A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A fizika érettségi vizsga célja A középszintû fizika érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó? rendelkezik-e a köznapi mûveltség részét képezõ fizikai ismeretekkel;? képes-e ismereteit a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai eszközök mûködésével összekapcsolni;? ismeri-e a természettudományos gondolkodás, a természettudományok mûvelése során egyetemessé fejlõdött megismerési módszerek alapvetõ sajátosságait;? képes-e az alapmennyiségek mérésére, a mért adatokból egyszerû számításokkal meghatározható további mennyiségek értékeire következtetni;? képes-e egyszerûen lefolytatható fizikai kísérletet elvégezni, valamint a kísérleti tapasztalatokat kiértékelni, grafikont elemezni;? rendelkezik-e a mértékekkel, mértékrendszerekkel, mennyiségekkel összefüggõ gyakorlatias belsõ látásmóddal és arányérzékkel;? képes-e a tananyag által közvetített mûvelõdési anyag alapvetõ fontosságú tényeit és az ezekbõl következõ alaptörvényeket, összefüggéseket szabatosan kifejteni;? megérti-e a napjainkban felmerülõ, fizikai ismereteket is igénylõ problémák lényegét;? ismeri-e a fizikatörténet legfontosabb eseményeit és személyiségeit, a tananyag által közvetített legjelentõsebb kultúrtörténeti vonatkozásokat. Az emelt szintû fizika érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó? elsajátította-e a követelményekben elõírt ismereteket;? képes-e az ismeretanyag belsõ összefüggéseit, az egyes témakörök közötti kapcsolatokat áttekinteni, felismerni;? tudja-e ismereteit jelenségek értelmezésében, problémák megoldásában a megfelelõ matematikai eszközöket is felhasználva alkalmazni;? járatos-e a fizika tanult vizsgálati és következtetési módszereiben;? ismeri-e a természettudományos gondolkodás, a természettudományok mûvelése során egyetemessé fejlõdött megismerési módszerek alapvetõ sajátosságait, felismeri-e alkalmazásukat;? képes-e a tanultak alapján lefolytatható fizikai mérés, kísérlet megtervezésére és elvégzésére, valamint a kísérleti tapasztalatok kiértékelésére, következtetések levonására, grafikonelemzésre;? rendelkezik-e a mértékekkel, mértékrendszerekkel, mennyiségekkel összefüggõ gyakorlatias belsõ látásmóddal és arányérzékkel, pontosan használja-e a mértékegységeket;

2 ? képes-e a tananyag által közvetített mûvelõdési anyag logikai csomópontjait képezõ, alapvetõ fontosságú tényeket és az ezekbõl következõ alaptörvényeket, összefüggéseket szabatosan kifejteni, megmagyarázni;? képes-e a mindennapi életet befolyásoló fizikai természetû jelenségeket értelmezni;? ismeri-e a legfontosabb technikai eszközök, rendszerek mûködési elveit;? rendelkezik-e több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylõ, összetett fizikai feladatok, problémák megoldási képességével;? tájékozott-e a legfontosabb fizikatörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásokban;? képes-e a környezetvédelemmel és természetvédelemmel összefüggõ problémák megértésére és elemzésére. Tartalmi követelmények Középszint Témakör 1. Mechanika A pontszerû test kinematikája A dinamika törvényei Munka és energia A vonatkoztatási rendszer, pálya, út, idõ, elmozdulás fogalmainak alkalmazása. Az egyenes vonalú, egyenletes mozgás leírása. Az egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás leírása, a sebesség, gyorsulás alkalmazása. Az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség megkülönböztetése. A szabadesés, a vízszintes és a függõleges hajítás leírása. Az egyenletes körmozgás leírása. A harmonikus rezgõmozgás kinematikai jellemzõinek ismerete. A rezonancia jelensége, felismerése gyakorlati példákban. A matematikai inga és az idõmérés kapcsolata. A testek mechanikai kölcsönhatása, az erõ, Newton III. törvényének értelmezése, az erõ mérése. Newton I. törvényének értelmezése, az inerciarendszer. Newton II. törvénye, a tömeg, a nehézségi erõ, a súly, a súlytalanság értelmezése. Kényszererõk konkrét példákban. A pontszerû test egyensúlya. A súrlódás jelensége. Az egyenes vonalú egyenletes, az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás, az egyenletes körmozgás és a harmonikus rezgõmozgás dinamikai feltételének alkalmazása konkrét példákra. A munka és a teljesítmény. A hatásfok. A mozgási energia, a munkatétel. Az emelési munka, a helyzeti energia. A lineárisan változó erõ munkája, a rugalmas energia. A mechanikai energia megmaradása. 2

3 Pontszerû testek rendszere Merev testek Deformálható testek Gravitáció Mechanikai hullámok Külsõ és belsõ erõ, zárt rendszer fogalmainak alkalmazása. Az impulzus (lendület) megmaradása, felismerése és alkalmazása konkrét példákra. Az ütközések speciális eseteinek leírása. A merev testre ható erõk összegzése. Az erõpár fogalma, a forgatónyomaték kiszámítása egyszerû esetekben. Tömegközéppont meghatározása homogén, egyszerû alakú testek esetében. Egyensúlyi helyzetek megkülönböztetése, stabilitás. Egyszerû gépek mûködésének leírása. A rugalmas megnyúlás és összenyomás leírása. A folyadékok tulajdonságai, Pascal törvénye. Hidrosztatikai nyomás és felhajtóerõ; Arkhimédész törvénye, sûrûségmeghatározás. A közegellenállás jelensége. A gázok tulajdonságai. A légnyomás, a Torricelli-kísérlet értelmezése. A bolygók mozgásának leírása: Kepler törvényei. Az általános tömegvonzási törvény és jelentõsége. A mesterséges égitestek mozgása. A hullámforrás, frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség fogalmának alkalmazása. A longitudinális és transzverzális hullám leírása. Hullámjelenségek felismerése rugalmas pontsoron és felületen. Térbeli hullámok, a hang tulajdonságai: hangforrás, hangmagasság, hangerõsség, hangszín értelmezése. Kötélen és levegõoszlopban keletkezõ állóhullámok leírása. Zenei hang; egy-két hangszer mûködésének fizikai alapjai. Ultrahang, infrahang tulajdonságai, egy-két alkalmazás ismerete. 2. Hõtan, termodinamika Hõmérséklet Hõmérõk és használatuk. A Kelvin-skála. Hõtágulás Szilárd testek vonalas és térfogati hõtágulásának leírása. Folyadékok hõtágulásának leírása. A hõtágulási jelenségek gyakorlati jelentõsége. 3

4 Az ideális gáz Az ideális gáz speciális állapotváltozásainak leírása. p-v-diagramok értelmezése. Az egyesített gáztörvény alkalmazása egyszerûbb problémákban. Avogadro-törvény, anyagmennyiség. Állapotegyenlet, egyetemes gázállandó. A kinetikus gázmodell A hõmozgás értelmezése. Az állapotjelzõk kvalitatív értelmezése a modell alapján. Termikus és mechanikai kölcsönhatások A termodinamika II. fõtétele Halmazállapotváltozások 3. Optika Geometriai optika Fizikai optika Optikai leképezés A hõközlés, hõmennyiség, fajhõ fogalmainak ismerete, alkalmazása. A belsõ energia értelmezése. A térfogati munka értelmezése. A termodinamika I. fõtétele és jelentõsége. Nyílt folyamatok ideális gázokkal: izoterm, izochor, izobár, adiabatikus folyamatok energetikai jellemzése. A gázok állandó nyomáson és állandó térfogaton mért fajhõjének megkülönböztetése. Hõmérsékletváltozások vizsgálata, a természetben spontán lejátszódó folyamatok iránya. Irreverzibilis és reverzibilis folyamatok megkülönböztetése. Olvadás és fagyás. Párolgás és lecsapódás. Forrás. E folyamatok energetikai vizsgálata. A nyomás szerepének kvalitatív leírása. Fényforrások, fénynyaláb, fénysugár, árnyékjelenségek, a fény terjedési sebessége. A fény visszaverõdése, szórt visszaverõdés, a visszaverõdés törvénye. A fénytörés, a Snellius-Descartes-törvény, a teljes visszaverõdés jelensége. Színfelbontás prizmával. A fény hullámjelenségeinek kvalitatív értelmezése (interferencia, elhajlás, polarizáció). Képalkotás, valódi és látszólagos kép, nagyítás fogalmának ismerete, alkalmazása. A síktükör, a gömbtükrök és a leképezési törvény ismerete. Az optikai lencsék és a leképezési törvény ismerete, dioptria fogalma. Optikai eszközök: a nagyító, a mikroszkóp, a távcsõ, a szem, a szemüveg, a fényképezõgép mûködésének alapelvei. 4

5 4. Elektromágnesség Elektrosztatika Az egyenáram Magnetosztatika. Egyenáram mágneses mezõje Az elektromágneses indukció A váltakozó áram Elektromágneses hullámok A töltésmegmaradás törvénye. A Coulomb-törvény alkalmazása egyszerû esetekben. Az elektrosztatikai mezõ jellemzése: térerõsség, erõvonalak, feszültség. Vezetõk és szigetelõk, megosztás, többlettöltés fémen, alkalmazások. A kapacitás fogalma, a kondenzátorok egy-két gyakorlati alkalmazásának ismerete. Az áramkör részei. Áram- és feszültségmérés. Ohm törvénye. Vezetõk ellenállása, fajlagos ellenállás. Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, az eredõ ellenállás meghatározása egyszerû esetekben. Az egyenáram munkája és teljesítménye. A galvánelem és az akkumulátor. Az érintésvédelmi szabályok ismerete és betartása. A Föld mágnessége, az iránytû használata. Az egyenáramok mágneses hatása. A magnetosztatikai mezõ jellemzése: a mágneses indukcióvektor és a mágneses fluxus. A Lorentz-erõ. A mozgási és a nyugalmi indukció jelenségének leírása, Lenz törvénye. A kölcsönös és az önindukció jelensége. A váltakozó áram jellemzése, a pillanatnyi és az effektív feszültség és áramerõsség. A váltakozó áram munkája, effektív teljesítménye ohmikus fogyasztó esetében. Az elektromos energia gyakorlati alkalmazásai (generátor, motor, transzformátor; szállítási veszteség; fontosabb háztartási fogyasztók mûködési alapelvei). A rezgõkörben zajló folyamatok kvalitatív leírása, az antenna szerepe, az elektromágneses hullámok tulajdonságai (terjedési sebesség, hullámhossz, frekvencia). Az elektromágneses hullámok spektrumának és biológiai hatásainak ismerete. Az elektromágneses hullámok felhasználásával mûködõ legfontosabb technikai eszközök, rendszerek felismerése. 5

6 5. Bevezetés a XX. század fizikájába A kvantumfizika elemei Az elektrolízis jelensége, Faraday törvényei. A Millikan-kísérlet értelmezése, az elektron töltése. Áramvezetés gázban és vákuumban. A vonalas színképek keletkezésének értelmezése. Katódsugárzás és röntgensugárzás keletkezése, tulajdonságai. A fotoeffektus és értelmezése. A foton és energiája. A fény kettõs természete. Az elektron kettõs természete. Félvezetõk és alkalmazásaik. Az atomfizika és a magfizika elemei A csillagászat elemeibõl A természetes radioaktív sugárzás (alfa, béta, gamma) tulajdonságai; felezési idõ, aktivitás. Rutherford szórási kísérletének értelmezése. Atommodellek. A kvantummechanikai atommodell legfontosabb tulajdonságainak ismerete. Magerõk, nukleonok, tömeghiány és kötési energia, tömeg-energia ekvivalencia fogalmainak használata az atommag leírásában. Atommag-átalakulások leírása, izotópok, elemi részek. Az atomenergia felhasználásának ismerete: maghasadás, láncreakció, atomreaktor, atombomba. Magfúzió, hidrogénbomba, a csillagok energiája. A csillagok születése, fejlõdése és pusztulása. Kvazárok, pulzárok, neutroncsillagok, fekete lyukak, galaktikák. Az Univerzum tágulása. Hubble-törvény. Õsrobbanás-elmélet. A világûr megismerésének módszerei, a kutatás irányai. 6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek Személyiségek Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Joule, Faraday, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, Einstein, Planck, Bohr, Heisenberg, Fermi, Szilárd Leó, Teller Ede a tartalmi követelményekben szereplõ ismeretekkel kapcsolatos legfontosabb eredményei. Elméletek, felfedezések A geo- és heliocentrikus világkép összehasonlítása. Galilei munkásságának jelentõsége: a kísérletezés szerepe. Newton munkásságának jelentõsége: az égi és földi mechanika egyesítése. A gõzgép, az elektromotor, a generátor, a transzformátor, az elektron, a radioaktivitás, az atomenergia felhasználásának felfedezése, ill. feltalálása összekapcsolás a megfelelõ nevekkel. A követelményekben szereplõ ismeretek alapján megállapítható eltérések a klasszikus fizika és a kvantummechanika között. Az ûrkutatás történetének legfontosabb állomásai. 6

7 7. Természet- és környezetvédelem A zajártalom jelensége. A hõtani folyamatok hatása a környezetre. Tájékozottság a civilizációval, a fogyasztási célra termelt javakkal, valamint a gyártásukra felhasznált energia és nyersanyagok elõállításával kapcsolatos környezetvédelmi és természetvédelmi problémákról: a különbözõ energiaelõállítási módok összehasonlítása, az atomenergia-felhasználás elõnyeinek és hátrányainak ismerete. Sugárzásvédelmi alapismeretek. A légkörben bekövetkezõ tartós változások fizikai következményeinek ismerete. Az ûrszennyezés okai. Emelt szint Témakör 1. Mechanika Pontszerû test kinematikája A dinamika törvényei Munka és energia A mozgások leírásához használt fogalmak értelmezése. Az egyenes vonalú, egyenletes mozgás. Az egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás vizsgálata. A pillanatnyi sebesség, pillanatnyi gyorsulás grafikus értelmezése. A nehézségi gyorsulás mérése. Összetett mozgások: a hajítások leírása, a pálya egyenlete. Az egyenletes körmozgás leírása. A harmonikus rezgõmozgás kinematikai leírása. Egyirányú rezgések összegzõdése; rezonancia, lebegés. A matematikai inga. Newton törvényei, az erõ, a tehetetlen tömeg értelmezése. Az inerciarendszer. Az impulzus (lendület) tétele. Kényszererõk. A pontszerû test egyensúlyának vizsgálata. Súrlódás. A mozgások dinamikai vizsgálata. A munka és a teljesítmény. A hatásfok. Konzervatív és disszipatív erõk megkülönböztetése. A potenciális és a kinetikus energia. Változó erõ munkájának értelmezése, rugalmas energia. A munkatétel. A mechanikai energia megmaradásának tétele. 7

8 Pontszerû testek rendszere Merev testek Deformálható testek Gravitáció Mechanikai hullámok Külsõ és belsõ erõ, zárt rendszer. Az impulzus (lendület) megmaradása. Az ütközések. A merev testre ható erõk összegzése. Erõpár, forgató-nyomaték. Tömegközéppont. Az egyensúly általános feltétele. Az egyenletes és egyenletesen változó forgómozgás, a szöggyorsulás. A forgómozgás alapegyenlete. A tehetetlenségi nyomaték. A forgási energia. Az impulzusmomentum (perdület) és megmaradása. A rugalmas megnyúlás és összenyomás. Folyadékok tulajdonságai, Pascal törvénye. Felületi feszültség. Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerõ, Arkhimédész törvénye, sûrûségmeghatározás. A közegellenállás. A folyadékok súrlódásmentes áramlása, Bernoulli-törvény. A gázok tulajdonságai. A légnyomás, a Torricelli-kísérlet értelmezése. A bolygók mozgásának leírása: Kepler törvényei. Az általános tömegvonzási törvény. Cavendish kísérlete. Mesterséges égitestek mozgása. A súlytalanság értelmezése. A gravitációs tér, a térerõsség. A súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékûsége, Eötvös Loránd mérései. Hullámforrás, frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség. Longitudinális és transzverzális hullám. A visszaverõdés és törés törvényei. Interferencia, elhajlás, polarizáció. Térbeli hullámok, hang. Hangforrás, hangmagasság, hangerõsség, hangszín. Doppler-effektus. Állóhullámok kialakulása. A hangszerek alaptípusai. Ultrahang, infrahang, alkalmazások. 2. Hõtan, termodinamika Hõmérséklet Hõmérõk és használatuk. A Kelvin-skála. 8

9 Hõtágulás Ideális gáz Témakör Szilárd testek vonalas és térfogati hõtágulása. Folyadékok hõtágulása. A hõtágulási együtthatók vizsgálata. p-v-diagramok készítése és értelmezése. Az egyesített gáztörvény és speciális esetei. Avogadro-törvény, anyagmennyiség. Az állapotegyenlet, egyetemes gázállandó. A kinetikus gázmodell A Boltzmann-állandó. Az állapotjelzõk és az állapotegyenlet értelmezése a kinetikus gázelmélet alapján. Termikus és mechanikai kölcsönhatások A termodinamika II. fõtétele Halmazállapotváltozások 3. Optika Geometriai optika Fizikai optika Hõközlés, hõmennyiség, fajhõ. A belsõ energia értelmezése. A térfogati munka értelmezése. A termodinamika I. fõtétele és jelentõsége. Kalorimetria. Az elsõfajú perpetuum mobile lehetetlensége. Nyílt folyamatok ideális gázokkal: izoterm, izochor, izobár, adiabatikus folyamatok. Gázok állandó nyomáson, ill. térfogaton mért fajhõje. A természetben önként lejátszódó folyamatok iránya, irreverzibilis és reverzibilis folyamatok. Rend és rendezetlenség. Speciális körfolyamatok elemzése, hõtartály. Hõerõgép, hûtõgép, hõszivattyú, hatásfok. A másodfajú perpetuum mobile lehetetlensége. Olvadás és fagyás. Párolgás és lecsapódás. Forrás. Gáz- és gõzállapot, telítetlen és telített gõz, cseppfolyósíthatóság, kritikus állapot. Fényforrások, fénynyaláb, fénysugár, árnyékjelenségek, a fény terjedési sebessége, egy-két mérési eljárás ismerete. A fény visszaverõdése, szórt visszaverõdés, a visszaverõdés törvénye. A fénytörés, a Snellius-Descartes-törvény, a teljes visszaverõdés. A prizma, a planparalel lemez. A törésmutató és a határszög meghatározása. Színszóródás. Interferencia, a koherens fény. Fényelhajlás résen, az optikai rács, hullámhossz mérése. Polarizáció. 9

10 Optikai leképezés Képalkotás, valódi és látszólagos kép, nagyítás. A síktükör, gömbtükrök és a leképezési törvény. Az optikai lencsék és a leképezési törvény, dioptria. A fókusztávolság függése a lencse adataitól. Optikai eszközök: a nagyító, a mikroszkóp, a távcsõ, a szem, a szemüveg, a fényképezõgép mûködésének alapelvei. 4. Elektromágnesség Elektrosztatika Az egyenáram Magnetosztatika Egyenáram mágneses mezõje Az elektromágneses indukció A töltésmegmaradás törvénye. A Coulomb-törvény. A szuperpozíció elve. Térerõsség, erõvonalak, ekvipotenciális felületek. Az elektromos töltést körülvevõ mezõ tulajdonságai. Munkavégzés az elektrosztatikai mezõben, potenciál. Vezetõk és szigetelõk, megosztás, többlettöltés fémen, alkalmazások. Kapacitás, kondenzátorok. Síkkondenzátorok kapacitása. Az elektrosztatikai mezõ energiája. Az áramkör részei. Áram- és feszültségmérés. A mérõmûszerek méréshatára és kiterjesztése. Ohm törvénye teljes áramkörre. Vezetõk ellenállása, fajlagos ellenállás. Az ellenállás hõmérsékletfüggése, szupravezetés. Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, az eredõ ellenállás meghatározása. Az egyenáram munkája és teljesítménye. A galvánelem és az akkumulátor. Az érintésvédelmi szabályok ismerete és betartása. A Föld mágnessége, az iránytû használata. Az árammal átjárt vezetõk által keltett mágneses mezõ tulajdonságai. A mágneses indukcióvektor és a mágneses fluxus. Anyagok mágneses mezõben, permeabilitás. A töltésre ható eredõ erõ elektromos és mágneses mezõ együttes jelenlétében. A mágneses mezõ energiája. A mozgási és a nyugalmi indukció jelensége, Lenz törvénye. Az idõben változó mágneses fluxus keltette elektromos mezõ tulajdonságai. A kölcsönös és az önindukció jelensége. 10

11 A váltakozó áram Elektromágneses hullámok A harmonikusan váltakozó feszültség és áramerõsség idõfüggvényei. A váltakozó áram munkája, effektív teljesítménye ohmikus fogyasztó esetében. Az induktív és a kapacitív ellenállás. Fázisviszonyok vizsgálata. Az elektromos energia gyakorlati alkalmazásai (generátor, motor, transzformátor; szállítási veszteség; fontosabb háztartási fogyasztók mûködési alapelvei). Zárt és nyitott rezgõkör, a rezgõkör sajátfrekvenciája, rezonancia, csatolás, antenna. A gyorsuló töltés és az elektromágneses hullám. Térerõsség és mágneses indukció az elektromágneses hullámban, az energia terjedése. Az elektromágneses hullámok spektruma és biológiai hatásai. Elektromágneses hullámok felhasználásával mûködõ technikai rendszerek, eszközök mûködési alapelveinek ismerete. 5. Bevezetés a XX. század fizikájába A kvantumfizika elemei Az elektrolízis, Faraday törvényei, áramvezetés gázban és vákuumban. A Millikan-kísérlet, az elektron fajlagos töltése. Termikus elektronemisszió, a kilépési munka, a vákuumdióda és az egyenirányítás. A vonalas színképek keletkezésének értelmezése. Katódsugárzás és röntgensugárzás keletkezése, tulajdonságai. A fotoeffektus és értelmezése. A foton és energiája. Az elektromágneses sugárzás kettõs természete. Az anyag kettõs természete. De Broglie-modell, anyaghullám. Valószínûségi értelmezés. A Heisenberg-reláció. Félvezetõk és alkalmazásaik. 11

12 Az atomfizika és a magfizika elemei A relativitáselmélet alapgondolatai A csillagászat elemeibõl A tanult atommodellek lényege és hiányosságaik. Az elektronburok szerkezetére utaló jelenségek, a Franck-Hertz-kísérlet értelmezése; Pauli-elv, a kvantumszámok jelentése. A radioaktív sugárzások (alfa, béta, gamma) tulajdonságai, felezési idõ, bomlási törvény. Természetes és mesterséges radioaktivitás. Bomlási sorok. Rutherford szórási kísérletének értelmezése. Magerõk, nukleonok, tömeghiány és kötési energia, tömeg-energia ekvivalencia, erõs kölcsönhatás, izotópok. A mag cseppmodellje. Atommag-átalakulások, elemi részek. Gyorsítók és detektorok, párkeltés, alfa- és béta-bomlás, rész és antirész. Az atomenergia felhasználása: maghasadás, láncreakció, atomreaktor, atombomba. Magfúzió, hidrogénbomba, a csillagok energiája. Az inerciarendszerek egyenértékûsége. A fénysebesség állandósága. Hosszúságkontrakció, idõdilatáció. A csillagok születése, fejlõdése és pusztulása. Kvazárok, pulzárok, neutroncsillagok, fekete lyukak, galaktikák. Az Univerzum tágulása. A Hubble-törvény. Az õsrobbanás-elmélet. A világûr megismerése, a kutatás irányai. 6. Fizika- és kultúrtörténeti vonatkozások Személyiségek Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Joule, Ampere, Faraday, Maxwell, Hertz, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, J. J. Thomson, Rutherford, Einstein, Planck, Bohr, Heisenberg, Fermi, Szilárd Leó, Teller Ede, Gábor Dénes a tartalmi követelményekben szereplõ ismeretekkel kapcsolatos legfontosabb eredményei. Elméletek, felfedezések A geo- és heliocentrikus világkép összehasonlítása. Galilei munkásságának jelentõsége: a kísérletezés szerepe. Newton munkásságának jelentõsége: az égi és földi mechanika egyesítése. A mechanika hatása a gondolkodás egyéb területeire. A távcsõ, a mikroszkóp, a gõzgép, az elektromotor, a generátor, a transzformátor, az elektron, a radioaktivitás, az atomenergia felhasználásának felfedezése, ill. feltalálása összekapcsolás a megfelelõ nevekkel. Az elektromágnesség egységes elméletének jelentõsége. A klasszikus fizika és a kvantummechanika szemléletmódja közötti legjelentõsebb eltérések. Az ûrkutatás történetének legfontosabb állomásai. 12

13 7. Természet- és környezetvédelem A zajártalom jelensége. A hõtani folyamatok hatása a környezetre. Tájékozottság a civilizációval, a fogyasztási célra termelt javakkal, valamint a gyártásukra felhasznált energia és nyersanyagok elõállításával kapcsolatos környezetvédelmi és természetvédelmi problémákról: a különbözõ energiaelõállítási módok összehasonlítása, az atomenergia-felhasználás elõnyeinek és hátrányainak ismerete. Sugárzásvédelmi alapismeretek. A légkörben bekövetkezõ tartós változások fizikai következményeinek ismerete. Az ûrszennyezés okai. 13

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) I. Mechanika Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra)

Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra) Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra) Óraszám Tananyag 1. Év eleji tudnivalók 2. 1. A rezgőmozgás leírása Ha rezeg a léc 3. 2. A harmonikus rezgőmozgást végző test kitérése sebessége, gyorsulása. Hogyan

Részletesebben

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra 3. melléklet Emelt szint Biológia 11. évfolyam A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra fénymikroszkóp használata Vizsgálatok fénymikroszkóppal Növényhatározás Az állatvilág főbb csoportjai,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam 11-12. évfolyam A 9-10. évfolyamon elsajátított ismeretekre támaszkodva a tanulók e két tanév során ukat mélyítik, új ismeretekre tesznek szert az általános-, szerves-, és szervetlen kémia területén. A

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek. Mozgások dinamikai leírása A dinamika azzal foglalkozik, hogy mi a testek mozgásának oka, mitől mozognak úgy, ahogy mozognak? Ennek a kérdésnek a megválaszolása Isaac NEWTON (1642 1727) nevéhez fűződik.

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai Tartalom Bevezetés Fogalmak és jelölések 3 A fény kvantumos természete 8 A Bohr féle atommodell 10 A részecskék hullámtermészete 11 A

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉETTSÉGI VIZSGA 2006. november 6. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA 2006. november 6. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA Dr. Raics Péter DE Kísérleti Fizikai Tanszék BEVEZETÉS A kvantumfizikát az anyag szerkezetére és felépítésére vonatkozó kutatások alapozták meg. Az atomok, atommagok és elemi

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

11. évfolyam. Tematikus áttekintés. Elektrokémia

11. évfolyam. Tematikus áttekintés. Elektrokémia 11 12. évfolyam Súlyos következményekkel járó hiányt pótol a reáltagozat 11. évfolyamán a szervetlen kémia anyagszerkezeti alapokon való tárgyalása. A jelen kerettanterv a kémia érettségi követelményeinek

Részletesebben

Károlyházy Frigyes Igaz varázslat

Károlyházy Frigyes Igaz varázslat Károlyházy Frigyes Igaz varázslat k. Gondolat Zsebkönyvek i Károlyházy Frigyes Igaz varázslat Gondolat Budapest, 1976 Lektorálta: Dr. Marx György o'\j' " -'^ ;,L-UL:.1I hj.. 1 r..'i' 2. ISBN 963 280 436

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

Mag- és részecskefizika 2003 20

Mag- és részecskefizika 2003 20 Mag- és részecskefizika 003 0 11. A β-bomlás FORMÁI (β, β -, elektronbefogás, az univerzális gyenge kölcsönhatás, a bomlás mechanizmusa, a folytonos elektromos spektrum értelmezése, a neutrínó kimutatása,

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - a természettudományos

Részletesebben

Magkémia: Tematika & tételjegyzék

Magkémia: Tematika & tételjegyzék Magkémia: Tematika & tételjegyzék Az alábbi tematika esetében a sorszámok (01. 12.) optimális esetben (ha nincs csúszás/óraelmaradás de volt :) egyszerre utalnak az egymást követő kétórás előadásokra (tehát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Előszó..................................... 9 Hogyan használjuk ezt a könyvet?..................... 11 Jelölések....................................

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Tisztában van azzal, hogy a természettudományos megismerés alapja a megfigyelés, a célzott kísérlet és a

Részletesebben

Termodinamika. Belső energia

Termodinamika. Belső energia Termodinamika Belső energia Egy rendszer belső energiáját az alkotó részecskék mozgási energiájának és a részecskék közötti kölcsönhatásból származó potenciális energiák teljes összegeként határozhatjuk

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben