Növény- és erdő elemikár biztosítás ( E típusú)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Növény- és erdő elemikár biztosítás ( E típusú)"

Átírás

1 Növény- és erdő elemikár biztosítás ( E típusú) Mezőgazdasági biztosítások Különös biztosítási feltételek AHE-11170/4FP

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A biztosítás tárgya, területi és időbeli (kockázatviselési ) hatálya A biztosított / szerződő A biztosított növénykultúrák Biztosítási szerződés A biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárt kockázatok A biztosítási összeg meghatározásának speciális szabályai Az önrészesedés speciális szabályai A biztosítási díjra vonatkozó speciális szabályok A szerződő, illetve a biztosított közlési és változás-bejelentési kötelezettségére vonatkozó speciális szabályok A biztosító szolgáltatására, a kártérítés megállapítására és a káraktára vonatkozó speciális szabályok A biztosítási szerződés módosítására vonatkozó speciális rendelkezések A kárbejelentés és a kárbejelentéshez csatolandó további dokumentumok Fogalom meghatározások Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól AHE-11170/4FP 2/15

3 A növény- és erdő elemikár-biztosításának jelen különös biztosítási feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a szerződő félnek/biztosítottnak a jelen különös biztosítási feltételek alapján létrejött biztosítási szerződéseire alkalmazni kell. Jelen különös biztosítási feltételek a Mezőgazdasági növénybiztosítások általános biztosítási feltételeivel (továbbiakban: általános biztosítási feltételek) együtt alkotják a biztosítási szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételeket. 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási szerződés tárgya A biztosítási fedezet a létrejött biztosítási szerződésben rögzített kockázatviselési helyeken található, biztosítási összeggel fedezetbevont az ajánlaton, illetve az éves adatközlőn feltüntetett naptári évben betakarított növénykultúrákra terjed ki. A növény- és erdő elemikár biztosítás díjához állami támogatás nem vehető igénybe A biztosítási szerződés alanyai A biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult. Biztosított az lehet, aki termelőként a növénykultúra hozamára (termés) jogosult. Biztosított az ajánlaton név szerint megjelölt személy, aki a föld tulajdonosa, kezelője, bérlője, haszonbérlője A biztosított termelő nevét, lakcímét/székhelyét, adó vagy adóazonosító számát, regisztrációs számát a biztosítási szerződés tartalmazza A biztosított növénykultúrák A jelen különös biztosítási feltételek szerint biztosított növénykultúrának minősül a szerződő fél által meghatározott és a biztosítási szerződésben biztosítási összeggel megjelölt a biztosított tulajdonában vagy kezelésében álló, illetve az általa bérelt vagy haszonbérelt: az ajánlat mellékletét képező, illetve az éves adatközlésen MePAR azonosítóval megjelölt földterületen lévő, és a biztosítási adatközlőn meghatározott szabadföldi, lábon álló növénykultúra, a biztosítási adatközlőn meghatározott erdő lábon álló faállománya (idősebb korú faállomány), és erdősítés haszonnövényzete A biztosításnak ki kell terjednie a biztosított növénykultúra teljes területére. 2. Biztosítási szerződés A biztosítás tárgya Az E típusú mezőgazdasági biztosítási szerződés megköthető valamennyi Magyarországon termesztett növénykultúrára és az alábbiakban részletezett biztosítási események (kárnemek) közül a szerződő fél által választottakra, de együttesen is Jégesőkár Biztosítási esemény és kockázatviselési Jégesőkár: Jégeső miatt bekövetkezett, a növények tőszámát, fejlődését, termésmennyiségét és termésminőségét, az erdők fejlődését, az erdősítések haszonnövényzetének tőszámát befolyásoló sérülés. Jégeső: szilárd halmazállapotú jégszemcsékből és azok képződményeiből álló csapadék. Tőkiveréses jégesőkár: A növények tőállományának május 31. napjának 24:00 órájáig jégverés következtében előálló oly mértékű kipusztulása, amely kiszántást, illetve újrahasznosítást tesz szükségessé. Újrahasznosításnak minősül: palántával nem pótolható szántóföldi növények esetében a felülvetés, illetve a károsodott növénykultúra megszüntetése, majd közvetlenül új növénykultúra telepítése, palántával pótolható növények esetén a sérült, elpusztult palánták pótlása. Súlycsökkenéses jégesőkár: növények termésében jégverés következtében keletkezett, súlycsökkenésben megnyilvánuló termésveszteség. Minőségi jégesőkár: az ajánlat mellékletét képező záradék alapján pótdíj ellenében térülő minőségi értékcsökkenés, melyet a jégverés okoz kizárólag a paprika, dinnye, uborka, spárgatök, zöldborsó, zöldbab, továbbá az almás és csonthéjas gyümölcsök termésében A kockázatviselési : Tőkiveréses jégesőkárok: Az őszi és tavaszi vetésű, ültetésű vagy telepítésű növényekben, a kelése, ültetése, telepítése; erdők és erdősítések esetén a szerződés létrejötte. Az őszi vetésű, ültetésű vagy telepítésű növényekben, szamócában, valamint zöldborsóban május 15-e; a tavaszi vetésű, ültetésű, telepítésű és palántázott növények esetében május 31-e; erdősítések esetén a szerződés megszűnése Súlycsökkenéses jégesőkárok: Szántóföldi növényekben a kikelés, kiültetés, palántázás vagy telepítés; almás termésű és csonthéjas gyümölcsűekben a tisztuló hullás befejeződése, de leghamarabb a szerződés létrejötte; héjas gyümölcsűekben az elvirágzás; AHE-11170/4FP 3/15

4 bogyós gyümölcsűekben az első virágok megjelenése, szamócában az általános virágzás; szőlőben, a fürtök megjelenése. Szántóföldi növények esetében a termény betakarítása, de legkésőbb a szerződés megszűnése; gyümölcsökben, szőlőben, az érést szabályozó vagy a betakarítást megkönnyítő vegyszeres kezelés időpontja, annak hiányában a termés leszedése, leszüretelése, de legkésőbb a szerződés megszűnése Minőségi jégesőkárok: A biztosítási szerződéshez kötött záradékban meghatározott időpont; A biztosítási szerződéshez pótdíj ellenében kötött záradékban meghatározott időpont Kizárások A jégesőkár biztosítás nem terjed ki: A magjáért, gyümölcséért, gumójáért termelt növények melléktermékeiben (pl. szalma) keletkezett károkra; arra a jégverésre, amely a szőlővesszőt, illetve a tőke többéves részeit érte; a gyümölcsösök hajtásrendszerében és a törzsben keletkezett kárra; a jégverés mechanikai hatásán kívüli egyéb károkra (pl. hideghatás stb.); a magtermés csíraképességének csökkenésében, vagy a termés egyéb beltartalmi értékveszteségében megnyilvánuló károkra; az adatközlő ívben nem szereplő, és utólag változásjelentéssel sem biztosított növényekben keletkeznek; azokra a károkra, amelyek közvetett oksági kapcsolatban vannak a jégveréssel, mint természeti jelenséggel (ún. következmény károk pl. kórokozók és kártevők, ill. ezekből eredően kialakult fertőzöttség által okozott termésveszteség stb.); a vetőmagvak (hibridkukorica) csírázóképességében vagy a takarmányozási minőségében megnyilvánuló következményes károkra, melyek befolyásolják a vetőmag vagy takarmányértékesítési lehetőségeit; az erdősítés haszonnövényzetében keletkezett minőségi károkra. (Minőségi kárnak tekintendő az a kár, amely nem vezet a növényzet pusztulásához.) A minőségi jégesőkárok térítése csak a pótdíj ellenében megkötött minőségi jégesőkár záradék alapján történik! Önrész A május 31-e előtt bekövetkező tőkiveréses jégesőkárok esetén a biztosító szolgáltatása a károsodott terület biztosítási összegének 20%-a, vagyis a biztosító 80%-os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra. Súlycsökkenéses károk esetén a biztosítási szerződésben szereplő abszolút és/vagy levonásos önrész kerül alkalmazásra. Amennyiben abszolút és levonásos önrészt is tartalmaz a szerződés, abban az esetben a kárrendezés során megállapított kárból először az abszolút önrész, majd a fennmaradó összegből a levonásos önrész kerül levonásra. A súlycsökkenéses és minőségi jégkárok esetén: amennyiben a szerződés csak levonásos önrészt tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 20%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték; amennyiben a szerződés levonásos és abszolút önrészt is tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 20%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték; amennyiben a szerződés csak abszolút önrészt tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő abszolút önrész mellett 20%-os levonásos önrész is alkalmazásra kerül, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték. Jégesőkároknál búza, árpa, rozs, triticale és őszi káposztarepce esetén a biztosító: amennyiben a szerződés csak levonásos önrészt tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 30%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, a tárgyév augusztus 01-je utáni károk esetén; amennyiben a szerződés levonásos és abszolút önrészt is tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 30%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, a tárgyév augusztus 01-je utáni károk esetén; amennyiben a szerződés csak abszolút önrészt tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő abszolút önrész mellett 30%-os levonásos önrész is alkalmazásra kerül, a tárgyév AHE-11170/4FP 4/15

5 augusztus 01-je utáni károk esetén Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési összeg A kárküszöb mértéke 5%, amely abban az esetben kerül alkalmazásra, ha a károsodott területre megállapított biztosítási összeg 5 %-át nem éri el a kár (Az 5 %-ot el nem érő káresemények esetén a biztosító kártérítést nem nyújt.). A szolgáltatási összeg minden esetben a következők szerint történik: Tőkiveréses jégesőkárok: A tőkiveréses károkat szántóföldi növények esetében a kiszántást és újravetést, újrapalántázást, újratelepítést, újrahasznosítást szükségessé tevő mértékben elpusztult növényállomány területének figyelembevételével kell megállapítani. Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x hozam (t/ha) x egységár (Ft/t) szántóföldi növények esetében a biztosító szolgáltatása a megállapított kár maximum 20%-a Súlycsökkenéses jégesőkárok: A károk a következők figyelembevételével történik: a károsodott terület nagysága, a növények biztosítási esemény nélküli várható hozama (maximum a biztosított hozam), a becsléssel megállapított hozamveszteség a károsodott területen, az adatszolgáltatáskor rögzített egységár. Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x hozamveszteség (t/ha) x egységár (Ft/t). A megállapított kár összegéből kerül levonásra a biztosítási szerződésben rögzített önrész Minőségi jégesőkárok kár a szerződés mellékletét képező záradékban foglaltak szerint, feltéve, hogy a szerződés a záradékra vonatkozóan is létrejött. A megállapított kár összegéből kerül levonásra a biztosítási szerződésben rögzített önrész Aszálykár Biztosítási esemény és kockázatviselési Aszálykár: Aszály miatt a biztosított növénykultúrában bekövetkezett - súlycsökkenési és fejlődési veszteségben megnyilvánuló - hozamcsökkenés. Aszály: az a természeti esemény, amelynek során a kockázatviselés helyén és ideje alatt harminc egymást követő napon belül a lehullott csapadék összes menynyisége a tíz millimétert nem éri el A kockázatviselési : A kockázatviselés kezdetére a kultúrának minimális fejlettségi stádiumot kell elérnie, mely a tábla átlagában a második pár levél megjelenését jelenti (10 cm)! őszi vetésű kultúrák esetében március 01-e, de leghamarabb a tábla átlagában a második pár levél megjelenése (10 cm); tavaszi vetésű kultúrák esetében május 01-e, de leghamarabb a tábla átlagában a második pár levél megjelenése (10 cm); ültetvények esetén május 01-e. őszi vetésű kultúrák esetében az aratás megkezdése, de legkésőbb augusztus 01-e; tavaszi vetésű kultúrák esetében az aratás megkezdése, de legkésőbb szeptember 15-e; ültetvények esetén a szüret megkezdése, de legkésőbb szeptember 15-e. A kockázatviselési kezdetekor kötelező a terület szemléje, vizsgálni kell a kultúrára jellemző és elvárható agrotechnikai sajátosságokat Kizárások A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a általános biztosítási feltételek kizárásain túlmenően nem terjed ki : a 10 cm-es növénymagasság eléréséig bekövetkező hozamveszteségekre; bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb büntető jellegű költségekre illetve üzemszüneti veszteségekre; a biztosított kultúrákban aszály következtében, de a termés minőségének romlásában jelentkező károkra Önrész Aszálykár esetén a megállapított kárösszegből az üzem teljes növénykultúrájára vonatkozó abszolút önrészként levonásra kerül a biztosításba vont növénykultúra teljes biztosítási összegének 50%-a A Biztosítási szolgáltatás és a kártérítési összeg A kárküszöb mértéke 50%, amely abban az esetben kerül alkalmazásra, ha az üzemenként és növénykultúránként megállapított biztosítási összeg 50 %- át nem éri el a kár (Az 50 %-ot el nem érő káresemények esetén a biztosító kártérítést nem nyújt.). A károk a következők figyelembevételével történik: az aszálykár bejelentését követő elő szemle, mely során a biztosított terület károsodott részét kell meghatározni, a biztosított hozam a teljes biztosított területen, az adatszolgáltatáskor rögzített egységár, AHE-11170/4FP 5/15

6 a termés betakarításának megkezdése előtt a szerződő fél/biztosított és a biztosító által végzett termésbecslés eredménye, melyet a teljes biztosított területen kell elvégezni. Az 50%-os kárküszöböt meghaladó kár esetén a megállapított kárból levonásra kerül az üzem teljes növénykultúrájára vonatkozó biztosítási összegnek 50%- a. Abban az esetben, ha a teljes biztosított területet aszálykár érte, a kártérítés nyújtására a teljes biztosított hozam és a betakarítás előtti termésbecsléssel meghatározott valós termés különbsége alapján kerül sor. Ha az aszálykár a biztosított területnek csak egy részét érte, a szolgáltatás alapját a teljes területen (üzemenként és növénykultúránként) elvégzett termésbecsléssel meghatározott valós termés egy hektárra jutó részének és a károsodott terület valós termése egy hektárra jutó részének különbsége képezi. Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x hozamveszteség (t/ha) x egységár (Ft/t) Elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár Biztosítási esemény és kockázatviselési Árvízkárnak minősül az állandó vagy os jellegű természetes vagy mesterséges felszíni folyóvizek, állóvizek, továbbá az azokba nyílt torkolattal csatlakozó csatornák, tavak átlagos vízszintjének a nagy mennyiségű csapadék miatt oly mértékben történő megemelkedése, mely következtében a - védművekkel határolt területéről nem emberi beavatkozás miatt - kiáradó víz az árvíz szempontjából védettnek, mentesítettnek minősített területen a kockázatviselés helyén termesztett növényekben kárt okoz: befulladnak és teljesen elpusztulnak, vagy részleges károsodást szenvednek, nem pusztulnak el, de termést nem hoznak, a már érett termés a vízborítás vagy annak utóhatása miatt nem aratható le és ezért tönkremegy, illetve abban oly mértékű romlás következik be, hogy abból eredően az semmilyen célra nem használható fel (továbbiakban: súlycsökkenéses kár). Állománykipusztulásos árvízkárnak minősülnek azok a károk, melyek következtében a biztosításba vont növények állománya a vízborítás következtében május 31-ig oly mértékben kipusztult, hogy emiatt az eredeti termelési cél megvalósulása lehetetlenné válik és azok területe újrahasznosításra kerül A kockázatviselési : Szántóföldi növényeknél a kikelés, kiültetés, palántázás, vagy telepítés időpontja; Ültetvényeknél a szerződéskötés időpontja. Szántóföldi növényeknél a betakarításig tartó, de legkésőbb november 30-a; Ültetvények esetében a betakarításig tartó, de legkésőbb november 30-a Kizárások: Az árvízkár-biztosítás nem terjed ki az alábbi károkra: arra a növénykárra, amely az árvíz felszíni vízborítása nélkül nagyfokú talajelázás, elgyomosodás miatt következett be; a lehulló csapadék és hóolvadás által okozott az eróziós kártétel fogalmi körébe tartozó károkra; a hatósági kirendeléssel, vagy a nélkül végzett árvíz megelőzési, illetve árvízvédelmi munka során felmerülő károkra; a medrükben maradt vízfolyások, a mesterséges csatornák magas vízállásából eredő átszivárgások, buzgárok által okozott károkra; a csapadékvizekből származó felszíni vízborítások (belvizek) káraira; a szükségtározók elárasztásával felmerülő károkra; a kockázatviselési hely szempontjából területileg illetékes Vízügyi Igazgatási Hatóságok kár időpontjában hatályos besorolása szerint nagyvízi medernek, hullámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta területeknek minősülő helyen belül bekövetkező árvízkárokat; a talajvíz átlagos szintjének megemelkedése miatt keletkező károkra; a learatott, leszedett, földből kiszedett terményben okozott károkra; a magjáért termesztett növények szalmájában és szárában keletkezett károkra; a szőlő és gyümölcsültetvények állagkáraira; a mag, ill. vetőmag minőségi értékvesztésében megnyilvánuló károkra Önrész A május 31-e előtt bekövetkező állománykipusztulásos árvízkárok esetén a biztosító 80%-os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra. A súlycsökkenéses árvízkárok esetén a megállapított kárösszegből abszolút önrészként levonásra kerül a károsodott növényterület biztosítási összegének 50%-a Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési összeg A kárküszöb mértéke 40%, amely abban az esetben kerül alkalmazásra, ha a károsodott területre megállapított biztosítási összeg 40%-át nem éri el a kár AHE-11170/4FP 6/15

7 (A 40 %-ot el nem érő káresemények esetén a biztosító kártérítést nem nyújt.). Az árvízkárok mértékét az elpusztult növényállomány területének felmérésével kell megállapítani. Az állománykipusztulásos károknál a növények károsodott területére jutó biztosítási összegének 20%-a térül. Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x hozam (t/ha) x egységár (Ft/t). A súlycsökkenéses árvízkárok esetén a megállapított kárból levonásra kerül a károsodott növényterület biztosítási összegének 50%-a (abszolút önrész). Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x hozamveszteség (t/ha) x egységár (Ft/t) Téli fagykár Biztosítási esemény és kockázatviselési Téli fagykár: Szántóföldi kultúrák esetében: az őszi vetésű szántóföldi növények tőállományának a téli fagy következtében előálló, oly mértékű pusztulása, amely a károsodott terület, felülvetését, illetve újrahasznosítását teszi szükségessé. Szőlő és gyümölcsösök esetében:r a vesszők, hajtások, termőrészek, vagy növényegyedek fagy miatt bekövetkezett olyan mértékű elhalása, mely következtében azok nem hajtanak ki és visszametszést igényelnek az ültetvény 50%-ánál nagyobb területén, és emiatt a szőlő és gyümölcsös legalább 50%-os hozamcsökkenést szenved. Téli fagy: a kockázatviselés helyén, a talajtól számított két méter magasságban mért mínusz 15 ºC vagy annál alacsonyabb hőmérséklet A kockázatviselési : Az őszi vetésű szántóföldi növények esetében a kelése, gyümölcsösök és szőlő esetében november 30-a, energianád esetében a telepítése. Az őszi vetésű szántóföldi növények, valamint szőlő és gyümölcsösök esetében a tárgyév március 31-e; energianád esetében a szerződés megszűnése Kizárások Az általános biztosítási feltételekben felsorolt kizárásokon túlmenően a téli fagykárbiztosítás nem terjed ki: a téli fagykár következtében bekövetkező súlycsökkenéses károkra; az állati kártevők és kórokozók által előidézett, továbbá a hiányos kelés okozta károkra, a fej és bakművelésű szőlő takarásának elmulasztása esetén bekövetkező károkra, a nem megfelelően beérett vesszők, hajtások, termőrészek miatt keletkező károkra, arra az esetre, ha a szerződő fél/biztosított a károsodott ültetvényt április 30-ig nem metszette vissza (melyet a biztosító jogosult a helyszínen ellenőrizni), arra az esetre, ha a szerződő fél/biztosított a károsodott szántóföldi területet június 30-ig nem hasznosította újra (melyet a biztosító jogosult a helyszínen ellenőrizni) Önrész A téli fagykárok esetén a biztosító 80%-os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési összeg Az állománykipusztulásos károkra vonatkozóan a kárküszöb mértéke 50%, amely abban az esetben kerül alkalmazásra, ha a károsodott területre megállapított biztosítási összeg 50%-át nem éri el a kár (A 50 %-ot el nem érő káresemények esetén a biztosító kártérítést nem nyújt.). Szántóföldi növényeknél téli fagykárok esetén a szolgáltatás összegét az újravetést, vagy felülvetést, illetve az újrahasznosítás szükségességét az elpusztult növényállomány területének felmérésével kell megállapítani. A biztosító szolgáltatása a megállapított kár maximum 20%-a. A biztosított szőlő- és gyümölcsültetvények esetén a visszametszést nem indokoló téli fagykárok nem kerülnek térítésre. A visszametszést indokoló károk esetén a biztosító szolgáltatása a megállapított kár maximum 30%-a. Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x hozam (t/ha) x egységár (Ft/t) Egyéb rendelkezések Az ajánlatot és mellékletét - a terményjegyzéket (adatközlést) - legkésőbb november 30-ig kell benyújtani. Szántóföldi növények esetén az ajánlat elfogadásának feltétele az ügyfél nyilatkozata, mely szerint a növények kikeltek, és a vegetációs stádiumhoz képest jó fejlettségi állapotban vannak. ültetvények esetén pedig, hogy a vesszők, hajtások, termőrészek megfelelően beértek. A nyilatkozatot a biztosító jogosult ellenőrizni és a nem megfelelő fejlettségű kultúrát, területet(eket) a biztosításból kizárni Tavaszi fagykár Biztosítási esemény és kockázatviselési Tavaszi fagykár: AHE-11170/4FP 7/15

8 Ültetvények esetében: A tavaszi fagy a bibe egyértelmű károsodását okozza, és ennek következtében a virágzat oly mértékben pusztul, hogy az ültetvény termésveszteséget szenved. Szántóföldi kultúrák esetében: Tavaszi fagy következtében keletkezett, a tőállomány 50%-ot meghaladó mértékű kipusztulásában megnyilvánuló kár, mely kiszántást, illetve újrahasznosítást tesz szükségessé (állománykipusztulásos kár). Tavaszi fagy: a kockázatviselés helyén, a talajtól számított két méter magasságban mért mínusz 3 ºC vagy annál alacsonyabb hőmérséklet A kockázatviselési : Az almás termésű és csonthéjas gyümölcsöknél a termőrügyek pirosbimbós ill. fehérbimbós állapota, de a téli fagybiztosítási módozat megkötése esetén leghamarabb április 01-e; héjas gyümölcsöknél a barka megjelenése, de a téli fagybiztosítási módozat megkötése esetén leghamarabb április 01-e; a bogyós gyümölcsűeknél az első virágok megjelenése, a szamócánál az általános virágzás, de a téli fagybiztosítási módozat megkötése esetén leghamarabb április 01-e; a szőlőnél a művelési módnak és fajtának megfelelően véglegesen metszett tőke rügyfakadása, de a téli fagybiztosítási módozat megkötése esetén leghamarabb április 01-e; a zöldségnövényeknél a kiültetés, kipalántázás, kikelés, legkorábban április 01-e; szántóföldi kultúrák esetében április 01-e. Május 31-e Kizárások Az általánosan biztosítási feltételekben felsorolt kizárásokon túlmenően nem térülnek a hajtásrendszerben (törzs, ág, vessző, stb.) keletkezett károk Önrész Tavaszi fagykár esetén a megállapított kárösszegből az üzem teljes növénykultúrájára vonatkozó abszolút önrészként levonásra kerül a biztosításba vont növénykultúra biztosítási összegének 50%-a Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési összeg A kárküszöb mértéke 50%, amely abban az esetben kerül alkalmazásra, ha az üzemenként és növénykultúránként megállapított biztosítási összeg 50 %- át nem éri el a kár (Az 50 %-ot el nem érő káresemények esetén a biztosító kártérítést nem nyújt.). A károk a következők figyelembe vételével történik: a fagykár bejelentését követő előszemle, mely során a biztosított terület károsodott részét kell meghatározni; a biztosított hozam a teljes biztosított területen; az adatszolgáltatáskor rögzített egységár; továbbá a termés betakarításának megkezdése előtti - a szerződő fél/biztosított és a biztosító által végzett - termésbecslés eredménye, melyet a károsodott növénykultúra teljes biztosított területen kell elvégezni. A biztosított növényekben keletkezett és az 50%-os kárküszöböt meg nem haladó kár nem kerül térítésre. Az 50%-os kárküszöböt meghaladó kár esetén a megállapított kárból levonásra kerül a károsodott növénykultúra teljes üzemi szintű vetésterülete biztosítási összegének 50%-a. Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x hozamveszteség (t/ha) x egységár (Ft/t) Felhőszakadás kár Biztosítási esemény és kockázatviselési Felhőszakadáskár: A felhőszakadás során hirtelen lehulló, talajszinten áramló nagy mennyiségű esővíz rombolásal terméscsökkenéses vagy állománykipusztulásos kárt okoz. Felhőszakadás: azon időjárási jelenség, amelynek során a kockázatviselés helyén lehullott csapadék húsz perc alatt mért átlagos intenzitása elérte vagy meghaladta a 0,75 mm/perc értéket, vagy a lehullott csapadék mennyisége huszonnégy óra. Állomány kipusztulásos felhőszakadáskárnak minősülnek a szántóföldi kultúrák esetében a május 31. napjának 24:00 órája előtt bekövetkezett, az állomány legalább 50%-át kipusztító károk, melyek a károsodott növénytábla kiművelését indokolják A kockázatviselési : Szántóföldi növényekben a kelés, kiültetés, palántázás vagy telepítés; gyümölcsösökben, szőlőben az aktuális termőév kezdete. Szántóföldi növényekben a learatás, a termés leszedés, illetve a földből való kiszedés, de legkésőbb november 30-a; gyümölcsösökben a termés leszedés, leszüretelés, de legkésőbb november 30- a Kizárások A biztosítás keretében nem térülnek meg azok a károk, amelyek közvetett oksági kapcsolatban vannak a felhőszakadással, mint természeti jelenséggel (ún. következmény károk pl. kórokozók és kártevők, ill. ezekből eredően kialakult fertőzöttség által okozott termésveszteség stb.); AHE-11170/4FP 8/15

9 Nem térülnek továbbá a felhőszakadás következtében a talajban keletkezett károk, és a felhőszakadás következtében kialakuló vízállás által okozott károk; Gyümölcsösösöknél a kárt követő év vegetációs ára ható terméscsökkentő tényezők miatti károk, továbbá állománykipusztulásos kár esetén a kipusztult növények cseréjének költségei Önrész A május 31. napjának 24:00 órája előtt bekövetkező állománykipusztulásos felhőszakadás károk, esetén a biztosító szolgáltatása a károsodott terület biztosítási összegének maximum 20%-a, vagyis a biztosító 80%- os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra. Az újrahasznosítást nem igénylő, illetve a május 31. után bekövetkező felhőszakadáskárok esetén a megállapított kárösszegből abszolút önrészként levonásra kerül a károsodott növénytábla biztosítási összegének 50%-a Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési összeg A kárküszöb mértéke 40%, amely abban az esetben kerül alkalmazásra, ha a károsodott területre megállapított biztosítási összeg 40%-át nem éri el a kár (A 40 %-ot el nem érő káresemények esetén a biztosító kártérítést nem nyújt.). A károk a következők figyelembevételével történik: a károsodott terület nagysága, a növényeknek a biztosítási esemény nélkül várható, becsült hozama (maximum a biztosított hozam), a becsléssel megállapított kár százalékos mértéke a károsodott területen, az adatszolgáltatáskor rögzített egységár. A 40%-os kárküszöböt meghaladó súlycsökkenéses felhőszakadáskárok esetén a megállapított kárból levonásra kerül a károsodott növényterület biztosítási összegének 50%-a (abszolút önrész). Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x hozamveszteség (t/ha) x egységár (Ft/t). Az állománykipusztulásos felhőszakadáskároknál a kártérítési szolgáltatás a növények károsodott területére jutó biztosítási összeg maximum 20%-a. Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x hozam (t/ha) x egységár (Ft/t) Viharkár Biztosítási esemény és kockázatviselési Viharkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a vihar miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúra hozamcsökkenését okozza azáltal, hogy a kalászosoknál és a repcénél szemkiverését, kalászletörését illetve becőletörést okoz, valamint az állomány oly mértékű megdőlését okozza, mely a termény betakarítását lehetetlenné teszi; a gyümölcsösök esetében a termésleverést okoz; kapás kultúrák esetében oly mértékű megdőlést, tányér-, vagy csőletörést okoz, mely a termény betakarítását lehetetlenné teszi. Vihar: a legalább húsz m/sec. szélsebesség. Állománykipusztulásos viharkár: A növények tőállományának május 31. napjának 24:00 órájáig jégverés következtében előálló oly mértékű kipusztulása, amely kiszántást, illetve újrahasznosítást tesz szükségessé. Újrahasznosításnak minősül: palántával nem pótolható szántóföldi növények esetében a felülvetés, illetve a károsodott növénykultúra megszüntetése, majd közvetlenül új növénykultúra telepítése, palántával pótolható növények esetén a sérült, elpusztult palánták pótlása. Súlycsökkenéses viharkár: növények termésében vihar következtében keletkezett, súlycsökkenésben megnyilvánuló termésveszteség. Minőségi viharkár: az ajánlat mellékletét képező záradék alapján pótdíj ellenében térülő minőségi értékcsökkenés, melyet a vihar okoz az ajánlatban meghatározott növények termésében A kockázatviselési : Állománykipusztulásos viharkárok esetében: Az őszi és tavaszi vetésű, ültetésű vagy telepítésű növényekben, a kelés, ültetés, telepítés; erdők és erdősítések esetén a szerződés létrejötte. Az őszi vetésű, ültetésű vagy telepítésű növényekben, szamócában, valamint zöldborsóban május 15-e; a tavaszi vetésű, ültetésű, telepítésű és palántázott növények esetében május 31-e; erdősítések esetén a szerződés megszűnése. Súlycsökkenéses viharkár esetében: a kalászos és a kapás kultúráknál, valamint az őszi káposztarepcénél a szerződés létrejötte; almánál a tisztuló hullás befejeződése; szőlőnél a fürtök megjelenése. szántóföldi növényeknél a technológiai érettségtől, illetve a betakarítás megkezdését követő 21 napig (deszikkálás esetében annak időpontjától számított 5. nap 24. órájáig), legfeljebb azonban a szerződés megszűnése; AHE-11170/4FP 9/15

10 alma esetén a technológiai érettségtől, illetve a betakarítás megkezdését követő 14. nap 24:00 órájáig, legfeljebb azonban a szerződés megszűnése; szőlőnél, gyümölcsösöknél szüretig, de legkésőbb október 30-a. Minőségi viharkárok esetében: almánál a tisztuló hullás befejeződése; szőlőnél a fürtök megjelenése. alma esetén a technológiai érettség, illetve a betakarítás megkezdését követő 14. nap 24:00 órája, legfeljebb azonban a szerződés megszűnése; szőlőnél, gyümölcsösöknél szüretig, de legkésőbb október 30-a Kizárások A biztosító szolgáltatási kötelezettsége az általános biztosítási feltételek kizárásain túlmenően tekintet nélkül a keletkezés okára nem terjed ki azokra a károkra, amelyek: a kalászosok esetében a kalász lenyaklásában, az állomány megdőlésében nyilvánulnak meg, amennyiben a betakarítógép vágóasztala képes a termés betakarítására; a kalászosok túlérett állapotában a technológiai érettségtől, illetve az aratás megkezdésétől számított 21. nap 24. órája után következtek be. A minőségi viharkárok térítése csak a pótdíj ellenében megkötött minőségi viharkár záradék alapján történik! Önrész A május 31. napjának 24:00 órája előtt bekövetkező állománykipusztulásos viharkárok esetén a biztosító szolgáltatása a károsodott terület biztosítási összegének maximum 20%-a, vagyis a biztosító 80%- os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra Kalászosok esetén az érés kezdetét, repce esetén pedig a becők kifejlődését megelőző viharkárok, valamint alma esetén az augusztus 01. előtt bekövetkező viharkárok esetén a biztosító 80%-os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra A biztosítási szerződésben és a jelen különös biztosítási feltételben szereplő abszolút és levonásos önrész kerül alkalmazásra alma esetén, amennyiben a kár augusztus 01. és szeptember 30. között következik be; szőlő esetében; kalászosok esetében amennyiben a kár az érés kezdete (a biztosítás szempontjából az érés kezdete az a fejlődési állapot, amikor a vihar a kalászosokban szemkiverést és kalászletörést okozhat) után következik be; repce esetében, amennyiben az a becők kifejlődése után következik be. Az önrész alkalmazása során a következők figyelembe vételével kell eljárni: amennyiben a szerződés csak levonásos önrészt tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 20%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték; amennyiben a szerződés levonásos és abszolút önrészt is tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 20%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték; amennyiben a szerződés csak abszolút önrészt tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő abszolút önrész mellett 20%-os levonásos önrész is alkalmazásra kerül, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték Búza, árpa, rozs, triticale és őszi káposztarepce esetén a biztosító: amennyiben a szerződés csak levonásos önrészt tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 30%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, a tárgyév augusztus 01-je utáni károk esetén; amennyiben a szerződés levonásos és abszolút önrészt is tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 30%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, a tárgyév augusztus 01-je utáni károk esetén; amennyiben a szerződés csak abszolút önrészt tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő abszolút önrész mellett 30%-os levonásos önrész is alkalmazásra kerül, a tárgyév augusztus 01-je utáni károk esetén Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési összeg A kárküszöb mértéke 5%, amely abban az esetben kerül alkalmazásra, ha a károsodott területre megállapított biztosítási összeg 5%-át nem éri el a kár (Az 5 %-ot el nem érő káresemények esetén a biztosító kártérítést nem nyújt.). Állománykipusztulásos viharkárok: Az állománykipusztulásos károkat szántóföldi növények esetében a kiszántást és újravetést, újrapalántázást, újratelepítést, újrahasznosítást szükségessé tevő AHE-11170/4FP 10/15

11 mértékben elpusztult növényállomány területének figyelembevételével kell megállapítani. Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x hozam (t/ha) x egységár (Ft/t) Szántóföldi növények esetében a biztosító szolgáltatása a megállapított kár maximum 20%-a. Súlycsökkenéses viharkárok: A károk a következők figyelembevételével történik: a károsodott terület nagysága, a növényeknek a biztosítási esemény nélkül várható, becsült hozama (maximum a biztosított hozam), a becsléssel megállapított kár százalékos mértéke a károsodott területen, az adatszolgáltatáskor rögzített egységár. Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x (hozam (t/ha) x kár százalékos mértéke) x egységár (Ft/t). A megállapított kár összegéből kerül levonásra a jelen feltételek szerinti, valamint a biztosítási szerződésben rögzített önrész. Minőségi viharkárok: A kár a szerződés mellékletét képező záradékban foglaltak szerint történik feltéve, hogy a szerződés a záradékra vonatkozóan is létrejött. A megállapított kár összegéből kerül levonásra a biztosítási szerződésben rögzített önrész Tűzkár Biztosítási esemény és kockázatviselési Tűzkár: Tűz következtében bekövetkezett kár, amely: a növények termésének súlycsökkenését; az erdők faállományának súlycsökkenését eredményezi; az erdősítések haszonnövényzetében keletkezik. Tűz: olyan anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan és terjedőképesen hő-, láng-, fény és füsthatás kíséretében A kockázatviselési : Szántóföldi növényekben a kelés, kiültetés, palántázás vagy telepítés; gyümölcsösökben, szőlőben, az aktuális termőév kezdete; erdők és erdősítések esetén a szerződés létrejötte. Szántóföldi növényekben a learatás, a termés leszedés, illetve a földből való kiszedés, de legkésőbb november 30-a; gyümölcsösökben, szőlőben, a termés leszedés, leszüretelés; erdők és erdősítések esetén a szerződés megszűnése Kizárások Az általános kizárásokon túlmenően a biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárt kockázatok tűzkárok esetén: Az erdősítés haszonnövényzetében keletkezett minőségi károk. (Minőségi kárnak tekintendő az a kár, amely nem vezet a növényzet pusztulásához.); az erdőben bekövetkezett fejlődési veszteség és esztétikai károk. szőlő és gyümölcsültetvények esetén az aljnövényzet irtásának elmaradása miatt keletkező és ebből eredő átterjedő tűzkárok Önrész Gyümölcsösök esetén az aktuális termőév kezdete előtt, valamint a betakarítás után (a vegetációs on kívül) bekövetkező tűzkárok esetén a biztosító 80%-os abszolút önrészt alkalmaz, amennyiben az aktuális termőév kezdete és a betakarítás között (a vegetációs on belül) következik be a tűzkár, a biztosítási szerződésben szereplő abszolút és/vagy levonásos önrész kerül alkalmazásra. Szántóföldi növények, illetve erdők és erdősítések tűzkára esetén a biztosítási szerződésben szereplő abszolút és/vagy levonásos önrész kerül alkalmazásra Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési összeg A kárküszöb mértéke 5%, amely abban az esetben kerül alkalmazásra, ha a károsodott területre megállapított biztosítási összeg 5%-át nem éri el a kár (Az 5 %-ot el nem érő káresemények esetén a biztosító kártérítést nem nyújt.). A biztosító szolgáltatási kötelezettsége azokra a területekre vonatkozik, melyeken a tűz következtében az adatközlőn meghatározott szántóföldi és kertészeti kultúrák termése megsemmisül. Gyümölcsösök esetén az aktuális termőév kezdete előtt, valamint a betakarítás után bekövetkező károknál a biztosítási szolgáltatás a növények károsodott területére jutó biztosítási összegének maximum 20%-a. Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x hozam (t/ha) x egységár (Ft/t). Szántóföldi növényeknél, valamint ültetvények esetén az aktuális termőév alatt (betakarításig) bekövetkező károknál a biztosító szolgáltatási kötelezettsége azokra a területekre vonatkozik, melyeken a tűz következtében az adatközlőn meghatározott szántóföldi és kertészeti kultúrák termése megsemmisül. Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x hozam (t/ha) x egységár (Ft/t). A megállapított kár összegéből kerül levonásra a jelen feltételek szerinti, valamint a biztosítási szerződésben rögzített önrész. AHE-11170/4FP 11/15

12 Erdősítések károsodása esetén a totálkárt, erdők esetén a részleges kárt téríti meg a Biztosító. Totálkár (Erdősítésekben): A szolgáltatás mértéke az újratelepítést igénylő területek újratelepítésének az alábbiak szerint meghatározott költsége. Totálkár: a tűz következtében a haszonnövényzet elpusztult és csak új telepítéssel állítható helyre az erdősítés. A károsodott terület meghatározásánál az Erdőfelügyelet jegyzőkönyvét (E-lap) a biztosító irányadónak tekinti. Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x biztosítási összeg (Ft/ha). A megállapított kár összegéből kerül levonásra a jelen feltételek szerinti, valamint a biztosítási szerződésben rögzített önrész. Részleges tűzkár (erdőkben): A szolgáltatás mértéke a szerződő fél/biztosított által az adatközlőn megadottnál alacsonyabb egységáron történő értékesítés miatti árkülönbözet alábbiak szerint meghatározott összege. Részleges kár: a faállomány elpusztult, de a faanyag értékesíthető, azonban az adatszolgáltatáskor vagy változás-bejelentéskor megadott egységárnál alacsonyabb áron. A kárfelméréskor a tűzkártól szenvedett fatömeg százalékos értékcsökkenését kell meghatározni. Kár (Ft) = (károsodott terület (ha) x hozam (t/ha) x egységár (Ft/t)) x kár százalékos mértéke. A megállapított kár összegéből kerül levonásra a jelen feltételek szerinti, valamint a biztosítási szerződésben rögzített önrész Talajmechanikai kockázat (homokverés, talajcserepesedés): Biztosítási esemény és kockázatviselési Homokverés kárnak minősül a már kikelt vagy palántázott növényzetnek a szél által mozgatott homokszemcsék okozta mechanikai károsodása, mely a biztosított növénykultúrában oly mértékű tőszámveszteséghez vezet, amely a növénykultúra kiművelését, illetve a vetésterület újrahasznosítását teszi szükségessé. A biztosítás szempontjából talajcserepesedésnek minősül a talajfelszín olyan fizikai állapota, amely megakadályozza a csiranövény talajfelszínre jutását és ezzel a biztosított növénykultúrában oly mértékű tőszámveszteséget okoz, amely a növénykultúra kiművelését, illetve a vetésterület újrahasznosítását teszi szükségessé A kockázatviselési : Az elvetett vetőmag csírázásának kezdete; a palánta végleges helyre ültetése. Azon időpont, amikor az alkalmazott agrotechnika ugyanabban a vegetációs ban lehetővé teszi a növényzet újra vetését/palántázását, de legkésőbb június 15-e Kizárások Az általános kizárásokon túlmenően a biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárt kockázatok: Homokverés esetén a szélerózió hatására a vetőmag elsodródása miatti károk; talajcserepesedés esetén a tartós vízborítottság miatt kialakuló károkra (Tartósnak minősül a vízborítottság, ha a növénykultúra pusztulásához a vízborítottság miatt fennálló oxigénhiányos állapot vezet.) Önrész Talajmechanikai károk esetén a biztosító 80%-os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési öszszeg A kárküszöb mértéke 50%, amely abban az esetben kerül alkalmazásra, ha a károsodott területre megállapított biztosítási összeg 50%-át nem éri el a kár (Az 50 %-ot el nem érő káresemények esetén a biztosító kártérítést nem nyújt.). A talajmechanikai károk (homokverés, talajcserepesedés) mértékét az újravetést, vagy felülvetést (újrahasznosítást) szükségessé tevő mértékben elpusztult növényállomány területe alapján állapítja meg a biztosító. Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x hozam (t/ha) x egységár (Ft/t). A biztosító szolgáltatása a megállapított kár maximum 20%-a. A biztosító a kifizetendő biztosítási összegből a növény- és erdőállomány teljes pusztulása esetén levonja az értékesíthető, vagy egyéb módon hasznosítható maradványok értékét. 3. A biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárt kockázatok 3.1. Az általános biztosítási feltételekben és a jelen különös biztosítási feltételek 2. pontjában az egyes kárnemeknél leírt speciális kizárásokon túl a biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki: a termesztés-technológiai előírások be nem tartása vagy azok helytelen végrehajtása miatt keletkezett károkra; kertészeti kultúrák esetében a gyomszabályozás elmaradása miatt keletkező vagy tovaterjedő károk; ültetvények esetén a hajtásrendszerben (törzs, ág, vessző, stb.) keletkezett károk; kártevők vagy kórok fellépése következtében fellépő károkra; AHE-11170/4FP 12/15

13 a kettős hasznosítású növények biztosításba be nem vont iker- vagy társtermésében keletkezett károkra; learatott, leszedett, földből kiszedett termésben keletkezett károk; a magra termett növények szalmájában, illetve szárában előálló károk; a termés minőségében, illetve annak romlásában jelentkeznek; a magtermés csíraképességének csökkenésében vagy a termés egyéb beltartalmi értékvesztésében megnyilvánuló károkra, mint pl. a sikértartalom, olajtartalom, cukortartalom, fehérjetartalom, toxintartalom; almánál és szőlőnél a kárt követő év vegetációs ára ható terméscsökkentő tényezőkre, továbbá állománykipusztulásos kár esetén a kipusztult növények cseréjének költségeire a kárral érintett termény értékesítéséből, illetve annak meghiúsulásából adódóan érik a biztosítottat; azokra a károkra, melyek a kockázatviselési kezdeténél, vagy a szerződéskötés időpontjánál korábban keletkeztek. 4. A biztosítási összeg meghatározásának szabályai 4.1. A biztosítási összeg a következők szerint történik: A biztosítási összeg meghatározása szántóföldi és kertészeti növények esetén tűz, jégesőkár, tavaszi fagy, téli fagy, vihar, árvíz, talajmechanikai, felhőszakadás, aszály kockázatokra: Biztosítási összeg = hozam (t/ha) X egységár (Ft/t) X biztosított terület (ha), ahol a hozam: a biztosítani kívánt növénykultúra biztosított területén a tárgyévben 1 hektárra (ha) várt termésátlag; az egységár: a biztosítani kívánt növénykultúra tárgyévre meghatározott hozamának tonnánkénti egységára forintban; biztosított terület: a biztosítani kívánt növénykultúra teljes vetésterületének nagysága hektárban. A biztosítani kívánt növénykultúra hozamát, egységárát, és a biztosított vetésterületet a szerződő fél/biztosított határozza meg a szerződés megkötésekor. 5. Az önrészesedés szabályai A biztosító által alkalmazott önrészesedések a következők: 5.1. Kárküszöb Kárküszöb: A károsodott területre illetve károsodott növénytáblára eső vagy az üzemenként és növénykultúránkén számított biztosítási összegnek a káreseménytől függően meghatározott százaléka. A kárküszöböt el nem érő károk esetén a biztosító szolgáltatást nem nyújt Önrész Levonásos önrész: A kárrendezés során megállapított kárnak a biztosítási szerződésben meghatározott százaléka, amely a kárküszöböt meghaladó károk esetében a kárrendezés során megállapított kár öszszegéből kerül levonásra Abszolút önrész: A károsodott területre/ táblára vonatkozó abszolút önrész: a károsodott területre/táblára vonatkozó biztosítási összegnek a biztosítási szerződésben meghatározott százaléka, amely a kárküszöböt meghaladó károk esetében a kárrendezés során megállapított kár összegéből kerül levonásra Az üzem valamely teljes növénykultúrájára vonatkozó abszolút önrész: a károsodott növénykultúra teljes üzemi szintű vetésterülete biztosítási öszszegének a biztosítási szerződésben meghatározott százaléka, mely a kárküszöböt meghaladó károk esetében a kárrendezés során megállapított kár összegéből kerül levonásra Az üzem valamennyi növénykultúrájára vonatkozó abszolút önrész: a biztosított összes növénykultúrájának teljes üzemi szintű vetésterülete biztosítási összegének a biztosítási szerződésben meghatározott százaléka, mely a kárküszöböt meghaladó károk esetében a kárrendezés során megállapított kár összegéből kerül levonásra. Amennyiben abszolút és levonásos önrészt is tartalmaz a szerződés, abban az esetben a kárrendezés során megállapított kár összegéből először az abszolút önrész, majd a fennmaradó összegből a levonásos önrész kerül levonásra. 6. A biztosítási díjra vonatkozó szabályok 6.1. A biztosítási díj A biztosítási díj a biztosító díjszabása szerint a biztosított növénykultúrára vonatkozó díjtétel és a jelen különös biztosítási feltételek 4. pontjában meghatározottak szerint számított biztosítási összeg szorzata. 7. A szerződő fél, illetve a biztosított közlési és változás-bejelentési kötelezettsége 7.1. A közlési kötelezettség A szerződő fél, illetve a biztosított a szerződés megkötésekor az adatközlő lap kitöltésével vagy más egyéb módon, de mindenképpen írásban köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani az alábbi információkat/adatokat: Szerződő fél/biztosított személyére vonatkozó adatok: a biztosított neve, lakcíme, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma vagy adóazonosító száma; regisztrációs száma. AHE-11170/4FP 13/15

14 A biztosításra vonatkozó adatok: a biztosítani kívánt növénykultúra neve; a biztosított növénykultúra tárgyévi hozamának tonnánkénti egységára; a biztosítani kívánt növénykultúra vetésterülete hektárban; a biztosítani kívánt növénykultúra terményének hozama; a kockázatviselés helye. Az egységár meghatározásánál a szerződő félnek / biztosítottnak figyelembe kell vennie az aktuális piaci, tőzsdei, hatósági és szerződéses árakat valamint a reális termőhelyi viszonyokat és az alkalmazott agrotechnológiát. Amennyiben a termelő nem tudja megadni a termésátlagot, akkor szerződéskötéskor a megyei termésátlagot veszi figyelembe a biztosító. Az adatközléssel együtt a terület azonosításához szükséges dokumentumot (MePAR blokkazonosító / biztosított növény ha) is a biztosító rendelkezésére kell bocsátani A változás-bejelentési kötelezettség Amennyiben a szerződés megkötésekor a szerződő fél még nem rendelkezett regisztrációs számmal, a regisztrációs szám tárgyában hozott döntés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles a regisztrációs számot bejelenteni. 8. A biztosító szolgáltatására, a kártérítés megállapítására és a káraktára vonatkozó szabályok 8.1. A biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító a kárküszöböt elérő károkat a biztosítási szerződésben a biztosítási esemény bekövetkezésekor folyó biztosítási ra és a biztosítási esemény bekövetkezése szerinti kockázatviselési helyre megjelölt biztosítási összeg, illetve szublimit erejéig, az önrészesedéssel csökkentve, forintban téríti meg. A biztosító nem nyújt kártérítést a tényleges veszteséget meghaladó kárra, a kárküszöböt el nem érő kárra A kártérítés mértékének : A kártérítés mértékének kétlépcsős kárfelmérés keretében történik. A biztosítási esemény bekövetkezésekor előszemle keretében - a biztosító felméri a biztosított növénykultúrában keletkezett kárt az adatközléskor megadott adatok (hozam, egységár, terület) figyelembevételével és "előszemle-jegyzőkönyvet" készít,. A biztosított és károsodott növény betakarítása előtt, vagy ha a kár mértéke már egyértelmű (Pl: kipusztulásos károk, totálkárok, vagy egyértelműen felmérhető részkárok) a biztosító helyszíni területszemle során meghatározza az előszemle során károsodottnak ítélt területeken a kár várható mértékét, és "kárbecslési jegyzőkönyvet" készít. A hozamcsökkenést a biztosító saját helyszíni ellenőrzése és nyilvántartása alapján, biztosítói termésadatok hiányában a szerződő fél/biztosított által átadott adatok, tények felhasználásával állapítja meg. Ha a kárkori forgalmi (piaci, tőzsdei) egységár nem éri el az adatközléskor megadott egységárat, akkor a biztosító a kárkori forgalmi egységár alapján állapítja meg a kár mértékét. A pótolható állománykipusztulásos kártalanítással térített növények helyett, a terület újrahasznosításaként vetett, ültetett, palántázott növényekre csak az újabb biztosítás megkötése után vállal kockázatot a biztosító A biztosító elektronikus káraktát készít a biztosítási esemény bekövetkeztekor. A kárfelvételi dokumentumok, melyeken a felek a kár meghatározásához szükséges alapadatokat rögzítik: jegyzőkönyv, mintavételi lapok, blokktérképek, fényképfelvételek, károsult végleges kárnyilatkozata, egyéb, a kármegállapításhoz a kár jellegétől függő és a kártérítést befolyásoló nyilvántartás vagy dokumentum. 9. A biztosítási szerződés módosítására vonatkozó rendelkezések 9.1. A biztosítási szerződés kizárólag a felek közös megegyezésével, írásban módosítható. A tárgyévre megadott hozam és egységár vonatkozásában azonban szerződésmódosításra nincs lehetőség A biztosítási szerződés a vetésterület nagyságára, illetve a biztosított növénykultúra fajtájára vonatkozóan legkésőbb a biztosítani kívánt növénykultúra vetésének, illetve palántázásának megkezdéséig módosítható. A módosítás a biztosítási első napjára visszamenőleges hatályú Ha a vetésterület, illetve a biztosított növénykultúra módosításában a felek megállapodnak, akkor annak következtében a biztosítási összeg is megváltozik. A biztosítási összeg változására tekintettel a biztosítási díj is módosulhat. 10. A kárbejelentés és a kárbejelentéshez csatolandó további dokumentumok A kárbejelentés dokumentumai: a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, regisztrációs számát, a károsodott növénykultúra nevét, a károsodott kultúra üzemi szintű területének nagyságát, AHE-11170/4FP 14/15

15 a károsodott kultúra biztosítási értékét hektáronként, a kárt vagy károkat okozó kárnemet vagy kárnemeket, a súlycsökkenés becsült mértékét és a kárnyilatkozatot, a biztosítási esemény Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer szerinti helyét (MePAR azonosító), a károsodott terület nagyságát A jelen különös biztosítási feltételek értelmében a biztosító abban az esetben nyújt kártérítést, ha a káreseményt kiváltó időjárási jelenség bekövetkeztét az illetékes hatóságok igazolják: tűz esetén a tűzeset keletkezésének helye szerint illetékes hatóság, elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár, homokverés kár és elemi káresemény okozta mezőgazdasági káresemény vonatkozásában pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat a rendelkezésére álló adatok alapján, internetes honlapján vagy külön eljárásban igazolja, indokolt esetben az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Nemzeti Környezetügyi Főigazgatóság, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával. 11. Fogalom meghatározások mezőgazdasági biztosítás: a lábon álló növényi kultúrára üzleti alapon kötött vagyonbiztosítás; kárakta: a biztosító szolgáltatásának összegszerű megállapításához szükséges iratokat tartalmazó elektronikus nyilvántartás. Elemi káresemény: a jégkár, aszálykár, viharkár, tavaszi fagykár, téli fagykár, felhőszakadáskár; Nagyvízi meder: a vízfolyást, vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít. A nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint, vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagyvízi meder rendeltetése a mederből kilépő árvizek és a jég levezetése; Hullámtér: a folyók, vízfolyások partvonala és az elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés (fal) közötti terület; Nyílt ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére nem épült árvízvédelmi töltés, és így azokat a mederből kilépő víz szabadon elöntheti; Vízjárta területek: osan elöntésre kerülő, vagy vízzel telített talajú területek, így különösen: o a síkvidéki erek, semlyékek, vagyis az olyan terepmélyedések, amelyek a területet érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt rendszeresen, a szabályozást követően pedig osan vízzel borítottak; o a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vizenyős, mocsaras területek, amelyek felületének túlnyomó részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telített; o a dombvidéki patakok, állandó vagy os vízfolyások, völgyek, vízmosások által érintett olyan területek, amelyekre az os elöntés jellemző; o a folyók elhagyott ősmedrei, vagyis a folyókat kísérő, a jelenlegi medertől távolabb elhelyezkedő olyan vonulatok, terepmélyedések, amelyek eredete (származása) a folyó egykori medrére vezethető viszsza. Árvízvédelmi mű: az elsőrendű, másodrendű, harmadrendű árvízvédelmi vízi létesítmény, valamint annak műtárgya, tartozéka, járulékos létesítménye, amely a védvonal védőképességét, rendeltetésszerű használatát biztosítja, illetve szolgálja; Mentesített ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés épült; Regisztrációs szám: az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben rögzített tízjegyű szám, amely a intézkedésben való részvétel során az ügyfél egyedi azonosítására szolgál. Ezt az adatot a biztosítási kötvény tartalmazza. Újrahasznosításnak minősül: o o a palántával nem pótolható szántóföldi növények esetében a felülvetés, illetve a károsodott növénykultúra megszüntetése, majd közvetlenül új növénykultúra telepítése, a palántával pótolható növények esetén a sérült, elpusztult palánták pótlása. 12. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól A jelen különös biztosítási feltételek módosítására az általános biztosítási feltételeknek a Polgári törvénykönyről szóló évi V. törvényt követő változása miatt került sor. Allianz Hungária Zrt. AHE-11170/4FP 15/15

LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE

LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE LAKÁS- BIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató a Groupama Garancia Biztosító Zrt. lakásbiztosítási módozataihoz Épület- és Ingóság Alapbiztosítási Feltétel

Részletesebben

Házőrző otthon- és életmód-biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Házőrző otthon- és életmód-biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Házőrző otthon- és életmód-biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Hatályos: 2012. május 11-étől Módosítás dátuma: 2012. május 25. Nysz.: 15166 Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy a Generali Házőrző

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05)

K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05) K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05) A K&H Általános Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy díjfizetés ellenében a jelen feltételekben részletezettek

Részletesebben

Genelektronik. elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának feltételgyűjteménye. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.

Genelektronik. elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának feltételgyűjteménye. Hatályos: 2014. március 15. Nysz. Genelektronik elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának feltételgyűjteménye Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16573 Tartalomjegyzék Genelektronik, elektronikus berendezések

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás Az Otthon IV. Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek

Általános biztosítási feltételek www.allianz.hu Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Felelősségbiztosítások AHE-10352/5P A jelen általános biztosítási feltételek azon általános rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket

Részletesebben

Feltétel. Otthon és környezet. Lakásbiztosítás. Érvényes: 2011. szeptember 1-jétôl

Feltétel. Otthon és környezet. Lakásbiztosítás. Érvényes: 2011. szeptember 1-jétôl Feltétel Otthon és környezet Lakásbiztosítás Érvényes: 2011. szeptember 1-jétôl Otthon és környezet lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató 2 B) Otthon és környezet lakásbiztosítás

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2006. október 1-jétôl

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2006. október 1-jétôl Feltétel Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás Érvényes: 2006. október 1-jétôl Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás általános feltételei Az alábbi általános feltételek alapján az UNIQA Biztosító

Részletesebben

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV ATLASZ ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2008) ARV 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01-től 1/24 ATLASZ ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A QBE Insurance (Europe)

Részletesebben

genertel e-l@kás feltételek

genertel e-l@kás feltételek genertel e-l@kás feltételek ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2 (ÁVF2) 4. oldal GENERTEL e-l@kásbiztosítás KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GEKF) 9. oldal KIEGÉSZÍTÔ BIZTOSÍTÁSOK FELTÉTELEI 21. oldal A társaság

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel Hatályos: 2008. május 1-jétõl Generali 1 1 casco feltétel 1 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság ügyféltájékoztatója............ 3 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

Családi Biztosítás. Általános feltételek

Családi Biztosítás. Általános feltételek Családi Biztosítás A Családi Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító), valamint bármely magánszemély,

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) 1/6 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 www.generali.hu Nysz.: 16485 Az Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

ALL RISKS VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET-BIZTOSÍTÁS

ALL RISKS VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET-BIZTOSÍTÁS Az OTP Csoport partnere ALL RISKS VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET-BIZTOSÍTÁS Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2811/1 I. FEJEZET: VAGYONBIZTOSÍTÁS A Groupama Garancia

Részletesebben

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Cím: 1051 Budapest,

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014.03.15-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Ház-tartás 2012 feltételek

Ház-tartás 2012 feltételek Ház-tartás 2012 feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK FEDEZETI KÖRÖK KÁRTÉRÍTÉSI LIMITEI ALAPFEDEZET BŐVÍTETT FEDEZET TŰZKÁR BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 2 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A jelen biztosítási feltételek szerint létrejött szerzôdés alapján az OTP Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) hivatalos magyar pénznemben, önrészesedés

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Géptörésés üzemszünet-biztosítás

Feltétel. Perfekt Géptörésés üzemszünet-biztosítás Feltétel Perfekt Géptörésés üzemszünet-biztosítás TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 1.1 BIZTOSÍTOTT, SZERZÔDÔ, BIZTOSÍTÓ 2 1.2 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS IDÔBENI HATÁLYA 2 1.3 TERÜLETI HATÁLY ÉS A

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül

Részletesebben

Flotta Casco biztosítás. Különös Feltételei (FCKF2) Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17409

Flotta Casco biztosítás. Különös Feltételei (FCKF2) Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17409 Flotta Casco biztosítás Különös Feltételei (FCKF2) Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17409 Tartalomjegyzék Flotta Casco biztosítás Különös Feltételei (FCKF2)...................................................

Részletesebben

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő, biztosított 7 1.2. a szerződés létrejötte 7 1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. A Vagyonbiztosítás Különös Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB Általános Biztosító Zrt. A Vagyonbiztosítás Különös Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. A Vagyonbiztosítás Különös Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS VK 10045 Hatályos: 2011. január 1-tôl A VAGYONBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (VA1101)

Részletesebben