B i z t o n s á g i a d a t l a p

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B i z t o n s á g i a d a t l a p"

Átírás

1 REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -BASIC betonfesték, REOKORR -NORMAL műgyanta padlóbevonat, REOKORR -HARD műgyanta padlóburkolat, REOKORR -SUPERHARD polimerbeton padlóburkolat, REOKORR lux gránithatású műgyanta padlóburkolat, azok műgyanta komponensei. Anyagmegjelölés Telítetlen poliészterbázisú alacsony sztirolemissziójú padlóbevonatok Tervezett alkalmazás/tervezett használat padlóbevonat A cég neve: MÜKISZOLG Kft DUNAKESZI, Alagi major 12. Tel./fax: 06-27/ és 06-27/ Az anyag/készítmény jellemzője Segélykérő telefon: MÜKISZOLG Kft / (munkaidőn kívül is!) 2. ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓRÉSZEK ADATAI A 67/548/EU irányelv értelmében az egészséget veszélyeztető vagy környezetkárosító anyagok. Styrene (Sztirol) Koncentráció: % CAS-szám: EINECS-szám: R 10 Xn; R 20 Xi; R 36/38 Metanol Koncentráció: 0,2 % CAS-szám: EINECS-szám: F; R 11 T; R23/24/25,39/23/24/25 Az R-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. fejezetben 3. LEHETSÉGES VESZÉLYFORRÁSOK Kis mértékben tűzveszélyes. Belélegezve ártalmas. Szem- és bőrizgató hatású. Tartalmaz phthalic anhydride és Fatty acids, C6-19-branched, cobalt(2+) salts. Allergiás reakciókat okozhat. 4. ELSŐSEGÉLY INTÉZKEDÉSEK Általános tájékoztató Az elpiszkolódott, átitatott ruházatot azonnal húzzuk le. Belélegzés után Az érintettet vigyük friss levegőre, és helyezzük el nyugodtan. Panaszok esetén vigyük orvoshoz. Bőrrekerülés után Bőrrel érintkezve mossuk le azonnal vízzel és szappannal. 1

2 REOKORR padlóbevonati rendszerek Tartós bőrirritáció esetén keressük fel az orvost. Szembekerülés után Szembe kerüléskor öblítsünk alaposan sok vízzel, és forduljunk orvoshoz. Lenyelést követően Ne indítsunk be hányást. Hívjunk azonnal orvost, és mutassuk be a biztonsági adatlapot. Kezelés A tünetek szerint kell kezelni. 5. TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK Alkalmas oltószerek Széndioxid Oltópor Hab Vízpermetsugár Biztonsági okból alkalmatlan oltószerek Teljes vízsugár Az anyag, égéstermékei vagy a keletkező gázok által okozott különleges veszélyek Tűz esetén veszélyt okozó füstgázok: szénmonoxid (CO) Bizonyos égési körülmények között egyéb mérgező anyagok nyomai nem zárhatók ki Szerves anyagok füstgázait alapvetően légzésmérgezőnek kell tekinteni Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál Tűz esetén viseljünk megfelelő légzésvédő készüléket. További adatok Erős koromfejlődés közben elég A veszélyeztetett tartályokat hűtsük vízsugárral Az égés maradékait és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint ártalmatlanítani kell 6. INTÉZKEDÉSEK SZÁNDÉKOLATLAN FELSZABADÍTÁS ESETÉRE Környezetvédelmi intézkedések Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba Ha a termék bejutott a csatornázásba, azonnal értesítsük az illetékes hatóságokat A tisztításra/felvételre vonatkozó eljárások Folyadékmegkötő-anyaggal (pl. homok, kovaföld, általános megkötő-anyag) vegyük fel A felvett anyagot az ártalmatlanítási fejezet szerint kezeljük 7. KEZELÉS ÉS RAKTÁROZÁS Kezelés Gondoskodjunk jó teremszellőzésről, adott esetben munkahelyi elszívásról. A feldolgozás és kezelés során ügyeljünk az érvényes MAK értékek és a BG-irányelvek betartására. Intézkedjünk az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére. Gondoskodjunk a helység jó elszívásáról a padlószinten is (a gőzök nehezebbek a levegőnél). Raktározás Tartsuk távol tűzforrásoktól ne dohányozzunk Intézkedjünk az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére A gőzök levegővel robbanékony keverékeket képezhetnek Vegyük figyelembe a megelőző üzemi tűzvédelem általános szabályait A tartályokat tartsuk szorosan zárva, és hűvös, jól szellőztetett helyen tároljuk Ne tegyük ki hosszabb hőhatásnak A direkt napsugárzástól óvni kell Tűzveszélyességi osztály B 2

3 REOKORR padlóbevonati rendszerek 8. BEHATÁSI KORLÁTOZÁS ÉS SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS Expozíciós határértékek expozíciós korlátozás Metanol (CAS-szám: , EINECS-szám: ) Kémiai anyagok expozíciós határértékeinek felsorolása TLV-TWA (Limit value 8 hours): Magyarország 50 mg/m 3 (2001) Kémiai anyagok expozíciós határértékeinek felsorolása TLV-STEL (Short term value): Magyarország 100 mg/m 3 (2001) Személyes védőfelszerelés Általános óvintézkedések Ne lélegezzük be a gőzöket Kerüljük az érintkezést a szemekkel és a bőrrel Higiéniai intézkedések Azonnal húzzuk le az elszennyeződött vagy átitatott ruházatot Megelőző kézvédelem kézvédő krémmel A szünetek előtt és munka végeztével mossunk kezet Tartsuk távol élelmiszerektől és italoktól Munka közben ne dohányozzunk, együnk vagy igyunk Ügyelni kell a vegyi anyagok kezelésénél szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartására Légzésvédelem Ki nem elégítő elszívásnál vagy hosszabb behatás esetén légzésvédelem szükséges Kézvédelem Nitrilkaucsuk vagy fluorkaucsuk kesztyűk. Kérjük, vegyék figyelembe a kesztyűgyártónak az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó adatait, ill. a munkahely különleges feltételeit Szemvédelem szorosan záró védőszemüveg Testvédelem védőruházat A környezeti behatás korlátozása és felügyelete: Lásd az EU környezetvédelemre vonatkozó törvényi előírásokat. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Általános tájékoztató Megjelenés szerkezeti viszkozitással bír Szín kék, zavaros Szag sztirolszagú Egészségvédelemre és környezetvédelemre, valamint biztonságra vonatkozó előírások Forrási tartomány C Lobbanáspont 34 ºC Módszer: DIN EN ISO 1523 Gyulladási hőmérséklet > 400 C Alsó robbanási határ 1,1 % (V) Felső robbanási határ 8 % (V) Gőznyomás < 6,5 mbar (20 C) Sűrűség 1,065 g/cm 3 (20 ºC) Módszer: DIN EN ISO Vízoldhatóság oldhatatlan (20 C) Viszkozitás struktúrviszkózus 3

4 REOKORR padlóbevonati rendszerek További adatok A gőznyomásra, gyulladási hőmérsékletre és robbanási határokra vonatkozó adatok az oldószer/oldószerkeverékre vonatkoznak 10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS Hőbomlás Előírás szerinti használat esetén nincs bomlás Veszélyes reakciók Levegőben gyúlékony keverékek képződhetnek a lobbanáspont fölé való melegítéskor és/vagy permetezéskor vagy ködszórásnál Peroxidokkal és más reaktin anyagokkal reakcióba lép Hőfelszabadulás melletti polimerizáció 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK Behatás toxikológiai (eü-i) kihatásai és tünetei Termékinformáció A sztiroltartalmú telítetlen poliésztergyanták izgatják a szemet, bőrt és a légutakat A besorolást a (1999/45/EG) gyártási irányelv számítási eljárása alapján végeztük el Az összetevőkre vonatkozó információk Metanol (CAS-szám: , EINECS-szám: ) Akut toxicitás: LD50-orálisan, patkány > 2000 mg/kg Akut toxicitás: halálos dózis bőrön át, nyúl > 2000 mg/kg Akut toxicitás: vakság, kóma, halálozás, központi légzésleállás Akut toxicitás: belégzés, lásd. TLV-MAK, narkotikus hatású Szemirritációk: reverzibilis szaruhártya, opaleszcencia, erős kivörösödés és ödéma Magzatkárosító hatás: a magzat az anyaméhben károsodhat 12. ÖKOLÓGIAI ADATOK Termékinformáció Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba Az összetevőkre vonatkozó információk Metanol (CAS-szám: , EINECS-szám: ) Halak: LC 50, 96 ó: > 100 mg/l Természetben való felhalmozódás és a táplálkozási láncba való bejutás: csekély (log Pow < 3) Könnyen lebomló anyag 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÁSOK Termék Elégetés alkalmas égetőműben, a hatósági előírásokat azonban figyelembe kell venni Tisztítatlan csomagolás Szennyeződött csomagolás optimálisan kiürítendő, megfelelő tisztítás után újra használható 14. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK ADR 3 / III UN-szám: 1866 Veszélyességi szám 30 GYANTAOLDAT S.P. 640E RID 3 / III UN-szám: 1866 Veszélyességi szám 30 GYANTAOLDAT S.P. 640E IMDG 3 / III UN number: 1866 EMS: F-E, S-E RESIN SOLUTION, flammable IATA 3 / III UN number:

5 REOKORR padlóbevonati rendszerek RESIN SOLUTION, flammable Kiegészítő utalások Postai szállítás: Nem megengedhető A 450 l-nél kisebb kiszerelési egységeknél: Szállítás ADR/RID szerint 15. ELŐÍRÁSOK Az EU-irányelveknek megfelelő megjelölés és besorolás Kötelezően jelölendő Veszély-jelek Xn káros az egészségre Veszély-meghatározó komponens(ek) címkézéshez Styrene R-mondatok 10 Kis mértékben tűzveszélyes 20 Belélegezve ártalmas 36/38 Szem- és bőrizgató hatású S-mondatok 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 51 Csak jól szellőztetett helyen használható Meghatározott készítmények különleges megjelölése Tartalmaz phthalic anhydride és Fatty acids, C6-19-branched, cobalt (2+) salts. Allergiás reakciókat okozhat. Országos előírások Vízveszélyeztetési besorolás 2 (a VwVwS, ) 16. EGYÉB ADATOK Az R-mondatok teljes szövege R 10 Kis mértékben tűzveszélyes R 11 Tűzveszélyes R 20 Belélegezve ártalmas R 23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező R 36/38 R 39/23/24/25 Szem- és bőrizgató hatású Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat 5

6 REOKORR B KOMPONENS 1. AZ ANYAG/PREPARÁTUM ÉS GYÁRTÓ/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termékfelirat (kereskedelmi név) REOKORR B komponens (Metil-etil-keton peroxid, oldat dimetil-ftalátban) Forgalmazó MÜKISZOLG Kft DUNAKESZI, Alagi major 12. Tel./fax: 06-27/ és 06-27/ Sürgősségi telefon MÜKISZOLG Kft / (ügyelet) Rendeltetés aktiválószer Anyagmegjelölés CAS: EU: Metil etil keton peroxid oldat dimetil-ftálsavas sóban Maró hatású (C) Égést tápláló, Oxidáló (O) anyagok Tervezett alkalmazás /tervezett használat: katalizátor Szállító Forgalmazó: Sürgősségi telefon Magyarországon: Akzo Nobel Polymer Chemicals bv Stationsplein 4, PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort The Netherlands Tel.: MÜKISZOLG Kft. H-2120 Dunakeszi Alagi major 12. Lásd fent. Elsõ kiadás dátuma 1995/10/02 Felülvizsgálat dátuma 2007/04/26 ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon: (zöldszám) Összetétel A 67/548/EU irányelv értelmében az egészséget veszélyeztető vagy környezetkárosító anyagok. Veszélyes anyag CAS Koncentráció % EU szám Besorolás szám Metil etil keton peroxid R02 R22 R34 R07 Dimetil ftalát Metil etil keton Más információ Egyensúly: nem veszélyes összetevõk F Xi R11 R36 R66 R67 1

7 REOKORR B KOMPONENS 3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva. Besorolás Xn, Ártalmas R07- Tüzet okozhat. R22- Lenyelve ártalmas. R34- Égési sérülést okoz. Megjegyzés: Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében. 4. ELSÕSEGÉLYNYUJTÁS Tünetek és hatások Lenyelve ártalmas. Égési sérülést okoz. Károsítja a szaruhártyát és a szemhéjat. Súlyos szemkárosodást okozhat. Elsõsegély Általános Azonnal hívjon orvost. Belélegzés Menjen friss levegõre, félig ülõ helyzetben pihenjen, a ruházatot lazítsa meg. Légzési nehézségek esetén oxigén vagy mesterséges lélegeztetés. A szennyezõdött ruházatot távolítsa el. Minden esetben forduljon orvoshoz. Bõr Azonnal vegye le a szennyezõdött ruhadarabokat. Bõ szappanos vízzel mosakodjon le. Minden esetben forduljon orvoshoz. Mossa ki a ruhákat, mielõtt újra használná. Szem Azonnal és amennyi ideig csak lehet öblítse bõ vízzel. A szemhélyakat tartsa távol a szemgolyótól az alapos öblítés eléréséhez. Minden esetben forduljon orvoshoz.. Szervezetbe bejutva A szájat vízzel öblítse. NE hánytasson. Azonnal hívjon orvost! Tanácsok az orvosnak Tüneti kezelés javasolt. 5. TÛZVESZÉLYESSÉG Tûzoltó közeg széndioxid, száraz vegyi por, száraz homok, víz, hab. Nem megfelelõ tûzoltó közeg Halogének. Veszélyes dekompozíciós/égéstermékek széndioxid, víz, ecetsav, formalsav, propanon sav, metil etil keton Védõfelszerelés Megfelelõ védõruházatot kell viselni. Viseljen önálló légzõkészüléket. Más információ Apróbb tüzet porral vagy széndioxiddal oltson ki, majd használjon vizet az újragyulladás megelõzése érdekében. A zárt tartályt hûtse vízzel. 2

8 REOKORR B KOMPONENS 6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN Személyes óvintézkedések A keletkezõ füstöt/gõzt nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bõrrel való érintkezést és a szembe jutást. A személyes védelemrõl lásd a 8-as fejezetet. Környezeti óvintézkedések Ne engedje, hogy vízfolyásokba vagy a csatornarendszerbe kerüljön. A feltakarítás múdszerei Gyûjtsön össze amennyit csak lehet egy tiszta tárolóedényben a lehetõség szerinti újrafelhasználásra vagy eldobásra. Eldobás elõtt a maradékot takarja semleges abszorbenssel (pl. vermikulit). A tartalmát tartsa nedvesen. A hulladékot NEM kell elzárni. Más információ VIGYÁZAT: újragyulladás elõfordulhat. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés Soha ne a tárolóhelyen mérje ki. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A pipettát ne szájjal használja. A keletkezõ füstöt/gõzt nem szabad belélegezni. A termékkel bánjon jól szellõzõ helyen. Redukálószerektõl (pl. aminók), savaktól, lúgoktól és nehézfémvegyületektõl (pl. katalizátorok, szárítók, fémszappanok) tartsa távol. A terméket és az üres tárolóedényt is tartsa távol hõtõl és gyújtóforrástól. Be/elzárás feltétlen kerülendõ. Ütéstõl, dörzsöléstõl óvni kell. Kerülni kell a bõrrel való érintkezést és a szembe jutást. Tárolási követelmények A helyi/nemzeti szabályoknak megfelelõen tárolja. Élelmiszertõl, italtól és takarmánytól távol tartandó. Száraz, jól szellőzõ helyen, hõforrástól és közvetlen napfénytõl távol tárolja. Csak az eredeti edényzetben tárolható. A tárolóedényt a csepegés elkerülésére függõleges helyzetben tartsa. Tárolás A legjobb minıség érdekében tárolja az alábbiak szerint: 25 C. Más információ Javasolt a T3-as hõmérséklet csoport villamosberendezés használata. However, autoignition can never be excluded. A termékkel való bánás ill. bármilyen kontaktus alaposan mosson kezet. A munkaruhát tartsa külön és ne vigye haza. 8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETO MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI Expozíciós határértékek - expozíciós korlátozás CAS szám Határérték Jellemző tulajd. BEM ÁK CK MK Metil etil keton peroxid* Dimetil ftalát* Metil etil keton mg/m3 mg/m3 mg/m b - bőrön át is felszívódik, i ingerlő anyag * - a 25/2000 EÜM-SZCSM együttes rendelet nem szabályozza - 3

9 REOKORR B KOMPONENS Mûszaki kontroll Biztosítsa a munkaterület jó szellõzését és helyi szellõztetését. Robbanásbiztos szellõztetés ajánlott. Személyes védelem Légzõ Nem elegendõ szellõzés esetén használjon megfelelõ légzõkészüléket. ("A" filterrel felszerelt légzõkészülék). Kéz Viseljen megfelelõ védõkesztyût neoprémbõl vagy szintetikus gumi. Szem Szem-/arcvédõt kell viselni. Bõr és test Megfelelõ védõruházatot kell viselni. Más információ Mossa ki a ruhát mielõtt újból használná. Metil etil keton peroxid Agency OES-STEL mg/m³ Dimetil ftalát Agency OES-STEL ppm Metil etil keton Agency OES-STEL mg/m³ OES-STEL =, OES-TWA = MEL-STEL= 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Megjelenés és Szag folyékony tiszta és színtelen szag: alig érezhetõ Forráspont/skála Ne desztillálja ( lebomlik ) Olvadáspont/skála zavaros < -10 C Robbanáspont SADT érték felett Éghetõség nem megállapított Robbanékonységi tulajdonségok nem Oxidáló tulajdonságok nem felhasználható Gõznyomás nem megállapított Fajsúly 1180 kg/m³ (20 C ) Térfogatsûrûség nem felhasználható Vízben való oldhatóség Részlegesen keveredı Oldhatóság más oldószerekben ftalátsavas sók ph érték gyenge sav Eloszlási együttható n-oktanol/víz nem megállapított Relatív páratartalom (levegõ=1) nem megállapított Viszkozitás megközelítõleg 20 mpa.s (20 C ) Aktív oxigén tartalom % Peroxid tartalom 33 % Öngyulladási hõmérséklet Kísérleti módszer nem alkalmazható. (Lásd a _ fejezetet 7) SADT 60 C. Lásd még a bekezdést 10. Robbanási határok nem felhasználható Specifikus vezetõképesség nem megállapított 4

10 REOKORR B KOMPONENS 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Stabilitás SADT - (autokatalitikus bomlási hõmérséklet) az a legalacsonyabb bomlási hõmérséklet, amelynél egy anyagnál önmagát gyorsító bomlás léphet fel a szállításhoz használt csomagolásban. A hõbomlás veszélyes autokatalitikus bomlási reakciót, illetve bizonyos körülmények között robbanást vagy tüzet okozhat a következõ vagy magasabb hõmérsékleten: 60 C. Összeférhetetlen anyagokkal érintkezve boml ás léphet fel a SADT- vagy az alatti hõmérsékleten 60 C. Kerülendõ feltételek A minőség megőrzése érdekében tárolja az alábbiak szerint eredeti zárt konténerben: 25 C. Ütéstõl, dörzsöléstõl óvni kell. Be/elzárás feltétlen kerülendõ. Nem kompatibilis Ne kerüljön kapcsolatba rozsdával, vas és rézzel. Összeférhetetlen (inkompatibilis) anyagokkal (mint például savak, lúgok,nehézfémek és redukálószerek) való érintkezés veszélyes dekompozíciót eredményezhet. Ne keverje peroxid katalizátorokkal. Használjon csak 316-os rozsdamentes acél, PVC, polietilén vagy üveggel bevont felszerelést. Bomlás termékek Ecetsav, formalsav, propanonsav, metil etil keton Más információ A vészhelyzet esetére szóló eljárás a feltételektõl függõen változik. A vevõnek rendelkeznie kell egy vészhelyzet-elhárító tervvel. A vészhelyzet-elhárító terv kidolgozásához segítségért lépjen kapcsolatba az Akzo Nobellal. 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK Metil etil keton peroxid oldat 40 % -ban/-ben dimetil ftalát sóban Akut toxicitás Orális LD50 patkány:1017 mg/kg Dermális LD50 patkány:4000 mg/kg Belélegzés LC50 patkány:17 mg/l ; 4 órák expozíciós idõ Irritáció Bõr Maró Szem Maró Érzékenység Nem okoz érzékenységet Genotoxiciás Ames teszt: nem idéz elõ mutációt Dimetil ftalát Akut toxicitás Orális LD50 patkány: >2400 mg/kg Dermális LD50 nyúl: > mg/kg 5

11 REOKORR B KOMPONENS Belélegzés LC mg/m³ (6.5 órák ) Irritáció Bõr Enyhén irritáló Szem Minimálisan irritáló Metil etil keton Akut toxicitás Orális LD50 patkány: 2737 mg/kg Dermális LD50 nyúl 6480 mg/kg Belélegzés LC50 patkány mg/m³ Irritáció Bõr Mérsékelten irritáló Szem Mérsékelten irritáló 12. ÖKOTOXICITÁS Metil etil keton peroxid oldat 40 % -ban/-ben dimetil ftalát sóban Ökotoxicitás hal Akut toxicitás, 96óra-LC50 = 44.2 mg/l. ( Poecilia reticulata.) baktériumok Aktiv iszap légzés tilalom test EC50 = 48.0 mg/l. Pusztulás Degenerálódás Biotikus Biológiai úton azonnal lebontható ( zárt üveg-kísérlet ). Dimetil ftalát Ökotoxicitás hal Lepomis macrochirus: 96óra-LC50: 420 ppm alga Selenastrum capricornutum: 39.8 mg/l ( 96óra-IC50) Pusztulás Degenerálódás Biotikus Biológiai úton azonnal lebontható. Más információ BCF- biokoncentrációs faktor hal 5.4 (24 órák ) Metil etil keton Ökotoxicitás hal Lepomis macrochirus: 96óra-LC50: 3.22 g/l Pusztulás Degenerálódás Biotikus Biológiai úton azonnal lebontható. Más információ Természetesen elõforduló anyag 13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANITÁS Termék A hulladék anyag eltávolítása a jogszabályok értelmében (nagy valószínűséggel ellenõrzött égetés). Szennyeződött csomagolás Helyi elõírásoknak megfelelõen. Más információ További tanácsokért forduljon a gyártóhoz. 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Szárazföldi szállítás (ADR/RID) és / vagy DOT Osztály 5.2 Osztályozás Code P1 RID osztály 5.2 6

12 REOKORR B KOMPONENS TREM-kártya vagy ERG Szám CEFIC TEC(R)- 52GP1-L UN szám 3105 Teljes hajózási név Szerves peroxid d-tipus, folyékony; ( Methyl ethyl ketone peroxide.) Más információ Címke(ék); 5.2 Tengeri szállítás (IMO/IMDG kód) Osztály 5.2 Csomagolási csoport II UN szám 3105 EMS F-J, S-R Tengert mérgezõ anyag nem Teljes hajózási név Szerves peroxid d-tipus, folyékony; ( Methyl ethyl ketone peroxide (s) ) Más információ Címke(ék); 5.2 Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR) UN szám 3105 Osztály 5.2 Teljes hajózási név Szerves peroxid d-tipus, folyékony; ( Methyl ethyl ketone peroxide (s) ) Más információ Címke(ék); SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Kémiai leírás Metil etil keton peroxid, oldat dimetil ftálsavas sóban EC direktívák szerinti cimkézés EC-szám nem felhasználható Kockázati R- mondat(ok) Code Description R07- Tüzet okozhat. R22- Lenyelve ártalmas. R34- Égési sérülést okoz. Biztonsági S- mondat(ok) Code Description S03/07- Az edényzet jól lezárva, hővös helyen tartandó. S14B- Redukálószerektõl (pl. aminók), savaktól, lúgoktól és nehézfémvegyületektõl (pl. katalizátorok, szárítók, fémszappanok) tartsa távol. S36/37/39- Megfelelő védőruházatot, védőkesztyőt és szem-/arcvédőt kell viselni. S45- Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S50D- Ne keverje peroxid-katalizátorokkal vagy redukálószerekkel. Szimbólum(ok) MARÓ(C) Égést tápláló oxidáló(o) Más információ Az anyag és/vagy termék a 96/82/EC direktíva listáján szerepel. 7

13 REOKORR B KOMPONENS Nemzeti előírások: Magyar jogszabályok A törvényeket és rendeleteket mindenkori módosításokkal kell alkalmazni évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 98/2001(VI.15) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. 26/1996. (VIII.28.) NM rendelete az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról. 35/1996. (XII. 29.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 44/2000. (XII. 20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól, a 33/2004. (IV. 26.) EszCsM rendelettel módosítva. 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. 16. EGYÉB Kémiai név Metil etil keton peroxid R02 R22 R34 R07 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat Lenyelve ártalmas Égési sérülést okoz Tüzet okozhat Dimetil ftalát egyik sem Metil etil keton R11 R36 R66 R67 Tűzveszélyes Szemizgató hatású Ismételt expozíció a bõr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja A gõzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat Történet 2005/02/04 Revizió 3.40 Készítette J.W. Wessels - Regulatory Affairs - Europe. J.M.G.M. Reijnders. Ezen információ csakis a fent említett termékre érvényes és nem feltétlenül helytálló, ha más termék(ek)kel együtt használja bármilyen folyamatban. Az információ jelenlegi tudásunk szerint helytálló és teljes, jóhiszemûleg, de garancia nélkül adjuk közre. A felhasználó felelõssége, hogy megbizonyosodhon arról, hogy az információ megfelelõ és tejes legyen a termék adott, speciális felhasználására 8

14 REOCOLOR RAL 7001 (Ezüstszürke) 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOCOLOR RAL 7001 (Ezüstszürke) Ajánlott felhasználási cél: Telítetlen poliésztergyanták A cég neve: MÜKISZOLG Kft DUNAKESZI, Alagi major 12. Tel./fax: 06-27/ és 06-27/ Az anyag/készítmény jellemzője Segélykérő telefon: MÜKISZOLG Kft / ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓRÉSZEK ADATAI Kémiai jellemzés Pigmentkészítmény telítetlen poliészterben. Oldószermentes, monomermentes, dibutylphtalátmentes. 3. LEHETSÉGES VESZÉLYFORRÁSOK Az 1999/15/EG sz. EU-irányelvek értelmében nem kötelező jelölni. 4. ELSŐSEGÉLY INTÉZKEDÉSEK Általános tájékoztató Az elpiszkolódott, átitatott ruházatot azonnal húzzuk le. Belélegzés után Gondoskodjunk friss levegőről. Bőrrekerülés után Bőrrel érintkezve mossuk le azonnal vízzel és szappannal. Tartós bőrirritáció esetén keressük fel az orvost. Szembekerülés után Szembe kerüléskor öblítsünk alaposan sok vízzel, és forduljunk orvoshoz. Lenyelést követően Hívjunk azonnal orvost, és mutassuk be a biztonsági adatlapot. Kezelés A tünetek szerint kell kezelni. 5. TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK Alkalmas oltószerek Széndioxid Oltópor Hab Vízpermetsugár Biztonsági okból alkalmatlan oltószerek Teljes vízsugár Az anyag, égéstermékei vagy a keletkező gázok által okozott különleges veszélyek Tűz esetén veszélyt okozó füstgázok: szénmonoxid (CO) Bizonyos égési körülmények között egyéb mérgező anyagok nyomai nem zárhatók ki Szerves anyagok füstgázait alapvetően légzésmérgezőnek kell tekinteni Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál Tűz esetén viseljünk megfelelő légzésvédő készüléket. 1

15 REOCOLOR RAL 7001 (Ezüstszürke) További adatok Erős koromfejlődés közben elég A veszélyeztetett tartályokat hűtsük vízsugárral Az égés maradékait és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint ártalmatlanítani kell 6. INTÉZKEDÉSEK SZÁNDÉKOLATLAN FELSZABADÍTÁS ESETÉRE Személyekre vonatkozó védőintézkedések Környezetvédelmi intézkedések Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba Földre, vízbe, csatornába jutáskor az illetékes hatóságokat értesíteni kell A tisztításra/felvételre vonatkozó eljárások Folyadékmegkötő-anyaggal (pl. homok, kovaföld, általános megkötő-anyag) vegyük fel A felvett anyagot az ártalmatlanítási fejezet szerint kezeljük Kiegészítő utalások A személyi védőfelszerelésre vonatkozó információkat Lásd: a 8. fejezetben 7. KEZELÉS ÉS RAKTÁROZÁS Útmutató a biztonságos használathoz A feldolgozás és kezelés során ügyeljünk az érvényes MAK értékek és a BG-irányelvek betartására Tűz- és robbanásvédelmi útmutató Tartsuk távol tűzforrásoktól ne dohányozzunk Vegyük figyelembe a megelőző üzemi tűzvédelem általános szabályait Együttraktározásra vonatkozó útmutatások Ne tároljuk savakkal vagy lúgokkal együtt Ne tároljuk oxidálószerekkel együtt Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk, és szállítsuk További adatok a raktározási feltételekhez A tartályokat szárazon és szorosan lezárva tartsuk, és hűvös, jól szellőztetett helyen tároljuk A direkt napsugárzástól óvni kell 8. BEHATÁSI KORLÁTOZÁS ÉS SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS Általános óvintézkedések Kerüljük az érintkezést a szemekkel és a bőrrel Higiéniai intézkedések A szünetek előtt és munka végeztével mossunk kezet Munka közben ne dohányozzunk, együnk vagy igyunk Azonnal húzzuk le az elszennyeződött vagy átitatott ruházatot Tartsuk távol élelmiszerektől és italoktól Megelőző kézvédelem kézvédő krémmel Ügyelni kell a vegyi anyagok kezelésénél szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartására Kézvédelem Nitrilkaucsuk vagy fluorkaucsuk kesztyűk. Kérjük vegyék figyelembe a kesztyűgyártónak az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó adatait, ill. a munkahely különleges feltételeit Szemvédelem szorosan záró védőszemüveg Testvédelem védőruházat 2

16 REOCOLOR RAL 7001 (Ezüstszürke) 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Alak pasztaszerű Szín világos szürke Szag majdnem szagtalan Lobbanáspont > 100 ºC Módszer: DIN EN 22719/ISO 2719 Sűrűség 1.77 g/cm 3 (20 ºC) Vízoldhatóság oldhatatlan Viszkozitás mpa.s (23 ºC) Shear Rate 100 1/s Módszer: ISO STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS Hőbomlás Előírás szerinti használat esetén nincs bomlás Veszélyes reakciók Semmi Veszélyes bomlási termékek Semmi 11. ÖKOLÓGIAI ADATOK Megjegyzések Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba 12. ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÁSOK Termék Elégetés alkalmas égetőműben, a hatósági előírásokat azonban figyelembe kell venni Tisztítatlan csomagolás Szennyeződött csomagolás optimálisan kiürítendő, megfelelő tisztítás után újra használható 13. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK ADR nem veszélyes árú RID nem veszélyes árú IMDG nem veszélyes árú ICAO/IATA nem veszélyes árú Kiegészítő utalások Postai szállítás: Megengedhető 14. ELŐÍRÁSOK Jelölés: Az EU-irányelvek szerint nem jelölendő kötelezően Országos előírások: VbF Vízveszélyeztetési besorolás 1 (a VwVwS, ) 15. EGYÉB ADATOK Használat előtt jól keverjük fel. VbF: A tűzveszélyes folyadékra vonatkozó rendelet hatálya alá nem esik Az adatok mai ismereteinkre vonatkoznak. Feladatuk, hogy termékeinket a biztonsági követelmények szempontjából leírják, és ezért nincs olyan jelentőségük, hogy bizonyos tulajdonságokat biztosítsanak. 3

17 REOKORR T alapozó B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -T tapadó alapozó Anyagmegjelölés Monomerikus és polimerikus alkotóelemekből álló, oldószert tartalmazó difenil.metán di-izocianát Tervezett alkalmazás/tervezett használat Padlóbevonat tapadásközvetítő A cég neve: MÜKISZOLG Kft., 2120 DUNAKESZI, Alagi major 12. Tel./fax: 06-27/ és 06-27/ Az anyag/készítmény jellemzője Segélykérő telefon: MÜKISZOLG Kft., ügyelet: 06-30/ ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓRÉSZEK ADATAI Xilén Koncentráció: % CAS-szám: EINECS-szám: R 10 Xn; R 20/21 Xi; R 38 Difenilmetán-4,4 -diizocianát, Difenilmetán-2,4 -diizocianát és Difenilmetán-2,2 - diizocianát Koncentráció: % CAS-szám: R 42/43 Xn; R 20 Xi; R 36/37/38 3. LEHETSÉGES VESZÉLYFORRÁSOK Gyúlékony. Érzékenyítést okozhat belégzéskor és bőrrel érintkezve. Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. Irritálja a szemeket, légzőszerveket és a bőrt. 4. ELSŐSEGÉLY INTÉZKEDÉSEK Belélegzés után Az érintettet vigyük friss levegőre, helyezzük nyugalmi helyzetbe, és tartsuk melegen. Szabálytalan légzés, illetve nem légzés esetén mesterségesen lélegeztessük. Eszméletlenség esetén oldalt fekvő helyzetbe fordítsuk, és forduljunk orvoshoz. Bőrrekerülés után A szennyezett ruházatot azonnal távolítsuk el. Bőrrel érintkezve mossuk le azonnal vízzel és szappannal. Ne használjunk oldószert vagy hígítót. Tartós bőrirritáció esetén keressük fel az orvost. Szembekerülés után Szembe kerüléskor távolítsuk el a kontaktlencséket, tartsuk a szemhéjakat nyitva. Öblítsünk alaposan sok vízzel (10-15 percig), és forduljunk orvoshoz. Lenyelést követően Ne indítsunk be hányást. Tartsuk nyugalmi helyzetben. 1

18 REOKORR T alapozó Hívjunk azonnal orvost, és mutassuk be a biztonsági adatlapot. Kezelés A tünetek szerint kell kezelni. 5. TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK Alkalmas oltószerek Széndioxid Oltópor Hab Vízpermet Biztonsági okból alkalmatlan oltószerek Teljes vízsugár Az anyag, égéstermékei vagy a keletkező gázok által okozott különleges veszélyek A tűz sűrű, sötét füstöt képez Bomlástermékeivel történő expozíció egészségkárosodást okozhat Tűz esetén szénmonoxid (CO), nitrogén-oxid, izocianát gőzök, és nyomokban hidrogéncianát szabadulhat fel Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál Tűz esetén viseljünk megfelelő légzésvédő készüléket. További adatok A veszélyeztetett tartályokat hűtsük vízsugárral Az égés maradékait és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint ártalmatlanítani kell 6. INTÉZKEDÉSEK SZÁNDÉKOLATLAN FELSZABADÍTÁS ESETÉRE Személyi védő intézkedések Távolítsuk el a gyújtó forrásokat Biztosítsunk elegendő szellőzést, ne lélegezzük be a gőzt Tartsuk be a 7. és 8. fejezetben felsorolt védelmi intézkedéseket Környezetvédelmi intézkedések Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba Ha a termék bejutott a csatornázásba, azonnal értesítsük az illetékes hatóságokat A tisztításra/felvételre vonatkozó eljárások Folyadékmegkötő-anyaggal (pl. homok, kovaföld, általános megkötő-anyag) vegyük fel, és a helyi szabályzatoknak megfelelő konténerbe helyezzük el az ártalmatlanításig Helyezzük a hulladéktárolóba Ne zárjuk le (CO 2 szabadulhat fel) 7. KEZELÉS ÉS RAKTÁROZÁS Kezelés Gondoskodjunk jó teremszellőzésről, adott esetben munkahelyi elszívásról. Kerüljük a gyúlékony vagy robbanékony koncentrációjú gőzök keletkezését a levegőben és akadályozzuk meg a foglalkozási expozíciós határ feletti koncentrációjú gőzök keletkezését Csak olyan területen használjuk a terméket, ahol az összes nyílt fényforrás és más gyújtóforrás el van távolítva Intézkedjünk az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére, szikrázó szerszámot ne használjunk; antisztatikus védőruhát és cipőt kell viselni a termékkel kapcsolatban kerülő érintetteknek Kerüljük a bőrrel és szemmel való érintkezést; ne lélegezzük be a gőzt; ne együnk, igyunk, dohányozzunk munka közben; kövessük a munkaegészségügyi és biztonsági törvényeket Gondoskodjunk a helység jó elszívásáról a padlószinten is (a gőzök nehezebbek a levegőnél), mert a gőzök a levegővel robbanó keveréket képezhetnek. 2

19 REOKORR T alapozó Raktározás Vegyük figyelembe a megelőző üzemi tűzvédelem általános szabályait Tartsuk távol tűzforrásoktól ne dohányozzunk A tartályokat tartsuk szorosan zárva, és hűvös, jól szellőztetett helyen tároljuk A kinyitott konténereket óvatosan zárjuk le újra, és mindig állítsuk a konténereket, hogy megakadályozzuk a kifolyást Tartsuk távol oxidáló, erős alkálikus és erős savas anyagoktól További adatok a tárolás feltételeiről Mindig az eredetivel megegyező anyagú konténerben tároljuk Kerüljük a melegítést és a közvetlen napfényt Tartsuk a konténereket szárazon és lezárva 8. BEHATÁSI KORLÁTOZÁS ÉS SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS Expozíciós határértékek expozíciós korlátozás Xilén (CAS-szám: ) Specifikáció TRGS 900 maximum határ a munkahelyi levegőben (D) Érték 100 ppm / 440 mg/m 3 Kategória 4 Megjegyzések H Specifikáció Paraméter Érték Specifikáció Paraméter Érték TRGS 903 biológiai munkahelyi tűrési érték (D) xylol / teljes vér / expozíció vége vagy eltolás 1,5 mg/l TRGS 903 biológiai munkahelyi tűrési érték (D) metilhippurán sav / vizelet / expozíció vége vagy eltolás 2 g/l Specifikáció rövid idejű expozíciós határ (EC) Érték 100 ppm / 442 mg/m 3 Megjegyzések H Specifikáció küszöb határérték (EC) Érték 50 ppm / 221 mg/m 3 Megjegyzések H 4,4 -Metilenedifenil diizocianát (CAS-szám: ) Specifikáció TRGS 900 maximum határ a munkahelyi levegőben (D) Érték 0,05 mg/m 3 Kategória = 1 = Specifikáció TRGS 903 biológiai munkahelyi tűrési érték (D) Paraméter 4,4 -Diaminodifenilmetán / vizelet vér / expozíció vége vagy eltolás Érték 10µg/g Kreatinin Személyes védőfelszerelés Általános óvintézkedések Ne lélegezzük be a gőzöket Kerüljük az érintkezést a szemekkel és a bőrrel Allergiás vagy légzőszervi problémáktól szenvedő személyeknek nem ajánlatos ezzel az anyaggal dolgozni 3

20 REOKORR T alapozó Higiéniai intézkedések Azonnal húzzuk le az elszennyeződött vagy átitatott ruházatot Megelőző kézvédelem kézvédő krémmel A szünetek előtt és munka végeztével mossunk kezet Munka közben ne dohányozzunk, együnk vagy igyunk Ügyelni kell a vegyi anyagok kezelésénél szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartására Légzésvédelem Kézvédelem Ki nem elégítő elszívásnál vagy hosszabb behatás esetén légzésvédelem szükséges (permetezésnél: levegővel táplált légzőkészülék; jól szellőző helyiségben: szénszűrős és aeroszol szűrős maszk is megengedett) PVC vagy gumi kesztyűk. Kérjük, vegyék figyelembe a kesztyűgyártónak az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó adatait, ill. a munkahely különleges feltételeit szorosan záró védőszemüveg védőruházat Szemvédelem Testvédelem 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Általános tájékoztató Megjelenés folyadék Szín színtelen Szag mint az oldószereké Műszaki adatok Lobbanáspont 2 ºC Módszer: DIN Gőznyomás (50 ºC) kb. 3 hps Viszkozitás (23 ºC) 8 mpa.s 10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS Veszélyes bomlástermékek Ha magas hőmérsékletnek teszik ki, szénmonoxid, dioxid, füst és a nitrogén oxidjai keletkezhetnek Veszélyes reakciók Tartsuk távol oxidáló anyagoktól, erős alkalikus és erős savas anyagoktól. Az alkohollal és aminokkal exoterm reakciók jönnek létre. Vízzel érintkezve CO 2 keletkezik, ami túlnyomáshoz vezet a zárt konténerben. 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK Behatás toxikológiai (eü-i) kihatásai és tünetei Termékinformáció A besorolást a (1999/45/EG) gyártási irányelv számítási eljárása alapján végeztük el Gyakorlati tapasztalatok A készítmény irritációt és/vagy a légzőszervek érzékenyítését okozhatja, mely asztmatikus körülményeket, zihálást és mellkasi nyomást okozhat Ismételt expozíció állandó légzési nehézségekhez vezethet Belégzéskor/szembekerüléskor magas koncentrációban irritálja a nyálkahártyát, narkotikus hatás, reakcióképesség befolyásolása és koordináció vesztés léphet fel A gőzök hosszantartó belégzése nagy koncentrációban fejfájást, hányingert okozhat 12. ÖKOLÓGIAI ADATOK Termékinformáció Vízzel érintkezve szilárd, oldhatatlan inert polikarbamiddá válik, CO 2 szabadul fel Általános ökológiai adatok Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÁSOK 4

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap. Terméksz. : AJ94-7609 0101 Oldal 1 tól 14 1 01 Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Termékazonosító GLASURIT 90-MAS QP609 Grigio Paladio AJ94-7609 0101 53170489 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 2. Ö S S Z E T É T E L / T U D N I V A L Ó K A Z A L K O T Ó R É S Z E K RŐL

1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 2. Ö S S Z E T É T E L / T U D N I V A L Ó K A Z A L K O T Ó R É S Z E K RŐL ADMIRAL 10 EC BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. oldal, összesen: 9 A Chemtura Corporation kéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása

1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása 1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A készítmény neve: MAS SULFIX kén tartalmú műtrágya család CAS szám: Keverékre nem alkalmazható (hatóanyag CAS számok részletesen

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu Felülvizsgálva: 2009.12.15. Verzió: 6.5 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználás: uszodavíz kezelő, klórmentes fertőtlenítőszer,

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0187393 / 0128574 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben