ОШ "Стеван Сремац" Сента. Топартска 20. Тел.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ОШ "Стеван Сремац" Сента. Топартска 20. Тел.:"

Átírás

1 Сента Топартска 20. Тел.:

2 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 2 Нa oснoву члaнa 57. ст. 1 тачка 2) Зaкoнa o oсновама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/2009), Шкoлски oдбoр Oсновне школе Стeвaн Срeмaц Сента нa сeдници кoja je oдржaнa дaнa године, дoнeo je Ш К О Л С К И П Р O Г Р A М ЗA ШКOЛСКУ 2010/2011. ГOДИНУ (од I - VIII разреда основне школе) М.П. Директор ОШ Стеван Сремац Сента Шароши Габриела Председник Школског одбора Стајић Викториjа

3 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 3 С А Д Р Ж А Ј: ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ... 3 ГЛАВНЕ СМЕРНИЦЕ ИЗРАДЕ ШКОЛСКОГ...4 Сврха, циљеви и задаци Школског програма... 5 Полазне основе рада... 5 Исходишта за израду Школског програма... 6 НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ ЗА ПРЕДМЕТЕ ПО РАЗРЕДИМА....7 Први разред....8 Други разред...26 Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОСНОВНОГ О И ВАСП. ЗА УЧЕНИКЕ ЛАКО МЕНТАЛНО ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред ПРАЂЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛСКОГ

4 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 4 ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ ОШ Стеван Сремац функционише као школа од године и обједињује пет основних школа, тзв. радних јединица, на нивоу целе општине Сента. Три школе се налазе у самом граду Сента са по три одељења од 1-8. разреда и школом за децу са посебним потребама од 1-8 разреда у оквиру једне од три школе. Остале две школе у оквиру Стеван Сремац налазе се у оближним селима Торњошу и Горњем Брегу. Школа у Торњошу има и два истурена комбинована одељења од 1-4 разреда у засеоцима Кевију и Богарашу. С обзиром на тако организовану школу деца од 1 до 4 разреда не путују. У градској средини деца се уписују у школе према територијалној припадности. Школа послује под називом Основна Школа Стеван Сремац са седиштем у Сенти улица Топартска 20. Тел.: Адреса електронске поште ( ): Директор: проф. Габриела Шароши Рад школе је организован у пет радних јединица: 1. Р.Ј. 11.новембар улица Максима Горког 1. Сента Тел.: Адреса електронске поште ( ): Педагошки руководилац: проф. Јањић Драгић Школа се налази на једној од главних и најпрометнијих улица у граду. Изграђена је год. и намењена за ученика. Настава се одвија на два наставна језика: на српском и мађарском наставном језику. 2. Р.Ј. Спомен школа улица Арпадова 83. Сента Тел.: Адреса електронске поште ( ): Педагошки руководилац: Јене Тари Школа се налази такође у једној од главних и прометних улица у Сенти. Изграђена је год. у спомен погинулим борцима Сенте у другом светском рату. На једној од фасада школе постављена је спомен плоча а школа је добила име у знак сећања на те борце. Школа поседује капацитете за ученика. Настава се изводи на српском и мађарском језику. 3. Р.Ј. Турзо Лајош улица Железничка 44. Сента Тел.: Адреса електронске поште ( ): Педагошки руководиоци: Ференц Тандари Школа је саграђења год. Зграда једноспратна, а након поправки учионица прошле године налази се у солидном стању. Поред редовне наставе у школи је организован и рад у специјалним одељењима за децу лако ментално ометеним у развоју од 1 до 8 разреда. Настава се у школи изводи на мађарском наставном језику.

5 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 5 4. Р.Ј. Чоконаи В. Михаљ улица Ј.Н.А. 37/а Горњи Брег Тел.: Адреса електронске поште ( ): Педагошки руководилац: проф. Пал Нађ Абоњи Школска зграда је изграђена год. и налази се у центру села поред цркве и задружног дома. Има четири учионице опште намене и две специјализоване. Фискултурно сала са помоћном зградом изграђена је касније год. 5. Р.Ј. Темеркењ Иштван улица Толди Миклоша 12. Торњош Тел.: Адреса електронске поште ( ): Кеви, Кошут Лајоша 6., тел.: Богараш, Маршала Тита 25., тел.: Педагошки руководиоци: Атила Перпауер и Ерика Тот Уђонка Настава се одвија у три школска објекта од којих се централни налази у Торњошу са редовним одељењима, а два измештена одељења налазе се у засеоцима у Кевију и Богарашу где се настава изводи у комбинованим одељењима од 1-4 разреда. О.Ш. Стеван Сремац руководи директор и шест помоћних директора радних јединица и као главни руководећи орган Школски одбор. Настава у Основној школи Стеван Сремац се одвија на српском и мађарском језику. ГЛАВНЕ СМЕРНИЦЕ ИЗРАДЕ ШКОЛСКОГ Школски програм ОШ "Стеван Сремац" из Сенте је основни радни документ који обухвата све садржаје, процесе и активност који су усмерени ка остваривању циљева од првог до осмог разреда обавезног образовања, а који су регулисани како на националном, тако и на школском нивoу. Основно образовањe и васпитањe се остварује на основу Школског програма, који прeдстaвљa кoнкрeтизaциjу циљeвa и зaдaтaкa oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa. Главни задатак Школског програма је да обезбеди остваривањe предвиђених наставних планова и програма а истовремено и потребу ученика, родитељa, школе и јединице локалне самоуправе. Због претходно наведених разлога Школски програм се изрaђуje нa oснoву мoгућнoсти, пoтрeбa и интeрeсa Рeпубликe и друштвeнe срeдинe у кojoj сe шкoлa нaлaзи.

6 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 6 СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ Сврха овог школског програма је омогућавање квалитетног образовања и васпитања, као и стицања потребних знања, вештина, ставова, навика и формирање система вредности који обезбеђује успешно сналажење у животу, уз поштовање својих и туђих потреба и интереса. Циљеви и задаци програма односе се на: развој интелектуалних капацитета и знања деце, подстицање и развој физичких и здравствених способности, оспособљавање за даље образовање и самостално учење развој система вредности који се заснива на општим социјалним и моралним начелима демократског, хуманог и толерантног друштва, развијање и неговање другарства, поштовања људских права и подстицање индивидуалне одговорности Циљ школског програма јесте да омогући учитељима, наставницима и професорима, базичне професионалне ослонце у планирању, реализацији и евалуацији целокупног школског живота од првог до осмог разреда обавезног образовања. ПOЛAЗНE OСНOВE РAДA Школски програм прeдстaвљa кoнкрeтизaциjу циљeвa и зaдaтaкa oснoвнoг oбрaзoвaњњa и вaспитaнњa и изрaђуje сe нa oснoву мoгућнoсти, пoтрeбa и интeрeсa Рeпубликe и друштвeнe срeдинe у кojoj сe шкoлa нaлaзи. Школски програм oбухвaтa пoдaткe o oргaнизaциjи и извoђeнњу oбрaзoвнo-васпитног рaдa, тj. нaстaвe и oстaлих oбликa нaстaвних aктивнoсти. Школски прoгрaм сaдржи обавезне, изборне и факултативне наставне предмете који су одређени наставним планом и програмом основног образовања и васпитањa са назначеним фондом часова (недељни и годишњи) за сваки од њих, и укупан фонд часова (недељни и годишњи) по разредима, тј. за сваки ниво и врсту образовањa. У oквиру Школског прoгрaмa ОШ Стeвaн Срeмaц у Сeнти дoнoси се наставн план и програм од првог до осмог разреда основног образовања, наставни план и програм за основно образовање одраслих од петог до осмог разреда и наставни план и програм за основно образовање ученике лако ментално ометене у развоју од првог до осмог разреда, са приложеним глобалним плановима за сваки предмет на сваком нивоу и врсту основног образовања. Oпшти зaдaци шкoлe утврђeни су oдгoвaрajућим зaкoнским прoписимa oбрaзoвнoвaспитнoм структурoм oснoвнe шкoлe и oпштим aктимa шкoлe. Oснoвe зa изрaду Школског програма у ОШ Стeвaн Сремац Сента за школску 2010/11.годину чине: Закон о основној школи ( Службени гласник РС, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 - одлука УСРС, 22/2002, 62/ др. закон, 64/ испр. др. закона, 101/ др. закон и 72/ др. закон), члан 76.Закона о основама система образованња и васпитанња ( Службени гласник РС, бр 72/2009), Правци даљег развоја основног васпитања и образовања, Извештај o oствaрeнoсти oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у Шкoлскoj 2007/08. гoдини, Службeни глaсник РС, бр. 4/90, 2/91, 13/93, 1/94, Прoсвeтни глaсник бр. 5/95. и 6/96, Прoсвeтни глaсник бр. 2/2000 и Службeни глaсник бр. 46/2001 и Стaтут шкoлe.

7 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 7 Пoлaзeћи oд Зaкoнa o оснoвнoj шкoли пoлaзнe oснoвe Прoгрaмa чинe: - друштвeнa и O-В функциja oснoвнe шкoлe, кaрaктeристикe oснoвнe шкoлe, структурa O-В дeлaтнoсти. - тeндeнциja oсaврeмeњивaњa нaстaвe и пoсeбни oблици извoђeнњa прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa. ИСХОДИШТА ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ Приликом израде Школског програма смо се ослонили на следеће документе и околности: Правилници Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања Правилник о изменама правилника о основном образовању и васпитању Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања. Правилник о допуни правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и васпитања Правилник о наставном плану и програму за пети разред основног образовања и васпитања Правилник о наставном плану и програму за шести разред основног образовања и васпитања Правилник о наставном плану и програму за седми разред основног образовања и васпитања Правилник о наставном плану и програму за осми разред основног образовања и васпитања Правилник о плану и програму образовно-васпитног рада за основно образовање и васпитање одраслих Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за ученике лако ментално ометене у развоју Закон о основној школи Закон о основама система образовања и васпитања Статут ОШ Стеван Сремац услови рада у школи образовне потребе ученика, родитеља и наставника потребе локалне заједнице

8 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 8 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ САДРЖАЈА ГЛОБАЛНИХ ПЛАНОВА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Сврха програма образовања - Квалитетно образовање и васпитање, које омугућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. - Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и понтенцијале, поштује друге особе и њихов индентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва. Циљеви и задаци програма образовања - Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима. - Подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика. - Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења. - Оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот. - Развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина. - Омугућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања. - Развијање свести о значају заштите и очувања природне и животне средине. - Усвајање и разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски урећеног, хуманог и толератног друштва. - Уважавање плурализма вредности и омугућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредностних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све. - Развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења мећу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост. - Поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски урећеном друштву. - Развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.

9 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 9 ПРЕДМЕТИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Ред. бр. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часова ПРВИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Српски језик Мађарски језик Српски као нематерњи језик Математика Свет око нас Природа и друштво Ликовна култура Музичка култура Физичко васпитање Енглески језик 2 72

10 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 10 Ред. бр. ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часова ПРВИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Верска настава Грађанско васпитање Народна традиција Чувари природе Лепо писање Матерњи језик са ел.нац.култ Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни, изборни и факултативни наставни предмети Ред. бр. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА Недељни фонд часова ПРВИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Редовна настава Допунска настава Додатни рад Развојна педагогија - - Ред. бр. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА Недељни фонд часова ПРВИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Час одељенског старешине Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности Екскурзија 1 3 дана годишње

11 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 11 СРПСКИ ЈЕЗИК I раз. Ученици треба да овладају основним законитостима српског језика на којем ће се усмено и писмено изражавати и разумеју одабрана књижевна дела. Развијање љубави према матерњем језику; основно описмењавање најмлађих ученика; поступно и систематизовано упознавање граматике и правописа; развијање смисла и способности за правилно усмено и писмено изражавање; увежбавање и усавршавање гласног и читање у себи. Почетно читање и писање Језик Књижевност Култура изражавања Трајање припрема за почетно читање и писање зависи од стања у одељењу; примена вежби у посматрању, слушању артикулације, моторици... увиђење у почетно читање и писање, усавршавање истог, симултано ће се реализовати и остали садржаји (језик, књижевност, лектира, читање и тумачење текста, језичка култура) ОВА 180

12 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 12 MАЂАРСКИ ЈЕЗИК I раз. Az anyanyelvi nevelés alapvető célja az értelmes, kifejező beszédtechnika, a beszédmegértés és a nyelvi kommunikáció fejlesztése, az olvasás és írás technkájának elsajátítása, a helyesírási készség megalapozása, a nyelvi tudás fejlesztése. A tanuló legyen képes: -az anyanyelvét használni és az elsajátitott nyelvi anyagot alkalmazni. -életkorának megfelelően a helyes, szabatos, önálló irásbeli és szóbeli szövegalkotásra. -részt venni az iskolai és a mindennapi kommunikációban -gondolatai és érzelmei kifejezésére -kezdetben tanári segitséggel, majd önállóan felismerni és kijavitani saját hibáit -életkorának megfelelő szöveg olvasására, megértésére és értelmezére -önálló könyvhasználatra -tudományos világkép kialakitására Kezdő olvasás és irástanitás Nyelv Irodalom Kifejezőkészség Kezdő olvasás és irástanitás szakasza a képolvasással kezdődik, felmérjük a tanulók betűismeretét, gyakoroltatjuk a hanganalizist-szintézist és a betűelemek vázolását. Az olvasási készség elsajátitása a betűtanulással párhuzamosan történik. A betűk megismerésével, az egy-és kéttagú szavak olvasásával a tanulók jussanak el a mondatok olvasásáig. A nyelvtan és helyesirás szorosan kapcsolódik az irástanitáshoz, megalapozása a következő gyakorlatok segitségével érhető el: másolás,szógyűjtés, kiegészités, csoportositás,hibakeresés, emlékezetből való irás, ellenőrzés-önellenőrzés, javitás. Az irodalomnál fontos szerepet foglal el az olvasás, a szövegértés és a szövegelemzés. A tanulók olvasását úgy kell irányitani, hogy átéljék az irodalmi alkotást, és fejezzék ki érzelmeiket. Kifejezőkészséget artikulációs gyakorlatokkal fejlesszük. 180

13 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 13 СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК I раз. Да ученици продукривно овладају српским језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе,да упознају елементе културе народа који говоре тим језиком и да се оспособе за дружење и зближавање са припадницим других националности. -да разумеју саговорника о темама из свакодневног живота. -да усвајају правилан изговор и интонацију при усменом излагању. -да се оспособе за разговор о темама из свакодневног живота. -да се развија интересовање и мотивација за учење српског језика и тако стекну већу комуникативну компетенцију и способност размишњаеа на њему. -да савладају бројеве до да савладају именовање предмета и бића из ближе околине. -да разумеју на слух императивне исказе. -да овладају основним правилима понашање : у продавници, на пијаци, у куповини... -оспособљавање да одговоре на питање и воде кратке дијалоге,и да постављају питања. 1. Обрада језичкох садржаја:дечаци и девојчице. 2. Обрада језичких садржаја: Школа. 3. Обрада језичких садржаја:учионица. 4. Обрада језичкох садржаја: Велики одмор. 5. Обрада језичких садржаја: Породица 6. Обрада језичких садржаја:заборављени прибор. 7. Обрада језичких садржаја : Суседи-комшије. 8. Обрада језичких садржаја:деда мраз(поздрављање и честитање) 9. Обрада језичких саджаја: Деда мраз у школи. 10. Обрада језичких садржаја :Једна породица. 11. Обрада језичких садржаја : Деца спремају собу. 12. Обрада језичких садржаја: Ана и лутка. 13. Обрада језичких садржаја:на путу до школе. 14. Обрада језичких садржаја : На послу,форме друштвеног опхођења,непосредно обраћање. 15. Обрада језичког садржаја:сеоба,делови куће,стана. 16. Обрада језичких садржаја:домаће животиње. 17. Обрада језичких садржаја:у дворишту,форме друштвеног опхођења. 18. Обрада језич.садрж.: Гозба. 19. Обрада јез.садр. : Саобрађајна средтсва у граду и на селу. 20. Обрада јези.садр.:дани у недељи. 21. Обрада јез.садр. : Воће,форме друштвеног опхођења,императивни искази. Методичкм приступом и избором тема блиске деци раног школског узраста,и актуелне на почетку школовања,учитељица треба да мотивише ученикеза учествовање у интеракцијамаи другим активностима које се одвијају на српском као нематерњем језику. Повезивањем тематике и активности са тематиком и активностима у дечјем вртићу деци се омогућује постепени прелаз са игровних активности на активности које су,мање или више,усмерене на свесно стицање комуникативних вештина на нематерњем језику. Игровне активности повећавају мотивацију децеза учествовање у процесу усвајања комуникативних вештина на српском језику. Радња и говор се прво синхронизује тј.показује то што казује. Деца се лакше укључују у вербалне интеракције на нематерњем језику мкада се не прибојавају да ће ако погреше учитељица исправити зато ће учитељ поновити дететов исказ језички коректно. Певање уз покрет и игру доноси најбоље резултате. Настава се повезује и са живитом и радом у школу уз помоћ очигледних средстава.пошто је у току процес описмењавањана матерњем језику,те околности се такође користе као тема интеракцијена српско језику као и са свим осталим предметима. 72

14 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 14 МАТЕМАТИКА I раз. Ученици треба да усвоје елементарна математичка знања и да се оспособе за примену истих у решавању задатака из животне праксе. Ученици треба да препознају, разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија; да науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100; да савладају сабирање до 100; да упознају метар, динар и пару. Предмети у простору и односи међу њима Линија и област Класификација предмета према својствима Природни бројеви до 100 Мерење и мере Програм ће се остваривати криз: формирање појма скупа, упознавање и прихватање бројева и операција са бројевима; формирање математичког језика; прожимање идеје функције кроз све програмске садржаје; решавање текстуалних задатака (повезивање математике и животних ситуација); опажајно усвајати геометријске појмове; практично мерење и усвајање мерних јединица 180

15 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 15 СВЕТ ОКО НАС I раз. Усвајањем знања, умења и вештина деца требају да развијају своје способности и истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање истих тих појмова; развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; оспособљавање за самостално учење и проналажење формација; стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење. Ја и други Жива и нежива природа Орјентација у простору и времену Култура живљења Полази се од несистематизованих искуствених сазнања детета и иде се ка општим, научно заснованим, систематизованим знањеима из области природе, друштва и културе; користиће се садржаји унутар предмета, као и оне на нивоу разреда уз примену мултидисциплинарног приступа при изградњи појмова; активности ученика (посматрање, описивање, експериментисање, истраживање, сакупљање, стварање, играње...) су пут за трансформацију представа и опажајно практичног мишљења у појмовно. 72

16 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 16 ЛИКОВНА КУЛТУРА I раз. Подстицање и развијање ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са карактеристиком наставе предмета Развијање способности ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја, облика у природи; развијања способности за препознавање традиционалне и модерне уметности; стварање интересовања и потребе за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара. Упознавање са степеном ликовног изражавања деце Облици и њихови квалитети Односи у видном пољу Временски и просторни видиви Светло и сенка Тактилност Изглед употребних предмета Одређени предмети као подстицај за рад Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем Естетска процена и изложба Програм ће се остваривати кроз. Упознавање са степеномликовног изражавања деце; константно опажање, праћење и бележење карактеристика и навика ученика при употреби ликовних материјала интервенције; прављење изложби. 36

17 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 17 ЧУВАРИ ПРИРОДЕ I раз. Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. Знати појам животне средине и њене елементе, Препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној средини; Стицање знања о појавама које угрожавају животну средину; Формирање навика и развијање одговорног односа према себи и животној средини. Животна средина - вода,ваздух,земљиште - творевине људског рада Природне појаве и промене у животној средини Загађење животне средине Заштита животне средине и заштита здравља Сврха изборног предмета Чувари природе је упознавање и разумевање појма животне средине, интердисциплинарног приступа у заштити са тежњом за њеним очувањем и унапређењем садашње и будуће генерације. Активности су креативне, истраживачког типа и развијају радозналост са елементима критичког и логичког мишљења. Наставник има слободу да реализацију наставних садржаја не везује за часовни систем па час може да буде у функцији програмских садржаја 36

18 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 18 МУЗИЧКА КУЛТУРА I раз. Развијање интересовања, оспособљављње за разумевање музичког изражавања и развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа. Оспособити ученике да певају по слуху, слушају вредна дела уметничке и народне музике, изводе музичке игре и свирају на дечијим музичким инструментима Певање и свирање по слуху Слушање музике Музичке игре Дечје стваралаштво Заједничко музицирање Програм се остварује међусобним прожимањем следећих музичких активности: певање и свирање (бројалице, дечје песме, игре са певањем) слушање музике и активности у музичком стваралаштву (смишљање малих ритмичких целина остварених говором, импровизација остварена рукама или ногама...) 36

19 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 19 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I раз. Подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика. Олакша разумевање различитих култура и традиција. Подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства. Разумевање говора, разумевање писаног текста, усмено изражавање,интеракција, писмено изражавање, функционално знање о језику. 1.Школски простор,активности излети. 2. Ја и моји другови 3. Породица и блиско окружење. 4. Празници 5. Мој дом 6. Исхрана 7. Одећа 8. Окружење 9. Годишња доба,месеци, дани, делови дана, основни појмови о земљи чији се језик учи. Уобличавање и поимање личних аутентичних доживљаја ученика кроз говор у групи и наставником, именовање предмета и ситуација и личности из непосредног и даљег окружења ученика. Вежбање писања и читања као и говора на релацији наставник ученик и ученик ученик. активности и договор о правилима којих треба да се придржавају учесници 2. Распоред седења (по могућству у круг) који омогућује свим учесницима размене да виде једни друге. 72

20 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 20 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ I раз. Разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаност са осталим васпитно образовним подручјима допринети интегралном развоју личности и моторичких способностима ученика. Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. Ходање и трчање Скакање и прескакање Бацање и хватање Вишење, упори, пењање Вежбе на тлу Вежбе упором рукама Вежбе равнотеже Вежбе реквизитима Ритмичке вежбе и народни плесови Програм се остварује кроз јединство наставних, ванчасовних и ваншколских организационих облика рад; и кроз следеће етапе: утврђивање стања, одређивање задатака за појединце и групе ученика, утврђивање средстава и метода за остваривање радних задатака, остваривање васпитних задатака, праћење и вредновање ефеката рада, оцењивање. 108

21 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 21 НАРОДНА ТРАДИЦИЈА I раз. Остваривати директно увођење ученика у активности ревитализације традиције, кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традиције око културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу. Усвајање елементарних знања о: 1. разлици између фолклорног и актуелног окружења кроз бајке, легенде, приче, игре, загонетке, успаванке, разбрајалице. 2. годишњем циклусу кроз: познавање градског и сеоског живота, основних сеоских радова, обичајнообредних радњи, општих празника. 1. Питај своју баку 2. Радови и празници 3. Зимски хлебови и пролећно биље Истраживањем и сакупљањем обавештења Кроз опис дечијих фолклорних игара штанпану збирку текстова обогаћује се сазнање ученика. Кроз израду предмета према моделу међу материјалним споменицима традицијске културе, развија се моторичка вештина. Кроз комбинацију плесова, легенди, предање, фолклорних прича остварити наставне садржаје. Кроз посету пекари и кући уочити разлику између некеда и сад. Сакупљати биљке и правити ђурђевданске и ивањске венчиће. 36

22 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 22 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ I раз. Сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика ОШ. Ученици треба да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања. Код ученика изграђивати сазнање, способности, вредности непосредне за формирање и аутономне, креативне, одговорне личности. Олакшавање процеса адаптације на школску средину. Подстицање развоја сазнања о себи. Подстицање социјалног сазнања. Проширивање умења за трешавање индивидуалних проблема. Подстицање групног рада. Развијање креативног изражавања Упознавање ученика са дечијим правима. Подстицање за активно учешће у животу школе. 1. Подстицање социјалне интеграције 2. Свест о личном идентитету 3. Изражавање осећања и преовладавање непријатних емотивних стања 4. Сарадња 5. Социјално сазнање 6. Комуникативне способности 7. Упознавање са дечијим правима 8. Евалуација Кроз игру помоћи ученицима да се ослободе и пробају различите видове изражавања и симболизације унутрашњих искустава, и истражити разна решења за проблеме са којима се суочавају. Уобличавање и поимање личних аутентичних доживљаја ученика, кроз размену у групи. Кроз интерактивне радионице, фокусиране на симболичком изражавању и размени у круг, даје се могућност ученицима да постану свесни својих унутрашњих доживљаја. 36

23 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 23 ВЕРСКА НАСТАВА- ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС I раз. Прихватање да је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе. Уочавање да се кроз слобони однос љубави према некоме или нечему, тај неко или нешто конкретизује, односно да постаје за нас јединствено непоновљиво. Уочавање да љубав човека према другим људима и природи даје непоновњиву вредност и постојање. Научити да је човек школа Божија. 1. Човек је икона Божја 2. Бог је заједница личности Оца Сина и заједница Светог Духа 3. Човек као биће заједнице 4. Бог је из љубави створио свет заједно са Сином и Светим Духом 5. Исус Христос је посредник између Бога и стваране природе 6. Црква је заједница људи и природе кроз Христа са Богом 7. Православна иконог. Показује свет и човека у заједници са Богом. Кроз приче и цртаже ученике припремати да схвате да је постојање израз заједнице односно да је личност заједница са другом личноишћу Наглашавати да биће са којим смо у заједници љубави, постаје извор нашег постојања као конкретне личности. 36

24 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 24 ВЕРСКА НАСТАВА- КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК I раз. Циљ наставе католичког веронаука је да дете упозна Бога Оца, његову љубав. Пружање целовитог религијског погледа на свет и живота. Да поштује родителје и свакога човека и схвате као Божији дар. Упозна Исуса Криста, онога кога нам је Отац послао као знак љубави. Развијање отворености и односа према Богу, као и отворености према другим личностима. Развијање тежње као одговорном обликовању заједничког живота са другим људима. Изграђивање спообности за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе. Изграђивање свести и уверења да свет и живот имају вечни смисао. Предавње: Формално излагање у коме се за дату тему презентују учесницима одређене информације и знања, повезују се идеје. Учесници индивидуално испуњавају задтак. Игра улога и драматизација. Учесници причају конкретна искуства која су повезана са темом. 1.Увод: Ми смо деца Божја и Небеска Оца нас воли 2.Бог нас тако воли да је Крист постао нас брат. 3.Да бисмо били Исусова браћа, морамо се волети међусобно и следити његову науку. 4.Узајамна љубав захтева да нaучимо одрицати и чинити добро другима 5.Молитва и богослужје су начини сусретања с оним што смо учили о Богу. 36

25 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 25 ЛЕПО ПИСАЊЕ I раз. Оспособљавање ученика за лепо писање и сензибилитет за препознавање писма упоредо са развојем моторичких способности, као и усвајање читког и уредног писања. -усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, усправних и положених линија. - развијање способности обједињавања линија у слова - развијање способности повезивања слова у речи и реченице - упућивање ученика у коришћење различитих подлога за писање -оспособљавање ученика за припремање материјала за писање - развијање моторичких способности у процесу лепог писања Писање Облици и њихови квалитети Односи у видном пољу Контраст Разне врсте знакова и симбола Трајање припрема за лепо писање зависи од стања у одељењу; примена вежби у посматрању, слушању артикулације, моторици... 36

26 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 26 МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ I раз. А tantárgy célja az értelmes, kifejező beszédkészség, a beszédmegértés és a környezetnyelven folyó kommunkációs képességek fejlesztése, a tanulók magyar nyelvi tudásának továbbfejlesztése. -Helyes kiejtés, hangsúly, hanglejtés elsajátitása -A tanulók sajátitsák el a társadalmi kapcsolatok közlésformáit (köszönés, bemutatkozás, bocsánatkérés ) -Szókincsbővités NYELVISMERET SZÓBELI KIFEJEZŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE Család Iskola Bemutatás Beszélgetés Magyarázat Szemléltetés Gyakorlás -Emlékezetfejlesztés-rövid szövegek reprodukálása (versszavalás) Barátaim és én Környezetem Természet 72

27 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 27 ПРЕДМЕТИ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Ред. бр. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часова ДРУГИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Српски језик Мађарски језик Српски као нематерњи језик Математика Свет око нас Природа и друштво Ликовна култура Музичка култура Физичко васпитање Енглески језик 2 72 Ред. бр. ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часова ДРУГИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Верска настава Грађанско васпитање Народна традиција Чувари природе Матерњи језик са ел.нац.култ. 2 72

28 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 28 Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни, изборни и факултативни наставни предмети Ред. бр. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА Недељни фонд часова ДРУГИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Редовна настава Допунска настава Додатни рад - - Ред. бр. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА Недељни фонд часова ДРУГИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Час одељенског старешине Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности Екскурзија 1 3 дана годишње

29 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 29 СРПСКИ ЈЕЗИК II раз. Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено или писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; Основно описмењавање најмлађих ученика на темељимљ ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; Поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; Увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи; Језик граматика и правопис Књижевност (читање и рад на тексту) - књижевни појмови Језичка култура (усмено изражавање и писмено изражавање) За усавршавање читања и писања користе се систематика вежбања: гласно читање протумаченог текста из читанке или шире лектире, уз аналитичку и критичку процену таквог читања: тихо читање текста и непосредно пре разговора о њему; читање по улогама. Учење другог писма, односно латинице, треба остварити у другом полугодишту другог разреда. Правопис се савлађује путем систематских вежбања елементарних и сложених које се организују често различитим облицима писмених вежби.језичку културу реализовати кроз основне облике усменог и писменог изражавања, препричавања и причања. 180

30 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 30 СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК II раз. Да ученици продукривно овладају српским језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе,да упознају елементе културе народа који говоре тим језиком и да се оспособе за дружење и зближавање са припадницим других националност и. -да разумеју саговорника о темама из свакодневног живота. -да усвајају правилан изговор и интонацију при усменом излагању. -да се оспособе за разговор о темама из свакодневног живота. -да се развија интересовање и мотивација за учење српског језика и тако стекну већу комуникативну компетенцију и способност размишњаеа на њему. -да савладају бројеве до да савладају именовање предмета и бића из ближе околине. -да разумеју на слух императивне исказе. -да овладају основним правилима понашање : у продавници, на пијаци, у куповини... - оспособљавање да одговоре на питање и воде кратке дијалоге,и да постављају питања. 1. Обрада језичкох садржаја:дечаци и девојчице. 2. Обрада језичких садржаја: Школа. 3. Обрада језичких садржаја:учионица. 4. Обрада језичкох садржаја: Велики одмор. 5. Обрада језичких садржаја: Породица 6. Обрада језичких садржаја:заборављени прибор. 7. Обрада језичких садржаја : Суседи-комшије. 8. Обрада језичких садржаја:деда мраз(поздрављање и честитање) 9. Обрада језичких саджаја: Деда мраз у школи. 10. Обрада језичких садржаја :Једна породица. 11. Обрада језичких садржаја : Деца спремају собу. 12. Обрада језичких садржаја: Ана и лутка. 13. Обрада језичких садржаја:на путу до школе. 14. Обрада језичких садржаја : На послу,форме друштвеног опхођења,непосредно обраћање. 15. Обрада језичког садржаја:сеоба,делови куће,стана. 16. Обрада језичких садржаја:домаће животиње. 17. Обрада језичких садржаја:у дворишту,форме друштвеног опхођења. 18. Обрада језич.садрж.: Гозба. 19. Обрада јез.садр. : Саобрађајна средтсва у граду и на селу. 20. Обрада јези.садр.:дани у недељи. 21. Обрада јез.садр. : Воће,форме друштвеног опхођења,императивни искази. Методичкм приступом и избором тема блиске деци раног школског узраста,и актуелне на почетку школовања,учитељица треба да мотивише ученикеза учествовање у интеракцијамаи другим активностима које се одвијају на српском као нематерњем језику. Повезивањем тематике и активности са тематиком и активностима у дечјем вртићу деци се омогућује постепени прелаз са игровних активности на активности које су,мање или више,усмерене на свесно стицање комуникативних вештина на нематерњем језику. Игровне активности повећавају мотивацију децеза учествовање у процесу усвајања комуникативних вештина на српском језику. Радња и говор се прво синхронизује тј.показује то што казује. Деца се лакше укључују у вербалне интеракције на нематерњем језику мкада се не прибојавају да ће ако погреше учитељица исправити зато ће учитељ поновити дететов исказ језички коректно. Певање уз покрет и игру доноси најбоље резултате. Настава се повезује и са живитом и радом у школу уз помоћ очигледних средстава.пошто је у току процес описмењавањана матерњем језику,те околности се такође користе као тема интеракцијена српско језику као и са свим осталим предметима. 72

31 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 31 МАЂАРСКИ ЈЕЗИК II раз. Аz anyanyelvi oktatás alapvető célja a tanulók nyelvi tudásának továbbfejleszté se. A második osztályban a magyar nyelv - tanítás célja, hogy a tanulók ismerjék és alkalmazzák az olvasás és írás elsajátított technikáját, és fejlesszék azt. Ugyanakkor cél az alapvető nyelvtani és helyesírási ismeretek elsajátítása és alkalmazása. Irodalmi szövegek feldolgozásával és megértésével új ismeretek és élmények szerzése. A magyar nyelv követelményein ek megfelelő rövid szövegek alkotása. - az értelmes, kifejező beszédtechnika fejlesztése, -beszéd és írásgyakorlatok a kifejezőkészség fejlesztésére - beszéd és olvasás közbeni helyes hangsúly, tempó és hangerő formálása, - a helyes hangos olvasás gyakorlása, a néma olvasás tökéletesítése, szövegmegértés céljából, - az irodalmi szövegek olvasására való motiválás - irodalomelméleti és szövegalkotási fogalmak megismerése és elsajátítása, alkalmazása, - a szöveg összetevőinekelemeinek megismerése, - a mondatnak, mint a legalapvetőbb nyelvtani fogalomnak a felismerése és megértése, - hangtani és szótani fogalmak megismerése a tantervi követelménnyel összhangban, - újabb helyesírási ismeretek megismerése és elsajátítása - az önálló szóbeli és írásbeli fogalmazó készség fejlesztése, 1. Nyelvtani és helyesírási ismeretek 2. Irodalom (lírai szövegek, epikai szövegek, drámai szövegek, ismeretterjesztő szövegek) 3. Írásbeli és szóbeli kifejezőkészség fejlesztése A szóbeli közlés minden tanórán megnyilvánuló tevékenység, ezért fontos a gondolatok, érzelmek, ötletek, vélemények egyszerű és érthető megfogalmazása és elmondása. A nyelvi kommunikációban nagy szerepe van az írásbeli kifejező készségnek, ezért a szókincsbővítő feladatoknak hangsúlyosan jelen kell lenniük minden órán. A tanulók nyelvi fejlődésének folyamatában fontos szerepet játszik az olvasás, szövegértés és a szövegértelmezés. Ezért sokat kell gyakoroltatni a szövegértő hangos és néma olvasást a tanulókkal. A szövegértő olvasás nagybani fejlődését elősegíti a szituációs olvasás. A szerepjátékokon keresztül lehetőséget biztosítunk a gyerekek kreativitásának a megnyilvánulására, érzelmeik szabad kinyilvánítására. A szövegértelmezés folyamatában a lényeges összefüggéseket kell megismertetni a tanulókkal. Jól megválasztott szövegek által megértik, hogy van átvitt értelmű beszéd. Minden új szöveg lehetőséget nyújt, valamely irodalomelméleti fogalom kialakítására, elmélyítésére. A meglévő hangtani és mondattani ismeretket gyakorlás útján el kell mélyíteni, és új ismeretekkel bővíteni. Ezáltal a tanulók az év végére képesek lesznek nyelvhelyességi szempontból, rövid korrekt szövegek alkotására. A helyesírási tudnivalók megismerésére és elsajátítására minden alkalmat meg kell ragadni a tanórák, folyamán. Az írás -technika folyamatos gyakorlása útján tudjuk elérni az írás tempó gyorsulását. Az anyagrészek szoros kapcsolatban állnak, kiegészítik egymást, a következetes megoldásukkal a tanulók az év folyamán eleget tehetnek az elvárásoknak. 180

32 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 32 МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ II раз. А tantárgy célja az értelmes, kifejező beszédkészség, a beszédmegértés és a környezetnyelven folyó kommunkációs képességek fejlesztése, a tanulók magyar nyelvi tudásának továbbfejlesztése. -Beszédértés fejlesztése, hangfelismerés, olvasástanitás -Helyes artikuláció kialakitása -Magyar betük irása -Kommunikációs készségek fejlesztése Kezdő irás- és olvasástanitás Nyelvtanitás Irodalomismeret Kommunikáció tanitása Játék a képekkel, betűkkel ás szavakkal Mondatok alkotása Szó-és mondatláncok képzése Dramatizáció Versmondás és olvasás Asszociációs játékok Narráció Szótárkészités Didaktikai játékok 72

33 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 33 МАТЕМАТИКА II раз. Да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математички х знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичко г образовања и самообразов ања; као и допринесе развијању менталних способности, свестраном развитку личности ученика. Савладају сабирање и одузимање до 100 Савладају множење и дељење у оквиру 100 Умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ, количник Упознају употребу слова као ознаку за непознати број у најједноставнијим примерима сабирања и одузимања Умеју да решавају текстуалне задатке са једном и две рачунске операције, као и једначине са једном операцијом Схвате појам половине Уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и изломњених линија Уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; Упознају и примењују мере за дужину (m,dm,cm) и време (час, минут, дан, седмица, месец) Природни бројеви до 100 Геометријска тела и фигуре Мерење и мере Програм математике предвиђа да ученици поступно упознају бројеве природног низа и број нула; Издвајањем различитих колекција објеката врши се пребројавање и записивање бројева цифрама чиме се учи "аритметичка азбука" и истиче независност броја; Узастопно бројање наводи их на откривање законитости формирања низа бројева; После обраде операција сабирања и одузимања уводе се операције множења и дељења Ученици прво упознају својства операције, а затим објашњавање начина рачунања; операције се врше усмено Ученици најпре упознају облике геометријских тела. Затим најпростије геометријске фигуре: линије, тачку, дуж, па тек онда правоугаоник, квадрат, угао троугао, круг, права, раван, квадар,коцка 180

34 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 34 ЦИЉ - ЗАДАЦИ Формирање елементарних појмова из природних и друштвених наука; Подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним способностима; Подстицање уочавања узрочнопоследичних веза, појава и процеса на основу различитих параметара; Слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем-ситуација; Развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности за његово очување. СВЕТ ОКО НАС II раз. НАСТАВНИ Жива и нежива природа Где човек живи Људска делатност Кретање у простору и времену Програм предмета Свет око нас задржао је постојећи оквир, наставни план од 72 часа годишње или два часа недељно по разреду. Понуђени број часова је орјентациони водич кроз реализацију наведених садржаја програма у процесу наставе. Основна интеракција наставе предмета Свет око нас није само на усвајању програмских садржаја већ на подстицању развојних потенцијала детета. Наведени садржаји су усмерени на развој интелектуалних, психофизичких и социјално-афективних сфера личности детета. ОВА 72

35 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 35 ЛИКОВНА КУЛТУРА II раз. Подстицати и развијати учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократски м опредељење м друштва и карактером овог наставог предмета Развијање способности ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја, облика у природи; Развијање памћења, повезивање опажених информација што чини основу за увођење у визуелно мишљење; Стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; Стварати услове да ученици на сваком часу користе технике и средства ликовно визуелног изражавања; Развијати љубав према вредностима израженим у делима свих области уметности развијања способности за препознавање традиционалне и модерне уметности; стварање интересовања и потребе за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара; развијати моторичке способности ученика; развијати сензибилитет за лепо писање. Кретање облика у простору Дејство светлости на карактер облика (светлост) Амбијент сценски простор Лепо писање са калиграфијом Контраст Индивидуално коришћење различитих материјала за рад (паковање) Знаци и симболи Једнобојна композиција употребних предмета (клуаж) Замишљања Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем (везивање) Посматрањем, опажањем и уочавањем непоновњивости природе произаћи ће потрба за очувањем природе и симболичан израз карактеристичних елемената који ће означити природу ученика; Захтев прилагодити узрасту ученика (могућностима) чиме ће бити задовољен елементаран захтев за предвиђено време, до два часа, да ученик заврши свој рад; Водити разговор са ученицима како би сваки ученик, пре почетка рада, дошао до своје идеје, а на основу садржаја које се нуди; Ученик ће стварати сопствене идеје ; испољиће своју креативност Предвидети око 60% обраде новог градива и 40% вежбања. Утврдити идентификацију садржаја, ниво захтева за ученике; У процесу мотивисања водити разговор о предвиђеним садржајима чиме ће се остварити услови(ослањајући се на знање ученика стечена у другим областима) да сваки ученик пронађе своју тему за рад; Ученик треба да истражује, да се труди да реши проблем, а тиме буде креативан. 72

36 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 36 МУЗИЧКА КУЛТУРА II раз. Развијање интересовањ а, музичке осетљивости и креативност и; Оспособљава ње за разумевање могућности музичког изражавања Развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа Неговање способности извођења музике (певање, свирање) Стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука; Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима Упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа; Развијање критичког мишљења Упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности Извођење музике (певање, свирање, музичке игре) Слушање музике Стварање музике Хорско и оркестарско музицирање Настава музичке културе остварује се прожимањем следећих активности: Певање и свирање уз поступно усвајање и упознавање ритмичких структура, музичког писма и интонације Слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке културе; Активности у музичком стваралаштву Повезивањем музичких садржаја са садржајима осталих наставних предмета; 36

37 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 37 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ II раз. Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематски м моторичким активностим а, у повезаности са осталим васпитнообразовнимп одручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивно м, афективном, моторичком), развоју моторичких способности. Задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром Развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; Стварање претпоставки за правилно држање тела; јачање здравља и развијање хигијенских навика; Стројеве вежбе Вежбе обликовања Ходање, трчање Скакање, прескакање Бацање, хватање Дизање, ношење Вучење, гурање Пузање и пењање Вишење Вежбе реквизитима Вежбе на тлу акробатика Елементарне игре Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству наставних, ванчасовних и ваншколских организованих облика рада, као основне предпоставке за остваривање циља физичког васпитања. Програм физичког васпитања претпоставља да се кроз развијање физичких способности и дтицање мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају за задовољење индивидуалних потреба и склоности, у крајњем за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. 108 Ритмички народни плес

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр.: 72/09, 52/11 и 55/2013) и чланова 15. и 16. став 2, члана 24. став

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016-одлука

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 аутентично тумачење и 68/15) и члана

Részletesebben

ELLENŐRZŐK ÉS KRITÉRIUMTESZTEK IDŐPONTJAI 1. OSZTÁLY 2016/2017-ES TANÉV KÖRNYEZETÜNK MATEMATIKA

ELLENŐRZŐK ÉS KRITÉRIUMTESZTEK IDŐPONTJAI 1. OSZTÁLY 2016/2017-ES TANÉV KÖRNYEZETÜNK MATEMATIKA ELLENŐRZŐK ÉS EK IDŐPONTJAI 1. OSZTÁLY 2016/2017-ES TANÉV KÖRNYEZETÜNK OKTÓBER 9. 18. ELLENŐRZŐ DECEMBER 15. 30. MÁRCIUS 28. 55. ELLENŐRZŐ MÁJUS 34. 67. MATEMATIKA OKTÓBER 8. 36. ELLENŐRZŐ DECEMBER 16.

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр.: 72/09, 52/11 и 55/2013) и чланова 15. и 16. став 2, члана 24. став

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ ОШ Вук Караџић Доситејева 3 21400 Бачка Паланка Тел: 021/6041-244 Тел/факс: 021/6045-945 e-mail: sekretar@vukaros.edu.rs ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ На основу члана 57. став 1, тачка 2

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 31. 05. 2013. Саставни део броја 5. 2013. 05. 31. A 5. szám szerves része ОПШТИНА БЕЧЕЈ ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ БЕЧЕЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

ОСНОВНА ШКОЛА "ЂУРА ЈАКШИЋ" КОВИН ЈНА 34 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

ОСНОВНА ШКОЛА ЂУРА ЈАКШИЋ КОВИН ЈНА 34 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ОСНОВНА ШКОЛА "ЂУРА ЈАКШИЋ" КОВИН ЈНА 34 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ 1 e mail: osdjaksic@mts.rs sajt škole: www.os-djurajaksic.edu.rs tel/faks 013/741-081 tel 013/744-895 2 САДРЖАЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

Распоред писмених провера /2016 Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

Распоред писмених провера /2016 Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања Распоред писмених провера - 2015/2016 Распоред писмених задатака разред: 5а Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања Предмет/месеци српски језик 3. 1. 3. 4. 5. 4. 4. 1. Енглески језик 2.

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek билтен општине чока год. V I I б р о ј 5 9. с е п т емб а р 2 0 1 3. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 59. szám 2013. szeptember Нови ентеријер за најмлађе

Részletesebben

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április билтен општине чока год. IX број 78. април 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április Настављена санација водоводне мреже у Чоки Нове цеви

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál билтен општине чока год. VIII број 64. фебруар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 64. szám 2014. február Иницијатива Чоке, Кикинде и пет румунских општина

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 46, октобар 2011. vi. ÉVF. 46. SZÁM, 2011. Október www.coka.co.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

СТАТУТ. Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete. удружења грађана под називом. elnevezésű polgárok egyesülete

СТАТУТ. Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete. удружења грађана под називом. elnevezésű polgárok egyesülete У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (Службени гласник Републике Србије бр. 51/2009), на скупштини одржаној дана 31. маја 2011. године у Суботици усвојен је СТАТУТ удружења грађана под

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET Belgrád 013 április Tartalom:

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 48. децембар 2011. vi. ÉVF. 48. SZÁM, 2011. december www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem

Részletesebben

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012.

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Датум: 30. јун 2012. Дневни ред: према позивници

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 5. szám Topolya, június 10.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 5. szám Topolya, június 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXII 10. јун 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2010. június 10. Број 5. 10.06.2010. СТРАНА 374.

Részletesebben

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING Republika Srbija Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku Štrosmajerova 11., 24000 Subotica Szerb Köztársaság Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Strossmayer

Részletesebben

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le билтен општине чока год. IX број 84. октобар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 84. szám 2015. október Још 2.346 метара новог водовода Настављени радови

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson билтен општине чока год. VIII број 65. март 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 65. szám 2014. március Eredményes együttműködés Rendőrségi elismerés csóka

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson

Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson билтен општине чока год. IX број 80. јун 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 80. szám 2015. június Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson Új mentőautó a betegek

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május

w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május билтен општине чока год. VII број 55. мај 2013. w w w. c o k a. r s csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május На Фестивалу Банка Бачи у Чоки крчкао се овчији

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 47. новембар 2011. vi. ÉVF. 47. SZÁM, 2011. november www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

1. IKT AZ OKTATÁSBAN konferencia Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka 2014. április 12.

1. IKT AZ OKTATÁSBAN konferencia Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka 2014. április 12. 1 1. IKT AZ OKTATÁSBAN konferencia Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka 2014. április 12. IKT U OBRAZOVANJU 1. NAUČNA KONFERENCIJA Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ МАСТЕР РАД Развијање геометријских концепата у вишим разредима основне школе примери из јапанске праксе ментор: Професор др Милан Божић студент: Весна Тимотијевић,

Részletesebben

ЗБИРКА ПРИМЕРА ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ

ЗБИРКА ПРИМЕРА ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ ЗБИРКА ПРИМЕРА ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ Приредила Биљана Јањић Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ Издавач w Лектура и коректура Дизајн Тираж 45 Припрема и штампа ЗБИРКА ПРИМЕРА ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ Инклузивно

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидат: Габриела Лоди Наслов: Regionalitás és intertextualitás

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

Могућности очувања народних. 21. веку

Могућности очувања народних. 21. веку Nasle e u kulturi Могућности очувања народних традиција у 21. веку НАСЛЕЂЕ У КУЛТУРИ Могућности очувања народних традиција у 21. веку Свестрано образовање стицано током читавог људског века човеку омогућава

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

Százmillió beruházásokra Csóka község településeinek a fejlesztésére több mint 100 millió dinárt költ az önkormányzat

Százmillió beruházásokra Csóka község településeinek a fejlesztésére több mint 100 millió dinárt költ az önkormányzat билтен општине чока год. VIII број 70. август 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 70. szám 2014. augusztus Општина Чока велико градилиште У инфраструктуру

Részletesebben

Csóka és a szlovén Črenšovci elmélyülő kapcsolata A két község polgármestere szándéknyilatkozatot írt alá az együttműködésről

Csóka és a szlovén Črenšovci elmélyülő kapcsolata A két község polgármestere szándéknyilatkozatot írt alá az együttműködésről билтен општине чока год. IX број 77. март 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 77. szám 2015. március у Остојићеву, селу са најмногобројнијом заједницом

Részletesebben

Hidromek a minőségesebb szolgáltatásért A csókai kommunális vállalat új kombinált munkagépet kapott

Hidromek a minőségesebb szolgáltatásért A csókai kommunális vállalat új kombinált munkagépet kapott билтен општине чока год. IX број 75. јануар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 75. szám 2015. január Од Нове године организовано прикупљање кућног отпада

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 240 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2014. JÚNIUS 16. Z E N T A 70. SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 401-3/2014-II KELT: 2014.06.06-án ZENTA Az egyesületek munkaprogramjai

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

MATEMATIKA SZERB NYELVEN

MATEMATIKA SZERB NYELVEN Matematika szerb nyelven középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. május 8. MATEMATIKA SZERB NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Важне информације

Részletesebben

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku ÉVKÖNYV ISSN 2217-8198 ETO/UDC: 37(058) Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku University of Novi Sad Hungarian Language

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben