A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei"

Átírás

1 A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei Létrehozva: Utolsó módosítás: Hatályba lépés:

2 1. Általános adatok, elérhetőség 5. oldal 1.1. a szolgáltató neve és címe 1.2. a szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek, internetes elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők 1.3. a szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) 1.4. a szolgáltató internetes honlapjának címe 1.5. a felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség) 1.6. az általános szerződési feltételek elérhetősége 2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei 6. oldal 2.1. az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai az előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az eljárás menete a szolgáltatás igénybevételének földrajzi, személyi, tárgyi korlátai 2.2. az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája 2.3. a szerződéskötéstől számítva az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő, 2.4. az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő és az előfizető adataiban 3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma 8. oldal 3.1. a szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma 3.2. a szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe 3.3. tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e 3.4. a szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 8. oldal 4.1. az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere az előfizetői szolgáltatás célértékei, ezek értelmezése célértékek teljesítésének ellenőrzése célrétékek mérési módszere 4.2. amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése 4.3. tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet, 4.4. az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei 5. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása 10. oldal 5.1. az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendő díj mértéke szünetelés esetei előfizető részéről 2

3 szünetelés esetei szolgáltató részéről egyéb visszakapcsolás 5.2. az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei A szolgáltatás korlátozásának esetei A korlátozás megszüntetése A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 12. oldal 6.1. a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás hibabejelentések nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárás hibaelhárításra vonatkozó célértékek 6.2. az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) szolgáltató hibás teljesítése díjreklamáció kötbér és kártérítési igények kezelése 6.3. az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az előfizetőt megillető kötbér mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja 6.4. az ügyfélszolgálat működése, a panaszok kezelési rendje, az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje 6.5. tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik feltüntetése 7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér 16. oldal 7.1. az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, a szerződés megszűnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, beleértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj A számlázás módja A számlázás rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja Rendszeres és egyszeri díjak Díjszámlázás módjai A díjkiegyenlítés határideje és a késedelmes fizetés következményei 7.2. a kínált díjfizetési módok, a különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések 7.3. a kártérítési eljárás szabályai 7.4. a kötbér meghatározása, mértéke és módjai A szolgáltató kötbér fizetésére köteles A kötbér mértéke a vetítési alap A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap 3

4 7.5. Késedelmes fizetés következményei, kintlevőségkezelés 8. A szerződés időtartama 20. oldal 8.1. a szerződés időtartama, valamint a szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának, szüneteltetésének és megszüntetésének feltételei és esetei, különösen a határozott idejű előfizetői szerződés rendkívüli felmondásának esetei 8.2. az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei, a szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok egyoldalú szerződésmódosítás előfizetők értesítése 8.3. az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje 9. Adatkezelés, adatbiztonság 23. oldal 9.1. a szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama 9.2. az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről 10. Az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (különösen előfizetői névjegyzékhez, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásához, értéknövelt szolgáltatások nyújtásához, elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítéséhez, és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezeléséhez, tételes számla igényléséhez, az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok, egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozat) 26. oldal 11. Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő megjelölése, ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerződést felmondaná 26. oldal Megszűnés előfizető részéről Szolgáltató részéről rendes felmondással Szerződésszegés miatt 12. A kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható szoftverek és azokkal egyező célra szolgáló más szolgáltatások elérhetőségére és használatára vonatkozó tájékoztatás 27. oldal 13. Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei 27. oldal az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség a szolgáltatás rendeltetésszerű használata a végberendezéssel, illetve az előfizetőnek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás 1. sz. melléklet Minőségi célértékek meghatározása 2. sz. melléklet Előfizetői Tájékoztató a biztonsági kérdésekről 3. sz. melléklet Adatvédelmi tájékoztató 4. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés 4

5 1. Általános adatok, elérhetőség 1.1. A szolgáltató neve és címe Kállónet Távközlési, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4320 Nagykálló, Árpád u A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei Telefonszám: cím: Honlap: KAPCSOLAT menüpontja Ügyfélkapu: A szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei Cím: 4320 Nagykálló, Árpád u Nyitva tartás: Hétfő-Péntek 9:00 17:30 ebédszünet: 12:00 13:00 Telefonszám: cím: Honlap: KAPCSOLAT menüpontja Ügyfélkapu: A szolgáltató internetes honlapjának címe A felügyeleti szervek elérhetősége Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106. Postacím:1376 Budapest, Pf Telefon: (+36 1) , Fax: (+36 1) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debreceni Iroda 4025 Debrecen, Hatvan u. 43. Telefon: (+36 52) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefon: (+36 1) , Fax: (+36 1) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. Telefon: (+36 42) , Fax: (+36 42) Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest Alkotmány u. 5., Postacím:1245. Budapest 5. Pf Telefon: (+36 1) , Fax: (+36 1)

6 Nyíregyházi Városi Bíróság 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2. Postacím:4401 Nyíregyháza, Pf. 86. Telefon: (+36 42) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefon: (+36 42) , (+36 42) Az általános szerződési feltételek elérhetősége internetes oldal Nagykálló, Árpád u Az előfizetői szerződés Az előfizetői szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, az előfizető, és az előfizetői szolgáltatást igénylő más felhasználók (a továbbiakban együtt: felek) kizárólag előfizetői szerződést köthetnek, amely az általános szerződési feltételekből, valamint egyedi előfizetői szerződésből áll. Az előfizető az előfizetői szerződés alapján az adott szolgáltatást a szerződés időtartama alatt jogosult bármikor igénybe venni, és a hálózaton biztosított előfizetői interfészhez az alapvető követelményeknek megfelelő elektronikus hírközlő végberendezést csatlakoztatni Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai Az előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az eljárás menete Az igénylő szóban, elektronikus levélben vagy írásban jelzi a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát. Az igény bejelentésének tartalmi elemei: a) az igénylő neve b) igénylő címe, telefonszáma, címe c) tervezett szolgáltatás helye A Szolgáltató a hiányosan vagy egyéb szempontból nem megfelelően megtett igénybejelentés kiegészítésére annak kézhez vételétől számított 15 napon belül (írásban, szóban, hírközlési eszköz útján vagy képviselője útján) felhívja az igénylőt. Az igénybejelentés időpontja az az időpont, amikor a hiánytalan adatokat tartalmazó igénybejelentés a Szolgáltatóhoz megérkezik. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére képes, úgy megteszi szerződéskötési ajánlatát az Igénylő számára, s egyben 30 napon belül az Igénylő által erre a célra megadott telefonszámon időpontot egyeztet a Szolgáltatás telepítésére, amennyiben a Felek egyező akarattal eltérően nem rendelkeznek A szolgáltatás igénybevételének földrajzi, személyi, tárgyi korlátai a) A szolgáltatás kiépítéséhez optikai rálátás szükséges az adó és a vevőegység között. Amennyiben ennek bármilyen akadálya van (pl. szomszédos ingatlan, domb, fa stb. kitakarja az adót és az ingatlanon nem található olyan pont, ahol az antenna biztonságosan és költséghatékonyan kihelyezhető) a szolgáltató nem építi ki a szolgáltatást. 6

7 b) Szolgáltató nem köt szerződést 18 év alatti természetes személlyel. c) Szolgáltató nem köteles szerződést kötni olyan végponton, amelyen tartozást tart nyilván Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája a) Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, b) az előfizetői hozzáférési pont helye, c) az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, d) egyéni előfizető esetén az előfizető neve, születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma e) korlátozottan cselekvőképes kiskorú, illetve cselekvőképességében az előfizetői szerződés megkötésével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő adatai, f) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: cím, telefonszám, g) nem egyéni előfizető esetén az előfizető adószáma vagy más nyilvántartási száma, kapcsolattartó neve, elérhetőségére valamint szükség esetén az előfizető pénzforgalmi számlaszáma A szerződéskötéstől számítva az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő A Szolgáltató vállalja, hogy az igénybejelentést követő 30 naptári napon belül állandó szolgáltatáshozzáférési pontot létesít, amelyen az előfizető a hálózaton nyújtott Internet- hozzáférési szolgáltatást az Előfizetői szerződés időtartama alatt igénybe veheti. Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha az előfizető a szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja; vagy ha a felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére, illetve a rendszerre kapcsolás teljesítésére, illetve a szolgáltatás megkezdésére 30 napnál későbbi időpontban állapodnak meg, továbbá ha az igénybejelentő nem biztosítja a szolgáltatás kiépítéséhez szükséges feltételeket a 30 napos határidőn belül Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő és az előfizető adataiban Természetes személy előfizető esetén a szerződésben feltüntetett adatait személyi igazolványával, és lakcímkártyájával, üzleti/intézményi előfizető esetén cégkivonattal, cégbizonyítvánnyal, alapító okirattal, egyéb bejegyző okirattal és az aláírásra jogosult személy aláírási címpéldányának bemutatásával köteles igazolni. A fenti okiratok bemutatásának megtagadása esetén a Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A szolgáltató jogosult az igénybejelentéssel egyidejűleg az ügyfél, vagy meghatalmazottjának személyazonosságának ellenőrzését hitelt érdemlő módon elvégezni a hivatalos okiratok alapján, illetőleg a meghatalmazás jogszerűségét ellenőrizni. A felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg. Szolgáltató az előfizetői végpont kiépítését követően a szerződést postai úton küldi meg előfizető részére, amelyet előfizető a szerződés kézhezvételét követő 8 napon belül köteles szolgáltató részére visszajuttatni. Ennek hiányában a szerződés ráutaló magatartással - így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével - köttetik meg. 7

8 3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma 3.1. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma Ügyfeleink részére Internet szolgáltatás nyújtása, aminek segítségével elérhetik a világméretű Internet hálózatot. Az Internet hálózat a TCP/IP szabvány gyűjteményt használva teszi lehetővé az ügyfelek egymás közötti kommunikációját, valamint két szolgáltatás-hozzáférési pont között a felhasználó kezdeményezésére Internet protokoll szerint kétirányú vagy egyirányú jelátvitelt. Ennek keretében elektronikus levelezés ( ) web-szolgáltatások, levelezési listák (mailing list), állománycsere (FTP), stb. szolgáltatásokat biztosít A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe A szolgáltatás igénybevételének földrajzi területe Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye. Egy településen/településrészen az igénybevehetőségről a szolgáltató az igénybejelentés során szóban vagy egyéb hírközlési módon ad tájékoztatást. Egy adott ingatlanban a szolgáltatás vételére való alkalmasságot szolgáltató helyszíni felmérés során végzi. Ha a helyszín nem alkalmas a szolgáltatás vételére, szolgáltató nem építi ki a végpontot Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e A szolgáltatás nem egyetemes A szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye A szolgáltatási pont átadása az előfizetőnél kihelyezett antennából közvetlenül levezetett ethernet kábel vége. Az ethetnet kábelre csatlakoztatott számítógép, switch, router vagy egyéb berendezés megfelelő működése az előfizető felelőssége. 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4.1. Az előfizetői szolgáltatás célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere Az előfizetői szolgáltatás célértékei, ezek értelmezése Az előfizetői szolgáltatás célértékei az 1. sz. mellékletben vannak rögzítve Célértékek teljesítésének ellenőrzése A szolgáltató a célértékek teljesítését rendszeresen ellenőrzi Célrétékek mérési módszere A Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére a szolgáltatás rendelkezésre állását az 1. sz. melléklet szerinti mértékben. A rendelkezésre állás csak teljes naptári hónapra vonatkozik, tört hónapra nem. A hibás teljesítési statisztika számításának alapja az adott hónapban a Szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések (a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező hibák esetében) időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idő. Az összes hibásan teljesített órák száma egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan teljesített órák számával. Egy adott szolgáltatás rendelkezésre állása a hónapban hibásan teljesített összesített időnek az adott hónapra számolt százalékos értéke az összes előfizetői hozzáférési pontra vonatkoztatva. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor a szolgáltatás kiesés a) az Előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt, b) vis major miatt történt c) a Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt, 8

9 d) a szünetelés idejét, ha az Előfizető kérése alapján történt, e) az előre bejelentett karbantartás miatti szünetelést, f) az előfizetői szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának az idejét. A Szolgáltató szolgáltatásai esetén 24 órás, folyamatos kapcsolatot tesz lehetővé. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 24 óra folyamatos kapcsolat biztosítását követően az összeköttetést megszakítsa anélkül, hogy ezzel a szolgáltatást hibásan teljesítené A hálózatában használt menedzselés leírása, hatása a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése A Kállónet Kft adathálózati (Internet) szolgáltatási rendszere transzparens hálózat szolgáltatást kíván biztosítani, ami azt jelenti, hogy az előfizetők elérhetnek más szolgáltatókat, együttműködhetnek más szolgáltatókkal. Amennyiben a hálózaton illegális tevékenység nem észlelhető, úgy a 80-as TCP port kivételével - mely a web kiszolgálók portja és transzparens web elérés gyorsító rendszerén (proxy) keresztül szolgáltatjuk-, saját elhatározásból nem sértheti a transzparenciát. Kivételt képeznek az alábbi esetek, amikor a felhasználást csomagszűréssel lehet megakadályozni: - amennyiben a gerinchálózati szolgáltató előírja; - a Kállónet Kft. illegális felhasználásra utaló bizonyíték birtokába jut. A szolgáltató a minőségi célértékek vállalásánál figyelembe veszi a hálózatában alkalmazott hálózat irányítási, menedzselési feladatokat és ennek ismeretében határozza meg a célértékeket Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet A szolgáltató a szolgáltatást szüneteltetheti, korlátozhatja, vagy végső esetben fel is mondhatja, ha az előfizető részéről a szolgáltató hálózatát veszélyeztető magatartást tapasztal Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei Az Internet-hozzáférési szolgáltatások előfeltétele, hogy az előfizető rendelkezzen a szolgáltatás igénybevételére alkalmas számítógéppel. A szolgáltatás csatlakozásához szükséges adatáramköri berendezést a szolgáltató, a végberendezést az előfizető biztosítja. Az előfizető köteles a hálózatot rendeltetésszerűen használni és azon csak üzemképes műszaki végberendezést működtetni. Az előfizetőt felelősség terheli a szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatából eredő, a szolgáltatónak okozott kárért. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötése előtt a Szolgáltató az igénylőt kérésére - előzetesen tájékoztatja a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimális és ajánlott műszaki követelményekről (hardverek; szoftverek), valamint ezen eszközök listája elérhető a szolgáltató honlapján (www.kallonet.hu). Az előfizető tartozik a szoftverekre vonatkozó szerzői jogi szabályok betartásával biztosítani a szükséges szoftvereket. A szolgáltató nem köteles az előfizető hardvereit és szoftvereit a Szolgáltatás igénybevételére alkalmassá tenni. Az előfizető által használt berendezések és szoftverek összeférhetetlenségére, alkalmatlanságára visszavezethető hibákért a szolgáltató nem vállal felelősséget. 9

10 5. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása 5.1. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendő díj mértéke Szünetelés esetei az előfizető részéről a) A szolgáltató köteles az előfizetői szolgáltatást az előfizető kérésére szüneteltetni. b) A szünetelés kérhető leghosszabb időtartama 6 hónap. c) Ha az előfizetői szolgáltatás az előfizető kérésére szünetel, a szünetelés időtartamára az előfizetőnek az ÁSZF ban pontjában meghatározott rendelkezésre állási díjat kell fizetni. d) 14 napot meghaladó szünetelés esetén a szolgáltató jogosult az előfizetőnél elhelyezett végberendezést a szünetelés időtartamára leszerelni. Ez esetben az előfizetőt nem terheli a c) pontban meghatározott rendelkezésre állási díj, azonban a szolgáltató a ban meghatározott, a helyszíni intézkedést igénylő bekapcsoláshoz kötődő díjakat számítja fel a szolgáltatás ismételt igénybevételéhez Szünetelés esetei szolgáltató részéről Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet: a) az előfizető a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg; b) előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén; c) Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorelhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon. d) Amennyiben a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az előfizető a szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a szolgáltatót lényeges körülmény így különösen a személyes adatok vonatkozásában megtévesztette, a szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést legalább 15 napos felmondási idővel megszüntetni, amelynek tartamára jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni. e) A szolgáltatás 15 napot meghaladó korlátozását követően, amennyiben a szolgáltató nem él az Eht (7) bekezdésében biztosított felmondási jogosultságával, a szolgáltatást legfeljebb 6 hónapig felfüggesztheti. A szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése alatt díjat nem számít fel. Amennyiben a szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztés időtartamának utolsó napjára 15 napos felmondási idővel az előfizetői szerződést felmondhatja Egyéb a) Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre - ide nem értve az általános szerződési feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat. b) Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. c) Üzleti előfizetők esetében felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás elrendelése esetén a szolgáltató jogosult a szolgáltatást e körülmény bekövetkezésétől kezdve szüneteltetni, amíg az előfizető nem ad a szolgáltató részére 6 havi díjának megfelelő vagyoni biztosítékot Visszakapcsolás 10

11 A szolgáltató az előfizető által kért szünetelési időszak végén, de legkésőbb 6 hónap elteltét követően a szolgáltatást köteles visszakapcsolni. Amennyiben a visszakapcsoláshoz nem szükséges helyszíni intézkedés, a szolgáltató külön díjat nem számít fel. Amennyiben a visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges, a szolgáltató ban meghatározott díjat számít fel Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei A szolgáltatás korlátozásának esetei Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett (az előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a szolgáltató az előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult: a) az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőségtanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott; b) a szolgáltatást igénybe vevő előfizető az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja; c) az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 30 napos - határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott az általános szerződési feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot; d) a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az előfizető a szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybe vétele céljából a szolgáltatót lényeges körülmény így különösen a személyes adatok vonatkozásában megtévesztette A korlátozás megszüntetése a) A szolgáltató köteles az előfizető kérelmére - kivéve az EHT (4) bekezdésében foglalt esetet - újra biztosítani a szolgáltatást, ha a korlátozás indoka megszűnt. A szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért az ban feltüntetett díjat számolja fel. b) Ha az előfizető az a korlátozás okát megszünteti és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez, a szolgáltató köteles az előfizető kérésétől számított 72 órán belül a korlátozást megszüntetni A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató minden megkezdett késedelmes nap után kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után a visszakapcsolási díj egyharmada. Amennyiben a szolgáltató visszakapcsolási díjat nem számít fel, a kötbér mértéke az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban fizetendő havi előfizetési díj, illetve előre fizetett szolgáltatás esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének négyszerese. 11

12 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 6.1. A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás A hibaelhárítására vonatkozó eljárás a) Előfizető a hibabejelentéseket az 1. pontban felsorolt elérhetőségeken keresztül szóban, írásban vagy egyéb hírközlési úton teheti meg. b) Szolgáltató rögzíti rendszerében a hibabejelentéssel kapcsolatos, ben felsorolt információkat. Előfizető a hibafelvétellel egyidejűleg ben értesítőt kap a hibajegy felvételéről az ügyfélkapun megadott kapcsolattartási címre. c) A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat alapján az előfizetőt értesíteni arról, hogy ci) további helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat szükséges, annak időpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás időszak megadásával, amely 8 és 20 óra közé eshet), vagy cii) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel. d) A szolgáltató köteles az előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, érdekkörébe tartozó hibát kijavítani. e) A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő nem haladhatja meg a 72 órát. f) Amennyiben a hiba kijavításához harmadik személy (például hatóság, közműszolgáltató vagy ingatlantulajdonos) hozzájárulása szükséges a fenti határidők meghosszabbodnak a hozzájárulás beszerzésének idejével, azonban a hozzájárulást a szolgáltatónak az e) bekezdés szerinti határidőn belül meg kell kérnie. g) Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az előfizető helyiségében lehetséges és a szolgáltató által a ci) pont szerinti értesítésben az arra javasolt időpont az előfizetőnek nem megfelelő, akkor a szolgáltató által javasolt időponttól az előfizetővel előzetesen egyeztetett újabb időpontig eltelt időtartam nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe. h) Ha a kivizsgálás vagy a kijavítás időpontjában a g) bekezdés szerint a szolgáltató és az előfizető megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott időpontban a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására a rendelkezésre álló határidő a szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól a szolgáltató kezdeményezésére a felek által közösen meghatározott új, alkalmas időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik. i) Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől számított 72 órán belül. Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől az előfizető által tett ismételt hibabejelentésig eltelt időtartam Hibabejelentések nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárás Szolgáltató a hibabejelentést az előfizető részére visszaigazolja, és azt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza: a) az előfizető nevét, értesítési címét, ügyfélszámát; b) a hibajelenség leírását; c) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra); d) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét; e) a hiba okát; f) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és annak okát); g) az előfizető értesítésének módját és időpontját. 12

13 A szolgáltató a hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a bejelentéssel, illetve a helyszíni hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet. Helyszíni hibajavítás esetén elektronikus munkalap készül, amely az előfizető részére az ügyfélkapun megadott kapcsolattartásra alkalmas e- mail címre megküldésre kerül Hibaelhárításra vonatkozó célértékek Minőségi jellemző Hibaelhárítás megkezdésének ideje szolgáltatás tömeges kiesése esetén a hibabejelentéstől számítva Hibaelhárítás megkezdésének ideje szolgáltatás egyedi előfizetőt érintő kiesése esetén a hibabejelentéstől számítva Hibabejelentés és hibaelhárítás között eltelt idő Paraméter 4 óra 48 óra 72 óra 6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) Szolgáltató hibás teljesítése Szolgáltató érdekkörében felmerülő műszaki üzemeltetési zavarból keletkező minőségromlás. Nem minősül a Szolgáltató hibás teljesítésének, ha a hiba az Előfizető érdekkörében keletkezett, illetve ha az Előfizető az alapvetően biztosított szolgáltatás minőségétől eltérő szolgáltatást, illetve szolgáltatási feltételek teljesítését várja el. Nem minősül a szolgáltató hibás teljesítésének, ha a hiba elháríthatatlan külső ok (vis major) miatt keletkezett. A Szolgáltató késedelmes, illetve a hibás teljesítése esetén az Előfizető kötbérre jogosult. Kötbért kell fizetni: a) a szolgáltatás megkezdésére vállalt időpont elmulasztása esetén, b) hibás teljesítés esetén, ha a hibát a Szolgáltató a szerződésben foglalt határidőig nem hárítja el. c) A szolgáltató a kötbért a következő számlán írja jóvá. Amennyiben időközben megszűnt az előfizetői jogviszony a kötbért a szolgáltató egy összegben téríti meg Előfizető számára banki átutalással Díjreklamáció a) Ha az előfizető a szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) a hibabejelentésnek megfelelő eljárás szerint haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést az EHT 134. (7) bekezdésében foglaltak szerint felmondani. b) Ha az előfizető a bejelentést a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a szolgáltatóhoz, és a bejelentést a szolgáltató nem utasítja el 5 napon belül, a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. c) Ha a szolgáltató a bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül - az előfizető választása szerint - a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az előfizető számláján egy összegben jóváírja vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az előfizetőt megillető kamat mértéke a szolgáltatót az előfizető díjfizetési késedelme esetén megillető kamat mértéke. d) Az előfizető kérésére a szolgáltatónak az adatkezelési szabályok figyelembevételével biztosítania kell, hogy az előfizető a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendő díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást. 13

14 Kötbér és kártérítési igények kezelése Az előfizetői szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az elektronikus hírközlési szolgáltató a felhasználó vagyonában okozott kárt az előfizető írásban benyújtott igénye alapján köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. A Szolgáltató felelőssége a tényleges kárra vonatkozóan is csak annak felróhatósága esetében áll fenn, azaz a Szolgáltató mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése, illetve a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Nem téríti meg a Szolgáltató a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. A Szolgáltató az Elektronikus hírközlésről szóló évi C. számú törvény ( Eht.) 143. (3). bekezdése szerinti külön jogszabály, a 16/2003. (XII.27.) IHM rendelet szerinti, és az alábbiakban meghatározott esetekben az előfizetői szerződés késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít (kötbér Ptk ). A késedelmes, illetve hibás teljesítés miatti jogos kötbért és a kötbért meghaladó, az Előfizető meglévő vagyonában okozott kár esetén a Szolgáltató a kárt megtéríti. A Szolgáltató mentesül a kötbér, illetve kártérítés megfizetésére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ha az Előfizető a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, békéltető testülethez, illetve a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez fordulhat. Az előfizetői szerződésből származó igények egy év alatt évülnek el, melyet a késedelem, illetve a hibás teljesítés esetén azok bekövetkezésétől kell számítani. A Szolgáltató az előfizetői szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettséggel is tartozik az alábbiak szerint Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az előfizetőt megillető kötbér mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Ha az Előfizető a hibás teljesítéssel kapcsolatos Szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóságtól kérheti, hogy az nyilatkozzék a Szolgáltató által végzett hiba megállapítás és hibakijavítás megfelelőségéről. Továbbá az Előfizető a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez is fordulhat. Elérhetőségek: 1.5. pontban. Az Előfizető követelését - az előzőektől függetlenül - bíróság előtt is érvényesítheti. Az Előfizető a Szolgáltatóval szemben fennálló követelését az elévülési időn belül bíróságon érvényesítheti. Az elévülési idő 1 év. Az Előfizető jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseik rendezésére szerződő felek a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A hibás teljesítésből adódó kötbér mértékét a 7.1. határozza meg Az ügyfélszolgálat működése, a panaszok kezelési rendje, az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői bejelentésről a szolgáltató köteles hangfelvételt készíteni, amelyet visszakereshető módon a bejelentés időpontjától számítva legalább két évig megőriz. A személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében a szolgáltató köteles az ügyfélszolgálat által bonyolított telefonos beszélgetésről készített hangfelvételnek az érintett előfizető általi visszahallgatását kérésre a szolgáltató által biztosított ügyfélszolgálati helyiségben lehetővé tenni. A hangfelvétel másolatát a szolgáltató köteles az előfizető kérelmére 30 napon belül, vagy a Hatóság felhívására a felhívásban megjelölt határidőn belül rendelkezésre bocsátani. Az előfizető részére előfizetői bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen kell a másolatot biztosítani. 14

15 6.5. Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik feltüntetése A szolgáltatás hibás teljesítése miatt előfizető a 6.2.-ben leírtaknak megfelelően peren kívüli vagy peres úton járhat el. A jogviták rendezéséhez bevonható 3. felek elérhetőségei az 1. pontban kerültek rögzítésre. 15

16 7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér 7.1. Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, a szerződés megszűnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, beleértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, egyéb díj A számlázás módja Szolgáltató, ha az előfizető másképp nem rendelkezik, elektronikus számlát állít ki. Előfizető a számlát elektronikus számlaértesítő levél által kapja kézhez. Az elektronikus számlák megtekinthetők az ügyfélkapu, weboldal SZÁMLÁK menüpontjában. Előfizető külön rendelkezése szerint papír alapú számlázás kérhető. A számlázási forma megválasztását előfizető az ügyfélkapun keresztül, a weboldal PROFIL menüpontjában módosíthatja. Az előfizető számára a számlázás napján a profilban választott számlázási módnak megfelelő számla kerül kiállításra A számlázás rendszeressége a számlák kézbesítésének időpontja a) A számlázás a választott díjcsomag függvényében történhet havi, negyedéves vagy éves rendszerességgel. b) A szolgáltatás díjáról a számlák minden hónapban legkésőbb a 3. munkanapon kerülnek kiállításra. c) Papír alapú számlázás esetén a számlák a kiállítást követő 2 munkanapon belül postázásra kerülnek. d) Amennyiben az előfizető tárgyhó 20. napjáig nem kap számlát, úgy azt köteles a szolgáltatónál jelezni. Ellenkező esetben a kézbesítés vélelme fennáll Rendszeres és egyszeri díjak Az általános szerződési feltételekben szereplő árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Rendszeres díjak, díjcsomagok Az igénybe vehető díjcsomagok a szolgáltatás helye szerint kerülnek meghatározásra. Igénybe vehető szolgáltatás Nagykálló belterülete KállóNet Pre havi előfizetés KállóNet Pre negyedéves előfizetés KállóNet Pre éves előfizetés KállóNet havi előfizetés KállóNet negyedéves előfizetés KállóNet éves előfizetés Kállósemjén teljes közigazgatási területe Semjén-Net Pre havi előfizetés Semjén-Net Pre negyedéves előfizetés Semjén-Net Pre éves előfizetés Szolgáltatási díj Ft / hó Ft / negyedév Ft / év Ft / hó Ft /negyedév Ft /év Ft / hó Ft / negyedév Ft / év 16

17 Semjén-Net havi előfizetés Semjén-Net negyedéves előfizetés Semjén-Net éves előfizetés Ft / hó Ft / negyedév Ft / év Biri közigazgatási területe, valamint Balkány-Perkedpuszta BiriNet Pre havi előfizetés Ft /hó BiriNet Pre negyedéves előfizetés Ft / negyedév BiriNet Pre éves előfizetés Ft / év BiriNet havi előfizetés BiriNet negyedéves előfizetés BiriNet éves előfizetés Nagykálló-Ludastó LudasNet Pre havi előfizetés LudasNet Pre negyedéves előfizetés LudasNet Pre éves előfizetés LudasNet havi előfizetés LudasNet negyedéves előfizetés LudasNet éves előfizetés Ft / hó Ft / negyedév Ft / év Ft / hó Ft / negyedév Ft / év Ft / hó Ft / negyedév Ft / év Ludastó kivételével valamennyi szolgáltatási helyen Kálló-Light előfizetés Ft / negyedév Szélessávú internetszolgáltatás Kálló-Light előfizetés gyorsításához Kálló-LIMIT szélessávú internet 700 Ft / hét Kálló-LIMIT szélessávú internet Ft / 3hét Kálló-NORMÁL szélessávú internet 900 Ft / hét Kálló-NORMÁL szélessávú internet Ft / 3 hét Egyszeri/eseti díjak Megnevezés Bekötéshez kapcsolódó díjak Bekötési díj Díj Ft Bekötéskor a felhasznált kábel (20 m felett) 100 Ft / m Hibajavításhoz kapcsolódó díjak Kiszállási díj 500 Ft / alkalom (szolgáltató által el nem ismert hiba esetén) Szüneteléshez/korlátozáshoz kapcsolódó díjak (feltétele) Szünetelés előfizető kérésére 500 Ft / hó (rendelkezésre állási díj) 17

18 Szünetelés szolgáltató által Szünetelés/korlátozás feloldásához kapcsolódó díjak Feloldás helyszíni intézkedés nélkül 0 Ft 0 Ft Feloldás helyszíni intézkedéssel Ft / alkalom Szerződésmódosításhoz kapcsolódó díjak Ugyanazon a szolgáltatási ponton Ft korábban már szerepelt az előfizető Előfizetői pont áthelyezése Ft (azonos előfizető esetén) Előfizetőváltozás ugyanazon a szolgáltatási Ft helyen (kiszállást igénylő bekapcsolás) Előfizetőváltozás ugyanazon a szolgáltatási 0 Ft helyen (kiszállást nem igénylő bekapcsolás) Végberendezéssel kapcsolatos díjtételek Előfizetőnél a végberendezés rongálódik (kivéve a vis major eseteket) Adapter Ft Antenna Ft Díjhátralékkal kapcsolatos költség Postai felszólító levél adminisztrációs díja 600 Ft Díjszámlázás módja Az éves Pre, prepaid (előre fizetett) díjfizetési konstrukcióban a szolgáltató a folyamatos díjakat egy évnyi időszakra előre számlázza az előfizetőnek. Az egy év számítása a szolgáltatás rendelkezésre állásának első napjától számított napon kezdődik és 1 évig tart. A továbbiakban minden olyan alkalommal, amikor a szolgáltatás rendelkezésre állása, s ezzel együtt az ahhoz tartozó folyamatos díjak számlázása is szünetel vagy megszűnik, a szolgáltató az előre számlázott díjakból a szünetelés vagy megszűnés kezdő napjától a szünetelés megszűnéséig eltelt időszakra az előre számlázott éves díj záró napjáig tartó időszak időarányos részének jóváírását eszközöli az előfizető számláján. A negyedéves Pre, valamint a Kálló-Light prepaid (előre fizetett) díjfizetési konstrukcióban a szolgáltató a folyamatos díjakat 3 hónapnyi időszakra előre számlázza az előfizetőnek. A 3 hónap számítása naptári negyedévenként történik. A számla kiállítása és a fizetési határidő a szolgáltatás negyedévére vonatkozó naptári negyedévet megelőző hónap. Amennyiben a szolgáltatás bekötési időpontja miatt a szolgáltatás rendelkezésre állása a tárgyhó első napjától eltérő napon kezdődik meg, úgy a szolgáltató ennek megfelelően az első alkalommal a 3 havi díj időarányos részét számlázza az előfizető felé. Havi Pre, prepaid (előre fizetett) díjfizetési konstrukcióban a belépést követő első havi díjat a szolgáltató a szolgáltatás rendelkezésre állásának napjától a szerződés hatályba lépésének hónapjára 18

19 a hónap végéig tartó időszakra részarányosan számlázza. Minden további hónapban a Pre díjcsomagok a szolgáltatási időszakot megelőző hónapban kerülnek kiállításra. Minden más díjcsomag esetében a számla kiállításának hónapja megegyezik a szolgáltatás időszakával, illetve negyedéves / éves számlázás esetében a szolgáltatás idejének első hónapjával. Minden olyan alkalommal, amikor a szolgáltatás rendelkezésre állása a szolgáltató érdekkörében felmerülő okok miatt szünetel, s az ahhoz tartozó folyamatos díjak számlázása szünetel a szolgáltató a díjakból a szünetelés kezdő napjától az előre számlázott díj záró napjáig tartó időszakra az előfizetési díj a szüneteléssel időarányos részének jóváírását eszközöli az előfizető következő számláján A díjkiegyenlítés határideje és a késedelmes fizetés következményei A számlák befizetésének határideje a számlán minden esetben fel van tüntetve. Pre, valamint Kálló-Light díjcsomagok esetében a számla kiegyenlítésének késedelmes teljesítése a szolgáltatás korlátozását vonja maga után a ki nem fizetett szolgáltatási időszak első napjától a számla kiegyenlítéséig. Az előfizető késedelmes teljesítése esetén a korlátozás időtartamára szolgáltató nem számít fel késedelmi kamatot és nem eszközöli az előfizetői díj időarányos jóváírását. Minden egyéb díjcsomag esetén késedelmes fizetés esetén szolgáltató a számla fizetési határidejét követő naptól a kifizetés napjáig terjedően a jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel Előfizető részére. Ha a szolgáltatási díj megfizetése határidőben nem történik meg és a felszólítás kézhezvételétől számított 15 nap is eredménytelenül telik el, 30 napos felmondási idő letelte után a szerződés megszűnik és a szolgáltatást meg kell szüntetni. Amennyiben az előfizető kéri a visszakapcsolást, úgy a szolgáltatás helyreállítása a díjtartozás késedelmi kamattal növelt összegének kifizetése után visszakapcsolási díj ellenében van mód. A szerződés megszűnése nem mentesíti az előfizetőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól. A Kállónet Kft. a tartozással rendelkező ügyfeleinek hátralékkal kapcsolatos ügyintézését, külső, adósságkezelő cégnek a kezébe adhatja át. Ez esetben az ügyintézéssel kapcsolatos minden költség az előfizetőt terheli. A szolgáltató által hibásan kiszámlázott és pénzügyileg rendezett tételek esetében az előfizetői reklamáció jogossága esetén az előfizetőt a késedelmi kamattal egyező mértékű kamattal számolt jóváírás illeti meg, a befizetés és az előfizetőnek való visszautalás közti időszakra A kínált díjfizetési módok a) Banki átutalás Előfizető átutalással egyenlítheti ki számláját a Szolgáltató Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámra eseti vagy rendszeres átutalással. A befizetés könyvelési időpontja a díj beérkezésének napja. b) Készpénzes banki befizetés A a) ben említett számlára készpénzes befizetéssel teljesíthető a befizetés. c) A Kállónet Kft. ügyfélkapcsolati pontján (Nagykálló, Árpád u ) az 1.2.-ben meghatározott nyitva tartási időben készpénzben egyenlíthető ki a számla. d) Rózsaszín postai csekk ennek költsége az előfizetőt terheli. 19

20 7.3. A kártérítési eljárás szabályai a) Az Előfizető a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit az ügyfélszolgálaton teheti meg. Az ügyfélszolgálat az előfizetőnek a szolgáltatással kapcsolatban írásban, -ben vagy személyesen tett észrevételét, reklamációját kivizsgálja. Díjreklamáció esetében erről az észrevétel, reklamáció az ügyfél azonosítással kapcsolatban előírt kötelezettségeket kielégítő formában történő benyújtásától számított 30 napon belül, egyéb esetben 60 napon belül, a bejelentéssel megegyező módon, általában írásban vagy -ben tájékoztatja az előfizetőt. b) Telefonon érkező észrevétel, reklamáció esetén a Szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétől függően, indokolt esetben írásban vagy -ben válaszol. A Szolgáltató a számla esedékességétől számított 6 hónapon túl számlareklamációt nem fogad el A kötbér meghatározása, mértéke és módjai A szolgáltató kötbér fizetésére köteles a) 6.1 pontban meghatározott szerinti értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig, b) a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a hiba elhárításáig terjedő időszakra A kötbér mértéke a vetítési alap a) kétszerese a bekezdés a) pontja szerinti esetben, b) négyszerese a bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a hiba következtében az előfizető az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minőséghez képest alacsonyabb minőségben képes csak igénybe venni, c) nyolcszorosa a bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap a) a hiba bejelentését megelőző hat hónapra az előfizető által az adott előfizetői szerződés alapján a hibabejelentéssel érintett előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg, b) hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén annak teljes időtartama alatt, az adott előfizetői szerződés alapján a hibabejelentéssel érintett előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg, c) ha a hiba bejelentését megelőzően az előfizető az adott előfizetői szerződés alapján a hibabejelentéssel érintett előfizetői szolgáltatással kapcsolatban díjat még nem fizetett, akkor a havi előfizetési díj alapján egy napra vetített összeg. 8. A szerződés időtartama 8.1. A szerződés időtartama, valamint a szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának, szüneteltetésének és megszüntetésének feltételei és esetei, különösen a határozott idejű előfizetői szerződés rendkívüli felmondásának esetei Szolgáltató, ha az egyedi előfizetői szerződésben felek másképp nem rendelkeznek határozatlan idejű előfizetői szerződést köt. A szolgáltatás korlátozásának, szünetelésének feltételeit és eseteit a az 5. pontban leírtaknak megfelelően alkalmazza. Az előfizetői szerződés megszűnésének feltételei a 11. pontban kerülnek részletezésre. 20

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1. oldal InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014.01.02. Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2014.01.02. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1. oldal InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2004. szeptember 8. Hatályos: 2005. szeptember

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. december 6-án Hatályos: 2013. január 6-án 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben