TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA"

Átírás

1 TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET

2 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének elősegítése, a rend biztosítása érdekében az ezzel összefüggő tevékenységet a következők szerint szabályozza. A szabályzat jogszabályi alapja évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről A szabályzat végrehajtásában és végrehajtatásában a Debreceni Intézményműködtető Központ és a Központ telephelyein működő intézmények vezetői együttműködnek, annak érdekében, hogy az Önkormányzat és a Klébelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött Térítésmentes használatba adásról szóló szerződések 12. és 15. pontjaiban foglaltakat maradéktalanul betartsák és betartassák, az önkormányzati és állami vagyont a legjobb tudásuk szerint megőrizzék. A Központ telephelyein működő oktatási intézmények jelen szabályzatot aláírásukkal elfogadják (4.sz.melléklet), és azt magukra, illetve a hozzájuk tartozó alkalmazottakra és tanulókra nézve kötelezőnek ismerik el. A szabályzatban alkalmazott fogalmak értelmezése: intézmény: a Központ telephelyein működő oktatási, nevelési intézmények intézményvezető: a Központ telephelyein működő oktatási, nevelési intézmények vezetője. telephelyi felelős/megbízott: a telephelyeken kapcsolattartói feladatot ellátó, a Központ alkalmazásában álló munkavállalók. igazgató: a Debreceni Intézményműködtető Központ vezetője 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA A szabályzat területi és személyi hatálya kiterjed: a Központ valamennyi létesítményére, helyiségére, telephelyeire, a Központ közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló dolgozóira, más gazdálkodó egység dolgozójára, amennyiben a Központ létesítményeiben, területén megbízás, vállalkozás vagy egyéb szerződés alapján munkát vagy azzal összefüggő tevékenységet végez, illetve az adott telephely szakmai szolgáltatását és egyéb szolgáltatását (pl. bérbeadás) igénybevevők, a Központ telephelyein lévő összes tanulóra, szülőre, ellátottra, a telephelyen oktatási tevékenységet végző munkavállalókra, 2

3 A működési rend biztosításának célja, alapvető feladata A telephely rendeltetésszerű működésének biztosítása A telephelyeken lévő vagyont károsító cselekmények megelőzése, az ilyen cselekmények folytatásának megakadályozása, illetve azok felderítése. A Központ működési területein a személyi tulajdon védelmének elősegítése. Veszélyes anyagok (tűz, robbanásveszélyes, sugárzó, mérgező) biztonságos szállításának, tárolásának, felhasználásának ellenőrzése. A Központ létesítményei, anyagai, eszközei felügyeletének, őrzésének megszervezése, épületek és egyéb tároló helyiségek biztonságának elősegítése. A pénzszállításra, a pénzőrzés, pénzkezelésre vonatkozó előírások érvényre juttatása, a szállítások és az őrzések megszervezése. A Központ működési területén a személy-, és egyéb forgalom szabályainak kialakítása, betartásának ellenőrzése. Az állam és szolgálati titok védelmére, a hírközlő berendezések, a sokszorosító gépek, a számítógépek, és az iratok kezelésére - védelmére vonatkozó szabályok érvényesítésének elősegítése és ellenőrzése. Esemény-, rendkívüli esemény esetén azonnali intézkedések megtétele, a helyszín és a rend biztosítása. A munkafegyelem érvényesítésének elősegítése. A bekövetkezett káresetek, események okainak kivizsgálása, a megelőzés érdekében a szükséges intézkedések megtétele. Az önkormányzat tulajdonát képező és feleslegessé vált anyagok, eszközök értékesítésének, megsemmisítésének ellenőrzése. 2. A MŰKÖDÉSI REND BIZTOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS IGAZGATÓI FELADAT, HATÁSKÖR Az igazgató vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik: a vagyonvédelemmel kapcsolatos szabályok betartásáról, a Központ és telephelyei rendjének biztosításával kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásáról, rendelkezések, intézkedések meghozataláról a rend biztosítása érdekében, az intézkedések végrehajtására vonatkozó beszámoltatásról, az önkormányzati és/vagy állami vagyont szándékosan vagy gondatlanságból károsítókkal szembeni kártérítési kötelezettség érvényesítéséről, a rend biztosítására irányuló tevékenység irányításáról és ellenőrzéséről, a vagyon védelmének megszervezéséről, a vagyonvédelmet biztosító jogszabályok betartásáról, betartatásáról, az ezekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátásáról, a rend biztosításához és a vagyonvédelemhez szükséges anyagi kiadások fedezetéről, 3. A MŰKÖDÉSI REND BIZTOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK Az intézményvezetők az általuk irányított intézmény működési telephelyén, a munkaterületeken kötelesek: 3

4 a vagyonvédelemmel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket, a belső szabályzatok előírásait, az e tárgykörbe tartozó utasításokat megtartani és megtartatni, a hivatkozott rendelkezések megtartását folyamatosan ellenőrizni, a telephelyek rendjének és biztonságának megteremtésében, a munkafegyelem megszilárdításában közreműködni, ennek keretében a kulcskiadás rendjéről, az 1.sz.mellékletben foglalt módon információt szolgáltatni. az önkormányzati és/vagy állami tulajdont szándékosan vagy gondatlanul károsítókkal szemben a cselekmény jellegétől és súlyától függően büntető, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési eljárást lefolytatni az oktatási tevékenységet ellátó munkavállalókkal, valamint a tanulókkal szemben. a titokvédelemre, a számítógépes adatvédelemre, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat megtartani és megtartatni, illetve az előírások megtartását rendszeres ellenőrizni, az irányításuk alatt dolgozók munkaköri leírásában vagyonvédelemmel kapcsolatos konkrét munkaköri feladatokat is meghatározni, információt szolgáltatni a tanulók épületből történő távozásának rendjéről, az ésszerű és takarékos gazdálkodás feltételeit megteremteni, a telephelyi önkortmányzati és/vagy állami tulajdont, fenyegető veszélyt, kárt elhárítani, enyhíteni, illetve hatáskörüket meghaladó esetben közvetlen felettesüket haladéktalanul értesíteni, rendkívüli esemény észlelésekor kárenyhítő, életmentő intézkedéseket tenni, az eseményről közvetlen felettesét haladéktalanul tájékoztatni, alkoholos befolyásoltságra, illetve kábítószer fogyasztására utaló gyanú esetén köteles a Szabályzat rendelkezései szerint eljárni. A működési rend biztosításáért felelős/megbízott az általuk felügyelt telephelyen, munkaterületen kötelesek: a vagyonvédelemmel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket, a belső szabályzatok előírásait, az e tárgykörbe tartozó utasításokat megtartani és megtartatni, a hivatkozott rendelkezések megtartását folyamatosan ellenőrizni, a telephelyek rendjének és biztonságának megteremtésében, a munkafegyelem megszilárdításában közreműködni, az önkormányzati és/vagy állami tulajdont szándékosan vagy gondatlanul károsítókkal szemben a cselekmény jellegétől és súlyától függően büntető, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési eljárást kezdeményezni, a személyi tulajdon védelmét elősegíteni, - a nyílászáró szerkezetek, zárszerkezetek, a betörésvédelmi célokat szolgáló mechanikus vagy elektromos eszközök működőképességét folyamatosan ellenőrizni, illetve ellenőriztetni, a titokvédelemre, a számítógépes adatvédelemre, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat megtartani és megtartatni, illetve az előírások megtartását rendszeres ellenőrizni, az ésszerű és takarékos gazdálkodás feltételeit megteremteni, az önkormányzati és/vagy állami tulajdont, fenyegető veszélyt, kárt elhárítani, enyhíteni, illetve hatáskörüket meghaladó esetben közvetlen felettesüket haladéktalanul értesíteni, rendkívüli esemény észlelésekor kárenyhítő, életmentő intézkedéseket tenni, az eseményről hivatali felettesét haladéktalanul tájékoztatni, alkoholos befolyásoltságra, illetve kábítószer fogyasztására utaló gyanú esetén köteles a Szabályzat rendelkezései szerint eljárni. 4

5 A dolgozók kötelezettségei A telephelyen dolgozó, a Központ és az intézmény valamennyi alkalmazott köteles: a Szabályzatban foglaltakat megismerni és betartani, az anyagi és szellemi erőforrások hatékony felhasználását tevékenységével elősegíteni, a munka szervezettségét javítani, a munka és gazdálkodási fegyelmet betartani, valamint a biztonságos és egészséges munkakörülmények megteremtésében részt venni, és annak szabályait megtartani, rendkívüli esemény, vagy kár esetén az élet és balesetveszély elhárításában, a kár megelőzésében, illetve enyhítésében részt venni, a dolgozó köteles közvetlen felettesét tájékoztatni, ha hitelt érdemlően tudomására jut, hogy az intézményi, vagy személyi tulajdont veszély fenyegeti, illetve azt bűn-, vagy más egyéb cselekmény következtében kár érte. 4. KONKRÉT FELADATOK A portszolgálat teljesítésére vonatkozó szabályok A portaszolgálatokat írásos utasítással kell ellátni. Az utasításnak részletesen tartalmaznia kell: - a szolgálati feladatokat és előírásokat, - a rendelkezésre bocsátott dokumentumok, szabályzatok, utasítások jegyzékét, - a kezelésére bízott eszközök listáját, és használatuk módját, - a használt technikai biztonságtechnikai és távközlési eszközöket és használatuk módját, - a szolgálat által rendes vagy rendkívüli esetben kezelt közműelzárók helyét (víz, villany, gáz, fűtéslezárók) és nyitás zárásuk módját - a karbantartó szerelők/ takarítók elérhetőségét - a rendkívüli esetben intézkedésre jogosult és értesítendő személyek és hatósági szervek pontos megjelölését és elérhetőségüket, - tűzrendészeti, vagyonvédelmi, munkavédelmi feladataikat, - az ellenőrzésre jogosultak és azonosításuk módjának adatait. A portaszolgálatok rendészeti feladatai, kötelezettségei Közreműködik a vagyonvédelmi feladatok szabályzatszerű végrehajtásában, a tulajdon elleni bűncselekmények vagy szabálysértések megakadályozásában. Gondoskodik a rábízott kulcsok kiadásáról, visszavételéről, megőrzéséről, erről a Központ által kiadott nyilvántartást vezeti (kulcsot kiadni csak az 1.sz.mellékletben leadott névjegyzékben szereplő személyeknek lehet). Figyelemmel kíséri a személyforgalmat, eligazítási, felvilágosítási segítséget nyújt, (gyanús, ittas személyt nem engedhet be az intézmény területére). az intézményvezetők által az intézmény Házirendjében szabályozott módon a tanulók épületet történő elhagyását ellenőrzi. Részt vesz az épületek, helyiségek őrzésbiztonsági feladatai megoldásában. Ellenőrzi a helyiségek zártságát, a villanyok lekapcsolását. 5

6 Munkanapokon, munkakezdéskor köteles tájékoztatni a telephely kapcsolattartóját a megtörtént eseményekről (csőrepedés, elektromos zárlat, kulcselvesztés, stb.). Rendkívüli esemény (tűz, robbanás, bombariadó) esetén értesítési, kárenyhítési kötelességét teljesíti. A portán csak a beosztott dolgozók tartózkodhatnak munkatevékenységük végzésével összefüggésben. A rendszeresített távközlési eszközöket kizárólag csak riasztási célból használhatják, magán-és egyéb beszélgetést nem folyathatnak. A portások feladatát és jogait a munkaköri leírásuk tartalmazza. Minden, a portaszolgálat teljesítésével összefüggő tényt, eseményt a Központ által kiadott Eseménynaplóban köteles rögzíteni. Az eseménynaplóban azt is köteles rögzíteni, ha semmilyen rendkívüli esemény nem történt. Kulcskezelés rendje A telephelyek helyiségeit munkaidő befejezése után be kell zárni. Minden kulcsból a szükséges példányszámon felül egy plusz példányt kell tartani, melyet a portán zárható dobozban (ún. tűzszekrényben) kell elhelyezni. A tűzszekrényre vonatkozó előírások a Tűzvédelmi Szabályzatban találhatók. Telephelyenként névjegyzéket kell összeállítani arról, hogy az adott telephelyhez tartozó helyiségek kulcsait ki veheti át (1.sz.melléklet), a kulcskezelési rendben foglaltakat, pedig folyamatosan ellenőrizni kell. A névjegyzéket a portán kell elhelyezni. A személycseréből adódó változásokat a névjegyzékben azonnal át kell vezetni. A telephelyeken a portaszolgálat kulcsnyilvántartást vezet, melyben a kulcs átvevőjének neve, a ki és visszaadás időpontja és aláírása szerepel. A névjegyzékben szereplőkön kívül kulcs másnak nem adható ki. A tartalék kulcs csak rendkívüli esetben használható (tűz, robbanás, stb.). Az irodákhoz, közös helyiségekhez saját kulccsal csak az intézményvezetők és a kapcsolattartók által meghatározott munkavállalók rendelkezhetnek. Kulcsmásolás, zárcsere Az intézmény telephelyein a zárcserét karbantartók végzik. Kulcscsere esetén a tűzszekrényben elhelyezett kulcsot is ki kell cserélni az újjal. Elveszett kulcs, illetve elveszett kulcs miatti zárcsere esetén a zárcsere és a kulcs másolási költsége a kulcs elvesztéséért felelős személyt terheli. Káresetekkel kapcsolatos eljárás A telephelyek vonatkozásában kárnak minősül a lopás, sikkasztás, csalás, gépkocsi kár, tűz, villámcsapás, viharkár, bármely berendezési tárgy illetve eszköz megrongálódása. Valamennyi dolgozó kötelessége, hogy azonnal jelentse a felelős vezetőjének az előbb meghatározott károk bekövetkezését, vagy erre irányuló elkövetést, illetve, ha a károkozás előkészülete hitelt érdemlően tudomására jut. Káresemény bekövetkezését követően az intézményvezetőnek valamint a kapcsolattartónak haladéktalanul tisztáznia kell a káresetre vonatkozó tényállást, az elkövetők személyét, az elkövetés körülményeit. Amennyiben tanulói károkozás történt, a jegyzőkönyvet fel kell 6

7 venni, a kártérítés érvényesítése érdekében. Szükség esetén biztosítani kell a helyszínt, a különböző nyomozati cselekmények elvégzése céljából. Amennyiben a kárt okozó cselekményt ismeretlen személy követte el és feljelentési kötelezettség áll fenn, vagy annak megtétele egyébként indokolt, a rendőrségi szervet az eljáró kapcsolattartónak, illetve a károsult intézmény vezetőjének kell értesíteni. A szükséges belső vizsgálatot úgy kell lefolytatni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy az önkormányzati és/vagy állami, illetve személyi tulajdon megsértése tárgyában eljáró felelősségre vonási jogkört gyakorló a szükséges határozatot meghozhassa. Rendőrségi írásos feljelentést kell tenni az önkormányzati és/vagy állami tulajdon kárára elkövetett vagyon elleni bűncselekmények (lopás, szándékos rongálás) esetén. A rendőrségi feljelentés megtételére a Központ igazgatója jogosult. A dolgozók, tanulók, személyi tulajdonában keletkező károk esetén a károsult illetve képviselője jogosult a feljelentés megtételére. Feljelentési kötelezettség Feljelentést kell tenni az alábbiak esetén elsősorban: - Vagyon elleni bűncselekmények, (lopás, rablás, sikkasztás, rongálás, hanyag kezelés, hűtlen kezelés). - Életelleni bűncselekmények, (emberölés, testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, nemi erkölcs elleni bűncselekmények). - Garázdaság, rendbontás, vesztegetés, közokirat hamisítás. - Közveszéllyel fenyegetés (bombariadó) esetén. Amennyiben bármely vezető vagy munkavállaló a tulajdont károsító rendkívüli eseményről, vagy más bűncselekményről tudomást szerez, azt a Központ igazgatójának jeleznie kell. Az eseményről, cselekményről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: - az elkövető nevét, személyi adatait, - az esemény, cselekmény leírását, - az okozott kár nagyságát, - a bizonyítékokat, a tanúk nevét, adatait. Kisebb jelentőségű, a tulajdont károsító kár esetén, ha az feljelentést nem igényel, illetve ha a törvény az elkövetést nem rendeli büntetni, valamint a bűncselekmény/szabálysértés jellegére tekintettel a felelős vezetők felelősségre vonást kezdeményezhetnek az intézmény vezetőjénél vagy a Központ igazgatójánál. Anyag, eszköz, áru és személyforgalom Az intézmények területén a kifelé irányuló anyag, eszköz és áruforgalom lebonyolításának céljára a portát kell igénybe venni. 7

8 Az érkező, illetve a távozó járművek vezetői és a kézikocsis, vagy kézben szállítók a rakományról kötelesek bizonylatot, szállítólevelet, rakomány listát bemutatni a portaszolgálat részére. A bemutatott bizonylat alapján a rakományt ellenőrizni kell. Az ellenőrzés alkalmával felmerült gyanús körülmény esetén az intézményvezetőt vagy a Központ felelős munkatársát a helyszínre kell hívni, aki jogosult a rakományt visszatartani a teljes átvizsgálása céljából. A személyforgalom lebonyolítására csak az arra kijelölt bejárat vehető igénybe. A portai szolgálat dolgozója, vagy az azzal megbízott személy egyes esetekben jogosult a személyazonossági igazolvány alapján ellenőrzést végezni. A személyazonosság nem kellő igazolása esetén a belépés megakadályozható. A telephelyeken való tartózkodás rendje A telephelyeken munkanapokon, hétvégén, vagy munkaszüneti napokon meghatározott nyitvatartási idő alatt lehet benn tartózkodni. A telephelyek nyitvatartásának meghatározása a Központ feladata. Az egyes telephelyek nyitvatartását a 2.sz.melléklet tartalmazza. A nyitvatartást úgy kell meghatározni, hogy az a telephelyen folyó oktatási tevékenységet ne gátolja, valamint a szabad kapacitás kihasználására vonatkozó bérbeadási tevékenységet biztosítsa. A meghatározott nyitva tartás módosítása írásban történt. Erről a portaszolgálatot értesíteni kell. Az intézmények vezetői, a helyettesek, a Központ vezetői, valamint az ellenőrzésre jogosultak a telephelyekre bármikor beléphetnek. A telephelyekre a tűzvédelmi, munkavédelmi felelősök és megbízottak ellenőrzés céljából bármikor beléphetnek. Külön engedély nélkül, az intézmények területére az épületekben munkaidőn kívül munkavégzés céljából az intézményi karbantartási csoport dolgozói beléphetnek. Ennek érdekében a teljes műszakbeosztást naprakész állapotban a portaszolgálat rendelkezésére kell bocsátani, csak aki ezen szerepel, az léphet be az épületbe. Személyek és csomagok ellenőrzése Az intézményvezető és helyettesei, a Központ felelős vezetője elrendelheti a személyek és csomagok soron kívüli ellenőrzését, de azt csak a felszólított személy együttműködésével valósíthatja meg, az ellenőrzés nem sértheti az illető személyiségi jogait. Az együttműködés megtagadása esetén értesíteni kell a Rendőrséget. Abban az esetben, ha olyan tárgyat találnak a távozni szándékozó személynél, melynek eredete hitelt érdemlően nem bizonyítható, azt vissza kell tartani és szakszerű biztonságos megőrzéséről gondoskodni kell. Amennyiben önkormányzati és/vagy állami tulajdont képező vagyontárgyat vagy anyagot találnak a távozónál, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vezetőt. Gépjárműforgalom, parkolási rend 8

9 Az intézményekben, ha biztosított a lehetőség gépjárművek parkolására, az csak engedély alapján vehető igénybe, munkaidőben. Az engedély kiadására a Központ jogosult. A kiadott engedélyeken fel kell tüntetni, hogy a Központ a parkoló gépjárművekben keletkezett kárért nem vállal felelősséget. Az intézmények területén belül megengedett maximális sebesség 10 km/óra. A parkolóhelyek kialakítása során az alábbiakra kell különösen figyelmet fordítani: - a tűzoltósági felvonulási területek, - veszélyességi övezetek, - földalatti és föld feletti tűzcsapok, egyéb főelzárók gáz, víz, elektromos kapcsolószekrények szabadon hagyása, - vészkijáratok, illetve kapuk eltorlaszolásának, menekülési útvonal leszűkítésének tilalma, - az épületek, építmények és a parkoló gépkocsik között betartandó biztonsági távolságok megtartása, - a parkolási terület helyi sajátosságai. A gépjárműforgalom általános esetben csak az adott terület főbejáratain keresztül portaszolgálat ellenőrzése, illetve felügyelete mellett történhet. A ki és beszállítások jogosultságát a szállítólevelek, vagy más bizonylatok alapján ellenőrizni kell. A telephelyekre azon gépjárművek hajthatnak be, melyek állandó vagy ideiglenes behajtási engedéllyel rendelkeznek. A telephelyek területén parkolni csak a parkolási engedély birtokában lehet. A parkolási engedélyeket a gépkocsikban jól látható helyen kell elhelyezni. Azon gépjárművek, melyek ezen engedéllyel nem rendelkeznek, nem hajthatnak be a telephelyek területére, és ott nem tartózkodhatnak. A gépkocsik parkolása csak a kijelölt helyeken engedélyezett. Azon gépjárműveket, melyek többszöri, ismételt figyelmeztetések ellenére is tilos helyen parkolnak a tulajdonos költségére a rendőrséggel kell elszállítatni. A behajtásra és parkolásra vonatkozó engedélyeket a portaszolgálat ellenőrzi, amennyiben lehetőség van rá, behajtáskor, egyéb esetekben a szolgálat időtartama alatt. Lezárt helyiség felnyitása Lezárt helyiség felnyitására csak az intézményvezető vagy a Központ felelős vezetője, indoklás megjelölésével adhat utasítást. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor, halaszthatatlan esetben az intézményvezető, felelős Központi alkalmazott, vagy a rendkívüli esemény elhárítására érkezett hatóság (tűzoltóság, rendőrség, katasztrófavédelem) képviselője adhat utasítást. A lezárt helyiség nyitása történhet a portaszolgálatnál leadott pótkulcs használatával, vagy roncsolásos módon. Roncsolásos ajtónyitás esetén a helyreállításról illetve helyreállításig a helyiség őrzéséről/felügyeletéről gondoskodni szükséges. Erről az utasítás kiadóját tájékoztatni kell. Lezárt helyiség régi vagy cserélt kulcsát zárt borítékban két személy által aláírva kell a tároló helyen elhelyezni. 9

10 A lezárt helyiség felnyitása rendkívüli esetet kivéve csak bizottság jelenlétében lehetséges. A bizottság tagjai: az illetekes vezető és két tanú. Amennyiben a helyiség nyitásakor erőszakos behatolás nyomát észlelik, a helyszín érintetlenül hagyása mellett jelenteni kell a Központ felelős munkatársának. A felnyitás indokáról, tapasztalatairól, a nyitás és zárás időpontjáról, módjáról, a helyiségből kivett vagy betett anyagokról és eszközökről 3 példányos jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt a bizottság tagjainak alá kell írni. A jegyzőkönyv egy példányát a Központ felelős munkatársa, másikat az érintett intézmény vezetője, harmadikat a helyiség használója vagy felelőse kapja. Rendkívüli esetben bizottság összehívása nem szükséges. A helyiséget a karbantartó nyitja fel egy tanú jelenlétében. A felnyitásról az illetékes vezetőt értesíteni kell. Az intézményvezető és helyettesei irodáját, pénztárat, a térítési díj befizetésre használt helyiséget, az adat, és titokvédelmi szempontból fontos helyiségeket csak rendkívüli esetben szabad felnyitni. Hirdetmények elhelyezése Az intézményi épületek állagának megóvása érdekében tilos az épületek falaira, üvegfalaira a lépcsőházak oszlopaira, ablakokra bármilyen hirdetmény felragasztása és más módon való rögzítése. A hirdetmények elhelyezésére az épületekben falitáblák, paravánok állnak rendelkezésre. A tilalom ellenére elhelyezett hirdetményeket el kell távolítani, és elhelyezőjüket kártérítésre kell kötelezni, amennyiben a jogtalan kihelyezéssel, illetve az eltávolítással kárt okoz. A telephelyeken folyó oktatási tevékenységgel nem összefüggő hirdetményeket, reklámokat, plakátokat csak a Központ jogosult elhelyezni. Pénzellátás pénzszállítás A telephelyeken a térítési díj szedésénél keletkezett készpénzre vonatkozó előírásokat a hatályos Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. A térítési díj szedésén kívűl más készpénzt a telephelyeken kezelni tilos, az ennek ellenére a telephelyeken kezelt pénzeszközökért a Központ felelősséget nem vállal. Talált tárgyak kezelése Az a dolgozó, aki az intézmények területén értéket talál (irattárca, pénz, ruházati, vagy bármilyen értékes, illetve annak látszó tárgy, csomag) azt a portaszolgálatnak köteles leadni. Az átadó részére az átvételről átvételi elismervényt kell kiadni. (Név, lakcím, személyi igazolvány szám, feltalálás helye, időpontja, megtalált tárgy(ak) leírása, azonosító adatok. A portaszolgálat az Eseménynaplóban rögzíti a megtalálás körülményeit (ki, hol, mikor adta le a tárgyat). A leadott tárgy(ak)at a portán, illetve amennyiben ott nincs lehetőség, az őrzésre alkalmas helyen kell őrizni 6 hónapig, ezt követően a Központ felelős munkatársa intézkedik a tárgyak további sorsáról. 10

11 Amennyiben a talált tárgy tulajdonosa, vagy címe a tárgy alapján megállapítható, a tulajdonost értesíteni kell. Az értékért, tárgyért jelentkezőnek közölni kell azonosítási adatait (név, lakcím, személyi igazolvány száma, telefon) majd igazolni a tulajdonjogát leírja a tárgyat, annak súlyát, nagyságát, stb. ha ez megfelel visszaadható részére a tárgy. Az átvevő sajátkezű aláírásával igazolja tulajdonviszonyát. Ha kétség merül fel, (nem pontos leírás, vagy más ok merül fel) az érték, tárgy nem adható vissza. Rendezvények biztosítása A telephelyeken az intézmények pedagógiai programjából, a tanév rendjéből adódó, a kapcsolattartás rendjében (3.sz.melléklet) meghatározott időben és módon bejelentett rendezvényeken, eseményeken a Központ a helyszín berendezését biztosítja. A rendezvényről megfelelő információszolgáltatás céljából tájékoztatni kell a portásokat. A rendezvények zavartalanságának biztosításáért és minden szempontból zökkenőmentes lebonyolításért a szervező intézmény a felelős. Személyi tulajdon védelmének az elősegítése, külső szervezetek tulajdonának védelmével kapcsolatos szabályok. A munkáltatót az Mt ai szerinti felelősség terheli a munkavállalók munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért. Kármegelőzési szempontból az intézmények vezetői jogosultak megtiltani, korlátozni, vagy feltételhez kötni a munkához, a tanuláshoz nem szükséges dolgok telephelyre történő bevitelét. A dolgozókat, tanulókat tájékoztatni kell, hogy az intézmény, illetve a Központ értékeikért felelősséget nem vállal, az értékek a tantermekben, irodákban, öltözőkben történő tárolása, az oktatási tevékenység nyitottságából adódóan alapvetően kockázatos. Eljárás ittas és bódult személlyel szemben A telephelyeken a dolgozóknak munkavégzésre alkalmas állapotban kell megjelenni, munkát végezni. Amennyiben a munkavállaló vezetője úgy ítéli meg, hogy a munkavállaló ittassága miatt nincs biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavégzéstől el kell tiltania, és a munkavállaló munkanapját igazolatlan távollétnek kell minősíteni. A munkavállaló a döntés ellen jogorvoslattal élhet, ha haladéktalanul felkeresi a foglalkozás egészségügyi szolgálatot és önmagával szemben ittasság vizsgálatot kezdeményez. A telephelyeken alkohol, vagy bódultságot okozó szer fogyasztása, illetve tárolása tilos. A telephelyek területére ittas, bódult személy nem léphet be. Amennyiben az ittasságot/bódultságot a munkahelyen állapítják meg, a dolgozót a telephely területéről haladéktalanul el kell távolítani. 11

12 Kábítószeres befolyásoltság gyanúja esetén vagy más egyéb okok miatti rosszullét, kábultság észlelése esetén a bódult személyt biztonságba kell helyezni, hogy se önmagában, se másban kárt ne okozzon, az elsősegélynyújtás szabályai szerint kell ellátni, és a mentőket értesíteni. Az ittasság vagy bódultság miatt be nem engedett, vagy eltávolított dolgozó ellen intézkedést kell kezdeményezni a munkáltatói jogkör gyakorlójánál, erre a közvetlen felettese az illetékes. Az alkoholszondás ellenőrzés szabályai Ittasság alapos gyanúja esetén a munkavállalónál a közvetlen felettese kérheti az alkoholszondás ellenőrzést. A vizsgálatnál jelen kell lenni az alábbi személyeknek: a./ aki a vizsgálatot kérte, b./ a vizsgálatot végző, c./ a vizsgálandó személy. A vizsgálat lebonyolításának módjáról tájékoztatni kell a vizsgálandó személyt, arról, hogy alkoholos vizsgálat következik, amit megtagadhat, de ezzel az ellene felmerült gyanút támasztja alá. A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni (Munkahelyi Ittasságvizsgálati Napló és Jegyzőkönyv- B.Váll.348 rsz.), amelyben rögzíteni kell a szondázás eredményét, vagy azt, hogy a vizsgálandó személy megtagadta a vizsgálatot. A jegyzőkönyvet a megtett intézkedéssel, illetve felelősségre vonási javaslattal együtt kell elküldeni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. A vizsgált személy pozitív szondázási eredmény esetén kérheti, hogy végezzenek el véralkohol vizsgálatot is, erről őt tájékoztatni kell. Ilyen esetben a vérvétel elvégzéséről intézkedni kell. Munkabaleset vagy bűncselekmény esetén alkoholszondás vizsgálatot a hatóság végzi el. Alkoholszondás ellenőrzés végezhető rendszeresen és szúrópróbaszerűen, illetve kérelemre. Teendők kábítószer (drog) használatára utaló jelek esetén Kábítószer használatára, fogyasztására utaló jelekkel, anyagmaradványokkal bárki találkozhat. A kábítószer felismerhetőségének jellemzői elsősorban a színe ( fehér, fekete vagy barna szín valamilyen árnyalata) és az állaga (púderszerű por, kristályos zúzalék, kátrányos ragadós massza, keksz-szerű anyag, dohány vagy teafűhöz hasonló anyag). Felhasználási módjukból fakadóan a kábítószer használatára utaló jelek a következők lehetnek: tabletták vagy kapszulák elszórva, injekciós fecskendő, üres ampulla, vályúformába összehajtott alufólia, füstszűrő nélküli cigarettacsikk, illetve a fent említett színű és állagú anyagok maradványai. Külön meg kell említeni az LSD -t, melynek megjelenési formái bélyeg, matrica, nyalóka vagy zacskós cukorka, illetve az amfetamin származékokat, amelyek, az un. gyorsító tabletták (SPEED, EXTASY, stb.). Kábítószer fogyasztására utaló körülményekről az illetékes vezetőt kell haladéktalanul tájékoztatni. 12

13 Kábítószert értékesítő vagy osztogató személy észlelése esetén az intézményvezetőt és a kapcsolattartót, halasztást nem tűrő esetben pedig a rendőrséget kell értesíteni. Az értesítés lehetőleg úgy történjen, hogy a terjesztő ne vegye észre azt, és a helyszínről ne tudjon elmenekülni. Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatok Rendkívüli eseménynek kell tekinteni a telephelyek működését súlyosan akadályozó, vagy megbénító magatartásokat, illetve személyek életének, testi épségének veszélyeztetését, súlyos anyagi kár bekövetkezésének lehetőségét, vagy ezek tényleges bekövetkezését. Rendkívüli eseménynek minősül: - Minden olyan károkozás, amelynél a kárérték nagy értékű, jelentős kulturális érték esetén a kár nagyságától függetlenül minden károkozás. - A telephelyeken történt fegyverhasználat. - A telephelyeken kiépített elektronikai vagyonvédelmi rendszerek megrongálása. - A telephelyeken tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetése (személyre irányuló támadás, rablás, garázdaság, bombariadó, túszejtés). Rendkívüli esemény bekövetkezésekor haladéktalanul meg kell tenni a szükséges bejelentéseket. Értesíteni kell a következőket: -az intézmények vezetőit, a Központ ügyeletét, -az illetékes szerve(ke)t (rendőrség, tűzoltóság, mentők, ÁNTSZ, stb.). Minden portaszolgálatot el kell látni olyan címjegyzékkel (telefon), amely tartalmazza azokat a személyeket, akiket rendkívüli eset, tűz, katasztrófa esetén értesíteni kell (a névjegyzék fontossági sorrendben jelölje meg a kiértesítendők nevét és telefonszámát). Eljárás bombariadó esetén Alapvető követelmény: a telephelyen tartózkodó valamennyi dolgozó, tanuló és a telephelyen tartózkodó személyek vészhelyzetben is őrizzék meg nyugalmukat segítsék elő a vészhelyzet ellátásában résztvevők munkáját. A fenyegető értesítés kezelése A fenyegető tartalmú értesítés érkezhet telefonon, faxon, levélben vagy számítógépen. A fenyegető értesítést annak észlelője (átvevője) köteles azonnal telefonon, házi vonalon, vagy mobilvonalon bejelenteni a Központ ügyeleti telefonszámára, az intézményvezetőnek, a Központ felelős munkatársának. A bejelentés során az észlelőnek közölnie kell: -a nevét, és telefonszámát, -a fenyegetés időpontját, -a fenyegetés tartalmát, -az egyéb benyomásokat, telefonáló esetén (hangja, kiejtése, stb.). Intézkedés 13

14 A Központ felelős munkatársa, illetve távollétében a portás a fenyegető észlelésről szóló bejelentés vétele után a következők szerint jár el: - a fenyegető bejelentést közli az illetékes hatósággal, - az ügyről és a hatósági intézkedésről tájékoztatja a kapcsolattartót, aki erről jelentést tesz a Központ felelős vezetőjének, - a Központ felelőse az előzőekben felsorolt személyek tájékoztatása után, illetve az illetékes hatóság intézkedése szerint elrendeli a bombariadót, intézkedik az épület(ek) biztosításáról, szükség esetén intézkedik az épület(ek) kiürítéséről. A bombariadó elrendelése és az épület(ek) kiürítése A bombariadó elrendelése A bombariadót a rendőrség rendeli el. A riadót - hangosbemondón -, illetve az intézmény területén levő csengő folyamatos hangjelzésével kell közölni. A riadó közlésével egyidejűleg a következőkről kell intézkedni: -az érintett szervezeti egység közalkalmazottai és az oktatásban az adott időpontban résztvevő tanulók azonnal hagyják el az épületet és környékét, -a helyiségeket (az előadó és tantermek kivételével) be kell zárni, és a kulcsokat le kell adni arra a portára, ahol ezeket különben is őrzik. A fenti intézkedéssel egyidejűleg a használaton kívüli, és minden addig lezárt kijáratot is meg kell nyitni, melyet egy-egy fővel biztosítani kell(portással, takarítóval, karbantartóval stb.). A bombariadó alatti hatósági ellenőrzés lebonyolítása, a bombariadó leállítása. A bombariadó elrendelése és az épület kiürítése után, illetve az illetékes hatósági kiküldöttek megérkezésekor a Központ felelős munkatársa a portással elkísérik a rendőröket (tűzszerészeket) az épület(ek) helyiségeinek átvizsgálására. Az egyes helyiségeket a portás nyitja ki, majd ellenőrzés után lezárja. Amennyiben az ellenőrzés befejezése után a hatóság erre engedélyt ad, a bombariadót meg kell szüntetni. Munkaidő után a portás köteles ellenőrizni, hogy valamennyi helyiség zárva van e. Munkaidő alatt értesítik az érintetteket arról, hogy folytathatják a munkájukat, illetve az oktatást. A helyiségek kulcsát ilyen esetben azon a portán vehetik fel az alkalmazottak, ahol leadták. A nagy értékű kulturális javak, kutatási, tanulmányi dokumentációk, veszélyhelyzetben való biztonságba helyezése Számba kell venni azokat a kulturális javakat (festmények, kisplasztikák, értékes könyvek, levéltári anyagok), tanulmányi dokumentumokat, amelyeket minősített időszakban, katasztrófa, tűzvész esetén haladéktalanul egy előre kijelölt, előkészített helyen biztonságba kell helyezni. Ez lehet az épületben, például egy védett pincehelyiségben, vagy az épület közelében a helyi védelmi bizottság által kijelölt helyen. A feladat eredményes végrehajtása érdekében célszerű címjegyzéket készíteni a menekítésre kerülő anyagokról, tárgyakról, gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű ládákról, csomagoló eszközökről és a szállításhoz igénybe vehető eszközökről (például: gépkocsik), továbbá meg kell határozni a menekítést irányító, végző személyeket. 14

15 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat egy-egy példányával valamennyi telephelyet el kell látni, ahol az intézményvezetők, illetve a kapcsolattartók kötelesek azt a hozzájuk beosztott dolgozókkal, tanulókkal a számukra szükséges mértében ismertetni. Az intézményvezetők a Házirendben szabályozzák azokat a helyi sajátosságokat, amelyek az oktatási tevékenységhez kapcsolódóan szabályozzák a dolgozók, tanulók magatartási normáit és egyéb, az oktató-nevelő munka során alkalmazandó szabályokat. A Házirend 1 példányát a Központ kapcsolattartójának rendelkezésére kell bocsátani, annak érdekében, hogy azt a Központ telephelyi alkalmazottai is megismerhessék, a számukra szükséges mértékben. A szabályzat egy példányát telephelyenként a portán el kell helyezni, melyet az intézmény bármely dolgozója, tanulója megtekinthet, illetve elolvashat. A jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megszegőivel szemben a cselekmény súlyától és jellegétől függően a vonatkozó rendelkezések szerint büntető, szabálysértési, illetve kártérítési eljárás indítására kerül sor. Jelen szabályzat szeptember 1-től lép hatályba. A szabályzat megismerésére vonatkozó záradékot az 5.sz.melléklet tartalmazza Debrecen, 2013.augusztus 29. Hajnal János igazgató 15

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1.

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. 2/2014. i Utasítás A vagyon elleni bűncselekmények/szabálysértések megelőzésével, valamint az ezen cselekmények elleni fellépéssel kapcsolatos eljárások rendjéről

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT a Szervezeti és Működési Szabályzat 23. sz. melléklete Elfogadva: 2003. január 28. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT ... Költségvetési szerv VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 01 -től 2 A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona a Szervezeti és Működési Szabályzatában

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2002. február TARTALOMJEGYZÉK I. A vagyonvédelem és a rendészeti tevékenység céja 4 II. A rendészet és vagyonvédelem általános

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT ... Költségvetési szerv VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2017. március 31 -től 2 A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona a Szervezeti és Működési Szabályzatában

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 27. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 27. függelék. Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 27. függelék. Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 27. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. március Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/12. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta üzemeltetési kancellár Szenátus nevében: koordinátor mb. műszaki i igazgató

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT 2014 VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál a Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazottakkal összefüggésben

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE A helyi piac működési rendjéről Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi CXV.

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZMSZ 7. sz. melléklete DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)

Részletesebben

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE HÁZIREND 2016. A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE Ezen dokumentum az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentáció mellékletét képezi Az Intézmény legfontosabb adatai: Megnevezése:

Részletesebben

GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016.

GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016. GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016. Preambulum Az Egyetemi Gólyatábor célja, hogy lehetőséget teremtsen az Egyetemre felvételt nyert, de az adott szakra még be nem iratkozott személyek (továbbiakban:

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET A RIASZTÓRENDSZER HASZNÁLATA, ÜZEMELTETÉSE SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Szervezeti és működési szabályzat 32. sz. melléklete Elfogadva: 2005. május 10., hatályba lép: 2005. május 18-án Utolsó módosítás: 2016.

Részletesebben

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen, Vénkert u. 2. szám alatti létesítményére Érvényes 2013. december 01-től Aktualizálás: minden tanév

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata 1. Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata megegyezik az Egyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatával. A Szabályzathoz

Részletesebben

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai PORTAREND Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai Tiszaújváros 2014. Tartalomjegyzék oldal 1. Szabályozás háttere.3 2. Hatálya....3 3. Szabályozás célja, hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT M/17. BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT SOPRON 2006 !" ## $ %&"'' $!"# $%& $%%&' ()* +'!&, # % )-!. / & 01 %/ 01 2 01 %& #' ((! 345& 00! ) 6 00 (1)

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Mátészalka, 2012.március 30. Jóváhagyta: Papp Lászlóné igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2016. (XII. 22.) OBH utasítása

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2016. (XII. 22.) OBH utasítása Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2016. (XII. 22.) OBH utasítása a rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló szabályzatról szóló 17/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Ziegler Teréz igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-től visszavonásig

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Fonyód, 2012. április 1. Jóváhagyta: Bántó Zsuzsanna Igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. JÚLIUS 1. 1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. (3)

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola 2886 Réde, és Kollégium SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Réde, 2013. szeptember Jóváhagyta: Volf Árpád intézményvezető Városközponti

Részletesebben

II. Tisza-tavi Horgász Tábor. Házirend

II. Tisza-tavi Horgász Tábor. Házirend II. Tisza-tavi Horgász Tábor Házirend 1. A HÁZIREND MEGHATÁROZÁSA, CÉLJA, HATÁLYA, MEGISMERÉSE 1.1 A házirend a poroszlói Horgász Tábor, továbbiakban: tábor, működésének és igénybevételének rendjét tartalmazza

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(IX.04.) rendelettel módosított 8/2012 (IV. 25.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról Csataszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Hatályba lépés ideje: 2012. január 30. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

28. 3. 2013.01.05. I. 10.,11.1,111.3. pont.módosítás. . 1106 Budapest Maglódi út 89-91. Jóváhagyta: Dr. Bodnár Attila főigazgató.

28. 3. 2013.01.05. I. 10.,11.1,111.3. pont.módosítás. . 1106 Budapest Maglódi út 89-91. Jóváhagyta: Dr. Bodnár Attila főigazgató. ., BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET. 1106 Budapest Maglódi út 89-91 PARKOLÁSI 28. REND SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dr. Bodnár Attila főigazgató Készítette: Dr. Kis Rébe mb. gazdasági ig Módosítások

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2015. december 12. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék I. fejezet Általános rendelkezések 3 A szabályzat hatálya

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

DÉKÁNI A KECSKEMÉTIK GAMF KARK FŐISKOLA UTASÍTÁS SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1.

DÉKÁNI A KECSKEMÉTIK GAMF KARK FŐISKOLA UTASÍTÁS SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1. DÉKÁNI UTASÍTÁS A KECSKEMÉTIK FŐISKOLA K SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG AZONOSÍTÓ: DU 6/2012 IKTATÓ SZÁM: GDH-1-48/2012

Részletesebben

Dunaújváros PASE Házirend

Dunaújváros PASE Házirend Dunaújváros PASE Házirend Általános alapelvek Ez a Házirend a Dunaújváros PASE szakmai működésének szabályozó dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, melynek mértékét az egyesület

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklete 1.

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 12. SZÁMÚ MELLÉKLET A RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, A BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

SZENTENDREI RÉGI MŰVÉSZTELEP H Á Z I R E N D. 1.2. A házirend annak keltétől kezdődően lép hatályba határozatlan időre.

SZENTENDREI RÉGI MŰVÉSZTELEP H Á Z I R E N D. 1.2. A házirend annak keltétől kezdődően lép hatályba határozatlan időre. 1 SZENTENDREI RÉGI MŰVÉSZTELEP H Á Z I R E N D A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) továbbiakban MANK - az alábbiakban állapítja meg a Szentendrei

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3.

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. 3/2008. i Utasítás a vagyonnyilatkozat átadása, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelme, valamint a vagyongyarapodási vizsgálat

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03.

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03. A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. január 03. A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium e szabályzattal az intézmény

Részletesebben

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A belügyminiszter /2014. ( ) BM rendelete a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelően a Jegyző kötelessége a szabálytalanságok

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben