Tehetségfejlesztés tehetséggondozás feladatok,lehetőségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tehetségfejlesztés tehetséggondozás feladatok,lehetőségek"

Átírás

1 Kollégiumok szerepe, helye a magyar közoktatás és szakképzés rendszerében Tehetségfejlesztés tehetséggondozás feladatok,lehetőségek Bondzsér Zita Tehetségfejlesztési szaktanácsadó

2 Bevezető gondolatok Mindannyiunk előtt ismert,hogy amióta iskola/kollégium van, azóta mindig is volt tehetségfejlesztés tehetséggondozás kiválasztás, azonosítás Az utóbbi két évtizedben egyre gyakrabban került a kutatások középpontjába ez a kérdéskör. A mai előadás témája: Tehetségfejlesztés,tehetséggondozás,azonosítás,feladatok,lehetőségek. Fókuszban: a Kollégium

3 A tehetséggondozás nemzeti ügy (2008.) Széles társadalmi és politikai összefogás született a tehetségek felfedezése, gondozása érdekében,országgyűlés 126/2008.(XII.4.)OGY. Határozata Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról,finanszírozásáról, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elvéről. Cél: Tudatosítani azt, hogy a tehetség nem egy szűk elit magánügye és a tehetséggondozás nem a társadalomból kiszakadt elitképzés csupán. A feladat az, hogy segítsünk mindenkit abban, hogy megtalálja és kibontsa magában a tehetségét. Mindenki tehetséges lehet valamiben Prof. Csermely Péter

4 NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM november 9-én jelent meg a Magyar Közlönyben a 233/2011. (XI.8.) számú rendelet alatt Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása, illetve a Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását szolgáló kormányrendelet.

5 Törvények és változások évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2.1. A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga,hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,képességeihez mérten tovább tanuljon, illetve alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében.

6 Nemzeti köznevelési törvény december A kollégium 17. (1) A kollégium az a nevelési-oktatási intézmény, amely az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges feltételeket biztosítja, ha az a) a lakóhelyüktől távol tanulók számára a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, nemzetiségi nyelven vagy gyógypedagógiai nevelésioktatási intézményben való tanulásukhoz,b) a tanuló testi-lelki egészségét veszélyeztet, tanulását akadályozó otthoni körülmények miatt szükséges. (2) Kollégiumi nevelés-oktatás és lakhatáson kívüli ellátás biztosítható annak a tanulónak is, akinek férőhely hiányában nem lehet kollégiumi elhelyezést biztosítani (a továbbiakban: externátusi ellátás. A kollégiumi ellátás tízéves kortól a testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosság miatt sajátos nevelési igény gyermekek és tanulók, valamint a nemzetiségi nevelésben, nevelés-oktatásban résztvevő gyermekek és tanulók esetében az óvodai nevelés kezdetétől vehet igénybe. (3) A kollégium jogszabályban meghatározottak szerint szakkollégiumként is működhet. A szakkollégium célja, hogy saját pedagógiai program kidolgozásával személyközpontú tehetséggondozást végezzen. A kollégiumi nevelés a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának figyelembevételével a helyi pedagógiai program szerint folyik. (4) A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy alkalmazkodjék a tanulói iskoláinak munkarendjéhez.

7 Tehetségdefiníciók A tehetség definíciója: A tehetség fogalmát az angol nyelv és más nyelvek sokasága több szóval is illeti: giftedness potenciális tehetség, a tehetségígéretet jelöli. talented a már felismert, a már kifejlődésnek indult tehetséget. genius különleges párját ritkító szellemi teljesítményre képes ember vagy zseni. A tehetség nem egyenlő a sikerrel. A valóságban a tehetségígéreteknek sajnos csak egy kis részéből lesz felismert, tehetséges. A tehetségek 95% elvész hazánkban.. A tehetséggondozónak az is a feladata, hogy ezeket az arányokat javítsa.

8 A tehetségdefiníció hat eleme: 1. Magas IQ, az általános intellektuális tehetség alkotó elemei: a jó memória, kérdezni tudás, lényeglátás, következtetés, figyelem, kommunikáció, eredeti ötletek, eredetiség. 2. Speciális tehetségfajta- Gardner szerint hétféle speciális képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális, téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. 3. Kreativitás. 4. Motiváció, szorgalom, kitartás. 5. Érzelmi érettség, kudarctűrés. A tehetség élete szélsőséges és nagyon sok kudarcot hoz a sikerek mellett. 6. Kellő kapcsolatrendszer.

9 Tehetségmodellek I. Renzulli - féle tehetségmodell A modellben a tehetségnek három összetevőjét emeli ki: 1. átlagon felüli képesség, 2. kreativitás 3. és feladat iránti elkötelezettség

10 Renzulli - Mönks II. Mönks - féle modell : a tehetség megjelenése és fejlődése nagymértékben függ a támogató környezettől. Mönks tehetség-fogalma: A tehetség három személyiségjegy interakciójából jön létre. Ennek a három jegynek az egészséges fejlődéshez megértő, támogató társadalmi környezetre van szükség család, iskola, társak. Kollégium szerepe

11 Czeizel Endre 4x2 + 1 faktoros sors talentum modellje adottságok (örökletesség): speciális mentális általános értelmesség kreativitás motiváció külső hatások: család iskola kortárs csoport társadalom (elvárás, divat, lehetőség) + 1 faktor: sorsfaktor (betegségek, devianciák, korai halálozás) A kivételes tehetség belülről jövő (adottságok), de megvalósulásának külső feltételei vannak!

12 Valami megcsillan Bizonyos területeken már nagyon korán, 2-3 éves korban megcsillan a tehetség: sport művészetek zene matematika világában. A Gardner-féle speciális intellektuális szférában azonban később, éves kor környékén ismerhető fel pontosan a tehetség területe.

13 Az intellektuális tehetség korai jelei Fejlett beszédkészség (gazdag szókincs, korosztályát meghaladó nyelvi fordulatok). Korai olvasás (akár 2,5-3 éves korban). Jó koncentrációs képesség (sokáig képes lekötni magát, elmélyülten játszik). Szeret idősebbekkel beszélgetni. Szokatlanul jó memória, sokrétű érdeklődés. Kíváncsiság, tanulásvágy, a világ megértésének vágya, bonyolult kérdések kutatása (pl. élet és halál értelme). Kreativitás (egyéni ötletek, fogalmak, koncepciók kidolgozása). Intenzív érzelmek: fejlett igazságérzet, humorérzék, (túl)érzékenység. Sok energia, rövid idő alatt sok feladat elvégzése (gyakran hiperaktivitásként értékelik helytelenül!.

14 A tehetséges gyerek intellektuális jellemzői A tehetséges gyerekek már a fejlődés korai szakaszában eltérő kognitív viselkedést mutatnak. Kognitív jellemzők: Szimbólumok és szimbólumrendszerek használata Koncentrációs kapacitás Szokatlanul jó memória Fejlődési előnyök bizonyos területeken Korai nyelvfejlődés (gazdag szókincs, szókatlan szófordulatok) Kíváncsiság, tudásvágy Önálló tanulásra való hajlam Sokrétű érdeklődés Kreativitás, eredeti, Szokatlan ötletek

15 A tehetséges gyerek intellektuális jellemzői Érzelmi, emocionális jellemzők: Igazságérzet Humorérzék Érzelmi intenzitás Az élet és halál értelmének felfogása Sok energia Kötődés

16 Életkori korszak, életkori sajátosságok Alsó tagozat: Megtanítani a gyereket írni, olvasni, számolni, próbálgassa a gyerek képességeit /megerősítés / Általános intellektuális fejlesztés megalapozása Felső tagozat: - általános intellektuális képességek erősítése, általános képességeken elindulni a speciális képességek felé, - lehetőségek megteremtése (5-6. oszt), - programok indítása (6-7. oszt), kóstoljon bele a gyerek Az igazi tehetséggondozás időszaka. Középiskola: tehetségfejlesztés

17 A tehetség azonosítása, keresése Főbb kérdéskörök: I. Az azonosítás fázisai, módszerei II. A tehetség azonosításának alapelvei Tehetség azonosító módszerek Tanári jellemzés Tesztek és felmérések Kérdőívek általános és tantárgyak szerinti Iskolapszichológusok véleménye Szülői jellemzés Tanuló/lakó társak jellemzése

18 Tehetségazonosítás, - diagnosztika Több lépésből álló vizsgálat, célja: A potenciális gifted= tehetségígéret és/vagy kibontakozott tehetségek talented megtalálása. Vizsgáló módszerek Módszerei egy szubjektív-objektív dimenzió mentén sorba rendezve: Szülői Társak Önjellemzés Ped.profil jegyei Pszichológiai Verseny vizsgálatok eredmények Szubjektív Objektív

19 A tehetségazonosítás fázisai 1. Szakemberekből álló hatékony team összeállítása 2. Megfelelő szakmai program megléte 3. A programban résztvevő gyerekek körének meghatározása /tesztek, feladatok/ a tehetségazonosítási eljárás segítségével 4. Tehetséges gyerekek kiszűrése 5. Beválogatás az adott tehetséggondozó programba (rangsor, szempontrendszer alapján)

20 Jelenlegi megoldások hazánkban: gyorsítás, elkülönítés, dúsítás, speciális tehetséggondozó iskolák, magántanulóság, differenciált foglalkozások az iskolában, tanórán kívüli programok, iskolán kívüli programok, versenyek, ösztöndíjak, Arany János Tehetséggondozó Program.

21 Tehetséggondozás a kollégiumban A kollégium részben családpótló, jelentős az ismeretközvetítő funkciója, továbbá szocializációs színtér. Olyan terep, mely ideális terepe lehet a tehetség kibontakoztatásának, fejlesztésének.

22 A kollégium erőssége a tehetséggondozásban Családpótló,ezáltal személyesebb a nevelő-diák közötti kapcsolat Biztonság,fizikai,emocionális Előnyei: bátorít, és megerősít,ösztönöz,motivál Gazdag interakciós közeg Gyermek/Diák változatos szerepmintákkal találkozik, amely szociális érését,személyiségének fejlődését jelentősen segítheti. Ideális környezet lehet a gyermek ön- és valóságismeretének, önbizalmának,alkotásigényének fejlesztése.

23 Egyéb tehetség-és képességfejlesztési lehetőségek a kollégiumban kooperatív tanulási formák gazdagsága, és lehetősége közösségi tevékenységek együttműködés, az együttes élmény, a diákok szerepvállalása saját kollégiumi életük alakításában szociális képességrendszer a vezetői képesség fejlesztése (IQ,EQ) Előnyök Nincs időkorlát,esti,hétvégi programok (kulturális programok) Nincs teljesítési kényszer

24 Tehetségfejlesztés lépései a kollégiumban 1. Tehetségponttá válni

25 Csatlakozás más tehetségpontokhoz, tehetséghálózathoz

26 PÁLYÁZATOK Tehetséggondozás AKTUALITÁS Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásai 3,1 milliárd forint 1. TÁMOP /1-2 Iskolai Tehetséggondozás /B 11/1-2-es Országos Tehetségsegítő Hálózat létrehozása című pályázatok Beadási határidő: 2012.május 21-június 20 között.

27 Támogatás Adó 1%

28 Kollégium pályázatok A Nemzeti Tehetség Program keretében az országban működő közoktatási kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatására A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából - meghirdetett NTP-KKOLL-11 pályázat Vissza nem térítendő támogatás tehetségpont létrehozása, tehetségműhely működtetésére.

29 II. Képzés - önképzés tehetséggondozás téma körében Akkreditált pedagógus továbbképzések Szakmai konferenciák FAT 10 órás képzések

30 Tehetségbónusz Program A Magyar Géniusz Program kiemelt projektje Tehetségbónusz rendszerben mentor és mentorált számára nyílik lehetőség kapcsolatteremtésre, Tehetséggondozás iránt elkötelezett mentor és tehetséges fiatal egymásra találását segítő program. Jelentkezés:

31 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Szakmai szolgáltatásaink Tehetséggondozó és tanulmányi versenyek szervezése Tehetséggondozó hálózat fejlesztése Akkreditált pedagógus-továbbképzések szervezése Szakterületenként műhelyfoglalkozások szervezése Pályaválasztási tanácsadás szolgáltatása Szakmai konferenciák szervezése

32 Tehetséggondozó és tanulmányi versenyek Fővárosi tanulók részére meghirdetett tanulmányi és tehetséggondozó versenyek I. Tradicionális versenyeink II. Országos meghirdetésű versenyeink Tiszán innen Dunán túl Népdaléneklési verseny döntője A mi képregényűnk- Országos képregény készítő verseny Jelentkezési határidő : 2012.május 20. Jelentkezés:

33 Akkreditált pedagógus-továbbképzések Tehetséggondozás témakörében 1. A tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési oktatási intézményekben 2. Tehetséggondozást segítő hálózatépítés pedagógusok részére 3. Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozása,multiplikátor felkészítés

34 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Bondzsér Zita Tehetségfejlesztési szakértő

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Új szakmai igények, új működési forma

Új szakmai igények, új működési forma Kőpatakiné Mészáros Mária Új szakmai igények, új működési forma az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Bevezető...3 Együttnevelés

Részletesebben

Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum)

Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum) Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum) Bevezető: A cikk a 2013. október 19-én megrendezett: Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II.

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. Géniusz Könyvek A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

M ENTÁLHIGIÉNÉS SZAKK Ö ZÉPISKOLA É S GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos 2013.09.01. 2016.08.31.

M ENTÁLHIGIÉNÉS SZAKK Ö ZÉPISKOLA É S GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos 2013.09.01. 2016.08.31. 1/58 ZÖLD KAKAS LÍCEUM M ENTÁLHIGIÉNÉS SZAKK Ö ZÉPISKOLA É S GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hatályos Jóváhagyta és elrendelte: Kerényi Mari igazgató 2013.08.20. 2013.09.01. 2016.08.31. Braun

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

A hátrányos helyzet pedagógiája

A hátrányos helyzet pedagógiája Dr. Várnagy Elemér Dr. Várnagy Péter A hátrányos helyzet pedagógiája A HÉT SZABAD MÛVÉSZET KÖNYVTÁRA A HÉT SZABAD MÛVÉSZET KÖNYVTÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FÕISKOLA SOROZATA Sorozatszerkesztõ: Bencze Lóránt

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen 2 Tartalomjegyzék Ajánlás... 3 Életpálya-építés... 4 A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az EU-ban... 5 A pályaválasztás és a pályaválasztási tanácsadás jogszabályok, segítő szervezetek, tanácsadás...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben