ОШ "Стеван Сремац" Сента. Топартска 20. Тел.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ОШ "Стеван Сремац" Сента. Топартска 20. Тел.:"

Átírás

1 Сента Топартска 20. Тел.:

2 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 2 Нa oснoву члaнa 57. ст. 1 тачка 2) Зaкoнa o oсновама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/2009), Шкoлски oдбoр Oсновне школе Стeвaн Срeмaц Сента нa сeдници кoja je oдржaнa дaнa године, дoнeo je Ш К О Л С К И П Р O Г Р A М ЗA ШКOЛСКУ 2010/2011. ГOДИНУ (од I - VIII разреда основне школе) М.П. Директор ОШ Стеван Сремац Сента Шароши Габриела Председник Школског одбора Стајић Викториjа

3 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 3 С А Д Р Ж А Ј: ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ... 3 ГЛАВНЕ СМЕРНИЦЕ ИЗРАДЕ ШКОЛСКОГ...4 Сврха, циљеви и задаци Школског програма... 5 Полазне основе рада... 5 Исходишта за израду Школског програма... 6 НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ ЗА ПРЕДМЕТЕ ПО РАЗРЕДИМА....7 Први разред....8 Други разред...26 Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОСНОВНОГ О И ВАСП. ЗА УЧЕНИКЕ ЛАКО МЕНТАЛНО ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред ПРАЂЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛСКОГ

4 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 4 ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ ОШ Стеван Сремац функционише као школа од године и обједињује пет основних школа, тзв. радних јединица, на нивоу целе општине Сента. Три школе се налазе у самом граду Сента са по три одељења од 1-8. разреда и школом за децу са посебним потребама од 1-8 разреда у оквиру једне од три школе. Остале две школе у оквиру Стеван Сремац налазе се у оближним селима Торњошу и Горњем Брегу. Школа у Торњошу има и два истурена комбинована одељења од 1-4 разреда у засеоцима Кевију и Богарашу. С обзиром на тако организовану школу деца од 1 до 4 разреда не путују. У градској средини деца се уписују у школе према територијалној припадности. Школа послује под називом Основна Школа Стеван Сремац са седиштем у Сенти улица Топартска 20. Тел.: Адреса електронске поште ( ): Директор: проф. Габриела Шароши Рад школе је организован у пет радних јединица: 1. Р.Ј. 11.новембар улица Максима Горког 1. Сента Тел.: Адреса електронске поште ( ): Педагошки руководилац: проф. Јањић Драгић Школа се налази на једној од главних и најпрометнијих улица у граду. Изграђена је год. и намењена за ученика. Настава се одвија на два наставна језика: на српском и мађарском наставном језику. 2. Р.Ј. Спомен школа улица Арпадова 83. Сента Тел.: Адреса електронске поште ( ): Педагошки руководилац: Јене Тари Школа се налази такође у једној од главних и прометних улица у Сенти. Изграђена је год. у спомен погинулим борцима Сенте у другом светском рату. На једној од фасада школе постављена је спомен плоча а школа је добила име у знак сећања на те борце. Школа поседује капацитете за ученика. Настава се изводи на српском и мађарском језику. 3. Р.Ј. Турзо Лајош улица Железничка 44. Сента Тел.: Адреса електронске поште ( ): Педагошки руководиоци: Ференц Тандари Школа је саграђења год. Зграда једноспратна, а након поправки учионица прошле године налази се у солидном стању. Поред редовне наставе у школи је организован и рад у специјалним одељењима за децу лако ментално ометеним у развоју од 1 до 8 разреда. Настава се у школи изводи на мађарском наставном језику.

5 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 5 4. Р.Ј. Чоконаи В. Михаљ улица Ј.Н.А. 37/а Горњи Брег Тел.: Адреса електронске поште ( ): Педагошки руководилац: проф. Пал Нађ Абоњи Школска зграда је изграђена год. и налази се у центру села поред цркве и задружног дома. Има четири учионице опште намене и две специјализоване. Фискултурно сала са помоћном зградом изграђена је касније год. 5. Р.Ј. Темеркењ Иштван улица Толди Миклоша 12. Торњош Тел.: Адреса електронске поште ( ): Кеви, Кошут Лајоша 6., тел.: Богараш, Маршала Тита 25., тел.: Педагошки руководиоци: Атила Перпауер и Ерика Тот Уђонка Настава се одвија у три школска објекта од којих се централни налази у Торњошу са редовним одељењима, а два измештена одељења налазе се у засеоцима у Кевију и Богарашу где се настава изводи у комбинованим одељењима од 1-4 разреда. О.Ш. Стеван Сремац руководи директор и шест помоћних директора радних јединица и као главни руководећи орган Школски одбор. Настава у Основној школи Стеван Сремац се одвија на српском и мађарском језику. ГЛАВНЕ СМЕРНИЦЕ ИЗРАДЕ ШКОЛСКОГ Школски програм ОШ "Стеван Сремац" из Сенте је основни радни документ који обухвата све садржаје, процесе и активност који су усмерени ка остваривању циљева од првог до осмог разреда обавезног образовања, а који су регулисани како на националном, тако и на школском нивoу. Основно образовањe и васпитањe се остварује на основу Школског програма, који прeдстaвљa кoнкрeтизaциjу циљeвa и зaдaтaкa oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa. Главни задатак Школског програма је да обезбеди остваривањe предвиђених наставних планова и програма а истовремено и потребу ученика, родитељa, школе и јединице локалне самоуправе. Због претходно наведених разлога Школски програм се изрaђуje нa oснoву мoгућнoсти, пoтрeбa и интeрeсa Рeпубликe и друштвeнe срeдинe у кojoj сe шкoлa нaлaзи.

6 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 6 СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ Сврха овог школског програма је омогућавање квалитетног образовања и васпитања, као и стицања потребних знања, вештина, ставова, навика и формирање система вредности који обезбеђује успешно сналажење у животу, уз поштовање својих и туђих потреба и интереса. Циљеви и задаци програма односе се на: развој интелектуалних капацитета и знања деце, подстицање и развој физичких и здравствених способности, оспособљавање за даље образовање и самостално учење развој система вредности који се заснива на општим социјалним и моралним начелима демократског, хуманог и толерантног друштва, развијање и неговање другарства, поштовања људских права и подстицање индивидуалне одговорности Циљ школског програма јесте да омогући учитељима, наставницима и професорима, базичне професионалне ослонце у планирању, реализацији и евалуацији целокупног школског живота од првог до осмог разреда обавезног образовања. ПOЛAЗНE OСНOВE РAДA Школски програм прeдстaвљa кoнкрeтизaциjу циљeвa и зaдaтaкa oснoвнoг oбрaзoвaњњa и вaспитaнњa и изрaђуje сe нa oснoву мoгућнoсти, пoтрeбa и интeрeсa Рeпубликe и друштвeнe срeдинe у кojoj сe шкoлa нaлaзи. Школски програм oбухвaтa пoдaткe o oргaнизaциjи и извoђeнњу oбрaзoвнo-васпитног рaдa, тj. нaстaвe и oстaлих oбликa нaстaвних aктивнoсти. Школски прoгрaм сaдржи обавезне, изборне и факултативне наставне предмете који су одређени наставним планом и програмом основног образовања и васпитањa са назначеним фондом часова (недељни и годишњи) за сваки од њих, и укупан фонд часова (недељни и годишњи) по разредима, тј. за сваки ниво и врсту образовањa. У oквиру Школског прoгрaмa ОШ Стeвaн Срeмaц у Сeнти дoнoси се наставн план и програм од првог до осмог разреда основног образовања, наставни план и програм за основно образовање одраслих од петог до осмог разреда и наставни план и програм за основно образовање ученике лако ментално ометене у развоју од првог до осмог разреда, са приложеним глобалним плановима за сваки предмет на сваком нивоу и врсту основног образовања. Oпшти зaдaци шкoлe утврђeни су oдгoвaрajућим зaкoнским прoписимa oбрaзoвнoвaспитнoм структурoм oснoвнe шкoлe и oпштим aктимa шкoлe. Oснoвe зa изрaду Школског програма у ОШ Стeвaн Сремац Сента за школску 2010/11.годину чине: Закон о основној школи ( Службени гласник РС, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 - одлука УСРС, 22/2002, 62/ др. закон, 64/ испр. др. закона, 101/ др. закон и 72/ др. закон), члан 76.Закона о основама система образованња и васпитанња ( Службени гласник РС, бр 72/2009), Правци даљег развоја основног васпитања и образовања, Извештај o oствaрeнoсти oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у Шкoлскoj 2007/08. гoдини, Службeни глaсник РС, бр. 4/90, 2/91, 13/93, 1/94, Прoсвeтни глaсник бр. 5/95. и 6/96, Прoсвeтни глaсник бр. 2/2000 и Службeни глaсник бр. 46/2001 и Стaтут шкoлe.

7 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 7 Пoлaзeћи oд Зaкoнa o оснoвнoj шкoли пoлaзнe oснoвe Прoгрaмa чинe: - друштвeнa и O-В функциja oснoвнe шкoлe, кaрaктeристикe oснoвнe шкoлe, структурa O-В дeлaтнoсти. - тeндeнциja oсaврeмeњивaњa нaстaвe и пoсeбни oблици извoђeнњa прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa. ИСХОДИШТА ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ Приликом израде Школског програма смо се ослонили на следеће документе и околности: Правилници Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања Правилник о изменама правилника о основном образовању и васпитању Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања. Правилник о допуни правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и васпитања Правилник о наставном плану и програму за пети разред основног образовања и васпитања Правилник о наставном плану и програму за шести разред основног образовања и васпитања Правилник о наставном плану и програму за седми разред основног образовања и васпитања Правилник о наставном плану и програму за осми разред основног образовања и васпитања Правилник о плану и програму образовно-васпитног рада за основно образовање и васпитање одраслих Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за ученике лако ментално ометене у развоју Закон о основној школи Закон о основама система образовања и васпитања Статут ОШ Стеван Сремац услови рада у школи образовне потребе ученика, родитеља и наставника потребе локалне заједнице

8 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 8 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ САДРЖАЈА ГЛОБАЛНИХ ПЛАНОВА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Сврха програма образовања - Квалитетно образовање и васпитање, које омугућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. - Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и понтенцијале, поштује друге особе и њихов индентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва. Циљеви и задаци програма образовања - Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима. - Подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика. - Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења. - Оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот. - Развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина. - Омугућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања. - Развијање свести о значају заштите и очувања природне и животне средине. - Усвајање и разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски урећеног, хуманог и толератног друштва. - Уважавање плурализма вредности и омугућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредностних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све. - Развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења мећу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост. - Поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски урећеном друштву. - Развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.

9 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 9 ПРЕДМЕТИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Ред. бр. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часова ПРВИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Српски језик Мађарски језик Српски као нематерњи језик Математика Свет око нас Природа и друштво Ликовна култура Музичка култура Физичко васпитање Енглески језик 2 72

10 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 10 Ред. бр. ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часова ПРВИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Верска настава Грађанско васпитање Народна традиција Чувари природе Лепо писање Матерњи језик са ел.нац.култ Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни, изборни и факултативни наставни предмети Ред. бр. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА Недељни фонд часова ПРВИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Редовна настава Допунска настава Додатни рад Развојна педагогија - - Ред. бр. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА Недељни фонд часова ПРВИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Час одељенског старешине Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности Екскурзија 1 3 дана годишње

11 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 11 СРПСКИ ЈЕЗИК I раз. Ученици треба да овладају основним законитостима српског језика на којем ће се усмено и писмено изражавати и разумеју одабрана књижевна дела. Развијање љубави према матерњем језику; основно описмењавање најмлађих ученика; поступно и систематизовано упознавање граматике и правописа; развијање смисла и способности за правилно усмено и писмено изражавање; увежбавање и усавршавање гласног и читање у себи. Почетно читање и писање Језик Књижевност Култура изражавања Трајање припрема за почетно читање и писање зависи од стања у одељењу; примена вежби у посматрању, слушању артикулације, моторици... увиђење у почетно читање и писање, усавршавање истог, симултано ће се реализовати и остали садржаји (језик, књижевност, лектира, читање и тумачење текста, језичка култура) ОВА 180

12 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 12 MАЂАРСКИ ЈЕЗИК I раз. Az anyanyelvi nevelés alapvető célja az értelmes, kifejező beszédtechnika, a beszédmegértés és a nyelvi kommunikáció fejlesztése, az olvasás és írás technkájának elsajátítása, a helyesírási készség megalapozása, a nyelvi tudás fejlesztése. A tanuló legyen képes: -az anyanyelvét használni és az elsajátitott nyelvi anyagot alkalmazni. -életkorának megfelelően a helyes, szabatos, önálló irásbeli és szóbeli szövegalkotásra. -részt venni az iskolai és a mindennapi kommunikációban -gondolatai és érzelmei kifejezésére -kezdetben tanári segitséggel, majd önállóan felismerni és kijavitani saját hibáit -életkorának megfelelő szöveg olvasására, megértésére és értelmezére -önálló könyvhasználatra -tudományos világkép kialakitására Kezdő olvasás és irástanitás Nyelv Irodalom Kifejezőkészség Kezdő olvasás és irástanitás szakasza a képolvasással kezdődik, felmérjük a tanulók betűismeretét, gyakoroltatjuk a hanganalizist-szintézist és a betűelemek vázolását. Az olvasási készség elsajátitása a betűtanulással párhuzamosan történik. A betűk megismerésével, az egy-és kéttagú szavak olvasásával a tanulók jussanak el a mondatok olvasásáig. A nyelvtan és helyesirás szorosan kapcsolódik az irástanitáshoz, megalapozása a következő gyakorlatok segitségével érhető el: másolás,szógyűjtés, kiegészités, csoportositás,hibakeresés, emlékezetből való irás, ellenőrzés-önellenőrzés, javitás. Az irodalomnál fontos szerepet foglal el az olvasás, a szövegértés és a szövegelemzés. A tanulók olvasását úgy kell irányitani, hogy átéljék az irodalmi alkotást, és fejezzék ki érzelmeiket. Kifejezőkészséget artikulációs gyakorlatokkal fejlesszük. 180

13 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 13 СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК I раз. Да ученици продукривно овладају српским језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе,да упознају елементе културе народа који говоре тим језиком и да се оспособе за дружење и зближавање са припадницим других националности. -да разумеју саговорника о темама из свакодневног живота. -да усвајају правилан изговор и интонацију при усменом излагању. -да се оспособе за разговор о темама из свакодневног живота. -да се развија интересовање и мотивација за учење српског језика и тако стекну већу комуникативну компетенцију и способност размишњаеа на њему. -да савладају бројеве до да савладају именовање предмета и бића из ближе околине. -да разумеју на слух императивне исказе. -да овладају основним правилима понашање : у продавници, на пијаци, у куповини... -оспособљавање да одговоре на питање и воде кратке дијалоге,и да постављају питања. 1. Обрада језичкох садржаја:дечаци и девојчице. 2. Обрада језичких садржаја: Школа. 3. Обрада језичких садржаја:учионица. 4. Обрада језичкох садржаја: Велики одмор. 5. Обрада језичких садржаја: Породица 6. Обрада језичких садржаја:заборављени прибор. 7. Обрада језичких садржаја : Суседи-комшије. 8. Обрада језичких садржаја:деда мраз(поздрављање и честитање) 9. Обрада језичких саджаја: Деда мраз у школи. 10. Обрада језичких садржаја :Једна породица. 11. Обрада језичких садржаја : Деца спремају собу. 12. Обрада језичких садржаја: Ана и лутка. 13. Обрада језичких садржаја:на путу до школе. 14. Обрада језичких садржаја : На послу,форме друштвеног опхођења,непосредно обраћање. 15. Обрада језичког садржаја:сеоба,делови куће,стана. 16. Обрада језичких садржаја:домаће животиње. 17. Обрада језичких садржаја:у дворишту,форме друштвеног опхођења. 18. Обрада језич.садрж.: Гозба. 19. Обрада јез.садр. : Саобрађајна средтсва у граду и на селу. 20. Обрада јези.садр.:дани у недељи. 21. Обрада јез.садр. : Воће,форме друштвеног опхођења,императивни искази. Методичкм приступом и избором тема блиске деци раног школског узраста,и актуелне на почетку школовања,учитељица треба да мотивише ученикеза учествовање у интеракцијамаи другим активностима које се одвијају на српском као нематерњем језику. Повезивањем тематике и активности са тематиком и активностима у дечјем вртићу деци се омогућује постепени прелаз са игровних активности на активности које су,мање или више,усмерене на свесно стицање комуникативних вештина на нематерњем језику. Игровне активности повећавају мотивацију децеза учествовање у процесу усвајања комуникативних вештина на српском језику. Радња и говор се прво синхронизује тј.показује то што казује. Деца се лакше укључују у вербалне интеракције на нематерњем језику мкада се не прибојавају да ће ако погреше учитељица исправити зато ће учитељ поновити дететов исказ језички коректно. Певање уз покрет и игру доноси најбоље резултате. Настава се повезује и са живитом и радом у школу уз помоћ очигледних средстава.пошто је у току процес описмењавањана матерњем језику,те околности се такође користе као тема интеракцијена српско језику као и са свим осталим предметима. 72

14 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 14 МАТЕМАТИКА I раз. Ученици треба да усвоје елементарна математичка знања и да се оспособе за примену истих у решавању задатака из животне праксе. Ученици треба да препознају, разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија; да науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100; да савладају сабирање до 100; да упознају метар, динар и пару. Предмети у простору и односи међу њима Линија и област Класификација предмета према својствима Природни бројеви до 100 Мерење и мере Програм ће се остваривати криз: формирање појма скупа, упознавање и прихватање бројева и операција са бројевима; формирање математичког језика; прожимање идеје функције кроз све програмске садржаје; решавање текстуалних задатака (повезивање математике и животних ситуација); опажајно усвајати геометријске појмове; практично мерење и усвајање мерних јединица 180

15 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 15 СВЕТ ОКО НАС I раз. Усвајањем знања, умења и вештина деца требају да развијају своје способности и истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање истих тих појмова; развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; оспособљавање за самостално учење и проналажење формација; стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење. Ја и други Жива и нежива природа Орјентација у простору и времену Култура живљења Полази се од несистематизованих искуствених сазнања детета и иде се ка општим, научно заснованим, систематизованим знањеима из области природе, друштва и културе; користиће се садржаји унутар предмета, као и оне на нивоу разреда уз примену мултидисциплинарног приступа при изградњи појмова; активности ученика (посматрање, описивање, експериментисање, истраживање, сакупљање, стварање, играње...) су пут за трансформацију представа и опажајно практичног мишљења у појмовно. 72

16 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 16 ЛИКОВНА КУЛТУРА I раз. Подстицање и развијање ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са карактеристиком наставе предмета Развијање способности ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја, облика у природи; развијања способности за препознавање традиционалне и модерне уметности; стварање интересовања и потребе за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара. Упознавање са степеном ликовног изражавања деце Облици и њихови квалитети Односи у видном пољу Временски и просторни видиви Светло и сенка Тактилност Изглед употребних предмета Одређени предмети као подстицај за рад Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем Естетска процена и изложба Програм ће се остваривати кроз. Упознавање са степеномликовног изражавања деце; константно опажање, праћење и бележење карактеристика и навика ученика при употреби ликовних материјала интервенције; прављење изложби. 36

17 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 17 ЧУВАРИ ПРИРОДЕ I раз. Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. Знати појам животне средине и њене елементе, Препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној средини; Стицање знања о појавама које угрожавају животну средину; Формирање навика и развијање одговорног односа према себи и животној средини. Животна средина - вода,ваздух,земљиште - творевине људског рада Природне појаве и промене у животној средини Загађење животне средине Заштита животне средине и заштита здравља Сврха изборног предмета Чувари природе је упознавање и разумевање појма животне средине, интердисциплинарног приступа у заштити са тежњом за њеним очувањем и унапређењем садашње и будуће генерације. Активности су креативне, истраживачког типа и развијају радозналост са елементима критичког и логичког мишљења. Наставник има слободу да реализацију наставних садржаја не везује за часовни систем па час може да буде у функцији програмских садржаја 36

18 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 18 МУЗИЧКА КУЛТУРА I раз. Развијање интересовања, оспособљављње за разумевање музичког изражавања и развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа. Оспособити ученике да певају по слуху, слушају вредна дела уметничке и народне музике, изводе музичке игре и свирају на дечијим музичким инструментима Певање и свирање по слуху Слушање музике Музичке игре Дечје стваралаштво Заједничко музицирање Програм се остварује међусобним прожимањем следећих музичких активности: певање и свирање (бројалице, дечје песме, игре са певањем) слушање музике и активности у музичком стваралаштву (смишљање малих ритмичких целина остварених говором, импровизација остварена рукама или ногама...) 36

19 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 19 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I раз. Подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика. Олакша разумевање различитих култура и традиција. Подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства. Разумевање говора, разумевање писаног текста, усмено изражавање,интеракција, писмено изражавање, функционално знање о језику. 1.Школски простор,активности излети. 2. Ја и моји другови 3. Породица и блиско окружење. 4. Празници 5. Мој дом 6. Исхрана 7. Одећа 8. Окружење 9. Годишња доба,месеци, дани, делови дана, основни појмови о земљи чији се језик учи. Уобличавање и поимање личних аутентичних доживљаја ученика кроз говор у групи и наставником, именовање предмета и ситуација и личности из непосредног и даљег окружења ученика. Вежбање писања и читања као и говора на релацији наставник ученик и ученик ученик. активности и договор о правилима којих треба да се придржавају учесници 2. Распоред седења (по могућству у круг) који омогућује свим учесницима размене да виде једни друге. 72

20 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 20 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ I раз. Разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаност са осталим васпитно образовним подручјима допринети интегралном развоју личности и моторичких способностима ученика. Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. Ходање и трчање Скакање и прескакање Бацање и хватање Вишење, упори, пењање Вежбе на тлу Вежбе упором рукама Вежбе равнотеже Вежбе реквизитима Ритмичке вежбе и народни плесови Програм се остварује кроз јединство наставних, ванчасовних и ваншколских организационих облика рад; и кроз следеће етапе: утврђивање стања, одређивање задатака за појединце и групе ученика, утврђивање средстава и метода за остваривање радних задатака, остваривање васпитних задатака, праћење и вредновање ефеката рада, оцењивање. 108

21 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 21 НАРОДНА ТРАДИЦИЈА I раз. Остваривати директно увођење ученика у активности ревитализације традиције, кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традиције око културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу. Усвајање елементарних знања о: 1. разлици између фолклорног и актуелног окружења кроз бајке, легенде, приче, игре, загонетке, успаванке, разбрајалице. 2. годишњем циклусу кроз: познавање градског и сеоског живота, основних сеоских радова, обичајнообредних радњи, општих празника. 1. Питај своју баку 2. Радови и празници 3. Зимски хлебови и пролећно биље Истраживањем и сакупљањем обавештења Кроз опис дечијих фолклорних игара штанпану збирку текстова обогаћује се сазнање ученика. Кроз израду предмета према моделу међу материјалним споменицима традицијске културе, развија се моторичка вештина. Кроз комбинацију плесова, легенди, предање, фолклорних прича остварити наставне садржаје. Кроз посету пекари и кући уочити разлику између некеда и сад. Сакупљати биљке и правити ђурђевданске и ивањске венчиће. 36

22 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 22 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ I раз. Сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика ОШ. Ученици треба да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања. Код ученика изграђивати сазнање, способности, вредности непосредне за формирање и аутономне, креативне, одговорне личности. Олакшавање процеса адаптације на школску средину. Подстицање развоја сазнања о себи. Подстицање социјалног сазнања. Проширивање умења за трешавање индивидуалних проблема. Подстицање групног рада. Развијање креативног изражавања Упознавање ученика са дечијим правима. Подстицање за активно учешће у животу школе. 1. Подстицање социјалне интеграције 2. Свест о личном идентитету 3. Изражавање осећања и преовладавање непријатних емотивних стања 4. Сарадња 5. Социјално сазнање 6. Комуникативне способности 7. Упознавање са дечијим правима 8. Евалуација Кроз игру помоћи ученицима да се ослободе и пробају различите видове изражавања и симболизације унутрашњих искустава, и истражити разна решења за проблеме са којима се суочавају. Уобличавање и поимање личних аутентичних доживљаја ученика, кроз размену у групи. Кроз интерактивне радионице, фокусиране на симболичком изражавању и размени у круг, даје се могућност ученицима да постану свесни својих унутрашњих доживљаја. 36

23 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 23 ВЕРСКА НАСТАВА- ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС I раз. Прихватање да је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе. Уочавање да се кроз слобони однос љубави према некоме или нечему, тај неко или нешто конкретизује, односно да постаје за нас јединствено непоновљиво. Уочавање да љубав човека према другим људима и природи даје непоновњиву вредност и постојање. Научити да је човек школа Божија. 1. Човек је икона Божја 2. Бог је заједница личности Оца Сина и заједница Светог Духа 3. Човек као биће заједнице 4. Бог је из љубави створио свет заједно са Сином и Светим Духом 5. Исус Христос је посредник између Бога и стваране природе 6. Црква је заједница људи и природе кроз Христа са Богом 7. Православна иконог. Показује свет и човека у заједници са Богом. Кроз приче и цртаже ученике припремати да схвате да је постојање израз заједнице односно да је личност заједница са другом личноишћу Наглашавати да биће са којим смо у заједници љубави, постаје извор нашег постојања као конкретне личности. 36

24 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 24 ВЕРСКА НАСТАВА- КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК I раз. Циљ наставе католичког веронаука је да дете упозна Бога Оца, његову љубав. Пружање целовитог религијског погледа на свет и живота. Да поштује родителје и свакога човека и схвате као Божији дар. Упозна Исуса Криста, онога кога нам је Отац послао као знак љубави. Развијање отворености и односа према Богу, као и отворености према другим личностима. Развијање тежње као одговорном обликовању заједничког живота са другим људима. Изграђивање спообности за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе. Изграђивање свести и уверења да свет и живот имају вечни смисао. Предавње: Формално излагање у коме се за дату тему презентују учесницима одређене информације и знања, повезују се идеје. Учесници индивидуално испуњавају задтак. Игра улога и драматизација. Учесници причају конкретна искуства која су повезана са темом. 1.Увод: Ми смо деца Божја и Небеска Оца нас воли 2.Бог нас тако воли да је Крист постао нас брат. 3.Да бисмо били Исусова браћа, морамо се волети међусобно и следити његову науку. 4.Узајамна љубав захтева да нaучимо одрицати и чинити добро другима 5.Молитва и богослужје су начини сусретања с оним што смо учили о Богу. 36

25 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 25 ЛЕПО ПИСАЊЕ I раз. Оспособљавање ученика за лепо писање и сензибилитет за препознавање писма упоредо са развојем моторичких способности, као и усвајање читког и уредног писања. -усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, усправних и положених линија. - развијање способности обједињавања линија у слова - развијање способности повезивања слова у речи и реченице - упућивање ученика у коришћење различитих подлога за писање -оспособљавање ученика за припремање материјала за писање - развијање моторичких способности у процесу лепог писања Писање Облици и њихови квалитети Односи у видном пољу Контраст Разне врсте знакова и симбола Трајање припрема за лепо писање зависи од стања у одељењу; примена вежби у посматрању, слушању артикулације, моторици... 36

26 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 26 МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ I раз. А tantárgy célja az értelmes, kifejező beszédkészség, a beszédmegértés és a környezetnyelven folyó kommunkációs képességek fejlesztése, a tanulók magyar nyelvi tudásának továbbfejlesztése. -Helyes kiejtés, hangsúly, hanglejtés elsajátitása -A tanulók sajátitsák el a társadalmi kapcsolatok közlésformáit (köszönés, bemutatkozás, bocsánatkérés ) -Szókincsbővités NYELVISMERET SZÓBELI KIFEJEZŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE Család Iskola Bemutatás Beszélgetés Magyarázat Szemléltetés Gyakorlás -Emlékezetfejlesztés-rövid szövegek reprodukálása (versszavalás) Barátaim és én Környezetem Természet 72

27 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 27 ПРЕДМЕТИ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Ред. бр. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часова ДРУГИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Српски језик Мађарски језик Српски као нематерњи језик Математика Свет око нас Природа и друштво Ликовна култура Музичка култура Физичко васпитање Енглески језик 2 72 Ред. бр. ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часова ДРУГИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Верска настава Грађанско васпитање Народна традиција Чувари природе Матерњи језик са ел.нац.култ. 2 72

28 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 28 Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни, изборни и факултативни наставни предмети Ред. бр. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА Недељни фонд часова ДРУГИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Редовна настава Допунска настава Додатни рад - - Ред. бр. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА Недељни фонд часова ДРУГИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова 1. Час одељенског старешине Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности Екскурзија 1 3 дана годишње

29 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 29 СРПСКИ ЈЕЗИК II раз. Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено или писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; Основно описмењавање најмлађих ученика на темељимљ ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; Поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; Увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи; Језик граматика и правопис Књижевност (читање и рад на тексту) - књижевни појмови Језичка култура (усмено изражавање и писмено изражавање) За усавршавање читања и писања користе се систематика вежбања: гласно читање протумаченог текста из читанке или шире лектире, уз аналитичку и критичку процену таквог читања: тихо читање текста и непосредно пре разговора о њему; читање по улогама. Учење другог писма, односно латинице, треба остварити у другом полугодишту другог разреда. Правопис се савлађује путем систематских вежбања елементарних и сложених које се организују често различитим облицима писмених вежби.језичку културу реализовати кроз основне облике усменог и писменог изражавања, препричавања и причања. 180

30 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 30 СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК II раз. Да ученици продукривно овладају српским језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе,да упознају елементе културе народа који говоре тим језиком и да се оспособе за дружење и зближавање са припадницим других националност и. -да разумеју саговорника о темама из свакодневног живота. -да усвајају правилан изговор и интонацију при усменом излагању. -да се оспособе за разговор о темама из свакодневног живота. -да се развија интересовање и мотивација за учење српског језика и тако стекну већу комуникативну компетенцију и способност размишњаеа на њему. -да савладају бројеве до да савладају именовање предмета и бића из ближе околине. -да разумеју на слух императивне исказе. -да овладају основним правилима понашање : у продавници, на пијаци, у куповини... - оспособљавање да одговоре на питање и воде кратке дијалоге,и да постављају питања. 1. Обрада језичкох садржаја:дечаци и девојчице. 2. Обрада језичких садржаја: Школа. 3. Обрада језичких садржаја:учионица. 4. Обрада језичкох садржаја: Велики одмор. 5. Обрада језичких садржаја: Породица 6. Обрада језичких садржаја:заборављени прибор. 7. Обрада језичких садржаја : Суседи-комшије. 8. Обрада језичких садржаја:деда мраз(поздрављање и честитање) 9. Обрада језичких саджаја: Деда мраз у школи. 10. Обрада језичких садржаја :Једна породица. 11. Обрада језичких садржаја : Деца спремају собу. 12. Обрада језичких садржаја: Ана и лутка. 13. Обрада језичких садржаја:на путу до школе. 14. Обрада језичких садржаја : На послу,форме друштвеног опхођења,непосредно обраћање. 15. Обрада језичког садржаја:сеоба,делови куће,стана. 16. Обрада језичких садржаја:домаће животиње. 17. Обрада језичких садржаја:у дворишту,форме друштвеног опхођења. 18. Обрада језич.садрж.: Гозба. 19. Обрада јез.садр. : Саобрађајна средтсва у граду и на селу. 20. Обрада јези.садр.:дани у недељи. 21. Обрада јез.садр. : Воће,форме друштвеног опхођења,императивни искази. Методичкм приступом и избором тема блиске деци раног школског узраста,и актуелне на почетку школовања,учитељица треба да мотивише ученикеза учествовање у интеракцијамаи другим активностима које се одвијају на српском као нематерњем језику. Повезивањем тематике и активности са тематиком и активностима у дечјем вртићу деци се омогућује постепени прелаз са игровних активности на активности које су,мање или више,усмерене на свесно стицање комуникативних вештина на нематерњем језику. Игровне активности повећавају мотивацију децеза учествовање у процесу усвајања комуникативних вештина на српском језику. Радња и говор се прво синхронизује тј.показује то што казује. Деца се лакше укључују у вербалне интеракције на нематерњем језику мкада се не прибојавају да ће ако погреше учитељица исправити зато ће учитељ поновити дететов исказ језички коректно. Певање уз покрет и игру доноси најбоље резултате. Настава се повезује и са живитом и радом у школу уз помоћ очигледних средстава.пошто је у току процес описмењавањана матерњем језику,те околности се такође користе као тема интеракцијена српско језику као и са свим осталим предметима. 72

31 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 31 МАЂАРСКИ ЈЕЗИК II раз. Аz anyanyelvi oktatás alapvető célja a tanulók nyelvi tudásának továbbfejleszté se. A második osztályban a magyar nyelv - tanítás célja, hogy a tanulók ismerjék és alkalmazzák az olvasás és írás elsajátított technikáját, és fejlesszék azt. Ugyanakkor cél az alapvető nyelvtani és helyesírási ismeretek elsajátítása és alkalmazása. Irodalmi szövegek feldolgozásával és megértésével új ismeretek és élmények szerzése. A magyar nyelv követelményein ek megfelelő rövid szövegek alkotása. - az értelmes, kifejező beszédtechnika fejlesztése, -beszéd és írásgyakorlatok a kifejezőkészség fejlesztésére - beszéd és olvasás közbeni helyes hangsúly, tempó és hangerő formálása, - a helyes hangos olvasás gyakorlása, a néma olvasás tökéletesítése, szövegmegértés céljából, - az irodalmi szövegek olvasására való motiválás - irodalomelméleti és szövegalkotási fogalmak megismerése és elsajátítása, alkalmazása, - a szöveg összetevőinekelemeinek megismerése, - a mondatnak, mint a legalapvetőbb nyelvtani fogalomnak a felismerése és megértése, - hangtani és szótani fogalmak megismerése a tantervi követelménnyel összhangban, - újabb helyesírási ismeretek megismerése és elsajátítása - az önálló szóbeli és írásbeli fogalmazó készség fejlesztése, 1. Nyelvtani és helyesírási ismeretek 2. Irodalom (lírai szövegek, epikai szövegek, drámai szövegek, ismeretterjesztő szövegek) 3. Írásbeli és szóbeli kifejezőkészség fejlesztése A szóbeli közlés minden tanórán megnyilvánuló tevékenység, ezért fontos a gondolatok, érzelmek, ötletek, vélemények egyszerű és érthető megfogalmazása és elmondása. A nyelvi kommunikációban nagy szerepe van az írásbeli kifejező készségnek, ezért a szókincsbővítő feladatoknak hangsúlyosan jelen kell lenniük minden órán. A tanulók nyelvi fejlődésének folyamatában fontos szerepet játszik az olvasás, szövegértés és a szövegértelmezés. Ezért sokat kell gyakoroltatni a szövegértő hangos és néma olvasást a tanulókkal. A szövegértő olvasás nagybani fejlődését elősegíti a szituációs olvasás. A szerepjátékokon keresztül lehetőséget biztosítunk a gyerekek kreativitásának a megnyilvánulására, érzelmeik szabad kinyilvánítására. A szövegértelmezés folyamatában a lényeges összefüggéseket kell megismertetni a tanulókkal. Jól megválasztott szövegek által megértik, hogy van átvitt értelmű beszéd. Minden új szöveg lehetőséget nyújt, valamely irodalomelméleti fogalom kialakítására, elmélyítésére. A meglévő hangtani és mondattani ismeretket gyakorlás útján el kell mélyíteni, és új ismeretekkel bővíteni. Ezáltal a tanulók az év végére képesek lesznek nyelvhelyességi szempontból, rövid korrekt szövegek alkotására. A helyesírási tudnivalók megismerésére és elsajátítására minden alkalmat meg kell ragadni a tanórák, folyamán. Az írás -technika folyamatos gyakorlása útján tudjuk elérni az írás tempó gyorsulását. Az anyagrészek szoros kapcsolatban állnak, kiegészítik egymást, a következetes megoldásukkal a tanulók az év folyamán eleget tehetnek az elvárásoknak. 180

32 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 32 МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ II раз. А tantárgy célja az értelmes, kifejező beszédkészség, a beszédmegértés és a környezetnyelven folyó kommunkációs képességek fejlesztése, a tanulók magyar nyelvi tudásának továbbfejlesztése. -Beszédértés fejlesztése, hangfelismerés, olvasástanitás -Helyes artikuláció kialakitása -Magyar betük irása -Kommunikációs készségek fejlesztése Kezdő irás- és olvasástanitás Nyelvtanitás Irodalomismeret Kommunikáció tanitása Játék a képekkel, betűkkel ás szavakkal Mondatok alkotása Szó-és mondatláncok képzése Dramatizáció Versmondás és olvasás Asszociációs játékok Narráció Szótárkészités Didaktikai játékok 72

33 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 33 МАТЕМАТИКА II раз. Да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математички х знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичко г образовања и самообразов ања; као и допринесе развијању менталних способности, свестраном развитку личности ученика. Савладају сабирање и одузимање до 100 Савладају множење и дељење у оквиру 100 Умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ, количник Упознају употребу слова као ознаку за непознати број у најједноставнијим примерима сабирања и одузимања Умеју да решавају текстуалне задатке са једном и две рачунске операције, као и једначине са једном операцијом Схвате појам половине Уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и изломњених линија Уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; Упознају и примењују мере за дужину (m,dm,cm) и време (час, минут, дан, седмица, месец) Природни бројеви до 100 Геометријска тела и фигуре Мерење и мере Програм математике предвиђа да ученици поступно упознају бројеве природног низа и број нула; Издвајањем различитих колекција објеката врши се пребројавање и записивање бројева цифрама чиме се учи "аритметичка азбука" и истиче независност броја; Узастопно бројање наводи их на откривање законитости формирања низа бројева; После обраде операција сабирања и одузимања уводе се операције множења и дељења Ученици прво упознају својства операције, а затим објашњавање начина рачунања; операције се врше усмено Ученици најпре упознају облике геометријских тела. Затим најпростије геометријске фигуре: линије, тачку, дуж, па тек онда правоугаоник, квадрат, угао троугао, круг, права, раван, квадар,коцка 180

34 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 34 ЦИЉ - ЗАДАЦИ Формирање елементарних појмова из природних и друштвених наука; Подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним способностима; Подстицање уочавања узрочнопоследичних веза, појава и процеса на основу различитих параметара; Слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем-ситуација; Развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности за његово очување. СВЕТ ОКО НАС II раз. НАСТАВНИ Жива и нежива природа Где човек живи Људска делатност Кретање у простору и времену Програм предмета Свет око нас задржао је постојећи оквир, наставни план од 72 часа годишње или два часа недељно по разреду. Понуђени број часова је орјентациони водич кроз реализацију наведених садржаја програма у процесу наставе. Основна интеракција наставе предмета Свет око нас није само на усвајању програмских садржаја већ на подстицању развојних потенцијала детета. Наведени садржаји су усмерени на развој интелектуалних, психофизичких и социјално-афективних сфера личности детета. ОВА 72

35 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 35 ЛИКОВНА КУЛТУРА II раз. Подстицати и развијати учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократски м опредељење м друштва и карактером овог наставог предмета Развијање способности ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја, облика у природи; Развијање памћења, повезивање опажених информација што чини основу за увођење у визуелно мишљење; Стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; Стварати услове да ученици на сваком часу користе технике и средства ликовно визуелног изражавања; Развијати љубав према вредностима израженим у делима свих области уметности развијања способности за препознавање традиционалне и модерне уметности; стварање интересовања и потребе за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара; развијати моторичке способности ученика; развијати сензибилитет за лепо писање. Кретање облика у простору Дејство светлости на карактер облика (светлост) Амбијент сценски простор Лепо писање са калиграфијом Контраст Индивидуално коришћење различитих материјала за рад (паковање) Знаци и симболи Једнобојна композиција употребних предмета (клуаж) Замишљања Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем (везивање) Посматрањем, опажањем и уочавањем непоновњивости природе произаћи ће потрба за очувањем природе и симболичан израз карактеристичних елемената који ће означити природу ученика; Захтев прилагодити узрасту ученика (могућностима) чиме ће бити задовољен елементаран захтев за предвиђено време, до два часа, да ученик заврши свој рад; Водити разговор са ученицима како би сваки ученик, пре почетка рада, дошао до своје идеје, а на основу садржаја које се нуди; Ученик ће стварати сопствене идеје ; испољиће своју креативност Предвидети око 60% обраде новог градива и 40% вежбања. Утврдити идентификацију садржаја, ниво захтева за ученике; У процесу мотивисања водити разговор о предвиђеним садржајима чиме ће се остварити услови(ослањајући се на знање ученика стечена у другим областима) да сваки ученик пронађе своју тему за рад; Ученик треба да истражује, да се труди да реши проблем, а тиме буде креативан. 72

36 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 36 МУЗИЧКА КУЛТУРА II раз. Развијање интересовањ а, музичке осетљивости и креативност и; Оспособљава ње за разумевање могућности музичког изражавања Развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа Неговање способности извођења музике (певање, свирање) Стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука; Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима Упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа; Развијање критичког мишљења Упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности Извођење музике (певање, свирање, музичке игре) Слушање музике Стварање музике Хорско и оркестарско музицирање Настава музичке културе остварује се прожимањем следећих активности: Певање и свирање уз поступно усвајање и упознавање ритмичких структура, музичког писма и интонације Слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке културе; Активности у музичком стваралаштву Повезивањем музичких садржаја са садржајима осталих наставних предмета; 36

37 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе 37 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ II раз. Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематски м моторичким активностим а, у повезаности са осталим васпитнообразовнимп одручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивно м, афективном, моторичком), развоју моторичких способности. Задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром Развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; Стварање претпоставки за правилно држање тела; јачање здравља и развијање хигијенских навика; Стројеве вежбе Вежбе обликовања Ходање, трчање Скакање, прескакање Бацање, хватање Дизање, ношење Вучење, гурање Пузање и пењање Вишење Вежбе реквизитима Вежбе на тлу акробатика Елементарне игре Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству наставних, ванчасовних и ваншколских организованих облика рада, као основне предпоставке за остваривање циља физичког васпитања. Програм физичког васпитања претпоставља да се кроз развијање физичких способности и дтицање мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају за задовољење индивидуалних потреба и склоности, у крајњем за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. 108 Ритмички народни плес