38 Difenilmetán-4,4 -diizocianát, Difenilmetán-2,4 -diizocianát és Difenilmetán-2,2 - diizocianát Koncentráció: % CAS-szám: R 42/43 Xn; R 20 Xi; R 36/37/38 3. LEHETSÉGES VESZÉLYFORRÁSOK Gyúlékony. Érzékenyítést okozhat belégzéskor és bőrrel érintkezve. Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. Irritálja a szemeket, légzőszerveket és a bőrt. 4. ELSŐSEGÉLY INTÉZKEDÉSEK Belélegzés után Az érintettet vigyük friss levegőre, helyezzük nyugalmi helyzetbe, és tartsuk melegen. Szabálytalan légzés, illetve nem légzés esetén mesterségesen lélegeztessük. Eszméletlenség esetén oldalt fekvő helyzetbe fordítsuk, és forduljunk orvoshoz. Bőrrekerülés után A szennyezett ruházatot azonnal távolítsuk el. Bőrrel érintkezve mossuk le azonnal vízzel és szappannal. Ne használjunk oldószert vagy hígítót. Tartós bőrirritáció esetén keressük fel az orvost. Szembekerülés után Szembe kerüléskor távolítsuk el a kontaktlencséket, tartsuk a szemhéjakat nyitva. Öblítsünk alaposan sok vízzel (10-15 percig), és forduljunk orvoshoz. Lenyelést követően Ne indítsunk be hányást. Tartsuk nyugalmi helyzetben. 1

18 REOKORR T alapozó Hívjunk azonnal orvost, és mutassuk be a biztonsági adatlapot. Kezelés A tünetek szerint kell kezelni. 5. TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK Alkalmas oltószerek Széndioxid Oltópor Hab Vízpermet Biztonsági okból alkalmatlan oltószerek Teljes vízsugár Az anyag, égéstermékei vagy a keletkező gázok által okozott különleges veszélyek A tűz sűrű, sötét füstöt képez Bomlástermékeivel történő expozíció egészségkárosodást okozhat Tűz esetén szénmonoxid (CO), nitrogén-oxid, izocianát gőzök, és nyomokban hidrogéncianát szabadulhat fel Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál Tűz esetén viseljünk megfelelő légzésvédő készüléket. További adatok A veszélyeztetett tartályokat hűtsük vízsugárral Az égés maradékait és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint ártalmatlanítani kell 6. INTÉZKEDÉSEK SZÁNDÉKOLATLAN FELSZABADÍTÁS ESETÉRE Személyi védő intézkedések Távolítsuk el a gyújtó forrásokat Biztosítsunk elegendő szellőzést, ne lélegezzük be a gőzt Tartsuk be a 7. és 8. fejezetben felsorolt védelmi intézkedéseket Környezetvédelmi intézkedések Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba Ha a termék bejutott a csatornázásba, azonnal értesítsük az illetékes hatóságokat A tisztításra/felvételre vonatkozó eljárások Folyadékmegkötő-anyaggal (pl. homok, kovaföld, általános megkötő-anyag) vegyük fel, és a helyi szabályzatoknak megfelelő konténerbe helyezzük el az ártalmatlanításig Helyezzük a hulladéktárolóba Ne zárjuk le (CO 2 szabadulhat fel) 7. KEZELÉS ÉS RAKTÁROZÁS Kezelés Gondoskodjunk jó teremszellőzésről, adott esetben munkahelyi elszívásról. Kerüljük a gyúlékony vagy robbanékony koncentrációjú gőzök keletkezését a levegőben és akadályozzuk meg a foglalkozási expozíciós határ feletti koncentrációjú gőzök keletkezését Csak olyan területen használjuk a terméket, ahol az összes nyílt fényforrás és más gyújtóforrás el van távolítva Intézkedjünk az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére, szikrázó szerszámot ne használjunk; antisztatikus védőruhát és cipőt kell viselni a termékkel kapcsolatban kerülő érintetteknek Kerüljük a bőrrel és szemmel való érintkezést; ne lélegezzük be a gőzt; ne együnk, igyunk, dohányozzunk munka közben; kövessük a munkaegészségügyi és biztonsági törvényeket Gondoskodjunk a helység jó elszívásáról a padlószinten is (a gőzök nehezebbek a levegőnél), mert a gőzök a levegővel robbanó keveréket képezhetnek. 2

19 REOKORR T alapozó Raktározás Vegyük figyelembe a megelőző üzemi tűzvédelem általános szabályait Tartsuk távol tűzforrásoktól ne dohányozzunk A tartályokat tartsuk szorosan zárva, és hűvös, jól szellőztetett helyen tároljuk A kinyitott konténereket óvatosan zárjuk le újra, és mindig állítsuk a konténereket, hogy megakadályozzuk a kifolyást Tartsuk távol oxidáló, erős alkálikus és erős savas anyagoktól További adatok a tárolás feltételeiről Mindig az eredetivel megegyező anyagú konténerben tároljuk Kerüljük a melegítést és a közvetlen napfényt Tartsuk a konténereket szárazon és lezárva 8. BEHATÁSI KORLÁTOZÁS ÉS SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS Expozíciós határértékek expozíciós korlátozás Xilén (CAS-szám: ) Specifikáció TRGS 900 maximum határ a munkahelyi levegőben (D) Érték 100 ppm / 440 mg/m 3 Kategória 4 Megjegyzések H Specifikáció Paraméter Érték Specifikáció Paraméter Érték TRGS 903 biológiai munkahelyi tűrési érték (D) xylol / teljes vér / expozíció vége vagy eltolás 1,5 mg/l TRGS 903 biológiai munkahelyi tűrési érték (D) metilhippurán sav / vizelet / expozíció vége vagy eltolás 2 g/l Specifikáció rövid idejű expozíciós határ (EC) Érték 100 ppm / 442 mg/m 3 Megjegyzések H Specifikáció küszöb határérték (EC) Érték 50 ppm / 221 mg/m 3 Megjegyzések H 4,4 -Metilenedifenil diizocianát (CAS-szám: ) Specifikáció TRGS 900 maximum határ a munkahelyi levegőben (D) Érték 0,05 mg/m 3 Kategória = 1 = Specifikáció TRGS 903 biológiai munkahelyi tűrési érték (D) Paraméter 4,4 -Diaminodifenilmetán / vizelet vér / expozíció vége vagy eltolás Érték 10µg/g Kreatinin Személyes védőfelszerelés Általános óvintézkedések Ne lélegezzük be a gőzöket Kerüljük az érintkezést a szemekkel és a bőrrel Allergiás vagy légzőszervi problémáktól szenvedő személyeknek nem ajánlatos ezzel az anyaggal dolgozni 3

20 REOKORR T alapozó Higiéniai intézkedések Azonnal húzzuk le az elszennyeződött vagy átitatott ruházatot Megelőző kézvédelem kézvédő krémmel A szünetek előtt és munka végeztével mossunk kezet Munka közben ne dohányozzunk, együnk vagy igyunk Ügyelni kell a vegyi anyagok kezelésénél szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartására Légzésvédelem Kézvédelem Ki nem elégítő elszívásnál vagy hosszabb behatás esetén légzésvédelem szükséges (permetezésnél: levegővel táplált légzőkészülék; jól szellőző helyiségben: szénszűrős és aeroszol szűrős maszk is megengedett) PVC vagy gumi kesztyűk. Kérjük, vegyék figyelembe a kesztyűgyártónak az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó adatait, ill. a munkahely különleges feltételeit szorosan záró védőszemüveg védőruházat Szemvédelem Testvédelem 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Általános tájékoztató Megjelenés folyadék Szín színtelen Szag mint az oldószereké Műszaki adatok Lobbanáspont 2 ºC Módszer: DIN Gőznyomás (50 ºC) kb. 3 hps Viszkozitás (23 ºC) 8 mpa.s 10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS Veszélyes bomlástermékek Ha magas hőmérsékletnek teszik ki, szénmonoxid, dioxid, füst és a nitrogén oxidjai keletkezhetnek Veszélyes reakciók Tartsuk távol oxidáló anyagoktól, erős alkalikus és erős savas anyagoktól. Az alkohollal és aminokkal exoterm reakciók jönnek létre. Vízzel érintkezve CO 2 keletkezik, ami túlnyomáshoz vezet a zárt konténerben. 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK Behatás toxikológiai (eü-i) kihatásai és tünetei Termékinformáció A besorolást a (1999/45/EG) gyártási irányelv számítási eljárása alapján végeztük el Gyakorlati tapasztalatok A készítmény irritációt és/vagy a légzőszervek érzékenyítését okozhatja, mely asztmatikus körülményeket, zihálást és mellkasi nyomást okozhat Ismételt expozíció állandó légzési nehézségekhez vezethet Belégzéskor/szembekerüléskor magas koncentrációban irritálja a nyálkahártyát, narkotikus hatás, reakcióképesség befolyásolása és koordináció vesztés léphet fel A gőzök hosszantartó belégzése nagy koncentrációban fejfájást, hányingert okozhat 12. ÖKOLÓGIAI ADATOK Termékinformáció Vízzel érintkezve szilárd, oldhatatlan inert polikarbamiddá válik, CO 2 szabadul fel Általános ökológiai adatok Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÁSOK 4

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5. 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi név: Dalma padlófelmosó 1.2. A termék felhasználása: Kő, linóleum padló felmosására 1.3.Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft. Cím: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

PROTECT Háztartási rovarirtó permet

PROTECT Háztartási rovarirtó permet BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarirtó permetezőszer A készítmény megnevezése:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99 BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártja:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BH 10 EC ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BH 10 EC ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: (06 1) 476 6464, 06 80 201 199. 1.

Biztonsági adatlap. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: (06 1) 476 6464, 06 80 201 199. 1. Biztonsági adatlap Kiállítás kelte: 2004.12.12. 1. Vegyi anyag neve: Az anyag azonosítása: Kálium-nitrát Az anyag felhasználása: Vegyipari alapanyag Magyar azonosítási szám: B-000611 CAS szám: 7757-79-1

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER. folyadék. A készítmény megnevezése: MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtó szer

BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER. folyadék. A készítmény megnevezése: MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtó szer BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarirtószer. Ultra

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2006.01.26. Oldal:1/5 Verzió: 1 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca

Részletesebben

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE rovarlárva

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. TIKKURILA Dátum: 2003. 05. 02. BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA / ÉS GYÁRTÓJA 1.1 A termékre vonatkozó információ A termék neve: SIROPLAST 2,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők:

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők: Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint 1. Az anyag/készítmény/vállalat azonosítása Termék: Regisztrációs szám: Felhasználás: Azonosított felhasználás: CLFBUBBLE5L besorolás szappanbuborék készítés Gyártó/szállító:

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) 1. Azonosító adatok: Készítmény/anyag neve: TONOXYL 4 Forgalmazó: Gyártó: Unikén Kft. 6237 Kecel, Vasút u. 30. Tel./fax:

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó. Importáló/forgalmazó cég

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó. Importáló/forgalmazó cég BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009. 01. 05. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó 1.3 Gyártó cég neve: Den Braven Sealants BV címe:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P ANETTI textilöblítők Készült /2006 EK rendelet /REACH/ szerint

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P ANETTI textilöblítők Készült /2006 EK rendelet /REACH/ szerint 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító ANETTI textilöblítő 1.2. Felhasználás: Textilanyag lágyítása, antisztatizálása 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Luptovics Anett E.V.,H-5931 Nagyszénás,Honvéd u.5. Web: www.anetticlean.eu,info@anetticlean.eu

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: WC-gél A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Tájékoztató Szolgálat ( ETTSZ ) H 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. Telefon : 06-1-476-6464 06-80-201-199

Tájékoztató Szolgálat ( ETTSZ ) H 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. Telefon : 06-1-476-6464 06-80-201-199 BIZTONSÁGI ADATLAP 163. 1907/2006 EU / REACH szabvány szerint Átdolgozás dátuma: 2005. június 8. 1. Készítmény neve: Lemeztisztító SC Gyártó cég neve: Huber GmbH Junkersring 15 D-53844 Troisdorf Telefon:

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarlárva

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend. 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító 1.2. Felhasználás: Textilanyag mosásra 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Satina Gold Kft Cím: 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 Tel/Fax: 62/241-139 1.4. Veszély esetén

Részletesebben

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és az 1097/2006EK (XII.18) rendelet alapján veszélyes, jelölésköteles termék:

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és az 1097/2006EK (XII.18) rendelet alapján veszélyes, jelölésköteles termék: Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján Oldal: 1/5 Revízió: Név Purmelt RS G 270/3 Revízió dátuma:2007-03-15 Kiadás dátuma: 2007.07.05. 1. A készítmény neve Purmelt RS G 270/3 1.1 Felhasználása:

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

Satina Gold Kozmetikai Kft.

Satina Gold Kozmetikai Kft. 1. Termék neve Oldal:1/5 Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax: Sürgősségi telefon: Blue stone illatosított pissoir szagtalanító tabletta Satina Gold Kozmetikai Kft., +36/62-241-239

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 089040320 MSDS-Identcode : 10014748 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás:

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: 1. Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés: A termékkel kapcsolatos adatok: Felhasználási terület: Építmények felújítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz BIZTONSÁGI ADATLAP TRILAK Festékgyártó KFT. Kiállítás kelte: 2007-06-06 Módosítás kelte: 2008-05-30 1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása A készítmény felhasználása: ragasztó és simítótapasz Gyártó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az anyag a 67/548/EEC és a 1272/2008EK rendelet szerint veszélyességi osztályba nincs besorolva.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az anyag a 67/548/EEC és a 1272/2008EK rendelet szerint veszélyességi osztályba nincs besorolva. BIZTONSÁGI ADATLAP A készítés kelte: 2011. február 05. 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő Biztonsági Adatlap 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi megnevezés: GLICERIN

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Felülvizsgálat dátuma: 2007.12.21. Verzió: 3 Oldal: 1/5

BIZTONSÁGI ADATLAP. Felülvizsgálat dátuma: 2007.12.21. Verzió: 3 Oldal: 1/5 Felülvizsgálat dátuma: 2007.12.21. Verzió: 3 Oldal: 1/5 1. Készítmény és a Társaság/ Vállalat azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó, szállító cég: Importáló cég: Cím: Telefon:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: rágcsálóirtó csalétek A készítmény megnevezése: LANIRAT rágcsálóirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

Termelési adatok. 3. Veszélyesség szerinti besorolás Lásd a 11. és 12. fejezetet

Termelési adatok. 3. Veszélyesség szerinti besorolás Lásd a 11. és 12. fejezetet Biztonsági adatlap Felülvizsgálat dátuma: 2005.08.01. Oldal: 1/5 *1. Anyag/készítmény- és a gyártó cég megnevezése A termék adatai Üzleti megnevezés Trocal Futura Termelési adatok Gyártó/Forgalmazó: SIKA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: légyirtószer A készítmény megnevezése: MUSKILL kenhető légyirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint. Felhasználás: Hidegburkolásnál csempe és járólap ragasztóként. Gyártó/forgalmazó:

Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint. Felhasználás: Hidegburkolásnál csempe és járólap ragasztóként. Gyártó/forgalmazó: Oldalszám: 1/5 1 A készítmény és a vállalat azonosítása Felhasználás: Hidegburkolásnál csempe és járólap ragasztóként. Gyártó/forgalmazó: MC-BAUCHEMIE KFT. 1117 Budapest Hengermalom u. 47/A Fióktelep H-8246

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint 01 Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név Geberit AquaClean tisztítófolyadék (cikkszám 242.546.00.1) Az anyag / készítmény felhasználása Tisztítószer a Geberit AquaClean

Részletesebben

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP Utolsó módosítás: 2005.05.30. 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: LHFP 150 ALKALMAZÁS: SKF olaj Gyártó/importőr: SKF Maintenance Products

Részletesebben

Oldalszám: 1/5 1 Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés A termékkel kapcsolatos anyagok Gyártó/forgalmazó: MC-BAUCHEMIE KFT. H-8246 Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta Pf. 2. Tel./Fax.: +36/ 88 266 105 266 038 Információt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: Decontaman Liquid (Tisztító-dezodoráló)

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: Decontaman Liquid (Tisztító-dezodoráló) 1/5. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 1997. 10. 28. Módosítás: 2012.06.27. 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: (Tisztító-dezodoráló) Gyártó cég neve: Dr. Schumacher GmbH Postfach 1162,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RAGASZTÓRÚD UNI 5000GR.KB.280DB

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RAGASZTÓRÚD UNI 5000GR.KB.280DB 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0890100054 MSDS-Identcode : 10014812 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Esemtan Invigorating Gel

Esemtan Invigorating Gel Verzió 01.06 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint Kiállítás kelte: 2002.április 1. A készítmény neve BREF WC-tisztító Tropic-mint Gyártó Forgalmazó Henkel Magyarország Körösladányi Gyára Vásártér 2 H-5516

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Oldal: 1 / 6 1. Termék elnevezése / előállító vállalat adatai 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos adatok: Iparág: Szerszámkészítés Legfőbb felhasználása:

Részletesebben

Termelési adatok. 3. Veszélyesség szerinti besorolás Veszélyesség megjelölése ártalmas

Termelési adatok. 3. Veszélyesség szerinti besorolás Veszélyesség megjelölése ártalmas Biztonsági adatlap Felülvizsgálat dátuma: 2005.08.01. Oldal: 1/6 *1. Anyag/készítmény- és a gyártó cég megnevezése A termék adatai Üzleti megnevezés Sika Firestop Marine Termelési adatok Gyártó/Forgalmazó:

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

6. Intézkedések véletlen környezetbe engedés esetén:

6. Intézkedések véletlen környezetbe engedés esetén: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Kiadás dátuma: 2008. 10. 01. Módosítás/revízió: 2010. 10. 13. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név: Proby Akril

Részletesebben

Versachem Low Volatile Red Silicon oldal 1 / 6 BIZTONSÁGI ADATLAP. Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó

Versachem Low Volatile Red Silicon oldal 1 / 6 BIZTONSÁGI ADATLAP. Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó oldal 1 / 6 A kiállítás kelte: 2006.01.03. 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: cím, telefon, fax: Importáló cég neve: BIZTONSÁGI ADATLAP Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS FEHÉRITŐ, FEHÉRITŐ ÉS FERTŐTLENITŐ HATÁSÚ TISZTITÓSZER

BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS FEHÉRITŐ, FEHÉRITŐ ÉS FERTŐTLENITŐ HATÁSÚ TISZTITÓSZER BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS FEHÉRITŐ, FEHÉRITŐ ÉS FERTŐTLENITŐ HATÁSÚ TISZTITÓSZER 1.VEGYI ANYAG NEVE A KÉSZITMÉNY NEVE TERMÉKSZÁM 8183808/25.05.05 A KÉSZITMÉNY FELHASZNÁLÁSA FORGALMAZÓ SÜRGŐSSÉGI TELEFON

Részletesebben

Megnevezés EINECS/CAS szám % R mondatok Szimbolum 4,4-dimetilaminoetil 202-013-9/90-72-2 <5 R22, R3638, Xn

Megnevezés EINECS/CAS szám % R mondatok Szimbolum 4,4-dimetilaminoetil 202-013-9/90-72-2 <5 R22, R3638, Xn BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Vegyi anyag neve: Terokal 9225 A komponens Gyártó cég neve: Forgalmazó cég neve: Teroson GmbH, Hans-Bunte Str. 4, D-69123 Heidelberg Tel. +496221-7040 Fax: +496221-705242 Henkel Magyarország

Részletesebben

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és az 1907/2006EK (XII.18) rendelet szerint:

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és az 1907/2006EK (XII.18) rendelet szerint: Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/5 Revízió: 1 Revízió dátuma: 2008-10-01 Pritt Sulifix cseppmentes Kiadás dátuma: 2008-10-01 1. A készítmény neve Pritt Sulifix cseppmentes

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP CIF VIZKŐOLDÓ

BIZTONSÁGI ADATLAP CIF VIZKŐOLDÓ BIZTONSÁGI ADATLAP CIF VIZKŐOLDÓ 1.VEGYI ANYAG NEVE A KÉSZITMÉNY NEVE TERMÉKSZÁM 8177626/31.05.05 A KÉSZITMÉNY FELHASZNÁLÁSA Általános tisztitószer FORGALMAZÓ Unilever Magyarország Kft. 1138 Budapest Váci

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint Kiállítva: 2004. november Módosítva: 2005 június 2006 augusztus 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

Szeszes mahagóni. Szeszes mahagóni. BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint) Szeszes mahagóni. Fapác

Szeszes mahagóni. Szeszes mahagóni. BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint) Szeszes mahagóni. Fapác Kiállítás dátuma: 2008.05.28. BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint) 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása: A készítmény/anyag neve: Felhasználási terület:

Részletesebben

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p B i z t o n s á g i a d a t l a p Megfelel a 2001/58/EK-val módosított 91/155/EGK EK irányelveknek - Magyarország REOKORR telítetlen poliészter bázisú, alacsony sztirol-emissziójú padló-bevonatok MSDS:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint TERODICHT (Fekete) oldal 1 / 6 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 76409 Felülvizsgálat ideje: 2009.06.02. Nyomtatás ideje: 2009.07.23. Kereskedelmi

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK (PROTECT elektromos párologtató készülékhez) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2.

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. EU biztonsági adatlap Excite F DSC Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. változat Cég Ivoclar Vivadent AG,

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK ISO 11014-1 szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK ISO 11014-1 szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK ISO 11014-1 szerint 1. oldal Biztonsági adatlap (SDB) száma: 152852 Felülvizsgálat ideje: 2009.12.07. Nyomtatás ideje: 2010.03.11. Kereskedelmi megjelölés: Tervezett alkalmazás:

Részletesebben

SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER

SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: Termék neve: Gyártó: Bayer AG Dormagen, Germany

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P (Veszélyes készítményhez)

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P (Veszélyes készítményhez) Adatlap száma: KEM 2R-02 A kiállítás/felülv. kelte: 2005. szeptember 20. Oldalszám: 1/5 1. A készítmény neve (kereskedelmi név): MÉSZPÓTLÓ Gyártó :KEMIKÁL Építõanyagipari ZRt. cím: tel.: 215-7370 fax:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1.1. MEGNEVEZÉS: CHAIN OIL IN SPRAY (LÁNCKENŐ OLAJ SPRAY KISZELÉSBEN)

BIZTONSÁGI ADATLAP 1.1. MEGNEVEZÉS: CHAIN OIL IN SPRAY (LÁNCKENŐ OLAJ SPRAY KISZELÉSBEN) BIZTONSÁGI ADATLAP Termék: CHAIN LUBE SPRAY (LÁNCKENŐ-SPRAY) 1. TERMÉK AZONOSÍTÁSA A 2001/58/EC EU direktívának megfelelően. 1.1. MEGNEVEZÉS: CHAIN OIL IN SPRAY (LÁNCKENŐ OLAJ SPRAY KISZELÉSBEN) 1.2. BESZÁLLÍTÓ

Részletesebben

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2013.01.20. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve):

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: Azonosítási szám: Attrafall OTH 5146/2001.

Részletesebben

Partner a fogászatban

Partner a fogászatban Partner a fogászatban Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour Resin) Oldal: 1 1. Anyag és cég megnevezése 1.1 Termék adatai Kereskedelmi név Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour

Részletesebben

SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER

SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER BIZTONSÁGI ADATLAP SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Termék neve: Gyártó: Bayer AG Dormagen, Germany Forgalmazó: Bábolna Bio Környezetbiológiai

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155 EECszabályozás szerint. Kiadás dátuma: 2007.06.07. Felülvizsgálva: 2010.12.15. Gardentop rágcsálóirtó blokk

BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155 EECszabályozás szerint. Kiadás dátuma: 2007.06.07. Felülvizsgálva: 2010.12.15. Gardentop rágcsálóirtó blokk BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155 EECszabályozás szerint Kiadás dátuma: 2007.06.07. Felülvizsgálva: 2010.12.15. Gardentop rágcsálóirtó blokk Sds kód 0/06 1. Anyag/készítmény és vállalat azonosítása Termék azonosítása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás:

BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint oldalszám: 1. Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés: A termékkel kapcsolatos adatok: Felhasználási terület: Falszárító vakolat weber.san WTA

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Kodan Tücher. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Kodan Tücher. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Kiadás dátuma: 2009. 03. 24. Módosítás/revízió: 2009. 09. 15. Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Kodan Tücher 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

Lasselsberger-Knauf Kft. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján A kiállítás kelte: 2005. 07. 05. 5/1. BA/9.5

Lasselsberger-Knauf Kft. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján A kiállítás kelte: 2005. 07. 05. 5/1. BA/9.5 A kiállítás kelte: 2005. 07. 05. 5/1. 1. ANYAG-/ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS 1.1 A termék neve: Epoxy V A 1.2 Az anyagok/készítmények felhasználása: Padlóbevonatok védőbevonataként alkalmazható. 1.3 A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Felhasználás : Növényvédöszer Társaság : Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter-Str.25 A-4021 Linz Telefon: +43/732/6918-4010

Részletesebben

PESTSTOP-B FÜSTKÉPZŐ TABLETTA

PESTSTOP-B FÜSTKÉPZŐ TABLETTA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: cipermetrines füsttabletta A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 386438 Kiállítás kelte: 2010.06.07 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása: Az

Részletesebben